05.09.2013 Views

folder over de Factorij - Kringwinkel Ateljee

folder over de Factorij - Kringwinkel Ateljee

folder over de Factorij - Kringwinkel Ateljee

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Een al te gekke eetplaats,<br />

maar <strong>de</strong> zittingen van <strong>de</strong> stoelen<br />

zijn doorgezakt of beschadigd?<br />

Laat ze opnieuw canneren in De <strong>Factorij</strong>,<br />

verbon<strong>de</strong>n aan De <strong>Kringwinkel</strong> <strong>Ateljee</strong>.<br />

Een uniek salon uit <strong>de</strong> jaren vijftig,<br />

maar <strong>de</strong> stof is verkleurd, gevlekt …?<br />

Laat het opnieuw stofferen in De <strong>Factorij</strong>.<br />

We garan<strong>de</strong>ren kwaliteit en een<br />

mooie afwerking! Onze me<strong>de</strong>werkers<br />

volg<strong>de</strong>n een doorgedreven opleiding.<br />

Geef je meubels een facelift<br />

en ie<strong>de</strong>reen zal versteld staan!<br />

Vraag vrijblijvend meer informatie<br />

of een prijsofferte:<br />

<strong>de</strong>factorij@ateljeevzw.be<br />

09 223 20 86<br />

www.uwkringwinkel.be<br />

www.uwkringding.be<br />

De <strong>Factorij</strong> is een sociaal tewerkstellingsproject van vzw <strong>Ateljee</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!