Oog voor chronische patiënt - Martini ziekenhuis

martiniziekenhuis.nl

Oog voor chronische patiënt - Martini ziekenhuis

Wie zijn enkel breekt of knie verdraait, is vaak na een paar weken weer letterlijk

op de been. Zo’n vlot en volledig herstel is echter niet voor iedereen weggelegd.

Patiënten met een chronische aandoening staan namelijk jaren- of zelfs levenslang

onder controle in het Martini Ziekenhuis. Wat is de impact, hoe gaan ze ermee om

en wat kunnen onze specialisten voor hen betekenen?

V Veel mensen associëren chronische

aandoeningen vaak met

oude, broze mensen. Dat beeld

klopt slechts gedeeltelijk. Enerzijds kunnen

we concluderen dat 90 procent van

alle ouderen met tenminste één chronische

ziekte kampt. Denk aan suikerziekte

(diabetes), reuma en gewrichtsslijtage

Martini Krant is een informatieblad voor patiënten,

bezoekers en relaties van het Martini Ziekenhuis

(artrose). Anderzijds is er ook een grote

groep jongeren die zich regelmatig in

het Martini Ziekenhuis moet melden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS) heeft berekend dat 1 op de 5

Nederlandse kinderen van 4 tot 12 jaar

langdurig ziek is. Astma en chronische

bronchitis komen het vaakst voor. Verder

heeft ongeveer 5 procent van de kinderen

langdurige gedrags- of leerstoor nissen

zoals dyslexie en hyperactief gedrag.

Ruim een kwart van de kinderen lijdt aan

moeheid.

Goed nieuws

Deze cijfers liegen er niet om, maar er

is ook goed nieuws: veel chronische

Groningen en verschijnt vier keer per jaar.

Meeneemexemplaar!

aandoeningen zijn tegenwoordig steeds

beter te behandelen. Dit is te danken aan

nieuwe medische inzichten, effectievere

medicatie en dito therapieën. Daarnaast

speelt het leefgedrag van patiënten

een belangrijke rol. Door niet te roken,

voldoende te bewegen en gezond(er) te

eten, verbetert hun conditie en weerstand.

Dit advies geldt overigens niet

alleen voor chronisch zieken, maar dat is

geen geheim…

Hoe goed je ook voor jezelf zorgt, de

oorzaak van de chronische aandoening

zal er niet door verdwijnen. Dit betekent

dat zo’n ziekte altijd aanwezig is. Soms

sluimerend en bijna onmerkbaar, een

moment later kan zij fel en gemeen

toeslaan. Daar komt nog eens bij dat

veel chronische aandoeningen voor de

buitenwereld onzichtbaar zijn. Met als

gevolg dat deze patiënten niet overal op

voldoende begrip kunnen rekenen. Het

Martini Ziekenhuis heeft wél oog voor

de chronische patiënt. Niet alleen op het

medische vlak, maar ook in psychosociale

zin. Leest u mee?

Martini Krant 1

Oog voor chronische patiënt

Wat is een chronische ziekte?

Een ziekte is chronisch als ze:

• minstens drie maanden duurt;

• regelmatig terugkomt;

• niet te genezen is.

2 e jaargang nummer 2 – 2011

Allergie bij kinderen serieus nemen 2

Martini in het kort 2

Patiënt in het Brandwondencentrum 3

Agenda exposities kunst 3

Levenslang onder controle 3

Psoriasis te lijf met zon en zee 4

Even aan u voorstellen… 4


2

Martini Krant

Martini Allergie Centrum voor Kinderen

Allergie bij kinderen serieus nemen

Steeds meer kinderen hebben last van voedselallergie. Dat kan koemelkallergie

in de eerste levensjaren zijn, maar ook een levensbedreigende allergie voor

bijvoorbeeld pinda’s en noten komt steeds vaker voor. Deze kinderen moeten er

hun leven lang rekening mee houden.

Z Zwanette Aukema is moeder

van de vierjarige Ruben. Toen hij

zeven maanden was, kreeg hij

een extreem allergische reactie. Daarvoor

had hij al vaak last van eczeem. Na een

periode van onderzoek blijkt dat hij allergisch

is voor granen, pinda’s en noten.

‘We waren opgelucht omdat we eindelijk

wisten wat er aan de hand was, maar we

realiseerden ons ook dat we voortaan

altijd alert zouden moeten zijn.’ Alle voedingsmiddelen

die tarwe, pinda, noten

of sporen daarvan kunnen bevatten, zijn

voor Ruben ten strengste verboden.

‘Een heel kleine hoeveelheid kan hem al

in levensgevaar brengen’, zegt Zwanette.

‘Op school weet de juf dat hij alleen eten

uit zijn eigen trommeltje mag hebben. Ze

weet ook hoe ze Ruben met een injectiepen

een middel kan toedienen als het

toch eens misgaat. Dan telt elke seconde.’

Continu opletten

Het kost de ouders van Ruben veel energie

om continu op te letten wat Ruben

eet. ‘Ik hou hem altijd in de gaten en let

er goed op dat voor hem een alternatief

voorhanden is, bijvoorbeeld op een

feestje of bij een viering op school’, vertelt

Zwanette. Ze is blij dat Ruben er zelf

makkelijk mee omgaat. ‘Ik heb er meestal

meer last van dan hij als hij weer eens

niet kan eten waar wij wel van genieten.’

Ruben is inmiddels onder behandeling bij

het Martini Allergie Centrum voor Kinderen

(MACK). Dit centrum wordt in september

officieel geopend, maar is nu al volop

in bedrijf. Kinderen met (verdenking

van) voedselallergie kunnen er binnen

twee weken terecht. Dat geldt ook voor

kinderen met allergieën voor huisdieren

of insecten, hooikoorts in combinatie met

eczeem of astma.

Onderzoek

Kinderarts-allergoloog Gerbrich van der

Meulen en kinderdiëtist Irene Herpertz

hebben samen ruime ervaring in het

vaststellen en behandelen van voedselallergieën.

Van der Meulen: ‘Een kind

Het MACK is een regionaal expertise- en behandelcentrum. Kinderen met (verdenking) van

complexe allergieën en daarmee samenhangende huidproblemen kunnen er terecht voor

diagnostiek, behandeling en begeleiding.

heeft vaak al langer last van allergieklachten.

Meestal zijn meerdere voedingsmiddelen

verdacht. Wij proberen zo snel

mogelijk op te sporen wat de reactie

veroorzaakt, zodat we precies weten wat

het kind wel of niet moet laten staan.’

Op het MACK vinden voedselprovocaties

plaats, waarbij een kind het verdachte

voedingsmiddel onder gecontroleerde

omstandigheden in opklimmende hoeveelheid

krijgt. De dubbelblinde provocaties

geven het meest betrouwbare

resultaat. Dubbel blind wil zeggen dat een

kind iets te eten krijgt mét en zónder het

verdachte voedingsmiddel. Herpertz:

‘De ondersteuning van het MACK draagt

eraan bij dat kind en gezin zoveel mogelijk

een gewoon leven kunnen leiden.’

De moeder van Ruben herkent dit als

een positief gegeven. ‘Ook al is Ruben

allergisch, hij kan gewoon naar school en

spelen met vriendjes. Wat dat betreft is hij

een normaal kind. Gelukkig maar.’

M a r t i n i i n h e t k o r t

Als nieren het laten afweten

Onze nieren zijn belangrijk omdat ze afvalstoffen uit het

lichaam verwijderen, de vochtbalans regelen en hormonen

aanmaken. Als de nieren deze functies niet goed meer kunnen

vervullen, spreken we van nierfalen. De klachten die wijzen op

nierfalen zijn heel divers. Door ophoping van afvalstoffen kan

bijvoorbeeld vermoeidheid, jeuk, slapeloosheid, misselijkheid

en verminderde eetlust ontstaan. Ook is de vatbaarheid voor

infecties groter. Een verstoorde vochtbalans kan uitdroging of

vochtophoping geven. Een toegenomen aanmaak van hormonen

kan leiden tot hoge bloeddruk. Verder kunnen bloedarmoede,

spierzwakte, hoofdpijn en botontkalking optreden.

Reden genoeg om bij (vermoeden van) nierfalen, aan de bel te

trekken.

Wybe Douwe Kloppenburg is als internist/nefroloog verbonden

aan het Dialysecentrum Martini Ziekenhuis. Hij legt uit

hoe belangrijk het is de oorzaak van nierfalen vroegtijdig op

te sporen. ‘Als namelijk uit onderzoek blijkt dat het nierfalen

chronisch is, proberen we de resterende nierfunctie zo goed

mogelijk in stand te houden. Dat doen we met medicijnen,

meestal gecombineerd met een zout- en eiwitarm dieet. Als

meer dan 90% van de nier is uitgevallen, is een niervervangende

behandeling zoals dialyse of niertransplantatie nodig.’

De mededeling dat de nierfunctie is afgenomen en nier functievervangende

therapie op den duur of direct onvermijdelijk

is, roept bij patiënten veel vragen op. ‘Goede begeleiding is

in deze fase dan ook heel belangrijk,’ aldus de internist/nefroloog.

Op de Nierfalenpoli zien patiënten daarom niet alleen

de specialist, maar ook de predialyseverpleegkundige, diëtist

en maatschappelijk werker. Patiënten krijgen daarvoor een

combinatieafspraak, zodat ze maar één keer naar het ziekenhuis

hoeven komen.

Het Dialysecentrum Martini Ziekenhuis verhuist eind 2011 naar

een nieuw onderkomen op de begane grond van het ziekenhuis.

Daar krijgt ook de Nierfalenpoli een nieuwe plek.

Diabetes onder controle krijgen

Wie diabetes (suikerziekte) heeft, komt daar niet meer van af.

Het is een chronische ziekte die ontstaat als we te weinig insuline

aanmaken. Insuline is nodig om de suikerspiegel in het bloed

te verlagen. Als dit niet gebeurt, ontstaat gezondheidsschade.

Diabetes type 1 ontstaat vaak al op jonge leeftijd. Diabetes

type 2 ontstaat op latere leeftijd en is meestal het gevolg van

overgewicht, leefstijl en erfelijke aanleg.

Mensen met diabetes hebben dagelijks tabletten of insuline

nodig. Insuline moet ingespoten worden. Daarnaast is gezond

en regelmatig eten belangrijk om de bloedsuikerwaarden stabiel

te houden. Alleen zo kunnen complicaties zoals oogaandoeningen,

hart- en vaatziekten, voetproblemen en nierfalen worden

voorkomen.

In de Diabetes Carrousel van het Martini Ziekenhuis krijgen

jaarlijks ongeveer 300 mensen intensieve begeleiding om te

leren omgaan met hun diabetes. De internist onderzoekt of

de insuline voldoende werkt en welke dosering het beste is.

Daarnaast nemen de diabetesverpleegkundige en diëtist ruim

tijd voor uitleg. Ida Bergmann is hoofd van het Martini Diabetesteam.

‘We zien dat mensen echt geholpen zijn met betere kennis

van zaken over voeding, beweging en de juiste hoeveelheden

insuline. Diabetes is tenslotte een complexe aandoening die veel

van mensen vraagt.’

Gedurende het half jaar dat patiënten deelnemen aan de carrousel

komen ze steeds weer langs de verschillende zorgverleners.

Net zo lang tot ze hun diabetes zelfstandig onder controle kunnen

houden. Dan wordt de begeleiding weer overgenomen door

de huisarts. Het lukt ruim 80% van de patiënten die meedoen

aan de Diabetes Carroussel om hun diabetes op de rit te krijgen.

Dat is een mooie prestatie!

Geestelijke verzorging ondersteunt

Wat doet het met u of uw naasten als u chronisch ziek bent?

Wat is er belangrijk voor u en hoe gaat u om met ingrijpende

keuzes? Als u in het ziekenhuis moet verblijven, krijgt u heel wat

indrukken te verwerken. Soms leidt dit tot vragen, gedachten,

gevoelens of keuzes die lastig zijn. De geestelijk verzorgers van

het Martini Ziekenhuis kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Zij zijn er voor alle patiënten én hun naasten. Daarnaast ondersteunen

zij ook de medewerkers van het ziekenhuis om ethische

vraagstukken bespreekbaar te maken.

Behalve een luisterend oor heeft geestelijke verzorging aandacht

voor de omgeving waar u verblijft. U vindt plaatsen en momenten

van bezinning. Zo heeft het Martini Ziekenhuis een stiltecentrum,

zijn er verspreid door het ziekenhuis Bakens van Bezinning,

wekelijkse kerkdiensten, de Week van de Reflectie en de Dag van

de Poëzie. Ook deze kunnen bijdragen aan het omgaan met uw

chronische ziekte en nodigen u uit om betekenis te geven aan

uw eigen verhaal.

Soms sterven mensen in het ziekenhuis. Ook in deze laatste, palliatieve,

levensfase proberen wij u bij te staan. Speciaal daarvoor

is een Zorgpad voor de stervenden ontwikkeld. Hierin zijn alle

stappen en afspraken in de zorg voor patiënten in de laatste

levensfase vastgelegd. Er vinden dan geen belastende onderzoeken

meer plaats, er is aandacht voor pijnbestrijding. Maar er

is ook aandacht voor comfort, spiritualiteit, gesprekken en rituelen

die passen bij afscheid nemen. De nazorg na het overlijden

krijgt vorm door een jaarlijkse Gedenkdag voor nabestaanden.

Voor meer informatie over geestelijke verzorging in het Martini

Ziekenhuis kunt u contact opnemen via tel. (050) 524 5278 of

geestelijkeverzorging@mzh.nl.


‘ Ik durf nog niet in blote

bast te zwemmen’

Jan van Maldegem lag in april voor de zesde keer in het Brandwondencentrum. In oktober 2008 kwam

hij in een draaiende aardappelrooimachine terecht, waardoor 15% van zijn huid zwaar beschadigd was.

Een aantasting van de huid die vergelijkbaar is met brandwonden, en met het hebben van een chronische

ziekte.

Na vier weken was hij wonder boven wonder buiten levensgevaar, maar toen begon voor hem de lange weg van

hersteloperaties en terugkeer in het dagelijks leven. Jan is hierdoor voor een lange tijd aan het ziekenhuis verbonden.

‘In tegenstelling tot andere patiënten met een chronische aandoening zie je hier gelukkig altijd wel progressie’, weet

nurse practitioner Ina Boerma uit ervaring.

Alle lof

Van volop in bedrijf naar totale afhankelijkheid, daar had Jan het meeste moeite mee. ‘Niet alleen de eerste maanden

na het ongeluk. De afgelopen jaren moest ik vaak naar het ziekenhuis voor allerlei hersteloperaties. Tel daar de herstelperiode

thuis bij: je bent elke keer een tijd uit de running.’ Hij heeft alle lof voor de afdeling: ‘Het is niet leuk om elke

keer weer naar het ziekenhuis te moeten, maar terugkeer op de afdeling ervaar ik als een warm bad. Iedereen kent je

en maakt een praatje.’

Vaste personen

Ina Boerma vertelt dat in zo’n langdurig traject ‘vaste personen’ heel belangrijk zijn. ‘Als nurse practitioner ben je een

belangrijke schakel tussen ziekenhuis en patiënt. We kijken samen of hij zich thuis kan redden, hoe hij zichzelf gaat

verzorgen, hoe hij omgaat met een ander uiterlijk. Ik bekijk wat nodig is op een bepaald moment in het herstel proces.

Soms is luisteren voldoende en soms organiseer je contact met lotgenoten. Bij kinderen met brandwonden ga ik

bijvoorbeeld altijd mee de eerste keer dat ze weer naar school gaan.’

Blote bast

Zijn rechterarm kan hij nog niet helemaal omhoog tillen. En hij kijkt liever ook niet te vaak in de spiegel naar zijn littekens.

‘Je kunt je wel blijven opwinden, maar dat helpt niet. Al krijg je als boer met dat mooie weer wel de kriebels om

weer aan de slag te gaan.’ Als het aan Jan van Maldegem ligt, is hij nu wel klaar met de operaties. Ina Boerma: ‘Als alle

hersteloperaties achter de rug zijn, is het aan de patiënt zelf of hij nog cosmetische operaties wil ondergaan.’ Dat hoeft

wat Jan betreft niet. ‘Ik laat er niks om, al durf ik nog niet in blote bast te zwemmen.’

Levenslang onder controle

In Nederland kampen circa 35.000 tot 40.000 patiënten met een chronische darmontsteking.

Deze aandoening kent twee belangrijke vormen: de ziekte van Crohn

en colitis ulcerosa. ‘Qua behandeling is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt’,

verzekert Michiel van Haastert, maag-darm-leverarts in het Martini Ziekenhuis.

D ‘Deze darmontstekingen, ook

wel Inflammatory Bowl Disease

(IBD) genoemd, hebben zoals

gezegd een chronisch karakter. ‘Deze aandoening

heb je voor de rest van je leven’,

vertelt Van Haastert. De reden? ‘Hoewel er

wereldwijd ongelooflijk veel onderzoek

naar wordt gedaan, is de oorzaak van IBD

nog steeds niet bekend. Daarom kunnen

we alleen de symptomen bestrijden, genezing

is anno 2011 nog niet aan de orde.’

Wat wél bekend is, is dat chronische

darmziekten vooral bij jong volwassenen

voorkomen. De klachten variëren van

bloederige diarree, plotseling gewichtsverlies,

buikpijn en bloedarmoede. Ook

gewrichtspijn en oog- en huidaandoeningen

behoren tot de symptomen. ‘Bij dit

soort klachten is het verstandig om bij je

huisarts langs te gaan.’

Diagnose

Als de huisarts een chronische darmontsteking

vermoedt, volgt een verwijzing

naar de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten

(MDL). Om de diagnose te kun-

nen stellen, gebruikt de MDL-arts twee

bronnen: het verhaal van de patiënt (de

anamnese) en een kijkonderzoek van de

darmen (endoscopie). Wanneer de MDLarts

colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn

constateert, volgt een individueel behandelplan.

‘Chronische darmontstekingen

manifesteren zich bij iedere patiënt weer

anders. Bij de meeste patiënten is sprake

van een mild beloop, maar bij anderen

heeft de ziekte juist een enorme impact’,

zegt Van Haastert. ‘Die variatie vergt

maatwerk in behandeling.’

De behandeling bestaat in de meeste

gevallen uit het voorschrijven van ontstekingsremmers,

zoals prednison. ‘De

exacte keus is afhankelijk van de ernst en

de locatie van de ontsteking’, verklaart

Van Haastert. Deze medicijnen kunnen

op verschillende manieren worden

toegediend: als (zet)pil, via een klysma of

intraveneus (via een injectie in de ader).

Gerichter

Volgens de MDL-arts hebben de meeste

patiënten ‘enorm veel baat’ bij deze

ontstekingsremmers. ‘De effectiviteit van

deze medicijnen is de laatste twintig jaar

met sprongen vooruitgegaan. Daardoor

kunnen we de ontsteking veel gerichter

bestrijden.’ Tegelijkertijd is ook de medische

kijk op medicijntherapie veranderd.

‘Tegenwoordig proberen we een ontsteking

meteen de kop in te drukken. Door

snel te behandelen, kunnen we opvlammingen

en complicaties op lange termijn

voorkomen. Dat is grote winst,’ oordeelt

Van Haastert.

Omdat de ziekte van Crohn en colitis

Agenda

exposities

kunst

Abel Groenewold – Schilderijen

Groninger landschappen

juni t/m augustus 2011

Begane grond en 1e verdieping

Imre Bergmann – Wereldservies

augustus t/m oktober 2011

Raimond Evers – Schilderijen

september t/m november 2011

Begane grond, route 0.7 (groene gang)

Fiona Zondervan – Beelden

september t/m november 2011

Begane grond

Annemieke Vos – Schilderijen

september t/m november 2011

Begane grond en 1e verdieping

Martini Krant 3

Geriatrie

ulcerosa chronisch zijn, blijven deze

patiënten levenslang onder controle in

het Martini Ziekenhuis. ‘Elke patiënt komt

minimaal eens per jaar op ons spreekuur.

Verder kunnen ze altijd terecht bij de

verpleegkundig specialist en desgewenst

kunnen patiënten via de mail contact met

mij opnemen. Die drempel houden we

bewust heel laag.’


4

Martini Krant

Dermatologie

Psoriasis te lijf met zon en zee

Psoriasis is een chronische, niet-besmettelijke huidziekte waarbij het huidvernieuwingsproces

is verstoord. Hierdoor gaat de aanmaak van nieuwe cellen 5 tot 7 keer

zo snel. Door die overproductie ontstaan verdikte rode plekken met schilfers op de

huid, met pijn en jeuk tot gevolg. Na een uitbraak ga je de symptomen te lijf door

zon en zee na te bootsen.

Even aan u voorstellen…

Ans Ophof,

MDL-verpleegkundige

V Verpleegkundige Gerda Dijkema

heeft veel patiënten met psoriasis

onder haar hoede. ‘Je kunt

alleen psoriasis krijgen als je er aanleg

voor hebt. Ook erfelijke factoren spelen

een rol. De huidarts kan de diagnose

relatief eenvoudig stellen. De symptomen

zijn namelijk duidelijk: een dikkere,

schilferige, rode en vaak jeukende huid.

De plekken ontstaan doordat de huid zich

daar veel sneller dan normaal vernieuwt.

Het gevolg is een ontstekingsreactie

waardoor de normale huidvernieuwing

wordt verstoord. Na de diagnose begint

voor onze patiënten het echte werk: accepteren

dat je een zichtbare chronische

ziekte hebt. En: proberen zo gezond mogelijk

te leven en goed voor jezelf en je

huid te zorgen. Want stress en ziekte kunnen

een uitbraak negatief beïnvloeden.’

Zomerzon

Na een eerste bezoek aan de dermatoloog

volgt een huidanalyse in een

Ik verwijs met name mensen door die extra informatie willen over medicijnen

of contact zoeken met lotgenoten’, zegt Ans Ophof IBD-verpleegkundige

van de afdeling Maag Darm Lever in het Martini Ziekenhuis. De

afdeling MDL heeft vooral contact met de Maag Lever Darm Stichting en

de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland. Als IBD-verpleegkundige,

is Ans Ophof gespecialiseerd in de ontstekingsziekten Crohn

en Colitis Ulcerosa. ‘Ik geef patiënten niet

standaard een folder mee. Pas als ik merk

dat ze contact willen met lotgenoten,

verwijs ik ze door. In het begin hebben

mensen daar namelijk helemaal geen

behoefte aan.’ Toch loont het om banden

te hebben met patiëntenverenigingen.

De voorzitter van de Crohn en Colitis Ulcerosa

Vereniging Nederland hield

onlangs een praatje in het Martini

Ziekenhuis. ‘Dat zijn altijd leerzame

ervaringen’, aldus Ophof.

Lucretia Oosting,

reumaconsulente

De provincie Groningen telt meerdere belangenorganisaties

voor reumapatiënten. Zo is er de Reuma

Patiënten Vereniging Groningen, de Reuma Patiënten Vereniging

Winschoten, de vereniging voor Fibromyalgie Patiënten en zijn er nog

een paar te noemen. Lucretia Oosting, Reumaconsulente in het Martini

Ziekenhuis, is blij met de actieve verenigingen in de provincie. ‘Het is voor

reumapatiënten bijvoorbeeld fijn om in warm water te zwemmen. Via

de verenigingen worden de patiënten aan adressen geholpen.’ Ook in de

wachtruimte van het Martini Ziekenhuis hebben patiënten niet te klagen

over gebrek aan informatie. Naast de patiëntenverenigingen die zich presenteren

ligt een tiental informatiebrochures van het Reumafonds. ‘Dat is

heel belangrijk. Ik merk dat nieuwe patiënten in het begin heel afwerend

zijn, maar later willen ze vaak wel meer weten’, zegt Oosting.

van de twee behandelcentra van het

Martini Ziekenhuis (Groningen of Bad

Nieuweschans). Daarna volgt, meestal

jaarlijks, een intensieve therapie: balneofoto

therapie. Dit staat voor een combinatie

van rond de 30 zoute baden en

een lichtbehandeling met uv-b stralen

(vergelijkbaar met de zomerzon tussen

11.00 en 15.00 uur). Doel van de therapie

is het afremmen van de celwerking.

Dijkema: ‘De huid van de ene patiënt kan

meer hebben dan de andere. En omdat

teveel zout en zon schadelijk zijn, houden

we alles heel goed in de gaten.’

Rem

‘Drie keer per week een uur therapie

levert meestal na een week of drie

zichtbaar resultaat op’, vertelt Dijkema.

‘De symptomen kunnen we over het algemeen

dus goed bestrijden. Een tweede

aspect van deze aandoening is minder

zichtbaar maar niet minder belangrijk:

het gevoel ‘anders’ te zijn. Niet alleen op

Ervaring

Petra Wijtvliet,

verpleegkundig specialist Cardiologie

Renate Everts (27) kreeg psoriasis toen ze 6 jaar was: ‘Bij mij steekt het ongeveer ieder jaar

de kop op. Ik ben aan de intensiteit van de behandeling gewend. Op de poli in Nieuweschans

kom ik al jaren. Ik ken veel van de patiënten en verpleegkundigen. Tijdens je

behandeling trek je meestal samen op. Zo kun je ervaringen delen en dat helpt. Psoriasis is

zichtbaar, dat heeft me af en toe flink onzeker gemaakt, maar dankzij de begeleiding thuis

en op de poli heb ik er eigenlijk geen grote problemen mee. Dit ben ik!’

school of op je werk maar ook bijvoorbeeld

bij het aangaan van relaties, vormt

het hebben van psoriasis vaak een flinke

rem. Je uiterlijk speelt namelijk bijna altijd

een zichtbare en onzichtbare, soms ronduit

pijnlijke rol: van een eerste ontmoe-

‘Wij zeggen altijd dat er een patiëntenorganisatie voor hart- en vaatziekten

is, maar de patiënt beslist zelf wat hij of zij er mee doet.’ Dat zegt

Petra Wijtvliet, verpleegkundig specialist van de afdeling Cardiologie.

De landelijke patiëntenorganisatie Hart&Vaatgroep, heeft een actieve

Groninger afdeling. Er zijn geregeld lezingen in de provincie.

Bijvoorbeeld over hartfalen en voeding, hart- en vaatziekten

bij vrouwen en over hartritmestoornissen. ‘Zij sturen ons

de informatie toe en wij leggen het in de wachtruimte,

samen met andere folders over de Hart&Vaatgroep

en de Hartstichting,’ zegt Wijtvliet. Volgens haar

is het belangrijk dat patiënten buiten het

ziekenhuis informatie kunnen krijgen

over aandoeningen. ‘Wij kunnen de

patiënten er alles over vertellen. Maar

de Hart&Vaatgroep kan objectiever

informatie geven en dat is voor patiënten

belangrijk’, aldus Wijtvliet.

Ina Boerma,

Brandwondencentrum

Ina Boerma van het Brandwondencentrum

heeft ook een kast vol folders en brochures voor

patiën- ten met brandwonden. De Vereniging Mensen met

Brandwonden presenteert zich, er is informatie over de activiteiten

van de Stichting Kind en Brandwond en een boekje voor mensen met

brandwonden en hun omgeving. ‘Daarnaast hebben we ook banden met

de Nederlandse Brandwonden Stichting, vooral voor mensen die contact

zoeken met lotgenoten’, vertelt Ina Boerma. Ook zij bemerkt dat nieuwe

patiënten daar nauwelijks behoefte aan hebben. ‘Maar in de loop van de

jaren slaat dat toch om. We zien ze vaak nog op de poli terug en als ik bespeur

dat er wel behoefte komt aan contact met andere patiënten, kan ik

de mensen van informatie voorzien. Ik push niemand maar houd iedereen

in de gaten’, zegt Boerma.

ting met je nieuwe baas tot vrijen met

je eerste vriendje. Om dan toch steeds

weer samen met je patiënt te zoeken naar

de beste balans, maakt mijn werk zeer

dankbaar.’

Meer informatie: www.pvnnet.nl

Martini Krant is een informatieblad

voor patiënten, bezoekers en relaties

van het Martini Ziekenhuis Groningen

en verschijnt vier keer per jaar.

Bladcoördinatie en eindredactie

Harriët Hamstra

Tekst

Afdeling Communicatie en Tjerk Ykema

Vormgeving en opmaak

Henk Jan Meenink

Fotografie

Jan Buwalda,

Julia 161 | Dreamstime (voorpagina)

Simonkr | Dreamstime (pagina 3)

Druk

Zalsman Grafische Bedrijven

© 2011 Artikelen uit de Martini Krant mogen alleen

worden overgenomen met bronvermelding en

toestemming van de eindredacteur.

Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch

opleidingsziekenhuis. Wij bieden een

breed en doelmatig pakket medischspecialistische

zorg, met een hoog

serviceniveau in een gastvrije en veilige

omgeving. Sinds 2010 maken we deel

uit van de nationale ziekenhuisgroep

Santeon. Met vijf andere ziekenhuizen

delen we passie voor mensen en

innovatieve zorg.

Martini Ziekenhuis

Van Swietenplein 1

9728 NT Groningen

Telefoon: (050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl

More magazines by this user
Similar magazines