05.09.2013 Views

December - Gemeente Kruishoutem

December - Gemeente Kruishoutem

December - Gemeente Kruishoutem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

toelatingsnummer :

9770 Kruishoutem

P209090

Kantoor van afgifte : Kruishoutem

Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 19 - nr. 10

V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem

Kerstmarkten • Kerstconcerten • Kerstboomverbranding

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2009

Fotografie: Kristof Wittouck

December 2008


De viering van het 35-jarig bestaan van Okra Wannegem-Lede werd afgerond met

een diner in het Handelshuis te Nokere waarbij voorzitter Albert Dupont dik

tevreden was met de flinke opkomst.

In lokaal Handelshuis huldigde WTC Nokere Berg haar clubkampioen 2008

Gino Lamont, die aan zijn 5e titel op rij toe was.

Het cyclo-cross kampioenschap voor aspiranten in

Lozerbos lokte heel wat deelnemers en toeschouwers.

Lozerkermis

Ontvangst van Marcel Nachtergaele ter gelegenheid van

40 jaar Wielewaal - Natuurpunt

Schelde Leie - Vlaamse Ardennen-plus.

Plaatselijke podiumlaureaten Angelo De Clercq, David De Petter, ,Bob

Willems omringd door collega deelnemers Pieter Petreyns, Mathias Van

Luchene en schepen Joop Verzele die de trofee's mocht overhandigen na

de Gulden Ei-motorcross.

De halloweenwandeling in en rond het kasteelpark van Nokere lokte 450

deelnemers en de organisatoren waren in een typische outfit uitgedost.

Deelnemers uit Groot-Kruishoutem aan de start van de mountainbikereeks van de cyclo-cross voor

wielertoeristen opgezet door WTC Nokere-Berg te Nokere.


Een zalige kerst en

een gelukkig Nieuwjaar

Het volgend eierdopje verschijnt half

januari 2009. Teksten voor deze editie

worden verwacht uiterlijk 26 december

2008 bij de Ombudsdienst (Carine Ketels),

Markt 1, 9770 Kruishoutem, e-mail:

ombudsdienst@kruishoutem.be.

Vanwege de redactie

Sluitingsdagen

gemeentelijke diensten

Gemeentehuis en OCMW: 25 en 26 december/

1 en 2 januari

Bibliotheek: 25 december/ 1 januari

Open op 24 en 31 december van 10.00 tot

12.00 u., gesloten in de namiddag.

Containerpark: 26 december/ 2 en 3 januari

Sporthal: 25 en 26 december/ 1 januari

Gesloten vanaf 17.00 u. op 24 en 31 december

PWA en strijkwinkel: van 22 december t.e.m.

4 januari 2009

colofon

Marijn Devalck

brengt Gilbert Bécaud.

Op 14 februari 2009 in de Mastbloem.

Org. Gem. raad voor cultuurbeleid

’t jaar grappig getekend

Zie pag. 24

Oproep kandidaten

sportgala 2008

zie pag. 21

Voor publiciteit :

Tim Isebaert

tel. 0496/38 11 68 - fax 09/383 65 81

e-mail: tim.isebaert@telenet.be

Grafische vormgeving en druk:

Druk. Vanderhaegen, Kruishoutem,

tel. 09/383 52 14

Gemeentelijk nieuws

Gemeentelijke solidariteitsactie: overhandiging opbrengst.

Eindejaarsactie

zie pag. 12 en 13

Kerstmarkten

- Zaterdag 13 december van 10.00 u. tot

18.00 u.: Mastbloem (Oxfam Wereldwinkel)

- Zaterdag 13 december van 16.00 u. tot

20.00 u.: kleuterschool Wannegem

- Zondag 14 december van 14.00 u. tot

17.00 u.: Home St.-Petrus

- Zondag 14 december van 16.00 tot 18.30 u.:

Heuvelheem

Kerstconcerten

- zaterdag 26 december om 17.00 u. met Jo

Lemaire – kerk Nokere

- zaterdag 27 en zondag 28 december om

20.00 u.– Eindejaarsconcert Harmonie

Kruishoutem samen met koren Pakosun

(Nokere) en St.-Machutus (Wannegem-

Lede), reservatie Koen Van Den Berghe -

0497/86.29.17 - Mastbloem

Kerstboomverbranding

Vrijdag 9 januari 2009 om 20.00 u.

Scoutslokaal

Fotografie :

Andre Marlier, Kristof Wittouck.

Foto cover vorig nummer :

Kerkhof Kruishoutem

3

Gemeentelijke

solidariteitsactie 2008

Kruishoutem steunt Vriendenkring Kinderhulp

Rwanda VZW voor het project WATER in het

weeshuis Centre Mémorial Gisimba te Kigali.

Talrijke vrijwilligers zamelden massaal geld in

voor een project getrokken door Marie-Jeanne

Kinet-Laroy uit Kruishoutem. In totaal werd

een bedrag van 5977,33 euro ingezameld.

Per sector ziet het resultaat eruit als volgt:

Centrum: 2453,74 euro

Marolle: 860 euro

Lozer: 1231,02 euro

Nokere: 569,81 euro

Wannegem-Lede: 862,76 euro

Op zaterdag 15 november werd, in aanwezigheid

van de talrijke vrijwilligers, een bedrag

van 5977,33 euro overhandigd. Wie alsnog een

bijdrage wil leveren kan nog steeds overschrijven

op rekeningnummer 880-4172761-62 van

ontwikkelingshulp Kruishoutem. Giften vanaf

30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Traditionele nieuwjaarwens

voor alle inwoners

Op zondag 4 januari 2009 biedt de gemeente

Kruishoutem alle inwoners een gratis nieuwjaarsdrink

aan in de Mastbloem,

Waregemsesteenweg 22.

Een glas met een stevige knabbel en een flinke

portie gezelligheid zijn de ingrediënten voor de

aanloop naar

een voorspoedig 2009!

Afspraak op zondag

4 januari om 11.00 u.

in de Mastbloem!


Feestelijk gekleed het eindejaar tegemoet !

Een leuk geschenk voor elke klant!

Maak ook kans op de waardebonnen tijdens de eindejaarsactie van Unizo!

dames-en herenkleding

UITZONDERLIJK OPEN OP

zondag 21 & 28 december

van 9u-12u30 en 13u30-18u

Open: alle dagen van 9u tot 12u en van 13u30 tot 19u, op zondag van 9u tot 12u30

Gesloten: maandag en zondagnamiddag, do. en vr. 29 en 30 november, vanaf za. 29 december t.e.m. vr. 1 februari

4

Nazarethsesteenweg 65

9770 Kruishoutem

Tel 09/383 56 77

texandrea@skynet.be

www.texandrea.centerall.com !


Gemeenteraad 12/11

Gemeentebelastingen

Er wordt voor een termijn van 2 jaar, ingaand

op 1 januari 2009 en eindigend op 31 december

2010, een retributie geheven op het afleveren

van administratieve inlichtingen over

onroerende goederen die op verzoek van de

belanghebbenden worden geleverd.

Het bedrag van de retributie wordt als volgt

vastgesteld :

- 75 euro per aanvraag die slechts op 1 eigenaar

betrekking heeft en maximaal 3

kadastrale percelen omvat;

- Per bijkomend perceel wordt het bedrag van de

retributie vastgesteld op 25 euro met een maximaal

totaaltarief van 200 euro per aanvraag.

- 25 euro per aanvraag in het kader van de

informatieplicht met betrekking tot publiciteit

door vastgoedmakelaars.

De retributie is verschuldigd door elke natuurlijke

of rechtspersoon die de stedenbouwkundige

inlichtingen aanvraagt. Overheden worden

vrijgesteld van deze retributie.

Werken Fonteinstraat

In zitting van 17 oktober 2005 heeft de

gemeenteraad beslist om tot uitvoering van

verbeteringswerken, met name de ontdubbeling

van de riolering, in de Fonteinstraat over te

gaan. In het kader van deze werken worden bijkomende

parkeerstroken aangelegd in de

Fonteinstraat. Het gemeentelijk aandeel in de

kosten bedraagt 93 057 euro, excl. BTW.

Tijdens de werken worden meteen de nutsleidingen

ondergronds gebracht. Het gemeentelijk

aandeel in de kosten bedraagt 30 336 euro.

Ruimtelijke planning

Er wordt beslist een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

nr. 6 “De Zandvlooi en omgeving”

op te maken dat een planologische

oplossing biedt voor de verdere uitbating van

De Zandvlooi en het zonevreemde sportterrein

in de Passionistenstraat. De kosten worden

indicatief geraamd op 15 000 euro, excl. BTW.

Overdracht provinciewegen

De overdracht van de Oudenaardsesteenweg,

Hoogstraat en een deel van de Markt (met

name het rond punt, de vluchtheuvel van het

rond punt naar de kerk toe en het verlengde

van de W. Churchillstraat) naar het Vlaamse

gewest wordt goedgekeurd.

■ Volgende aardgasuitbreidingen

zijn gepland in het eerste kwartaal

van 2009

- Anzegemsesteenweg: huisnummers 19 tot

39 en 8 tot 36,

- Hoogstraat: huisnummers 25 tot 39,

- Ommegangstraat: huisnummers 36 tot 40,

- Sint-Elooiskeer: huisnummers 29 tot 35.

■ Project “Duurzaam naar school”

een initiatief van het gemeentebestuur, cel verkeer

en mobiliteit i.s.m. alle Kruishoutemse

schoolnetten en scholen.

De gemeente heeft bij de Vlaamse overheid

een dossier ingediend voor het basisluik

“Duurzaam naar school” voor het schooljaar

2008 – 2009. In het basisluik ligt de focus op

verplaatsingen te voet (stappen) en met de

fiets (trappen). De gemeente kan het stappen

en trappen ondersteunen via sensibiliserende,

educatieve en organisatorische initiatieven.

De gemeente Kruishoutem werd voor het

project geselecteerd en kan, mits het voldoen

aan een aantal voorwaarden en het uitwerken

van een actieplan, genieten van een subsidie

van 13870 euro. De subsidie wordt afhankelijk

van de voorwaarden in 3 schijven uitbetaald.

Eén van de eerste voorwaarden was het

opmaken van een overzicht modal split (de vervoerswijzeverdeling

in het woon-schoolvervoer

- Wist u dat 67,2 % van onze schoolkinderen

die binnen een straal van 500 m afstand van de

school wonen met de wagen naar de school

wordt gebracht?) Een andere belangrijke voorwaarde

is de opmaak van een schoolroutekaart

vóór 30 juni 2009. Hiertoe werd een officieel

OOG (overlegorgaan onderwijs – gemeente)

opgericht. Naast vertegenwoordiging van

gemeente en scholen wordt ook de lokale politie

bij dit overleg betrokken. Voor de nodige

administratieve ondersteuning en procesmatige

opvolging wordt een beroep gedaan op

de vzw voetgangersbeweging die vanuit het

octopusplan ons verder op weg helpen.

Om dit project kans te geven op slagen hebben

wij uiteraard de medewerking van alle ouders

nodig.

Hiertoe nodigt de gemeente en de school waar

uw kind school loopt alle ouders uit op een

informatieavond op dinsdag 2 december

aanstaande om 19.30 u. in het de Mastbloem,

Waregemsesteenweg, Kruishoutem. Het verloop

van de avond ziet er als volgt uit: na een

inleidend woordje door de bevoegde schepen

wordt een korte toelichting van het project

5

gegeven door dhr. T. Dhollander . Daarna worden

de ouders per school samengebracht en

wordt er gevraagd om voor de desbetreffende

school een knelputenkaart op te maken.

Tenslotte zal er onder de betrokken partijen

een charter ondertekend worden. Uw kind zal

via de school een uitnodiging met inschrijfstrook

meekrijgen. Gelieve uw aanwezigheid te

bevestigen door de inschrijfstrook in te vullen

en via uw kind terug mee te geven naar school.

Wij hopen u met velen te mogen verwachten.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij

de schepen van verkeer en mobiliteit Rita

Vande Moortele, de mobiliteitsambtenaar Koen

De Meester of bij de directie van de school

waar uw kind naar school gaat.

■ Verwijderen bloemen kerkhof

De bloemen worden verwijderd van de graven

vanaf maandag 8 december 2008.

■ Afvalwegwijs voor KMO’s

Bent u als KMO het noorden kwijt met

betrekking tot het afvalgebeuren...

Wel dan kunnen we u vanuit de gemeente en

de afvalintercommunale IMOG twee initiatieven

aanbieden die u hopelijk een antwoord

bieden op uw vragen.

1) de brochure “afvalwegwijs voor KMO’s”

Verkrijgbaar bij de milieudienst of de intercommunale

IMOG

2) infoavond bij IMOG

Agenda :

- bedrijfsafval en de ladder van Lansink

- bedrijfsbezoek IMOG

- afvalwegwijs per gemeente en IMOG-diensten

aan bedrijven

Datum :

- 10 december 2008 in Harelbeke

(Kortrijksesteenweg 264)

OF

- 13 januari 2009 in Moen

(St.-Pietersbruglaan 1)

Wachtdiensten dokters en apothekers

Wachtdienst dokters: 09/338 86 32

Wachtdienst apothekers: 0900/10 500

Wachtdienst tandartsen: 055/30 35 24

• Familiehulp VZW:

Dienst voor Thuiszorg:

055/33 45 45 – Fax 055/33 45 00

• Thuisverpleging BOND MOYSON:

permanente wachtdienst: 09/333 59 99

• Solidariteit voor het gezin VZW:

Gezins- en bejaardenhulp en

thuisverpleging: permanent bereikbaar:

055/33 44 21

• Home St.-Petrus: Bejaardenzorg/crisisopvang/kortverblijf.

Onthaal 09/333 30 11

• Wit-Gele Kruis Oudenaarde:

Permanente wachtdienst: 055/31 27 13

• VZW Familiezorg Oost-Vlaanderen:

Dienst voor thuiszorg: 09/222 78 83

Fax 09/225 13 92

Onafh. Zelfst. Verpleegkundige

• Deprince Lieven,

tel. 09/383 04 01 of 0477/50 75 25

• Delforche Annie,

tel. 09/383 57 53 of 0476/81 08 83

Drankprobleem???

Je kan geholpen worden!!!

AA. Nationaal – tel. 03/239 14 15

AA. Bill Kruishoutem – tel. 0477/38 19 82

of 0477/40 18 10


Schoonheidsinstituut

Huttegemstraat 17

9770 Kruishoutem

Tel. 09/383 66 64

Gsm 0476/20 28 29

* GELAATS-

VERZORGING

* DEFINITIEVE

ONTHARING

(met energist ultra)

ideale startperiode:

- natuurlijke huidskleur hebben

- zon en zonnebank vermijde

tijdens de behandeling.

met microdermabrasie

(anti-rimpel, littekens acné,

versteviging) maak een afspraak voor vrijblijvende info

LE CREUSET

kookpotten en

ovenschotels om

heerlijke gerechten

in klaar te maken.

Breng de gezelligheid

aan tafel!

• Grote keuze aan

PYREX ovenschotels!

• Het échte MOLENMES

hebben we voor u!

• Droogrekken en Strijkplanken BRABANTIA promotie!

• DEMEYERE kookpotten en pannen PROMOTIES!!

• Deelnemer aan promotie-aktie Cera!

Chris Kado Uw kook, kado- en huisraadwinkel!

Blauwblomme Christine, Nieuwstraat 14, 9770 Kruishoutem , 09/383 54 29

Natascha Quisnoy & Peter Meersman,

Leen en Stijn

nodigen u vriendelijk uit op

zondag 14 december 2008

naar de opening van

kapsalon

Natascha

Iedereen is welkom voor

een hapje en een drankje

van 11 u. tot 18 u.

Tot dan.

Kapsalon Natascha, Pastorijstraat 9, 9770 Kruishoutem, Tel.: 09/385 32 36, GSM: 0474/32 02 27

Openingsuren: ma.: 8.30 u. tot 18.30 u. - di.: sluitingsdag - woe.: 9.00 u. tot 18.30 u.

do.: 9.00 u. tot 20.30 u. - vrij.: 7.30 u. tot 19.00 u. - za.: 7.00 u. tot 16.30 u. - of op afspraak

6


■ Zitdag voor het invullen van de

aangiften in de personenbelasting

voor landbouwers

De zitdag, gehouden door de verantwoordelijke

van de directe belastingen van Oudenaarde,

heeft plaats op donderdag 11 december 2008

van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 tot 15.00

u. in de raadzaal van het gemeentehuis.

■ Zitdagen Fonds voor

Arbeidsongevallen

Het Fonds voor Arbeidsongevallen, Troonstraat

100, te 1050 Brussel (tel. 02/506 84 94) houdt

zitdagen ten behoeve van personen die het

slachtoffer werden van een arbeidsongeval. Zij

leggen je de wetgeving op arbeidsongevallen

in de privésector uit (wet van 10 april 1971) en

helpen je een schadevergoeding te krijgen

waarop je recht hebt.

Nieuwe inwoners

Dries DE TROYER en Kimberly CLAEYS, Olsensesteenweg 68

Rob VAN MEERHAEGHE, Gaversstraat 5/B

Matthias PENNINCK, Churchillstraat 4/0003

Nele VAN DE VELDE, Pastorijstraat 2/A

Philippe VAN DER STRAETEN en Caroline DEBOUSERIE,

Waregemsestraat 58

Bart MENSCHAERT, Nancy DEL’HAYE, Sven en Vince,

Hedekensdriesstraat 33/E

Steven PERMENTIER, Winkelkouter 65

Sandro GEIREGAT, Nokeredorpstraat 61

Adreswijzigingen binnen

de gemeente

Lieselot VANDERSTICHELE, Gaversstraat 5/B

Marc DHONDT, Sylvie GISTELINCK en Gunther, Truweelweg 27

Stefan VAN GUCHT, Sigrid VERSCHOOREN, Silas en Elena, Vaddenhoek 2

Guy VAN HOUTTE, Nazarethsesteenweg 8

Heidi VERHELST, Churchillstraat 21

Hendrik CNOCKAERT, Pastorijstraat 2/A

Marguerite VAN DER EECKEN, Brugstraat 24

André DE BAERE en Eliane VAN HOE, Hoogstraat 15/0003

Geboorten

Goed om weten

Julie DE CLERCQ, dochter van Frederic en van Ilse DE WILDE,

Anzegemsesteenweg 19

Thomas FONCKE, zoon van Bruno en van Catherine DEDEYNE,

Waregemsestraat 44

Cynthia DEWITTE, dochter van Frederik en van Mia VAN HOVE,

Waregemsesteenweg 97

Amélie DESMET, dochter van Yves en van Chloé GELDOF,

Neerrechemstraat 26/A

Een sociaal assistent(e) van het Fonds voor

Arbeidsongevallen staat hiervoor tot uw

beschikking.

Waar en Wanneer?

GENT: Stedelijk Administratief Centrum,

W.Wilsonplein 1 (t’Zuid)

Gebouw B, Tussenverdiep, lokaal 14

09/266 76 88

Elke woensdag van 09.00 tot 12.00 uur

Tijdens de maanden juli en augustus: één maal

per maand.

Niet tussen kerstdag en nieuwjaar.

KORTRIJK: Kortrijks sociaal Huis, Budastraat 27

056/24 48 52

Elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur

Tijdens de maanden juli en augustus: één maal

per maand.

Niet tussen kerstdag en nieuwjaar.

Bevolking en Burgerlijke Stand


7

Noor LUYS, dochter van Steven en van Tildeke VANDENBROUCKE,

Beukendreef 6

Mayco COMPERNOLLE, zoon van Kristof en van Marleen DE WEVER, St.

Elooiskeer 25

Florian BODYN, zoon van Joris en van Christine BLAUWBLOMME,

Nieuwstraat 14

Huwelijken

Koen VAN STEENBRUGGE en Sandra MESTDAGH,

Spilthoorestraat 18, gehuwd te Kruishoutem op 18/10/2008

Overlijdens

■ u wordt gezocht ….

Zin in een boeiend vrijwilligerswerk?

Ervaring in het onderwijs?

Leerpunt, centrum basiseducatie zoekt gemotiveerde

vrijwilligers die bereid zijn om samen

met een educatief werker les te geven aan een

groep volwassenen in Ronse.

Kan je je gedurende een aantal uren in de week

vrijmaken? (overdag of 's avonds, aantal keren

is te bespreken)

Wij bieden:

Een aangenaam vrijwilligerswerk in een klein

maar dynamisch team! Terugbetaling vervoerskosten.

Deskundige begeleiding.

Voor meer info: bel 055/20 70 01 en vraag naar

Natalie Laurez of

natalie.laurez@leerpuntzovl.be.

Rafaël LEYSSENS, 80 j.,ongehuwd, Passionistenstraat 15

overleden te Kruishoutem op 17/10/2008

ABEL DE COKER, 28 dagen., zoontje van Peter en van Eveline De

Ridder, Bunderstraat 7, overleden te Gent op 12/10/2008

Maria MARYSSE, 84 j., weduwe van René De Groote, Neerrechemstraat

125, overleden te Deinze op 15/10/2008

Denise CALBERSON, 80 j., weduwe van Valère De Ketele,

Spinnewielstraat 7, overleden te Waregem op 16/10/2008

Irène DE WAELE, 83 j., weduwe van André Vandecaveye, Karreweg 63,

overleden te Deinze op 20/10/2008

Christiane WECKHUYSEN, 50 j., Aaishovedriesstraat 1/A000, overleden

te Deinze op 21/10/2008

Remi COUDRON, 85 j., ongehuwd, Passionistenstraat 15, overleden te

Gent op 27/10/2008

François VANDIEST, 80 j., ongehuwd, Passionistenstraat 15, overleden

te Kruishoutem op 05/11/2008

Alexis JOOSEN, 99 j., ongehuwd, Nokeredorpstraat 37, overleden te

Waregem op 06/11/2008

Juliana VAN EENNOO, 90 j., weduwe van Delplancke Michiel,

Ommegangstraat 22, overleden te Deinze op 07/11/2008

Marc GIJSELS, 63 j.,ongehuwd, Passionistenstraat 15, overleden te

Kruishoutem op 09/11/2008


BLOEMEN

Acanthus

Nieuwstraat 12 • 9770 Kruishoutem • tel. 09 221 31 00 • fax 09 221 36 00

Kerstopendeurweekend

28, 29 & 30 november:

Vrijdagavond 28 november

iedereen welkom

in onze kerstsfeer

voor een hapje

en een drankje

vanaf 19.30 u.!

tafelversiering, huwelijken,

begrafenissen,

communie,

restaurantdecoratie

en al uw feestelijkheden

8

WORKSHOP

KERSTMIS

op donderdag

18 december,

schrijf tijdig in!

Openingsuren:

di - vr: 9 - 12 u en 13.30 - 18.30 u

za: 9 - 12 u en 13.30 - 18.00 u

zo: 10.00 - 12.30 u

maandag gesloten

Meer info?

Ga snel langs bij uw

bankagent.

NORGA-DE BAERE nv

Anzegemsesteenweg 16

9770 Kruishoutem

tel. 09/383 78 94

STICHELBAUT-PENNINCK

Wannegemdorp 8

9772 Wannegem-Lede

tel. 09/383 72 73

LIOBEL COMM. V.

Nieuwstraat 6

9770 Kruishoutem

tel. 09/383 66 48


■ Groenafval ophaling aan huis

Per jaar worden 4 ophaalbeurten voor groenafval

voorzien, 2 in het voorjaar en 2 in het

najaar. De data en instructies vind je terug op

de ophaalkalender. Indien je van deze dienst

gebruik wil maken, moet je vooraf inschrijven

bij IMOG (telnr. 056/45.65.85).

Het snoeihout moet gebonden zijn met een

natuurlijk touw. De bundels mogen max. 18 kg

wegen, niet langer zijn dan 1,5 m en max. 2 m 3 .

Wortels worden NIET aanvaard bij deze ophaling.

■ Grof huisvuil ophaling aan huis

Elke 1ste dinsdag van de maand is er een ophaling

van grofvuil aan huis. De data en instructies

vind je terug op de ophaalkalender. Voor de

minimumkostprijs van 8,68 euro mogen er 2

grote stukken worden meegegeven. Voor elk

bijkomend stuk betaal je 3,72 euro.

Vooraf inschrijven bij IMOG is noodzakelijk (tel.

056/71 61 17) en dit uiterlijk tegen de donderdagmiddag

vóór de ophaling.

De intercommunale IMOG zorgt voor de ophaling.

Zij zullen je telefonisch contacteren wanneer

ze langs komen. De stukken dienen langs

de openbare weg geplaatst te worden. Je

betaalt de vergoeding aan de chauffeur van

IMOG die het grofvuil komt ophalen.

■ De groene schoonmaak

Wil je “groener” schoonmaken?

Gebruik microvezeldoeken :

- verkrijgbaar in dweil en schoonmaakdoek

- reinigt krachtig door zijn specifieke samenstelling

- schoonmaakmiddelen kunnen, maar zijn in

principe overbodig !!

- zeer duurzaam wegens wasbaar in wasmachine

en langdurig herbruikbaar.

Wrijf op vlekken!

Uit onderzoek blijkt dat de chemische actie van

het reinigingsmiddel ondergeschikt is aan de

mechanische actie van het wrijven met een doek.

Kies voor milieuverantwoorde schoonmaakproducten

- kies voor producten op basis van plantaardige

grondstoffen en/of eco-gelabelde producten

(Ecover, Froggy, enz)

- kies voor geconcentreerde producten: je

bespaart tevens op verpakkingsmateriaal.

- gebruik navulbare verpakkingen en vul ze

na uit grootverpakkingen. Gebruik ook

navulverpakkingen voor ruitenreinigers en

koop niet elke keer een nieuwe fles.

Zuinig omgaan met een product

Ga uit van de dosering die op de verpakking

vermeld staat. Onderzoek leert dat 4 tot 30

keer te veel gebruikt wordt. Te veel brengt geen

extra reiniging, integendeel!

Leefmilieu

Gebruik zo weinig mogelijk verschillende

producten

Liever een allesreiniger dan een gespecialiseerd

product.

Gebruik regenwater voor de schoonmaak.

Doordat dit water minder hard is, is de werking

van de reinigingsmiddelen efficiënter. Er zit

namelijk minder kalk in regenwater die de werking

van de wasactieve stoffen kan hinderen.

Uitgebreide info op http://www.milieukoopwijzer.be/schoonmaak/index.php.

■ Cursus eco-driving

Het gemeentebestuur onderneemt tal van

acties om haar CO2-uitstoot afkomstig van verwarming

gebouw, elektriciteitsverbruik en haar

voertuigenpark terug te dringen.

Een van de acties was een cursus eco-driving

voor het personeel. Aan de hand van simulatoren

konden de werknemers van de technische

dienst leren hoe hun verbruik en dus de CO2uitstoot

van het gemeentelijk voertuigenpark

te verminderen.

Bij aanvang reden ze een testrit op gebruikelijke

rijstijl. Na een voormiddagje tips toepassen

werd een eindrit gereden in de “eco-driving

rijstijl”. Resultaat : gemiddeld 17% minder

verbruik.

Het kan voortaan dus met veel MINDER : goed

voor de portemonnee en het milieu!!

10 gouden tips

1. Schakel tijdig naar een hogere versnelling.

Schakel bij een toerental dat bij voorkeur

lager is dan 2500 toeren bij benzinemotoren

en 2000 toeren bij dieselmotoren. Met

een nieuwe wagen hoef je niet meer tot

hoge toerentallen te gaan om vlot te kunnen

versnellen.

2. Rij zo veel mogelijk met een constante snelheid.

3. Volg de verkeersstroom en anticipeer op

wat voor je gebeurt. Hou voldoende afstand

ten opzichte van je voorligger. Zo vermijd je

dat je sterk moet remmen wanneer je voorganger

remt.

4. Laat tijdig gas los, wanneer je een kruispunt,

verkeerslicht, etc. nadert.

9

5. Rem op de motor: Laat hierbij de motor zo

lang mogelijk in dezelfde versnelling zonder

koppeling in te drukken. Moderne motoren

sluiten automatisch de brandstoftoevoer af

zodra je de gaspedaal loslaat.

6. Rij niet te snel! Bij snelheden boven

100km/u is de snelheid de bepalende factor

voor het brandstofverbruik.

7. Hou de bandenspanning op peil.

8. Maak verstandig gebruik van boordapparatuur.

Schakel de airco alleen aan als het

behoorlijk warm wordt in de auto, of wanneer

je ramen beslaan. Een open raam bij

een hoge snelheid geeft tot 5% meer

brandstofverbruik, airco zelfs 10% meer.

9. Vermijd overbodig gewicht. Plaats fietsen

bij voorkeur op een rek achteraan het voertuig

en verwijder bagagerekken en skiboxen

als je ze niet gebruikt. Een fietsdrager

op het dak verbruikt 20 tot 30% meer

brandstof. Skiboxen veroorzaken tot 10%

meer brandstofverbruik, vooral bij hogere

snelheden.

10.Meten is weten: registreer je brandstofverbruik.

Politie

■ “BOB” is terug.

We willen nu reeds de eindejaarspret niet

bederven, maar we willen hierbij toch de mensen

waarschuwen dat er opnieuw doorgedreven

acties zullen ondernomen worden niet

alleen inzake alcoholintoxicatie aan het stuur

maar ook inzake drugs in het verkeer. Deze

acties zullen doorgaan op onregelmatige

tijdstippen, zowel overdag als ’s nachts, als op

zeer diverse plaatsen. Alcohol en drugs horen

nu eenmaal niet als je achter het stuur zit.

■ Mist

We hebben het al een paar keer gehoord :”Na

het optrekken van nevel en mist….” Mist is

enorm verraderlijk, zeker bij dichte mist met

een zichtbaarheid van minder dan 100 meter

want dan verliest een automobilist zijn oriëntatiepunten.

Om toch een referentiepunt te hebben,

wil hij de lichten van zijn voorligger blijven

zien waarbij hij dichterbij gaat rijden (en dikwijls

zeer dichtbij). Dat is zeer gevaarlijk, want

zo zorgt die bestuurder voor het stofzuigereffect.

Enerzijds zal de achtervolger zijn snelheid

aanpassen (meestal versnellen) om zijn voorligger

niet uit het oog te verliezen en anderzijds

zal die voorligger ook beginnen te versnellen

omdat hij vreest om achteraan te worden aangereden.

In plaats van te vertragen bij mist

(een aangewezen maatregel) wordt er alzo versneld,

wat zeer gevaarlijk is en wat al heel wat

zware verkeersongevallen veroorzaakt heeft

(cfr. de zware verkeersramp op de E17 te

Nazareth).

Bij een zichtbaarheid van 50 meter max. 50

km/u; bij een zichtbaarheid van 100 meter,

maximum 80 km/u en bij een zichtbaarheid van

150 meter, maximum 100 km/u.


Perfect instapklaar, modern appartement met 2 slpk,

groot terras en garage. Huurprijs € 580/maand

Vastgoed Bothuyne

V ERKOOP EN VERHUUR VAN UW EIGENDOM!

TE HUUR in Kruishoutem TE HUUR in Kruishoutem

PIETER BOTHUYNE

Si Jolie

Kapsalon

Lindeknokstraat 8

9770 Kruishoutem

0478/53.44.75

pieter.bothuyne@gmail.com

10

BIV 502 843

In samenwerking met

GEMAKKELIJK - VERS - NIET DUUR

Levering aan huis: warm of opwarm.

Soep + dagschotel + dessert = € 6,00

Ook zoutarm en vetarm mogelijk!

Regio’s: Deinze, De Pinte, Zwijnaarde, St.-Martens Latem, Gavere,

Melsen, Zingem, Kruishoutem, Oudenaarde

Wekelijkse menuplanning te bekijken op: www.traiteurjodailykatess.be

één dag op voorhand te bestellen 7/7

09/330 52 27

Normale openingsuren:

ma. & woe.: 8.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 u.

do.: 8.00 tot 12.00 - 13.00 tot 21.00 u.

vrij.: 8.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 u.

za.: 8.00 tot 12.00 - 12.30 tot 16.00 u.

di. & zo. gesloten

Dinsdagen open:

23 dec.: 8.00 tot 12.00 -13.00 tot 18.00 u.

30 dec.: 8.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 u.

Gesloten:

donderdag 25 december ‘08

donderdag 1 januari ‘09

De Clercq Leen

Centraal en rustig gelegen opslagruimte

van 75m² met hoogte ca 2,3m.

Huurprijs € 100/maand

Nokerepontweg 35

9772 Wannegem-Lede

0477/348 227

09/383 55 37


■ De digitale krant

Iedere dag krantenartikels gratis beschikbaar.

Iedereen kan vanaf nu dagelijks een selectie

van meer dan 7000 persartikelen volledig vrij

raadplegen op http://zoeken.bibliotheek.be.

Zoekomgevingen Persmappen Mediargus

1. Mediargus zoekomgeving

Bibliotheek.be zoekomgeving

Sinds 3 november 2008 is het mogelijk om

artikelen uit de Mediargus persmappen ook te

raadplegen op http://zoeken.bibliotheek.be.

Via deze weg zijn een -door de bibliotheek

geselecteerd- aantal artikelen vrij raadpleegbaar

voor iedereen via internet, ook buiten de

muren van de bibliotheek.

2. De verschillende abonnementenformules

voor Mediargus voorzien in toegang tot de

volledige databank en/of de persmappen via

een zoekinterface die door Mediargus ontwikkeld

is voor de professionele zoeker en

de bibliotheekgebruiker. De zoektoegangen

zijn enkele bereikbaar voor abonnees.

Geabonneerde bibliotheken bieden toegang

aan de gebruikers binnen de muren van de

bibliotheek.

Selectie en presentatie artikelen in persmappen

De persmappenwerkgroep beslist op basis van

veel gestelde vragen over welke actuele onder-

■ Vakantiewerking Eiernest -

Kerstvakantie 2008-2009

Het gemeentebestuur van Kruishoutem en

Komma vzw organiseren opnieuw vakantiewerking

tijdens de kerstvakantie. Het Eiernest aan

de Waregemsesteenweg zal open zijn van

maandag 22 december tot en met woensdag

24 december 2008 en van maandag 29 december

tot en met woensdag 31 december 2008,

telkens van 7.00 u tot 18.00 u.

Vooraf inschrijven is nodig, zodat er voldoende

materiaal voorhanden is voor alle kinderen.

Doe dit bij voorkeur vóór 12 december 2008. Je

kan het inschrijvingsformulier downloaden van

de website www.vdko.be en doorklikken naar

Komma, initiatieven kinderopvang of

www.kruishoutem.be, en doorklikken naar vrije

tijd, jeugd, kinderopvang, vakantieopvang. Je

Bibliotheek

werpen een persmap gemaakt wordt.

De inhoud van de actuele persmappen wordt

14 dagen na bijwerking gepubliceerd op

http://zoeken.bibliotheek.be. De inhoud van de

persmappen wordt geactualiseerd door bibliotheekmedewerkers.

Bijwerken van de persmappen

houdt in dat artikelen toegevoegd of verwijderd

worden.

Hoe zoeken op zoeken.bibliotheek.be?

Vanaf het startscherm kan gebladerd worden

in een overzicht van alle artikelen "In de pers".

Wie zoekt in het volledige aanbod kan een

zoekresultaat verfijnen op materiaal "In de

pers". De verfijningsoptie "In de pers" wordt

getoond als de zoekterm voorkomt in een of

meerdere persartikelen die door de bibliotheek

geselecteerd zijn. Verfijningen van een zoekresultaat

op Onderwerp, Nederlands, Non-fictie

of Volwassenen kunnen ook materialen "In de

pers" opleveren.

De zoekmogelijkheden op de website van

Mediargus blijven voor abonnees en voor het

publiek van een bibliotheek met een

Mediargusabonnement ongewijzigd. De vrije

raadpleging via http://zoeken.bibliotheek.be is

aanvullend op de toegang tot de volledige

databank die enkel binnen de muren van de

bibliotheek raadpleegbaar is.

Jeugdbeleid

kan het ook afhalen op het gemeentehuis bij

de jeugdambtenaar, de ombudsdienst of in de

bib.

Ingevulde formulieren dienen aan Dina

Librecht, consultant Komma vzw, terugbezorgd

te worden. Per post: vzw Komma,

HendrikI-lei 17, 1800 Vilvoorde; per mail:

dina.librecht@vdko.be; per fax : 02/425 74 76.

Nuitgang

■ Einde(jaar) JH Nuitgang

We duiken de laatste maand van het jaar in.

Omdat velen het druk hebben met studeren,

eindejaarsfeestjes plannen, … houden we het

deze maand relatief rustig.

Vrijdag 5 december vanaf 20.00 u.:

De Sint komt alle brave en minder brave kindjes

een cadeautje geven. Omdat de Sint enkel

in het Spaans kan tellen, moet je wel laten

weten of je jouw geschenkje kan komen ophalen.

Dit doe je naar info@nuitgang.be met de

11

Eerste leesboekjes

Kinderen die pas leren lezen hebben behoefte

aan eenvoudige, vlot leesbare boekjes.

De bibliotheek biedt een aparte collectie voor

de eerste lezertjes. Lezertjes die hun eerste

stappen zetten in de wereld van letters, woorden,

zinnen... kunnen gebruik maken van de

“eerste leesboekjes”. Het taalgebruik is aangepast

aan het leesniveau van de doelgroep,

de beschreven situaties spelen in op de leefwereld

van zes- en zevenjarigen.

De eerste leesboekjes staan apart opgesteld in

de jeugdbibliotheek onder de signatuur “A

Eerste leesboekje”. Alle verhalende boeken

worden gerangschikt op de familienaam van

de schrijver. Een aantal eerste leesboekjes

krijgen een aanduiding van het AVI leesniveau.

De niveauaanduiding staat bovenaan op de

rug van het boek.

vermelding: “Sint, ik hou van Pascal maar dan

in het Spaans!”

Vrijdag 26 december vanaf 18.00 u.:

”The return of the enige echte fantastische

Kruishoutemse KERSTMARKT”. Samen met

Kruishoutemse verenigingen steken we onze

eerste TIJDLOZE KERSTMARKT in elkaar. Op de

tonen van Studio Brussels “Tijdloze Top 100”

ontmoeten we elkaar rond het JH voor een

hapje & een drankje. Naast de traditionele

kerstwensen zal het JH-bestuur ook alle late

kerstgeschenken in dank aannemen.

Een greep uit het ruime assortiment: Glühwein,

Irish Coffee, warme choco, hotdogs, …

Sommigen zullen ook al vernomen hebben dat

het JH op zoek is naar een nieuwe bestuursgroep.

De huidige bestuursgroep houdt er na 3

fantastische jaren mee op en zoekt opvolging!

Geïnteresseerden mogen altijd Pascal, onze

voorzitter, contacteren via info@nuitgang.be.


Het eindejaar nadert!

Een leuk pakje onder de kerstboom ...

Een mooie outfit voor de feestdagen ...

Een nuttig nieuwjaarsgeschenk ...

De ruimste keuze hiervoor vindt u ongetwijfeld bij

KLEDING MODERNA

Markt Kruishoutem - tel. 09/383 50 18

Uw kledingzaak voor gans het gezin,

ook slaapkledij, ondergoed, kousen, panty’s, alle accessoires, ...

Kom en ontdek ons ruim aanbod! Wij geven u graag advies.

Open: 9u. - 12u. en van 14 u. - 18.30 u.

Gesloten: zondag en maandag

12

Deelnemer eindejaarsactie:

Koop en win bij kleding Moderna

verschillende aankoopbons te winnen!!


OCMW

■ Sociale huisvestingsproject

Tjolleveld: werken gestart!

De omgevingswerken voor de bouw van 20

sociale huurwoningen aan de Tjollevelddreef

zijn reeds enkele weken gestart (werken tot

nivellering van het terrein, de wegenis- en rioleringswerken

en de nutsvoorzieningen zoals

water, gas en elektriciteit).

Op 17 november startten de ruwbouwwerken.

Er werd begonnen met het heien van de funderingspalen.

Wanneer zullen de flats klaar zijn?

De aannemer ruwbouwwerken heeft 300 werkdagen

ter beschikking om het bouwproject te

realiseren. Na en zover als mogelijk tijdens de

ruwbouwwerken volgt de afwerking (schrijnwerkerij,

verwarming, sanitair, en elektriciteit).

Op basis van een allereerste inschatting zou de

oplevering van de woningen kunnen plaats vinden

in de loop van de tweede helft van het jaar

2010.

Hoe zien de sociale huurflats eruit?

In slaapkamers uitgedrukt, worden volgende

flats gerealiseerd:

• 15 flats met 1 slaapkamer en een woonoppervlakte

van 62 m²;

• 3 flats met 2 slaapkamers en een woonoppervlakte

van 76 m²;

• 2 flats met 3 slaapkamers en een woonoppervlakte

van 94 m².

De flats voldoen aan alle vereisten van hedendaags

comfort en zullen uitgerust zijn met

ondermeer centrale verwarming, elektrisch

kookfornuis, mechanische luchtverversing,

ruime private tuin of terras…

Huurvoorwaarden

Komt u al dan niet in aanmerking om een sociale

huurflat te huren?

De huurvoorwaarden en de huurprijs moeten

nog door het OCMW worden vastgesteld.

Vermits het om sociale huurwoningen gaat,

komen enkel personen of gezinnen in aanmerking

die aan de inkomensvoorwaarden voldoen.

Momenteel gelden volgende inkomensgrenzen

(dit is in principe het netto-belastbaar inkomen

van het derde jaar voorafgaand aan de inschrijving

in het inschrijvingsregister):

(1) 17.900 euro voor een alleenstaande zonder

personen ten laste;

Sociaal beleid

Start bouw flats Tjolleveld

(2) 19.400 euro voor een alleenstaande gehandicapte;

(3) 26.850 euro verhoogd met 1.500 euro per

persoon ten laste voor de anderen.

Verder kan een persoon maar worden ingeschreven

in het inschrijvingsregister en toegelaten

tot een sociale huurwoning voor zover hij

samen met zijn gezinsleden (ook zijn minderjarige

kinderen) geen woning of perceel

bestemd voor woningbouw volledig in volle

eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft in

binnen- en buitenland.

Er zijn een aantal uitzonderingen op deze algemene

regels. Zo kan het OCMW afwijken van

de inkomensvoorwaarde voor personen in collectieve

schuldenregeling of in budgetbegeleiding

of –beheer bij het OCMW.

Verder geldt niet als eigendomsvoorwaarde

een in het Vlaams gewest gevestigd campingverblijf

en kan afgeweken worden van de

eigendomsvoorwaarde voor personen die

wonen in een onbewoonbaar, ongeschikt verklaarde

of onaangepaste woning voor gehandicapte

personen.

Van zodra de definitieve toelatingsvoorwaarden

en voorwaarden van verhuring

gekend zijn, zal verdere informatie worden

verstrekt via het eierdopje. Pas vanaf dan kan

worden ingeschreven op de te openen wachtlijst.

Inschrijven kan pas bij opening van de

wachtlijst, voorzien voor medio 2009. Het

heeft geen zin om nu al het OCMW of het

gemeentebestuur te contacteren.

13

■ Bijeenkomst voor hulpverleners

in de thuiszorg

Op 9 december organiseert het OCMW-

Kruishoutem een informatie- en gespreksavond

over samenwerking op vlak van thuiszorg.

De informatieavond richt zich tot iedereen die

beroepshalve of als vrijwilliger actief is in de

brede sector van welzijn en gezondheid, zoals

(thuis)verpleegkundigen, gezins- en

bejaardenhelpers, verstrekkers van huishoudelijke

hulp, artsen, kinesisten, logopedisten,…

en alle geïnteresseerden.

De bijeenkomst gaat door op dinsdag 9

december om 20.00 uur in de vergaderzaal van

het ‘Klein Gemeentehuis’, Markt 3 te

Kruishoutem.

Lieven Deprince, vertegenwoordiger van SITVA

(Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg Vlaamse

Ardennen), zal vorm geven aan de avond.

Zullen ondermeer aan bod komen: recente

evoluties inzake samenwerking op vlak van

thuiszorg, thuiszorgdossier, gemeentelijke premies

thuiszorg….

Voor nadere informatie over het initiatief, contacteer

Greet Coorevits, tel. 09/333 71 42,

greet.coorevits@ocmw.kruishoutem.be.

Gevonden voorwerpen

1. huissleutel, gevonden aan

glascontainer telex op 8/11/08


€ 610

W ARDEBONNEN TE WINNEN !

Unie van Zelfstandige ondernemers

Unizo Kruishoutem vzw

EINDEJAARSACTIE

van 1 december 2008

tot en met 4 januari 2009

STEMPELKAARTACTIE

Voor 610 euro aan waardebonnen

te winnen met als hoofdprijzen

1 waardebon van 150 euro

1 waardebon van 100 euro

2 waardebonnen van 50 euro

en ook nog 2 waardebonnen van €5 per deelnem ende handelaar

te spenderen bij de deelnemende handelaars

14


Doe mee bij de

deelnemende handelaars

Slagerij

Stefaan

De Tremmerie

Nokeredorpstraat 19

Nokere

Bakkerij

Nadine

Hoogstraat 11

Kruishoutem

Delicatessen van

Lozerkasteel

Kasteelstraat 36

Kruishoutem

Fotografie

Carl Delacauw

Markt 7

Kruishoutem

Huishoudartikelen

Chris Kado

Blauwblomme

Nieuwstraat 14

Kruishoutem

Kleding

Texandrea

Nazarethsestwg 65

Kruishoutem

Kantoor

Norga

Anzegemsesteenweg 16

Kruishoutem

Centea Kantoor

Carl Dedeken

Nieuw Plein 17

Kruishoutem

Textiel Rifitex

Frida Messiaen

Kerkstraat 5

Kruishoutem

Slagerij

André De Medts -

Detremmerie

Spichtestraat 14

dinsdag op de markt

Argenta

Katrien Buré

Knokstraat 2

Kruishoutem

ING Bank

De Langhe -Van Hoecke

Markt 6

Kruishoutem

Frituur 't

Marolleke

Deinsesteenweg 173a

Kruishoutem

15

Kleding

Moderna

Jeannine De Poortere

Markt

Kruishoutem

Optiek C & S

Service bvba

Hoogstraat 6

Kruishoutem

Tuin en Hobby

Van De Woestijne

Nokeredorpstraat 43

Kruishoutem

Kousen - Panty's

Ignace Isebaert

Spichtestraat 6

dinsdag op de markt

Juwelen - Optiek

Dumoulin

Markt 11

Kruishoutem

Voeding

Mieke

Markt 17

Kruishoutem

Slagerij

Vandemoortele Hugo

Olsensesteenweg 1

Kruishoutem

Broodjeszaak

Smullerietje

Waregemsesteenweg 3A

Kruishoutem

Tuincenter

Geert Alluyn

Deinsesteenweg 167

Kruishoutem

Bloemen

Acanthus

Liselotte Demeester

Nieuwstraat 12

Kruishoutem

Schoenen

Magda Vermeiren

Ouwegemsesteenweg 175

Ouwegem

Kapsalon

Kathy

Waregemsestraat 69

Nokere

Trekking op

11/01/09

winnaars worden

persoonlijk verwittigd

Bakkerij

Raes

W. Churchillstraat 19

Kruishoutem


NIEUW in Kruishoutem

vanaf vandaag!!

ristorante pizzeria

Da

Marianna

Hoogstraat 42

9770 Kruishoutem

tel./fax: 09/328 57 29

Ook om mee te nemen

Alle dagen open

van 12 u. tot 14.30 u.

en van 18 u. tot 23.00u.

Woensdag gesloten

AZALEATUIN

Rechtstreekse

verkoop

van kweker naar

particulier

Openingsuren:

vrijdag van 15u.-19u.

zaterdag van 9u. -18u.

Ook open op

woensdag 24 en

31 december

van 9 u. tot 16 u.

Vandaele Martine & Van Oost Hendrik

Lulstraat 3 - 9770 Kruishoutem

Tel. 09 386 05 97 - Fax 09 386 34 78

www.azaleatuin.be

16

activiteitenkalender

Ma 1 december Di 2

Lozerkaarters

Parochiaal centrum Lozer

Om 13.00 u.

KVLV: infoavond “een

kwaliteitsvol leven, tot

op het einde”

zaal Rekkelinge Deinze

Ma 8

Lozerkaarters

Parochiaal centrum Lozer

Om 13.00 u.

Ma 15

Lozerkaarters

Parochiaal centrum Lozer

Om 13.00 u.

Okra-academie: Nu Syt

Wellecome Om 14.30 u.

Sociaal Centrum, A.

Delhayeplein te Ronse

KVLV: workshop bloemschikken

Om 13.30 u. en

19.30 u. zaal Telex

Ma 22

Lozerkaarters

Parochiaal centrum Lozer

Om 13.00 u.

Bloedinzameling

17.00 u.-19.30 u. Telex

Ma 29

Lozerkaarters

Parochiaal centrum Lozer

Om 13.00 u.

Okra Wannegem-Lede:

St.-Niklaasfeest

Om 14.00 u.

De twee dorpen

KVLV: kookles feestmenu

Om 13.30 u. en 19.00 u.

keuken Telex

Project duurzaam naar

school om 19.30 u.

Mastbloem

Di 9

Markant: bloemschikken

Om 20.00 u. Kring

Okra: film Moatje

De Mastbloem 14.00 u.

OCMW: infovergadering

thuiszorg Om 20.00 u.

Klein gemeentehuis

KVLV Lozer:

Bloemschikken

Om 19.00 u. Ouwegem

Di 16

Okra: speciale hobbynamiddag

zaal Telex Om 13.30 u.

Bloedinzameling

17.00 u.-19.30 u. Telex

Di 23

Traditionele n

voor alle

Op zondag 4 januari 2

Kruishoutem alle

nieuwjaarsdrink aa

Waregemse


Woe 3 Do 4

KVLV: Holiday on Ice:

“Spirit”

Om 20.00 u.

Antwerpen

KVLV Lozer: Conditie

Energetics 8

Woe 10

KVLV Lozer:

Conditie Energetics 9

Woe 17

KVLV Lozer: Conditie

Energetics 10

Woe 24

ieuwjaarwens

inwoners

009 biedt de gemeente

inwoners een gratis

n in de Mastbloem,

steenweg 22.

Okra:

kaarting/hobbyclub

Om 13.30 u. Kring

Do 11

Zitdag aangiften landbouwers

9.00 u. - 12.00

en 13.00-15.00 u.

Raadzaal gemeentehuis

Okra:

kaarting/hobbyclub

Om 13.30 u. Kring

Do 18

Veegbeurt centra

Okra:

kaarting/hobbyclub

Om 13.30 u. Kring

Okra Wannegem-Lede:

puntenkaarting

Om 14.00 u.

De twee dorpen

Do 25

Vr 5

Okra: petanque

Om 14.00 u.

Home St.-Petrus

Nuitgang: bezoek Sint

Om 20.00 u.

Vr 12

Okra: petanque

Om 14.00 u.

Home St.-Petrus

Heemkundige Kring

Hultheim:

voorstelling jaarboek

20.00 u. De Mastbloem

Vr

19

Okra: petanque

Om 14.00 u.

Home St.-Petrus

Okra: Kerstfeest

Om 14.00 u.

De Mastbloem

Vr 26

Okra: petanque

14.00 u. Home St.-Petrus

KVLV: Kerstfeest

Om 14.00 u. zaal Telex

Nuitgang: Tijdloze kerstmarkt

Om 18.00 u.

Kerstcomité Nokere:

Kerstconcert

Om 17.00 u. Kerk Nokere

Vr 9

januari

Scouts:

kerstboomverbranding

Om 20.00 u.

Scoutslokaal

17

Za 13

Wereldwinkel:

Kerstmarkt

Van 10.00 u. tot 18.00 u.

Foyer Mastbloem

Kleuterschool Wannegem:

Kerstmarkt

16.00 u.-20.00 u.

Za 20

Europees Cartoon

Centrum:

2de cartoonconférence

Om 20.00 u. ECC

KVLV Lozer: Kerstfeest

Om 14.00 u.

Par.Centrum Lozer

Za 27

Harmonie St.Cecilia:

eindejaarsconcert

20.00 u. De Mastbloem

Zo 14

Home St.-Petrus:

Kerstmarkt

Van 14.00 u. tot 17.00 u.

Home St.-Petrus

Heuvelheem: Kerstmarkt

16.00 u.-18.30 u.

Zo 21

Zo 28

Harmonie St.Cecilia:

eindejaarsconcert

20.00 u. De Mastbloem


KANTOOR VAN NOTARIS

TILLO DEFORCE

te KRUISHOUTEM (WANNEGEM-LEDE) - Tel. 09/383 52 55

UIT DE HAND TE KOOP

WINKELRUIMTE

(VOORHEEN BEENHOUWERIJ)

te Kruishoutem, Deinsesteenweg 173

Onmiddellijk vrij.

Bestaande uit: winkel, koelcellen, werkplaats, bureel,

keuken, afwasplaats, en technische ruimte.

Volgens gewestplan Oudenaarde gelegen in

“woongebied met landelijk karakter”.

Geen dagvaardiging - geen verkooprecht - geen recente

stedenbouwkundige vergunning

geen verkavelingsvergunning.

VOOR ALLE VERDERE INLICHTINGEN Z.W.

TEN KANTORE VAN NOTARIS DEFORCE.

KANTOOR VAN NOTARIS

TILLO DEFORCE

te KRUISHOUTEM (WANNEGEM-LEDE) - Tel. 09/383 52 55

UIT DE HAND TE KOOP

LANDELIJK GELEGEN

GERENOVEERDE

HOEVE

te TIEGEM (Anzegem), Meersstraat 1

- sfeervolle en lichtrijke living met zicht op zongerichte tuin.

geïnstalleerde keuken. - ingerichte badkamer

1 slaapkamer - ruime zolder (65 m 2) - garage en bergruimte

omheinde weide met bergruimte - verwarming op mazout

Kadastraal inkomen: 198,-

(Vermindering registratierechten mogelijk).

Oppervlakte: 52a 14ca.

Volgens gewestplan Kortrijk gelegen in “agrarisch gebied”.

Geen dagvaardiging - geen verkooprecht

geen recente stedenbouwkundige vergunning

geen recente verkavelingsvergunning.

VOOR ALLE VERDERE INLICHTINGEN Z.W.

TEN KANTORE VAN NOTARIS DEFORCE.

18

KANTOOR VAN NOTARIS

TILLO DEFORCE

te KRUISHOUTEM (WANNEGEM-LEDE) - Tel. 09/383 52 55

UIT DE HAND TE KOOP

2 PERCELEN

BOUWGROND

VOOR OPEN BEBOUWING

te KRUISHOUTEM, 1ste afdeling

tussen Deinsesteenweg en

Nazarethsedorpweg

Oppervlakte: ±1.500 m 2 en ±1.270 m 2 .

Verkavelingsvergunning refertenummer gemeente

5.00/45017/770.2 en AROHM GENT VK-45017/4349/V/770/2 3

afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen

van de gemeente Kruishoutem op 16 juni 2008.

Volgens gewestplan Oudenaarde gelegen

in “woongebied”.

Geen dagvaardiging - geen verkooprecht - geen recente

stedenbouwkundige vergunning.

VOOR ALLE VERDERE INLICHTINGEN Z.W.

TEN KANTORE VAN NOTARIS DEFORCE.

KANTOOR VAN NOTARIS

TILLO DEFORCE

te KRUISHOUTEM (WANNEGEM-LEDE) - Tel. 09/383 52 55

OPENBARE VERKOOP

LANDELIJKE WONING

MET GROTE TUIN

te Kruishoutem, Kasteelstraat 32

Bewoonbare oppervlakte: ± 289,- m 2- mooi uitzicht.

Gekad. Kruishoutem, 1ste afd, sectie B, nummers 1359/A en 1360/A, opp. 34a 20ca.

K.I.: 296,00 Euro (vermindering registratierechten mogelijk).

Gelijkvloers: hall - toilet - slaapkamer aan straatzijde - woonkamer met

mezzanine (zithoek TV) - open haard - berging - keuken - berging

badkamer - afdak/veranda - koer - kot - garage/werkplaats - beneden

overal dubbel glas. Verdieping: 4 slaapkamers - toilet en dubbele lavabo

kruipzolder - ruime tuin. Verwarming met radiatoren op LPG - Waterleiding

en steenput. Vrij van gebruik 2 maand na betaling van koopprijs en kosten.

Volgens gewestplan Oudenaarde gelegen in

„landschappelijk waardevol agrarisch gebied”.

Geen dagvaardiging - geen voorkooprecht - geen recente stedenbouwkundige

vergunning - geen verkavelingsvergunning.

Bezoek: op zaterdagen 29/11, 6/12, en 13/12 a.s. van 14 tot 17 uur.

Alle verdere inlichtingen ten kantore van notaris Deforce.

SLECHTS INGESTELD op 180.000,- EURO.

TOEWIJS Vrijdag 19 december 2008 om 16u30

in Taverne "‚t Kloefke" te Kruishoutem, Hoogstraat 1.

Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract. Voor vennootschappen

dienen de statuten en de benoeming van bestuurders voorgelegd (uittreksel staatsblad).


Gemeentelijke

Basisschool

Marolle

■ 11-novemberviering

Traditioneel werd de 11-novemberviering deels

opgeluisterd door kinderen; dit jaar door de

kinderen van het 5de en 6de leerjaar van de

Marolle.

Zij brachten een gevarieerd spektakel dat oog

en oor kon boeien; van frisse liederen, gitaar-,

blokfluit- en xylofoonnummers tot zelf ontworpen

dansjes.

De politiek en de actualiteit werden kritisch

door een kinderbril bekeken.

Ook konden de aanwezigen genieten van een

eigentijdse, milieuvriendelijke en kostenloze

modeshow. Tot slot werden de vaderlandse liederen

volmondig met alle aanwezigen meegezongen.

■ Grootouderfeest

Op donderdag 20 november nodigden de kleuters

de oma’s en opa’s in zaal Elckerlyc uit voor

een leuk grootouderfeest. Do, de hoofdrolspeler,

op zoek naar zijn verdwenen muziekinstrumenten

nam de genodigden mee naar SWING

CITY. Daar aangekomen kreeg hij ook de hulp

van alle kleuters die door dans- en zangnummers

de verloren instrumenten terugvonden.

Na een heerlijke kop koffie met gebak troonden

de kleuters hun oma’s en opa’s mee naar hun

klasje waar ze hen verrasten met een zelfgemaakt

geschenk.

■ Sinterklaasfeest

Dit jaar doet de Sint met zijn knechten zijn

intrede in de Gemeentelijke Basisschool

Marolle op woensdag 3 december. Zij worden

door de kinderen opgewacht op de parking

waarna allen naar de feestelijk ingerichte zaal

Elckerlyc trekken. Daar zal de grote kindervriend

zijn educatieve en kindvriendelijke

boodschap brengen en uiteraard iedereen

bedenken met een kleine attentie, alsook met

nieuw spelmateriaal voor de verschillende klassen.

Als dank zullen de kinderen enkele creatieve

nummers brengen.

■ Oudercontacten

Na de geslaagde informatieavonden met de

voorstelling van het leerprogramma worden de

ouders van de lagere afdeling opnieuw uitgenodigd

op school. Op donderdag 18 december

is er een individueel oudercontact, waarbij door

ouders en leerkracht een grondige evaluatie

van de prestaties en attitudes van de kinderen

Onderwijs

kan gemaakt worden. Uiteraard kan elke ouder

in de loop van het schooljaar steeds contact

opnemen met de juf of de meester om een evaluerend

en/of opbouwend gesprek te voeren.

■ Oudercomité en vriendenkring

ondersteunen schoolse activiteiten

Momenteel wordt door het oudercomité een

eindejaarsactie uitgewerkt met de verkoop van

allerlei diepvriesproducten (o.a. aperitiefhapjes,

aardappelproducten en gebakjes), dit alles

in het vooruitzicht van de komende kerst- en

nieuwjaarsperiode. De producten kunnen afgehaald

worden op donderdag 18 december. De

vriendenkring zorgt voor de nodige sfeer, voor

muziek en gezelligheid, voor een hapje en een

drankje.

De opbrengst van deze eindejaarsactie, net als

die van de geslaagde sneukelfietstocht in oktober,

zal aangewend worden als financiële

ondersteuning van de bos- en zeeklassen voor

het lager en van de schoolreis van de kleuterafdeling.

Gemeenschapsonderwijs

“De Keimolen”

■ Poppenkasttalent

Tijdens de lessen muzische vorming kregen de

leerlingen van het vijfde leerjaar de opdracht

om een kort poppenkastspel in elkaar te steken.

Hiervoor werden ze in kleine groepjes verdeeld.

Na de keuze van de poppen, volgde een

brainstorm over het verhaal. De ideeën kwamen

vlot. Al gauw had elk groepje een eigen

poppenkastverhaal. Tijdens het repeteren in

groepjes werd veel plezier beleefd. De verhalen

werden eerst gespeeld voor de eigen klas, waar

de klasgenoten en de juf nog tips gaven. Als

kers op de taart, organiseerden de vijfdeklassers

een poppenkastvoorstelling voor het 1e en

2e leerjaar.

Dat het geslaagd was, was duidelijk te zien aan

de verbaasde gezichtjes van de kinderen. De

klasdoorbrekende werking wierp zijn vruchten

af. De kinderen uit het eerste en tweede leerjaar

vonden het verhaal boeiend en genoten

met volle teugen. De leerlingen uit het vijfde

leerjaar waren terecht fier op hun creatieve

taalprestatie!

■ De taakjuf ondersteunt leerlingen

in de klas!

Om de leervorderingen van onze leerlingen op

te volgen, nemen wij door middel van ons leerlingvolgsysteem

op bepaalde momenten van

19

het schooljaar testen af. De resultaten worden

met de zorgcoördinator, klastitularis en CLBmedewerker

uitgebreid besproken. Wanneer

wij merken dat de hulp van de klasjuf om leerlingen

te ondersteunen met leermoeilijkheden

onvoldoende is, schakelen wij de taakjuf in.

Deze juf ondersteunt de kinderen dan in de

klas.

Als school wensen wij de klasinterne ondersteuning

te hanteren daar wij willen vermijden

dat kinderen zouden gestigmatiseerd worden.

Elk kind dient zich op school goed te voelen!

Dit is immers een voorwaarde om tot goed

leren te komen. Op de momenten dat de taakjuf

in de klas is, zijn er twee leerkrachten in

eenzelfde lokaal aan het werk. De leerlingen

genieten dus van een vrij intense ondersteuning

waarbij leerlingen met leermoeilijkheden

pedagogisch-didactisch extra ondersteund

worden. Het creëert bij hen het gevoel van

begeleid te worden in hun leerproblematiek.

Hoogbegaafde kinderen hebben evenveel

recht op deze ondersteuning en krijgen dan

ook van diezelfde taakjuf uitbreidingsoefeningen

binnen een bepaald aspect van het leergebied

taal en/of rekenen. De visie van het

pedagogisch project om te streven naar een

individueel leertraject voor elk kind wordt met

deze werking nogmaals bevestigd.

■ Grootouderfeest

Op donderdag 20 november 2008 werd het

jaarlijks grootouderfeest georganiseerd. Die

namiddag werden de grootouders verwend

met een lekker middagmaal, dessert en kopje

koffie. De oma’s en opa’s zagen dat de kinderen

op onze school niet alleen veel leren maar

ook muzisch-creatief veel kansen krijgen. Zo

geven wij aan elke klas de kans een dansspektakel

naar voor te brengen. We vinden het

uiteraard zeer belangrijk dat dit dansevenement

getuigt van veel fantasie en creativiteit.

Ook de presentatie van dit evenement wordt

in handen gegeven van onze kinderen. Door

deze activiteit ontwikkelen de kinderen

spreekdurf, het mondig zijn, een verzorgde taal

hanteren, emoties durven uiten, interesse

tonen voor elkaar en een bijdrage leveren tot

het bevorderen van de groepscohesie.

■ Uitbouw avonturenpad

Weldra zullen de leden van de oudervereniging

starten met de uitbouw van een avonturenpad

op het grote groene grasperk. Muzisch-creatieve

belevingen, uitdagende bewegingsopdrachten

en genieten van de natuur zullen een positief

effect hebben op het spel- en speelgedrag

van de kinderen. De uitwerking van dit pad

draagt bij tot het thema ‘Sport en spel’ dat wij

dit schooljaar vooropstellen.


Een geslaagd feest

begint bij uw kapper!

Kapsalon Kathy

Nokere

www.kapsalonkathy.be

056/61 30 24

Maak tijdig je afspraak

voor de feestdagen!!

De speciaalzaak in lingerie !

Ook voor grote maten !! BH’s van A tot H-cup

Nachtkledij voor dames, heren

en kinderen. Badmode

Voor uw

eindejaarsgeschenken

Ruime keuze aan nachtkledij

voor dames, heren en kinderen !!!

Verwen uw vrouw of vriendin

met een leuk ‘setje’

Ook ruim aanbod aan ‘kleine’ cadeautjes:

Herensokken • Slips en boxershorts • Zakdoeken •…

eveneens leuk om te krijgen: een cadeaubon

Wij nemen deel aan

de eindejaarsactie

1 stempel per bezoek

+ 1 stempel per

aankoopschijf van 10 euro !!

Koopt u voor minstens € 25,

dan krijgt u er nog een leuk geschenk bovenop.

Tot binnenkort !!!

Rifitex : Kerkstraat 5, 9770 Kruishoutem, 09/383 72 20

Open van 9u-12u en van 14-18u. Gesloten op zondag en maandag.

VITRALUX VERANDA’S

VITRALUX VERANDA’S

27

JAAR

09/383.69.69

VITRALUX N.V. Pontstraat 2 -- 9770 KRUISHOUTEM -- Fax: 09/383.69.89

20

OUDE METALEN

CONTAINERDIENST

VAN THUYNE

Nellekensstraat 16

9771 NOKERE

Tel : 056 60 95 60

CONTAINERDIENST VOOR PUINAFVAL

Stenen, beton, mengpuin en andere

kunnen door ons geladen worden met:

kraan en/of bobcat

VERANDA'S

AFDAKEN

CARPORTS

RAMEN

DEUREN

ZONWERING

www.vitralux.be

E-mail: vitralux@vitralux.be


Vrije Basisschool

Kruishoutem -

Nokere

■ Bosklas in Domaine

de Mambaye te Spa

Maandag 4 november 2008 vertrokken de leerlingen

van het vijfde en zesde leerjaar richting

Spa voor een week van intens ervaringen

opdoen rond natuurexploratie, economie, cultuur,

ruimte, tijd…

De groep logeerde in het kasteel Chateau de

Mambaye.

Het samenleven met een groep van 49 leerlingen

en 5 begeleiders is niet evident. Op basis

van wederzijds respect en vertrouwen maakten

leerlingen en leerkrachten er een boeiende bosklas

van. Een week samenleven zal zijn vruchten

afwerpen gedurende dit schooljaar.

Leerlingen en begeleiders groeiden immers

meer naar elkaar toe, leerden elkaar op een

andere manier kennen. Dit samenzijn zorgde

voor een positieve sfeer.

Het werden vijf onvergetelijke dagen die veel te

snel voorbij waren. Gelukkig kunnen we verder

met heel wat herinneringen, die niemand ons

nog kan afnemen.

Het thuisfront werd nauw betrokken bij het

gebeuren. Elke dag werden citaten uit het dagboek

doorgemaild, samen met enkele foto’s van

de activiteiten van de dag.

Dit alles werd op de website geplaatst. Wie nog

over geen computer beschikt, kon terecht aan

de ingang van iedere school, waar een collage

werd opgehangen van de voorbije activiteiten.

Vanuit het thuisfront kon men op zijn beurt ook

via e-mail terecht in Domaine de Mambaye. Op

die manier was het thuisfront nooit ver weg.

■ Speelplaats en minicrèche

Door de komende oprichting van de minicrèche

‘De Duizendpoot’ binnen de school, waren een

aantal verbouwingswerken noodzakelijk.

De speeltuin werd gemoderniseerd en veiliger

ingericht. Een deel van de nieuwe speelplaats

werd aangelegd. Enkele lokalen kregen een

nieuwe bestemming en werden daarom in een

nieuw kleedje gestoken. De speelruimte voor

de minicrèche werd aangepakt.

Kleuterschool Lozer

■ Grootouder- en ouderfeest

Op vrijdag 21 november was het ons jaarlijks

grootouderfeest en op zaterdag 22 november

ons schoolfeest voor de ouders. Dit ging door

in het parochiaal centrum della Faille te Lozer.

Vorig jaar werkten wij rond het boekje ‘Kikker

is verliefd’.

Dit schooljaar maakten wij een muzikaal verhaal

op rijm rond “Koning Suikerbuik”.

Dit kadert in onze prioriteit

“Gezondheidsbeleid”. Ons feest is iets waar de

ouders en grootouders steeds naar uitkijken.

■ Kleuterboemeldag

Op donderdag 13 november ging onze 3de

kleuterklas de sportieve toer op.

Zij trokken naar de gemeentelijke sporthal van

Kruishoutem.

Op een kleuterboemeldag, een organisatie van

de ‘Stichting Vlaamse Schoolsport’, doorlopen

kleuters 15 speelhoeken met aantrekkelijk en

uitnodigend materiaal. Het thema dit jaar was

“Jungleboek”.

■ Fotoreportage: de seizoenen

In de loop van het schooljaar nemen wij geregeld

natuurfoto’s van eenzelfde locatie. Wij

kozen hiervoor natuurlijk onze mooie bosdreef

aan de kerk. Onze kleuters genieten van de

natuur en leren ook de veranderingen zien .

Kleuterschool

Wannegem

■ Lekker vers brood!

Afgelopen week hebben we in ons klasje

gewerkt rond het thema brood. We hebben

zelfs een echte bakkerij bezocht waar ze bijna

elke dag vers brood bakken! Ja, er is een echte

bakkerij in Wannegem en dan nog wel net

naast ons schooltje, in Heuvelheem!

Bakker Marc legde ons uit wat we allemaal

nodig hebben, bloem, water, boter, gist

en een heel klein beetje zout. En dan

maar kneden, gelukkig hebben ze in de

bakkerij een grote kneedmachine! Dan

nog eventjes in de kast om het deeg te

laten rijzen en de oven in. Een uurtje

later gingen we op de geur af. Wat

zagen die broodjes er lekker uit!

Mmm… en nu maar smullen!

Meer foto’s vindt u terug op onze website

http://home.scarlet.be/wannegem

21

Eindejaarsactie

zie pag. 12 en 13

■ Kerstmarkt

Zaterdag 13 december wordt onze school naar

jaarlijkse traditie terug omgetoverd tot een

heuse kerstmarkt! Wat kan je verwachten?

Koffie met een lekker stukje taart, allerhande

kerstspulletjes, wafeltjes, een verkwikkend

dreupelke, … Kortom voor elk wat wils!

Dit jaar zal er ook live-muziek zijn en dat in de

vorm van een optreden door het gemengd koor

Hultheim onder leiding van J. Verzele! Zij zullen

voor ons kerstliedjes komen zingen en dit

vanaf ongeveer 17.30 u.

Het belooft dus weer een gezellige sfeer te

worden!

KERSTMARKT 13 DECEMBER VANAF 16.00 u!


DE WAELE DOE HET ZELF

WAREGEMSESTEENWEG 93 • 9770 KRUISHOUTEM • TEL. 09/383 61 88

OPENDEURWEEKEND

GESCHENKJE

bij aankoop vanaf 5 euro

1 per gezin- enkel tijdens deze 2 dagen

zaterdag 13 en zondag 14 december 2008

• Ruime keuze aan decoratie en eindejaarsgeschenken

• handdoeken gemaakt in allerlei figuren

• Een feestelijk gedekte tafel met het galaxi-gamma

• kunstbloemstukken ... en nog zoveel meer!

Garage Carrosserie

VANHOONACKER NV

22

Doorlopend van 10 u. tot 17 u.

We verwelkomen u met een

hapje en drankje!!

NIEUW!!

HOUTPELLETS

Hoogstraat 12 • KRUISHOUTEM • Tel. 09/383 53 38

Westerring 31 • OUDENAARDE • Tel. 055/311 311


■ Sportkampen:

Kleutersportkamp

Een leuk kleutersportkamp voor de kleinsten.

Kruipen, rollen, wandelen, lopen en springen

onder alle vormen, gooien en vangen, rollen

met grote en kleine ballen, spelen met ballonen,

evenwichtsspelletjes, …

Data: 22, 23, 24-12-‘08

Kampnr. 22/12 Kleuters

Leeftijd: 4- & 5 jarige kleuters

Begin: 10.00 u.

Einde 16.00 u.

Prijs: 27 euro voor het eerste kind,

24 euro voor het tweede,

21 euro voor het derde kind.

Maximum 25 deelnemers

Omnisportkamp (Lager onderwijs)

Data: 22, 23, 24-12-‘08

Kampnr. 22/12 Omni

Balsporten, trampolinespringen,

toestelturnen, uni-hock,

zwemmen, mountainbike (5° & 6° leerjaar), …

Prijs: 27 euro voor het eerste kind,

24 euro voor het tweede,

21 euro voor het derde kind.

Aantal deelnemers: max. 50 per week.

Omnisportkamp (Lager onderwijs)

Data: 29, 30, 31-12-’08 & 02-01-‘09

Kampnr. 29/12 Omni

Balsporten, trampolinespringen,

toestelturnen, uni-hock,

zwemmen, mountainbike (5° & 6° leerjaar), …

Prijs: 36 euro voor het eerste kind,

32 euro voor het tweede,

28 euro voor het derde kind.

Aantal deelnemers: max. 50 per week.

Uurregeling:

In principe beginnen onze sportkampen om

10.00 u. en eindigen om 16.00 u. De uitzonderingen

worden de eerste dag van de sportdag

medegedeeld. Gratis kinderopvang vanaf

9.00 u. tot 10.00 u. en van 16.00 u. tot 17.00 u.

Het personeel zorgt voor opvang.

Je kan inschrijven door overschrijving op rekeningnummer

850-8452327-36 van sportdienst

Kruishoutem met vermelding van naam, voornaam

van het kind en kampnr. Of via de website

www.kruishoutem.be. Info kan je bekomen

in de gemeentelijke sporthal of op het nr.

09/383 62 31.

■ Fitness

Openingsuren:

Iedere dag van 08.00 tot 12.00 u.

13.00 tot 22.00 u..

Zaterdag van 08.00 tot 18.00 u.

Zondag van 08.00 tot 12.00 u. In de namiddag

volgens verhuring

De eerste sessie is gratis en gebeurt elke don-

Sport

derdagavond onder begeleiding.

Prijs per sessie: 5 euro

Abonnement:

Persoonlijk: 85 euro/jaar.

Gezinsabonnement: 150 euro/jaar.

■ Initiator voetbal 2009.

Naar jaarlijkse gewoonte starten we op 19

januari 2009 terug met een cursus

“Initiator voetbal“ en dit i.s.m. de Vlaamse

Trainerschool ( VTS) BLOSO.

Volgende doelstellingen komen aanbod:

Voetbaltechniek , tactiek

Leiding geven

Theorie methodiek + didactiek

Reanimatie, EHBO, preventie

Lesdagen: maandag van 18.00 tot 22.00 u.

Deze cursus begint op 19/01/09 en eindigt op

08/05/09.

Meer info:

Vlaamse trainerschool

Sportdienst Kruishoutem

Arenbergstraat 5 Woestijnestraat 13

1000 Brussel 9770 Kruishoutem

Tel. 02/ 209 47 38 Tel. 03/383 62 31

www.bloso.be

■ Jupiter Nokere

4e provinciale C

07.12.2008 14.30 u. Nokere - Opbrakel

14.12.2008 14.30 u. Nokere – Balegem

21.12.2008 14.30 u. Zevergem – Nokere

11.01.2009 14.30 u. Nokere – Ouwegem

18.01.2009 15.00 u. FC Kluisbergen - Nokere

■ KSK KRUISHOUTEM

Voor de winterstop gaan nog volgende wedstrijden

door:

Eerste ploeg:

30.11.2008 – 14.30 u: Petegem-Schelde – KSK

07.12.2008 – 14.30 u: KSK – Everbeek

14.12.2008 – 14.30 u: KSK – Windeke

21.12.2008 – 14.30 u: Dikkelvenne – KSK

Beloften:

29.11.2008 – 14.30 u: Mater – KSK

06.12.2008 – 14.30 u: KSK – Maarkedal

13.12.2008 – 14.30 u: Petegem-Schelde – KSK

20.12.2008 - 15.00 u: Gavere-Asper –KSK

Na de winterstop vangt de competie opnieuw

aan het weekend van 10-11 januari 2009.

Volgende wedstrijden gaan door:

Eerste ploeg:

11.01.2009 – 14.30 u: Moortsele – KSK

18.01.2009 – 15.00 u: KSK – Melsen

25.01.2009 – 15.00 u: FC Brakel –KSK

Beloften:

10.01.2009 – 14.30 u: Huise – KSK

17.01.2009 – 15.00 u: KSK – Nazareth-Eke B

23.01.2009 – 20.00 u: Nazareth-Eke A - KSK

23

Tel. 09/383 62 31

Fax: 09/383 83 67

sportdienst@kruishoutem.be

3DE SPORTGALA

– OPROEP –

Op vrijdag 20 februari 2009 gaat het derde

Sportgala door. Het is de bedoeling om op

deze sportieve happening, iedereen die

gedurende het jaar 2008, individueel of in

ploegverband, een bijzondere sportprestatie

neerzette, te huldigen.

Het is opnieuw de bedoeling om zowel een

sportvrouw, sportman en sportclub aan te

duiden alsook de recreatieve sporter van het

jaar. Tevens kennen we opnieuw een trofee

voor sportverdienste toe. Nieuw dit jaar is

dat we nu ook de titel “Sportjongere van

het jaar” toekennen. Voor deze laatste trofee

komen alleen zij in aanmerking die

geboren zijn in 1993 of later, dit kan zowel

een jongen als een meisje zijn. Om dit gala

te doen slagen hebben we jullie hulp nodig.

Alle sporters woonachtig in Kruishoutem

komen in aanmerking voor een van de vermelde

onderscheidingen, ook mensen van

buiten Kruishoutem maar die lid zijn van

een Kruishoutemse sportclub kunnen genomineerd

worden. Speciaal voor de trofee

van sportverdienste doen we een oproep uit

te kijken naar mensen die zich op heel speciale

wijze verdienstelijk maken in de sport.

Dit hoeft niet noodzakelijk een sporter te

zijn maar kan ook heel gerust iemand zijn

die jarenlang met sport bezig is als

bestuurslid, organisator, medewerker, terreinverzorger,

trainer, enz… Let wel op, deze

onderscheiding kan je slechts 1 keer toegekend

krijgen.

Mogen we vragen tegen uiterlijk 10 januari

2009 naam, adres, eventueel telefoonnummer

en e-mailadres alsook opgave van de

prestatielijst te bezorgen aan de voorzitter

van de sportraad Sylvain Lamont, Priester

Daensstraat 12 te Kruishoutem of op sylvain.lamont@skynet

.be, na die datum worden

geen kandidaten meer aangenomen.

Iedereen die meent iemand te kennen die

voor een of andere trofee in aanmerking

komt, kan die persoon of club doorgeven.

Op de avond zelf (20 februari 2009) willen

we een aantal foto’s projecteren. Ook hiervoor

doen we op jullie beroep. Je kan tegen

dezelfde datum alle digitaal fotomateriaal

bezorgen aan Frank Nachtergaele,

Anzegemsesteenweg 25 te Kruishoutem of

op franknachtergaele@pandora.be.


De Wijngaard

Waregemsesteenweg 48, Kruishoutem, tel. & fax 09/383 81 08

Du Pain & Du Vin de France

Geniet van onze ‘krakende’ prijsaanbiedingen

DE BROODAFDELING (In Samenwerking met een Franse Warme Bakker)

BROOD (gesneden en verpakt) aan 1.00 euro

Pain Bucheron, Pain Intégral, Pain Moisson, Pain à l'Ancienne,

Pain aux 7 céréales, Pain Paysan, Pain Complet,

Pain Complet aux raisins, Pain de Campagne, Pain de Ferme,

DIVERSE CROISSANTS AAN 0.50 EURO

Croissant traditionnel, Croissant aux Raisins, Croissant au Chocolat

DE 'WIJNAFDELING' – LANGUEDOC-ROUSSILLON –

ASSORTIMENT AAN 5 EURO PER FLES

Domaine Mas du Novi, Blanc, Chardonnay 2007, AOC Coteaux du Languedoc

Domaine Mas du Novi, Rouge, Lou Mazet 2005, AOC Coteaux du Languedoc

Les Terrassous, Blanc, 2007, AOC Côtes du Roussillon

Les Terrassous, Rouge, 2007, AOC Côtes du Roussillon

enz... enz... enz...

ASSORTIMENT AAN 3 EURO PER FLES

Château de Marmorières, Blanc 2007, AOC Coteaux du Languedoc

Les Terrassous, Le Blanc qui Détend, 2006, Vin de Pays des Côtes Catalanes

Les Terrassous, Le Rouge qui Bouge, 2006, Vin de Pays des Côtes Catalanes

enz... enz... enz...

Champagne vanaf 10.00 Euro/Fles

Tijdens de feestdagen: Vanaf 20 tem 31 december alle dagen open

IEDERE DAG ÉÉN WIJN TER DEGUSTATIE

Tijdens het jaar: Open Iedere Zaterdag van 07.00-12.00 & 14.00-18.00

24


Op vrijdag 12 december presenteert

Hultheim in de Mastbloem zijn zevende jaarboek.

In een kleine acht jaren is de historische

kring een voorname culturele speler geworden.

Het zevende jaarboek telt (weer) tal van

spraakmakende artikels. Zonder afbreuk te willen

doen aan de rest, dient gezegd dat twee

ervan er toch uitspringen.

Er is vooreerst een kleurrijke beschrijvende studie

door PATRICK DE VOS en RAOUL DE BEL

van de prachtige muurschilderingen in de

pastorie van Lozer, in de dekenij van

Kruishoutem en in hoeve Colembie (‘t

Kleinhof) te Wannegem-Lede.

Volgens onze informatie werd tot op heden in

Vlaanderen geen enkel doorgedreven onderzoek

verricht naar deze vorm van negentiende-

■ Paasmaandag 2009

GULDEN EISTOET

DANK: Aan de verenigingen die hun

deelname reeds bevestigden!

Wij hopen nog op reacties van enkele wijken en

verenigingen, die hun beslissing nog niet hebben

gemeld… Denk eraan: “Paasmaandag

2009 wordt terug Kruishoutems grote dag!”

Contact: Gulden Eicomité (verantwoordelijke:

L. Torck, 0476/45 08 78, e-mail

laurent.torck@telenet.be).

■ Home Sint-Petrus organiseert een

kerstmarkt op zondag 14 december

van 14.00 u. tot 17.00 u.

Deze kerstmarkt wordt dit jaar reeds voor de

6de keer georganiseerd. Het wordt opnieuw

een gezellig marktgebeuren, met ruimte voor

een hapje en een drankje. Een kerstman zorgt

voor ambiance en plezier en begeleidt bewoners

en bezoekers. Wij werken opnieuw aan

een markt op verschillende locaties. Zo zorgen

wij voor ruimte in de cafetaria en in een gangverbreding.

Kruishoutemse Kronieken

eeuwse interieurdecoratie. Meteen heeft

Kruishoutem een historische primeur! Alles

werd ook op de gevoelige plaats vastgelegd.

Resultaat: meer dan 30 kleurenfoto’s die je

laten meegenieten van deze lokale kunsthistorische

pareltjes!

Een tweede artikel dat dit jaarboek speciaal

maakt, behandelt de merkwaardige figuur van

Kruishoutemnaar Charles Louis Spilthoorn,

revolutionair en republikein bij de Belgische

Onafhankelijkheid. Onze burgemeester PAUL

TANT nam stoffige archieven door en de pen

ter hand.

Via aan huis bedeelde brochures stellen we u

op de hoogte van de praktische info omtrent

ons zevende jaarboek. Voor de late beslissers

wordt één en ander hierna nog ’s vermeld:

Verenigingsleven

De bedoeling van dit gebeuren blijft een kerstshopping-namiddag

te organiseren voor al

onze bewoners en hun familie in een warme

kerstsfeer. Ook sympathisanten en de lokale

bevolking zijn welkom. Zo ontstaat een gezellig

marktgebeuren waar de lokale winkels en

verenigingen terug hun verschillende producten

aanbieden tegen democratische prijzen.

Bij deze nodigen wij je vriendelijk uit om een

bezoekje te brengen aan deze kerstmarkt.

■ Vlaanderen quizt!!!

Kruishoutem quizt!!!

Op 18 oktober vond voor de 2de maal

‘Vlaanderen quizt’ plaats op 63 verschillende

plaatsen in Vlaanderen.

In Kruishoutem namen 7 ploegen van elk 4

deelnemers de degens tegen elkaar op.

Er waren 10 nationale vragenronden met elk 8 vragen

en 1 provinciale ronde, eveneens met 8 vragen.

De ploegen hadden welluidende namen zoals:

1. Oude Belgen: 69 punten behaald

2. Sternocleido-mastoideus: 64 punten

3. Kubus: 62 punten

4. Grijze Massa: 59 punten

5. Happy few: 56 punten

6. Black out ’59: 47 punten

7. Free Lance: 35 punten.

De ‘Oude Belgen’ behaalden, net als vorig jaar,

de eerste plaats en vertegenwoordigen

Kruishoutem op de nationale quiz op 15

november in het ‘Concert Noble’ te Brussel.

Alle deelnemers ontvingen een Rootskalender

en de eerste 3 mochten o.a. een prachtig boek

uit de Davidsfondscollectie in ontvangst

nemen.

25

Prijs: 16 euro tot 1 december door storting

op rek.nr. 068-2340949-75 van ‘Hultheim’

met vermelding ‘Jaarboek 2008’ + naam,

voornaam en volledig adres van de voorintekenaar.

Vanaf 2 december: 19 euro. Bij verzending

per post betaalt u 5 euro extra.

Beschermleden Hultheim: 50 euro. Hiervoor

krijgt u het jaarboek, speciale vermelding erin

+ gratis inkom bij onze activiteiten.

Voorstelling jaarboek: in de Mastbloem,

Waregemsesteenweg te Kruishoutem op

vrijdag 12 december, om 20.00 u.

Jaarboek verkrijgbaar: door afhaling tijdens

de voorstelling, of bij Raoul De Bel,

Churchillstraat 12, 9770 Kruishoutem, tel.

09/383 60 75 of raouldebel@skynet.be.

Wil je even testen hoe je het er zelf zou van

afgebracht hebben?

Hierna een willekeurige greep uit de vragen:

1. Fauna en Flora: “Toen de nationale plantentuin

van Meise op 5 augustus van dit jaar

aankondigde dat een bepaalde bloem

onverwacht haar bloeiperiode kende,

namen de bezoekers best een wasknijper of

een zakdoek mee om zich tegen de stank te

beschermen. De geur zou het midden houden

tussen ‘een kadaver, ranzige kaas of

rotte vis’. Hoe luidt de naam van de 3 meter

hoge bloem die je 3 dagen lang in volle

bloei kon zien staan?”

2. Sport: welke sport beoefende onze landgenoot

Tom Goegebuer op de Olympische

spelen?

3. Hoe heet het kleine recipientje van de

Nationale Loterij waarin je een aantal krasloten

of andere kunt stoppen en dat als

geschenk kunt afgeven?

Antwoorden:

1. Reuzenaronskelk

2. Gewichtheffen

3. Kadoosje.

Je ziet, leuke vragen, die je met zekerheid had

kunnen beantwoorden.

Wil je volgend jaar deelnemen aan de 3de editie

van ‘Vlaanderen quizt?’, schrijf je dan ten

gepasten tijde in. Je vindt de informatie in het

eierdopje.

Wil je lid worden van het Davidsfonds of meer

informatie verkrijgen? Neem gerust contact op

met Hervé Claeys, bestuurslid Davidsfonds

Kruishoutem 0477/69 59 11.


Home Sint-Petrus

organiseert een 6 de

Kerstmarkt

op zondag 14 december 2008

van 14u tot 17u

Iedereen is van harte welkom!

Ommegangstraat 22

9770 KRUISHOUTEM

Tel: 09/333 30 11

Het wordt opnieuw een gezellig

marktgebeuren, met ruimte voor

een hapje en een drankje.

Een kerstman zorgt voor ambiance en plezier

en begeleidt bewoners en bezoekers.

M.a.w.: een kerst-shopping-namiddag voor

iedereen in een warme kerstsfeer!

Eindejaarsconcert

KON. HARMONIE ST.-CECILIA Kruishoutem

O.l.v. Christophe De Maertelaere

Koor PAKOSUN (Nokere)

O.l.v. Christelle Platteau

Koor ST. MACHUTUS (Wannegem-Lede)

O.l.v. Joop Verzele

27 & 28 december 2008 om 20.00 u.

De Mastbloem

Ingang €8,-

Reservatie aangeraden bij Koen Van Den Berghe - 0497/86 29 17

Verantwoordelijke uitgever: Koen Van Den Berghe, Karreweg 69, 9770 Kruishoutem

26

■ Europees Cartoon Centrum - 2de Cartoonconférence:

’t jaar 2008 grappig getekend

Op zaterdag 20 december organiseert het Europees Cartoon Centrum

de 2de cartoonconférence met cartoonist André Nollet.

Aan de hand van cartoons, die op een groot scherm worden geprojecteerd

en voorzien van bijpassende commentaar, overloopt Nollet de

belangrijkste gebeurtenissen van het voorbije jaar. De moeizame weg

naar een nieuwe regering, de Olympische Spelen, de crisis in de banksector,

… het komt allemaal aan bod.

André Nollet was tot 1999 sportcartoonist bij 'Het Nieuwsblad'. Nu

geeft hij de actualiteit weer in 'Het Laatste Nieuws' (regio Gent).

Daarnaast is hij de geestelijke vader van het cartoonfiguurtje 'Oscar

Palmkens' en volgde hij Brasser op als cartoonist in 't Pallieterke. Hij is

reeds jarenlang voorzitter van de jury van de Euro-Kartoenale.

De cartoonconférence wordt afgesloten met een uitgebreide eindejaarsreceptie.

Praktisch: 20 december 2008 om 20.00 uur in het Europees Cartoon

Centrum, Brugstraat, Kruishoutem. Toegang: 5 euro maar gratis voor

“Vrienden van het ECC”. Inschrijven kan tot 17 december op 0495-76

38 74 of info@ecc-kruishoutem.be.

’T JAAR

GRAPPIG

GETEKEND


■ Tentoonstelling ‘Kartoons ya

Congo”

Sinds oktober loopt in het Europees Cartoon

Centrum de tentoonstelling ‘Kartoons ya

Congo’. ‘Kartoons ya Congo’ biedt een overzicht

van de recente Congolese geschiedenis

(1958 - 2008) aan de hand van meer dan 200

cartoons verschenen in de Belgische en

Congolese pers. De tentoonstelling werd opgedeeld

in 6 tijdperken: de periode rond de onafhankelijkheid,

het Mobututijdperk, de schuldencrisis

uit de jaren 80, het tropisch ‘peristroïka’,

de opkomst van Kabila en de derde republiek.

Daarnaast stellen enkele recente

Congolese cartoonisten ook de sociale problemen

zoals corruptie, de positie van de vrouw,

de AIDS-problematiek, … in hun land aan de

kaak.

O.m. Brasser, ZAK, Karl Meersman, SEM, Steve,

Quirit, Lecttr, Pierre Kroll, Cécile Bertrand,

Lismonde, Gérard, … stellen hun mooiste cartoons

over de DR Congo ter beschikking. De

confrontatie met werken van Congolese cartoonisten

biedt de bezoekers een uniek zicht op

de beeldvorming in beide landen.

‘We zijn héél trots op deze tentoonstelling’,

aldus Alain Mushabah, directeur van het Centre

Africain de la Caricature. ‘Ze is niet alleen het

resultaat van onze samenwerking met het

Europees Cartoon Centrum, maar ze geeft ook

een mooi en origineel overzicht van onze

geschiedenis en de Belgo-Congolese relaties.

Het is fantastisch dat we de tentoonstelling

ook naar Congo kunnen halen’.

De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en

met 11 januari 2009, elke zondag tussen 10.00

en 12.00 u. en 14.00 en 17.00 u. in het

Europees Cartoon Centrum, Brugstraat, 9770

Kruishoutem. Volgend jaar reist de tentoonstelling

ook naar Waver, waarna ze aan een rondreis

in DR Congo begint.

Meer info: http://www.ecc-kruishoutem.be of

info@ecc-kruishoutem.be

■ Kerst-inn Heuvelheem

VZW Heuvelheem nodigt je uit in het dagcentrum

te Wannegem (Nokerepontweg 1) voor

de Kerst-inn 2008 op zondag 14 december van

16.00 uur tot 18.30 uur.

Warme dranken en hapjes, geschenkartikelen,

zelfgemaakte kaarsen, wenskaarsen, confituur,

vliersiroop, Porto, Advocaat, Grand Marnier,

houten kerststallen, kerststukjes, aanmaakhout,…

Hartelijk welkom!

■ Toneelgroep “’t Komt in Orde”

brengt “MET DE ZEGEN VAN DE

HEER!”

In een nonnenklooster leven 5 Zeer Eerwaarde

Zusters voor de buitenwereld blijkbaar vroom

en rustig bij elkaar.

Er is Moeder-overste die het hele klooster,

bezorgd maar toch wat bazig tracht te beheren.

Er is Zuster Hendrika, een brave, godvruchtige

ziel. Er is Zuster Lisa, de oudere non die doof is,

behalve als er iets gezegd wordt wat ze eigenlijk

niet mag horen. Er zijn de nog jonge Zusters

Agnes en Monica, twee onafscheidelijke vriendinnen

die het niet zo nauw nemen met de

kloosterregels. Tenslotte is er nog Lewie, de

tuinman.

Op een morgen komt Moeder-overste tot de

ontzettende vaststelling dat het klooster de

vele rekeningen niet meer kan betalen. Ze

roept de andere zusters bijeen om een oplossing

te zoeken voor dit probleem.

Plots duikt Lewie op met een koffer in de hand

die vanuit de lucht op zijn hoofd is gevallen.

Deze koffer zit blijkbaar vol geld. Ze horen op

de radio dat het geld gestolen werd. Toch

besluiten de zusters het geld te houden.

Ongelukkig voor hen zijn Roberto en Gustaffo,

twee Italiaanse Maffialeden, ook op zoek naar

het geld. Ze worden op hun beurt gezocht door

Uytdebroeck en Alice, twee agenten van het

plaatselijk politiekorps.

‘t Komt in orde start repetities van het stuk “Met de Zegen van de Heer”.

27

Zullen de nonnen het geld kunnen behouden?

Zullen de maffialeden erin slagen de gestolen

miljoenen terug te vinden? Zijn de speurneuzen

van de politie in staat de daders bij hun kraag

te vatten?

Dit alles verneemt u op één van de voorstellingen

van: “Met de zegen van de Heer!”, een

stuk van Karel Eens. En dan is er nog de stem

van God…

Voor het eerst zijn er 5 voorstellingen:

Vrijdag 27 februari 2009 om 20.00 u.

Zaterdag 28 februari 2009 om 20.00 u.

Zondag 1 maart 2009 om 18.00 u.

Vrijdag 6 maart 2009 om 20.00 u.

Zaterdag 7 maart 2009 om 20.00 u.

Alle voorstellingen gaan door in De Mastbloem

Kruishoutem. Kaarten kosten 5 euro (18 euro

voor een gezinskaart) en kunnen gereserveerd

worden op het nummer 09/386 05 42 of bij één

van de leden.

Meer info vindt u op onze vernieuwde website

www.tkomtinorde.be. Vanaf eind december kan

u ook via onze website kaarten reserveren.

■ Kerstmarkt

Wereldwinkel

Kruishoutem op

13 december in

de Mastbloem

Oxfam Wereldwinkels is het best gekend van

zijn voedingsproducten zoals koffie, wijn, chocolade,

fruitsap, koekjes en snoepjes.

Al onze producten zijn producten uit de derde

wereld en staan borg voor een eerlijke manier

van handel doen, goede arbeidsomstandigheden,

geen kinderarbeid, gelijkwaardigheid van

mannen en vrouwen en duurzaam omgaan met

het milieu.

Daarnaast verkopen we gebruiks- en siervoorwerpen,

juwelen en textiel, speelgoed en keramiek,

glas en riet. Deze producten worden vaak

op een traditionele manier en met duurzaam


Slagerij - Traiteur - Stefaan

Nokeredorpstraat 19 - 9771 Nokere

09/383 50 16 (bellen na 14 u. aub)

Aperitiefhapjes

Er is een assortiment van koude en warme hapjes

in de toonbank tijdens de feestdagen.

Koude hapjes

Warme hapjes

Assortiment van huisgemaakte hapjes:

- mini-pizza

- mini-garnaalvide

- mini-kaasvide

- mini-hesp- & kaasrolletjes

- ...

- huisbereide ham & zalmmousse

- lepelhapjes

- Italiaanse hapjes

Soepen

Voorgerechten

- rundscarpaccio €12 p.p.

- carpaccio van zalm €12 p.p.

- scampi “cardinale” of “diable” €9 p.p.

- gratin van noordzeevis €13 p.p.

- velouté van asperges €4/l

- vissoep met grijze garnalen €5/l

- tomatensoep met balletjes €4/l

- romig soepje van witloof en zalmsnippers €5/l

p.p.

Hoofdgerechten

Kom gerust onze feestfolder halen met ideeën voor het eindejaar!

- geglaceerde eendenborst €12,5 p.p.

- gebraisseerde fazantenborst in wildsausje €16,5 p.p.

- gebakken lamskroon met kruidenpersillade €18

Hier al enkele suggesties:

Speciaal voor het eindejaar

boerenhespen in geschenkverpakking

& gevulde geschenkmanden.

winkel is open van ma. - woe. 14.00- 18.30 u. - za. 7.00 - 18.30 u. - zo 7.00 - 12.00 u. - donderdag en vrijdag gesloten

Kerstavond & Oudejaarsavond open van 7.00 - 18.30 u. - Kerstdag & Nieuwjaarsdag van 7.00 - 12 u.

Marktdagen ! Ma.: Kortrijk - Di.: Moeskroen - Woe.: Deinze - Do.: Oudenaarde - Za.: Avelgem - Zo.: Gent

28

koen

- kwartel met muskaatdruiven €12 p.p.

Tevens onze bekende

opgevulde kal-

Specialiteit Detremmerie!

volledig uitgebeend,

opgevuld met een farce van kalfsgehakt

kan je vers of gebakken bestellen

met gratis oesterzwamsaus - dagprijs -

Onze gekende

uitgebreide schotels:

- Vleesschotel €11 p.p.

- Vlees- en visschotel €13,50 p.p.

- Vlees en visschotel €15,50 p.p.

- Vlees en visschotel €19,50 p.p.

- Peëlla €9 p.p.

- Wok €14 p.p.

- Beenhesp rauw ovenklaar met sausen €8,50/kg,

- gebakken met sausen €9,50/kg

- met warme/koude groenten en aardappelen €12,50

p.p.

- Breugelmaal €12 p.p.

- Bouillabaisse €14 p.p.

- Verrassingsbrood € 5,80 p.p.

- Belegde minibroodjes €1,10 st

- Kaasschotel €9,85 p.p.

- Raclette €14 p.p.

- gourmet & steengrill: chipolata - merguez - kalfslapje

biefstuk - eendeborst - kalkoengyros (spekreepjes met

kwarteleitje) - ardeens koteletje - duivels kotelet

lamskotelet - afgewerkt met oesterzwam en fruit.

- fondue: idem gourmet maar alles in blokjes gesneden.

enkel vlees en sausen €10 p.p.

Fijne feestdagen!


materiaal gemaakt.

Op onze geschenkenbeurs op 13 december

stellen wij een keur van producten van eerlijke

handel aan je voor.

Een unieke kans om een origineel cadeau te

schenken dat meteen een producent uit het

Zuiden gelukkig maakt.

Onze kerstmarkt gaat door in de foyer van de

Mastbloem op zaterdag 13 december van

10.00 u. tot 18.00 u.

■ Kerstcomité Nokere - Kerstconcert

met Jo Lemaire 26 dec.‘08 om 17.00 u.

De voorbije weken was het Kerstcomité al

volop ‘onderweg’ om alle inwoners van Nokere

uit te nodigen naar het - intussen - traditioneel

Kerstconcert op Tweede Kerstdag in de Sint-

Ursmaruskerk.

Na het succes van vorige jaren met de

Kerststallenroute over Groot-Kruishoutem,

Vanessa Chinitor, Het Gents Madrigaalkoor,

“Men’s Voices” met Marc Meersman, Johan

Verminnen, Barbara Dex met “A taste of

Gospel” en Willem Vermandere, kwam vorig

jaar VOICE MALE de piek op de kerstboom

planten. Het plaatselijke koor PAKOSUN had

zelfs de eer mee op het podium te staan!

Dit jaar komt er terug een DAME een heus

Kerstconcert geven, namelijk JO LEMAIRE. Het

Kerstcomité is ervan overtuigd dat deze briljante

zangeres erin zal slagen er de echte kerstsfeer

in te brengen. Naast de covers van

Jacques Brel en Edith Piaf zal ze ook onze

Nederlandse taal alle eer aandoen.

Een stevige kerstborrel achteraf in Zaal Nocra

staat garant dat menige kerstwens kan uitgewisseld

worden.

■ Markant

In december, als kerstmis nadert is er een workshop

bloemschikken.

Wij maken een kerststuk onder leiding van

Lieve Stoute uit Beervelde.

Deze workshop gaat door in De Kring op dinsdag

9 december om 20.00 u.

■ Film: MOATJE

Moatje is een komische langspeelfilm van Peter

De Kemel. Eerder had hij reeds een enorm succes

met de films ‘Ten huize Goetgebuer’ en

‘Aan de oevers van de Leie’ (die wij op

04/03/2008 vertoonden).

Het is het verhaal van een bruggepensioneerde

(Astaire) die sinds de dood van zijn vrouw van

het leven geniet. Gezondheidsproblemen brengen

hem evenwel in het ziekenhuis. Hier gaat

een onbekende wereld voor hem open. Hij

maakt er enerzijds kennis met zijn kamergenoot

en de grote chef van het ziekenhuis Soeur

Algonde. Anderzijds weet een 16-jarige leerling-verpleegster

zijn sympathie te winnen en

doet een vrouwelijke arts, bij wie hij in behandeling

is, hem dagdromen.

Een scenario dat verder uitgediept wordt en wij

hier niet verder gaan verklappen. Komen kijken

is een must als je een ontspannende namiddag

wil beleven!

Wanneer: dinsdag 9 december 2008 om 14.00

u. (deuren om 13.15 u.).

Waar: zaal De Mastbloem.

Toegang: 5,50 euro - koffie + koffiekoek tijdens

de pauze inbegrepen. Kaarten enkel te verkrijgen

bij Emile Verhasselt (09/383 01 65) zolang

er plaatsen beschikbaar zijn.

■ Speciale hobbynamiddag

Onder de deskundige leiding van Marie-José

Vermeulen wordt op dinsdag 16 december om

13.30 u. in de keuken van zaal Telex een

prachtige kerstdis (bloemstuk) gemaakt. Alle

benodigdheden worden ter plaatse geleverd.

De deelnemers dienen zich enkel te voorzien

van een schaar, een keukenmes en een snoeischaar.

Deelnamekosten: 30 euro, koffie inbegrepen (te

betalen bij inschrijving). Reservatie bij Marie-

José (0476/53 73 96) tot uiterlijk maandag 8

december 2008.

■ Kerstfeest

Op vrijdag 19 december 2008 worden wij in De

Mastbloem om 14.00 u. stipt verwelkomd door

de voorzitster, waarna een passende bezinning

volgt in het teken van Kerstmis.

Het wordt een gezellig samenzijn met een koffietafel

voorzien van lekkere koffiekoeken.

Na afloop wensen wij iedereen een goede

thuiskomst met overhandiging van een nuttig

kerstgeschenk.

Inkom: 2,50 euro (enkel leden toegelaten op

vertoon van lidkaart!).

Inschrijving bij de bestuursleden noodzakelijk

tot uiterlijk vrijdag 12 december 2008.

■ Startdag 2009

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij in

zaal Telex een startdag op dinsdag 20 januari

2009 om 14.00 u.

Meer info volgt. Hou deze datum alvast vrij.

29

■ OKRA-ACADEMIE

Nu Syt Wellecome – Kerstmuziek door Roland

Broekaert.

Het is niet eenvoudig om een gefundeerd overzicht

te geven van de kerstgebruiken. Veel verdwijnt

in de anonimiteit van het verleden en

van de oude volkstradities. Nog moeilijker is de

oorsprong van veel kerstmuziek te achterhalen.

Veel van deze muziek hoort thuis bij het genre

volksmuziek. Dit betekent dat men meestal de

oorsprong en de ouderdom niet kent: de componisten

zijn dikwijls anoniem gebleven. Toch

wordt er aan de hand van de volksmuziek en

de scheppingen van grote klassieke kunstenaars,

een samenhangend verhaal rond deze

mooie en traditionele muziek geweven.

Wanneer: maandag 15 december 2008 om

14.30 u.

Waar: Sociaal Centrum – A. Delhayeplein te

Ronse.

Deelname: leden 3,50 euro // niet-leden 5

euro, koffie met versnapering inbegrepen.

■ Scouts – Kerstboomverbranding

2009

Zoals ieder jaar organiseert het groepscomité

van “scouts en gidsen Kruishoutem” op de

tweede vrijdag van januari hun kerstboomverbranding.

Anders dan andere jaren wordt vuur

dit jaar door de jeugd in gang getrokken met

een fakkeltocht.

De gezellige babbel bij een heerlijke beker huisgemaakte

“glühwein”, een kraakverse croque

of oliebol en de deugddoende soep staan wel

weer op het programma. Het ideale moment

om onze nieuwjaarswensen uit te wisselen. Dit

alles in de gebruikelijke opstelling met vuurkorven

en shelters aan het scoutslokaal in de

Warandestraat.

Graag begroeten wij je, met je kerstboom, op

vrijdag 9 januari vanaf 20.00 u. Traditiegetrouw

belonen wij elke meegebrachte kerstboom

met een beker warme wijn. Tot dan.

Drie jaar De Mastbloem

optreden Ronny Mosuse

Ter gelegenheid van het driejarig bestaan

van De Mastbloem organiseert de

Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid op

zaterdag 29 november om 20.00 u. een

muzikaal optreden "Life in Congo" met

Ronny Mosuse.

Waar? De Mastbloem.

Kaarten VVK: 15 euro – ADD: 18 euro

Kaarten en info in de bibliotheek

09/333 71 39


De veldtoertocht "Dwars door Kruishoutem" van de Marolse Duwers lokte

1441 deelnemers. We zien een delegatie van de lokale deelnemers verenigd

met enkele leden van de organisatie.

15 jaar Boomplantactie bij Regionaal

Landschap Vlaamse Ardennen.

Gemeenschapszaal Wannegem wordt ‘de 2 dorpen’:

zaalverantwoordelijke Albert Dupont en Georges

Michels, verantwoordelijke Gezinsbond Wannegem.

Vrije school: avondfeest.

Kleuterschool Wannegem: kleuterboemeldag.

Onze leeuwen uit de derde kleuterklas..

Scoutskamp.

Basisschool Marolle: kleuterboemeldag

"3de kleuterklas tijdens de kleuterboemeldag in de sporthal."

Basisschool Marolle:

4de leerjaar Marolle op bezoek bij IMOG te Harelbeke.

Kleuterschool Lozer:

mmm... lekkere heksensoep

Kleuterschool Lozer: prachtige herfstblaadjes

Prijsuitdeling van het seizoen bij de Landelijke Familiale Toeristen die

vaak op de ambachtelijke zone wielerwedstrijden organiseren. Onder

de laureaten zien we de Kruishoutemnaren Franky en Jonathan

Verschueren, Leon Dhondt en Jan Verstraeten.


TUINDECOR B.V.B.A.

WANNEGEMDORP 1

WANNEGEM-LEDE

TEL.: 09/383 70 83

GSM: 0472/768 738

Open: alle dagen van 14 tot 19 uur.

Zaterdag van 10 tot 12 & van 14 tot 18 uur en op

afspraak. Zondag en woensdag gesloten.

De showroom zal van 24 december

t.e.m. 4 januari gesloten zijn

INFRAROOD WEEKEND

12, 13 en 14 december

van 10 tot 18 uur.

OFFICIEEL VERDELER VAN HEALTH MATE

Drukkerij Vanderhaegen - 32 Kruishoutem - 09/383 52 14

WERELD PRIMEUR

5-CD DELUXE

met ligbanken op 2 niveau’s!!!

in onze toonzaal vanaf eind november.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!