27/09/1913 - ten mandere Izegem

tenmandere.be

27/09/1913 - ten mandere Izegem

ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1913 5 entimen per Nummer 20e JAAR — Nummer 39

B B rT; - H J* ■*-—"TIT I l W W r f »WW_— . wntï grqo

G a z e t t e

INSCHRIJVINGSPRIJS :

Voor een j a a r . . . . 3,2 5

Voor G maanden . . . I|75

Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.

Men schrijft in bij den

Drukker-Uitgever

J. DE BUSSCHERE-BONTE

opvolger van J. D00MS

Rousselarestraat

en in alle Postkantoren.

Belangrijk Bericht.

De ALM ANAK-W EG W IJZ E R

van IS E G H E M en O M L I G G E N D E G E M E E N T E N

zal eerstdaags voor de zesde maal verschijnen.

De handelaars en neringdoeners die begeeren

eene aankondiging in den Alm a n ak te doen,

zijn vriendelijk ve rzo ch t de aangifte deze week

zonder uitstel te doen ten bureele der •> G a ze tte

van Iseghem >.

1 bladzijde fr. 3,00

1 / 2 » » 2 , 0 0

1 / 3 » » 1 , 0 0

Groote keus van D O O D Z A N T JE S

te beginnen aan 2 ,50 fr. het honderd

(druk medebegrepen)

--------- R O U W B R I E V E N ---------

A l l e s l a c h vv a n

D r u k w e x ' k e n

Genadige prijzen. Trouw e bediening.

OVER VOLKSKUNST.

Er is gebrek aan schoonheid in het leven van

ons volk, omdat er geen volkskunst is.

Maar is zoo een kunst wel mogelijk ? Een

^volkskunst is mogelijk, vermits alle ware kunst

democratisch is ; dus, met de kunst wederom te

maken wat ze moet zijn, is de volkskunst

gevonden.

Als grondslag moeten we het princiep daarstellen

: dat alle dingen kunnen schoon zijn ;

dus ook al wat voorkomt in het leven van het

volk.

De schoonheid is geen bijzondere hoedanigheid

die als eene saus over eene zaak kan Uitgegoten

worden om ze smaak bij te zetten ; ze

is niets anders dan de volmaaktheid der zaak

zelve volgens hare natuur.

Zoo waar is het dat de schoonheid niet enkel

te zoeken is in de panneelen van onze museums,

in de standbeelden onzer openbare plaatsen, in

de tentoonstellingen, maar dat een huis, een

uurwerk, eene lamp, een kleedingstuk, kunstwerken

kunnen zijn. En daar ligt juist de knoop,

daar ligt de oplossing.

Evenals er waarheden bestaan, vatbaar voor

alle verstanden, zoo ook bestaat er schoonheid

voor alle graden van geestontwikkeling. Ons

volk moet leeren de schoonheid zoeken in alles

wat hem omringt, in zijn leven, in zijn huis, in

zijn kleeding, en het zal ze vinden. Om groote

meesterstukken te waardeeren is er opvoeding en

bekwaamheid van noode, maar gewone zaken

kan ’t eenvoudigste verstand vatten als men er

zijne aandacht op inroept. Men geve aan het

volk gezonden, eenvoudige werkmanskost, niet

het afkooksel van het overschot der heerentafel...

Met eens voor goed te doen inzien dat al wat

ons volk omringt en wat het dagelijks hanteert

éoowel kan schoon zijn als het nu leelijk is, zal

men stilaan zijn gemoed op een andere stemming

brengen.

*

* *

Iets dat niet overeenstemt met de gezonde

rede, kan niet schoon zijn, omdat het onweerdig

is van een verstandig mensch.

Zoo, hij voorbeeld, onredelijk en onschoon

is het, van zich te toonen anders dan men is,

van zijnen evenmensch stof in de oogen te willen

werpen ; onredelijk is het, eene zaak er te doen

uitzien als ware het eene andere ; onredelijk is

het, iets te doen of te laten omdat het een ander

doet ; onredelijk nog, de deugd en de goede

hoedanigheid eener zaak op te offeren aan ijdele

praalzucht.

Het is redelijk dat een kleed een beschutting

en een versiersel weze voor het lichaam ; maar

het is beschermmiddel vooraleer versiersel te

zijn. Wat is nog de rol van het kleed ? Toonen

dat men van de mode is ! En 4at tastig

dragen zij, dat het bijna noch open noch toe,

noch af noch aan-kunne, dat men er in vervrieze

of verstikke, dat is maar bijzaak. Schoenen I Wie

heeft er ooit kunnen beweren dat ze gemaakt

zijn om zoo goed. zx) gemakkelijk en zoo lang

mogelijk mede te gaan ? Een schoen mag nijpen

en wringen, bleinen en eksteroogen veroorzaken,

als hij maar is lijk dat de mode vereischt ? Ge

denkt dat een hoed een hoofdschutsel is tegen

V e r s c h i j n e n d e

O S 3 l>

T C l k e n Z a t e r d a g .

OSS3D

G O D S D I E N S T , M O E D E R T A A L , V A D E R L A N D ,

zon en regen of stooten of botsen ? Bijlange

niet : Een hoed is een vracht die gij haast niet

kunt op of af krijgen, een scort vliegmachien die

u met den wind meêvoert, die u belet den

blauwen hemel te zien of in den trein te stappen

en die bij den eersten duw naar den bliksem is.

Dat is een ware hoed, want zoo draagt men de

hoeden te Parijs !

Vroeger meenden eenige lompe menschen ook

dat een knop diende om een knopsgat te sluiten,

dat eene speld gemaakt was om iets vast te steken,

dat een mouw moest lang genoeg zijn voor een

arm ! Later misschien kan dat weer eens waar

worden, maar nu is het zeker valsch...

Vroeger meende men nog andere dingen. Zoo

bij voorbeeld, dat er schoon gekleede gravinnen

waren, schoon gekleede burgervrouwen en

schoon gekleede boerinnen. Nu zijn er niet meer

dan gravinnen, schoone of leelijke. Elkeen wil

schijnen wat hij niet is, en om eens per week

op straat of in de kerk de oogen op zich te kunnen

trekken, lijdt het volksmeisje geerne acht dagen

ellende !

Is het niet bedroevend vast te stellen dat onze

oude nationale, zoo deftige, zoo zedige, zoo

deugdelijke kleederdracht geheel verloren gaal ?

Kempische kantmutsen, vlaamsche kapmantels

en geborduurde zijden hoofdneusdoeken van

’t Brabantsche die zien we nu nog geerne, m aar...

enkel op de schilderijen van Rubens en Teniers !

En nochtans, dat was anders schoon dan de

valsche praal van heden !

Zou dat naapen van al wat nieuw en vreemd

is, geen betreurensweerdig teeken zijn dat onze

vroegere ernstigheid verloren gaat ?

Zoo h e t in d e kleeding is. * "fVin

andere zaten, In d e w orring~ OÏj v o ö ïD eeia. is ..'

dat geldt meest nog voor de kleine burgerij, ’t Is

een droevig « willen en niet kunnen. » En

zeggen dat er voor ’t zelfde geld middel zou zijn

om iets vol karakter en uitdrukking, iets ernstig

en schoon aan te schaffen, iets dat met deftigheid

zou uitdrukken wat men is, zonder met bedrog

te willen doen schijnen wat men niet is.

De Vlaamsche Hoogdag

’t Is zondag te Gent een heerlijke dag voor de

vlaamsche volkszaak geweest.

Meer dan 25.000 Vlamingen waren vereenigd

in de onmeetlijke zaal van het Feestpaleis der

Gentsche Wereldtentoonstelling.

Reeds de twee voorgaande dagen was het er

vlaamsche feest geweest : door de drie vlaamsche

wetenschappelijke congressen, waaraan omtrent

2,000 geleerden deelnamen, door den vlaamschen

liederenavond van vrijdag, door de uitvoering

van werken onzer levende vlaamsche meesters

den zaterdagavond, telkens voor een talrijk en

opgetogen publiek, met de welwillende medewerking

van mevr. Elisa Levering, kunstzangeres

Antwerpen ; mevr. Bertha Seizoen, van den

Vlaamschen Opera van Antwerpen ; mej. Leonie

Cuypers, id. ; Laurens Swolfs, tenor van den

Vlaamschen Opera, Antwerpen, Muntschouwburg,

Brussel, en van de Óperas van Weenen

en Parijs ; en A. Steurbaut, eveneens van den

Vlaamschen Opera.

Het orkest van den Dierentuin van Antwerpen,

een orkest van Gent en 800 zangers §n zangeressen,

die het Oratorio « Den Vlaamschen Nacht «

meesterlijk vertolkten, hadden eveneens hunne

medewerking verleend-

Volk en geestdrift zooveel ’t maar kon, en een

bijval zonder einde.

Doch hoe prachtig en grootsch ook was de

kunstavond van zaterdag nog maar weinig in

vergelijking van hetgeen zondag gebeurde.

Zoo iets had men nog nooit beleefd !

De vlaamschhaters die de Vlamingen als uit

de Tentoonstelling verjaagd hadden door hunne

anti-vaderlandsche en franschdolle handelwijze,

hebben dien dag een duchtig « mea culpa » op

hunne borst mogen slaan.

Zij hebben gezien v^t de Vlamingen vermogen

wat de Vlamingen zijn en hoe heel ander^ de

Tentoonstelling zou gedraaid hebben, had men

om de vreemde te believen, den Vlaming niet

brutaal in 't gelaat geslagen.

Uit al de hoeken van het Vlaamsche Land

stroomden de Vlamingen te Gent toe. Het

« regende Vlamingen » in de Arteveldestad ! Zij

kwamen om de tweede uitvoering van < De

Schelde », het meesterstuk van Peter Benoit, bij

te wonen, en terzelfc^ertijjd om met fierheid

getuigenis te geven van hqn stambewustzijn.

De groote feestzaal der Tentoonstelling was

vanaf 4 T fz ure ’s -namiddags reeds opgekropt

met volk. Om een gedacht te geven van d^n

volkstoeloop, dient alleen gezegd te worden dat

van de 17,000 genummerde zitplaatsen en de

8,000 staanplaatsen er geen plaatsje onbeze

bleef !

Het oratoria werd door 125 muziekanten en

i5oo zangers op meesterlijke wijze uitgevoerd,

onder de kundige leiding van Emiel Mathieu,

bestuurder der Muziekschool van Gent.

Het was een triomf !

Wanneer, bij het einde van het tweede deel

van het oratorio het machtige « Wilhelmus van

Nassauwen », door de uitvoerders met bezielende

geestdrift aangeheven, weergalmde, sprongen de

duizenden en nog duizenden aanwezigen recht.

De damen zwaaiden met hunne zakdoeken, en

de heeren met hunne hoeden. Eene ovatie,

zooals men er nooit eene hoorde losbarsten,

werd aan Emiel Mathieu, de muziekanten, de

zangers en de zangeressen gebracht.

En op het ve1 j,

goede zielen, onder botte woorden, vuil kleed,

lompen en slunsen, gewenten en onwetendheid.

Ze leven in botheid, in ruwheid, in arme bulsel,

onder armoede van geheel het wezen, leeg en

ingebouwd. Maar t is wonder om zien hoe,

gelijk kostelijk metaal, die ziel a a n ’t glinsteren

gaat, als een zonnestraal van goedheid er op

vallen en liggen mag. Zij hebben goedheid

noodig. Goedheid. Hunne ziel trilt er bij, en

weent er bij ! »

Met zoo’n oog ziet van Kalderkercke zijn volk,

met zoo’n hert nadert hij het.

Met ’n ware kunstenaarspen geeft hij dan

weer wat zijn oog en zijn hert hebben opgevangen,

en in ons die het lezen, komt dan ook geen

greintje afschuw of vies-zijn op voor die arme,

eerlijke wroeters, maar ’n sterk medelijden, ’n

stille razernij om het hardnekkig noodlot dat

steeds boven hen losdondert.

« Uit donkere Dagen » is het boek van grimmend

fatum, waar de akelige dood in rondspookt,

doch het is al om zoo’n kleine levens

van mizerie, dat men niet huivert voor die dood,

maar ze veeleer met blij gemoed op die ellendige

bsstaans haren klammen, al-vernielenden

klauw ziet leggen...

Het is een boek van waren, helderen kijk, een

boek van eerlijke uiting van een eigen gevoel ;

het is een vaste belofte voor de toekomst.

Schetsjes als « De Stam », « Driehonderd en

zes », « Eene Tragedie van de Schelde », —

de drij die wij meest geren uit het boekje —■

verraden een meer dan gewoon talent !• Van Kal-

derkerke ziet de natuur met frisschen en echten

kijk ; hij beschikt daarenboven over een zeldzaam

taalvermogen, dat hem toelaat zijne beschrijvingen

en zieltoestanden op de trouwste en

gevoeligste manier weer te geven.

Van zoon boeken houden wij in den rommelkas

die thans vvordt op de m irkt gebracht : alles

is van eerst af geen meesterwerk, maar van in

't begin voelt men in een kunstgewrocht of er

de ziel in schuilt van iem ani die kan en die

waardeering verdient.

En dat, dat mag volmondig gezegd worden

van Berto van Kalderkerke !

F ree F r it z .

W e r k s l a k i n g e n in E n g e l a n d .

Hunne gevolgen voor

onze Borstelnijverheid.

Sedert eenigen tijd zijn er in Etigelan 1 werkstakingen

ontstaan die dreigen schadelijk te zijn

voor de Belgische nijverheid, en bijzonderlijk

voor de boi*steln ij verheid onzer stad.

Wij lezen dat het Belgisch ministerie van

spoorwegen, van wege het beheer der Engelsche

spoorwegmaatschappijen, dinsdag eene mede-

deeling ontvangen heeft waardoor de Belgische

verzenders verwittigd worden dat, ten gevolge

vau de werkstakingen te Birmingham, Manchester

en Liverpool, de spoedige doorreis der goederen

niet kan verzekerd w orden; de Engelsche m aatschappijen

zijn niet meer verantwoordelijk voor

de schade welke de afzenders hierdoor zouden

ondergaan.

Indien de werkstaking aanhoudt, zoude zij

voor gevolg hebben dat onze fabrikanten hunne

koopwaren niet meer verzenden, uit vrees van

schade onder de reis 01 groote vertraging.

Moest er daar geene beternis in komen, er w are

voor oen werkstilstand of eene werk vermindering

te vreezan.

N a a r d e w a r e k e r k t e r u g .

Zooals de lezer weet, bestaat in de Oostersche

landen nog de ketterij der Eutychianen, Mono-

physieten of Jacobieten, die zich in de 5* eeuw

van de Kerk hebben losgescheurd.

Nu komt er verblij dend nieuws uit de Oaster-

sche streken.

Twee Jacobitische Aartsbisschoppen, Mgr.

Elias en Mgr. Abraham David, hebben zich tot

de Rooaisch Katholieke Kerk bekeerd. Den 2 1

December ig ia hebben zij de Katholieke geloofs

belijdenis afgelegd en hunne onderwerping aan

de.n Paus overhandigd, die hun door bemiddeling

van Kardinaal Gotti, Voorzitter der Propaganda,

zijn vaderlijken zegen heeft gezonden.

Zeven Jacobitische priesters hebben reeds de

voetstappen hunner Bisschoppen gevolgd.

Daarbij is ’t niet gebleven.

De Jacobitische Patriark van Jerusalem, Mgr.

Abdulmessih, heeft eveneens den i3 Mei 19 13


de oude. dwaling afgezworen, de Katholieke

gelóofsbéiijdenis afgelegd en in Juni een eigenhandig

schrijven van onderwerping den alge-

meeiièn Vader der Christenheid, den Paus van

Rome, aangeboden.

Na een scheiding van 14 eeuwen komen de

Oosterlingen naar de Katholieke Eenheid terug.

Garische parochiën volgen hunne bisschoppen

en Priesters. Indien de bekeeringen zoo blijven

aanhouden, zullen 100.000 Christenen tot den

waren schaapstal van Christus, de Roömsch

Katholieke Keik terugkeeren.

Terwijl in Europa, in de lauwe Westerlanden

zooals da Costa zingt, onverschillige en onge-

loovige liberalen en vrijdenkers de Kerk den

rug toekeeren, is het een verblijdende tijding,

een heuglijk feit voor het geloovig christenhert

dat onze Oostersche medechristenen hun aloude

dwaling inzien en hun heil zoeken, waar het

alleen te vinden is, in de Katholieke Eenheid in

de ééne ware Kerk van Christus.

Werkstaking in eene weverij

te Waereghem.

Sedert 17 weken is er staking in de weverij

van M. Gernay. Van alle kanten worden er

pogingen gedaan om het geschil te vereffenen en

het werk te doen hernemen.

De politie en de gendarmerie wierden van den

beginne af versterkt o:n de orde te handhaven

en de onlusten te voorkorm n.

Deze week wierden verschillige personen door

de korektioneele rechtbank van Kortrijk gestraft

voor misdrijven gepleegd tijdens de werkstaking.

Over eenige dagen wierd er eene bom ontdekt

waaraan een lont vastgemaakt was, die reeds ten

deele afgebrand was. Seffens wierd zij naar het

politiebureel gebracht. Het parket is reeds

tweemaal ter plaats geweest om een onderzoek

daarover te doen.

Eene wandeling in de

T E N T O O N S T E L L I N G T E G E N T

Gebruik makende van het schoone weder

trokken wij verleden Zondag naar Gent, waar

wij onder vele andere merkweerdigheden den

stand bewonderden der gekende Chocolade en

Bescuitfabrikant De Beukelaar van Antwerpen,

de grootste Biscuits fabriek van het vaste land,

wier specialiteiten : Bonshomines, Éclair, Petit

Beurre, enz. enz. alomgekeni zijn, op de

Tentoonstelling van Gent, was deze firma buiten

prijskam p Jurylid.

Het “ Hedendaags dorp » w aarvan we reeds

zooveel gehoord en gelezen hebben moeten we

zeker een bezoek brengen, want onzen geliefde

vorst Albert I heeft daar over eenige dagen

een bijzonder bezoek aan gebracht.

door ' An'gld-~&>ntinentale óu’arïó w erke‘^ügencht

Ohleiidorffsche) de groot invoeders van Peru-

Guano, welke huizen heeft te Antwerpen, Londen

Hamburg, Dusseldorft en Manheim. De hoeve is

w aarlijk lief, wel opgevat en beantwoord gansch,

uit oogpunt van konfort en gezondheid aan

wat de uitbater van 5 tot 6 hektaren land kan

verlangen.

In de woonkamer stelt de maatschappij hare

verschillende meststoffen teil toon, waaronder

de gekende Peru-Guano (merk Overvloedshoorn)

eene bijzondere melding verdiend. Het feit dat

de Jury hun « Twee groote prijzen » toekent,

rechtvaardigt hare faam op toereikende wijze.

« Firma Remi Van Sante-Baetens, Wetteren.

De hooge waarJeering van Zijne Majesteit, bewonderaar

er tevens kalant van den Heer

Ingeniemr Van Santé van Wetteren, werd door

het publiek bekrachtigd. Wij zijn gelukkig te

vernemen dat de behendige Ingenieur twee

eerste groote prijzen heeft bekomen voor zijnen

Aermotor (stalen gegalvaniseerden winiimolen)

en zijne wonderbare auto-pomp (sproeipomp).

Misdadige aanslag op den spoorweg.

Poging tot ontriggeling

van den posttrein Oostende-Keulen.

Donderdag namiddag is het parket van Brussel

te Londerzeel afgestapt, om een onderzoek te

openen nopens den misdadigen aanslag, gepleegd

De Aarde en de Komeet.

Vertaalt uit het Deensch.

Vervolg

« Wel ik ben, ja, de Aarde. Zoo weet ge

waarbij u te houden ? »

« Waarlijk toch niet! » antwoordde de komeet.

« Ik ben heelemaal vreemd op deze hemelstreek,

ik ben hier nooit te voren geweest en ben niet

voorgesteld aan geen een van de sterren. »

« Dan zijt gij op uw man gekomen » zegde de

aarde gewichtig. « Het is anders mijn gewoonte

niet te praten, maar ik durf genoeg zeggen dat

ik de best begaafde van allemaal ben. »

« Dat past, ja, wel, * zegde de komeet,

* Maar spoed u nu een beetje om te vertellen !

Ik heb geen tijd om hiér lang te liggen draaien. »

« Wij schuiven op een heel rappe vaart, »

zegde de Aarde vriendelijk. « Kom en ga eens

mee rond om de zon, ei ? Dat duurt maar een

jaar. Dan kunnen we zoo prettig te zamen

praten. »

« Bah ! » antwoordde de komeet hoonend.

Noemt gij dat vaart ? Gij kunt gelooven dat ik de

gewoonte heb een andere kracht op te zetten.

Spoed u nu wat, en laat me hooren wat gij hier

voor volk in ’t land zijt ! »

« Beloof me eerst, dat gij u zult in acht nemen

niet op mij te loopen ! » zei de aarde.

. D.e vreemde, sterre lachtte, dat haar staart in

drieën spleet.

’s nachts, op het oogenblik dat de posttrein

vertrekkende uit Oostende naar Keulen en

Duitschland, langs Mechelen en Leuven rijdt.

Een baanwachter die op ronde was, bemerkte

tusschen de spoorhalte Malderen en Londerzeele

op het oogenblik dat de sneltrein in aantocht

was. op de spoorriggels vijf billen liggen,

nevens elkander geplaatst.

De baanwachter gaf onmiddelijk het noodsein

en de trein stopte op enkele meters van den

hinderpaal. Zonder zijne tüsschenkomst hadde

zich eene verschrikkelijke spoorwegramp voorgedaan.

Het parket zoekt de ellendelingen op.

De cinemanijverheid.

Daniël Billet heeft over de cinemanijverheid

een artikel laten verschijnen, dat vol belangwekkende

bijzonderheden is. Wie zou bijvoorbeeld

geloven dat het dagelijksch verbruik, in de

geheele wereld wel te verstaan, van cinemafilms

3oo,ooo meters per dag is, het is te zeggen meer

dan honderd miljoen meters per jaar.

In Parijs schat men het aantal cinemas op 200,

welke des Zondags door meer dan 100,000

personon bezocht worden. Voor T.ondf n mag dat

cijfer verdubbeld worden, maar New York overtreft

ver de groote Europeesche steden. Te

New-York zou men 470 cinemas tellen, waarvan

sommige verscheidene duizenden personen

kunnen bevatten.

M. Billet schat op 55 millioen dollars (275

millioen frank) de totale ontvangst der cinema’s

in Amerika, ’t Is werkelijk ongelooflijk.

In ’t Uiterste Oosten is de cinema dóórgedrongen.

Te Sjanghai zijn er drie ; te Singga-

poera en Bombay insgelijks. Te Ragoon in

Birmanie, zijn 2 fransche maatschappijen aan

’t werk !

De cinema heeft de wereld veroverd.

Een syndikaat van bazen.

In Er.geland gaat een groot syndikaat tot

stand komen voor de verdediging der bazen

van het Vereenigd Koninkrijk, met het doel

om de middelen te versterken waarover de

bazen beschikken om hunne rechten te verdedigen

; inzonderlijk hunne vrijheid om met de

vrije werklieden alleen of met de werklieden-

syndikaten gezamenllijk te onderhandelen. Er

zijn voor het fonds van dit nieuw syndikaat

reeds aanzienlijke sommen door verscheidene

groote fabrieken en werkhuizen beloofd. Men

hoopt weldra over 5o miljoen pond sterling te

beschikken.

BINNENLAND.

uut ,J w 'w r t i '- i K ï ï . A m s t S s e a e *

nachtwak jachtwakers Delbaere en Demuynck op dienst­

ronde.

Gekomen in de Meulebekestraat werden zij

door drie personen onverhoeds aangevallen en

geslagen. De mannen der wet verweerden zich

dapper, te meer daar de schurken welhaast hunne

dolken, messen en revolvers te voorschijn haalden.

De drie aanvallers waren de drie gebroeders

Cyriel, Adolf en Remi Molie, wevers, wonende

wijk Molenhoek, De lieer policiekommissaris en

zijne mannen verweerden zich dapper. Weldra

werd met een ferme stokslag de revolver uit een

der schurken uit de hand geslagen. Zij staken

echter rechts en links overal trachtende de policie

te treffen.

Echter na een verwoede strijd, gelukte men

er in de dolkmessen en een revolver met 5 kogels

meester te worden. Twee der schurken namen

daarop de vlucht, de andere Remi 19 jaar, werd

overmeesterd en in het gevang opgesloten. De

lieer policiekommissaris had verscheidene steken

in de kleederen en een messteek in den arm.

Delbaere bekwam eene steek in het hoofd.

H et rooken bij de kinderen. — Onder onze

schoolgaande kinderen is het sigaretrooken eene

ware plaag geworden. Kinderen van 7 en 8 jaar

doen ook al mee, en sinds vele snuisterwinkels,

w aar in hoofdzaak rookartikelen worden verkocht,

het middel hebben gevonden de kinderen naar

zich te lokken, is de plaag, 0111 zoo te zeggen,

algemeen.

— Ha, ge zijt bang een slag te krijgen op uw

planeet P zegde ze. Wees gij maar met rust I Ik

ben los en luchtig en in geval ik op zoo een

lomperd als gij moest stooten ging ik in duizend

brokken en stukken.

Ha, ha ! zei de Aarde met belangstelling.

Gij zijt maar vuur. Dat ben ik ja ook eens

geweest.

— Dat is wel lang geleden, antwoordde de

komeet wantrouwig. Het. schijnt dat gij een

groote ijskalot op den pool hebt.

— Die heb ik ook, zei de Aarde. Eene op

iederen pool bovendien. Maar ik geloof niet dat

er kwaad van een koiid hoofd en koude voeten

komt, als men zich maar goed wsrm houdt in de

maag.

Ja, maar het vuur ? vroeg de komeet.

— Dat heb ik van binnen in mij, zegde de

Aarde, Ook kan ik u dat gaarne laten zien.

En seffens liet ze een paar van haar grootste

vulkanen vuur spuwen dat het een lust was om

zien.

Zie, zie ! zei de Komeet, daar is er toch

een beetje vuur.

Een heetje, zei de Aarde gekrenkt. Ik kan

u laten weten dat ik de heele maag er van vol

heb. Dat is juist dat me zoo buitengewoon

belangrijk maakt.

Zie je — ik ben voortijds juist zoo een los kameraad

als gij geweest. Maar ik werd ingetogen en

werd vaster van karakter naderhand. Ten laatste

kwam een dikke korst buiten om mij en nu kan

Ouders, weet ge wel, dat de kinderen die

rooken, niet goed kunnen leeren, hun geheugen

verzwakken, en dat zij zich lichamelijk ook veel

schade doen ?

De Vogelteelt M aatschappij » Waarom b. v. zegt men van

eenen motor dat hij van twaalf peerdenkracht

is ?... Ziehier vanwaar die benaming voorkomt :

W anneer James W att zijn stoomtuig had

uitgevonden, deed hij het de eerste maal werken

in de groote brouwerij Wilhbread, te Londen,

en dat om water te pompen. Om zich te

kunnen een juister gedacht maken, stelde de

brouwer voor, het werk van het stoomtuig te

vergelijken met dit van zijn beste paard. James

W att aanveerdde. Withbread deed alsdan

een buitengewoon sterk peerd gedurende acht

uren aan het ophalen van water arbeiden :

het dier had in die tijdruimte 2,1 :0,000 kgr.

water tot l meter hoogte gebracht, wat voor

eene seconde tijds komt op daaromtrent 73

kgr. Zoo kwam men tot het besluit dat de

kracht van een goed peerd overeenkomt met

het ophalen per seconde, van 75 kgr. water

tot de hoogte van 1 meter of, anders gezeid,

van 75 kilogrammeters.

Later heeft men ondervonden dat de kracht

van een gewoon paard veel geringer is ; toch

heeft men voorts hetzelfde getal behouden

en de dusdanige benamrag van * peerdenkracht ><

aangepast op alle krachten bewegingseheppende

tuigen.

De Engelschen drukken die benaming uit

door “ Horse Power >• of bij verkorting, door

II. P. ; echter is er een klein verschil tusschen

de eenheid peerdenkracht in Engeland en die

van het vastenland.

Kunstvoorstelling.

Den 12 O ctober aanstaande, zal het machtig

tooneelgewrocht van J. Oorda, Jacob van Artevelde

opgevoerd worden in de groote feestzaal van

Patria te Brussel, Broekstraat, 23.

Wij willen er op wijzen dat Verschaeve’s

‘f ' ‘ ....n f A A i iin i r o -n o l H in l a ‘1 m l n

aanvangt en le 0 1/2 eindigt zoodat uit de

verste hoeken van het vlaamsch land de

tooneelvrienden deze voorstellingen kunnen

bij wonen.

Het is de eerste maal dat Oorda’s Ja co k van

Artevelde wordt opgevoerd. De prachtige nieuwe

schermen werden ontworpen en geschilderd

door den jongen Jan Kakelberg (Brussel).

In zulk schitterend decor zal voorzeker Jacob

van Artevelde bijzonder bevallen.

Geen enkel vlaamsch tooneelgilde had Jacob

gedurfd, daarom werd te Brussel een nieuwe

groep gesticht die, onder leiding van M. Modest

Lanwerijs, het tooneeljuweel in zijne volle

waarde wil doen gelden.

Alle Vlamingen zullen deze kunstvoorstelling

willen bijwonen. Genummerde plaatsen van

5,25 of 3,25 of 2,25 fr., aan te vragen b ij:

M. A. DE JAEGHER, Brugmannlaan, 414.

Ukkel-Brussel.

tand Tan

G EBO O RTEN:

314. Remi Normon, zv. Joseph en Helena

Parmentier, Kortrijkstr. — 315. Noëlla Rommel,

dv. Jacobus en Suzanna Vens, Maneghemstr. —

310. Palmer Vandeghinste, zv. Jules en Maria

Verbeke, Abeele. — 317. Marcella Herman, dv.

Leo en Maria Viaene. — 318. André Vanden-

broucke, zv. Remi en Emma Vandekerckhove,

ik geen ander tenzij schoorsteenvuur in mijn

vulkanen maken. Maar vuur heb ik in mij.

— Dat moet een beetje ongemakkelijk zijn met

die korst, zegde de Komeet.

Ja... ja, zei de Aarde, naderhand wordt men

daar wel aan gewoon. En er zijn nu menschen op.

— Menschen ? wedervoer de Komeet, wat is

dat voor iets ? De Aarde krabde zich al nadenken

in den Noordpool en schoof zoodoende hare

ijskalot vooruit, dat er een paar geweldige

blokken losten en als ijsbergen in de zee wegdreven.

Wel... zegde ze zoo, eigenlijk is dat gewis

als een soort ongedierte.

— Foei, zei de Komeet.

De Aarde zweeg weer een beetje stil alsof

ze daarop nadaeht.

Toen zegde ze : « Ze kruipen en sluipen tot in

’t minste, zoodat ze me somtijds bijna gek maken.

En hoe langer, hoe talrijker ze geraken, worden

ze erger en erger. Ze doorwoelen me rechts en

links om kolen en metalen en al het andere te

vinden dat ze kunnen gebruiken. Ze leggen

§ P o o r H j n e n 0 p m e e n |


SCHEEPVAART van ISEGHEM

Jeune Achille-, met kolen voor Cyrille Deleu,

lachtein. — C/arcr en de Verduldigheid, met

prstelslokken van Charles Daenens en Jules

lebossclu re. — De drie Gebroeders, met bloem

voor Constant Vandemoortele. — Marie-Hélène,

met bloem voor II. Pattyn. — L)e Dunne, in

ading met suikerei boonen voor C. Gits. — Jour

51 N uit, met boomen voor II. Vanlandegheni. —

Maria en D em i er Monde, ir.et lijnzaad voor

Alf. Dassonville, Lendelede. — Lèon-Marie, met

ciment, en Egine met kolen, beide voor Francois

Decaigny, Emelghem. — De Iwee gebroeders,

met kolen voor Florent Lefevere en Victor

Vandewalle. — Julienne, met brabantsch goed

voor de \V"! A. Vandewalle.

f

Sterfgeval.

Maandag 22 September is alhier overleden

den cerzarnen Ivo Masselin zoon van Carolus

Ludovicus en Amelia Tytgat, geboren te Iseghem

den 9 October 1842.

S U N L I G H T

Z E E P

H e t is £ e v a a rlijl*

scl? eil{u n d i£e m e n g s e ls

te £ e b ru id e n in b e t h u is ­

h o u d e n .

V o o r ie d e r b u is b o u -

d e lijU £ e b ru il* is S u n -

li^ b t-Z e e p z o n d e r w e e r ­

ga.

Zij b e z it zalige w o n ­

d e rb a re e ig e n s c h a p p e n

d a t a l d e h u is m o e d e rs

d e r w e r e ld ze m e tg e e s t-

d r if t a a n g e n o m e n b eb -

b e n .

KANTOOR VAN DEN

Notaris L E C O R B E S IE R te Iseghem

O P E N B A R E V E R K O O P I N G

van een

W O O N H U I S

ZAAILAND en BOUWGROND

te IS EG H EM , Hondekensmolenstraat

KOOP. I, — E e n w o o n l i u i s , m et

aanhoorigheden en 18 aren io cen tiaren bebouw de

erf en zaailand, gelegen zuidoost de p laats, palende

noordoost vrouw w ed. V anackere-V erhulst en kinders

zuid de hondekensm olenstraat, nog zuid en w est

vrouw w ed. V erbeke-B eeuw saart en zoon.

KOOP. II. — E en p erseel Z a a i l a n d ,

dienende voor bouw grond, groot ro aren 90 centiaren,

gelegen w est bij koop I, palende oost en w est vrouw

wed. V erbeke-B eeuw saert en zoon. Z u id de honde-

kensmolenstr. n-oord vrouw w ed. V anacker-V erhulst.

Beide koopen te sam en groot 29 aren, gebruikt

door de m edeverkoopers, kinders V annieuw enhuyse

om door de koopers in ’t gebruik te kom en m et

de betaling der koopsom .

Recht van Sam envoeging.

INSTEL: Maandag 13 October 1913, in de

BOHle Kot, bew oond door A u g u s t D e w u i.f.

OVERSLAG: Maandag 27 October 1913, in

ie Concorde, bij F l o r e n t D e ra c h e , beide te Iseghem ,

telkens om 3 ure nam iddag.

1 2 ten honderd Instelpenning.

Studie van den

Notaris V A N O E M O O R T E L E te Iseghem

1.

Venditie van H U IS M E U B E L S ^

Landsalm en Beestialen

te ISEGHEM, Heye

Op MAANDAG 29 S E P TE M B E R , ten verzoeke

en ten hove bew oond door M. G ustaf L E C L U Y S E .

landbouwer te Iseghem . H eye, zal er openbaar

verkocht w orden :

I Om 8 1/2 ure ’s m orgens :

a) H U IS M E U B E L S : tafels, stoelen, banken,

.kassen - enz.

bl L A N D SA L M : 2 w agens, 3 karren, 3 eegden,

ijzeren eegde. sleephout, jum elle, kegge, suikerij-

uitrijder, zevenscharre. aardappelophooger, 2 aal-

bakken. zaaim achien voor loot. lijfrolle, keern- en

AFROOMER, kortew agens, kuipen, harnassuringen,

en al|e sfach van k}ein alaajn.

II. Qm i ure !s nam iddags :

a) Vervolg van ’t alaam -

b) B E E S T IA L E N : Peerd (3q m aanden), 2 kalfko?ien,

2 kalfveerzen, 2 veerxan.

c) Hooiv.str.oo, ijzeren staken, tuin- en ijzerdraad.

Gewone voorw aarden en tijd van betaling; m its barge.

■ M M N H U M H

II.

OPENBARE VERKOOPING

van eene welgelegene

H O F S T E D E K E N

te ISEGHEM, Wijk de Mal.

D e N o taris Hubert VANDE MOORTELE, verb

lijvende te Iseghem , zal m et tusschenkom st van

den N o taris Clement VAN CAILLIE te B rugge,

op de h iern a gestelde zitdagen openbaarlijk te koop

aanbieden :

STA D IS E G H E M .

K oop E en. — E en H O F S T E D E K E N sam engesteld

u it w oonhuis, schuur, stallingen, boom gaard,

m eersch en zaailand groot 1 H ecta. 63 aren o3 centa..

gekend ten k ad aster sektie D nrs 1473a, 1474a. 1476.

1477- 1478 en 1479,

Boom - en h aagprijs 600 franks.

K oop T w ee. — D rie perceelen Z A A IL A N D

g root i H ecta. 2 1 aren 70 cent nevens voorgaanden

koop, gekend ten k ad aster S ekstie D n rs 1470, 1471

en 1472.

B oom prijs : 60 franks.

K oop D rie. — E en perceel Z A A IL A N D groot

43 aren 10 cent. ten w estkante der S ch ard o u w straat,

gekend ten k adaster sektie D nr 1608.

B oom prijs : 10 franks.

A lles gebruikt door M. C o n s ta n t D E S M E T tot

i O ctober iq i8 m its 450 frs boven de lasten.

1/2 % Instelpenning — R ech t van Sam envoeging.

Z IT D A G E N ;

INSTEL : Donderdag 2 Oktober 1913.

OVERSLAG : Donderdag 16 Oktober 1913,

telkens om 2 uren ’s nam iddags (3 u ren zeer stipt)

ter h erberg Hotel de la Station, bew oond dooi-

M. A ugust O livier te Iseghem

Cornelis zette ’t op een loopken,

Raad, vrienden eens waarheen ?

Er eenen pakken van ’t wit Stoopken

Want beter is er geen ! . . .

Vieux-Systëme, merk ’t wit stoopken

Jacques Neefs, Antwerpen.

Papieren Zakken

in alle soorten en grootten

Specialiteit van gedrukte za kje s voor Tabak

Bureel der « Gazette van Iseghem »

J. DE nUSSCHERE-BONTE

R ousselarestraat

Door vermeedering van bedrijf.

Uit ter hand te koop : EEN ONLANGS

NIEUW BURGERSW OONHUIS (in het center

van stad) met koer en hof. — Zich te bevragen

ten bureele van dit blad.

Door verandering en vermeerdering

te Koopen of te Huren

gerievelijke Borstel- en Borstelhoutfabriek, ook

dienstig voor alle nijverheid, met stoomgereed-

schappen en ruime magazijnen, gelegen in de

Rousselarestraat, n° 1S6, groote omtrent 12C0

meters. In gebruik door de HH. Sintobin

Gebroeders, tot den 15 Juli 1913.

Zich te bevragen bij Ch. SINTOBIN Markt

straat I, Iseghem.

EEN P R IES TER

met weldadig doeleind

stelt zich ten

dienste om kosteloos ontelbare recepten bekend

te maken ter spoedige en grondige genezing

der aderspattige zweren, wonden aan de beenen,

ëczemas, alle huid- en schedelbuidziekten, vallende

ziekte, zenuwslapte, ziekten van het zenuwstel,

pijnen, jicht, rhumatiek. Schrijven aan E. II.

LAIJRET, pastor, Ekvanviu.e (Loiret) frankrijk.

— Postzegel voor antwoord. 25-3 14.

G R O E N E P E R R U C H E N te koop. — Zich te

bevragen bij A. VERBRUGGE, Koornmarkt.

Ijzerwaren — Menagiegerief

Schoenm akers benoodigheden

M e r c e r i e V o o r w e r p e n

H r i D E B L A U W E - L A M M E R T Y N

St P ieterstraat, ISEGHEM

Heeren van de goede burgerij

kunnen eerlijke on winstgevende posilie verkrijgen

en daarbij eene driemaandelijksche

posietie verkrijgen en daarbij eene maande-

lijksche vergoeding. Niets te storten. Staatsinstellingen

van eersten rang. Schijven aan

M. Dem eurisse, 148 Anspachlaan, Brussel.

IRMA VANKESBEEK wonende bij hare

ouders Hondstraat heeft de eer het publiek kenbaar

te maken dat zij zich als modiste heeft geplaatst.

Door hare trouwe bediening en keurige uitvoering

verhoopt zij de gunsten der damen en juffers te

bekomen. 5-10

" O

« s

e

O

O

J S

y>

U V t _ UI

10 £ O CÓ

5 o^-c*

■o E o -

S -N

o ■o

C •- JC


Q. I

c'S£

- n > ■= u<

l , “ -S Z

- £ ^

c ü * ; u

O c 2 M

OJ « ^

öc E —

4 3

>1

O

CL I

S £

Q

A

Q ~

S so

§£•

■O —

« ft)

0.0

05

CU CO

o

V)

co CD

a>

■a

e

co

CJ

ra

cu

o

cc

ro

ca

cn

rzr'

KOSTBARE ONTDEKKING

Goedgekeurd door de

Maatschappij van Gczondhcidtleer van Belgil

(Zitting Tin 24 Juli 1907).

Migraine, hoofd- en tandpijn, neVral-

gies plots genezen door een cachet

Gauthier, 1 en 2 frank de doos van 6 en

13 cachetten. Het is het ideaal, Wonderlijk,

radikaai middel. Depot in alle goede

apotheken.

N e e m t n i o t » a n d e r * !

L a a t u n ie t o m k la p p e n •

Indien uw ap otheker geen bezit en u iets

anders aan raad schrijft dan a a n h et A lgem

een d e p ó t: Centraal Apotheek Jos.

Gauthier M echelen, T elephoon 96.

O ok te verkrijgen A potheek R O D E N ­

B A C H , Iseghem .

Automobiel-Limousine.

Systeem Pipe 18/28 HP, in zeer goeden staat, te

Koop ten gevolge van vervanging door een

nieuwe., — Zich te bevragen bij den eigenaar

M. Georges Van Wtberohe in stad, waar de

Auto ïan gezien en beproefd worden.

G^.(/RAAGD bij Jules Bos-,uyt-Huyghe

Rousselarestraat, Iseghem een meisje van 14 a 10

jaar kunnende goed naaien en stekken op de

machien voor klakken t’c maken. Standvastig

werk. Goed loon.

Verwaarloost nooit

H Wereldtentoonstelling van Gent

5| ) Afdasling : OUD VLAANJEREN, Grojte Mar:t, 20

I e u G É R A R D

KOFFIEHUIS — B IKK, HUIS

— VERMAKELIJKHEDEN -

K O U D E SP IJZ E N

= E e r s te k e u s =

Special Stifts Brau Ausschank

SE _______

W A a n h o u d e n d M u z i e k c o n c e r t '

door de verm aarde Italiaan sch e troep

o nder de leiding van J uffer M in n e d i F la c id o

______________

IDraadlooze T'elegraaf

— Electriciteit T elefoon

SCHEI DT-BOON

Oud Huis ZILLEKENS-KETELE

gesticht in i883

P l a t t e s t e e n s t r a a t , 1 8 - 2 0 (Beurs)

B R U S S E L

Alle slach van electrieke lampen — Veilich-

tingstoestellen en benoodigheden — Electrieke

bellen — Telefoons.

Alle nieuwe uitvindingen voor

draadloozen Telegraaf.

TROUWE BEDIENING — VRAAGT PRIJZEN.

eene verkoudheid

D oor een verkoudheid te verw aar-

loozen. opent gij de deuren voor de

tering, die vreeselijke geesel van

het m enschdom , w elke jaarlijks

m eer m enschen ten grave sleept

dan de m oordadigste oorlogen ooit

deden.

M n is zoQ.Ucht valling te vervvaarloozen. B edenkt echter, dat influenza, pleuvis, tering,

kortom alle borst- en longaandoening gew oonlijk het gevolg zijn van eene verw aarloosde verkoudheid.

V oorkom t al deze ziekten door onm iddelijk uw e verkoudheid krachtig te bestiijden m et de

A B D IJS IR O O P , K looster S ancta Paulo.

De heer Joseph Dommeleevs, 21 ■■Vliergang, te Brussel, echrijft ons:

« Ik h ad eene valling b etrap t en daar >k er geen acht had op gegeven, w erd ik' ten stotte

aangetast door een kronische bronchiet (verouderde, verw aarloosde valling), w elke zich op

mijne borst vast zeHe. Ik m oest h erig hoesten en gaf groote fluimen op, dan w eer had ik

benauw dheden, en pijn in de borst. keel. rug en lendenen. T oen niets mij hielp, w endde ik de

A bdijsiroop aan. die mij dadelijk verlichting schonk De fluimen kw am en gem akkelijk los.

het hoeten en de benauw dheden verm inderden. Ik zette het gebruik der A bdijsiroop voort

en kan u verklaren, d at ik thans volkom en genezen ben. »

D E A B D I J S I R O O P

K L O O S T E R

S A N C T A P A U L O

is een onfeilbaar middel tegan asthmS, pleuris, influenza, bronchiet, kink- en slijmhoest en alle

borst- keel- en longaandoeningen. De Abdijsiroop geneest den hardnekkigsten hoest in een

of twee dagen. Voorkomt de tering

Prijs p er pot van 23o gram fr. 2.25, van 55o gram fr. 4. en van 1000 gram fr. 7. — Eischt rooden band

m et handteekening L. I. A K K E R , R otterdam . H oofddepót voor B elgië: O. de B E U L , 57. L ange

F ieuw straat, A ntw erpen. V erkrijgbaar bij J. V erham m e, ap o th ek er Iseghem , en in alle apotheken.

Rijwiel- en Motofabriek SCALDIS

Naamloze vennootschap — Kapitaal 533,003 fr.

B estuurder : Jos. V A N D E R W IE L E N

Fabriek en Bureelen : 2 2 , B leekerijstraat, ANTW ERPEN.

A F D E E L IN G I. — F abricatie van rij .vielen in alle. soorten en aan alle

prijzen. Fijne afw erking, sierlijke m odellen, 2 ja re n w aarborg tegen alle fouten

van constructie, behalve de norm ale sleet der banden: L aatste nieuw igheden.

L uxe rijw ielen m et ringvorm ige loopvlakken door ons gebreveteerd in 1911

eu sinds door andere huizen nageaapt. W ach t u dus voor n am aaksels, w an t

de m eesten dezer zijn slecht.

F abricatie van m otorrijw ielen, speciaal geboaw d voor de bslgische w egen : 2 en 2 3/4 H . P .

m et qf zonder vrijloppeiidea m otor. — T alrijke prijzen in regelm itiglieids- en snelheidskoersen, op

effen of bergachtige w egen.

Catalogen gratis op aanvraag. M eer dan 703 agenten in h et la n i. G oede agenten gevraagd w aar

nog niet vertegenw oordigd.

A F D E E L IN G II. — A rtikels voor rij w ielhandelaars. G roote voorraad van stukken en garn itu ren

m erk 'D ry tand (ziet afbeeldsel hierboven) en B. S. A .; kettingen R enold en A ppleby, zadels N agel.

C hristy en Brooks, naven Aigle, E adie en T orpedo, rem m ’.n B j .vden en Tourist. banden E ngleb ert,

raccords, buizen en alle andere toebehoorten in alle soorten en prijzen, — Prijzen buiten alle

concurrentie. — A lgem een agentschap der beroem de S olar-L antaarns. — P rachtig geïllustreerde

cataloog, uitsluitend voor rijw ielm akers. gratis op dezes aanvraag.

A F D E E L IN G III. — Polijsten, verkoperen en vernikkelen van alle m etalen. — V erlakken van

alle voorw erpen en in alle kleuren. — G rootste inrichting v an het viaam sche land. — R ap en

onberispelijk w erk. — Zeer lage prijzen voor kw antiteiten.

A ls men tegenw oordig nog een paard in eenen tram w agen

ziet voortsukkelen, lacht men den voerman uit. W erpt ook

al die oude bullen van borstsiropen, pillen en poeders van

over 10 en 30 jaar w eg . Gaat met den vooruitgang mede

EN NEEMT

d e r Apotheek “ D E B I E K O R F ” 3 6 , Lange Dijkstraat, Antwerpasi.

Die pastillen ontsmetten de longtakken door haar vluchtig geneesmiddelen,

stillen seffens den hoest e n , d a a r m en ze la n g z a a m m oet o p z u ig e n ,

_____ v e rfr is s c h e n z i j de ke e l en s tro tte n -h o o fd .

f r i j s 1 f r . d e d o o s

II


E I S C H T

ROYALE bOUISE-FIAHIE „

Hoofd 'Depót : AMEYË & FILS, NieuwstraV. I s e g h e m . Het beste ïafelwater

p ; . ' “

B e l a n g r i j k 1 3 e r i c l i t

TANDEN

M ' & M “ M . M E I E R

Bijzondere Chirurgijns Tandm eesters-Üpecialisten

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie — Gebreveteerd bij K oninklijk beslui

Vereerd door de Geestelijkheid en de Kloosters

hoek der Moskroenstraat, 2, K o r t rijk

b ij h e t g e v a n g , h u i s m e t k o e t s p o o r t ,

' ’nnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke

tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom.

Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels

hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van

Mr en Mme Maurick MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze"

tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zon Ier veeren ; men kan ook niet zien

noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr eu M ": Maurice MEIER

ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw

stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

Kunsttanden te beginnen van af 5 frank. — Volledige gabijten van af 100 franken

en hooger. — Al de kunsttanden en gebijten komanda uit de labaratoire van

M r & M me MAURICE MEIER, zijn verzekerd voor het leven

Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren, uitgezonderd

op Zon- en Hoogdagen.

tlieekiaatscliappij

EN S P A A R K A S

Naamloos Vennootschap — K apitaal 5.000.000 frank

Zetel te Antwerpen, N°71, K unstlei.

B e h e e r r a a d : MM . Fredegand Cogets, voorzitter ;

Edouard Thys, ondervoorzitter ; Alf. Uilens de Schooien,

Léon Van den Bosch, Engels.

C o l l e g i e d e r C om m issarissen: MM. Jean della Faille

de Levergkem, v o o rz itte r; G raaf Adrien de Borchgrave,

d’Altena, Léon Collinet-Plissart, B aron Aug. Delbeke,

Edouard Joly, G raaf Oscar Le Grelle,

SPAARBOEKJES aan 3 .6 0 °/0

RENTEBOEKJES op NAAM

met zesm aandelijksche coupons aan 4 %

Uitgift van grondobligatiën aan -3= °/0

Leeningen op Hypotheek. Voorschotten op Titels.

A G E N T :

J. De Busschere-Bonte

Rousselarestraat, ISEGHEM.

JOSEPH

MARCHAL

Melreux

(BELGIE)

~L)e beste^ JLegsters

Z e lf d e h u i s

t e S E N S (Y o n n e ) F r a n k r i j k .

CATALOOG G R ATIS.

27-10 13

Kaarten veer gelijk welke bestemming

IN

AMERIKA e n CANADA

T E B EK O M E N B IJ

L. Yan Gheenberghe en Amand Laridon

Groote M arkt, ISEGHEM

Geen Grijs tiaar

M E > P . I H

« D e N ie u w e L o n d o n »

doet de grijze haren binnen en

jfcJe dagen verdwijnen, maakt bet

Haar glanzend en zacht, belet bet

uitvaller» *n neemt de pelletjei

van bet hcofó

Eischt op

d«n hals:

In flacons vsn fr. 1,50 en fr. ft.£9

Engflicti EmrMiaiUor u i 2 fr. per flaeti

T* koop bij Apothekers

Drogisten, Haarsnijder» en PeukwinkHf

la ’t ftrfiot. farfumorii 0r Saljj, (SaSgü*

B e s t e K o f f i j

— oud gekend buis gesticht in 1808 —

W * e D ’ H O O G H E , M a rk ts tra a t

P R O E F T e n O O R D E E L T !

fsjts.

GELDPLAATSING aan hooge intresten

gewaarborgd door hypotheek op vaste goederen.

Inlichtingen ten burele der Gazette van Iseghem.

F a b r i e k v a n m e k a n i e k e R o ls to o r s

HUIS GESTICHT IN 18*7

vereerd met den eersten prijs, diploma en

gouden eermetaal.

Stoors, genre flollandaise. Pracht en gewone

stoors, in eiken, pitch-pine en dilten hout,

alsook stoors op rillen en in staalplaat. Alle

slach van zonnestoors in alle kleuren en

alle-noodige toebehoorten, zooals mekanieken

enroleur, singels, charnieren, e n '., in ’t groot

en in ’t klein.

Alle herstellingen worden ten spoedigste

uitgevoerd.

Door mijne spoedige en trouwe bediening

verhoop ik voorts de gunst van eenieder te

genieten. ~ —*•",

More magazines by this user
Similar magazines