Verenigde Pistool Schutters Grizzly

vpsg.be

Verenigde Pistool Schutters Grizzly

Verantwoordelijke uitgevers : D. Verstappen en P. Vandenbussche

Budasteenweg 9 - 1830 Machelen - 02 / 252 28 97

Verenigde Pistool Schutters Grizzly

Machelen

v.z.w.

Statuten

&

Huishoudelijk

Reglement


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Tussen de hierna vermelde personen:

Statuten van VPSG

1. Van Praet Freddy Steendreef 3 1982 Elewijt Technisch bediende

2. Vandecasteele Robert Vredestraat 55 1830 Machelen Treinbestuurder

3. De Smedt Joseph Boekweyhoekstraat 22 1820 Steenokkerzeel Bediende

4. Leys Veerle Zavelstraat 10 1933 Sterrebeek Bediende

5. Istas Guido Zavelstraat 10 1933 Sterrebeek Huisarts

6. Vanden Abeele Luc Deblockstraat 36 1830 Machelen Bediende

7. Buekenhoudt Hugo Rusthuistraat 13 1910 Kampenhout Bediende

8. Van der Meeren Jan E. Blaironstraat 65 1831 Diegem Gepensioneerd

9. Vanden Broeck Petrus Willoxstraat 33 1831 Diegem Gepensioneerd

Allen van Belgische nationaliteit, wordt overeengekomen volgens de wet van 27 juni 1921, om een

vereniging zonder winstgevend doel op te richten met de volgende statuten:

I. Benaming, zetel, doel en duur van de VZW

Artikel 1

De vereniging draagt de naam “Verenigde Pistool Schutters Grizzly, vereniging zonder winstgevend doel”,

afgekort “V.P.S.G., v.z.w.”.

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te 1830 Machelen, Budasteenweg 9, aldus gelegen in het gerechtelijk

arrondissement Halle-Vilvoorde 1 .

De zetel mag naar elk adres binnen voornoemd arrondissement2 worden overgebracht door eenvoudige

beslissing van de Raad van Bestuur.

De voertaal binnen de vereniging is het Nederlands

Artikel 3

De vereniging wordt opgericht met het doel om de schietsport te bevorderen en bij het publiek en de

overheid beter bekend te maken, alsook om betere relaties tussen schutters, schietsportliefhebbers

en schuttersverenigingen tot stand te brengen. De vereniging kan daartoe alle wenselijke stappen

ondernemen en activiteiten organiseren.

Geen enkele schietwijze wordt uitgesloten, noch de wedstrijd-, noch de louter recreatieve- of folklorevormen

ervan.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur; zij kan te allen tijde worden ontbonden.

1 Zinsdeel bijgevoegd bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 februari 2004 in overeenstemming met de Wet van 2 mei 2002

tot wijziging van de wet op de VZW’s van 27 juni 1921.

2 Zinsdeel gewijzigd bij beslissing van de Algemene vergadering van 20 februari 2012.

2


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

II. Leden

Artikel 5

De vereniging bestaat uit stichtende leden en gewone leden. Het aantal leden kan door de Raad van

Bestuur worden beperkt in functie van de noodwendigheden van de infrastructuur, doch moet minstens

gelijk zijn aan het aantal bestuurders plus een 3 .

[…] 4

Artikel 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die door de Raad

van Bestuur als zodanig wordt toegelaten. Het kandidaat-lid dient zijn verzoek tot toetreding schriftelijke

richten aan de Raad van Bestuur 5 .

Het bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe leden.

Door hun toetreding verklaren de leden onvoorwaardelijk de statuten, de reglementen en beslissingen

van de vereniging te aanvaarden en na te leven. Het lid ondertekent de statuten en het huishoudelijk

reglement van de vereniging. Hiervan wordt hem een kopie ter beschikking gesteld.

Artikel 7

Alle leden, […] 6 , zijn een jaarlijks lidgeld verschuldigd. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de verschuldigde

bijdrage vast. De maximumbijdrage wordt vastgesteld op € 375.

Artikel 8

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht

ontslag te nemen.

Het verlies van een der voorwaarden bepaald in artikel 6 van de statuten, brengt ook van rechtswege het

verlies van het lidmaatschap mee.

Artikel 9

Het lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten, of zijn rechtverkrijgenden kunnen geen aanspraak maken

op enig deel van het maatschappelijk bezit en kunnen nooit de teruggave van of vergoeding van gestorte

bijdragen vorderen. Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekening, noch verzegeling of inventaris

van het bezit van de vereniging vorderen.

3 Zinsdeel gewijzigd bij beslissing van de Algemene vergadering van 20 februari 2012

4 Zinsdeel geschrapt bij beslissing van de Algemene vergadering van 20 februari 2012

5 Daartoe wordt enkel een vast model van aanvraagformulier gehanteerd dat door de Raad van Bestuur aan de kandidaat wordt ter beschikking

gesteld.

6 Zinsdeel geschrapt bij beslissing van de Algemene vergadering van 20 februari 2012

3


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

III. Raad van Bestuur

Artikel 10

De vereniging wordt beheerd door de Raad van Bestuur en bestaat uit tenminste vijf 7 en maximaal 9

bestuurders. Indien één of meerdere bestuurders zouden wegvallen tijdens de duur van hun mandaat kan

de Raad van Bestuur geldig blijven functioneren tot de eerstvolgende Algemene Vergadering voor zover

de Raad van Bestuur niet minder dan vier 8 bestuurders telt 9 .

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering verkozen voor ten hoogste vier jaar. Om de twee

jaar moet de helft van de bestuursmandaten aan herkiezing worden onderworpen..

De voorzitter en de secretaris zijn nooit samen uittredend.

[… ] 10

Een uittredend bestuurder is herkiesbaar.

[…] 11

Artikel 11

De bestuurders benoemen onderling de voorzitter, ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris.

Artikel 12

De gewone leden die zich kandidaat wensen te stellen voor een functie van bestuurder moeten minimum

vier jaar lid zijn van de vereniging.

Echtgenoten of samenwonenden kunnen niet gelijktijdig worden verkozen bij eenzelfde verkiezing voor

de Raad van Bestuur. Worden echtgenoten of samenwonenden gelijktijdig verkozen voor de Raad van

Bestuur dan wordt de voorkeur bepaald door het aantal stemmen dat deze kandidaten behaalden. Bij

gelijk aantal stemmen zetelt de oudste.

Worden echtgenoten of samenwonenden verkozen voor de Raad van Bestuur bij opeenvolgende

verkiezingen, dan behoudt de mandaathouder zijn functie. De plaats die aldus vacant wordt zal automatisch

worden ingenomen door de eerstvolgende niet verkozen kandidaat-bestuurder12 .

Artikel 13

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide macht om de vereniging te besturen. Hij is bevoegd voor

alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking over maatschappelijke zaken, die niet uitdrukkelijk

door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Hij kan ondermeer alle gelden en waarden in ontvangst nemen, in betaling geven, opvorderen en

kwijting daarvan geven; alle bedragen, schenkingen en legaten aanvaarden en opvorderen; alle roerende

goederen en rechten verkrijgen, vervreemden, ruilen, huren, zelfs voor meer dan negen jaar; geld in lening

opnemen, daarvoor alle waarborg stellen; leningen of voorschotten toestaan en uitbetalen; alle toelagen

en steungelden, zowel private als officiële, aanvaarden en ontvangen in naam van de vereniging; in rechte

als eiser of verweerder optreden; dadingen aangaan; scheidsrechterlijke bedingen sluiten, bewilligen en

verzaken. Deze opsomming is niet beperkend.

7 Zinsdeel gewijzigd bij beslissing van de Algemene vergadering van 20 februari 2012

8 Zinsdeel gewijzigd bij beslissing van de Algemene vergadering van 20 februari 2012

9 Zin toegevoegd bij beslissing van de Buitengewone algemene vergadering van 27 februari 2006

10 Zin geschrapt bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 maart 1998

11 Zinsdeel geschrapt bij beslissing van de Algemene vergadering van 20 februari 2012

12 Twee leden toegevoegd bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 27 februari 2006

4


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Artikel 14

De Raad van Bestuur kan onderling bestuurders gelasten met het dagelijks bestuur van de vereniging en

hen machtigen om door hun gezamenlijke handtekening, de vereniging geldig te binden in zaken van

dagelijks bestuur.

Tegenover derden volstaat de handtekening van twee gemandateerde bestuursleden. Inzake financiële

transacties volstaat de handtekening van de penningmeester voor bedragen die € 250 niet te boven gaan.

Artikel 15

De Raad van Bestuur voert het dagelijks beleid van de vereniging en legt daarover jaarlijks rekening en

verantwoording af op de Algemenen Statutaire Ledenvergadering.

Artikel 16

De Raad van Bestuur vergadert regelmatig [als college] 13 of wanneer daartoe noodzaak is, doch minimaal

tienmaal per jaar.

De voorzitter en de secretaris, of de helft van de bestuursleden, roepen de Raad van Bestuur geldig samen.

Om geldig te vergaderen moet meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig zijn. Zoniet wordt de

vergadering uitgesteld en wordt binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Is een

meerderheid dan nog niet aanwezig, kan deze vergadering geldig beslissen.

Artikel 17

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is

de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. De stemmingen zijn geheim wanneer het over

personen gaat, of wanneer erom wordt gevraagd.

Artikel 18

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris, die, na goedkeuring door de

vergadering, ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven worden in een

daartoe bestemd register.

De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden getekend door de voorzitter

en de secretaris.

Artikel 19

De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement op dat geldt voor alle leden.

Daarin mogen alle bepalingen worden opgenomen voor de goede werking van de vereniging, voorzover

ze niet in strijd zijn met de wet en de statuten.

De Raad van Bestuur kan leden met raadgevende stem op haar vergaderingen uitnodigen.

Artikel 20

De Raad van Bestuur is gemachtigd om leden te schorsen, na vooraf het lid te hebben gehoord. De Raad

beslist bij tweederde meerderheid van stemmen.

De stemming is geheim. De definitieve uitsluiting wordt uitgesproken op de eerstvolgende Algemene

Vergadering

13 Zinsdeel bijgevoegd bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 februari 2004 in overeenstemming met de wet van 2 mei 2002 tot

wijziging van de wet op de VZW’s.

5


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

IV. Algemene vergadering

Artikel 21

- het wijzigen van de statuten van de vereniging;

- het benoemen of afzetten van bestuurders;

- het goedkeuren van de begroting en de rekeningen;

- het uitsluiten van leden;

- het vrijwillig ontbinden van de vereniging.

Artikel 22

De Algemene vergadering is samengesteld uit stichtende leden, gewone leden en ereleden en wordt

voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter

of bij diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders

Artikel 23

Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering. Elk afwezig lid kan zich laten vertegenwoordigen

door een ander lid, elk lid kan slechts een volmacht dragen.

Op elke Algemene Vergadering worden eerst twee tellers aangeduid. Deze tellen de stemmen telkens er

gestemd moet worden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, behoudens de

uitzonderingen vermeld in de statuten.

Artikel 24

De Statutaire Algemene vergadering vergadert eenmaal per jaar in de loop van de maand februari.

De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens het doel of het belang

van de vereniging zulks vereist.

Wanneer een vijfde van de leden daarom schriftelijk verzoekt, moet de Raad van Bestuur binnen een

termijn van twee maanden een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.

Artikel 25

De oproep tot de Algemene Vergadering moet, om geldig te zijn, worden ondertekend door de voorzitter

en de secretaris of door de helft van de bestuursleden. De oproep, houdende agenda wordt minstens acht

14 dagen vooraf toegezonden, per gewone brief aan de bestuurders en in het clubblad aan de leden.

De oproeping de plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgesteld

door de Raad van Bestuur, overeenkomstig de statuten.

Elk niet vermeld onderwerp moet schriftelijk voor de vergadering afgegeven worden aan de voorzitter van

de vergadering.

14 Gewijzigd bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 februari 2004 in overeenstemming met de Wet van 2 mei 2002 tot wijziging

van de wet op de VZW’s

6


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Artikel 26

Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen worden de besluiten genomen

bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

[Tot de wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien de wijziging in de oproeping is vermeld

en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is of vertegenwoordigd en de wijziging met 2/3 der

stemmen wordt goedgekeurd.

Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan na minimum 15 dagen, een tweede vergadering worden bijeengeroepen

die een besluit kan nemen met 2/3 der stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen.

Tot wijziging van het doel van de vereniging of tot ontbinding kan slechts met 4/5 der stemmen worden

besloten, indien 2/3 der stemgerechtigden aanwezig is.

Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan na minimum 15 dagen, een tweede vergadering worden bijeengeroepen

die een geldig besluit kan nemen met 4/5 der stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen.] 15

Artikel 27

Van elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter

en de secretaris en opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door

de voorzitter en de secretaris of door twee gemandateerde bestuurders.

15 Gewijzigd bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 februari 2004 in overeenstemming met de Wet van 2 mei 2002 tot wijziging

van de wet op de VZW’s

7


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

V. Financieel beheer

Artikel 28

Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 29

Voor wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld is het huishoudelijk reglement alsook de Wet van 27

juni 1921 en de wet van 2 mei 2002.

VI. Oprichting en ontbinding

Artikel 30

De v.z.w. Verenigde Pistoolschutters Grizzly wordt opgericht op 20 december 1990 en er wordt bij unanimiteit

beslist de rechtspersoonlijkheid aan te vragen door publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad..

Artikel 31

Bij ontbinding van de vereniging duidt de algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan. Na

vereffening zal het netto-actief overgemaakt worden aan een vereniging met een gelijkaardig doel of aan het

O.C.M.W. van de gemeente Machelen.

Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, wordt door de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur als volgt

voorgesteld:

1. Van Praet Freddy voorzitter

2. Vandecasteele Robert ondervoorzitter

3. De Smedt Joseph secretaris

4. Leys Veerle penningmeester

5. Istas Guido bestuurder

6. Vanden Abeele Luc bestuurder

7. Buekenhoudt Hugo bestuurder

8. Van der Meeren Jan bestuurder

9. Vanden Broeck Petrus bestuurder

Machelen, 20 december 1990

8


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

I. Administratieve bepalingen

Artikel 1

Onderhavig huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen tussen de vereniging, haar leden en alle

gebruikers van de schietstand. Het is een aanvulling van de statuten van de vzw Verenigde Pistoolschutters

Grizzly.

Artikel 2

Tot aanpassing en/of wijziging van het huishoudelijk reglement wordt beslist door de Raad van Bestuur

met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Artikel 3

Door het lidmaatschap of het gebruik van de schietstand, verbindt elk lid of elke gebruiker zich zonder

enig voorbehoud, de statuten en reglementen van de vzw Verenigde Pistoolschutters Grizzly te kennen

en te aanvaarden.

Artikel 4

Alvorens een schietactiviteit aan te vangen, dient iedere schutter zich in te schrijven in het

aanwezigheidsregister dat zich bevindt aan de toegang van de schietruimte (zie hfdst IX situatieschets) Hij

dient het te vervolledigen bij het einde van de schietactiviteit.

Daarnaast dient ieder lid zich te registreren aan de computer met scanner die zich aan de toegang tot de

schietstand bevindt. Hij vult zijn volledige naam in, de datum waarop de schietsessie plaats vindt alsook de

categorie van het vuurwapen dat hij zal bezigen tijdens de schietsessie. Meerdere categorieën categorie

kunnen worden aangeduid.

De elektronische registratieverplichting geldt evenzeer voor de luchtdrukschutters

Gastschutters en genodigden moeten bovendien het gastenboek invullen dat zich in de cafetaria bevindt.

Artikel 5

De vereniging stelt zijn accommodatie ter beschikking van haar leden, dewelke deze binnen de geldende

normen zullen gebruiken.

Artikel 6

Noch de vereniging, noch haar bestuurders kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke

ongevallen en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

Artikel 7

De ter beschikking gestelde materialen mogen enkel worden gebruikt in de schietstand die voor die

discipline ter beschikking gesteld wordt.

9


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Artikel 8

Elk lid of elke gebruiker die schade aanricht, hetzij met opzet, hetzij door het niet naleven van de

reglementen, zal gehouden worden deze schade te vergoeden.

Artikel 9

Leden mogen een genodigde schutter of een aspirant – schutter meebrengen onder hun volle

verantwoordelijkheid en onder hun toezicht tijdens het schieten. Ze zorgen ervoor dat hun genodigde

een daglidmaatschap afsluit.

Onder genodigde schutter wordt de particulier begrepen die reeds beschikt over een geldige titel die het

voorhanden hebben van een vuurwapen toelaat.

Onder aspirant-schutter wordt de occasionele schutter begrepen, zijnde de meerderjarige particulieren

die hoogstens één keer per jaar een vergunningsplichtig wapen voorhanden hebben op een erkende

schietstand onder de voorwaarden zoals bepaald door de Koning.

Zonder lid te zijn van de vereniging – de deelnemers aan wedstrijden uitgezonderd – kunnen genodigde

schutters maximaal driemaal gebruik maken van de schietruimte.

Artikel 10

Behoudens voor wapens die niet aan de vergunningsplicht onderworpen zijn of de wapens die werden

verworven middels een sportschutterslicentie of jachtverlof en zijn geregistreerd op model 9, moeten alle

leden en gebruikers van de schietstand houder en drager zijn van een vergunning tot het voorhanden

hebben van een vuurwapen.

Buitenlandse gasten die in een lidstaat van de Europese Unie gerechtigd zijn aan schietactiviteiten deel te

nemen, zullen vooraf de vereiste documenten voorleggen die het voorhanden hebben van een vuurwapen

in België vergunnen.

Artikel 11

Elke schutter dient zich te houden aan de standvoorschriften. Bij twijfel over wetten, reglementen,

voorschriften en zomeer, dient men zich te wenden tot de uitbater, een bestuurslid of een toezichter.

Artikel 12

Elke bestuurder of elke toezichter is bevoegd om te allen tijde, en over de ganse accommodatie, iedereen

die deze accommodatie gebruikt, wil betreden met het oog op het gebruik ervan, of verlaat, aan een

controle te onderwerpen van:

- de lidkaart van de vereniging die zichtbaar moet worden gedragen;

- een document waarmee de gecontroleerde zijn identiteit kan bewijzen;

- het (de) wapen(s) op dat ogenblik in zijn bezit;

- de vergunning(en) / model 9 registratiedocumenten (sportschutterslicentie of jachtverlof)

voor dit (deze) wapen(s);

- de gebruikte munitie(s)

- de wijze waarop de wapens zijn verpakt en worden vervoerd.

Door hun lidmaatschap of door het gebruik van de schietstand verklaren zij zich akkoord met dergelijke

controle en verbinden zij er zich toe hun volledige medewerking te verlenen.

10


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Artikel 13

Bij vaststelling van onregelmatigheid, een inbreuk tegen de veiligheidsvoorschriften, ongepast gedrag,

het dragen van aanstootgevende kledij, het storen van andere schutters of het stellen van handelingen

die de vereniging kunnen schaden, kan de uitbater of zijn aangestelde, elke bestuurder of elke toezichter

de schutter of de bezoeker terechtwijzen, of hem verbod opleggen om voort te schieten en hem gelasten

de schietstand of enig ander deel van de accommodatie te verlaten.

Artikel 14

Een schutter die een dergelijke sanctie heeft gekregen van een bestuurslid of een toezichter, kan schriftelijk

en aangetekend bezwaar indienen bij de voorzitter, binnen een termijn van 8 dagen.

Deze brengt de zaak voor de Raad van Bestuur, die beslist in laatste aanleg op clubniveau.

Artikel 15

Jaarlijks dienen alle leden een uittreksel strafregister bestemd voor een schuttersvereniging te overhandigen

aan een bestuurder . De geldigheid van het uittreksel strafregister volgt de datum van afgifte ervan, niet

het kalenderjaar.

Het niet naleven van deze verplichting leidt tot ontzegging van de toegang tot de schietstand evenals het

inhouden van de lidkaart.

Voor minderjarige leden moeten de ouders bovendien hun schriftelijke toelating verlenen.

Voor houders van een geldige sportschutterslicentie of jachtverlof volstaat het voorleggen van een kopie

van de licentie.

11


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

II. Veiligheid

Artikel 16

Te nemen maatregelen bij brand in de schietstand:

- onmiddellijk het schieten beëindigen;

- BRANDWEER VERWITTIGEN: 02/251 77 78 of via 100

Een vast telefoontoestel is ter beschikking in de keuken alsook op het secretariaat (zie Hfdst. IX –

situatieschets)

- VENTILATIE UITSCHAKELEN om aanwakkeren van de brand te voorkomen;

- BRANDBESTRIJDINGSMATERIAAL GEBRUIKEN indien mogelijk;

- ONTRUIMEN indien de brand niet onmiddellijk kan worden onder controle worden gehouden

of gedoofd;

- De voorzitter verwittigen: 0474/06 30 91 of de Politie van Machelen 02/254 12 12

Artikel 17

Te nemen maatregelen bij een schietincident of schietaccident:

- onmiddellijk het SCHIETEN BEENDIGEN.

- de DIENST “100” VERWITTIGEN met vermelding van het aantal gekwetsten en de ernst van de

verwondingen;

- EHBO-materiaal aanwenden. De EHBO-kast bevindt zich aan de ingangsdeur van de schietstand,

boven de tafel met het inschrijvingsregister. Er bevindt zich eveneens een EHBO-koffer in het

secretariaat (zie hfdst. IX – situatieschets);

- De voorzitter verwittigen: 0474/06 30 91 of de Politie van Machelen 02/254 12 12

- iedereen blijft ter plaatste tot de officiële instanties ter plekke zijn en toestemming geven om

de plaats te verlaten.

Te nemen maatregelen bij onheil

Artikel 18

- onmiddellijk het SCHIETEN BEEINDIGEN;

- de Dienst 100 VERWITTIGEN;

- ONTRUIMEN van de installaties;

- De voorzitter verwittigen: 0474/06 30 91 of de Politie van Machelen 02/254 12 12

Artikel 19

Elk lid dat een onveilige situatie of een niet-naleving van onderhavig reglement vaststelt, moet zulks

melden aan een bestuurslid of een toezichter.

12


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Artikel 20

Leden en bezoekers mogen geen alcoholhoudende dranken nuttigen alvorens zij hun schietactiviteiten

volledig hebben beëindigd.

Aangepast aan rookwetgeving: Overeenkomstig artikel 3, §6, tweede streepje van het Koninklijk besluit

tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen van 13 december 2005 geldt voor elke ruimte of

elk lokaal van VPSG een absoluut rookverbod vanaf 1 januari 2007. Ter gelegenheid van het gebruik van

vuurwapens in de schietruimte en de wapenkamer geldt bovendien een absoluut verbod tot nuttiging

van alcoholhoudende dranken.

De toegang tot de schietruimte zal ontzegd worden aan elke persoon die in kennelijke staat van

dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van psychotrope stoffen.

De toegang wordt eveneens ontzegd aan minderjarige leden, niet vergezeld van minstens één der ouders

of de persoon aan wiens toezicht zij zijn toevertrouwd.

Artikel 21

Alle gebruikte wapens moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren en de gebruikte

munitiesoorten moeten aangepast zijn aan het wapen zodat het veilig en storingvrij kan worden gebruikt.

13


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

III. Behandeling van wapens

Artikel 22

Het vervoer en de verpakking van wapens dient te gebeuren volgens de beschikkingen van de Wet

houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens van 8 juni 2006, hierna

wapenwet genoemd.

Dat wil zeggen: tijdens het vervoer dienen de vuurwapens ongeladen en verpakt te zijn in een afgesloten

koffer, of voorzien te zijn van een trekkerslot of een equivalente beveiliging;

Voor en na de schietactiviteit worden de wapens in de wapenkamer bewaard mits inachtneming van

bepalingen van dezelfde wet.

Artikel 23

Het uitpakken en vervolgens laden van een wapen mag uitsluitend op de vuurlijn gebeuren, op de

schutterstafel.

Het is ten strengste verboden, op straffe van uitsluiting wegens grove fout tegen de veiligheidsvoorschriften,

wapens of munitie aan te raken wanneer de vuurlijnbeveiliging werkt (rode lampen aangestoken) of

wanneer zich iemand voorbij de vuurlijn bevindt.

De loop van onverpakte wapens moet in alle omstandigheden naar de kogelvanger gericht zijn.

Artikel 24

De schutter mag zijn wapen pas laden en wapenen wanneer hij ook effectief klaar is om te vuren. De

vinger blijft van de trekker tot de eigenlijke mikfase begint.

Het is ten strengste verboden een wapen dat geladen en/of gewapend is, uit de hand te leggen. Op de

schutterstafel mogen alleen ongeladen wapens neergelegd worden.

Daaronder wordt verstaan:

1. Voor pistolen: de lader verwijderd, de kamer leeg en de slede in open stand geblokkeerd met

het open gedeelte naar boven gericht. De lader dient leeggemaakt.

2. Voor revolvers: de haan naar voren en de trommel opengeklapt. De patronen dienen uit de

trommel verwijderd.

3. Voor de geweren en karabijnen: (eventuele) lader verwijderd, grendel open en geblokkeerd en

lege kamer. De patronen moeten uit lader of magazijn worden verwijderd.

4. Voor wapens waarvan de slede, de grendel of het sluitstuk niet in open stand geblokkeerd

kan worden, zal de schutter een houten wig of een plastieken stuk dat het sluiten verhindert,

aanbrengen.

De omschreven procedure is eveneens verplicht wanneer het wapen moet worden neergelegd en bijgevolg

moet worden ontladen, omdat de vuurlijnbeveiliging in werking treedt of in werking wordt gesteld.

14


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Artikel 25

Wanneer, na het overhalen van de trekker geen schot afgaat, moet de schutter minimum 30 seconden

wachten alvorens, naargelang het gebruikte wapen, de slede te openen, de trommel open te klappen of

de grendel te openen. De gepercuteerde, doch niet afgeschoten patroon, een ‘ketser’, dient te worden

behandeld als onstabiele munitie en moet derhalve met omzichtigheid worden gedeponeerd in de

‘ketserbak’ die zich naast de container voor klein afval bevindt.

Artikel 26

Het grondig reinigen van wapens in de schietstand is verboden. Het moet bij voorkeur gebeuren bij de

schutter thuis. Neemt de schutter met hetzelfde wapen deel aan meerdere schietactiviteiten, en met

het inzicht de goede werking en bedrijfszekerheid van zijn wapen te garanderen, dan kan een beperkte

reiniging worden aanvaard.

Elke schutter is steeds verantwoordelijk voor zijn wapen(s). Hij mag het (ze) onder geen beding onbeheerd

achterlaten, behoudens op de voorziene wijze in de wapenkamer.

15


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

IV. Onderhoud, orde en reiniging van de schietruimte

Artikel 27

Het onderhoud van de accommodatie, dus ook de schietruimte, valt onder de bevoegdheid van de

infrastructuurbeheerder, zijnde een functie van een bestuurslid. Er zijn dagelijkse, en wekelijkse grondige

reinigingen die vermeld worden in het onderhoudsboek. Worden eveneens in het onderhoudsboek

ingeschreven: de maandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse technische onderhoudsbeurten en nazichten.

De dagelijkse reiniging bij het einde van alle schietactiviteiten wordt uitgevoerd door de van dienst zijnde

toezichter. Zijn taken zijn vervat in de brochure “handleiding van de toezichter”.

Artikel 28

De schutter die zijn schietactiviteiten beëindigt, zorgt ervoor dat op de door hem gebruikte schietbaan de

doelen verwijderd zijn, dat zijn gebruikte doelkaarten in de daartoe voorziene bak worden gedeponeerd,

lege verpakkingen en dergelijke in de container voor klein afval en lege hulzen in de voorziene bak. De

door hem gebruikte schutterstafel zal hij leeg achterlaten.

16


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

V. Gebruik van schietruimte – schietdisciplines

Artikel 29

Het is verboden schuin te vuren, of in elke andere richting dan deze van de kogelvanger, of op andere doelen

dan wettelijk toegelaten. Zo zijn ondermeer verboden: menselijke silhouetten, realistische situaties, vuren

op andere voorwerpen dan doelkaarten in het algemeen, vanuit de heup te schieten of vanuit dekking of

waarbij het wapen verborgen wordt gehouden, een holster te gebruiken (tenzij voor erkende trainingen

van schietdisciplines waarbij het gebruik van een holster is voorgeschreven.).

Zijn wel toegelaten: de normale doelkaarten, zijnde de officiële doelkaarten van de International Shooting

Sport Federation (ISSF-kaarten), die bij de toezichter kunnen worden aangekocht en de doelen die ter

beschikking worden gesteld door de vereniging zoals diersilhouetten en bowlingpins, voor zover ze

gebruikt worden voor de trainingen en wedstrijden in de disciplines waarvoor ze ontworpen zijn.

Artikel 30

Is eveneens verboden: het gebruik van kogels met hardstalen kern, opensplijtende munitie, lichtkogels of

lichtspoormunitie, kwikhoudende munitie alsook hagelpatronen en munitie voor oorlogswapens.

Zijn eveneens verboden met ingang van 1 juni 2012, het schieten met gewone volle loden projectielen,

met uitzondering van patronen in kaliber .22, .32 of .38 Wadcutter-munitie en voor patronen die worden

verschoten door bepaalde historische wapens die geen andere munitie dan deze met loden koppen

kunnen verschieten. Een lijst van toegelaten munitie met loden koppen wordt uitgehangen aan de ingang

van de schietstand en is beschikbaar op het secretariaat.

Eenzelfde uitzondering wordt gemaakt voor (pompactie)wapens met gladde loop die ter gelegenheid van

wedstrijden worden gebezigd.

De projectielen dienen derhalve te zijn voorzien van een volmantel, semi-mantel of ze dienen (minstens

deels) verkoperd te zijn.

Artikel 31

§1. Het gebruik van miniatuurkanonnen en voorladers van welke aard of soort dan ook, , is verboden.

§2. In de grote vuurwapenschietstand mogen vuurwapens worden gebruikt die aan de volgende

beschrijving voldoen:

• Handvuurwapens van .22LR t.e.m. .500S&W

• Lange wapens met getrokken loop die munitie verschieten die courant wordt verschoten in

handvuurwapens.

• Langewapensmetgladdeloopenkelbijgebruikvanslugsenenkelbijbijzonderegelegenheden

(wedstrijden)

§3. In de kleine vuurwapenschietstand is eveneens het gebruik van lange wapens die projectielen afvuren

die, gemeten vanaf 1 meter vanaf de loopmonding, tot 4000J ontwikkelen, toegelaten.

Een lijst van toegelaten munitie types die kwalificeren om te worden gebruikt in voormelde kleine stand,

wordt uitgehangen aan de ingang van de schietstand en is beschikbaar op het secretariaat. Toezichters

zien er streng op toe dat nooit munitietypes worden gehanteerd die de hiervoor vermelde toegelaten

kinetische energie van 4000J overschrijden.

Schieten met deze groot kaliber lange vuurwapens zal slechts worden toegelaten op welbepaalde dagen.

De Raad van bestuur stelt daartoe een kalender op. Het praktische gebruik van deze schietstand wordt

geregeld in artikel 34.

Artikel 32

Het testen van toegelaten wapens en/of munities kan enkel mits toelating en onder toezicht van de

toezichter van dienst.

17


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

VI. Gebruik van de schietruimte – schietbanen

Artikel 33

Bij beslissing door de Raad van Bestuur kan één of meerdere schietbanen voorbehouden worden voor

ondermeer:

- Trainingen in groep voor bepaalde disciplines:

a) Snelvuur (duel), elke tweede en vierde donderdag van de maand van 19 tot 22 uur;

b) Fun- of bowlingpinshooting, elke 2e en 4e vrijdag van de maand van 19 tot 22 uur .

c) de trainingen op dinsdagavond en zaterdagmorgen volgens kalender,

d) …

- Het inrichten van wedstrijden;

- Het inrichten van de praktische schiet – en hanteringsproef

- ….

Deze opsomming is niet limitatief.

De beslissing, geldend als toelichting, wordt bekend gemaakt, hetzij via het uithangbord in de cafetaria,

het clubblad of op enige andere wijze.

De toegang en het gebruik van de voorbehouden schietbanen zal uitsluitend worden toegestaan aan de

deelnemers van die activiteit.

Voornoemde beslissing van de Raad van Bestuur kan nooit aanleiding geven tot het terugvorderen door

een lid of zelfs meerdere leden, van de ledenbijdrage, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk.

Artikel 34

Er is een kleine schietstand voor CO² - of luchtdrukwapens ter beschikking op het einde van de inkomhal

en de gang (zie hfdstk IX – situatieschets).

Deze stand beschikt over 5 banen van 10 meter lang en mag zowel door pistool- als karabijnschutters

worden gebezigd.

In deze stand mogen zich tegelijkertijd nooit meer dan 5 schutters, 5 wachtende schutters en 2 toezichters

bevinden.

Het gebruik van Field-target geweren en andere (magnum) luchtdrukwapens in kaliber 4,5 of 5,5 mm

met een kracht die schade veroorzaakt aan de op 10 meter geplaatste projectielenvangers, is er verboden.

Deze wapens dienen te worden gebruikt in de vuurwapenschietstand.

De ruimte waarin de luchtdrukschietstand zich bevindt (kleine schietstand als bedoeld in artikel 31) kan

worden omgevormd tot een volwaardige vuurwapenschietstand. De stand is er aangepast voor het

gebruik van vuurwapens als bedoeld in artikel 31, §3.

De kleine schietstand, bij gebruik van vuurwapens als bedoeld in artikel 31, §3, beschikt niet over

automatische banen. De kaarten dienen derhalve manueel te worden (ver)gehangen door de schutters.

Daartoe dienen de schutters te verzekeren dat elke gebruiker alvorens de doelkaarten aan te brengen/

vervangen, zijn vuurwapen ongeladen heeft neergelegd op de schiettafel met de loop in de richting van

het doel.

De kleine schietstand beschikt over 4 schietbanen. Een klapplank te rechter zijde laat de schutters toe naar

de schietdoelen te wandelen om aldaar de doelen te hangen/vervangen. Het openklappen van de plank

initieert een alarmsysteem. Onder geen beding zullen tijdens het luiden van het alarm nog vuurwapens

mogen worden aangeraakt.

18


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Artikel 35

In het sas op het einde van de inkomhal en de gang geeft de deur aan de linkerzijde toegang tot de grote

schietstand voor kogeldisciplines (zie Hfdst. IX- situatieschets).

Deze is ontworpen en gebouwd volgens de norm “categorie A” van Vlarem II bis, afd. 5.32.7.

De stand beschikt over 10 automatische schietbanen met snelvuurinstallatie.

De beperkingen in verband met de gebruikte munities, zoals vervat in artikel 30 en 31 van onderhavig

huishoudelijk reglement en de wapenwet, zijn van toepassing.

De maximale bezetting van deze stand is 10 schutters, 5 toezichters en 10 toeschouwers.

Wachtende schutters en toeschouwers kunnen de activiteiten volgen vanuit de wachtruimte (zie hfdst

IX-situatieschets).

De toegang tot deze schietruimte is ontzegd aan personen jonger dan 16 jaar.

De vuurlijn, plaats van waarop wordt gevuurd, is de wit geschilderde lijn vóór de schutterstafels.

Het is enkel toegelaten te vuren op doelkaarten zoals omschreven in artikel 29.

Op de schietbanen 1 en 10 mogen doelkaarten niet worden gehangen op een kleinere afstand dan 25

meter van de schutterstafel.

Op de andere schietbanen dienen doelkaarten te worden gehangen op een afstand van ten minste 15

meter.

De vijfde schietbaan is voorzien van een klaptafel, zodat via deze schietbaan toegang wordt verleend tot

de ruimte voorbij de vuurlijn. Raadpleeg hieromtrent de artikelen 23 en 24 van onderhavig Huishoudelijk

Reglement.

VII. Wapenkamer

Artikel 36

De wapenkamer is een lokaal gelegen in de gang naast het secretariaat (zie hfdst. IX-situatieschets) waar

de schutters voor en na hun schietactiviteiten hun wapen(s) kunnen bewaren zolang zij aanwezig zijn

in de ruimten van de vereniging en voor zover zij hun wapen(s) er bewaren volgens de normen door de

wapenwet voorgeschreven voor het transport van vuurwapens.

19


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

VIII. Slotbepalingen

Artikel 37

Onderhavig Huishoudelijk reglement vernietigt en vervangt alle voorgaande.

Artikel 38

Minstens één exemplaar wordt in de installaties van de vereniging, op een duidelijk zichtbare plaats ter

inzage gelegd van de leden en bezoekers. Statuten en Huishoudelijk Reglement kunnen eveneens te allen

tijde worden geraadpleegd op de website van de vereniging: www.vpsg.be

Artikel 39

Alle gevallen, niet voorzien in onderhavig reglement, worden voor bindende beslissing aan de Raad van

Bestuur, die tot wijziging gemachtigd is van het reglement, voorgelegd.

Artikel 40

Elke wijziging aan onderhavig huishoudelijk reglement ten gevolge van een beslissing van de Raad van

Bestuur wordt gepubliceerd op de wijze die de Raad van bestuur het meest geschikt acht.

20


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Nooduitgang

Electr.

Bediening

Keuken

Grote

schietstand

Vuurlijn

Cafetaria

IX. Situatieschets

EHBO

Toezicht/scanner/register

Dienstruimte

Dienstlokaal

Sas

Kleine schietstand

Groot kaliber

Schietstand Luchtdruk

& CO² wapens

Sas

Gang

Dienst

lokaal

Toilet

Wapenkamer

Secretariaat

Lokaal

Hoogspanning

21


V.P.S.G Statuten en huishoudelijk reglement

Bijdrage voor lidmaatschap en openingsuren van de club

Elk nieuw lid betaalt eenmalig € 15 administratiekosten. Voor een lidmaatschap van een boekhoudkundig

jaar van 1 januari tot 31 december betaalt het eerste lid van een gezin (= personen die wonen eenzelfde

adres) € 100. Het tweede lid van hetzelfde gezin betaalt € 50; al de volgende gezinsleden betalen € 30.

In het lidgeld zijn de bijdragen voor de erkende sportfederatie FROS begrepen.

Het daglidmaatschap bedraagt € 6 (€ 8 indien bijkomende registratie occasionele schutter), verzekering

en oorbeschermers inbegrepen; het gebruik van een clubwapen bedraagt € 3.

Leden tussen 10 en 16 jaar worden enkel toegelaten in de stand voor CO² en luchtdrukwapens. Tussen 16

en 18 jaar mogen zij eveneens oefenen in de kogelstand, mits naleving van de wettelijke voorschriften

(sportschutterslicentie)

Dag Uren schietstand Bijzonderheden

Opleiding/ Hantering-

Secretariaat

Maandag 18u - 22u sproef precieze data

navragen op secretariaat

gesloten

Dinsdag gesloten

Opleiding disciplines

BPSA

gesloten

Woensdag 18u - 22u Open van 18.00 – 21.00

Donderdag 16u - 22u

Duel: elke onpare week

van 19u-22u

2e en 4e vrijdag van de

Open van 18.30 – 21.30

Vrijdag 18u - 22u maand Pin-en Funshooting:

19u-22u

gesloten

Zaterdag 13u - 18u

Van 9u tot 13u: eventuele

trainingen

Open van 13.00 – 16.00

(enkel verhuur

van wapens)

Zondag 10u - 13u Open van 10.00 – 12.00

22

Similar magazines