1 Sabbat Bijbel Lessen, januari – maart 2012 - Seventh Day ...

sdarm.org

1 Sabbat Bijbel Lessen, januari – maart 2012 - Seventh Day ...

1 Sabbat Bijbel Lessen, januari maart 2012


Inhoudsopgave:

blz.

3 Voorwoord

4 Eerste Sabbatgaven voor een Kerk In Pindorama, Brazilië

5 De Schepper en Eigenaar

10 De Ultieme Gever

15 Vrijwillig Dienen met het Hele Hart

20 IJverig in Dienen

25 Eerste Sabbatgaven voor de Wereldzending

26 Energie en Bekwaamheid

31 Geld

36 Het Tiende

41 Offergaven

46 Eerste Sabbatgaven voor Ethiopië

47 Gods Schathuis: Zijn Gemeente

52 Gods Plan om Zijn Werk te Financieren

57 Bijbelse Regels voor Financiën

62 De hele Wereld Verlichten

67 Onze Laatste Kans!

De Sabbat Bijbellessen, een dagelijks studieprogramma, zijn alleen op de Bijbel

en de Geest der profetie gebaseerd zonder toevoegingen. De citaten zijn zo kort

mogelijk om beknopte, exacte gedachten weer te geven. Tussen haakjes staan

enige woorden om in te staan voor een duidelijk, passend verband en een goede

leesbaarheid. Verdere studie van de bronmaterialen wordt sterk aanbevolen.

Deze uitgave wordt gerealiseerd door gaven van de leden en door vrijwillige

bijdragen, waarvoor wij bijzonder dankbaar zijn.

Uitgegeven door de

Generale Conferentie van de

Seventh Day Adventist

Reform Movement

P O Box 7240, Roanoke

VA 24019, USA

Web: http://www.sdarm.org

Adres voor Nederland:

Zevende Dags Adventisten

Reformatiebeweging

Mezenhof 41

9561 CC Ter Apel

Bankrek. 42 94 694

Web: http://www.zda-ref.nl

2 Sabbat Bijbel Lessen, januari maart 2012


VOORWOORD

Wij komen tijd te kort. Meer dan 160 jaar is deze oude planeet gereed

voor de wederkomst van Christus op de wolken der heerlijkheid. Wat zal ons

middelpunt zijn in deze laatste tijd? Vast het hemelse Kanaän en hoe wij onszelf

en anderen kunnen voorbereiden om daar te zijn.

Ons onderwerp voor dit kwartaal is een voortzetting van Christelijk

Rentmeesterschap. Toen Jezus op aarde was, ontmoette Hij een man, die zei alle

Tien Geboden gehouden te hebben vanaf zijn jeugd. ‘En Jezus hem aanziende,

beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles,

wat gij hebt, en geef het de armen; en gij zult een schat hebben in de hemel; en

kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij’ (Markus 10:21).

Verzamelen wij schatten in de hemel? Of houden wij zoals de rijke

jongeling uiterlijk de Tien Geboden, terwijl het oprechte dienen van de Meester

met het hart ontbreekt? Alles, wat God ons gegeven heeft, behoort Hem toe, en

wij moeten ervoor voorzieningen treffen, voordat onze proeftijd wordt

afgesloten. Toch “zonder gehoorzaamheid en onzelfzuchtige liefde zijn de

rijkste gaven te klein om deze aan te bieden aan de Eigenaar van alle dingen.”

Testimonies 3, blz. 57. Het is Gods bedoeling, dat Zijn kinderen egoïsme

overwinnen en Zijn plan om het evangelie aan de wereld te verkondigen

volbrengen. Hij bereidt nu een volk voor om dit werk te doen, en het zal gedaan

worden, of iedereen nu wel of niet beslag legt op het voorrecht om mee te doen.

“God vraagt mensen om de waarschuwing aan de wereld te geven, die

ingeslapen is, dood door overtredingen en zonden. Hij vraagt vrijwillige gaven

van hen, van wie het hart in het werk is, die een last hebben voor zielen, zodat

zij niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Satan speelt het spel des

levens om de zielen van mensen. Hij probeert middelen veilig te stellen, zodat

hij er beslag op kan leggen, zodat deze niet gebruikt zullen worden om de

zending vooruit te brengen. Zullen wij deze kunstgrepen niet herkennen? Zullen

wij hem toestaan onze gevoelens af te stompen?” Testimonies 6, blz. 446.

Waarom zullen wij schatten verzamelen? Om deze te laten verteren door

de vlammen van de laatste dag? Zullen wij goud en zilver opslaan om tegen ons

te getuigen in het Oordeel, om ons vlees te eten alsof het vuur is? Zullen wij aan

onze bezittingen hangen, totdat zij in handen van onze vijanden vallen? De tijd

komt, wanneer gebodenhouders niet kunnen kopen of verkopen. Welk nut zullen

dan huizen en landerijen, banksaldo en handelswaar voor ons hebben? Nu is het

de tijd om schatten te plaatsen, waar zij eeuwig veilig zullen zijn… Dat, wat wij

voor de zaak van God geven, wordt ons eigendom voor eeuwig. Christus zegt:

‘Vergadert u schatten in de hemel’ (Matthéüs 6:20). Alleen deze, van alles wat

wij bezitten, zijn werkelijk van ons. Alles wat wij op aarde verzamelen, moeten

wij ten slotte verlaten. Alleen, wat wij geven voor Christus, dat kunnen wij

meenemen in de eeuwige wereld.” The Review and Herald, 6 december 1887.

De Sabbatschool afdeling van de Generale Conferentie

3 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


EERSTE SABBATGAVEN

voor een kerk in Pindorama, Brazilië

4 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012

SABBAT, 7 april 2012

‘Klimt op het gebergte, en brengt hout

aan, en bouwt dit huis, en Ik zal een

welgevallen daaraan hebben, en verheerlijkt

worden, zegt de Heere’ (Haggaï 1:8). Deze

boodschap, meer dan 2000 jaar geleden

geschreven en verwijzend naar het bouwen

van de tweede tempel in Jeruzalem, is nog

steeds van kracht.

Het bouwen van lichthuizen, waar de boodschap voor deze laatste tijd van

Gods gemeente gepreekt moet worden, is een echte noodzaak.

“Als er belangstelling is in een stad of plaats, moet deze belangstelling

gebruikt worden. De plaats moet grondig bewerkt worden, totdat er een

eenvoudig huis om te aanbidden staat als een teken, een gedenkteken van Gods

Sabbat, een licht in de morele duisternis. Deze gedenktekenen moeten in vele

plaatsen staan als getuigen van de waarheid. God heeft in Zijn genade voorzien,

dat de evangelieboodschappers gaan zullen naar alle landen, talen en volken,

totdat de standaard van de waarheid in alle delen van de bewoonde wereld

gevestigd zal zijn.

Waar ook een groep gelovigen opkomt, daar moet een huis om te

aanbidden gebouwd worden. Laten de arbeiders de plaats niet verlaten zonder

dit voltooid te hebben.” Gospel Workers, blz. 431.

Een groep broeders en zusters met een zendingsgeest zijn een groep

begonnen in Pindorama (in de buurt van Mogi das Cruzes), ongeveer 50 km van

São Paulo. Toen de belangstelling en het aantal bezoekers groeiden, was het

duidelijk, dat er een huis om te aanbidden gebouwd moest worden. In deze

plaats werkt een kleine groep in het medisch zendingswerk met succes. Wij

hopen onze eigen kerk te hebben in de naaste toekomst.

Om dit doel te bereiken vragen wij speciale hulp van onze broeders en

zusters in heel de wereld om bij te dragen met een vrijwillige gave, die het

mogelijk zal maken de kerk te bouwen. Denkt u alstublieft aan deze speciale

collecte tijdens de eerste Sabbat van april.

‘Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in

zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een ieder doe, gelijk hij in zijn

hart voorneemt; niet uit droefheid, of gedwongen; want God heeft een

blijmoedige gever lief’ (2 Korinthe 9:6-7).

Wij zeggen allen oprecht dank voor uw zo hard nodige ondersteuning.

Uw broeders en zuster in Pindorama


Les 1 SABBAT, 7 april 2012 20.25 uur

DE SCHEPPER EN EIGENAAR

“Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de

kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn

zij geschapen’ (Openbaring 4:11).

“Jehova, de Eeuwige, in Zichzelf Bestaande, de Ongeschapene, de Bron

en Onderhouder van alles, heeft alleen recht op volkomen eerbied en

aanbidding.” Patriarchen en Profeten, blz. 270.

Aanvullende studie: Selected Messages 1, blz. 290-295.

ZONDAG 1 april

1 SCHEPPER EN ONDERHOUDER

A Wat zullen wij beseffen bij het kijken naar de prachtige heerlijkheid

van de schepping? Psalm 19:1-4; Jesaja 40:18, 21, 26.

“(Zie Psalm 19:1-4). Sommigen kunnen denken, dat deze grootse dingen

in de natuurwereld God zijn. Zij zijn God niet. Al deze wonderen in de hemelen

doen alleen het aan hen aangewezen werk. Zij zijn de vertegenwoordigers van

de Heer. God is de toezichthouder, maar ook de Schepper van alle dingen.”

Selected Messages 1, blz. 294.

B Welk aspect van Gods almacht raakt ons dagelijks? Handelingen

17:24-29.

“Het lichaamsorganisme van de mens staat onder de supervisie van God,

maar is geen klok, die opgewonden wordt en dan zelf moet lopen. Het hart slaat,

slag na slag, ademhaling na ademhaling, maar het hele wezen staat onder de

supervisie van God… Iedere hartslag, iedere ademhaling, is de inspiratie van

Hem, die de levensadem in de neusgaten van Adam blies, de inspiratie van de

altijd tegenwoordige God, de grote IK BEN.” -Selected Messages 1, blz. 294-

295.

5 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 2 april

2 EERBIEDWAARDIG

A Welke feiten tonen, dat God uniek is in het recht hebben op onze

aanbidding? Psalm 33:6-9; Jeremia 10:9-13.

“Gods aanspraak op eerbied en aanbidding boven de goden der heidenen

berust op het feit, dat Hij de Schepper is en dat alle andere levende wezens aan

Hem hun bestaan te danken hebben.” Patriarchen en Profeten, blz. 301.

“Het Goddelijke Wezen is bezig met het ondersteunen van wat Hij

geschapen heeft. Dezelfde hand, die de bergen vast houdt en hen op hun plaats

houdt, leidt ook de werelden in hun mysterieuze loop om de zon.” -Selected

Messages 1, blz. 294.

B Welke vragen zullen ons met eerbied voor God vervullen? Job 11:7;

38:1-7. Hoe bevordert deze eerbied de verlossing van onze zielen?

“De goddelijke inspiratie stelt heel wat vragen, waarop de grootste

geleerde geen antwoord kan geven. Deze vragen zijn niet gesteld met de

gedachte, dat wij er een antwoord op zouden weten, maar om onze aandacht te

vestigen op de diepe verborgenheden van God en de mensen te doen beseffen

dat hun wijsheid beperkt is; dat in de gewone dingen van het dagelijkse leven

verborgenheden zijn, die het bevattingsvermogen van sterfelijke mensen te

boven gaan; dat Gods oordelen en bedoelingen niet zijn na te gaan en dat Zijn

wijsheid onnaspeurlijk is. Als Hij Zich aan de mensen openbaart, doet Hij dat

door Zich te hullen in een dichte wolk van geheimenissen.

Gods bedoeling is om meer van Zich te verbergen dan Hij aan de mensen

bekend maakt. Als de mensen ten volle Gods wegen en werken konden

begrijpen, zouden zij niet geloven, dat Hij de Oneindige is. De mens kan Hem

niet doorgronden in Zijn wijsheid, redeneringen en doelstellingen. ‘Zijn wegen

zijn onnaspeurlijk’ (Romeinen 11:33). Zijn liefde is nooit te verklaren op grond

van natuurlijke beginselen. Als dit mogelijk zou zijn, zouden wij niet het gevoel

hebben, dat wij Hem de belangen van ons leven konden toevertrouwen.

Twijfelaars weigeren te geloven, omdat zij met hun beperkt verstand niet de

oneindige macht, waardoor God Zich aan de mensen openbaart, kunnen

begrijpen. Zelfs de werking van het menselijke lichaam is niet ten volle

duidelijk; het brengt geheimen naar voren, die de grootste intellecten voor een

raadsel plaatsen.” Bijbelkommentaar, blz. 173.

6 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 3 april

3 WAAR EIGENAARSCHAP

A Wat heeft God ons altijd willen laten begrijpen aangaande het

eigenaarschap van bezit? Psalm 50:7, 10-12.

“De Here wilde Israël leren, dat Hij in alle dingen de Eerste moest zijn.

Op deze manier werden zij eraan herinnerd, dat God de Eigenaar was van hun

velden, hun kudden en hun vee; dat Hij het was, die hun zonneschijn en regen

zond, die het gewas tot ontwikkeling deed komen en rijpen. Alle dingen, die zij

bezaten, behoorden Hem toe.” Van Jeruzalem tot Rome, blz. 249.

“Onze lichamen behoren God toe. Hij betaalde een losprijs voor het

lichaam, maar ook voor de ziel. ‘Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is

van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet

zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw

geest, die van God zijn’. ‘Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor

de Heere en de Heere voor het lichaam’ (1 Korinthe 6:19-20, 13). De Schepper

waakt over de menselijke machinerie, houdt deze in beweging. Als Hij er niet

constant voor zorgde, zou het hart niet slaan, de werking van het hart zou

stoppen, de hersenen zouden niet langer hun werk doen.” Counsels on Health,

blz. 586.

B Hoe uitgebreid is Gods bezit? Psalm 24:1-2; Deuteronomium 10:14.

Wat betekent dit voor ons? Openbaring 4:11.

“Bedenk, dat er slechts één Eigenaar van het universum is, en dat ieder

mens met zijn tijd, zijn verstand, zijn middelen, behoort aan de Enige, die de

losprijs betaald heeft voor de ziel. God heeft er recht op om voortdurend gediend

te worden en op alle genegenheid. Gods wil, en niet uw genoegens, moet uw

toetssteen zijn.” -Selected Messages 2, blz. 137.

“Zij, die een voortdurend besef hebben, dat zij in deze relatie tot God

staan, zullen in de maag geen voedsel plaatsen, dat de eetlust streelt, maar de

verteringsorganen schaadt. Zij zullen het eigendom van God niet schaden door

overmatige gewoonten in eten, drinken en kleden. Zij zullen grote zorg dragen

voor de menselijke machinerie in het besef, dat zij dit moeten doen in

deelgenootschap met God. Hij wil, dat zij gezond zijn, gelukkig en nuttig. Maar

teneinde hier aan te voldoen moeten zij hun wil plaatsen aan de zijde van Zijn

wil.” Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz. 472-473.

7 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 4 april

4 WIE HEEFT DE HEERSCHAPPIJ?

A Aan wie heeft God de heerschappij toevertrouwd over Zijn aardse

goederen? Genesis 1:26-28. Waarom is dit een eer voor de mensheid?

Psalm 8:1-10.

“Hij, die de sterrenwerelden plaatste in de hemelen en de bloemen van het

veld verfraaide, die de hemel en aarde vervulde met de wonderen van Zijn

macht, toen Hij Zijn heerlijk werk bekroonde door iemand in het midden van

deze schone aarde te plaatsen als haar heerser, schiep een wezen, waardig aan

Hem, die hem het leven gaf. De genealogie van ons geslacht, zoals de Inspiratie

deze vermeldt, leidt terug tot op de grote Schepper en niet naar een ontwikkeling

uit cellen, weekdieren en viervoetige dieren. Hoewel hij gevormd werd uit het

stof der aarde, was Adam ‘de zoon van God’ (Lukas 3:38).” Patriarchen en

Profeten, blz. 20.

B Wat vertelde de verleider aan Christus vanwege de val van Adam? Lukas

4:5-6.

C Wanneer moet de heerschappij van Christus over deze planeet volledig

hersteld worden? Daniël 7:13-14, 26-27; Micha 4:8; Openbaring 11:15.

“Toen Satan aan Christus verklaarde: Het koninkrijk en de heerlijkheid

van de wereld zijn mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik wil, beweerde hij

iets, dat slechts gedeeltelijk waar was, en hij zei het om hiermee zijn eigen doel

van bedrog te dienen. Satans heerschappij was de heerschappij, die hij aan

Adam ontworsteld had, maar Adam was de plaatsvervanger van de Schepper.

Hij bezat geen onafhankelijke heerschappij. De aarde behoort God toe en Hij

heeft alle dingen in handen van Zijn Zoon gegeven. Adam moest regeren in

onderwerping aan Christus. Toen Adam door verraad zijn heerschappij in Satans

handen bracht, bleef Christus nog steeds de rechtmatige Koning. Daarom zei de

Here ook tot koning Nebukadnezar: ‘De Allerhoogste heeft macht tot het

koningschap der mensen en geeft dat aan wie Hij wil’ (Daniël 4:17). Satan kan

zijn onrechtmatig verkregen macht slechts uitoefenen, wanneer God dit toelaat.”

De Wens der Eeuwen, blz. 98. “De profeet Daniël zegt, dat Christus

‘heerschappij en eer en koninklijke macht’ van de oude van dagen zal

ontvangen. Hij zal het Nieuwe Jeruzalem, de hoofdstad van Zijn koninkrijk,

‘getooid als een bruid, die voor haar man versierd is’ (Daniël 7:14; Openbaring

21:2), ontvangen. Als Hij het Koninkrijk heeft aanvaard, zal hij in heerlijkheid

terugkomen als Koning der koningen en Here der heren, voor de verlossing van

Zijn volk ‘en zij zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het

Koninkrijk der hemelen’ (Matthéüs 8:11; Lukas 22:30) om deel te hebben aan

het bruiloftsmaal van het Lam.” De Grote Strijd, blz. 399.

8 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 5 april

5 RENTMEESTERSCHAP TOEVERTROUWD

A Op welke waarschuwing moeten wij acht slaan, wanneer een vorm

van heerschappij, groot of klein, aan ons is toevertrouwd?

Deuteronomium 8:11-18.

“Wij moeten onszelf beschouwen als rentmeesters van het bezit van de

Heer en God als de voornaamste eigenaar, aan Wie wij Zijn eigendom

teruggeven, wanneer Hij dat zal opeisen.” Uit de Schatkamer der

Getuigenissen 1, blz. 580.

B Welke boodschap heeft speciale kracht in de laatste tijd, vlak voor de

wederkomst van onze Heer? Lukas 19:11-13.

“God noemt ons dienstknechten, wat inhoudt, dat wij gebruikt worden

door Hem om een bepaald werk te doen en om bepaalde verantwoording te

dragen. Hij heeft ons kapitaal geleend om te investeren. Het is niet ons

eigendom en wij ergeren God, als wij de goederen van de Heer oppotten of

besteden aan ons eigen genoegen…

Ieder talent, dat tot de Meester terug keert, zal nauwkeurig bekeken

worden. De daden en het toevertrouwde vermogen van Gods dienstknechten

zullen niet beschouwd worden als een onbelangrijke zaak. Een ieder persoonlijk

zal behandeld worden en hem zal gevraagd worden rekenschap te geven van de

aan hem toevertrouwde talenten, of hij deze nu ontwikkeld of misbruikt heeft.

De verleende beloning zal in verhouding staan tot de ontwikkeling van de

talenten. De toegekende straf zal overeenstemmen met de misbruikte talenten…

De talenten zijn in onze handen. Zullen wij deze gebruiken tot eer van

God, of zullen wij hen misbruiken? Wij kunnen nu met hen handelen, maar

morgen kan onze proeftijd ten einde en onze afrekening voor eeuwig zijn.”

Testimonies 2, blz. 668.

VRIJDAG TERUGBLIK 6 april

1 Welke feiten tonen, dat onze Schepper ook onze Onderhouder is?

2 Waarom is alleen God waardig om aanbeden te worden?

3 Wat zullen wij antwoorden, als wij overwegen, dat alles van God is en

dat Hij de heerschappij van de aarde toevertrouwd heeft aan de

mensheid?

4 Wat zullen wij begrijpen over het toe-eigenen van Satan van het

gezag?

5 Welke verleiding komt, als ons goederen zijn toevertrouwd?

9 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


Les 2 SABBAT, 14 april 2012 20.37 uur

DE ULTIEME GEVER

“Alle goede gave en alle volmaakte gift zijn van boven, van de Vader

der lichten afkomende, bij Wie geen verandering is, of schaduw van

omkering” (Jakobus 1:17).

“God is liefde. Als lichtstralen, die van de zon komen, stromen liefde,

licht en vreugde van Hem tot al Zijn schepselen. Het is Zijn natuur om te geven.

Zijn leven zelf is een stroom van onzelfzuchtige liefde.” Gedachten van de

Berg der Zaligsprekingen, blz. 70.

Aanvullende studie: Counsels on Stewardship, blz. 72;

God’s Amazing Grace, blz. 62.

ZONDAG 8 april

1 KENMERKEN VAN GODS KARAKTER

A In wat voorzag God nog meer na het verlenen van leven aan de

mensheid? Genesis 2:7, 15. Waarom is dit een zegen voor ons?

Prediker 5:12, 18.

“Adam moest niet werkeloos zijn. Meteen nadat hij geschapen was, werd

hem werk gegeven. Hij moest bezigheid en vreugde vinden in het verzorgen van

de dingen, die God geschapen had, en als antwoord op zijn werken werd

overvloedig voorzien in zijn verlangens in de vruchten van de Hof van Eden.”

Counsels to Parents, Teachers and Students, blz. 273-274.

B Welke dagelijkse bewijzen tonen Gods overvloedige liefde voor ons?

Psalm 36:6-10; Handelingen 14:17.

“Wij zijn Hem (God) dank verschuldigd voor ieder ogenblik van ons

bestaan en voor alle gemakken des levens.” Counsels on Stewardship, blz. 17.

“Wij moeten naar de bomen kijken, beladen met vruchten als een gave

van God, precies zoveel alsof Hij de vruchten in onze handen plaatste.” Lift

Hem Up, blz. 62.

10 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 9 april

2 GODS GROOTSTE GAVEN

A Wat is de grootste van Gods gaven? Johannes 3:16; Éfeze 2:4-7.

“De schat van het evangelie, de Weg, de Waarheid en het Leven, bevond

Zich onder hen, maar zij verwierpen de grootste gave, die God kon geven.”

Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 58.

“Christus heeft ons met de prijs van Zijn eigen bloed gekocht, Hij heeft de

koopprijs voor onze verlossing betaald en indien wij ons deze schat willen toeeigenen,

wordt zij ons eigendom door de vrije gave van God.” Getuigenissen

voor de Gemeente 9, blz. 237.

B Wat belooft Christus Zijn navolgers als een gave van de Vader aan

Hem? Johannes 6:37-39; 17:24. Waarom zal dit feit allen

bemoedigen? Jakobus 1:17-18.

“Hoeveel God van de mensen houdt, kunnen wij nooit berekenen. Het

universum is vervuld van bewijzen van Zijn onmeetbare liefdadigheid.

Christus heeft een claim op alles in deze wereld. ‘Alle dingen zijn Mij

door Mijn Vader overgegeven’ zei Hij (Lukas 10:22). ‘Al wat de Vader heeft, is

Mijne’, ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ (Johannes 16:15;

Matthéüs 28:18). Alles in de hemel en op aarde staat in Zijn dienst. De grote

gave van hemelse liefde was niet om opgesloten te worden in de boezem van de

Vader. Het was aan Christus om te geven aan de behoeftige mensheid.

Christus is vol van genade en waarheid. Hij is alles en in alles. Laat dan

geen mens eer voor zichzelf nemen. De heerlijkheid moet gegeven worden aan

de Zoon van God. Nu en tot in eeuwigheid moet Hij alle lof ontvangen.” Battle

Creek Letters, blz. 65.

“Omdat wij de gave van Zijn Vader zijn en de beloning voor Zijn werk,

heeft Jezus ons lief. Hij heeft ons lief als kinderen. Lezer, lezeres, Hij heeft u

lief. De hemel zelf kan niets beters, niets groters schenken.” De Wens der

Eeuwen, blz. 420.

“Het is uw voorrecht vertrouwen te hebben in de liefde van Jezus voor de

verlossing, in de volledigste, meest zekere, edelste manier; om te zeggen: Hij

heeft mij lief, Hij neemt mij aan; Hem zal ik vertrouwen, want Hij gaf Zijn

leven voor mij. Niets verdrijft de twijfel zo, als het in contact komen met het

karakter van Christus.” Testimonies to Ministers, blz. 517.

11 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 10 april

3 WIE IS CHRISTUS?

A Wat zullen wij ook begrijpen over Jezus Christus, als wij eerbied

hebben voor de hemelse Vader als Schepper? Hebreeën 1:1-3;

Johannes 1:1-3.

“Als Christus alle dingen gemaakt heeft, bestond Hij voor alle dingen. De

gesproken woorden hierover zijn zo beslist, dat niemand hoeft te twijfelen.

Christus was God in wezen en in de hoogste betekenis. Hij was met God vanaf

alle eeuwigheid. God over alles, gezegend voor eeuwig.” Lift Him Up, blz. 16.

B Op welke basis heeft Christus recht op onze aanbidding en

discipelschap? Éfeze 3:9; Filippensen 2:5-10.

“De grootste gave, die God aan de mens kon verlenen, was gegeven in de

gave van Zijn geliefde Zoon. De apostel zegt: ‘Die ook Zijn eigen Zoon niet

gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook

met Hem niet alle dingen schenken?’ (Romeinen 8:32). Er niets achtergehouden.

Er zal geen tweede proeftijd gegeven worden. Als de onbeschrijfelijke gave van

God de mens niet tot berouw leidt, is er niets, dat ooit zijn hart zal bewegen. Er

is geen kracht achtergehouden om op zijn geest te werken en om zijn gevoel op

te wekken. Het hele karakter van God werd geopenbaard in Zijn Zoon, de hele

reeks van hemelse mogelijkheden is uitgestald voor de aanname van de mens in

de Zoon van de Oneindige. De weg om terug te keren tot God en de hemel heeft

geen obstakels. De mateloze diepte van de liefde van de Verlosser is getoond; en

als deze vertoning van de liefde van God voor de mensenkinderen niet zegeviert

om de mens tot Hem te trekken, is er niets, dat dit ooit zal doen.” The Signs of

the Times, 30 december 1889.

“Wanneer hij door de Heilige Geest schrijft, zegt de apostel Paulus van

Christus, dat ‘alle dingen door Hem en tot Hem geschapen zijn; en Hij is vóór

alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem’ (Kolossensen 1:16-17). De

hand, die de werelden in de ruimte schraagt, de hand die alle dingen door het

hele universum Gods heen in hun vastgestelde loop en onvermoeide activiteit

leidt, is de hand, die voor ons aan het kruis werd genageld.” Karaktervorming,

blz. 132.

12 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 11 april

4 EEN HEMELS PRINCIPE

A Welk fundamenteel denkbeeld zullen wij leren van het voorbeeld van

Christus’ aardse leven? Lukas 22:27 (l.d.); Hebreeën 5:8; 12:2-3.

“Het fundament van het verlossingsplan was gelegd op offerande. Jezus

verliet de Koninklijke hoven en werd arm, opdat wij door Zijn armoede rijk

konden worden. Allen, die delen in deze zaligheid, gekocht voor hen ten koste

van zo’n oneindig offer door de Zone Gods, zullen het voorbeeld van de ware

Leidsman navolgen. Christus was de uiterste Hoeksteen, en op dit fundament

moeten wij bouwen, een ieder moet een geest van zelfverloochening en

zelfopoffering bezitten. Het leven van Christus op aarde was onzelfzuchtig; het

werd gekenmerkt door ootmoed en offerande. En zullen mensen, delende in de

grote zaligheid, hun gegeven doordat Jezus van de hemel kwam, weigeren hun

Here te volgen en te delen in Zijn zelfverloochening en offergezindheid?” Uit

de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 377.

B Op welke wijze moeten wij vrolijk Christus’ voorbeeld van opofferen

volgen? 1 Petrus 2:21; Romeinen 12:1-2.

“Christus offerde alles op voor de mens om hem in staat te stellen de

hemel te winnen. Nu staat het aan de gevallen mens om te laten zien, wat hij

persoonlijk zal opofferen om Christus’ wil, opdat hij de eeuwige heerlijkheid zal

verkrijgen. Die een juist begrip hebben van de grootheid der zaligheid en van de

kosten daarvan, zullen nooit morren, dat zij in tranen moeten zaaien en dat strijd

en zelfverloochening het deel van de christen zijn in dit leven.” Uit de

Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 422-423.

“Christus legde Zijn heerlijkheid af, Zijn macht, Zijn rijkdom, en zocht

degenen, die verloren gingen in zonde. Hij vernederde Zich tot onze armoede,

zodat Hij ons kon verhogen tot de hemel. Opoffering, zelfverloochening en

onbaatzuchtige liefdadigheid kenmerkten Zijn leven. Hij is ons voorbeeld. Hebt

u … het Voorbeeld nagedaan?” Testimonies 2, blz. 549.

“De woorden: ‘Gij zijt niet van uzelf’, gij zijt duur gekocht’ (1 Korinthe

6:19, 20), moeten in onze gedachten blijven hangen, zodat wij steeds Gods recht

erkennen op onze talenten, onze eigendommen, onze invloed, ons persoonlijke

ik. Wij moeten leren hoe om te gaan met deze gave van God, in gedachte, in

ziel, in lichaam, dat wij als Christus’ verworven eigendom Hem heilzaam en

aanvaardbaar mogen dienen.” Medical Ministry, blz. 276.

13 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 12 april

5 VERLEENDE GENADE

A Wat is genade en waarom is deze van belang voor onze verlossing?

Romeinen 5:6-9; Éfeze 2:8-9.

“Genade is onverdiende gunst en de gelovige wordt gerechtvaardigd

zonder enige verdienste van zijn kant, zonder enig recht om God aan te bieden.

Hij is gerechtvaardigd door de verlossing, die is in Christus Jezus, die in de

hemelse hoven staat als de vervanger en borg van de zondaar.” Selected

Messages 1, blz. 398.

“Zijn genade is voldoende om de zonde te onderwerpen.” Het Geloof

Waardoor Ik Leef, blz. 87.

B Wat zullen wij antwoorden op de overvloedige genade van God?

Éfeze 2:10; Titus 2:11-14.

“Zijn goede werken van geen enkele waarde? Wordt de zondaar, die

iedere dag straffeloos zondigt, met dezelfde genegenheid door God bekeken als

iemand, die door geloof in Christus probeert rechtschapen te werken? De Schrift

geeft antwoord: (Zie Éfeze 2:10).

In Zijn goddelijke voorzorgen, door Zijn onverdiende gunst, heeft de Heer

verordend, dat goede werken beloond zullen worden. Wij worden alleen door de

verdienste van Christus aangenomen; en de daden van barmhartigheid, de daden

van liefdadigheid, die wij doen, zijn de vruchten van geloof; en zij worden een

zegen voor ons, want de mensen moeten beloond worden volgens hun werken.

Het is de geur van de verdienste van Christus, die onze goede werken

voor God aanvaardbaar maken, en het is genade, dat ons in staat stelt de werken

te doen, waarvoor Hij ons beloont.” Selected Messages 3, blz. 199-200.

“Al uw goede werken kunnen u niet redden, maar toch is het onmogelijk

voor u om gered te worden zonder goede werken. Ieder offer, gebracht voor

Christus, zal voor uw eeuwige winst zijn.” Selected Messages 3, blz. 147.

VRIJDAG TERUGBLIK 13 april

1 Noem enige eenvoudige gaven van God, verleend vanaf de tijd van Eden.

2 Hoe brengt Gods grootste gave een wederzijdse verbinding met zich mee?

3 Waarom is het van belang voor ons om te begrijpen, wie Christus werkelijk

is?

4 Welk fundamenteel principe ligt ten grondslag aan het hele

verlossingsplan?

5 Welke kracht geeft genade de verlosten in de voorbereiding op de Hemel?

14 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


Les 3 SABBAT, 21 april 2012 20.49 uur

VRIJWILLIG DIENEN MET HET HELE HART

“En gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit

geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het

eerste gebod” (Markus 12:30).

“Het hele wezen, hart, ziel, geest en kracht, moet in de dienst van God

gebruikt worden. Wat is er nog over, dat niet aan God gewijd is?” The Review

and Herald, 6 november 1900.

Aanvullende studie: Eerste Geschriften, blz. 320-323.

ZONDAG 15 april

1 REDEN OM TE DIENEN

A Welke aspecten van discipelschap worden vaak over het hoofd gezien

door velen, die zeggen Christus te volgen? Markus 8:34; Johannes

15:19-20.

“Weinigen zijn bereid Christus’ verbazingwekkende ontberingen na te

volgen, Zijn lijden en kwellingen te doorstaan en Zijn uitputtende werk om

anderen tot het licht te brengen te delen. Slechts weinigen zullen Zijn voorbeeld

volgen in ernstig, aanhoudend gebed tot God om kracht om de beproevingen van

dit leven te doorstaan en om de dagelijkse plichten te vervullen.” Testimonies

2, blz. 664.

B Welk contrast is er tussen oprecht en vals dienen? Job 31:24-28;

29:11-16. Waarom moeten wij onze beweegredenen weer

onderzoeken?

“Bij velen heeft de afval van de wereld de kanalen van de ziel verstopt.

Egoïsme heeft de geest beheerst en het karakter scheefgetrokken. Als het leven

geborgen was met Christus in God, zou Zijn dienst geen eentonig werk zijn. Als

het hele hart gewijd was aan God, zouden allen iets vinden om te doen en

zouden een deel in het werk begeren. Zij zouden zaaien op alle wateren, bidden

en geloven dat de vruchten zouden verschijnen.” The Review and Herald, 19

december, 1878.

15 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 16 april

2 DE HOOFDGEDACHTE VAN DE ONDERWIJZINGEN VAN

CHRISTUS

A Welk ongelukkig contrast bestaat er tussen Christus Zelf en velen van

Zijn belijdende navolgers nu? Filippensen 2:5-8, 21.

“Het verlossingsplan was vastgelegd in een offer zo uitgestrekt en diep en

hoog, dat het onmeetbaar is. Christus zond Zijn engelen niet naar de gevallen

wereld, terwijl Hij in de hemel bleef; maar Hijzelf ging zonder aanhang en droeg

de schande. Hij werd een man van smarten en vertrouwd met leed; Hijzelf nam

onze zwakheden op Zich en droeg onze zonden. En de afwezigheid van

zelfverloochening in Zijn belijdende navolgers beschouwt God als een

verloochening van de christelijke naam. Zij, die zeggen één te zijn met Christus

en toegeven aan hun egoïstische verlangens naar rijkdom en dure kleding,

meubels en voeding, zijn alleen christenen in naam. Een christen zijn betekent

aan Christus gelijk zijn.

En toch hoe waar zijn de woorden van de apostel: ‘Want zij zoeken allen

het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is’ (Filippensen 2:21). Vele

christenen hebben niet de werken, die overeenstemmen met de naam, die zij

dragen. Zij handelen, alsof zij nooit gehoord hebben van het verlossingsplan,

uitgevoerd tegen een oneindige prijs. De meerderheid wil naam maken in de

wereld voor henzelf; zij nemen vormen en gebruiken aan en leven om zichzelf te

bevredigen. Zij voeren hun eigen plannen uit net zo begerig als de wereld en zo

blokkeren zij hun kracht om te helpen bij het vestigen van het koninkrijk van

God.” Counsels on Stewardship, blz. 54.

B Welk hemels principe legt Christus op al Zijn navolgers nu?

Waarom? Matthéüs 16:24-26.

“Zij, die de zegen van heiligmaking deelachtig willen worden, moeten

eerst de betekenis van zelfopoffering leren verstaan. Het kruis van Christus is de

centrale steunpilaar, waaraan ‘een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht

van heerlijkheid’ hangt (2 Korinthe 4:17). (Zie Matthéüs 16:24)… Het is de

uiting van onze liefde voor onze medemens, die onze liefde tot God kenbaar

maakt. Het is volharding in het dienen, dat rust brengt aan de ziel.” Van

Jeruzalem tot Rome, blz. 408.

“Wij moeten dezelfde zelfopoffering beoefenen, die Hem ertoe bracht om

Zichzelf over te geven aan de kruisdood om het mensen mogelijk te maken het

eeuwige leven te ontvangen.“ Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 52.

16 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 17 april

3 LEREN VAN DE APOSTELEN

A Wat was het geheim van de vurige liefde van de apostel Paulus voor

de zielen van mannen en vrouwen? 2 Korinthe 4:15-18; 5:14-15.

“Hoe kunnen zij, voor wie Christus zoveel geofferd heeft, doorgaan met

egoïstisch van Zijn gaven te genieten? Zijn liefde en zelfverloochening zijn niet

te vergelijken; en wanneer deze liefde in het leven van Zijn navolgers komt,

zullen zij hun interesses in overeenstemming brengen met die van hun

Verlosser. Hun werk zal zijn om het koninkrijk van Christus op te bouwen. Zij

zullen zichzelf en hun bezittingen wijden aan Hem en beide gebruiken, als Zijn

zaak dit vraagt.” Counsels on Stewardship, blz.55.

“De liefde van Jezus in de ziel zal getoond worden in woord en daad. Het

koninkrijk van Christus zal het voornaamste zijn. Het ik zal gelegd worden als

een vrijwillig offer op het altaar van God. Iedereen, die echt verenigd is met

Christus, zal dezelfde liefde voor zielen voelen, die ervoor zorgde, dat de Zoon

van God Zijn koninklijke troon, Zijn hoog bevel, verliet en voor ons arm is

geworden, zodat wij door Zijn armoede rijk zouden gemaakt worden.” -

Counsels on Stewardship, blz.55.

B Voor welke neiging waarschuwt de apostel Johannes de gelovigen en

hoe is dit op ons van toepassing? 1 Johannes 2:15-17.

“Wat doen wij als belijdende christenen? Zielen om ons heen, dichtbij

onze huizen en andere veraf, gaan verloren in hun zonden, ongewaarschuwd,

onverzorgd. Geen enkele dag schenken wij aandacht aan hen, die zonder hoop

en zonder God in de wereld zijn, en nooit openen wij onze mond om hen te

vertellen van Christus en Zijn liefde. Een wereldse liefde houdt mannen en

vrouwen vast… Soldaten van het kruis van Christus moeten de hemel bewegen

met hun gebeden voor God om te werken, voor Zijn macht om samen te werken

met de menselijke vertegenwoordiger om mensen te bereiken, waar zij zijn.”

Manuscript Releases 8, blz. 95.

“Terwijl velen wachten, totdat zij elke obstakel verwijderd hebben,

sterven zielen zonder hoop en zonder God in de wereld. Velen, zeer velen,

zullen voor de zaak van wereldse voorspoed, voor de zaak van het verkrijgen

van kennis van de wetenschap, zich inzetten voor vervelende gebieden, en

zullen gaan naar landen, waarvan zij denken dat zij daar handelswinst kunnen

maken; maar waar zijn de mannen en vrouwen, die van plaats willen veranderen

en met hun gezinnen verhuizen naar gebieden, die het licht van de waarheid

nodig hebben, zodat hun voorbeeld vertellen kan aan hen, die in hen de vertegenwoordigers

van Christus zullen zien?” -Counsels on Stewardship, blz.56.

17 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 18 april

4 EEN REIN, TEVREDEN HART

A Wat zal ons geloof kenmerken als dienstknechten van Christus? Éfeze

6:6-8.

“Bestaat er geen gevaar, dat de kostbare, onsterfelijke erfenis

overschaduwd zal worden door de waardeloze aardse schat? Er bestaat gevaar,

dat uw bruikbaarheid vernietigd zal worden, uw geloof verzwakt en uw

zielentempel verontreinigd door kopers en verkopers.” The Review and Herald,

19 juni 1888.

B Waarom herhaalde Christus de tien geboden tijdens Zijn dienstwerk?

Exodus 20:17; Lukas 12:15. Hoe kunnen wij op dit gebied de

overwinning behalen? 1 Korinthe 15:31.

“Christus is ons voorbeeld. Hij gaf Zijn leven als offer voor ons en Hij

vraagt ons ons leven te geven als offer voor anderen. Zo kunnen wij de zelfzucht

uitbannen, die Satan voortdurend probeert in onze harten te planten. Deze

zelfzucht is de dood voor alle vroomheid en kan alleen overwonnen worden

door liefde voor God en onze medemensen te tonen. Christus zal niet toestaan,

dat één zelfzuchtig mens de hemelse hoven binnen gaat. Geen hebzuchtig

iemand kan de paarlen poorten passeren; want alle hebzucht is afgoderij.”

Counsels on Stewardship, blz. 26.

“Voortdurende zelfverloochenende liefdadigheid is Gods remedie voor de

woekerende zonden van zelfzucht en hebzucht. God heeft systematische

liefdadigheid geregeld om Zijn zaak te ondersteunen en om de behoeften van de

lijdende en de nooddruftige te verlichten. Hij heeft verordineerd, dat geven een

gewoonte moet worden, zodat het de gevaarlijke en bedrieglijke zonde van

hebzucht teniet kan doen. Door voortdurend te geven gaat hebzucht dood.

Systematische liefdadigheid is bedoeld in opdracht van God om de schatten weg

te trekken van de hebzucht zo snel als zij verkregen zijn en om deze te wijden

aan de Heer, aan wie zij behoren….

Rijkdom maakt mensen egoïstisch en hamsteren voedt de hebzucht; en

deze verkeerdheden worden sterker door actief uitoefenen. God kent ons gevaar

en heeft ons omgeven met middelen om onze eigen ondergang te voorkomen.

Hij vraagt de voortdurende uitoefening van liefdadigheid, zodat de kracht van

gewoonte in goede werken de kracht van de gewoonte in een tegengestelde

richting kan breken.” Testimonies 3, blz. 548.

18 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 19 april

5 OPRECHT DIENEN TONEN

A Hoe kunnen wij bemoedigd worden door het voorbeeld van de eerste

christenen in Macedonië? 2 Korinthe 8:1-5.

“Bijna alle Macedonische gelovigen waren arm aan aardse goederen,

maar hun harten vloeiden over van liefde tot God en Zijn waarheid, en zij

droegen blijmoedig bij tot bevestiging van het evangelie. Wanneer er in de

heidense gemeente algemene inzamelingen werden gehouden ter ondersteuning

van de Joodse gelovigen, werd de vrijgevigheid van de bekeerden te Macedonië

tot voorbeeld gesteld.” Van Jeruzalem tot Rome, blz. 253.

B Hoe vat Christus onze plicht als gelovigen samen? Markus 12:29-31.

Wat gebeurt er, als wij deze regel dagelijks in praktijk brengen?

Matthéüs 7:24-25.

“Het hele wezen moet gewijd worden aan de dienst van de Meester.” The

General Conference Bulletin, 16 april 1901.

“Niemand kan echt met Christus verenigd zijn, Zijn lessen uitvoeren, zich

aan Zijn juk van zelfbeheersing onderwerpen zonder dat te beseffen, wat hij

nooit kan uitdrukken in woorden. Nieuwe, rijke gedachten komen in hem op.

Licht wordt aan het verstand gegeven, vastberadenheid aan de wil,

ontvankelijkheid aan het geweten, zuiverheid aan het voorstellingsvermogen.

Het hart wordt vriendelijker, de gedachten geestelijker, het dienen meer zoals

Christus diende. In het leven wordt gezien dat, wat geen woorden kunnen

uitdrukken, ware, trouwe liefdevolle toewijding van hart, geest, ziel en sterkte

aan het werk van de Meester.” Testimonies 6, blz. 476-477.

VRIJDAG TERUGBLIK 20 april

1 Hoe weerspiegelde het leven van Job de Geest van Christus?

2 Welke algemene neiging moeten wij overwinnen, als wij overwinnaars

willen zijn?

3 Wat onderwijzen Paulus en Johannes ons over het ontwikkelen van

eeuwige waarden?

4 Waarom is hebzucht zo schadelijk voor onze ziel?

5 Hoe wordt dienen met het hele hart beloond, zelfs in dit aardse leven?

19 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


Les 4 SABBAT, 28 april 2012 21.01 uur

IJVERIG IN DIENEN

“Zo, wie Ik lief heb, die bestraf en kastijd Ik, wees dan ijverig, en

bekeer u” (Openbaring 3:19).

“Alle gunsten, die God geschonken heeft, gebruikt Hij om de geest aan te

vuren, om met meer ijver Zijn heilige wil te volbrengen.” Patriarchen en

Profeten, blz. 324.

Aanvullende studie: Colporteur Ministry, blz. 154-155.

ZONDAG 22 april

1 EEN NIEUWE HOUDING IS NODIG

A Wat moeten wij leren van de waarschuwing van Christus voor

mopperen en halfslachtig dienen? Matthéüs 25:14-15, 18, 24-30.

“Hoe velen denken, net als de dienstknecht met het ene talent, dat de Heer

een streng man is, maaiende waar Hij niet gezaaid heeft en vergaderende waar

Hij niet gestrooid heeft. Deze kijk op de zaak is een misvatting van de

goddeloze; wat hebben wij, dat wij niet ontvangen hebben. ‘Want het is alles

van U, en wij geven het U uit Uw hand’ (1 Kronieken 29:14) zal de taal zijn van

onze dankbare harten.” The Review and Herald, 12 juni 1888.

B Welke waarschuwingen van Christus zijn met speciale kracht in deze

laatste tijd van de wereldgeschiedenis van toepassing? Matthéüs

24:12; Openbaring 2:4.

“De leden van de gemeente moeten er allen nauwgezet op toezien, dat de

vijanden van ons geloof geen reden hebben om zich te verheugen over hun

levenloze, afgedwaalde toestand. Sommigen hebben hun invloed verspild,

terwijl zij met een weinig zelfverloochening, oprechtheid en ijver een macht aan

de zijde van het goede hadden kunnen zijn. Deze ijver komt niet zonder

inspanning, zonder ernstige strijd.” Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz.

233.

20 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 23 april

2 STREVEN NAAR EEN EIGENSCHAP

A Hoe beschrijft de Bijbel het levensbelang van ijver voor God? Psalm

41:2; 84:2. Als deze eigenschap in ons ontbreekt, hoe kunnen wij dan

deze verkrijgen? Jeremia 29:13.

“Velen leggen geen beslist getuigenis af, dat zij trouw zijn aan hun

doopgeloften. Hun ijver is verkoeld door vormelijkheid, wereldse eerzucht,

hoogmoed en eigenliefde. Nu en dan wordt hun gevoel opgewekt, maar zij

vallen niet op de Rots, Christus Jezus. Zij komen niet tot God met een hart, dat

gebroken is door berouw en schuldbelijdenis. Zij, die ware bekering in hun hart

ervaren, zullen de vruchten van de Geest in hun leven tonen.” Getuigenissen

voor de Gemeente 9, blz. 150.

“Er is behoefte aan vasten, vernedering en gebed voor ons vervallen ijver

en wegkwijnende geestelijke gezindheid.” Testimonies 4, blz. 535-536.

B Welke belofte is voor iedereen, die verlangt om aan Christus gelijk te

worden? Matthéüs 5:6. Waarom is de ervaring van Jakob zo

waardevol voor ons? Genesis 32:24-30.

“God zoekt naar vroomheid, zelfverloochening, zelfopoffering,

medeleven met de mens en ijver voor God. Hij verlangt in de mens te zien een

diepe hunkering van de ziel om de medemens te redden van ongeloof en

vernietiging.” The Signs of the Times, 15 februari 1899.

“Met die grote waarheid, die wij als voorrecht hebben ontvangen, behoren

wij, en kunnen wij door de kracht van de Heilige Geest, levende kanalen van

licht te worden. Dan kunnen wij toegaan tot de genadetroon, en de boog van de

belofte zien. Wij kunnen met een berouwvol hart neerknielen en het koninkrijk

van de hemelen zoeken met een geestelijk vuur, dat uit zichzelf al lonend is. Wij

zouden het net als Jakob met geweld grijpen. Dan zou onze boodschap worden

tot een kracht Gods tot behoud.” Christus Weerspiegelen, blz. 216.

“Ga naar je binnenkamer en bid daar alleen tot God: ‘Schep mij een rein

hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest’ (Psalm

51:12). Wees daarin ernstig en oprecht. Vurig gebed helpt veel. Worstel in het

gebed, net als Jakob. Strijd ervoor. Jezus zweette in de tuin van Gethsémané

grote druppels bloed. Jullie moeten je inspannen. Verlaat je binnenkamer niet,

voordat je jezelf sterk in God weet. En wees dan waakzaam. Zolang je waakt en

bidt, kun je die kwade neigingen de baas blijven. Dan kan en zal de genade van

God in jou zichtbaar zijn.” Boodschap aan Jonge Mensen, blz. 124.

21 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 24 april

3 IJVERIG IN DADEN

A Wat kunnen wij leren van de doorstane strijd en de behaalde

overwinningen door getrouwe getuigen voor God? Jeremia 20:8-11;

Handelingen 4:14-20.

“Zo krachtig was de tegenstand tegen de boodschap van Jeremia, zo vaak

werd hij gesmaad en bespot, dat hij zei: ‘Ik wil aan Hem niet denken, en in Zijn

naam niet meer spreken’ (Jeremia 20:9). Zo is het altijd geweest. Als gevolg van

de bitterheid, haat en tegenstand, geopenbaard jegens Gods Woord, dat

vermanend werd gesproken, hebben veel andere boodschappers van God

besloten te doen, zoals Jeremia had besloten. Maar wat deed deze profeet des

Heren na zijn besluit? Hoezeer hij het ook probeerde, hij kon niet zwijgen.

Zodra hij in de bijeenkomsten van het volk kwam, merkte hij, dat de Geest des

Heren sterker was dan hijzelf.” Bijbelkommentaar, blz. 251.

“IJver voor God en Zijn werk bewoog de discipelen te getuigen voor het

evangelie met grote kracht. Behoort niet eenzelfde ijver onze harten in vuur te

zetten met het besluit om de geschiedenis van reddende liefde te verkondigen, te

spreken van Christus en Die gekruisigd? Het is het voorrecht van elke christen

niet alleen uit te zien naar de komst van de Heiland maar deze te verhaasten.”

Van Jeruzalem tot Rome, blz. 436-437.

B Wat voor ervaringen moeten in ons weerklonken worden? Psalm

119:137-140; 1 Johannes 3:1-3.

“Oudste Loughborough was een ijverig werker voor de zaak. Zijn hele

hart was in het werk. Hij betrad … een nieuw veld en hij was bereid zich in de

nederigste positie te plaatsen, iedere ontbering te ondergaan, spaarzaam te zijn,

zuinig en armoedig te leven, vroeg en laat te werken voor de opkomende zaak.”

Manuscript Releases 21, blz. 246.

“Wij staan aan de grens van de eeuwige wereld. Omdat ongerechtigheid

in overvloed voorkomt, verkilt de liefde van velen. Hiervoor in de plaats moeten

liefde voor God en liefde voor reinheid, waarheid en heiligheid toenemen in ons

hart. De toename van zondigheid om ons heen moet in ons meer ijver voor

zielen en een krachtigere vastbeslotenheid opwekken.” The Review and

Herald, 29 november 1881.

22 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 25 april;

4 ONDOORDACHTE IJVER VERMIJDEN

A Wat zijn enige manieren, waardoor wij in gevaar van de verkeerde

weg opgaan kunnen komen door ondoordachte ijver? Romeinen 10:1-

3; 1 Korinthe 10:23.

“Wanneer sommigen, die de Geest en de kracht van God ontbreekt, een

nieuw veld betreden, beginnen zij andere kerkgenootschappen te hekelen, en

denken, dat zij de mensen kunnen overtuigen van de waarheid door de

onverenigbaarheid van de algemene kerken naar voren te brengen. Het kan soms

nodig blijken in sommige gevallen over deze dingen te spreken, maar in het

algemeen schept het alleen vooroordeel ten opzichte van ons werk en sluit de

oren van velen, die anders zouden hebben geluisterd naar de waarheid. Als deze

leraren nauwer verbonden waren met Christus, zouden zij goddelijke wijsheid

hebben om te weten hoe de mensen te benaderen.” Testimonies 4, blz. 536.

B Wat was er verkeerd aan de valse ijver van Jehu? 2 Koningen 10:16-

19, 28-31.

“Er zijn velen, van wie hun godsdienst bestaat uit daden. Zij willen bezig

zijn met en veel goed doen in een of ander groot werk, terwijl de kleine

deugden, die een lieflijk christelijk karakter ontwikkelen, geheel over het hoofd

worden gezien. Het drukke, haastige dienen, dat de indruk wekt, dat iemand een

wonderbaar werk doet, is niet aanvaardbaar voor God. Het is een Jehu geest, die

zegt: ‘Kom, zie mijn ijver voor de Heer’. Het behaagt het ik; het voedt een

zelfvoldaan gevoel, maar intussen kan de ziel verontreinigd worden door de

bevlekte smet van niet onderworpen zijn en onbeheerste zelfzucht.” The Signs

of the Times, 20 november 1884.

“Christelijke ijver wordt beheerst door beginsel en kenmerkt zich niet

door kortstondige vlagen. Deze is van ernstige aard, diep en sterk, waarin de

gehele ziel opgaat en die de zedelijke gevoelens op de voorgrond doet treden.

De zaligheid van zielen en de belangen van Gods Koninkrijk zijn

aangelegenheden van het grootste belang…

Christelijke ijver zal zich niet uitputten in een woordenstroom, maar zal

krachtig én doelmatig te werk gaan. Nochtans zal dit niet gedaan worden om

gezien te worden. Nederigheid zal elke daad karakteriseren en zal in elk werk tot

uiting komen. Christelijke ijver zal aanzetten tot ernstig gebed en

verootmoediging en tot een trouwe betrachting van de huiselijke plichten. In de

gezinskring zullen zachtheid en liefde, welwillendheid en medeleven naar voren

treden, welke immers de vruchten zijn van christelijke ijver.” Uit de

Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 242.

23 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 26 april

5 HET VOORBEELD VAN CHRISTUS

A Hoe vervulde de profetie van de psalmist van goddelijke ijver zich in

Christus? Psalm 69:10; Johannes 2:13-17; 4:34. Welke factoren

moeten wij leren van de ijver van Christus? 1 Korinthe 2:2-4.

“Christus leefde de wet uit. Zijn reinheid en liefdadigheid, Zijn toewijding

aan de waarheid en Zijn ijver voor Gods eer openbaren de volmaaktheid van de

wet.” The Review and Herald, 26 februari 1901.

“Christus verklaarde, dat het Zijn eten en drinken was om de wil van Zijn

Vader te doen. De ijver, die komt door zo’n heiliging van de waarheid, maakt de

gelovige krachtig in de waarheid, want hij is de schatkamer van de heilige

waarheid en als hij deel neemt aan de waarheid, zal hij een behulpzame christen

zijn. IJver moet altijd onveranderlijk zijn, een heilig karakter openbaren.”

Manuscript Releases 10, blz. 131.

B Welke oproep doet Christus aan een ieder, die leeft in de lauwe tijd

van Laodicea? Openbaring 3:19.

“Als het om het dienen van God gaat, tonen mensen dan dezelfde ijver

voor Zijn werk, als zij vroeger toonden in het dienen van de wereld?” The

Review and Herald, 12 juni 1888.

“Nu, wanneer het einde van alle dingen nabij is, moet dan de ijver van de

gemeente die van de eerste gemeente niet overtreffen? IJver voor de eer van

God bewoog de discipelen om getuigenis af te leggen van de waarheid met grote

kracht. Moet deze ijver niet onze harten in brand zetten met een verlangen om

het verhaal van de verlossing te vertellen, van Christus en Die gekruisigd? Moet

de kracht van God nu niet machtiger geopenbaard worden dan in de tijd van de

apostelen?” Testimonies 7, blz. 33.

VRIJDAG TERUGBLIK 27 april

1 Op welke waarschuwing moeten wij acht slaan in de gelijkenis van de

talenten?

2 Welk aspect van de ervaring van Jakob moet ook de onze worden en

waarom?

3 Wat kunnen wij leren van Jeremia, David en de eerste apostelen?

4 Hoe kunnen wij symptomen van ondoordachte ijver tonen?

5 Wat kenmerkt oprechte ijver?

24 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


EERSTE SABBATGAVEN

voor de Wereldzending

25 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012

SABBAT, 5 mei 2012

Voordat Christus naar de hemel terug

ging, gaf Hij Zijn discipelen de

evangelieopdracht: ‘Gaat dan heen,

onderwijst al de volken, hen dopende in de

Naam des Vaders, en des Zoons en des

Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden

alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben

met u al de dagen tot de voleinding der

wereld. Amen” (Matthéüs 28:19-20).

De belangrijkste reden voor de

tegenwoordigheid van de gemeente op deze

planeet is om de evangelieboodschap te

brengen aan haar bewoners. Christus zei:

‘Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot

een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen’ (Matthéüs 24:14).

Alle leden van het overblijfsel van de gemeente van God hebben het

voorrecht en de plicht om een helpende hand te zijn om het eeuwig evangelie te

verspreiden over de wereld door hun persoonlijke zendingsinspanningen, hun

gebeden en hun financiële bijdragen.

Ieder jaar verzamelen wij bij onze wereldwijde leden en vrienden een

speciale gave om te voorzien in de noodzakelijke middelen om de boodschap te

verspreiden door de zending in vele delen van de wereld.

“Christus is het voorbeeld voor allen, die uitgaan als zendelingen. Zijn

werk is het model voor alle zendingsinspanningen. Dit vraagt om volledige

overgave, voor het wijden van tijd en talenten. Het roept ons op God de

goederen terug te geven, die Hij ons heeft toevertrouwd, met de rente, die wij

ontvangen, als wij ermee gehandeld hebben. Alles moet besteed worden aan de

zaak om het werk vooruit te brengen, waarvoor Christus naar de wereld kwam

om dat te doen.” The Review and Herald, 24 december 1901.

Het is ons voorrecht om deel te hebben aan Gods gezantschap op aarde,

om Zijn karakter van liefde naar voren te brengen aan heel de wereld. Onze tijd,

sterkte, speciale inspanningen en onze financiële middelen zijn gaven van God

om Zijn evangelie van liefde te verspreiden.

Wilt u royaal geven van uw middelen om onze wereldzending te helpen?

Gods zegeningen zullen zeker een werkelijkheid zijn in uw leven en in het leven

hierna, als wij geredde zielen zullen zien in Gods hemels koninkrijk.

Namens de wereldzending,

uw broeders van de Generale Conferentie


Les 5 SABBAT, 5 mei 2012 21.12 uur

ENERGIE EN BEKWAAMHEID

“En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is

nabij gekomen” (Matthéüs 10:7).

“Omdat de tijd kort is, moeten wij werken met ijver en dubbele energie.”

Testimonies 3, blz. 159.

Aanvullende studie: Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 209-212.

ZONDAG 29 april

1 VOOR IEDEREEN EEN TALENT

A In wat heeft God genadevol voorzien, ook in de snelle tijd, waarin wij

leven, en waarom? Prediker 3:1.

“Onze tijd behoort God toe. Elk ogenblik is van Hem en wij hebben de

ernstige verplichting deze te besteden tot Zijn eer. Van geen enkel talent, ons

gegeven, zal Hij een nauwgezetter verantwoording vragen dan juist van onze

tijd….

Wij hebben maar een korte tijd van genade om ons gereed te maken voor

de eeuwigheid. Wij kunnen geen tijd verspillen, geen tijd besteden aan

zelfzuchtig genot, aan toegeven aan de zonde. Nu moeten wij een karakter

vormen voor het toekomstige, eeuwige leven. Wij moeten ons nu gereedmaken

voor het onderzoekend oordeel.” Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 209.

B Welke factoren moeten wij in overweging nemen, als wij het gebruik

van onze tijd plannen? Jakobus 4:13-15.

“De korte tijd vraagt om energie, die nog niet opgewekt is onder hen, die

zeggen de tegenwoordige waarheid te geloven.” Counsels on Health, blz. 506.

“Als iedereen zijn tijd zou gebruiken voor het beste belang, zouden veel

middelen veilig gesteld zijn voor de zaak van de waarheid. Als het hart in het

werk is, zal het met ernst, energie en doeltreffendheid gedaan worden.”

Testimonies 4, blz. 451.

26 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 30 april

2 DE STRATEGIE VAN DE VIJAND IN DE GATEN HEBBEN

A Wat moeten wij beseffen bij het proberen om Gods werk te

bevorderen? 1 Petrus 5:8; Openbaring 12:12.

“Wij hebben geen tijd te verliezen. De machten der duisternis werken met

intense energie en met ongemerkte stappen nadert Satan om hen, die nu slapen,

te nemen, zoals een wolf zijn prooi vangt. Wij hebben nu waarschuwingen, die

wij kunnen geven, nu een werk dat wij kunnen doen, maar spoedig zal het

moeilijker zijn, dan wij ons voorstellen.” Evangelism, blz. 218.

“O, wij moeten grote ernst maken om iedere ziel te beïnvloeden, dat er

een hemel te winnen en een hel te verliezen is. Iedere inspanning van de ziel

moet geprikkeld worden om hun aanneming te versterken en beslag te leggen op

het koninkrijk. Satan is actief en wij moeten ook actief zijn. Satan is onvermoeid

en vasthoudend en wij moeten hetzelfde zijn. Er is geen tijd om

verontschuldigingen te maken en anderen te verwijten voor onze fouten; geen

tijd om nu de ziel te vleien, dat als de omstandigheden alleen maar gunstiger

waren geweest, hoe veel beter, hoe veel makkelijker zou het voor ons geweest

zijn om de werken van God uit te voeren. Wij moeten ook zeggen aan hen, die

belijden te geloven in Christus, dat zij moeten stoppen met God te beledigen

door zondige excuses.” Manuscript Releases 12, blz. 336.

B Wat onderwijst de Inspiratie over de komende strijd? Éfeze 6:12;

Matthéüs 24:13.

“Gezien hoe kort de tijd nog maar is, moeten wij als volk waken en

bidden, en in geen geval onszelf toestaan, dat wij afgeleid worden van het

plechtige voorbereidingswerk op de grote gebeurtenis, die ons te wachten staat.

Omdat het ogenschijnlijk al zo lang geduurd heeft, zijn velen zorgeloos en

onverschillig geworden ten aanzien van hun woorden en daden. Zij zijn zich hun

gevaar niet bewust en zien en begrijpen de genade Gods niet in het verlengen

van hun genadetijd, opdat zij in de gelegenheid zijn karakters te vormen voor het

toekomstige, onsterfelijke leven. Elk moment is van de hoogste waarde. Tijd

wordt hun verstrekt, niet om te gebruiken ten eigen gerieve om zich te wortelen

in deze wereld, maar om aangewend te worden ten einde elke fout in hun

karakter te overwinnen, en door voorbeeld en persoonlijke inspanning anderen

te helpen de schoonheid der heiligheid te zien.” Uit de Schatkamer der

Getuigenissen 1, blz. 522.

“Met toenemende ijver en energie moeten wij het werk van de Heer

voorwaarts brengen tot de afsluiting van de tijd.” Counsels to Parents,

Teachers and Students, blz. 548.

27 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 1 mei

3 BRUIKBAAR MAKEN VAN BRONNEN

A Wat zijn enige punten, die onze Meester ons wil laten begrijpen over

de verschillende talenten, die ons zijn toevertrouwd? Lukas 19:13.

“Hoe groot of hoe klein de bezittingen van iemand ook zijn, laat hij eraan

denken, dat het hem slechts is toevertrouwd. Want van zijn sterkte,

bekwaamheid, tijd, talenten, kansen en middelen moet hij rekenschap afleggen

aan God. Dit is een persoonlijk werk; God geeft aan ons, zodat wij aan Hem

gelijk kunnen worden, grootmoedig, edel, liefdadig, door te geven aan anderen.

Zij, die, hun goddelijke opdracht vergetend, proberen alleen te sparen of te

besteden aan het toegeven aan trots of zelfzucht, zullen de winst en de

genoegens van deze wereld zeker stellen; maar in Gods ogen, gemeten door hun

geestelijke verworvenheden, zijn zij arm, ellendig jammerlijk, blind en naakt.”

Counsels on Stewardship, blz. 22.

“Ik kan geen voorbeeld in het leven van Christus vinden, waar Hij tijd

besteedde aan spel en amusement. Hij was de grote opvoeder van het

tegenwoordige en toekomstige leven; toch ben ik niet in staat geweest om een

voorbeeld te vinden, waar Hij de discipelen onderwees om bezig te zijn met

amusement om lichamelijke oefening te verkrijgen. De Verlosser der wereld

geeft aan ieder mens zijn werk en vraagt hem: ‘Drijft handel, totdat Ik kom’

(Lukas 19:13). Door dit te doen is het hart warm voor de zaak. Al de krachten

van de mens worden ingezet om te gehoorzamen. Wij hebben een hoge en

heilige roeping.” Counsels to Parents, Teachers and Students, blz.309.

B Wat moeten wij leren van het leven van Salomo? Prediker 2:10-11.

“Wij moeten ons afwenden van duizenden onderwerpen, die zich aan ons

opdringen. Er zijn zaken, die tijd verslinden en vragen opwerpen, maar in niets

eindigen. Het aanvaarden van nieuwe theorieën betekent op zichzelf genomen

nog geen nieuw leven voor de ziel. Zelfs een bekend zijn met de feiten en

theorieën, die in zichzelf belangrijk zijn, is van weinig waarde. Tenzij ze in

praktijk worden gebracht.” De Weg tot Gezondheid, blz. 391.

“Laat de mensen zien, dat u een geest hebt van bruikbaarheid en plicht en

dat om de ziel te redden. Het amusement, dat tijd verbruikt, alleen tot eigen

genoegen, geeft geen winst.” Medical Ministry, blz. 82.

“De energie, nu geconcentreerd op goedkope, vergankelijke goederen,

moet ingezet worden in het werk, dat de wereld moet verlichten. Laat iedere

kracht, die God gegeven heeft, gebruikt worden in het werk, dat een gezegende

voldoening met zich meebrengt, die voor tijd en eeuwigheid is.” Manuscript

Releases 6, blz. 267.

28 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 2 mei

4 EEN VERWORVEN BEZIT

A Waarom is de houding van de dwaze rijke man een waarschuwing

voor ons? Lukas 12:16-21.

“Er is een bedroefd terughouden van God van de kant van Zijn belijdend

volk. De middelen en inspanningen, die aan Christus gegeven zouden moeten

worden, worden gewijd aan eigen genoegens. God wordt beroofd van tijd, geld

en dienen. Eigen liefde en zelfvoldoening sluiten de liefde van Jezus uit de ziel

en daarom is er in de gemeente niet een grotere ijver en vuriger liefde voor Hem,

die ons eerst lief had.” The Signs of the Times, 22 december 1890.

“Mensen handelen, alsof zij beroofd zijn van hun redelijkheid. Zij hebben

zich verdiept in de zorgen van dit leven. Zij hebben geen tijd om aan God te

wijden, geen tijd om Hem te dienen. Werken, werken, werken is de orde van de

dag. Alles aan hen is verplicht te werken onder een hoge druk plan, om te

zorgen voor grote bedrijven. Afbreken en groter bouwen is hun eerzucht, zodat

zij ruimte hebben om hun goederen op te slaan. Toch gaan ook deze mensen, die

beladen zijn met hun rijkdommen, door voor Christus’ volgers. Zij hebben de

naam van geloven, dat Christus spoedig zal komen, dat het einde van alle dingen

nabij is; toch hebben zij geen geest van opoffering. Zij zinken steeds dieper in

de wereld. Zij staan zich zelf maar weinig tijd toe om het woord des levens te

bestuderen, om na te denken en te bidden. Ook geven zij niet aan anderen in hun

gezin, of degenen die hen dienen, dit voorrecht. Toch zeggen deze mensen te

geloven, dat deze wereld niet hun tehuis is, dat zij slechts pelgrims en

vreemdelingen op aarde zijn, zich voorbereidend om te verhuizen naar een beter

land. Het voorbeeld en de invloed van dezen is een vloek voor de zaak van God.

Lege schijnheiligheid kenmerkt hun belijdend christelijk leven. Zij hebben God

en de waarheid lief net zoveel als hun werken tonen en niet meer. Een mens zal

handelen naar alle geloof, dat hij heeft.” Testimonies 2, blz. 662-663.

B Wat zal altijd het eerste in onze gedachte zijn? 1 Korinthe 3:23; 6:20.

“Of wij wel of niet geest, ziel en sterkte aan God geven, alles behoort aan

Hem. God spreekt tot een ieder van ons en zegt: “Ik heb een claim op u. Geef

Mij uw ijver, uw bekwaamheden, uw energie, uw middelen.” Hij heeft recht om

dit te vragen, want wij zijn van Hem, verlost door Zijn grenzeloze liefde en door

de doodsstrijd aan het kruis van Golgotha ten behoeve van de zonde.” The

Signs of the Times, 2 januari 1901.

29 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 3 mei

5 ZICH VOORBEREIDEN OP DE LATE REGEN

A Welk besef moet iedereen wakker schudden om tot actie te komen? 2

Korinthe 6:2; Matthéüs 10:7.

“Wij hebben een grotere ernst nodig in de zaak van Christus. De plechtige

boodschap van de waarheid moet gebracht worden met een intensiteit, die

ongelovigen zou beïnvloeden, dat God werkt met onze inspanningen, dat de

Allerhoogste in ons leven de Bron van kracht is…

Moet deze onverschilligheid ieder jaar doorgaan? Moet Satan altijd

overwinnen en Christus teleurgesteld worden in de dienstknechten, die Hij

verlost heeft tegen een oneindige prijs? Wij kijken vooruit naar de tijd, wanneer

de late regen uitgegoten zal worden, vertrouwend hopend op een betere tijd,

wanneer de gemeente begenadigd zal worden met kracht uit de hoge en zo

geschikt om doeltreffender werk te doen voor God. Maar de late regen zal nooit

trage zielen verkwikken en versterken, als zij de kracht niet gebruiken, die God

hen al gegeven heeft. Geestelijke luiheid zal ons niet dichter tot God brengen. Er

moet ijver en energie zijn, maar ook toewijding en persoonlijke trouw, verweven

in al onze werken.” The Signs of the Times, 9 december 1886.

B Wat is Gods oproep aan ons nu? Jesaja 60:1-2; Matthéüs 5:14-16.

“Een werkende gemeente is een levende gemeente. Gemeenteleden, laat

het licht voorwaarts schijnen. Laat uw stem gehoord worden in ootmoedig

gebed, in getuigenis tegen de onmatigheid, de dwaasheid en het vermaak van

deze wereld en in de verkondiging van de waarheid voor deze tijd. Uw stem, uw

invloed, uw tijd, deze alle zijn de gaven van God en moeten gebruikt worden om

zielen voor Christus te winnen. Bezoek uw naasten en toon interesse in de

verlossing van hun zielen. Wees actief met alle geestelijke energie. Vertel hen,

die u bezoekt, dat het einde van alle dingen nabij is.” Medical Ministry, blz.

332.

VRIJDAG TERUGBLIK 4 mei

1 Waarom is tijd zo waardevol?

2 Welke algemene valstrik kan ons afhouden van het werken voor

Christus?

3 Welke neiging zou ons kunnen vasthouden in een toestand van

Laodicea?

4 Wat zal ons stimuleren om voor Christus te werken?

5 Waarom zullen velen overgeslagen worden bij het ontvangen van de

late regen?

30 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


Les 6 SABBAT, 12 mei 2012 21.24 uur

GELD

“Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de Heere der

heerscharen” (Haggaï 2:9).

“Bij alles, wat wij aan geld uitgeven, moeten wij trachten te voldoen aan

het voornemen van Hem, die de Alfa en Omega van alle christelijke

krachtsinspanning is.” Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 52.

Aanvullende studie: Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 123-130;

Testimonies 2, blz. 99, 652-662.

ZONDAG 6 mei

1 HARTEN GEOPENBAARD

A Hoe toont ons gebruik van geld de diepte van onze wijding aan God?

Matthéüs 6:21.

“Er is één ding, waarmee wij ernstig en grondig moeten bezig zijn en dat

is het dienen van God. Het is niet gevaarlijk om hiervoor te veel ijver te hebben.

Als wij alleen zouden werken met het oog gericht op de eer van God, zou de

mist weggaan en ons inzicht in goed en kwaad zou duidelijker worden. Wij

moeten ons bezit wijden. De taal van ons hart zou zijn: ‘Heer, hier zijn de

middelen, waarvoor U mij de verantwoording gegeven hebt; wat wilt U, dat ik

ermee doe?’” The Signs of the Times, 7 januari 1886.

“Geld wordt ons door God toevertrouwd. Het is niet bedoeld om trots en

eerzucht te strelen.” De Weg tot Gezondheid, blz. 239.

B Hoe is de toewijding van David aan God een inspiratie maar ook een

waarschuwing voor velen van ons? 1 Kronieken 29:3-5.

“Is de dankbaarheid in ons hart dood? Maakt het kruis van Christus een

leven van gemakzucht en mateloosheid niet beschaamd? … Wij oogsten de

vruchten van deze oneindige zelfopoffering en toch, als er werk gedaan moet

worden, als ons geld nodig is om het werk van de Verlosser in het redden van

zielen te helpen, schrikken wij terug voor plicht en bidden om verontschuldigd

te worden.” Counsels on Stewardship, blz.21.

31 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 7 mei

2 WAARSCHUWENDE WOORDEN

A Hoe worden wij gewaarschuwd voor een boosaardig plan tegen

Sabbathouders? Lukas 21:34.

“Satan zei tot de engelen, dat de kerken sliepen. Hij zou met grote kracht

en wonderen der leugen werken en dan kon hij ze in zijn macht houden. “Maar”,

sprak hij, “wij haten de sekte van de Sabbathouders; zij werken voortdurend

tegen ons en nemen onze onderdanen van ons weg om de gehate wet van God te

houden. Gaat heen en maakt de bezitters van landen en geld dronken van zorg.

Indien u er hen toe kunt bewegen om het hart op die dingen te zetten, dan zullen

wij hen nog krijgen. Zij mogen belijden, wat zij willen, zorgt slechts, dat zij

meer geven om geld dan om het succes van het koninkrijk van Christus of de

verspreiding van de waarheden, welke wij haten. Stelt hun de wereld in het

aantrekkelijkste licht voor, opdat zij die mogen liefhebben en verafgoden. Wij

moeten in onze gelederen al de middelen houden, waar wij beslag op kunnen

leggen. Hoe meer middelen de volgelingen van Christus aan Zijn dienst wijden,

des te meer zullen zij ons koninkrijk schade aandoen door onze onderdanen weg

te nemen…

Beheerst de geldzaken, indien u kunt, en drijft hun predikers tot gebrek en

nood. Dat zal hun moed en ijver verzwakken. Bestrijdt iedere duim grond.

Maakt geldgierigheid en liefde voor de schatten van de aarde de heersende

kenmerken van hun karakter. Zo lang deze karaktertrekken de overhand hebben,

worden de zaligheid en de genade verdrongen. Omringt hen met allerlei

vermakelijkheden en zij zullen ongetwijfeld de onzen worden. En niet alleen

zullen wij zeker van hen zijn, maar hun hatelijke invloed zal niet uitgeoefend

worden om er anderen door naar de hemel te leiden. Wanneer iemand zal

trachten iets te geven, brengt hem dan in een stemming, die hem met tegenzin

doet geven, opdat het weinig zij”.” Eerste Geschriften, blz. 320-321.

B Waarom worden wij vooral gewaarschuwd voor hebzucht? Lukas

12:15.

“Zelfzucht en hebzucht liggen op de loer in het mensenhart en zijn heel

krachtige passies, de uitkomst van de strijd is geen giswerk. Tenzij de ziel

dagelijks leeft van Christus’ vlees en Zijn bloed drinkt, zal het goddelijke

element overwonnen worden door Satan. Zelfzucht en hebzucht zullen de

overwinning wegdragen. Een vol zelfvertrouwen, onafhankelijke geest zal nooit

het koninkrijk van God binnengaan. Alleen zij, die deelhebbers zijn met

Christus aan Zijn zelfverloochening en offer, die zullen deelhebbers zijn met

Hem aan Zijn heerlijkheid.” Selected Messages 2, blz. 216.

32 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 8 mei

3 EEN ERNSTIGE ZAAK

A Hoe schaadt de liefde voor geld ons geestelijk leven en wat is het

geneesmiddel daarvoor? 1 Timótheüs 6:9-10.

“Christus offerde Zichzelf, een oneindig offer. Dit is, erin en erdoor,

direct tegen hebzucht en verhoogt liefdadigheid.

Voortdurende zelfverloochenende liefdadigheid is Gods remedie voor de

woekerende zonden van zelfzucht en hebzucht. God heeft systematische

liefdadigheid geregeld om Zijn zaak te ondersteunen en om de behoeften van de

lijdende en de nooddruftige te verlichten. Hij heeft verordineerd, dat geven een

gewoonte moet worden, zodat het de gevaarlijke en bedrieglijke zonde van

hebzucht teniet kan doen. Door voortdurend te geven gaat hebzucht dood.

Systematische liefdadigheid is bedoeld in opdracht van God om de schatten weg

te trekken van de hebzucht zo snel als zij verkregen zijn en om deze te wijden

aan de Heer, aan wie zij behoren.” Testimonies 3, blz. 548.

“Zelfopoffering vormt de grondgedachte van de leer van Christus.

Menigmaal wordt zelfopoffering voorgesteld en opgelegd in woorden, die streng

lijken, omdat God ziet, dat er geen andere manier is om de mens te behouden

dan uit zijn leven de zelfzucht weg te snijden, die zijn hele persoonlijkheid zou

verlagen, wanneer hij daaraan zou vasthouden.” Getuigenissen voor de

Gemeente 9, blz. 52.

“Dat, wat de belangen van Gods volk op eet, is de liefde voor geld en

vriendschap met de wereld.” Testimonies 2, blz. 657.

B Waar wil God, dat wij onze aandacht oprichten en waarom?

Kolossensen 3:1.

“Zelfzucht is een zielen verdervende zonde. Hieronder kan men hebzucht

plaatsen, hetgeen afgoderij is. Alle dingen behoren God toe. Al de welvaart, die wij

genieten is het resultaat van de Goddelijke goedgunstigheid. God is de grote, milddadige

Gever. Wanneer Hij een deel opeist van hetgeen Hij ons rijkelijk heeft doen toekomen, is

dat niet, opdat Hij door onze gaven verrijkt zal worden, want Hij heeft van ons niets

nodig; maar dat doet Hij, opdat wij gelegenheid krijgen om zelfverloochening, liefde en

sympathie voor onze medemensen te beoefenen en zodoende in het geestelijke op een

hoog niveau te komen. Door alle eeuwen heen, vanaf Adams tijd tot de onze, heeft God

Zijn rechten doen gelden op het bezit van de mens, zeggende: Ik ben de rechtmatige

Eigenaar van het heelal; wijd Mij derhalve de eerstelingen van uw vruchten, betaal een

eerlijke cijns, geef Mij terug, wat Mijn eigendom is, daarmee Mijn soevereiniteit

erkennende, en gij zult vrij over het restant kunnen beschikken en u verheugen in Mijn

goedgunstigheden en Mijn zegen zal met u zijn.” Uit de Schatkamer der Getuigenissen

1, blz. 575.

33 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 9 mei

4 EEN VERBOND DOOR OFFERANDE

A Wat moet een ieder bedenken met het oog op de korte tijd voor de

wederkomst van de Heer in het omgaan met zijn of haar eigen

financiën? Haggaï 2:9.

“Het einde nadert snel en velen in onze gemeenten zijn ingeslapen. Laten

allen nu de Heer dienen tot hun belangrijkste zaak maken. De Heer heeft aan

Zijn volk toevertrouwd de talenten van middelen, de een meer de ander minder.

Voor velen is het bezit van rijkdom een valstrik gebleken. In hun verlangen om

de gewoonten van de wereld te volgen hebben zij hun ijver voor de waarheid

verloren en zij zijn in gevaar om het eeuwige leven te verliezen. In verhouding

tot dat God aan hen succes gegeven heeft, moet de mens aan Hem van de

goederen teruggeven, die Hij aan hun rentmeesterschap heeft toevertrouwd.”

This Day with God, blz. 349.

“Sommigen sluiten hun oren, wanneer gelden gevraagd worden om

zendelingen uit te zenden naar verre landen of om de waarheid te publiceren,

zodat ze over de gehele wereld verspreid zal worden gelijk de bladeren in de

herfst. Zij verontschuldigen hun gierigheid door u te vertellen, dat zij

schikkingen getroffen hebben om gaven te schenken na hun dood. Zij hebben de

zaak van God in hun testamenten bedacht. Daarom leiden zij een leven van

gierigheid, God berovende in tienden en gaven en bij testamentaire beschikking

geven zij God maar een klein deel terug van hetgeen Hij hun geleend heeft,

terwijl een zeer groot gedeelte wordt toegewezen aan familieleden, die geen

belangstelling hebben voor de waarheid.” Uit de Schatkamer der Getuigenissen

1, blz. 579.

B Welke specifieke waarschuwing aangaande rentmeesterschap geeft

Christus aan ouders? Matthéüs 10:37.

“Gelovige ouders hebben herhaaldelijk hun eigendom overgedragen aan

hun ongelovige kinderen en daardoor hebben zij geen macht meer de dingen aan

God over te geven, die van Hem zijn. Hierdoor laten zij de verantwoording los,

die God op hen gelegd heeft, en plaatsen in de gelederen van de vijand

middelen, die God aan hen heeft toevertrouwd om terug te geven aan Hem door

deze in Zijn zaak te investeren, als Hij dat van hen zal vragen. Het is niet in

Gods opdracht, dat ouders, die in staat zijn hun eigen zaken te behartigen, het

beheer van hun eigendom zullen opgeven, ook niet aan kinderen, die hetzelfde

geloven.” Testimonies 1, blz. 528-529.

34 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 10 mei

5 DE VEILIGSTE DEPOSITO BUS

A Welke bemoedigende zekerheid biedt God aan allen, die een verbond

met Hem maken door offerande? Matthéüs 6:28-33.

“Stel uw harten open om dit (Gods) koninkrijk te ontvangen en maak het

dienen daarvan tot uw grootste belang.

Hoewel het een geestelijk koninkrijk is, behoeft u niet bevreesd te zijn,

dat er niet gezorgd zal worden voor uw behoeften in dit leven. Indien u uzelf aan

de dienst van God geeft, zal Hij, die alle macht in hemel en op aarde bezit, in uw

behoeften voorzien.” Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 88.

“Iedere daad van zelfopoffering ten goede van anderen zal de geest van

liefdadigheid versterken in het hart van de gever, hem nauwer verbinden met de

Verlosser der wereld.” -Counsels on Stewardship, blz. 20.

B Wat is de meest vruchtbare weg om onze rijkdom te bewaren?

Spreuken 3:9-10.

“Zou u uw eigendom zeker willen stellen? Plaats deze in de hand, die de

littekens van de nagels van de kruisiging draagt. Houd alles in uw bezit en het

zal tot uw eeuwig verlies zijn. Geef het aan God en vanaf dat moment draagt het

Zijn inscriptie. Het is verzegeld met Zijn onveranderlijkheid.” Counsels on

Stewardship, blz. 49.

“Wij moeten investeren in hemelse belangen en altijd werken met de

hemel in zicht, en schatten verzamelen in de hemelse bank.” The Signs of het

Times, 4 april 1895.

VRIJDAG TERUGBLIK 11 mei

1 Waarom kan geld een talent zijn, dat veel openbaart over ons hart?

2 Beschrijf één strategie, die Satan uit denkt tegen Sabbatvierders.

3 Hoe worden wij gezegend door liefde voor geld te overwinnen?

4 Wat zal onze overdenking zijn, als de tijd van het einde dichterbij

komt?

5 Welke belofte is gegeven aan hen, die hun schat verzamelen in de

hemel?

35 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


Les 7 SABBAT, 19 mei 2012 21.34 uur

HET TIENDE

“Het tiende zal de Heere heilig zijn” (Leviticus 27:32).

“Het tiende is heilig, gereserveerd door God voor Zichzelf.” Counsels on

Stewardship, blz. 93.

Aanvullende studie: Gospel Workers, blz. 222-228.

ZONDAG 13 mei

1 UIT DE TIJD VAN GENESIS

A Door welke middelen reserveerde God voor Zichzelf een deel van de

Hof van Eden? Genesis 2:16-17. Hoe is dit te vergelijken met het

tiende? Maleáchi 3:7-8.

“De Here schiep elke boom in het Paradijs aangenaam voor de ogen en

goed als voedsel en Hij vroeg Adam en Eva van zijn milddadigheid vrijelijk te

genieten. Maar Hij maakte één uitzondering. Van de boom der kennis des goeds

en des kwaads mochten zij niet eten, deze boom stelde God apart als een

voortdurende herinnering, dat Hij de eigenaar van alles is. Zo stelde Hij hen in

de gelegenheid hun geloof te tonen en op Hem te vertrouwen door hun

volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn geboden.

Zo is het ook gesteld met Gods aanspraken op ons. Hij plaatst Zijn

goederen in de handen van mensen, maar eist, dat een tiende trouw afgezonderd

zal worden voor Zijn werk. Hij wil, dat dit gedeelte gelegd zal worden in Zijn

schathuis. Het moet Hem gebracht worden als Hem toebehorend; het is

geheiligd en moet gebruikt worden voor heilige doeleinden, ter ondersteuning

van hen, die de boodschap der zaligheid uitdragen tot aan de einden der wereld.”

Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz. 35.

B Wat was de praktijk van de eerste patriarchen aangaande het tiende

deel van hun inkomen? Genesis 14:18-20; 28:20-22.

“Het geven van een tiende was echter niet ontstaan bij de Israëlieten.

Sedert het begin heeft de Here aanspraak gemaakt op de tienden als iets, waarop

Hij recht heeft, en deze aanspraak was erkend en geëerbiedigd.” Patriarchen

en Profeten, blz. 476.

36 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 14 mei

2 IN DE HEBREEUWSE ECONOMIE

A Welke specifieke aanwijzing was gegeven aan de eerste Hebreeuwse

natie aangaande de tienden? Leviticus 27:30, 32. Hoe is deze regel in

alle eeuwen benadrukt? Maleáchi 3:10.

“De Hebreeën zonderden een tiende deel van hun inkomen af om de

openbare eredienst van God te onderhouden…

Toen de Israëlieten op het punt stonden een volksbestaan te gaan leiden,

werd de wet van de tienden herhaald als één van de door God gegeven

instellingen, waarvan hun voorspoed afhing van gehoorzaamheid eraan…

‘Alle tiende is van de Here’ (Leviticus 27:30). Hier vinden wij dezelfde

vorm, die gebruikt wordt in het Sabbatsgebod. ‘De zevende dag is de sabbat van

de Here, uw God’ (Exodus 20:10). God behield voor Zichzelf een gedeelte van

de tijd en de middelen van de mens en niemand kan ongestraft een van beide

voor zichzelf gebruiken.” Patriarchen en Profeten, blz. 476.

B Wat was vereist, voordat het tiende gereserveerd kon worden?

Exodus 34:26 (e.d.); 2 Kronieken 31:5-6.

“Zelfs voordat men de tienden kon geven, had men erkend, dat God

hierop recht had. De eerste vruchten van alles, wat op het land rijpte, waren aan

Hem gewijd. De eerste wol van de schapen, het eerste gedorste koren, het eerste

deel van de olie en de wijn werden apart gehouden voor God. Dit was ook het

geval met de eerstgeborenen van alle dieren; en voor de eerstgeboren zoon werd

een losprijs betaald. De eerste vruchten moesten naar de Here worden gebracht

in het heiligdom en werden dan gewijd aan de dienst van de priesters.

Zo werd het volk steeds eraan herinnerd, dat God de Eigenaar was van

hun velden, van hun kudden, dat Hij hun zonneschijn en regen zond voor de tijd

van zaaien en oogsten, dat alles wat zij bezaten door Hem was geschapen en dat

Hij hen rentmeesters van Zijn goederen had gemaakt. Wanneer de Israëlieten

met hun eerste vruchten van het land, van de boomgaard en van de wijngaard

vergaderden bij de tabernakel, werd Gods goedheid in het openbaar erkend.”

Patriarchen en Profeten, blz. 477.

37 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 15 mei

3 EEN TIJDLOOS PRINCIPE

A Wat was inbegrepen bij de reformaties in de tijd van Nehemia?

Nehemia 10:37; 12:44.

B Welke handelwijze van de Farizeeën had de goedkeuring van

Christus? Matthéüs 23:23. Waarom is de tiendenregel ook in de tijd

van het Nieuwe Testament van toepassing? Hebreeën 7:1-5, 8, 20-21.

“Het Nieuwe Testament stelde de wet van het tiende niet weer in, zoals dit

ook niet gebeurde met de Sabbat; want de geldigheid van beide is aangenomen

en hun diepe, geestelijke betekenis verklaard.

God heeft een absolute reservering van een specifiek deel van onze tijd en

van onze middelen gemaakt. Deze eisen negeren is God beroven.” The Review

and Herald, 16 mei 1882.

“De tienden zullen aan God gewijd worden. Zijn eisen komen eerst. Wij

doen Zijn wil niet, als wij aan Hem wijden, wat over is, nadat al onze verlangens

voorzien zijn. Voordat één deel van onze inkomsten is gebruikt, moeten wij dat

deel, dat Hij opeist als van Hem, eraf nemen en Hem aanbieden. Als dit gebeurt

is, zal de rest geheiligd en gezegend zijn voor ons eigen gebruik. Maar wanneer

wij achterhouden hetgeen, waarvan Hij gezegd heeft, dat het van Hem is, rust de

vloek op alles en wij worden opgeschreven in de hemelse boeken als schuldig

aan roof. God geeft de mens negen tienden, maar het ene tiende vraagt Hij voor

heilige doelen, zoals Hij de mens zes dagen gegeven heeft voor Zijn eigen werk

en de zevende dag gereserveerd heeft voor Zichzelf.” Pacific Union Recorder,

10 oktober 1901.

“Terwijl wij als volk proberen getrouw God de tijd te geven, die Hij

gereserveerd heeft voor Zichzelf, zullen wij dan ook niet Hem dat deel van onze

middelen geven, dat Hij vraagt? ...

Een tiende van al ons inkomen is van de Heer. Hij heeft het voor Zichzelf

gereserveerd om het te gebruiken voor godsdienstige doeleinden. Het is heilig.

Niet meer en niet minder dan dit heeft Hij aangenomen in elke bedeling. Een

nalaten of opschorten van deze plicht zal het goddelijke ongenoegen uitlokken.

Als alle belijdende christenen getrouw hun tienden tot God zouden brengen, zou

Zijn schatkist vol zijn.” Counsels on Stewardship, blz. 66-67.

38 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 16 mei

4 WAARSCHUWINGEN VOOR ONS

A Hoe staat de tiendenregel in verband met het achtste gebod?Exodus

20:15; Maleáchi 3:7-9.

“God legt Zijn hand op al de bezittingen van de mens en zegt: Ik ben de

Eigenaar van het heelal en deze goederen zijn van Mij. De tienden, die u hebt

achtergehouden, had Ik bestemd ter ondersteuning van Mijn dienstknechten in

hun werk om de Schriften te openen voor hen, die verkeren in de gebieden der

duisternis, die Mijn wet niet verstaan. Door Mijn reservefonds te gebruiken ter

bevrediging van uw eigen verlangens hebt u zielen beroofd van het licht, dat Ik

hun had willen geven. U hebt de kans gehad uw trouw aan Mij te betonen, maar

dat hebt u niet gedaan. U hebt Mij beroofd, u hebt Mijn reservefonds gestolen.

‘Met een vloek zijt gij vervloekt!’ (Maleáchi 3:9).” Uit de Schatkamer der

Getuigenissen 3, blz. 36.

B Wat moeten wij nooit vergeten over de tienden? 1 Korinthe 9:13-14.

“Het tiende is apart gezet voor een speciaal gebruik. Het moet niet gezien

worden als een armenfonds. Het moet speciaal gewijd worden aan de

ondersteuning van hen, die Gods boodschap uitdragen aan de wereld; en het

moet niet weggenomen worden van dit doel.” Counsels on Stewardship, blz.

103.

“Laat niemand zich vrij voelen hun tienden achter te houden, om het te

gebruiken naar hun eigen oordeel. Zij mogen het niet gebruiken voor henzelf in

geval van nood, noch het toepassen zoals zij het geschikt vinden, ook niet als zij

het beschouwen als het werk van de Heer.” Gospel Workers, blz. 225.

“Een heel duidelijke, besliste boodschap is gegeven aan mij voor ons

volk. Mij is gevraagd aan hen te zeggen, dat zij een fout maken in het toepassen

van de tienden voor verschillende onderwerpen, die, hoewel op zichzelf goed,

niet het onderwerp zijn, waarvan de Heer gezegd heeft, dat de tienden toegepast

moeten worden. Zij, die dit gebruik van de tienden maken, verlaten het plan van

de Heer. God zal over deze dingen oordelen.

De één denkt, dat de tienden gebruikt mogen worden voor

schooldoeleinden. Weer anderen denken, dat colporteurs ondersteund moeten

worden door de tienden. Maar een grote fout wordt gemaakt, als de tienden

afgenomen worden van het onderwerp, waarvoor het gebruikt moet worden, het

ondersteunen van predikanten. Er zullen dan in de velden honderd goed

opgeleide werkers zijn, waar er nu slechts één is.” -Gospel Workers, blz. 226.

39 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 17 mei

5 WAT HET EERSTE IS BIJ ONZE FINANCIËN

A Wat is de sleutel tot geestelijke en tijdelijke voorspoed? Matthéüs

6:33.

“Niet alleen vraagt de Heer het tiende als van Hem, maar Hij zegt ons,

hoe het gereserveerd moet worden voor Hem. Hij zegt: ‘Vereer de Heere van uw

goed, en van de eerstelingen van al uw inkomsten’ (Spreuken 3:9). Dit leert ons

niet, dat wij onze middelen besteden moeten aan onszelf en de Heer het restant

brengen, ook moet het aan de andere kant een eerlijke tiende zijn. Zet Gods deel

eerst apart. De aanwijzingen, door de Heilige Geest gegeven door de apostel

Paulus over de gaven, brengen een regel naar voren, die ook van toepassing is

op de tienden: ‘Op elke eerste dag der week legge ieder van u iets bij zichzelf

weg, vergaderende een schat, naardat hij welvaren verkregen heeft’ (1 Korinthe

16:2). Ouders en kinderen zijn hier bij ingesloten. Niet alleen de rijke, maar ook

de arme wordt aangesproken.” The Review and Herald, 10 november 1896.

B Wat verklaart God aan ons over wat van Hem is? Maleáchi 3:10.

“Laat Gods volk een getrouwe tiende betalen en laten zij, ook ouders en

kinderen, voor de Heer het geld verzamelen, dat zo vaak besteed wordt voor

zelfvoldaanheid. De Heer heeft ons Zijn rentmeesters gemaakt. Hij heeft Zijn

middelen geplaatst in onze handen voor getrouwe verdeling. Hij vraagt ons het

Zijne aan Hem over te geven. Hij heeft het tiende gereserveerd als Zijn deel om

gebruikt te worden in het zenden van het evangelie naar alle delen van de

wereld. Mijn broeders en zusters, belijd en verzaak uw zelfzucht en breng uw

gaven en offerande tot de Heer. Breng Hem ook de tienden, die u

achtergehouden hebt. Kom, belijd uw nalatigheid. Toets de Heer, zoals Hij u

uitgenodigd heeft om te doen.” -The Review and Herald, 23 november 1905.

VRIJDAG TERUGBLIK 18 mei

1 Welke les van Eden toont de tiendenregel?

2 Hoe moesten de Hebreeën Gods eis erkennen, voordat zij hun tienden

naar Gods schathuis brachten?

3 Waarom is het tiendensysteem van toepassing op de tijd van het

Nieuwe Testament?

4 Wat zou er gebeuren, als iedere christen een getrouwe tiende

betaalde?

5 Hoe bevoordeelt getrouw tienden betalen iedereen?

40 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


Les 8 SABBAT, 26 mei 2012 21.44 uur

OFFERGAVEN

“Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldaden, aan mij

bewezen?” (Psalm 116:12).

“Onze zelfverloochenende liefdadigheid en onze vrijwillige gaven moeten

bewijzen, dat de waarheid haar werk gedaan heeft aan onze harten.” The

Review and Herald, 14 juli 1904.

Aanvullende studie: Testimonies 3, blz.390-399;

Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 560-574.

ZONDAG 20 mei

1 DE EERSTE VRUCHTEN

A Welke verklaring was gegeven aan Gods volk aan het begin van hun

geschiedenis? Exodus 22:29.

“Gods heeft Zijn hand op alle dingen gelegd, zowel op de mens als op zijn

bezittingen; want alles behoort aan Hem. Hij zegt: Ik ben de eigenaar van de

wereld; het universum is van Mij en Ik vraag van u om de eerste vruchten van

alles, waar Ik door Mijn zegeningen ervoor gezorgd heb, dat deze in uw handen

komen, te wijden aan Mijn dienst. Gods woord verklaart: ‘De eerstelingen van

de eerste vruchten van het land zult gij in het huis van de Heere uw God

brengen’ (Exodus 23:19). ‘Vereer de Heere van uw goed, en van de eerstelingen

van al uw inkomsten’ (Spreuken 3:9). Deze schatting vraagt Hij als teken van

onze trouw aan Hem.” Counsels on Stewardship, blz. 72.

B Welke handelwijze was hersteld in de reformatie van Nehemia, die

ook nodig is in onze tijd? Nehemia 10:34-37.

“Behalve de tienden vraagt God de eerste vruchten van al onze inkomsten.

Deze heeft Hij gereserveerd, opdat Zijn werk op aarde ruimschoots ondersteund

zal worden. De dienstknechten des Heren moeten niet door te geringe financiële

hulp in hun werk belemmerd worden.” Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3,

blz. 33.

41 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 21 mei

2 VRIJWILLIGE, DANK- EN ZONDOFFERS

A Wat leert de Bijbel ons over geven? Psalm 50:14; 116:12.

“Jakob besefte, dat God aanspraken op hem had, die hij moest erkennen,

en dat de bijzondere bewijzen van goddelijke gunst, die hem bewezen werden,

inhielden, dat hij zou terugkeren. Zo moet elke zegening, die wij ontvangen, ons

ertoe brengen de Gever van alle gaven onze dank te tonen…

Onze tijd, onze talenten en ons bezit zouden vol eerbied gewijd moeten

worden aan Hem, die ons al deze zegeningen heeft toevertrouwd. Wanneer wij

op een bijzondere wijze uit moeilijkheden zijn gered, wanneer nieuwe of

onverwachte gunstbewijzen ons deel geworden zijn, moeten wij Gods goedheid

erkennen door niet alleen in woorden onze dank tot uidrukking te brengen, maar

evenals Jakob dat deed, onze gaven te wijden aan Zijn werk. Zoals wij gedurig

deelhebben aan de zegeningen van God, wordt ook verwacht, dat wij gedurig

zullen geven.” Patriarchen en Profeten, blz. 157-158.

B Waarom zag Hizkia een behoefte voor reformatie in Juda? 2

Kronieken 29:1-7, 27-33. Welke reformatie hebben wij ook nu nodig?

“Er is een groot nalaten van plicht geweest. Velen hebben middelen

achtergehouden, die God opeist als van Hem, en door zo te doen hebben zij

diefstal gepleegd ten opzichte van God. Hun zelfzuchtige harten hebben het

tiende van al hun inkomsten niet gegeven en dat vraagt God. Ook zijn zij niet

tegemoetgekomen aan de jaarlijkse inzamelingen met hun vrijwillige gaven, hun

dankoffers en hun zondoffers. Velen zijn tot de Heer gekomen met lege handen.

‘Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij

U? In de tienden en het hefoffer’ (Maleáchi 3:8).” Testimonies 3, blz. 510.

“Breng uw zondoffers, uw dankoffers en uw vrijwillige gaven;

verootmoedig uw harten voor de Here en Hij zal altijd klaar staan om te

ontvangen en te vergeven.” The Review and Herald, 8 juli 1880.

“Zijn (van de Heer) boodschappers, die het Woord des levens brengen,

moeten in hun werk niet belemmerd worden. Wanneer zij de waarheid

verkondigen, moeten zij ook de middelen hebben ter bevordering van het werk,

dat gedaan moet worden ter rechter tijd, opdat ten opzichte van de zaligheid het

beste resultaat wordt verkregen. Werken der barmhartigheid moeten gedaan

worden, de armen en lijdenden moeten geholpen worden. Giften en gaven

moeten voor dit doel worden gebruikt. Vooral in nieuwe velden, waar de banier

van de waarheid nog nooit is opgeheven, moet dit werk gedaan worden.” Uit

de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz. 33-34.

42 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 22 mei

3 LEVIETISCHE VRIJGEVIGHEID

A Hoe heeft God plicht en zegen gecombineerd?Spreuken 11:24-25.

“De Levietische bedeling kenmerkte zich op een bijzondere wijze door de

heiliging van het bezit.

Wanneer wij spreken van de tienden als de maatstaf van de Joodse

contributies ten bate van godsdienstige doeleinden, dan spreken wij niet

oordeelkundig. De Here deed Zijn rechten gebiedend gelden en in bijna elk

artikel werden zij herinnerd aan de Gever door de eis om Hem gedeelten terug te

betalen…

Enkelen, die het zeer nauw namen, betaalden aan God terug ongeveer één

derde van hun inkomsten ten bate van godsdienstige belangen en van de armen.

Deze vorderingen waren niet gesteld aan een bepaalde klasse mensen. Maar aan

allen, waar immers het geëiste in verhouding stond tot het bezit.” Uit de

Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 566.

“Wanneer, in welke periode der wereld ook, Gods volk blijmoedig en

gewillig heeft beantwoord aan Zijn weldadigheidsplan en in het brengen van

gaven en offers, hebben zij de duurzame belofte in vervulling zien gaan, dat

voorspoed op hun arbeid rust naar de mate zij gehoorzaamd hebben aan Zijn

eisen.” Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 387.

B Wat moeten wij nooit vergeten bij het maken van geldelijke geloften

en eden? Prediker 5:4-5; Psalm 66:13-14.

“Het is Gods wil, dat de leden van Zijn gemeente hun verplichtingen

tegenover Hem even bindend beschouwen als hun schulden tegenover hun

wereldse schuldeisers. Laat een ieder zijn leven in het verleden eens nagaan of

er nog onbetaalde, niet nagekomen geloften te vereffenen vallen om zich dan in

te spannen te betalen “tot de laatste cent”, want wij moeten allen in het

eindgericht voor een rechtbank verschijnen, waar enkel en alleen

onkreukbaarheid en getrouwheid de toets kunnen doorstaan.” Uit de

Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 574.

“God heeft een absolute reservering gemaakt van een specifiek deel van

onze tijd en onze middelen. Deze eisen negeren is God beroven. Christenen

scheppen op, dat hun voorrechten ver die van de Joodse tijd overtreffen. Zullen

wij dan tevreden zijn om minder te geven voor de zaak van God, dan Zijn oude

volk deed? De tienden waren maar een deel van hun vrijgevigheid. Vele andere

gaven waren vereist naast de vrijwillige offers of dankoffers, die toen en nu een

eeuwige verplichting waren.” The Review and Herald, 16 mei 1882.

43 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 23 mei

4 HET TWEEDE TIENDE

A Wat was het tweede tiende in het Hebreeuwse stelsel en wat was het

doel? Deuteronomium 14:22-23, 27-29; 26:12-13.

“Om de bijeenkomsten van het volk voor godsdienstige vergaderingen te

bevorderen en ook om voor de armen te zorgen werd een tweede tiende van alle

inkomsten gevraagd. Voor de eerste tiende had de Here gezegd: ‘Ik geef hun (de

Levieten) alle tienden in Israël als erfdeel’ (Numeri 18:21). Maar van het tweede

tiende had Hij gezegd: ‘Gij zult voor het aangezicht van de Here, uw God, in de

plaats, die Hij verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen, eten de tiende

van uw koren, uw most en uw olie, en de eerstelingen van uw runderen en van

uw kleinvee, opdat gij de Here, uw God, uw leven lang leert vrezen’

(Deuteronomium14:23, 29; 16:11-14). Deze tiende, ofwel een gelijkwaardig

bedrag in geld, moesten zij twee jaar achtereen brengen naar de plaats, waar het

heiligdom zich bevond. Nadat zij God een dankoffer hadden gebracht en aan de

priester een deel hadden afgedragen, moesten de offeraars de rest besteden aan

een godsdienstige feestmaaltijd, waaraan de Leviet, de vreemdeling, de wees en

de weduwe moesten deelnemen. Zo werden de dankoffers en de feestmaaltijden

bij de jaarlijkse feesten geregeld en kwamen de mensen in aanraking met de

priesters en Levieten om onderricht en bemoediging in het dienen van God te

ontvangen.

Elk derde jaar echter werd deze tweede tiende thuis besteed aan het

onderhoud van de Leviet en van de arme… (Zie Deuteronomium 26:12). Deze

tiende verschafte een fonds voor liefdadige doeleinden.” Patriarchen en

Profeten, blz. 481.

B Hoe kwam het tweede tiende ten goede van de gever in de geestelijke

betekenis en op welke wijze kan het nu een zegen zijn? Spreuken

19:17.

“Het wijden aan God van een tiende van alle inkomsten, hetzij van de

boomgaard en de akker, de schapen en het vee, of van de arbeid van hoofd en

hand; de wijding van een tweede tiende voor de ondersteuning van de armen en

andere weldadigheden hadden de bedoeling de mensen steeds de waarheid voor

te houden, dat God de eigenaar is van alles, alsook van hun kans om de kanalen

van Zijn zegeningen te zijn. Het was een opleiding, die alle bektrompen

zelfzucht zou doden en het karakter grootheid en zielenadel zou verlenen.”

Karaktervorming, blz. 44.

“Er zal een overvloed van plaatsen zijn om het tweede tiende te gebruiken

om ernstig zendingswerk te doen in nieuwe plaatsen.” Manuscript Releases 7,

blz. 139.

44 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 24 mei

5 GEVEN MET EEN JUISTE GEEST

A Wat zullen wij beseffen bij het geven voor de zaak van God? Markus

12:41-44. Hoe kunnen wij de waarde van de eerste vruchten en

andere gaven vaststellen? Deuteronomium 16:17.

“’Hoeveel zijt gij mijn heer schuldig?’ (Lukas 16:5). Het is onmogelijk dit

te zeggen. Alles, wat wij hebben, is van God. Hij legt Zijn hand op onze

bezittingen en zegt: “Ik ben de eigenaar van het hele heelal; dit zijn Mijn

bezittingen. Heilig voor Mij de tienden en gaven. Wanneer u deze met name

genoemde bezittingen brengt als teken van uw trouw en uw onderwerping aan

Mijn heerschappij, zal uw inkomen door Mijn zegen vermeerderd worden en

zult u overvloed hebben”. “ Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 237.

“De Hebreeën moesten ruim een vierde deel van hun inkomsten geven

voor godsdienstige en liefdadige doeleinden. Men zou verwachten, dat zulk een

zware belasting op het bezit van het volk hen tot de bedelstaf brengen zou, maar

de getrouwe waarneming van deze geboden was juist een van de voorwaarden

van hun welvaart.” Patriarchen en Profeten, blz. 477.

B Welke houding zou een ieder van ons moeten tonen? 2 Korinthe 9:6-

7; Matthéüs 6:1-4.

“De Heer heeft onze offers niet nodig. Wij kunnen Hem niet verrijken

door onze gaven. De psalmist zegt: ‘Want het is alles van U, en wij geven het U

uit Uw hand’ (2 Kronieken 29:14). Toch staat God ons toe onze waardering van

Zijn genade te tonen door zelfopofferende inspanningen aan te bieden aan

anderen. Dit is de enige weg, waardoor het mogelijk is voor ons om onze

dankbaarheid en liefde tot God te tonen. Hij heeft geen andere gegeven.”

Counsels on Stewardship, blz. 18-19.

VRIJDAG TERUGBLIK 25 mei

1 Waarom vraagt de Heer ons onze eerste vruchten aan Hem over te

dragen?

2 Welke offers omschrijft de Heer nog steeds voor ons in deze tijd?

3 Wat kunnen wij leren van het voorbeeld in geven van de Hebreeën?

4 Voor welk doel kan het tweede tiende gebruikt worden in onze tijd?

5 Hoe wordt de waarde van een gift bepaald door God?

45 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


EERSTE SABBATGAVEN

voor Ethiopië

46 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012

SABBAT, 2 juni 2012

De Federale Democratische

Republiek van Ethiopië is één van de

oudste landen in de wereld. Volgens de

Britannica Concise Encyclopedia:

“Ethiopië, het Bijbelse land Kush, was

bewoond vanaf de eerste oudheid en stond

eens onder het oude Egyptische beheer.

Het koninkrijk van Da’amant werd in de

7 de eeuw v. Chr. gevestigd. Het christendom werd geïntroduceerd in de 4 de eeuw

en werd wijdverbreid.”

Het gebied van Ethiopië beslaat 1.104.300 km². De bevolking (juli 2011):

90.873.739. Talen: Ampharic, Oromigna. Godsdienst: Christelijk (hoofdzakelijk

Ethiopisch Orthodox), Protestanten, Moslim en andere traditionele geloven.

Onze korte geschiedenis in Ethiopië startte, toen een ZDA predikant, br.

Sileshi, en enkele medewerkers een reformatiebeweging begonnen in de ZDA

kerk. Na een poos werden deze broeders, en een aanzienlijk aantal

medegelovigen, uit de kerk gezet en werden onafhankelijk. Na een tijdje

verenigden zij zich tot een afgescheiden groep.

In juni 2008 maakten twee predikanten van de Zevende Dags Adventisten

Reformatiebeweging, Michael Stoyko en Jorai P. da Cruz, op weg naar Nigeria

een tussenstop in Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië om visa te verkrijgen

voor Nigeria. Br. Cruz maakte contact met de leidende arbeiders, de broeders

Sileshi en Megale, en liet onze lectuur achter bij hen. Later in november van dat

jaar werd een serie van studies gehouden en twee predikanten en zeven

Bijbelarbeiders namen hun plaats in bij de Reformatiebeweging. In januari 2009

werden twee Ethiopische zendingsvelden georganiseerd met 435 nieuwe leden.

Nu is de Ethiopische Zending georganiseerd met ongeveer 600 leden.

Wij hebben dringend een kerk en een hoofdgebouw nodig in Addis

Ababa, de grootste stad. Omdat wij niet genoeg middelen hebben om het project

uit te voeren, doen wij een beroep op onze broeders, zusters en vrienden in heel

de wereld om van dit doel een werkelijkheid te maken.

“Velen zullen geroepen worden om God in de wijde wereld te dienen. De

ganse wereld staat open voor het Evangelie. Ethiopië strekt zijn handen uit naar

God.” Karaktervorming, blz. 264.

Wilt u uw hart wijd openen en uw financiële zegeningen delen om een

krachtig lichthuis in Addis Ababa te vestigen?

Uw broeders en zuster in Ethiopië


Les 9 SABBAT, 2 juni 2012 21.52 uur

GODS SCHATHUIS: ZIJN GEMEENTE

“Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk

huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die

Gode aangenaam zijn door Jezus Christus” (1 Petrus 2:5).

“De gemeente van Christus is zeer kostbaar in Zijn ogen. Deze is als een

juwelenkistje, dat Zijn edelstenen bevat of als een schaapskooi, die de kudde

herbergt.” Het Geloof Waardoor Ik Leef, blz. 280.

Aanvullende studie: Van Jeruzalem tot Rome, blz. 9-13.

ZONDAG 27 mei

1 EEN SCHAAPSKOOI VOOR CHRISTUS’ KUDDE

A Waarom heeft God een gemeente op aarde? 1 Petrus 2:5, 9.

“De kerk is het door God aangewezen werktuig om mee te werken aan de

redding van de mensheid. Zij werd ingesteld tot dienen en haar zending is het

evangelie aan de wereld uit te dragen. Van meet af aan is het Gods bedoeling

geweest, dat Zijn volheid en Zijn algenoegzaamheid door Zijn gemeente naar de

wereld zullen worden weerkaatst. De leden van de kerk, die Hij uit de duisternis

heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht, moeten Zijn heerlijkheid verkondigen.

De gemeente is de schatkamer van de rijkdommen van Christus’ genade; en

door de gemeente zal ten slotte de laatste en volle uitstorting van Gods liefde

openbaar gemaakt worden, zelfs aan ‘de overheden en machten in de hemelse

gewesten’ (Éfeze 3:10).” Van Jeruzalem tot Rome, blz. 9.

B Welke kenmerken zijn belangrijk in Gods ware gemeente?

Openbaring 14:12; Éfeze 4:4-6.

“Wij moeten ons verenigen, maar niet op een platform van fouten.”

Special Testimonies serie B, 2, blz. 47.

47 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 28 mei

2 EEN VEILIGE HAVEN

A Welk voorbeeld van de eerste discipelen moeten wij nooit vergeten,

omdat alleen de tegenwoordigheid van Christus (Johannes 15:4-5) in

ons hart ons één in de waarheid kan maken? Handelingen 1:13-14;

2:46; 4:32.

“Deze mensen (de twaalf apostelen) werden bijeengebracht, met hun

verschillende gebreken, allen met aangeboren en aangekweekte neigingen tot het

kwade; maar in en door Christus zouden zij vertoeven in het gezin van God en

leren om één te worden in geloof, in leer en in geest. Zij zouden hun

beproevingen hebben, hun smarten, hun meningsverschillen; maar zolang

Christus in hun hart woonde, zou er geen tweedracht kunnen zijn. Zijn liefde

zou leiden tot liefde voor elkaar; de lessen van de Meester zouden leiden tot

harmonisering van alle verschillen, waardoor de discipelen tot eenheid gebracht

zouden worden, tot zij één van gedachte en één in oordeel zouden worden.” De

Wens der Eeuwen, blz. 247.

B Welke verantwoording heeft een ieder van ons, als wij ons leven

toevertrouwen aan Christus? 1 Timótheüs 3:15.

“De verhouding tussen Christus en Zijn gemeente is zeer innig en heilig.

Hij de Bruidegom en de gemeente de bruid; Hij het Hoofd en de gemeente het

lichaam. Gemeenschap met Christus houdt dus ook in: gemeenschap met Zijn

gemeente.

De gemeente is georganiseerd om te dienen; en in een dienend leven voor

Christus is gemeenschap met de gemeente een van de eerste schreden.

Getrouwheid aan Christus eist de trouwe vervulling van kerkelijke plichten.”

Karaktervorming, blz. 270.

C Welk voorrecht wordt ieder lid van Gods ware gemeente

aangeboden? 1 Johannes 1:7; Hebreeën 10:24-25.

“Preken is een klein deel van het werk, dat gedaan kan worden voor de

verlossing van zielen. Gods Geest overtuigt zondaren van de waarheid en Hij

plaatst hen in de armen van de gemeente. De predikanten mogen hun deel doen,

maar zij kunnen nooit het werk volbrengen, dat de gemeente moet doen. God

vraagt Zijn gemeente hen te verzorgen, die jong in geloof en ervaring zijn, om

naar hen toe te gaan, niet met het doel om te roddelen met hen, maar om te

bidden, om woorden tegen hen te zeggen die zijn ‘als gouden appelen in zilveren

gebeelde schalen’ (Spreuken 25:11).” Evangelism, blz. 352.

48 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 29 mei

3 GEROEPEN OM TE DIENEN

A Welke plicht van de gelovige wordt vaak nagelat en? Psalm 60:5.

“In veel van onze georganiseerde gemeenten sleept de banier van de

waarheid door het stof, omdat de leden niet God dienen, maar hun eigen

genoegens. Zij werken door de invloeden, die de ziel omringen. Door

voorschrift en voorbeeld, in genotzucht, in hun wereldse kleedgewoonten, in

hun woorden en daden, getuigen zij tegen de waarheid, tegen zelfverloochening,

tegen de zachtmoedigheid van Christus. Zij zijn geestelijk koud en ver

verwijderd van Christus. Als zij in de voetsporen van Christus gevolgd hadden,

zouden zij deelhebbers zijn van Zijn zelfverloochening, van Zijn zelfopoffering,

zodat zij de zielen, die op het punt staan verloren te gaan, verhoogd en gered

zouden hebben.” Manuscript Releases 19, blz. 173.

B Wat is de roeping van iedere volgeling van Christus? 2 Timótheüs

2:1-4.

“De kerk van Christus is georganiseerd om te dienen, het wachtwoord is

dienstverlening. Haar leden zijn soldaten, die geoefend worden voor de strijd

onder de Kapitein van hun verlossing. Christelijke predikanten, artsen en leraars

hebben een breder werkterrein dan velen hebben vermoed. Zij zijn niet alleen

zelf dienstbaar aan de mensen, maar zij moeten anderen opleiden tot dienstwerk.

Zij zouden niet alleen aanwijzingen moeten geven in juiste beginselen, maar ook

hun toehoorders opvoeden om de beginselen aan anderen door te geven.

Waarheid, die niet uitgeleefd wordt, die niet doorgegeven wordt, verliest haar

levengevende kracht en haar genezende kwaliteiten. De zegen kan slechts

behouden worden, als zij met anderen wordt gedeeld.” De Weg tot Gezondheid,

blz. 116-117.

C Wat helpt om de gemeente te verenigen? Galaten 6:2; Éfeze 4:1-3.

“Nooit kan de gemeente de positie bereiken, die God wenst, dat zij

bereikt, tenzij zij geheel opgaat in sympathie met haar zendingsarbeiders. Nooit

kan de eenheid, waarvoor Christus gebeden heeft, bestaan, tenzij godsvrucht

gebracht wordt in het zendingswerk, en tenzij de gemeente een

vertegenwoordiger wordt om de zending te ondersteunen. De inspanningen van

de zendelingen zullen niet tot stand brengen, wat zij moeten, tenzij de

gemeenteleden in het thuisveld tonen, niet alleen in woord, maar in daad, dat zij

de verplichting beseffen, die op hen rust, om deze zendelingen hun hartelijke

ondersteuning te geven.” Counsels on Stewardship, blz. 47-48.

49 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 30 mei

4 GROEIEN EN ONTWIKKELEN

A Hoe beschrijft de Inspiratie de groei en de ontwikkeling van de

gelovige en van de gemeente? Éfeze 2:19-22; 4:14-16; 1 Korinthe 3:9-

13.

“God stelt iedere ziel, die in Hem beweert te geloven, op de proef. Aan

iedereen worden talenten toevertrouwd. De Heer heeft de mensen Zijn

bezittingen gegeven om handel mee te drijven. Hij heeft hen Zijn rentmeesters

gemaakt en hun geld, huizen en grond in bezit gegeven. Dit alles moet als het

eigendom van de Heer beschouwd worden en voor de groei van Zijn gemeente

en de uitbreiding van Zijn koninkrijk in de wereld gebruikt worden. Bij het

handeldrijven met de bezittingen van de Heer moeten wij Zijn wijsheid zoeken

om niet Zijn heilig pand, wat ons is toevertrouwd, te gebruiken tot verheerlijking

van onszelf, of om onze zelfzuchtige gevoelens te bevredigen. De hoeveelheid

toevertrouwde bezittingen verschilt, maar zij, die de kleinste gaven ontvangen,

moeten niet denken dat, omdat zij over weinig middelen beschikken, zij er niets

mee kunnen beginnen.” Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 237-238.

“Ons werk wordt niet ondersteund door grote gaven of legaten, want wij

hebben weinig rijke mensen onder ons. Wat is het geheim van onze voorspoed?

Wij hebben ons bewogen onder de orders van de Kapitein van onze verlossing.

God heeft onze vereende inspanningen gezegend. De waarheid is verspreid en

bloeit. Instituten hebben zich vermenigvuldigd. Het mosterdzaad is uitgegroeid

tot een grote boom. Het organisatiesysteem heeft bewezen een groot succes te

zijn. Systematische liefdadigheid was begonnen volgens het Bijbelse plan. Het

lichaam is ‘samengevoegd … naar de werking van een ieder deel in zijn maat’

(Éfeze 4:16).” Testimonies to Ministers, blz. 27.

B Wat stelt talenten en fondsen in staat om het meest doeltreffend

gebruikt te worden door de gelovigen? 1 Korinthe 1:10; 14:40.Welke

zaken moeten er aan de andere kant opgelost worden onder veel

Sabbatvierders?

“O, hoe zou Satan zich verblijden om onder dit volk binnen te komen en

het werk tegelijkertijd in de war te brengen, als een grondige organisatie

belangrijk is en de grootste kracht zal zijn om valse opstandigheid weg te

houden en claims te weerleggen, die niet door Gods woord bevestigd worden!

Wij willen de lijnen in handen houden, zodat het systeem van voorschriften en

orde niet afgebroken zal worden. Op deze wijze zal er geen verlof gegeven

worden aan onordelijke elementen om het werk van deze tijd te beheersen. Wij

leven in een tijd, wanneer orde, systeem en eenheid van daden het meest

belangrijk zijn.” -Testimonies to Ministers, blz. 228.

50 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 31 mei

5 OPTIMAAL DIENEN EN GELOOFWAARDIGHEID

A Beschrijf de toestand, die moet bestaan onder de volgers van Christus

om zeker te zijn van succes in onze zendingsinspanningen. Johannes

10:16; 13:35; 17:18-23.

“Toen ons aantal toenam, was het duidelijk, dat zonder enige vorm van

organisatie er grote verwarring zou zijn en het werk zou niet met succes

voorwaarts gebracht worden. Om te voorzien in de ondersteuning van het

geestelijk ambt, om het werk naar nieuwe velden te brengen, om zowel de

gemeenten als het geestelijke ambt te beschermen tegen onwaardige leden, om

gemeente eigendommen te behouden, om de waarheid door drukwerk te

publiceren en om vele andere onderwerpen, was organisatie onontbeerlijk.” -

Testimonies to Ministers, blz. 26.

“Hij (de engel) zei: ‘De kerk moet vluchten naar Gods woord en bevestigd

worden in evangelie orde, die over het hoofd gezien en verwaarloosd is’. Dit is

onontbeerlijk om de kerk tot de eenheid des geloofs te brengen.” Eerste

Geschriften, blz. 113.

“Jezus had gebeden, dat al Zijn discipelen één zouden zijn… Door deze

eenheid moeten wij de wereld overtuigen van de opdracht van Christus en onze

goddelijke geloofsbrieven aan de wereld brengen.” The Review and Herald, 11

maart 1890.

“Als er moeilijkheden zijn geweest, broeders en zusters, als afgunst, boos

opzet, verbitterdheid en kwade vermoedens hebben bestaan, belijd deze zonden,

niet op een algemene wijze, maar ga naar uw broeders en zusters persoonlijk.

Wees duidelijk. Als u één verkeerd iets gedaan hebt en zij twintig, belijd die

ene, alsof u de hoofdzondaar bent. Neem hen bij de hand, laat uw hart zich

verzachten onder de invloed van de Geest van God en zeg: “Wilt u mij

vergeven? Ik heb geen goed gedaan ten opzichte van u. Ik wil al het verkeerde

goed maken, zodat niets geregistreerd blijft tegen mij in de hemelse boeken. Ik

moet een schoon verslag hebben”. Wie, denkt u, zou zo een ontwikkeling als

deze weerstaan?“ The Review and Herald, 16 december 1884.

VRIJDAG TERUGBLIK 1 juni

1 Hoe kunnen wij ons vereenzelvigen met Gods ware gemeente?

2 Waarom is gemeentelidmaatschap belangrijk voor de individuele gelovige?

3 Op welke wijze kunnen wij in gevaar zijn om tegen de waarheid te getuigen?

4 Noem enige factoren, die eenheid in de gemeente zullen koesteren.

5 Hoe moeten wij onze goddelijke geloofsbrieven aan de wereld brengen?

51 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


Les 10 SABBAT, 9 juni 2012 21.58 uur

GODS PLAN OM ZIJN WERK TE FINANCIEREN

“Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw

zijt gij” (1 Korinthe 3:9).

“God heeft de mens aangesteld als Zijn rentmeesters. De goederen, die Hij

in hun handen heeft gegeven, zijn de middelen, die Hij nodig heeft voor de

verkondiging van het evangelie.” Patriarchen en Profeten, blz. 480.

Aanvullende studie: Testimonies 4, blz. 571-575, 645-646.

ZONDAG 3 juni

1 IETS VOOR IEDEREEN

A Wat is Gods methode van volmaken en verenigen van Zijn

verstrooide schapen? Éfeze 4:11-16.

“Door Zijn dienaren uit te zenden gaf onze Verlosser gaven aan de

mensen, want door hen geeft Hij woorden van eeuwig leven voor de wereld.

Deze wijze van werken heeft Hij ingesteld voor de volmaking van de heiligen in

kennis en ware heiligheid.” Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 193.

B Hoe brengt dit voor iedere gelovige een plicht en een voorrecht met

zich mee? 1 Korinthe 3:7-8.

“De Heer heeft de verkondiging van het evangelie afhankelijk gemaakt

van de gewijde bekwaamheid en de vrijwillige gaven en offeranden van Zijn

volk. Terwijl Hij mannen geroepen heeft om het Woord te prediken, heeft Hij de

hele gemeente het voorrecht gegeven om deel te hebben aan het werk door bij te

dragen van hun middelen om het te ondersteunen.” In Heavenly Places, blz.

303.

52 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 4 juni

2 GODS WEG LEREN

A Hoe herhalen velen nu de zonde van Nadab en Abihu? Leviticus 10:1-

2.

“Waar vinden wij in de aanwijzingen van God om Zijn werk te

ondersteunen een of andere vermelding van bazaars, concerten, fancy fairs en

soortgelijke vermaken? Moet de zaak van de Heer afhankelijk zijn van die

dingen, die Hij verboden heeft in Zijn woord, van die dingen die de geest

afkeren van God, van gematigdheid, van vroomheid en heiligheid?

En welke indruk wordt er gemaakt op de geest van ongelovigen? De

heilige standaard van het woord van God wordt verlaagd tot in het stof. God en

de christelijke naam worden geminacht. De meest verdorven principes worden

versterkt door deze niet Schriftuurlijke manier van het verwerven van middelen.

En dit is wat Satan zou willen. De mensen herhalen de zonde van Nadab en

Abihu. Zij gebruiken gewoon in plaats van geheiligd vuur in de dienst van God.

De Heer aanvaardt zulke offers niet.” Counsels on Stewardship, blz. 204-205.

B Wat kunnen wij leren van de manier, waarop Mozes fondsen

verkreeg, en van het antwoord van de Israëlieten? Exodus 35:4-5, 21,

29; 36:3-7.

“Het plan van Mozes om gelden bijeen te brengen voor de bouw van de

tabernakel had succes. Er was geen aansporing nodig. Hij gebruikte ook geen

middelen, waarvan de kerken in onze tijd zo vaak gebruik maken. Hij maakte

geen feest. Hij nodigde het volk niet uit voor vermaak, dansen of andere

vermakelijkheden; hij hield geen loterij of iets van dien aard om middelen te

verkrijgen voor de bouw van de tabernakel. De Here gaf Mozes bevel de

Israëlieten te vragen hun gaven te brengen. Hij moest deze gaven aanvaarden

van ieder, die ze vrijwillig en van ganser harte kwam brengen. Er werd zoveel

gegeven, dat Mozes het volk moest vragen niet meer te brengen, want er was

meer dan gebruikt kon worden.” Patriarchen en Profeten, blz. 479.

C Wat zullen wij in gedachte houden met het oog op geven? 2 Korinthe

9:7.

“Hebt u uw gaven en offeranden tot God gebracht uit uw overvloed, die

Hij aan u gegeven heeft? Hebt u Hem gegeven, datgene wat Hij vraagt als van

Hem? Zo niet, het is nog niet te laat voor u om het verkeerde goed te maken. De

Geest van Jezus kan het ijzige egoïsme, dat de ziel vervult, laten smelten.” The

Review and Herald, 13 oktober 1896.

53 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 5 juni

3 PRACTISCHE RAAD

A Hoe kunnen wij riskeren, dat wij de vloek, die geplaatst was op

Meroz, ontvangen? Richteren 5:23.

“(Zie Richteren 5:23). Wat had Meroz gedaan? Niets. Dat was hun zonde.

De vloek van God kwam op hen, voor wat zij niet gedaan hadden.”

Testimonies 2, blz. 284.

“De vruchten van zelfzucht openbaren altijd zichzelf in een nalaten van

plichten en in een nalaten van het gebruiken van de door God toevertrouwde

gaven voor de vooruitgang van Zijn werk.” Counsels on Stewardship, blz. 26.

“Slechts een klein bedrag van de middelen vloeit in het schathuis van de

Heer om gebruikt te worden voor de redding van zielen en zelfs dit wordt nog

maar met de meeste moeite verkregen. Indien aller ogen konden geopend

worden om te zien, hoe de overheersende gierigheid de vooruitgang van Gods

werk heeft verhinderd, en hoeveel meer men had kunnen doen, wanneer allen in

zake van tienden en gaven hadden gedaan naar Gods plan, dan zou dat bij velen

een gedecideerde hervorming tot stand gebracht hebben; want zij zouden het

werk van de vooruitgang van Gods zaak niet durven verhinderen, zoals zij

gedaan hebben.” Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 583-584.

B Wat leert de Schrift over persoonlijke zuinigheid? Spreuken 21:20;

Johannes 6:12.

C Op welke wijze eist de Macedonische roep iets van een ieder van ons en hoe

worden wij gezegend door er acht op te slaan? Handelingen 16:9-10.

“Iedereen moet ernaar streven alles te doen voor Jezus, wat hij mogelijk kan

doen, door persoonlijke inspanning, door gaven, door offers. Er moet voorraad zijn in het

huis van de Heer en dat betekent een volle schatkist, zodat beantwoord kan worden aan

de Macedonische oproepen uit ieder land. Hoe spijtig is het, dat wij moeten zeggen aan

hen, die om hulp vragen: Wij kunnen u geen geld of mensen sturen, Wij hebben een lege

schatkist.” Counsels on Stewardship, blz. 298.

“Wij moeten al het geld, dat wij missen kunnen, in de schatkamer van de Heer

brengen. Behoeftige arbeidsvelden, waar nog niet gewerkt wordt, vragen om dit geld. Uit

veel landen komt de roep: ‘Kom over en help ons’ (Handelingen 16:9). Onze

gemeenteleden moeten diepe belangstelling hebben voor de binnenlandse en

buitenlandse zending. Zij zullen grote zegeningen ontvangen, wanneer zij

zelfopofferende inspanningen doen om het vaandel van de waarheid in nieuwe gebieden

te planten. Het geld, wat in dit werk geïnvesteerd wordt, zal grote winst opleveren.”

Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 52.

54 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 6 juni

4 ONS DEEL IN GODS PLAN

A Hoe staan onze tienden en gaven in verbinding met het openen van

nieuwe velden? 1 Timótheüs 5:17-18.

“De tienden zijn van de Heer en zij, die zich hiermee bemoeien, zullen

gestraft worden met het verlies van hun hemelse schat, tenzij zij berouw hebben.

Laat het werk niet langer beperkt worden, omdat de tienden verdeeld zijn over

verschillende kanalen, andere dan degene die de Heer aangewezen heeft.

Voorzieningen moeten getroffen worden voor deze andere lijnen van werk. Zij

moeten ondersteund worden, maar niet door de tienden. God is niet veranderd;

de tienden moeten nog steeds gebruikt worden voor het ondersteunen van het

geestelijke ambt. Het openen van nieuwe velden vraagt meer geestelijke

doeltreffendheid dan wij nu hebben en er moeten middelen in de schatkist zijn.”

Gospels Workers, blz. 227-228.

“Indien allen, die belijden Gods volk te zijn, jong en oud, hun plicht

deden, dan was er in het schathuis geen gebrek. Indien allen getrouw tienden

zouden betalen en de eerste vruchten van hun inkomsten de Here zouden wijden,

dan zou er geld genoeg zijn voor Zijn werk.” Uit de Schatkamer der

Getuigenissen 3, blz. 34.

B Hoe moedigt David ons aan om royale gevers te zijn? 1 Kronieken

29:10-14.

“God is het, die de mensen met goederen zegent. Hij doet dit om hen in

staat te stellen voor de vooruitgang van Zijn werk te kunnen geven. Hij geeft

zonneschijn en regen. Hij doet de planten groeien. Hij schenkt gezondheid en de

bekwaamheid om middelen te vergaren. Al onze zegeningen komen van Zijn

milde hand. Hij wil, dat mannen en vrouwen op hun beurt dankbaarheid tonen

door Hem een deel in tienden en gaven, in dankoffers, in vrijwillige offers en in

zoenoffers terug te betalen. Zouden de middelen in de schatkist vloeien in

overeenstemming met dit goddelijk vastgesteld plan, een tiende van alle

inkomsten en milde offergaven, dan zou er overvloed zijn voor de bevordering

van het werk van de Heer.” Van Jeruzalem tot Rome, blz. 54.

“Zou Gods plan gevolgd zijn, dan zouden nu gelden in Zijn schathuis

stromen en fondsen beschikbaar zijn om zendelingen in staat te stellen nieuwe

velden te betreden, en arbeiders zouden samenwerken met de zendelingen ten

einde de banier der waarheid op te richten in de duistere plaatsen der aarde.”

Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz. 36.

55 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 7 juni

5 EEN VERANTWOORDING EN EEN VOORRECHT

A Hoe versnelt of vertraagt Gods volk de wederkomst van Christus op

de wolken der heerlijkheid? 2 Petrus 3:11-12.

“Indien de gemeente van Christus het werk had gedaan, dat haar was

toegewezen, zou de gehele wereld reeds in het verleden zijn gewaarschuwd en

de Here Jezus zou naar onze aarde gekomen zijn in kracht en grote

heerlijkheid.” De Wens der Eeuwen, blz. 554.

“Het werk van God, dat voorwaarts moet gaan tienvoudig in de

tegenwoordige kracht en doeltreffendheid, wordt teruggehouden, zoals het

voorjaar teruggehouden wordt door de schrale wind, omdat enigen van Gods

belijdend volk de middelen, die gewijd moeten worden aan Zijn dienst, voor

zichzelf gebruiken. Omdat de zelfopofferende liefde van Christus niet verweven

is met de praktijk van het leven, is de gemeente zwak, waar zij sterk moet zijn.

Door haar eigen weg heeft zij haar licht gedoofd en miljoenen beroofd van het

evangelie van Christus.” Counsels on Stewardship, blz. 54.

B Welk voorrecht is iedere gelovige aangeboden? 1 Korinthe 3:9.

“God heeft de mens gemaakt tot Zijn armenverzorgers, medewerkers van

Hem in het grote werk om Zijn koninkrijk op aarde vooruit te brengen, maar zij

kunnen de weg van de ontrouwe dienstknecht volgen en door dit te doen

verliezen zij de kostbaarste voorrechten ooit aan de mens gegeven. Duizenden

jaren heeft God door menselijke vertegenwoordigers gewerkt, maar als Hij wil,

kan Hij de zelfzuchtige, de geld liefhebber en de hebzuchtige opgeven. Hij is

niet afhankelijk van onze middelen en Hij zal niet beperkt worden door de

menselijke vertegenwoordiger. Hij kan Zijn eigen werk voorwaarts brengen,

hoewel wij er geen deel aan hebben. Maar wie onder ons zou blij zijn, als de

Heer dit zou doen?” Counsels on Stewardship, blz. 198-199.

VRIJDAG TERUGBLIK 8 juni

1 Wat is een manier, dat wij kunnen helpen om Gods volk te volmaken en te

verenigen?

2 Hoe zijn verkeerde methoden om fondsen te verwerven in tegenstelling tot

Gods manier?

3 Hoe kunnen kleine persoonlijke uitgaven Gods werk verhinderen?

4 Wat zou er gebeuren, als iedereen de edelmoedigheid van David

ontwikkelde?

5 Hoe kunnen wij de wederkomst van onze Heer verhaasten of vertragen?

56 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


Les 11 SABBAT, 16 juni 2012 22.02 uur

BIJBELSE REGELS VOOR FINANCIËN

“En al deze zegeningen zullen over u komen, en u ten deel vallen,

wanneer gij de stem van de Heere, uw God, zult gehoorzaam zijn”

(Deuteronomium 28:2).

“Niemand kan zichzelf een schat in de hemel wegleggen zonder te

ervaren, dat zijn leven op aarde daardoor wordt verrijkt en veredeld.”

Karaktervorming, blz. 145.

Aanvullende studie: Van Jeruzalem tot Rome, blz. 51-55;

Karaktervorming, blz. 136-145.

ZONDAG 10 juni

1 PERSOONLIJKE FINANCIËN

A Wat kan het gevolg zijn nu en in de eeuwigheid van het negeren van

de zaak van de Heer? Haggaï 1:5-11.

“Die zelfzuchtig hun middelen achterhouden, moeten niet verbaasd zijn,

wanneer Gods hand verstrooit. Wat gegeven had moeten worden voor de

vooruitgang van Gods werk, maar dat Hem onthouden is, kan toevertrouwd

worden aan een onverschillige zoon en die kan het verkwisten. Een mooi paard,

de trots van een ijdel hart kan dood in de stal gevonden worden. Een koe kan

sterven. Daar kan misgewas zijn in het fruit of in andere gewassen. God kan de

middelen verstrooien, die Hij Zijn rentmeesters heeft geleend, wanneer zij

weigeren die tot Zijn heerlijkheid te gebruiken. Sommigen, zo zag ik, hebben

niet te kampen met die verliezen, die hen op hun plichtsverzaking moeten

wijzen, maar hun gevallen kunnen nog hopelozer zijn.” Uit de Schatkamer der

Getuigenissen 3, blz. 80.

“Het nalaten van het belijden van Christus in uw boekhouding snijdt u af

van het grote voorrecht, dat uw naam geregistreerd staat in het boek des levens

van het Lam.” Our High Calling, blz. 192.

B Wat moet overwogen worden door allen, die de neiging hebben hulp

te vragen in plaats van deze aan te bieden? Deuteronomium 28:12-13.

57 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 11 juni

2 VOORWAARDELIJKE BELOFTEN

A Wat verlangt God van Zijn volk ook nu? Deuteronomium 28:1-6.

“De woorden komen tot iedere gelovige: ‘Bereidt de weg des Heeren;

maakt recht in de wildernis een baan voor onze God!’ (Jesaja 40:3). Wees zuinig

met het uitgeven van middelen voor uzelf. De eerste stap van zelfverloochening

is in het algemeen de moeilijkste, maar begin zonder dralen. Uw

zelfverloochenende offers zullen gebruikt worden in dit veld om werkers te

voorzien om de laatste genadeboodschap te brengen aan een gevallen wereld.”

The General Conference Bulletin, 1 april 1899.

“Het is niet Gods bedoeling, dat christenen, van wie de voorrechten die

van de Joodse natie overtreffen, minder overvloedig zullen geven dan de Joden

deden. ‘Van een ieder, wie veel gegeven is’, verklaarde de Heiland, ‘zal veel

geëist worden’ (Lukas 12:48). De van de Hebreeën vereiste vrijgevigheid zou

grotendeels hun eigen natie ten goede komen. Heden ten dage breidt het werk

Gods zich uit over de gehele aarde. Christus heeft de schatten van het evangelie

in de handen van Zijn volgelingen gelegd en hen voor de taak gesteld om de

blijde boodschap van heil aan de wereld te verkondigen. Onze verplichtingen

zijn zonder twijfel veel groter dan die van het oude Israël.” Van Jeruzalem tot

Rome, blz. 249-250.

B Welke beloften zijn zeker voor allen, die Gods financiële plan volgen?

Maleáchi 3:11-12.

“Iedereen mag ervaren, dat zij hun aandeel kunnen leveren in de

voortgang van het kostbare verlossingswerk. Iedere man, vrouw en jongere kan

schatbewaarder voor de Heer worden en een instrument om in de financiële

noden te kunnen voorzien. De apostel zegt: ‘Laat ieder van u op elke eerste dag

van de week bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen, wat in zijn vermogen

is’ (1 Korinthe 16:2).

Door dit systeem zijn grote dingen tot stand gebracht. Als iedereen het

zou overnemen, dan zouden wij allemaal trouwe en waakzame schatbewaarders

voor God zijn. En dan zou er geen gebrek aan middelen zijn om die grote

opdracht, het in de wereld laten weerklinken van de laatste

waarschuwingsboodschap, uit te voeren. De offerkist zou vol zijn, wanneer

iedereen aan dit systeem zou meedoen. En de mensen, die bijdragen, worden er

niet armer van. Elke keer als zij geld geven, raken zij meer verbonden met de

zaak van de tegenwoordige waarheid.” Boodschap aan Jonge Mensen, blz. 287.

58 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 12 juni

3 LESSEN UIT DE TIJD VAN CHRISTUS

A Hoe kan de aanbidding van het Kind van Bethlehem door de wijze

mannen dienen als een bemoediging voor ons? Matthéüs 2:1-2, 11.

“De magiërs behoorden tot de eersten, die de Verlosser verwelkomden.

Hun geschenken waren de eerste, die aan Zijn voeten werden gelegd. En welk

een voorrecht verkregen zij, Hem door hun gift te kunnen dienen! God schept

behagen in het offer van een liefhebbend hart en Hij eert dit offer door het in

dienst van Hem de hoogste doelmatigheid te verlenen. Wanneer wij ons hart aan

Jezus gegeven hebben, zullen wij ook onze gaven aan Hem brengen. Ons goud

en zilver, onze kostbare aardse bezittingen, onze hoogste verstandelijke en

geestelijke gaven zullen vrij worden gewijd aan Hem, Die ons heeft liefgehad en

Zichzelf voor ons heeft gegeven.” De Wens der Eeuwen, blz. 42-43.

B Wat zullen wij leren van de zalving van Jezus door Maria? Markus

14:3.

“Wanneer u het deel bepaalt om aan Gods werk te geven, overtref dan

liever de eisen der plicht dan daarin te kort te schieten. Ga na voor Wie u de

gave bestemt. Die overdenking zal de zelfzucht doen vlieden. Zie enkel op de

grote liefde, waarmee Christus ons heeft liefgehad, en onze rijkste gaven zullen

niet waardig geacht worden, dat Hij die aanneemt. Wanneer Christus het object

is van onze affecties, zullen wij, aan wie Christus’ vergevende liefde is ten deel

gevallen, niet even wachten om de waarde te berekenen van de albasten fles met

kostelijke zalf. De hebzuchtige Judas was daartoe in staat; maar die de gave der

zaligheid ontvangen heeft, zal het enkel betreuren, dat de gave nog geen

kostelijker geur en grotere waarde heeft.” Uit de Schatkamer der Getuigenissen

1, blz. 585.

C Hoe kunnen zij, die gewoonlijk afhankelijk zijn van liefdadigheid,

gevers van liefdadigheid worden als Maria? Handelingen 20:35.

“Wanneer zij, die in hun leven niet geslaagd zijn, zich wilden laten

onderrichten, dan konden zij zich gewennen aan hun gewoonten van

zelfverloochening en een juiste economie, en dan zouden zij de voldoening

smaken om de weldadigheid uit te oefenen in plaats van daarop aangewezen te

zijn. Er zijn heel wat trage dienstknechten. Wanneer zij wilden doen, wat in hun

macht staat, dan zouden zij zo’n grote zegen ervaren in het helpen van anderen,

dat zij inderdaad zouden beseffen, dat ‘het zaliger is te geven dan te ontvangen’

(Handelingen 20:35).” Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 393.

59 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 13 juni

4 IN DE TIJD VAN DE APOSTELEN

A Welk sterk doel moeten wij delen met de eerste christenen in de

verkondiging van het evangelie? Handelingen 4:32-37.

“(Zie Handelingen 4:34-35). De vrijgevigheid van de zijde van de

gelovigen was het gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest. De tot het

evangelie bekeerden waren ‘één van hart en ziel’ (vers 32). Één

gemeenschappelijk belang beheerste hen, het welslagen van de hun

toevertrouwde opdracht; en er was in hun leven geen plaats voor hebzucht. Hun

liefde voor hun broeders en de zaak, waaraan zij zich hadden gewijd, was groter

dan hun liefde voor geld en bezittingen. Hun werken getuigden ervan, dat zij de

zielen der mensen van hogere waarde achtten dan aardse rijkdom.

Zo zal het altijd zijn, wanneer de Geest van God bezit neemt van het

leven. Degenen, wier harten met de liefde van Christus vervuld zijn, zullen het

voorbeeld volgen van Hem, die om onzentwil arm werd, opdat wij door Zijn

armoede rijk zouden worden. Geld, tijd, invloed, alle uit Gods hand ontvangen

gaven, zullen zij slechts op prijs stellen als middelen ter bevordering van het

evangeliewerk. Zo was het in de eerste gemeente. En wanneer in de gemeente

van vandaag wordt gezien, dat de leden door de kracht des Geestes hun liefde tot

de dingen dezer wereld hebben opgegeven en dat zij bereid zijn zich

opofferingen te getroosten om hun medemensen het evangelie te doen horen,

zullen de waarheden, die zij verkondigden, een machtige invloed op de

toehoorders uitoefenen.” Van Jeruzalem tot Rome, blz. 51-52.

B Wat kunnen wij leren van het listige bedrog van Ananias en Saffira

en de ontzettende gevolgen ervan? Handelingen5:1-11.

“Om een reputatie van zelfopoffering, vrijgevigheid en toewijding te

willen krijgen verkochten Ananias en Saffira hun bezit en legden een deel van

de opbrengst aan de voeten van de apostelen, voorgevend dat zij alles gegeven

hadden. Zij waren niet gedwongen alles te geven aan de zaak. God zou een deel

aanvaard hebben. Maar zij wensten, dat men dacht, dat zij alles gegeven hadden.

Zo dachten zij de reputatie te verkrijgen, die zij begeerden, en toch hielden zij

een deel achter van hun geld. Zij dachten, dat zij succes hadden met hun snode

plan; maar zij bedrogen de Heer en Hij behandelde dit summier, het eerste geval

van leugen en bedrog in de pas gevormde gemeente. Hij doodde hen beiden als

een waarschuwing voor allen voor het gevaar van het opofferen van de waarheid

voor het verkrijgen van genegenheid.” Medical Ministry, blz. 126-127.

60 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 14 juni

5 SYSTEMATISCHE ZELFVERLOOCHENING

A Wat moeten wij beseffen bij het beheren en de financiële

ondersteuning van Gods zaak op deze aarde? 1 Korinthe 14:33.

“Hij (God) wenst, dat Zijn werk met vastberadenheid en nauwgezetheid

zal worden verricht, zodat Hij het met Zijn zegel kan bekrachtigen. Christen

moet met christen, gemeente met gemeente verenigd zijn.” Van Jeruzalem tot

Rome, blz. 69.

B Wat moeten wij leren van de wijze, waarop Gods getrouwe volk

zelfverloochening getoond heeft? Hebreeën 11:8-10, 24-26, 37-40.

“Er was een tijd, dat er slechts weinigen waren, die luisterden naar de

waarheid en deze omarmden, en zij hadden niet veel van de goederen van deze

wereld. Toen was het nodig voor enkelen om hun huizen en landerijen te

verkopen en een goedkopere te verwerven, terwijl hun middelen vrijwillig

geleend werden aan de Heer om de waarheid te publiceren en andere hulp voor

de vooruitgang van de zaak van God. Deze zelfopofferenden ondergingen

ontbering, maar als zij tot het einde volhouden, zal hun beloning groot zijn.

God heeft vele harten bewogen. De waarheid, waarvoor enkelen zoveel

opgeofferd hebben, heeft getriomfeerd en velen hebben er beslag op gelegd. In

de voorzienigheid van God hebben zij, die de middelen hebben, deze voor de

waarheid gebracht, zodat, als het werk toeneemt, aan de vraag van Zijn zaak kan

worden voldaan. God doet geen beroep op de huizen, die Zijn volk nodig heeft

om in te wonen; maar als zij, die overvloed hebben, niet naar Zijn stem

luisteren, en zich niet afscheiden van de wereld en God offeren, zal Hij hen

voorbijgaan en zal diegenen roepen, die bereid zijn om alles voor Jezus te doen,

zelfs hun huizen te verkopen om aan de vraag van de zaak te voldoen. God zal

vrijwillige gaven hebben. Zij, die geven, moeten het beschouwen als een

voorrecht om dit te mogen doen.” Counsels on Stewardship, blz. 215.

VRIJDAG TERUGBLIK 15 juni

1 Hoe kan een ontvanger van liefdadigheid een uitdeler hiervan worden?

2 Hoe zal onze liefdadigheid vergeleken worden met die van de vroegere

Joden?

3 Welke voorbeelden van vrijgevigheid in de tijd van Christus zullen ons

inspireren?

4 Wat kunnen wij leren van de geest van de eerste christelijke gemeente?

5 Hoe kan de zelfverloochening van de pioniers van de tegenwoordige

waarheid nu verlevendigd worden?

61 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


Les 12 SABBAT, 23 juni 2012 22.04 uur

DE HELE WERELD VERLICHTEN

“Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle

kreaturen” (Markus 16:15).

“Degenen, die zich in het kostbare licht van de waarheid verheugen,

voelen een brandend verlangen om het overal te verspreiden.” Counsels on

Stewardship, blz. 42.

Aanvullende studie: Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 54-63;

Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 370-375.

ZONDAG 17 juni

1 BEANTWOORDEN VAN DE MACEDONISCHE ROEP

A Welke stap moet volgen om de evangelieopdracht te voltooien, hoewel

literatuur een krachtig zendingsinstrument is? Matthéüs 28:18-20.

Hoe alleen kan aan deze behoefte aan ijverige evangeliewerkers

worden voldaan? Jesaja 52:7-8.

“Dit werk om getrouw alle tienden te brengen, zodat er voorraad zal zijn

in het huis van God, zou voorzien in arbeiders voor zowel binnenlandse als

buitenlandse velden. Hoewel boeken en publicaties over de tegenwoordige

waarheid hun schatten van kennis uitgieten over alle delen van de wereld,

moeten toch zendingsposten worden gevestigd op verschillende punten. De

levende prediker moet de woorden van leven en verlossing verkondigen. Er zijn

open velden die werkers uitnodigen om te komen. De oogst is rijp en de ernstige

Macedonische roep om arbeiders wordt gehoord uit alle delen van de wereld.”

Counsels on Stewardship, blz. 39.

B Welk dringend werk moet gedaan worden? Markus 16:15.

“De grote omvang van ons werk eist vrijwillige vrijgevigheid van de kant

van Gods volk. Er zijn duizenden, ja miljoenen in Afrika, in China, in India, die

de boodschap van de waarheid voor deze tijd nog niet gehoord hebben. Zij

moeten gewaarschuwd worden. De eilanden van de zee wachten op de kennis

van God.” Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz. 54.

62 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 18 juni

2 HET BELANG VAN GODS TIENDEN

A Hoe benadrukt de Inspiratie het persoonlijke, menselijke element in

zielenredding? Romeinen 10:13-15. Hoe kunnen wij allemaal erbij

betrokken worden? Openbaring 22:17.

“De prediking van het evangelie is Gods aangewezen manier voor

bekering van de ziel der mensen. Mensen moeten horen om gered te worden. Zij

kunnen niet horen zonder een prediker en de prediker moet worden gezonden.

Dit maakt het noodzakelijk om middelen in de schatkist te hebben om te

voorzien in middelen, waardoor de zendeling behoeftige velden kan bereiken.

Hoe kunnen degenen, die belijden Christus te volgen, in het licht van dit feit

God beroven van Zijn eigen toevertrouwde talenten in tienden en gaven? Door

hongerende zielen brood te weigeren? Door het achterhouden van de middelen,

die God heeft gevraagd, waardoor Hij voorzieningen heeft getroffen, zodat

zielen gered zullen worden, zal zeker een vloek komen op hen, die zo God

beroven. Zielen, voor wie Christus is gestorven, worden het voorrecht

geweigerd om de waarheid te horen, omdat mensen weigeren de middelen te

brengen, die God heeft voorzien voor het verlichten van de verlorenen.” The

Home Missionary, 1 april 1895.

B Wat eist God, als wij nalaten om Zijn tienden op tijd terug te geven?

Leviticus 27:31. Welke ervaring van een lokale kerk in het jaar 1889

kan allen vandaag aanmoedigen?

“Sommigen hadden hun naasten niet eerlijk behandeld en zij hebben deze

zonden beleden en daarna hun naaste schadeloos gesteld. Gedurende de

daaropvolgende week maakten sommigen, die God benadeeld hadden en zich

als gevolg daarvan van Hem hadden afgescheiden, een start met het terugbetalen

van wat zij Hem hadden onthouden. Een broeder had gedurende twee jaar geen

tienden betaald. Hij gaf zijn briefje aan de secretaris van de conferentie, voor de

tienden die hij had achtergehouden, plus de rente daarover, voor een

totaalbedrag van $ 571,50. Ik dank de Heer dat hij de moed kon opbrengen om

dit te doen. Iemand anders gaf een bedrag van $ 300. Een man, die zo ver van

God was afgedwaald, dat er weinig hoop gekoesterd werd, dat hij zijn voeten

ooit nog op het pad der gerechtigheid zou zetten, gaf een schuldbekentenis af

voor $ 1000. Er werd voorgesteld om deze zo lang achtergehouden tienden naar

de Centrale Europese zending te laten gaan, en zo is met deze donaties en die

van Kerst bijna $ 6000 in de kas van deze gemeente gekomen, om voor het

zendingswerk besteed te worden.” Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 522.

63 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 19 juni

3 GETROUW VOORUITZIEN LEREN

A Welk bezwaar werd gemaakt tegen Maria’s vrijgevigheid tegenover

Jezus? Johannes 12:3-6. Hoe prees Christus Maria en hoe zijn wij

gewaarschuwd tegen het maken van vergelijkbare bezwaren nu?

Markus 14:7-9.

“Wij maken progressieve bewegingen; maar bij elke stap moeten

vooroordelen en valse ideeën worden verwijderd. Dit is het geval met elke

reformatorische beweging, die de wereld ooit heeft gezien. Voor enigen met de

klein gelovige en egoïstische, geldliefhebbende neiging is elke voorwaartse

beweging een algemene ramp en een buitensporige uitgave van middelen. Zij

hebben zich gevoeld, zoals die arme man Judas deed, toen de zalf op het hoofd

van Jezus werd gegoten. Waarom deze grote verspilling? zei hij; dit had

verkocht behoren te worden en het geld aan de armen gegeven. Steeds weer,

wanneer een of andere voorwaartse stap genomen is, hebben de egoïstische,

voorzichtige personen gedacht, dat alles te gronde moest gaan; maar wanneer de

strijd gestreden is, hebben zij tegen alle verwachtingen in de overwinning

behaald als een teken, dat God erbij was. Wanneer zo volledig is aangetoond,

dat het werk van God was, dat ongeloof zich moest overgeven, zijn de mensen,

die uit leidden, die beter vooruitzagen dan anderen, die tegen alle verzet

werkten, begroet als mensen, die opgewekt waren voor de tijd en geleid door de

Geest van God. Beseffen deze mannen, die de weg geblokkeerd hebben, het

werk dat zij hebben gedaan? Zien zij, dat de toevoeging van hun geld, hun

kracht, hun geloof en moed het werk sterker en invloedrijker zou hebben

gemaakt en dat hun nalaten om te doen wat ze konden, zonde is?...

Wij zouden, die zo dicht bij het kruis leefden, dat wij konden zien zoals

God het ziet, werken zoals Hij ons wil doen werken.” The Review and Herald,

5 februari 1884.

B Welke realiteit moeten wij ons nu bewust worden? Johannes 4:35-36.

“Geld voor het uitdragen van het evangeliewerk moet niet verkregen

worden op een mysterieuze manier of via ongeziene, mysterieuze

vertegenwoordigers. God zal geen geld laten regenen uit de vensters van de

hemel om Zijn aangewezen werk te doen, om de waarheid in onze wereld te

verspreiden en om zielen voor het eeuwige leven te redden. Hij heeft Zijn volk

rentmeesters van Zijn middelen gemaakt om deze te gebruiken tot Zijn

heerlijkheid om de mensheid te zegenen.” The Home Missionary, 1 april 1895.

64 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 20 juni

4 SMAKELIJK ZOUT

A Welke oproepen komen tot allen, die Christus willen eren? Matthéüs

5:13.

“Hoe veel vuriger zal elke trouwe rentmeester zijn om het deel van giften,

die geplaatst zijn in het schathuis van de Heer, te vergroten dan zijn gaven één

jota of tittel te verminderen. Wie dient hij? Voor wie bereidt hij een offer? Voor

Degene, van Wie hij afhankelijk is voor elk goed ding, die hij geniet. Laat dan

niemand van ons, die de genade van Christus ontvangt, gelegenheid geven aan

de engelen om zich voor ons te schamen en aan Jezus om Zich te schamen om

ons broeders te noemen...

Degenen die de ontvangers zijn van Zijn genade, die het kruis van

Golgotha beschouwen, zullen geen vragen stellen over het deel, dat wordt

gegeven, maar zullen voelen, dat het rijkste offer altijd te weinig is en helemaal

niet naar verhouding is tot de grote gave van de eniggeboren Zoon van de

oneindige God. Door zelfverloochening zal de armste manieren vinden om iets

terug te geven aan God.” Counsels on Stewardship, blz. 200.

B Hoe moet de tegenwoordige waarheid verspreid worden over de

aarde? Prediker 11:1, 6.

“De woeste plaatsen van de aarde moeten worden bewerkt. In nederige

afhankelijkheid van God moeten gezinnen voorwaarts gaan en zich vestigen in

de onbewerkte plaatsen van Zijn wijngaard. Als beloning van hun zelfopoffering

om de zaden van de waarheid te verspreiden zullen zij een rijke oogst hebben.”

The Review and Herald, 26 augustus 1902.

C Wat is de meest dringende oproep van vandaag en waarom?

Matthéüs 9:36-38.

“Wie is de schuld van het verlies van zielen, die God niet kennen en die

geen gelegenheid hebben gehad om de redenen voor ons geloof te horen? Welke

verplichting rust op de gemeente ten aanzien van een wereld, die verloren gaat

zonder het evangelie? Tenzij er meer besliste zelfverloochening is van de zijde

van hen, die zeggen de waarheid te geloven, tenzij er meer besliste trouw is in

het brengen van alle tienden en gaven in de schatkist, tenzij er duidelijke

plannen worden gemaakt dan er tot nu toe uitgevoerd zijn, zullen wij de

evangelieopdracht niet vervullen om naar de wereld te gaan en Christus

prediken aan ieder schepsel.” The Home Missionary, 1 april 1895.

65 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 21 juni

5 ELKE HOEK VERLICHTEN

A Wat zal het glorieuze resultaat van de opdracht van het evangelie zijn

en hoe kunnen wij worden gezegend door eraan deel te nemen?

Openbaring 18:1.

“De hele hemel kijkt met intense belangstelling naar de gemeente om te

zien, wat haar individuele leden doen om hen te verlichten, die in duisternis zijn.

Het veld is de wereld en er zijn zo veel openingen, het werk is zo uitgebreid, dat

het boven het deel van de middelen gaat, dat beschikbaar is om aan de

noodzakelijke vraag te voldoen. Jaren geleden heeft de Heer Zijn volk

gewaarschuwd hun verlangens te bedwingen om geen onnodige uitgaven van

middelen te doen. Maar ondanks het advies van Hem, die het einde vanaf het

begin weet, hoe is onnodig geld uitgegeven. De gegeven waarschuwingen zijn te

licht geacht en de geesten van mensen zijn verkeerd geïnterpreteerd, opzij

geschoven of de raad van God verdraaid, opdat zij hun eigen eerzuchtige

projecten konden volgen, de middelen, waardoor God verheerlijkt en geëerd kon

worden door Zijn waarheid uit te breiden, zijn verloren voor de zaak. De Heer

heeft genadig de mens geëerd, hem gebruikt als de menselijke

vertegenwoordiger om samen te werken met hemelse wezens, zodat het licht van

de waarheid in alle delen van de aarde kan schijnen. De Heer heeft Zijn agenten,

die deel zullen hebben aan de machtigste strijd, die de wereld ooit heeft gezien.

Als de werkers nederig blijven, zullen zij dagelijks zachtmoedigheid en

nederigheid van hart leren in de school van Christus, de Heer Jezus zal met hen

werken. Hij, die een medewerker van Christus is, zal beseffen, dat hij in het

verlenen van hemelse voordelen aan anderen zelf zal bevoordeeld worden. Hij

zal weten, dat ‘en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden’

(Spreuken 11:25).” The Review and Herald, 27 februari 1894.

VRIJDAG TERUGBLIK 22 juni

1 Op welke manier is literatuur beperkt om zielen te redden?

2 Wat toont het belang van stiptheid in het geven van tienden?

3 Hoe kunnen wij in gevaar komen om de zonde van Judas te herhalen?

4 Wat moeten wij overwegen, wanneer wij beslissen hoeveel te geven

voor Christus?

5 Hoe zal de wereld verlicht worden met of zonder ons?

66 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


Les 13 SABBAT, 30 juni 2012 22.03 uur

ONZE LAATSTE KANS!

“Ik moet werken de werken van Hem, Die Mij gezonden heeft, zolang

het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan” (Johannes 9:4).

“Wij naderen het einde van de geschiedenis van deze aarde en de

verschillende afdelingen van Gods werk moeten voorwaarts gebracht worden

met veel meer zelfopoffering dan tot nu toe is beoefend.” Evangelism, blz. 631.

Aanvullende studie: Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 575-585;

Testimonies 6, blz. 445-449;

Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz. 72-76.

ZONDAG 24 juni

1 VOORDAT HET LEVEN EINDIGT

A Van welke realiteit zijn wij allemaal het onderwerp? Hebreeën 9:27.

Wat moet dit een ieder van ons te overwegen geven, oud, jong, ziek of

gezond? Romeinen 12:11.

“Het gebeurt vaak, dat een actief zakenman zonder een enkele

waarschuwing ineens uit het leven wordt weggerukt; en gaat men dan zijn zaken

na, dan constateert men een volmaakte wanorde. In hun pogen om de zaak te

ontwarren, eten de advocaten een groot deel, zo niet alles, van het bezit op,

terwijl zijn vrouw en kinderen en de zaak van Christus beroofd worden. Die

getrouwe rentmeesters zijn over des Heren middelen, zullen precies weten hoe

zij ervoor staan en als verstandige mensen zullen zij voorbereid zijn op enig

onheil, dat hun kan overkomen. Wanneer hun genadetijd plotseling zou worden

afgesloten, zouden zij degenen, die na hun dood hun zaken moeten regelen, niet

voor zulke grote moeilijkheden plaatsen.

Velen maken zich geen zorg over het maken van hun testament, wanneer

zij ogenschijnlijk een goede gezondheid genieten. Zij moeten weten, hoe zij er

financieel voor staan en mogen niet toestaan, dat hun zaak in de war loopt. Zij

moeten hun bezit zo beheren, dat zij dit elk ogenblik kunnen achterlaten.” Uit

de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 581-582.

B Wat moeten wij beseffen bij het maken van ons testament? Jesaja

38:1.

67 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


MAANDAG 25 juni

2 GEREED MAKEN VOOR HET EINDE

A Welke behoefte moet onder de aandacht van de gelovigen worden gebracht,

aangezien duizenden dollars verloren zijn gegaan, omdat mensen sterven

zonder een wettig testament te maken? 1 Korinthe 4:2.

“Soms zijn testamenten beschreven op zo’n vage wijze, dat ze de toets der

wet niet kunnen doorstaan, en op die manier zijn duizenden guldens voor het

werk verloren gegaan. Onze broeders moeten voelen, dat op hen een

verantwoordelijkheid rust om, als trouwe dienstknechten in Gods zaak, hun

intellect te scherpen ten aanzien van deze aangelegenheid, om de Here Zijn

eigendom in handen te stellen.

Velen openbaren op dit punt een onnodige kiesheid. Zij hebben het

gevoel, dat ze op verboden terrein komen, wanneer ze het onderwerp over bezit

bij bejaarden of invaliden ter tafel brengen om te vernemen, welke schikking zij

dienaangaande wensen te treffen. Maar deze plicht is even heilig als de plicht

het woord te prediken om zielen te redden. Hier is iemand met Gods geld of

bezit in handen. Hij staat op het punt zijn rentmeesterschap neer te leggen. Zal

hij de middelen, die God hem geleend heeft om in Zijn werk te gebruiken,

plaatsen in de handen van boze mensen, enkel en alleen omdat ze familie van

hem zijn? Moeten christelijke mannen niet belangstellend en verlangend zijn ten

aanzien van het toekomstig welzijn van deze mens alsook voor de belangen van

Gods werk, opdat hij een juiste regeling zal treffen aangaande het geld van zijn

Heer, de talenten, die hem geleend zijn om verstandig te gebruiken? Zullen zijn

broeders toezien, dat de dood bij hem aantikt en hij tegelijkertijd Gods schathuis

berooft? Dat zou een vreselijk verlies zijn, èn voor hemzelf, èn voor het werk;

want, door zijn talent ten aanzien der geldmiddelen te plaatsen in de handen van

hen, die voor de waarheid Gods niets voelen, zou hij, tegen alle opzet en

bedoeling in, die in een doek wikkelen en onder de grond verstoppen.” Uit de

Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 577-578.

“Broeders en zusters, de dood zal niet één dag eerder komen, omdat u uw

testament heeft gemaakt. Wanneer u uw bezit door testamentaire beschikking

aan uw verwanten nalaat, denkt er dan aan dat u Gods zaak niet vergeet. U bent

Zijn tussenpersoon, aangesteld over Zijn goed; en Zijn rechten moeten uw eerste

aandacht hebben. Vanzelfsprekend zullen een vrouw en kinderen niet aan het

gebrek worden overgelaten; voorziening moet getroffen worden zo hun

omstandigheden dat wenselijk maken. Maar plaatst niet in uw testament, omdat

dit gewoonte is, een lange lijst van verwanten, die niet in behoeftige

omstandigheden verkeren.” Uit de Schatkamer der Getuigenissen 1, blz. 582.

B Wat verwacht God van elk van ons om aan te denken, of wij nu leven

of sterven? Romeinen 14:8, 12.

68 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DINSDAG 26 juni

3 HET LAATSTE WERK

A Wat is onze plicht in deze laatste dagen? 1 Thessalonicensen 5:1-6;

Zacharia 10:1. Hoe kunnen wij de late regen of 'verkwikking'

ontvangen? Handelingen 3:19-21.

“De grote uitstorting van de Geest van God, die de gehele aarde met zijn

heerlijkheid verlicht, zal niet komen, voordat wij een verlicht volk zijn, dat door

ervaring weet, wat het betekent medewerkers van God te zijn. Wanneer wij ons

helemaal en oprecht wijden aan de dienst van Christus, erkent God het feit door

een uitstorting van Zijn Geest zonder mate; maar dit zal niet komen, terwijl het

grootste deel van de gemeente niet samen met God werkt. God kan Zijn Geest

niet uitgieten, wanneer egoïsme en genotzucht zo getoond worden; wanneer een

geest de overhand heeft, dat als die onder woorden wordt gebracht, uitgedrukt

zou worden door dat antwoord van Kaïn: -'Ben ik mijns broeders hoeder?’

(Genesis 4:9).” Counsels on Stewardship, blz. 52.

God roept mannen op om de waarschuwing aan de wereld te brengen, die

ingeslapen is, dood in overtredingen en zonden. Hij vraagt om vrijwillige gaven

van hen, die met hun hart in het werk zijn, die een last hebben voor zielen, zodat

zij niet verloren zullen gaan, maar eeuwig leven hebben.” Testimonies 6, blz.

446.

B Wat moet vooral tegenwoordig in onze gedachten zijn, persoonlijk en

als een kerkelijke organisatie? Prediker 8:5; Johannes 9:4.

“Nu moeten wij acht slaan op het uitdrukkelijke bevel van onze Heiland:

‘Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud

worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen’ (Lukas 12:33). Juist nu

zouden onze broeders hun bezittingen moeten verminderen in plaats van deze uit

te breiden. Wij staan op het punt om te verhuizen naar een beter, een hemels

land. Laat ons dan pelgrims zijn op de aarde en onze zaken zo ordenen, alsof wij

op reis zijn.” Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 126.

“Voor wat zullen wij schatten hamsteren? Om te worden weggevaagd

door de vlammen van de laatste dag? Zullen wij goud en zilver verzamelen om

een getuige tegen ons te zijn in het oordeel, om ons vlees te eten als door vuur?

Zullen wij vasthouden aan onze bezittingen, totdat zij in de handen van onze

vijanden vallen? De tijd komt, wanneer gebodenhouders niet kunnen kopen of

verkopen. Van welk nut zullen huizen en landerijen, banksaldo en koopwaar

voor ons zijn? Nu is het de tijd om onze schatten te plaatsen, waar zij eeuwig

veilig zullen zijn.” The Review and Herald, 6 december 1887.

69 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


WOENSDAG 27 juni

4 PRAKTISCHE VOORBEREIDING

A Waarom is Christus nog niet teruggekomen? 2 Petrus 3:9. Hoe kunnen wij

het verlies vermijden van al onze middelen in de profetie, die spoedig

vervuld zal worden? Jesaja 2:20; Ezechiël 7:19; Psalm 96:2-8.

“Als onze broeders en zusters de waarde van zielen zouden leren in het

licht, van wat hun verlossing Jezus heeft gekost, zouden zij weten, dat zielen van

grotere waarde zijn dan huizen en landerijen, goud en edelstenen of hoge

eervolle posities.” The Review and Herald, 5 februari 1884.

“Het werk van God moet meer uitgebreid worden en als Zijn volk Zijn

raad opvolgt, zullen er niet veel middelen in hun bezit zijn om te worden

verteerd in de laatste grote brand. Allen zullen hun schat verzamelen, waar mot

en roest het niet kunnen bederven en het hart niet gebonden zal zijn aan de

aarde.” Counsels on Stewardship, blz. 60.

B Wat belooft Christus aan allen, die door getrouwe offers zich ernstig

voorbereiden op Zijn wederkomst? Jesaja 33:14-17.

“De Heer heeft mij herhaaldelijk getoond, dat het tegen de Bijbel is om

voorziening te maken voor onze tijdelijke behoeften in de tijd der benauwdheid.

Ik zag dat, wanneer de heiligen voedsel verzameld en bij zich of buiten op het

veld hadden in de tijd der benauwdheid, wanneer het zwaard, de hongersnood en

pestilentie in het land zijn, het door geweld van hen weggenomen zou worden,

en vreemdelingen hun velden zouden oogsten. Dan zal het onze tijd zijn om

volkomen op God te vertrouwen en Hij zal ons ondersteunen. Ik zag, dat ons

brood en ons water in die tijd gewis zullen zijn en dat wij geen armoede zullen

lijden of hongeren; want God is bij machte om een tafel voor ons toe te richten

in de woestijn. Indien nodig zou Hij ons raven zenden om ons te voeden, gelijk

Hij met Elia gedaan had, of manna uit de hemel laten regenen, gelijk Hij voor de

Israëlieten deed.

Huizen en landerijen zullen van geen nut zijn voor de heiligen in de tijd

der benauwdheid, want zij zullen dan moeten vluchten voor woedende

volksmenigten; en in die tijd zullen zij hun bezittingen niet met voordeel kunnen

verkopen om de zaak van de tegenwoordige waarheid aan te helpen. Mij werd

getoond, dat het de wil van God is, dat de heiligen zich losmaken van alle lasten,

voordat de tijd der benauwdheid aanbreekt, en een verbond met God maken met

offerande. Indien zij hun bezittingen op het altaar houden en God ernstig

smeken om aan hen hun plicht te tonen, dan zal Hij hun leren, wanneer zij over

deze dingen moeten beschikken. Dan zullen zij vrij zijn in de tijd der

benauwdheid en geen hindernissen hebben, die hen terughouden.” Eerste

Geschriften, blz. 57.

70 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


DONDERDAG 28 juni

5 EEN INVESTERING MET EEN HOGE OPBRENGST

A Waar is tegenwoordig de beste investering beschikbaar en waarom?

Lukas 12:32-34.

“Laten wij eerlijk zijn met de Heer. Alle zegeningen, die wij genieten,

komen van Hem; en als Hij ons het talent van middelen heeft toevertrouwd,

zodat wij kunnen helpen Zijn werk te doen, zullen wij dan aarzelen? Zullen wij

zeggen: Neen, Heer; mijn kinderen zouden niet blij zijn en daarom zal ik het

durven om God ongehoorzaam te zijn en om Zijn talent in de aarde te begraven?

Er mag geen uitstel zijn. De zaak van God vraagt uw hulp. Wij vragen u,

als rentmeesters van de Heer, om Zijn middelen in omloop te brengen, om

voorzieningen te treffen, waardoor velen de kans zullen hebben om te leren, wat

waarheid is.” Counsels on Stewardship, blz. 44-45.

B Welke verklaring zal de Heer geven aan het eind van de tijd? Psalm

50:3-5. Hoe zullen allen, die een verbond hebben gemaakt door

offerande, rijkelijk beloond worden? 1 Korinthe 15:57-58.

“Er is beloning voor de hartgrondige, onzelfzuchtige werkers, die dit veld

betreden, en ook voor hen die graag bijdragen voor hun ondersteuning.

Degenen, die in actieve dienst bezig zijn in het veld en degenen, die van hun

middelen geven om deze arbeiders te ondersteunen, zullen de beloning van de

getrouwen delen....

De zelfverloochening, die zij hebben beoefend ter ondersteuning van het

werk, wordt niet meer herinnerd. Als zij naar de zielen kijken, die zij trachtten te

winnen voor Jezus en hen gered zien, eeuwig gered, monumenten van Gods

genade en van de liefde van een Verlosser, klinken er door de hemelse gewelven

vreugdekreten van lof en dankzegging.” Counsels on Stewardship, blz. 348-

349.

VRIJDAG TERUGBLIK 29 juni

1 Welk bijgeloof over het maken van testamenten is nadelig voor Gods zaak?

2 Waarom moeten wij niet nalaten om te spreken over het maken van

testamenten?

3 Wat is één reden, waarom velen zullen falen om de late regen te ontvangen?

4 Wat moeten wij ons realiseren voor de naderende tijd van benauwdheid?

5 Hoe en wanneer wordt de rente betaald over de in de hemel verzamelde

schat?

71 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012


72 Sabbat Bijbel Lessen, april - juni 2012

More magazines by this user
Similar magazines