download hier de brochure 2012 - 2013 - Cultuureducatie Leiden

cultuureducatieleiden.nl

download hier de brochure 2012 - 2013 - Cultuureducatie Leiden

BplusC in het onderwijs

2012 | 13

Beeldende kunst | Cultuur & School | Dans | Lifestyle | Literatuur | Media | Mediawijsheid | OnderwijsKansen | Muziek | Toneel


Colofon

BplusC

Bibliotheek plus Centrum

voor kunst en cultuur

Postbus 4035

2301 RA Leiden

t. 0900 23 23 000

f. 071 514 99 49

e. info@BplusC.nl

i. www.BplusC.nl

Realisatie: BplusC

Oplage: 800

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen in het programma voorbehouden.

Zie voor actuele informatie www.BplusC.nl

mei 2012


BplusC biedt kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen

door te ervaren, beleven, ondernemen, ontdekken

en te leren. Het aanbod prikkelt hun nieuwsgierigheid,

fantasie, zintuigen, woordenschat en kennis.

Welkom

Voor u ligt de nieuwe brochure BplusC in het onderwijs

- voor kindercentra en primair onderwijs. In deze

brochure vindt u alle projecten, producten, voorstellingen,

diensten en activiteiten voor kindercentra, primair

onderwijs, hun ouders en leerkrachten.

Voor alle kindercentra en scholen voor primair onderwijs

in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten

en Wassenaar zijn er projecten en workshops op het

gebied van Beeldende kunst, Dans, Lifestyle, Media,

Muziek en Toneel. Daarnaast zijn er voor kindercentra

en scholen voor primair onderwijs in Leiden en Leiderdorp

op het gebied van Literatuur en Mediawijsheid

diverse bibliotheekproducten. Tot slot bieden wij ook

de leerkrachten en ouders ondersteuning aan in de

vorm van advies en activiteiten.

Voor kindercentra en scholen voor primair onderwijs

die vallen onder het OnderwijsKansen-plan van de gemeente

Leiden heeft BplusC speciale producten ontwikkeld.

Taalstimulering en leesbevordering zijn de

doelen van deze producten.

Nieuw

Dit schoolseizoen hebben we ons aanbod in een

nieuw jasje gestoken. Aanleiding vormde de stopzetting

van de subsidiering door de gemeente Leiden van

het Programma Cultuur & School.

Wij hebben de scholen een nieuw aanbod gedaan

om de continuering van dit succesvolle programma

vol cultuureducatie te waarborgen. Binnen elke doelgroep

is ons aanbod verdeeld over de verschillende

contractvormen: Cultuur Basis en Cultuur Plus.

BplusC Algemeen in het | BplusC.nl onderwijs| BplusC.nl 1

1

1

De scholen die Cultuur Flex gekozen hebben, kunnen

zowel uit Cultuur Basis als Cultuur Plus kiezen.

Scholen zonder contract kunnen kiezen uit Cultuur

Vrij. Hierin staat ook het extra aanbod voor scholen

met een contract.

Ook hebben we dit jaar een mooi aanbod voor het

Speciaal (Basis) Onderwijs. Naast onze eigen vakleerkrachten,

jeugdbibliothecarissen en mediacoaches,

werken wij ook weer samen met onze culturele partners.

Kerndoelen

Op landelijk niveau staat cultuureducatie in de schijnwerpers.

BplusC wil scholen helpen om cultuureducatie

te verankeren binnen het onderwijs. Om die reden

benoemt BplusC bij alle projecten en voorstellingen

binnen Cultuur & School de kerndoelen die van toepassing

zijn.

U kunt zich het gehele jaar door inschrijven met de

bijgevoegde inschrijfformulieren. Echter, de uiterste

inschrijfdatum voor Cultuur & School is maandag 17

september 2012. U vindt de inschrijfformulieren bij

deze brochure en op www.BplusC.nl.

Wij hopen dat u en uw leerlingen veel plezier beleven

aan ons aanbod en zien uw inschrijvingen graag

tegemoet. Een inspirerend en prettig schooljaar toegewenst!

Willem van Moort

voorzitter Raad van Bestuur BplusC


Inhoudsopgave

Voorwoord 1

BplusC Jaaragenda 3

Lees- en Inschrijfwijzer 4

0- 4 jaar 10

groep 1-2 14

groep 3-4 22

groep 5-6 30

groep 7-8 42

0 - 12 jaar 56

Voorstellingen Cultuur & School 58

Leerkracht en ouders 66

Algemene producten en activiteiten 68

BplusC adressen en contact 70

BplusC Algemeen in het | BplusC.nl onderwijs| BplusC.nl 2

2


Algemeen BplusC | BplusC.nl in het onderwijs| BplusC.nl 3

3

3

Jaaragenda

Open Dag BplusC

2 en 3 juni 2012

Gratis proefles Muziek en Dans

maandag 27 augustus t/m

zaterdag 1 september 2012

Thema-avond Kinderboekenweek

woensdag 12 september 2012

Week van de opvoeding

1 t/m 7 oktober 2012

58 e Kinderboekenweek

woensdag 3 t/m 13 zaterdag oktober 2012

Bijeenkomst Cultuurnetwerk PO

31 oktober 2012

Week van de mediawijsheid

23 t/m 30 november 2012

Nationale voorleesdagen 2013

woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari

Open Dag BplusC

zaterdag 1 juni 2013


Lees- en inschrijfwijzer

Voor schooljaar 2012-2013 hebben wij onze vertrouwde

producten, projecten, voorstellingen en activiteiten in een nieuw

jasje gestoken. Natuurlijk bieden we ook veel nieuws aan,

aangeduid met het stempel . In dit hoofdstuk staat

beschreven hoe ons aanbod in elkaar steekt en hoe u zich kunt

inschrijven - en voor welke activiteiten.

Het aanbod

BplusC biedt verschillende projecten, producten, voorstellingen

en algemene producten en activiteiten aan. Projecten zijn lessen

gegeven door een vakleerkracht, jeugdbibliothecaris of

mediacoach eventueel met (les)materialen ter ondersteuning.

Producten zijn (les)materialen met eventueel een introductieles

ter ondersteuning. Voorstellingen zijn theater-, dans- of

muziektheatervoorstellingen die uitgevoerd worden door

professionele theatergezelschappen. Algemene producten en

activiteiten zijn niet-schoolgebonden maar wel speciaal

ontwikkeld of georganiseerd voor kinderen.

Het aanbod projecten, producten, voorstellingen en algemene

producten en activiteiten is zeer divers: de disciplines Toneel,

Dans, Muziek, Beeldende kunst, Literatuur, Media, Mediawijsheid

en Cultureel erfgoed komen allemaal aan bod. Daarbij

onderscheidt BplusC zich door kruisbestuivingen tussen

verschillende disciplines mogelijk te maken. Deze cross-overs

geven meerwaarde.

Het aanbod is onderverdeeld in leeftijden (0-4 jaar, 0-12 jaar),

groepen (1 t/m 8) en speciale doelgroepen (leerkracht en ouders,

algemene producten en activiteiten). Binnen deze doelgroepen

treft u de onderdelen Cultuur Basis, Cultuur Basis voor SBO,

Cultuur Plus en Cultuur Vrij aan. Deze hebben te maken met

Cultuur & School. Ook ziet u het stempel bij sommige

projecten of producten staan. Deze hebben te maken met het

OnderwijsKansen-plan. Hieronder leggen wij uit wat Cultuur &

School is en wat we onder het OnderwijsKansen-plan verstaan.

Cultuur & School

De grootste verandering is dat Cultuur & School na meer dan 25

jaar niet meer gesubsidieerd wordt door de gemeente Leiden.

De Leidse basisscholen hebben daarom van ons een nieuw

aanbod gekregen, om toch deel te kunnen blijven nemen aan

het succesvolle programma vol cultuureducatie. Dit houdt in dat

scholen per leerling of per groep een eigen bijdrage betalen en

BplusC een gedeelte van haar eigen inkomsten investeert in de

ontwikkeling van Cultuur & School.

Cultuur & School bestaat vanaf dit schooljaar uit drie pakketten

en twee varianten hierop: Cultuur Basis, Cultuur Basis voor SBO,

Cultuur Plus, Cultuur Flex en Cultuur Flex voor SO. Alle scholen

die hieraan deelnemen bieden wij een compleet aanbod

cultuureducatie. We starten dit schooljaar met het nieuwe

Cultuur & School in Leiden.

Heeft uw school (nog) geen contract bij ons afgesloten? Dan

kunt u in Cultuur Vrij uw keuze maken. Wilt u meer informatie

over de verschillende pakketten? Neem dan contact met ons op.

Vivian Treurniet helpt u graag op weg. Bel 071 516 85 06 of mail

naar v.treurniet@BplusC.nl.

Heeft uw school een contract bij ons afgesloten? Dan kunt u

hieronder per pakket lezen wat voor u van toepassing is.

Cultuur Basis

Scholen die hebben gekozen voor Cultuur Basis vinden de

voorstellingen die zij bezoeken bij Voorstellingen Cultuur &

School. De projecten waaruit zij kunnen kiezen staan

beschreven bij de betreffende groepen onder Cultuur Basis.

Elke klas krijgt één voorstellingsbezoek (over het algemeen de

groepen 4 en 7) of kiest één project (overige groepen). De school

betaalt hiertoe een bijdrage per leerling per schooljaar.

Lees- en inschrijfwijzer | BplusC.nl 4

Cultuur Basis voor SBO

Scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) die hebben gekozen

voor Cultuur Basis vinden de voorstellingen die zij bezoeken bij

Voorstellingen Cultuur & School. De projecten waaruit zij

kunnen kiezen staan beschreven bij de betreffende groepen

onder Cultuur Basis voor SBO.

Elke klas krijgt één voorstellingsbezoek (over het algemeen de

middenbouwgroepen) of kiest één project (onderbouw- en

bovenbouwgroepen). Voor projecten geldt een minimum

deelname van twee klassen aan hetzelfde project. De school

betaalt hiertoe een bijdrage per leerling per schooljaar.

Cultuur Plus

Scholen die hebben gekozen voor Cultuur Plus vinden de

voorstellingen die zij bezoeken bij Voorstellingen Cultuur &

School. De projecten waaruit zij kunnen kiezen staan

beschreven bij de betreffende groepen onder Cultuur Plus.

Elke klas krijgt één voorstellingsbezoek (over het algemeen de

groepen 4 en 7) of kiest één project (overige groepen). De school

betaalt hiertoe een bijdrage per leerling per schooljaar.

Cultuur Flex

Scholen die hebben gekozen voor Cultuur Flex vinden de

voorstellingen die zij bezoeken bij Voorstellingen Cultuur &

School. De projecten waaruit zij kunnen kiezen staan bij de

betreffende groepen onder Cultuur Basis en Cultuur Plus.

Minimaal drie klassen van de school nemen deel. Ze krijgen een

voorstellingsbezoek en/of kiezen een project. De school betaalt

voor de voorstellingen een bijdrage per leerling en voor de

projecten een bijdrage per groep per projectuur. Projecten in

Cultuur Basis duren anderhalf uur en in Cultuur Plus twee uur.


Cultuur Flex voor SO

Scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) die hebben gekozen voor

Cultuur Flex vinden de voorstellingen die zij bezoeken bij

Voorstellingen Cultuur & School. De projecten waaruit zij

kunnen kiezen staan bij de betreffende groepen onder Cultuur

Basis voor SBO.

Minimaal drie klassen van de school nemen deel. Ze krijgen een

voorstellingsbezoek en/of kiezen een project. Voor projecten

geldt een minimum deelname van twee klassen aan hetzelfde

project. In overleg met BplusC bepaalt de school of een project

geschikt is voor de betreffende groep. De school betaalt voor de

voorstellingen een bijdrage per leerling en voor de projecten een

bijdrage per groep per projectuur. Projecten in Cultuur Basis voor

SBO duren drie kwartier.

Cultuur Vrij

Scholen die een contract bij ons hebben afgesloten kunnen nog

andere projecten of producten aanvragen. Zij kunnen in Cultuur

Vrij hun keuze maken.

Scholen die niet deelnemen aan Cultuur & School, zoals scholen

uit andere gemeenten of Leidse basisscholen die geen pakket

hebben gekozen, kunnen in Cultuur Vrij ook hun keuze maken.

BplusC in het onderwijs 12|13

OnderwijsKansen

In Cultuur Vrij vindt u onder andere de producten van de

OnderwijsKansen (OK) Bibliotheek. Voor scholen en kindercentra

die vallen onder het OnderwijsKansenplan (OK) hebben wij

speciale producten ontwikkeld waarbij taalstimulering en

leesbevordering centraal staan. Ze zijn aangeduid met het

stempel . De gemeente Leiden stelt hiervoor subsidie

beschikbaar.

Basisscholen die niet onder het OnderwijsKansenplan vallen,

kunnen veel van deze producten ook afnemen tegen een

vergoeding. Deze prijs staat vermeld bij de producten.

OK kindercentra en scholen kunnen de producten uit de OK

bibliotheek gratis laten vervoeren. Niet-OK instellingen halen en

brengen de producten zelf of betalen € 5 per rit.

Instellingen die gratis gebruik kunnen maken van OK producten:

kindercentra

Groen Knollenland

Kakelbont Noord

De Mors

Merenwijk

Noord

De Kooi

Mengelmoes

Zuid-West

Ballon

Duimelot

Floddertje

Glijbaan

Kleine Urt

Klinkertje

Knuffel

Kweenie

Kwetternest

Olleke Bolleke

Ot en Sien

Piraatje

Steffie

Pippeloentje

Sindbad

Grote Beer

Kleine Beer

Nooitgenoeg

5

scholen

Klankbord

Stevenshofschool

Zwaluw

Anne Frank

De Dukdalf

Er Riseleh

Het Kompas

Lucas van Leyden Ursulasteeg

Lucas van Leyden Vliet

Merenwijkschool

De Morskring

Pacellischool

Roomburg

De Singel

De Sleutelbloem Boshuizerkade

De Sleutelbloem Kennedylaan

De Sleutelbloem De Schakel

De Springplank

Teldersschool

De Viersprong

Zijlwijkschool

Lees- en inschrijfwijzer


BplusC, onderwijs en partners

De projecten, producten, voorstellingen, algemene producten en

activiteiten zijn met zorg samengesteld en ontwikkeld door

BplusC. Onze ontwikkelaars, programmeurs, vakleerkrachten,

jeugdbibliothecarissen en mediacoaches van BplusC hebben hun

best gedaan een zo compleet mogelijk, evenwichtig aanbod

neer te zetten.

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met de

verschillende medewerkers van BplusC die actief zijn voor het

onderwijs. De contactgegevens staan op pagina 70.

Naast de inzet van onze vakleerkrachten, jeugdbibliothecarissen

en mediacoaches voor het uitvoeren van onze projecten werken

wij samen met culturele partners uit Leiden. Hieronder staan ze

beschreven.

Jeugdtheaterschool Leiden e.o. biedt naast buitenschoolse

toneelcursussen voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar ook

schoolprojecten aan. Hierin is niet alleen aandacht voor artistieke

doelen, maar met name ook voor taalontwikkeling en sociale

vaardigheden. Sinds 2003 is het project Toneel in de klas

opgenomen in Cultuur & School.

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland organiseert buitenschoolse

theatercursussen voor kinderen en jongeren. Daarnaast biedt de

theaterschool ook schoolprojecten aan. Sinds 2009 zijn deze in

het programma Cultuur & School opgenomen. Spelplezier is het

uitgangspunt van de projecten. Door middel van uitdagende

spelopdrachten stimuleren de vakleerkrachten de creativiteit en

verbeeldingskracht van kinderen.

PRAE is in 2007 in het leven geroepen door Ellis Grootveld en

Dorothee Olthof. PRAE is bekend van de projecten Archeologie

in de klas die zij in samenwerking met het Archeologisch

Centrum van Leiden uitvoerden voor Cultuur & School. Dit jaar

gaan zij zelf op pad met nieuwe projecten. Hierin combineren ze

archeologie en spel met elkaar om het verleden boeiend en

spannend te maken voor een groot publiek van alle leeftijden.

Het RAP Architectuurcentrum zet zich in om een breed publiek

te informeren, enthousiast te maken en te betrekken bij

ontwikkelingen op het gebied van architectuur in de regio

Rijnland. Tijdens de schoolprojecten Bouwkunst zijn er sinds

2007 bouwwerken in allerlei soorten en maten verrezen in het

kader van Cultuur & School.

Rembrandts Dochters is in het kader van Het Rembrandtjaar

door Simone Robbers en Astrid Guiking opgericht. Het

kunstenaarscollectief biedt vanaf 2006 projecten aan binnen

Cultuur & School. Door het grote succes bestaat het collectief

nog steeds en is uitgebreid met elf andere Leidse dochters en

zonen.

Inschrijven

Inschrijven voor projecten uit het aanbod Cultuur & School (de

verschillende pakketten) dient u voor maandag 17 september

2012 te doen. Inschrijven voor projecten en producten uit

Cultuur Vrij kan het hele schooljaar, mits het project of product

(nog) beschikbaar is. Hoe eerder u bent, hoe meer we voor u

kunnen betekenen.

Inschrijfformulieren zijn los bij deze brochure gevoegd.

Downloaden kan ook: ga naar www.BplusC.nl en kijk bij

onderwijs. Op de formulieren staat vermeld hoe u deze kunt

versturen.

Op pagina 8 en 9 is een inschrijfwijzer opgenomen. Door de

stappen in het schema te volgen ziet u waarvoor u zich kunt

inschrijven, onder welke voorwaarden en met welk formulier.

Lees- en inschrijfwijzer | BplusC.nl 6

Algemene voorwaarden

Op onze projecten, producten, voorstellingen en algemene

producten en activiteiten zijn de volgende algemene

voorwaarden van toepassing.

Cultuur Basis, Plus en Flex

Op de projecten en voorstellingen van Cultuur & School zijn de

voorwaarden van toepassing die in het contract tussen de school

en BplusC staan. Ze worden geleverd onder de voorwaarden die

bij de betreffende projecten en voorstellingen beschreven staan.

De uiterste inschrijfdatum van voorstellingen is reeds verstreken.

BplusC heeft voorstellingen ingekocht en de groepen zijn

ingedeeld. Ga naar Voorstellingen Cultuur & School om te

zien waar uw groepen naartoe gaan en wanneer.

De uiterste inschrijfdatum van projecten is maandag 17

september 2012. Als u Cultuur Basis of Plus heeft, zorg dan dat u

de klassen die geen voorstelling bezoeken inschrijft voor een

project. Als u Cultuur Flex heeft, bent u vrij te kiezen welke

groepen u inschrijft voor een project. Kijk bij de betreffende

groepen voor het aanbod.

BplusC heeft op basis van de wensen van de scholen

voorstellingen ingekocht en de scholen ingedeeld. De data en

tijden staan vast en kunnen dus niet meer verzet worden. Als de

school op de geplande datum en/of tijd verhinderd is, kan de

school alleen in overleg met BplusC en indien mogelijk met een

andere school ruilen. Scholen dienen hiertoe zo snel mogelijk

contact op te nemen met BplusC.

BplusC neemt contact op met de school voor het maken van

afspraken rond de projecten waar de school zich voor heeft

ingeschreven. De school draagt samen met BplusC de zorg voor

het maken van deze afspraken. BplusC stuurt de school hiervan

een bevestiging. De school heeft een week de tijd om eventuele

wijzigingen door te geven aan BplusC. Daarna staan de afspraken

vast. Als de school meer dan een maand van tevoren een project

wil verzetten dan is dat alleen mogelijk in overleg met BplusC. Is

deze periode verstreken dan is verzetten niet meer mogelijk.

Komt de school de gemaakte afspraken niet na of ziet de school

alsnog van het project af, dan is restitutie van de bijdrage die de

school betaalt voor deelname aan Cultuur & School niet

mogelijk. Ook is het niet mogelijk om het project opnieuw in te

plannen of een ander project aan te vragen.


Cultuur Vrij

Alle projecten en producten worden geleverd onder de

voorwaarden die bij de betreffende projecten en producten

beschreven staan.

Inschrijven voor projecten en producten uit Cultuur Vrij kan het

hele schooljaar, mits het project of productie (nog) beschikbaar

is. Hoe eerder u bent, hoe meer we voor u kunnen betekenen.

BplusC neemt contact op met de school, het kindercentrum of

de buitenschoolse opvang (hierna: de aanvrager) voor het maken

van afspraken rond de projecten waar de aanvrager zich voor

heeft ingeschreven. De aanvrager draagt samen met BplusC de

zorg voor het maken van deze afspraken. BplusC stuurt de

aanvrager hiervan een bevestiging. De aanvrager heeft een week

de tijd om eventuele wijzigingen door te geven aan BplusC.

Daarna staan de afspraken vast. Als de aanvrager meer dan een

maand van tevoren een project wil verzetten dan is dat alleen

mogelijk in overleg met BplusC. Is deze periode verstreken dan is

verzetten niet meer mogelijk. Komt de aanvrager de gemaakte

afspraken niet na of ziet de aanvrager alsnog van het project af,

dan dient de aanvrager het volledige bedrag te betalen.

De aanvrager krijgt vooraf bericht van BplusC of een product

beschikbaar is in de gewenste periode. Indien bij dit product een

introductieles inbegrepen is, gelden bovenstaande voorwaarden

over het maken van afspraken.

Als de aanvrager meer dan een maand van tevoren een product

in een andere periode wil gebruiken of annuleren dan is dat

alleen mogelijk in overleg met BplusC. In principe kan dit

kosteloos. Is deze periode verstreken dan is verzetten of

annuleren niet meer mogelijk. Komt de aanvrager de gemaakte

afspraken niet na of ziet de aanvrager alsnog van het product af,

dan dient de aanvrager het volledige bedrag te betalen.

De aanvrager is in principe zelf verantwoordelijk voor het vervoer

van producten van en naar bibliotheeklocaties van BplusC. OK

kindercentra en scholen kunnen de producten uit de OK

bibliotheek gratis laten vervoeren. Overige aanvragers halen en

brengen de producten zelf of betalen € 5 per rit.

De producten uit de OnderwijsKansen Bibliotheek zijn allereerst

bedoeld voor een OK school of kindercentrum. Zij kunnen gratis

gebruik maken van deze producten. Tegen betaling kan een niet

OK school of kindercentrum ook gebruik maken van deze

producten.

BplusC in het onderwijs 12|13

De producten uit de OnderwijsKansen Bibliotheek zijn twee

maanden te leen, met uitzondering van het product Piramide

collectie. Hierbij overlegt BplusC met de school of het

kindercentrum over de leentermijn.

Cultuurbudget voor basisscholen

Binnenschoolse cultuureducatie is bedoeld als ondersteuning

voor en invulling van het kerndoel Kunstzinnige Oriëntatie.

Verder ervaren scholen dit ook als een meerwaarde in het

onderwijs, aangezien cultuureducatie positieve effecten heeft op

verschillende gebieden in de ontwikkeling van kinderen.

Uit onze ervaring blijkt dat niet alle scholen de weg weten te

vinden naar financiële middelen om cultuureducatie te

bekostigen. Wij brengen de mogelijkheden graag onder uw

aandacht.

Budget per leerling

Tot en met 2010 had uw school te maken met de Regeling

Versterking Cultuureducatie. Zo kreeg uw school jaarlijks € 10,90

per leerling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap om te besteden aan cultuureducatie. In 2012 is deze

regeling vervallen, maar het budget blijft beschikbaar. Het is

verhuisd naar de Prestatiebox. Dit budget vormt tezamen met

andere budgetten (taal en rekenen, wetenschap en techniek,

hoogbegaafden, toetsen, professionalisering) de zogenaamde

Prestatiebox, een bijzondere bekostiging voor het primair

onderwijs en het speciaal onderwijs. De Prestatiebox houdt

verband met de actieplannen Basis voor Presteren en Leraar 2020

en de verstrekking van subsidie in het kader van het programma

Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit alles heeft tot doel om de

kwaliteit van het primair onderwijs te verbeteren. De afspraken

hebben in ieder geval betrekking op de schooljaren tot en met

2014-2015. Uw school kan het budget voor cultuureducatie dus

aanwenden voor deelname aan ons aanbod, zowel voor de

kinderen (budget cultuureducatie) als voor de leerkrachten zelf

(budget professionalisering/ scholing).

7

Handige websites

Er is veel mogelijk op het gebied van kunst- en cultuureducatie,

maar het is vaak een kunst om uit te vinden wat, waar, wanneer,

hoe en waarom. Wij willen graag een praktische selectie

presenteren en attenderen u graag op enkele websites.

BplusC

Uiteraard kunt u op www.BplusC.nl terecht voor meer informatie

over het hele (onderwijs)aanbod van BplusC. Sinds mei 2012

hebben wij een geheel nieuwe website in gebruik genomen.

Neem ook eens een kijkje.

Cultuureducatie Leiden

In opdracht van de gemeente Leiden ontwikkelde BplusC de

website www.cultuureducatieleiden.nl. Op deze website staan

allerlei Leidse initiatieven op kunst- en cultuurgebied die voor u

interessant kunnen zijn.

Cultuurplein

De website www.cultuurplein.nl staat boordevol handige

informatie over cultuureducatie. In het tabblad primair onderwijs

is er voor iedere school kunst- en cultuurinformatie te vinden

over o.a. lesideeën, cultuur op school, brede scholen en cultuur,

kerndoelen en leerlijnen, overheidsbeleid en cultuurcoördinator,

zie ook pagina 66.

Lees- en inschrijfwijzer


Start

Bent u een

basisschool?

Nee

Bent u een

kindercentrum?

Nee

Bent u een

buitenschoolse

opvang?

Ja

Ja

Ja

Ga verder met

OnderwijsKansen

en Cultuur & School.

Ga verder met

OnderwijsKansen.

Dan kunt u zich

inschrijven voor

de projecten uit

ons vrije aanbod.

Kijk bij de betreffende

groepen

bij Cultuur Vrij

voor het aanbod.

Onderwijs

Kansen

Bent u een

OnderwijsKansen

kindercentrum

of school?

(OK)

Nee

Vul het

inschrijfformulier

Cultuur Vrij

in.

Dan kunt u zich gratis

inschrijven voor

OnderwijsKansen

projecten en producten.

Dan kunt u zich tegen betaling inschrijven

voor een groot deel van OnderwijsKansen

projecten en producten.

Lees- en inschrijfwijzer | BplusC.nl 8

Ja

w zer

Inschrijf

Inschrijven voor maandag 17 september 2012

Kijk bij de betreffende

groepen bij Cultuur

Vrij voor het aanbod

met het stempel .

Vul het

inschrijfformulier

Cultuur Vrij

in.

Wilt u meer

projecten

aanvragen?

Ja

Dan kunt u zich

inschrijven voor

de projecten uit

ons vrije aanbod.

Kijk bij de betreffende

groepen bij

Cultuur Vrij voor

het aanbod.

Vul het

inschrijfformulier

Cultuur Vrij

in.


Cultuur

& School

Neemt

uw school

deel aan

Cultuur &

School?

Ja

Heeft u

Cultuur Basis?

Nee

Heeft u

Cultuur Plus?

Nee

Heeft u

Cultuur Flex?

Nee

Ja

Ja

Ja

Dan kunt u zich

inschrijven voor

de projecten uit

ons vrije aanbod.

Wij hebben een mooie

theatervoorstelling

voor uw groepen 4 en 7

geboekt. *

Wij hebben een mooie

theatervoorstelling

voor uw groepen 4 en 7

geboekt. *

Wij hebben een mooie

theatervoorstelling geboekt

voor de groepen

die u heeft ingeschreven.

BplusC in het onderwijs 12|13

Kijk bij de betreffende

groepen bij

Cultuur Vrij voor

het aanbod.

Kijk bij Voorstellingen

Cultuur

& School welke

voorstellingen

uw groepen

bezoeken.

Vul het

inschrijfformulier

Cultuur Vrij

in.

U kunt de

overige

groepen

inschrijven

voor een

project.

Heeft u

Cultuur

Basis?

Nee

Heeft u

Cultuur

Plus?

Nee

Heeft u

Cultuur

Flex?

Ja

Ja

Ja

Kijk bij de betreffende groepen bij

Cultuur Basis voor SBO voor het

aanbod.

Ja

Bent u

een SBO

school?

Bent u

een SO

school?

Kijk bij de betreffende

groepen bij

Cultuur Basis voor

het aanbod.

Kijk bij de betreffende groepen bij

Cultuur Plus voor het aanbod.

Ja

Nee

Nee

Kijk bij de betreffende

groepen bij

Cultuur Basis en

Cultuur Plus voor

het aanbod.

Kijk bij de betreffende groepen bij

Cultuur Basis voor SBO voor het

aanbod (deelname in overleg).

9

Kies voor

elke

groep 1

project.

Kies voor de groepen

die deel willen

nemen een project

(tegen betaling).

Vul het

inschrijfformulier

Cultuur Basis en

Cultuur Plus in.

Wilt u meer

projecten

aanvragen?

Inschrijven

voor projecten en producten

uit Cultuur Vrij kan het hele

schooljaar.

Ja

Vul het

inschrijfformulier

Cultuur Flex

in.

Dan kunt u zich

inschrijven voor

de projecten uit

ons vrije aanbod.

Inschrijfformulieren

zijn los bij deze brochure gevoegd.

Downloaden kan ook: ga naar

www.BplusC.nl en kijk

bij onderwijs.

Kijk bij de betreffende

groepen bij

Cultuur Vrij voor

het aanbod.

Vul het

inschrijfformulier

Cultuur Vrij

in.

* tenzij uw school en BplusC iets anders zijn overeengekomen.

* tenzij uw school en BplusC iets anders zijn overeengekomen.

Lees- en inschrijfwijzer


0 t/m 4 jaar

Cultuur Vrij

Nationale Voorleesdagen 2013

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep kinderen van 2 t/m 6 jaar

Locatie kindercentrum of bibliotheeklocatie

Prijs n.n.b.

Periode 23 januari t/m 2 februari 2013

Voorbereiding zelf inschrijven, uitnodiging met programma

wordt in november 2012 verstuurd

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 23 januari t/m 2

februari 2013 presenteert BplusC in samenwerking met SPL,

B4Kids, Kinderopvang Leiderdorp, JES Rijnland en Boekhandel

Silvester een gevarieerd programma rondom het Prentenboek

van het Jaar. Activiteiten die op het programma staan zijn: een

muzikale voorstelling, voorlezen uit het Prentenboek van het Jaar

en onze (jeugd)bibliothecarissen bezoeken peuterspeelzalen en

kinderdagverblijven met een Kamishibai (Japans vertelkastje).

Doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van

voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

Voorleeskoffer

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep kinderen van 0 t/m 4 jaar

Locatie kindercentrum

Prijs gratis (OK), € 25 (niet OK kindercentrum)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met attributen en/of luisterboeken op

cd, dvd, cd-roms en games

Een Voorleeskoffer bevat één prentenboek of voorleesboek met

attributen en multimedia. De materialen zijn zeer geschikt ter

ondersteuning van het interactief voorlezen. Daarnaast kunnen

ze gebruikt worden bij een verteltafel of tentoonstelling. De

kinderen kunnen het verhaal telkens weer opnieuw naspelen en

beleven. Veel attributen bij de voorleeskoffer zijn speciaal

vervaardigd door Leidse kunstenaars.

Het doel van de Voorleeskoffer is om kinderen laten ontdekken

dat naspelen en beleven van een prentenboek leuk is. Kinderen

vergroten ook hun woordenschat.

Titels voor kinderen van 2 en 3 jaar piramide/thema

Boekenbroek kleding

Dottie’s eieren lente/tellen

Eendje in de regen water/grootouders

Fiet wil rennen herfst

Ik wil de maan nacht

Kikker in het kinderdagverblijf welkom

Kleine kangoeroe groter worden

De kleertjes van Jules kleding

Het grote boek van Kikker en Varkentje vriendschap

Klein wit visje wordt groot water/grootte

Lassa doet boodschappen kleur en vorm

Lassa heeft dorst eten en drinken

Lassa is jarig tellen

Mama kwijt huis/herfst/mensen

Muis kleding

Naar zee water/zomer

De schoenen van mama kleding/tellen

De straat van Muis nieuw huis

0 - 4 jaar | BplusC.nl 10

Toet toet, daar gaan we! verkeer/water/zomer

Voorleesfeest welkom/grootte/tellen

Waar is Dikkie Dik? huis

Wat zit er in je buik, mama? nieuw mensen

Titels voor kinderen van 3 en 4 jaar piramide/thema

Anton kan toveren grootte

Bas gaat digitaal thuis

Bo en Babs in de wind herfst

Bout en Moertje nieuw mensen

Dag! welkom

Dottie’s eieren lente

Dottie’s kuikens tellen/lente

Eend waar is je autosleutel verkeer

En nu lekker slapen, Sam! slapen

Er was eens een muisje… tellen

Fiet wil rennen nieuw herfst

Groot grootte

De grote rode bus verkeer

Een haan gaat op wereldreis tellen

Ik wil die kleding/kleur en vorm

Ik wil de maan grootte

Klein-Mannetje heeft geen huis huis

Knoop het in je slurf tellen

Kom uit het ei, kleintje lente

Koosje maakt muziek muziek/kunst

Lieve, stoute Beer Baboe kleding

Het luie lieveheersbeestje grootte/kleur en vorm

Monkie knuffels

Nandi’s kip tellen

Nandi’s verrassing kleur en vorm/eten en

drinken

Nellie en Cezar, Dik en dun ruimte

Oma konijn komt op bezoek verkeer

Over een kleine mol die wil ... grootte

Pieperdepiep grootte

Plons! water/lente

De straat van Muis nieuw huis

Toen Sjoerd naar de dierentuin spelen

De schoenen van mama kleding/kleur en vorm

Van top tot teen ruimte

Waar is mijn sok kleding

Wat eten we vandaag eten en drinken

Wat nu, Olivier? herfst

Wat zit er in je buik, mama? nieuw mensen

Wessel wil helpen huis

Zaza speelt doktertje nieuw ziek en gezond


Kim komt logeren

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep kinderen van 0 t/m 4 jaar

Locatie kindercentrum en thuis

Prijs gratis (OK), € 25 (niet OK kindercentrum)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met attributen en/of luisterboeken op

cd, dvd, cd-roms en games

Kim, een grote stoffen pop, zit bij de deur van de klas met een

prentenboek en een rugzak met logeerspullen. Ze gaat iedere

dag bij een ander kind in de klas logeren. Kim kan alleen slapen

als het prentenboek thuis wordt voorgelezen. De prentenboeken

zijn geselecteerd op korte voorleestekst, humor en interactie.

Het doel van Kim komt logeren is om kinderen laten ontdekken

dat naspelen en beleven van een prentenboek leuk is. Kinderen

leren ook luisteren en kijken naar een boek en ze vergroten hun

woordenschat.

Titels voor kinderen van 3 en 4 jaar piramide/thema

Annabella gaat verhuizen huis

Bout en Moertje mensen

Goeiemorgen Sam kleding

De grote rode bus verkeer

Karel mensen

Kip en Pim verhalen

Kleine ezel en het boebeest grootte/emoties

Oma konijn komt op bezoek verkeer

Wat nu, Olivier? herfst

Kwaak, Bommes! Kwaak! Water

hAPPje kinderboek

Discipline literatuur en mediawijsheid

Doelgroep kinderen van 0 t/m 4 jaar, alleen OK

kindercentrum

Locatie kindercentrum

Prijs gratis

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal Ipad, boeken en achtergrondinformatie

hAPPje kinderboek is een koffer met een Ipad met daarop een

gevarieerde selectie actuele apps voor kinderen. In de Ipad van

hAPPJe kinderboek zit een aantal boeken-apps. Van sommige

apps is de papieren versie (het betreffende boek) toegevoegd.

Achtergrondinformatie en lesideeën helpen u op weg.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

App staat voor application software. Het is een simpele en

slimme toepassing om op een mobiel apparaat, zoals een tablet

(Ipad) of mobiele telefoon, snel op de juiste plek te komen. Dat

kan om een bepaalde plek op een website gaan, maar ook om in

een computerspelletje te komen of een digitaal bestand te

kunnen bekijken.

Het doel van deze manier van kinderboeken aanbieden is dat ze

opgroeien als mediawijze kinderen. Ze leren op een andere

manier luisteren, kijken en spelen met een boek. Daarnaast

vergroten ze hun woordenschat en ontdekken ze welk (prenten)

boek ze leuk vinden.

Piramide collectie

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep kinderen van 0 t/m 4 jaar, alleen OK

kindercentrum

Locatie kindercentrum

Prijs gratis

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal ca. 15 boeken per thema

Met Piramide collectie kunt u de Piramide themaboeken

bestellen. Deze boeken dienen als ondersteuning van de

methode. Ook voor thema’s binnen de methodes Schatkist, Bas,

Ik en Co kan BplusC collecties samenstellen.

U kunt per thema boeken bestellen. Het is ook mogelijk om per

kwartaal (drie à vier thema ’s) of per half jaar (zes à zeven thema’s)

te bestellen, dat scheelt ophaaltijd of bezorgkosten.

Piramide/thema

welkom op school feest lente/Pasen

ruimte Sinterklaas grootte

mensen Kerstmis kunst

kleur en vorm winter verkeer

eten en drinken tellen water

herfst ziek en gezond zomer

huis kleding

11

0 - 4 jaar


Ziezo

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep kinderen van 0 t/m 4 jaar

Locatie kindercentrum en thuis

Prijs gratis (OK), € 25 (niet OK kindercentrum)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal 30 exemplaren van 1 titel met attributen

Ziezo bevat twintig tot dertig exemplaren van een prachtig

prentenboek dat centraal staat, zowel in het kindercentrum als

thuis. De kinderen kunnen ieder een exemplaar mee naar huis

nemen. Het is de bedoeling dat de ouders of opvoeders het

prentenboek ook thuis voorlezen. Dit stimuleert de

ouderbetrokkenheid. In de prentenboeken zitten interactieve

vragen voor een gesprek tussen kind en ouder. Ziezo bevat ook

speciaal ontwikkelde attributen. Deze zijn met ruimte voor

fantasie (bijna allemaal) gemaakt door Leidse kunstenaars.

Meerdere kinderen kunnen tegelijkertijd spelen met de

materialen.

Doel van Ziezo is het lezen van jonge kinderen te bevorderen. De

kinderen ontdekken met Ziezo ook dat een prentenboek

naspelen en beleven leuk is. De betrokkenheid van ouders bij het

lezen wordt gestimuleerd doordat het prentenboek thuis ook

voorgelezen kan worden. Tot slot verrijkt voorlezen de

woordenschat van kinderen.

Titels voor kinderen van 2 en 3 jaar piramide/thema

Bibi in de bieb bibliotheek

Klipperdeklop boerderij

Wie is de kleinste grootte

Titels voor kinderen van 2 t/m 4 jaar piramide/thema

Binnen/buitendingen nieuw huis

Dat ben jij, Kiki ruimte/huis/tellen/

grootte/mensen

Het dekentje van Deesje huis/kleur en vorm

De eend van Jules kleding

Klop, Klop, klop huis

De kleuren van Elmer kleur en vorm/kunst

Mama kwijt huis/herfst/mensen

Nieuwe laarzen kleding

Potje welkom/grootte

Waar is Dribbel? huis

De Wiebelbillenboogie huis/kunst

Za-za’s babybroertje grootte/huis/kleding

Titels voor kinderen van 4 jaar piramide/thema

Eendje in de regen water

Een hapje maan grootte

Kleine Ezel en jarig Jakkie tellen

Kleine kangoeroe ruimte/grootte

Kleine muis zoekt een huis huis/grootte/ruimte

Klop, klop wie is daar? huis

Kom nou, Bommes water/lente

Met tien in bed huis/tellen

Rupsje Nooitgenoeg kleur en vorm/eten en

drinken

Wat hoort konijn? ruimte

Welterusten … Kleine Beer huis

Wie?/Wat? nieuw kunst

Wij gaan op berenjacht verkeer

Wil je mijn vriendje zijn? kleur en vorm/grootte

Zeb grootte

Zóveel tellen

Prentenboek in PowerPoint

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep kinderen van 0 t/m 4 jaar

Locatie kindercentrum

Prijs gratis (OK), € 12,50 (niet OK kindercentrum)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met cd

Benodigdheden digitaal schoolbord of beamer, projectiescherm

en computer

Met Prentenboek in PowerPoint kan de leerkracht een

prentenboek voorlezen met behulp van het digitaal schoolbord

of beamer, projectiescherm en computer. Op de cd staat een

PowerPointpresentatie (een soort diavoorstelling) van een

prentenboek, vaak met geluid en beweging. Illustraties op groot

scherm maakt voorlezen nog leuker.

Het doel van dit product is het stimuleren van de

taalontwikkeling van kinderen. Ook maken ze kennis met

illustraties en gaan er gaandeweg van genieten. Zo leren ze om

tekst en beeld aan elkaar te koppelen tot één verhaal.

Titels voor kinderen van 2 t/m 4 jaar piramide/thema

Klein wit visje wordt groot tellen/water/grootte/

kleur en vorm

0 - 4 jaar | BplusC.nl 12

Titels voor kinderen van 3 en 4 jaar piramide/thema

Fiet wil rennen herfst

Ik wil de maan grootte

Kleine Kangoeroe grootte/ruimte

Kleine muis zoekt een huis huis/grootte/ruimte

Wat nu, Olivier? herfst/grootte

De Wiebelbillenboogie huis/kunst

Kamishibai met vertelplaten

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep kinderen van 0 t/m 4 jaar

Locatie kindercentrum

Prijs gratis (OK), € 12,50 (niet OK kindercentrum)

Uitbreiding introductie door jeugdbibliothecaris:

gratis (OK), € 17,50 (niet OK kindercentrum)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal Kamishibai (vertelkast), vertelplaten en boek

Een Kamishibai is een houten vertelkast van 40 bij 50 cm en

komt oorspronkelijk uit Japan. Als de verteller de Kamishibai op

een tafel zet en de luiken opent, wordt de aandacht van de

kinderen vanzelf naar het theater getrokken. De leidster of

leerkracht schuift de vertelplaten in de Kamishibai en vertelt bij

iedere plaat een verhaal. Ook kunnen de kinderen het verhaal

vertellen of hun eigen tekeningen in de Kamishibai stoppen.

Het doel van dit project is het stimuleren van de taalontwikkeling

van kinderen. Ook maken ze kennis met illustraties en gaan er

gaandeweg van genieten. Zo leren ze om tekst en beeld aan

elkaar te koppelen tot één verhaal.

Om dit product extra in het zonnetje te zetten kan een

jeugdbibliothecaris een introductie komen geven. Zo krijgen niet

alleen de kinderen een mooie kennismaking met de Kamishibai,

ook de mensen die met de kinderen werken krijgen inspiratie om

met het Japanse verteltheater aan de slag te gaan.

Titels voor kinderen van 2 t/m 4 jaar piramide/thema

Anna eet graag fruit eten en drinken

Anna in het verkeer verkeer

Anton kan toveren grootte

Beertje Bruin, wat zie je daar? kleur en vorm

Dat ben jij, Kiki! grootte/mensen

De schoenen van mama kleding

Fiet wil rennen herfst


Klein wit visje wordt groot grootte/water

Lassa doet boodschappen kleur en vorm/

eten en drinken

Lassa is jarig tellen

Tellen met muis Jelle tellen

Titels voor kinderen van 3 en 4 jaar piramide/thema

En nu lekker slapen, Sam! emoties

Een grote ezel grootte

Ik wil de maan grootte

Kleine kangoeroe grootte

Kleine muis zoekt een huis huis/grootte/ruimte

Mama kwijt nieuw huis/herfst/mensen

Over een kleine mol... kleur en vorm

Pieper-de-piep grootte

Wat nu, Olivier? herfst

De Wiebelbillenboogie huis/kunst

Zóveel tellen/mensen

Kerstmis kunst/ kleur en vorm/

winter

BplusC in het onderwijs 12|13

13

0 - 4 jaar


Groep 1 en 2

Hiho zoekt een vriend 1

Discipline muziek en dans

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Periode in overleg het hele jaar

Docent Judien Luinenburg (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, cd-speler, leeg

klaslokaal (tafels en stoelen aan de kant)

Kerndoel Nederlands (1), Jezelf en de wereld (37, 49),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek en

beweging, 56)

Hiho is een vrolijk eigenwijs paard. Hij zoekt een vriend. Als hij

een fles met een briefje in het water gooit begint een groot

avontuur. Waar komt deze fles allemaal terecht?

De vakleerkracht neemt de kinderen mee door het verhaal met

poppenspel en gaat actief met hen aan de slag met muziek en

dans. De kinderen komen zo op allerlei bijzondere plekken. Ze

zingen, spelen op eenvoudige instrumenten en dansen met

bijzondere materialen.

Op een speelse manier maken de kinderen kennis met muziek in

heel uiteenlopende stijlen en sferen. Dit project sluit goed aan bij

het thema wereldmuziek of reizen door de ruimte. In overleg is

het mogelijk de les op een dergelijk thema aan te passen.

Het muizenhuis 1

Cultuur BasisNIEUW

Discipline literatuur

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Periode in overleg het hele jaar

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Kerndoel Nederlands (1, 9, 12), Jezelf en de wereld (34, 37,

47), Kunstzinnige oriëntatie (54: taal en spel, 56)

Piramide huis

Sam en Julia wonen in Het Muizenhuis. Julia woont zes hoog

middenachter. Ze woont daar samen met haar moeder in een

heel klein kamertje. Ze heeft geen vader, broertjes en zusjes en

geen opa en oma. Julia is super nieuwsgierig en reuze eigenwijs.

Zodra ze zich verveelt gaat ze naar buiten. Op avontuur. Met haar

vriendje Sam. Sam woont middenvoor in Het Muizenhuis. Hij

woont daar met zijn vader, moeder, broertjes en zusjes. Hij heeft

twee opa’s en twee oma’s, een paar tantes en een oom. Sam is

super verlegen en reuze braaf. Als hij met Julia is, doet hij dingen

die hij anders nooit zou durven. Ze zijn de allerbeste vrienden en

delen alles samen.

Tijdens de les kunnen de kinderen genieten van het grote

prentenboek over Sam en Julia. Dit boek biedt door het originele

illustratiemateriaal veel fantasiemogelijkheden voor kinderen.

Ook een echt muizenhuis ontbreekt niet. Dit mogen de kinderen

zelf inrichten. Zo kunnen ze kennis maken met Sam en Julia.

Deze les kan de start zijn van een project dat een langere tijd

duurt. In de lesbrief staan verschillende suggesties om

bijvoorbeeld met ouderbetrokkenheid aan de slag te gaan of het

originele Muizenhuis te bezoeken. Neem hiervoor eens een kijkje

op de website: www.hetmuizenhuis.nl.

Dit project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen. Het

vergroot hun woordenschat en ontwikkelt hun plezier in (voor)

lezen.

Groep 1 en 2 | BplusC.nl 14

Ruimtedans

Discipline dans en literatuur

Locatie school (voor de dansworkshop een (kleuter)

gymzaal)

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Periode in overleg het hele jaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief en affiche

Benodigdheden cd-speler

Kerndoel Nederlands (1, 9, 12), Jezelf en de wereld (46),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek en

beweging, 56)

Hoewel het thema ruimte misschien niet het meest voor de

hand liggende thema voor kleuters is, blijkt het in de praktijk juist

enorm aan te spreken. Want welk kind is niet onder de indruk van

een raket die helemaal naar de maan gaat? En welk kind heeft

niet gefantaseerd over mannetjes op de maan of met verbazing

naar de sterren in de hemel gekeken?

Dansbeleving staat centraal. Door middel van dans en expressie

ontdekken de kinderen dat ze met hun lichaam van alles kunnen

laten zien. Hoe dans je op de maan? Kan je licht en sprankelend

dansen als een ster? Hoe danst een ruimtewezen? Ze gaan

bewegen op muziek en leren beweging te gebruiken om er

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken.

Voorafgaand aan de les krijgt de leerkracht een lesbrief waarmee

hij of zij het thema ruimte kan voorbereiden. Bij de lesbrief zit

een affiche vol afbeeldingen van Varkentje Jan die een raket

maakt en naar de ruimte gaat. Op die manier kunnen de

kinderen vooraf de betekenis van woorden leren zoals planeten,

raket en ruimte. De leerkracht kan ook een boek over Varkentje

Jan voorlezen. De boeken over het varkentje zijn te leen in onze

bibliotheeklocaties.

Zo gaan de kinderen goed voorbereid de dansles over ruimte in.

Deze voorbereiding stimuleert naast bewegen op muziek ook de

taalontwikkeling van kinderen. Het vergroot hun woordenschat.

Ook ontwikkelen ze plezier in (voor)lezen.


Het toverlapje

Discipline toneel

Locatie op school

Lessen/duur klassen < 20: 45 minuten,

klassen > 20: 30 minuten per halve klas

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool

Leiden)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid

groepsleerkracht gewenst

Midden in het lokaal staat een vreemde koffer. Uit die koffer

komen gekleurde lapjes. De betoverde lap dient als

aanknopingspunt om fantasie en verbeeldingskracht op gang te

brengen. Elke keer beleven de kinderen op muziek of een

verhaaltje nieuwe avonturen. Doel van dit project is dat de

kinderen zich bewust worden van het doen alsof op toneel. Ze

gaan eenvoudige rollen spelen en ze ontwikkelen hun fantasie

en verbeeldingskracht. Lees op pagina 6 verder over

Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Cultuur Basis

voor SBO

Cultuur Basis voor SBO

Het muizenhuis 2

Discipline literatuur

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele jaar

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Kerndoel Nederlands (1, 9, 12), Jezelf en de wereld (34, 37,

47), Kunstzinnige oriëntatie (54: taal en spel, 56)

Piramide huis

Sam en Julia wonen in Het Muizenhuis. Julia woont zeshoog

middenachter. Ze woont daar samen met haar moeder in een

heel klein kamertje. Ze heeft geen vader, broertjes en zusjes en

geen opa en oma. Julia is super nieuwsgierig en reuze eigenwijs.

Lees verder op pagina 14.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

NIEUW

Dans een boek

Discipline dans en literatuur

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele jaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Voorbereiding kinderen in makkelijke kleding, op sokken of

gymschoenen

Benodigdheden leeg lokaal, speellokaal of gymzaal

Kerndoel Nederlands (1, 9, 11, 12), Jezelf en de wereld

(34), Kunstzinnige oriëntatie (54: beweging, 56)

Piramide kleding

Dans een boek is geïnspireerd op het prentenboek van Gitte

Spee Er was eens een meisje... over goud, blauw en andere kleuren.

Het is een verhaal over kleuren en welke sfeer een kleur bij je kan

oproepen. De vakleerkracht leest tijdens de les het verhaal voor.

Tussendoor gaan de kinderen de gevoelens en sfeer van het

boek in dans uitbeelden. Van de kleur geel word je bijvoorbeeld

vrolijk. Het is vaak een verrassing te zien hoe de kinderen het

verhaal in beweging zetten.

De leerkracht kan ook het boek van Gitte Spee voorlezen. Deze is

te leen in onze bibliotheeklocaties. Zo gaan de kinderen goed

voorbereid de dansles in.

Hiho zoekt een vriend 2

Discipline muziek en dans

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele jaar

Docent Judien Luinenburg (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, cd-speler, leeg

klaslokaal (tafels en stoelen aan de kant)

Kerndoel Nederlands (1), Jezelf en de wereld (37, 49),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek en

beweging, 56)

Hiho is een vrolijk eigenwijs paard. Hij zoekt een vriend. Als hij

een fles met een briefje in het water gooit begint een groot

avontuur. Waar komt deze fles allemaal terecht? Lees verder op

pagina 14.

15

Het toverlapje

Discipline toneel

Locatie op school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool Leiden)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid groepsleerkracht

gewenst

Midden in het lokaal staat een vreemde koffer. Uit die koffer

komen gekleurde lapjes. De betoverde lap dient als

aanknopingspunt om fantasie en verbeeldingskracht op gang te

brengen. Lees verder op pagina 15

Cultuur Plus

NIEUW

Afrika - Een kleurrijke reis

Discipline muziek en dans

Locatie school

Lessen/duur 2 lessen van 45 minuten

Periode in overleg het hele jaar

Docent Judien Luinenburg (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden leeg klaslokaal: tafels en stoelen aan de kant,

aanwezigheid van de groepsleerkracht, cd-speler

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (38, 47),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek en

beweging, 56)

Piramide mensen

De natuur, met zijn bijzondere dieren en geluiden, is het

uitgangspunt van deze fantasievolle workshop. Zang, dans,

beweging en percussie staan centraal. In Afrikaanse muziek zijn

deze altijd met elkaar verbonden. De vakleerkracht neemt de

kinderen in een kort verhaal met poppenspel mee op reis. Als ze

helemaal in de sfeer zijn, dansen ze onder meer een oogstdans,

spelen op bijzondere instrumenten zoals de mbira, de kora en de

mini-djembee en leren eenvoudige Afrikaanse liedjes. Deze

liedjes komen onder meer uit Zuid-Afrika, Ghana en Kenia en

worden gezongen in de authentieke talen en in een Nederlandse

vertaling.

Groep 1 en 2


Aadje Piraatje

Discipline literatuur en dans

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 30 minuten en 1 les van 60 minuten

Periode in overleg het hele jaar

Docent jeugdbibliothecaris en vakleerkracht dans

(BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Kerndoel Nederlands (1, 3, 9, 11, 12), Jezelf en de wereld

(34), Kunstzinnige oriëntatie (54: taal en spel,

beweging, 56)

Piramide mensen

NIEUW

Aadje Piraatje is bij kinderen erg geliefd door het gelijknamige

liedje en het boek met vijf vrolijke verhalen over hoe Aadje

opgroeit op zee. Het zijn verhalen met onderwerpen die dicht bij

de belevingswereld van kleuters liggen: zwemles, iets niet lusten,

mama missen, een huisdier willen en geen zin hebben om in bad

te gaan. Alle verhalen zijn geschreven op rijm.

In de eerste les maken de kinderen kennis met de verhalen over

Aadje. Een jeugdbibliothecaris leest het verhaal interactief voor.

In een spelvorm en met behulp van meegebrachte attributen

kunnen de kinderen zich nog meer inleven in het verhaal.

Tijdens de tweede les gaan de kinderen dansen op het liedje van

Aadje Piraatje en op andere piratenmuziek. In deze les staat

dansbeleving centraal. Door middel van dans en expressie

ontdekken de kinderen dat ze met hun lichaam van alles kunnen

laten zien. Hoe beweegt een piraat, hoe zwem je op het droge,

ben je een stoere of een bange piraat?

Dit project stimuleert de taalontwikkeling bij kinderen, breidt

hun woordenschat uit en vergroot het plezier in (voor)lezen.

Bovendien leren de kinderen beweging te gebruiken om er

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken.

Speel Kikker de held

Discipline literatuur en toneel

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 30 minuten en 1 les van 60 minuten

Periode in overleg, het gehele jaar

Docent jeugdbibliothecaris en vakleerkracht dans

(BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

Kerndoel Nederlands (1, 9, 12), Jezelf en de wereld (34, 43,

48), Kunstzinnige oriëntatie (54: taal en spel, 56)

In Speel Kikker de held speelt het boek Kikker is een held van Max

Velthuijs de hoofdrol. In dit boek krijgen Kikker en zijn vriendjes

te maken met een grote overstroming. Het is een spannend

verhaal. Eerst is Kikker blij met de regen, want dan kan hij lekker

springen in de plassen. Maar al snel wordt het saai, gaat Kikker

binnen zitten en begint zich te vervelen. Dan komen de zorgen,

want als het blijft regenen, overstroomt de rivier. De dieren

moeten zelfs uit hun huizen vluchten. Komt dit ooit weer goed?

In de eerste les maken de kinderen kennis met het boek. Een

jeugdbibliothecaris leest het verhaal interactief voor. In een

spelvorm en met behulp van meegebrachte attributen kunnen

de kinderen zich nog meer inleven in het verhaal. Het thema,

helden, wordt verder uitgediept. Wanneer ben je een held? Ken

je een held? Is het een fictieve held of een held die echt bestaat

of heeft bestaan? Deze les stimuleert de taalontwikkeling van

kinderen. Het vergroot hun woordenschat. Ook ontwikkelen ze

plezier in (voor)lezen.

Tijdens de tweede les gaan de kinderen het verhaal naspelen.

Hoe beeld je uit dat je je verveelt? Hoe laat je zien dat je bang

bent? En wie is er zo dapper om de grote rivier op te zwemmen

om hulp te gaan halen? Kikker is een held is een spannend boek,

waarin verschillende situaties en emoties voorkomen die de

kinderen door middel van dramatische expressie kunnen

naspelen. Ze leren met taal en spel gevoelens en ervaringen

uitdrukken.

Groep 1 en 2 | BplusC.nl 16

NIEUW

Cultuur Vrij

Vilten is voor iedereen

Discipline beeldende kunst, textiel, vilten

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 210

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Petra v/d Berg en Margot van Leeuwen (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief met uitleg van materialen en

vilttechniek

Benodigdheden stapel handdoeken en dweilen, aanwezigheid

groepsleerkracht gewenst en evt. 1 of 2

hulpouders

NIEUW

Vilt maken is de oudste vorm van textiel, maar hipper dan ooit.

Van wol kun je alles maken. Nog maar weinig scholen geven les

in textiele werkvormen. Haal vilt terug in de klas met Vilten is

voor iedereen. Met vilt is het mogelijk om in korte tijd veel

resultaat te boeken. De vrolijke kleuren en de zachtheid van de

wol nodigen kinderen van alle leeftijden, jongens en meisjes, uit

tot het werken met vilt. Ook voor minder handige kinderen is dit

erg geschikt materiaal. Naast het (tactiele) vilten, krijgen de

kinderen ook gevoel voor kleurgebruik en het gebruik van

vormen. Zo leren ze composities maken.

De kinderen kunnen individueel werken, maar ook groepswerk is

mogelijk. In overleg kan de groepsleerkracht een thema

aandragen. In groep 1 en 2 kunnen kinderen bijvoorbeeld een

toverbal, bloem, vlinder, pompoen of kleedje maken.

NIEUW

Schilderkunst

Discipline literatuur en beeldende kunst

SBO nee

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten (met pauze)

Prijs € 120

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris en vakleerkracht dans (BplusC)


Alles wat Meneer René schildert lijkt net echt. Op een dag wordt

het ook allemaal echt! Een appel, een auto, een vliegtuig, meneer

René blijft maar schilderen. Er is zoveel wat hij hebben wil!

Deze les sluit aan bij het boek Meneer René van Leo Timmers. De

jeugdbibliothecaris leest het boek voor en bespreekt de

verschillende begrippen die hierin terugkomen, zoals kunst,

schilderij en museum. De jeugdbibliothecaris neemt een paar

schilderijen mee waar de kinderen naar kunnen kijken. Ze

worden uitgedaagd om goed te kijken. Wat zie je? Welk verhaal

vertelt het schilderij? Na de pauze gaan de kinderen zelf een

schilderij maken. Tijdens de les schilderen de kinderen iets wat ze

heel graag willen hebben.

Het doel van Schilderkunst is het stimuleren van de

taalontwikkeling van kinderen, het uitbreiden van hun

woordenschat en het ontwikkelen van plezier in (voor)lezen. Ook

leren ze kijken naar beeldende kunst en vergroten ze hun

vaardigheden met verf en penseel.

Van zonnebloemen tot sterrenhemel

Discipline dans

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Prijs € 90

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

De schilderijen van Vincent van Gogh spreken kinderen bijzonder

aan. Vooral de vrolijk gekleurde werken met afbeeldingen van

zonnebloemen, sterren en korenvelden zijn zeer toegankelijk.

In deze dansles vertelt de dansdocent eerst iets over de

schilderijen en het leven van de kunstenaar. Met deze inspiratie

op zak gaan de kinderen aan de slag met dans en

dansimprovisatie. Hoe beweegt het koren in het korenveld? Hoe

dans je een stralende ster? Wat voor gevoel krijg je bij

verschillende schilderijen van Vincent van Gogh en hoe dans je

dat gevoel?

Van zonnebloemen tot sterrenhemel is een les waarin de

kinderen niet alleen gaan dansen maar ook kennismaken met het

werk en leven van Vincent van Gogh.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Peter en de wolf

Discipline dans en muziek

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Prijs € 90

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

NIEUW

De Russische componist Sergej Prokofjev schreef in 1936 het

muzikale sprookje Peter en de wolf. Het sprookje gaat over een

jongen die zonder toestemming van zijn grootvader de tuin

uitloopt. Zijn grootvader roept hem terug en waarschuwt hem

dat er wolven in de buurt zijn. Zou Peter luisteren naar zijn

grootvader of toch stiekem de tuin uitlopen?

De vakleerkracht dans start met het vertellen van het begin van

dit verhaal. Vervolgens gaan de kinderen al dansend verder met

het verhaal. Zo komen ze er langzaamaan achter hoe de rest van

het verhaal gaat.

De kinderen leren in Peter en de wolf improviseren en

uitbeelden. Hoe sluipt een wolf? Hoe vliegt een vogeltje? Hoe

loopt grootvader? Daarnaast leren de kinderen een aantal

muziekinstrumenten herkennen die staan voor de personages,

zoals de fluit voor de vogel, de klarinet voor de kat en de strijkers

voor Peter.

Annie M.G. - Alles wat niet mag

Discipline literatuur

SBO nee

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 30 minuten per halve klas (60 minuten)

Prijs € 90

Periode In overleg het hele schooljaar

Docent Simone Veenis (BplusC)

Benodigdheden (digitaal) schoolbord, klaslokaal, kring

NIEUW

Alles wat niet mag is een speelse les waarin de kinderen samen

met de vakleerkracht literatuur een gedicht gaan maken. De

vakleerkacht leest het gedicht Ik ben lekker stout van Annie M.G.

Schmidt voor. Dan gaat ze in gesprek met hen over dingen die

mogen en die juist niet mogen. Wat mogen kinderen allemaal

wel en wat mag niet? Geldt dat ook voor jou? Wat zou jij wel

17

Groep 1 en 2


eens willen doen, dat niet mag? Samen maken ze een lijstje.

Daarna gaan ze er geluiden en kleuren aan koppelen. Wat voor

geluid hoort bij stiekem uit de kast snoep pakken? Wat voor kleur

en wat voor gevoel? Ten slotte maken de kinderen samen met de

vakleerkracht een Ik ben lekker stout-gedicht.

Voorleeskoffer

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school

Prijs gratis (OK), € 25 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met attributen en/of luisterboeken op cd,

dvd, cd-roms en games

Een Voorleeskoffer bevat één prentenboek of voorleesboek met

attributen en multimedia. De materialen zijn zeer geschikt ter

ondersteuning van het interactief voorlezen. Daarnaast kunnen

ze gebruikt worden bij een verteltafel of tentoonstelling. De

kinderen kunnen het verhaal telkens weer opnieuw naspelen en

beleven. Veel attributen bij de voorleeskoffer zijn speciaal

vervaardigd door Leidse kunstenaars.

Het doel van de Voorleeskoffer is om kinderen laten ontdekken

dat naspelen en beleven van een prentenboek leuk is. Kinderen

vergroten hiermee hun woordenschat.

Titels voor groep 1 piramide/thema

Anton kan toveren grootte

Boekenbroek kleding

Dag! welkom

De schoenen van mama kleding/kleur en vorm

Een haan gaat op wereldreis tellen

Ik wil de maan grootte

Ik wil die kleding/kleur en vorm

De kleertjes van Jules kleding

Klein wit visje wordt groot water/grootte

Knoop het in je slurf tellen

Kom uit het ei, kleintje lente

Lieve, stoute Beer Baboen kleding

Lassa doet boodschappen kleur en vorm

Lassa heeft dorst eten en drinken

Lassa is jarig tellen

Muis kleding

Nellie en Cezar Dik en dun... ruimte

Over een kleine mol die wil … grootte

Toet toet , daar gaan we! verkeer/water/zomer

Van top tot teen ruimte

Wat eten we vandaag eten en drinken

Wat nu, Olivier? herfst

Waar is Dikkie Dik? huis

Titels voor groep 1 en 2 piramide/thema

Aadje piraatje water

Het allermooiste ei lente/Pasen/grootte

Bas gaat digitaal huis/ruimte

Beer houdt een zomerpicknick nieuw eten/zomer/water/

mensen

Het beertje Pippeloentje gedichten

Bo en Babs in de wind herfst

Bout en Moertje mensen

Borre en de nachtzwarte kat emoties

Dottie’s eieren lente

Dottie’s kuikens tellen/lente

Eend op de fiets verkeer/boerderij

Eend waar is je autosleutel verkeer

Eendje in de regen water/grootouders

En nu lekker slapen, Sam! slapen

Er was eens een muisje… tellen

Fiet wil rennen herfst

Foeksia de miniheks

Gekke buren huis/mensen

Goed zo Kleine Beer grootte

Het grote prentenboeken-liedjesboek

De grote rode bus verkeer

De Gruffalo ruimte/grootte

IJsbeer in de tropen grootte

Ik voel een voet ruimte

Ik wil een hond

Ik zou wel een kindje lusten grootte/eten en drinken

Kikker en de horizon grootte

Kikker is een held water

Kleine ezel en jarige Jakkie verjaardagen/jaloezie

Klein-Mannetje heeft geen huis huis

De koe die een ei legde lente

De koningin die niet kon kiezen kunst

Koosje maakt muziek kunst

De lievelingstrui kleding

De lievelingstrui van Muis kleding/herfst

Het luie lieveheersbeestje grootte/kleur en vorm

Kato & Ko gaan picknicken water/eten en drinken

Groep 1 en 2 | BplusC.nl 18

Kikker emoties

Kikker is Kikker emoties

Knofje grootte/huis

Malmok water

Mannetje Jas nieuw kleding/huis

Moffel en Piertje voorleesverhalen

De mooiste vis van de zee water

Een muisje kan geen optocht zijn tellen

Naar het strand zomer/verkeer

Nandi’s kip tellen

Nandi’s verrassing kleur en vorm/ eten en

drinken

Oma konijn komt op bezoek verkeer

De opruim-spin lente

Paul is jarig tellen

Pieperdepiep grootte

Pit, de kleine pinguïn winter

Plons! water

Raf ruimte/ grootte

Rikki ruimte

De rommelige reus kleding

Ruben en de ark van Noah water/grootte

Samen kunnen we alles huis/mensen

Sinterklaas (Dematons) Sint

Steensoep eten en drinken

Tien kleine rubbereendjes tellen

Hoe Tito zijn neus kwijtspeelde kleur en vorm

Tim op de tegels vervoer

Toen Sjoerd naar de dierentuin spelen

Trompet voor olifant kunst

Voorleesfeest op dvd welkom/grootte/tellen

Het vreemde ei lente/grootte

Waar is mijn sok kleding

Wessel wil helpen huis

Zig Zag gaat kamperen grootte/zomer

Titels voor groep 2 piramide/thema

Annabella gaat verhuizen huis

Balotje op vakantie grootte/muziek

Dat komt er nou van lente

Jubelientje voorlezen

Leesdas lettervos boekentas lezen

Agent en Boef en de tekenstreken kunst

Een buur voor Vos en Haas huis

Gewoon Fien kunst/kleding

Jamela’s jurk kleding


Karel Klus bouwt een auto verkeer

Lotje grootte/emoties

Noten herfst

Pluk van de Petteflet voorlezen

De prinses met de lange haren grootte

Schattig grootte

Schatkast (NOT)

Was ik maar groot grootte/ruimte

Piramide collectie

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep alleen OK school

Locatie school

Prijs gratis

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal ca. 15 boeken per thema

Met Piramide collectie kunt u de Piramide themaboeken

bestellen. Deze boeken dienen als ondersteuning van de

methode. Ook voor thema’s binnen de methodes Schatkist, Bas,

Ik en Co kan BplusC collecties samenstellen.

U kunt per thema boeken bestellen. Het is ook mogelijk om per

kwartaal (drie à vier thema ’s) of per half jaar (zes à zeven thema’s)

te bestellen, dat scheelt ophaaltijd of bezorgkosten.

Piramide/thema

welkom op school feest lente/Pasen

ruimte Sinterklaas grootte

mensen Kerstmis kunst

kleur en vorm winter verkeer

eten en drinken tellen water

herfst ziek en gezond zomer

huis kleding

BplusC in het onderwijs 12|13

Ziezo

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school en thuis

Prijs gratis (OK), € 25 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal 30 exemplaren van 1 titel met attributen

Ziezo bevat twintig tot dertig exemplaren van een prachtig

prentenboek dat centraal staat, zowel in het kindercentrum als

thuis. De kinderen kunnen ieder een exemplaar mee naar huis

nemen. Het is de bedoeling dat de ouders of opvoeders het

prentenboek ook thuis voorlezen. Dit stimuleert de

ouderbetrokkenheid. In de prentenboeken zitten interactieve

vragen voor een gesprek tussen kind en ouder. Ziezo bevat ook

speciaal ontwikkelde attributen. Deze zijn met ruimte voor

fantasie (bijna allemaal) gemaakt door Leidse kunstenaars.

Meerdere kinderen kunnen tegelijkertijd spelen met de

materialen.

Doel van Ziezo is het lezen bij jonge kinderen te bevorderen. De

kinderen ontdekken met Ziezo ook dat een prentenboek

naspelen en beleven leuk is. De betrokkenheid van ouders bij het

lezen wordt gestimuleerd doordat het prentenboek thuis ook

voorgelezen kan worden. Tot slot verrijkt voorlezen de

woordenschat van kinderen.

Titels voor groep 1 piramide/thema

Dat ben jij, Kiki ruimte/huis/tellen/

grootte/mensen

Het dekentje van Deesje huis/kleur en vorm

De kleuren van Elmer kleur en vorm/kunst

Waar is Dribbel? huis

Za-za’s babybroertje grootte/huis/kleding

De eend van Jules kleding

Kleine kangoeroe uimte/grootte

Kom nou, Bommes water/lente

Wat hoort konijn? ruimte

Wie?/ Wat? nieuw kunst

Titels voor groep 1 en 2 piramide/thema

Eendje in de regen water

Een hapje maan grootte

Kleine Ezel en jarig Jakkie tellen

Kleine muis zoekt een huis huis/grootte/ruimte

Klop, klop wie is daar? huis

19

Groep 1 en 2


Met tien in bed huis/tellen

Rupsje Nooitgenoeg kleur en vorm/

eten en drinken

Tim op de tegels vervoer/omgeving

Welterusten … Kleine Beer huis

Wij gaan op berenjacht verkeer

Wil je mijn vriendje zijn? kleur en vorm/grootte

Zeb grootte

Zóveel tellen

De Wiebelbillenboogie huis/ kunst

Kamishibai met vertelplaten

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school

Prijs gratis (OK), € 12,50 (niet OK school)

Uitbreiding introductie door jeugdbibliothecaris:

gratis (OK), € 17,50 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal Kamishibai (vertelkast), vertelplaten en boek

Een Kamishibai is een houten vertelkast van 40 bij 50 cm en

komt oorspronkelijk uit Japan. Als de verteller de Kamishibai op

een tafel zet en de luiken opent, wordt de aandacht van de

kinderen vanzelf naar het theater getrokken. De leidster of

leerkracht schuift de vertelplaten in de Kamishibai en vertelt bij

iedere plaat een verhaal. Ook kunnen de kinderen het verhaal

vertellen of hun eigen tekeningen in de Kamishibai stoppen.

Het doel van dit project is het stimuleren van de taalontwikkeling

van kinderen. Ook maken ze kennis met illustraties en gaan er

gaandeweg van genieten. Zo leren ze om tekst en beeld aan

elkaar te koppelen tot één verhaal.

Om dit product extra in het zonnetje te zetten kan een

jeugdbibliothecaris een introductie komen geven. Zo krijgen niet

alleen de kinderen een mooie kennismaking met de Kamishibai,

ook de mensen die met de kinderen werken krijgen inspiratie om

met het Japanse verteltheater aan de slag te gaan.

Titels voor groep 1 piramide/thema

Anna eet graag fruit eten en drinken

Anna in het verkeer verkeer

Anton kan toveren grootte

Beertje Bruin, wat zie je daar? kleur en vorm

Klein wit visje wordt groot grootte/water

Tellen met muis Jelle tellen

Dat ben jij, Kiki! grootte

Pieper-de-piep grootte

De schoenen van mama kleding

Wat nu, Olivier? herfst

De Wiebelbillenboogie huis/ kunst

Titels voor groep 1 en 2 piramide/thema

Bang Mannetje emoties

Fiet wil rennen herfst

Een grote ezel grootte

En nu lekker slapen, Sam! emoties

Ik nam mijn kikker mee... bibliotheek

Ik wil de maan grootte

Ik zou wel een kindje lusten grootte/eten en drinken

Kikker is bang emoties

Kikker is kikker ruimte

Kikker is verliefd emoties

Kleine Kangoeroe grootte

Kleine muis zoekt een huis huis/grootte/ruimte

Ophelia verliefd

Over een kleine mol... kleur en vorm

Raf reizen

Ridder Rikki grootte

Zóveel tellen

Titels voor groep 2 piramide/thema

Het begin van de zee water

Hopeloos verliefd emoties

Onder water, boven water water

Spaghetti met dropveters kleur en vorm/

eten en drinken

Vera water/grootte

De verre reis naar heel dichtbij anders zijn

Prentenboek in PowerPoint

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school

Prijs gratis (OK), € 12,50 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met cd

Benodigdheden digitaal schoolbord of beamer, projectiescherm

en computer

Groep 1 en 2 | BplusC.nl 20

Met Prentenboek in PowerPoint kan de leerkracht een

prentenboek voorlezen met behulp van het digitaal schoolbord

of beamer, projectiescherm en computer. Op de cd staat een

PowerPointpresentatie (een soort diavoorstelling) van een

prentenboek, vaak met geluid en beweging. Illustraties op groot

scherm maakt voorlezen nog leuker.

Het doel van dit product is het stimuleren van de

taalontwikkeling van kinderen. Ook maken ze kennis met

illustraties en gaan er gaandeweg van genieten. Zo leren ze om

tekst en beeld aan elkaar te koppelen tot één verhaal.

Titels voor groep 1 piramide/thema

Klein wit visje wordt groot tellen/water/grootte

kleur en vorm

Ik wil de maan grootte

Wat nu, Olivier? herfst/grootte

De Wiebelbillenboogie huis/ kunst

Titels voor groep 1 en 2 piramide/thema

Fiet wil rennen herfst

De Gruffalo grootte

Joris in de walvis water

Kijk, wat een dierenrijk! dieren

Kikker vindt een schat grootte

Kleine Kangoeroe grootte/ruimte

Kleine muis zoekt een huis huis/grootte/ruimte

Paultje en het paarse krijtje kunst

Vosjesmuziek kunst

Titels voor groep 2 piramide/thema

Begin van de zee water

Een ober van niks eten en drinken

Boek een Ipad

Discipline literatuur en mediawijsheid

SBO ja

Locatie school

Prijs € 40

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal leskist met o.a. boeken, dvd’s en een Ipad met

geïnstalleerde Apps bij het boek, koptelefoon

NIEUW

Bij Boek een Ipad staat een (prenten)boek centraal. In deze leskisten

zitten drie exemplaren van een (prenten)boek, een Ipad

met geïnstalleerde Apps die aansluiten bij het boek, speel- en


werksuggesties en tastbare materialen om het boek na te spelen

of aanschouwelijk te maken.

Titels voor groep 1 en 2 auteur

Platvoetje D. en I. Schubert

Kikker is verliefd Max Velthuijs

Kikker in de kou Max Velthuijs

Kleine IJsbeer in de tropen Hans de Beer

De mooiste vis van de zee Marcus Pfister

Aadje Piraatje Marjet Huiberts

Fiet wil rennen Bibi Dumon Tak

Titels voor groep 2 auteur

Max en de toverstenen Marcus Pfister

Vos en haas: het plan van Haas Sylvia Vanden Heede

Pettson en Findus in de tuin Sven Nordqvist

Mosje Geert de Kockere

hAPPje kinderboek

Discipline literatuur (leesbevordering) en mediawijsheid

Doelgroep alleen OK school

Locatie school

Prijs gratis

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal Ipad, boeken en achtergrondinformatie

hAPPJe kinderboek is een koffer met een Ipad met daarop een

gevarieerde selectie actuele apps voor kinderen. In de Ipad van

hAPPJe kinderboek zit een aantal boeken-apps.

Van sommige apps is de papieren versie (het betreffende boek)

toegevoegd. Achtergrondinformatie en lesideeën helpen u op

weg.

App staat voor application software. Het is een simpele en

slimme toepassing om op een mobiel apparaat, zoals een tablet

(Ipad) of mobiele telefoon, snel op de juiste plek te komen. Dat

kan om een bepaalde plek op een website gaan, maar ook om in

een computerspelletje te komen of een digitaal bestand te

kunnen bekijken.

Het doel van deze manier van kinderboeken aanbieden is dat ze

opgroeien als mediawijze kinderen. Ze leren op een andere

manier luisteren, kijken en spelen met een boek. Daarnaast

vergroten ze hun woordenschat en ontdekken ze welk (prenten)

boek ze leuk vinden.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Kim komt logeren

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school en thuis

Prijs gratis (OK), € 25 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met pop en logeerspullen

Kim, een grote stoffen pop, zit bij de deur van de klas met een

prentenboek en een rugzak met logeerspullen. Ze gaat iedere

dag bij een ander kind in de klas logeren. Kim kan alleen slapen

als het prentenboek thuis wordt voorgelezen. De prentenboeken

zijn geselecteerd op korte voorleestekst, humor en

interactie.

Het doel van Kim komt logeren is het ontwikkelen van

taalvaardigheid bij de kinderen. Ook stimuleert het ouders om

thuis voor te lezen.

Titels voor groep 1 piramide/thema

Annabella gaat verhuizen huis

Goeiemorgen Sam kleding

De grote rode bus verkeer

Karel mensen

Kip en Pim voorlezen

Kleine ezel en het boebeest grootte/emoties

Oma konijn komt op bezoek verkeer

Wat nu, Olivier? herfst

Titels voor groep 1 en 2 piramide/thema

Bout en Moertje mensen

En nu lekker slapen, Sam! emoties

Goed zo, Kleine Beer verkeer

Kleine Ezel en de oppas grootte

Kwaak, Bommes! Kwaak! Water

Stadsmuis en Veldmuis

Titels voor groep 2 piramide/thema

De Gruffalo grootte

Kikker is bedroefd emoties

Lotje grootte/emoties

Schattig grootte/ruimte

Was ik maar groot grootte/ruimte

21

Kinderen uit de steentijd

Discipline cultureel erfgoed

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Prijs € 160

Periode in overleg het hele schooljaar op dinsdag,

donderdag en vrijdag

Docent 2 vakleerkrachten cultureel erfgoed (PRAE)

Lesmateriaal lesbrief met voorbereidende les, gastles en

verwerkingsles

Benodigdheden stoelen in kring, digitaal schoolbord (optioneel),

aanwezigheid groepsleerkracht

NIEUW

Heel lang geleden leefden er jagers in ons land. Zij maakten hun

messen en pijlpunten van stenen, plukten brandnetels voor in de

soep en jaagden op herten en zwijnen. De vakleerkrachten

nemen de kinderen mee terug naar deze tijd met verhalen over

Hala en Mans, kinderen uit de steentijd. Ook gaan ze zich

verkleden en krijgen ze kleine opdrachten. Aan het eind maken

ze samen een amulet, een zakje om iets bijzonders in te bewaren.

Lees op pagina 6 verder over PRAE.

Groep 1 en 2


Groep 3 en 4

Cultuur Basis

Hiho zoekt een vriend 3

Discipline muziek en dans

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Judien Luinenburg (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, cd-speler, leeg

klaslokaal (tafels en stoelen aan de kant)

Kerndoel Nederlands (1), Jezelf en de wereld (37, 49),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek en

beweging, 56)

Hiho is een vrolijk eigenwijs paard. Hij zoekt een vriend. Als hij

een fles met een briefje in het water gooit begint een groot

avontuur. Waar komt deze fles allemaal terecht?

De vakleerkracht neemt de kinderen mee door het verhaal met

poppenspel en gaat actief met hen aan de slag met muziek en

dans. De kinderen komen zo op allerlei bijzondere plekken. Ze

zingen, spelen op eenvoudige instrumenten en dansen met

bijzondere materialen.

Op een speelse manier maken de kinderen kennis met muziek in

heel uiteenlopende stijlen en sferen. Dit project sluit goed aan bij

het thema wereldmuziek of reizen door de ruimte. In overleg is

het mogelijk de les op een dergelijk thema aan te passen.

Dolfje weerwolfje in de Kamishibai

Discipline literatuur en beeldende kunst

Locatie school (optioneel ook in de bibliotheek)

Lessen/duur 2 lessen van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief en boek over Dolfje weerwolfje

Kerndoel Nederlands (1, 2, 5, 9, 12), Kunstzinnige

oriëntatie (54: beeldende vorming, taal en spel,

55, 56)

Piramide boeken

Dolfje weerwolfje, wie kent hem niet? En wie zou niet stiekem

ook even zoals hij willen zijn?

Dolfje is een heel gewone jongen. Hij is een beetje verlegen,

blinkt nergens echt in uit, valt niet zo op. Totdat hij, in de nacht

van zijn zevende verjaardag, ineens overal haar krijgt. Dolfje blijkt

uit een familie van weerwolven te komen. Voortaan wordt hij

elke maand tijdens volle maan drie avonden en nachten een

weerwolf. Een wit weerwolfje met een brilletje op.

Tijdens de eerste les gaat de jeugdbibliothecaris met de kinderen

op zoek naar weerwolven in de klas. Wat zou jij doen als je eens

in de maand voor drie nachten een weerwolf zou zijn? Aan de

hand van schrijfoefeningen schrijven de kinderen in groepjes een

nieuw avontuur met Dolfje in de hoofdrol.

Na afloop werkt de groepsleerkracht aan de hand van de lesbrief

met de kinderen verder aan de verhalen en tekeningen. Na twee

weken komt de jeugdbibliothecaris terug met een Kamishibai.

Dit is een traditioneel Japans vertelkastje. Kami betekent papier

en shibai betekent drama. Het vertellen met dit houten kastje

met papieren prenten kent in Azie een eeuwenlange

geschiedenis. In de tweede les mogen de kinderen per groepje

hun verhaal vertellen met hun tekeningen in de Kamishibai. Tot

slot krijgt de klas één van de boeken over Dolfje weerwolfje

cadeau.

Groep 3 en 4 | BplusC.nl 22

NIEUW

Dit project stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen. Het

vergroot hun woordenschat en het plezier in lezen.

Letters leren dansen

Discipline dans en literatuur

Locatie school

Lessen/duur 2 lessen van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

Kerndoel Nederlands (1, 4, 8, 9), Kunstzinnige oriëntatie

(54: beweging, 56)

NIEUW

Het alfabet speelt een grote rol in het leven van kinderen uit

groep 3 en 4. Ze leren letters lezen en schrijven. Soms leren ze het

alfabet zingen. In deze lessen gaat de vakleerkracht dans op een

totaal andere en intensieve wijze met de kinderen aan de slag

met het alfabet. Want je kunt letters ook heel goed dansen. De

letter O is een cirkel, die je met elkaar of in je eentje kan dansen,

met je armen, je hoofd, je benen, noem maar op. De golfjes van

de letter W komen terug in bewegingen met je armen en je rug.

Zo kan je zelfs je naam dansen!

Deze lessen zetten kinderen in beweging en benaderen het

alfabet op een andere manier dan de kinderen gewend zijn. Deze

aanpak past dan ook goed in het straatje van meervoudige

intelligenties. Kinderen die op een lichamelijk-kinetische manier

leren komen hiermee een grote stap verder bij het leren van

letters. Uiteraard versterkt het de motorische ontwikkeling van

alle kinderen, leren kinderen zich uitdrukken in beweging en

krijgt ook de schrijfvaardigheid een impuls. Een waarschuwing

voor de leerkracht: grote kans dat de kinderen na afloop van deze

les niet meer stil kunnen blijven zitten bij het oefenen van letters

in de klas.

De clown

Discipline toneel

Doelgroep groep 3

Locatie school

Lessen/duur klassen < 20: 60 minuten,

klassen > 20: 45 minuten per halve klas

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool Leiden)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid groepsleerkracht

(m.u.v. gesplitste klassen)

NIEUW


De kinderen gaan allerlei karaktereigenschappen uitbeelden. De

vakleerkracht geeft hen hiertoe een spelopdracht. Met een

partner presenteren de kinderen een koorddansact voor de

groep. Kerndoel van dit project is dat de kinderen één of

meerdere kenmerken van een rol kort leren vasthouden. Met

aanwezige attributen geven ze een spelsituatie vorm waarbij

samengewerkt wordt.

Lees op pagina 6 verder over Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

De marionet

Discipline toneel

Doelgroep groep 4

Locatie school

Lessen/duur klassen < 20: 60 minuten,

klassen > 20: 45 minuten per halve klas

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool Leiden)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid groepsleerkracht

(m.u.v. gesplitste klassen)

De kinderen onderzoeken met muziek hoe een marionet kan

bewegen en vallen. In een spelopdracht werken ze aan een

stukje waarbij de touwtjes niet altijd in handen zijn. Kerndoel van

dit project is het isoleren van verschillende lichaamsdelen in

houding en beweging. Ze leren hun lichaamsdelen coördineren

op muziek. Ook leren ze samenwerken en vormgeven aan

theatrale vaardigheden.

Lees op pagina 6 verder over Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Cultuur Basis

voor SBO

Dans een boek

Discipline dans en literatuur

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Voorbereiding kinderen in makkelijke kleding, op sokken of

gymschoenen

Benodigdheden leeg lokaal, speellokaal of gymzaal

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Kerndoel Nederlands (1, 9, 11, 12), Jezelf en de wereld

(34), Kunstzinnige oriëntatie (54: beweging, 56)

Piramide kleding, boeken

Dans een boek is geïnspireerd op het prentenboek van Gitte

Spee Er was eens een meisje... over goud, blauw en andere kleuren.

Het is een verhaal over kleuren en welke sfeer een kleur bij je kan

oproepen. De vakleerkracht leest tijdens de les het verhaal voor.

Tussendoor gaan de kinderen de gevoelens en sfeer van het

boek in dans uitbeelden. Van de kleur geel word je bijvoorbeeld

vrolijk. Het is vaak een verrassing te zien hoe de kinderen het

verhaal in beweging zetten.

De leerkracht kan ook het boek van Gitte Spee voorlezen. Deze is

te leen in onze bibliotheeklocaties. Zo gaan de kinderen goed

voorbereid de dansles in.

Hiho zoekt een vriend 2

Discipline muziek en dans

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Judien Luinenburg (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, cd-speler, leeg

klaslokaal (tafels en stoelen aan de kant)

Kerndoel Nederlands (1), Jezelf en de wereld (37, 49),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek en

beweging, 56)

Hiho is een vrolijk eigenwijs paard. Hij zoekt een vriend. Als hij

een fles met een briefje in het water gooit begint een groot

avontuur. Waar komt deze fles allemaal terecht?

De vakleerkracht neemt de kinderen mee door het verhaal met

poppenspel en gaat actief met hen aan de slag met muziek en

dans. De kinderen komen zo op allerlei bijzondere plekken. Ze

zingen, spelen op eenvoudige instrumenten en dansen met

bijzondere materialen.

Op een speelse manier maken de kinderen kennis met muziek in

heel uiteenlopende stijlen en sferen. Dit project sluit goed aan bij

het thema wereldmuziek of reizen door de ruimte. In overleg is

het mogelijk de les op een dergelijk thema aan te passen.

23

NIEUW

Het muizenhuis 2

Discipline literatuur

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Kerndoel Nederlands (1, 9, 12), Jezelf en de wereld (34,

37, 47), Kunstzinnige oriëntatie (54: taal en spel,

56)

Piramide huis, ruimte

Sam en Julia wonen in Het Muizenhuis. Julia woont zeshoog

middenachter. Ze woont daar samen met haar moeder in een

heel klein kamertje. Ze heeft geen vader, broertjes en zusjes en

geen opa en oma. Julia is super nieuwsgierig en reuze eigenwijs.

Zodra ze zich verveelt gaat ze naar buiten. Op avontuur. Met

haar vriendje Sam. Sam woont middenvoor in Het Muizenhuis.

Hij woont daar met zijn vader, moeder, broertjes en zusjes. Hij

heeft twee opa’s en twee oma’s, een paar tantes en een oom.

Sam is super verlegen en reuze braaf. Als hij met Julia is, doet hij

dingen die hij anders nooit zou durven. Ze zijn de allerbeste

vrienden en delen alles samen.

Tijdens de les kunnen de kinderen genieten van het grote

prentenboek over Sam en Julia. Dit boek biedt door het originele

illustratiemateriaal veel fantasiemogelijkheden voor kinderen.

Ook een echt muizenhuis ontbreekt niet. Dit mogen de kinderen

zelf inrichten. Zo kunnen ze kennis maken met Sam en Julia.

Deze les kan de start zijn van een project dat een langere tijd

duurt. In de lesbrief staan verschillende suggesties om

bijvoorbeeld met ouderbetrokkenheid aan de slag te gaan of

het originele Muizenhuis te bezoeken. Neem hiervoor eens een

kijkje op de website: www.hetmuizenhuis.nl.

Dit project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen. Het

vergroot hun woordenschat en ontwikkelt hun plezier in (voor)

lezen.

Groep 3 en 4


De clown

Discipline toneel

Doelgroep groep 3

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool Leiden)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid groepsleerkracht

De kinderen gaan allerlei karaktereigenschappen uitbeelden. De

vakleerkracht geeft hen hiertoe een spelopdracht. Met een

partner presenteren de kinderen een koorddansact voor de

groep. Lees verder op pagina 23.

De marionet

Discipline toneel

Doelgroep groep 4

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool Leiden)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid groepsleerkracht

De kinderen onderzoeken met muziek hoe een marionet kan

bewegen en vallen. In een spelopdracht werken ze aan een

stukje waarbij de touwtjes niet altijd in handen zijn. Lees verder

op pagina 23.

Cultuur Plus

NIEUW

NIEUW

Leren schrijven speelt een grote rol in het leven van kinderen uit

groep 3. Wat zijn letters? Hoe maak je woorden?

In het eerste deel van de les gaat de jeugdbibliothecaris met de

kinderen in gesprek over woorden uit boeken. Wat voor woorden

staan in boeken? Wat voor taal wordt er in boeken gebruikt?

Waarom heeft het ene boek meer plaatjes dan het andere? En

wat zegt het plaatje over de woorden die erbij staan? Kun je het

boek met plaatjes ook lezen zonder naar de woorden te kijken? In

het tweede deel van de les gaan de kinderen met de

vakleerkracht beeldende kunst afbeeldingen maken bij een

verhaaltje of gedicht.

Dit project stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen. Het

vergroot hun woordenschat en het plezier in lezen.

Salve Capoeira

Discipline dans en muziek

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten (incl. korte pauze)

Docent vakleerkracht dans en vakleerkracht muziek

(BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden speellokaal of gymzaal

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld(47),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beweging en

muziek, 56)

Wat is capoeira? Is het dans, vechtsport, acrobatiek of misschien

wel alles tegelijk? Waar komt het vandaan? Waarom is het lange

tijd verboden geweest om capoeira te beoefenen? Ontdek de

rijke cultuur achter de capoeira.

In deze les maken de kinderen kennis met een (voor de meesten)

onbekende cultuuruiting uit Brazilië die haar wortels heeft in

Afrika. In het eerste deel van de les vertellen de capoeiristas over

de oorsprong van capoeira, de muziek, de traditionele

muziekinstrumenten, de slavernij en Brazilië. Na een korte pauze

gaan de kinderen in een gymzaal zelf een aantal

capoeirabewegingen oefenen zoals de ginga. Muziek neemt een

grote plaats in bij capoeira; de kinderen leren dan ook een

traditioneel capoeiraliedje in het Portugees.

Beeld een woord

Discipline literatuur en beeldende kunst

Doelgroep groep 3

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 30 minuten met aansluitend (na een

korte pauze) 1 les van 60 minuten

Docent jeugdbibliothecaris en vakleerkracht beeldende

kunst (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Kerndoel Nederlands (1, 2, 9, 12), Kunstzinnige oriëntatie

(54: beeldende vorming, 56)

Piramide boeken

Groep 3 en 4 | BplusC.nl 24

NIEUW

Salve Capoeira prikkelt de nieuwsgierigheid over andere landen

in de wereld. Dit project leert de kinderen meer over de

achtergronden van de capoeira, maar laat het hen ook aan den

lijve ervaren.

De kinderen gaan aan de slag met de bewegingen, dans en

muziek.

Latina, de vlucht van de condor

Discipline muziek en dans

Locatie school

Lessen/duur 2 lessen van 60 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Judien Luinenburg (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden aanwezigheid van de groepsleerkracht, cdspeler,

leeg lokaal (tafels en stoelen aan de kant)

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (47),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beweging en

muziek, 56)

NIEUW

In deze lessen neemt de vakleerkracht de kinderen in een verhaal

mee naar het uitgestrekte Andesgebergte in Zuid-Amerika. Daar

woont een bijzondere vogel, de condor. Bij de indianen is dit een

machtige en magische vogel. De kinderen leren een eenvoudig

lied in het Quechua (taal uit de Inca-tijd), in het Spaans en

eventueel in een Nederlandse vertaling. Ze spelen op

authentieke instrumenten, zoals de panfluit en de chajcha’s en ze

leren de Boliviaanse tinku dansen. In deze afwisselende,

sprankelende lessen maken de kinderen kennis met een heel

ander stukje van de wereld.

Spoken op kamp

Discipline toneel

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool Leiden)

Lesmaterialen lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid groepsleerkracht

NIEUW

De klas gaat op kamp en tijdens het slapen verschijnen er

spoken. De spoken doen geheimzinnige dingen en stelen de

knuffels van de kinderen. Een paar kinderen hebben de spoken

gezien maar de andere kinderen geloven hen niet. De groep gaat

op onderzoek uit. Ze vangen de spoken. Deze blijken echter niet

zo gemeen te zijn: ze voelen zich slechts eenzaam en zoeken

gezelligheid. Daarom mogen de spoken uiteindelijk meedoen

met de bonte avond. Eind goed, al goed: voor kind en spook!


In dit project maken de kinderen op een eenvoudige manier

kennis met allerlei technische vaardigheden rondom een

presentatie, zoals planning en je daaraan houden, timing,

emoties, spanning en het gebruik van rekwisieten. De

vakleerkracht van de Jeugdtheaterschool neemt de kleding en

props mee. Het Kerndoel van dit project is om een of meerdere

kenmerken te leren van een rol vasthouden. De kinderen leren de

structuur van een scène herkennen (begin, midden, climax, eind).

Ze maken kennis met de eerste beginselen van dramaturgie. De

laatste twintig minuten spelen ze een korte presentatie voor

belangstellenden. Lees op pagina 6 verder over

Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Cultuur Vrij

Schilderkunst

Discipline literatuur en beeldende kunst

Doelgroep alleen groep 3

SBO ja, groep 3 en 4

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten (met pauze)

Prijs € 120

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris en vakleerkracht dans (BplusC)

NIEUW

Alles wat Meneer René schildert lijkt net echt. Op een dag word

het ook allemaal echt! Een appel, een auto, een vliegtuig, meneer

René blijft maar schilderen. Er is zoveel wat hij hebben wil!

Deze les sluit aan bij het boek Meneer René van Leo Timmers. De

jeugdbibliothecaris leest het boek voor en bespreekt de

verschillende begrippen die hierin terugkomen, zoals kunst,

schilderij en museum. De jeugdbibliothecaris neemt een paar

schilderijen mee waar de kinderen naar kunnen kijken. Ze

worden uitgedaagd om goed te kijken. Wat zie je? Welk verhaal

vertelt het schilderij? Na de pauze gaan de kinderen zelf een

schilderij maken. Tijdens de les schilderen de kinderen iets wat ze

heel graag willen hebben.

Het doel van Schilderkunst is het stimuleren van de

taalontwikkeling van kinderen, het uitbreiden van hun

woordenschat en het ontwikkelen van plezier in (voor)lezen. Ook

leren ze kijken naar beeldende kunst en vergroten ze hun

vaardigheden met verf en penseel.

BplusC in het onderwijs 12|13

Vilten is voor iedereen

Discipline beeldende kunst (textiel)

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 210

Periode in overleg het hele schooljaar.

Docent Petra v/d Berg en Margot van Leeuwen (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief met uitleg van materialen en

vilttechniek

Benodigdheden stapel handdoeken en dweilen, aanwezigheid

groepsleerkracht gewenst en evt. 1 of 2

hulpouders

Vilt maken is de oudste vorm van textiel, maar hipper dan ooit.

Van wol kun je alles maken. Nog maar weinig scholen geven les

in textiele werkvormen. Haal vilt terug in de klas met Vilten is

voor iedereen. Met vilt is het mogelijk om in korte tijd veel

resultaat te boeken. De vrolijke kleuren en de zachtheid van de

wol nodigen kinderen van alle leeftijden, jongens en meisjes, uit

tot het werken met vilt. Ook voor minder handige kinderen is dit

erg geschikt materiaal. Naast het (tactiele) vilten, krijgen de

kinderen ook gevoel voor kleurgebruik en het gebruik van

vormen. Zo leren ze composities maken.

De kinderen kunnen individueel werken, maar ook groepswerk is

mogelijk. In overleg kan de groepsleerkracht een thema

aandragen. In groep 3 en 4 kunnen kinderen bijvoorbeeld een

steen of tasje van vilt maken of vormen van schuimrubber met

vilt bekleden.

Yogakids op school

Discipline lifestyle (lichaam en geest)

SBO nee

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten per halve klas (120 minuten)

Prijs € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Patrick Westendorp (BplusC)

Benodigdheden speellokaal of gymzaal, (yoga-)matjes, kussens

en/of dekens, cd-speler, aanwezigheid

groepsleerkracht gewenst

NIEUW

De ingrediënten van Yogakids zijn: spel, beweging, adem,

meditatie(-verhaaltjes), klank en ontspanning. De kinderen leren

wat yoga is en ervaren het aan den lijve.

25

Groep 3 en 4


De vakleerkracht zorgt ervoor dat de duizenden jaren oude

wijsheid speels wordt gebracht.

Lachyoga

Discipline lifestyle (lichaam en geest)

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Prijs € 90

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Alida van Leeuwen (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, speellokaal of

gymzaal

NIEUW

Lachen is niet alleen leuk maar vooral ook heel gezond. De

kinderen leren in deze les door de lachoefeningen dieper en

meer ontspannen te ademen (buikademhaling). Ook leren ze wat

lachen met je doet, zowel lichamelijk als sociaal. Door een actieve

en open lachhouding worden kinderen zekerder van zichzelf en

ze krijgen een actievere en positievere uitstraling naar anderen

toe. Met elkaar lachen helpt ook om pestgedrag te voorkomen

Lachyoga is actief en speels. De vakleerkracht yoga leert de

kinderen om eenvoudige lachtechnieken te gebruiken. Deze les

activeert de lachspieren en bevordert het lachen. Lachyoga past

goed bij een thema rond gezondheid, ontspanning of sport.

Mandala tekenen

Discipline beeldende kunst

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten per halve klas (90 minuten)

Prijs € 120

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Alida van Leeuwen (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden tafels en stoelen, papier, tekengerei (potloden of

viltstiften, gum, puntenslijper)

NIEUW

Een mandala is een ronde tekening met terugkerende elementen.

Zowel het kijken naar een mandala als het maken ervan

is een vorm van mediteren. Daarnaast is het maken van een

mandala een creatief proces. Het stimuleert de creativiteit omdat

de kinderen op een eenvoudige manier, door gebruik te maken

van vormen en kleuren, een bijzonder soort tekening maken.

Elfjes maken

Discipline literatuur

SBO nee

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten per halve klas (90 minuten)

Prijs € 120

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Simone Veenis (BplusC)

Benodigdheden (digitaal) schoolbord, kring

Hoe maak je van een eenvoudige belevenis iets heel bijzonders?

Door het in minder woorden op te schrijven! Maar wel met de

juiste woorden op de juiste plaats. Onder begeleiding van de

vakleerkracht literatuur gaan de kinderen regel voor regel een

kort gedicht maken. Een gedicht met vijf regels en in totaal maar

elf woorden. Ze gaan dus de woorden tellen en de meest

veelzeggende woorden kiezen die ze willen overhouden. Elfjes

maken gebeurt grotendeels klassikaal, met een halve klas

tegelijk. Op deze manier is de interactie tussen vakleerkracht en

kinderen intensief. Het resultaat is een dichterlijk overzicht van

kinderlijke belevenissen.

Van zonnebloemen tot sterrenhemel

Discipline dans

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Prijs € 90

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

De schilderijen van Vincent van Gogh spreken kinderen bijzonder

aan. Vooral de vrolijk gekleurde werken met afbeeldingen van

zonnebloemen, sterren en korenvelden zijn zeer toegankelijk.

In deze dansles vertelt de dansdocent eerst iets over de

schilderijen en het leven van de kunstenaar. Met deze inspiratie

op zak gaan de kinderen aan de slag met dans en

dansimprovisatie. Hoe beweegt het koren in het korenveld? Hoe

dans je een stralende ster? Wat voor gevoel krijg je bij

verschillende schilderijen van Vincent van Gogh en hoe dans je

dat gevoel?

Van zonnebloemen tot sterrenhemel is een les waarin de

kinderen niet alleen gaan dansen maar ook kennismaken met het

werk en leven van Vincent van Gogh.

Groep 3 en 4 | BplusC.nl 26

NIEUW

NIEUW

Peter en de wolf

Discipline dans

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Prijs € 90

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

De Russische componist Sergej Prokofjev schreef in 1936 het

muzikale sprookje Peter en de wolf. Het sprookje gaat over een

jongen die zonder toestemming van zijn grootvader de tuin

uitloopt. Zijn grootvader roept hem terug en waarschuwt hem

dat er wolven in de buurt zijn. Zou Peter luisteren naar zijn

grootvader of toch stiekem de tuin uitlopen?

De vakleerkracht dans start met het vertellen van het begin van

dit verhaal. Vervolgens gaan de kinderen al dansend verder met

het verhaal. Zo komen ze er langzaamaan achter hoe de rest van

het verhaal gaat.

De kinderen leren in Peter en de wolf improviseren en

uitbeelden. Hoe sluipt een wolf? Hoe vliegt een vogeltje? Hoe

loopt grootvader? Daarnaast leren de kinderen een aantal

muziekinstrumenten herkennen die staan voor de personages,

zoals de fluit voor de vogel, de klarinet voor de kat en de strijkers

voor Peter.

Sprookjestoneel

Discipline toneel

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

NIEUW

NIEUW

Sprookjes zijn al eeuwenoud maar blijven relevant. Dit komt

doordat de thema’s universeel zijn. De verhalen spreken al

generaties lang kinderen aan: alle ingrediënten voor een

spannend verhaal zijn aanwezig, zoals een held(in), een slechterik,

liefde of magie. Deze les start met een groepsgesprek over

sprookjes, sprookjesfiguren en de karakters van deze figuren.

HIerna gaan de kinderen een minivoorstelling instuderen aan de

hand van een bekend sprookjesverhaal.


Voorleeskoffer

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school

Prijs gratis (OK), € 25 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met attributen en/of luisterboeken op cd,

dvd, cd-roms en games

Een Voorleeskoffer bevat één prentenboek of voorleesboek met

attributen en multimedia. De materialen zijn zeer geschikt ter

ondersteuning van het interactief voorlezen. Daarnaast kunnen

ze gebruikt worden bij een verteltafel of tentoonstelling. De

kinderen kunnen het verhaal telkens weer opnieuw naspelen en

beleven. Veel attributen bij de voorleeskoffer zijn speciaal

vervaardigd door Leidse kunstenaars.

Het doel van de Voorleeskoffer is om kinderen laten ontdekken

dat naspelen en beleven van een prentenboek leuk is. Kinderen

vergroten hiermee hun woordenschat.

Titels voor groep 3 piramide/thema

Agent en Boef en de tekenstreken kunst

Een buur voor Vos en Haas huis

Gewoon Fien kunst/kleding

Jamela’s jurk kleding

Karel Klus bouwt een auto verkeer

Lotje grootte/emoties

Noten herfst

Pluk van de Petteflet voorlezen

De prinses met de lange haren grootte

Schattig grootte

Schatkast (NOT)

Was ik maar groot grootte/ruimte

Het allermooiste ei Pasen/lente

Borre en de nachtzwarte kat emoties

Eend op de fiets verkeer/boerderij

Foeksia de miniheks

Gekke buren huis/mensen

De Gruffalo ruimte/grootte

IJsbeer in de tropen grootte

Kato & Ko gaan picknicken water/eten en drinken

Kikker emoties

Kikker is Kikker emoties

De koningin die niet kon kiezen kunst

Koosje maakt muziek kunst

BplusC in het onderwijs 12|13

Malmok water

De mooiste vis van de zee water

Samen kunnen we alles huis/mensen

Sinterklaas (Dematons) Sint

Tim op de tegels verkeer

Trompet voor olifant kunst

Voorleesfeest op dvd welkom/grootte/tellen

Titels voor groep 3 en 4 piramide/thema

Dat komt er nou van lente

Jubelientje voorlezen

Leesdas lettervos boekentas lezen

Meester Kikker school

Peter Pan fantasie

Pettson & Findus vriendschap

Het zakmes

Titels voor groep 4 piramide/thema

Heksje Lily toveren

Mijn opa de bankrover nieuw

Minoes katten

Otje zwerven

De Giraffestraat vriendschap

Pippi Langkous avonturen

hAPPje kinderboek

Discipline literatuur (leesbevordering) en mediawijsheid

Doelgroep alleen OK school

Locatie school

Prijs gratis

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal Ipad, boeken en achtergrondinformatie

hAPPje kinderboek is een koffer met een Ipad met daarop een

gevarieerde selectie actuele apps voor kinderen. In de Ipad van

hAPPJe kinderboek zitten een aantal boeken-apps.

Van sommige apps is de papieren versie (het betreffende boek)

toegevoegd. Achtergrondinformatie en lesideeën helpen u op

weg.

App staat voor application software. Het is een simpele en

slimme toepassing om op een mobiel apparaat, zoals een tablet

(Ipad) of mobiele telefoon, snel op de juiste plek te komen. Dat

kan om een bepaalde plek op een website gaan, maar ook om in

een computerspelletje te komen of een digitaal bestand te

kunnen bekijken.

27

NIEUW

Het doel van deze manier van kinderboeken aanbieden is dat ze

opgroeien als mediawijze kinderen. Ze leren op een andere

manier luisteren, kijken en spelen met een boek. Daarnaast

vergroten ze hun woordenschat en ontdekken ze welk (prenten)

boek ze leuk vinden.

Kamishibai met vertelplaten

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school

Prijs gratis (OK), € 12,50 (niet OK school)

Uitbreiding introductie door jeugdbibliothecaris:

gratis (OK), € 17,50 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal Kamishibai (vertelkast), vertelplaten en boek

Een Kamishibai is een houten vertelkast van 40 bij 50 cm en

komt oorspronkelijk uit Japan. Als de verteller de Kamishibai op

een tafel zet en de luiken opent, wordt de aandacht van de

kinderen vanzelf naar het theater getrokken. De leidster of

leerkracht schuift de vertelplaten in de Kamishibai en vertelt bij

iedere plaat een verhaal. Ook kunnen de kinderen het verhaal

vertellen of hun eigen tekeningen in de Kamishibai stoppen.

Het doel van dit project is het stimuleren van de

taalontwikkeling van kinderen. Ook maken ze kennis met

illustraties en gaan er gaandeweg van genieten. Zo leren ze om

tekst en beeld aan elkaar te koppelen tot één verhaal.

Om dit product extra in het zonnetje te zetten kan een

jeugdbibliothecaris een introductie komen geven. Zo krijgen

niet alleen de kinderen een mooie kennismaking met de

Kamishibai, ook de mensen die met de kinderen werken krijgen

inspiratie om met het Japanse verteltheater aan de slag te gaan.

Titels voor groep 3 piramide/thema

De verre reis naar heel dichtbij anders zijn

Kikker is kikker ruimte

Titels voor groep 3 en 4 piramide/thema

Het begin van de zee water

Hopeloos verliefd emoties

Kikker is verliefd emoties

Onder water, boven water water

Spaghetti met dropveters kleur en vorm/

eten en drinken

Vera water/grootte

Groep 3 en 4


Baby kraai kunst

Hoe Anansi de ogen

van de koning opende sprookjes

Kim komt logeren

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school en thuis

Prijs gratis (OK), € 25 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met pop en logeerspullen

Kim, een grote stoffen pop, zit bij de deur van de klas met een

prentenboek en een rugzak met logeerspullen. Ze gaat iedere

dag bij een ander kind in de klas logeren. Kim kan alleen slapen

als het prentenboek thuis wordt voorgelezen. De prentenboeken

zijn geselecteerd op korte voorleestekst, humor en

interactie.

Het doel van Kim komt logeren is het ontwikkelen van

taalvaardigheid bij de kinderen. Ook stimuleert het ouders om

thuis voor te lezen.

Titels voor groep 3 piramide/thema

Wat staat daar? tellen

De Gruffalo grootte

Kikker is bedroefd emotie

Lotje grootte/emotie

Schattig grootte/ruimte

Was ik maar groot grootte/ruimte

Titels voor groep 3 en 4 piramide/thema

Betoverd door jou fantasie/water

Dekselse Diederik kattenkwaad

De vuurtoren familie/ water

Prentenboek in PowerPoint

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school

Prijs gratis (OK), € 12,50 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met cd

Benodigdheden digitaal schoolbord of beamer, projectiescherm

en computer

NIEUW

Met Prentenboek in PowerPoint kan de leerkracht een

prentenboek voorlezen met behulp van het digitaal schoolbord

of beamer, projectiescherm en computer. Op de cd staat een

PowerPointpresentatie (een soort diavoorstelling) van een

prentenboek, vaak met geluid en beweging. Illustraties op groot

scherm maakt voorlezen nog leuker.

Het doel van dit product is het stimuleren van de

taalontwikkeling van kinderen. Ook maken ze kennis met

illustraties en gaan er gaandeweg van genieten. Zo leren ze om

tekst en beeld aan elkaar te koppelen tot één verhaal.

Titels voor groep 3 piramide/thema

Kleine Kangoeroe grootte/ruimte

Vosjesmuziek kunst

Titels voor groep 3 en 4 piramide/thema

Kijk, wat een dierenrijk ! dieren

Begin van de zee water

Heksenfee sprookjes

Wachten op matroos emoties

Piramide collectie

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep alleen OK school

Locatie school

Prijs gratis

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal ca. 15 boeken per thema

Met Piramide collectie kunt u de Piramide themaboeken

bestellen. Deze boeken dienen als ondersteuning van de

methode. Ook voor thema’s binnen de methodes Schatkist, Bas,

Ik en Co kan BplusC collecties samenstellen.

U kunt per thema boeken bestellen. Het is ook mogelijk om per

kwartaal (drie à vier thema ’s) of per half jaar (zes à zeven thema’s)

te bestellen, dat scheelt ophaaltijd of bezorgkosten.

Piramidethema

welkom op school feest lente/Pasen

ruimte Sinterklaas grootte

mensen Kerstmis kunst

kleur en vorm winter verkeer

eten en drinken tellen water

herfst ziek en gezond zomer

huis kleding

Groep 3 en 4 | BplusC.nl 28

NIEUW

Ook voor de thema’s binnen Schatkist, Bas, Ik en Co kan

bibliotheek OnderwijsKansen collecties samenstellen

Niveau lezen collectie

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep alleen OK school

Locatie school

Prijs gratis

Lesmateriaal 2 boeken per kind per niveauleesgroep

Leesboeken voor beginnende lezers, maatjes lezen, tutorlezen

e.d. U kunt zelf uitzoeken tijdens de openingsuren, een opdracht

geven kan ook. Per groep bestaat een collectie uit circa 50

exemplaren (2 boeken per kind). De materialen leent u voor een

half jaar.

Boek een Ipad

Discipline literatuur en mediawijsheid

SBO ja

Locatie school

Prijs € 40

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal leskist met o.a. boeken, dvd’s en een Ipad met

geïnstalleerde Apps bij het boek, koptelefoon

Bij Boek een Ipad staat een (prenten)boek centraal. In deze

leskisten zitten drie exemplaren van een (prenten)boek, een Ipad

met geïnstalleerde Apps die aansluiten bij het boek, speel- en

werksuggesties en tastbare materialen om het boek na te spelen

of aanschouwelijk te maken.

Titels voor groep 3 en 4 auteur

Max en de toverstenen Marcus Pfister

Vos en Haas: het plan van Haas Sylvia Vanden Heede

Vos en Haas: het ij van uil Sylvia Vanden Heede

Pettson en Findus in de tuin Sven Nordqvist

Mosje Geert de Kockere

Titels voor groep 4 auteur

Dolfje Weerwolfje Paul van Loon

Pippi Langkous Astrid Lindgren

NIEUW

NIEUW


Van tekening naar illustratie

Discipline literatuur en beeldende kunst

Doelgroep alleen groep 4

SBO nee

Locatie bibliotheeklocatie en school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten en 1 les van 60 minuten

Prijs € 135

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris en vakleerkracht beeldende

kunst (BplusC)

Lesmateriaal krat met boeken en lesbrief

Kerndoel leesbevordering en kunstzinnige expressie

De kinderen van groep 4 komen de eerste les naar de bibliotheek

voor een programma rond illustraties. Het prentenboek Het begin

van de zee van Annemarie van Haeringen staat centraal. Tijdens

deze les wordt het verhaal voorgelezen met de Kamishibai en

gaan ze kritisch kijken naar de illustratie. Wat is een illustratie en

hoe ondersteunt dat het verhaal? Een leskist gaat na dit bezoek

mee naar school. Hierin zitten meerdere boeken bij het thema

illustratie en een lesbrief.

De tweede les komt er een beeldend kunstenaar naar de klas die

aan de slag gaat met verschillende technieken zodat de kinderen

zelf een illustratie kunnen maken. De kinderen presenteren een

tekening in een Kamishibai (vertelkastje).

Rembrandt’s hoeden en petten

Discipline toneel

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Prijs € 80

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool Leiden)

Materialen lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid groepsleerkracht

De kinderen bekijken afbeeldingen van schilderijen van

Rembrandt waar hoeden en petten worden gedragen. Daarna

worden de kinderen uitgenodigd om hoeden en petten uit de

tijd van Rembrandt in de les te dragen. Ze gaan bewegen als die

persoon of maken er een tableau van. De kinderen onderzoeken

in de les wat voor persoon een bepaalde hoed of pet heeft

gedragen. Als ze zich daar bewust van zijn, gaan ze handelingen

uitbeelden die bij een bepaald personage horen.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Als afsluiting van de les spelen de kinderen een klein toneelstukje

uit de tijd van Rembrandt.

In dit project komen kinderen op een speelse manier in contact

met cultureel erfgoed. Ze ontwikkelen cultureel bewustzijn en

culturele expressie, sociale competenties en taalvaardigheid. Lees

op pagina 6 verder over Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Kinderen uit de steentijd

Discipline cultureel erfgoed

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Prijs € 160

Periode in overleg het hele schooljaar op dinsdag,

donderdag en vrijdag

Docent 2 vakleerkrachten cultureel erfgoed (PRAE)

Lesmateriaal lesbrief met voorbereidende les, gastles en

verwerkingsles

Benodigdheden stoelen in kring, digitaal schoolbord (optioneel),

aanwezigheid groepsleerkracht

Heel lang geleden leefden er jagers in ons land. Zij maakten hun

messen en pijlpunten van stenen, plukten brandnetels voor in de

soep en jaagden op herten en zwijnen. De vakleerkrachten

nemen de kinderen mee terug naar deze tijd met verhalen over

Hala en Mans, kinderen uit de steentijd. Ook gaan ze zich

verkleden en krijgen ze kleine opdrachten. Aan het eind maken

ze samen een amulet, een zakje om iets bijzonders in te bewaren.

Lees op pagina 6 verder over PRAE.

29

Groep 3 en 4


Groep 5 en 6

Mediawijs in de klas

Cultuur BasisNIEUW

Discipline mediawijsheid

Fantaseer een fabel 1

Discipline literatuur

Locatie school

Lessen/duur 2 lessen van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Kerndoel Nederlands (1, 5, 9, 10, 12), Kunstzinnige

oriëntatie (55, 56)

NIEUW

Fabels lijken op het eerste gezicht grappige korte verhaaltjes

over dieren, maar er zit altijd een verborgen, serieuze boodschap

of waarschuwing in.

In de eerste les leest de jeugdbibliothecaris een aantal fabels

voor. De kinderen leren een fabel te herkennen en de boodschap

uit een verhaal te halen. Zo lezen we een stuk over vriendschap

en over liegen. Na het bespreken en analyseren van fabels krijgen

ze de opdracht zelf een fabel te bedenken. Welke boodschap of

waarschuwing willen ze in het verhaal kwijt? Welke dieren willen

ze in hun verhaal als hoofdpersoon gebruiken?

Tijdens de tweede les staat het zelf schrijven van een fabel

centraal. De boodschap of waarschuwing die de kinderen in de

eerste les bedacht hebben en de hoofdpersonen verwerken ze in

een verhaal. Het schrijfproces wordt begeleid.

Dit project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en

vergroot het plezier in lezen en schrijven.

Groep 5 en 6 | BplusC.nl 30

Locatie bibliotheeklocatie (Nieuwstraat, Leiderdorp of

‘t Spoortje) en school

Lessen/duur 2 lessen van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkling

Kerndoel Nederlands (1, 2, 3), Jezelf en de wereld (34,35,

44), Kunstzinnige oriëntatie (55, 56)

In de eerste les bezoeken de kinderen een bibliotheeklocatie.

Daar gaan ze met elkaar in kaart brengen welke media er

allemaal zijn, wat je ermee kunt en welk medium het populairst is

in de klas. Naar welke televisieprogramma’s kijken de kinderen?

Welke spelletjes spelen ze online of op de spelcomputer? Wie

heeft er een mobiele telefoon? Of een profiel op Hyves of

Facebook? Kortom: hoe mediawijs zijn zij?

Aan het einde van het bibliotheekbezoek krijgen ze een

vragenlijst mee om het onderwerp mediawijsheid ook thuis ter

sprake te brengen. Ze kunnen hiermee testen hoe mediawijs hun

eigen ouders eigenlijk zijn. De jeugdbibliothecaris overlegt met

de groepsleerkracht op welke media de kinderen in de tweede

les dieper in willen gaan - en op welk gebied ze hun mediawijsheid

gaan beproeven.

In de tweede les op school bespreekt de jeugdbibliothecaris of

mediacoach met de kinderen wat er uit de gesprekken thuis is

gekomen en wat daar de verschillen zijn. Daarna gaan ze zelf

achter de computer aan de slag om hun vaardigheden te testen.

Dit project biedt kinderen, leerkrachten en ouders de

mogelijkheid het onderwerp mediawijsheid te bespreken. Ze

kunnen van elkaar leren en afspraken maken over ze hoe met de

media om willen gaan.

Wat zeg je?

Discipline literatuur

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Simone Veenis (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden (digitaal) schoolbord

Kerndoel Nederlands (1, 5, 9), Kunstzinnige oriëntatie (55,

56)

NIEUW

Hoe zeg je meer met niet-bestaande woorden? In deze les gaan

de kinderen associëren met klanken. Om de kinderen hiervan

een voorbeeld te geven, lezen ze een klankgedicht. Ze gaan

vervolgens een kort gedicht maken in een nieuwe taal. Daarna

gaan ze nieuwe fantasiewoorden bedenken met de letters van

hun naam. Zo ontstaan nieuwe woorden voor bijvoorbeeld

dieren, beroepen, gebouwen of emoties. Daarover maken ze een

verhaal. Zo echt, dat je het wel moet geloven.

Dit project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en

vergroot het plezier in lezen en schrijven.

Djembé en doundoun

Discipline muziek

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten per halve klas

(90 minuten)

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Oke Sene (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden klaslokaal (tafels aan de kant en stoelen in

U-vorm)

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (47),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek, 56)

NIEUW

De djembé is een met de hand bespeelde trommel, van origine

uit het gebied van het Malinké-volk. Het gebied is gelegen in het

tegenwoordige Mali en Guinee in West-Afrika. De kinderen

ontwikkelen spelenderwijs gevoel voor ritme en maken kennis

met de djembé en de doundouns, de begeleidingstrommels, die

samen het djembé-ensemble vormen. Naast beknopte

achtergrondinformatie is deze les vooral gericht op doen.


Dans de tafelrap

Discipline dans en muziek

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

Kerndoel Nederlands (1, 9), Rekenen/wiskunde (27),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beweging, 56)

Met dit project leren de kinderen eerst een rap van de tafels (van

vermenigvuldiging). Daarna leren ze een stoere dans op deze rap.

Op deze manier is het echt niet saai om de tafels te oefenen. Na

deze les hoeft de leerkracht alleen maar te roepen “Doe de

tafelrap!” en de kinderen gaan zonder morren aan de slag! Doel

van deze muzikale en dansante les is het automatiseren van de

tafels op een speelse manier. En natuurlijk leren ze ook rappen,

bewegen en dansen.

Computer Creaties

Discipline beeldende kunst en media

Doelgroep alleen groep 6

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten per halve klas (90 minuten)

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Barbara van Druten (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief over functies en mogelijkheden Adobe

Photoshop, met voorbeelden

Voorbereiding begrip collage uitleggen, minimaal 5 digitale

foto’s per kind (zelf meenemen), controleren of

foto’s groot genoeg zijn (minimaal 72 dpi en

10x15 cm), installeren Adobe Photoshop (trialversie)

Benodigdheden computerlokaal (liefst met beamer en scherm)

of lokaal met digitaal schoolbord en voldoende

computers voor halve klas (maximaal 2 kinderen

per computer) met (trial-versie) Adobe

Photoshop

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (44),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beeldende vorming,

55, 56)

Met minimaal vijf foto’s gaan de kinderen (in tweetallen) op de

computer een digitale collage maken. Ze krijgen hiertoe

voorbeelden te zien van illustraties die gemaakt zijn door de

vakleerkracht. Op het smartboard of op een computer (met of

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

NIEUW

zonder projectie) neemt de vakleerkracht stap voor stap de

mogelijkheden van het programma Adobe Photoshop door.

Vanuit de huis-tuin-en-keuken-collage maakt ze de vertaalslag

naar een digitale collage. De kinderen ontdekken dat de

mogelijkheden onbeperkt zijn. Ze kunnen kleuren bewerken, het

perspectief veranderen en de vorm. Uiteraard legt de

vakleerkracht deze begrippen uit.

Van daaruit kunnen de kinderen zelf aan de slag met hun

computercreatie. De kinderen leren zo op een creatieve manier

om te gaan met digitale media en met bestaande beelden. Ze

leren de begrippen kleur, vorm en perspectief en ervaren wat je

ermee kunt doen. Ze leren creatief om te gaan met bestaand

beeldmateriaal en ze doen vaardigheden op die ze in de

toekomst kunnen toepassen. Vooral voor vervolgvakken in het

voortgezet onderwijs, zoals bijvoorbeeld CKV, is het handig om

reeds wat kennis op te doen op dit vlak.

Stad- en parkjutten en het Surrealisme

Discipline beeldende kunst

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Tineke Jacobs of Sander ten Napel (BplusC)

Lesmateriaal beeldmateriaal voor digitaal schoolbord

Voorbereiding kleding die vies mag worden aandoen, kinderen

en tafels in groepjes van 5 indelen en

klaarzetten, bescherming op tafels (kranten of

plastic zeil), kleine afvalmaterialen niet groter

dan een halve hand verzamelen uit directe

omgeving (straat/park)

Benodigdheden scharen, lijm, tijdschriften, nietmachine, A4

papier, puntenslijper, touw, aanwezigheid

groepsleerkracht

Kerndoel Nederlands (1), Jezelf en de wereld (35, 39),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beeldende vorming,

55, 56)

NIEUW

Op straat is veel materiaal te vinden waar je mooie werkstukken

van kan maken. In dit project gaan de kinderen stad- en

parkjutten en de materialen die ze vinden nieuw leven inblazen.

Voorafgaand aan de les geeft de groepsleerkracht de klas de

opdracht om in het park en op straat te zoeken naar touwtjes,

elastiekjes, oude knopen, papiertjes, stukjes blik, (platgereden)

rommeltjes waarvan je misschien niet meer ziet wat het geweest

is.

31

Groep 5 en 6


In de les start de vakleerkracht met het tonen van een aantal

voorbeelden van kunst dat met afvalmateriaal is gemaakt. Ook

kijken de kinderen naar voorbeelden van kunstwerken uit het

Surrealisme. Hiermee gaan ze een combinatie maken. De

kinderen starten met een tekening te maken van een voorwerp

of enkele voorwerpen die ze vonden. Aan de hand van een

thema verbeeldt ieder kind zijn/haar eigen voorstellingsvermogen

en vondsten. Hoe leg je je voorwerp(en) neer zonder

dat het een rommeltje wordt? Als je het een rommeltje wilt laten

zijn, hoe kun je dat dan duidelijk laten zien en toch goed

afwerken? De kinderen leren hun fantasie en verbeelding goed

gebruiken. Overdrijven mag, als het voorwerp maar duidelijk en

doordacht in je tekening past.

In Stad- en parkjutten draait het om tekenen, collages maken en

assembleren. Het maakt de kinderen bewust van het feit dat je

met waardeloos materiaal mooie werkstukken kunt maken. Ze

leren goed observeren, straatjutten en van niets iets maken.

Voor en achter

Discipline theater

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg van oktober t/m mei op dinsdag,

donderdag en vrijdag

Docent vakleerkracht (Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden gymzaal of speellokaal, aanwezigheid

groepsleerkracht

NIEUW

Waarom is een toneelscène spannend wanneer twee acteurs op

het toneel het niet met elkaar eens zijn? Kun je een verhaal op

het toneel ook vertellen met alleen beweging of geluid? Als de

acteurs voor het doek een prachtige scène spelen, wat gebeurt

er dan op dat moment allemaal achter de schermen?

Voor en achter, licht en donker, langzaam en snel, stilte en

lawaai… In het theaterproject Voor en achter gaan de kinderen

onder leiding van een vakleerkracht theater spelenderwijs op

zoek naar allerlei tegenstellingen in het theater. Vanuit dit thema

gaan de kinderen in vliegende vaart aan de slag met uitdagende

spelopdrachten. Deze doen een beroep op de fantasie van de

kinderen. Tot slot laten de kinderen als echte acteurs aan elkaar

zien hoe je in korte tijd vanuit tegenstellingen een toneelscène

zo spannend mogelijk kunt maken. Lees op pagina 6 verder over

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland.

Groep 5 en 6 | BplusC.nl 32

Bouwkunst 1

Discipline beeldende kunst (architectuur)

Doelgroep alleen groep 6

Locatie RAP Architectuurcentrum (in overleg op school)

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg van 22 oktober t/m 17 november

2012 en 18 maart t/m 28 juni 2013

Docent vakleerkracht architectuur (RAP

Architectuurcentrum)

Lesmateriaal lesbrief over architectuur

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, 1 of 2 extra

begeleiders gewenst

NIEUW

In dit project bezoeken kinderen het RAP Architectuurcentrum.

Ze doen ervaring op met materialen, constructies en ruimtelijk

bouwen. Ze geven dat vorm in een maquette, onder leiding van

een architect of beeldend kunstenaar. De nadruk ligt op fantasie

en creativiteit. In overleg wordt voor een thema gekozen,

bijvoorbeeld bouw een huis met een geheim, een boomhut,

drijvend huis of luchtkasteel. Aan het eind presenteren een paar

kinderen hun ruimtelijke creatie. Ter voorbereiding op dit bezoek

is het belangrijk dat de groepsleerkracht vooraf met de kinderen

eenvoudige vorm- en constructieoefeningen met papier doet in

de klas. Deze staan beschreven in de lesbrief. Lees op pagina 6

verder over het RAP Architectuurcentrum.

Middeleeuws Leiden

Discipline cultureel erfgoed

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg op dinsdag, donderdag en vrijdag

Docent vakleerkracht cultureel erfgoed (PRAE)

Lesmateriaal lesbrief met voorbereidende les, gastles en

verwerkingsles

Benodigdheden klaslokaal met stoelen in een kring,

aanwezigheid groepsleerkracht

NIEUW

Ongeveer duizend jaar geleden, in de tijd van de steden en

staten, is de stad Leiden ontstaan. Zij groeide uit tot een

wereldberoemde stad. Hoe zag Leiden er toen uit? Waar was de

stad beroemd om? Hoe leefden de Leidenaren in die tijd?

Dorothea en Elizabeth uit Leyden komen hierover vertellen aan

de hand van replica’s van archeologische vondsten. De kinderen

kunnen kijken, ruiken, proeven, voelen en luisteren naar het

verleden van hun stad. Lees op pagina 6 verder over PRAE.

Monotype/ grafiek

Discipline beeldende kunst

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten, incl. inrichten en

opruimen

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent 2 vakleerkrachten beeldende kunst

(Rembrandts Dochters)

Lesmateriaal digitale lesbrief over monotype techniek

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht

NIEUW

Monotype is een vlakke druktechniek, waarbij een tekening

wordt gemaakt op een met drukinkt ingerold vlak. De kinderen

maken afdrukken op papier en gaan deze verder bewerken met

krijt en verf. Lees op pagina 6 verder over Rembrandts Dochters.

Cultuur Basis

voor SBO

Fantaseer een fabel 2

Discipline literatuur

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Uitbreiding € 60 voor een extra les van 45 minuten (zie

tekst)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Kerndoel Nederlands (1, 5, 9, 10, 12), Kunstzinnige

oriëntatie (55, 56)

NIEUW

Fabels lijken op het eerste gezicht grappige korte verhaaltjes over

dieren, maar er zit altijd een verborgen, serieuze boodschap of

waarschuwing in.

Aan de hand van de lesbrief bereidt de groepsleerkracht de

komst van de jeugdbibliothecaris met de kinderen inhoudelijk

voor. Dit vormt de eerste les over fabels. De groepsleerkracht

leest een aantal fabels voor en bespreekt met de kinderen hoe ze

een fabel kunnen herkennen. Waarom is dit verhaal een fabel? En

welke boodschap kun je eruit halen? Er is bijvoorbeeld een

verhaal over vriendschap en over liegen. Na het bespreken en


analyseren van fabels krijgen ze de opdracht zelf een fabel te

bedenken. Welke boodschap of waarschuwing willen ze in het

verhaal kwijt? Welke dieren willen ze in hun verhaal als

hoofdpersoon gebruiken? Op verzoek kan de jeugdbibliothecaris

deze les ook komen geven, zie uitbreiding.

Dan komt de jeugdbibliothecaris voor de tweede les waarin het

zelf schrijven van een fabel centraal staat. De boodschap of

waarschuwing die de kinderen in de eerste les bedacht hebben

en de hoofdpersonen verwerken ze in een verhaal. Het

schrijfproces wordt begeleid.

Dit project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en

vergroot het plezier in lezen en schrijven.

Tijd voor reclame 1

Discipline mediawijsheid

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg

Docent jeugdbibliothecaris/ mediacoach (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief met werkblad

Voorbereiding voorbereidende les uit lesbrief geven

Kerndoel Nederlands (1, 3, 10, 12), Jezelf en de wereld (35,

44), Kunstzinnige oriëntatie (54: taal en spel, 55,

56)

Wat is de invloed van reclame? Hoe worden we daar elke dag

aan blootgesteld? Tijdens deze les maken de kinderen een

reclamespotje over een door hen uitgezocht product. De

mediacoach of jeugdbibliothecaris begeleidt hen en neemt een

filmcamera mee om het spotje te filmen. Later krijgt de klas het

spotje op een dvd, zodat de kinderen het resultaat kunnen zien.

Voorafgaand aan deze les geeft de groepsleerkracht aan de hand

van de lesbrief een les over reclame. De kinderen leren kritisch te

kijken naar een reclame en ontdekken op welke verschillende

manieren reclames worden ingezet. Per groepje van 2 of 3

kinderen gaan ze vervolgens een product kiezen, zoals een

shampoofles, chocoladereep, blikje frisdrank of mobiele telefoon.

Daarbij bedenken ze een korte scène. Met behulp van een

werkblad bereiden ze de les van de mediacoach voor.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Zelfportret

Discipline beeldende kunst en media (fotografie)

Doelgroep alleen groep 6

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht fotografie (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief over zelfportretten in de kunst, met

voorbeeldfoto’s

Benodigdheden printer, tekenpapier en tekenmaterialen als

potloden en gum

Kerndoel Nederlands (1), Jezelf en de wereld (41),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beeldende vorming,

55, 56)

De kinderen maken onder begeleiding van de vakleerkracht een

portretfoto van elkaar, recht van voren. De foto’s worden

vervolgens voor de helft uitgeprint. Op de andere helft van het

papier gaan de kinderen daarna met potlood de andere helft van

hun gezicht bijtekenen. De vakleerkracht geeft praktische en

creatieve tips.

Streetdance

Discipline dans

Locatie school

Lessen/ duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Voorbereiding kinderen in makkelijke kleding, op sokken of

gymschoenen

Benodigdheden speellokaal of gymzaal

Kerndoel Nederlands (1), Kunstzinnige oriëntatie (54:

beweging, 56)

Dit is een korte maar spetterende les streetdance. Streetdance

staat voor energie, coole moves en vette beats. In 45 minuten

leren de kinderen een dansroutine aan die helemaal van deze tijd

is. Een laagdrempelige kennismaking met dans met de nadruk op

‘doen’.

33

NIEUW

NIEUW

Djembé en doundoun

Discipline muziek

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Oke Sene (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden klaslokaal (tafels aan de kant en stoelen in

U-vorm)

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (47),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek, 56)

NIEUW

De djembé is een met de hand bespeelde trommel, van origine

uit het gebied van het Malinké-volk. Lees verder op pagina 30.

Bouwkunst 1

Discipline beeldende kunst (architectuur)

Doelgroep alleen groep 6

Locatie RAP Architectuurcentrum (in overleg op

school)

Lessen/duur 1 les van 90 minuten, tegen meerprijs van € 60

Periode in overleg van 22 oktober t/m 17 november

2012 en 18 maart t/m 28 juni 2013

Docent vakleerkracht architectuur (RAP

Architectuurcentrum)

Lesmateriaal lesbrief over architectuur

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, 1 of 2 extra

begeleiders gewenst

In dit project bezoeken kinderen het RAP Architectuurcentrum.

Ze doen ervaring op met materialen, constructies en ruimtelijk

bouwen. Ze geven dat vorm in een maquette, onder leiding van

een architect of beeldend kunstenaar. Lees verder op pagina 32.

Groep 5 en 6


Middeleeuws Leiden

Discipline cultureel erfgoed

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg op dinsdag, donderdag en vrijdag

Docent vakleerkracht cultureel erfgoed (PRAE)

Lesmateriaal lesbrief met voorbereidende les, gastles en

verwerkingsles

Benodigdheden klaslokaal met stoelen in een kring,

aanwezigheid groepsleerkracht

NIEUW

Ongeveer duizend jaar geleden, in de tijd van de steden en

staten, is de stad Leiden ontstaan. Zij groeide uit tot een

wereldberoemde stad. Hoe zag Leiden er toen uit? Waar was de

stad beroemd om? Lees verder op pagina 32.

Voor en achter

Discipline theater

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg van oktober t/m mei op dinsdag,

donderdag en vrijdag

Docent vakleerkracht (Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden gymzaal of speellokaal, aanwezigheid

groepsleerkracht

NIEUW

Waarom is een toneelscène spannend wanneer twee acteurs op

het toneel het niet met elkaar eens zijn? Kun je een verhaal op

het toneel ook vertellen met alleen beweging of geluid? Als de

acteurs voor het doek een prachtige scène spelen, wat gebeurt

er dan op dat moment allemaal achter de schermen? Lees verder

op pagina 32.

Groep 5 en 6 | BplusC.nl 34

Salve Capoeira

Discipline dans en muziek

Cultuur PlusNIEUW

Locatie school

Japan in de klas

Discipline literatuur en beeldende kunst

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Yumiko Kunimori

Lesmateriaal in ontwikkeling

Kerndoel Nederlands (1, 5, 9, 12),

Jezelf en de wereld (34, 39, 46,49),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beeldende kunst, 56)

NIEUW

Dit is een bijzondere les in ons aanbod en nog steeds erg

actueel. In 2011 vond in Japan een natuurramp plaats met

ernstige gevolgen. Ruim een jaar later leven nog veel kinderen

en volwassenen in angst. Daarom komt Yumiko Kunimori graag

in de klas om Omamori wenspoppetjes met de kinderen te

maken. Voor de kinderen in Japan.

Omamori is een soort talisman in Japan. Het is een klein,

handgemaakt beschermpopje met daarin een klein briefje met

wens. In deze les gaan de kinderen zo’n Omimori maken en

verstoppen er een berichtje in voor Japanse kinderen in Tohoku.

Yumiko Kunimori begint haar bezoek aan de klas met het verhaal

uit het prentenboek Duizend kraanvogels van Judith Loske.

Afbeeldingen uit dit boek zitten in de Kamishibai waarmee zij het

verhaal vertelt. Dit is een Japans verteltheatertje dat dit keer

gevuld wordt met prenten uit het boek. Het is een poëtisch

verhaal van een meisje dat een kernramp meemaakt.

Daarna gaan de kinderen de Omamori poppetjes maken met

Japanse stof. De kinderen leren ook een kleine wenstekst te

schrijven in het Nederlands. Yumiko gaat de teksten van de

kinderen vertalen in het Japans en dan kunnen ze deze

verstoppen in het popje. Alle Omamori popjes met berichtjes

worden via het Sieboldhuis naar Japan verzonden en komen

terecht bij de kinderen in Tohuku. De school kan in overleg een

bezoek brengen aan het Sieboldhuis om de kinderen zelf de

Omamori poppetjes weg te laten brengen.

Lessen/duur 1 les van 120 minuten (incl. korte pauze)

Docent vakleerkracht dans en vakleerkracht muziek

(BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden speellokaal of gymzaal

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (47),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beweging en

muziek, 56)

Wat is capoeira? Is het dans, vechtsport, acrobatiek of misschien

wel alles tegelijk? Waar komt het vandaan? Waarom is het lange

tijd verboden geweest om capoeira te beoefenen? Ontdek de

rijke cultuur achter de capoeira.

In deze les maken de kinderen kennis met een (voor de meesten)

onbekende cultuuruiting uit Brazilië die haar wortels heeft in

Afrika. In het eerste deel van de les vertellen de capoeiristas over

de oorsprong van capoeira, de muziek, de traditionele

muziekinstrumenten, de slavernij en Brazilië. Na een korte pauze

gaan de kinderen in een gymzaal zelf een aantal

capoeirabewegingen oefenen zoals de ginga. Muziek neemt een

grote plaats in bij capoeira; de kinderen leren dan ook een

traditioneel capoeiraliedje in het Portugees.

Salve Capoeira prikkelt de nieuwsgierigheid over andere landen

in de wereld. Dit project leert de kinderen meer over de

achtergronden van de capoeira, maar laat het hen ook aan den

lijve ervaren. De kinderen gaan aan de slag met de bewegingen,

dans en muziek.


Latina, de vlucht van de condor

Discipline muziek en dans

Locatie school

Lessen/duur 2 lessen van 60 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Judien Luinenburg (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden aanwezigheid van de groepsleerkracht, cdspeler,

leeg lokaal (tafels en stoelen aan de kant)

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld(47),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beweging en

muziek, 56)

NIEUW

In deze lessen neemt de vakleerkracht de kinderen in een verhaal

mee naar het uitgestrekte Andesgebergte in Zuid-Amerika. Daar

woont een bijzondere vogel, de condor. Bij de indianen is dit een

machtige en magische vogel. De kinderen leren een eenvoudig

lied in het Quechua (taal uit de Inca-tijd), in het Spaans en

eventueel in een Nederlandse vertaling. Ze spelen op

authentieke instrumenten, zoals de panfluit en de chajcha’s en ze

leren de Boliviaanse tinku dansen. In deze afwisselende,

sprankelende lessen maken de kinderen kennis met een heel

ander stukje van de wereld.

Annie M.G. - Verhalen op toneel

Discipline literatuur en toneel

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten en 1 les van 75 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris en vakleerkracht toneel

(BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Kerndoel Nederlands (1, 2, 9, 12), Jezelf en de wereld (37,

52/53), Kunstzinnige oriëntatie (54: taal en spel,

55, 56)

In Annie M.G. - verhalen op toneel gaan de kinderen aan de slag

met de tijdloze verhalen van Annie M.G. Schmidt, verhalen waar

de kinderen van gisteren, vandaag en morgen mee opgroeien.

In de eerste les leest de jeugdbibliothecaris ter introductie een

stuk voor uit één van de verhalen van Annie M.G. Schmidt.

Daarna gaan ze in gesprek over degene die het verhaal heeft

geschreven: de schrijfster. Wie was deze vrouw eigenlijk en

waarom zijn deze boeken nog steeds zo populair? Aan de hand

van een groepsgesprek en een ondersteunende PowerPoint

presentatie komen kinderen meer te weten over wie Annie M.G.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Schmidt was en welke boeken en karakters allemaal uit haar pen

zijn gekropen.

In de tweede les leren de kinderen, op de kracht van spel en

fantasie, met weinig middelen toneelspelen. Hoe speel ik groot,

hoe speel ik boos en hoe speel ik mevrouw Helderder die altijd

alles schoon wil hebben? Of misschien speel ik wel Tos, de kok en

vader van Otje. Een koffertje met wat kleding en rekwisieten

ondersteunt de kinderen in hun rol.

Dierensnuit-etui

Discipline beeldende kunst

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent 2 vakleerkrachten beeldende kunst

(Rembrandts Dochters)

Lesmateriaal digitale lesbrief met voorbeelden

Benodigdheden tekening van dierenkop (vooraf maken),

aanwezigheid groepsleerkracht

De kinderen knippen het etui uit fleece. Ze leren met de

festonsteek het etui in elkaar te zetten. Ook maken ze een sluiting

en een applicatie.

Ter voorbereiding op dit bezoek is het belangrijk dat de

groepsleerkracht de kinderen vooraf een tekening van een

dierenkop laat maken. Dit staat beschreven in de lesbrief. Lees op

pagina 6 verder over Rembrandts Dochters.

Bouwkunst 2

Discipline beeldende kunst (architectuur)

Doelgroep alleen groep 6

Locatie RAP Architectuurcentrum (in overleg op school)

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg van 22 oktober t/m 17 november

2012 en 18 maart t/m 28 juni 2013

Docent vakleerkracht architectuur (RAP

Architectuurcentrum)

Lesmateriaal lesbrief over architectuur

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, 1 of 2 extra

begeleiders gewenst

In dit project bezoeken kinderen het RAP Architectuurcentrum.

Ze doen ervaring op met materialen, constructies en ruimtelijk

bouwen. Ze geven dat vorm in een maquette, onder leiding van

35

NIEUW

NIEUW

een architect of beeldend kunstenaar. De nadruk ligt op fantasie

en creativiteit. In overleg wordt voor een thema gekozen,

bijvoorbeeld bouw een huis met een geheim, een boomhut,

drijvend huis of luchtkasteel. Aan het eind presenteren een paar

kinderen hun ruimtelijke creatie. Hierna bezoeken de kinderen

de tentoonstelling in het RAP en luisteren naar een verhaal over

architectuur.

Ter voorbereiding op dit bezoek is het belangrijk dat de

groepsleerkracht vooraf met de kinderen eenvoudige vorm- en

constructieoefeningen met papier doet in de klas. Deze staan

beschreven in de lesbrief. Lees op pagina 6 verder over het RAP

Architectuurcentrum.

NIEUW

Spoken op kamp

Discipline toneel

Doelgroep alleen groep 5

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool Leiden)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid groepsleerkracht

De klas gaat op kamp en tijdens het slapen verschijnen er

spoken. De spoken doen geheimzinnige dingen en stelen de

knuffels van de kinderen. Een paar kinderen hebben de spoken

gezien maar de andere kinderen geloven hen niet. De groep gaat

op onderzoek uit. Ze vangen de spoken. Deze blijken echter niet

zo gemeen te zijn: ze voelen zich slechts eenzaam en zoeken

gezelligheid. Daarom mogen de spoken uiteindelijk meedoen

met de bonte avond. Eind goed, al goed: voor kind en spook!

In dit project maken de kinderen op een eenvoudige manier

kennis met allerlei technische vaardigheden rondom een

presentatie, zoals planning en je daaraan houden, timing,

emoties, spanning en het gebruik van rekwisieten. De

vakleerkracht van de Jeugdtheaterschool neemt de kleding en

props mee. Het doel van dit project is om een of meerdere

kenmerken te leren van een rol vasthouden. De kinderen leren de

structuur van een scène herkennen (begin, midden,

climax, eind). Ze maken kennis met de eerste beginselen van

dramaturgie. De laatste twintig minuten spelen ze een korte

presentatie voor belangstellenden. Lees op pagina 6 verder over

Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Groep 5 en 6


Rare Romeinen

Discipline cultureel erfgoed

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar op dinsdag,

donderdag en vrijdag

Docent vakleerkracht cultureel erfgoed (PRAE)

Lesmateriaal lesbrief met voorbereidende les, gastles en

verwerkingsles

Benodigdheden klaslokaal met stoelen in een kring,

aanwezigheid groepsleerkracht

Rond het jaar 50 na Chr. bouwden de Romeinen een fort in

Leiden: Matilo. Wie waren die Romeinen en wat deden ze in ons

land? Waren hun gewoontes echt heel anders dan die van ons?

Een Romeinse dame komt de kinderen vertellen over het leven

in haar tijd. Vervolgens gaan de kinderen zelf in groepjes aan de

slag: zij geven elkaar een Romeinse badhuisbehandeling, gokken

met benen dobbelstenen, schrijven als echte Romeinen en

proeven van etenswaar die de Romeinen naar ons land hebben

gebracht. Lees op pagina 6 verder over PRAE.

Cultuur Vrij

NIEUW

Yogakids op school

Discipline lifestyle (lichaam en geest)

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten per halve klas (120 min)

Prijs € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Patrick Westendorp (BplusC)

Benodigdheden speellokaal of gymzaal, (yoga-)matjes, kussens

en/of dekens, cd-speler, aanwezigheid

groepsleerkracht gewenst

NIEUW

De ingrediënten van Yogakids zijn: spel, beweging, adem,

meditatie(-verhaaltjes), klank en ontspanning. De kinderen leren

wat yoga is en ervaren het aan den lijve. De vakleerkracht zorgt

ervoor dat de duizenden jaren oude wijsheid speels wordt

gebracht.

Groep 5 en 6 | BplusC.nl 36

Lachyoga

Discipline lifestyle (lichaam en geest)

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Prijs € 90

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Alida van Leeuwen (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, speellokaal of

gymzaal

NIEUW

Lachen is niet alleen leuk maar vooral ook heel gezond. De

kinderen leren in deze les door de lachoefeningen dieper en

meer ontspannen te ademen (buikademhaling). Ook leren ze wat

lachen met je doet, zowel lichamelijk als sociaal.

Door een actieve en open lachhouding worden kinderen

zekerder van zichzelf en ze krijgen een actievere en positievere

uitstraling naar anderen toe. Met elkaar lachen helpt ook om

pestgedrag te voorkomen

Lachyoga is actief en speels. De vakleerkracht yoga leert de

kinderen om eenvoudige lachtechnieken te gebruiken. Deze les

activeert de lachspieren en bevordert het lachen. Lachyoga past

goed bij een thema rond gezondheid, ontspanning of sport.

Mandala tekenen

Discipline beeldende kunst

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten per halve klas (90 min.)

Prijs € 120

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Alida van Leeuwen (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden tafels en stoelen, papier, tekengerei (potloden

of viltstiften, gum, puntenslijper)

NIEUW

Een mandala is een ronde tekening met terugkerende

elementen. Zowel het kijken naar een mandala als het maken

ervan is een vorm van mediteren. Daarnaast is het maken van

een mandala een creatief proces. Het stimuleert de creativiteit

omdat de kinderen op een eenvoudige manier, door gebruik te

maken van vormen en kleuren, een bijzonder soort tekening

maken.

Vilten is voor iedereen

Discipline beeldende kunst (textiel)

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 210

Periode in overleg het hele schooljaar.

Docent Petra v/d Berg en Margot van Leeuwen (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief met uitleg van materialen en

vilttechniek

Benodigdheden stapel handdoeken en dweilen, aanwezigheid

groepsleerkracht gewenst en evt. 1 of 2

hulpouders

NIEUW

Vilt maken is de oudste vorm van textiel, maar hipper dan ooit.

Van wol kun je alles maken. Nog maar weinig scholen geven les

in textiele werkvormen. Haal vilt terug in de klas met Vilten is

voor iedereen. Met vilt is het mogelijk om in korte tijd veel

resultaat te boeken. De vrolijke kleuren en de zachtheid van de

wol nodigen kinderen van alle leeftijden, jongens en meisjes, uit

tot het werken met vilt. Ook voor minder handige kinderen is dit

erg geschikt materiaal. Naast het (tactiele) vilten, krijgen de

kinderen ook gevoel voor kleurgebruik en het gebruik van

vormen. Zo leren ze composities maken.

De kinderen kunnen individueel werken, maar ook groepswerk is

mogelijk. In overleg kan de groepsleerkracht een thema

aandragen. In groep 5 en 6 kunnen kinderen bijvoorbeeld een

keycord, sieraden of etui van vilt maken.


Illustraties bij jouw verhaal

Discipline beeldende kunst

Doelgroep alleen groep 6

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Barbara van Druten (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Voorbereiding groepsleerkracht geeft voorbereidende les aan

de hand van lesbrief

Benodigdheden gedichtjes van de kinderen uit voorbereidende

les,kleding die vies mag worden of schorten,

lokaal dat vies mag worden, grote tafels,

aanwezigheid groepsleerkracht gewenst,

Sla eens een paar boeken open en vergelijk de letters, het

lettertype. Er is (bijna) geen boek hetzelfde!! De vakleerkracht

beeldende kunst maakt de kinderen bekend met typografie. Elk

kind krijgt een papier met diverse lettertypes (fonts). De

vakleerkracht vertelt hen meer over typografie in de

maatschappij. Waarom kiezen mensen een bepaald lettertype en

maakt het uit waarvoor ze het gebruiken? Zijn er verschillen in

het gebruik van lettertypes vroeger en nu? Daarna besteedt ze

aandacht aan illustraties. Wat is een illustratie? Wie maakt ze? in

hoeverre mag de illustrator daar zijn of haar eigen werkelijkheid

in weergeven? Wat zijn cruciale elementen in de tekst die ze

verbeelden?

De kinderen krijgen vervolgens een groot blad waarop ze zowel

het verhaal gaan weergeven als de illustratie bij het verhaal. Ze

gaan de tekst en illustratie in elkaar verweven, zodat een

samenspel van typografie en illustratie ontstaat.

De kinderen gaan bijvoorbeeld aan de slag met ecoline, aquarel

of acrylverf. De kinderen worden uitgedaagd om goed na te

denken over de verbeelding van cruciale elementen uit de tekst.

De vakleerkracht van Illustraties bij jouw verhaal weet waar ze

het over heeft: ze is zelf de schrijver en illustrator van o.a. Mijn

papa woont in Afrika.

In dit project leren de kinderen op een creatieve manier om te

gaan met typografie en beeld. Het maakt hen ook bewuster van

woorden en beelden om zich heen, op straat.

Tekenen met licht

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Discipline beeldende kunst (fotografie)

SBO nee

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 120

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht fotografie (BplusC)

Lesmateriaal voorbeeldfoto’s, lesbrief over fotografie

(o.a. sluitertijden camera)

Benodigdheden verduistering lokaal

NIEUW

In een geheel verduisterd lokaal gaat de vakleerkracht fotografie

met de kinderen van start met een korte uitleg over de sluitertijd

van een fotocamera. De camera registreert het licht, dus waar

geen licht is wordt de foto donker. De vakleerkracht zet

vervolgens een fotocamera klaar op een statief. Met behulp van

fietslampjes kunnen de kinderen in de tijd dat de lens openstaat

in de lucht tekenen of schrijven met licht. De resultaten vertellen

hoe de camera stond ingesteld. In Tekenen met licht leren de

kinderen hierop in te spelen en zo te tekenen met licht.

Trash Art – Kleurige vazen

Discipline beeldende kunst

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 150

Uitbreiding 1 les van 60 minuten door Natuur- en Milieu

Educatie gemeente Leiden: € 50,- (zie tekst)

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Hilde Reichgelt (BplusC)

Lesmateriaal PowerPoint over afvalkunst en recyclen

Voorbereiding verzamelen van bruikbaar afvalmateriaal van de

klas (flesjes, pakjes, verpakkingsmateriaal, rietjes,

papiertjes, glaswerk).

Benodigdheden afvalmateriaal, aanwezigheid van de

groepsleerkracht, eventueel 1 of 2 hulpouders

Interieurarchitect en meubelontwerpster Hilde Reichgelt heeft

een serie workshops ontwikkeld, waarin afval een tweede leven

krijgt. Wie wist dat er van afval nog zulke mooie en kunstzinnige

dingen gemaakt kunnen worden? Na een korte kennismaking

met afvalkunst, soms ook heel hip trash art genoemd, gaan de

verschillende groepen aan de slag.

37

NIEUW

De kinderen maken vazen door glazen potjes of kunststof flesjes

of ander afvalmateriaal etc. aan elkaar te binden, plakken of

bundelen. Zelfs een enkele bloem staat hierin prachtig. Bij deze

les krijgt ieder kind een eigen vaas.

Voorafgaand aan deze les kan een medewerker Natuur- en

Milieu Educatie van de gemeente Leiden de kinderen meer

komen vertellen over afval. Hoe wordt afval verwerkt? Wat is de

impact op het milieu? Hoeveel afval produceer jij, jouw gezin, de

klas? Hoe kunnen we het verminderen? En op welke manieren

kunnen we afval een tweede of zelfs derde leven geven?

Instant choreografie

Discipline dans

SBO nee

Locatie school

Lessen/duur 4 lessen van 60 minuten

Prijs € 270

Uitbreiding meer lessen à € 60 per uur, af te sluiten met

een eindpresentatie

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

NIEUW

Tijdens Instant choreografie gaan de kinderen zelf actief aan de

slag met het creëren van dans. Ze gaan geen pasjes kopiëren

maar ontdekken zelf bewegingen. De vakleerkracht dans

moedigt hen aan hun inspiratie uit dagelijkse handelingen te

halen, uit de eigen belevingswereld van de kinderen. Ook daagt

de vakleerkracht hen uit om in de schoenen van de choreograaf

te gaan staan. Welke keuzes kunnen ze maken? Hoe plaats je

dansers in de ruimte? Wat voor effect heeft de muziekkeuze op

de dynamiek en sfeer van de choreografie? Stel dat het stuk in

het theater zou worden opgevoerd, wat voor lichteffecten en

kostuums zou je dan kiezen?

Met verschillende lesmethodes gaat de vakleerkracht met de

kinderen aan de slag. Zoals het interactief choreografie spel, een

methode waarbij door middel van het kiezen van kaarten snel

een concrete choreografische vorm ontstaat. Deze lessenserie

kan afgesloten worden met een eindpresentatie.

Groep 5 en 6


Afrika - Een swingend feest

Discipline muziek

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten per halve klas (90 min.)

Prijs € 120

Periode In overleg het hele schooljaar

Docent Judien Luinenburg (BplusC)

Benodigdheden aanwezigheid van de groepsleerkracht, cdspeler,

leeg lokaal (tafels en stoelen aan de kant)

Afrika - Een swingend feest zit vol spetterende zang en

opzwepende percussie. De muziek van deze les heeft iets

magisch. Kinderen gaan er helemaal in op.

Ze leren Afrikaanse liedjes in het Zulu of het Yoruba eventueel

aangevuld met een couplet in het Engels of het Nederlands. De

typisch Afrikaanse solo-koorzang maakt dat de kinderen de

liedjes snel meezingen. Voor kinderen die graag solo of in kleine

groepjes zingen is alle ruimte.

Omdat zang en percussie in Afrika altijd met elkaar verbonden zijn

leren de kinderen, naast zingen, ook een swingend ritme. Daarvoor

rouleren verschillende instrumenten door de klas. Op deze manier

ervaren de kinderen hoe de verschillende ritmes van elk

instrument in elkaar passen en hoe ze met elkaar een dynamisch

geheel vormen. De vakleerkracht neemt tien djembés mee.

Dansmix

Discipline dans

Doelgroep alleen groep 6

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 4 lessen van 60 minuten

Prijs: € 270

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

NIEUW

Kennismaken met verschillende vormen van dans en muziek

staat in Dansmix centraal. Hiphop, jazzdance, salsa en

werelddans: deze stijlen kunnen allemaal aan bod komen. De

vakleerkracht vertelt ook meer achtergrondinformatie over deze

verschillende stijlen. Deze lessenserie kan afgesloten worden met

een eindpresentatie.

Hiphop in da house

Discipline dans

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 4 lessen van 60 minuten

Prijs € 270

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

Urban dance is een verzamelnaam voor diverse dansstijlen die

zijn ontstaan vanuit de hiphopscene. Denk aan popping, locking,

breaking, streetdance, newflow, old scool etc.

Deze dansstijlen zijn niet meer weg te denken uit het

hedendaagse dansaanbod. Dat is ook niet vreemd, want de

muziek is vlot, de bewegingen zien er cool uit en zelfs met weinig

danservaring kan je al vrij snel een leuk resultaat bereiken.

Daarom mag dit niet ontbreken in het onderwijsaanbod. De

vakleerkracht dans die deze les geeft is in urbandance

gespecialiseerd en gaat samen met de kinderen dansen op de

laatste hits. Deze lessenserie kan afgesloten worden met een

eindpresentatie.

Musicalexperience

Discipline muziek, dans en toneel

Groep: alleen groep 6

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs: € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

Groep 5 en 6 | BplusC.nl 38

NIEUW

NIEUW

Tijdens deze vrolijke les gaan de kinderen aan de slag met de drie

theaterdisciplines die bij musical horen: zingen, dansen en

acteren. De kinderen leren een liedje met bijbehorende dans uit

een bekende musical. Daarnaast gaan zij een scène of personage

uitbeelden uit die musical. Wie of wat dat kan zijn? Denk

bijvoorbeeld aan de weesjongens van Oliver Twist, de

sprookjessfeer van Belle en het Beest of de highschool-perikelen

van Grease.

Soap - Van cliffhangers en close-ups

Discipline toneel en mediawijsheid

Groep alleen groep 6

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

De gebeurtenissen in een soap zijn een overdreven variant van

het dagelijks leven. In soaps kunnen mensen herrijzen uit de

dood, dertig keer opnieuw met elkaar trouwen, compleet

veranderen van uiterlijk en nog veel meer. Daarom is het juist zo

leuk om naar te kijken. Nog leuker is het om het na te spelen.

Acteren in een soap is een vak apart. In deze les ervaren de

kinderen dat aan den lijve. Vooral de gepijnigde blikken recht in

de camera aan het eind van een sleutelscène vergen oefening.

Soap - Van cliffhangers en close-ups is een hilarische maar ook

leerzame toneelles, met een vleugje mediawijsheid er doorheen.

Levensecht - Speel je eigen leven

Discipline toneel

Groep alleen groep 6

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

NIEUW

NIEUW

Levensecht - Speel je eigen leven begint met een gesprek over

de dagelijkse gebeurtenissen in het leven van de kinderen. Wat

gebeurt er thuis aan tafel, op het schoolplein, in de winkel, in de

klas of op de sportclub? Vervolgens gaan de kinderen deze

dagelijkse situaties gebruiken als inspiratie voor een scène. Hoe

bouw je een spanningsboog op? Welke emoties herken je en

hoe speel je die? Hoe kan je met je lichaamstaal en stemgebruik

de scène sterker maken? Aan het eind van de les laten de

kinderen aan elkaar hun scènes zien.


Collectie schakelklas

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep alleen OK school

Locatie school

Prijs gratis

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal ca 15 tot 25 boeken per thema

Taal stimulerende collectie op maat bij uw activiteit voor

Internationale klassen en schakelklassen. Ook ter wereldoriëntatie.

Niveau lezen collectie

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep alleen OK school

Locatie school

Prijs gratis

Lesmateriaal 2 boeken per kind per niveauleesgroep

Leesboeken voor beginnende lezers, maatjes lezen, tutorlezen

e.d. U kunt zelf uitzoeken tijdens de openingsuren, een opdracht

geven kan ook. Per groep bestaat een collectie uit circa 50

exemplaren (2 boeken per kind). De materialen leent u voor een

half jaar.

Voorleeskoffer

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school

Prijs gratis (OK), € 25 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met attributen en/of luisterboeken op cd,

dvd, cd-roms en games

Een Voorleeskoffer bevat één prentenboek of voorleesboek met

attributen en multimedia. De materialen zijn zeer geschikt ter

ondersteuning van het interactief voorlezen. Daarnaast kunnen

ze gebruikt worden bij een verteltafel of tentoonstelling. De

kinderen kunnen het verhaal telkens weer opnieuw naspelen en

beleven. Veel attributen bij de voorleeskoffer zijn speciaal

vervaardigd door Leidse kunstenaars.

Het doel van de Voorleeskoffer is om kinderen laten ontdekken

dat naspelen en beleven van een prentenboek leuk is. Kinderen

vergroten hiermee hun woordenschat.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Titels voor groep 5 piramide/thema

De Giraffestraat vriendschap

Mijn opa de bankrover nieuw

Pippi Langkous avonturen

Titels voor groep 5 en 6

Charlotte’s web

De fantastische meneer Vos

Iep

De indiaan

Kameleon

Knetter

Kruimeltje

Lang leve de koningin

Lepel

Minoes

Nim’s eiland

Otje

Ronja de roversdochter

Tsatsiki

Titels voor groep 6

Mariken

Sjakie en de chocoladefabriek

De tasjesdief

Brief voor de koning

Matilda

39

Groep 5 en 6


Ben jij wel goed mediawijs? - Duckstad

Discipline literatuur en mediawijsheid

SBO ja

Locatie bibliotheeklocatie (Nieuwstraat, ‘t Spoortje of

Leiderdorp), in overleg op school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 40

Uitbreiding meer lessen à € 40 per les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach (BplusC)

Lesmateriaal bibliotheekmedia en computers (26 in locatie

Nieuwstraat, 15 in locatie ’t Spoortje en 10 in

locatie Leiderdorp)

NIEUW

Ontwikkelingen binnen de media volgen elkaar in hoog tempo

op. Het is belangrijk dat kinderen leren om te gaan met oude

(televisie, radio, pers, film) en nieuwe media (internet, sms, Ipad).

Aan de hand van een speciale editie van de Donald Duck,

Wifiwijs in Duckstad, komen de kinderen met verschillende

mediathema’s in aanraking.

Ze vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van

media door met elkaar in gesprek te gaan en door middel van

opdrachten.

Ben jij wel goed mediawijs? - Databaas

Discipline literatuur en mediawijsheid

SBO ja

Locatie bibliotheeklocatie (Nieuwstraat, ‘t Spoortje of

Leiderdorp), in overleg op school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 40

Uitbreiding meer lessen à € 40 per les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach (BplusC)

Lesmateriaal bibliotheekmedia en computers (26 in locatie

Nieuwstraat, 15 in locatie ’t Spoortje en 10 in

locatie Leiderdorp)

NIEUW

Ontwikkelingen binnen de media volgen elkaar in hoog tempo

op. Het is belangrijk dat kinderen leren om te gaan met oude

(televisie, radio, pers, film) en nieuwe media (internet, sms, Ipad).

Databaas maakt kinderen wijs op het web. De jeugdbibliothecaris

of mediacoach maakt hen bewuster van de

mogelijkheden en invloed van verschillende media.

Groep 5 en 6 | BplusC.nl 40

Ben jij wel goed mediawijs? - op maat

Discipline literatuur en mediawijsheid

SBO ja

Locatie bibliotheeklocatie (Nieuwstraat, ‘t Spoortje of

Leiderdorp), in overleg op school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 40

Uitbreiding meer lessen à € 40 per les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach (BplusC)

Lesmateriaal bibliotheekmedia en computers (26 in locatie

Nieuwstraat, 15 in locatie ’t Spoortje en 10 in

locatie Leiderdorp)

NIEUW

Ontwikkelingen binnen de media volgen elkaar in hoog tempo

op. Het is belangrijk dat kinderen leren om te gaan met oude

(televisie, radio, pers, film) en nieuwe media (internet, sms, Ipad).

In overleg met de groepsleerkracht kan de jeugbibliothecaris of

mediacoach ook rond een ander mediawijs thema met de

kinderen aan de slag. Suggesties voor thema’s zijn:

1. De invloed van televisie: Hoe komen programma’s tot stand?

Hoe beïnvloeden ze de kijker? Kinderen leren kritisch kijken aan

de hand van fragmenten.

2. De invloed van reclame: Welke reclames zijn leuk en waarom?

Wat is het geheim van reclame? Welke woorden zijn versterkend

en misleidend? Kinderen leren kritisch kijken aan de hand van

reclamefragmenten.

3. Sociale media: Hyves, Twitter, Facebook: hoe gebruik je sociale

media? Hoe bescherm je je eigen account? Wat zet je op je

profiel en wat juist niet? Kinderen leren kritisch omgaan met

sociale media door middel van voorlichting.

4. Google: Hoe zoek je informatie op internet? Hoe weet je of de

gevonden informatie betrouwbaar is? Kinderen leren kritisch

omgaan met Google en andere informatie op internet aan de

hand van oefeningen en voorlichting.

Leesbacil

Discipline literatuur en mediawijsheid

Doelgroep alleen groep 5

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 20 à 30 minuten

Prijs € 35 (inclusief 1 boek cadeau)

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Lesmateriaal krat met 40 boeken, lesbrief

Benodigdheden computer met internetverbinding

Leesbacil is een kist met circa veertig actuele boeken die vermoedelijk

besmet zijn met het leesvirus. Het leesvirus zorgt

ervoor dat kinderen niet meer kunnen stoppen met lezen. Bij de

start brengt de bibliothecaris de kist naar de school en verzorgt

een ludieke introductie in de groep.

Leesbacil wordt ondersteund door onze website. Hierop staan

enkele activiteiten. Welke van de vijf nieuwe boeken spreekt het

meest aan? De kinderen kunnen een poll invullen en volgen. Met

het invullen en ophangen van vrolijke kopieervellen, wisselen de

kinderen hun meningen met elkaar uit. Na zes weken mailt de

leerkracht de titels van de drie meest besmette boeken naar

leesbacil@BplusC.nl. De groep krijgt een van deze boeken

cadeau. Op onze website komt een vermelding van het meest

besmette boek van de groep/school.

Schrijver gezocht

Discipline literatuur en mediawijsheid

Doelgroep alleen groep 6

SBO ja

Locatie bibliotheeklocatie

Lessen/duur 1 schrijversbezoek van 45 minuten

Prijs € 50

Periode in overleg van februari t/m april 2013

Lesmateriaal krat met boeken van de schrijver, lesbrief

Voorbereiding ophalen krat 6 weken van tevoren in

bibliotheeklocatie

Kinderen vinden het vaak spannend om een schrijver in

levenden lijve te ontmoeten. Met Schrijver gezocht krijgen ze

deze kans. Ter voorbereiding op dit bezoek krijgen ze een kist

met boeken van de schrijver en is er voor de leerkracht een

begeleidende lesbrief. In de weken voor het bezoek lezen de

kinderen zoveel mogelijk boeken van de schrijver. De kinderen

leren ook zoeken in de internetcatalogus van de bibliotheek.


De lesbrief behandelt het voorbereiden van een boekbespreking

en het verzamelen van informatie over de schrijver op internet.

Zelfportret schilderen

Discipline beeldende kunst

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 275

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent 2 vakleerkrachten beeldende kunst

(Rembrandts Dochters)

Lesmateriaal (digitale) lesbrief over verhoudingen in het

gezicht

Voorbereiding maken tekening van gezicht ‘en face’

Benodigdheden ontvangst vakleerkrachten 30 minuten voor

aanvang, aanwezigheid groepsleerkracht, kraan

In de workshop Zelfportret schilderen bekijken de kinderen een

aantal (zelf )portretten van bekende kunstenaars. Na een uitleg

over het materiaalgebruik gaan de kinderen een zelfportret

schilderen met acrylverf op schilderdoek van 30 bij 40 cm.

Ter voorbereiding op dit bezoek is het belangrijk dat de

groepsleerkracht de kinderen vooraf een tekening van een

gezicht ‘en face’ laat maken. Dit staat beschreven in de lesbrief.

Lees op pagina 6 verder over Rembrandts Dochters.

Zoek het uit!

Discipline cultureel erfgoed

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 120

Periode in overleg het hele schooljaar op dinsdag,

donderdag en vrijdag

Docent 2 vakleerkrachten cultureel erfgoed (PRAE)

Lesmateriaal lesbrief met voorbereidende les, gastles en

verwerkingsles

Benodigdheden klaslokaal met stoelen in een kring, digitaal

schoolbord (optioneel), aanwezigheid

groepsleerkracht

Wat is archeologie? Wat doet een archeoloog? Ontdek het met

een echte archeoloog in de klas! De vakleerkracht neemt

originele vondsten uit Leiden mee en vertelt aan de hand van

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

NIEUW

afbeeldingen wat haar werk inhoudt. Daarna nemen de kinderen

het werk van de archeoloog onder de loep: zij gaan aardewerk

dateren, dierenbotten determineren, scherven aan elkaar plakken

tot complete potjes en de functie van mysterieuze vondsten

achterhalen. In Zoek het uit! krijgen ze de kans om even in de

huid van een echte archeoloog te kruipen. Lees op pagina 6

verder over PRAE.

Licht op Rembrandt

Discipline toneel

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 5 of 10 lessen van 60 minuten

Prijs € 400 (5 lessen) of € 800 (10 lessen)

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool Leiden)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid groepsleerkracht

NIEUW

Licht op Rembrandt is er in twee varianten: klein en groot. Het

kleine project bestaat uit twee toneellessen en drie lessen waarin

gewerkt wordt naar een presentatie. Het grote project bestaat uit

vijf toneellessen en vijf lessen waarin gewerkt wordt naar een

presentatie.

De toneellessen van dit project zijn gebaseerd op de schilderijen

van Rembrandt. Verschillende lesthema’s komen aan bod:

hoeden en petten, karakters, status, compositie en emoties. De

vakleerkracht neemt concrete materialen als hoeden en kragen

uit die tijd mee. De lessen daarna werken de kinderen aan een

presentatie over de tijd van Rembrandt. De presentatie is voor

ouders en medekinderen. De kinderen spelen het stuk vanuit een

‘tableau vivant’ in een grote schilderijenlijst met het beroemde

Rembrandt licht. Klassen groter dan 20 worden gesplitst bij

werken aan de presentatie

Ter voorbereiding op iedere les is het belangrijk dat de

groepsleerkracht de kinderen voorbereidt op de lesstof. In de

lesbrief staat beschreven op welke manier. Er zit ook een

lesboekje voor de kinderen bij.

In dit project komen kinderen op een speelse manier in contact

met cultureel erfgoed. Ze ontwikkelen cultureel bewustzijn en

culturele expressie, sociale competenties en taalvaardigheid. Lees

op pagina 6 verder over Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

41

Groep 5 en 6


Groep 7 en 8

Cultuur Basis

Mediawijs in de klas

Discipline mediawijsheid

Locatie bibliotheeklocatie (Nieuwstraat, Leiderdorp of

‘t Spoortje) en school

Lessen/duur 2 lessen van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkling

Kerndoel Nederlands (1, 2, 3), Jezelf en de wereld (34,35,

44), Kunstzinnige oriëntatie (55, 56)

NIEUW

In de eerste les bezoeken de kinderen een bibliotheeklocatie.

Daar gaan ze met elkaar in kaart brengen welke media er

allemaal zijn, wat je ermee kunt en welk medium het populairst is

in de klas. Naar welke televisieprogramma’s kijken de kinderen?

Welke spelletjes spelen ze online of op de spelcomputer? Wie

heeft er een mobiele telefoon? Of een profiel op Hyves of

Facebook? Kortom: hoe mediawijs zijn zij?

Aan het einde van het bibliotheekbezoek krijgen ze een

vragenlijst mee om het onderwerp mediawijsheid ook thuis ter

sprake te brengen. Ze kunnen hiermee testen hoe mediawijs hun

eigen ouders eigenlijk zijn. De jeugdbibliothecaris overlegt met

de groepsleerkracht op welke media de kinderen in de tweede

les dieper in willen gaan - en op welk gebied ze hun mediawijsheid

gaan beproeven.

In de tweede les op school bespreekt de jeugdbibliothecaris of

mediacoach met de kinderen wat er uit de gesprekken thuis is

gekomen en wat daar de verschillen zijn. Daarna gaan ze zelf

achter de computer aan de slag om hun vaardigheden te testen.

Computer Creaties

Discipline beeldende kunst en media

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten per halve klas (90 min)

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Barbara van Druten (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief over functies en mogelijkheden Adobe

Photoshop, met voorbeelden

Voorbereiding begrip collage uitleggen, minimaal 5 digitale

foto’s per kind (zelf meenemen), controleren of

foto’s groot genoeg zijn (minimaal 72 dpi en

10x15 cm), installeren Adobe Photoshop (trialversie)

Benodigdheden computerlokaal (liefst met beamer en scherm)

of lokaal met digitaal schoolbord en voldoende

computers voor halve klas (maximaal 2

kinderen per computer) met (trial-versie) Adobe

Photoshop

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (44),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beeldende

vorming, 55, 56)

Met minimaal vijf foto’s gaan de kinderen (in tweetallen) op de

computer een digitale collage maken. Ze krijgen hiertoe

voorbeelden te zien van illustraties die gemaakt zijn door de

vakleerkracht. Op het smartboard of op een computer (met of

zonder projectie) neemt de vakleerkracht stap voor stap de

mogelijkheden van het programma Adobe Photoshop door.

Vanuit de huis-tuin-en-keuken-collage maakt ze de vertaalslag

naar een digitale collage. De kinderen ontdekken dat de

mogelijkheden onbeperkt zijn. Ze kunnen kleuren bewerken, het

perspectief veranderen en de vorm. Uiteraard legt de

vakleerkracht deze begrippen uit.

Van daaruit kunnen de kinderen zelf aan de slag met hun

computercreatie. De kinderen leren zo op een creatieve manier

om te gaan met digitale media en met bestaande beelden. Ze

leren de begrippen kleur, vorm en perspectief en ervaren wat je

ermee kunt doen.

Dit project biedt kinderen, leerkrachten en ouders de

mogelijkheid het onderwerp mediawijsheid te bespreken. Ze

kunnen van elkaar leren en afspraken maken over hoe ze met de

media om willen gaan.

Groep 7 en 8 | BplusC.nl 42

NIEUW

Ze leren creatief om te gaan met bestaand beeldmateriaal en ze

doen vaardigheden op die ze in de toekomst kunnen toepassen.

Vooral voor vervolgvakken in het voortgezet onderwijs, zoals

bijvoorbeeld CKV, is het handig om reeds wat kennis op te doen

op dit vlak.

Stad- en parkjutten en het Surrealisme

Discipline beeldende kunst

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Tineke Jacobs of Sander ten Napel (BplusC)

Lesmateriaal beeldmateriaal voor digitaal schoolbord

Voorbereiding kleding die vies mag worden aandoen,

kinderen en tafels in groepjes van 5 indelen en

klaarzetten, bescherming op tafels (kranten of

plastic zeil), kleine afvalmaterialen niet groter

dan een halve hand verzamelen uit directe

omgeving (straat/park)

Benodigdheden scharen, lijm, tijdschriften, nietmachine, A4

papier, puntenslijper, touw, aanwezigheid

groepsleerkracht

Kerndoel Nederlands (1), Jezelf en de wereld (35, 39),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beeldende

vorming, 55, 56)

NIEUW

Op straat is veel materiaal te vinden waar je mooie werkstukken

van kan maken. In dit project gaan de kinderen stad- en

parkjutten en de materialen die ze vinden nieuw leven inblazen.

Voorafgaand aan de les geeft de groepsleerkracht de klas de

opdracht om in het park en op straat te zoeken naar touwtjes,

elastiekjes, oude knopen, papiertjes, stukjes blik, (platgereden)

rommeltjes waarvan je misschien niet meer ziet wat het geweest

is.

In de les start de vakleerkracht met het tonen van een aantal

voorbeelden van kunst dat met afvalmateriaal is gemaakt. Ook

kijken de kinderen naar voorbeelden van kunstwerken uit het

Surrealisme. Hiermee gaan ze een combinatie maken.

De kinderen starten met een tekening te maken van een

voorwerp of enkele voorwerpen die ze vonden. Aan de hand van

een thema verbeeldt ieder kind zijn/haar eigen voorstellingsvermogen

en vondsten. Hoe leg je je voorwerp(en) neer zonder

dat het een rommeltje wordt? Als je het een rommeltje wilt laten

zijn, hoe kun je dat dan duidelijk laten zien en toch goed

afwerken?


De kinderen leren hun fantasie en verbeelding goed gebruiken.

Overdrijven mag, als het voorwerp maar duidelijk en doordacht

in je tekening past.

In Stad- en parkjutten draait het om tekenen, collages maken en

assembleren. Het maakt de kinderen bewust van het feit dat je

met waardeloos materiaal mooie werkstukken kunt maken. Ze

leren goed observeren, straatjutten en van niets iets maken.

Djembé en doundoun

Discipline muziek

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten per halve klas (90 minuten)

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Oke Sene (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden klaslokaal (tafels aan de kant en stoelen in

U-vorm)

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (47),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek, 56)

De djembé is een met de hand bespeelde trommel, van origine

uit het gebied van het Malinké-volk. Het gebied is gelegen in het

tegenwoordige Mali en Guinee in West-Afrika. De kinderen

ontwikkelen spelenderwijs gevoel voor ritme en maken kennis

met de djembé en de doundouns, de begeleidingstrommels, die

samen het djembé-ensemble vormen. Naast wat achtergrondinformatie

is deze les vooral gericht op doen.

Balkansteps

Discipline dans en muziek

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (47),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beweging en

muziek, 56)

Wie op zoek gaat in de geschiedenis van de Nederlandse

danscultuur komt niet veel verder dan de klompendans. In

landen als Roemenië, Macedonië, Turkije en Bulgarije is op dat

vlak veel meer te ontdekken. De Balkan heeft een rijke lokale

danscultuur.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

NIEUW

Tijdens deze les leren de kinderen een opzwepende Balkandans.

De vakleerkracht vertelt ook over het land van oorsprong, de

muziekstijl en instrumenten, de kostuums en de betekenis van

bepaalde bewegingen. Vooraf kan de groepsleerkracht een

specifiek land kiezen, zodat deze les geïntegreerd kan worden in

het lesprogramma.

NIEUW

Van sprookje naar fantasy

Discipline literatuur

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Simone Veenis (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden beamer en scherm of digitaal schoolbord

Kerndoel Nederlands (1, 5, 9, 10, 12), Kunstzinnige

oriëntatie (55, 56)

Fantasy is een apart genre binnen de literatuur. Het zijn fictieve

verhalen over verzonnen wezens in imaginaire werelden waarin

magie en bovennatuurlijke elementen vaak een grote rol spelen.

Personages van Fantasy-verhalen zijn elfen, dwergen, machtige

tovenaars, ridders en helden, barbaarse rijken, magische draken

en andere fabelwezens. Fantasy beperkt zich overigens niet tot

boeken: het is ook terug te vinden als genre in andere media,

kunstuitingen en cultuurvormen, zoals film, televisie,

videospellen, festivals en muziek.

De vakleerkracht introduceert het genre vanuit het sprookje , een

genre dat de kinderen bekend is. Sprookjes met hun koningen,

boze stiefmoeders, heksen, dwergen en prinsessen kennen ze

goed. Het is dan nog een kleine stap naar de wereld van het

Fantasy-verhaal, een wereld met eigen regels en gebruiken. Wie

zijn de helden in een Fantasy-verhaal? Wat is het kenmerk van

deze helden? Zijn ze knap, sterk of juist slim?

Tijdens deze les verzinnen de kinderen zelf personages voor een

Fantasy-verhaal. Onder begeleiding van de vakleerkracht

brengen de kinderen deze personages in groepjes tot leven.

Vervolgens maakt de klas gezamenlijk een kort, spannend

verhaal dat past in het Fantasy-genre.

43

Groep 7 en 8


Fantaseer een fabel 1

Discipline literatuur

Locatie school

Lessen/duur 2 lessen van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Kerndoel Nederlands (1, 5, 9, 10, 12), Kunstzinnige

oriëntatie (55, 56)

Fabels lijken op het eerste gezicht grappige korte verhaaltjes

over dieren, maar er zit altijd een verborgen, serieuze boodschap

of waarschuwing in.

In de eerste les leest de jeugdbibliothecaris een aantal fabels

voor. De kinderen leren een fabel te herkennen en de boodschap

uit een verhaal te halen. Zo lezen we een stuk over vriendschap

en over liegen. Na het bespreken en analyseren van fabels krijgen

ze de opdracht zelf een fabel te bedenken. Welke boodschap of

waarschuwing willen ze in het verhaal kwijt? Welke dieren willen

ze in hun verhaal als hoofdpersoon gebruiken?

Tijdens de tweede les staat het zelf schrijven van een fabel

centraal. De boodschap of waarschuwing die de kinderen in de

eerste les bedacht hebben en de hoofdpersonen verwerken ze in

een verhaal. Het schrijfproces wordt begeleid.

Dit project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en

vergroot het plezier in lezen en schrijven.

Monotype/ grafiek

Discipline beeldende kunst

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten, incl. inrichten en

opruimen

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent 2 vakleerkrachten beeldende kunst

(Rembrandts Dochters)

Lesmateriaal digitale lesbrief over monotype techniek

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht

NIEUW

NIEUW

Monotype is een vlakke druktechniek, waarbij een tekening

wordt gemaakt op een met drukinkt ingerold vlak. De kinderen

maken afdrukken op papier en gaan deze verder bewerken met

krijt en verf. Lees op pagina 6 verder over Rembrandts Dochters.

Voor en achter

Discipline theater

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg van oktober t/m mei op dinsdag,

donderdag en vrijdag

Docent vakleerkracht (Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden gymzaal of speellokaal, aanwezigheid

groepsleerkracht

Waarom is een toneelscène spannend wanneer twee acteurs op

het toneel het niet met elkaar eens zijn? Kun je een verhaal op

het toneel ook vertellen met alleen beweging of geluid? Als de

acteurs voor het doek een prachtige scène spelen, wat gebeurt

er dan op dat moment allemaal achter de schermen?

Voor en achter, licht en donker, langzaam en snel, stilte en

lawaai… In het theaterproject Voor en achter gaan de kinderen

onder leiding van een vakleerkracht theater spelenderwijs op

zoek naar allerlei tegenstellingen in het theater. Vanuit dit thema

gaan de kinderen in vliegende vaart aan de slag met uitdagende

spelopdrachten. Deze doen een beroep op de fantasie van de

kinderen. Tot slot laten de kinderen als echte acteurs aan elkaar

zien hoe je in korte tijd vanuit tegenstellingen een toneelscène

zo spannend mogelijk kunt maken. Lees op pagina 6 verder over

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland.

Bouwkunst 1

Discipline beeldende kunst (architectuur)

Locatie RAP Architectuurcentrum (in overleg op school)

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg van 22 oktober t/m 17 november

2012 en 18 maart t/m 28 juni 2013

Docent vakleerkracht architectuur (RAP

Architectuurcentrum)

Lesmateriaal lesbrief over architectuur

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, 1 of 2 extra

begeleiders gewenst

In dit project bezoeken kinderen het RAP Architectuurcentrum.

Ze doen ervaring op met materialen, constructies en ruimtelijk

bouwen. Ze geven dat vorm in een maquette, onder leiding van

een architect of beeldend kunstenaar. De nadruk ligt op fantasie

en creativiteit. In overleg wordt voor een thema gekozen,

Groep 7 en 8 | BplusC.nl 44

NIEUW

NIEUW

bijvoorbeeld bouw een huis met een geheim, een boomhut,

drijvend huis of luchtkasteel. Aan het eind presenteren een paar

kinderen hun ruimtelijke creatie. Ter voorbereiding op dit bezoek

is het belangrijk dat de groepsleerkracht vooraf met de kinderen

eenvoudige vorm- en constructieoefeningen met papier doet in

de klas. Deze staan beschreven in de lesbrief. Lees op pagina 6

verder over het RAP Architectuurcentrum.

Middeleeuws Leiden

Discipline cultureel erfgoed

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Periode in overleg op dinsdag, donderdag en vrijdag

Docent vakleerkracht cultureel erfgoed (PRAE)

Lesmateriaal lesbrief met voorbereidende les, gastles en

verwerkingsles

Benodigdheden klaslokaal met stoelen in een kring,

aanwezigheid groepsleerkracht

NIEUW

Ongeveer duizend jaar geleden, in de tijd van de steden en

staten, is de stad Leiden ontstaan. Zij groeide uit tot een

wereldberoemde stad. Hoe zag Leiden er toen uit? Waar was de

stad beroemd om? Hoe leefden de Leidenaren in die tijd?

Dorothea en Elizabeth uit Leyden komen hierover vertellen aan

de hand van replica’s van archeologische vondsten. De kinderen

kunnen kijken, ruiken, proeven, voelen en luisteren naar het

verleden van hun stad. Lees op pagina 6 verder over PRAE.


Cultuur Basis

voor SBO

Fantaseer een fabel 2

Discipline literatuur

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Uitbreiding € 60 voor een extra les van 45 minuten (zie

tekst)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Kerndoel Nederlands (1, 5, 9, 10, 12), Kunstzinnige

oriëntatie (55, 56)

NIEUW

Fabels lijken op het eerste gezicht grappige korte verhaaltjes

over dieren, maar er zit altijd een verborgen, serieuze boodschap

of waarschuwing in.

Aan de hand van de lesbrief bereidt de groepsleerkracht de

komst van de jeugdbibliothecaris met de kinderen inhoudelijk

voor. Dit vormt de eerste les over fabels. De groepsleerkracht

leest een aantal fabels voor en bespreekt met de kinderen hoe ze

een fabel kunnen herkennen. Waarom is dit verhaal een fabel? En

welke boodschap kun je eruit halen? Er is bijvoorbeeld een

verhaal over vriendschap en over liegen. Na het bespreken en

analyseren van fabels krijgen ze de opdracht zelf een fabel te

bedenken. Welke boodschap of waarschuwing willen ze in het

verhaal kwijt? Welke dieren willen ze in hun verhaal als

hoofdpersoon gebruiken? Op verzoek kan de jeugdbibliothecaris

deze les ook komen geven, zie uitbreiding.

Dan komt de jeugdbibliothecaris voor de tweede les waarin het

zelf schrijven van een fabel centraal staat. De boodschap of

waarschuwing die de kinderen in de eerste les bedacht hebben

en de hoofdpersonen verwerken ze in een verhaal. Het

schrijfproces wordt begeleid.

Dit project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en

vergroot het plezier in lezen en schrijven.

BplusC in het onderwijs 12|13

Tijd voor reclame 1

Discipline mediawijsheid

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg

Docent jeugdbibliothecaris/ mediacoach (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief met werkblad

Voorbereiding voorbereidende les uit lesbrief geven

Kerndoel Nederlands (1, 3, 10, 12), Jezelf en de wereld (35,

44), Kunstzinnige oriëntatie (54: taal en spel, 55,

56)

NIEUW

Wat is de invloed van reclame? Hoe worden we daar elke dag

aan blootgesteld? Tijdens deze les maken de kinderen een

reclamespotje over een door hen uitgezocht product. De

mediacoach of jeugdbibliothecaris begeleidt hen en neemt een

filmcamera mee om het spotje te filmen. Later krijgt de klas het

spotje op een dvd, zodat de kinderen het resultaat kunnen zien.

Voorafgaand aan deze les geeft de groepsleerkracht aan de hand

van de lesbrief een les over reclame. De kinderen leren kritisch te

kijken naar een reclame en ontdekken op welke verschillende

manieren reclames worden ingezet. Per groepje van 2 of 3

kinderen gaan ze vervolgens een product kiezen, zoals een

shampoofles, chocoladereep, blikje frisdrank of mobiele telefoon.

Daarbij bedenken ze een korte scène. Met behulp van een

werkblad bereiden ze de les van de mediacoach voor.

Streetdance

Discipline dans

Locatie school

Lessen/ duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Voorbereiding kinderen in makkelijke kleding, op sokken of

gymschoenen

Benodigdheden speellokaal of gymzaal

Kerndoel Nederlands (1), Kunstzinnige oriëntatie (54:

beweging, 56)

NIEUW

Dit is een korte maar spetterende les streetdance. Streetdance

staat voor energie, coole moves en vette beats. In 45 minuten

leren de kinderen een dansroutine aan die helemaal van deze tijd

is. Een laagdrempelige kennismaking met dans met de nadruk

op ‘doen’.

45

Groep 7 en 8

Foto: Tineke de Lange


Zelfportret

Discipline beeldende kunst en media (fotografie)

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht fotografie (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief over zelfportretten in de kunst, met

voorbeeldfoto’s

Benodigdheden printer, tekenpapier en tekenmaterialen als

potloden en gum

Kerndoel Nederlands (1), Jezelf en de wereld (41),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beeldende

vorming, 55, 56)

NIEUW

De kinderen maken onder begeleiding van de vakleerkracht een

portretfoto van elkaar, recht van voren. De foto’s worden

vervolgens voor de helft uitgeprint. Op de andere helft van het

papier gaan de kinderen daarna met potlood de andere helft van

hun gezicht bijtekenen. De vakleerkracht geeft praktische en

creatieve tips.

Djembé en doundoun

Discipline muziek

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Oke Sene (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden klaslokaal (tafels aan de kant en stoelen in

U-vorm)

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (47),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek, 56)

NIEUW

De djembé is een met de hand bespeelde trommel, van origine

uit het gebied van het Malinké-volk. Lees verder op pagina 43.

Bouwkunst 1

Discipline beeldende kunst (architectuur)

Locatie RAP Architectuurcentrum (in overleg op school)

Lessen/duur 1 les van 90 minuten, tegen meerprijs van € 60

Periode in overleg van 22 oktober t/m 17 november

2012 en 18 maart t/m 28 juni 2013

Docent vakleerkracht architectuur (RAP

Architectuurcentrum)

Lesmateriaal lesbrief over architectuur

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, 1 of 2 extra

begeleiders gewenst

In dit project bezoeken kinderen het RAP Architectuurcentrum.

Ze doen ervaring op met materialen, constructies en ruimtelijk

bouwen. Ze geven dat vorm in een maquette, onder leiding van

een architect of beeldend kunstenaar. Lees verder op pagina 44.

Middeleeuws Leiden

Discipline cultureel erfgoed

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg op dinsdag, donderdag en vrijdag

Docent vakleerkracht cultureel erfgoed (PRAE)

Lesmateriaal lesbrief met voorbereidende les, gastles en

verwerkingsles

Benodigdheden klaslokaal met stoelen in een kring,

aanwezigheid groepsleerkracht

Ongeveer duizend jaar geleden, in de tijd van de steden en

staten, is de stad Leiden ontstaan. Zij groeide uit tot een

wereldberoemde stad. Hoe zag Leiden er toen uit? Waar was de

stad beroemd om? Lees verder op pagina 44.

Monotype/ grafiek

Discipline beeldende kunst

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht beeldende kunst (Rembrandts

Dochters)

Lesmateriaal digitale lesbrief over monotype techniek

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht

Monotype is een vlakke druktechniek, waarbij een tekening

wordt gemaakt op een met drukinkt ingerold vlak. De kinderen

maken afdrukken op papier. Deze tekeningen kunnen de

Groep 7 en 8 | BplusC.nl 46

NIEUW

NIEUW

kinderen na afloop onder begeleiding van de groepsleerkracht

inkleuren met verf of kleurpotlood. Deze verwerkingsles staat

beschreven in de lesbrief. Lees verder op pagina 44.

Voor en achter

Discipline theater

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Periode in overleg van oktober t/m mei op dinsdag,

donderdag en vrijdag

Docent vakleerkracht (Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden gymzaal of speellokaal, aanwezigheid

groepsleerkracht

Waarom is een toneelscène spannend wanneer twee acteurs op

het toneel het niet met elkaar eens zijn? Kun je een verhaal op

het toneel ook vertellen met alleen beweging of geluid? Als de

acteurs voor het doek een prachtige scène spelen, wat gebeurt

er dan op dat moment allemaal achter de schermen? Lees verder

op pagina 44.

Cultuur Plus

NIEUW

Trash Art - Kleurige kroonluchter

Discipline beeldende kunst (architectuur)

Doelgroep alleen groep 8

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Uitbreiding 1 les van 60 minuten door Natuur- en Milieu

Educatie gemeente Leiden: € 50,- (zie tekst)

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Hilde Reichgelt (BplusC)

Lesmateriaal PowerPoint over afvalkunst en reclycelen

Voorbereiding verzamelen van bruikbaar afvalmateriaal van de

klas (flesjes, pakjes, verpakkingsmateriaal, rietjes,

papiertjes, glaswerk

Benodigdheden afvalmateriaal, aanwezigheid van de

groepsleerkracht, eventueel 1 of 2 hulpouders

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (35, 39,

44, 45), Kunstzinnige oriëntatie (54: beeldende

vorming, 55, 56)

NIEUW


In de Trash Art-serie gaat interieurarchitect en meubelontwerper

Hilde Reichgelt met de kinderen aan de slag rond het thema

‘geen afval maar een nieuwe start’. Door de kinderen verzameld

afval krijgt hierin een tweede leven. Kinderen leren dat ze van

afval juist erg mooie en kunstzinnige dingen kunnen maken.

Ze start de les met een korte kennismaking met afvalkunst, ook

wel aangeduid met de hippe term Trash Art. Dan gaat ze met de

klas een gezamenlijk kunstwerk maken als afscheidscadeau voor

de school bij het verlaten van groep 8. Het kunstwerk is een

grote kleurige kroonluchter., een echte blikvanger voor in het

trapgat of in de hal of aula.

Tip: als de school meerdere groepen 8 heeft, kan de ene klas het

project Trash Art - Kleurige kroonluchter doen en de andere

klas Trash Art - Percussie concert.

Voorafgaand aan deze les kan een medewerker Natuur- en Milieu

Educatie van de gemeente Leiden de kinderen meer komen

vertellen over afval. Hoe wordt afval verwerkt? Wat is de impact

op het milieu? Hoeveel afval produceer jij, jouw gezin, de klas?

Hoe kunnen we het verminderen? En op welke manieren kunnen

we afval een tweede of zelfs derde leven geven?

Trash Art - Percussie concert

Discipline muziek

Doelgroep alleen groep 8

Locatie school

Duur 1 les van 120 minuten

Uitbreiding 1 les van 60 minuten door Natuur- en Milieu

Educatie gemeente Leiden: € 50,- (zie tekst)

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Hilde Reichgelt (BplusC)

Lesmateriaal PowerPoint over afvalkunst en recyclen

Voorbereiding verzamelen van bruikbaar afvalmateriaal van de

klas (flesjes, pakjes, verpakkingsmateriaal, rietjes,

papiertjes, glaswerk

Benodigdheden afvalmateriaal, aanwezigheid van de

groepsleerkracht, eventueel 1 of 2 hulpouders

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (35, 39,

44, 45), Kunstzinnige oriëntatie (54: beeldende

vorming, 55, 56)

In de Trash Art-serie gaat interieurarchitect en meubelontwerper

Hilde Reichgelt met de kinderen aan de slag rond het thema

‘geen afval maar een nieuwe start’. Door de kinderen verzameld

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

afval krijgt hierin een tweede leven. Kinderen leren dat ze van

afval juist erg mooie en kunstzinnige dingen kunnen maken.

De vakleerkracht start de les met een korte kennismaking met

afvalkunst, ook wel aangeduid met de hippe term Trash Art. Dan

gaan de kinderen met afvalmateriaal ritmisch leren musiceren.

Wat kan je met een lege fles? Hoe klinkt een plastic zak? De

vakleerkracht begeleidt hen hierbij. De klas kan het Trash Art

percussie concert dat zij in deze les aanleren uitvoeren tijdens de

afscheidsavond van groep 8.

Tip: als de school meerdere groepen 8 heeft, kan de ene klas het

project Trash Art - Kleurige kroonluchter doen en de andere

klas Trash Art - Percussie concert.

Voorafgaand aan deze les kan een medewerker Natuur- en Milieu

Educatie van de gemeente Leiden de kinderen meer komen

vertellen over afval. Hoe wordt afval verwerkt? Wat is de impact

op het milieu? Hoeveel afval produceer jij, jouw gezin, de klas?

Hoe kunnen we het verminderen? En op welke manieren kunnen

we afval een tweede of zelfs derde leven geven?

Muzikale tijdreis

Discipline muziek en cultureel erfgoed

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Annelies Storms (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden cd-speler, digitaal schoolbord of dvd-speler,

piano of keyboard, enkele orff-instrumenten

zoals xylofoons en ritme-instrumenten,

aanwezigheid groepsleerkracht

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (51),

Kunstzinnige oriëntatie (54: muziek, 56)

NIEUW

Deze les is een muzikale tijdreis door de geschiedenis van de

popmuziek. Tegenwoordig kennen we tientallen popmuziekstijlen.

Reden te meer om de tien bekendste stijlen uit te werken

tot muzikale geschiedenislessen. De groepsleerkracht kan twee

stijlen uitkiezen: hip-hop, blues, Nederpop, beatmuziek,

dansmuziek (pop om op te dansen), rock ‘n roll, reggae,

elektronische pop of rockmuziek.

In Muzikale tijdreis gaan de kinderen luisteren naar muziekfragmenten,

kijken naar beeldmateriaal en zelf muziek maken. In

ongeveer 60 minuten per stijl leren ze iets over de tijd van de

47

betreffende stijl, de stijlkenmerken en de bijbehorende

beroemde artiesten.

Japan in de klas

Discipline literatuur en beeldende kunst

Doelgroep alleen groep 7

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Yumiko Kunimori

Lesmateriaal in ontwikkeling

Kerndoel Nederlands (1, 5, 9, 12), Jezelf en de wereld (34,

39, 46,49), Kunstzinnige oriëntatie (54:

beeldende kunst, 56)

NIEUW

Dit is een bijzondere les in ons aanbod en nog steeds erg

actueel. In 2011 vond in Japan een natuurramp plaats met

ernstige gevolgen. Ruim een jaar later leven nog veel kinderen

en volwassenen in angst. Daarom komt Yumiko Kunimori graag

in de klas om Omamori wenspoppetjes met de kinderen te

maken. Voor de kinderen in Japan.

Omamori is een soort talisman in Japan. Het is een klein,

handgemaakt beschermpopje met daarin een klein briefje met

wens. In deze les gaan de kinderen zo’n Omimori maken en

verstoppen er een berichtje in voor Japanse kinderen in Tohoku.

Yumiko Kunimori begint haar bezoek aan de klas met het verhaal

uit het prentenboek Duizend kraanvogels van Judith Loske

Afbeeldingen uit dit boek zitten in de Kamishibai waarmee zij het

verhaal vertelt. Dit is een Japans verteltheatertje dat dit keer

gevuld wordt met prenten uit het boek. Het is een poëtisch

verhaal van een meisje dat een kernramp meemaakt.

Daarna gaan de kinderen de Omamori poppetjes maken met

Japanse stof. De kinderen leren ook een kleine wenstekst te

schrijven in het Nederlands. Yumiko gaat de teksten van de

kinderen vertalen in het Japans en dan kunnen ze deze

verstoppen in het popje. Alle Omamori popjes met berichtjes

worden via het Sieboldhuis naar Japan verzonden en komen

terecht bij de kinderen in Tohuku. De school kan in overleg een

bezoek brengen aan het Sieboldhuis om de kinderen zelf de

Omamori poppetjes weg te laten brengen.

Groep 7 en 8


Beweging in Beeld

Discipline dans en beeldende kunst (fotografie)

Locatie school

Lessen/duur 1 les van120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht fotografie en vakleerkracht dans

(BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden speellokaal of gymzaal

Kerndoel Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (42, 44),

Kunstzinnige oriëntatie (54: beeldende kunst,

55, 56)

NIEUW

In Beweging in Beeld gaan de kinderen aan de slag met het

fotograferen van bewegingen. De vakleerkracht fotografie legt

uit hoe je dat kunt doen. De kinderen leren wat de invloed is van

verschillende standpunten en effecten, zoals kikvors, vogelvlucht,

sluitertijd, op het maken van foto’s.

Daarna splitst de klas zich op. De ene helft krijgt (meer) uitleg

over het fototoestel en gaat fotograferen met de vakleerkracht

fotografie. De andere helft gaat dansen met de vakleerkracht

dans. De dansles staat in het teken van fotografie. Dat betekent

dat er aandacht is voor sprongen, draaien, poses en mimiek.

Zodra de fotogroep de techniek onder de knie heeft, gaan ze de

dansers fotograferen. Hierna wisselen de kinderen van discipline.

De dansgroep gaat fotograferen en de fotografiegroep gaat

dansen. Aan het eind van de les bekijken de kinderen

gezamenlijk de resultaten.

Tijd voor reclame 2

Discipline mediawijsheid en toneel

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten en 1 les van 75 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach en

vakleerkracht toneel (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden reclameproduct meenemen (per groepje)

Kerndoel Nederlands (1, 2, 3, 12), Jezelf en de wereld (34,

35, 52/53), Kunstzinnige oriëntatie (54: taal en

spel, 55, 56)

NIEUW

Wat is de invloed van reclame? Hoe worden we daar elke dag

aan blootgesteld? In de eerste les krijgen de kinderen een

mediawijze les over reclame.

De kinderen gaan met de jeugdbibliothecaris/mediacoach in

gesprek over de verschillende vormen van reclame. Ze leren met

een kritisch oog naar reclames kijken. Daartoe bekijken ze

verschillende reclamespotjes. Ze letten op de woordkeuze en

beoordelen de beloftes die reclames doen.

Na deze les verdeelt de groepsleerkracht de kinderen in groepjes

van 2 of 3 kinderen. Elke groepje kiest een product waarvoor ze

een reclame willen maken, zoals een shampoofles,

chocoladereep, blikje frisdrank of mobiele telefoon. Dit product

nemen ze mee naar de tweede les.

In de tweede les gaan de kinderen met de vakleerkracht toneel

aan de slag. Aan de hand van het meegenomen product leren ze

een korte scene bedenken bij het product. De vakleerkracht

bespreekt met de kinderen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het

product verkoopt. Hoe leg je overtuiging in je stem? Hoe

presenteer je jezelf? Wat kun je zeggen en wat kun je doen?

Vervolgens gaan ze de scène spelen.

Tijd voor reclame 3

Discipline media en beeldende kunst

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten en 1 les van 75 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach en

vakleerkracht toneel (BplusC)

Lesmateriaal in ontwikkeling

Benodigdheden reclameproduct meenemen (per kind) of foto/

afbeelding van product

Kerndoel Nederlands (1, 2, 3, 12), Jezelf en de wereld (34,

35, 52/53), Kunstzinnige oriëntatie (54:

beeldende vorming, 55, 56)

Wat is de invloed van reclame? Hoe worden we daar elke dag

aan blootgesteld? In de eerste les krijgen de kinderen een

mediawijze les over reclame. De kinderen gaan met de

jeugdbibliothecaris/mediacoach in gesprek over de verschillende

vormen van reclame. Ze leren met een kritisch oog naar reclames

kijken. Daartoe bekijken ze verschillende reclamespotjes. Ze

letten op de woordkeuze en beoordelen de beloftes die

reclames doen.

In de tweede les gaan de kinderen een reclameaffiche maken

voor het meegebrachte product. Een andere mogelijkheid is dat

ze de afbeelding of foto van het product in een andere context

plaatsen en zo een reclameaffiche maken.

Groep 7 en 8 | BplusC.nl 48

NIEUW

De vakleerkracht overlegt met de groepsleerkracht wat de klas

gaat doen.

Dierensnuit-etui

Discipline beeldende kunst

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent 2 vakleerkrachten beeldende kunst

(Rembrandts Dochters)

Lesmateriaal digitale lesbrief met voorbeelden

Benodigdheden tekening van dierenkop (vooraf maken),

aanwezigheid groepsleerkracht

NIEUW

De kinderen knippen het etui uit fleece. Ze leren met de

festonsteek het etui in elkaar te zetten. Ook maken ze een

sluiting en een applicatie.

Ter voorbereiding op dit bezoek is het belangrijk dat de

groepsleerkracht de kinderen vooraf een tekening van een

dierenkop laat maken. Dit staat beschreven in de lesbrief. Lees op

pagina 6 verder over Rembrandts Dochters.

Rare Romeinen

Discipline cultureel erfgoed

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar op dinsdag,

donderdag en vrijdag

Docent vakleerkracht cultureel erfgoed (PRAE)

Lesmateriaal lesbrief met voorbereidende les, gastles en

verwerkingsles

Benodigdheden klaslokaal met stoelen in een kring,

aanwezigheid groepsleerkracht

NIEUW

Rond het jaar 50 na Chr. bouwden de Romeinen een fort in

Leiden: Matilo. Wie waren die Romeinen en wat deden ze in ons

land? Waren hun gewoontes echt heel anders dan die van ons?

Een Romeinse dame komt de kinderen vertellen over het leven

in haar tijd. Vervolgens gaan de kinderen zelf in groepjes aan de

slag: zij geven elkaar een Romeinse badhuisbehandeling, gokken

met benen dobbelstenen, schrijven als echte Romeinen en

proeven van etenswaar die de Romeinen naar ons land hebben

gebracht. Lees op pagina 6 verder over PRAE.


Bouwkunst 2

Discipline beeldende kunst (architectuur)

Locatie RAP Architectuurcentrum (in overleg op school)

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Periode in overleg van 22 oktober 2012 t/m 17

november en 18 maart t/m 28 juni 2013

Docent vakleerkracht architectuur (RAP

Architectuurcentrum)

Lesmateriaal lesbrief over architectuur

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, 1 of 2 extra

begeleiders gewenst

In dit project bezoeken kinderen het RAP Architectuurcentrum.

Ze doen ervaring op met materialen, constructies en ruimtelijk

bouwen. Ze geven dat vorm in een maquette, onder leiding van

een architect of beeldend kunstenaar. De nadruk ligt op fantasie

en creativiteit. In overleg wordt voor een thema gekozen,

bijvoorbeeld bouw een huis met een geheim, een boomhut,

drijvend huis of luchtkasteel. Aan het eind presenteren een paar

kinderen hun ruimtelijke creatie. Hierna bezoeken de kinderen

de tentoonstelling in het RAP en luisteren naar een verhaal over

architectuur.

Ter voorbereiding op dit bezoek is het belangrijk dat de

groepsleerkracht vooraf met de kinderen eenvoudige vorm- en

constructieoefeningen met papier doet in de klas. Deze staan

beschreven in de lesbrief. Lees op pagina 6 verder over het RAP

Architectuurcentrum.

BplusC in het onderwijs 12|13

Cultuur Vrij

Illustraties bij jouw verhaal

Discipline beeldende kunst

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Barbara van Druten (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Voorbereiding groepsleerkracht geeft voorbereidende les aan

de hand van lesbrief

Benodigdheden gedichtjes van de kinderen uit voorbereidende

les, kleding die vies mag worden of schorten,

lokaal dat vies mag worden, grote tafels,

aanwezigheid groepsleerkracht gewenst.

NIEUW

Sla eens een paar boeken open en vergelijk de letters, het

lettertype. Er is (bijna) geen boek hetzelfde!! De vakleerkracht

beeldende kunst maakt de kinderen bekend met typografie. Elk

kind krijgt een papier met diverse lettertypes (fonts). De

vakleerkracht vertelt hen meer over typografie in de

maatschappij. Waarom kiezen mensen een bepaald lettertype en

maakt het uit waarvoor ze het gebruiken? Zijn er verschillen in

het gebruik van lettertypes vroeger en nu? Daarna besteedt ze

aandacht aan illustraties. Wat is een illustratie? Wie maakt ze? In

hoeverre mag de illustrator daar zijn of haar eigen werkelijkheid

in weergeven? Wat zijn cruciale elementen in de tekst die ze

verbeelden?

De kinderen krijgen vervolgens een groot blad waarop ze zowel

het verhaal gaan weergeven als de illustratie bij het verhaal. Ze

gaan de tekst en illustratie in elkaar verweven, zodat een

samenspel van typografie en illustratie ontstaat. De kinderen

gaan bijvoorbeeld aan de slag met ecoline, aquarel of acrylverf.

De kinderen worden uitgedaagd om goed na te denken over de

verbeelding van cruciale elementen uit de tekst. De vakleerkracht

van Illustraties bij jouw verhaal weet waar ze het over heeft: ze

is zelf de schrijver en illustrator van o.a. Mijn papa woont in Afrika.

In dit project leren de kinderen op een creatieve manier om te

gaan met typografie en beeld. Het maakt hen ook bewuster van

woorden en beelden om zich heen, op straat.

49

Groep 7 en 8


Tekenen met licht

Discipline beeldende kunst (fotografie)

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 120

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht fotografie (BplusC)

Lesmateriaal voorbeeldfoto’s, lesbrief over fotografie

(o.a. sluitertijden camera)

Benodigdheden verduistering lokaal

NIEUW

In een geheel verduisterd lokaal gaat de vakleerkracht fotografie

met de kinderen van start met een korte uitleg over de sluitertijd

van een fotocamera. De camera registreert het licht, dus waar

geen licht is wordt de foto donker. De vakleerkracht zet

vervolgens een fotocamera klaar op een statief. Met behulp van

fietslampjes kunnen de kinderen in de tijd dat de lens openstaat

in de lucht tekenen of schrijven met licht. De resultaten vertellen

hoe de camera stond ingesteld. In Tekenen met licht leren de

kinderen hierop in te spelen en zo te tekenen met licht.

Trash Art – De afvalafvalemmer

Discipline beeldende kunst

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 150

Uitbreiding 1 les van 60 minuten door Natuur- en Milieu

Educatie gemeente Leiden: € 50,- (zie tekst)

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Hilde Reichgelt (BplusC)

Lesmateriaal PowerPoint over afvalkunst en recyclen

Voorbereiding verzamelen van bruikbaar afvalmateriaal van de

klas (flesjes, pakjes, verpakkingsmateriaal, rietjes,

papiertjes, glaswerk

Benodigdheden afvalmateriaal, aanwezigheid van de

groepsleerkracht, eventueel 1 of 2 hulpouders

NIEUW

Interieurarchitect en meubelontwerpster Hilde Reichgelt heeft

een serie workshops ontwikkeld, waarin afval een tweede leven

krijgt.

Wie wist dat er dat er van afval nog zulke mooie en kunstzinnige

dingen gemaakt kunnen worden? Na een korte kennismaking

met afvalkunst, soms ook heel hip trash art genoemd, gaan de

verschillende groepen aan de slag.

De kinderen maken een afvalemmer van afval. Het is een mooi en

opvallend object dat op het plein of in de hal goed tot z’n recht

komt. Voor een bestaande afvalemmer maken de kinderen met

betongaas een ombouw waarop het kleurige afval wordt

bevestigd. Weggooien is zo veel leuker.

Voorafgaand aan deze les kan een medewerker Natuur- en Milieu

Educatie van de gemeente Leiden de kinderen meer komen

vertellen over afval. Hoe wordt afval verwerkt? Wat is de impact

op het milieu? Hoeveel afval produceer jij, jouw gezin, de klas?

Hoe kunnen we het verminderen? En op welke manieren kunnen

we afval een tweede of zelfs derde leven geven?

Vilten is voor iedereen

Discipline beeldende kunst (textiel)

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 210

Periode in overleg het hele schooljaar.

Docent Petra van den Berg en Margot van Leeuwen

Lesmateriaal lesbrief met uitleg van materialen en

vilttechniek

Benodigdheden stapel handdoeken en dweilen, aanwezigheid

groepsleerkracht gewenst en evt. 1 of 2

hulpouders

Vilt maken is de oudste vorm van textiel, maar hipper dan ooit.

Van wol kun je alles maken. Nog maar weinig scholen geven les

in textiele werkvormen. Haal vilt terug in de klas met Vilten is

voor iedereen. Met vilt is het mogelijk om in korte tijd veel

resultaat te boeken. De vrolijke kleuren en de zachtheid van de

wol nodigen kinderen van alle leeftijden, jongens en meisjes, uit

tot het werken met vilt. Ook voor minder handige kinderen is dit

erg geschikt materiaal. Naast het (tactiele) vilten, krijgen de

kinderen ook gevoel voor kleurgebruik en het gebruik van

vormen. Zo leren ze composities maken.

De kinderen kunnen individueel werken, maar ook groepswerk is

mogelijk. In overleg kan de groepsleerkracht een thema

aandragen. In groep 7 en 8 kunnen kinderen bijvoorbeeld een

telefoontasje, etui , zelfportret of tasje maken.

Groep 7 en 8 | BplusC.nl 50

NIEUW

Yogakids op school

Discipline lifestyle (lichaam en geest)

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten per halve klas (120 min.)

Prijs € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Patrick Westendorp (BplusC)

Benodigdheden speellokaal of gymzaal, (yoga-)matjes, kussens

en/of dekens, cd-speler, aanwezigheid

groepsleerkracht gewenst

NIEUW

De ingrediënten van Yogakids zijn: spel, beweging, adem,

meditatie(-verhaaltjes), klank en ontspanning. De kinderen leren

wat yoga is en ervaren het aan den lijve. De vakleerkracht zorgt

ervoor dat de duizenden jaren oude wijsheid speels wordt

gebracht.

Lachyoga

Discipline lifestyle (lichaam en geest)

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 60 minuten

Prijs € 90

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Alida van Leeuwen (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht, speellokaal of

gymzaal

NIEUW

Lachen is niet alleen leuk maar vooral ook heel gezond. De

kinderen leren in deze les door de lachoefeningen dieper en

meer ontspannen te ademen (buikademhaling). Ook leren ze wat

lachen met je doet, zowel lichamelijk als sociaal. Door een actieve

en open lachhouding worden kinderen zekerder van jezelf en ze

krijgen een actievere en positievere uitstraling naar anderen toe.

Met elkaar lachen helpt ook om pestgedrag te voorkomen

Lachyoga is actief en speels. De vakleerkracht yoga leert de

kinderen om eenvoudige lachtechnieken te gebruiken. Deze les

activeert de lachspieren en bevordert het lachen. Lachyoga past

goed bij een thema rond gezondheid, ontspanning of sport.


Mandala tekenen

Discipline beeldende kunst

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten per halve klas (90 min.)

Prijs € 120

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent Alida van Leeuwen (BplusC)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden tafels en stoelen, papier, tekengerei (potloden

of viltstiften, gum, puntenslijper)

Een mandala is een ronde tekening met terugkerende

elementen. Zowel het kijken naar een mandala als het maken

ervan is een vorm van mediteren. Daarnaast is het maken van

een mandala een creatief proces. Het stimuleert de creativiteit

omdat de kinderen op een eenvoudige manier, door gebruik te

maken van vormen en kleuren, een bijzonder soort tekening

maken.

Stedenband Leiden - Juigalpa

Discipline literatuur

SBO nee

Locatie school

Lessen/duur 2 lessen van 45 minuten

Prijs € 120

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Lesmateriaal leskist met boeken en lesbrief

Leiden heeft een stedenband met Juigalpa in Nicaragua. En met

deze lessen maken de kinderen kennis met het leven van

leeftijdsgenootjes aan de andere kant van de wereld. De lessen

gaan uit naar het boek van Lydia Rood, Papegaaien liegen niet.

Mateo poetst dagelijks schoenen om geld te verdienen. Maar

regelmatig heeft hij honger. Op een dag zet hij stiekem al zijn

spaargeld in tijdens een hanengevecht en denkt zo rijk te

worden. Het boek speelt zich af in Jinotega, Nicaragua.

Tijdens de eerste les wordt voorgelezen uit het boek. Wordt

uitgelegd hoe Lydia Rood inspiratie heeft opgedaan voor het

boek en wordt besproken wat ze tot dusver van het verhaal

vinden en hoe ze denken over de leefomstandigheden van

Mateo. Er blijft een leskist met dezelfde boeken achter in de klas

zodat iedere leerling zelf verder kan gaan in het boek. In de

leskist zit ook een uitgebreide lesbrief met verwerkingsopdrachten

bij het boek.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Tijdens de tweede les worden de opdrachten besproken die de

kinderen gemaakt hebben en gaan de kinderen met elkaar in

debat aan de hand van stellingen. Ze worden uitgedaagd om

een mening te vormen over onderwerpen die aan bod komen in

het boek zoals;dierenleed, kinderarbeid en huiselijk geweld.

Graffiti

Discipline beeldende kunst

SBO nee

Locatie schoolplein van de school

Lessen 1 les van 120 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Prijs € 240

Docent Babette van der Meer en extra vakleerkracht

beeldende kunst bij klassen > 15 kinderen

(BplusC)

In de graffiti workshop leren de kinderen welke verschillende

technieken ze kunnen gebruiken met de spuitbus. Het maken

van een graffiti-kunstwerk wordt meestal onderschat, want het

gebruik van de spuitbus zelf vergt wel enige oefening. In deze les

leren de kinderen simpele trucjes om bepaalde graffitilettertechnieken

toe te passen. Ze werken het thema letters uit

en leren hoe ze van een eigen letterontwerp een sjabloon

kunnen uitsnijden. Behalve die lettertechniek is er ook aandacht

voor het gebruik van kleur en vormen. Het maken van een

groepskunstwerk is in overleg met de vakleerkracht beeldende

kunst ook mogelijk, naast het maken van individuele

werkstukken.

Afrika - Een swingend feest

Discipline muziek

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 45 minuten per halve klas (90 minuten)

Prijs € 120

Periode In overleg het hele schooljaar

Docent Judien Luinenburg (BplusC)

Benodigdheden aanwezigheid van de groepsleerkracht, cdspeler,

leeg lokaal (tafels en stoelen aan de kant)

Afrika - Een swingend feest zit vol spetterende zang en

opzwepende percussie. De muziek van deze les heeft iets

magisch. Kinderen gaan er helemaal in op. Ze leren Afrikaanse

liedjes in het Zulu of het Yoruba eventueel aangevuld met een

couplet in het Engels of het Nederlands.

51

NIEUW

De typisch Afrikaanse solo-koorzang maakt dat de kinderen de

liedjes snel meezingen. Voor kinderen die graag solo of in kleine

groepjes zingen is alle ruimte.

Omdat zang en percussie in Afrika altijd met elkaar verbonden

zijn leren de kinderen, naast zingen, ook een swingend ritme.

Daarvoor rouleren verschillende instrumenten door de klas. Op

deze manier ervaren de kinderen hoe de verschillende ritmes van

elk instrument in elkaar passen en hoe ze met elkaar een

dynamisch geheel vormen. De vakleerkracht neemt tien djembés

mee.

Hiphop in da house

Discipline dans

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 4 lessen van 60 minuten

Prijs € 270

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

Urban dance is een verzamelnaam voor diverse dansstijlen die

zijn ontstaan vanuit de hiphopscene. Denk aan popping, locking,

breaking, streetdance, newflow, old scool etc. Deze dansstijlen

zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse dansaanbod.

Dat is ook niet vreemd, want de muziek is vlot, de bewegingen

zien er cool uit en zelfs met weinig danservaring kan je al vrij snel

een leuk resultaat bereiken.

Dansmix

Discipline dans

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 4 lessen van 60 minuten

Prijs: € 270

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

NIEUW

Kennismaken met verschillende vormen van dans en muziek

staat in Dansmix centraal. Hiphop, jazzdance, salsa en

werelddans: deze stijlen kunnen allemaal aan bod komen. De

vakleerkracht vertelt ook meer achtergrondinformatie over deze

verschillende stijlen. Deze lessenserie kan afgesloten worden met

een eindpresentatie.

Groep 7 en 8


Instant choreografie

Discipline dans

SBO nee

Locatie school

Lessen/duur 4 lessen van 60 minuten

Prijs € 270

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

Tijdens Instant choreografie gaan de kinderen zelf actief aan de

slag met het creëren van dans. Ze gaan geen pasjes kopiëren

maar ontdekken zelf bewegingen. De vakleerkracht dans

moedigt hen aan hun inspiratie uit dagelijkse handelingen te

halen, uit de eigen belevingswereld van de kinderen. Ook daagt

de vakleerkracht hen uit om in de schoenen van de choreograaf

te gaan staan. Welke keuzes kunnen ze maken? Hoe plaats je

dansers in de ruimte? Wat voor effect heeft de muziekkeuze op

de dynamiek en sfeer van de choreografie? Stel dat het stuk in

het theater zou worden opgevoerd, wat voor lichteffecten en

kostuums zou je dan kiezen?

Met verschillende lesmethodes gaat de vakleerkracht met de

kinderen aan de slag. Zoals het interactief choreografie spel, een

methode waarbij door middel van het kiezen van kaarten snel

een concrete choreografische vorm ontstaat. Deze lessenserie

kan afgesloten worden met een eindpresentatie.

Musicalexperience

Discipline muziek, dans en toneel

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs: € 1450

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht dans (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

NIEUW

NIEUW

Tijdens deze vrolijke les gaan de kinderen aan de slag met de drie

theaterdisciplines die bij musical horen: zingen, dansen en

acteren. De kinderen leren een liedje met bijbehorende dans uit

een bekende musical. Daarnaast gaan zij een scène of personage

uitbeelden uit die musical. Wie of wat dat kan zijn? Denk

bijvoorbeeld aan de weesjongens van Oliver Twist, de

sprookjessfeer van Belle en het Beest of de highschool-perikelen

van Grease.

Soap - Van cliffhangers en close-ups

Discipline toneel

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

De gebeurtenissen in een soap zijn een overdreven variant van

het dagelijks leven. In soaps kunnen mensen herrijzen uit de

dood, dertig keer opnieuw met elkaar trouwen, compleet

veranderen van uiterlijk en nog veel meer. Daarom is het juist zo

leuk om naar te kijken. Nog leuker is het om het na te spelen.

Acteren in een soap is een vak apart. In deze les ervaren de

kinderen dat aan den lijve. Vooral de gepijnigde blikken recht in

de camera aan het eind van een sleutelscène vergen oefening.

Soap - Van cliffhangers en close-ups is een hilarische maar ook

leerzame toneelles, met een vleugje mediawijsheid er doorheen.

Levensecht - Speel je eigen leven

Discipline toneel

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 150

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (BplusC)

Benodigdheden cd-speler, speellokaal of gymzaal

Levensecht - Speel je eigen leven begint met een gesprek over

de dagelijkse gebeurtenissen in het leven van de kinderen. Wat

gebeurt er thuis aan tafel, op het schoolplein, in de winkel, in de

klas of op de sportclub? Vervolgens gaan de kinderen deze

dagelijkse situaties gebruiken als inspiratie voor een scène. Hoe

bouw je een spanningsboog op? Welke emoties herken je en

hoe speel je die? Hoe kan je met je lichaamstaal en stemgebruik

de scène sterker maken? Aan het eind van de les laten de

kinderen aan elkaar hun scènes zien.

Groep 7 en 8 | BplusC.nl 52

NIEUW

NIEUW

Nationale Voorleeswedstrijd - Lokaal

Discipline literatuur

SBO ja

Locatie wordt in december 2012 bekend gemaakt

Lessen/duur middag

Prijs ca. € 19,50 (via Stichting Lezen)

Uitbreiding voorronde op school georganiseerd door

jeugdbibliothecaris BplusC tegen meerprijs van

€ 40 voor 60 minuten

Periode februari 2013

Docent vakjury

Voorbereiding afvaardigen van 1 voorleeskampioen per

school,

zelf inschrijven vóór 1 december 2012 op

www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

BplusC organiseert in samenwerking met ProBiblio ook dit jaar

weer de lokale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. De

schoolkampioenen nemen het tegen elkaar op. Twee van hen

gaan door naar de regionale ronde en mogelijk ook naar de

provinciale ronde. En misschien halen ze zelfs de landelijke finale,

zoals Max van de Eerste Leidse Schoolvereniging in 2011 (bij de

druk van deze brochure is nog niet bekend hoe hij de finale heeft

doorstaan). De school van de winnaar van de lokale ronde

ontvangt voor een jaar het wisselbeeld van BplusC.

Voorleeskoffer

Discipline literatuur (leesbevordering)

SBO ja

Locatie school

Prijs gratis (OK), € 25 (niet OK school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal boek met attributen en/of luisterboeken op cd,

dvd, cd-roms en games

Een Voorleeskoffer bevat één prentenboek of voorleesboek met

attributen en multimedia. De materialen zijn zeer geschikt ter

ondersteuning van het interactief voorlezen. Daarnaast kunnen

ze gebruikt worden bij een verteltafel of tentoonstelling. De

kinderen kunnen het verhaal telkens weer opnieuw naspelen en

beleven. Veel attributen bij de voorleeskoffer zijn speciaal

vervaardigd door Leidse kunstenaars.

Het doel van de Voorleeskoffer is om kinderen laten ontdekken

dat naspelen en beleven van een prentenboek leuk is. Kinderen

vergroten hiermee hun woordenschat.


Titels voor groep 7

Brief voor de koning

Matilda

Charlotte’s web

Kruimeltje

Lang leve de koningin

Ronja de roversdochter

Titels voor groep 7 en 8

Briefgeheim

Gaten

Harry Potter en de Steen der wijzen

Harry Potter en de Geheime kamer

Hoe overleef ik…

Hoe overleef ik mezelf/mijn eerste zoen

Mariken

Max en de maximonsters

Meester van de zwarte molen

Narnia

Oorlogswinter

Polleke

Sjakie en de chocoladefabriek

Spiderwick chronicle

Tien torens diep

Timboektoe

De tasjesdief

Titels voor groep 8

Achtste groepers huilen niet nieuw

Afblijven

Brugklas

De jongen in de gestreepte pyjama

Kruistocht in spijkerbroek

Niveau lezen collectie

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep alleen OK school

Locatie school

Prijs gratis

Lesmateriaal 2 boeken per kind per niveauleesgroep

Leesboeken voor beginnende lezers, maatjes lezen, tutorlezen

e.d. U kunt zelf uitzoeken tijdens de openingsuren, een opdracht

geven kan ook. Per groep bestaat een collectie uit circa 50

exemplaren (2 boeken per kind). De materialen leent u voor een

half jaar.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Collectie schakelklas

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep alleen OK school

Locatie school

Prijs gratis

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal ca 15 tot 25 boeken per thema

Taal stimulerende collectie op maat bij uw activiteit voor

internationale klassen en schakelklassen. Ook ter wereldoriëntatie.

Ben jij wel goed mediawijs? - Webstuk

Discipline literatuur en mediawijsheid

SBO ja

Locatie bibliotheeklocatie (Nieuwstraat, ‘t Spoortje of

Leiderdorp)

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 40

Uitbreiding meer lessen à € 40 per les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/ mediacoach (BplusC)

Lesmateriaal bibliotheekmedia en computers (26 in locatie

Nieuwstraat, 15 in locatie ’t Spoortje en 10 in

locatie Leiderdorp)

Benodigdheden mailadres van de groep

In de bibliotheek gaan de kinderen zoeken in de digitale collectie

en in boeken. Ze leren daarbij op een bewuste, kritische en

actieve manier omgaan met media (mediawijsheid). Ze leren

betrouwbare informatie te onderscheiden van niet betrouwbare.

Na het bezoek kan de groep de opgeslagen informatie mee naar

school nemen. De bibliotheekboeken die de kinderen na het

bezoek nog nodig hebben, kunnen zij lenen op een speciale pas.

Op een vervolgochtend werkt de groep verder met

ondersteuning (advies en materialen) van de bibliotheek.

Webstuk is een project dat in overleg met de leerkracht

vormgegeven wordt. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld zelf

kiezen hoeveel keer de groep komt.

53

Groep 7 en 8


Ben jij wel goed mediawijs? - Databaas

Discipline literatuur en mediawijsheid

SBO ja

Locatie bibliotheeklocatie (Nieuwstraat, ‘t Spoortje of

Leiderdorp), in overleg op school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 40

Uitbreiding meer lessen à € 40 per les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach (BplusC)

Lesmateriaal bibliotheekmedia en computers (26 in locatie

Nieuwstraat, 15 in locatie ’t Spoortje en 10 in

locatie Leiderdorp)

NIEUW

Ontwikkelingen binnen de media volgen elkaar in hoog tempo

op. Het is belangrijk dat kinderen leren om te gaan met oude

(televisie, radio, pers, film) en nieuwe media (internet, sms, Ipad).

Databaas maakt kinderen wijs op het web. De jeugdbibliothecaris

of mediacoach maakt hen bewuster van de

mogelijkheden en invloed van verschillende media.

Ben jij wel goed mediawijs? - Duckstad

Discipline literatuur en mediawijsheid

SBO ja

Locatie bibliotheeklocatie (Nieuwstraat, ‘t Spoortje of

Leiderdorp), in overleg op school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 40

Uitbreiding meer lessen à € 40 per les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach (BplusC)

Lesmateriaal bibliotheekmedia en computers (26 in locatie

Nieuwstraat, 15 in locatie ’t Spoortje en 10 in

locatie Leiderdorp)

NIEUW

Ontwikkelingen binnen de media volgen elkaar in hoog tempo

op. Het is belangrijk dat kinderen leren om te gaan met oude

(televisie, radio, pers, film) en nieuwe media (internet, sms, Ipad).

Aan de hand van een speciale editie van de Donald Duck,

Wifiwijs in Duckstad, komen de kinderen met verschillende

thema’s in aanraking. Ze vergroten hun kennis en vaardigheden

op het gebied van media door met elkaar in gesprek te gaan en

door middel van opdrachten.

Ben jij wel goed mediawijs? - op maat

Discipline literatuur en mediawijsheid

SBO ja

Locatie bibliotheeklocatie (Nieuwstraat, ‘t Spoortje of

Leiderdorp), in overleg op school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 40

Uitbreiding meer lessen à € 40 per les van 90 minuten

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach (BplusC)

Lesmateriaal bibliotheekmedia en computers (26 in locatie

Nieuwstraat, 15 in locatie ’t Spoortje en 10 in

locatie Leiderdorp)

Ontwikkelingen binnen de media volgen elkaar in hoog tempo

op. Het is belangrijk dat kinderen leren om te gaan met oude

(televisie, radio, pers, film) en nieuwe media (internet, sms, Ipad).

In overleg met de groepsleerkracht kan de jeugbibliothecaris of

mediacoach ook rond een ander mediawijs thema met de

kinderen aan de slag. Suggesties voor thema’s zijn:

1. De invloed van televisie: Hoe komen programma’s tot stand?

Hoe beïnvloeden ze de kijker? Kinderen leren kritisch kijken aan

de hand van fragmenten.

2. De invloed van reclame: Welke reclames zijn leuk en waarom?

Wat is het geheim van reclame? Welke woorden zijn versterkend

en misleidend? Kinderen leren kritisch kijken aan de hand van

reclameframenten.

3. Sociale media: Hyves, Twitter, Facebook: hoe gebruik je sociale

media? Hoe bescherm je je eigen account? Wat zet je op je

profiel en wat juist niet? Kinderen leren kritisch omgaan met

sociale media door middel van voorlichting.

4. Google: Hoe zoek je informatie op internet? Hoe weet je of de

gevonden informatie betrouwbaar is? Kinderen leren kritisch

omgaan met Google en andere informatie op internet aan de

hand van oefeningen en voorlichting.

Groep 7 en 8 | BplusC.nl 54

NIEUW

Twitter naar het verleden

Discipline mediawijsheid

Doelgroep alleen groep 8

SBO ja

Locatie school of bibliotheeklocatie

Lessen/duur 1 les van 45 minuten

Prijs € 30

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach (BplusC)

NIEUW

Twitteren is het medium waarmee volgens sommige mensen de

economie kan worden voorspeld. Het wereldnieuws verspreidt

zich razendsnel via Twitter en iedereen houdt bij wat hij of zij aan

het doen is of wat hij ergens van vindt.

Hoe had het verleden er uitgezien met twitter? Aan de hand van

het boek Helden! maken de kinderen kennis met helden uit het

verleden. Daarnaast leren ze hoe ze een Twitter bericht kunnen

sturen. Ze schrijven een bericht aan één van hun helden uit het

verleden.

@AnneFrank ik ben onder de indruk van wat je allemaal hebt

meegemaakt, was je soms bang #achterdekast

Deze Twitter berichten kunnen opgehangen worden in de klas.

Het boek blifjt nog vier weken in de klas, zodat de

groepsleerkracht hier nog uit voor kan lezen. Met de lesbrief kan

de leerkracht nog verder werken rond dit thema.

Licht op Rembrandt

Discipline toneel

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 5 of 10 lessen van 60 minuten

Prijs € 400 (5 lessen) of € 800 (10 lessen)

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht toneel (Jeugdtheaterschool Leiden)

Lesmateriaal lesbrief

Benodigdheden leeg speellokaal, aanwezigheid

groepsleerkracht

NIEUW

Licht op Rembrandt is er in twee varianten: klein en groot. Het

kleine project bestaat uit twee toneellessen en drie lessen waarin

gewerkt wordt naar een presentatie. Het grote project bestaat uit

vijf toneellessen en vijf lessen waarin gewerkt wordt naar een

presentatie.


De toneellessen van dit project zijn gebaseerd op de schilderijen

van Rembrandt. Verschillende lesthema’s komen aan bod:

hoeden en petten, karakters, status, compositie en emoties. De

vakleerkracht neemt concrete materialen als hoeden en kragen

uit die tijd mee. De lessen daarna werken de kinderen aan een

presentatie over de tijd van Rembrandt. De presentatie is voor

ouders en medekinderen. De kinderen spelen het stuk vanuit

een ‘tableau vivant’ in een grote schilderijenlijst met het

beroemde Rembrandt licht. Klassen groter dan 20 worden

gesplitst bij werken aan de presentatie

Ter voorbereiding op iedere les is het belangrijk dat de

groepsleerkracht de kinderen voorbereidt op de lesstof. In de

lesbrief staat beschreven op welke manier. Er zit ook een

lesboekje voor de kinderen bij.

In dit project komen kinderen op een speelse manier in contact

met cultureel erfgoed. Ze ontwikkelen cultureel bewustzijn en

culturele expressie, sociale competenties en taalvaardigheid. Lees

op pagina 6 verder over Jeugdtheaterschool Leiden e.o.

Zoek het uit!

Discipline cultureel erfgoed

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 90 minuten

Prijs € 120

Periode in overleg het hele schooljaar op dinsdag,

donderdag en vrijdag

Docent 2 vakleerkrachten cultureel erfgoed (PRAE)

Lesmateriaal lesbrief met voorbereidende les, gastles en

verwerkingsles

Benodigdheden klaslokaal met stoelen in een kring, digitaal

schoolbord (optioneel), aanwezigheid

groepsleerkracht

Wat is archeologie? Wat doet een archeoloog? Ontdek het met

een echte archeoloog in de klas! De vakleerkracht neemt

originele vondsten uit Leiden mee en vertelt aan de hand van

afbeeldingen wat haar werk inhoudt. Daarna nemen de kinderen

het werk van de archeoloog onder de loep: zij gaan aardewerk

dateren, dierenbotten determineren, scherven aan elkaar plakken

tot complete potjes en de functie van mysterieuze vondsten

achterhalen. In Zoek het uit! krijgen ze de kans om even in de

huid van een echte archeoloog te kruipen. Lees op pagina 6

verder over PRAE.

BplusC in het onderwijs 12|13

NIEUW

Kunstroute Scholenproject

Discipline beeldende kunst

SBO ja

Locatie atelier in Leidse binnenstad, school en

De Lakenhal

Lessen/duur 1 atelierbezoek van 45 minuten, 1 projectles

van 45 minuten, 1 bezoek aan museum De

Lakenhal, 1 bezoek aan Kunstroute Leiden

(facultatief )

Prijs € 50

Periode atelierbezoek in september, projectles en

bezoek De Lakenhal in oktober

Docent Leidse kunstenaar

Lesmateriaal lesbrief

Voorbereiding zelf inschrijven voor 15 juni 2012 per mail naar

info@kunstrouteleiden.nl o.v.v. contactgegevens

van de school, groep en leerkracht

Benodigdheden aanwezigheid groepsleerkracht en 1 begeleider

per 10 kinderen

Het Kunstroute Scholenproject start in september met een

bezoek aan het atelier van een Leidse kunstenaar. Daar kunnen

de kinderen kennismaken met een kunstenaar en de ruimte die

iets vertelt over zijn of haar werkwijze en werk. Hoe komt een

kunstwerk tot stand? Op welke manier kan een kunstenaar zijn of

haar werk presenteren?

Met deze vragen in het achterhoofd kunnen de kinderen op pad

tijdens de open atelierroute van Leiden op 22 en 23 september

2012. Dit jaar staat de Kunstroute geheel in het teken van de

parel, symbool van schoonheid en mystiek en door de eeuwen

heen een geliefd thema voor beeldend kunstenaars. Een parel

wordt gekoesterd en zit beschermd in een schelp. Ook

kunstenaars hebben dingen die zij zo belangrijk vinden dat ze

het willen koesteren en veilig willen stellen voor de eeuwigheid.

Wat dat is? En op welke manier ze dat doen? Dat is te zien in de

tentoonstelling Parelen in kunst, natuur en dans in De Lakenhal

die de kinderen in oktober bezoeken. Ook de vraag of kunst wel

iets voor de eeuwigheid is komt hierin terug. Want is kunst soms

niet juist een reactie op de actualiteit?

Wat zouden kinderen willen koesteren? Met deze vraag gaan de

kinderen in oktober aan de slag als de kunstenaar in de klas

komt. Als je iets wilt bewaren kun je het letterlijk wegstoppen,

maar wat nu als je het moois juist wilt tonen op zo’n manier dat

andere mensen er respectvol mee omgaan? Daar zijn

kunstenaars heel bedreven in.

55

NIEUW

De kunstenaar geeft de kinderen voorbeelden, tips en trucs om

zelf aan de slag te gaan.

Zelfportret schilderen

Discipline beeldende kunst

SBO ja

Locatie school

Lessen/duur 1 les van 120 minuten

Prijs € 275

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent 2 vakleerkrachten beeldende kunst

(Rembrandts Dochters)

Lesmateriaal (digitale) lesbrief over verhoudingen in het

gezicht

Voorbereiding maken tekening van gezicht ‘en face’

Benodigdheden ontvangst vakleerkrachten 30 minuten voor

aanvang, aanwezigheid groepsleerkracht, kraan

NIEUW

In de workshop Zelfportret schilderen bekijken de kinderen een

aantal (zelf )portretten van bekende kunstenaars. Na een uitleg

over het materiaalgebruik gaan de kinderen een zelfportret

schilderen met acrylverf op schilderdoek van 30 bij 40 cm.

Ter voorbereiding op dit bezoek is het belangrijk dat de

groepsleerkracht de kinderen vooraf een tekening van een

gezicht ‘en face’ laat maken. Dit staat beschreven in de lesbrief.

Lees op pagina 6 verder over Rembrandts Dochters.

Groep 7 en 8


0-12 jaar

Groep 1 en 2

Cultuur Vrij

Educat B en de schoolmediatheek

Discipline literatuur en media

Doelgroep leerkrachten en directie

Locatie school

Prijs ca. € 165,- (hoofdlocatie), € 129,- (dependance)

Periode per schooljaar

Benodigdheden boeken en media van de schoolmediatheek

Educat-B is een compleet zoek- en uitleensysteem voor de

schoolmediatheek, ontwikkeld door openbare bibliotheken.

Educat-B is uiterst geschikt voor het beheer van de

schoolmediatheek, als toegang tot Internet, ter ondersteuning

van informatie-educatie en ter ondersteuning van

leesbevordering.

Met Educat-B kunnen kinderen op een speelse en eenvoudige

wijze kennismaken met alle aspecten van een geautomatiseerde

catalogus. Het zoeken in de catalogus kan op veel manieren: op

titel, schrijver, serie, onderwerp, Avi, of losse woorden uit de titel.

Het is ook mogelijk door te zoeken op internet (Davindi en web

catalogus van de bibliotheek). Kinderen vanaf groep 4 kunnen er

zelfstandig mee (leren) werken.

Medio 2013 gaat Educat-B over naar V@school. Scholen met een

Educat-B abonnement worden tijdig geïnformeerd.

Lenen met de groep

Discipline literatuur en media

SBO ja

Locatie bibliotheeklocaties (BplusC)

Prijs 1-100 kinderen: € 35

101-200 kinderen: € 65

201-300 kinderen: € 100

301-400 kinderen: € 130

401-500 kinderen: € 165

501-600 kinderen: € 195

601-700 kinderen: € 225

701-800 kinderen: € 255

801-900 kinderen: € 285

901-1000 kinderen: € 315

Periode per schooljaar

Uitbreiding eenmalig 1 les van 30 minuten ter introductie

van Lenen met de groep door

jeugdbibliothecaris tegen meerprijs van € 12,50

Voorwaarden 2 objecten per kind of leerkracht (Leiden),

10 objecten per groep (Leiderdorp), leentermijn

van 6 weken, reguliere te-laat-vergoedingen,

1 bibliotheekpas per groep, bibliotheekpas

staat op naam van de instelling en blijft in de

bibliotheek , leerkracht is verantwoordelijk voor

geleende materialen

Kinderen kunnen met de groep boeken lenen bij de bibliotheken

van BplusC. Via Lenen met de groep krijgt de groep een

bibliotheekpas waarmee de kinderen het hele schooljaar boeken

kunnen lenen. Het vormt een dynamische aanvulling op de

klassebibliotheek of schoolmediatheek.

0-12 jaar | BplusC.nl 56

Bibliotheekbezoek op verzoek

Discipline literatuur en/of mediawijsheid

SBO ja

Locatie school of bibliotheeklocatie

Lessen/duur in overleg

Prijs € 40 per uur

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach (BplusC)

Ook kan de school een bezoek aan de bibliotheek inbedden met

een les of introductie door een jeugdbibliothecaris of

mediacoach. Samen met de school bepaalt hij/zij het doel en de

inhoud van het bezoek. Tijdens een Bibliotheekbezoek op

verzoek krijgt de klas bijvoorbeeld een uitleg over de catalogus

van de bibliotheken. Deze voorlichting kan in overleg ook op

school plaatsvinden.

Projectcollectie op maat - klein

Discipline literatuur en media

SBO ja

Locatie kindercentrum of school

Prijs € 7,50 (school die Lenen met de groep

afneemt), € 17,50 (geen Lenen met de groep)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal 10 boeken en/of multimedia en evt.

illustrerende voorwerpen en een lesbrief

Een Projectcollectie op maat bevat informatieve en verhalende

boeken over een door de school of het kindercentrum

aangedragen thema. BplusC stelt deze samen en zorgt voor een

verrassende inhoud. In overleg kunnen we de boeken aanvullen

met audiovisuele media of illustrerende voorwerpen.

De collecties zijn uitermate geschikt bij projecten en

themaweken. Denk bijvoorbeeld aan de canon van Nederland.

Deze bestaat uit vijftig vensters of onderwerpen, die samen een

overzicht vormen van wat iedereen minimaal zou moet weten

van de geschiedenis en cultuur van Nederland. Ook stellen wij

collecties samen rond het thema van de Kinderboekenweek.

Andere thema’s als seizoenen en de wereld zijn zeer geschikt

voor een projectcollectie. Tot slot kunnen wij een cultuurkrat,

sprookjeskrat of kunstkrat samenstellen.

Per thema zijn er verschillende kratten die zijn onderverdeeld in

de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. De kratten kunnen ook

schoolbreed ingezet worden.


Projectcollectie op maat - groot

Discipline literatuur en media

SBO ja

Locatie kindercentrum of school

Prijs € 15 (school die Lenen met de groep afneemt),

€ 25 (geen Lenen met de groep)

Periode in overleg het hele schooljaar

Lesmateriaal 25 boeken en/of multimedia en evt.

illustrerende voorwerpen en een lesbrief

Een Projectcollectie op maat bevat informatieve en verhalende

boeken over een door de school of het kindercentrum

aangedragen thema. BplusC stelt deze samen en zorgt voor een

verrassende inhoud. In overleg kunnen we de boeken aanvullen

met audiovisuele media of illustrerende voorwerpen. Lees verder

op pagina 56

Jeugdbibliothecaris/ mediacoach

Discipline literatuur en/of mediawijsheid

SBO ja

Locatie school of bibliotheeklocatie

Lessen/duur in overleg

Prijs € 40 per uur

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach (BplusC)

BplusC biedt producten en projecten aan op het gebied van

taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Daarnaast

kunnen de jeugdbibliothecarissen en mediacoaches in overleg

met de school producten en projecten op maat ontwikkelen en/

of organiseren. Deze bieden ondersteuning of inspiratie voor de

dagelijkse vakken op school.

Ook kan de school een bezoek aan de bibliotheek inbedden met

een les of introductie door een jeugdbibliothecaris of

mediacoach. Samen met de school bepaalt hij/zij het doel en de

inhoud van het bezoek.

BplusC in het onderwijs 12|13

Vakleerkracht

Discipline beeldende kunst, dans, muziek, toneel, media,

mediawijsheid, literatuur en cultureel erfgoed

SBO ja

Locatie school of BplusC locatie

Lessen/duur in overleg

Prijs € 60 per uur

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent vakleerkracht (BplusC)

BplusC biedt producten en projecten aan op het gebied van

beeldende kunst, dans, muziek, toneel, media, mediawijsheid,

literatuur en cultureel erfgoed. Daarnaast kunnen de

vakleerkrachten in overleg met de school producten en

projecten op maat ontwikkelen en/of organiseren. Deze bieden

ondersteuning of inspiratie voor de dagelijkse vakken op school..

OnderwijsKansen op maat

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep alleen OK school en kindercentrum

SBO nee

Locatie school of bibliotheeklocatie

Lessen/duur in overleg

Prijs gratis

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach (BplusC)

De OnderwijsKansen Bibliotheek biedt producten aan op het

gebied van taalontwikkeling en leesbevordering. Daarnaast

kunnen medewerkers van de OK Bibliotheek een OK school of

kindercentrum advies geven, informatie verstrekken en

ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan in de vorm van

producten en projecten op maat zijn die de medewerkers in

overleg met de school ontwikkelen en/of organiseren.

57

0-12 jaar


Voorstellingen Cultuur & School

Zwart op Wit

Discipline theater, beeldende kunst, literatuur

Doelgroep groep 1 t/m 3

SBO/SO ja, groep 1 t/m 4

Locatie VS Mareland of theater in Leiden en

OBS Morskring

Lessen/duur 1 voorstellingsbezoek van ca. 50 minuten

Periode maandag 18 en dinsdag 19 maart 2013

Gezelschap Unieke Zaken

Lesmateriaal lesmap met cd

Voorbereiding lesmateriaal behandelen, theaterbezoek

voorbereiden, vervoer naar locatie organiseren

Benodigdheden besloten ruimte (leeg en schoon), speelvlak 6 x

6 x 3,5 meter, verduistering gewenst, ontvangst

gezelschap, vervoer

Kerndoelen Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (47) en

Kunstzinnige oriëntatie (54, 55, 56)

In een wit en maagdelijk decor liggen meneer Geel en meneer

Roze. Ze worden wakker. Meneer Geel en meneer Roze hebben

geen flauw idee wie ze zijn. Er borrelen allerlei vragen op: Hoe

zijn we hier terechtgekomen? Wie zijn we? Wat doen we hier?

Waar wachten we op? De twee onnozele, onverbeterlijk naïeve

figuren bedenken allerlei antwoorden en fantaseren er vrolijk op

los. Op zoek naar antwoorden bouwen ze tal van verschillende

omgevingen die bij hun overdenkingen horen. Gaandeweg

komen ze erachter dat niet elke vraag een antwoord heeft en dat

er altijd vragen zullen overblijven. Dan komt een man

tevoorschijn. Hij komt voelen of Geel en Roze droog zijn en

neemt ze onder zijn arm mee. Meneer Geel en meneer Roze

blijken twee poppen te zijn die in de zon lagen te drogen…

Inspiratiebron van Zwart op Wit is het werk Geel en roze van

William Steig (1907–2003), de befaamde Amerikaanse tekenaar

en jeugdboekenschrijver, ook bekend van het boek Shrek.

Deze voorstelling is een organisch vervolg op De avonturen van

Aardje Stapper die in 2010 en 2011 in ons programma stond.

Unieke Zaken maakt theater met een mengeling van mime,

beeldend theater, muziek en objectentheater. Er is altijd veel te

zien, te horen en te beleven. Ook deze voorstelling is weer

humoristisch en heeft een licht filosofische ondertoon.

Indeling scholen bij Zwart op Wit

School Groepen Aantal ll. Code

Brug/ Houtmarkt schildpad

kikker

beer

vlinder

12

8

6

12

ELS 1 en 2 (4 kl.) 90 4

Korte Vliet zee

12 2

strand

14

Mareland kleuters (3 kl.) 75 1

Morskring 1 en 2 (4 kl.) 112 3

1 en 2 (1 kl.) 28 4

Thermiek K LG (2 kl.)

24 1

K MG (2 kl.)

14

MG/ LG (1 k.)

9

MG/ LG (1 k.)

9

2

MG (2 kl.)

14

Code

LG (2 kl.)

26

1 maandag 18 maart 2013 om 10.30 uur in theater in Leiden

of VS Mareland

2 maandag 18 maart 2013 om 13.30 uur in theater in Leiden

of VS Mareland

3 dinsdag 19 maart 2013 om 10.30 uur in OBS Morskring

4 dinsdag 19 maart 2013 om 13.30 uur in OBS Morskring

Voorstellingen Cultuur & School | BplusC.nl 58

2

Aap en Beer

Discipline theater

Doelgroep groep 3 en 4

SBO ja, groep 3 t/m 5

Locatie theater in Leiden

Lessen/ duur 1 voorstellingsbezoek, ca. 60 minuten

Uitbreiding projectcollectie Van A tot Z, zie pagina 59.

Periode maandag 4 en dinsdag 5 maart 2013

Gezelschap Raaijmakers en Geerlings/ STIP producties

Lesmateriaal lesbrief, projectcollectie (tegen betaling, zie p. 59)

Voorbereiding lesmateriaal behandelen, theaterbezoek

voorbereiden, vervoer naar locatie organiseren

Benodigdheden vervoer naar locatie

Kerndoelen Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (35, 44,

50) en Kunstzinnige oriëntatie (54, 55, 56)

Aap en Beer zijn op zoek naar een mysterieuze schat. Onderweg

komen ze de meest uiteenlopende eenlettergrepige dingen en

dieren tegen. Aap, Beer, Chips, Deur, Eng.

Eén ding is zeker: dit bizarre avontuur begint bij A en eindigt bij Z.

Daar zitten 24 verrassende letters tussen: letters die mogen,

letters die moeten, letters die even pijn doen en leuke letters om

opgelucht bij te lachen. Zo komen ze een deur tegen, zomaar uit

het niets. Op de deur staat met grote letters ‘ik’. Beer: “Ik ben ik,

dus ik moet hier in.” Aap: “Ik ook.” Beer: “Wat?” Aap: “Ik ben ook ik!”

Beer: “Nee, jij bent jij.” Aap: “Hè.” Beer: “Ik ben ik, en jij bent jij. Dus

deze deur is bedoeld voor mij.”

Aap en Beer is een meeslepende, fysieke voorstelling met

hilarische confrontaties, absurde dialogen en ontregelend

spektakel. Het is een brutale roadtrip naar het gelijknamige ABCboek

van Wim Hofman dat in 1984 dubbel bekroond werd.

Job Raaijmakers en René Geerlings maken voorstellingen met

humor en gedurfde beelden. Ze ontregelen graag met

onverwachte wendingen. Raaijmakers is Aap en Geerlings is Beer.

Ze zijn dus spelende theatermakers of spelers die theater maken.

Met Aap en Beer heeft het duo de Zilveren Krekel 2012

gewonnen. Ze maken nu kans op de Gouden Krekel 2012 die in

september dit jaar uitgereikt wordt. De VSDC Jeugdtheaterjury

schreef over de voorstelling: “Met cabareteske allure racen

Raaijmakers en Geerlings langs de letters van het alfabet. (…)


Slapstick, humor, spitsvondige dialoogjes, lettergrapjes,

filosofietjes, poppenspel, beeldend geweld – het ademt allemaal

een originele en frisse energie.” René Geerlings werd in 2010

genomineerd voor de VSCD Mimeprijs. Hij is dit jaar ook te zien in

Peter Pan was hier.

Indeling scholen bij Aap en Beer

School Groepen Aantal ll. Code

Arcade 4 (2 kl.) 53 1

Brug/ Houtmarkt dolfijn 10 3

De Brug/ galjoen

9

3

Wassenaarseweg

tjalk

12

Dolfijn 3/4 15 3

Er Risèlèh 3/4 22 1

Korte Vliet heuvels

14 1

heide

14

Mareland 3

30 1

4

30

Morskring 3 (2 kl.)

45 2

4 (2 kl.)

44

Pacelli 4 12 1

Roomburg 4 28 3

Sleutelbloem/

Kennedylaan

4 17 2

Sleutelbloem/

Boshuizerkade

4 16 3

Springplank 4 (2 kl.) 40 3

Tweemaster/

Broekplein

4 (2 kl.) 40 2

Tweemaster/

Regenboogpad

4 20 2

Viersprong 4 (2 kl.) 36 3

Code

1 maandag 4 maart 2013 om 10.30 uur in theater in Leiden

2 maandag 4 maart 2013 om 13.30 uur in theater in Leiden

3 dinsdag 5 maart 2013 om 10.30 uur in theater in Leiden

BplusC in het onderwijs 12|13

Van A tot Z - projectcollectie

Discipline literatuur en media

Doelgroep groep 3 en 4

SBO ja, groep 3 t/m 5

Prijs € 25

Periode rond de voorstelling 4 weken te leen

Lesmateriaal 1 boek om te houden en 4 boeken en/of

andere media te leen

Voorbereiding ophalen in dichtstbijzijnde bibliotheeklocatie of

bibliobus

Van A tot Z is een en al letterpret. Het is een collectie vol korte

verhalen, spelletjes en grapjes rond letters en eenvoudige

woorden, aangevuld met informatie over optreden en

toneelspelen. Het boek Van aap tot zip van Wim Hofman is een

cadeau aan de klas, om nog veel langer van te genieten.

De collectie Van A tot Z sluit aan bij de voorstelling Aap en Beer

van Raaijmakers en Geerlings/ STIP producties.

59

Zwart op Wit

Aap en Beer

Mister Anansi

Voorstellingen Cultuur & School


Ik ben een held

Discipline muziek, theater, literatuur

Doelgroep groep 3 t/m 5

SBO/ SO ja, groep 3 t/m 6

Locatie theater in Leiden

Lessen/duur 1 voorstellingsbezoek, ca. 60 minuten

Uitbreiding projectcollectie Ik ben een held, zie pagina 60

Periode maandag 24 en dinsdag 25 september 2012

Gezelschap Orkest Max Tak

Lesmateriaal lesbrief (onder voorbehoud), projectcollectie

(tegen betaling, zie p. 60)

Voorbereiding lesmateriaal behandelen, theaterbezoek

voorbereiden, vervoer naar locatie organiseren

Benodigdheden vervoer naar locatie

Kerndoelen Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (34, 35)

en Kunstzinnige oriëntatie (54, 55, 56)

“Pap, lees je voor?” vroeg ik. “Nee,” zei hij, “dit boek is te eng. Er

komt een monster zonder kop in voor, en een spook onder het

bed, en een vis met scherpe tanden! Ik durf niet te kijken, hoor,

lees het boek zelf maar, dat kun je best, je hebt al een half jaar les.”

“Goed,” zei ik, “ik ben niet bang voor een spannend verhaal.

Ik ben een held!”

Ik ben een held gaat over een heldhaftige jongen en zijn bange

vader. De jongen komt oog in oog te staan met een aantal niet

alledaagse wezens, die zijn vader de stuipen op het lijf jagen. De

voorstelling is lekker brutaal en recht voor zijn raap. Vader en

zoon houden elkaar regelmatig voor de gek en spreken elkaar

gelijkwaardig aan. Tegelijkertijd is het ontroerend om te zien hoe

de zoon zijn vader redt uit benarde situaties.

Inspiratiebron voor Ik ben een held is het gelijknamige boek van

Ted van Lieshout dat zowel bekroond is met een Vlag & Wimpel

als getipt door de Kinderjury. In de voorstelling speelt muziek

een grote rol: een saxofonist, klarinettist, pianist, violist, cellist,

contrabassist en slagwerker betreden het podium met een live

tekenaar en een acteur. Doordat de musici van Orkest Max Tak

zelf ook onderdeel zijn van het verhaal, komen de mensen achter

de instrumenten tot leven. Dat maakt niet alleen het orkest

toegankelijker, maar ook de muziek die ze spelen.

Indeling scholen bij Ik ben een held

School Groepen Aantal ll. Code

Anne Frank 3

3/4

4/5

31

30

24

Apollo MB (3 kl.) 85 1

ELS 3/4 (3 kl.) 75 2

Korte Vliet bergen

14 2

babette

10

Orion 3/4 8 2

Schakel 3/4 of 4/5 20 2

Thermiek MG/LG (1 kl.)

9

2

LG (2 kl.)

26

Code

1 maandag 24 september 2012 om 13.30 uur in theater in

Leiden

2 dinsdag 25 september 2012 om 10.30 uur in theater in

Leiden

Ik ben een held - projectcollectie

Discipline taal en media

Doelgroep groep 3 t/m 5

SBO/SO ja, groep 4 t/m 6

Prijs € 25

Periode rond de voorstelling 4 weken te leen

Lesmateriaal 1 boek om te houden en 4 boeken en/of

andere media te leen

Voorbereiding ophalen in dichtstbijzijnde bibliotheeklocatie of

bibliobus

Met Ik ben een held kunnen de kinderen zich extra verdiepen in de

thematiek van de voorstelling. Helden bestaan in soorten en maten!

De collectie bevat de voorleeshit Super Jan van Harmen van

Straaten, gedichten en verhalen over angst, durf en moed en

informatie over theater en muziek. Het boek Ik ben een held van

Ted van Lieshout is een cadeau aan de klas, om nog veel langer

van te genieten.

De projectcollectie Ik ben een held sluit aan bij de gelijknamige

voorstelling van Orkest Max Tak.

Voorstellingen Cultuur & School | BplusC.nl 60

1

Peter Pan was hier

Discipline theater

Doelgroep groep 4 t/m 6

SBO/SO groep 5 t/m 8

Locatie Leidse Schouwburg

Lessen/duur 1 voorstellingsbezoek, ca. 70 minuten

Periode donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari 2013

Gezelschap theatergroep MAX.

Lesmateriaal lesbrief (onder voorbehoud)

Voorbereiding lesmateriaal behandelen, theaterbezoek

voorbereiden, vervoer naar locatie organiseren

Benodigdheden vervoer naar locatie

Kerndoelen Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (34, 37)

en Kunstzinnige oriëntatie (54, 55, 56)

Je kunt vliegen, wist je dat? Als je er maar in gelooft. En je kunt

indianen ontmoeten, vechten met piraten en zwemmen tussen

de zeemeerminnen. Helemaal niet moeilijk. Of je stopt gewoon

met groeien! Peter Pan doet dat.

Hij bedenkt net op tijd dat ouder worden alleen maar gedoe is

en besluit om twaalf jaar te blijven. Want wat is er nog aan het

leven als je niet meer mag spelen, niet meer ongehoorzaam mag

zijn? Als je niet meer mag vliegen en dromen?

Er zijn kinderen die nooit volwassen willen worden en er zijn

kinderen die niet weten hoe snel ze volwassen moeten zijn. Er

zijn volwassenen die liever altijd kind waren gebleven, er zijn

volwassenen die hun wilde haren nog niet verloren zijn en er zijn

zelfs volwassenen die kinderen haten, die het liefst zo snel

mogelijk vergeten dat ze zelf ooit een kind zijn geweest. Voor al

deze mensen speelt theatergroep MAX. de voorstelling Peter Pan

was hier. Moniek Merkx heeft met dit thema als uitgangspunt

een vrije tekstbewerking van het klassieke verhaal van J.M. Barrie

gemaakt. Ze maakt er een eigentijdse voorstelling van. De

acteurs nemen de kinderen mee op avontuur. Ze vliegen mee

met Peter Pan en Tinkebel, ondergaan een verjongingskuur met

Wendy, die als volwassen vrouw in Never-nooit-niet-land belandt

en nemen het op tegen kapitein Haak, een echte kinderhater.

De Volkskrant schreef in 2008: “De live gezongen, licht

sardonische liedjes van Joop van Brakel en Peter Sijbenga geven

dit letterlijke kunst- en vliegwerk extra vleugels.”


De voorstellingen van theatergroep MAX. hebben de helderheid

van een kindertekening gecombineerd met de grilligheid van het

kinderlijk denken. Ze zijn eenvoudig en direct maar ook complex

en geheimzinnig en worden gemaakt met een maximale variatie

aan theatrale middelen. Theatergroep MAX stond in 2012 met

Maanvirus op de Leidse planken en is ook bekend van o.a. Het

geheven vingertje (2005 en 2011) en HELP! (2009).

Indeling scholen bij Peter Pan was hier

School Groepen Aantal ll. Code

Anne Frank Leonardo 1 18 1

ELS 5 (2 kl.) 50 2

Leidse Hout 4 24 1

Kompas 4 23 1

Lorentz 4 (4 kl.) 116 1

Lucas van Leyden

Steeg

3/4

4

20

25

2

Lucas van Leyden

Vliet

4 25 2

Mareland 5 29 2

Meerpaal 4 28 1

Morskring 5 (2 kl.) 54 1

Orion structuur 6 2

SBO-Leiden MB (6 kl.) 75 2

Telders 4 18 2

Thermiek LG (1 kl.) 13 1

Woutertje

Pieterse

4 (2 kl.) 54 2

Zijlwijk 4 22 1

Code

1 donderdag 31 januari 2013 om 13.30 uur in de Leidse

Schouwburg

2 vrijdag 1 februari 2013 om 11.00 uur in de Leidse

Schouwburg

BplusC in het onderwijs 12|13

Mister Anansi leert de wereld lachen

Discipline theater en literatuur

Doelgroep groep 4 t/m 8

SBO/SO groep 6 t/m 8

Locatie OBS Merenwijk en CBS De Zwaluw

Lessen/duur 1 voorstellingsbezoek, ca. 60 minuten

Uitbreiding projectcollectie Mister Anansi, zie pagina 62

Periode dinsdag 9 oktober 2012

Gezelschap Wijnand Stomp

Lesmateriaal lesbrief (onder voorbehoud), projectcollectie

(tegen betaling, zie p. 62)

Voorbereiding lesmateriaal behandelen, theaterbezoek

voorbereiden, vervoer naar locatie organiseren

Benodigdheden besloten ruimte (leeg en schoon),

speelvlak 5 x 5 x 3 meter, verduistering niet

noodzakelijk, cd-speler, ontvangst gezelschap,

vervoer naar locatie

Kerndoelen Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (38, 47)

en Kunstzinnige oriëntatie (54, 55, 56)

In Mister Anansi leert de wereld lachen vertelt Wijnand Stomp

hoe de Anansiverhalen aan hun naam zijn gekomen. Lang

geleden droegen ze de naam van een Afrikaanse hemelheer,

Nyankopon. Deze statige hemelheer krijgt op een dag bezoek

van Anansi de spin. De verwaande, listige en vooral ook slimme

spin stelt hem voor de verhalen zijn naam te geven. Nyankopon

moet vreselijk lachen om de kleine spin: “Hahaha, jij wilt dus dat

het jouw verhalen worden? Wie denk jij wel dat je bent, Anansi?

Mijn verhalen zijn eeuwenoud en heel erg waardevol voor de

mensheid. Daarom bewaar ik ze!” Maar Anansi is natuurlijk niet

voor niets helemaal langs een spinnendraadje naar de hemel

geklommen en overtuigt Nyankopon. De verhalen mogen

Anansi’s naam dragen, op voorwaarde dat de kleine spin drie

levensgevaarlijke opdrachten uitvoert…

Anansi is een mythische spin uit volksverhalen uit West-Afrika en

de Caraïben. De oorspronkelijke Anansiverhalen komen uit

Ghana. Anansi is een woord uit de taal van de Akan dat spin

betekent. Anansi heeft in de loop der tijd een transformatie

doorgemaakt van goddelijk personage tot aards wezen, van

mens met egoïstische en boosaardige trekken tot dier.

Kenmerkend voor de Anansiverhalen die we nu kennen is dat

Anansi zijn tegenstanders steeds te slim af is.

61

Peter Pan was hier

Ik ben een held

Voorstellingen Cultuur & School


Anansiverhalen bevatten net als de meeste dierfabels een

combinatie van lering en vermaak. Ze vormen niet alleen een

bron van mythes en religie, ook zijn er verhalen waarin de

oorsprong van bepaalde culturele en natuurlijke normen en

waarden verklaard worden.

Mister Anansi leert de wereld lachen is een vrolijke verzameling

van diverse Anansiverhalen en -liedjes. Wijnand Stomp weet de

tijdloze uitstraling van het klassieke spinnenmannetje op

originele wijze te mixen met eigentijdse avonturen. Met humor

en een tikkeltje wijsheid weet de verteller jong en oud te boeien.

Het Kinderboekenfeest 2012 draait tussen 3 en 13 oktober

helemaal rond ‘de wereld’. Het ontmoeten van andere culturen in

en door verhalen staat centraal. Deze voorstelling sluit goed bij

dit thema aan.

Indeling scholen bij Mister Anansi leert de wereld lachen

School Groepen Aantal ll. Code

Klankbord 4 26 2

Merenwijk 4

15 1

5/6

26

7

20

8

15

Stevenshof 4 36 2

Zwaluw 4 21 2

1 dinsdag 9 oktober 2012 om 10.30 uur in OBS Merenwijk

2 dinsdag 9 oktober 2012 om 13.30 uur in CBS De Zwaluw

Mister Anansi - projectcollectie

Discipline literatuur en media

Doelgroep groep 4 t/m 8

SBO/SO ja, groep 5 t/m 8

Prijs € 25

Periode rond de voorstelling 4 weken te leen

Lesmateriaal 1 boek om te houden en 4 boeken en/of

andere media te leen

Voorbereiding ophalen in dichtstbijzijnde bibliotheeklocatie of

bibliobus

Wie niet rijk en machtig is, moet slim zijn als Anansi de spin. Ooit

bracht hij troost en plezier aan de slaven op de plantages. Ook

nu nog maakt hij ons vrolijk met zijn ondeugende streken.

De projectcollectie bevat verhalen over de listige Anansi,

achtergrondinformatie over Suriname en de Nederlandse

Antillen, een verhaal over slavernij, informatie over theater en

toneelspelen en een tiplijst om verder te lezen over dit thema.

Het boek Mister Anansi leert de wereld lachen van Wijnand Stomp

is een cadeau aan de klas, om nog veel langer van te genieten.

De projectcollectie Mister Anansi sluit aan bij de voorstelling

Mister Anansi leert de wereld lachen van Wijnand Stomp.

Vast

Discipline theater

Doelgroep groep 6 t/m 8

SBO/SO ja

Locatie theater in Leiden

Lessen/duur 1 voorstellingsbezoek, ca. 50 minuten

Periode maandag 28 januari 2013

Gezelschap coproductie DJT De Reus en Theatergroep VOLT

Lesmateriaal lesbrief

Voorbereiding lesmateriaal behandelen, theaterbezoek

voorbereiden, vervoer naar locatie

organiseren

Benodigdheden vervoer naar locatie

Kerndoelen Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (34,

35) en Kunstzinnige oriëntatie (54, 55, 56)

Nietsvermoedend lopen Bob en Valerie door het park. Valerie is

kapster. Ze droomt ervan dat ze rovershoofdvrouw is waar de

meest woeste bandiet van heel Mexico voor siddert. Maar Valerie

is alleen maar lief en heel verlegen. Bob is manager. Hij droomt

van een vrouw met mooi haar en lieve ogen, die haar arm om

hem heen slaat en die dan zacht tegen hem zegt: ‘…oh Bob…oh

Bob…’ Maar Bob durft niet. Hij doet niet anders dan werken of

aan zijn vechtrobot bouwen. Valerie laat haar hond uit in het park

en Bob is onderweg naar zijn werk. Ze lijken elkaar wel leuk te

vinden, maar dag in dag uit gebeurt er helemaal niets.

Voorstellingen Cultuur & School | BplusC.nl 62

Tot het moment van de voorstelling. Gastheer Vast heeft de

wereld stil gezet en veranderd in beton. Het publiek bevindt zich

samen met hun gastheer, Bob en Valerie in TWAMI, de

Tussenwereld Waar Alles Mogelijk Is. In TWAMI zijn Bob en Valerie

aan elkaar en aan hun verlegenheid overgeleverd. En tot

overmaat van ramp kunnen ze ook niet meer praten. In

vliegende vaart onthult gastheer Vast hoe Bob en Valerie zijn

vastgelopen in hun leven. Zijn missie? De twee van hun

verlegenheid genezen. Bruisend van ideeën laat hij hen in de

lege, betonnen wereld met een vingerknip tot leven komen. Hij

trekt alles uit de kast om hun gedragspatronen te doorbreken.

Maar Bob en Valerie zijn niet voor niets vastgelopen en vervallen

snel in hun oude patroon, net op het moment dat Vast denkt hen

de goede richting op te krijgen. Zal het gastheer Vast lukken om

ze van hun verlegenheid te genezen?

Vast is een voorstelling waarin het publiek inzicht krijgt in hoe

verlegenheid kan leiden tot absurde en hilarische, maar toch ook

zeer herkenbare situaties. DJT De Reus heeft met de

voorstellingen Maarten Mus vliegt erop uit (2009) en Huismuis

(2010) menig kleuterhart doen smelten. Met de voorstelling Vast

hoopt het gezelschap dan ook het hart van de oudere kinderen

in Leiden te veroveren.

Indeling scholen bij Vast

School Groepen Aantal ll. Code

Brug/ .

Wassenaarseweg

zilvervloot

kayak

kofschip

11

11

11

14

14

Korte Vliet VSO1

VSO2

2

Lorentz 7 (4 kl.) 120 1

Morskring 6 (2 kl.)

40 2

7

33

8 (2 kl.)

42

Orion 7/8 8 1

Thermiek LG (1 kl.)

13 2

VSO MG (2 kl.) 14

Code

1 maandag 28 januari 2013 om 10.30 uur in theater in Leiden

2 maandag 28 januari 2013 om 13.30 uur in theater in Leiden

1


King A.

Discipline theater, literatuur

Doelgroep groep 6 t/m 8

SBO/SO groep 7 en 8

Locatie Leidse Schouwburg

Lessen/duur 1 voorstellingsbezoek, ca. 80 minuten

Uitbreiding projectcollectie Verhalen van de ronde tafel, zie

pagina 63

Periode vrijdag 9 november 2012

Gezelschap Het Laagland

Lesmateriaal lesbrief (onder voorbehoud), projectcollectie

(tegen betaling, zie p. 63)

Voorbereiding lesmateriaal behandelen, theaterbezoek

voorbereiden, vervoer naar locatie organiseren

Benodigdheden vervoer naar locatie

Kerndoelen Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (37, 52)

en Kunstzinnige oriëntatie (54, 55, 56)

Binnen in de jonge Arthur brandt een vuurtje. Van een ware

ridder en zijn idealen. Hij droomt over heldenmoed en heimelijke

liefde. Zijn hart gaat sneller kloppen voor een eed van trouw met

een hand op het zwaard. Totdat hij plotseling koning der ridders,

koning der koningen wordt. Hoe stoer is het om ridder te zijn,

maar hoe moeilijk is het om grote beloften waar te maken. Er zijn

krachten die zwaarder wegen dan die van een zwaard.

King A. gaat over de beroemde legende van koning Arthur. De

voorstelling is een ode aan ieders ridderhart en een voorstelling

vol moed en bluf. Vijf acteurs wanen zich even ridder en brengen

al spelend en vertellend het gedachtegoed van Arthur en zijn

Ridders van de Ronde Tafel tot leven. Trouw schreef: “Regisseur Inèz

Derksen combineert spelen en vertellen heel mooi tot een tijdloos

beeld van het ridderdom.” (2002) SWR 2 – Kultur im Land spreekt

over “een mix van een heldenepos, liefdesgeschiedenis, kinderspel,

theaterkomedie en serieuze beschouwing” (2004, vrij vertaald).

Het Laagland is een eigenzinnig jeugdtheatergezelschap dat een

breed publiek aanspreekt, verrast en verrijkt. Het neemt kinderen

serieus, prikkelt jongeren en ontroert volwassenen. Hun

voorstellingen zijn direct en zitten dicht op de huid. Graag laten

ze zich inspireren door klassieke verhalen van alle tijden, lagen,

leeftijden en landen. Oerthema’s als groter groeien, keuzes maken

en moedig worstelen met eeuwenoude levensvragen, worden

BplusC in het onderwijs 12|13

met intens speelplezier op de theatervloer gezet. In 2010 speelde

het gezelschap de voorstelling Om 8 uur bij de Ark voor de

basisscholen. In 2009 kwamen ze met Overmorgen naar Leiden.

Indeling scholen bij King A.

School Groepen Aantal ll. Code

ELS 6 (2 kl.)

7 (2 kl.)

8 (2 kl.)

Mareland 6

7

8 (2 kl.)

50

50

50

25

30

36

Stevenshof

Code

7 31 1

1 vrijdag 9 november 2012 om 10.30 uur in de Leidse

Schouwburg

Verhalen van de ronde tafel -

projectcollectie

Discipline literatuur en media

Doelgroep groep 6 t/m 8

SBO/SO ja, groep 7 en 8

Prijs € 25

Periode rond de voorstelling 4 weken te leen

Lesmateriaal 1 boek om te houden en 4 boeken en/of

andere media te leen

Voorbereiding ophalen in dichtstbijzijnde bibliotheeklocatie of

bibliobus

Verhalen van de ronde tafel is een projectcollectie vol verhalen

over hoofse liefde, riddereer, rechtvaardigheid en ontrouw. Wie

houdt er niet van Koning Arthur en zijn dappere maar ook zeer

menselijke ridders?

De collectie bevat de voorleeshit Koning Arthur en de ridders van

de Ronde Tafel van Hans Petermeier, veel informatie over de

Middeleeuwen, tips voor activiteiten bij het thema en een tiplijst

om verder te lezen over dit thema. Het boek Kruisende Zwaarden

van Maaike Fluitsma is een cadeau aan de klas, om nog veel

langer van te genieten. Verhalen van de ronde tafel sluit aan bij

de voorstelling King A. van Het Laagland.

63

1

1

Vast

Koning van Katoren

Voorstellingen Cultuur & School


Koning van Katoren

Discipline theater

Doelgroep alleen groep 6

SBO/SO groep 7 en 8

Locatie BplusC locatie Het Leidse Volkshuis

Lessen/duur 1 voorstellingsbezoek, ca. 70 minuten

Uitbreiding projectcollectie Over goed en kwaad, zie

pagina 64

Periode dinsdag 5 maart 2013

Gezelschap Eric Borrias

Lesmateriaal lesbrief, projectcollectie (tegen betaling, zie p. 64)

Voorbereiding lesmateriaal behandelen, theaterbezoek

voorbereiden, vervoer naar locatie organiseren

Benodigdheden vervoer naar locatie

Kerndoelen Nederlands (1, 12), Jezelf en de wereld (34, 37)

en Kunstzinnige oriëntatie (54, 55, 56)

De vrolijke oude koning van het goede land Katoren is overleden

zonder een opvolger te hebben. Zes zure ministers regeren het

land en beweren al zeventien jaar dat ze een nieuwe koning

zoeken, maar er gebeurt niets. Wat zij niet weten is dat in de

nacht dat de oude koning stierf, Stach werd geboren. Als Stach

17 jaar oud is, klopt hij bij de ministers aan om te vragen wat hij

moet doen om koning te worden. Ze hebben eigenlijk helemaal

geen zin in een nieuwe koning, dus de ministers geven Stach

zeven bijna onuitvoerbare opdrachten, waarop al velen voor

hem hun krachten beproefd hebben en verloren. Zo moet hij de

draak van Smook verslaan, de granaatappelboom stoppen en de

vogels van Decibel stil zien te krijgen. Stach is vastbesloten. Maar

of de ministers dat laten gebeuren?

Meesterverteller Eric Borrias neemt de kinderen in Koning van

Katoren mee naar het land Katoren waar Stach zich gaat wagen

aan de zeven opdrachten. Stach is niet bang. Hij is slim en

gebruikt zijn gezonde verstand. Hij wil Katoren weer tot een

leefbaar land maken.

Koning van Katoren is gebaseerd op het gelijknamige boek uit

1971 van Jan Terlouw dat bekroond is met een Gouden Griffel.

Het gaat over de jonge Stach die zeven moeilijke opdrachten tot

een goed einde wil brengen. De opdrachten staan symbool voor

de slechte kanten van onze maatschappij, zoals milieuvervuiling,

honger naar geld, onbegrip tussen mensen en macht.

De meeste zijn nog steeds actueel. De ministers vertolken op

hun beurt de bedreigingen voor elk kind, zoals reinheid, ijver,

ernst, regelmaat en orde. Ook hiermee rekent Stach af, deels door

zijn ogen en oren goed de kost te geven en deels door geluk.

Het boeiende, humoristische boek is een dankbare inspiratiebron

voor verteller Eric Borrias, die veel van zijn verhalen baseert op

beroemde kinderboeken. Al 20 jaar boeit, verleidt en prikkelt hij

zijn publiek. Hij zet het verhaal naar zijn hand en neemt de

kinderen in een adembenemende vaart een uur lang mee op

avontuur. Zijn bewerkingen van beroemde kinderboeken

worden alom geprezen. In 2010 kroop hij in de huid van Erik

Pinksterblom uit het beroemde boek van Godfried Bomans bij

zijn bezoek aan het Groot Kinderboekenfeest. In 2006 speelde hij

voor de Leidse basisscholen De scheepsjongens van de Bontekoe.

Indeling scholen bij Koning van Katoren

School Groepen Aantal ll. Code

Apollo BB (3 kl.) 80 2

Er Risèlèh 5 t/m 7 25 2

Kompas 7 23 1

Leidse Hout 7 23 3

Sleutelbloem/

Kennedylaan

7 17 3

Tweemaster/

Broekplein

7 32 1

Tweemaster/

Regenboogpad

6/7 30 1

Viersprong 7 26 1

Zijlwijk 6/7

30 3

7/8

29

Zwaluw 7 21 3

Code

1 dinsdag 5 maart om 9.30 uur in BplusC locatie Het Leidse

Volkshuis

2 dinsdag 5 maart om 11.00 uur in BplusC locatie Het Leidse

Volkshuis

3 dinsdag 5 maart om 13.30 uur in BplusC locatie Het Leidse

Volkshuis

Voorstellingen Cultuur & School | BplusC.nl 64

Over goed en kwaad -

projectcollectie

Discipline literatuur en media

Doelgroep groep 6 t/m 8

SBO/SO groep 7 en 8

Prijs € 25

Periode rond de voorstelling 4 weken te leen

Lesmateriaal 1 boek om te houden en 4 boeken en/of

andere media te leen

Voorbereiding ophalen in dichtstbijzijnde bibliotheeklocatie of

bibliobus

In Koning van Katoren verslaat dappere Stach de draak, die het

land van Smook vervuilt. In de verschrikkelijke schooljuffrouw

pakt een juf de strijd voor het milieu heel anders aan. Wat mag

wel, wat mag niet? Met de boeken in Over goed en kwaad

kunnen de kinderen zich extra verdiepen in één van de thema’s

van de voorstelling. Een projectcollectie met een filosofisch tintje,

geschikt na het bezoek aan de voorstelling.

De collectie bevat de voorleeshit De verschrikkelijke schooljuffrouw

van Dolf Verroen, verhalen en informatie over milieu en

duurzaamheid, een boek vol praktische filosofie rond normen en

waarden en een tiplijst om verder te lezen over dit thema. Het

boek Koning van Katoren is een cadeau aan de klas, om nog

veel langer van te genieten.

De projectcollectie Over goed en kwaad sluit aan bij de

voorstelling Koning van Katoren van Eric Borrias.


Schaduwen over Innsmouth

Discipline theater en literatuur

SBO/SO ja

Locatie BplusC locatie Het Leidse Volkshuis

Lessen/ duur 1 voorstellingsbezoek, ca. 60 minuten

Periode dinsdag 15 januari 2013

Gezelschap Joris Lehr

Lesmateriaal lesbrief

Voorbereiding lesmateriaal behandelen, theaterbezoek,

voorbereiden, vervoer naar locatie organiseren

Benodigdheden vervoer naar locatie

Kerndoelen Nederlands (1, 12) en Kunstzinnige oriëntatie

(54, 55, 56)

Een jonge man is op doorreis. Hoewel het hem afgeraden wordt,

koopt hij toch een kaartje voor de bus via Innsmouth. Dit is

goedkoper maar verre van verstandig. Er waren namelijk

vreselijke verhalen rond over dit desolate vissersdorp. En zoals

een echt horrorverhaal betaamt, slaat het noodlot toe: de bus

raakt defect en hij moet noodgedwongen de nacht

doorbrengen in het griezelige Innsmouth. Als het donker invalt,

betreedt hij een wereld van verschrikkingen die zijn leven

voorgoed veranderen. Is hij een onschuldige reiziger die te

pakken genomen dreigt te worden of is er meer aan de hand?

Langzaam maar zeker slaat de waanzin toe.

Schaduwen over Innsmouth is een bloedstollend horrorverhaal

naar de novelle van H.P. Lovecraft, een klassieker uit het Amerika

van 1920. In Innsmouth veranderen de inwoners langzaam in

vissen, omdat ze een pact hebben gesloten met een godheid uit

de zee. H.P. Lovecraft is bekend van zijn ‘fantasy’ en ‘weird stories’,

het soort horror dat in de huidige tijd een glimlach op onze

gezichten brengt. De verteller sleept de kinderen mee het

verhaal in en laat hen regelmatig beven van spanning, gevolgd

door verwondering. Verwondering over het feit dat het de

verteller lukt hen met zulke simpele middelen te grazen te

nemen.

In deze voorstelling verbreedt de glimlach zich tot een lach. Met

grappige vondsten en door steeds andere personages aan het

woord te laten, ontsluiert Joris Lehr stukje bij beetje de

verschrikkingen van Innsmouth. Met bijna niets roept hij hele

werelden op.

BplusC in het onderwijs 12|13

Zijn humor, durf, inlevingsvermogen en mimiek betovert jong en

oud. Joris Lehr is meer dan alleen verteller: in zijn fysieke speelstijl

combineert hij slapstick, mime, objecten-theater en literatuur. Hij

weet prachtige beelden te scheppen en werkt hiermee toe naar

een verrassende ontknoping.

Indeling scholen bij Schaduwen over Innsmouth

School Groepen Aantal ll. Code

Arcade 7 27 2

Klankbord 7 (2 kl.) 40 1

Meerpaal 7 27 2

Pacelli 7/8 28 2

Sleutelbloem/

Boshuizerkade

7 15 1

Springplank 7 (2 kl.) 40 2

Telders 7 16 1

Woutertje

Pieterse

7 (2 kl.s) 48 1

Code

1 dinsdag 15 januari om 10.30 uur in BplusC locatie Het Leidse

Volkshuis

2 dinsdag 15 januari om 13.30 uur in BplusC locatie Het Leidse

Volkshuis

65

King A.

Schaduwen over Innsmouth

Voorstellingen Cultuur & School


Leerkracht en ouders

Inspiratiemiddagen Cultuurnetwerk

Discipline alle

Doelgroep leerkrachten (speciaal) basisonderwijs,

medewerkers culturele instellingen, freelancers

uit Leiden en omgeving en ICC’ers

Locatie culturele instelling in Leiden, n.n.b.

Lessen/duur 1 bijeenkomst van 180 minuten

Prijs gratis (1ste persoon school die deelneemt aan

Cultuur & School), € 10 (2de persoon via C&S),

€ 20 (niet C&S)

Periode woensdagmiddag 31 oktober 2012,

13.30 tot 16.30 uur

Docent 2 specialisten cultuureducatie (BplusC en

Museumgroep Leiden)

Lesmateriaal lesbrieven en inhoudelijke artikelen

Voorbereiding zelf inschrijven voor 12 oktober 2012 per mail

naar cultuurnetwerkleiden@gmail.com of bel

071 516 85 06

Het Cultuurnetwerk Primair Onderwijs Leiden is begin 2011

opgericht door BplusC en Museumgroep Leiden. Doel van het

netwerk is het stimuleren van de samenwerking tussen het

primair onderwijs en culturele instellingen, zodat er meer

dwarsverbanden en verbindingen gelegd kunnen worden en

alle betrokkenen actuele culturele ontwikkelingen in de stad op

de voet kunnen volgen.

Het netwerk is voor iedereen in Leiden en omgeving die kunst

en cultuur voor kinderen een warm hart toedraagt: van

kleutermeester tot educatief medewerker, van schooldirectrice

tot kunstenaar. Het is de bedoeling dat leerkrachten en

medewerkers van culturele instellingen het netwerk zelf verder

opbouwen en richting geven. BplusC en Museumgroep Leiden

ondersteunen het netwerk door middel van de organisatie van

bijeenkomsten die twee keer per jaar plaatsvinden.

Het Cultuurnetwerk bestaat allereerst uit een fysiek netwerk, in

de vorm van bijeenkomsten ter inspiratie, met ontmoetingen,

uitwisseling en informatie. Daarnaast is er een digitaal netwerk in

de vorm van Linked in, waardoor iedere betrokkene ook de rest

van het schooljaar contact kan onderhouden en ideeën op het

gebied van cultuureducatie kan opdoen en uitwisselen. Tot slot

geven de organisatoren van het netwerk, BplusC en

Museumgroep Leiden, samen met Hogeschool Leiden de cursus

Interne Cultuurcoördinator (ICC).

Cursus Interne Cultuurcoördinator

Discipline alle

Doelgroep leerkrachten (speciaal) basisonderwijs,

medewerkers culturele instellingen, freelancers

uit Leiden en omgeving en ICC’ers die hun

kennis en netwerk willen vergroten

Locatie diverse culturele instellingen in Leiden

Lessen/duur 6 bijeenkomsten van 180 minuten

Prijs € 550 inclusief lesmateriaal (inschrijven vóór 1

juli 2012), € 575 inclusief lesmateriaal (na 1 juli

2012)

Periode woensdagmiddag 19 september 2012, 10

oktober 2012, 7 november 2012, 21 november

2012, 16 januari 2013 en 13 februari 2013,

13.30 tot 16.30 uur

Docent specialist cultuureducatie (Hogeschool Leiden)

Lesmateriaal lesmap met informatieve artikelen

Voorbereiding zelf inschrijven voor 1 september 2012 per mail

naar cultuurnetwerkleiden@gmail.com of bel

071 516 85 06

Benodigdheden 18 uur zelfstudie en opdrachten, minimaal 16

cursisten, maximaal 20

Draagt u cultuureducatie een warm hart toe? Wilt u een

stimulerende en coördinerende rol op u nemen? Ziet u kansen

om cultuur en onderwijs in en om Leiden steeds beter op elkaar

te laten aansluiten? Dan is de cursus Interne Cultuurcoördinator

(ICC) iets voor u! Als Interne Cultuurcoördinator kunt u

cultuureducatie vormgeven, stimuleren, coördineren en

behouden, zowel binnen het basisonderwijs als in een culturele

instelling of als (freelance) kunstenaar.

Leerkracht en ouders | BplusC.nl 66

Inspiratie, informatie en uitwisseling vormen de bouwstenen

van de cursus. Daarbij staan de volgende onderwerpen centraal:

Wat is cultuureducatie? Hoe maak ik een beleidsplan voor

cultuureducatie en creëer ik draagvlak binnen mijn organisatie?

Hoe breng ik culturele mogelijkheden van Leiden in het

algemeen en in mijn buurt in het bijzonder in kaart? Hoe zet ik

een duurzaam project op in samenwerking met andere scholen

en instellingen, zonder steeds het wiel opnieuw uit te vinden?

Hoe zorg ik voor effectieve samenwerking en kruisbestuiving?

Waar zit het geld en hoe kom ik erbij?

Tijdens de cursus schrijft u onder andere een beleidsplan

cultuureducatie voor uw eigen school of instelling. Omdat de

deelnemers van de cursus uit het onderwijs en het culturele

instellingen werkveld komen, bouwt u direct een netwerk op.

Ook uw persoonlijke culturele ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Theorie en praktijk gaan hand in hand.

De cursus ICC is bedoeld voor medewerkers van basisscholen en

culturele instellingen en voor freelancers, zoals kunstenaars, die

zich bezighouden met cultuureducatie in Leiden en omgeving.

Bent u al ICC’er en wilt u uw kennis verdiepen met de specifiek

Leidse mogelijkheden voor cultuureducatie? Of wilt u uw

netwerk binnen Leiden verder uitbouwen? Dan is het ook

mogelijk (een gedeelte van) de cursus te volgen.

De bijeenkomsten worden afwisselend verzorgd in een van de

culturele instellingen waar Leiden trots op is! Op deze manier

leert u cultureel Leiden ook van binnenuit kennen.

Na een succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een

door OCW erkend ICC-certificaat.

Bijeenkomst over lezen

Discipline literatuur (leesbevordering)

Locatie school, kindercentrum of bibliotheeklocatie

Lessen/duur 1 bijeenkomst, tenzij anders afgesproken

Prijs € 40

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris

Op zoek naar een gastspreker? Denk eens aan een presentatie

over de nieuwste of meest aansprekende kinderboeken. Zowel

verhalende als informatieve boeken kunnen interessant zijn. Het

belang van lezen en voorlezen voor de ontwikkeling van

kinderen kan centraal staan. Ook kan informatie over kinderen

die moeite hebben met lezen op het programma staan.

Het doel van deze ouderavond kan de school zelf bepalen.


Bijeenkomst over mediawijsheid

Discipline mediawijsheid

Locatie school, kindercentrum of bibliotheeklocatie

Lessen/duur 1 bijeenkomst, tenzij anders afgesproken

Prijs € 40

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris/mediacoach

Op zoek naar een gastspreker? Denk eens aan een ouderavond

over mediawijsheid. Deze ouderavond staat het belang van

mediakennis en -vaardigheden voor de ontwikkeling van

kinderen centraal.

Boekstart bezoek

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep ouders van kinderen van 0 t/m 2 jaar

Locatie kindercentrum of bibliotheeklocatie

Lessen/duur 1 bijeenkomst, tenzij anders afgesproken

Prijs € 40

Periode in overleg het hele schooljaar

Docent jeugdbibliothecaris

Boekstart wil ouders met jonge kinderen laten genieten van

boeken. Ook de allerkleinsten vinden het leuk om boeken te

lezen. Samen in een boek kijken, plaatjes aanwijzen, versjes leren,

verhaaltjes vertellen en luisteren, versterkt de band tussen ouder

en kind.

Deze ochtend kan ook georganiseerd worden voor uw kindercentrum.

Een jeugdbibliothecaris komt dan naar het

kindercentrum en vertelt over het lezen met de jongste kinderen

en laat voorbeelden zien uit de praktijk. Daarnaast krijgt u tips en

uitleg over hoe voor te lezen aan baby’s en dreumesen. In

overleg is het mogelijk dat de ouders een bibliotheeklocatie van

BplusC bezoeken.

Het doel van Boekstart bezoek is ouders te stimuleren voor te

lezen aan hun baby of dreumes.

Ouders met baby’s tot 1 jaar kunnen een Boekstartpakket

ophalen bij de bibliotheek met daarin een boekje dat geschikt is

voor baby’s, een cd met versjes en rijmpjes en een

informatiefolder.

Thema-avond Kinderboekenweek

Discipline literatuur

Doelgroep leerkrachten

Locatie bibliotheeklocatie Nieuwstraat

Prijs € 20 (inclusief consumptie)

Periode woensdag 12 september 2012, 19.30 tot 22.00

uur

Docent meerdere jeugdbibliothecarissen en

vakleerkrachten (BplusC en bibliotheken uit regio)

Lesmateriaal lesbrief

Voorbereiding zelf inschrijven, uitnodiging met programma

wordt in juni 2012 verstuurd

De Kinderboekenweek 2012 is van 3 t/m 13 oktober en heeft als

motto Hallo wereld! Het ontmoeten van andere culturen in en

door verhalen staat centraal. Verhalen waarin kinderen als

Polleke en Mimoen of Rosie en Moussa elkaar tegen het lijf

lopen krijgen deze week speciale aandacht. Of verhalen waarin

Dolf in spijkerbroek op kruistocht gaat en Harry Potter in

aanraking komt met de tovenaarswereld. Maar ook verhalen

waarin je als lezer vanuit je luie stoel werelden ontdekt zoals die

van Mikis de ezelsjongen. Thema-avond Kinderboekenweek is

een inspirerende scholingsavond ter voorbereiding op de

Kinderboekenweek.

Vervoer OK producten

Discipline literatuur (leesbevordering)

Locatie school

Prijs gratis (OK), € 5 per rit (niet OK kindercentrum of

school)

Periode in overleg het hele schooljaar

Geen tijd of vervoer om de OK leesproducten te halen en terug

te brengen? Dan kan de school gebruik maken van Vervoer OK

producten.

Vervoer projectcollecties

Discipline literatuur en media

Locatie school

Prijs € 5 per rit

Periode in overleg het hele schooljaar

Geen tijd of vervoer om collecties te halen en terug te brengen?

Dan kan de school gebruik maken van Vervoer collecties.

BplusC in het onderwijs 12|13 67

Leerkracht en ouders


Algemene producten en activiteiten

Groot Kinderboekenfeest 2012

Discipline literatuur, beeldende kunst, theater/ dans

Doelgroep kinderen van 4 tot 11 jaar

SBO ja

Locatie Het Leidse Volkshuis (BplusC)

Prijs € 3,50 (los), € 8 (in combinatie met

theatervoorstelling Mister Anansi),

Periode zondag 7 oktober 2012, 12.45 tot 16.30 uur

Voorbereiding kaartverkoop start half september in locatie

Nieuwstraat

Ook dit jaar organiseert BplusC weer een Groot Kinderboekenfeest.

Op zondag 7 oktober 2012 is er van alles te zien, doen en

beleven in locatie Het Leidse Volkshuis. Dit jaar is extra bijzonder:

wij vieren het 25-jarig bestaan van het Leidse Kinderboekenfeest.

In 1987 vond de eerste editie plaats en sindsdien hebben vele

kinderen zich onder laten dompelen in thema’s als superhelden,

eten en snoepen, geheimen, dieren, magie, muziek, boten,

vriendschap, uitvindingen en … Europa (1987).

In 2012 draait het helemaal om ‘de wereld’. Het motto van de

Kinderboekenweek is Hallo wereld! Het ontmoeten van andere

culturen in en door verhalen staat centraal. Verhalen waarin

kinderen als Polleke en Mimoen of Rosie en Moussa elkaar tegen

het lijf lopen krijgen deze week speciale aandacht. Denk

bijvoorbeeld ook aan de verhalen waarin Dolf in spijkerbroek op

kruistocht gaat en Harry Potter in aanraking komt met de

tovenaarswereld. Of waarin je als lezer vanuit je luie stoel

werelden ontdekt zoals die van Mikis de ezelsjongen.

Illustrator Fleur van der Weel en auteur Edward van de Vendel

komen samen naar het feest. Ze maakten het Prentenboek van

de Kinderboekenweek 2012. Het duo werkte al eerder succesvol

samen en ontving in 2004 de Woutertje Pieterse Prijs voor

Superguppie. Fleur is illustrator, schilder en grafisch vormgever

en maakt animatiefilmpjes voor Sesamstraat. Ze illustreerde ook

boeken van Bibi Dumon Tak, die vorig jaar nog op het Groot

Kinderboekenfeest te gast was. Edward van de Vendel is een

literaire duizendpoot. Hij schrijft voor iedereen wel iets, zowel

verhalen als gedichten. Zijn werk is diverse malen bekroond. In

2005 schreef hij het Kinderboekenweekgeschenk Wat rijmt er op

puree?

Verder kunnen kinderen meedoen aan verschillende workshops,

op speurtocht gaan en meedoen aan allerlei feestelijke

activiteiten. De middag zou niet compleet zijn zonder een

theaterbelevenis van het theaterduo Inge & Goof. Jeugdboekhandel

Silvester en Museum Volkenkunde zijn ook present.

De Kinderboekenweek duurt van woensdag 3 t/m zaterdag 13

oktober 2012. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt dit jaar

door Tosca Menten geschreven. Zij bezocht in 2009 het feest in

Leiden.

Algemene producten en activiteiten | BplusC.nl 68

Mister Anansi leert de wereld lachen

Discipline theater, literatuur

Doelgroep iedereen vanaf 6 jaar

SBO ja

Locatie Het Leidse Volkshuis (BplusC)

Prijs € 6 (los), € 8 (in combinatie met

Kinderboekenfeest)

Periode zondag 7 oktober 2012, ca. 13.00 tot 13.50 uur

Voorbereiding kaartverkoop start half september in locatie

Nieuwstraat

Tijdens een werelds Kinderboekenfeest mag een wereldverteller

natuurlijk niet ontbreken! In Mister Anansi leert de wereld

lachen vertelt Wijnand Stomp hoe de Anansiverhalen, die zo

bekend zijn in Suriname, de Antillen, Afrika en Nederland, aan

hun naam zijn gekomen. Want lang geleden droegen ze de

naam van een Afrikaanse hemelheer, Nyankopon. Deze statige

hemelheer krijgt op een dag bezoek van Anansi de spin. De

verwaande, listige en vooral ook slimme spin stelt hem voor de

verhalen zijn naam te geven. Nyankopon moet vreselijk lachen

om de kleine spin: “Hahaha, jij wilt dus dat het jouw verhalen

worden? Wie denk jij wel dat je bent, Anansi? Mijn verhalen zijn

eeuwenoud en heel erg waardevol voor de mensheid. Daarom

bewaar ik ze!”. Maar Anansi is natuurlijk niet voor niets helemaal

langs een spinnendraadje naar de hemel geklommen en

overtuigt Nyankopon. De verhalen mogen Anansi’s naam

dragen, op voorwaarde dat de kleine spin drie levensgevaarlijke

opdrachten uitvoert…

Mister Anansi leert de wereld lachen is een vrolijke verzameling

van diverse Anansiverhalen en -liedjes. Wijnand Stomp weet de

tijdloze uitstraling van het klassieke spinnenmannetje op

originele wijze te mixen met eigentijdse avonturen. Met humor

en een tikkeltje wijsheid weet de verteller jong en oud te boeien.


Nationale Voorleesdagen

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep kinderen van 2 t/m 6 jaar en hun ouders in

Leiden en Leiderdorp

SBO ja

Locatie kindercentrum of bij BplusC (diverse locaties)

Prijs n.n.b.

Periode 23 januari t/m 2 februari 2013

Voorbereiding zelf inschrijven, uitnodiging wordt in november

2012 verstuurd

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 23 januari t/m 2 februari

2013 presenteert BplusC in samenwerking met SPL, B4Kids,

Kinderopvang Leiderdorp, JES Rijnland en Boekhandel Silvester

een gevarieerd programma rondom het Prentenboek van het

Jaar. Activiteiten die op het programma staan zijn: een muzikale

voorstelling, voorlezen uit het Prentenboek van het Jaar en onze

(jeugd)bibliothecarissen bezoeken peuterspeelzalen en

kinderdagverblijven met een Kamishibai (Japans vertelkastje).

Het doel is om voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen

lezen te stimuleren.

Makkelijk lezen Plek

Discipline literatuur (leesbevordering)

Doelgroep kinderen van 8 tot en met 12 jaar

SBO ja

Locatie bibliotheeklocaties van BplusC

Periode het hele jaar

In de Makkelijk lezen Plek in alle bibliotheeklocaties staan boeken

en multimedia die BplusC speciaal selecteert voor kinderen die

moeite hebben met lezen. In alle locaties kunnen zij daisy spelers

lenen. Het doel is om kinderen die moeite met lezen hebben aan

geschikte media te helpen.

BplusC in het onderwijs 12|13

Skoolzone

Discipline taal en mediawijsheid

Doelgroep vanaf groep 5

Locatie ‘t Spoortje en Leiderdorp (bibliotheeklocatie

BplusC)

Periode iedere schooldag van 15.30 - 17.00 uur en

woensdag van 13.30 - 17.00 uur

Docent jeugdbibliothecaris (BplusC)

Voorbereiding rechtstreeks bij de klantenservice van de locatie

Na schooltijd kunnen kinderen in een aparte ruimte in de

bibliotheek (Skoolzone) hun werkstuk, spreekbeurt of

boekbespreking maken. Ze kunnen hiervoor de digitale collectie

en informatieve media raadplegen. Skoolzone is voorzien van

werkplekken, scanner, printer, en inbindapparatuur. Ook krijgen

de kinderen hulp met het zoeken en verwerken van informatie.

69

Algemene producten en activiteiten


Contact

BplusC adressen en contact

Algemeen

Klantenservice 0900 23 23 000

info@BplusC.nl

Cultuur & School 071 516 85 06

Vivian Treurniet

v.treurniet@BplusC.nl

OnderwijsKansen 071 516 85 46

Marie Mattijssen of Loes Schwenke

ok@BplusC.nl

Cultuurnetwerk Primair Onderwijs Leiden 071 516 85 06

Vivian Treurniet

v.treurniet@BplusC.nl of

cultuurnetwerkleiden@gmail.com

Dans, Muziek, Beeldende kunst , 071 516 16 29

Toneel, Cultureel erfgoed en Media 071 516 85 06

Afdeling Onderwijs

onderwijs@BplusC.nl

Literatuur en mediawijsheid 071 516 85 17

Saskia Heijnen

s.heijnen@BplusC.nl

Projecten en workshops op maat 071 516 16 29

Linda Capel

l.capel@BplusC.nl

0900 23 23 000

info@BplusC.nl

Adressen

Algemene bezoekadressen

locatie Nieuwstraat

Nieuwstraat 4

2312 KB Leiden

locatie Rapenburg

Rapenburg 22

2311 EW Leiden

locatie Het Leidse Volkshuis

Apothekersdijk 33a

2312 DD Leiden

locatie Oude Vest

Oude Vest 45

2312 XS Leiden

OnderwijsKansen Bibliotheek

071 516 85 46

locatie ‘t Spoortje

Bernhardkade 38

2316 RX Leiden

ma 13.30 - 17.00 uur

wo 13.30 - 17.00 uur

BplusC adressen en contact | BplusC.nl 70

Bibliotheken

0900 23 23 000

locatie Leiderdorp 071 589 08 49

Van Diepeningenlaan 110

2352 KA Leiderdorp

locatie Merenwijk 071 521 16 66

Rosmolen 4

2317 SJ Leiden

locatie Nieuwstraat 0900 23 23 000

Nieuwstraat 4

2312 KB Leiden

locatie ‘t Spoortje 071 522 16 95

Bernhardkade 38

2316 RX Leiden

locatie Stevenshof 071 531 81 00

Trix Terwindtstraat 6

2331 GW Leiden

Bibliobus

06 537 167 37

standplaats Meerburg

Zaanstraat

ma 15.30 - 17.00 uur

standplaats Leiden Zuid-West

Ed. van Beinumstraat (bij ID College)

wo 15.00 - 16.30 uur

vr 15.30 - 17.00 uur

standplaats Leiden Zuid-Oost

De Laat de Kanterstraat (hoek Cobetstraat)

di 15.30 - 17.00 uur

standplaats Morskwartier

Robijnstraat (tegenover Koraalstraat)

wo 13.00 - 14.30 uur

standplaats Houtkwartier

Antonie Duycklaan

do 15.30 - 17.00 uur


| BplusC.nl 71

BplusC adressen en contact


| BplusC.nl 72

foto: Bram (LAFV)


Foto’s en illustraties

Alle foto’s zijn gemaakt door BplusC, met uitzondering van:

omslag Koos (LAFV)

p. 11 Boekstart

p. 17 Vincent van Gogh, PRAE

p. 25 Yogakids, Vincent van Gogh

p. 29 Rembrandt van Rijn, PRAE

p. 39 Quentin Blake, Frits Falkenhage

p. 41 Chai exclusive, Christ Dobbelaere, PRAE

p. 45 RAP Architectuurcentrum, Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, PRAE

p. 49 Yogakids, Rembrandts Dochters, Barbara van Druten

p. 53 PRAE, Rembrandts Dochters

p. 59 William Steig, Jan Reinier van der Vliet, Verteltheater

p. 61 Phile Deprez, Esther de Boer

p. 63 STT produkties, Verteltheater

p. 65 Het Laagland, Verteltheater

p. 67 Boekstart

BplusC heeft zich ingespannen de personen op de foto’s te achterhalen ter goedkeuring voor

plaatsing. Mocht u beeldmateriaal tegenkomen dat volgens u niet geplaatst had mogen worden dan

verzoeken wij u dat te melden via communicatie@ BplusC.nl


BplusC | Postbus 4035 | 2301 RA Leiden

0900 23 23 000 | info@BplusC.nl

www.BplusC.nl

Brochure BplusC in het onderwijs 12 | 13

More magazines by this user
Similar magazines