1 www.lopendvuur.net - Kerkplein Amersfoort

kerkpleinamersfoort.nl

1 www.lopendvuur.net - Kerkplein Amersfoort

Jaargang 19 2013

januari/februari

Thema: Hoe ver ging Hij? –

Hoe ver ga ik?

Over zorg en dienstbaarheid

De grens van de mens

Grenzen aan dienstbaarheid

Als je het goed hebt, moet je

delen

De laatste veertig dagen

Het grootste offer?

DoorLezen

Het Brandpunt 17

De Inham 19

Sint Martinus 22

De Herberg/Nieuwland 24

Sint Joseph 26

Veenkerk 28

Kruispunt 29

Inloophuis 31

www.lopendvuur.net

Het Brandpunt • De Inham • De Herberg • St. Martinus • St. Joseph • Veenkerk

KERKBL AD AMERSFOORT-NOORD / HOOGL AND / HOOGL ANDERVEEN

1

1


✒van de

redactie

Hoe ver gaat een mens in dienstbaarheid, de inzet voor de ander, in het verlenen van

hulp? Wat zijn onze idealen en onze waarden en normen ons waard? Wat betekent het

om een offer te brengen? In dit themanummer van Lopend Vuur over zorg en dienstbaarheid

onder de titel ‘Hoe ver ging Hij – hoe ver ga ik’ wordt dit in een aantal artikelen

uitgewerkt. De vraag ‘tot hoe ver ga ik?’ verbindt het thema met het jaarthema

voor het seizoen 2012-2013, ‘De grens van de mens’, maar maakt het persoonlijk en

moreel. Dit thema stemt ons tot nadenken in de 40-dagentijd.

In de overweging wordt ook de vraag aangeraakt waar de grens van de mens ligt.

En waar deze bij Jezus? Kan er uit zijn levensweg een antwoord worden gegeven op

deze vragen?

De grens van de mens en zijn zorg en dienstbaarheid wordt ook duidelijk in het

verhaal van Piet van Middelaar. In zijn werk als priester, studentenpastor en geestelijk

verzorger, maar ook als mantelzorger voor zijn vrouw.

Offeren raakt aan het werk van de diaconie. Gertjan Noordstra verhaalt in een interview

over het werk van de diaconie, het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan

anderen die dit nodig hebben. Maar ook over zijn drijfveren als diaken.

Tenslotte vertellen enkele mensen over wat het grootste offer is wat zij hebben

gebracht of meegemaakt hebben.

Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie

Gemekker

Dienstbaarheid.

Hoever ga jij?

Tot het hek van de dam...

...en iets verder

2

Lopend Vuur is een uitgaVe Van de kerkgemeenschappen

het Brandpunt, de inham, sint martinus, de herBerg,

sint Joseph en Veenkerk. Lopend Vuur Bericht acht keer

per Jaar oVer de actuaLiteit Van de VerschiLLende kerken.

opiniërend en informatief wiL Lopend Vuur de meningsVorming

onder de Lezers ondersteunen.

Redactie:

Marianne van Amerongen, Aart van Dasler,

Jaap Deinum, Tom Dirks, Gerhard Eshuis, Esther Fietjé,

Thea Kloek, Francien van Overbeeke-Rippen,

Agnes Scholte, Rob Strijker, Ank van der Veen,

Deborah Hempenius-Verheus, Karine van der Zon

Hoofd/eindRedactie:

Jaap Deinum, tel: 2459006

bladredactie@lopendvuur.net

opmaak en dRuk:

Drukkerij Trepico, Hooglanderveen

Oplage: 7.000 exemplaren

coöRdinatie bezoRging en adReswijzigingen:

Eelco Kingma, Staetekamer 19, tel: 4561149

ekingma@xmsnet.nl

coöRdinatie financiën, adveRtenties en logistiek:

Kerkelijk bureau Prot. gemeente, tel 4805096

e-mail: administratieLV@pknamersfoortnoord.nl

Lopend Vuur wordt verspreid onder alle leden van

Het Brandpunt, De Inham, Sint Martinus, De Herberg,

Sint Joseph en de Veenkerk. Stelt u geen prijs

op post van de kerk, dan verwijderen we uw adres

uit het bezorgingsbestand. Lopend Vuur wordt o.a

bekostigd uit advertentieopbrengsten en vrijwillige

bijdragen van de lezers. Ondersteunt u het blad

al? Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer

1230.60.303. bij de Rabobank.

volgende nummeRs:

Volgende nummers verschijnen op 20 maart en

15 mei. Kopij uiterlijk op resp. 28 februari en

18 april.

bRandpunt: Ank van der Veen

e-mail: lvkopij@hetbrandpunt.net

de inHam: Ria van Voorst

e-mail: ria.voorst@kpnmail.nl

R.k. geloofsgemeenscHap maRtinus:

Gerhard Eshuis, Blikkenburg 40, 3813 XC Amersfoort

e-mail: gweshuis@xs4all.nl

de HeRbeRg: Aart van Dasler, Waterdreef 220,

3824 HC Amersfoort

e-mail: adasler@casema.nl

R.k. geloofsgemeenscHap st. josepH:

Tom Dirks, Wouter van Dijklaan 26,

3829 BK Hooglanderveen.

e-mail: tomenbirgitte@hooglanderveen.net

veenkeRk:

Deborah Hempenius-Verheus,

e-mail: d.verheus@live.nl

Kopij is altijd welkom, maar de redactie is soms genoodzaakt

lange teksten in te korten. Dat gebeurt bij

voorkeur in overleg met de schrijver. Vermeld daarom

uw telefoonummer bij uw artikel. Kopij aanleveren

als ‘platte tekst’, dat wil zeggen zonder hoofdletters

voor titels, zonder extra spaties, lettertypes, onderstrepingen

en dergelijke. Digitale foto’s aanleveren

op maximum formaat en ongecomprimeerd. Kopij

naar: bladredactie@lopendvuur.net. Overname van

artikelen (met bronvermelding) is toegestaan. Graag

met kennisgeving aan de redactie.


V

[ o v e r w e g i n g ]

De grens van de mens

Moet je alles willen wat medisch

mogelijk is? Groeien de bomen tot

in de hemel? Waar schaadt een

grenzen-loze westerse levensstijl het

leven van andere wereldbewoners

en van hen die na ons komen? ‘De

grens van de mens’ vond ik direct

een prikkelende titel die je over zulke

vragen aan het denken zet. Maar

ik had ook meteen bedenkingen: ‘de’

mens bestaat niet, er bestaan alleen

mensen in meervoud: man of vrouw,

volwassen of kind, arm of rijk, blank

of zwart, christen of moslim of ongelovig

of…, enzovoort, enzovoort.

Voor grenzen en regels kan dat betekenen:

wat voor de ene mens uitwerkt als een heilzame

beperking, wordt door de ander ervaren

als een pijnlijke inperking of erger. In de

40-dagentijd stellen we ons nadrukkelijker

dan anders de weg voor ogen die Jezus is

gegaan, stellen we eens de vraag: Hoe gaat

Jezus om met grenzen en regels? Kunnen

we uit het verhaal van zijn levensweg een

antwoord destilleren? Ik doe een poging.

Stelling 1

Mijn eerste stelling luidt: Jezus hield van

wetten en regels. Omgekeerd en geactualiseerd:

de ‘deregulering’ die oude en nieuwe,

neo- of vrijzinnige liberalen tegenwoordig

voorstaan, vindt in Jezus een tegenstander.

Aan het begin van de Bergrede zegt Jezus:

‘Er zal niet één punt of komma uit de wet

vergaan.’* Jezus wil de letter van de wet

dus heel serieus nemen. In zijn aandacht

voor wet- en regelgeving is Jezus een

soort Farizeeër. Volgens sommige Joodse

wetgeleerden telt de Bijbel 613 geboden

en verboden. 613 is de optelsom van 365 +

248. De boodschap van de rekensom: het

gebod helpt je om alle 365 dagen van het

jaar alle 248 leden van je lichaam in dienst

te stellen van het goede leven met God en

met elkaar.**

Deze visie op wet- en regelgeving heeft

weet van machten die het samenleven

kunnen verstoren en vernietigen: die macht

moet wettelijk worden ingeperkt. Deze visie

weet ook dat mensen best gestimuleerd (en

verplicht?) mogen worden om te delen en te

helpen. Alleen dan krijgt het goede, maar

kwetsbare samenleven een kans.

In deze laatste zin wordt de absolute voorwaarde

verwoord waaraan elke grens en

regel moet voldoen: ruimte maken voor dat

leven. Dat leidt tot stelling twee.

Stelling 2

Mijn tweede stelling luidt: Jezus ondermijnt

elke wet en regel die de nood bestendigt.

Met alle mogelijke middelen zien we Jezus

de machten bestrijden die mensen en het

menselijk samenleven kapotmaken. Als

in die strijd regels en wetten (of de uitleg

daarvan) moeten sneuvelen, dan moet dat

maar. Het gaat om ongeschreven regels van

uitsluiting (eten met hoeren en tollenaars),

maar ook om wetten die verbieden dat een

hongerige op sabbat eten zoekt of dat een

zieke op die dag genezen wordt. Jezus legt

een bom onder zulke wet- en regelgeving,

wanneer hij zegt: ‘De sabbat is gemaakt

voor de mens en niet de mens voor de

sabbat’ (Marcus 2:27). Met ‘mens’ bedoelt

hij dan niet een abstracte mens, maar de

hongerige waarover het direct daarvoor

gaat en de gehandicapte vlak daarna (lees

Marcus 2:23-26 en Marcus 3:1-6).

In het evangelie van Johannes zegt Jezus

het nog radicaler: rusten is er voor hem niet

bij, net zo min als voor God: ‘Mijn vader

werkt ononderbroken, en zo werk ik ook’

(Johannes 5:17).

3

JezuS een held?

Ruimte maken voor het goede en kwetsbare

samenleven: dat is de reden dat Jezus hangt

aan wet- en regelgeving en dat is tegelijk

de reden dat hij soms grenzen overschrijdt

en nieuwe grenzen trekt. Daarom gaat Jezus

de weg die hij gaat. Daarvoor trotseert en

provoceert hij de machten. Daarvoor probeert

hij mensen warm te krijgen, maakt hij

vrienden, werkt hij aan zoiets als een Jezusbeweging.

Die inzet houdt hij vol tot het

einde. Jezus is niet halverwege omgekeerd,

met woorden van een klassiek gezang (Gez.

180): ‘De Heiland heeft bewust die weg

genomen. | Hij laat zijn doel niet los, wijkt

niet terzijde, | aanvaardt het lijden.’ Lees

goed: er staat niet dat hij het lijden zocht.

Als het gekund had, had hij de beker van

het lijden aan zich voorbij laten gaan. Hij

was bang, ‘doodsbang’, zegt Lucas (Lucas

22:44). Hij hoopte dat zijn vrienden hem bij

zouden staan: ‘Simon slaap je? Kon je niet

één uur waken?’ (Marcus 14:37).

Deze Jezus is mijn held. Mijn grote held: het

verschil tussen hem en mij is groot. Maar

niet oneindig groot: hij blijft herkenbaar en

het leven waar hij voor gaat, blijft wenken.

Ik zou daar deel van willen uitmaken.

ds. Willem Klamer

Noten

* Matteüs 5:18. ‘Punt en komma’ is een vertaling

van het bekende gezegde ‘tittel of jota’,

een verwijzing naar de kleinste letters uit het

Hebreeuwse alfabet.

** Moderne mensen vinden dat getal 613 soms

hoog, ‘wettisch’, maar zij hebben waarschijnlijk

nooit een modern wetboek ingekeken.


[ T H E M A - A R T I K E L ]

Grenzen aan dienstbaarheid

‘Zorgen voor’ betekent niet alleen

het hebben van (ervarings)kennis

van de ander, maar vooral ook van

kennis van jezelf, van je mogelijkheden

en tegelijk het leren omgaan

met grenzen. Hoe ver gaat een mens

in dienstbaarheid, in inzet voor de

ander, in het verlenen van hulp? Met

deze vraagstelling ging ik op stap

naar Brummen, om Piet van Middelaar

te interviewen.

Piet, geboren in 1941 in Hoogland, heeft

zowel in zijn werk als in zijn privéleven in

verschillende hoedanigheden zorg aan

anderen verleend. Hij beschikt over een scala

aan ervaringen op dit terrein en dat was

de reden waarom ik hem voor een interview

in dit nummer van Lopend Vuur benaderde.

Bovendien zal Piet maandagochtend

4 februari gastspreker zijn op de seniorenochtend

in Het Brandpunt.

Piet werkte als priester, als studentenpastor

en als geestelijk verzorger, totdat hij

in 2001 met de VUT ging en samen met

zijn vrouw Agnes verhuisde naar de mooie

plaats Brummen, in de nabijheid van de

IJssel. In deze fase van zijn leven werd hij

steeds meer de mantelzorger van zijn vrouw.

Bij haar werd op haar 53ste een uitzonderlijke

vorm van dementie gediagnosticeerd,

namelijk semantische dementie, die zich

waarschijnlijk al aandiende rond haar 45 ste .

Agnes overleed begin augustus 2011, 63

jaar oud. De laatste anderhalf jaar van haar

leven heeft Piet haar ‘uit handen gegeven’

en verbleef zij in een verpleeghuis in Doetinchem

op een afdeling die gespecialiseerd

is in de zorg voor jong-dementerenden.

In mijn gesprek met Piet hebben we het

eerst over zijn werkzame leven en vooral

over hoe hij als pastor, zielzorger en geestelijk

verzorger te maken kreeg met grenzen.

Grenzen die hij ontdekte en leerde kennen

van zichzelf en binnen zijn beroepsuitoefening.

Grenzen zijn ieder mens in ruimte en

tijd gegeven. We worden geboren op een

bepaalde plek en in een bepaalde context

en we hebben een bepaalde tijd te leven.

Dat zijn beperkingen, maar ook mogelijkheden

die onze levensloop biedt. Vanuit zijn

ethiek en zijn ethisch bewustzijn benadrukt

Piet hoe essentieel het is om eerbiedig en

betrouwbaar om te gaan met de ander: ‘Het

gaat om een eerbiedig omgaan met het

anders-zijn van de ander. Het eigene van de

ander mag je je niet zomaar toe-eigenen.

Dat heeft met ruimte geven en ruimte laten

van doen. Die ruimte en grenzen worden

mede bepaald door de aard van de relatie.

Tussen een geestelijk verzorger en een

patiënt is een andere ruimte dan tussen

vriend en vriendin of tussen ouder en kind.

Het gaat om de juiste afstand en nabijheid,

om de juiste verhoudingen. De gelijkwaardigheid

verschilt omdat de verhoudingen

4

steeds anders zijn. Dit geldt voor iedereen

of je nu pastor bent, in de zorg werkt, patiënt

of cliënt bent, parochiaan of mantelzorger.

Waar grenzen worden overschreden,

worden wonden geslagen omdat de ander

in zijn anders-zijn niet geëerbiedigd wordt.

Iemand wordt daarmee ruimte ontnomen,

letterlijk of figuurlijk. En dit is nu een

hoogst actueel thema: ieder wil met respect

behandeld worden.

Tegelijk blijft het van belang die ruimte

goed te bewaken, niet alleen ten bate van

de ander, maar ook in het belang van jezelf

als hulpverlener. Als je als hulpverlener

grenzeloos je werk doet, is de kans groot

dat je opbrandt. Wat je voor de ander wilt

en kunt betekenen, kun je dan niet meer

volhouden. Ook als mantelzorger was het

steeds van belang niet van mezelf te eisen

dat ik te allen tijde beschikbaar moest zijn.

Dit was onmogelijk, er waren grenzen aan

mijn beschikbaarheid in de zorg voor Agnes.

Maar voor zover het in mijn vermogen lag

was ik er voor haar.’

Terugkomend op het ziekteproces van

Agnes vertelt Piet dat achteraf bezien die

ziekte al begonnen was in Wageningen,

maar toen nog niet werd onderkend, laat

staan gediagnosticeerd. Toen zij in 2001

verhuisden naar Brummen verwachtten zij

samen een nieuwe levensfase in te gaan.

Op de dag dat zij de sleutel van hun huis

kregen en de oude keuken gesloopt werd,

vroeg iemand aan Agnes om een hamer. Zij

kwam naar Piet toe en vroeg: ‘Wat is een

hamer?’ Een jaar later, toen de diagnose

werd gesteld, sloeg deze vraag als een

mokerslag op Piet terug. Hem werd daarbij

verteld dat het een progressief proces betrof

waartegen geen enkele remedie bestond.

Vanzelfsprekend was het ook voor beide

zonen een confronterende schok. Het

toekomstperspectief waarmee Piet en Agnes

zich in Brummen hadden gevestigd, werd

de grond in geboord. Piet werd zich ervan

bewust dat er een ander appèl op hem

werd gedaan, maar hij kon toen onmogelijk

voorzien wat deze zorgtaak en zorgtrouw

allemaal van hem zouden vragen. Gaandeweg

realiseerde hij zich dat de situatie voor

hemzelf ook vroeg verscherpt grenzen te

stellen om deze zorg te kunnen volhouden.

Praktisch betekende het dat Piet en Agnes

na verloop van tijd opnieuw in Brummen


zijn verhuisd, naar een woning met een

atelier waarin Piet kan schilderen en waar

een tuin is met een plek waar hij kan beeldhouwen.

De ziekte van Agnes uitte zich enerzijds in

gedrags- en persoonlijkheidsverandering

en anderzijds vooral in afbrokkeling van

taal. Zelfs woorden als ‘ja’ en ‘nee’ verstond

zij op den duur niet meer. Vragen kon zij

niet meer stellen en antwoorden kon Piet

daarom ook niet meer geven. Het was voor

hem vreselijk om te zien hoe alle taal en

betekenis bij haar verschrompelde, omdat

daarmee ook een belangrijk deel van

haarzelf verdween. Met het krimpen van

haar woordenschat kromp haar bewustzijn.

Zij handhaafde zich dankzij een grote

dwangmatigheid. Zij was er nog, ze kenden

elkaar al veertig jaar, maar zij was niet

meer degene die zij ooit was. Niet eenvoudig

was het te leven met iemand met wie

[ T H E M A - A R T I K E L ]

praktisch niets meer gedeeld kon worden.

Hij moest erop letten dat ook zijn bronnen

niet leeg raakten. Iets met plezier kunnen

doen – beeldhouwen, schilderen, lezen, van

een kleinzoon genieten – waren bij uitstek

belangrijke dingen voor hem geworden. En

dat is nu nog zo.

Schilderen en beeldhouwen zijn twee

vormen van expressie waarmee Piet al in

Wageningen was begonnen met het oog

op zijn vervroegde uittreding. Als beeldend

kunstenaar heeft hij een eigen atelier met

de naam De Rode Reiger. Met de tekst op

een strooibiljet van hem wil ik dit artikel

besluiten:

‘Ooit gaf ik gehoor aan een diep en oud

verlangen: Kan ik met verf en kwast en een

doek, of met hamer en beitel een steen

tot spreken brengen? Nog steeds vind ik

het een uitdaging als spelende mens een

5

vormloze steen voor me neer te zetten en te

zien wat er dan tussen ons beide gebeurt.

Zo ook wanneer ik een leeg doek op de

ezel heb geplaatst. Het is zoeken naar taal

voorbij de woorden, naar de betekenis van

de kracht van de verbeelding. Daarbij heb

ik vooral geleerd te durven wachten. Stenen

hebben weet van wachten. Al eeuwenlang

wachten zij, ruw en vormeloos. Mijn beelden

en schilderijen zijn niet sterk figuratief maar

laten ruimte voor een eigen verhaal en

beleving.’

Ank van der Veen

(Bij het voorbereiden en schrijven van dit

interview heb ik gebruikgemaakt van het

boek ‘Liefde met handen en voeten’ van

Marije Verbeek uit Brummen en een toegift,

doorgespeeld via Willem Klamer, van Gerard

Dekker ‘De notie van “Opdracht” en

D. Bonhoeffer.’)

De laatste veertig dagen

Het getal 40 duidt vooral een door God bepaalde tijdsduur aan, zegt het Bijbels-Historische Woordenboek:

tijden van nood, van genade, van boetedoening. Jezus krijgt ermee te maken, sinds hij in het openbaar

verschijnt. Nadat hij vervuld van de Geest weggetrokken is van de Jordaan, zwerft hij veertig dagen

rond door de woestijn, voor de duivel een goede plaats om hem op de proef te stellen. Lucas vertelt

dat Jezus al die dagen niets at, maar na die periode grote honger kreeg. Dat is een moment waar

zijn verleider op heeft gewacht. Maar Jezus toont zijn goddelijke overmacht. Na drie pogingen gaat

Satan bij hem weg; ‘voor een tijd’, vermeldt Lucas. En inderdaad komen we na deze eerste veertig

dagen Satan herhaaldelijk weer tegen. Hij manifesteert zich in een synagoge in Kafarnaüm bij een

bezoeker met een onreine demon, die hem toeschreeuwt: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus

van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God!’ De

demon wordt door Jezus het zwijgen opgelegd en uitgedreven. Hetzelfde wordt Jezus later toegeroepen

door iemand die door een legioen demonen bezeten is in het land van de Gerasenen. Ook zij worden uitgedreven

en zij storten zich met een kudde zwijnen in het meer.

In de laatste veertigdagentijd worden duivelse plannen beraamd om Jezus te doden. Hogepriester en schriftgeleerden zoeken

naar mogelijkheden. ‘Maar niet op het feest, want dan komt het volk in opstand.’ Satan neemt bezit van Judas. Judas

sluit een deal met de ‘geestelijkheid’; er komt geld aan te pas. Met zwaarden en stokken, met een kus en met spuug en een

klap in zijn gezicht en met handen in onschuld gewassen, komt men tot een duivelsbesluit, dat nog vóór het feest zijn beslag

moet krijgen.

Veertig dagen – voor Jezus in feite een tijdsduur van het begin van zijn leven tot aan het einde ervan – een lijdenstijd.

De hemel bewaarde hem. Veertig dagen later was hij voor eeuwig bij God.

Francien van Overbeeke


[ T H E M A - A R T I K E L ]

Jezus ging tot het uiterste: hij gaf zijn leven voor ons. Hoe ver gaat een mens in dienstbaarheid, in inzet voor

een ander, in het verlenen van hulp? Wat zijn onze idealen, waarden en normen ons waard? Wat betekent

het om een offer te brengen? Of voelt dat niet zo als je dat offer brengt voor iemand van wie je houdt of

voor iets waarin je gelooft?

Tussen Kerst en Oud en Nieuw viel mijn oog op het bericht

‘Dode bij botsing trein en auto in Barneveld’. Helaas gebeurt

dit vaker en hierachter schuilt veel persoonlijk leed. Toen ik het

bericht echter las, begreep ik dat dit treinongeluk wel heel erg

dramatisch was. Het dodelijk slachtoffer betrof namelijk een

jonge vader en echtgenoot van 31 jaar, die een echtpaar van

92 te hulp was gekomen. De auto van het echtpaar was door

een inschattingsfout dwars over de rails komen te staan en de

Held had geprobeerd het echtpaar te redden. Het offer van

zijn jonge leven en de gevolgen voor zijn gezin zijn heel groot.

Vooral als ik later lees dat zijn vrouw en kind het ongeluk ook

daadwerkelijk hebben zien gebeuren… Onvoorstelbaar.

6

Dit verhaal zal voor de jongere generaties misschien nauwelijks

voorstelbaar zijn, maar in een nog niet eens zo ver verleden

kwam dit regelmatig voor. In een van mijn eerste banen

was een van mijn naaste collega’s een vrouw van midden

vijftig. Zij woonde alleen met haar dementerende vader. In de

tijd dat ik met haar samenwerkte, meldde zij zich steeds vaker

ziek en het was voor iedereen duidelijk dat de combinatie van

een fulltimebaan en de zorg voor haar vader haar teveel werd.

Uiteindelijk liet zij zich arbeidsongeschikt verklaren en kon zij

met een redelijke uitkering vertrekken. Na haar vertrek hoorde

ik van een collega haar volledige levensgeschiedenis. Zij was

ooit verloofd geweest, maar tijdens haar verloving overleed

haar moeder. Bij haar sterfbed beloofde mijn collega haar dat

haar vader, die toen een jaar of vijftig moet zijn geweest, niet

onverzorgd achter zou blijven. Dat betekende uiteindelijk voor

haar wel het einde van haar verloving en zij bleef – zonder

veel kans om een nieuwe partner te vinden – bij haar vader

wonen.

Twee maanden nadat zij afscheid van ons had genomen hoorden

we van een collega die contact met haar had gehouden,

dat haar vader slechts een paar weken later was overleden.

Gelukkig is het met haar nog goed gekomen. Na nog een jaar

hoorden we van dezelfde collega dat zij een nieuwe liefde had

gevonden en niet lang daarna is zij met hem getrouwd.

Ik ben geboren in de twintiger jaren. Ik heb wel

een aantal vrijers gehad, dat waren allemaal

boerenzonen. Sommigen van hen wilden wel

met mij trouwen. Maar ik was niet sterk, ik zou

het boerenwerk niet kunnen doen. Daarom heb

ik deze aanzoeken afgewezen. Ik heb later wel

een ander beroep gekozen waarbij je geen zwaar

werk hoefde doen. In dat beroep heb ik me ook

heel gelukkig gevoeld. Soms heb ik natuurlijk wel

eens een eigen gezin en een man gemist. Maar ik

ben niet verbitterd geraakt en ik heb geprobeerd

zoveel mogelijk van het leven te leren en anderen

te helpen. Daarom heb ik ook wel onderdak

geboden aan kinderen die tijdelijk niet thuis

konden wonen en dat heeft mij ook voldoening

gegeven.

Toen wij van 1955-1962 in verband met Jans werk in Papoea (West-Nieuw Guinea) verbleven, wilde de 100 jaar

oude Evangelisch-Christelijke Kerk (E.C.K.) aldaar graag een Theologische Hogeschool bouwen voor het opleiden

van Papoea-predikanten. Een deel van het benodigde geld zou uit Nederland komen, mits ook het land zelf een

zeker percentage opbracht. Dat land bestond voor het grootste deel uit primitieve dorpjes en één Nederlandssprekende

classis van zendings- en overheidswerkers en medewerkers uit het bedrijfsleven.

Er werd een offer gevraagd. Met name op de categorie Nederlandssprekenden was de hoop gevestigd. En de vraag

rees: wat is een offer? Menig zendingswerker was er snel mee klaar en stond een maandloon af: dat was in zijn/

haar ogen geen offer, alleen een maand uitstel van de aanschaf van een nieuw fototoestel. Rijke ambtenaren hadden

het er soms veel moeilijker mee: ze hadden studerende kinderen in Nederland, en vergeet niet hun representatiekosten!

Papoeajongens en -meisjes, tieners in opleiding als leerlingverpleger of -verpleegster, namen het verzoek heel

serieus. Ze hadden een zakgeld van 20 gulden per maand. Toch gingen zij naar de bank om 30 gulden van hun

rekening te halen. (Hoezo ‘grootste offer’?)

Veel later zijn we er nog teruggeweest. De hogeschool stond er. Wij hebben in de banken gezeten en Papoea-docenten

gaven ons college. Eén van hen was inmiddels gepromoveerd op de Vrije Universiteit in Amsterdam!


Toen ik als vluchtelinge uiteindelijk terecht kwam in het AZC in

Amersfoort heb ik mijzelf opgelegd dat ik geen verkering of relatie

wilde. Tenminste, niet zolang ik geen verblijfsvergunning had. Ik

stak alle energie in het leren van Nederlands en het volgen van een

beroepsopleiding. Eerst op het ROC Midden Nederland en daarna

volgde ik een juridische-administratieve opleiding aan het MBO in

Utrecht. Eigenlijk had ik advocaat willen worden. De HBO-opleiding

Juridische Dienstverlening heb ik een jaar gevolgd, maar die bleek te

moeilijk voor mij. Ik had toch te weinig kennis van de Nederlandse

taal om dit onderwijs met succes af te kunnen ronden. Op het AZC

hielp ik veel andere vluchtelingen als ze papieren moesten invullen of

naar een advocaat moesten. Daarom dachten verschillende mensen

dat ik wel graag maatschappelijk werkster of sociale dienstverlener

zou willen worden, maar dat vond ik emotioneel veel te zware

beroepen. Uiteindelijk heb ik als AMA, minderjarige asielzoeker, na

zes jaar een verblijfsvergunning gekregen. Ik kreeg een huis toegewezen

in Nieuwegein. Zelf had ik heel graag in Amersfoort willen

blijven wonen, maar dat kon niet. Ik was heel blij toen ik dat allemaal

had bereikt met hulp van Nederlandse hulpverleners en steun van

andere landgenoten uit Azerbeidzjan en/of Tsjetsjenië die net als ik

op de vlucht vanwege oorlogen in Nederland waren terecht gekomen.

Vanaf mijn zestiende tot mijn tweeëntwintigste heb ik daarom geen

vriendje gehad. Ik ben mijn ouders en broertje kwijtgeraakt op onze

vlucht uit Azerbeidjan en mijn nieuwe pleegouders zijn doodgeschoten

in de oorlog in Tsjetsjenië. Daarom wilde ik pas verkering als ik

zeker was dat ik hier mocht blijven.

Mantelzorg

In dagblad Trouw van 28 december 2012 werd door een

lezeres de vraag gesteld: ‘Klopt de suggestie, in een preek

verwoord, dat we mantelzorg te danken hebben aan

Sint Maarten, die zijn mantel, of de helft ervan, weggaf?’

Het antwoord luidde: ‘Nee, het woord is gemunt door de

medicus J.C.M. Hattinga Verschure (1914-2006), die in

mantel een metafoor zag voor wat mensen met warmte

omringt.’

Ik ben geboren in de twintiger jaren. Ik heb wel een aantal vrijers

gehad, dat waren allemaal boerenzonen. Sommigen van hen

wilden wel met mij trouwen. Maar ik was niet sterk, ik zou het

boerenwerk niet kunnen doen. Daarom heb ik deze aanzoeken

afgewezen. Ik heb later wel een ander beroep gekozen waarbij je

geen zwaar werk hoefde doen. In dat beroep heb ik me ook heel

gelukkig gevoeld. Soms heb ik natuurlijk wel eens een eigen gezin

en een man gemist. Maar ik ben niet verbitterd geraakt en ik heb

geprobeerd zoveel mogelijk van het leven te leren en anderen te

helpen. Daarom heb ik ook wel onderdak geboden aan kinderen

die tijdelijk niet thuis konden wonen en dat heeft mij ook voldoening

gegeven.

[ T H E M A - A R T I K E L ]

7

Een dochter

over haar vader en moeder

Wij zijn met vijf kinderen, waarvan er een in het

buitenland woont. Mijn vader kreeg omstreeks

zijn 65 ste de ziekte van Alzheimer. Eerst hadden

wij dat niet in de gaten, we dachten eerder aan

een depressie. Vanwege gebrek aan opvolgers in

zijn eigen gezin, had hij zijn boerderij verkocht

aan buren iets verderop in de straat. Na verloop

van tijd werd deze vorm van dementie vastgesteld.

Mijn moeder heeft hem zeven jaar thuis

verzorgd en terzijde gestaan. Na verloop van tijd

ging hij ook een paar dagen per week naar een

dagactiviteitencentrum in hun eigen woonplaats.

Daar had hij het helemaal niet naar zijn

zin. Mijn moeder heeft de knoop doorgehakt,

toen op een gegeven moment mijn jongste

broer, die twee kleine kinderen had, haar zei: ‘Ik

kom alleen met Pinksteren als je pa laat opnemen

in het verpleegtehuis’. Mijn moeder vroeg

raad aan een maatschappelijk werkster die

zowel haar als mijn vaders situatie kende. Deze

maatschappelijk werkster heeft gezegd: ‘Mevrouw,

als u zelf ook nog een leven wilt hebben,

dan adviseer ik u uw man op te laten nemen.’

En zo heeft mijn moeder gehandeld, zij heeft

ons, haar kinderen, daarbij niet geraadpleegd.

En eerlijk gezegd vind ik dit ook heel moedig

van haar, wij woonden immers allemaal minstens

een uur auto rijden bij hen vandaan. Op

haar kwam de meeste mantelzorg neer en mijn

vader had ook geen besef van dag en nacht

meer. Dus eigenlijk bewonder ik haar om haar

zelfstandige besluitvaardigheid in dezen. Nog

zeven jaar heeft mijn vader geleefd, hij is net

geen tachtig geworden. Mijn moeder zocht hem

trouw op, zeker vijf keer in de week. Eén keer

is ze ruim drie weken op vakantie gegaan naar

haar jongste broer en zijn vrouw in Zuid-Afrika.

Daar was ze nog nooit geweest en dat wilde

ze toch graag een keer meemaken. Naderhand

nam ze even trouw en regelmatig haar bezoeken

aan haar man weer op, al bleef ze minder lang

en hielp ze mijn vader ook niet met eten, die rol

paste haar niet, ook daarin was ze duidelijk.


[ T H E M A - A R T I K E L ]

Gertjan Noordstra

‘Wat vraagt de Heer uw God van jou?

Doe wat recht is, wees barmhartig,

wandel need'rig met jouw God.’

Voor diakenen in de protestantse

kerk vormt deze tekst uit Micha 6:8

de basis. In dit themanummer over

zorg en dienstbaarheid past het

om het vaak onzichtbare werk van

de diaconie in het licht te zetten.

Omdat ik eigenlijk heel weinig weet

over het werk van de diaconie en al

helemaal niet weet hoe dat in Hoogland/Amersfoort-Noord

zit, ben ik

op bezoek gegaan bij Gertjan Noordstra,

sinds 4 jaar diaken vanuit De

Inham. Ter voorbereiding een klein

stukje huiswerk.

Wat iS de diaconie en Wat betekent het?

De letterlijke betekenis van diaconie is het

zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan

allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang

werden de taken van de diaconie gevormd

door de zeven werken van barmhartigheid:

dienst aan mensen, door christenen verricht

uit liefde tot God. De werken van barmhartigheid

zijn volgens het evangelie van

Mattëus:

de hongerigen spijzen, de dorstigen laven,

de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen,

de zieken verzorgen, de gevangenen

bezoeken. Later is daar aan toegevoegd: de

doden begraven.

Oké, zo wordt het al wat concreter. Nu op

naar Gertjan Noordstra.

Een van de vijftien diakenen van de protestantse

gemeente Hoogland/Amersfoort-

Noord is Gertjan Noordstra. Hij is sinds 5

jaar woonachtig in Amersfoort en is bijna

even lang diaken, tevens secretaris van het

college van diakenen. Gertjan komt uit een

calvinistisch milieu, maar tijdens zijn jaren

in Noord-Brabant en door de bezoeken aan

Taizé heeft hij geleerd de scherpe kanten

Diaconie:

‘Als je het goed

hebt, moet je delen’

van het calvinisme te halen. Met name

Taizé heeft tot hem laten doordringen waar

het in zijn geloof om draait, heeft hem

geleerd eenvoudig te geloven en te genieten

van de mooie dingen van het leven.

De verhuizing naar Amersfoort bespaart

hem dagelijks veel reistijd, tijd die hij nu

besteedt aan de diaconie.

hoe Werkt de diaconie eigenliJk?

De diaconie opereert, behoudens goedkeuring

van de begroting en beleid van de diaconie,

redelijk los van het kerkbestuur, met

een eigen beleid en begroting. Inkomsten

voor de diaconie komen vanuit vermogen,

pacht, collecten, fondsen en giften.

De diaconie vormgeven en mensen helpen

is best moeilijk, zo wordt tijdens ons gesprek

duidelijk. Hoe doe je het beste wat goed

is? Hoe besteed je het geld optimaal? In de

loop der tijd ontwikkelt de diaconie daar

beleid over. Zo wordt niet geschonken aan

doelen die van zichzelf al rijk zijn, ontvangers

moeten zich verantwoorden en aan

particulieren wordt geen contant geld gegeven.

Er wordt geen onderscheid gemaakt

aan wie gegeven wordt op grond van kerkelijke

afkomst, kleur, leeftijd, geboorteland.

Het liefst ondersteunt de diaconie lopende

initiatieven in plaats van eigen sporen te

ontwikkelen en mogelijk langs elkaar heen

werken. Er zijn doelen die bij de diaconie

aankloppen, maar de diaconie biedt ook

zichzelf aan. Zoveel mogelijk geld gaat naar

aan Kerk in Actie- gerelateerde doelen. Ook

is het een belangrijk uitgangspunt mensen

of initiatieven niet 100% afhankelijk te

maken van de diaconie, maar uitsluitend tijdelijke

ondersteuning te bieden. Verzoeken

tot en bijdragen vanuit de diaconie worden

minimaal beoordeeld door twee diakenen.

geeft de diaconie alleen maar geld?

Is geld (eventueel in de vorm van goederen,

treinkaartjes, enzovoort) geven dan het

8

belangrijkste wat de diaconie doet? Doel

is toch ‘recht doen’, het ondersteunen van

mensen die tussen wal en schip dreigen te

raken? Dat heeft de diaconie van Hoogland/Amersfoort-Noord

zich ook gerealiseerd

en omdat alleen geld geven niet altijd

voldoening geeft aan de diakenen, heeft zij

het plan opgevat om komend jaar letterlijk

naar buiten te treden en actief mensen te

helpen op basis van gelijkwaardigheid, via

stichtingen als Present (‘Een brug slaan

tussen mensen die iets hebben te bieden en

mensen die daarmee geholpen kunnen worden,’

bron: Stichting Present op internet).

De gelijkwaardigheid waarop genoemde

stichtingen zich beroepen, houdt onder

andere in dat vrijwilligers geen uiterlijke

meerwaarde ontlenen aan het bieden van

hulp, er zelf niet mee te koop lopen en in

die zin redelijk onzichtbaar opereren.

Wat driJft gertJan in ziJn vele uren Werk

voor de diaconie?

Het geloof, de tekst van Micha: wij hebben

het zo goed, maar er zijn altijd veel mensen

in crisis, nog los van de economische crisis

van dit moment… Als je het goed hebt moet

je delen. De diaconie (ook in Hoogland/

Amersfoort-Noord) heeft als bereik alle

behoeftigen wereldwijd. Een grens ligt daar

waar de problematiek psychisch blijkt of als

de financiële situatie te complex is. Dan ligt

daar de plicht voor een diaken om te verwijzen

naar daartoe opgeleide hulpverleners.

Hiervoor onderhoudt de diaconie contact

met professionele instanties.

Waarom geven menSen?

Uiteindelijk geef je zelf om jezelf beter te

voelen. Je voelt je beter als jouw gift een

ander doet glimlachen. Het moeilijke daarbij

is om gelijkwaardigheid te behouden,

gelijkwaardigheid tussen gever en ontvanger.

Zou delen je juist niet zelf rijker maken?

Agnes Scholte


Zevenhuizerstraat 101

Telefoon (033) 433 15 53

Koningsvlinder

Training & Begeleiding

Wat brengt jou in beweging?

Hoe geef je zin aan werk en leven?

Wanneer je vol energie en zelfvertrouwen

vanuit je kwaliteiten wilt werken en leven.

Voor training, workshops en coaching van individuen, teams en

organisaties in o.a. communicatie, samenwerking en zingeving.

Coaching, workshops en trainingen van individuen, teams en organisaties

in persoonlijke effectiviteit, communicatie en samenwerking.

Sandra van der Werf

Tel: 06 52061646 / 033 4566844

sandra.van.der.werf@koningsvlinder.nl

Sandra van der Werf

Tel: 06 52061646 / 033 4566844

sandra@koningsvlinder.nl www.koningsvlinder.nl

9

Gré te Braak

Yolanda van Ruler

BEGELEIDING BIJ VERLIES

• rouw

• ziekte

• zingeving

RENÉ ROSMOLEN

theoloog /creatief-therapeut

Boskamp 100

3828 VX Hoogland

Tel.033 – 4801553 r.rosmolen@casema.nl

Anton te Braak

Marga Hilhorst

Uitvaartverzorging

José Visser

‘Geeft u de tijd, als uw tijd even stilstaat’

Wij als kleine uitvaartonderneming bieden u die tijd én kwaliteit.

Een uitvaart, eigentijds of traditioneel,

kunt u immers maar één keer doen.

Bij ons geldt: afscheid zonder afstand.

Dag en nacht bereikbaar

033 - 4648008

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend bellen

Uitvaartcentrum: Kerklaan 2 a ,

3828 EB Hoogland/Amersfoort-Noord

www.uitvaartverzorginguvz.nl

Gasthof Auwirt is

prachtig gelegen

met uitzicht op

de bergen. Na een

dag skiën, wandelen

of langlaufen

thuiskomen en genieten

van gezellige

sfeer en heerlijke

maaltijden.

Thea Hendriks en Annelies Huber

www.auwirt.nl T. 0043 6477 20059

St. Michael im Lungau - Oostenrijk


[ A L G E M E E N ]

Door Lezen

met Dineke

Wie kent Guus Kuijer niet, befaamd kinderboekenschrijver

van ‘Madelief’ en ‘Polleke’?

In ’Het boek van alle dingen’, een

kinderboek over zijn eigen jeugd, brengt

hij op ontroerende wijze Jezus in stelling

tegen zijn in het geloof hardvochtige

vader. Het is dus niet vreemd dat Kuijer

de laatste jaren tevoorschijn komt met

eigenzinnige theologische werken. ‘De

Bijbel voor ongelovigen’ is zijn laatste

boek. Ook al zijn de lezers van dit blad

meestal niet ongelovig, ik ga het boek

u toch aanraden. Kuijer beschrijft

de verhalen van Genesis door stem

te geven aan een paar figuren:

Adam, Cham, Selach, Sara, Izaäk en

Benjamin. Kuijer is een rasverteller, hij duikt diep in

het verhaal en wekt het tot leven uit de verstofte, bepreekte of

geïnterpreteerde herinnering. Je kunt aan alles merken dat de

verhalen hem aan het hart gaan en dat hij gepokt en gemazeld

is in de finesses van de Bijbel. Hij weet de humor en de ernst

van de verhalen op een verassende wijze een nieuw gezicht te

geven. Zo laat hij Izaäk tegen Eliezer zeggen: ‘Het is voor mij

geen vraag of Rebekka Gods keuze is, ze was het, want ze heeft

me leven ingeblazen.’ En als Izaäk terugkeert en aan Sara het

verhaal vertelt dat hij bijna geofferd was: ‘Het mes dat mij had

gespaard, had Sara’s hart te zwaar verwond om nog voor iets

of iemand te kunnen kloppen.’ Kuijer gaat er helaas vanuit dat

voor gelovigen de verhalen niet mogen gaan over tegenspraak,

twijfel en ongehoorzaamheid. Daarom belicht hij, als ongelovige,

juist die kant van de verhalen, de dwarsheid, het zelf na

willen denken, de worsteling met God en het leven. Het lijkt

10

mij een achterhaalde visie op geloof dat tegendraadse dingen

uitgezuiverd zouden moeten worden. Het boek is een aanrader

voor wie thuis en niet meer thuis is in de verhalen.

Maar dat zijn ook ‘De Bijbel

Tapes’. Ik heb nog nooit een

evangelie in één ruk uitgelezen.

Nu heb ik in 128 minuten

het evangelie van Marcus

gehoord. Eerlijk gezegd kon ik

niet geloven dat de stemmen

gewoon de Nieuw Bijbel Vertaling voorlazen,

ik heb er echt de Bijbel bijgepakt om te zien of het klopte. ‘De

Bijbel Tapes’ is een project waarbij hele Bijbelboeken voorgelezen

worden, maar dan door zeer ervaren, bekende toneelspelers,

met indrukwekkende stemmen, veelzeggende achtergrondgeluiden

of muziek en soms een enkele subtiele herhaling van

een tekst. Je hebt er volstrekt geen beeld bij nodig, omdat

de zo uitgesproken tekst je netvlies beroert. Marcus, Ester en

Hooglied zijn inmiddels klaar. Hooglied wordt door jonge stemmen

gelezen, zelden hoorde ik zo de zinderende en dreigende

spanning die dit boek rijk is. Ester wordt voorgedragen in het

Joods Historisch Museum met de geluiden van Amsterdam op

de achtergrond. Je weet meteen dat er iets op het spel staat in

dat boek, dat het niet alleen van vroeger is. Luister de cd’s in de

auto en de reis is zo voorbij. Wie de cd’s wil lenen, kan bij mij

terecht. En eigenlijk is zo’n mooie hervertelling van Guus Kuijer

daarna bijna niet meer nodig…

Bijbel voor ongelovigen, Guus Kuijer (Atheneum 2012)

De Bijbel Tapes, Peter te Nuyl (Chevigny 2012)

Bustocht naar Stille Omgang Amsterdam

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart wordt de Stille Omgang gehouden. Dat is een bijzondere bidprocessie die ieder jaar omstreeks

deze tijd door Amsterdam trekt. Deze bedevaart wordt gehouden ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam, dat op 15 maart

1345 heeft plaatsgevonden. Het thema van dit jaar luidt: ‘Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor.’

U kunt met de bus mee vanaf de St. Josephkerk in Hooglanderveen, vertrek aldaar om 20.40 uur. Vanaf de St. Martinuskerk in Hoogland

instappen tot uiterlijk 21.00 uur. De stille tocht begint om 22.30 uur met een eucharistieviering in de Begijnhofkapel in Amsterdam. Verwachte

terugkomst in Hoogland om 02.00 uur, waarna de bus in omgekeerde volgorde terugrijdt. Kosten voor deelname bedragen

e 17,- per persoon. Voor inlichtingen en aanmelding van deelname kunt u tot uiterlijk 9 maart terecht bij: A. Mulder, tel. 2572160. Daarna

uitsluitend bij Margriet Nota-van Kampen, tel. 06-13199766 of hnosoest@hetnet.nl. Hoe eerder aangemeld, hoe groter de kans dat u een

plaats heeft.


Beste gemeenteleden

dank u wel voor uw hulp

Ook 2012 stond in het teken van de Kerstvoedselpakkettenactie

vanuit de diaconieën

van Hoogland/Amersfoort-Noord. Dit

jaar hebben de diakenen samen op 20

december in De Herberg in Nieuwland voor

185 adressen de Kerst-voedselpakketten

ingepakt. De door u allen aangeleverde

houdbare levensmiddelen, aangevuld

met een overheerlijk kerstbrood, de eerste

levensbehoeften en een leuk presentje

gesponsord door de EO, vormden een

goedgevuld pakket. De pakketten zijn door

vertegenwoordigers van de verschillende

kerkplekken voor de kerstdagen afgeleverd

bij de opgegeven adressen. De algemene

reacties waren overweldigend.

Namens alle ontvangers willen wij u

hartelijk danken voor uw gulle giften en

levensmiddelen.

Namens de diaconieën van Hoogland/

Amersfoort-Noord,

John Waardenburg

Een impressie van het inpakken van de pakketten.

Oecumenische vespers in

De Inham

Traditiegetrouw worden er in het begin van

de Stille Week ‘s avonds in De Inham oecumenische

vespers gehouden: maandag (25

maart), dinsdag en woensdag van 19.15

tot 19.45 uur. Dit jaar sluiten we aan bij

het jaarthema ‘De grens van de mens’. We

stellen onszelf vragen als: Tot hoe ver ga ik?

Wat zijn onze idealen en onze waarden en

normen ons waard? En hoever ging Jezus?

Naast zang en muziek, gebed en stilte lezen

we uit de Bijbel. De vespers zijn momenten

van rust, inkeer en gebed om ons samen

voor te bereiden op Pasen.

Namens de voorbereidingscommissie,

Ariska Holland

Muziek in onze kerken

Kerstzang-

en daarna?

We zingen in Nederland wat af in kersttijd. Kinderen op de basisschool zingen de

liedjes over het kerstfeest enthousiast mee met cd of digibord. Alle koren nemen

kerstliederen op in hun repertoire en zingen in kerken en zalen. Klassieke werken

worden uitgevoerd door professionele koren en orkesten. In de kersttijd nemen

we even plaats in het stro naast de os en de ezel. We kijken naar het kindje in de

voerbak en raken ontroerd. ‘Gloria’ en ‘vrede op aarde’ zingen engelen en mensen.

En ‘Ik kniel aan uwe kribbe neer…’ Muziek live, op tv en op cd, het kan allemaal

niet op. ’Niemand ontkomt er aan, alleen het Kind is nog hetzelfde als voor

duizend jaren…’

In Het Brandpunt zongen we kerstavond dit prachtige lied van Jannet Delver op

muziek van Tom Löwenthal: ‘Nacht van droom en van verlangen draagt het schemerlicht

ternauwernood. Onuitwisbaar groeit verlossing in de barensweeën van

de tijd. Onmiskenbaar moe gedragen, wijkt het duister voor het volle licht. Dan

zingen sterren van de hemel een voor een, rivieren dansen de woestijn in meer

dan twee. Wij lopen recht op kronkelpaden naar jou toe.’

Nu en de komende weken vertellen en zingen we de verhalen van Jezus’ leven, zijn

inzet voor gerechtigheid. Epifaniëntijd, aswoensdag, tijd voor Pasen. Wie goed om

zich heen kijkt, ziet in onze tijd ook mensen die werken aan gerechtigheid. Sterren

van de hemel!

Voor het echt passietijd is en u wellicht de Mattheüspassion gaat beluisteren, is er

eerst tijd voor de cantaten van J.S. Bach. Voor elke zondag schreef hij er een die

deel uit maakte van de eredienst. In de Pieterskerk en Hooglandse Kerk in Leiden

worden binnenkort weer cantatediensten gehouden, zie www.pieterskerk.com.

Dick van der Niet

dvanderniet@kpnmail.nl

Kaarsenautomaat ‘De Langenoord’

Op kerkhof ‘De Langenoord’ is een kaarsenautomaat geplaatst. Hij staat bij de snijtafel en

het watertappunt halverwege het kerkhof bij de doorgang naar de tuin. Bij elke kaars is

een doosje lucifers gevoegd. De kaarsen kosten e 2,00 per stuk. Een deel van de opbrengst

komt ten goede aan het kerkhof.

Bestuur RK Begraafplaatsen Amersfoort

11


Oecumene

en de herinnering aan het boek

‘Der Stern der Erlösung’ van Franz Rosenzweig

Het gebeurde allemaal binnen een dag of tien, rond de Kerst. Eerst was er begin

oktober de oekaze welke katholieke kerkgebouwen er in Amersfoort mochten blijven

bestaan en welke hun deuren moesten gaan sluiten of nog enige uitstel kregen. De

geloofsgemeenschap Het Brandpunt werd aangewezen als een geloofsgemeenschap

waarin de bisschop van Utrecht nog wel wilde blijven investeren. Zij ‘ontving’ de

opdracht ‘het -blijven- uitdragen van de Oecumene’.

Door dit gebeuren ging ik terug in mijn herinneringen. Geboren en getogen in 1950

in de Noordoostpolder, waar de eerste bewoners ‘geselecteerd werden’, onder andere

ook naar geloofsrichtingen, namelijk 25% Rooms-Katholiek, 25% Hervormd, 25%

Gereformeerd en 25% ‘Openbaar’. En hoe het ongeveer twintig jaar later zo moeilijk

was voor sommige kerkleden van de beide protestantse kerken om ‘Samen op Weg’

te gaan. Hoe vooral mijn vader een pleidooi hield voor een SOW-gemeente en dat

deze er uiteindelijk ook kwam. Ons (Gereformeerd synodale) kerkgebouw verloor het

van het Hervormde kerkgebouw met mooie glas-in-loodramen, en kreeg een nieuwe

bestemming als galerie in het kleine dorpje Luttelgeest. Ikzelf zat toen al enige tijd op

kamers en studeerde in Tilburg. Ik had me aangesloten bij de Gereformeerde jeugdvereniging.

‘De meest vrijzinnige’ in de regio/classis, volgens een andere GJV, die ons

uitkoos voor een uitwisselingsweekend, want wij mochten van de kerkenraad carnaval

vieren in de kerk! Ook zong ik mee in het koor van de Maranathaparochie. Zo werd in

mij het verlangen naar een verdergaande oecumene geboren. Dat uitte zich later, toen

wij in Veenendaal woonden, in het lid worden van de studentengemeente te Wageningen

en het toetreden tot de Basisbeweging van basisgroepen en kritische gemeenten

in Nederland vanaf haar oprichting in de Dominicuskerk te Amsterdam, begin jaren

zeventig van de vorige eeuw. En vervolgens tot het volgen van Agogisch Theologisch

Onderwijs (ATO), aan de Katholieke Hogeschool van Utrecht, dat vanuit een samenwerkingsverband

met de protestantse Sociale Academie De Horst, werd opgericht. Een

direct gevolg van het Vaticaanse Concilie II en van de Bevrijdingstheologie uit Zuid

Amerika. Daar studeerde ik met protestanten en katholieken, vrouwelijke en mannelijke

religieuzen. Daar werden we onderwezen in Tenach en Evangelie, de Joodse

wortels van onze Christelijke geloofstradities. Een nieuwe ‘ora et labora’ wereld ging

daarmee voor ons open. We kregen de (kerkelijke) bul aan het eind van de opleiding.

Ons opleidingsinstituut stond op het terrein waar ook kardinaal Alfrink woonde.

Na de opleiding vond ik een baan als geestelijk verzorgster bij de Heldringstichtingen,

een instituut voor behandeling en zorg in de Kinderbescherming en Jeugdpsychiatrie,

en bij de Stichtingsgemeente, De Vluchtheuvel, in Zetten. In die tijd las en besprak ik

met andere ATO-afgestudeerden en onze ‘rabbi’, priester en kunstenaar, Tamis Wever,

het boek ‘Der Stern der Erlösung’ van Franz Rosenzweig. Dit boek schreef Rosenzweig

in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Later vertaalde hij samen met Martin

Buber het Oude Testament oftewel de TeNaCH. Wat Rosenzweig ons in dat boek

leerde was onder meer dat het goed, vruchtbaar was om als Jood te staan in jouw

‘geloofstraditie’ en dat jij, als niet-Jood, als Christen, er goed aan deed jouw eigen

traditie trouw te blijven en je daarin eveneens verder te ontwikkelen. Het gaat om

het ‘lehren en lernen’ (onderwijzen en leren) van elkaar(-s tradities), zo leerde hij ons.

Om het elkaar bevragen, het stellen van de juiste vragen, en niet om het bekeren van

elkaar, zo leerden wij daar in het leerhuis van onze nascholing. En vandaag de dag

kunnen we dat natuurlijk verder doortrekken naar het in gesprek gaan met anderen.

Bijvoorbeeld zoals vorig jaar, met mensen die behoren tot de Islam, het Boeddhisme,

het Jodendom. Of, zo dacht ik deze week, met anderen die behoren tot de Nederlands

Gereformeerde Kerk of de Aziatische pelgrims die respectievelijk hun kerkdiensten

houden en hun Eucharistische Landelijke Kerstfeest vierden, in de afgelopen maanden,

in Het Brandpunt.

Ank van der Veen

12

Wereldgebedsdag

2013

Wereldwijd wordt op de eerste vrijdag in

maart dezelfde liturgie gevolgd. De liturgie

met als thema ‘Hoezo, een vreemdeling?’

is dit jaar samengesteld in Frankrijk. De

viering wordt gehouden op vrijdagmiddag

1 maart om 15.30 uur in De Pastorie, naast

de Sint Martinus, Kerklaan 22, Hoogland.

Na afloop staat er een kopje koffie of thee

voor u klaar.

De collecte is bestemd voor de opvang

van vrouwelijke clochards in Parijs, een

kindertehuis in Rwanda en speciaal onderwijs

voor kinderen met een beperking en

gedragsstoornissen in de Elzas. Van harte

aanbevolen!

Triodos Bank 390224839 t.n.v. Stg. Nederlands

Comité Wereldgebedsdag, Almere.

Informatie bij Ria Abbring, tel. 4808403.

Reünie Chr.

(jongeren)koor

Message

Op 16 januari bestond het Chr. (jongeren)

koor Message alweer 30 jaar!

Reden genoeg om een gezellige reünie te

organiseren en mensen van vroeger en nu

te ontmoeten.

De datum staat al vast:16 maart. De locatie

ook: Verenigingsgebouw Het Brandpunt bij

de Paaskerk in Baarn (Oude Utrechtseweg

4-A, 3743 KN, Baarn). De reünie begint om

13.30 uur. We gaan een paar nummers van

vroeger instuderen voor een miniconcert

‘s avonds, maar natuurlijk is er ook volop

gelegenheid om die dag gezellig bij te kletsen

en met elkaar herinneringen op te halen.

Uiteraard krijgt iedereen die bij ons bekend

is persoonlijk een uitnodiging. Helaas zijn

sommige (e-mail)adressen in de loop der

jaren veranderd. Daarom roepen we in dit

bericht iedereen op die ooit op Message

heeft gezeten. Meld je aan bij erna.tulp@

gmail.com. Heb je zelf niet op het koor

gezeten, maar ken je iemand die wel lid

was van Message, geef dit bericht dan aan

hem/haar door. Hoort, zegt het voort…

Namens de Reüniecommissie,

Erna Tulp


Carnavalsmis: Alle zegen komt van boven

Tijdens het carnavalsweekend is er weer de carnavalsmis in de St. Josephkerk op zaterdagavond. Een unieke mis waar met respect

gevierd wordt, maar ook gelachen mag worden. Moeten we vrezen voor de donder en de bliksem of de regen beschouwen als een

zegen? Iedereen, actief carnavalist of niet, is vrolijk verkleed welkom in de kerk. Samen met pastor Roderick Vonhögen, de Veenvocals,

het kinderkoor en de Turfstampers maken we er - alweer voor de 8 ste keer - een mooie viering van. Prinses Astrid, adjudanten

Koen en Rob, de Raad van Elf en de Jongerenraad zullen aanwezig zijn. De mis zal in de sfeer van het motto van Prinses

Astrid I zijn. De mis zal traditioneel worden afgesloten met het ‘Niet kniezen niet zeuren’ en het Hooglanderveens volkslied.

Aanvang van de Carnavalsmis op 9 februari is om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie, thee (limonade voor

de kinderen) te drinken. Daarna kan iedereen zich in het carnavalsgeweld storten.

Muziek na de markt

Afgelopen jaar zijn er op zaterdagmiddag verschillende keren korte concertjes gegeven in

het mooie witte Evangelisch-Lutherse kerkje aan de Langestraat 61, steeds onder de naam

‘Muziek na de markt’. Een uurtje muziek, uiteenlopend van aard, in een ruimte met een

mooie akoestiek, gratis toegankelijk en met een collecte na afloop.

Ook dit jaar zullen zulke concerten plaatsvinden. Gekozen is voor de derde zaterdag van elke

maand, te beginnen op 16 februari. Momenteel wordt over de concrete invulling nog druk

beraadslaagd, maar we raden u aan de publiciteit hierover goed in de gaten te houden!

Voor informatie: paulinehulst@planet.nl

Paasgroetenactie 2013

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar

weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen

en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De kaarten zijn

gemaakt in projecten in de gevangenis in Vught, waar gedetineerden nadachten

over ‘Herstelde relaties’ en over ‘Nieuw leven’ en daar werkstukken over maakten.

Zo geeft u met deze paasgroet de boodschap van Pasen door. Zo’n kaart doet goed.

Niet alleen de gevangenispredikanten zeggen dat, het blijkt ook uit de reacties van

mensenrechtenactivisten en -organisaties. Het sturen van een paasgroet betekent:

een teken van hoop geven. Zo’n kaart ontvangen geeft hen weer even moed om een

moeilijke tijd in hun leven door te komen: er wordt met hen meegeleefd.

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op verschillende zondagen in de

40-dagentijd is het mogelijk om na de viering deze kaarten mee te nemen om te

ondertekenen, van postzegel te voorzien en op te sturen. Het is fijn als u daar ook

wat persoonlijks op kunt zetten, een tekst of een bemoedigend woord. Toch lijkt

het voor u als afzender een wat onpersoonlijke zaak, omdat u niet weet aan wie u

de kaart stuurt. Namen noemen kan niet in verband met de privacy, maar het doet

goed als mensen je met een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen versturen! Houd voor meer informatie

de nieuwsbrief in de gaten.

Diaconie Amersfoort-Noord/Hoogland

Contactpersoon: Agi Marik (post.marik@vathorstnet.nl)

13

‘Je houdt me

toch wel vast?’

Thema-avond in De Inham,

maandag 18 maart 20.00 uur

Op maandag 18 maart verzorgt dominee

Bert Prinsen een lezing over ‘dementie en

geloof’ in De Inham, aanvang 20.00 uur.

Direct betrokkenen zoals partners, familieleden,

ambtsdragers en andere geïnteresseerde

gemeenteleden zijn van harte welkom.

Bert Prinsen gaat over dit thema in gesprek

met u. Vanuit de belofte dat elk mens kostbaar

is in Gods ogen zoekt hij naar wegen

tot contact met dementerenden. Hij werkte

de laatste jaren in een verpleeghuis als

geestelijk verzorger.

over het boek ‘Je houdt me toch Wel vaSt?’

De diagnose dementie kan hard aankomen.

Bert Prinsen, de auteur van het boek ‘Je

houdt me toch wel vast?’, spreekt liever van

‘dementeren’; het geeft een proces aan,

soms van vele jaren. Vanuit een invoelende

houding neemt hij ons mee op een

expeditie door een onbekend en bergachtig

landschap. Een tocht waarbij verrassende

ontmoetingen plaatsvinden tussen

de dementerende en zijn of haar naaste,

maar waar soms ook sprake is van diepe

teleurstelling om contacten die nooit meer

worden zoals ze waren. Zijn we in staat te

erkennen dat in de ogen van de Heer ieder

mens een kostbaar mens is én blijft?

Bert Prinsen beschrijft in zijn boek het

indringende proces van dementeren en

staat daarnaast ook stil bij de praktische en

geestelijke zorg voor deze kostbare mensen.

‘Je houdt me toch wel vast? Over dementerende

mensen en hun naasten’, Uitgeverij

Filippus, ISBN 978-90-7689-039-5, e12,50.


Gezocht: nieuwe locatie Kledingbank

In het AD-Amersfoort van 15 december

stond een artikel met als titel: ‘Kledingbank

staat volgend jaar op straat.’ Dit

bericht bereikte ons op dat moment als een

donderslag bij heldere hemel. Het huidige

pand, dat door Portaal Eemland om niet

aan de Kledingbank ter beschikking is gesteld,

gaat plaats maken voor nieuwbouwappartementen.

Ondanks dat een exacte

planning nog niet bekend is, is het nu wel

de hoogste tijd om de noodklok te luiden.

Wij willen u vragen of u mogelijkheden ziet

om ons en vooral onze cliënten te helpen

bij het vinden van een nieuwe locatie. Het

belangrijkste is uiteraard, dat juist in deze

tijd van economische malaise, onze cliënten

niet in de kou blijven staan.

Het afgelopen jaar kende de Kledingbank

een groei van ruim 25%. We hebben onge-

veer 2200 cliënten van dienst kunnen zijn.

Voor 2013 is de verwachting dat de groei

nog verder gaat toenemen. In de afgelopen

zes jaar is de stichting Kledingbank Amersfoort

uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie

met ongeveer 65 vrijwilligers. De

Kledingbank wordt niet gesubsidieerd vanuit

de gemeente of andere instellingen en

heeft geen eigen middelen om een huur op

te brengen. De inkomsten van de stichting

Kledingbank Amersfoort, die voornamelijk

bestaan uit giften en de opbrengst van de

door ons afgekeurde kleding, worden ingezet

om onze cliënten zo optimaal mogelijk

van dienst te kunnen zijn door bijvoorbeeld

nieuw ondergoed aan te schaffen. Als professionele

vrijwilligersorganisatie beschikt

stichting Kledingbank Amersfoort over een

ANBI status, wat fiscaal aantrekkelijk is bij

Concert

Projectkoor Brandpunt

Op 16 maart wordt om 20.00 uur in de Heilig Kruiskerk aan de Liendertseweg het

Stabat Mater van Karl Jenkins uitgevoerd. Dit moderne werk is nog niet eerder in

Amersfoort ten gehore gebracht. Voor de uitvoering is het projectkoor Brandpunt verantwoordelijk,

dat hiermee voor de vijfde keer onder de bezielende leiding van Marijke

van Leerzem in de schijnwerpers staat.

Het Stabat Mater van Karl Jenkins is een modern en multicultureel muziekstuk voor

koor en symfonieorkest. Van oorsprong is het Stabat Mater een christelijk lied over het

verdriet van Maria, die bij haar gekruisigde zoon Jezus staat. Jenkins voegde Arabische,

Aramese en Hebreeuwse teksten uit verschillende tijden toe. Zo is een muziekwerk

ontstaan rondom het oeroude thema van pijn en verdriet. In de compositie is een

klassieke stijl gecombineerd met Arabische muzikale invloeden.

Karl Jenkins (1944) is een Welsh componist. Zijn doorbraak als componist kwam met

het project Adiemus, een serie ‘new age’ albums, gemaakt tussen 1995 en 2003. Het

Stabat Mater schreef hij in 2007.

Het voor deze gelegenheid samengestelde projectkoor bestaat uit ruim 120 vrouwen

en mannen. Solistische medewerking aan het programma wordt verleend door

mezzosopraan Ekaterina Levental en sopraan Herma van de Coterlet.

Voor de orkestrale begeleiding is l’Orchestra Particolare verantwoordelijk.

Entreekaarten zijn vanaf half februari online te verkrijgen via www.projectkoorbrandpunt.nl

en bij alle Free Record Shops. Normaal tarief e 20,-; houders van studentenkaart

of CJP e 12,50; kinderen t/m 12 jaar e 5,-. De prijzen zijn exclusief verwerkingskosten.

Op de dag van de uitvoering bedraagt de toegangsprijs, voor zover er nog

kaarten beschikbaar zijn, aan de zaal e 25,-

Informatie en bestellen van kaarten: www.projectkoorbrandpunt.nl

14

donaties of giften. Wij hopen van harte

dat u, of misschien relaties in uw netwerk,

ons kunt helpen. Mocht u licht aan het

einde van tunnel zien, neem dan contact

met ons op. Wilt u bij ons komen kijken om

een betere indruk te krijgen, dan kunt u

een afspraak maken voor een rondleiding.

We kunnen ook een presentatie bij u op

kantoor komen geven.

Wij willen u namens iedereen die betrokken

is bij stichting Kledingbank Amersfoort bij

voorbaat bedanken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de stichting

Kledingbank Amersfoort

Chris Verdoner, Ingrid de van der Schueren,

Hetty Ordelman, Addy Burger en Annemiek van

Woudenberg

STICHTING RONDOM DE KANTATES

‘Lutherische Messe

in g-moll’ BWV 235 J.S. Bach

Bij deze uitvoering van het Amersfoorts Kantatekoor

en orkest o.l.v. Bas Ramselaar hoort

u de 3 e Lutherse Mis van Johann Sebastian

Bach. Van de vier ‘korte’ of Lutherse missen,

geschreven in de periode 1737-1738, is dit

de enige mis in een mineurtoonsoort. De

Lutherse missen worden ook wel ‘parodiemissen’

genoemd, omdat Bach voor verschillende

delen (die de katholieke orde van

dienst volgen) gebruik maakte van stukken

uit eerder geschreven cantates. En, meester

als hij was, ontstond er zo weer een geheel

nieuwe compositie. In deze mis heeft hij

delen uit drie verschillende cantates

(BWV 187, 72 en 102) gebruikt.

Het koor heeft een belangrijke rol in dit

werk. Met het Kyrie, Gloria en Sanctus omringt

het koor de daarbinnen liggende aria’s

Gratias, Domine Fili en Qui tollis, gezongen

door o.a. de solisten Maria den Hertog

(alt) en Janko Fraanje (bas). Als wereldlijke

tegenhanger van dit werk hoort u de Suite

in c van G.F. Händel, tijdgenoot van Bach.

De musici zijn hierbij Hein Hof (kistorgel)

en Henk van Zonneveld (clavecimbel).

Van harte aanbevolen! Zaterdag 2 februari

St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 29,

Amersfoort. Aanvang 19.00 uur.

Gratis toegang, collecte na afloop.

www.rondomdekantates.nl


Kerkzegels in beeld in ‘Verzegeld verleden’

‘Ik ben nou eenmaal een figuur die de onmogelijkste zaken aan elkaar wil knopen,’ zegt Riemer Smallenbroek

lachend, ‘en dan vind je soms de gekste dingen!’ Zijn hand ligt op zijn levenswerk, een lijvig boek

met als titel ‘Verzegeld verleden’. Daaraan staat een groot deel van de ongeveer 20.000 kerkzegels die

hij bezit, bij elkaar gesprokkeld in meer dan vijftig jaar speuren en navragen. Bij het boek, uitgegeven in

eigen beheer in een kleine oplage, zit een cd met film- en radiofragmenten. Tot nog toe heeft zich nog

geen ‘officiële’ uitgever gemeld: ‘Vooral die cd maakt het duur. En ik wil beslist dat die erbij zit.’

Kerkzegels zijn al jarenlang Riemers lust en leven. Inmiddels is hij 82 jaar, maar dat is hem niet aan te

zien. Hij sport nog twee keer per week op zijn oude werkplek, vliegbasis Soesterberg, op de fiets erheen en

weer terug. Veel tijd gaat er naast de kerkzegels ook zitten in het Luchtmacht Mannenkoor, waarvan Riemer

al vele jaren lid is en waarvoor hij ook veel werk verzet. Concerten in binnen- en buitenland gaven hem de mogelijkheid

om ook over de grenzen in de vele kerken en kathedralen waar werd opgetreden, materiaal te zoeken voor

zijn andere hobby, de kerkzegels. ‘Kerkzegels zijn een waarmerk van een plaatselijke of landelijke kerk. In vroeger eeuwen gaf een

zegel een kerkelijk document een officiële status. Zo werden ze bijvoorbeeld gebruikt om een lid van de ene naar de andere kerk over

te schrijven,’ vertelt Riemer. ‘Tegenwoordig worden ze vooral gebruikt als logo op briefpapier en bij advertenties.’

een leeuW en een lam

In 2007 verscheen in dagblad Trouw de Religieuze Canon, een overzicht van de godsdienstige geschiedenis van Nederland in 25

vensters, scharnierpunten in het Nederlandse kerkelijk leven, zoals de Hervorming. Elk venster was geïllustreerd door de Utrechtse

kunstenares Brigida Almeida. Riemer zag zijn kans schoon: hij vroeg Almeida of hij de illustraties mocht gebruiken voor zijn boek

over kerkzegels. Dat mocht. En zo werd ‘Verzegeld verleden’ een waar kunstwerk met een ‘eigen’ verhaal.

Riemer was beroepsmilitair, net als zijn vader. Zijn passie voor kerkzegels ontstond toen hij vele jaren geleden in Arnhem militair

ouderling werd. ‘Dat bestond toen nog. Je had een gesprekje met zo’n dienstplichtig militair, over waar hij vandaan kwam en wat hij

deed. Daarvoor moest je ook corresponderen met de kerkelijke gemeente waar zo iemand vandaan kwam. En dan kreeg ik brieven

terug met daarop vaak een kerkzegel.’ Zijn interesse was gewekt. ‘Ik kreeg een zegel uit de gemeente Dieren onder ogen. Daarop

was een leeuw en een lam afgebeeld. Hé, wat geinig, dacht ik toen. Ik was geïntrigeerd door de tekst, de vorm en het beeld.’

Kerkzegels zijn er in alle soorten en maten, van protestantse en katholieke kerken, in binnen- en buitenland. Riemers verzameling telt

zegels uit Canada, Frankrijk, Duitsland en zelfs uit Colombo op Sri Lanka. ‘Vroeger moesten kerkzegels aan bepaalde voorwaarden

voldoen, daar waren speciale commissies voor. Die bestaan niet meer. Er worden nog steeds nieuwe zegels ontworpen. Ik speur allerlei

kerkbladen en historische tijdschriften af en ik vind nog steeds nieuwe.’ Riemer kan smakelijk vertellen over alle kerkzegels die hij

inmiddels onder ogen gehad heeft. Het oudst bekende kerkzegel is het zegel van de hervormde gemeente van Breda, dat natuurlijk

ook in het boek staat. Zelf kerkt hij in De Inham, de naam die hij ooit zelf voor deze kerk bedacht. En niet alleen, zoals velen denken,

omdat de kerk aan de Hamseweg staat: ‘Dominee Jo Tissink wees me erop dat Paulus ooit gered werd op de inham van Malta! Er

bleek daar een St. Paul’s Cathedral te staan. Ik heb de kanselier van de Maltezer Orde daar geschreven en hij stuurde mij een prachtig

wapen. In het kerkzegel van De Inham dat ik ontworpen heb, komt de golf, het water terug. Die zie je ook op het doek achter de

preekstoel. Die golf symboliseert het water van de Zuiderzee en van de zee rond Malta. En zo is de verbinding weer gelegd!’

Nelleke Slootweg

Jubileumnummer Historisch Tijdschrift GKN

In het jubileumnummer (nr. 25) van Historisch Tijdschrift GKN noemt kerkhistoricus Gert van Klinken drie nieuwe thema’s voor gereformeerde

geschiedschrijving. Peter Dillingh beschrijft de commotie in gereformeerd Dordrecht in 1978 rondom het afgeketste beroep op ds.

Gideon van Dam. De dominee bleek lid te zijn van de PvdA en dat was voor Dordt een stap te ver. Dick Kaajan geeft een beschrijving van een

gebrandschilderd kerkraam in Wassenaar, gemaakt door kunstenaar Roeland Koning. Oud-synodevoorzitter ds. Pieter Boomsma reflecteert

op de vraag of het meegaan in de Protestantse Kerk in Nederland heilzaam is geweest voor de gereformeerden. Het romanfragment komt

dit keer uit een bestseller uit 1925: ‘Neveldijk’ van ds. D. Hogenbirk. Tegelijk met dit nummer verschijnt een extra aflevering (nr. 26) met in

memoriams over predikanten die zijn overleden in de periode 2004-2012 én de doorlopende bibliografie van publicaties over gereformeerde

kerken. Historisch Tijdschrift GKN (over de geschiedenis van de gereformeerden die mee-gingen naar de Protestantse Kerk) bestaat tien jaar

en verschijnt minstens tweemaal per jaar. Registers op alle jaargangen zijn te vinden via www.hdc.vu.nl/htg. Een abonnement kost e14,-.

Informatie en aanmelding: Redactie HTG, Cremerstraat 434, 3532 BT Utrecht, e-mail: f_rozemond@ziggo.nl.

15


Grond- en groenvoorzieningswerk

VERBEEK’S

L o o n b e d r i j f

Bij ieder grondwerk de handigste machines,

voor het beste resultaat!

Ook rioolonderhoud, rooi- en snoeiwerk.

Voor zowel bedrijven als particulieren

grootonderhoud- en/of seizoencontracten.

Vrijblijvende prijsopgave!

André Verbeek • Coelhorsterweg 30 • Hoogland

Tel. (033) 480 13 98 • Mob. tel. 06 50 66 38 44

Albert Heijn Hoogland

Kraailandhof 40

3828 JM Hoogland

16

Hier had uw advertentie

kunnen staan

Informatie: administratieLV@pknamersfoortnoord.nl

VERHUURBEDRIJF WESTERHUIS BV

De Stuwdam 2 - 3815 KM Amersfoort (De Wieken)

Tel. 033 - 455 09 28

Fax: 033 - 455 25 78

www.westerhuis-verhuur.nl

info@westerhuis-verhuur.nl

Verhuur van o.a.:

servies - glaswerk - bestek

- meubilair - kramen

jarenlange ervaring in uitvaartverzorging

de Haan en van de Kamp

Mozartweg 58 | 3816 LT Amersfoort

overlijdensmelding (dag & nacht) 033 475 70 07

Vervanging oude CV ketel,

aanleg en onderhoud CV

aanleg elektra

INSTALLATIE SERVICE

VREEMAN & BIRSAK

Eikenlaan 14 - 3828 BZ Hoogland

Telefonische (033) 4519259 - info@vb-installatieservice.nl

afspraken: 033-4567246


Bij de vieringen…

10 februari

Op deze laatste zondag van de Epifanie

zien we dat Jezus Simon de opdracht geeft

zijn netten uit te zetten in diep water. De

grote opbrengst van deze actie lijkt de

opmaat voor de opdracht: volg mij en wordt

vissers van mensen. Deze woorden hebben

een beklemmende ondertoon, maar mogelijk

klinkt er ook iets bevrijdends in door. Of

zoals Dag Hammerskjøld het zegt:

‘Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde.

Ik weet niet wanneer zij gesteld werd.

Ik herinner me niet dat ik antwoordde.

Maar eens zei ik ja tegen iemand of iets.’

Lezingen uit Jesaja 6, 1-8 en Lucas 5, 1-11.

Voorganger is Thea Kloek.

13 februari - Aswoensdag

Voorgangers zijn ds. Anette Sprotte en

pw. Edith Vos.

17 februari

Eerste zondag van de veertigdagentijd.

Voorganger is pw. Guus Timmerman.

24 februari

Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd

met de naam ‘Denk aan mijn barmhartigheid’

lezen we het verhaal uit 1 Samuel

24. Saul is niet langer meer de gewenste

koning, maar David weet hem op te vro-

lijken door zijn harpspel. Daardoor is Saul

zeer gesteld op David. Maar dat is van korte

duur, want David wordt een bedreiging voor

het koningschap van Saul. Wanneer David

op de vlucht slaat voor Saul, krijgt David de

kans om met Saul af te rekenen. Maar dat

gebeurt niet. David laat het aan God over

om recht te spreken. Op deze zondag vieren

we de verbondenheid met God en met Jezus

Christus in de symbolen van brood en wijn.

Voorganger is ds. Anette Sprotte.

3 maart

Op deze zondag stellen de communicantjes

van dit jaar zich aan u voor. Daarna gaan

zij, samen met de andere kinderen, naar

de kinderwoorddienst. Wij zullen ons op

deze derde zondag van de veertigdagentijd

buigen over de lezing van de vijgenboom

uit Lucas 13. Voorganger is pw. Edith Vos.

10 maart

We volgen het spoor van de verhalen

over koning David en lezen uit 2 Samuel

14:1-24. David is boos op zijn zonen. Eerst

verkracht de oudste, Amnon, zijn halfzuster

Tamar. Vervolgens laat haar broer Absalom

de verkrachter vermoorden en slaat zelf

op de vlucht. Noch op die ene, noch op de

andere misdaad reageert David adequaat.

Dan komt er een wijze vrouw uit Tekoa en

haar verhaal biedt uitkomst. Ook op deze

zondag is een tafelviering gepland.

Voorganger is ds. Anette Sprotte.

17

H e t B r a n d p u n t

17 maart, 10.00 uur

Voorganger is pw. Josephine van Pampus.

11.30 uur Thomasviering in het kader van

het jaarthema: ‘De grens van de mens’

Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met

verlangen en voor gelovigen met vragen.

In de ruimte van onze kerk zoeken we naar

hedendaagse openheid. Met woorden

en teksten, maar ook met verstilling en

verbeelding. Omdat niet iedereen hetzelfde

wil, is er ‘de Heilige Chaos’ waarin je in

beweging kunt komen en uit verschillende

mogelijkheden kunt kiezen. Thomasvieringen

zijn komen overwaaien uit het Finse

Helsinki en zijn geïnspireerd op Thomas die

een ongelovige gelovige volgeling van Jezus

was.

Voorganger is ds. Anette Sprotte.

Doopvieringen

Voor het plannen van dopen verwijzen we u

naar het secretariaat van de parochie Onze

Lieve Vrouw van Amersfoort. Daar kunt u

iedere ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur

terecht. Het secretariaat is bereikbaar onder

het telefoonummer 4893599.

Er is een doopviering op Paasochtend

gepland, zondag 31 maart om 10.00 uur.

Het voorbereidende gesprek met de pastores

vindt plaats op maandag 4 maart om

20.00 uur in Het Brandpunt.


EIGEN REPARATIEATELIER!

Leusderweg 133 - 133 3818 AB Amersfoort

Telefoon (033) 461 41 61

www.juweliernipshagen.nl

info@juweliernipshagen.nl

tel: 033 - 4614161

Een compleet verzorgde

uitvaart voor slechts € 3.585,-

“Uit zorg voor degenen die straks achterblijven, heb ik

kijk voor onze merken op www.juweliernipshagen.nl een UZET basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten.

Voor een éénmalige afkoopsom van € 3.585,- (prijspeil 2011)

heb ik de zekerheid dat alles uitstekend wordt verzorgd.

De UZET-polis keert bij overlijden niet uit in geld, maar

geeft recht op de verzorging van de begrafenis of

crematie zoals vastgelegd in de polis. Een gerust gevoel.”

Bel gratis 0800 - 022 45 35

of ga naar www.uzet-nederland.nl

Kerklaan 2 A , 3828 EB Hoogland/Amersfoort.

Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 033 - 464 80 06.

18

Vanuit ons stijlvolle makelaars-

kantoor (200m 2 )

in Hoogland bieden wij u:

Kiers Vastgoed Tel. 033- 455 69 69

Kraailandhof 47-49 Site: www.kiers.nu

3828 JP Hoogland E-mail: info@kiersvastgoed.nl


Bij de vieringen…

3 februari

Voorganger is ds. Willem Klamer.

Als voorproefje uit het Nieuwe Liedboek

(verschijnt na Pinksteren) zingen we deze

zondag ‘De hemel van hier’, het lied dat

in de vorige Lopend Vuur in deze rubriek

werd afgedrukt. Over die hemel lezen we in

Openbaring 21:1-5. Verder vragen we ons

af wat de volgende bede in het Onzevader

betekent: ‘Uw wil geschiede, gelijk in de

hemel alzo ook op aarde.’ Wordt de hemel

hier qua gehoorzaamheid aan de aarde ten

voorbeeld gesteld?

Voor de doop in de 10-uurdienst zijn inmiddels

twee kinderen aangemeld.

10 februari

Voorganger is ds. Nel Walet-Kooij.

Voor deze zondag kies ik waarschijnlijk de

alternatieve lezing die het oecumenisch

leesrooster aangeeft: Exodus 2:1-10. Daarin

staat het verhaal over Mozes in het biezen

kistje. Overbekend misschien? Of zijn er toch

nog nieuwe sporen in te ontdekken? Welke

rol spelen de vele vrouwen om Mozes heen?

We hopen dat op deze zondag te ontdekken.

17 februari

Voorganger is ds. Willem Klamer.

Deze eerste zondag van de 40-dagentijd

staan we stil bij de krachten die Jezus van

de wijs proberen te brengen op de weg die

hij moet gaan, en wanneer hij op die weg

bang wordt. In verband met die tegenmacht

en angst valt ook het woord ‘verzoeking’ of

‘beproeving’. Verhalen daarover vinden we

onder andere in Lucas 4:1-13 en 22:39-46.

We zingen voor het eerst psalm 130 - ‘Uit

de diepten roep ik U’ - in een versie die ook

in het Nieuwe Liedboek te vinden zal zijn

(zie elders op deze pagina’s).

In de 10-uurdienst zingen we samen met

‘Zang en Vriendschap’ o.l.v. Hendrika

Veerman.

24 februari

Voorganger is ds. Rolinka Klein Kranenburg.

3 maart

Voorganger is ds. Willem Klamer.

Deze derde zondag van de 40-dagentijd

zingen we een tafelgebed met onder andere

de volgende regels over Jezus: ‘die niet

steil en ongenaakbaar, | niet hooghartig

als een heerser, | maar in knechtsgestalte

leefde; | die zijn leven voor zijn vrienden

prijsgaf, door een vriend verraden, | die,

getergd tot op het kruis, |voor zijn vijand

heeft gebeden…’ Deze regels van Oosterhuis

zijn geïnspireerd door Lucas, van wie we

enkele slotscènes uit het verhaal van Jezus’

terechtstelling zullen lezen (Lucas 23:26,

32-43, 44-47).

In beide diensten vieren we het Heilig

Avondmaal en om 10 uur zingen we samen

met de cantorij o.l.v. Johan van Wijk.

10 maart

Voorganger is ds. Nel Walet-Kooij.

Deze zondag valt in het midden van de

40-dagentijd. De liturgische kleur is dan

niet helemaal het donkere paars, maar

roze. Alsof het licht van Pasen er al even

doorheen schijnt. Wat de lezing(en) voor

deze zondag gaan worden weet ik op het

moment dat ik dit schrijf, nog niet…

17 maart

Voorganger is ds. Willem Klamer.

Het plan (!) voor deze vijfde zondag van de

40-dagentijd is om ons te laten inspireren

door een gezang dat van de weg van Jezus

spreekt als ‘de weg van het offer’ (Gez.

173:4) en een ander gezang dat de liefde

van Jezus een ‘verborgen’ liefde noemt (Gez.

176). Wat de bijbellezing betreft denk ik

aan een scène uit het lange verhaal van

Johannes over de berechting van Jezus door

Pilatus (Johannes 18:28-19:16).

Dopen en opdragen

Als doopdata zijn gepland: 3 februari, 7

april en 5 mei. U dient zich (tijdig) aan te

melden bij ds. Willem Klamer, de predikant

die op deze zondagen voorgaat. Met hem

én de ouderling van dienst hebt u het voorbereidende

doopgesprek, mogelijk samen

met andere doopouders. Als er onvoorzien

veel dopelingen worden aangemeld, wordt

een extra doopdatum gepland.

Het is overigens ook mogelijk om uw kind

in een zondagse kerkdienst op te dragen.

19

D e I n h a m

Vakantie

Vanaf zondagmiddag 3 februari tot en met

maandag 11 februari zijn wij op vakantie.

Deze dagen wordt het pastoraat waargenomen

door collega ds. Anna Walsma, pastor

van De Herberg, tel. 8892915. In dringende

gevallen kunt u bij haar terecht. U kunt

natuurlijk ook contact opnemen met het

Pastoraal Meldpunt van De Inham: Heleen

Kalf, tel. 4809091.

ds. Willem Klamer

In memoriam...

Jansje de Jong- van der Werf

24 juni 1948 – 12 december 2012

Op de rouwbrief stond

een gedichtje van de

hand van Jansje zelf:

‘Zon onder de vleugels |

prachtig gezicht: | één

vleugel donker, | één

vleugel licht. | Zo te

vliegen | in evenwicht...’

Jansje schreef het op de Tolick, toen ze een

meeuw zag overvliegen. Dat was november

2002. Toen was de borstkanker al langsgekomen

en vervolgens de tumoren in haar

hoofd. Hoe behoud je in zo’n situatie je

evenwicht, hoe ga je verder op twee benen,

twee vleugels? Ze zag die evenwichtskunstenaar

in de lucht, in het licht van de zon:

het kon! Ze heeft het beeld gekoesterd

en de regels opgeschreven in een boekje

waarin ze raakpunten met God bewaarde.

Jansje was een evenwichtskunstenaar, een

levenskunstenaar.

Liesbeth, de oudste dochter sprak over een

regel die ze in datzelfde boekje vond: ‘In

alles zit een scheur. Zo kan het licht naar

binnen.’ Een van de zinnen van broer Piet

luidde: ‘Ik geloof dat de Heer ons Jansje

geschonken heeft om de wereld wat mooier

te maken; en dát heeft ze gedaan!’

‘Laatste gedicht’ van Hans Andreüs werd

gelezen en verzen uit Psalm 27, beide gedichten

zitten vol twijfel én vol vertrouwen.

We luisterden naar ‘Elk mens die hef zich

‘n kruus te dragen’, een lied van de Drent

Daniël Lohues, dat Jansje koesterde.

Denken wij in gebed aan Wim, de dochters

Liesbeth en Marjolein, hun mannen en

kinderen, en de moeder van Jansje.

ds. Willem Klamer


D e I n h a m

Jan Noorlander

28 mei 1949 – 13 december 2012

Terug van vakantie, half

oktober, bleek Jan Noorlander

heel ongeneeslijk

ziek te zijn. Omdat

behandeling weinig zou

opleveren, besloten Jan

en Hennie om niet tegen

het onontkoombare

te gaan vechten, maar de energie te gebruiken

voor afscheid nemen. Velen zijn nog

langsgekomen en Jans openheid verdreef

hun schuchterheid. Amper acht weken later

was de uitvaart. Op de rouwkaart stond: ‘Als

treinmachinist heeft Jan de sneltrein van

het leven genomen en zijn eindstation de

Hemel bereikt. Dat geloven wij.’ De laatste

zin geeft aan wat hem geholpen heeft om

te berusten en te dragen. Gelukkig heeft

het dragen kort geduurd.

Hennie sprak van ‘mijn grote liefde’ en

‘liefde’ was de hoofdtoon van de kerkdienst:

‘Sterk als de dood is de liefde’ (Hooglied

8:6) klonk bij hun trouwen en bij het

afscheid opnieuw. Jan was een eigenzinnige

man en Hennie – ook best eigenzinnig –

kon dat wisselen. Als vader heeft Jan zijn

drie zonen stevigheid geboden, het woord

‘rots’ viel, een vast punt, niks grilligheid of

dingen die eruit schoten, het was stabiliteit

en veiligheid.

Hennie droeg met vijf mannen, onder wie

de zonen, haar man op de schouders naar

het graf op Coelhorst en legde zijn lichaam

daar te ruste.

Denken wij in gebed aan Hennie, de zonen

- Robertjan, Bas en Marco -, hun vrouwen

en de kleinkinderen.

ds. Willem Klamer

Roel Kisjes

22 mei 1937 – 5 januari 2013

Wanneer in de kerk

een mooi lied werd

gezongen, konden bij

Roel Kisjes de tranen

over de wangen biggelen.

Jarenlang was

hij lid van ‘Zang en

Vriendschap’ en van de

cantorij. Wat hem dan raakte kon hij niet

zeggen, woorden voor gevoelens ontbraken

hem. Roel groeide op in een tijd waarin

geen aandacht was voor wat je voelde.

Daarnaast kende het gezin waarin hij

opgroeide veel verlies: een oudere broer en

zus stierven toen hij klein was, en toen zijn

moeder stierf, was Roel 20.

In 1972 trouwde hij met Elly. In 1975

werd aan Elly en Roel de zorg voor twee

pleegdochters toevertrouwd, Corrie en Basti.

Nadat Elly in 2001 met prepensioen ging,

hebben ze nog een aantal goede jaren gehad,

een leven dat niet gedomineerd werd

door de ziekten van Roel.

Zijn leven lang is Roel bij een groot aantal

bedrijven boekhouder geweest. In onze

kerk werkte hij als diaken en later als wijkouderling.

Roel probeerde zijn geloof ook

te doordenken. De laatste inleiding die hij

voor ‘de zondagavondgroep’ hield, ging over

verzoening: Hoe komt het weer goed als

het tussen mensen (maar ook tussen God

en mens) is misgegaan? Roel was blij dat er

zoiets als genade bestaat. Daarover zongen

we: ‘Hij is een God van liefde en genade,

barmhartigheid en goedheid zijn de daden’

(Psalm 103:3).

Denken wij in gebed aan Elly, de dochters

Corrie en Basti, hun mannen en de kleinkinderen.

ds. Willem Klamer

Psalm 130 in de

40-dagentijd

De afgelopen tijd heeft u in de kerkdienst

elke maand kunnen kennismaken met een

lied uit het Nieuwe Liedboek (verschijnt het

weekend na Pinksteren). In de 40-dagentijd

zal dat Psalm 130 zijn in een herdichting

van Rien van den Berg en op een nieuwe,

verrassende melodie van Sergej Visser.

De herdichting vindt u hieronder, om de

psalm echt te proeven moet u natuurlijk

naar de kerk komen.

20

‘Uit de diepten roep ik U’

1. Uit de diepten roep ik u,

HEER, mijn God.

Ik heb u nodig, Here luister

nu ik schor gebeden fluister,

Luister toch, HEER, luister toch.

2. Als u niets dan zonden zag,

Heer, mijn God,

wie bleef in leven? Maar u wilt nu

juist vergeven. Dus verdient u

diep ontzag, ons diep ontzag.

3. Ik blijf wachten tot u komt,

HEER. mijn God.

Ik blijf nog sterker op u wachten

dan een mens in lange nachten

wacht op licht, het morgenlicht.

4. Israël, hoop op de Heer.

Hoop op God,

want hij heeft zich aan jou verbonden.

Hij verlost je van je zonden.

Hij maakt vrij. Hij maakt jou vrij

Vanuit de kerkenraad

van december 2012

Taakgroep Eredienst

In de decembervergadering hebben we

ons gebogen over het door onze predikant

geschreven beleidsplan aangaande de

eredienst. Er kwam veel aan de orde: de muziek,

gastpredikanten, het nieuwe liturgisch

centrum, de wens voor een beamerscherm.

Maar ook de fundamentele vraag: Wie bereiken

we met onze diensten? Nu is er voor de

12 tot 15-jarigen de 12+ en daarboven is

de 15+. Zij hebben eigen diensten tijdens

de reguliere kerkdienst. We zien ze niet

altijd, maar ze zijn er wel degelijk en ze zijn

erg gemotiveerd om mee te doen en mee

te denken. Hebben zij behoefte aan meer

jeugddiensten? Hebben de ouderen binnen

onze gemeente behoefte aan een dienst

waarin zij meer centraal staan in liedkeuze

en onderwerp? Of zijn we gewoon met

elkaar gemeente en is er geen behoefte aan

doelgroepdiensten? Allemaal vragen waar

niet zo 1, 2, 3 een antwoord op te geven

is. Wat de muziek betreft, daar zullen we

in 2013 veel over horen en veel mee gaan

doen i.v.m. de invoering van het Nieuwe

Liedboek. We zingen nu al bijna iedere zondag

een lied uit deze bundel. Aan de invoering

van het Nieuwe Liedboek zal door de

Taakgroep Eredienst extra aandacht worden

besteed. U hoort daar beslist meer van.


Bij de Taakgroep Eredienst waren twee

dringende vacatures: een voor ouderling

en voor iemand die het rooster voor de

muzikanten maakt. Met heel veel plezier én

opluchting kunnen wij u melden dat beide

vacatures zijn ingevuld.

Tom Rodenburg neemt het stokje van Ilse

van Zeewijk Vink over om het muziekrooster

te maken.

Ariska Holland is bereid om ouderling Eredienst

te worden. De wijkkerkenraad is blij

met haar toezegging. Wij horen graag of u

dit deelt en vragen uw mening over deze

voorgenomen bevestiging, zowel lovend als

kritisch.

Buitenlandproject diaconie

De diaconie is bezig met de verkenning

voor een nieuw buitenlandproject. Dit keer

verder weg: Ghana. Op dit moment is er

nog niet veel over te vertellen. Het is nog

in de verkennende fase en dus nog niet concreet.

Maar wat al wel te zeggen is, is dat

geprobeerd wordt om dit project gemeentebreed

in te steken en dus niet alleen voor

de jeugd. Ook u en ik zullen hierbij betrokken

worden.

Kerkbalans

Op het moment dat u dit leest, heeft u de

nieuwe folder en de brief voor Kerkbalans

al ontvangen. Het College van Kerkrentmeesters

is uiteraard erg benieuwd naar de

opbrengst van deze actie. Op dit moment

lopen de inkomsten iets terug en het College

hoopt van harte dat deze negatieve

spiraal kan worden doorbroken.

Tot slot

Rest mij u, namens de kerkenraad, een

gezegend 2013 toe te wensen. Voor u

persoonlijk, voor iedereen die u lief is. Maar

ook voor de kerk, voor De Inham.

Ik wens ons toe dat wij een levende gemeente

mogen zijn, waarin mensen gekend

worden, zowel de trouwe kerkganger als

degene die niet of incidenteel komt.

Een gemeente waarin een ieder naar zijn/

haar vermogen een steentje bijdraagt.

Mocht u willen reageren op dit verslag, dan

kunt u dit doen door een mailtje te sturen

aan: scriba@inham.net.

Uiteraard kunt u ook altijd één van de kerkenraadsleden

aanspreken na de kerkdienst.

Met vriendelijke groet,

namens de wijkkerkenraad van De Inham,

Ria van Voorst, scriba

Oecumenische vespers

in De Inham

Traditiegetrouw worden er in het begin van

de Stille Week ‘s avonds in De Inham oecumenische

vespers gehouden: maandag (25

21

D e I n h a m

Palmpasenstokken

maken op zaterdag 23 maart

Op zondag 24 maart is het Palmpasen! Graag nodigen we de kinderen uit om op

zaterdag 23 maart palmpasenstokken te komen versieren. Met een optocht maken

we er tijdens de dienst van 10.00 uur op zondag een feestelijke dienst van met elkaar.

De kinderen kunnen ervoor kiezen om de stok weg te geven of zelf te houden.

Datum en plaats: zaterdag 23 maart in de koffieruimte van De Inham

Tijd:16.00 tot 17.15 uur

Bijdrage: e 2,25 per kind als uw kind zelf nog geen palmpasenstok heeft.

e 1,50 per kind als uw kind zelf een kale palmpasenstok meeneemt. Het is fijn als

de kinderen gepast geld meekrijgen.

Graag aanmelden vóór 17 maart bij:

Margreet Kos: margreet.kos@mac.com, tel. 2996856;

Jeanne Rozemond: jeanne.rozemond@gmail.com, tel. 4631538;

Arianne van Valkengoed: Arianne@kpnplanet.nl, tel. 4805183.

Bij het aanmelden graag vermelden: naam kind, leeftijd, telefoonnummer, of uw

kind zelf wel of niet een eigen stok meeneemt en of uw kind de stok zelf wilt houden

of dat u een adres wilt krijgen om de stok weg te geven. U kunt uw kind ook

inschrijven op een intekenlijst op het prikbord in De Inham.

Namens de kindernevendienst,

Margreet Kos, Jeanne Rozemond en Arianne van Valkengoed

maart), dinsdag en woensdag van 19.15

tot 19.45 uur. Zie voor meer informatie

bladzijde 11.


S i n t M a r t i n u s

Voor dringende pastorale zorg (bijv.

ziekenzalving) belt u 06-57541222.

U krijgt de secretaresse aan de lijn of

wordt automatisch doorgeschakeld

naar de dienstdoende pastor. Voor bezoek

thuis of in het ziekenhuis door leden

van de bezoekgroep kunt u contact

opnemen met het secretariaat van de

St. Martinusparochie, tel. 4801223, op

werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

In memoriams

Wanneer u een in memoriam wilt laten

plaatsen, dan kunt u een tekst (max.

200 woorden) en een eventuele foto

toezenden aan de redacteur van deze

kerkpagina:

Gerhard Eshuis, Blikkenburg 40,

3813 XC Amersfoort.

E-mail: gweshuis@xs4all.nl

Bij de vieringen…

1 februari – 1 e vrijdag van de maand

Vrijdag 09.00 uur: Gebedsviering in de

dagkapel. Voorganger is Ria Snoeren.

Na de viering is er een themaochtend voor

ouderen onder het genot van een kopje

koffie.

3 februari – 4 e zondag door het jaar (C)

(Lezingen: Jer. 1, 4-5 + 17-19; 1 Kor. 12, 31-

13, 13 of: 13, 4-13; Lc. 4, 21-30)

Zondag 09.30 uur: woord-en-communieviering

met zang van het koor Tussendoor.

Tijdens deze viering zullen de jongeren uit

onze gemeenschap, die op 19 januari door

Mgr. H.W. Woorts in de H. Kruiskerk het H.

Vormsel hebben ontvangen, worden gefeliciteerd.

Na de viering is er koffiedrinken en

voor de kinderen limonade. Voorganger is

pw. E. Vos.

9/10 februari –

5 e zondag door het jaar (C)

(Lezingen: Jes. 6, 1-2a + 3-8; 1 Kor. 15, 1-11

of: 15, 3-8 + 11; Lc. 5, 1-11)

Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met

zang van het Sint Caeciliakoor. Voorganger

is pastor J. de Froe.

Zondag 09.30 uur: gebedsviering o.l.v.

parochianen met zang van het Sint Martinuskoor.

Voorgangers zijn Ingeborg van

Basten Batenburg en Bea van de Hoef. Na

de viering is er koffiedrinken en voor de

kinderen limonade.

13 februari – Aswoensdag

Woensdag 19.30 uur: eucharistieviering met

zang van het koor Tussendoor. Voorganger

is pastor R. Vonhögen.

15 februari – 3 e vrijdag van de maand

09.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel.

Voorganger is pastor J. de Froe.

Na de viering is er gelegenheid om een

kopje koffie te drinken.

17 februari – 1 e zondag van de 40-dagentijd

(C)

(Lezingen: Deut. 26, 4-10; Rom. 10, 8-13; Lc.

4, 1-13)

Zondag 09.30 uur: eucharistieviering met

zang van het koor Tussendoor. Voorganger

is pastor R. Vonhögen.

Er is kinderwoorddienst voor de groepen

1 t/m 8.

23/24 februari –

2 e zondag van de 40-dagentijd (C)

(Lezingen: Gen. 15, 5-12 + 17-18; Fil. 3,

17-4,1 of 3, 20-4,1; Lc. 9, 28b-36)

Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met

zang van het Sint Ceaciliakoor. Voorganger

is pastoor Tuan.

Zondag 09.30 uur: gebedsviering met zang

van het Sint Martinuskoor. Voorganger

diaken F. Sieraal.

Er is kinderwoorddienst voor de groepen

1 t/m 8.

Zondag 13.30 uur: doopviering. Voorganger

is diaken F. Sieraal.

1 maart – 1 e vrijdag van de maand

Vrijdag 09.00 uur: oecumenische viering in

de dagkapel i.v.m. Wereldgebedsdag.

Na de viering is er een themaochtend onder

het genot van een kopje koffie.

(Zie verder bericht elders in Lopend Vuur.)

22

2/3 maart –

3 e zondag van de 40-dagentijd (C)

(Lezingen: Ex. 3, 1-8a + 13-15; 1 Kor. 10,

1-6; + 10-12; Lc. 13, 1-9)

Zaterdag 19.00 uur: familieviering met

woord en communie en zang van het kinderkoor

Sint Maarten.

Voorganger is pw. J. van Pampus. In deze

viering worden de kinderen, die op 26 mei

hun Eerste Heilige Communie ontvangen,

voorgesteld. Er is kinderwoorddienst voor de

groepen 1, 2 en 3.

Na de viering is er koffiedrinken en voor de

kinderen limonade.

Zondag 09.30 uur: woord-en-communieviering

met zang van het koor Tussendoor.

Voorganger is pw. A. Timmerman. Er is geen

kinderwoorddienst.

9/10 maart -

4e zondag van de veertigdagentijd (C)

Zondag Laetare

(Lezingen: Jozua 5, 9a + 10-12; 2 Kor. 5,

17-21; Lc. 15, 1-3 + 11-32)

Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met

zang van het Sint Martinuskoor. Voorganger

is pastor R. Vonhögen.

Zondag 09.30 uur: gebedsviering o.l.v. parochianen

met zang van het koor Tussendoor.

Voorgangers zijn Ank Ursem en Ben Jonker.

Er is kinderwoorddienst voor de groepen

1t/m 8. Na de viering is er koffiedrinken en

voor de kinderen limonade.

Zondag 13.30 uur: doopviering. Voorganger

pastoor Tuan.

15 maart – 3 e vrijdag van de maand

09.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel.

Voorganger is pastoor Tuan.

Na de viering is er gelegenheid om een

kopje koffie te drinken.

17 maart –

5 e zondag van de 40-dagentijd (C)

(Lezingen: Jes. 43, 16-21; Fil. 3, 8-14; Joh.

8, 1-11)

Zondag 09.30 uur: eucharistieviering met

zang van het Sint Martinuskoor. Voorganger

is pastor R. Vonhögen.

Er is kinderwoorddienst voor de groepen 1

t/m 8.

20 maart

Woensdag 19.00 uur: eucharistieviering en

boeteviering in de kerk van de H. Geest,

Mozartweg 54, Amersfoort.

Er is na de viering gelegenheid tot biechten.

23/24 maart – Palmzondag (C)

(Lezingen: Jes. 50, 4-7; Fil. 2, 6-11; Lc. 22,

14-23, 56 of: 23, 1-49)


Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met

zang van het Sint Caeciliakoor. Voorganger

is pastor R. Vonhögen.

Zondag 09.30 uur: gezinsviering met

eucharistie en zang van het kinderkoor Sint

Maarten.

Voorganger is pastoor Tuan. Er is kinderwoorddienst

voor de groepen 1, 2 en 3.

Omdat het om mensen

gaat…

In memoriam...

Paul Boon

10 oktober 1936 – 1 januari 2013

Paul is als achtste

van vijftien kinderen

geboren in het grote

gezin Boon. Het gezin

werd geëvacueerd in

het begin van de oorlog

naar Edam en daarna

hebben ze een paar jaar

op de Brederolaan in Amersfoort gewoond.

In 1942 zijn ze aan de Molenweg in Hoogland

gaan wonen.

Paul is vanaf ongeveer zijn 20e werkzaam

geweest in de eierengroothandel van zijn

vader, die hij uiteindelijk heeft overgenomen.

Velen zullen zich het logo nog wel

herinneren op de vrachtwagens van Martin

& Paul Boon B.V.

In het verenigingsleven van Hoogland

heeft Paul een grote rol gespeeld. Hij was

actief deelnemer en coach van de Zeskamp,

waar Hoogland in het seizoen 1969-1970

hoge ogen gooide. Bij de tafeltennisvereniging

en de voetbalvereniging heeft Paul

jarenlang bestuursfuncties bekleed. Bij deze

laatste – VV Hoogland – en de tafeltennisvereniging

Hoogland was hij zelfs jaren

voorzitter. Van de Lions Club Hoogland is

hij vanaf 1982 lid geweest. Naast zijn werk

en vooral ook na zijn pensioen heeft Paul

veel vrijwilligerswerk verricht, waaronder

Tafeltje Dekje en de Club Zonder Drempels.

In 2006 werd Paul voor zijn grote inzet aan

de gemeenschap onderscheiden met een

lintje en benoemd als Lid in de Orde van

Oranje-Nassau.

De laatste twaalf jaar heeft Paul samen

met zijn vrouw Hanneke aan de Zandkamp

gewoond. Daar, in zijn eigen vertrouwde

omgeving, is hij op de avond van Nieuwjaarsdag

als gevolg van een hartstilstand

overleden.

Paul had vier kinderen en acht kleinkinderen,

die in hem een fijne vader en opa

verliezen.

Karel van der Coterlet

23 december 1922 – 4 december 2012

Op 23 december 1922

werd Karel geboren in

het kapelletje De Isselt

in Soest. Hij groeide op

in een gezin van negen

jongens. Hij genoot

van de natuur rond De

Isselt. De oorlogsjaren

hebben veel invloed op zijn jeugd gehad.

Op zijn 17e ging hij naar Hoogland om

te gaan werken bij ’t Wondertje, waar hij

vervolgens 32 jaar verbleef.

In die tijd leerde hij zijn vrouw Mien kennen.

Zij trouwden op 29 juni 1949 en

kregen zeven kinderen.

Na een mooie periode aan de Molenweg

verhuisden zij in 1958 naar Concordia om

een nieuw bestaan op te bouwen. Zij hebben

daar 18 jaar gewoond en gewerkt.

In die jaren werd hij een bekende persoon

in het oude Hoogland. Met veel passie en

inzet heeft hij, samen met Mien, Concordia

op de kaart gezet. Nadat zij vertrokken uit

Concordia kon hij gaan genieten van zijn

hobby’s, zoals zijn caravan, toeren op de

racefiets, zijn cluppie Feyenoord, kinderen

en kleinkinderen.

Na het overlijden van Mien in 2005 werd

het leven zwaar voor hem, hij miste haar

iedere dag. Hij kon niet meer alleen zijn

en verhuisde naar St. Jozef in Hooglanderveen.

Daar ging zijn gezondheid langzaam

achteruit.

Noodgedwongen is hij uiteindelijk in Zilverschoon

terechtgekomen. Dit heeft op Karel

een zware wissel getrokken. Op 4 december

2012 is hij overleden.

Wij zijn blij dat hij nu zijn rust heeft gevonden

en hopen dat hij een antwoord krijgt

op zijn vraag: ‘Zou Mientje op mij wachten?’

Jo Schoonderbeek – van Hamersveld

8 maart 1930 – 26 november 2012

Jo werd geboren op 8

maart 1930 te Hoogland

en stierf op 26

november 2012 te Leusden.

Ze is opgegroeid

op de boerderij aan de

Zevenhuizerstraat in

23

S i n t M a r t i n u s

Hoogland. Ze komt uit een gezin van zeven

kinderen waarvan één al op jonge leeftijd

is overleden. In haar jeugd en jonge leven

heeft ze thuis op de boerderij geholpen en

ook vele jaren als hulp in de huishouding

gewerkt.

In 1954 trouwde zij met Jan Schoonderbeek.

Zij zijn gaan wonen op de Komhoeklaan

te Hoogland. Uit dit huwelijk zijn

zeven kinderen geboren, vier jongens en

drie meisjes. Zij was een lieve, zorgzame,

hardwerkende moeder. Het overlijden van

Jan in 1992 viel haar zwaar, ze hielden veel

van elkaar. Ook kon ze rekenen op de steun

van haar familie, schoonfamilie, vrienden

en buren.

Kleiner wonen en dus verhuizen van de

Komhoeklaan was onbespreekbaar. Maar

na haar val in 2010 was zelfstandig wonen

niet meer verantwoord en verhuisde ze

naar het St. Pieters en Bloklands Gasthuis

in Amersfoort en later naar Vathorst. Haar

gezondheid ging snel achteruit waardoor ze

in augustus 2012 naar woonzorgcentrum

’t Hamersveld in Leusden moest verhuizen.

Daar had ze het goed naar haar zin, maar

ze heeft er helaas maar kort van kunnen

genieten.

Haar kinderen zullen haar warmte, humor

en gezelligheid missen.

Stille Omgang

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17

maart wordt de Stille Omgang gehouden.

Dat is een bijzondere bidprocessie die ieder

jaar omstreeks deze tijd door Amsterdam

trekt. Deze bedevaart wordt gehouden ter

herdenking van het Mirakel van Amsterdam,

dat op 15 maart 1345 heeft plaatsgevonden.

Het thema van dit jaar luidt: ‘Ik

geloof in Gods liefde, daar ga ik voor.’

Zie voor meer informatie bladzijde 10.


D e H e r b e r g een gastvrije plek midden in Nieuwland

Bij de vieringen…

Zondag 3 februari

Voorganger is ds. Anna Walsma.

Zondag 3 maart

Halverwege de veertigdagentijd, een tijd

van bezinning en inkeer, ontmoeten we

elkaar in de Herbergviering op deze zondag.

Thema en teksten zijn nog niet bekend, maar

daarover leest u te zijner tijd meer in het

Herbergnieuws. We houden u op de hoogte!

Voorgangers in de viering zijn pw. Guus

Timmerman en ds. Anna Walsma. De muziek

in de viering wordt verzorgd door Nico Lok.

Voor de kinderen van de basisschool is er

kinderwoorddienst en voor de tieners is er

12+. Na de viering is er voor allemaal koffie,

thee en limonade en gelegenheid om nog

even na te praten. Weet u welkom!

Zondag 10 maart

Deze zondag is er om 11.00 uur weer

peuterkerk in De Herberg.

Voorganger is pw. Edith Vos.

De collecten op

Driekoningen

Als nieuwe diaken van De Herberg wil ik u

hierbij informeren over uw gaven tijdens de

viering van 6 januari, de eerste viering in

2013: De eerste collecte was bestemd voor

Kerk in Actie met als speciaal doel Oecumene.

De opbrengst bedroeg e 72,19; de

tweede collecte - voor het eigen kerkenwerk

van De Herberg - bedroeg e 140,90. In de

spaarvarkentjes van de kinderwoorddienst

zat deze zondag e 7,-. Dank voor uw gaven.

In de viering op 3 februari zal er worden

gecollecteerd voor het Straatpastoraat in

Amersfoort.

Met diaconale groet,

Peter Schrieken

Sirkelslag YOUNG 2013

gaat door!

Vrijdag 1 februari gaat om 19.30 uur het

spannendste spel voor jeugdgroepen weer

van start. Net als vorig jaar doen we weer

met een groep in De Herberg mee. Alle

jongeren van de 12+groep krijgen een

uitnodiging. Krijg je geen uitnodiging maar

wil je wel meedoen, mail of bel ons! Want

hoe meer mensen er meedoen, hoe leuker

het wordt. Geen idee wat Sirkelslag is? Kijk

dan maar eens op www.sirkelslag.nl/young

(promotiefilmpje). Dit wil je niet missen!

Irene Geerligs, Marjolein Terpstra en Anna

Walsma

(Voor info en aanmelden: ds. Anna Walsma,

tel. 8892915 of e-mail:

adwalsma.deherberg@gmail.com)

Herberggespreksgroep op

13 februari en 13 maart

Elke tweede woensdag van de maand is

er in De Herberg een gespreksgroep. Het

thema is elke keer anders en hangt samen

met leven en geloven. Er zijn vaste bezoekers,

maar wie zomaar eens wil meepraten

is ook van harte welkom! Omdat we toch

wel eens een avond moeten verzetten, is het

raadzaam om het even bij mij te melden als

u belangstelling heeft. Dan kan ik u bericht

geven als de avond niet op de gepubliceerde

datum doorgaat. In februari en maart

valt onze bijeenkomst op aswoensdag (13

februari) en biddag (13 maart). Omdat met

aswoensdag een periode van bezinning

en inkeer aanbreekt in het kerkelijk jaar is

het thema voor 13 februari ‘Terug naar de

bron’. Wat is je ‘bron’? Waar put je hoop,

moed en inspiratie en wellicht ook geloof

en liefde uit? Over een thema voor 13

maart denk ik nog na.

Plaats: De Herberg, Watersteeg 85

Tijd: 20.00-21.30 uur

Contact: ds. Anna Walsma, tel. 8892915 of

e-mail: adwalsma.deherberg@gemail.com

Inloop in De Herberg

Elke doordeweekse dag tussen 10.00 en

12.00 uur bent u van harte welkom om koffie

of thee te komen drinken in De Herberg.

De inloop is dan open en de gastmensen

zullen u hartelijk ontvangen. Het geeft u

afleiding, de mogelijkheid om anderen te

ontmoeten en een prettig gesprek onder genot

van een kopje koffie/thee. Op maandag

is er altijd een ouderenadviseur aanwezig.

Misschien wilt u liever een afspraak maken

of opgehaald worden, neemt u dan contact

op met De Herberg. Iedereen is welkom.

Dus kom gerust een keer kijken, alleen of

samen met een bekende als u dat prettiger

vindt. Ook op zondagmiddag kunt u in De

Herberg terecht. De inloop op zondag is

er op de eerste en derde zondag van de

maand tussen 14.00 en 16.00 uur.

24

De eetgroep

Woensdag 6 februari is de eerste Herbergmaaltijd

in 2013. Vanaf die datum bent

u dan weer iedere eerste woensdag van

de maand welkom bij de eetgroep in De

Herberg. We nodigen u graag uit om eens

te komen eten en de sfeer te proeven. Voor

slechts e 4,50 krijgt u een heerlijke maaltijd

en een kopje koffie of thee. Twee weken voor

het eten hangt de intekenlijst met menu in

De Herberg op het prikbord.

Wie het leuk vindt om mee te koken kan volgend

jaar zo instappen. Enkele kookgroepen

zoeken versterking. In een groep van ongeveer

vier personen worden de taken onderling

verdeeld, zodat ook snijders, menuverzinners,

bakkers en roermensen tot hun recht komen.

Een kookgroep kookt twee keer per jaar. Wie

reeds betrokken is bij de eetgroep en graag

organisatorisch meer wil betekenen, is van

harte uitgenodigd om contact met Yvonne

Elst op te nemen, yelst@telst.nl.

Ontmoetingen bij het

schoolhek

Hoe vaak gebeurt het niet dat je bij het

schoolhek staat na te praten met een andere

ouder? Even iets met elkaar delen over

je kind, over wat je bezig houdt of zomaar

even een babbeltje. Wat is er prettiger dan

dat je er ook een kop koffie/thee bij geserveerd

krijgt? Daarom ben je in De Herberg

iedere woensdagochtend van half negen

tot half tien welkom om samen met andere

ouders even op ‘verhaal’ te komen. En

natuurlijk is het zo dat je niet kerkelijk hoeft

te zijn om aan deze ontmoetingen plezier

te beleven - iedereen is welkom! Dus nodig

elkaar ook uit om binnen te stappen.

Pastorale aandacht

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis

of wilt u, om welke reden ook, wel eens

iemand van de kerk spreken (een pastor

of bezoeker), neemt u dan contact op met

Christa Reinhoudt (tel. 8110330, Nieuwlandsedreef

49, 3824 PZ) of met het secretariaat

van de Sint Martinus-parochie. Van

het ziekenhuis krijgen wij geen bericht van

opnames. Wij kunnen dus alleen iets ondernemen

als u ons zelf bericht geeft. Ook zijn

wij blij als u een geboortekaartje stuurt. Op

deze wijze blijven wij op de hoogte van het

wel en wee in onze wijk en kerk en kunnen

we naar elkaar omzien.


De uitvaart als waardevolle

herinnering die je altijd bij je draagt.

We regelen het samen. Met liefde!

Gooische Uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar voor iedereen 033 461 13 44

Uitvaartcentrum Den Hull, Hilversum | Uitvaartcentrum De Heemburgh, Bussum

Uitvaartcentrum Ringweg Dorrestein, Amersfoort | Uitvaartcentrum De Engenhof, Soest

www.guv-uitvaart.nl

25
Doen wat je zegt,

waar hoor je dat

tegenwoordig nog?

Deskundigheid, betrouwbaarheid, integriteit daar sta ik voor

Inzicht geeft Uitzicht

Of dit nu is in confl ict (echtscheiding) of fi nanciële stress

U kunt altijd bij mij terecht

Nieuwsgierig geworden?

Bel: 06 10 53 93 98

of mail naar info@bootsman-consultancy.nl

Bedrijfseconoom Financieel Planner en NMI-mediator

drs. Judith Bootsman-Wagemaker FFP

www.bootsman-consultancy.nl

Fysiotherapie

Duurzaamheid

bootsman-adv-88x130-6-2012.indd 1 05-06-12 18:55

Vera van den Tweel & Frederike IJzinga

Onze specialisaties zijn naast algemene fysiotherapie o.a. medisch fitness,

bekken(bodem)fysiotherapie, incontinentie, spataderbehandeling,

zwangerschapsgerelateerde klachten. Ook voor reumatische aandoeningen

bent u bij ons aan het juiste adres.

Nieuw: Medical Taping Concept

Bitterkruid 2 ( Nieuwland ) • 3824 ND Amersfoort

Tel: (033) 4 555 608 • www.fysio-duurzaamheid.nl

info@fysio-duurzaamheid.nl

06 - 46189357


S i n t J o s e p h

Voor dringende pastorale zorg (bijv.

ziekenzalving) belt u 06-57541222.

U krijgt de secretaresse aan de lijn of

wordt automatisch doorgeschakeld

naar de dienstdoende pastor. Voor

bezoek thuis of in het ziekenhuis door

leden van de bezoekgroep kunt u

contact opnemen met het secretariaat

van de RK-geloofsgemeenschap

St. Joseph, tel. 2571285, vrijdag van

09.00-12.00 uur.

In memoriams

Wanneer u een in memoriam wilt laten

plaatsen, dan kunt u een tekst (max.

200 woorden) en een eventuele foto

toezenden aan de redacteur van deze

kerkpagina: Tom Dirks, Wouter van Dijklaan

26, 3829 BK Hooglanderveen.

E-mail: tomenbirgitte@tele2.nl

Bij de vieringen…

2/3 februari – Maria Lichtmis

Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met

zang van het Gemengd Koor.

Voorganger is pastor R. Vonhögen.

Zondag 11.00 uur: viering rond Schrift en

Licht met zang van Koh-I-Noor.

Voorganger is pw. E. Vos. Felicitatieviering

voor onze acht vormelingen. Er is jongerenwoorddienst

en kinderwoorddienst voor

basisschoolleerlingen.

Zondag 13.00 uur: doopviering door diaken

F. Sieraal.

9/10 februari – Carnaval

Zaterdag 19.30 uur: eucharistie/carnavalsviering

met zang van de Veen Vocals en medewerking

van de Turfstampers. Voorganger

is pastor R. Vonhögen.

Zondag 10 februari 11.00 uur: viering rond

Licht en Schrift met zang van het Gemengd

Koor.

16/17 februari –

1 e zondag van de 40-dagentijd

Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met

zang van het Gregoriaans Herenkoor

Voorganger is pastor R. Vonhögen.

Zondag 11.00 uur: viering rond Licht en

Schrift met samenzang van het Inloopkoor.

Voorganger is diaken F. Sieraal.

Er is kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen.

19 februari

Dinsdag 09.00 uur: eucharistieviering.

Voorganger is pastoor Tuan.

24 februari –

2 e zondag van de 40-dagentijd

Zondag 11.00 uur: eucharistieviering met

zang van Cantorij Oorsprong.

Voorganger is pastor R. Vonhögen.

Er is kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen.

26 februari

Dinsdag 09.00 uur: eucharistieviering.

Voorganger is pastoor Tuan.

2/3 maart –

3 e zondag van de 40-dagentijd

Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met

zang van het Gregoriaans Herenkoor.

Voorganger is pastor R. Vonhögen.

26

Zondag 11.00 uur: eucharistie-/familieviering

met samenzang van het Kinderkoor.

Voorganger is pastoor Tuan.

Tijdens deze viering worden onze communicantjes

gepresenteerd.

5 maart

Dinsdag 09.00 uur: eucharistieviering.

Voorganger is pastoor Tuan.

10 maart –

4 e zondag van de 40-dagentijd

Zondag 11.00 uur: woord-en-communieviering

met zang van het Gemengd Koor.

16/17 maart –

5 e zondag van de 40-dagentijd

Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met

zang van het Gemengd Koor.

Voorganger is pastoor Tuan.

Zondag 11.00 uur: eucharistieviering met

zang van het Gregoriaans Herenkoor.

Voorganger is pastor R. Vonhögen.

Er is kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen.

Zondag 13.00 uur: doopviering met pastoor

Tuan.

19 maart – St. Joseph

Dinsdag 19.30 uur (!): eucharistieviering.

Voorganger is pastoor Tuan.

Na alle weekendvieringen kunt u elkaar

ontmoeten bij een kopje koffie / thee /

limonade.

Omdat het om mensen

gaat…

Doopvieringen

Voor het plannen van dopen in de

St. Josephkerk kunt u het secretariaat van

onze parochie bellen, tel. 4893599. De

eerstvolgende doopvieringen zijn op

3 februari en 17 maart.

Huwelijk

Geeft u zich voor katholieke en oecumenische

huwelijksvieringen en zegeningen over

relaties op bij het secretariaat van onze

parochie (tel. 4893599). Aan jubilea kan

in de reguliere weekendvieringen aandacht

worden besteed.

Uitvaart

Neem voor het doorgeven van een katholie-


ke uitvaart contact op met het secretariaat

van onze parochie (tel. 4893599). Buiten

kantooruren kunt u via 06-57541222

bellen met de dienstdoende pastor.

Toekomst voor St. Joseph

De Locatieraad en Pastoraatsgroep van

onze geloofsgemeenschap hebben met

het bestuur en pastoraal team gesproken

over de toekomst van de St. Josephkerk.

Het is allerminst zeker dat de kerk open

blijft, maar er blijft uitdrukkelijk ruimte om

te werken aan een vitale gemeenschap.

Daarvoor hebben we verschillende plannen

gemaakt, maar wij gaan er van uit dat ook

u ideeën heeft om op weg te kunnen naar

2020. U kunt kennis nemen van de plannen

en het traject in het speciaal daarvoor gemaakte

boekje en op de jaarplanner achter

in de kerk.

Locatieraad en Pastoraatsgroep

Steun St. Joseph. Juist nu!

De jaarlijkse actie Kerkbalans doet ook nu

nog een beroep op uw vrijgevigheid. Want

zonder uw bijdrage kan uw gemeenschap

niet voortbestaan. De opbrengst van deze

actie komt geheel ten goede aan het werk

in Hooglanderveen-Vathorst. Stort uw gulle

gift op banknummer 12.31.00.011 of op

gironummer 150516 t.n.v. OLV v Amersfoort/St.

Joseph.

Vormsel

De acht jongeren uit onze geloofsgemeenschap

hebben het sacrament van het Heilig

Vormsel ontvangen. Wij zullen hen op zondag

3 februari om 11.00 uur in onze kerk

in het zonnetje zetten. Michelle Bosman,

Marion van den Heuvel, Roshan Jacobs,

Lynn Keizer, Daan Kok, Lara Tuinman, Jet

van de Wolfshaar en Ramon Zuiderwijk, van

harte gefeliciteerd met deze mooie stap op

jullie levensweg. Dat jullie Gods geestkracht

mogen ervaren!

Inloopkoor

Afgelopen zomer hebben we u tweemaal

uitgenodigd om mee te zingen in de 'open

cantorij'. Ook nu gaan we verder met dat

experiment. Kom zondag 17 februari om

10.30 uur naar onze kerk en zing mee in

Patroonsfeest

het Inloopkoor. Met organist-dirigent Ron

Strik nemen we enkele liederen kort door,

zodat we vanaf 11.00 uur uit volle borst in

de viering mee kunnen zingen. Van harte

welkom!

27

S i n t J o s e p h

Vlak voor de feestdag van St. Joseph op 19 maart houden we een gezellige middag

voor onze vrijwilligers. Omdat een geloofsgemeenschap niet zonder hen kan, willen

we op deze manier een 'dank-je-wel' uitspreken. De St. Josephdag start zondag

17 maart aansluitend aan de eucharistieviering om 12.00 uur in 't Houteveen.

De viering van dinsdag 19 maart wordt vanwege het patroonsfeest eenmalig verzet

van 09.00 uur naar 19.30 uur, zodat meer mensen in de gelegenheid zijn om mee

te vieren.

Overig nieuws op www.stjoseph-olva.nl, in

de LocatieMededelingen en via twitter:

@stjosepholva.


Vieringen wekelijks om 10.00 uur in het

gebouw van De Kamers, Wezeperberg 1.

Er zijn twee kinderwoorddienstgroepen en

er is crèche voor de jongste kinderen. Op de

laatste zondag van de maand is er tienerkerk

voor tieners van 12 tot en met 16 jaar.

Pastoraal meldpunt: 06-83119907.

Meer informatie wekelijks in de digitale

Nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden via

www.lopendvuur.net actueel – Nieuwsbrief

Veenkerk.

Bij de vieringen…

3 februari

Tot aan de veertigdagentijd laat ik mij

verrassen door thema’s die opkomen

uit de praktijk. Ik heb besloten om me

deze periode eens niet aan het rooster te

houden, maar teksten te zoeken die ofwel

weerbarstig zijn en waar ik ruzie mee krijg,

ofwel die me uitdagen eens anders naar

een verhaal te kijken. Zo begon ik dit jaar

met het verhaal van Kaïn en Abel. Eigenlijk

kan ik daar nog wel een keer over preken…

wie weet doe ik dat ook. Maar een psalm,

of een tekst van mijn grote vriend Paulus

is ook nooit weg. Kortom: het zal een verrassing

zijn, wat er deze zondag gelezen en

bepreekt gaat worden.

Ik nodig u van harte uit om met mij deze

ontdekkingsreis aan te gaan.

ds. Rolinka Klein Kranenburg

10 februari

Wat het precies gaat worden deze zondag

weet ik nog niet. Gelukkig is er nog zoiets

als de nieuwsbrief, daarin hoop ik meer te

kunnen vertellen over thema en teksten,

als we richting de 10 e gaan. Weet u alvast

welkom.

ds. Anna Walsma

17 februari

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd

staat als klassieke lezing het verhaal

over Jezus en de verzoeking in de woestijn

centraal. Kind op Zondag leest daarnaast

verhalen over Saul en David. Graag maak

ik op die zondag een begin met het verhaal

uit 1 Samuel 16. Het is verkiezingstijd in het

boek Samuel. Het leek zo mooi om te beginnen.

Het volk riep om een koning en kreeg

er een: Saul. Maar na een tijd gaat het mis

en verspeelt Saul zijn gunst. Dat roept bij

hem gevoelens van neerslachtigheid op en

ondertussen is er een nieuwe kandidaat in

zicht: David. Het zijn spannende verhalen,

die aan actualiteit niet verliezen.

ds. Anette Sprotte

24 februari

Voorganger in deze viering is ds. Iris van

der Heul. Zij en ik hebben samen in de

collegebanken gezeten en wij zijn goede

vriendinnen gebleven. Iris heeft veel ervaring

in projectwerk op diaconaal gebied.

Zij heeft gewerkt met allochtone vrouwen

en prostituees in Den Haag. Nu werkt zij

als geestelijk verzorger in verschillende

verzorgingshuizen in de omgeving van

Leiden. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij

op inspirerende wijze in deze viering zal

voorgaan. Ik vind het ontzettend jammer

dat ik er zelf niet bij kan zijn, want ik mag

voorgaan in De Inham. Ik hoop dan ook dat

jullie in groten getale deze viering zullen

bezoeken.

ds. Rolinka Klein Kranenburg

Wat doet oud worden met je? Hoe ga je

ermee om als je afhankelijk wordt van mensen

om je heen? Wat zeg je tegen iemand

in zo’n situatie met veel verleden achter

zich en misschien nog maar een klein beetje

toekomst? Ook Prediker kijkt terug op zijn

leven in zijn boek en volgens mij is het niet

alleen maar cynisme, wat de klok slaat. Met

‘alles is ijl en leeg’ is nog niet alles gezegd.

ds. Iris van der Heul

3 maart

Een viering van jongeren voor jongeren

Ze zullen zich buigen over het thema ‘de

grens van de mens’. Jongeren zijn bij uitstek

hun grenzen aan het ontdekken. Op welke

manier doen zij dat? En welke rol spelen ouders

daarbij? Maar ook sociale media? Laten

zij zich (nog) sturen, dan wel inspireren

door het Bijbelse verhaal? Of vinden zij hun

grens aan de hand van andere levenswijsheden?

Ik ben erg benieuwd wat ze ervan

maken. Tot nu toe zijn deze vieringen altijd

verrassend geweest.

U bent van harte welkom!

ds. Rolinka Klein Kranenburg

10 maart

De gelijkenis van de verloren zoon

Een bekende, zeer bekende gelijkenis. Ik ga

uit van de volgende vraag: wie symboliseert

wat? Verpersoonlijkt de jongste zoon misschien

het impulsieve in ons, het eigenzinni-

28

ge en nogal emotionele? En de oudste zoon

verpersoonlijkt wellicht het plichtmatige in

ons? Het netjes gestructureerd hebben van

ons leven? De beide zoons zitten- als ik de

worstelingen zo hoor om me heen- in onszelf.

Maar hoe is een verbinding te maken

tussen emotie/gevoel en verstand? Ons

leven speelt zich nogal eens af tussen deze

twee polen. Misschien kan de vader een rol

spelen? Welkom in de viering!

Jos van Oord

17 maart

De vijfde zondag van de veertigdagentijd

alweer. Langzaam bewegen we ons richting

Pasen. Het is bijna lente... Onder de grond

zindert het van leven, dat zich een weg naar

buiten vecht.

Judica, ‘doe mij recht, o God’, was de oude

titel van deze zondag. De alternatieve lezing

gaat over Absalom, die op slinkse wijze

het volk aan zijn kant probeert te krijgen.

In de evangeliën lezen we het verhaal van

de onrechtvaardige pachters... Hoe houden

wij onze moraal hoog? Wat doen wij om

ons doel te bereiken? Bij wie sluiten we

ons aan en welke argumenten hebben we

daarvoor? Ik weet nu nog niet welk verhaal

ik als uitgangspunt neem, maar dat ik me

laat inspireren door de oude titel van deze

zondag, staat vast: Doe mij recht, o God...!

Weet u welkom!

ds. Rolinka Klein Kranenburg

Geboorte- en andere berichten kunnen

worden doorgestuurd aan ds. Rolinka Klein

Kranenburg, Laaxumstraat 15,

3826 AH Amersfoort.

Pastorpraat

Een van mijn goede voornemens voor 2013

is meer rust in mijn hoofd. Met twee temperamentvolle

kleine kinderen is dat een

hele uitdaging, maar ook broodnodig. Vorig

jaar was mijn eerste stap het volgen van

een cursus mindfulness. Eén van de pijlers

is elke dag mediteren. Je zoekt de stilte en

observeert jezelf. Wat gaat er eigenlijk allemaal

door je heen? Ik werd mij bewust van

een achtbaan aan gedachten. Na een tijdje

blijkt het helend te zijn, al blijft het moeilijk

om er tijd voor te maken.

Heeft mediteren ook iets met geloven te

maken? Op het eerste gezicht niet, maar in

het boekje 'Doornse Levenskunst'* kwam

ik een hoofdstuk tegen over bidden dat een


overeenkomst blootlegt tussen bidden en

mediteren. Ik bid persoonlijk niet zo vaak.

Als je met bidden jouw wensen aan God

kenbaar maakt, lijkt het alsof God bepaalt

wie er bijvoorbeeld ziek wordt en wie niet

en dat wil ik niet geloven.

In het achtste hoofdstuk van het boek gaat

het over bidden om ‘iets’. Mag dat? Het antwoord

is ‘ja’, als je dan maar beseft dat God

Bij de diensten...

Kruispunt-West

03 feb 10.00 ds. R. van der Spoel

03 feb 16.30 ds. M. Hofland

Jeugddienst in

Wellantcollege

10 feb 10.00 ds. M. Hofland

H. Avondmaal

17 feb 10.00 ds. C. de Rooij

24 feb 10.00 ds. L. Vogelaar

03 mrt 10.00 ds. M. Hofland

doopdienst

03 mrt 16.30 ds. M. Hofland

Jeugddienst in

Wellantcollege

10 mrt 10.00 ds. R. van der Spoel

13 mrt 19.30 ds. M. Hofland

Biddag

17 mrt 10.00 ds. M. Hofland

Kruispunt Oost - Houtrust

03 feb 10.00 ds. M. Hofland

H. Avondmaal

03 feb 16.30 ds. M. Hofland

Jeugddienst in

Wellantcollege

10 feb 10.00 ds. R. van der Spoel

17 feb 10.00 ds. D. van Duyvenbode

24 feb 10.00 ds. M. Hofland

03 mrt 10.00 ds. N. van der Voet

03 mrt 16.30 ds. M. Hofland

Jeugddienst in

Wellantcollege

10 mrt 10.00 ds. M. Hofland

doopdienst

13 mrt 19.30 ds. M. Hofland

Biddag

17 mrt 10.00 ds. R. van der Spoel

niet naar jou toekomt, maar dat jij jezelf

in de richting van God beweegt. Alsof je in

een bootje zit dat met een touw aan de wal

vastzit. Wie aan het touw trekt, brengt niet

de oever dichterbij, maar brengt zichzelf in

beweging naar de wal, oftewel naar God.

Wat een mooi antwoord. Ineens wordt

mij duidelijk dat bidden helend is, net als

mediteren. Je open stellen, stil worden, een

S a m e n w e r k i n g s g e m e e n t e P K N , C G K e n N G K

Jeugddiensten Kruispunt

Vanaf 2013 organiseert Kruispunt op elke

eerste zondag van de maand om 16.30 uur

een jeugddienst. Check voor informatie de

Facebookpagina en blijf zo op de hoogte

van thema, locatie en medejeugddienstgangers:http://www.facebook.com/JeugddienstKruispunt.

De volgende jeugddienst is

op zondag 3 februari in het Wellantcollege

(Bergenboulevard 11). Thema is: God ziet

me aankomen. Ook op 3 maart is er een

jeugddienst. Schrijf de data alvast in je

agenda. Je bent meer dan welkom!

29

luisterend zoeken. Ik kan iedereen aanraden

het boekje te lezen voor nog veel meer

inspiratie voor 2013!

*Doornse Levenskunst. Mooi, goed en waarachtig

leven – A. Groeneveld, S. de Jong

en A. Van der Deijl (red.), VBK | Media

Utrecht, 2012.

Sigrid

Kinderkerk 10 februari

Op zondag 10 februari is er in het Wellantcollege

(Bergenboulevard 11) weer Kinderkerk.

De Kinderkerk begint om 15.00 uur en

duurt een uur. De kinderen mogen zingen en

muziek maken, er wordt een verhaal verteld,

een spel gespeeld en nog veel meer. De kinderkerk

is exclusief voor kinderen en wordt

vijf keer per jaar georganiseerd. Tijdens de

kinderkerk raken de kinderen bekend met de

goede boodschap van de Bijbel. Kinderen

van de basisscholen uit Vathorst ontvangen

hiervoor een uitnodiging, maar ook vriendjes

en vriendinnetjes zijn van harte welkom.

Uiteraard mogen ouders ook meekomen. Zij

krijgen een plekje achterin de kerk. De Kinderkerk

is een initiatief van Kruispunt. Meer

informatie en een verslag van de vorige

kerkdiensten van de Kinderkerk is te vinden

op de website www.kinderkerkvathorst.nl.

Mannenontbijt

Geloven doe je niet alleen op zondag in

de kerk, maar ook midden in de week. Om

elkaar daarbij aan te moedigen, organiseert

Kruispunt iedere eerste woensdag van de

maand een mannenontbijt. De mannen

praten in kleine kring over geloof, gezin en

werk, zij bidden met elkaar en ontbijten

samen. Iedereen neemt iets mee voor het

ontbijt en het wordt samen gedeeld. Een

mooie start van je dag en een bemoediging

voordat je weer verder gaat. Het eerstvolgende

mannenontbijt is woensdag 6 februari

tussen 7.00 uur en uiterlijk 8.30 uur.

Alle mannen zijn van harte uitgenodigd in

het I-Centrum Vathorst (Veenslagen 2).


Van ‘t Westende Meeder

a d v o c a t e n k a n t o o r

• personen- en familierecht

(o.a. echtscheidingen, omgang, alimentatie)

• jeugdrecht/jeugdstrafrecht

(o.a. ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing)

• bopz-zaken

(o.a. rechterlijke machtigingen binnen de psychiatrie)

• mediation

Gratis juridisch inloopspreekuur:

Maandag van 17.00 uur tot 18.00 uur, in de even weken

(m.u.v. de schoolvakanties), op het volgende adres:

Inloophuis De Ontmoeting

De Bekroning 2

3823 EA Amersfoort

In de wijk Kattenbroek

Tel. 033 - 456 28 05

Kantooradres:

De Rode Leeuw 49

3824 CZ Amersfoort

Tel. 033 - 455 06 75

Fax 033 - 455 06 91

web: www.vwma.nl

e-mail: vwm@vwma.nl

Het Palet

Creatief koersbepalend

centrum

Voor een spelend- en- wijze begeleiding

Een nieuwe werkvorm voor een nieuwe tijd is dit kleurboek voor volwassenen.

De kleurplaten van dieren en de prikkelende vragen zijn een knipoog naar

binnen. Zo wordt dierentaal-mensentaal (Zin in kleuren ISBN9789081946315).

Het Palet inspireert, stimuleert en bemoedigt persoonlijke groei en talenten

door creatieve coaching en kunstzinnige vorming. Ook trainingen voor

hoogsensitieve mensen.

I www.hetpalet.net • E marjavantwel@gmail.com • T 033 - 4618995

30

Gediplomeerd pedicure

voor Amersfoort (Nieuwland)

Tevens diabetische

voetbehandelingen

ook ‘s avonds.

(indien nodig ook bij u thuis)

Wiepkje de Haan

Telefonische afspraken: 033-4567246


H e t I n l o o p h u i s

Informatie over ontmoeting, bezinning

en activiteiten in het inloophuis

Jubileumproject:

‘Al 20 jaar Aangenaam

Gewoon’

Tijdens een drukke en geanimeerde

Nieuwjaarsreceptie wordt het glas geheven

op het jubileumjaar ‘Al 20 jaar Aangenaam

Gewoon’. (foto: Hennie Sohl)

Creatieve workshop

patchworkhoesje maken

Op dinsdag 12 februari zal mevrouw Bea

Berends de deelnemers leren een patchwork

zakje te maken. Geschikt voor een mobieltje

of een pakje zakdoekjes. Ieder die kan omgaan

met naald, draad en/of naaimachine

kan het maken. Bea brengt leuke kleurrijke

stofresten mee en ook een beschrijving van

het hele patroon. Er zullen vier naaimachines

zijn. Mocht u uw naaimachine mee

kunnen nemen, graag. Als het niet af komt,

kunt u het thuis afmaken. De workshop begint

om 13.30 uur en uw bijdrage is e 6,00

(inclusief materiaal). Opgave van te voren,

deelname max. acht personen.

(inloophuis@hetnet.nl).

Boekbespreking

'Verborgen Kleuren'

Op dinsdag 12 maart zal Bert Kasper

vertellen over zijn boek 'Verborgen Kleuren'

(2011). Hij vertelt in dit boek hoe het is om

te moeten leven met een visuele handicap.

Tijdens de lezing zal hij niet alleen

praten over die handicap, maar ook allerlei

dingen in braille laten zien zoals een boek,

tijdschrift, horloge, schaakspel, scrabblespel,

reliëflandkaarten en ook een witte stok,

cd-roms met gesproken kranten, periodieken

en boeken. De middag begint om 13.30 uur

en uw bijdrage is e 4,00. Graag opgave van

te voren (inloophuis@hetnet.nl).

Veertigdagentijd:

‘Nieuw Leven’

Samen met MOV en ZWO groepen van de

kerken in Amersfoort-Noord, geven we aandacht

aan de Vastentijd, de tijd voor Pasen.

Wij steunen gezamenlijk een project van

Kerk in Actie, te weten ‘Opvang voor ontheemden

in Columbia’. Hiertoe organiseren

wij drie maaltijdbijeenkomsten op donderdag

28 februari, 7 maart en 14 maart van

17.00 tot 19.30 uur. We beginnen om 17.00

uur met een spreker. Op 28 februari zal

Hennie Sohl ons vertrouwd maken met het

land Columbia. Op 7 maart zal iemand over

de projecten van Kerk in Actie in Columbia

vertellen. De derde keer, op 14 maart, kijken

we naar wat de Bijbel zegt over het omgaan

met ontheemden. Om 18.00 uur gebruiken

we met elkaar een sobere maaltijd. Elke

bijeenkomst wordt afgesloten met een korte

meditatieve viering. Van harte welkom, wel

graag opgave van te voren

(inloophuis@hetnet.nl).

Gezamenlijke maaltijden

Op dinsdag 5 en 19 februari en op dinsdag

5 en 19 maart is er om 18.00 uur een gezamenlijke

maaltijd voor vijftien personen.

Het menu staat vermeld op de poster in het

inloophuis, waarop u zich ook kunt inschrijven.

U kunt zich ook telefonisch (4562805)

of per e-mail (inloophuis@hetnet.nl) aanmelden.

Er wordt een bescheiden tegemoetkoming

in de kosten gevraagd. Vanaf 17.45

uur staat er een aperitiefje klaar.

U bent van harte welkom.

Juridisch spreekuur

Op elke maandag in de even weken houdt

Mr. Veleda van ’t Westende Meeder een

31

gratis juridisch spreekuur in De Ontmoeting.

Dus op maandag 4 en 18 februari en 4 en

18 maart, steeds van 17.00 tot 18.00 uur.

Zij adviseert over zaken als echtscheiding,

alimentatie, uitkering, arbeidsconflicten en

burenruzies. Zo nodig adviseert zij u over de

te nemen verdere stappen.

Start Ontmoetings-

aandelenactie 2013

Op donderdag 21 maart zal om 10.30 uur

de Ontmoetingsaandelenactie weer van

start gaan. Deze financiële actie stelt u in

de gelegenheid een Ontmoetingsaandeel

te kopen, waardoor u het inloopwerk van

De Ontmoeting steunt. Dit jaar zal de actie

geopend worden door René Rosmolen,

geestelijk verzorger in Lisidunahof, kunstkenner

en kunstenaar. De actie staat dit

jaar in het teken van het 20-jarig jubileum:

‘Al 20 jaar Aangenaam Gewoon.’ We

verklappen niet alles, maar het belooft een

bijzondere ochtend te worden. U bent van

harte uitgenodigd.

Boekenmarkt nieuwe stijl

Op zaterdag 23 maart heeft inloophuis

De Ontmoeting van 10.00 tot 14.00 uur

een boekenmarkt nieuwe stijl. Alle boeken

worden gesorteerd en per categorie bij

elkaar gezet. Ons aanbod is op deze manier

veel overzichtelijker en u vindt hierdoor

sneller het boek waar uw belangstelling

naar uit gaat. Er is een hoekje waar u rustig

even kunt zitten om een boek in te kijken of

om een kop koffie te drinken. De opbrengst

van de boekenmarkt wordt gebruikt voor

activiteiten van het inloophuis. U bent van

harte welkom. U vindt ons schuin tegenover

Het Brandpunt aan De Bekroning 2.

Inlooptijden

Het dagelijks gastvrij openstellen van het

inloophuis voor eenieder die graag even

een ander spreekt en een kopje koffie wil

drinken is iets wat we van harte in ere houden.

U bent welkom op zondag, maandag

en vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en

op dinsdag, woensdag en donderdag van

10.00 uur tot 12.00 uur. De gastvrouwen

en -heren heten u welkom en er is altijd wel

een stoel vrij!


Heideweg 62

3829 BB Hooglanderveen

Telefoon 033-2571823

Telefax 033 - 2572714

• WANDAFWERKING

• GLASSERVICE

• GARANTIE SCHILDERWERK

• PERIODIEKE ONDERHOUDSYST.

Sinds 1900 Kwaliteitsschilderwerk

De Bik 5a, Hoogland,

Tel. 480 80 07, Fax. 480 88 95

• Integer, betrouwbaar en zorgzaam

• Voor eigentijdse en traditionele uitvaarten

32

Alies Henssen-Bijsterbosch

Peter Henssen

• Uitvaartzorg zoals u dat wenst

• Dag en nacht bereikbaar

www.peterhenssenuitvaartzorg.nl Telefoon 033 45 55 947

Schilderwerken

Hulp bij problemen in de communicatie.

Bij klachten op het gebied van spraak, taal, stem,

adem, presenteren/doceren, slikken en afwijkende

mondgewoonten bij kinderen en volwassenen.

Lid NVLF - contract met zorgverzekeraars - vergoeding

door zorgverzekeraars - alle dagen geopend,

tevens maandag- en dinsdagavond - geen wachtlijst.

Trombonestraat 123, 3822 CW Amersfoort,

Hof der Kolommen 21, 3823 EC Amersfoort, 033-4561771

Wervershoofstraat 365, 3826 EM Amersfoort,

033-4940668.

Kijk Verfspeciaalzaak

op kleur

SPECIAALZAAK IN:

• VERF

• GLAS

• BEHANG

• LIJSTENMAKERIJ

Kerklaan 12 - Hoogland

Tel. 480 14 89, Fax. 480 15 80


Werken met verhalen in groepen

• Docenten: Cocky Fortuin-van der Spek en Aat van der Harst

• Data: zat. 9 maart en zat. 6 april van 10.00 tot 15.00 uur

• Plaats: Amersfoort (locatie volgt)

• Kosten: e 125,-

• Opgave: vóór 24 februari via c.a.fortuin@planet.nl of

avdharst@verhalenonderweg.nl

Dit is een praktische en inspirerende training voor mensen die

werken met groepen. Er wordt kennis gemaakt met mogelijkheden

om verhalen te vertellen, op te roepen en te delen. We werken met

zowel persoonlijke, fictieve en overgeleverde verhalen.

Inhoud van de training:

• Kennismaking met een breed scala aan verhalen en hoe je ze

gebruikt in groepen.

• Hoe vertel je een verhaal? Hoe vertel je beeldend? De kracht van

lichaamstaal en stem. Hoe bereid je een verhaal voor? Hoe vertel

je? En hoe verdiep je het verhaal samen met je groep?

• Hoe vertel je niet alleen voor een groep, maar deel je verhalen

met elkaar en roep je verhalen op bij je deelnemers. We werken

o.a. met responsies.

Agenda

01 feb 19.30 Herberg: Sirkelslag

03 feb 11.00 St. Joseph: Felicitatie Vormelinngen

03 feb 14.00 Herberg: inloop

04 feb 10.00 Brandpunt seniorenochtend

04 feb 17.00 Inloophuis: gratis juridisch spreekuur

05 feb 18.00 Inloophuis: gezamenlijke maaltijd

06 feb 09.00 Inloophuis: oud papieractie tot 14.00 uur

06 feb 18.30 Herbergmaaltijd

07 feb 14.00 Herberg: koersbal

08 feb 10.00 Inloophuis: gespreksgroep Open Deur

09 feb 19.30 St. Joseph: Carnavalsmis

11 feb 10.00 Inloophuis: gespreksgroep vrouwen in de

Bijbel/vrouwenstudies

12 feb 13.30 Inloophuis: workshop patchwork telefoon hoesje

12 feb 14.00 Herberg: themamiddag

13 feb 20.00 Herberg: gespreksgroep

17 feb 14.00 Herberg: inloop

18 feb 17.00 Inloophuis: gratis juridisch spreekuur

19 feb 18.00 Inloophuis: gezamenlijke maaltijd

21 feb 14.00 Herberg: koersbal

24 feb 16.00 Herberg: Café Verwondering

25 feb 10.00 Inloophuis: gespreksgroep vrouwen in de

Bijbel/vrouwenstudies

27 feb 19.30 Herberg: inloop

28 feb 17.00 Inloophuis: informatieve maaltijdbijeenkomst

03 mrt 11.00 St. Joseph: Presentatie EHC

03 mrt 14.00 Herberg: inloop

04 mrt 10.00 Brandpunt: seniorenochtend

04 mrt 17.00 Inloophuis: gratis juridisch spreekuur

05 mrt 18.00 Inloophuis: gezamenlijke maaltijd

06 mrt 09.00 Inloophuis: oud papieractie tot 14.00 uur

06 mrt 18.30 Herbergmaaltijd

07 mrt 14.00 Herberg: koersbal

07 mrt 17.00 Inloophuis: informatieve maaltijdbijeenkomst

33 41

Voor wie?

Dit is een training voor iedereen die met groepen werkt en wil

verkennen hoe verhalen communicatie verdiepen en verrijken.

Wat bereik je ermee?

• Je vergroot je mogelijkheden om in groepen met verhalen te

werken.

• Je ontdekt hoe je met gerichte opdrachten meer diepgang in

vertellen en luisteren bevordert.

• Je leert hoe je in jouw groepen met verhalen opdrachten op

maat kan maken.

Na afloop heb je inzicht in verschillende soorten verhalen en hoe je

ze maakt of vindt.

Door wie:

Cocky Fortuin-van der Spek en Aat van der Harst zijn beiden ervaren

verhalentrainers en schrijvers van de verhalenboeken: Verhalen

verbinden en Onze school is een verhaal.

Voor informatie: c.a.fortuin@planet.nl of avdharst@verhalenonderweg.nl

of via de website www.verhalenonderweg.nl

A. Sprotte

08 mrt 10.00 Inloophuis: gespreksgroep Open Deur

11 mrt 10.00 Inloophuis: gespreksgroep vrouwen in de

Bijbel/vrouwenstudies

12 mrt 13.30 Inloophuis: Bert Kasper over ‘Verborgen Kleuren’

12 mrt 14.00 Herberg: themamiddag

13 mrt 20.00 Herberg: gespreksgroep

14 mrt 17.00 Inloophuis: informatieve maaltijdbijeenkomst

17 mrt 12.00 St. Joseph: St. Josephdag

17 mrt 14.00 Herberg: inloop

18 mrt 17.00 Inloophuis: gratis juridisch spreekuur

19 mrt 18.00 Inloophuis: gezamenlijke maaltijd

21 mrt 10.30 Inloophuis: start Ontmoetingsaandelenactie

2013

21 mrt 14.00 Herberg: koersbal

23 mrt 10.00 Inloophuis: boekenmarkt

25 mrt 10.00 Inloophuis: gespreksgroep vrouwen in de Bijbel/

vrouwenstudies

25 mrt 19.15 Inham: Oecumenische vesper

26 mrt 19.15 Inham: Oecumenische vesper

27 mrt 19.15 Inham: Oecumenische vesper

PKN Collectebonnen

Kleur Bon Kosten

Blauw e 0,50 e 10,00

Geel e 0,75 e 15,00

Wit e 1,00 e 20,00

Oranje e 2,50 e 50,00

Totaalbedrag overmaken op bankrekening 69.95.43.266

t.n.v. Hervormd Gerefomeerde kerk Hoogland

O.v.v. aantallen/soorten bonnen.

De bonnen worden u vervolgens toegezonden.


adv Lopend Vuur 24-01-2008 11:57 Pagina 1

Hoogste tijd voor een (h)eerlijk kopje koffie

www.wereldwinkelamersfoort.nl

mooi werk!

briefpapier geboortekaarten flyers uitnodigingen

visitekaartjes periodieken brochures enveloppen

huwelijkskaarten boeken cd/dvd-inlays clubbladen

billboards badges rappor ten reclameborden

stickers adver tentieopmaak mailingverzorging

z w a r t - w i t e n f u l l c o l o u r o f f s e t e n d i g i t a a l

bijzondere collecties vrijblijvend te bezichtigen

b e t a a l b a r e r e a l i s a t i e v a n u w e i g e n o n t w e r p

van Beeklaan 77 T 033 - 25 71730

3829 AT Hooglanderveen I www.drukkerijvanbeek.nl

o n t w e r p d i g i t a a l d r u k o f f s e t r e s u l t a a t

De koffie is ook te leveren in verpakkingen voor grootverbruik

Kamperbinnenpoort 1

3811 AL Amersfoort

033 46 57 428

De Bekroning 2

3823 EA Amersfoort

033 45 62 805

34

ir. Peter Schrieken

Kaasjeskruid 26

3824 NW Amersfoort

tel. 033-4567740

Bijles

wis- en natuurkunde

huiswerkbegeleiding

e-mail: nieuwlandexact@xmsnet.nl

web: home.xmsnet.nl/nieuwlandexact

AUTOSCHADE SERVICE

CALVEEN AMERSFOORT


Pastores

PKN Pastoresteam

Willem Klamer, De Gesloten Stad 16,

3823 DP Amersfoort, tel. 4556554,

wtklamer@xmsnet.nl (vrij: donderdag)

Anette Sprotte, Kleefkruid 1,

3824 NT Amersfoort, tel. 4637696,

sprotte@casema.nl (vrij: woensdag)

Rolinka Klein Kranenburg, Laaxumstraat 15,

3826 AH Amersfoort, tel. 2858472

rkleinkranenburg@hotmail.com (vrij: donderdag)

Anna Walsma, Ds. Rijperstraat 32,

3815 XE Amersfoort, tel. 8892915

adwalsma.deherberg@gmail.com (vrij: ma. en vrij.)

RK Pastoresteam

in dringende gevallen bereikbaar via: 06 - 57541222

Josephine van Pampus,

Waterlelie 17, 3824 GJ Amersfoort,

tel 8890994, jvanpampus@casema.nl (vrij: ma.)

Guus Timmerman,

Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland, tel. 4804203,

pw.timmerman@inter.nl.net (vrij: wo. en vrij.)

Tuan Thanh Nguyen,

Van Tuijllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen,

tel. 2538477, pastoortuan@katholiekamersfoort.nl

(vrij: ma)

Edith Vos-van Norren,

Vrijheid 10, 1231 TM Loosdrecht, tel. 035-5827930,

edithvos@kpnmail.nl (vrij: wo. en vrij.)

Met assistentie van: Diaken Frank Sieraal

tel 4729438, jfrsieraal@kpnmail.nl (vrij: di)

Parochie

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

(de R.K.-geloofsgemeenschappen van Amersfoort-

Stad en Amersfoort-Noord)

Centraal Secretariaat: Kerklaan 22,

3828 EB Hoogland, telefoon: 4893599

Secretariaat geopend van 9.00 – 13.00 uur

e-mail: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl.

Internet: www.katholiekamersfoort.nl

(voor alle kerklocaties)

Parochiebestuur:

Voorz.: Pastoor Tuan Nguyen

Vice-voorz.: Mevr. I. Vriens

Secr.: Vacature

Penningmr.: Hr. B. Dijkman

e-mail: bestuurOLVA@katholiekamersfoort.nl

Tel.: via Centraal Secretariaat: 4893599

Protestantse gemeente Hoogland/

Amersfoort-Noord (PKN)

(overkoepelt Inham en PKN-gedeelte

Het Brandpunt, De Herberg en Vathorst)

Algemene Kerkenraad

Voorz: John van de Poll, tel. 4557002

Scriba: Egbert Stremmelaar, tel. 4807411

College van Kerkrentmeesters

Voorz. (wnd): Hilrieke Nauta,

voorzittercvk@pknamersfoortnoord.nl

Contactadres Kerkbalans

Bertus Wernsen, tel. 8890621

ING Bank 463100 t.n.v. Protestantse Gemeente

Hoogland/Amersfoort-Noord,

geldwervingcvk@pknamersfoortnoord.nl

College van Diakenen

Secr. G.C.J. Noordstra, tel 8885704

collegevandiakenen@lopendvuur.net

Penningm.: Hans de Ridder

Raborekening 12.30.03.113 t.n.v. Diaconie PKN

Hoogland/Amersfoort-Noord

Kerkelijk Bureau Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland,

tel. 4805096 ma. - wo.- do van 9.00-12.00 uur.

kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl

Begraafplaats Coelhorst Beh.: A. Bos, tel. 4802910

R.K. Geloofsgemeenschap St. Martinus

Hoogland

Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland, tel. 4801223,

e-mail: martinus.locatie@gmail.com

Pastores: RK pastoresteam

Leden pastoraatsgroep:

Mw. A. Bruins, tel. 4809049

Mw. M. Franck, tel. 4806976

Mw. M. Willemen, tel. 4564215

Hr. B. Brouwer, tel. 4802903

Financiën:

Kerkbijdrage: Rabobank nr. 12.30.12.902 t.n.v. Parochieverg.

St. Martinus. Voor het bestellen van collectebonnen

en voor overige betalingen: Rabobank nr.:

12.30.00.742 t.n.v. Parochieverg. St.Martinus.

De bonnen worden u vervolgens toegezonden.

Herberg, Oecumenische

geloofsgemeenschap Nieuwland

Watersteeg 85, 3824 EL Amersfoort, tel. 4571141.

Open: ma, di, do en vrij van 10.00 -12.00 uur, wo

8.30-12.00 en 19.30-22.30 uur

www.herbergnieuws.nl

Pastor ds. Anna Walsma, (vrij: ma. en vrij.)

Ellen Tijmes (diaconaal medewerker),

ellen.deherberg@gmail.com

meestal maandag en donderdag aanwezig

Oecumenische Wijkraad

Voorz.: Paul Kruyswijk., tel. 4561743

Secr: Jan Bentvelzen, jan.bentvelzen@mensa.nl

tel. 4569155

Voor pastorale aandacht en zorg:

PKN: ds. Anna Walsma tel. 8892915

RK: Carolien van Middelaar, tel. 4555607,

maarten.carolien@xmsnet.nl ma.ochtend aanwezig.

Kerkenraad

Voorz.: Paul Kruyswijk, tel. 4561743

Scriba: Erna van de Poll-Garenkooper, tel. 4557002

Locatieraad

Coördinator: Odile Bruggink, tel. 4551737

Agendabeheer

Joke Schrieken, tel. 4567740

Het Brandpunt,

Oecumenische geloofsgemeenschap

Zielhorst/Kattenbroek

Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort,

tel. 033-4554666 Openingstijden ma. t/m vr.

10.00-12.00 uur www.hetbrandpunt.net

Bankrekening: 1230.51.800

Pastores

Anette Sprotte en RK pastorale team

Oecumenische Wijkraad (OWB)

Voorz: Alfons Biegstraaten, tel. 8884479

Secr: Bert van den Akker, tel. 4559612

secretaris.owb@hetbrandpunt.net

Kerkenraad

Voorz: Hieke van der Meulen, tel. 4565974

Scriba: Bert v.d. Akker, tel 4559612,

scriba.wkr@hetbrandpunt.net

Locatieteam

Voorz: Alfons Biegstraaten, tel. 8884479

secretaris.rk@hetbrandpunt.net

Meldpunt pastoraat

mw. Dolly de Vries, tel. 4561705,

mw. Janna Specken, tel. 4556398

Aanspreekpunt Kosters

Kees van Dijke, tel. 06 - 47170002,

koster@hetbrandpunt.net

De Inham, Protestantse gemeente

Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland, tel. 4805125

b.g.g. 06-57255030

www.inham.net

Predikant: Willem Klamer

35

N a m e n e n a d r e s s e n

Pastoraal meldpunt: Jaap en Heleen Kalf,

tel. 4809091

Kerkenraad: Voorz: A. Oomens, tel. 4560762

Scriba: Ria van Voorst, tel. 2586412

scriba@inham.net

Koster: Dick van Bruxvoort, tel. 06-11480745

dvanbruxvoort@casema.nl

R.K. Geloofsgemeenschap St. Joseph

Hooglanderveen en Vathorst

Van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen,

tel. 2571285,

e-mail: st-joseph@katholiekamersfoort.nl

Secretariaat open op vrij. 9.00 – 12.00 uur,

tel. 2571285

Pastores: RK pastoresteam

Leden pastoraatsgroep:

Mw. H. Overkamp, tel. 2571215

Mw. J. Mulder, tel.2572160

Financiën:

Kerkbijdrage: Rabobank nr. 12.31.00.011,

Postbank nr. 15.05.16.

Begrafenissen/grafrechten: W. van Valkengoed,

tel. 2571637, mobiel 06-27487069

Veenkerk,

Protestantse gemeenschap in Vathorst

De Kamers, Wezeperberg 1, Amersfoort

Postadres: Laaxumstraat 15, 3826 AH Amersfoort

www.Veenkerk.nl

Predikant Rolinka Klein Kranenburg

Pastoraal meldpunt tel. 06 83119907

Voorzitter: Renate Boers, tel. 2587962

Scriba: Christiena Bruining, tel. 4555415

cbruining@planet.nl

Kruispunt

Samenwerkingsgemeente PKN, CGK en NGK

Wellantcollege, Bergenboulevard 11, Amersfoort

Houtrust, Heideweg 23, Hooglanderveen

www.kruispuntvathorst.nl

Predikant: ds. M.P. Hofland, tel. 3012224,

predikant@kruispuntvathorst.nl

Voorzitter: Janno Roele, tel. 06 - 26464588,

voorzitter@kruispuntvathorst.nl

Scriba: Alice Jonkers, tel. 06 - 13593284,

scriba@kruispuntvathorst.nl

R.K. Gemeenschap Open Kontakt

(Bunschoten)

p/a De Meent 6, 3751 DT Bunschoten-Spakenburg,

tel. 2983541,

e-mail: martinus.locatie@gmail.com

Pastores: RK pastoresteam

Leden pastoraatsgroep:

Hr. B. Jonker, tel. 2983541

Mw. N. Smink, tel. 2985714

Werkgroep Open Kontakt Overleg

Voorz.: W. Leeuwenkamp, tel. 2981980

Secr.: B. Jonker, tel. 2983541

Financiën: W. v.d. Greft, tel. 2983126

Inloophuis De Ontmoeting

De Bekroning 2, 3823 EA Amersfoort,

tel. 4562805, inloophuis@hetnet.nl

Dagelijks open

zo, ma en vrij 14.00-16.00 uur,

di, wo en do 10.00-12.00 uur.

Openingstijden Wereldwinkel

tijdens inloopuren, behalve op zondag

Coördinator

mw. R. Kok (werkdagen ma, di en do; tel. 4562805)

Valkenhof 52, 3862 LN Nijkerk, tel. 2463013


Het Brandpunt De Inham Sint Martinus

10 feb 10.00 T.J. Kloek,

geestelijk verzorger

13 feb 20.00 ds. A. Sprotte en

pw. Edith Vos

17 feb 10.00 pw. A. Timmerman

24 feb 10.00 ds. A. Sprotte

03 mrt 10.00 pw. E. Vos

10 mrt 10.00 ds. A. Sprotte

17 mrt 10.00 pw. J. van Pampus

11.30 ds. A. Sprotte

Sint Joseph

02 feb 19.00 pastor R.Vonhögen

03 feb 11.00 pw. E.Vos

13.00 diaken F.Sieraal

09 feb 19.30 pastor R.Vonhögen

10 feb 11.00 parochianen

16 feb 19.00 pastor R.Vonhögen

17 feb 11.00 diaken F.Sieraal

19 feb 09.00 pastoor Tuan

24 feb 11.00 pastor R.Vonhögen

26 feb 09.00 pastoor Tuan

02 mrt 19.00 pastor R.Vonhögen

03 mrt 11.00 pastoor Tuan

05 mrt 09.00 pastoor Tuan

10 mrt 11.00 parochianen

16 mrt 19.00 pastoor Tuan

17 mrt 11.00 pastor R.Vonhögen

13.00 pastoor Tuan

19 mrt 19.30 pastoor Tuan

De Herberg

03 feb 11.00 ds. A. Walsma

03 mrt 11.00 pw. A. Timmerman en

ds. A. Walsma

10 mrt 11.00 pw. E. Vos

peuterkerk

03 feb 09.00 ds. W. Klamer

10.00 ds. W. Klamer

10 feb 09.00 ds. N. Walet-Kooij

10.00 ds. N. Walet-Kooij

17 feb 09.00 ds. W. Klamer

10.00 ds. W. Klamer

24 feb 09.00 ds. R. Klein Kranenburg

10.00 ds. R. Klein Kranenburg

03 mrt 09.00 ds. W. Klamer

10.00 ds. W. Klamer

10 mrt 09.00 ds. N. Walet-Kooij

10.00 ds. N. Walet-Kooij

17 mrt 09.00 ds. W. Klamer

10.00 ds. W. Klamer

Kruispunt

Kruispunt West - Wellantcollege

03 feb 10.00 ds. R. van der Spoel

03 feb 16.30 ds. M. Hofland

Jeugddienst

10 feb 10.00 ds. M. Hofland

17 feb 10.00 ds. C. de Rooij

24 feb 10.00 ds. L. Vogelaar

03 mrt 10.00 ds. M. Hofland

03 mrt 16.30 ds. M. Hofland

Jeugddienst

10 mrt 10.00 ds. R. van der Spoel

13 mrt 19.30 ds. M. Hofland

Biddag

17 mrt 10.00 ds. M. Hofland

Kruispunt Oost - Houtrust

03 feb 10.00 ds. M. Hofland

03 feb 16.30 ds. M. Hofland

Jeugddienst in Wellant-

college

10 feb 10.00 ds. R. van der Spoel

17 feb 10.00 ds. D. van Duyvenbode

24 feb 10.00 ds. M. Hofland

03 mrt 10.00 ds. N. van der Voet

03 mrt 16.30 ds. M. Hofland

Jeugddienst in Wellant-

college

10 mrt 10.00 ds. M. Hofland

13 mrt 19.30 ds. M. Hofland

Biddag

17 mrt 10.00 ds. R. van der Spoel

36

03 feb 09.30 pw. E. Vos

09 feb 19.00 pastor J. de Froe

10 feb 09.30 Ingeborg van Basten

Batenburg en

Bea van de Hoef

13 feb 19.30 pastor R. Vonhögen

15 feb 09.00 pastor J. de Froe

17 feb 09.30 pastor R. Vonhögen

23 feb 19.00 pastoor Tuan

24 feb 09.30 diaken F. Sieraal

13.30 diaken F. Sieraal

01 mrt 09.00 oecumenische viering

i.v.m. Wereldgebedsdag

02 mrt 19.00 pw. J. van Pampus

03 mrt 09.30 pw. A. Timmerman

09 mrt 19.00 pastor R. Vonhögen

10 mrt 09.30 Ank Ursem en

Ben Jonker

13.30 pastoor Tuan

15 mrt 09.00 pastoor Tuan

17 mrt 09.30 pastor R. Vonhögen

23 mrt 19.00 pastor R. Vonhögen

24 mrt 09.30 pastoor Tuan

Veenkerk

03 feb 10.00 ds. R. Klein Kranenburg

10 feb 10.00 ds. A. Walsma

17 feb 10.00 ds. A. Sprotte

24 feb 10.00 ds. I. van der Heuvel

03 mrt 10.00 ds. R. Klein Kranenburg

10 mrt 10.00 J. van Oord

17 mrt 10.00 ds. R. Klein Kranenburg

Open Kontakt

Bunschoten/Spakenburg

03 feb 11.30 E. Hogema

17 feb 11.30 pastoor Tuan

03 mrt 11.30 pw E. Vos

17 mrt 11.30 pw. J. van Pampus

Agenda

De agenda is te vinden op pagina 33

More magazines by this user
Similar magazines