06.09.2013 Views

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen - DUO

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen - DUO

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen - DUO

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Studiefinanciering

Lenen en terugbetalen


Aangenaam,

wij zijn duo

DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende

onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo regelen we de studiefinanciering

en de tegemoetkoming scholieren. Maar dat is lang niet alles. Kijk op

www.duo.nl als je meer wilt weten over ons werk en onze regelingen.

onderwijs mogelijk maken

2


Lenen

Naast je basisbeurs en eventuele aanvullende

beurs, kun je bij DUO geld lenen om

je studie te betalen. Als je besluit te gaan

lenen, moet je goed bedenken dat je een

studieschuld opbouwt waarover rente wordt

berekend. Ga naar www.duo.nl voor de

actuele rentepercentages die jaarlijks in

december bekend worden gemaakt. De

rente gaat in vanaf de maand die volgt op de

maand waarin je de lening op je rekening

krijgt. Deze schuld moet je terugbetalen.

Als je leent,

moet je altijd

rente betalen

3

Lenen in het mbo

Als je hebt gekozen voor een beroepsopleidende

leerweg (bol) kun je vanaf de eerste

dag van het kwartaal na je 18e verjaardag

studiefinanciering krijgen. Voor een

beroepsbegeleidende leerweg (bbl) krijg je

geen studie financiering. Studiefinanciering

bestaat uit een basisbeurs, eventueel een

aanvullende beurs en het studentenreisproduct.

Daarnaast kun je bovenop je

beurs een extra bedrag lenen bij DUO. Kom

je niet in aanmerking voor een aanvullende

beurs? Dan kun je dat bedrag (of een deel

ervan) ook lenen. Hoeveel geld je precies

kunt lenen, kun je zien op www.duo.nl.


Weet wat je

leent

Mbo-opleiding niveau 1 en 2:

Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2,

dan zijn de basisbeurs, aanvullende beurs

en het studentenreisproduct een gift. Je hoeft

deze na je opleiding niet terug te betalen.

Een eventuele rentedragende lening moet je

natuurlijk wél terugbetalen.

Mbo-opleiding niveau 3 en 4:

Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4,

dan krijg je een prestatiebeurs. De prestatiebeurs

bestaat uit de basisbeurs, eventueel

een aanvullende beurs en het studentenreisproduct.

De prestatiebeurs krijg je eerst

in de vorm van een lening. Haal je binnen

tien jaar je diploma, dan wordt je prestatiebeurs

omgezet in een gift. Anders moet je

de prestatiebeurs, inclusief rente, terugbetalen.

Ook moet je dan betalen voor het

4

studenten reisproduct. Een uitzondering is

de aanvullende beurs in de eerste twaalf

maanden: deze is een gift. Je hebt in principe

recht op vier jaar prestatie beurs.

Bovenop deze prestatiebeurs kun je een

bedrag lenen bij DUO. Na vier jaar prestatiebeurs

kun je nog maximaal drie jaar lenen.

Lenen in het hoger onderwijs

Volg je een hbo- of universitaire opleiding,

dan krijg je een basisbeurs, eventueel een

aanvullende beurs en het studentenreisproduct.

Dit wordt als prestatiebeurs

uitgekeerd. De prestatiebeurs krijg je eerst

in de vorm van een lening. Haal je binnen

tien jaar je diploma, dan wordt je prestatiebeurs

omgezet in een gift. Anders moet je

de prestatiebeurs, inclusief rente, terugbetalen.

Ook moet je dan betalen voor het


studenten reisproduct. Een uitzondering is

de aanvullende beurs in de eerste vijf maanden:

deze is een gift. Hoelang je recht hebt

op de prestatiebeurs is afhankelijk van de

duur van je opleiding. Doe je bijvoorbeeld

een vierjarige opleiding, dan kom je in aanmerking

voor vier jaar prestatiebeurs. Naast

de prestatiebeurs kun je een bedrag lenen

bij DUO. Kom je niet in aanmerking voor

een aanvullende beurs? Dan kun je ook dat

bedrag (of een deel ervan) extra lenen naast

je basisbeurs. Na vier jaar prestatiebeurs kun

je nog maximaal drie jaar lenen.

Vanaf 1 januari 2013 heb je alleen tijdens de

duur van de prestatiebeurs en het eerste jaar

van de leenfase nog recht op het

studentenreisproduct.

Collegegeldkrediet

Naast de ‘gewone’ lening kun je bij DUO ook

een lening aanvragen om je collegegeld te

betalen. Deze lening wordt ‘college geldkrediet’

genoemd en is een onderdeel van

de studiefinanciering. Je kunt het gelijk met

je prestatiebeurs en eventuele lening aanvragen.

Het collegegeldkrediet wordt, net

als de rest van je studiefinanciering, per

maand uitbetaald. Na je studie betaal je het

geleende bedrag terug onder dezelfde voorwaarden

als bij het terugbetalen van een

studieschuld. Je kunt een collegegeldkrediet

krijgen voor zowel het wettelijk collegegeld

als het instellingscollegegeld.

Je kunt het maximale bedrag aan collegegeldkrediet

aanvragen, maar het mag ook

minder zijn, zodat je later minder hoeft

terug te betalen. Moet je instellingscollegegeld

betalen, dan kun je in ieder geval het

5

wettelijk collegegeld lenen. Als je meer wilt

lenen dan het wettelijk collegegeld, dan

vragen we je om een bewijsstuk waaruit

blijkt hoeveel collegegeld je moet betalen.

Je kunt nooit méér lenen dan je aan collegegeld

moet betalen. Bovendien geldt voor

het instellings collegegeld dat je maximaal

vijf keer het bedrag aan wettelijk collegegeld

als collegegeldkrediet kunt ontvangen.

Rente

DUO berekent rente over het bedrag dat je

leent. Ga naar www.duo.nl voor de actuele

rentepercentages die jaarlijks in december

bekend worden gemaakt. De rente gaat in

vanaf de maand die volgt op de maand

De feiten op een rijtje

• Als je leent bij DUO, moet je

altijd rente betalen.

• De prestatiebeurs is in eerste

instantie een lening.

• Heb je binnen tien jaar je

diploma gehaald? Dan wordt

de prestatiebeurs een gift.

• Heb je je diploma niet (op tijd)

gehaald? Dan moet je de

prestatiebeurs én het

studenten reisproduct (met

rente) terugbetalen.

• Leen je extra, bovenop je

(prestatie)beurs? Dit moet je

altijd terugbetalen.

• Een collegegeldkrediet moet je

ook altijd terugbetalen na je

studie.


waarin je de lening op je rekening krijgt.

Zolang je studeert en recht hebt op

studiefinanciering, wordt het rentepercentage

elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld.

Zodra je geen opleiding meer volgt, wordt

het rentepercentage steeds voor vijf jaar

vastgesteld. Dit gebeurt voor de eerste keer

op 1 januari na de einddatum van je

studiefinanciering.

Terugbetalen

Aanloopfase en aflosfase

De eerste twee kalenderjaren nadat je je

studiefinanciering hebt beëindigd noemen

we de ‘aanloopfase’. In deze periode hoef je

nog niets terug te betalen, het mag natuurlijk

al wel. Er wordt wel rente berekend

waardoor je totale schuld groeit. Het kan

daarom aantrekkelijk zijn om al vóór of

tijdens deze aanloopfase te beginnen met

terugbetalen. Hoe je dat precies doet, lees je

onder ‘Eerder of extra aflossen’ verderop in

deze folder. Na de aanloopfase moet je beginnen

met het terugbetalen van je schuld.

Deze terugbetalingsperiode, die in principe

6

maximaal vijftien jaar duurt, noemen we de

‘aflosfase’. Hoeveel je precies moet terugbetalen

is afhankelijk van de hoogte van je

schuld en het bedrag aan berekende rente.

Maandbedrag te hoog?

Om het bedrag dat je maandelijks moet aflossen

vast te stellen, delen we je totale

schuld, inclusief de rente die je moet betalen

over dit bedrag, door 180 maanden (vijftien

jaar). De uitkomst is je maand bedrag met

een minimum van € 45,41 per maand.

Mocht je moeite hebben om het vastgestelde

maandbedrag te betalen, dan kun je

Dit is een voorbeeld:

Einde studiefinanciering in 2012

> Aanloopfase

• 1 januari 2013 t/m 31 december

2014

• geen aflossingsverplichting

• terugbetalen mag wel

> Aflosfase

• vanaf 1 januari 2015

• je moet terugbetalen

Totale schuld bij begin aflosfase 1% 2% 3% 4%

€ 4.500,00 45,41 45,41 45,41 45,41

€ 7.000,00 45,41 45,41 48,20 51,53

€ 10.000,00 59,83 64,27 68,86 73,61

€ 15.000,00 89,74 96,40 103,30 110,42

€ 20.000,00 119,66 128,54 137,73 147,22

€ 30.000,00 179,49 192,80 206,59 220,83

€ 40.000,00 239,32 257,07 275,45 294,44

€ 50.000,00 299,15 321,34 344,32 368,05

Deze tabel geeft je een indruk van hoeveel je per maand moet aflossen.

Op www.duo.nl vind je een handige rekenhulp voor het berekenen van je studieschuld.


een verzoek indienen om je maandbedrag te

verlagen. DUO berekent dan op grond van je

inkomen van twee jaar geleden hoeveel je

zou kunnen terugbetalen. Het maandbedrag

wordt berekend voor een heel kalenderjaar.

Het verzoek tot verlaging van het maand -

bedrag moet dan wel vóór aanvang van het

kalenderjaar zijn ingediend. Heb je voor het

eerst studiefinanciering gehad per of na 1

augustus 2009 (mbo) of 1 september 2009

Je betaalt je studieschuld in

maximaal 180 maanden terug.

Regel je zaken

online,

via duo.nl

7

(hbo/universiteit)? Of moet je op of na

1 januari een tegemoetkoming scholieren

terugbetalen? Dan betaal je je studieschuld

altijd terug naar draagkracht, als dit voordelig

voor je is. Je krijgt hierover vanzelf

bericht.

Berekenen lager maandbedrag

Om je maandbedrag te berekenen, gaan we

uit van je verzamelinkomen of belastbaar

loon. Het verzamel inkomen of belastbaar

loon wordt door de Belastingdienst vast-

gesteld. Voor de definitieve berekening van

je draagkracht kijken we dus niet naar je

besteedbare inkomen. Komt uit de bereke-


Een collegegeldkrediet

is ook een lening

ning naar voren dat je méér zou kunnen

betalen dan je vastgestelde maandbedrag?

Dan blijft het maandbedrag hetzelfde. Je

maandbedrag wordt nooit hoger.

Inkomen partner telt mee

Heb je voor het eerst studiefinanciering

gehad per of na 1 augustus 2009 (mbo) of

1 september 2009 (hbo/universiteit)? Of

moet je op of na 1 januari 2012 een tegemoetkoming

scholieren terugbetalen?

Dan telt het inkomen van je partner altijd

mee bij het berekenen van je maandbedrag.

Geldt dit niet voor jou, dan kun je ervoor

kiezen om het inkomen van je partner

buiten beschouwing te laten. Voor elke

maand dat je het inkomen van je partner

niet laat meetellen, wordt de aflosfase met

een maand verlengd.

8

Eerder of extra aflossen

Alvast beginnen met aflossen kan altijd.

Tijdens je studie of tijdens de aanloopfase,

dat maakt niet uit. Alvast gaan aflossen is

voordelig, omdat je dan minder rente

betaalt. De rente over je lening loopt

namelijk altijd door.

Als je alvast aflost tijdens de aanloopfase,

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van DUO is

56.99.99.995. Gebruik altijd je

burgerservicenummer als betalingskenmerk.

Wil je vanuit het buitenland

betalen, vermeld dan ook het

IBAN-nummer

NL63RBOS0569999995

en de BIC-code RBOSNL2A.


www.duo.nl

• Bereken direct hoeveel je kunt

lenen.

• Informatie over het terugbetalen

van je studieschuld.

• Online lening aanvragen en wijzigen.

dan berekent DUO automatisch een lager

maandbedrag.

Als je extra aflost tijdens de aflosfase, dan

kun je verzoeken om een herberekening van

het maandbedrag.

Als je een aanzienlijke aflossing hebt

gedaan, kan je maandbedrag hierdoor lager

worden. Heb je een groot bedrag overgemaakt

en wil je dat DUO je maandbedrag

opnieuw berekent? Je kunt het verzoek tot

herberekening indienen met het formulier

Wijzigen terugbetalen studieschuld.

Aflosvrije periode

Vanaf 1 januari 2012 kun je het terugbetalen

van je schuld tijdelijk stopzetten. Je kunt dat

maximaal vijf jaar (zestig maanden) doen.

De rente over je schuld blijft wel lopen. En

de maximale terugbetalingstermijn van

vijftien jaar wordt verlengd met het aantal

aflosvrije maanden dat je inzet. De aflosvrije

periode duurt minimaal drie maanden.

Woon je in het buitenland, dan moet je

aflosvrije periode minimaal een kalenderjaar

duren.

Je mag één of meerdere aflosvrije periodes

aanvragen, bijvoorbeeld de ene keer een

periode van zes maanden en de andere keer

9

een periode van negen maanden. Je hoeft

hiervoor geen reden op te geven.

Wat je zelf kunt regelen

Lening aanvragen of wijzigen

Je kunt direct bij de eerste aanvraag voor je

studiefinanciering opgeven óf en hoeveel

je per maand wilt lenen. Heb je al studiefinanciering?

Dan kun je een lening aanvragen

of wijzigen via www.duo.nl. Dat doe

je door in te loggen op Mijn DUO. Als je

wilt, kun je elke maand de hoogte van je

lening wijzigen.

Let op: geef de wijziging wél op tijd door.

Wil je bijvoorbeeld in de maand oktober

extra lenen, dan moet je dat uiterlijk op

1 oktober aan ons doorgeven.

Inloggen

Met je DigiD (met sms-functie) kun je

inloggen op Mijn DUO en heb je online

toegang tot je gegevens. DUO zorgt ervoor

dat niemand anders kan zien welke

gegevens je bekijkt of doorstuurt. Je kunt

een aantal gegevens online wijzigen.

Bijvoorbeeld je rekeningnummer of het

bedrag dat je maandelijks leent van DUO. Je

hoeft dan geen wijzigingsformulieren meer

in te vullen.


Wat DUO voor jou doet

Krijgen waar je recht op hebt

Het geld dat DUO beheert en uitkeert is

overheidsgeld. DUO zorgt ervoor dat

iedereen krijgt waar hij recht op heeft.

Niet meer en niet minder. Daarom wordt je

gevraagd je gegevens volledig én op tijd

door te geven. Vervolgens controleert DUO

je persoonlijke gegevens en wisselt deze

gegevens uit met andere instanties. Hierbij

voldoet DUO altijd aan de Wet bescherming

persoonsgegevens. Meer informatie

hierover vind je op www.duo.nl.

10

Berichten

Ook kun je precies zien hoeveel je nog extra

kunt lenen. DUO laat je weten wanneer de

aflosfase ingaat voor het terugbetalen van

de opgebouwde studieschuld. Wijzig je

tussentijds je gegevens, dan ontvang je

hierover ook bericht.

Rekenhulp

Op www.duo.nl vind je de rekenhulp ‘Hoe

duur is lenen’. Hiermee kun je uitrekenen

hoeveel je na je studie moet terugbetalen

als je leent naast je basisbeurs en eventuele

aanvullende beurs. Je prestatiebeurs wordt

in de berekening niet meegenomen.

Geen diploma gehaald?

dan moet je de prestatiebeurs

terugbetalen.


Contact

Heb je nog vragen?

Misschien heb je na het lezen van deze folder

nog vragen. Kijk dan eens op www.duo.nl. Je

kunt ook bellen met onze Infolijn.

Wil je liever persoonlijk aan de balie

geholpen worden, dan kun je een van de

service kantoren bezoeken.

11


Deze folder is een uitgave van:

Dienst Uitvoering Onderwijs

Postbus 30155 | 9700 LG Groningen

Infolijn (050) 599 77 55

www.duo.nl

Servicekantoren: kijk op de internet site

voor adressen en openingstijden

© Rijksoverheid | December 2012

Publicatienr. 8418-SF-013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!