Oproep werkgroepen - De Nieuwe Organisatie

denieuweorganisatie.be

Oproep werkgroepen - De Nieuwe Organisatie

Beste medewerkers van de nieuwe sociaal werk organisatie

We willen jullie graag een nieuwe stand van zaken geven en een warme oproep lanceren. Na de

fantastische Kick Off (commentaren: ‘de fond is gelegd’, ‘een stunt’, ‘dat dit op zo’n korte tijd zo

goed georganiseerd kon worden’, ‘we zijn heel fier’,…) heeft de Kick Off groep in een laatste

bijeenkomst het materiaal uit de vele creatieve sessies verzameld en gedecodeerd. Jullie zijn

bijzonder gul geweest! Het was veel. Daarmee is bevestigd dat de waarderende benadering

vanuit het perspectief van de cliënt werkt!

De procesgroep heeft al dit materiaal omgezet in een actieplan. We hebben onder meer 8

thema’s bepaald waarmee evenveel werkgroepen aan de slag zullen gaan. Deze werkgroepen

worden begeleid door procesbegeleiders die dan weer opgeleid en ondersteund worden door

Inge Singulé. We hebben ook een kader geformuleerd (een verzameling uitgangspunten) uit het

materiaal van de Kick Off. Dit kader is richtinggevend voor de werkgroepen en hun

procesbegeleiders. Minstens zo richtinggevend als het subsidiair of reglementair kader.

De thema's voor de werkgroepen zijn de volgende:

1.Werkgroep toegankelijkheid: Hoe organiseren we ons hulpverleningsaanbod om het zo

toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen die ons nodig heeft met specifieke

aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen?

2.Werkgroep continuïteit: Breuken in het hulpverleningsaanbod worden aangegeven als

de grootste kwaliteitsfit in het hulpverleningsaanbod, zowel binnen de organisatie als

intersectoraal (gedeelde zorg). Hoe vermijden we dit in de nieuwe organisatie?

3.Werkgroep preventie: Zo vroeg mogelijk inspelen op probleemvorming om escalatie te

voorkomen, structureel sociaal werk, politisering van sociaal werk, de signaalfunctie, …:

onderwerpen voor deze werkgroep

4.Werkgroep organisatiestructuur: Wat voor een structuur hebben we nodig om onze

opdracht te realiseren? Dit gaat over interne structurering maar ook over welke

kwaliteiten een nieuw (vzw) bestuur nodig heeft.

5.Werkgroep financieel beleid: Hoe ondersteunt een financieel beleid de realisatie van

wat we willen? Hoe ontwikkelen we ondernemingszin en kostenbewustzijn?

6.Werkgroep communicatiebeleid: Het wordt een grotere organisatie dan diegene die we

tot nu kennen. Hoe ondersteunt een communicatiebeleid de verbinding in de organisatie

die we zo belangrijk vinden? Hoe communiceren we met onze buitenwereld?

7.Werkgroep Human Resources Development (tot nu toe geen deugdelijke Nederlandse

term): Dat het over het ‘ontwikkelen’ van menselijk kwaliteiten gaat en niet enkel het

managen is een duidelijke keuze. We kiezen voor het verbinden van hardware

(administratief personeelsbeleid) en software (zorg voor ontwikkelingskansen van

medewerkers).

8.Werkgroep Infrastructuur & faciliteiten: Hoe ondersteunt een goed infrastructuur- en

ICT-beleid en een goede logistiek de realisatie van wat we willen realiseren?

Noot 1: Op de Kick Off zelf werden al vijf thema’s gedefinieerd. Na een grondige analyse

van al het materiaal uit de kick off (zowel voor- als namiddag), besloten de Kick Off-groep

en wij van de procesgroep die vijf thema's te herformuleren in bovenstaande acht.

Noot 2: Elke afbakening van een thema creëert het probleem van de noodzakelijke

verbinding met een ander thema want alles is natuurlijk met elkaar verbonden, daar

zullen we moeten mee leren omgaan. Er is een procesgroep om de verbindingen te


leggen. Het is mogelijk dat een werkgroep subwerkgroepen opricht om deelaspecten te

verdiepen.

Noot 3: Waar ga ik daar tijd voor vinden? Terechte vraag. Maar we leren dat we door

de investeringen in de voorbereiding van de Kick Off en door de Kick Off dag zelf

bijzonder veel tijd en energie hebben ingewonnen, die ten goede zullen komen aan

beter sociaal werk voor onze cliënten. Dus we herhalen onze oproep aan alle teams en

leidinggevenden om collega’s die zich willen engageren ruimte te geven.

Het kader:

De cliënt staat centraal. De mate waarin we als organisatie succesvol zijn, meten we af

aan onze cliënten. De noden en belangen van cliënten zijn het ijkpunt voor wat we

verder ontwikkelen.

• We bijven voluit gaan voor de waarderend onderzoeksbenadering. Dit is niet zomaar

een 'methodiekje', maar een fundamentele kijk op de organisatieontwikkeling. We

denken, handelen en communiceren consequent vanuit onze overtuigingen en onze

bestaansreden (de cliënt). Vandaaruit bouwen we verder.

De structuur van de organisatie volgt de inhoud. En aangezien de inhoud van ons

sociaal werk veranderlijk is, zal de structuur flexibel zijn en creativiteit mogelijk maken.

We gaan voor een horizontale organisatie.

• We zijn een organisatie die durft kiezen en prioriteiten stellen. Een organisatie die

genoeg lef en moed heeft voor creatieve daadkracht.

• We geloven in diversiteit. We zijn niet hetzelfde en maken van onze verschillen een

kracht.

• Onze organisatie en communicatie zijn transparant: iedereen kan weten waar en

waarom keuzes gemaakt worden.

• Verbindingen zijn essentieel. We staan niet op onszelf, maar realiseren onze

opdracht samen. Intern in de nieuwe organisatie, maar ook met de wereld rond

ons. We werken samen met onze partners, en dat is meer dan “elkaar niet voor

de voeten lopen”: we doen de dingen samen!

Verder ontwikkelingspad:

Het formele kader en tijdspad: De overheid verwacht een ‘plan van aanpak’ voor de verdere

organisatieontwikkeling op 30 juni 2012. De overheid verwacht een erkenningsdossier op 31

augustus 2013, waarvan het beleidsplan het belangrijkste onderdeel zal zijn. De erkenning van

de nieuwe organisatie zal ingaan vanaf 1 januari 2014.

In het kader van dit tijdspad starten we de thematische werkgroepen na de paasvakantie. We

verwachten dat ze een visie op hun thema formuleren tegen 15 juni. Na de grote vakantie

werken ze verder aan het ontwerpen van hun thema. We verwachten dat ontwerp tegen 15

december.

Wat hebben we daarvoor nodig?

Procesbegeleiders

We doen een warme oproep aan onze medewerkers om zich op te geven als

procesbegeleider van de thematische werkgroepen. Een procesbegeleider houdt zich


uiten de inhoud van het thema, maar zorgt voor een dynamisch ontwikkelingsproces. Vanuit

waarderend onderzoek (zoek energie, droom en ontwerp) ondersteunt zij/hij de groep om de

verwachte resultaten neer te zetten. De procesbegeleiders worden gevormd in de waarderende

benadering op 23 maart o.l.v. Inge Singulé, en spreken dan met Inge twee halve dagen voor

verdere uitwerking af. De procesbegeleiders vormen team en worden ondersteund door

intervisiemomenten met Inge. Zij verdelen de thema's onderling.

Uit de getuigenissen van de Kick Off groep leren we dat dit een zeer boeiende en verrijkende

ervaring is, zin er voor? Doen dan.

Als je ervoor wil gaan neem contact op met:

• Ann van Pelt: ann.vanpelt@cawmetropool.be

• Ann Castrel: kwaliteit@cawdemare.be

• Wilbert van Cromvoirt: wilbert@cawdeterp.be

Enthousiastelingen voor de thematische werkgroepen

Ga voor je inhoudelijke passie en meld je vanaf 23 maart aan bij de procesbegeleider van de

groep waar je interesse voor hebt. Die namen zullen dan bekend worden gemaakt. En als je

eerder al inschreef: geen zorg! Wij geven je naam door!

We verwachten een engagement om het proces tot de ontwerpfase (15 december) mee gestalte

te geven. Klinkt dit als een eindeloze processie van vergaderingen? Nee, we hebben geleerd dat

intensiteit en creativiteit en besluitvaardigheid veel belangrijker zijn. Het is eigenlijk geen

probleem als er zich veel volk inschrijft voor een thematische werkgroep. Weinig geëngageerde

mensen: dat is pas moeilijk.

Bestuurlijke verankering

De rol van onze (vrijwillige!) bestuurders vinden we erg belangrijk. Natuurlijk mogen ze aan alle

werkzaamheden participeren, maar we geven hen ook een eigen plaats. We stellen hen voor om

op 21 juni (de zomer begint) een gezamenlijke bestuursvergadering te beleggen waarin we zullen

rapporteren over de voortgang van de verschillende werkgroepen. En om hen daar het ‘plan van

aanpak’ zoals de overheid dat wenst te presenteren en te laten bekrachtigen.

Beste medewerkers van de nieuwe sociaal werk organisatie, we rekenen op jullie engagement om dit

mee waar te maken!

Alvast bedankt,

Ann, Ann, Inge, Paulette, Riet, Wilbert, Gie, Koen

More magazines by this user
Similar magazines