Doorgaan! - Twente Mobiel

twentemobiel.nl

Doorgaan! - Twente Mobiel

Doorgaan!


Een reisverslag

Met een convenant in 2009 en de start van de projectorganisatie Twente Mobiel

in 2010 is de reis van de werkgevers en Twente Mobiel begonnen. Nu, 2,5 jaar

later, is het tijd om een eerste reisverslag aan u te presenteren.

Aan Twente Mobiel is gevraagd de convenantwerkgevers te ondersteunen bij het

serieus invulling geven aan hun mobiliteitsmanagement en acties. Dat doen we

door analyse en advies maar vooral door ondersteuning en actie.

Er is gedurende de reis veel gebeurd: werkgevers zijn actief met interne acties

bezig geweest om het reisgedrag van hun werknemers te beïnvloeden en om hun

doelen te behalen. Deze doelen verschillen. Ligt de nadruk bij de ene werkgever op

het verminderen van de parkeerdruk, bij de andere gaat het om kostenbesparing

of goed werkgeverschap. Mobiliteitsmanagement geeft ook deels invulling aan

doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De reis is kennelijk

zo uitdagend dat het aantal passagiers (lees werkgevers) is gegroeid van 26 naar

53 met in totaal bijna 40.000 werknemers.

“Nuchter en niet anti-auto” is een belangrijk uitgangspunt in de werkwijze van

Twente Mobiel. Verder ligt de focus op vraaggestuurd werken; we ontwikkelen

voor werkgevers en werknemers uitsluitend relevante en effectieve acties.

De stuurgroep van Twente Mobiel houdt grip op onze projecten doordat we elk

kwartaal onze eigen acties en ambities onder de loep nemen en waar nodig

bijstellen. Door deze werkwijze kan het projectteam steeds met focus en

enthousiasme zijn acties (blijven) uitvoeren. We krijgen inmiddels ook landelijke

aandacht voor de ‘Twentse aanpak’ van mobiliteitsmanagement. Tijdens het

bezoek van de minister van Infrastructuur en Milieu in juli van dit jaar werd deze

aanpak en het feit dat de Twentse werkgevers al heel actief zijn, positief

gewaardeerd. “Twente scoort hoog met anti-fi lebeleid”, kopte De Twentsche

Courant Tubantia.

Bij het lezen van dit reisverslag krijgt u een goede indruk van actieve convenantwerkgevers

en acties die Twente Mobiel collectief voor hen heeft uitgerold.

U krijgt een opsomming van succesvolle en minder succesvolle acties voorgeschoteld.

Daarbij komen ook enkele werkgevers en andere betrokkenen aan

het woord. Verder zult u zien dat er communicatief fl ink aan de weg is getimmerd.

Want, zoals de voorzitter van onze stuurgroep verderop stelt, bewustwording is

van onschatbaar belang. Het is een absolute voorwaarde voor succesvolle

uitvoering van de projecten van Twente Mobiel.

Dit reisverslag betekent niet het einde van de reistocht. Integendeel, deze neemt

steeds grotere vormen aan, met steeds meer reisgenoten. Het aantal convenantwerkgevers

groeit nog steeds, evenals het aantal activiteiten.

Geheel in lijn met onze missie wens ik u bij

uw weg door dit reisverslag een goede en

aangename reis.

Namens het Projectteam Twente Mobiel,

Rob Soeters

Mobiliteitsmakelaar

Nuchter, niet anti-auto,

maar doelgericht anti-file.

5


6

Inhoudsopgave

File in Twente? 8

“Binnen een week had ik mijn e-fi ets” 10

F35 Fietssnelweg 12

Nieuwe werken 14

Werknemerscampagne Gedragsbeïnvloeding 16


Monitoring 30

Id Ideeënwedstrijd, ë d ijd mobieltje b bbi l j als l carpoolhulp lhhulp ul

18

Bewustwording blijft belangrijk 25 E-fi E-fietsclubje etsclubje 28

Samen Bereikbaar Actie 21

7


8

Inleiding

7 initiatiefnemers - VNO-NCW Twente, Kamer van Koophandel, MKB-Twente, ANWB,

Regio Twente en de gemeenten Enschede en Hengelo - nemen in 2009 de eerste stappen

naar een projectorganisatie die zich gaat inzetten voor de bereikbaarheid en leefbaarheid

van de regio Twente. De organisaties zoeken de samenwerking op met het bedrijfsleven.

26 werkgevers commiteren zich aan het initiatief door het ondertekenen van het convenant

Mobiliteitsmanagement Twente. De projectorganisatie Twente Mobiel is een feit.

Twente Mobiel stimuleert slim

werken en slim reizen onder

werkgevers en werknemers.

Dit doen we door onderzoek,

advies en acties voor werkgevers

en door het inspireren en activeren

van werknemers.


Minder auto’s in de spits

Mobiliteitsmanagement is het verleiden van mensen tot

alternatieve keuzes voor de auto en het organiseren van

slim reizen om het aantal autokilometers (vooral tijdens

de spits) te beperken. De reiziger wordt gestimuleerd om

naast de auto, incidenteel of structureel, alternatieven te

gebruiken, zoals fi ets, trein, bus of telewerken. Mobiliteitsmanagement

gaat over maatregelen, acties en faciliteiten

waarmee werkgevers het reisgedrag van de werknemers,

bezoekers en leveranciers willen beïnvloeden.

Slim werken en slim reizen

Het doel van Twente Mobiel is om werknemers bewuster

om te laten gaan met mobiliteit en slim werken en slim

reizen te stimuleren. Twente Mobiel ziet hierin de werkgevers

als de sleutel, zij ondertekenen het convenant.

De convenantpartners worden op weg geholpen met

uiteenlopende activiteiten en initiatieven voor zowel

hun medewerkers als voor het organisatiebeleid.

Landelijk platform

Twente Mobiel is aangesloten bij het landelijk platform

Slim Werken Slim Reizen, dat een regionale doelstelling

heeft meegegeven: reductie van het aantal autokilometers

in de spits met gemiddeld 5% in 2012. Ook is Twente Mobiel

betrokken bij het programma ‘Beter Benutten Twente’.

Eén van de ambities van het programma is 20% minder

fi les op drukke trajecten in 2014.

Toename convenantpartners per jaar

De reis

In 2010 gaat Twente Mobiel offi cieel van start. Vanuit het

Ondernemingshuis in Enschede wordt hard gewerkt om de

organisatie goed neer te zetten en naamsbekendheid te

creëren. De eerste mobiliteitsprojecten worden ontwikkeld

en de convenantpartners worden hierin gefaciliteerd.

In 2011 krijgt Twente Mobiel steeds meer publiciteit.

Het aantal convenantpartners groeit en de projecten

worden vanuit een sterke focus (de goede dingen doen)

ontwikkeld. De ideeënwedstrijd, de Twentse e-fi etsactie en

de poolfi etspilots zijn hiervan aansprekende voorbeelden.

Het projectteam groeit waardoor we onze convenantpartners

optimaal kunnen ondersteunen. In 2012 worden

de acties geïntensiveerd en haakt Twente Mobiel aan bij

het programma ‘Beter Benutten Twente’. Regio Twente

voert hierbij de infrastructurele projecten aan, Twente

Mobiel gaat aan de slag met de vraagbeïnvloedende

maatregelen.

26 38 53 60

2010 2011 2012 prognose

9


10

Aanleiding: File in Twente?

Vaak rijst de vraag: “In Twente staan toch geen fi les zoals in de Randstad? Is daar nou echt

een bereikbaarheidsproblematiek?” Nee, de problemen zijn hier niet zo groot als in het

westen van het land, maar regionaal en lokaal is er wel degelijk een impact voelbaar.

Het hoofd- en onderliggende wegennet zijn kwetsbaar en bij calamiteiten ontstaan vaak

grote bereikbaarheidsproblemen. Dat betekent dus dat we iets moeten doen. Juist nu

moeten alle zeilen worden bijgezet om Twente ook in de toekomst bereikbaar te houden.

Projectorganisatie

Twente Mobiel kent een platte organisatiestructuur.

De stuurgroep is het hoogste orgaan en heeft de

algehele verantwoordelijkheid. Zij bestaat uit

6 bestuurders/managers uit het bedrijfsleven en

overheid. De projectgroep ondersteunt het projectteam

met operationele acties en fungeert als

klankbord. Het projectteam bestaat uit deskundigen

op mobiliteits- en communicatiegebied.

Communicatieadviseur

Managementassistent

Medewerker

communicatie

Stuurgroep

Projectgroep

(ambtelijke opdrachtgevers)

Mobiliteitsmakelaar

Projectleider

Mobiliteitsmanagement

Ambassadeur

Mobiliteitsadviseur


Duurzaamheid

Vanuit het bedrijfsleven is steeds meer aandacht voor mobiliteitsmanagement.

Bedrijven en instellingen willen bereikbaar zijn voor

klanten en medewerkers, willen grip en sturing hebben op mobiliteitskosten,

willen duurzaam zijn en de gezondheid van medewerkers

bevorderen. Deze ontwikkelingen vragen om actie. Werknemers

kunnen worden gestimuleerd om naast de auto alternatieven te

gebruiken als fi ets, openbaar vervoer of telewerken.

Jan van der Linde, lid Raad van Bestuur bij AriënsZorgpalet:

Twente Mobiel is een mooi project, waarbij wij ons graag willen

aansluiten. Er wordt niets van bovenaf opgelegd, maar de verantwoordelijkheden

rondom mobiliteit worden bij de organisatie gehouden.

Dat past bij onze bedrijfsvoering.”

Koert van ’t Hof, Hoofd Corporate Affairs bij Koninklijke Grolsch:

“Grolsch is met de ligging aan de A35 goed bereikbaar met de auto.

Reizen met het openbaar vervoer naar ons terrein is nu jammer genoeg

een behoorlijke onderneming. Dat willen we graag verbeteren.”

De eerste actie van Mediant was de Twentse e-fi etsactie. Peter Turpijn,

voorzitter Raad van Bestuur bij Mediant:

“Wij hebben de gezondheid van onze medewerkers hoog in het vaandel.

Het stimuleren van het e-fi etsgebruik voor woon-werkverkeer is een

goede maatregel.”

Joke Mengerink, lid van de Raad van Bestuur bij Carintreggeland:

“We ondertekenen zeker niet voor de bühne. Het past, juist nu, binnen

ons meerjarenbeleid.”

Bijeenkomst

Introductie van Twente Mobiel en

mobiliteitsmakelaar Rob Soeters op

de VIT (Versterking Industriepotentieel

Twente)-bijeenkomst. Twente

maakt voor het eerst kennis met

Twente Mobiel.

Bijeenkomst

Op de algemene ledenjaarvergadering

van het Business & Science

Park Enschede laat Twente Mobiel

de leden van het park kennismaken

met fi levriendelijke alternatieven.

Convenant ondertekend, en dan?

1. Inventarisatie van de huidige

mobiliteitssituatie.

2. Analyseren en adviseren:

waar liggen knelpunten,

kansen c.q. verbeterpunten?

3. Acties vaststellen en implementeren.

4. Evalueren.

2010 2011 2012

Mobiliteitsmanagement levert u

winst op! Samen op weg naar

groene, gezonde en goedkope

mobiliteit.

11


12

“Binnen een week had ik mijn e-fi ets”

“Ik had waarschijnlijk ooit wel een keer een elektrische

fi ets aangeschaft, maar toen ik hier bij Carintreggeland over

de actie las op intranet heb ik me meteen ingeschreven.

Doordat de fi etshandelaar er ook vaart achter zette,

had ik binnen een week mijn nieuwe e-fi ets, met 250 euro

korting. Als ik in het najaar de enquête invul, komt daar

nog eens 50 euro bij. Ik ben blij met de actie en blij met

de fi ets!”

Elly Wienk is secretaresse van de Raad van Bestuur van

Carintreggeland in Hengelo. “Tot nu toe,” zo bekent ze,

“kwam ik altijd met de auto naar het werk. Nu pak ik

geregeld de e-fi ets en trap dan lekker bij. Dat is helemaal

goed voor mij, omdat ik anders die beweging niet zou

hebben. Ik ga bijvoorbeeld niet naar de sportschool.”

Twentse e-fi etsactie 2011

• Deelname door 20 convenantpartners.

• Tijdens de actie zijn 240 e-fi etsen gekocht.

• 91% van de kopers gaat sinds de actie minimaal twee

dagen per week op de e-fi ets naar het werk.

• De kopers waren voor aanschaf van de e-fi ets

overwegend autogebruikers (65%).

• De actie resulteert in een autokilometerreductie van

circa 450.000 per jaar.

Ontbijtbijeenkomst in De Grolsch Veste

Bijeenkomst

Ontbijtbijeenkomst met Twente

Mobiel in De Grolsch Veste,

Enschede

Onder het genot van een gevarieerd

ontbijt wisselen de convenantpartners

informatie uit over o.a.

elektrisch vervoer en Het Nieuwe

Werken. Quote van een deelnemer:

“Veel kennis en nieuwe ideeën

opgedaan.” Twente Mobiel blikt

terug op een geslaagde sessie gevuld

met interactie, netwerkmogelijkheden

en kennisuitwisseling.

Ook meer jonge e-fi etsers

“Ik ben niet als enige enthousiast over de fi ets. Mijn zoon

die vaak van Hengelo naar Enschede moet, heeft ‘m laatst

een keer geprobeerd. Hij overweegt nu ook serieus om

zo’n elektrische fi ets aan te schaffen. ’t Lijkt erop dat

steeds meer jongeren gaan e-fi etsen. Bij hen weegt ook

de tijdwinst sterk mee, denk ik.”

Twentse e-fi etsactie 2012

• Deelname door 43 convenantpartners.

• Actie start op 21 mei 2012. Al na 3 weken hebben

350 medewerkers zich voor de actie aangemeld.

• Wegens succes is budget verhoogd.

• In totaal zijn 475 e-fi etsen gekocht.

• Actie levert een aantal nieuwe convenantpartners op.

In oktober ontvangen deelnemende medewerkers digitaal

een vragenlijst over het e-fi etsgebruik. Mede op basis

hiervan worden de resultaten van de e-fi etsactie 2012 op

een rij gezet.

2010 2011 2012

Project

Cadeaubonnenactie OV-fi ets /

Uitgiftepunt Drienerlo OV-fi ets

Eind 2010 wordt het OV-fi etsuitgiftepunt

bij station Enschede Drienerlo

geopend. Ter promotie verloot

Twente Mobiel cadeaubonnen

onder haar convenantpartners.

Winnaars kunnen met zo’n bon de

OV-fi ets gratis uitproberen.

Eén van die partners: “Lekker

simpel. Ik zwaai met mijn OV-pas

en heb direct een OV-fi ets ter

beschikking”.


Project

Twentse e-fi etsactie 2012

Wegens succes geprolongeerd: na de fl itsende start in 2011 kreeg de Twentse e-fi etsactie in 2012

een voortvarend vervolg. Bij aanschaf van een e-fi ets konden werknemers van deelnemende

bedrijven met een fi etsplan 3 300 retour krijgen van Twente Mobiel. Het doel van de actie is

om het (woon-werk)fi etsen onder werknemers te stimuleren en het aantal autokilometers te

verminderen. Binnen 3 weken waren al ruim 300 e-fi etsen verkocht! In verband daarmee werd

het beschikbare budget voor 350 e-fi etsen vergroot naar 450 e-fi etsen. Ter vergelijking: de 26

convenantpartners (met in totaal bijna 29.000 werknemers) waren in 2011 goed voor de

aanschaf van ‘slechts’ 240 e-fi etsen. Carintreggeland deed in 2012 mee met 52 medewerkers.

Probeerweek vervoer bij

Waterschap Regge en Dinkel

Medewerkers reisadviezen geven

en kennis laten maken met

Effect Probeerweek:

• 20 medewerkers hebben

een ander vervoermiddel

dan de auto gebruikt om

naar het werk te gaan.

• Voor uitproberen van

openbaar vervoer was

weinig animo.

2010 2011 2012

verschillende vormen van vervoer:

elektrische fi ets en scooter,

openbaar vervoer, carpoolen.

Gerrit Meijerink, werknemer van

het Waterschap. “De week heeft

me aan het denken gezet over

mijn alternatieven voor de auto.”

Project

Verschillende convenantpartners

geven hun medewerkers de

mogelijkheid om gebruik te maken

van een aantal elektrische

poolfi etsen. Zo kan men bij

gemeente Rijssen-Holten, Campus

Business Center en Carintreggeland

de e-fi ets voor de zakelijke ritten

uitproberen.

Is het een ideaal alternatief? Gisela

Eshuis van gemeente Rijssen-Holten:

“Bijna elke dag maakte wel iemand

gebruik van de poolfi ets. Toen de

pilot was afgelopen, ben ik meteen

aan de slag gegaan met een voorstel

voor aanschaf van een paar elektrische

poolfi etsen bij de gemeente.”

13


14

Bijeenkomst

Twente Mobiel presenteert zich op

het grootste netwerkevenement

van Oost Nederland, Business

Meeting Twente.

Bijeenkomst

Ontbijtbijeenkomst met Twente

Mobiel met als thema ‘Kom in

beweging’. Ruim 50 werkgevers

nemen deel en wisselen kennis uit

over het beïnvloeden van gedrag.

Toename aantal medewerkers

22.427 27.795 38.039

2010 2011 2012

2010 2011 2012

Project

Week van Het Nieuwe Werken

Twente Mobiel werkt mee aan de

Week van Het Nieuwe Werken, een

initiatief van Stichting Natuur &

Milieu en het Platform Slim Werken

Slim Reizen. De week is bedoeld om

werkgevers en werknemers

enthousiast te maken over Het

Nieuwe Werken. Rob Verkerk

(woont in Zwolle, werkt in Almelo

bij Waterschap Regge en Dinkel):

“Nu ik regelmatig thuis werk, weet

mijn gezin ook weer wie die man is

die ‘s zondags het vlees aansnijdt.”


F35 fi etssimulatiewedstrijd

De fi etssnelweg F35 is hét fi etsproject van Regio Twente en acht Twentse gemeenten.

Samen werken zij aan een snelle en comfortabele fi etsverbinding tussen Enschede en Nijverdal,

met de zijtakken Enschede-Oldenzaal en Almelo-Vriezenveen.

In het kader van de offi ciële openstelling van het deeltraject Enschede-Hengelo zijn alle

inwoners van Twente uitgedaagd om deel te nemen aan de F35 fi etssimulatiewedstrijd.

Twente Milieu werd dubbel winnaar: zowel in het individuele als in het ploegenklassement.

Over de Fietssnelweg met 52 km/uur

“Het resultaat van lompe, brute kracht, werd er gezegd.

En ja, bij het spinnen leer je om gedurende korte tijd veel

energie vrij te maken. Maar ik had niet meteen verwacht

om te winnen,” Ronny Coops, fi nancieel medewerker bij

Twente Milieu, heeft het over de F35 fi etssimulatiewedstrijd

bij IJsbaan Twente. Hij raasde op de simulator

het 2,7 kilometer lange stuk Fietssnelweg tussen Enschede

en Hengelo als snelste af in 3 minuut en 4 seconden.

Dat is een snelheid van meer dan 52 km/uur!

Vroegere schaatskampioene Moniek Kleinsman heeft actief

deelnemers geworven voor de wedstrijd. Ronny Coops:

“Zo zijn wij in beeld gekomen. We hebben ons ingeschreven

met het groepje van vier waarmee we vorig jaar Alpe

d’Huez hebben beklommen. Dat was blijkbaar een goede

voorbereiding, want we zaten

allemaal in de toptien.”

Hans van Agteren,

wethouder Verkeer van

de gemeente Enschede,

nam ook deel aan de

fietssimulatiewedstrijd.

Met de prijs naar het werk

Alle medewerkers van Twente

Milieu mochten door de winst

van hun ploeg worden

getrakteerd op cupcakes.

Dat is tijdens de kerstmarkt

van het bedrijf gebeurd. En

de individuele winnaar komt met zijn

prijs, een fi ets, naar de zaak: “Als het weer niet te slecht

was, fi etste ik altijd al van Enschede-Zuid naar mijn werk.

Dat mag ook wel, want ik vind dat ik nog steeds een paar

kilo te zwaar ben…”

15


16

“Juist óók omdat het gezond is…”

Egon Schreven is medewerker Kwaliteit Arbo en Milieu en

arbeidshygiënist bij Twence Afval en energie b.v. in Hengelo.

Zijn functie kleurt zijn kijk op mobiliteitsmaatregelen:

“De gezondheidsvoordelen wegen zwaar voor mij. Als er

minder auto’s rijden dan betekent dat minder uitstoot.

En hoe meer mensen fi etsen, hoe meer mensen gezond

bewegen.”

“Uit de analyse van de door ons ingevulde HNW Radar

blijkt dat er bij Twence nog winst valt te behalen op het

vlak van Het Nieuwe Werken. Met name meer thuiswerken

behoort tot de mogelijkheden. Het is een overweging om

kantoormedewerkers structureel die gelegenheid te bieden,

met bijvoorbeeld een maximum van 1 dag per week.”

HNW Radar

8 convenantpartners hebben de

HNW Radar ingevuld. Bijna allemaal

gaan ze verder met Het Nieuwe

Werken aan de slag.

“Twence zet zich in voor de aanpak van mobiliteits- en

milieuvraagstukken. Daarom hebben we de HNW Radar

ingevuld en doen we graag mee aan het plan van Twente

Mobiel. Overigens stimuleren we al langer gezondheidsen

milieugedrag, bijvoorbeeld met ons e-fi etsenplan.

Ook stellen we een elektrische dienstauto beschikbaar die

medewerkers voor zakelijke afspraken kunnen gebruiken.

Er zijn elektrische tappunten in onze fi etsenstallingen en

we hebben sinds kort twee parkeerplaatsen en laadpunten

voor elektrische auto’s. En er bestaan plannen om bij onze

receptie voor onze collega’s en bezoekers reisinformatieschermen

te plaatsen met online info over bus- en

treintijden.”


Project

HNW Radar

Hoe doet uw bedrijf het, als het gaat om Het Nieuwe Werken? En waar kunt u nog winst boeken?

Na het invullen van de door Twente Mobiel ontwikkelde HNW Radar (in 10 tot 15 minuten) krijgt u

binnen een paar weken onze analyse toegestuurd. In dit korte verslag komen zowel organisatorische

als technologische aspecten aan de orde, evenals zaken die met de inrichting van uw pand te maken

hebben. Desgewenst komt een adviseur van Twente Mobiel langs om de uitkomsten en mogelijke

vervolgstappen te bespreken.

2010 2011 2012

Mobiliteitsvoucher

Twente Mobiel houdt een grote

promotieactie voor de Mobiliteitsvouchers

onder alle Twentse

ondernemers. Met de Mobiliteitsvoucher

kunnen MKB’ers laten

onderzoeken hoe hun medewerkers

slimmer kunnen reizen en werken.

Effect Mobiliteitsvoucher:

MKB in Twente is over de

vouchers geïnformeerd.

49 bedrijven hebben een

voucher aangevraagd.

19 bedrijven hebben ook

stappen naar implementatie

ondernomen.

Bijeenkomst

Informatiebijeenkomst voor alle

adviseurs van de landelijke MKB

voucher-regeling. Een kennismaking

met Twente Mobiel en de Twentse

Markt.

Project

Fietsrouteplanner

Twente Mobiel geeft haar convenantpartners

een toolbox ter promotie

van de fi etsrouteplanner. In de toolbox

zitten alle middelen - fl yers,

posters, banners, regenponcho’s,

etc. - voor het integreren van de

fi etsrouteplanner in de organisatie.

www.fi etsrouteplanner.nl:

duidelijk overzicht van fi etsroute,

afstand, tijdsduur, fi etscomfort van

de rit en hoeveelheid verbrande

calorieën en bespaarde CO2.

Speciaal ontwikkeld voor het

Twentse fi etsverkeer.

17


18

De Reisinformatiekaart

Werknemerscampagne Gedragsbeïnvloeding

Werkgevers zoeken veelal ondersteuning bij het verleiden van werknemers om mee te doen

aan mobiliteitsmaatregelen, zoals fi etsen en carpoolen. Met gebruikmaking van strategieën uit

de marketingpsychologie ontwikkelt Twente Mobiel voor een aantal werkgevers een campagne

c.q. actie waarmee het reisgedrag van werknemers wordt beïnvloed. Het uiteindelijke doel:

vermindering van de autokilometers tijdens de spits en stimulering van de vervoersalternatieven.

2010 2011 2012

Project

Reisinformatiekaart

Slim reizen met de auto, openbaar

vervoer of fi ets? De reisinformatiekaart

helpt mensen op weg. De kaart

geeft actuele verkeersituaties, alle

wegwerkzaamheden, fi les en parkeermogelijkheden

in de stad, vertrek- en

aankomsttijden van treinen en

OV-fi etsuitgiftepunten weer.

Effect Reisinformatiekaart:

• 3 convenantpartners hebben

een scherm besteld met

daarop weer, verkeer en

OV-informatie.

• Enkele andere bedrijven zijn

aan de slag gegaan met het

tonen van reisinformatie op

hun eigen systeem.

Bijeenkomst

Rob Soeters geeft een presentatie

op het 9e DVM (Dynamisch

Verkeersmanagement)-symposium

in Rotterdam.

Bijeenkomst

Rondetafelgesprekken bij Twente

Mobiel. Kleine interactieve sessies

onder leiding van een professional

met als thema’s gedragsbeïnvloeding,

de nieuwe werkkostenregeling

en Het Nieuwe Werken. De

rondetafelgesprekken worden op

een schaal van 1 tot 10 gewaardeerd

met een 8.


(Semi) overheid

Zorg

Onderwijs

(Zakelijke)dienstverlening

Industrie

Transport

Afvalverwerking

Overig

Al vele jaren wordt geprobeerd werknemers ertoe aan te

zetten buiten de spits te reizen of voor een ander vervoermiddel

dan de auto te kiezen. Gedragsbeïnvloeding gaat tot

op heden vaak uit van een rationeel mensbeeld. Recente

doorbraken in de neuro- en marketingpsychologie tonen

echter aan dat andere drijfveren het gedrag vooral bepalen.

Marketingspsycholoog Niels Götz legt uit: “We worden

- vaak onbewust - beïnvloed door (sociale) oermechanismen.

Door onze onderbuik. Onze hersenen blijken niet zozeer

aan te zetten tot gedrag, maar ze zijn veel meer bezig met

het ‘goedpraten’ van al ingezet gedrag. In het project

Gedragsbeïnvloeding worden voor het eerst de nieuwe

psychologische inzichten gebruikt om campagnes te

ontwikkelen voor maximaal vijf convenantpartners. Zoals

veel convenantpartners hebben ze al goed ontwikkelde

Aantal convenantpartners per branche

Aantal convenantpa

0 2 4 6 8 10

Van rationeel naar onderbuik

mobiliteitsplannen, maar blijkt

het moeilijk de werknemers ‘in

beweging te krijgen’. Bij het

opzetten van de campagnes

houden we expliciet rekening

met de specifi eke kenmerken

van de organisaties, zoals de

bedrijfscultuur, de aard van het primaire proces en het

opleidingsniveau van de werknemers.”

Waar leidt dat toe?

Met het project wordt een eerste belangrijke stap gezet

naar het in de vingers krijgen van een hele nieuwe set

gedragsmechanismen. “En daarmee,” zo stelt de expert,

“krijgen we uitzicht op nieuwe, effectievere mogelijkheden

om het gedrag van werknemers te beïnvloeden.”

19


20

Project

Ideeënwedstrijd

“Wat zou jouw werkgever kunnen doen om het aantal autokilometers in de spits terug te dringen?”

Die vraag stelde Twente Mobiel in het kader van een ideeënwedstrijd aan medewerkers van

haar convenantpartners. De professionele jury onder leiding van Lodewijk de Waal selecteerde

de winnende ideeën uit maar liefst 220 inzendingen! Voor realisering van het beste idee,

hybride/elektro-auto’s voor dienstreizen, heeft AkzoNobel 3 10.000 subsidie ontvangen.

Bedenker Henk Leusink won een ballonvaart. De prijzen voor het meest innovatieve idee

gingen naar Ziekenhuisgroep Twente en werknemer Ellen Willemsen.

2010 2011 2012

Autoloze campus UT

Tijdens het Open Huis van

Universiteit Twente is de campus

niet toegankelijk voor auto’s. Dat is

niet voor niets, want de dag valt

samen met de ‘Gratis OV-dag’. Dat

betekent gratis reizen met de

bussen van Connexxion en treinen

van Syntus.

Bijeenkomst

Twente Mobiel gaat de grens over

en licht op het ACT congres in

Chicago de aanpak toe. Met name

het hoge percentage fi etsers en de

Twentse e-fi ets-actie maken indruk.


Mobieltje als

carpoolhulp

“Op intranet bij ons op het werk zag ik de Ideeënwedstrijd

voorbijkomen. Later thuis heb ik er beter naar gekeken en

toen het idee ingediend dat al een tijdje in mijn hoofd

hing. Als ik weer eens in mijn eentje met de auto naar het

werk ging, vond ik dat ik best anderen mee had kunnen

nemen. Maar wie zouden er dan op dat moment mee

kunnen? Die vraag beantwoord je met mijn idee,

de carpool-app.”

Ellen Willemsen, oncologieverpleegkundige bij Ziekenhuis

Groep Twente in Hengelo: “De app werkt naar twee

kanten. Wie plaats in zijn of haar auto heeft, kan dat

opgeven, mét de route die wordt gereden. Wie met

iemand wil meerijden kan met de app opzoeken wanneer

en waar er een instapmogelijkheid is.

Zo maak je het carpoolen een stuk gemakkelijker.”

Voor alle ZGT’ers

Ellen won met dit idee de eerste prijs en ZGT kreeg 3 5.000

om de app te ontwikkelen. “We hopen ‘m dit najaar alle

ZGT-medewerkers aan te kunnen bieden,” aldus Ellen,

die ook voortaan niet alleen de auto zal pakken: “Ik zal

nog geregeld met de e-fi ets naar het werk gaan!”

Ideeënwedstrijd

• 1100 werknemers hebben

actiewebsite bezocht.

• 220 ideeën zijn ingediend.

• Beste idee: AkzoNobel - hybride/

elektro-auto’s bij bedrijf die

voor dienstreizen kunnen

worden gereserveerd.

• Meest innovatieve idee: ZGT -

carpoolapplicatie voor personeel.

21


22

Met de BIT-Shuttle naar het werk

“Duurzaamheid was van begin af aan belangrijk voor ons,

kijk ons Masterplan er maar op na. En een van de thema’s

van onze duurzaamheidsvisie is mobiliteit. Zo willen we

met maatregelen op het gebied van goederen- en

personenvervoer werken aan CO2-reductie.”

Jankees Klapwijk, Parkmanager van Bedrijvenpark

Twentekanaal te Hengelo, vervolgt: “Vanaf 15 oktober 2012

zetten we met het pendelproject ons duurzaamheidsstreven

concreet kracht bij. De ondernemingen op het

park (350 bedrijven met in totaal ongeveer 10.000

medewerkers) kunnen een vervoerstegoedabonnement

nemen op de pendelbus van en naar NS-station Hengelo.

Vervoer voor hun medewerkers en gasten tot voor de

deur, zogezegd.

Deze zogenaamde BIT-Shuttle is de hele werkdag

beschikbaar. We hopen en gaan ervan uit dat een fl ink

groep mensen, vooral treinreizigers, dagelijks gebruik

gaat maken van deze vorm van woon-werkvervoer.”

Met de inzet van convenantpartners

“In het kader van de Samen Bereikbaar Actie heeft Twente

Mobiel met ons meegedacht over de opzet en fi nanciering

van het project. Ook de convenantpartners op het park

hier hebben een actieve rol gespeeld. Het resultaat is er

naar: bij de start van het project kunnen we al uitgaan van

20 ritten per dag. En als het project één keer loopt...”


Project

Samen Bereikbaar Actie

Wilt u de bereikbaarheid van uw bedrijventerrein vergroten? Overweegt u om met buurtbedrijven

een mobiliteitsactie op te zetten? Met de Samen Bereikbaar Actie biedt Twente Mobiel

bedrijven hierbij professionele ondersteuning aan. Enkele concrete voorbeelden: pendelbus,

gezamenlijke poolvoertuigen, gezamenlijke inkoop. De Samen Bereikbaar Actie is al gestart

op Bedrijvenpark Twentekanaal in Hengelo. Wilt u ook meedoen? Neem contact op met

Twente Mobiel!

2010 2011 2012

Fietsrouteplanner

100.000e route gepland eind 2011.

De 100.000e route!

Project

Week van Het Nieuwe Werken

Twente Mobiel werkt ook in 2011

mee aan de Week van Het Nieuwe

Werken.

Project

Het Nieuwe Werken Menu

Twente Mobiel brengt vraag en

aanbod bij elkaar met Het Nieuwe

Werken Menu. Bij verschillende

marktpartijen kunnen werkgevers

producten en diensten van Het

Nieuwe Werken afnemen tegen een

scherpe kennismakingsprijs. Echter,

bij onze convenantpartners blijkt

hiervoor geen interesse te bestaan.

Met name de grotere werkgevers

zijn nog niet toe aan het op grote

schaal invoeren van Het Nieuwe

Werken.

23


24

Meer ploegwerkers uit dezelfde buurt?

“In het najaar van 2011 hebben we door Twente Mobiel een

quickscan en postcodescan laten uitvoeren. De resultaten

die we snel op tafel hadden, waren niet superverrassend,

maar hebben wel duidelijk gemaakt waar we nog winst

kunnen halen,” aldus Anita Harperink, HR Manager bij

AkzoNobel te Hengelo.

Aantal medewerkers per branche

“Ongeveerde helft van onze medewerkers komt met de

auto naar het werk. Volgens de scan zou dat maar 20%

hoeven te zijn. In dat licht onderzoeken we samen met

andere bedrijven in de buurt of en hoe we de OV-situatie

kunnen verbeteren. Ook kan er mogelijk op grotere schaal

gecarpoold worden. En door deelname aan de e-fi etsactie

halen we ook mensen uit de auto. Een interessant punt

van overweging is de samenstelling van ploegen.

Ploeggenoten die bij elkaar in de buurt wonen zouden

gezamenlijk met één auto kunnen komen en gaan.”

Niet naar ‘dichterbij’ verhuizen…

“Waar we een beetje tegenaan lopen is de ontwikkeling

dat er medewerkers zijn die met het oog op een volgende

carrièrestap niet naar Twente verhuizen maar blijven

forenzen. Daar doe je weinig tegen. Daartegenover staat

dan weer het voorstel waarmee onze medewerker Henk

Leusink dit jaar de ideeënwedstrijd van Twente Mobiel

heeft gewonnen. De hybride/elektro-auto’s die voor

dienstreizen kunnen worden gereserveerd komen er!

Kortom, we zitten absoluut niet stil op het vlak van

mobiliteit.”

18.452

Zorg

Onderwijs

(Semi) overheid

Industrie

(Zakelijke)dienstverlening

Transport

Afvalverwerking

Overig

0 5000 10000 15000 20000

2.762

1.237

804

470

922

4.833

8.559


Bijeenkomst

Quickscan

Twente Mobiel voert bij iedere convenantpartner een quickscan uit naar de mobiliteit.

Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden en faciliteiten? Hoe reizen werknemers naar hun werk?

Bij grote organisaties vullen werknemers een uitgebreide online lijst in met vragen over het hoe

en waarom van hun reisgedrag. Daarnaast kan worden gebruikgemaakt van de postcodescan.

Deze anoniem in te vullen scan geeft op basis van postcodes inzicht in de reisafstanden en

mogelijke vervoerswijzen voor het woon-werkverkeer. De analyse van Twente Mobiel geeft

vervolgens aan welke kansen het betreffende bedrijf heeft. Kunnen bijvoorbeeld meer mensen

op de fi ets of is juist carpoolen een goede maatregel?

2010 2011 2012

‘Hoe werkt en reist Nederland in

2020?’

Onder de bezielende leiding van

trendwatcher Justien Marseille

wordt met convenantpartners

ingegaan op de trends en ontwikkelingen

van de toekomst. “Dat hadden

we even nodig”, aldus één van de

aanwezigen.

Foto: Punkmedia

Justien Marseille

25


26

Project

Projectorganisatie

De dagelijkse uitvoering van Twente Mobiel,

Samen Slim Werken ligt in handen van een

projectteam. Onder leiding van de mobiliteitsmakelaar

wordt invulling aan het convenant

gegeven door samen met de werkgevers en

overheden concrete mobiliteitsactiviteiten te

2010 2011 2012

Mobiliteitsagenda

Iedere convenantpartner heeft

sinds dit jaar een eigen mobiliteitsagenda.

In de agenda staan alle

acties die de werkgevers op mobiliteitsgebied

zelf via de collectieve

acties van Twente Mobiel gaan

ondernemen. De agenda’s zijn

openbaar, zodat de informatie

ontplooien. Belangrijk hierbij is het matchen van

vraag en aanbod van mobiliteitsdiensten in de

regio Twente. Het projectteam kan rekenen op de

begeleiding en ondersteuning van de stuurgroep

Twente Mobiel.

Meer informatie? Neem contact op met het

projectteam: 053-77 00 000.

gemakkelijk met andere convenantpartners

kan worden gedeeld.

Volgens één van hen: “Met de

mobiliteitsagenda worden plannen

omgezet in actie!”


“Bewustwording blijft belangrijk”

“Als het om mobiliteit gaat, gebeurt er nog te veel onbewust.

Zonder na te denken pakt men de auto. Juist door bewust

te kiezen, kun je effectief werken aan betere bereikbaarheid

en terugdringen van fi les. Als stuurgroep Twente

Mobiel kunnen we bijdragen aan de bewustwording,”

zo is de stellige overtuiging van stuurgroep-voorzitter

Herman Mulder.

Mulder noemt als voorbeeld de e-fi ets. “Voor woon-werkverkeer

is de gewone fi ets bij afstanden tot 8 à 9 kilometer

voor velen een optie. Bij de elektrische fi ets is die afstand

drie keer zo groot. Wie zich daarvan bewust is, kan de

fi ets bij meer mensen in beeld brengen.”

Stuurgroep staat open voor ‘alles’

“Als stuurgroep vertegenwoordigen we veel richtingen en

geledingen, uiteenlopend van lokale en regionale overheid

tot bedrijfsleven. Onze samenstelling is daar ook op

afgestemd. We putten uit de vele contacten met het

projectteam en de convenantpartners, maar evengoed

stellen we ons open voor individuele meningen en ideeën.

Zo hebben we ons onlangs eens laten bijpraten door een

trendwatcher. Dit houdt je scherp en het zorgt voor - daar

heb je dat woord weer - bewustwording.”

Vol lof is Herman Mulder over de ideeënwedstrijd: “Wat

we daar allemaal aan inspirerende voorstellen hebben zien

voorbijkomen. Prachtig!” Waar nog veel valt te winnen op

het terrein van de mobiliteit? De stuurgroepvoorzitter

noemt Het Nieuwe Werken: “Zo staat er dicht bij een van

de fi legevoelige snelwegen een boerderij voorzien van de

allermodernste communicatiemiddelen. Als ’t weer eens

dreigt dicht te slibben, pakken steeds meer weggebruikers

daar alvast het werk op. Een fl explek naast de fi le,

zogezegd.”

“Voor woon-werkverkeer is de gewone

fiets bij afstanden tot 8 a 9 km

voor velen een optie. Bij de elektrische

fiets is die afstand drie keer

zo groot. Wie zich daarvan bewust

is, kan de fiets bij meer mensen in

beeld brengen.”

27


28

3

Rijssen -

Holten

Twente Mobiel in Ondernemingshuis Twente

Twente Mobiel, een initiatief van VNO-NCW Twente, Kamer van Koophandel, MKB Twente,

ANWB, Regio Twente en de gemeenten Enschede en Hengelo, zet zich vanaf de offi ciële start op

1 januari 2010 krachtig in voor betere bereikbaarheid in Twente. Om zelf voor iedereen letterlijk

en fi guurlijk goed bereikbaar te zijn, heeft Twente Mobiel zich gevestigd in het Ondernemingshuis

Twente in Enschede. U bent er welkom met uw vragen, ideeën en opmerkingen.

1

Wierden

Aantal convenantpartners per plaats

2

Almelo

1

Borne

16

Hengelo

24

Enschede

2

Oldenzaal

2

Losser


“Er stáát wat!”

“Nee, ik behoor niet tot de initiatiefnemers van Twente

Mobiel. Dat zou te veel eer voor me zijn. Maar ik was er

wel vanaf het begin bij. Dat kwam ook omdat ik toen als

ondernemer bestuurslid van de Kamer van Koophandel

was. Ik was in de buurt en ook bij mij bestond het streven

om niet langer dan noodzakelijk op de weg te zitten.”

Wim Geul verruilde bij zijn pensionering de directiepositie

bij Gullimex in Borne voor een functie als adviseur. “Die

betiteling vind ik wel passend.” Hij heeft Twente Mobiel

van nabij vorm zien krijgen. “Als ik zie wat met name Rob

Soeters en zijn team voor elkaar hebben gekregen, dan

heb ik daar alle respect voor. Er staat nu wat, met een

ploeg die prima presteert. Naar de toekomst kijkend,

kan ik eigenlijk alleen maar zeggen: ga vooral zo door

op de ingeslagen weg!”

Bijeenkomst

Twente pakt de mobiliteitsproblematiek

op een bijzonder

voortvarende manier aan.” Aldus

minister Schultz van Haegen tijdens

haar werkbezoek aan Twente.

De minister bezoekt de regio in het

kader van het programma Beter

Minister Schultz van Haegen

Benutten Twente. De regio krijgt 5

miljoen euro om de doorstroming

op de wegen te verbeteren en

bewust reisgedrag te bevorderen.

Project

Verkeerscamera’s

Plaatsing van verkeerscamera’s op

wegen w in Twente. Goede actuele

informatievoorziening i

blijkt een

belangrijk b recept te zijn voor het

succesvol s beïnvloeden van vervoergedrag

g van forenzen. Het kunnen

laten l zien van het actuele verkeersbeeld

b voorkomt veel verkeersproblemen

b en frustratie bij werkgevers

en e werknemers. Men kan vooraf

Gullimex was een van de eerste bedrijven die het

convenant tekende. “Ik denk dat wij de belofte daarin

hebben waargemaakt. Mede omdat we een vestiging in

België hebben, blijkt vooral teleconferencing ons veel

rijtijd te besparen. Ik durf wel te stellen dat er medewerkers

zijn die nu 50% minder auto-uren maken dan voorheen.

Dat tikt aan!”

2010 2011 2012

zien waar deze knelpunten zijn en

kan ze vermijden door bijvoorbeeld

de vertrektijd aan te passen.

Bijeenkomst

Twente Mobiel heeft een narrowcastingsysteem

voor reisinformatie

ontwikkeld en voor convenantpartners

een speciaal reisinformatieaanbod

samengesteld. In juli

organiseert Twente Mobiel een

demonstratiebijeenkomst. Hoe ziet

het systeem er uit? Welke reisinformatie

is opgenomen? Geïnteresseerden

laten zich uitgebreid over

de mogelijkheden informeren.

29


30

Met het Oldenzaalse e-fi etsclubje

naar ’t werk

“Medisch Spectrum Twente stimuleerde het woon-werkfi

etsen al vóór 2000. In de loop der jaren kwam daarin

meer structuur, vooral door invoering van de TSR- en

NFP-fi etsplannen. De laatste jaren gaat het om gemiddeld

500 fi etsen per jaar. Op een bestand van 4000 medewerkers

scoren we daarmee bovengemiddeld.”

Project (gepland)

2010 2011 2012

Twente Mobiel OV Probeerpas

De Twente Mobiel OV Probeerpas

betekent voor werknemers van onze

convenantpartners gedurende

enkele maanden kosteloos reizen

met het openbaar vervoer van en

naar het werk. Vooraf wordt een

groep werknemers geselecteerd, die

de potentie heeft om van vervoersgedrag

te veranderen én op gepaste

OV-afstand van het werk woont.

Zij kunnen met de Probeerpas met

trein en bus reizen.

Project (gepland)

Mobiliteitscalculator

“Wat kost het mij jaarlijks netto als

ik met een bepaald vervoermiddel

naar het werk ga?” De Mobiliteitscalculator

geeft antwoord op deze

vraag.

Eén van de overwegingen om voor

een bepaald vervoermiddel in het

woon-werkverkeer te kiezen, zijn

namelijk meestal de kosten. Met de

Mobiliteitscalculator kunnen medewerkers

voor hún specifi eke situatie

voor de verschillende (combinaties

Gerrit van der Kolk, HR-beleidsadviseur bij MST, ziet in dat

geheel de e-fi ets duidelijk in populariteit stijgen: “In de

actie met Twente Mobiel in 2011 konden we 60 e-fi etsen

noteren, in 2012 waren dat er 73. In het kader van andere

acties werden ook nog tientallen e-fi etsen aangeschaft.

En zo is er nu bijvoorbeeld een groep MST-medewerkers

die dagelijks van Oldenzaal naar Enschede e-fi etst.”

Allerlei stimulansen

“Fietsen is gezond, natuurlijk. Daarnaast is het voor ons

belangrijk dat we zoveel mogelijk parkeerruimte vrij

houden voor patiënten en bezoekers. Ook op andere

vlakken bieden we onze fi etsers daarom voordeeltjes,

zoals in de vorm van een gratis-reparatiedag: ’s ochtends

in de fi etsstalling gebracht, ’s avonds klaar. Ook zijn we

bezig een puntenregistratiesysteem op te zetten. Via een

chip wordt vastgelegd hoe vaak iemand met de fi ets

komt. Hoe vaker, hoe meer punten verzilverd kunnen

worden voor fi etsgerelateerde artikelen.”

van) vervoerwijzen de kosten en de

vergoedingen/fi scale voordelen in

kaart brengen.

Project (gepland)

I-Zone (doorlopend)

Gericht op het verstrekken van

betere reisinformatie aan verkeersdeelnemers,

om zo uiteindelijk het

autogebruik (in de spits) terug te

dringen. De i-Zone is een project

van gemeente Enschede, uitgevoerd

in samenwerking met diverse

marktpartijen en kennisinstituten.


Highlights resultaten quickscan

De uitkomsten van de quickscan zijn gebaseerd op de antwoorden van 9.470 werknemers

van 24 bedrijven verspreid over Twente. Deze bedrijven hebben in totaal ruim 26.000

werknemers in dienst.

(Flexibele)

werktijden

(Flexibele)

werktijden

Werktijden binnen Percentage

Vaste blokken 37%

Werktijden Vaste binnen tijden 30% Percentage

Ploegdiensten Vaste blokken 13% 37%

Zelf Vaste bepalen tijden 17% 30%

Ploegdiensten Anders 3% 13%

Zelf bepalen 17%

Anders 3%

Vervoerswijze

keuze

Vervoerswijze

keuze

Vervoerswijze Percent ntage

Vervoerswijze Auto 48% Percentage

Auto Fiets 40% 48%

Trein Fiets 5% 40 40%

Carpool Trein 3% 5%

Carpool Bus us 1% 1% 13%

Br B omfi mfiets e /sc / oot oteer Bus 0,7% 1% 7% 7%

Bromfiets/scoo Mo Moto ooter ot r 0, 00 0,7% 3%

Te Te e MMotor vvoet

oet o 1% 1% 1% 0,3%

TTe And nders voet ers 1%%% 1%

Anders 1%

Zakellijke

reizeen

Zakkeeli lijke

re reeeizzen

Frequentie zakelijke reizen Percentage

Nooit 44%

Minder Frequentie dan 1 zakelijke dag per e reizen maand 226% PPerccent e age

1 tot 3 dagen per maand Nooit 19% 444%

Minder dan 1-2 1dagen dag g per per maand week nd 9% 2226%

1 1 ttot

o 3-4 3 3 ddaagen

dagen gen gg ppeer per r mmaa

week aand nd 22% 199%%

5-7 1-2 1-2 dagen dag dageen n per ppper

er week wee wee eekk 0% 99% 9% 999

3-4 dagen nnper p week 2% 22%%

5-7 dagen en pe p r wweekk 0% 0%

Ko Koos

oste osten ten n

Re Reei

eisti eistijd stijd jd

Co Com mfo mfort fort

Ve Veili Veilig lig gheid ghe heid

Vervoersmidd

Vervoersmiddel ddel tijdens tij ijden dens werktijd wer er erktij tij t d nnodig

nod nodig

Vervoersm Vervoersmiddel rsm s id i del voor/na wer werktijd erk rk rktij tij tijd nnodig

nod nodig

Ge GGezond zon on o dheid dhe dheid

Mil Milie MMilieu

M ie ieu

An nd nder nders ers

Re Reistijd

Rei is eist kort st s ijd

is kort

Reistij stijd naar het werk Aantal Percentage

minder dan 10 min 555 7%

Rei Reisti R sti s jd naa n r 10-15 h hhet

et wer werk min k Aan Aantal 998 ta Per P12% cen centag tage

min minder der da dan 15-30 n1 n 10

0min min 3507 555 55 7% 43%

10-1 30-45 0-15 5 min 1943 998 9 12 12% 24%

15-3 45-60 5-3 5 0 min 350 3507 703 43% 43 9%

30 30-45 60-75 -45 min 194 1943 243 24% 3%

475-90 5-6 5-60 0 min m mmin

in inn 703 96 0 9% 1%

meer dan 60- 60-75 90 75 min 191 243 2 2% 3%

75-9 5-90 0 0min m minn

96 1%

mee ee eer r dan an 90 min 19 191 1 2

2%

Re Rede Reden den vo vvoor or keu keuze euze ze vervo vervoerswijze

voer ersw sw swij ijze ze

0% 10% 20% 30% 40% 4 40% 4 50% 50 50%

Aut Auto u o

Fiet Fiets ets

31


32

Monitoring

Belangrijk onderdeel van het project Twente Mobiel is het monitoren van de effecten. Bij alle

convenantpartners is of wordt nog een 0-meting gehouden (omdat men net is aangesloten

bij Twente Mobiel). Deze meting is het uitgangspunt om later de totale effecten te kunnen

laten zien van alle uitgevoerde acties op mobiliteitsgebied. Uiteindelijk wordt gestreefd naar

een vermindering van het aantal autokilometers met 5%.

Naast deze meting wordt ook per actie/evenement

gekeken naar de behaalde effecten en wordt veelal het

proces geëvalueerd. Hoeveel werknemers zijn bereikt?

Hoeveel werkgevers participeerden in de actie?

Hoe verliep de interne communicatie? Wat heeft het

concreet opgeleverd? Elk kwartaal worden aan de hand

van deze uitkomsten onze acties en ambities onder de

loep genomen en eventueel bijgesteld.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Veel convenantpartners hebben de afgelopen

2,5 jaar mobiliteitsideeën ontwikkeld en in de

praktijk gebracht. Twente Mobiel heeft een

inspiratieboekje laten ontwikkelen met daarin

praktische tips en ervaringen van direct

betrokkenen. De website telt inmiddels

16 best practiceverhalen. Lees ze allemaal

op twentemobiel.nl/leer-van-anderen.

Soms worden acties geïntensiveerd, andere keren kan

het betekenen dat we een bepaald project stopzetten.

In het 4e kwartaal van 2012 vindt een eerste

tussen meting plaats. Deze meting geeft een beeld of

de convenantwerkgevers en Twente Mobiel op de goede

weg zijn en of er nog accentverschuivingen in de aanpak

noodzakelijk zijn. De grote 1-meting bij de convenantpartners

staat gepland in 2013.


Colofon

Het reisverslag Doorgaan! is een uitgave van Twente Mobiel.

Teksten interviews: Gerrit Lansink. Fotografi e: Gijs van Ouwerkerk, Henk Vos en de Aanleiding.

Pasfoto’s bij interviews zijn aangeleverd door de betrokkenen.

Ontwerp en opmaak: Digidee Ontwerpstudio. Druk: Drukkerij Roelofs. Oplage: 250 stuks.

Hoofd- en eindredactie: Barbara Oerbekke, Communicatieadviseur Twente Mobiel.

Met dank aan: Gerrit van der Kolk, Elly Wienk, Ronny Coops, Egon Schreven, Niels Götz, Ellen Willemsen,

Jankees Klapwijk, Wim Geul, Anita Harperink, Herman Mulder.

Artikelen uit deze uitgave mogen niet zonder toestemming van Twente Mobiel worden overgenomen.

Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Enschede, september 2012

Twente Mobiel, Hengelosestraat 585 in Enschede, telefoonnummer: 053 - 7700 000

www.twentemobiel.nl

33

More magazines by this user
Similar magazines