Groot woongebouw Scala - FARO Architecten

faro.nl

Groot woongebouw Scala - FARO Architecten

Scala, Amsterdam


Situatie / site plan

Scala

A10

Groot woongebouw Scala

Large residential building Scala

Op een voormalig strook met

volkstuinen langs de Ringspoorzone in

de kolenkitbuurt te Bos en Lommer is

het plan Scala gerealiseerd als een van

de eerste onderdelen van de

herstructurering van de Kolenkitbuurt.

De herstructurering beoogt de woonkwaliteit te

verbeteren en de ruimtelijke en architectonische

relatie te versterken met het vooroorlogse deel van

Bos en Lommer aan de andere zijde van de A10.

Net als op veel plekken langs het Ringspoor begint

nu ook in de Kolenkitbuurt de wereld van de

westelijke tuinsteden aan de westzijde van het

ringspoor.

Op een compacte locatie van 230x30 meter is een

zeer divers programma gerealiseerd. De beide

uiteinden hebben een robuust accent: aan de

Erasmusgracht een toren van 15 lagen met 3

woningen per laag en aan de Bos en Lommerweg

een kop van 7 lagen met een zorgprogramma.

Aan de Leeuwendalersweg is in zes lagen

gebouwd. Om voldoende levendigheid aan de

straat te maken, zijn de onderste 2 woningen met

eigen voordeuren direct vanaf de straat ontsloten.

De lengte van het blok is genuanceerd door

terugliggende transparante insnedes met trappen

en liften voor de hoger gelegen appartementen.

De architectuur is geïnspireerd op de zorgvuldig

gedetailleerde baksteenarchitectuur uit de gordel

20-40. Vooroorlogse architectuur met oranje en

bruine bakstenen gecombineerd met witte

accenten heeft aangetoond duurzaam

gewaardeerd te worden. Wat FARO betreft past dit

Amsterdamse idioom in een eigentijdse vertaling

prima bij de ambitie van de stad om de sprong

over de A10 te maken.

FARO Architecten | Scala, Amsterdam

On a strip of land next to the train

tracks in the Kolenkitbuurt, Bos and

Lommer, 'Scala' has been completed.

This is the first project in the

restructuring of the Kolenkitbuurt.

Goal of the restructuring is to improve the quality of

living and to improve the spatial and architectural

connection with the pre-war part of Bos en Lommer on

the other side of the A10. Like in so many places along

the track, the world of the Western Garden cities now

also starts on the west side of the A10 in the

Kolenkitbuurt.

We designed a very diverse program for the compact

location of 230 by 30 meters. Both ends of the plan

have a robust accent: on the Erasmusgracht a tower of

15 layers with 3 dwellings per floor and on the Bos en

Lommerweg a block with 7 layers with an assisted

living program.

On the Leeuwendalerweg, the block has 6 layers. The

bottom two homes will have street access so the street

view is more lively. The length of the block is nuanced

by transparent recessions with stairs and elevators for

the apartments on the higher layers.

The architecture has been inspired by the carefully

detailed brick architecture from the 20's – 40s. Pre-war

architecture with orange and brown brick combined

with white accents has proven to be appreciated over

the years. According to FARO this Amsterdam idiom in

its modern translation fits well in the city's ambition to

jump over the A10 ring road.


Inspiratie: architectuur uit de gordel (20/40) / inspiration: architecture from the ring (20/40)

western garden cities

ring railway

urban infill

Uitgangspunten / fundamental ideas

Korte galerijen wisselend aan straat en spoorzijde /

short access galeries on both street and rail side

Gezicht rondom, geen achterkanten /

view all around, no back side of building

Doorzicht / see-through

Alzijdigheid

De situatie gaf voldoende aanleidingen om een

plan zonder achterkanten te maken. Aan de

noordzijde grenst het blok aan de Bos en

Lommerweg en aan station de Vlugtlaan. Deze

zijde heeft een robuuste uitstraling en ruimte

ecologisch talud / ecological slope

voor buurtvoorzieningen op de begane grond.

De robuuste gevel is een krachtig antwoord op

de schaal van de infrastructuur. De oostgevel

grenst aan en is onderdeel van de buurt. Deze

gevel is de meest vriendelijke en levendige van

het plan. De grote lengte is opgedeeld in

architectonische eenheden van ongeveer 30

meter breed met daartussen stegen die zo

transparant mogelijk opgevuld zijn met trappen

van hout en staal en met transparante

liftenijken. Er zijn veel eigen voordeuren

woningen en ook de collectieve entrees

bevinden zich aan deze zijde. Aan de zuidzijde

grenst het plan aan de Erasmusgracht en

markeert een woontoren van 45 meter hoog

het hoekpunt van de nieuwe Kolenkitbuurt. De

westgevel is te zien vanuit metro en trein en is

voor de meeste Amsterdammers een van de

voorgevels van de nieuwe Kolenkit buurt.

FARO Architecten | Scala, Amsterdam

ringspoor / ring railway

Veel entrees zorgen voor levendig straatbeeld /

many entries create a lively street

Geluidsbelasting op gevels van twee kanten /

noise pollution from two sides

Buitenruimte aan twee zijden /

outdoor space on both sides

Four facades

The situation provided many reasons to design a

building with no back-side. The north side of the

station Burg.de Vlugtlaan

project borders to the Bos and Lommerweg and the

Vlugtlaan station. This side is robust and has space for

neighbourhood services on the ground floor. The

robust facade is a powerful answer to the scale of the

surrounding infrastructure. The eastern facade borders

on the neighbourhood and is a part of this

neighbourhood. This facade is the most friendly and

lively facade of the project. The substantial length is

divided in architectural units of 30 meters wide

interspersed by alleys that are filled transparantly with

stair wells and elevators. There are many front doors

and also the collective entries are on this side. On the

south side, the project borders on the Erasmus canal

and is the 45m residential tower the corner of the new

Kolenkit neigbourhood. The western facade is visible

from the train and metro and will be the new facade of

the Kolenkit neigbourhood for most people from

Amsterdam.


Zuidoostgevel / south east façade: Erasmusgracht. Geluidsluwe hoek achter het ‘oor’ / noise free corner behind the ‘ear’

Scala en geluid

Het project is gesitueerd op een locatie

met een flinke geluidsbelasing. Het

geluid komt bij dit project werkelijk van

alle kanten. Van de Bos en

Lommerweg, van het Ringspoor en

van de ringweg A10.

Delen van het plan bevatten een dove

gevel. Met name de woontoren aan de

zuidzijde kampte met de grootste

belastingen. Om die reden is er een

deel aan de zuidgevel dat als een

soort oor uitkraagt en daardoor een

geluidsluwe binnenhoek creëert. Voor

de woningen levert deze ingreep

woonkamers op met een spectaculair

Scala and noise

The project is located near many sources of

noise. It literally comes from all sides. From the

Bos and Lommerweg, from the ring rail road en

from the ring road A10.

Parts of the plan have a ‘deaf’ facade. The

residential tower on the south side especially

had the highest noise burden. For that reason

we designed a protruding wall, like an ‘ear’, on

the south facade that creates a noise free inner

corner. This solution also resulted in

apartments with spectaculair views on this side.


Ontsluiting hogere verdiepingen / access higher levels

Doorzichten / see-through’s

Woningtype Z Zorgwoningen

Totale woonprogramma:

- 115 koopwoningen

- 16 markt huurwoningen

- 36 sociale huurwoningen

- 34 WIBO (wonen in beschermde

omgeving) woningen

- 6 groepswoningen

Overig programma:

- 1 zorgsteunpunt

- 131 parkeerplaatsen

- fietsenbergingen

FARO Architecten | Scala, Amsterdam

Total housing program:

- 115 residences for sale

- 16 residences for rent

- 36 residences for social rent

- 34 WIBO (living in a protected environment)

woningen

- 6 group residences

Other program:

- 1 care point

- 131 parkingplaces

- bike store rooms


4m hoog penthouse 4m hoog penthouse

torenwoning

met

panoramaraam

torenwoning 1 woning met

woning met

torenkamer

torenkamer

gallerij woning

Diversiteit aan types binnen maat van 7,5m / diversity of types within 7.5m width

gallerij woning

gallerij woning wibo woning

bovenwoning begane grond woning

bovenwoning zorgwoning

Gevel aan Leeuwendalersweg / façade Leeuwendalersweg

Programma en woningtypes

Alle woningen hebben een beukmaat van 7,5

meter. Binnen deze beuk is er een een

variëteit aan koop- en huurwoningen,

variërend van benedenwoning met eigen

voordeur tot appartement met torenkamer.

Aan de zijde van de Bos en Lommerweg ligt

het accent op zorgwonen. Boven de

buurthuiskamer en het kantoor van de

wijkbeheerder bevinden zich zes

groepswoningen voor dementerende ouderen

en 34 WIBO woningen (wonen in beschermde

omgeving).

FARO Architecten | Scala, Amsterdam

Zicht door trappenhuis / view through stairwell

Program and types of housing

All units have are 7.5 meters wide. Within this

width we have a variety of owner occupied and

rental apartments. These vary from an

apartment with street access, to apartments

with tower rooms.

Assisted living apartments are concentrated on

the side of the Bos en Lommerweg. Above the

neighbourhood meeting area and the office of

the neighbourhood intendant are six group

residences for elderly with Alzheimers and 34

WIBO residences (assisted living).


Materiaal en details

Het plan is met zorg gedetailleerd en

uitgewerkt. Gekozen is voor 'echte'

materialen die mooi verouderen en

tegen een stootje kunnen. Met name

in een sociaal kwetsbare buurt als

deze moeten schoonheid en

duurzaamheid hand in hand gaan. Alle

bouwkundige noodzakelijkheden zoals

bv hemelwaterafvoeren zijn bijna

onzichtbaar weggedetailleerd. Het

accent ligt volledig op de

metselwerkdetails,de witte

raamkaders, de oranje kozijnen en de

zwarte stalen hekwerken en puien.

FARO Architecten | Scala, Amsterdam

Metselwerk / masonry

Materials and details

The project has been carefully detailed and

finished. We have chosen ‘real’ materials that

are robust and age well. Especially in a

socially vulnerable neighbourhood as this

one, beaty and sustainability have to go hand

in hand. All architectural necessities - e.g.

drain pipes - are not visible as such. The

accent is on masonry details, the white

moulding, the orange window frames and the

black steel railings and façades.


Projectnaam name of project

Locatie location

Gereed completed

Opdrachtgever client

Type opdrachtgever type of client

Aannemer contractor

Calculatie calculation

Overige adviseurs additional advisors

Locatietype type of location

Aantal quantity

Bouwsom cost

BVO floor space

Kaveloppervlak plot size

Fotografie photography

Scala

Kolenkitbuurt, Bos en Lommer, Amsterdam

2008

Kristal / FarWest

Ontwikkelaar developer

Giesbers Almere bv

Caltek

Peree / Van Rossum, Nieman

Herstructurering redevelopment

207 woningen 60 residences

€24.000.000

2

67 - 139m

2

6900m

Luuk Kramer, Karel Tomeï, FARO

More magazines by this user
Similar magazines