05.09.2013 Views

Bekijk hier SPANWAND® Ontwerp & Uitvoering - Spanbeton

Bekijk hier SPANWAND® Ontwerp & Uitvoering - Spanbeton

Bekijk hier SPANWAND® Ontwerp & Uitvoering - Spanbeton

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SPANWAND ® <strong>Ontwerp</strong> & <strong>Uitvoering</strong>


Spanwanden zijn betonnen damwanden onder de merknaam SPANWAND ®<br />

Spanwanden verbreden verticale horizon<br />

Voordelen SPANWAND ®<br />

Kansen grijpen<br />

Passend in elke architectuur<br />

Milieuvriendelijk en duurzaam<br />

Wijze van inbrengen<br />

Spelregels voor ontwerp, detaillering en uitvoering<br />

<strong>Ontwerp</strong><br />

Detaillering<br />

<strong>Uitvoering</strong><br />

Referentieprojecten


Spanwanden<br />

verbreden verticale horizon<br />

Spanwanden zijn in veel situaties een zeer interessante<br />

toepassing. In beduidend meer situaties dan op het eerste gezicht<br />

lijkt. Op het moment dat men uitgaat van het denkraam van de<br />

stalen damwand, is het speelveld inderdaad klein. Wanneer men<br />

beseft dat betonnen damwanden ook grote verticale belastingen<br />

kunnen opnemen en zeer duurzaam zijn, is het toepassingsgebied<br />

veel breder. Te denken valt aan grond- en waterkeringen, duikers,<br />

tunnels, stuwen, landhoofden, kademuren, parkeerkelders,<br />

overkluizingen, loswallen en openbakconstructies.<br />

Toepassingen die met of zonder verankering kunnen worden<br />

uitgevoerd. Met Spanwanden opent de horizon zich voor een<br />

inventieve toepassing, creatief ontwerp en hoogwaardig resultaat.<br />

In deze brochure worden de kansen belicht voor<br />

die verrassende, slimme toepassing. Doordachte<br />

architectonische en civieltechnische oplossingen<br />

op een presenteerblaadje. Tevens zijn de specifi eke<br />

aandachtspunten voor toepassing, ontwerp, detaillering,<br />

uitvoering en resultaat voor duikers en landhoofden met<br />

Spanwanden op een rij gezet.<br />

Voordelen<br />

SPANWAND ®<br />

Grondkerend vermogen<br />

Grote buigstijfheid en vormvastheid<br />

Groot verticaal draagvermogen<br />

Grond- en vloeistofdicht door voegprofi el<br />

Onderhoudsarm<br />

Technisch en ecologisch duurzaam<br />

Esthetische vormgeving


Spanwanden als landhoofdconstructie A2 viaduct Lage Weide bij Maarssen


Kansen grijpen<br />

In 1997 heeft <strong>Spanbeton</strong> de Spanwand ontwikkeld:<br />

een voorgespannen betonnen damwand die zowel horizontale als<br />

verticale belastingen kan opnemen. De vorm van de Spanwand<br />

vertoont qua doorsnede overeenkomsten met de vorm van de<br />

stalen dubbele Z-damwand. Deze vorm waarborgt dat aan de<br />

functionele eisen van de toepassing wordt voldaan, waaronder<br />

de primaire functie: grondkering. Tot zover de overeenkomst met<br />

de stalen variant. De Spanwand is symmetrisch voorgespannen,<br />

zodat krachten en momenten in beide richtingen kunnen worden<br />

opgenomen. Daarbij kan door variatie in het productassortiment<br />

(profi elhoogte en lengte) worden ingespeeld op de mate van<br />

belasting. De profi elhoogte van de standaard beschikbare<br />

damwandelementen is 350, 450 of 600 mm, met een werkende<br />

breedte van 1000 mm. Hoek- en pasplanken kunnen eventueel<br />

worden meegeleverd.<br />

Verticale belasting, profi elmaten, lengtes, hoek- en<br />

bochtoplossingen bieden vele kansen en voordelen.


Spanwanden in boogstraal bij VU ziekenhuis te Amsterdam


Passend in elke architectuur<br />

De meer algemene voordelen van de Spanwand kunnen worden<br />

verfi jnd naar specifi eke doelgroepen. Zo zullen architecten<br />

belang hechten aan de esthetische kwaliteiten van de betonnen<br />

damwand. Het esthetisch uiterlijk vertaalt zich in het strakke uiterlijk<br />

van de Spanwanden, waarbij het niet nodig is een extra wand aan<br />

te brengen om een acceptabel zichtvlak te verkrijgen. En zeker<br />

niet onbelangrijk: Spanwanden roesten niet en hoeven niet te<br />

worden gecoat.<br />

De vormgeving van Spanwanden is vergelijkbaar met die van<br />

stalen damwanden. Er zijn speciale hoekplanken beschikbaar<br />

die de architect in staat stellen om elke gewenste hoekvorm te<br />

ontwerpen. Een fraaie boogvorm? Spanwanden kunnen in een<br />

boogstraal worden ingebracht. De minimale straal voor standaard<br />

planken is 25 meter en voor aangepaste planken 8 meter.<br />

De Spanwand is niet alleen die civieltechnische oplossing.<br />

Juist de combinatie met creatieve vormgeving zorgt voor<br />

een sterke twee-eenheid tussen architectuur en techniek.<br />

Hoekoplossingen<br />

Spanwanden in boogstraal


Inbrengen Spanwanden Lisserweg te Nieuw-Vennep


Milieuvriendelijk en duurzaam<br />

Een product moet tegenwoordig voldoen aan strenge eisen ten<br />

aanzien van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Dan zit u met<br />

Spanwanden meer dan goed. Product en materiaal beton kunnen<br />

bogen op gunstige eigenschappen wat ecologie en duurzaamheid<br />

betreft.<br />

De duurzame eigenschappen<br />

Spanwanden worden gemaakt van hoogwaardig beton en<br />

bezitten een duurzaamheid van ruim 100 jaar bij de toegepaste<br />

standaard dekking van 35 mm.<br />

Spanwanden voldoen aan milieuklasse XC4, XS3, XF4.<br />

Spanwanden hebben geen milieuvervuilende en onderhoudsgevoelige<br />

coating nodig om de vereiste duurzaamheid te bereiken.<br />

Spanwanden voldoen aan CUR 89 betreffende ASR.<br />

Spanwanden worden zonder bijzondere voorzieningen toegepast<br />

in locaties langs sporen waar zwerfstromen kunnen voorkomen.<br />

De invloed van zwerfstromen is door TNO onderzocht.<br />

Toepassing van Spanwanden wordt door TNO verantwoord<br />

geacht.<br />

Duurzaam inkopen en duurzaam bouwen zijn geen loze<br />

kreten bij het gebruik van Spanwanden. Daadwerkelijk<br />

gaat het om verantwoorde producten en toepassingen.<br />

Spanwanden met deksloof


A2 Everdingen - Everdingen Lisserweg te Nieuw-Vennep


Wijze van inbrengen<br />

De Spanwand is geschikt om door middel van diverse methoden<br />

in de grond te worden ingebracht. Daarbij is het van groot belang<br />

vooraf goed te kijken naar aspecten als bodemgesteldheid en<br />

omgeving. Bij de aandachtspunten in de uitvoering zal <strong>hier</strong>bij nader<br />

worden stilgestaan.<br />

Onderstaand een indruk van de methoden en mogelijkheden om<br />

Spanwanden in te brengen.<br />

De toegepaste en beproefde uitvoeringsmethoden zijn:<br />

Trillen<br />

Trillen in combinatie met spuiten<br />

Trillen in combinatie met voorboren<br />

Plaatsen in een cement-bentonietsleuf<br />

Gangbare of specifi eke bodemsoort?<br />

In één procesgang of gefaseerd?<br />

Al dan niet fl uïderen?<br />

De inbrengmogelijkheden van Spanwanden<br />

zijn legio en geven een antwoord op uiteenlopende<br />

vragen en situaties.<br />

Inbrengen Spanwand


De Doorbraak te Almelo


De ruime toepassingsmogelijkheden<br />

Spanwanden kunnen in de meest voorkomende gronden van<br />

Nederland trillend worden ingebracht.<br />

Indien nodig kunnen Spanwanden trillend in combinatie<br />

met fl uïderen worden ingebracht. Het doel <strong>hier</strong>bij is een<br />

wateroverspanning te creëren, waardoor de korrelspanning<br />

afneemt en het inbrengen gemakkelijker verloopt.<br />

Indien nodig kunnen Spanwanden trillend in combinatie met<br />

spuiten worden ingebracht. Ten gevolge van het spuiten wordt<br />

grond verwijderd en zal de ondergrond ontspannen, wat<br />

ongewenst is. Maar ten gevolge van het trillen zal door het<br />

grondverdringend systeem de grond opspannen. Proeven bij<br />

diverse projecten hebben uitgewezen dat gemaakte sonderingen<br />

achteraf een gelijkwaardig of hoger resultaat vertonen in<br />

vergelijking met de vooraf gemaakte sonderingen.<br />

Het inbrengen van Spanwanden heeft een lager geluidsniveau<br />

dan het trillen van stalen damwanden.<br />

Spanwanden zijn uitermate geschikt om gefaseerd in te brengen.<br />

Op basis van sonderingen, boringen, een overzichtstekening<br />

van de omgeving en een geschatte inbrengdiepte kan<br />

<strong>Spanbeton</strong> advies geven over de haalbaarheid en de toe te<br />

passen inbrengmethode. Eventueel in samenspraak met een<br />

aantal funderingsbedrijven, die ruime ervaring hebben met het<br />

inbrengen van Spanwanden.


Ecoduiker in RW 37 bij knooppunt Holsloot


Spelregels<br />

voor ontwerp, detaillering en uitvoering<br />

Een product kan nog zo goed, kansrijk of aantrekkelijk zijn, het gaat erom<br />

dat het product op correcte wijze wordt toegepast en verwerkt.<br />

Ook Spanwanden hebben spelregels. Aandachtspunten waar partijen in het<br />

bouwproces naar moeten kijken om tot het beste resultaat te komen.<br />

Daarom in deze brochure informatie om gezamenlijk die meest geëigende<br />

toepassing van Spanwanden te ontwerpen, te engineeren en uit te voeren.<br />

SPANWAND ® <strong>Ontwerp</strong> & <strong>Uitvoering</strong>


Tabellen, doorsneden en hoekprofi elen<br />

Afmetingen, gewichten en grootheden<br />

Afmetingen Eigen gewicht<br />

h b Lmax A G I EI<br />

[mm] [mm] [m] [m2 ] [kg/m1 ] *106 [mm4 /m1 ] [kNm2 /m1 ]<br />

SPW 350 350 1000 15 O,167 419 1720 66200<br />

SPW 450 450 1000 18 0,186 465 3560 137000<br />

SPW 600 600 1000 23 0,217 543 7900 304000<br />

Capaciteit<br />

Maximaal<br />

aantal Mrep;veld Mu;veld Mu;kop strengen [kNm 1 /m 1 ] [kNm 1 /m 1 ] [kNm 1 /m 1 ]<br />

SPW 350 18 155 280 ca. 75<br />

SPW 450 22 270 475 ca. 125<br />

SPW 600 26 455 800 ca. 150<br />

SPW 350<br />

SPW 450<br />

SPW 600


1. Aandacht bij het ontwerp<br />

<strong>Ontwerp</strong>berekening<br />

Het horizontale en verticale draagvermogen van Spanwanden<br />

wordt op dezelfde wijze getoetst als bij stalen damwanden. Indien<br />

het verticaal draagvermogen maatgevend is voor de bepaling<br />

van de damwandlengte, kunnen betonnen damwanden korter<br />

worden uitgevoerd dan stalen damwanden. Spanwanden hebben<br />

immers een vele malen grotere paalpuntoppervlakte, waardoor zij<br />

een veel grotere paalpuntsweerstand hebben. De toe te passen<br />

grondparameters zijn gelijk bij de berekening van zowel een stalen<br />

damwand als een betonnen damwand. De Spanwanden worden<br />

standaard uitgevoerd in betonkwaliteit C53/65, in lengtes met een<br />

veelvoud van 250 mm.<br />

Voor de berekening gelden de geotechnische normen. Daarbij<br />

kan het stappenplan conform CUR 166 Damwandconstructies<br />

worden toegepast. De benodigde grootheden ten behoeve van de<br />

berekeningen en controles zijn weergegeven in bovengenoemde<br />

tabel.<br />

Capaciteitsberekening<br />

Het maximaal opneembaar moment in het gebied waar de<br />

voorspanning volledig actief is, volgt uit de tabel Capaciteit.<br />

Hierbij kan een inleidingslengte van de voorspanning van 1,2 meter<br />

worden aangehouden.<br />

De opgegeven kopmomenten zijn gebaseerd op het door<br />

ons maximaal aantal te plaatsen stekankers in de kop<br />

van de Spanwanden, te weten per kop maximaal 4 stuks<br />

M30 Ø25. Indien de betonsloof zodanig wordt ontworpen<br />

dat de Spanwanden worden ingeklemd, kan afhankelijk<br />

van de vraag over welke lengte de inklemming wordt<br />

uitgevoerd, het opneembare kopmoment oplopen tot<br />

het opneembare veldmoment.<br />

Het opneembare kopmoment is sterk afhankelijk van<br />

optredende normaalkrachten en gekozen uitvoering.<br />

Wapening<br />

Standaard is wapening geconcentreerd aanwezig nabij<br />

de kop van de Spanwanden in verband met krachten<br />

tijdens het inbrengen van de damwanden. Dit is meestal<br />

de locatie waar de dwarskrachten maximaal zijn.<br />

Het is mogelijk om de wapening in de Spanwanden aan<br />

te passen aan de optredende dwarskracht.


A2 Everdingen - Everdingen<br />

Hijsvoorzieningen<br />

hijslus type KOLOS<br />

stekankers type 4010 tbv:<br />

- kantelen<br />

- hijsen voor inbrengen<br />

- koppeling deksloof<br />

PRODUCT_ID<br />

VERMENIGVULDIGINGVERMENIGVULDIGINGPRODUCT_ID<br />

hijslussen:<br />

- afslijpen<br />

- behandelen tegen corrosie


2. Aandacht voor detaillering<br />

Met het schetsen van diverse (aansluit)details is de toepassing van<br />

Spanwanden te verduidelijken.<br />

Hijsvoorzieningen<br />

De Spanwanden zijn voorzien van hijsvoorzieningen. Deze zijn<br />

nodig voor het oppakken van de betonnen damwanden tijdens het<br />

transport. Deze hijsvoorzieningen worden op het werk afgeslepen<br />

en behandeld tegen corrosie. Voor het inbrengen wordt gebruik<br />

gemaakt van stekankers, die boven in de damwand zijn<br />

opgenomen.<br />

Inbrengvoorzieningen<br />

Om het inbrengen gemakkelijker te maken, kunnen desgewenst<br />

plankafschuiningen worden toegepast. Deze zorgen ervoor dat<br />

de in te brengen Spanwand naar de al ingebrachte Spanwand<br />

wordt geleid.<br />

Voor het inbrengen van de betonnen damwanden wordt<br />

regelmatig gebruik gemaakt van een spuitlans. De mogelijkheid<br />

bestaat om een inwendige spuitlans op te nemen. De inwendige<br />

spuitlans bestaat uit een wateraansluiting aan de bovenzijde van<br />

de Spanwand.<br />

De spuitlans splitst zich inwendig in twee spuitopeningen.<br />

Ten behoeve van de koppeling met de bovenliggende constructie<br />

kunnen stekankers worden opgenomen in de Spanwanden.<br />

Deze stekankers worden ook gebruikt bij het inbrengen van<br />

de Spanwanden.<br />

Plankafschuining, inwendige spuitlans en stekankers<br />

inbrengvolgorde<br />

2x stekanker voor hijsen/doorkoppelen<br />

2x stekanker voor doorkoppelen<br />

A<br />

detail A<br />

inbrengen met groef naar voren<br />

aansluiting 1"<br />

2x spuitlans 20mm<br />

bles 140x500mm<br />

rubber voegprofiel


≥100<br />

Aansluitingen dek - Spanwand, momentvaste verbinding


Deksloven<br />

In verband met vervormingen wordt geadviseerd om de<br />

Spanwanden onderling te verbinden door middel van een deksloof.<br />

De verbinding met het dek kan wel of niet momentvast worden<br />

uitgevoerd. Deze keuze hangt grotendeels af van de lengte van<br />

de overspanning tussen de twee Spanwand-landhoofden en de<br />

optredende momentwaarden.<br />

(Kop)momenten<br />

Belangrijk <strong>hier</strong>bij zijn twee aspecten. Het eerste aspect is het<br />

optredende moment bij het landhoofd, ter plaatse van de<br />

aansluiting van de Spanwand met de betonsloof. Dit moment is<br />

het gevolg van de op de constructie werkende belastingen die<br />

vervormingen in het dek en de Spanwanden veroor zaken.<br />

Het tweede aspect is de thermische uitzetting van het dek.<br />

De wijze van uitvoering van een duiker heeft invloed op het<br />

kopmoment. Om de kopmomenten laag te houden, is het zaak om<br />

de Spanwand zo veel mogelijk kopverdraaiing te laten ondergaan,<br />

voordat deze wordt vastgestort aan het dek.<br />

Ook zettingsverschillen tussen de landhoofden hebben bij<br />

momentvast verbonden duikers een groot effect op de momenten<br />

in de verbinding tussen de deksloof en de Spanwanden. Hiermee<br />

dient rekening te worden gehouden.<br />

Bij duikers met een overspanning korter dan 7 meter wordt een<br />

momentvaste verbinding geadviseerd. Bij een overspanning langer<br />

dan 16 meter wordt een niet momentvaste verbinding geadviseerd<br />

afhankelijk van belastingen en profi elafmetingen. Bij tussenliggende<br />

overspanningen (7-16 m) hangt de keuze af van de grootte van de<br />

optredende kopmomenten.<br />

Deksloven


Aansluitingen<br />

Dek - Spanwand, niet momentvaste verbinding Verankering - Spanwand


Stempelfunctie<br />

Bij een niet momentvaste verbinding tussen het dek en de<br />

Spanwanden moet worden gekozen tussen het wel of niet<br />

toekennen van een stempelfunctie aan het dek.<br />

Een aandachtspunt <strong>hier</strong>bij is dat, indien het dek als stempel werkt<br />

en kan roteren op de landhoofden, het lastig is om de rubber<br />

oplegblokken te inspecteren en te vervangen.<br />

Bij het toetsen van oplegblokken van dekken, indien het dek niet<br />

als stempel werkt, dienen de grondmechanische horizontale<br />

vervormingen van de Spanwand te worden meegenomen.<br />

Verankering<br />

Als ervoor wordt gekozen om een verankerde Spanwand toe te<br />

passen, moet worden bepaald op welke hoogte de ankers worden<br />

aangebracht. Het aangrijpingspunt van de ankers kan worden<br />

uitgevoerd in de betonsloof die over de kop van de Spanwanden<br />

wordt gestort, zo laag mogelijk boven de Spanwanden. Op deze<br />

manier fungeert de betonsloof als gording. Door de ankers vlak<br />

boven de Spanwanden te laten aangrijpen, is het moment in de<br />

verbinding tussen de Spanwand en de betonsloof geminimaliseerd.<br />

Het anker lager aanbrengen op een willekeurige hoogte is mogelijk.<br />

Dit betekent wel dat op het niveau van de ankers eventueel een<br />

gording moet worden gemaakt.<br />

Vloer<br />

Bij duikers is soms een vloer in de duiker gewenst. Bij toepassing<br />

van Spanwanden is het mogelijk om <strong>hier</strong>aan een vloer te koppelen.<br />

Eventueel kunnen ook voorzieningen voor wildroosters worden<br />

aangebracht.<br />

Aansluiting vloer – Spanwand<br />

Verankering


Lisserweg te Nieuw-Vennep


3. Aandacht bij de uitvoering<br />

Eventueel water bijspuiten<br />

Tijdens het inbrengen (trillen) van Spanwanden kan via het<br />

inwendig spuitsysteem water worden gespoten onder de punt<br />

van de damwand. Bij het inbrengen van betonnen damwanden in<br />

harde grondlagen kan uitwendig bijspuiten ook nog noodzakelijk<br />

zijn.<br />

Geleideframe<br />

De betonnen damwanden worden tijdens het inbrengen door<br />

middel van een geleideframe in de juiste positie gehouden.<br />

Dit frame bestaat uit een opbouw van stalen balken die aan beide<br />

zijden van de Spanwanden zijn aangebracht en onderling zijn<br />

verbonden.<br />

De betonnen damwand wordt tussen de geleiders geplaatst en<br />

wordt door middel van een lier of met behulp van een kleine kraan<br />

tegen de voorgaande plank aangetrokken of geduwd.<br />

Trilmaterieel<br />

Het intrillen van de Spanwanden kan geschieden met een<br />

heistelling, met een los trilblok of met een vast trilblok aan een<br />

makelaar. Ook een graafmachine waaraan een trilblok is bevestigd,<br />

kan gebruikt worden voor het inbrengen van de betonnen<br />

damwanden. Afhankelijk van de aanwezige grondslag en type<br />

Spanwand wordt gekozen voor het type machine en trilblok.<br />

18000 --- 21000<br />

1360<br />

Machines inbrengen<br />

4200<br />

5717<br />

4900 6611<br />

11510<br />

5717<br />

4900 6611<br />

11510<br />

44447


Werkruimte


Opstelling<br />

Voor het inbrengen van de betonnen damwanden moet aan<br />

één zijde van de wand een werkterrein aanwezig zijn waar de te<br />

gebruiken machine kan worden opgesteld. De minimale breedte<br />

is 12 meter en de minimale lengte is de lengte van het scherm.<br />

Ook moet rekening worden gehouden met voldoende ruimte voor<br />

het lossen van de Spanwanden. De ondergrond moet voldoende<br />

draagkrachtig zijn om de machine en de aanvoerwagens te kunnen<br />

dragen. Aan de andere zijde van de wand is een werkruimte van<br />

minimaal twee meter vereist.<br />

Grondwerk<br />

Het grondwerk dient door de hoofdaannemer zo te worden<br />

uitgevoerd, dat het maaiveld minimaal 0,75 meter onder het<br />

kopniveau van de Spanwand blijft. Dit over een breedte van<br />

minimaal 1,0 meter aan weerszijden van de Spanwand.<br />

<strong>Ontwerp</strong> - detaillering - constructie - productkeuze - uitvoering.<br />

Als deze reeks zowel afzonderlijk als in onderling verband<br />

goed is uitgewerkt, is het resultaat van de Spanwand<br />

gewaarborgd.<br />

Spanwand: een logische en doordachte keuze.


Referentieprojecten<br />

Project<br />

A2 Zaltbommel-Maas<br />

Omschrijving<br />

Dit project is onderdeel van<br />

de verbreding van de A2.<br />

In dit gedeelte van de A2<br />

zijn twee grote duikers<br />

voorzien voor lokale onderdoorgangen<br />

onder de A2.<br />

De wanden van de duikers<br />

worden uitgevoerd met<br />

Spanwanden, type SPW 350.<br />

Principaal<br />

Rijkswaterstaat<br />

Opdrachtgever<br />

BAM Civiel Zuidwest


Project<br />

A2 viaduct Lage Weide<br />

bij Maarssen<br />

Omschrijving<br />

Dit project maakt deel uit<br />

van de verbreding van<br />

de A2. Bij Lage Weide<br />

moest een viaduct in een<br />

korte bouwtijd worden<br />

gerealiseerd.<br />

De landhoofden bestaan<br />

uit Spanwanden, type SPW<br />

600. <strong>Spanbeton</strong> verzorgde<br />

de levering en het inbrengen<br />

van de Spanwanden. Nam<br />

de engineering, productie,<br />

montage en de constructieve<br />

afbouw van het dek in<br />

het <strong>Spanbeton</strong> ® -3P-systeem<br />

voor haar rekening.<br />

Principaal<br />

Rijkswaterstaat<br />

Opdrachtgever<br />

Combinatie Kunstwerken<br />

Utrecht bestaande uit<br />

NV Besix / Dura Vermeer BV


Ecopassage RW35<br />

Project<br />

De Doorbraak te Almelo<br />

Omschrijving<br />

Het project betreft de<br />

aanleg van een beek<br />

van 13 kilometer die een<br />

ecologische verbinding<br />

tot stand brengt tussen<br />

Noordoost Twente en de<br />

Sallandse Heuvelrug.<br />

Voor de diverse bruggen is<br />

gekozen voor Spanwanden<br />

als landhoofd.<br />

Principaal<br />

Waterschap Regge en Dinkel<br />

Opdrachtgever<br />

Waterschap Regge en Dinkel


Project<br />

A2 Everdingen - Everdingen<br />

Omschrijving<br />

Dit project behoort tot de<br />

verbreding van de A2.<br />

In dit gedeelte van de<br />

A2 zijn drie duikers<br />

voorzien voor lokale<br />

onderdoorgangen onder<br />

de A2. De wanden van<br />

de duikers zijn uitgevoerd<br />

met Spanwanden, type<br />

SPW 350. Het brugdek is<br />

uitgevoerd met SJP-liggers.<br />

Principaal<br />

Rijkswaterstaat<br />

Opdrachtgever<br />

BAM Civiel Zuidoost


Project<br />

Hanzelijn Nieuweland<br />

Omschrijving<br />

Tussen Lelystad en Zwolle<br />

wordt een nieuwe spoorverbinding<br />

gerealiseerd. Deze<br />

spoorlijn zal worden gebruikt<br />

voor zowel reizigers- als<br />

voor goederenvervoer. Het<br />

traject tussen Lelystad en<br />

Drontermeer wordt Hanzelijn<br />

Nieuwe Land genoemd.<br />

In dit traject worden diverse<br />

duikerconstructies<br />

uitge voerd. De wanden van<br />

deze duikers worden<br />

uitge voerd met Spanwanden.<br />

<strong>Spanbeton</strong> verzorgt de<br />

engineering en levering van<br />

deze Spanwanden en geeft<br />

advies met betrekking tot<br />

het inbrengen.<br />

Principaal<br />

Prorail<br />

Opdrachtgever<br />

BAM Civiel Projecten, Gouda


© Arcadis Architecten Amersfoort<br />

Project<br />

Lisserweg te Nieuw-Vennep<br />

Omschrijving<br />

Ten behoeve van de aanleg<br />

van de rotonde Hoofdvaart/<br />

Lissertocht zijn 4 verkeersbruggen<br />

nodig.<br />

Twee bruggen overspannen<br />

de Lissertocht en twee<br />

bruggen de Hoofdvaart.<br />

De fundering van deze<br />

bruggen bestaat uit<br />

Spanwanden. <strong>Spanbeton</strong><br />

heeft de engineering<br />

en de levering van de<br />

Spanwanden verzorgd.<br />

Principaal<br />

Gemeente Haarlemmermeer<br />

Opdrachtgever<br />

Gebr. Beentjes BV, Uitgeest<br />

Aannemingsbedrijf Gebr.<br />

De Koning BV, Papendrecht


OKEE<br />

De toegevoegde waarde van <strong>Spanbeton</strong>:<br />

Oplossingen aanbieden in prefab beton<br />

Kwaliteit van producten en diensten<br />

Engineering door het eigen Ingenieursbureau<br />

Eigen montageploegen voor transport, montage en afbouw<br />

Gebruikte notaties en eenheden<br />

Verklaring van de verschillende tekens, toegepast in grafi eken en tabellen<br />

Maten in m en mm<br />

Belastingen in kN<br />

= Prefab beton<br />

= In het werk gestort beton<br />

h = Hoogte van de Spanwand<br />

b = Werkende breedte van de Spanwand<br />

L max<br />

= Maximale lengte van de Spanwand<br />

A = Betonoppervlakte van de Spanwand<br />

G = Gewicht van de Spanwand<br />

I = Traagheidsmoment van de Spanwand<br />

EI = Buigstijfheid van de Spanwand<br />

M rep;veld = Maximaal toelaatbaar moment bij milieuklasse XF4 in bruikbaarheidsgrenstoestand, daar waar de voorspanning volledig actief is<br />

M u;veld = Maximaal toelaatbaar moment in uiterste grenstoestand, daar waar de voorspanning volledig actief is<br />

M u;kop<br />

= Maximaal toelaatbaar moment in uiterste grenstoestand tpv de kop van de Spanwand<br />

Concept <strong>Spanbeton</strong> BV, Koudekerk a/d Rijn Tekst Paul Engels, Reeuwijk Fotografi e Ineke Key, Capelle aan den IJssel Vormgeving en realisatie Drukkerij Loor BV, Varsseveld


<strong>Spanbeton</strong> BV<br />

Postbus 5<br />

2396 ZG Koudekerk a/d Rijn<br />

t. +31 (0)71 342 02 00<br />

f. +31 (0)71 341 21 01<br />

info@spanbeton.nl<br />

www.spanbeton.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!