05.09.2013 Views

Evaluatie tweede periode pilots COE (pdf) - Steunpunt taal en ...

Evaluatie tweede periode pilots COE (pdf) - Steunpunt taal en ...

Evaluatie tweede periode pilots COE (pdf) - Steunpunt taal en ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CENTRAAL ONTWIKKELDE<br />

EXAMENS T & R<br />

<strong>Evaluatie</strong> P2 (nov/dec 2012)<br />

Jan Paul de Vries<br />

29-01-13


PROGRAMMA<br />

a. Consequ<strong>en</strong>ties van uitstel invoeringsjaar<br />

b. Terugblik<br />

1. Inhoud exam<strong>en</strong>s<br />

2. Techniek van digitale examinering<br />

3. Organisatie <strong>en</strong> logistiek<br />

4. Procedures<br />

Pauze (15.00 uur)<br />

c. Overige zak<strong>en</strong><br />

• Publicatie voorbeeldexam<strong>en</strong>s<br />

• Losse rek<strong>en</strong>machine<br />

• Exam<strong>en</strong>blad mbo<br />

• Raadpleging syllabi<br />

• Refer<strong>en</strong>tiesets onderzoek<br />

• Netwerkbije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> contactperson<strong>en</strong>


VERLENGING PILOTFASE<br />

• Dit jaar is niet meer laatste pilotjaar voor 3F dus de<br />

vrijstellingsregeling (dit jaar behaalde voldo<strong>en</strong>de levert vrijstelling<br />

op voor diplomering volg<strong>en</strong>d jaar) geldt niet meer!<br />

• Pilotfase gaat door!<br />

• Examiner<strong>en</strong> van refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus (instroom vanaf 2010) is<br />

verplicht, dus gebruik deelname aan pilotexam<strong>en</strong>s om op te schal<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> noodzakelijke ervaring op te do<strong>en</strong>;<br />

• Uitwerking slaag-/ zakbeslissing met nieuw cohort<strong>en</strong>schema volgt<br />

(OCW <strong>en</strong> <strong>Steunpunt</strong>);<br />

• MBO Raad maakt format voor brief aan stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> over belang van<br />

deelname aan pilotexam<strong>en</strong>s;


OPSCHALING<br />

Aantall<strong>en</strong> afnames waarover Cito data ontvang<strong>en</strong> heeft:<br />

2F<br />

Taal: 8.851 (jan.2012: 7.346)<br />

Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>: 9.011 (jan. 2012: 6.095)<br />

3F<br />

Taal: 15.214 (juni: 10.570)<br />

Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>: 14.549 (juni: 10.871)<br />

Opschaling is e<strong>en</strong> feit!!


INHOUD<br />

Ervaring<strong>en</strong> vanuit <strong>en</strong>quêtes onder stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

respons:<br />

2F: 2841<br />

3F: 6179<br />

Exam<strong>en</strong>duur:<br />

Voor 2F voldo<strong>en</strong>de<br />

Voor 3F rek<strong>en</strong><strong>en</strong> niet voldo<strong>en</strong>de (10% heeft rek<strong>en</strong><strong>en</strong> niet af binn<strong>en</strong><br />

120 minut<strong>en</strong>)


Uit <strong>en</strong>quêtes deelnemers:<br />

INHOUD<br />

• Vooral rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F, te lang, te complex, te veel leeswerk;<br />

• Rek<strong>en</strong>machine functioneert niet goed: onjuiste afronding <strong>en</strong><br />

beperkte functionaliteit<strong>en</strong>!<br />

• Niet terug kunn<strong>en</strong> blader<strong>en</strong> blijft e<strong>en</strong> groot bezwaar.


Resultat<strong>en</strong><br />

INHOUD<br />

Procedure normering <strong>en</strong> cesuurbepaling (IRT):<br />

1. Items die onjuist zijn of ge<strong>en</strong> correcte informatie oplever<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> beschouwing gelat<strong>en</strong>;<br />

2. Via anker wordt door equivalering bepaald waar de cesuur zou<br />

kom<strong>en</strong> te ligg<strong>en</strong>;<br />

3. Van elk item wordt bepaald in welke mate het de beoogde<br />

vaardigheid meet;<br />

4. Standaardsetting door experts wordt geprojecteerd op toets;<br />

5. CvE neemt besluit.<br />

Cesuurbepaling is populatie-onafhankelijk!<br />

In de toekomst normering vooraf via refer<strong>en</strong>tiesets!<br />

Zie notitie over cesuurbepaling (website CvE)


Resultat<strong>en</strong><br />

2F: eig<strong>en</strong>lijk 2 e meting;<br />

INHOUD<br />

• Taal resultat<strong>en</strong> iets beter dan vorig jaar<br />

• Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> resultat<strong>en</strong> ongeveer gelijk aan vorig jaar;<br />

Voor mbo-1 slechts 65 deelnemers dus ge<strong>en</strong> conclusies mogelijk.<br />

Cesuur rek<strong>en</strong><strong>en</strong> lag iets hoger dan in januari.<br />

Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

27% van de respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> geeft aan rek<strong>en</strong>less<strong>en</strong> gehad te hebb<strong>en</strong><br />

ter voorbereiding;<br />

Aansluiting van rek<strong>en</strong>less<strong>en</strong> op pilotexam<strong>en</strong>s blijft punt van<br />

aandacht.


Resultat<strong>en</strong><br />

3F: 4 e meting<br />

INHOUD<br />

Vaardigheid voor Taal lijkt iets toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t.o.v. vorig jaar!<br />

Resultat<strong>en</strong> voor Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> verton<strong>en</strong> lichte verbetering, is nog<br />

teleurstell<strong>en</strong>d!<br />

Beoogde reductie van complexiteit heeft nog niet geleid tot betere<br />

‘maakbaarheid’.<br />

Rek<strong>en</strong>machine moet aangepast word<strong>en</strong> (meer <strong>en</strong> betere<br />

functionaliteit<strong>en</strong>).<br />

Slechts 28% van de respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> heeft rek<strong>en</strong>less<strong>en</strong> gehad;


TECHNIEK<br />

Uit <strong>en</strong>quêtes (IT-deskundig<strong>en</strong>/systeembeheer, N=10/12):<br />

1. Installatie van Exam<strong>en</strong>Tester verloopt zonder problem<strong>en</strong>;<br />

2. Tijd<strong>en</strong>s afname ge<strong>en</strong> noem<strong>en</strong>swaardige problem<strong>en</strong>!<br />

3. Tevred<strong>en</strong>heid over ondersteuning vanuit ICT exam<strong>en</strong>-helpdesk<br />

(Cito).<br />

NB: ge<strong>en</strong> gebruik gemaakt van Helpdesk tijd<strong>en</strong>s verl<strong>en</strong>gde<br />

op<strong>en</strong>stelling!<br />

Dus voor P4 vastgestelde op<strong>en</strong>ingstijd<strong>en</strong>:<br />

ma t/m vr van 8.00 tot 17.30 uur<br />

Buit<strong>en</strong> afname<strong>periode</strong>: 8.30 – 17.00 uur


LOGISTIEK & ORGANISATIE<br />

Uit <strong>en</strong>quêtes toetsleiders (N= 19/33)<br />

Afname goed verlop<strong>en</strong>;<br />

Opschaling naar grotere aantall<strong>en</strong> geeft ge<strong>en</strong> onoverkomelijke<br />

problem<strong>en</strong>;<br />

Distributie via Cito portal loopt goed!


Aandachtspunt<strong>en</strong> voor CvE/Cito:<br />

LOGISTIEK & ORGANISATIE<br />

• Rapportages in de toekomst ook via Portal;<br />

• Aanvulling servicedocum<strong>en</strong>t Exam<strong>en</strong>Tester op <strong>en</strong>kele punt<strong>en</strong>:<br />

• Stand-alone afname (locaties zonder internetverbinding);<br />

• Aanwijzing<strong>en</strong> rondom archiver<strong>en</strong> <strong>en</strong> opschon<strong>en</strong> bestand<strong>en</strong> in<br />

TestManager;<br />

• Inzet/toewijzing verschill<strong>en</strong>de variant<strong>en</strong>!<br />

• Tijdslot packages m.i.v. 2013-2014 bij start (voorkom<strong>en</strong> van afname<br />

buit<strong>en</strong> <strong>periode</strong> om!).<br />

• Aanpassing<strong>en</strong> in rek<strong>en</strong>machine;


PROCEDURES<br />

1. Procedures rondom dyslexie werk<strong>en</strong>;<br />

2. Nadere ervaring met aangepaste versies voor visueel <strong>en</strong> auditief<br />

beperkt<strong>en</strong>;<br />

3. Ervaring<strong>en</strong> met ongeldig verklar<strong>en</strong> van individuele afname;<br />

4. Errata!


PAUZE


PUBLICATIE VOORBEELDEXAMENS<br />

Nieuwe voorbeeldexam<strong>en</strong>s<br />

2F:<br />

• Voorbeeldexam<strong>en</strong>s 2013 in Exam<strong>en</strong>Tester vanaf 30-01-13 te<br />

download<strong>en</strong> via portal (gewone versie + dyslexie-variant);<br />

• Voorbeeldexam<strong>en</strong>s 2012 in html: vanaf 05-02-13 via website Cito<br />

(demoversie van <strong>taal</strong> in filmpje: vanaf 14-02-13);<br />

3F:<br />

• Voorbeeldexam<strong>en</strong>s 2013 in Exam<strong>en</strong>Tester vanaf 19-02-13 te<br />

download<strong>en</strong> via portal (gewone versie + dyslexie-variant);<br />

• Voorbeeldexam<strong>en</strong>s 2012 in html: vanaf 19-02-13 via website Cito<br />

(demoversie van <strong>taal</strong> in filmpje ongewijzigd);


LOSSE REKENMACHINE<br />

Publicatie van losse applicatie om te oef<strong>en</strong><strong>en</strong> was toegezegd voor begin<br />

dit jaar.<br />

Er blijk<strong>en</strong> meer onvolkom<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> te zitt<strong>en</strong> in de rek<strong>en</strong>machine dan<br />

alle<strong>en</strong> traagheid <strong>en</strong> hapering<strong>en</strong>!<br />

Twee soort<strong>en</strong> problem<strong>en</strong>:<br />

• onjuiste bewerking<strong>en</strong> (afronding<strong>en</strong>)<br />

• gebrekkige functionaliteit<br />

CvE beraadt zich met Cito wat dit betek<strong>en</strong>t voor de rm binn<strong>en</strong><br />

Exam<strong>en</strong>Tester voor 2013-2014; mogelijk andere applicatie, dit besluit<br />

heeft consequ<strong>en</strong>ties voor uitrol losse applicatie!<br />

Wijziging<strong>en</strong> per 2013-2014!


EXAMENBLAD MBO<br />

In de toekomst 1 loket voor alle regelgeving die geldt voor de <strong>COE</strong>’s;<br />

Dat wordt Exam<strong>en</strong>blad MBO:<br />

• website met regels (syllabi, exam<strong>en</strong>duur, <strong>periode</strong>s, hulpmiddel<strong>en</strong>,<br />

afname-protocol, regels voor kandidat<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> beperking etc.)<br />

• Communicatiesysteem (adresbestand<strong>en</strong>: exam<strong>en</strong>commissie <strong>en</strong><br />

overige belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong>);<br />

Dit jaar e<strong>en</strong> proef met website (informatieplatform)<br />

vervolg<strong>en</strong>s geleidelijk over naar mailsysteem;<br />

Goed afstemm<strong>en</strong> met huidige gang van zak<strong>en</strong> rond communicatie!


RAADPLEGING SYLLABI<br />

Nieuwe concept-syllabi geredigeerd voor syllabuscommissies <strong>taal</strong> <strong>en</strong><br />

rek<strong>en</strong><strong>en</strong> mbo;<br />

• Betere afstemming tuss<strong>en</strong> syllabi 2F <strong>en</strong> 3F ;<br />

• Zo mogelijk meer helderheid <strong>en</strong> duidelijkheid voor doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;<br />

• Aandachtspunt complexiteit bij rek<strong>en</strong><strong>en</strong> (in de concept<strong>en</strong> meer<br />

contextloze opgav<strong>en</strong>);<br />

Vanaf 1 februari start digitale veldraadpleging;<br />

Raadpleging loopt tot 24 februari, daarna definitieve syllabi die gaan<br />

geld<strong>en</strong> voor 2013-2014;


Afnames Refer<strong>en</strong>tiesets in mbo<br />

Afname<strong>periode</strong>: 22 april t/m 17 mei 2013<br />

Welke toets<strong>en</strong> zijn beschikbaar?<br />

• 2F rek<strong>en</strong>toets (papier) 90 minut<strong>en</strong><br />

• 3F rek<strong>en</strong>toets (papier) 90 minut<strong>en</strong><br />

• 2F Nederlands leesvaardigheid (papier) 90 minut<strong>en</strong><br />

• 3F Nederlands leesvaardigheid (papier) 90 minut<strong>en</strong><br />

Toets<strong>en</strong> zijn inzetbaar als instellingsexam<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> Nederlands<br />

leesvaardigheid:<br />

• Naast e<strong>en</strong> pilot <strong>COE</strong> of eig<strong>en</strong> instellingsexam<strong>en</strong> (als extra oef<strong>en</strong>ing of<br />

kans).<br />

• In plaats van e<strong>en</strong> pilot <strong>COE</strong> of eig<strong>en</strong> instellingsexam<strong>en</strong>.<br />

Doelgroep: stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die zich in het <strong>tweede</strong> deel van hun opleiding<br />

bevind<strong>en</strong> (gelijk aan pilot <strong>COE</strong>’s).<br />

Inschrijv<strong>en</strong> kan via refer<strong>en</strong>tiesets-mbo.cito.nl.<br />

Vrag<strong>en</strong>? www.refer<strong>en</strong>tiesets.nl; refer<strong>en</strong>tiesets@cito.nl; p.ha<strong>en</strong><strong>en</strong>@cve.nl.


BIJEENKOMSTEN CONTACTPERSONEN <strong>COE</strong><br />

• Netwerkbije<strong>en</strong>komst contactperson<strong>en</strong> op dinsdagmiddag 16 april<br />

(Domstad);<br />

• Ge<strong>en</strong> evaluatiebije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> meer over P3 <strong>en</strong> P4;<br />

• Ge<strong>en</strong> werkconfer<strong>en</strong>tie in mei;<br />

• Mogelijk bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> rondom CES in najaar 2013;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!