06.09.2013 Views

Nieuwsbrief nieuwe brugklassers - CSG Liudger

Nieuwsbrief nieuwe brugklassers - CSG Liudger

Nieuwsbrief nieuwe brugklassers - CSG Liudger

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Informatie<br />

voor de ouder(s)/verzorger(s)<br />

en leerlingen van leerjaar 1<br />

2013-2014<br />

Adresgegevens<br />

<strong>CSG</strong> <strong>Liudger</strong> locatie Waskemeer<br />

Leidijk 42d, 8434 NC, Waskemeer<br />

Postbus 2, 8434 ZV Waskemeer<br />

tel. 0516 421681<br />

e-mailadres<br />

waskemeer@csgliudger.nl<br />

Afkortingen<br />

In de lesroosters wordt gewerkt met<br />

afkortingen.<br />

Vakken<br />

ak aardrijkskunde<br />

bi biologie<br />

beva beeldende vakken<br />

en Engels<br />

fa Frans<br />

fr Fries<br />

gd godsdienst<br />

gs geschiedenis<br />

ik informatiekunde<br />

lo lichamelijke opvoeding<br />

mu muziek<br />

mtu mentoruur<br />

ne Nederlands<br />

ret rekenen<br />

th techniek<br />

wi wiskunde<br />

4 juli, 2013<br />

Geachte ouder(s)/verzorger(s),<br />

Aan het begin van het <strong>nieuwe</strong> schooljaar vindt u op onze website<br />

als 'download' de (dikke) <strong>nieuwe</strong> schoolgids met veel informatie over<br />

onze school. Als aanvulling op de beknopte gids, die u onlangs via uw<br />

zoon of dochter heeft ontvangen, alvast wat extra informatie op papier.<br />

In de loop van het cursusjaar zult u voorafgaand aan de herfst-, kerst-,<br />

voorjaars-, mei- en zomervakantie steeds een actuele nieuwsbrief<br />

ontvangen. Nieuwsbrieven zijn na te lezen op de locatiesite. T.z.t. hopen<br />

wij de nieuwsbrieven per mail te kunnen versturen.<br />

Begin <strong>nieuwe</strong> schooljaar<br />

Op maandag 26 augustus om 10.00 uur worden de leerlingen van<br />

leerjaar 1 op school verwacht voor de opening van het schooljaar. Zij<br />

krijgen een programma aangeboden dat tot ongeveer 18.00 uur duurt.<br />

Hiervoor hebben zij een persoonlijke uitnodiging ontvangen.<br />

Op dinsdag 27 augustus starten de lessen<br />

Boeken<br />

De studieboeken worden gratis verstrekt. Bij de levering van het<br />

boekenpakket wordt een pakbon verstrekt, waarop staat aangegeven<br />

welke boeken eigendom van de school blijven en aan het eind van het<br />

schooljaar (of bij vroegtijdig verlaten van de school) weer ingeleverd<br />

moeten worden. Aantoonbare schade of vermissing kan in rekening<br />

worden gebracht.<br />

De boekenpakketten worden op maandag 26 augustus verstrekt. Let op:<br />

zorg voor grote fietstassen of een goede spin om de doos boeken naar<br />

huis te vervoeren. Wellicht is enige assistentie van thuis gewenst!<br />

Via de school kan tegen een gereduceerd tarief een Casio rekenmachine<br />

worden aangeschaft.<br />

Communicatiemiddelen<br />

Moderne communicatiemiddelen zoals telefoons/smartphones en<br />

geluidsdragers zijn niet toegestaan in de lesruimten.


Docenten<br />

Mw. A. Adema, AAA, en<br />

Dhr. G. v.d. Boogaard, lo<br />

Mw. C. Hoogsteen, HOC, fa<br />

Dhr. M. Huizinga, HUM, lo<br />

Mw. J. Krol, KRJ, ak<br />

Mw. L. v.d. Lei, LIL, en<br />

Mw. E. v.d. Mei, MEI, mu<br />

Mw. M. Melenhorst, MTM, gd<br />

Dhr. F. Nieman, NIF, na<br />

Mw. J. Ongermsa, OAJ, du<br />

Mw. T. Posthuma, POC, beva<br />

Mw. A. Prijs, PSA, ne<br />

Dhr. E. Poeze, PZE, gs, ik<br />

Dhr. J.P. Siegersma, SAJ, ne<br />

Mw. E. Starkenburg, SGE, gs<br />

Dhr. B. Teerenstra, TEE, ec, wis, ret<br />

Mw. B. Vanca, VAB, sk<br />

Mw. T. v.d. Veen, VNT, th, beva<br />

Dhr. E. Vrij, VRE, bi, ik<br />

Mw. G. v.d. Weg, WGW, ne, wi, fr, ret<br />

Dhr. J. de Wolf, WOW,wi<br />

Mw. J. Zwarteveen, ZNJ, wi<br />

Boodschappenlijstje<br />

Algemeen<br />

- schooltas<br />

- agenda<br />

- schriften met lijntjes en grote ruitjes<br />

- etui met schrijfgerei<br />

- kaftpapier<br />

- etiketten voor op de boeken<br />

- plakband<br />

- schaar<br />

- plakstift<br />

Voor talen prisma woordenboeken:<br />

Nederlands<br />

Nederlands-Engels<br />

Engels-Nederlands<br />

Nederlands-Frans<br />

Frans-Nederlands<br />

Voor wiskunde<br />

- geodriehoek<br />

- passer<br />

- ruitjesschrift (1x1 cm)<br />

- Casio rekenmachine (op school<br />

verkrijgbaar)<br />

Voor gym<br />

- sportbroek<br />

- T-shirt<br />

- (zaal)sportschoenen<br />

Computers<br />

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een inlognaam<br />

en wachtwoord om computergebruik op school mogelijk te maken. Met<br />

deze gegevens kunt u als ouders thuis ook inloggen op het<br />

leerlingenportaal voor inzage in de door uw zoon of dochter behaalde<br />

resultaten, maar ook voor de nieuwsbrieven van de school en<br />

bijvoorbeeld de emailadressen van de personeelsleden. Het<br />

leerlingenportaal is te benaderen via onze website<br />

(klik rechtsboven op inloggen en kies daarna voor leerlingenportaal) of<br />

via https://www.somtoday.nl/liudger/login.<br />

Contact<br />

Wij vinden het belangrijk dat de ouders van onze leerlingen betrokken<br />

zijn bij de school. De school wil graag geïnformeerd worden over<br />

ontwikkelingen in de persoonlijke sfeer, die belangrijk zijn voor het<br />

welzijn van de leerling. Als eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders<br />

speelt de mentor hierin een belangrijke rol. Vlak voor of na de<br />

zomervakantie maakt één van onze docenten met u een afspraak voor<br />

een huisbezoek.<br />

De mentoren zijn:<br />

Klas 1A Mw. G. van der Weg<br />

Klas 1B Mw. T. Posthuma<br />

Klas 1C Mw. M. Melenhorst<br />

Mentoren zijn telefonisch bereikbaar op het zogenaamde<br />

mentorenspreekuur dat op de locatiesite van de school vermeld staat.<br />

De locatieleiding bestaat uit:<br />

Mw. T. Keuning locatiedirecteur<br />

Dhr. E. Poeze leerlingcoördinator<br />

Ouders kunnen tijdens schooluren telefonisch contact opnemen met de<br />

school voor informatie en voor het maken van een afspraak.<br />

Het telefoonnummer van de school is 0516 421681.<br />

Lesrooster<br />

In de zomervakantie wordt het lesrooster voor het schooljaar 2013-2014<br />

gemaakt. In week 34 wordt het rooster gepubliceerd op de locatiesite<br />

Bij ziekte worden lessen in de regel vervangen door een andere docent<br />

of middels een roosterwijziging opgelost waardoor er vrijwel geen<br />

lesuitval plaats vindt.<br />

De roosterwijzigingen zijn te vinden op de locatiesite en op pagina 878<br />

van teletekst Omrop Fryslân.<br />

Lestijden<br />

1 e uur 8.10 – 9.10 uur<br />

2 e uur 9.10 – 10.10 uur<br />

pauze 10.10 – 10.30 uur<br />

3 e uur 10.30 – 11.30 uur<br />

4 e uur 11.30 – 12.30 uur<br />

pauze 12.30 – 13.00 uur<br />

5 e uur 13.00 – 14.00 uur<br />

6 e uur 14.00 – 15.00 uur<br />

pauze 15.00 – 15.10 uur<br />

7 e uur 15.10 – 16.10 uur


Voor beeldende vakken<br />

- HB-potlood (= middelhard)<br />

- 3B-potlood (= zacht)<br />

- 2H-potlood (= hard)<br />

- vlakgum<br />

- puntenslijper<br />

- kleurpotloden<br />

Belangrijke data<br />

26 augustus:<br />

Introductie klas 1: 10.00-18.00 uur<br />

incl. boeken halen.<br />

27 augustus: studiewijzers op SOM<br />

today beschikbaar.<br />

29 augustus: fotograaf<br />

1 oktober: ouderavond klas 1<br />

7 november: mentorspreekuur<br />

Ouderavonden<br />

Gedurende het schooljaar vinden meerdere ouderavonden plaats: een<br />

algemene ouderavond met specifieke informatie over leerjaar 1 en de<br />

zogenaamde tienminutengesprekken waarop ouders met vakdocenten<br />

en de mentor kunnen praten over de behaalde resultaten. Aan het begin<br />

van het schooljaar zal het globale jaarrooster met data op de locatiesite<br />

worden gepubliceerd.<br />

Vakantie<br />

De vakantieregeling 2013-2014 wordt, zodra deze bekend is,<br />

gepubliceerd op de locatiesite.<br />

Verlof<br />

Als u voor uw kind in verband met bijzondere omstandigheden verlof<br />

wilt aanvragen, dient u -indien mogelijk- ten minste 14 dagen van te<br />

voren een schriftelijk verzoek te richten aan de teamleider van uw zoon<br />

of dochter. Een verzoek voor een verlof van meer dan 10 schooldagen<br />

wordt door de teamleider doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.<br />

Voor verdere informatie: zie onze locatiesite onder het kopje contact.<br />

Ziek<br />

Wilt u uw zoon of dochter ziek of absent melden, bel dan tussen 7.45 u<br />

en 8.30u met 0516 421681.<br />

Het kan gebeuren dat een leerling in de loop van de dag ziek wordt. De<br />

leerling meldt zich dan eerst af bij de conciërge/secretaresse er wordt<br />

dan eerst contact gezocht met thuis voordat de leerling weg mag.<br />

Als een leerling weer beter is, meldt hij of zij zich weer beter middels een<br />

absentiebriefje bij de conciërge. Absentiebriefjes zijn op school<br />

verkrijgbaar bij de conciërge of te downloaden vanaf de locatiewebsite.<br />

Klankbordgroep<br />

Op onze school is een klankbordgroep van ouders actief samen met ons<br />

als school buigen zij zich zo’n drie keer per jaar een avond over een<br />

belangrijk schoolonderwerp. Wij willen graag horen wat ouders van ons<br />

onderwijs vinden en gebruiken hun inbreng om als school beter te<br />

worden. Het afgelopen schooljaar is er met elkaar nagedacht,<br />

meegepraat en gediscussieerd over het pestprotocol, het mentoraat en<br />

de referentieniveaus voor taal en rekenen. Op woensdagavond 25<br />

september staat het <strong>nieuwe</strong> inspectiekader 2013 op het programma.<br />

We zouden graag weer wat <strong>nieuwe</strong> ouders aan deze groep willen<br />

toevoegen. Vooral de huidige klassen 1 en 2 kunnen wel wat versterking<br />

gebruiken. Wanneer u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden via<br />

waskemeer@info.nl , wilt u liever eerst eens zien of de klankbordgroep<br />

wat voor u is, kom dan langs op woensdag de 25 e .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!