Download de Catering Special nr 1 in PDF-formaat. - FNV Catering

fnvcatering.nl

Download de Catering Special nr 1 in PDF-formaat. - FNV Catering

CATERING special

Een magazine voor iedereen die in de catering werkt • jaargang 7 nr 1 • 2012

Stress

door contractwisseling

Strijd om

artikel 11

E-learning:

een eitje

‘Ik bied een maaltijd

en een luisterend oor’


Hoe gebruik je een QR-code?

In de Catering Special wordt regelmatig een

telefoon met een QR-code afge-

beeld. Dit betekent dat je de code

kunt scannen met de camera van

je smartphone om extra infor-

matie te krijgen. Hiervoor moet

je wel een (gratis) app op je tele-

foon downloaden, zoals de QR

Reader (iPhone) of Barcode

Scanner (Android).

Wat vind jij van deze vernieuwde Special?

Doe mee met het lezersonderzoek en maak kans

op een iPod Nano of een dinercheque t.w.v.

€100,-!

Wij willen je graag een aantal vragen stellen

over wat jij vindt van deze Special. Onder

alle deelnemers verloten wij 2 iPod Nano’s en

2 dinercheques t.w.v. €100,-!

Ga naar www.sohrc.nl/specials en vul de enquête in!

(Onderzoek wordt uitgevoerd door SOHRC en het invul-

len van de vragenlijst duurt slechts tien minuten.)

Gratis abo!

Wil je ook 2x per jaar de Catering

Special op de deurmat?

Stuur dan je NAW-gegevens naar

info@stichtingprojecten.nl en je

ontvangt het magazine helemaal gratis.

Colofon

De Catering Special is een uitgave voor werknemers in de

catering en verschijnt twee keer per jaar. Het magazine is

geproduceerd door Stichting Projecten FNV Horecabond

en mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de

bedrijfstakfondsen.

Hoofdredactie: Ben Francooy | Redactie: Dania Bakker,

Wendy Dekker, Annick Rijkschroeff, Harry de Wit | Correctie:

Evelyn Jongman | Fotografie: P&I, Amsterdam, Karel de

Vos | Vormgeving: Zeezicht.com, Hilversum | DTP, prepress

en druk: Van der Weij BV Grafische Bedrijven, Hilversum |

Met medewerking van: Barbershop, Marenthe Egberts, Groot

Emaus, KLM Catering Services, Stichting Opleidingen ContractCatering

(OCC), Karel de Vos en de geïnterviewden.

Oplage: 5.000

Adres: Stichting Projecten FNV Horecabond, Louis

Armstrongweg 100, Postbus 1435, 1300 BK Almere,

telefoon algemeen 0900-239 10 00 (€ 0,50/min.),

voor FNV Cateringleden 0900-202 23 23 (€ 0,20/min.),

fax 036-536 3397, e-mail: info@stichtingprojecten.nl

Ellen Essenburg

“Als kookdame bij een zorginstelling

voor jongeren heb ik

mijn droombaan gevonden. De

jongeren hebben ieder hun eigen

karakter, hun eigen kwaliteiten en

moeilijkheden. Maar opvoeden

is niet mijn taak. Bij mij in de

keuken komen ze dan ook niet

voor therapie. Ze maken soms

een lolletje, een praatje, en ik

vraag hoe het met ze gaat. Ik vind

het heel dankbaar werk. Na drie

uurtjes ga ik weer weg. En als ik

dan de volgende dag weer kom,

zijn ze net zo blij me te zien. Nou,

dan heb je het toch goed voor

elkaar, nietwaar?”

Meer over Ellen op pag. 9.

Op de cover

4Aan het woord: over artikel 11

‘Vele malen beter voor werknemers!’

8 To the point


16

9Opleiding • ontwikkeling • carrière

‘Zo, weer een diploma

op zak’

10In

beeld

12 #durftevragen

14

In the spotlight: Ellen

‘Van mij leren jongeren eten’

Uitgelicht: (onnodige) werkdruk bij

een contractwisseling

‘Iedereen liep op z’n tenen’

18

inhoudsopgave

Loontabellen

cateringspecial 3


• Strijd

om artikel 11

GERRIT VINK,

ALGEMEEN DIRECTEUR

CATERAAR APPÈL BV EN

CAO-ONDERHANDELAAR

4 cateringspecial

SONJA HOMAN

LOCATIEMANAGER EUREST

IN AMSTERDAM EN LID

CAO-COMMISSIE


Als een cateraar een locatie

overneemt van een collega

veroorzaakt dat vaak onrust.

Medewerkers vrezen dat het

leidt tot minder uren, minder

salaris en minder rechten.

Oorzaak: artikel 11 in de

catering-cao die bij deze

situatie afbouw van werktijd

en vergoedingen mogelijk

maakt. Werknemers balen

daarvan, werkgevers zien het

als een kans om flexibel te ope-

reren. Een voorstander en een

tegenstander van artikel 11 aan

het woord.

aan het woord

Tekst en beeld: Karel de Vos

cateringspecial 5


6 cateringspecial

Strijd om artikel 11

Het gemak waarmee bij een contract-

wisseling het aantal werkuren van

medewerkers wordt verlaagd en

opgebouwde rechten worden ge-

schrapt, stoort Sonja Homan enorm.

“Cateraars proberen alles om een

tender binnen te slepen. Ze halen

links en rechts uren weg zonder te

weten wat dat in de praktijk voor

gevolgen heeft. Zo’n hele operatie

gaat buiten de werknemer om, van

overleg is geen sprake. De werkgever

bepaalt wat het voor jou betekent.

Dat voelt als een mes op de keel en ik

wil helemaal geen mes om mijn keel.”

Zeer strijdbaar

Uit ervaring weet ze hoeveel onrust

een contractwisseling veroorzaakt.

“Vanaf de eerste berichten over een

aanbesteding tot de beslissing, zit

vaak een halfjaar. Als je dan voelt, dat

er bezuinigd gaat worden vreet dat

SONJA HOMAN, LOCATIEMANAGER BIJ EUREST

EN LID CAO-COMMISSIE FNV CATERING

‘Ik wil geen mes

op de keel’

Van Sonja Homan mag cao-artikel 11 meteen van tafel. “Ik

vind dat bij een contractwisseling alle rechten van werknemers

één op één overgenomen moeten worden door de nieuwe

cateraar.” Sonja werkt al 20 jaar voor Eurest, momenteel als

locatiemanager bij Stadsdeel Zuid in Amsterdam. Ook is ze

inmiddels 10 jaar lid van de cao-commissie van FNV Catering.

aan je. Zeker als je die baan keihard

nodig hebt. Omdat de duur van con-

tracten steeds korter wordt, keert dat

circus steeds sneller terug. Daarom is

die zekerheid extra belangrijk.”

Sonja heeft een groot rechtvaardig-

heidsgevoel. Als dat wordt aangetast,

verandert ze van een vriendelijke

gastvrouw in een strijdbare belangen-

behartigster: “Ik accepteer het niet

als werkgevers zomaar geld afpak-

ken, want dan doen ze als ze iemand

zonder echte aanleiding in een lagere

functieschaal plaatsen of minder uren

geven. Uren die gewoon in het con-

tract staan. Ik hoor ook van mensen

dat eerst uren worden afgebouwd en

dat ze vervolgens toch extra ingeroos-

terd staan. Als het structureel blijkt,

moet je als werknemer zelf gaan leu-

ren om die uren er weer bij te krijgen.

Terwijl dat automatisch geregeld zou

moeten worden. Ik ken iemand die al

een jaar structureel meer uren draait,

maar wiens contract nog steeds niet

aangepast is. Schandalig.”

Hoop op 2013

Werkgevers voeren aan dat een flexi-

bele afbouwregeling in een zwakke

economie noodzaak is. Sonja:

“Natuurlijk moet je rekening houden

met recessie. Maar het gaat niet al-

leen om boekhouden, ook om men-

sen. Bovendien: als een opdracht-

gever 25% van het personeel ont-

slaat, betekent dat niet automatisch

25% minder omzet in het bedrijfs-

restaurant.”

De nieuwe cao loopt tot 31 maart

2013, voor één jaar dus. In september

buigt de cao-commisie zich al weer

over een volgende cao. Sonja: “Ik

hoop dat we artikel 11 er dan wel uit-

krijgen, want dat is vele malen beter

voor werknemers.”


‘Flexibiliteit is noodzaak’

GERRIT VINK, DIRECTEUR APPÈL EN

CAO-ONDERHANDELAAR WERKGEVERS

Directeur Gerrit Vink van cateringbedrijf Appèl is duidelijk

over artikel 11: het inperken of het geheel schrappen noemt

hij ‘uit den boze’. Hij stelt zelfs dat handhaving in een cateringwereld

waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen ook

voor werknemers beter is. Vink zit namens de werkgevers

aan de onderhandelingstafel bij de cao-besprekingen.

Soms ontkom je niet aan afbouwre-

gelingen, meent Gerrit Vink. Door de

zwakke economie ontslaan opdracht-

gevers mensen, waardoor de behoefte

aan cateringcapaciteit krimpt. “Als

een bedrijf 20-30% van het personeel

laat afvloeien, betekent dat minder

drukte in het bedrijfsrestaurant. De

opdrachtgever vraagt dan de cateraar

de personele bezetting aan te passen

zodat de kosten dalen. Verder zie je

bij iedere contractwisseling dat een

opdrachtgever goedkoper uit wil zijn.

En bij iedere aanbesteding is – door

de concurrentiestrijd - prijs een

belangrijk element. Met als gevolg

minder ureninzet. Op die momenten

is het voor een cateringwerkgever

prettig dat we flexibel met arbeids-

contracten kunnen omgaan, zonder

meteen mensen te ontslaan.”

Nog meer tijdelijk?

Gerrit Vink noemt het logisch dat

werknemers opkomen voor hun

rechtszekerheid. Als omstandigheden

bij een contractwisseling niet wijzi-

gen, is afbouw volgens hem niet aan

de orde. Maar als door minder gasten

of minder inkomsten flinke druk

op de omzet komt, is die flexibiliteit

noodzaak, betoogt hij. Ook voor

werknemers.

“Artikel 11 biedt de mogelijkheid om

met het zittend personeel toch in te

kunnen spelen op wijzigingen in cate-

ringcontracten. Wat zou het alternatief

zijn? Nog meer tijdelijke contracten

om zodoende te kunnen inkrimpen

als dat moet? Meer nul-urencontrac-

ten om snel te kunnen afschalen?

Zogenaamde min-max-contracten?

Ik vind dat per saldo allemaal oplos-

singen die werk- en inkomenszeker-

heid juist zeer aantasten. En dat zie

ik liever niet. Ik wil liever zo lang

mogelijk met hetzelfde team dezelfde

opdracht uitvoeren. Dat is prima voor

de dienstverlening, de relatie met de

gast, de verhouding met de opdracht-

gever en ook voor de arbeidsverhou-

ding tussen werkgever en werknemer.”

Meer flexibel

Flexibiliteit loopt als een rode draad

door het verhaal van Vink. Ook als

hij naar de toekomst kijkt. De 24-

uurs economie, het nieuwe (thuis)

werken, nieuwe cateringconcepten;

de tijd verandert. “Consumenten

verwachten dat aanbieders zich aan

veranderende wensen aanpassen.

Op ieder moment en overal. Om

als cateraar aan die verwachting te

kunnen voldoen, wordt eerder meer

dan minder flexibiliteit gevraagd.

Daarom moeten we artikel 11

handhaven. Werknemers zouden

voor dezelfde lijn moeten kiezen.

Hoe hechter medewerkers zich aan

een contract verbonden voelen,

hoe beter. Veel beter dan gedwongen

in een situatie te komen waarin

plaats, duur en mate van inzet on-

voorspelbaar zijn.”

aan het woord

Artikel 10

Bij contractwisseling en contractwijziging speelt ook artikel 10 van de cao een prominente

rol. Daarin gaat het vooral om de overdracht van informatie over werknemers

(over salaris, vakantiedagen etc.) van de oude naar de nieuwe werkgever en over

mogelijkheden om veranderingen in contracten aan te brengen. Steeds weer met verwijzing

naar artikel 11. Besef dat de cao een lastig en complex verhaal is, dus neem met

vragen contact op met het Voorlichtings- en Informatiecentrum (zie pagina 12-13).

cateringspecial 7


to the point

Nieuwe vakantiewetgeving

Vanaf 1 januari 2012 is de vakantiedagenwetgeving gewijzigd. Dit heeft nogal

wat gevolgen voor de gespaarde vakantiedagen en de opbouw van vakantie-

dagen tijdens ziekte. De juristen van Stichting Right4you zetten de belangrijk-

ste veranderingen voor jou op een rijtje:

l Opgebouwde wettelijke vakantiedagen komen al na zes maanden te

vervallen. Onder de oude regeling verjaarden ze na vijf jaar.

Wettelijke vakantiedagen moet je opnemen binnen zes maanden

na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dus alle wettelijke

vakantiedagen die je bijvoorbeeld op 31 december 2012 meeneemt

naar 2013 vervallen op 1 juli 2013.

l Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt deze wijziging niet en

blijft een verjaringstermijn van vijf jaar gelden.

l Zieke werknemers bouwen gedurende hun gehele ziekteperiode

vakantiedagen op, eerder bouwde een werknemer alleen vakantie-

dagen op over de laatste zes maanden van zijn ziekteperiode.

Bovenstaande geldt alleen voor vakantiedagen die zijn opgebouwd

na invoering van de nieuwe wet per 1 januari 2012.

Mag het ietsje

meer zijn?

Als het goed is heb je inmiddels je va-

kantietoeslag gehad, dus check dit nog

even op je loonstrook. Over je vakan-

tiejaar ontvang je een vakantietoeslag

van 8% van het loon dat je in dat jaar

bij je werkgever hebt verdiend. Het is

gebruikelijk dat deze toeslag eenmalig

wordt uitgekeerd in mei. Het kan ech-

ter ook voorkomen dat deze toeslag is

verrekend in je uurloon. Dit moet dan

wel apart vermeld zijn in je contract.

Vakantietoeslag geldt als een eenma-

lige bijzondere beloning waarover een

extra hoog inkomstenbelastingpercen-

tage geheven wordt door de belasting-

dienst. Afhankelijk van je jaarinkomen

bedraagt de heffing ongeveer 33% of

zelfs 42%.

www.right4you.nl

8 cateringspecial

Nabestaandenpensioen: niet zo vanzelfsprekend!

Werk je in de catering dan bouw je bij Pensioenfonds Horeca

& Catering een ouderdomspensioen op. Echter, een nabestaandenverzekering

is niet standaard geregeld. Veel werknemers

in de catering (en horeca) hebben namelijk geen partner.

Wel heb je de mogelijkheid om een nabestaandenverzekering

bij Pensioenfonds Horeca & Catering af te sluiten. Hiervoor

moet je zelf in actie komen!

Wat is eigenlijk een nabestaandenverzekering? Hoe en wanneer

kun je dat regelen? Kun je deze verzekering ook afsluiten

als jouw werkgever een nabestaandenpensioen voor alle

werknemers heeft geregeld? Allerlei vragen die

relevant voor jou kunnen zijn als je een partner

en/of kinderen hebt.

Een aantal werknemers vertellen over hun ervaringen

met het nabestaandenpensioen.

Scan de QR-code met je smartphone voor hun

ervaringen en meer informatie. Of kijk op

www.fnvcatering.nl/special

Stamgast

Jermaine Camron: “Ik werk bij het CAK in Den Haag.

Lunchen doe ik in onze bedrijfskantine, waar de cateringservice

de lunch verzorgt. Ik laat me iedere keer weer

verrassen met wat er op het menu staat. Panini-broodjes

zijn mijn favoriet. De gerechten worden wel afgewisseld,

maar ik heb toch het gevoel dat er nog meer variatie in zou

kunnen. Wat ik verwacht van een catering is uiteraard een

goede prijs-kwaliteit verhouding. Nu weet ik wel dat het

niet altijd samengaat, maar het is toch prettig als je voor

een goede prijs lekker in je eigen kantine kunt eten. En dat

is bij ons helaas niet altijd het geval. Toch eet ik er bijna

dagelijks. Bijna.Het hangt een beetje af van wat er te bieden is. En van het weer. Als

de zon schijnt, ga ik liever naar buiten.”

Sectorbestuurder FNV Catering Harry de Wit

“De discussie

over cao-artikel 10

en 11 duurt voort totdat er een

acceptabele oplossing is gevonden!”

Tekst en samenstelling:

Wendy Dekker, Right4You, VIC


‘Elke dag leer ik iets bij’

Al 26 jaar in het vak, maar dat

betekent niet dat Mary Hoogenes

(49) vindt dat ze uitgeleerd is.

Ze wil zich blijven ontwikkelen

en volgt regelmatig cursussen,

zoals de e-learning opleiding tot

cateringbeheerder.

Mary: “Je kunt mij een cateringvrouw

in hart en nieren noemen. Ik houd

dan ook ontzettend van mijn werk

als support poolbeheerder. Ik werk in

de pool van Noord-Nederland, waar

ik de beheerder of medewerkster

vervang tijdens ziekte of een dagje

vrij. Het leukste aan mijn vak vind ik

het contact met de mensen. Soms zegt

een gast: ‘Mary, we hebben weer lek-

ker gegeten!’ Zo’n schouderklopje is

natuurlijk hartstikke leuk om te krij-

gen. Of er ook minder leuke dingen

zijn aan dit vak? Ik kan eerlijk gezegd

niks bedenken.”

“Vorig jaar heb ik de opleiding tot

cateringbeheerder (OCC-C) gevolgd,

met e-learning. De opleiding be-

stond uit een kennistoets, een aantal

opdrachten en tot slot een assess-

ment. Natuurlijk is e-learning even

wennen. Maar dat is nu eenmaal het

tijdperk waarin we zitten, alles gaat

met de computer. Op internet kon ik

bekijken welke opdrachten ik moest

doen. Sommige opdrachten waren

verplicht en uit een aantal kon ik

kiezen. Ik mocht zelf de volgorde be-

palen waarin ik de opdrachten deed.

Natuurlijk was er wel een bepaalde

deadline. In totaal moest ik minimaal

acht opdrachten uitvoeren.”

“Voor een van de opdrachten heb ik

een werkinstructie geschreven. Een

uitgebreide handleiding in Jip en

Janneke-taal voor het werken met een

kassa. In de praktijk had ik namelijk

gemerkt dat het voor velen niet zo

vanzelfsprekend is om met de kassa

te werken. Terwijl de bedoeling is dat

elke cateringmedewerker er moeite-

loos mee overweg kan. Nadat ik mijn

eerste werkinstructie had gemaakt,

werd deze beoordeeld door een OCC-

C trainer. Mijn instructie moest hier

en daar nog wat worden aangepast.

Omdat ik zelf de kassa als mijn broek-

zak kende, bleek ik een aantal stappen

te hebben overgeslagen. Deze stappen

waren voor mij logisch, maar niet

voor iemand die nog nooit met de kas-

sa heeft gewerkt. Na wat aanpassingen

werd ook die opdracht door de beoor-

opleiding ontwikkeling carrière

delaar goedgekeurd. Dat kon ik dan

online zien. Vervolgens mocht ik door

naar het theorie-examen. De opleiding

werd afgesloten met een assessment.

Daarbij moest ik aan twee assessoren

mijn opdrachten verantwoorden, laten

zien dat ik precies wist waarover ik het

had. Uit zo’n assessment blijkt dan ook

meteen of je je opdrachten wel echt

zelf hebt gemaakt.”

“Het OCC-C diploma heb ik inmid-

dels behaald. En momenteel ben ik

bezig met de opleiding OCC-C

Leermeester. Tsja, ik leer elke dag

weer iets bij. Ook al zit ik al 26 jaar in

het vak. En zo wil ik het ook, ik wil

me blijven ontwikkelen.”

Tekst: Wendy Dekker

Beeld: P&I

cateringspecial 9


Per dag worden door KLM Catering Services 320 vluchten per dag voorzien van maaltijden; 50 intercontinentaal, 260 Europees en 10 vrachtvluchten

en kleine afhandelingen. In totaal zijn dit per dag 45.000 passagiers, 100.000 maaltijd services waarvan 2.500 speciale gerechten

zoals dieet, Koreaans en halal. Bij KCS werken 1.200 mensen om dit goed te laten verlopen.

10 cateringspecial


in beeld

Beeld: P&I

cateringspecial 11


De experts geven antwoord

Hoe zit dat nou precies met vakantie-uren? Contracten? Salaris? Zoveel werknemers, zoveel vragen. Het VIC (Voorlichtings-

en Informatiecentrum) zet de meest gestelde vragen voor je op een rijtje.

12 cateringspecial

“Ik heb sinds april een nieuwe baan.

Hoeveel vakantiedagen heb ik dit jaar dan nog?”

De vakantietoeslag en de vakantiedagen worden berekend over het

vakantiejaar, dat loopt van 1 juni tot 1 juni. Als je het gehele jaar in

dienst bent geweest heb je ten minste recht op 25 vakantiedagen,

waarvan ten minste drie weken aaneengesloten en de rest in de vorm

van snipperdagen. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan heb je recht op

28 vakantiedagen. Als je niet het gehele vakantiejaar in dienst bent

geweest, dan moet je je vakantiesaldo naar rato berekenen en krijg je

per gewerkte maand 1/12 van deze eerdergenoemde vakantie-

dagen. Deze 25 vakantiedagen bestaan uit 20 wettelijke en

5 bovenwettelijke vakantiedagen. Conform de nieuwe

wetgeving, vervallen de wettelijke vakantiedagen die

je in het jaar 2012 hebt opgebouwd op 1 juli 2013.

Echter, in de nieuwe catering cao zijn gunstigere

voorwaarden overeengekomen waardoor deze

wettelijke vakantiedagen pas op 31 december

2013 vervallen. De wettelijke vervalter-

mijn wordt in de nieuwe catering cao dus

uitgebreid naar één jaar. De bovenwettelijke

vakantiedagen behouden hun vervaltermijn

van 5 jaren.

“Mijn contract is zojuist voor de derde keer verlengd... voor

bepaalde tijd. Hoe vaak mag mijn werkgever dit doen?”

In de oude cao gold het maximumaantal tijdelijke contracten van 5 con-

tracten in 5 jaar tijd. In de nieuwe cao wordt deze regeling aangepast naar

maximaal 3 contracten in 3 jaar tijd. Hierbij wordt de eventuele voorafgaan-

de uitzendperiode niet meegeteld. Dit betekent dat als je langer dan 3 jaar in

dienst bent of een vierde bepaalde-tijdscontract aangaat, deze is aangegaan

voor onbepaalde tijd. Er wordt een overgangsregeling getroffen voor deze

lopende dienstverbanden.


Een opleiding volgen

via je werkgever

Hoe heb jij dat geregeld?

Mahmoud was na vijftien jaar in dezelfde functie gewerkt te hebben wel toe aan

een uitdaging. “Mijn baan opzeggen zag ik echter niet zitten. Ik hecht veel waarde

aan de zekerheid die deze werkgever me biedt. En eigenlijk had ik het prima naar

mijn zin met mijn werkzaamheden en collega’s. Maar ja, ik ben ook iemand die

op z’n tijd graag nieuwe dingen aanpakt. Aan een opleiding volgen had ik nooit

gedacht. Wel gaf ik vorig jaar in mijn functioneringsgesprek aan dat ik mezelf

graag verder zou willen ontwikkelen. Wellicht een meer leidinggevende functie?

Ik had tenslotte al veel ervaring. Ook had ik het coachen van een aantal collega’s

altijd leuk gevonden. Dat ging automatisch, maar officieel was ik geen leidinggevende.

Ik vond het spannend om het onderwerp aan te snijden bij mijn baas, want

ik had geen idee hoe hij zou reageren. Tot mijn verbazing stond hij er juist heel

positief tegenover. Hij had blijkbaar niet verwacht dat ik open zou staan voor iets

anders dan wat ik tot dan toe gedaan had. Hij stelde voor dat ik allereerst de OCCopleiding

cateringbeheerder zou volgen. Om onder andere mijn leidinggevende

vaardigheden meer te ontwikkelen. Uiteindelijk zou dit het bedrijf alleen maar ten

goede komen, dus ik mocht de opleiding geheel op kosten van mijn werkgever

volgen. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder, heb ik er een diploma bij en heb

ik sinds kort een leidinggevende functie. Ik ben erg blij dat ik het ter sprake heb

gebracht bij mijn baas.”

“Tot nu toe heb ik mijn reiskosten altijd vergoed gekregen.

Binnenkort is er sprake van een contractwisseling. Behoud ik dan

mijn woon-werkverkeervergoeding?”

In de nieuwe cao is geen reiskostenregeling voor woon-werkverkeer opgenomen, even-

als in de vorige cao. Maar als je bij je huidige werkgever een reiskostenregeling hebt

getroffen, blijf je deze regeling behouden bij een contractwisseling.

CONTACT

De juridische medewerkers van het Voorlichtings- en Informatiecentrum staan al jaren klaar om alle

werknemers in de catering te helpen met vragen op het gebied van werk en inkomen! Stel je vragen online

via www.vraagtvic.nl of bel: 0900 – 239 10 00, € 0,50/min.

#durftevragen

Tekst: VIC

Beeld: P&I

cateringspecial 13


in the spotlight

Ellen Essenburg

14 cateringspecial

Catering is

koken onder

het dak van

een ander’


Wie zijn de gezichten achter de catering? Dit keer aandacht voor het werk van

Ellen Essenburg (49), cateringmedewerker bij Groot Emaus, een zorginstelling

voor kinderen en jongeren met leer-, gedrags- en opvoedingsproblemen.

“Koken onder het dak van een ander.

Dat is het idee achter de catering hier.

Ik kook vijf dagen per week voor jon-

geren die tijdelijk in dit huis wonen.

Op dit terrein zijn nog ongeveer twin-

tig soortgelijke leefgroepen. Misschien

is ‘groepsmoeder’ een te groot woord,

maar door middel van koken en een

praatje vorm ik een stabiele factor

voor de jongeren. Ik werk hier inmid-

dels al zeven jaar. Altijd op dezelfde

dagen, altijd op hetzelfde tijdstip. De

meest ideale situatie voor kinderen is

dat ze thuiskomen uit school en dat

hun moeder dan thuis is. Deze kinde-

ren kunnen echter niet thuis wonen

en op deze manier bied je ze toch iets.”

“Om half vier ’s middags komen ze

uit school en dan begin ik met eten

klaarmaken. Het duurt niet lang of ze

komen nieuwsgierig een kijkje nemen

in de keuken. ‘Wat gaan we eten?’

‘Sperziebonen.’ ‘Dat is toch raar? Sper-

ziebonen zijn vies!’ ‘Nee hoor, kom

maar proeven. Laat je verrassen.’ Hier

leren ze gezond en gevarieerd eten.

Mijn hit is spinazietaart. Jongeren die

nog nooit spinazie hebben gegeten,

zijn dan altijd verrast dat het zo lekker

blijkt te zijn. Wanneer ze hier na een

aantal maanden weggaan, komen

jongeren wel eens naar me toe: ‘Ik heb

van jou leren eten, Ellen.’ Dan zeg ik:

‘Nee joh, dat heb je helemaal zelf ge-

daan.’ ‘Maar dankzij jou,’ voegen ze er

dan aan toe. Soms helpen ze me in de

keuken, op eigen initiatief. Voor jon-

geren die niet lekker in hun vel zitten,

kan het helpen om zo bezig te zijn. Er

was hier eens een jongen, die vroeg of

ik een maaltijd wilde maken volgens

een recept van zijn oma. Natuurlijk

wilde ik dat. Later ontmoette ik zijn

oma. Ze vroeg: ‘Waar had je dat recept

nou voor nodig?’ Ik vertelde haar dat

ik het gerecht op verzoek van haar

kleinzoon had gemaakt, omdat het

hem aan thuis deed denken. Dat vond

ze zo leuk om te horen! De jongeren

zitten hier een paar maanden tot een

jaar, hooguit anderhalf. De meesten

hebben hechtingsproblemen, dus

zullen zich niet snel aan mij hechten.

Maar ze waarderen me wel. En dat

voelt goed.”

collega’s ambitie sfeer

ontwikkeling

eten

carrière

privé

geld

sociaal

dromen

bewondering

gasten

huiselijk

koken

specialiteit toekomst

gezond

moeder

in the spotlight

Tekst: Wendy Dekker

Beeld: P&I

compliment

passie

organisatie natuur

keuken

ervaring

gastvrijheid kinderen kwaliteit

cateringspecial 15


(Onnodige) werkdruk bij een

In economisch onzekere tijden zoals nu ervaren werknemers vaak een grotere

werkdruk. Want wie niet goed zijn best doet, zou bij een bezuinigingsronde zomaar

buiten de boot kunnen vallen. Zeker als er sprake is van een contractwisseling. Die

onzekerheid kan weggenomen worden door er met elkaar goed over te praten.

Op een grote scholengemeenschap in

Amsterdam werd vorig jaar beslo-

ten tot een contractwisseling van de

catering. De cateraar die daar al jaren

zorgde voor gezonde broodjes, kof-

fie en koek, hield op te bestaan. De

werknemers die op dat moment in de

kantine werkten, zouden overgenomen

worden door een nieuwe partij. Daarbij

besloot de directie om de catering op te

16 cateringspecial

splitsen. Omdat een goede broodjes-

maker niet per se ook een goede koffie-

maker is, ontstond een plan om diverse

cateraars in te huren voor verschillende

eethoekjes in de kantine.

Niets concreets

Scan de QR-code voor het meldingsformulier of kijk op

www.fnvcatering.nl/special

Dat plan zorgde voor veel onrust

onder de werknemers van de oude

catering. Els (42) werkte op dat

moment tweeënhalf jaar bij de on-

derwijscatering en vertelt hoe zij het

nieuws hoorde: “Nadat we eerder al

een brief hadden gekregen met een

korte mededeling over de toekomst

van de cateraar, werden we op een

middag bijeengeroepen door het

management van de school. Zij gaven

ook aan dat de cateraar zou ophou-

den te bestaan. Er schoten allerlei

gedachten door mijn hoofd. Werden

wij dan allemaal ontslagen? Of zou-

den we worden overgenomen door

een nieuwe cateraar? En hoe zou het

dan gaan met de contracten? Na drie

jaarcontracten hoopte ik namelijk

snel een vast contract te krijgen. De


contractwisseling

directie kon ons nog niets concreets

vertellen. Wel werd er iets gezegd

over een plan om meerdere cateraars

in te huren voor de verschillende

assortimenten. De boodschap was

dus eigenlijk: wacht het maar even af.

Dat leverde veel stress op. Zeker op

de piekmomenten, tijdens de pauzes

waarin scholieren in lange rijen

met hun dienbladen voor de kassa

staan, liep iedereen op z’n tenen. De

contractwisseling bracht onbedoeld

een enorme extra werkdruk met zich

mee: de druk om zo goed mogelijk

te presteren, zodat we onze banen

konden behouden.”

Wat de directie van de school vergat

te vertellen, was dat zij juist veel

waarde hecht aan de vaste gezichten

die in de kantine werkten. Door

verhalen van de scholieren wist het

management hoe fijn de scholieren

het vonden om elke dag even bij

Els en haar collega’s een kop soep te

halen en een praatje te maken. Het

was altijd het plan geweest van de

school om de cateringmedewerkers

te behouden, ondanks de contract-

wisseling. De scholengemeenschap

nodigde diverse cateringbedrijven

uit een offerte te maken. Uiteindelijk

zijn vijf verschillende cateraars, met

ieder hun eigen specialisme, in zee

gegaan met de school. De mede-

werkers van de ‘oude’ catering zijn

allemaal overgenomen door deze vijf

bedrijven. Adjunct-directeur Bas:

“We hebben veel geleerd van deze

periode. We dachten altijd dat het

duidelijk genoeg was hoe blij we met

deze medewerkers zijn, maar hebben

dat in de drukte van de overstap over

het hoofd gezien. Toen alles rond

was, hebben we met het cateringper-

soneel op school een gezellige lunch

georganiseerd, zodat ook zij eens

konden genieten van het lekkere eten

op school en tegelijk met ons konden

praten over hoe alles is verlopen.

Mochten we ooit nog eens van

contract wisselen, dan weten we nu

hoe we die overgang pijnloos kunnen

laten verlopen.”

Communiceer, communiceer

De scholengemeenschap in Amster-

dam is niet de enige locatie waar

een contractwisseling zorgt voor

een verhoging van de werkdruk.

Het bedrijf B&A Consulting deed in

2010 onderzoek naar de werkdruk bij

cateraars. In het onderzoeksrapport

Druk op de ketel?!

Een betere communicatie bij contractwisselingen is de voornaamste aanbeveling

in het onderzoeksrapport van B&A Consulting. Werknemers willen graag geïnformeerd

worden en hebben het meest aan duidelijkheid. Zo blijkt ook wel uit het

voorbeeld van Els. Het voor 100% terugdringen van alle onzekerheid omtrent contractwisselingen

is een illusie, aangezien het nu eenmaal tijd kost om de veranderingen

uit te kristalliseren. Medewerkers weten dit echter ook en verwachten niet

dat álle onzekerheid en stress weggenomen kunnen worden. Het volledige rapport

is te vinden op www.fnvcatering.nl.

Druk op de ketel?! staat onder meer

dat een contractwisseling een grote

invloed heeft op hoe medewerkers

hun werkstress ervaren. Vooral als ze

geen goede voorlichting krijgen over

het contract of over wat er concreet

op de werkvloer gaat veranderen. Een

van de aanbevelingen in het rapport

is dan ook: ‘Communiceer, communi-

ceer, communiceer.’

Die aanbeveling is met name be-

doeld voor de opdrachtgever van de

contractcatering. In het geval van

Amsterdam is dat de directie van de

scholengemeenschap. Opdrachtgevers

vinden vaak dat de communicatierol

voornamelijk bij de cateraar zelf hoort

te liggen, omdat het hún werknemers

zijn. Terwijl de medewerkers in de

dagelijkse praktijk het meest te maken

hebben met de locatie waar ze werken

en de mensen die daar de dienst

uitmaken.

Stress? Meld het!

Stress op het werk kan verschillende

oorzaken hebben. Lichamelijke over-

belasting, een te hoge werkdruk, maar

ook de organisatie van je werk of de

samenwerking met je leidinggevende

of collega’s. In de cao is hiervoor

een speciale Meldingsprocedure

Werkdruk opgenomen.

In de afbeelding op pagina 16 is deze

procedure weergegeven.

Tekst: Wendy Dekker

Infographic: Barbershop

uitgelicht

‘We wilden allemaal onze banen

behouden’

cateringspecial 17


loontabellen cao catering

BEDRIJFSCATERING

Loontabel per 1 april 2012

Deze lonen gelden voor een werknemer met een arbeidsduur van 40 uur per week.

FUNCTIEJARENSCHAAL IN EURO’S PER MAAND

Salarisgroep I II III IV V VI VII VIII IX

0 fj 1.644,86 1.702,97 1.762,74 1.931,97 2.168,58 2.412,68 2.654,35 2.905,64 3.077,53

1 fj 1.679,39 1.738,73 1.801,42 1.974,09 2.215,55 2.464,63 2.711,19 2.967,62 3.139,05

2 fj 1.714,66 1.775,24 1.840,09 2.016,21 2.262,50 2.516,55 2.768,07 3.029,62 3.201,86

3 fj 1.750,69 1.812,54 1.879,54 2.059,17 2.310,38 2.569,52 2.826,07 3.092,86 3.265,88

4 fj 1.919,75 2.102,99 2.359,21 2.623,54 2.885,21 3.157,32 3.331,19

5 fj 2.408,98 2.678,59 2.945,48 3.223,03 3.397,82

6 fj 2.734,93 3.007,18 3.290,29 3.465,76

7 fj 3.358,79 3.535,09

8 fj 3.605,78

AANLOOPSCHAALSALARISSEN VOOR WERKNEMERS NIEUW IN DE BRANCHE

Salarisgroep I II III IV V VI VII VIII IX

0 fj 1.480, 37 1.532,67 1.674,60

De salarisgroepen I, II en III kennen een aanloopschaalsalaris dat kan worden toegepast op werknemers die nieuw in de branche bij een werkgever in dienst treden

en wel voor de maximumduur van een half jaar.

In de salarisgroepen I en II ligt het aanloopschaalsalaris 10% onder het van toepassing zijnde cao-loon en in salarisgroep III ligt het aanloopschaalsalaris 5% onder

het van toepassing zijnde cao-loon.

INFLIGHTCATERING

Loontabel per 1 april 2012

Deze lonen gelden voor een werknemer met een arbeidsduur van 40 uur per week.

FUNCTIEJARENSCHAAL IN EURO’S PER MAAND

Salarisgroep I II III IV V VI VII VIII

0 fj 1.776,91 1.835,00 1.894,78 2.064,03 2.300,63 2.544,72 2.786,39 3.037,69

1 fj 1.813,18 1.872,44 1.933,48 2.106,13 2.347,58 2.596,65 2.843,25 3.099,67

2 fj 1.849,45 1.909,90 1.972,14 2.148,23 2.394,53 2.648,59 2.900,10 3.161,66

3 fj 1.886,42 1.948,11 2.011,57 2.191,23 2.442,42 2.701,58 2.958,09 3.224,88

4 fj 1.924,14 1.987,04 2.051,79 2.235,02 2.491,27 2.755,57 3.017,24 3.289,36

5 fj 2.026,73 2.092,78 2.279,66 2.541,02 2.810,60 3.077,53 3.355,07

6 fj 2.591,96 2.866,95 3.139,22 3.422,34

7 fj 2.924,35 3.202,05 3.490,83

8 fj 3.560,56

AANLOOPSCHAALSALARISSEN VOOR WERKNEMERS NIEUW IN DE BRANCHE

Salarisgroep I II III IV V VI VII VIII IX

0 fj 1.599,22 1.651,50 1.800,00

De salarisgroepen I, II en III kennen een aanloopschaalsalaris dat kan worden toegepast op werknemers die nieuw in de branche bij een werkgever in dienst

treden en wel voor de maximumduur van een half jaar. In de salarisgroepen I en II ligt het aanloopschaalsalaris 10% onder het van toepassing zijnde cao-loon en in

salarisgroep III ligt het aanloopschaalsalaris 5% onder het van toepassing zijnde cao-loon.

Hoe lees je een loontabel?

1. In welke sector werk je (bedrijfscatering, institutionele catering of inflightcatering)?

2. In het Handboek Referentiefuncties Contractcateringbranche vind je welke salarisgroep bij jouw functie past.

3. Afhankelijk van het aantal functiejaren bij je huidige werkgever word je in een functieschaal ingedeeld.

Let op: Ben je nieuw in de branche, dan wordt er voor salarisgroep I, II en III een aanloopschaalsalaris toegepast.

18 cateringspecial

Scan de QR-code met je smartphone voor de meest actuele

loontabellen of kijk op www.fnvcatering.nl/special

Loonsverhoging

Per 1 april 2012 zijn de lonen verhoogd met

1,5%. Per 1 oktober 2012 worden de lonen

verhoogd met 0,25%. Werknemers die vrijwillig

bij deze cao zijn aangesloten, hebben

recht op de loonsverhogingen.


loontabellen cao catering

INSTITUTIONELE CATERING

Loontabel per 1 april 2012

Voor werknemers in dienst vóór 1 juli 1994. Deze lonen gelden voor een werknemer met een arbeidsduur van 40 uur per week.

FUNCTIEJARENSCHAAL IN EURO’S PER MAAND

Salarisgroep I II III IV V VI VII VIII IX

0 fj 1.776,91 1.835,02 1.894,79 2.064,03 2.300,63 2.544,72 2.786,39 3.037,69 3.203,41

1 fj 1.813,18 1.872,47 1.933,48 2.106,15 2.347,58 2.596,65 2.843,25 3.099,67 3.264,96

2 fj 1.849,45 1.909,90 1.972,14 2.148,23 2.394,53 2.648,60 2.900,11 3.161,66 3.327,72

3 fj 1.886,42 1.948,11 2.011,57 2.191,23 2.442,42 2.701,58 2.958,10 3.224,88 3.391,76

4 fj 1.924,14 1.987,04 2.051,79 2.235,02 2.491,28 2.755,58 3.017,25 3.289,36 3.457,08

5 fj 2.026,73 2.092,78 2.279,66 2.541,02 2.810,60 3.077,53 3.355,08 3.523,73

6 fj 2.591,96 2.866,95 3.139,22 3.422,34 3.591,66

7 fj 2.924,35 3.202,05 3.490,83 3.660,99

8 fj 3.560,57 3.731,69

Voor werknemers in dienst na 1 juli 1994. Deze lonen gelden voor een werknemer met een arbeidsduur van 40 uur per week.

FUNCTIEJARENSCHAAL IN EURO’S PER MAAND

Salarisgroep I II III IV V VI VII VIII

0 fj 1.521,32 1.563,40 1.607,40 1.736,90 1.930,51 2.134,48 2.337,14 2.546,91

1 fj 1.547,30 1.591,30 1.636,24 1.770,39 1.969,90 2.178,03 2.384,85 2.598,90

2 fj 1.574,50 1.619,77 1.666,20 1.804,96 2.010,08 2.222,45 2.433,51 2.651,94

3 fj 1.602,63 1.649,12 1.697,26 1.840,89 2.051,12 2.267,84 2.483,18 2.706,06

4 fj 1.631,31 1.679,34 1.729,52 1.878,46 2.092,97 2.314,09 2.533,85 2.761,27

5 fj 1.661,15 1.711,06 1.762,75 1.916,80 2.135,69 2.361,32 2.585,58 2.817,62

6 fj 1.691,99 1.743,81 1.797,14 1.955,88 2.179,26 2.409,52 2.638,32 2.875,12

7 fj 1.724,04 1.777,54 1.832,64 1.995,82 2.223,74 2.458,68 2.692,16 2.933,79

8 fj 1.757,15 1.812,23 1.870,00 2.036,55 2.269,12 2.508,87 2.747,10 2.993,68

9 fj 1.791,38 1.848,67 1.908,13 2.078,11 2.315,41 2.560,06 2.803,16 3.054,74

10 fj 1.822,26 1.883,93 1.946,47 2.120,51 2.362,67 2.612,31 2.860,38 3.117,09

11 fj 1.859,30 1.922,35 1.986,21 2.163,77 2.410,88 2.665,62 2.918,73 3.180,70

12 fj 1.897,22 1.961,58 2.026,71 2.207,93 2.460,05 2.720,01 2.978,30 3.245,60

13 fj 2.001,57 2.068,03 2.252,93 2.510,20 2.775,43 3.038,99 3.311,75

14 fj 2.561,54 2.832,39 3.101,18 3.379,48

15 fj 2.890,07 3.164,51 3.448,53

16 fj 3.518,83

AANLOOPSCHAALSALARISSEN VOOR WERKNEMERS NIEUW IN DE BRANCHE

Salarisgroep I II III IV V VI VII VIII IX

0 fj 1.369,19 1.407,06 1.527,03

De salarisgroepen I, II en III kennen een aanloopschaalsalaris dat kan worden toegepast op werknemers die nieuw in de branche bij een werkgever in dienst treden

en wel voor de maximumduur van een half jaar. In de salarisgroepen I en II ligt het aanloopschaalsalaris 10% onder het van toepassing zijnde cao-loon (met als

minimum het wettelijk bruto minimum (jeugd)loon) en in salarisgroep III ligt het aanloopschaalsalaris 5% onder het van toepassing zijnde cao-loon.

Deze tabellen zijn met de uiterste zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks kunnen er onverhoopt fouten in zijn geslopen en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Uurloonberekening

Om je uurloon te berekenen, gebruik je de volgende formule:

Bruto maandsalaris: 173,33* = uurloon

* 40 (uur per week) x 52 (weken) : 12 (maanden)

Bijvoorbeeld:

Stel je bent kok A in de inflightcatering en ingedeeld in salarisgroep III met 2 functiejaren.

Bij een fulltime dienstverband verdien je een bruto maandsalaris van € 1.972,14.

Jouw uurloonberekening wordt dan als volgt: € 1.972,14: 173,33 = € 11,38

cateringspecial 19


De nieuwe cao

per 1 april 2012 is de nieuwe eenjarige cao contractcatering ingegaan! • als cateringmedewerker krijg je

een loonsverhoging van 1,5 % • op 1 oktober 2012 is er een loonsverhoging van 0,25 % • deze loonsverhogingen

gelden voor de cao-lonen en de feitelijk betaalde lonen • heb je nu een reiskostenregeling,

dan behoud je deze regeling bij contractwisseling • artikelen 10 & 11 blijven gehandhaafd in

de cao, maar worden op een aantal punten aangepast • voor onderwijsinstellingen zal het onder strikte

voorwaarden mogelijk zijn om de cao voor de horeca toe te passen; dit geldt alleen voor nieuwe werknemers,

voor huidige werknemers verandert er niets • de cao zal aangepast worden aan de nieuwe wetgeving

vakantiedagen, waarbij de wettelijke vervaltermijn van een half jaar wordt uitgebreid naar 1 jaar • het

maximumaantal tijdelijke contracten van 5 in 5 jaar wordt teruggebracht naar 3 in 3 jaar, waarbij een

eventuele voorafgaande uitzendperiode niet wordt meegeteld.

Deze cao betreft ondernemingen in de contractcatering (bedrijfscatering, institutionele catering,

inflightcatering en onderwijscatering). Voor ondernemingen in de partycatering is de

cao horeca van toepassing.

Scan de QR-code voor de gehele catering-

cao of kijk op: www.fnvcatering.nl/special

More magazines by this user
Similar magazines