Download het augustusnummer 2012 - LOISWeb

loisweb.nl

Download het augustusnummer 2012 - LOISWeb

10 LOIS nieuwsbrief

WOONSERVICEGEBIEDEN

Wat is een wijkservicegebied?

De vergrijzing neemt toe en daarmee de behoefte aan zorg. Toch willen

mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met behoud

van regie over hun eigen leven en de kwaliteit daarvan. Tevens is het

beleid gericht op extramuralisering, d.w.z. zorg buiten verzorgings- of

verpleeghuis om. Dat vraagt een samenhangende organisatie van

wonen, zorg en welzijn. Het woonservicegebied lijkt veel kansen te

bieden om deze samenhang te realiseren. Een volwaardig woonservicegebied

omvat 10.000 – 15.000 inwoners. “In een woonservicegebied

zijn wonen, zorg en welzijn zo georganiseerd dat ouderen en

mensen met een beperking lang zelfstandig kunnen blijven wonen,

met een goede kwaliteit van leven, zonder in een isolement te raken.

Diverse partijen zorgen gezamenlijk voor een gebiedsgericht aanbod

van fysieke en sociale voorzieningen op het gebied van wonen, zorg

en welzijn” (SEV).

We kennen in Nederland drie

soorten woonservicegebieden:

1. Een zonaal gericht gebied,

d.w.z. een gebied van 200 – 300

meter rond een zorgcentrum,

waar vanuit het zorgcentrum diensten

en zorg worden geleverd;

2. Een woonservicegebied volgens

het STAGG-senario. Dit

wordt gekenmerkt door:

Een multifunctioneel wijkcentrum

waar men terecht kan voor informatie

en diensten, maar van

waaruit ook diensten worden geleverd

in een straal van 200 meter;

Een aanbod van voldoende levensloopbestendige

woningen en

beschermde en verzorgde woonvormen

rond het centrum;

Barrièrevrije looproutes naar het

multifunctionele centrum.

3. Een netwerkmodel. Hier ligt

minder de nadruk op de woningen

als op een samenhangend

aanbod van zorg- en welzijnsdiensten.

Veelal werkt hier een

coördinerende functionaris, die

inzicht verwerft in de wijk en met

de betreffende bewoners nagaat

waar men behoefte aan heeft.

De SEV (Stichting Experimenten

Volkshuisvesting) heeft een experimenteel

onderzoek gedaan

naar opzet, functioneren en effecten

van woonservicegebieden.

Een woonservicegebied wordt

volgens de SEV gekenmerkt door

een intensief samenspel van zowel

ruimtelijke als sociale omgeving.

Om het collectieve aanbod

aan voorzieningen, diensten en

vastgoed te waarborgen en samenspel

tussen zorg en welzijn

mogelijk te maken is een sterke

regie vanuit de gemeente vereist.

Dit is geen eenvoudige taak

en vraagt veel van de gemeente.

De gemeente overlegt met teammanagers,

bepaalt de kaders

voor de samenwerking en regelt

subsidiëring. Onder stimulering

van de gemeente moeten ook de

partners van zorg, wonen en welzijn

tot een goede samenwerking

komen.

Volgens de SEV kent een wijkservicegebied

de volgende bouwstenen:

1. Een passend woningaanbod.

Er dreigt in de toekomst een tekort

aan geschikte, aangepaste

woningen.

2. Een infrastructuur met een

woonzorgcentrum en bij voorkeur

kleinschalige ontmoetingscentra.

3. Inzet van cliëntenadviseurs

als schakel tussen professionele

zorg en mantelzorg.

4. Integrale wijkzorgteam. De leden

van dit team organiseren alle

zorg voor cliënten in een bepaald

gebied. Dit vraagt vergaande sa-

menwerking tussen de verschillende

partners.

5. Een wijkdienstenteam.

6. Samenspel met burgers en

burgerinitiatieven.

Het is niet zonder meer noodzakelijk,

dat al deze bouwstenen

direct beschikbaar zijn. In de

gebieden, waar de SEV het onderzoek

hield, zijn de volgende

voorzieningen overal aanwezig:

geschikte huurwoningen; aangepaste

woonzorgvormen; veilige

en leefbare woonomgeving;

wijkservicevoorziening; informatiepunt;

thuiszorg op afroep; activiteitenaanbod;

diensten aan

huis; vervoersdiensten; vrijwilligerscentrale

en ondersteuning

mantelzorg. De volgende voorzieningen

waren minder aanwezig:

geschiktheid koopwoningen;

gecoördineerd wijkzorgteam; integrale

samenwerking wijkzorg

en eerstelijnszorg, gezondheidsvoorziening

en professionele cliëntadviseur.

Passend

woningaanbod

De SEV heeft een model ontwikkeld

om na te gaan, wat voor soort

woningen in een wijk noodzakelijk

zijn. Dit model inventariseert

het aanwezige aantal mensen

met een lichte, matige of zware

mobiliteitsbeperking en doet een

prognose m.b.t. de toekomstige

LOIS nieuwsbrief

11

More magazines by this user
Similar magazines