april – mei 2011 - t Havenpypke

havenpypke.nl

april – mei 2011 - t Havenpypke

april mei 2011


Bestel- en afhaaladres:

Tj. Jorna

Hegedyk 29

9089 BM Wytgaard

tel. 058-255 1418


3

Deskundig, betrouwbaar

en betrokken

jaarrekeningen • fi scale adviezen • loonadministraties • belasting -

aangiften • bedrijfseconomische adviezen • bedrijfsoverdrachten

samenwerkingsvormen • subsidies

Wismastate 9

Postbus 52

8900 AB Leeuwarden

T (0888) 18 18 18

F (0888) 18 18 00

E info@deelstrajansen.nl

www.deelstrajansen.nl


De zekerheid van sparen.

Dat is het idee.

Komt uw spaargeld binnenkort vrij? Wat zijn de mogelijkheden en wat past het beste bij

u? Onafhankelijke kredietbureaus bestempelen de Rabobank als een van de veiligste

banken ter wereld. Ontdek het zelf.

Zekerheid en rendement gaan hand in hand bij de Rabobank

www.rabobank.nl/vrijval

Uw geld moet meer opleveren

dan rente alleen.

4

Rabobank. Een bank met ideeën.


Colofon

Dorpsblad It Havenpypke

42 e jaargang nr. 242

April - Mei 2011

Verschijnt 6 keer per jaar.

It Havenpypke is een uitgave van

Feriening Doarpsbelang Wytgaerd

Doarpsbelang Wytgaard

Henk Buwalda Voorzitter

Herman Santema Penningmeester

Hennie Visser Secretaris

Tjibbe Boonstra

Karen Voetberg

Maarten Jansen

Harmen Talsma

dorpsbelang_wytgaard@hotmail.com

Redactie It Havenpypke

Monika Tekstra Administratie

Age-Jan Jorna Financieel beheer

Bertus Blümers Lay-out

Catrien Jorna Lay-out

Overige medewerkers

Elie de Jong Tekstverw. Fries

Arnold Hoekstra Fotografie

Redactieadres

(ook voor adreswijzigingen,

opzeggingen, aanmeldingen)

Monika Tekstra

Tjissema 9

9089 BG Wytgaard

058-2551730

Abonnementen

€ 15,- per jaar, Buitenland € 18,- per

jaar. Info over betalingen:

Herman Santema (06-11260608)

Drukker Caparis Heerenveen

Website www.havenpypke.nl

5

In dit nummer o.a.

7 Van de redactie

8 Burgerlijke stand

10 In memoriam:

Jappie Schuurman

13 Doarpsbelang

23 Pypkepetear

29 Brânbrief!

33 JCW

37 ‘Roekologie’

38 Carnaval

41 Europa kinderhulp

42 Fan Buorren 1

44 Set Troch 20 jaar jong

47 Toeristenwaaier

48 TJ Roordaschool

50 Twirre

52 Stukje Natuur

54 Pelgrimstocht

Inleverdata kopij

juni (vóór 30 mei.)

augustus (vóór 25 jul.)

oktober (vóór 26 sep.)

It Havenpypke verschijnt

rond de 18 e van de

eerstgenoemde maand.

De redactie is niet verantwoordelijk

voor de inhoud van stukken

geschreven door niet-redactieleden.

Tevens behoudt de redactie

zich het recht voor om teksten

te redigeren en zonodig in te

korten.

Stuur uw kopij

(vóór 28 maart) naar:

redactiehavenpypke@hotmail.com

Op’e omslach: As Hotze Schuil noch in opfolger út Wytgaard krije sil,

dan moatte der al nije bestjoersleden komme by ús keatsferiening!


Van de Redactie

7

Deze keer wil ik even ingaan op het ‘redactioneel’ van het december-nummer.

Hierin maakte de schrijver gewag van zijn vrees dat

over enkele decennia er geen fries meer wordt gesproken. Ik ga

hier in mee zij het in iets mindere mate. Wat mij de laatste tijd

stoort is de verpaupering van de Nederlandse taal. Misselijk wordt

je van al die Engelse leenwoorden. Vooral de reclamemakers maken

het bont. Tandpasta zit tegenwoordig niet meer in een tube maar in

een ‘can’ en er zit geen ‘witmaker’ in, maar ‘whitening’. We smeren

geen crème meer op ons gezicht maar moeten Q-tienen. Zo kun je

nog wel een tijdje doorgaan. Straks hebben we alleen nog maar een

Engels woordenboek nodig.

En wat zou u denken van de fouten die binnen het Nederlands gemaakt

worden waar zelfs verslaggevers, kabinetsleden, presentatoren

en journalisten zich schuldig aan maken. Ze hebben het doodleuk

over “ik besef me” in plaats van; “ik besef” of ‘ik realiseer me’.

En nog erger, “ ik irriteer me aan”! ‘Nee, Ik erger me aan, of “ het

irriteert me” of “ het stoort me”. Mijn nekhaar komt overeind als

onze premier meent in één zin drie Engelse termen te moeten bezigen,

en als hij er op aangesproken wordt er heel laconiek over doet.

En dan maar roepen dat er iets aan het Nederlands taalonderwijs

moet worden gedaan. Helemaal terecht maar als premier heb je wel

een voorbeeld functie. En dan te bedenken dat er momenteel een

groep mensen is die vinden dat er binnen het onderwijs teveel nadruk

wordt gelegd op taal en rekenen. Kan dat dan teveel zijn?

Verder kun je prima meertalig opgroeien zonder taalachterstand te

krijgen. Zelf ben ik drietalig opgegroeid met een moeder die van de

drie, er maar één sprak. Maar voor mijn gevoel is dit gegaan zonder

problemen. Nu ga ik zelf nog even een vreselijk woord gebruiken

wat er in het Nederlands steeds meer insluipt. Rutte moet “getriggerd

“ worden om beschaafd Nederlands te spreken en hij moet

in Den Haag “triggeren” voor beter Fries onderwijs. Zo erg kan het

zijn! Verder hoop ik dat de taalwet er komt, die de rechten van het

Fries gelijkt trekt aan dat van het Nederlands.

Dan zijn er in ieder geval twee mensen tevreden. Namelijk de

schrijvers van de twee stukjes over taal in dit en het decemberpypke.

Dan blijft het Fries bestaan en wordt er in de toekomst weer

goed Nederlands gesproken en geschreven. MEMT


BURGERLIJKE STAND

Geboren

Op 19 februari 2011 Luuk. Zoon van Aen Wybren Jongbloed

en Annemieke Urbach. Meekeshof 17.

Overleden

Op 26 februari 2011 Wybren Rinze Bouwma. Hij is slechts

51 jaar geworden. Hij heeft jaren met zijn gezin op de

Werpsterhoek gewoond, de laatste maanden op hun nieuwe

stek nabij Jirnsum.

Op 9 maart 2011 Jappie Schuurman. Hij is 84 jaar

geworden. De laatste zeven maanden woonachtig in een

aanleunwoning in Weidum.

Verhuisd

Per 1 maart Eileen Ilbrink met haar drie dochters: Erykah,

Anniken en Isolde Jansen. van de Arnold Cathstrjitte naar

Tjissema 7.

Dankewol!

foar al jim reaksjes, op hokker manier dan ek, nei it ferstjerren

fan Wybren. It die en docht ús echt hiel goed.

Grytsje

Wytske en Jeroen

Jitske en Rob

Marije

Jan Wybren

8

Wjitteringswei 14, 9011WJ Jirnsum


Bedankje

Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners van

Wytgaard voor de grote inzet en bijdrage. In de landelijke collecteweek

van 27 februari tot en met 5 maart is in Wytgaard

totaal € 342,50 opgehaald.

Eén van de collectanten, Geesje Jorna, is net zo oud als het

Reumafonds, n.l. 85 jaar. Zij en Mea Hoekstra lopen al

25 jaar voor het Reumafonds. Uiteraard hebben ze hiervoor,

tijdens het gezamenlijk tellen, een welverdiend bloemetje

ontvangen. Bedankt dames!

Hannie Jaspers

Bedankje

De Simavi collecte, gehouden van 13 tot en met 19 maart 2011

bedroeg in Wytgaard € 247,40.

De collectanten bedankt voor hun inzet ieder jaar weer.

Namens alle moeders in Afrika en Azië wil ik u bedanken voor

jullie gift.

Namens de coördinator van Simavi Lies de Jong

Mededeling

Collecte Rooster

8-14 mei Astma Fonds Longstichting

15-21 mei Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

22-28 mei Stichting Nationaal Epilepsie Fonds

5-11 juni Vereniging Ango, Alg. Ned. Gehandicapten org.

12-18 juni Maag Lever Darm stichting

19-25 juni Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis

9


10

In Memoriam Jappie Schuurman

Geheel onverwacht komt het

overlijden van Jappie voor de

familie op 9 maart 2011 niet,

maar veel te snel ging het wel.

Nee, Jappie is een paar jaar

geleden met Alzheimer

geconfronteerd. Hij gaat niet

alleen geestelijk, maar ook

lichamelijk achteruit. En haastig

als hij was, wilde zijn hoofd

vaak sneller dan zijn voeten.

Regelmatig lag hij over de wereld, en een uitstapje naar

familie en vrienden wordt steeds meer een hachelijk

avontuur. Als dit maar goed blijft gaan…

Jappie is geboren op 13 september 1926 op Brún Peardsje.

Zijn jeugd doorloopt hij in Leeuwarden, maar na de

basisschool is het tijd om te werken. Eerst bij een tuinder,

fruit plukken en bouw onderhouden. Daarna wordt hij

boerenarbeider bij Teake van der Werf. Op 21 oktober 1953

trouwt hij met Jannie Miedema. Hun eerste woning is een

woonark aan het Schooldijkje, maar ze zetten zich definitief

te wonen op Brédyk 44, aan de rand van Wytgaard. Er komt

een brommer, want Jappie werkt inmiddels bij Koopmans

Meelfabriek in Leeuwarden. Ze krijgen zeven kinderen.

Stapelgek is hij op zijn familie. Hij leert ze spelletjes, maar

Jappie is fel en laat niet zomaar van zich winnen. Hij is

zorgzaam en voelt zich verantwoordelijk voor brood op de

plank. Maar als het even kon neemt hij vrij voor een

belangrijke voetbalwedstrijd. Net voor de aftrap komt zijn

brommer het erf oprijden en samen met vrouw en kinderen

zit hij aan de buis gekluisterd. Voor de kleinkinderen is pake

een waanzinnige grappige trukendoos. Goochelaar zou hem

ook niet hebben misstaan.

Jappie is een gezelschapsman. Hier komt meer tijd voor in

zijn 57 ste levensjaar. Hij kan met vervroegd pensioen. Zo


ond 1990 verkopen ze hun woning aan zoon Thijs en komt

hij met zijn Jannie als eerste bewoners in een

seniorenwoning van It Kleaster te wonen. Kaarten, biljarten,

vissen met de mensen van It Kleaster en vrienden

daarbuiten. Zo nu en dan een ‘jonkje’. Het is zijn lust en zijn

leven. Altijd loopt hij met de handen op de rug, soms neemt

hij in deze houding zelfs een sprintje.

De ergste gebeurtenis in zijn leven is het overlijden van

zoon Gerrie in 1984. Gerrie wordt op 24-jarige leeftijd door

een dodelijk ongeluk getroffen. Jappie is een binnenvetter

en heeft het hier ontzettend moeilijk mee, maar heeft grote

steun aan zijn Jannie. Zijn hele leven draait om dat van

haar. Jantsje is zijn alles.

Langzaam gaat de leeftijd omhoog en de gezondheid

achteruit. Jappie en Jannie moeten gezien hun gezondheid

hun situatie aanpassen en besluiten om in een

aanleunwoning in Weidum te gaan wonen. De bewoners van

It Kleaster schrikken erg van dit besluit. Of Jappie het

helemaal beseft heeft met zijn ziekte weten we niet.

Jappie wordt getroffen door een hersenbloeding, een paar

uren later overlijdt hij in het bijzijn van zijn vrouw en alle

kinderen. Het gaat veel te snel, maar diep in ons hart weten

we: Het is goed zo.

Geschreven door Catrien Jorna

Bedankje

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de grote

en warme belangstelling bij het overlijden en afscheid van

mijn lieve man, onze zorgzame vader en pake

Jappie Schuurman.

Jannie Schuurman-Miedema

Kinderen en Kleinkinderen

11


13

Notulen Jaarvergadering Doarpsbelang Wytgaard,

30 maart 2011 (deze notulen worden op de jaarvergadering

van 2012 aangenomen)

1. Opening.

Voorzitter Henk Buwalda opent de vergadering en heet

een ieder van harte welkom, in het bijzonder wethouder

mw. Thea Koster en ‘onze’ dorpenmanager Jurjen v.d.

Weg. Verder zijn er nog een paar gasten: Luuk Vernhout

(CU), Karen Vasbinder (VVD), Klaas Zwart (PvdA).

2. Vaststellen van de agenda.

Punt 3 en 4 van de agenda worden omgedraaid omdat

Thea Koster en Jurjen v/d Weg onze jaarvergadering

moeten delen met die van Wirdum en eerder vertrekken.

3. Vragen aan de gemeente.

Er zijn 2 vragen binnengekomen en doorgestuurd aan de

gemeente.

- hoe komt het met de brommers op de rijbaan

daar krijgen we nog antwoord op, de tijd was te kort

om dit uit te zoeken.

- kan de grond voor de nieuwbouw waar eerst nog

niet gebouwd wordt ook gebruikt worden voor volkstuintjes?

Frans Janssen zal daar in zijn uitleg over

de nieuwbouw antwoord op geven.

Jurjen geeft aan dat de vraag van Watze Roorda (is de

huidige riooloverstort van 110 kuub voldoende, ook met

nieuwbouw) vorig jaar nooit beantwoord is geweest en

dus geeft Jurjen alsnog het antwoord: er worden periodieke

controles uitgevoerd die tot nu toe oké zijn. Watze

geeft aan dat hij toch twijfelt of het water voldoende gezuiverd

in de sloten terecht komt, voor zijn bedrijf is dit

van belang. Jurjen stelt voor hem in contact te brengen


14

met de desbetreffende ambtenaar, Wopke Bos. Alzo geschiedt.

Broer Roorda vraagt of de bezuinigingen van de gemeente

consequenties heeft voor de Brede School in

Wytgaard. Thea Koster antwoordt dat de lopende procedures

gewoon doorgaan; het college heeft aangegeven

dat de te organiseren activiteiten in de nietaandachtswijken

(daartoe behoort Wytgaard) niet door

de gemeente worden gefinancierd. De gemeenteraad

vindt dit jammer en bespreekt dit nog verder. Thea Koster

biedt Broer Roorda aan hem op de hoogte te houden,

dat wordt geregeld.

4. Frans Janssen praat ons bij over nieuwbouw

‘Nij Wyngerd’.

Aan de hand van een plattegrondtekening legt Janssen

uit waar de bouw gaat starten.

Zo het nu staat begint 2 e helft april de uitgifte van kavels.

De grondprijs ligt gemiddeld rond € 140 / m² excl.

BTW. Er is geen voorkeursbehandeling meer mogelijk

voor eigen inwoners. Hoe het komt met het gezondheidscentrum

weet Janssen niet, dit is een particulier initiatief

(met coöperatieve bemoeienis). Voor wat betreft

de groenvoorziening aan de rand van de nieuwbouw: iedere

bewoner krijgt 2 bomen van de gemeente die ze

zelf moeten onderhouden. Verder is het vlg. Janssen

mogelijk dat de nog niet bebouwde grond gebruikt wordt

voor volkstuintjes.

De verlichting ligt al vast, dit zal ‘standaard’ zijn. We

wachten het af. Verder komt het verzoek om de niet bebouwde/gebruikte

grond goed te onderhouden, dat zegt

Janssen ons toe.

Hierna vertrekken Thea Koster, Jurjen v/d Weg en

Frans Janssen. Zij worden bedankt voor hun aanwezigheid

en krijgen een pakket uit de dorpswinkel met

promotas Wytgaard.

5. Rondje werkgroepen.

- Werkgroep Vaarwater hoewel het nu beter werkgroep

Fietspad kan heten. Frits Visser vertelt dat het


15

plan voor het fietspad naar de Zwette + picknickplaats

aan de Zwette door ingenieursbureau Oranjewoud

wordt uitgewerkt, het ligt bijna bij de gemeente

voor goedkeuring. Watze Roorda zegt niet te begrijpen

dat de eigenaar van een stukje van het pad

dat hiervoor nodig is, hierover nog nooit benaderd is.

Visser geeft aan dat deze onderhandeling door de

gemeente wordt gedaan en pas kan als het plan

wordt goedgekeurd. Het lijkt vreemd, maar zo is de

procedure.

Verder geeft Watze aan dat het fietspad het voor de

boer die mogelijk nog eens op de boerderij Fopma’s

Reed zijn bedrijf krijgt, lastig wordt. Het land wordt

door het pad b.v. in tweeën ‘gehakt’. Yde Santema

kan melden dat dit elders geen grote problemen of

prijsderving van het land heeft gegeven. We wachten

af.

- ‘t Havenpypke Monika Tekstra vertelt dat de

redactie prettig samenwerkt en met veel plezier

iedere keer een mooi Havenpypke maakt. Ze

doet wel een oproep aan alle verenigingen die

iets organiseren om dit te melden bij het agendabureau.

Het is zo jammer dat er 2 dingen tegelijk

zijn die elkaar ‘bijten’.

Trudy Jorna vraagt of It Havenpypke ook twittert

helaas (nog?) niet.

Maarten geeft nog aan dat men bezig is om een

goede plek te zoeken waar de jeugd veilig kan voetballen.

Dit hoeft dan niet meer in de speeltuin. Alie

Deelstra geeft aan dat dit plan moet aansluiten bij

evt. acties door de school. Maarten stelt haar gerust

dat dit samen met het plan ‘vaste accommodatie’ (+

kaatswand en skatevoorziening) zal vallen, maar ook

in overleg met school. Unaniem werd aangegeven

dat het wellicht goed was te weten (en mee te nemen

in deze plannen) dat het sportveld in september

2012 een nieuwe toplaag krijgt, tenminste als de

gemeente hiervoor dan financiële ruimte heeft.

- Pypskoft Lenie Jorna vertelt dat deze nieuwe

activiteitencommissie voor ons dorp van start is

gegaan met de kerstwandeling, een groot suc-


ces. Op dit moment even rust vanwege alle Twirre-activiteiten,

maar er zijn al wel plannen voor

een wijnproeverij, een skeelertocht voor jong en

oud en nog een verrassing voor de kinderen.

Doarpsbelang steunt Pypskoft, zonodig, om een

goede start te maken.

- De Twirre Menno Deelstra vertelt dat de kijkdag in

januari door velen is benut om alvast een indruk te krijgen.

Maandag 4 april wordt het 1 e deel opgeleverd, men

hoopt het vele ‘zelfwerk’ dat daarna volgt voor de vakantie

af te ronden.

- Kleaster Jan de Groot vertelt dat op 11 april het

beslissende overleg zal plaatsvinden met alle betrokkenen.

Erg spannend.

6. PAUZE.

17

7. Notulen jaarvergadering 2010.

Henk neemt de notulen pagina voor pagina door.

Tekstueel: Harry Bever (VVD) heet Harry Bevers.

Naar aanleiding van: de AED-cursisten zijn deels al op

herhalingcursus geweest.

Trudy Jorna geeft aan dat zij wel een leuk plan weet voor

het perk aan de Meekeshof: een hinkelbaan, een knikkerkuil,

korte buxushaag en boombankjes. Het opknappen

hiervan is toegezegd door de gemeente, Trudy en

Henk Buwalda maken een plan.

Verder zijn geen op- of aanmerkingen zodat de notulen

worden aangenomen met dank aan notulist Karen Voetberg.

8. Jaarverslag 2009 2010. (zie www.wytgaard.nl en

klik door naar jaarverslag 2010-2011)

Maarten Jansen leest het jaarverslag voor en licht het

mondeling toe. Het geeft een goed beeld van waar het

bestuur mee bezig was.

9. Financieel verslag / verslag kascommissie.

Penningmeester Herman Santema licht toe dat de automatische

incasso’s voor 2/3 geregeld is; hierdoor is een

deel na 31-12-2010 bijgeboekt. Ook is er na deze datum


18

Nu ook

kappers

cadeaubon!


nog een bedrag van de gemeente op de rekening gestort

dat eigenlijk bij 2010 hoort.

Ids Roorda en Watze Roorda hebben de boeken gecontroleerd.

Watze geeft aan dat er een ‘negatieve’ kas is, iets

dat boekhoudkundig niet kan. Herman kan dit echter

goed uitleggen waardoor het geen bezwaar meer is.

Naar aanleiding van het financieel verslag vraagt Broer

Roorda hoe het zit met het sponsoringbeleid van Doarpsbelang.

Henk legt uit dat de leden bepalen wat een vaste

sponsoring wordt (zoals het skûtsje Jonge Rein). Verder

kan iedere vereniging een aanvraag doen die behandeld

wordt. Doarpsbelang bepaalt dan de redelijkheid van de

aanvraag. Roorda vraagt verder hoe het zit met de

bloembakken; er is eentje nog steeds niet en ook de inhoud

van de bloembakken is niet altijd alles. De schade

na de aanrijding zou worden vergoed, maar het verantwoordelijke

bedrijf komt zijn belofte tot nu toe niet na.

Doarpsbelang houdt vast om dit te regelen. Alie Deelstra

geeft aan dat er met Kerst wel wat leuks van te maken

is met kerstboompjes en lichtjes. Watze Roorda zou

kunstbloemen ook wel praktisch vinden. Bestuur neemt

het mee. Broer Roorda vraagt verder waarom de roze

graffiti niet eerder is verwijderd. Maarten legt uit dat de

verf niet zomaar met een borstel verwijderd kon worden.

De gemeente zou met speciaal materiaal dit moeten

doen, en dat duurt soms langer dan we willen.

Monika Tekstra vraagt nog of Wytgaard ook minder geld

krijgt nu de gemeente zo erg moet bezuinigen. Herman

geeft aan dat we 23 % minder geld krijgen, maar dat dit

na een paar jaar van verhogingen, eigenlijk weer op het

oude toelageniveau zit.

Omdat er verder geen vragen zijn wordt aan de aanwezigen

voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen.

Dat gebeurt, met dank aan Herman Santema.

Verkiezing kascommissie.

19

Ids Roorda (vanavond niet aanwezig) treedt af als kascommissielid

en zal een presentje later krijgen. Als opvolger

stelt Watze Jorna zich beschikbaar. Watze Roorda


lijft nog een jaar aan. Age-Jan Jorna (niet aanwezig)

blijft reservelid.

10.Bestuursverkiezing.

Er zijn 2 aftredende leden: Henk Buwalda en

Harmen Talsma. Henk geeft aan dat Loïse Zuidersma en

Ids Boersma (vanavond niet aanwezig) worden voorgedragen

als bestuurslid omdat zich geen tegenkandidaten

hebben gemeld. De leden laten met applaus weten in te

stemmen met deze voordracht. Loïse en Ids, tige wolkom

in het bestuur!

11.Rondvraag.

20

Tiede Rinsma vraagt of het pad ‘De Houtjes’ nog zin

heeft. Omdat ook niemand er last van lijkt te hebben,

wordt er geen actie op ondernomen. Verder geeft Tiede

aan dat de verkiezingsborden maar een rommel geeft.

Bestuur zal dit met de gemeente opnemen. Ook geeft

Tiede aan dat het toch wel vreselijk is dat een inwoner

zoveel invloed kan hebben op het woonplezier en dagelijks

leven van de buren. Nadat ook anderen hun onvrede

hebben geuit, is de conclusie dat het iedere keer zelf

melden van overlast het beste is en ook het meest doet.

Het lijkt misschien niet altijd zin te hebben, maar voor de

dossiervorming is iedere melding van belang! Bestuur zal

hierover ook nogmaals met onze dorpsagente gaan overleggen.

Ymkje Roorda: op dit moment krijgt de school de

opbrengsten van het oud papier. Kunnen andere verenigingen

hier ook weer eens in mee delen? Hoewel

Doarpsbelang dit niet bepaalt, zullen we dit meenemen

in het overleg met school.

Alie Deelstra vraagt of er wel huurhuizen kunnen blijven

in ons dorp. Nu gaan mensen weg omdat er geen betaalbare

woning voor hen is. Dat is niet goed voor school en

dorp. Doarpsbelang gaat uitzoeken welk percentage

huurhuizen er moet zijn en hoe dit nu in ons dorp zit.

Zonodig zal Elkien hierover worden benaderd.


Eelke Nutma geeft aan dat het Dorpenprogramma 2011 een

beetje sneu is qua toekenningen van aanvragen. De bezuinigingen

hebben hier helaas invloed op gehad.

Watze Roorda geeft aan het jammer te vinden dat er bij de

politie geklaagd is over niet schone wegen, terwijl hij er alles

aan doet om de wegen schoon te maken/houden. Bij deze

een oproep om Watze, in geval van, persoonlijk te benaderen

om dit te melden.

Bijna alles is gezegd en besproken; dit is het moment om

Henk en Harmen te bedanken voor hun respectievelijk 7 en

4 jaar inzet voor Doarpsbelang Wytgaard. De nieuwe voorzitter

Maarten overhandigt hen DE pen met inscriptie, onder

applaus van de aanwezigen.

Hierna hamert Henk de vergadering om 22.25 uur af en

bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Anton en

Willie Jorna worden bedankt voor de bediening, ook in het

Parochiezaaltje was het dik voor elkaar!

Wytgaard in beeld

Jos Verstappen

wacht

met smart

op het nieuwe

asfalt

21


Jan de Ruiter’s Oliehandel

Leverancier van dieselproducten en smeermiddelen

voor o.a. landbouw en transport

Tankstation voor dieselproducten

Verkooppunt van diverse merken flessengas

Wie rekenen kan,

koopt olie bij Jan!

Ambachtelijk

Slagerij

Gerben en

Anneke Hoekstra

Wij slachten uitsluitend eerste klas rund- en

varkensvlees.

Eigen worstenmakerij.

22

Mariahof 10

8922 BZ Leeuwarden 058-2123890

www.deruiterolie.nl Shell Leverancier

Onze specialiteit: gerookte droge worstjes

Greate Buorren 19 ● tel. 058-2551309


Pypkepetear met Gerard Boersma

Gerard Boersma was onlangs

nog in het nieuws met zijn

schilderij over Geert Wilders

opgebouwd uit moslimportretten.

Hij is beroeps

kunstschilder en woont in

Leeuwarden. Hij is in zijn vak

wereld beroemd. Wat velen

van jullie niet weten is dat

Wytgaard ook een werk heeft

van zijn hand...

De Profeet

(Portret Geert

Wilders met Moslims)

G. Boersma

acryl op paneel

122 x 91,5 cm

2011

23

Als ik het atelier aan de

Wissesdwinger binnenstap, zie

ik meteen het portret van

Geert Wilders staan.

“Ik kwam op het idee om een

portret van Geert Wilders te

maken na een

nieuwsuitzending die weer

over moslims ging. Ik voelde

dat ik licht geïrriteerd was.

Daarna realiseerde ik me dat

de reputatie van Wilders is

opgebouwd uit het bestaan

van moslims. Toen dacht ik:

hé, dan kan ik ook een portret

van Wilders opbouwen uit

moslims.”

En zo kwam dit schilderij tot

stand uit meer dan 750 kleine

portretjes van moslims. Heb

je veel reacties gehad? Of

wilde je een reactie uitlokken?

“Het schilderij is in de media

positief ontvangen, maar een

reactie uitlokken? Nee, ik wil

alleen maar laten zien dat

Wilders in mijn ogen zonder

het bestaan van moslims in

de politiek niet veel voorstelt.

Ik heb nog geen persoonlijke

reactie van de man in kwestie

gehad.”

Het is een drukke week voor

Gerard. Hij wordt veel

afgeleid. Gisteren moest hij

nog naar het Jopie Huisman

museum om stukken te

brengen en dingen over zijn

expositie door te spreken en

vandaag kom ik langs voor


een interview. “Zo kom ik

moeilijk in de flow van het

schilderen. Niet dat ik het niet

leuk vind om interviews te

geven, maar er moet ook wat

gebeuren.”

Gerard heeft een goede

zelfdiscipline. Zo staat hij elke

ochtend gemiddeld om 7 uur

op. “Ik begin dan met mijn

website te updaten en vaak

ben ik dan om half 9 in mijn

atelier. Als ik inspiratie heb,

kan ik alles om mij heen

vergeten. Ik raak in een flow,

het lijkt wel meditatief, ik

vergeet de tijd. Het is dan

zomaar elf, twaalf uur in de

avond.”

Wytgaard

Gerard heeft de opleidingen

docent tekenen en de Kunst

Academie Minerva gedaan.

Tijdens deze periode kreeg hij

de opdracht met een groepje

studenten het bushokje van

Wytgaard te beschilderen. “We

hebben ons toen verdiept in de

historie van Wytgaard en

kwamen tot een kunstwerk

met nonnen, de kerk en de

oude Middelzeedijk. Het was

een leuk project en het

bestaat nog steeds.” Ook had

Gerard een tijdje een relatie

met Rikst Bouwsma, dochter

van Tjeerd Bouwsma en

Bernadette Ide. Bernadette

24

nog steeds wonend in

Wytgaard, Tjeerd is helaas al

overleden, heeft twee werken

van Gerard thuis hangen, van

haar dochters Rikst en

Dieuwke.

Werken

De schilderwerken van Gerard

Boersma zijn voornamelijk

gesitueerd in een stedelijk

landschap. De ontwikkeling en

de invloed van de mens op het

landschap en de wisselwerking

die hierbij optreedt staan

centraal. Afgebeelde figuren

vertonen doorgaans weinig

sociale interactie. Ze worden

vooral getoond in hun

confrontatie met de stedelijke

elementen. (bron Wikipedia)

“Zo heeft het woord

gemeenschap in de loop der

jaren een hele andere

betekenis gekregen. Nu is een

gemeenschap, een groepering

op internet, vroeger

associeerde je het woord b.v.

met een kleine

dorpsgemeenschap. Een grote

thematiek in mijn schilderijen

is de individualisering van de

samenleving. Ik noem het

zelfs egoïsme. Neem het

schilderij ‘The Catalogue’, hier

zie je een vrouw een boek

zoeken via een computer.


The Catheloque

G. Boersma

acryl op paneel

93,3 x 70 cm

2005

Voorheen vroeg je dat aan een

medewerker en deze wees

het boek direct aan. Veel

socialer en de medewerker

bezat veel kennis.”

“De technologie ontneemt veel

en heeft misschien zelfs wel

heel veel kapot gemaakt. Op

internet moet alles flitsend

25

zijn. Lange teksten vind je

niet meer. Hierdoor wordt een

kort lontje gekweekt.

Bijvoorbeeld lang in de rij

staan.

Hoe komt het in de toekomst

met het lezen van boeken?”

Ondanks het afgeven op de

technologie, heeft het Gerard

wel groot gemaakt. Voordelen

van de technologie zijn dat nu

niet meer alles lokaal is.

Internet is een tweeweg.

Gerard biedt zijn schilderijen

aan en een ander koopt ze.

“Ik heb mijn eigen weblog.

Hiervoor maak ik elke week

zo’n drie schilderijen. Deze

worden hier geveild.

Biedingen beginnen bij een

dollar.

Het is genieten als ik ‘s

ochtends mijn computer

aanzet en zie dat meer dan

100 mensen per dag mij

volgen en zelfs bieden op

mijn schilderijen.”

Is het niet jammer om

schilderijen te verkopen en

weg te doen?

“Ik zie de verkoop van een

schilderij als een adoptie. Het

voelt goed, want de nieuwe

eigenaar zal ervan genieten en

er goed op passen. Je kunt het

ook zien als kinderen. Als ze

groot geworden zijn moet je ze

loslaten. Het is gewoon

genieten dat mensen je werk

zien.


26

Inlichtingen en reserveringen: Tiede & Durkje Rinsma (058-2553299)

EMMAKADE 45 LEEUWARDEN TEL. 058-2127788


Exposities

En of Gerard zijn werk gezien

wordt. Zijn kunst gaat over de

hele wereld. Zo exposeerde hij

op ‘Bridge Art Fair, New York’,

‘AAF London’, ‘Art Chicago’,

Los Angelos Art Show’,

‘Florence Biennale’. Wie dit

allemaal te ver weg vindt kan

ook van april tot oktober dit

jaar naar het Jopie Huisman

museum, waarin hij

momenteel exposeert.

En u neemt natuurlijk een

kijkje op zijn website

www.gerardboersma.nl

27

Gerard aan het werk.

of u kijkt op zijn weblog

www.gerardboersma.blogspot.

com

Gerard bedankt voor dit

bijzondere interview en als wij

in Wytgaard de bus nemen ,

denken we: “Dit is dochs mar

moai skildere troch in

wrâldferneamde keunstner”.

Geschreven door Catrien Jorna


Brânbrief!!!!!!!!

29

Dit stikje pikte de redaksje op út it keatsboekje. De

keatsferiening ferkeart yn swier waar. Dit is de reden dat wy

hjir oandacht oan bestege hawwe op de foarkant.


ACTIVITEITENAGENDA

DO 21 APRIL

Slotmiddag

Dienstencentrum

WO 27 APRIL

Volleybalver.

Organiseert:

Hanstoernooi

19.30 uur De Golle

(Alleen voor leden)

ZA 30 APRIL

Kaatsen:

Koninginnepartij

11.30 uur jeugd

13.00 uur senioren

Sportveld

ZA 7 MEI

Oud papier

30

WO 11 MEI

SV Friesland

organiseert:

Twirreloop

Hardloopevenement

Afstanden: 2,5,10 of

15 km

Start: 19.30 uur Twirre

ZO 15 MEI

Kaatsen:

1 e ledenpartij

11.30 uur jeugd

13.00 uur senioren

Sportveld

ZO 29 MEI

Kaatsen:

2 e ledenpartij,

v.d. Heide Schilders

partij

11.30 uur jeugd

13.00 uur senioren

Sportveld


DO 2 JUNI

JCW Organiseert op

Hemelvaartsdag:

WK Buurtvoetbal

Sportveld

VR 17 JUNI

Kaatsen:

familiekaatsen

19.00 uur Sportveld

(let op! 2 spul út.

Opgave tot maandag

19.00 uur)

VR 24, ZA 25,

ZO 26 JUNI

JCW organiseert:

Clubreisje naar

Ameland voor de

oudste en middelste

clubleden

31

VR 1 JULI

Volleybalver.

Organiseert:

Stratentoernooi

Sportveld

Wilt u als vereniging of

particulier een datum

plannen. Informeer dan bij

het agendabureau of er

op die datum geen andere

activiteiten voor het dorp

zijn. Zo niet, boek uw

datum. Zo loopt niemand

elkaar in de weg. B.V.D.


32

Voor een uniek stukje vlees naar

SLAGERIJ SIXMA

Haedstrjitte 66 Reduzum

Tel. 0566-601428

- Eigen aankoop

- Eigen weiderij

- Eigen slachterij en verwerking

‘s Maandags de gehele dag open


Heeey!

Op zaterdag 26 maart organiseerden wij

weer het jaarlijkse songfestival. Ondanks de

verbouwing geen reden om het niet uitgebreid

te vieren! Liefst 56 clubleden deden verspreidt over 25

acts mee tijdens de playbackshow in het parochiezaaltje.

Het dak ging er af in het bomvol gestroomde parochiezaaltje

waar jong en oud de optredens kwamen bewonderen. Het

zaaltje was helemaal omgebouwd met een podium en een

vracht aan lichten. Iedereen kon even in de schijnwerpers

staan en hun talenten als popidool laten zien. Iedereen was

weer verkleed, deed danspasjes perfect na of kon de tekst

foutloos mee playbacken. Jullie hebben ook dit jaar weer erg

je best gedaan en dit was duidelijk te zien!

1 e Prijswinnaars

OC/MC

33

1 e Prijswinnaars JC


34

De jury, Aant Mulder en Rixt de Ruiter, koos de volgende

winnaars:

Jongste

Club

Namen Artiest Titel

1 e prijs Jort Siemonsma Kevin Rudolf Let it rock

en Michael Planting

ft. Lil Wayne

2 e prijs Linda Tichelaar Pink Fucking perfect

3 e prijs Rienk Visser Nirvana Smells like

teenspirit

Middelste

en

oudste

Club

1 e prijs Eelkje Jongbloed,

Sandra Jorna, Rixt

Feersma Hoekstra

en Jitske Jongbloed

2 e prijs Wietse-Jan van

Wijngaarden

Stefan Oedzes

en

3 e prijs Patricia Buwalda,

Anna-Marijke Jorna,

Branda Wolters,

Ilona van der

Galiën, Gerbrich

Jongbloed, Maren

van Doorn en

Marrit Feersma

Hoekstra

Namen Artiest Titel

Kinderen

voor kinderen

Nick en

Simon

Tietenlied

Pak maar

m’n hand

Tina Turner Proud Mary

Wij als jeugdclubbestuur hadden natuurlijk ook weer een

stukje voorbereid, maar het blijkt geen makkelijke opgave te

zijn om voor een zaal vol mensen alles goed te doen. Wij

hadden een lied bedacht maar het filmpje speelde zich niet

helemaal goed af! Dit vonden wij erg jammer dus voor degene

die het liedje en de videoclip nog eens goed willen


zien, zij kunnen dit doen op www.youtube.nl (onder de

naam van songfestival JCW). Dit is zeker de moeite waard!

Ook zullen de foto’s binnenkort weer verschijnen dus houdt

onze hyves en website in de gaten! Wat wij verder nog willen

vertellen is dat wij een subsidie aangevraagd hebben bij

het Nieuwe Stads Weeshuisfonds voor een nieuwe licht en

geluidinstallatie. Hiervoor hebben wij €3500,- gekregen! Ook

hebben wij een subsidie aangevraagd voor de lift in het

nieuwe jeugdhonk. Hiervoor hebben wij €7000,- gekregen

van het Oranje Fonds. Deze subsidies maken ons natuurlijk

erg blij en kunnen wij goed gebruiken!! Verder is er een

wijziging in de datum voor het Wytgaardster Kampioenschap

buurtenvoetbal. Deze is verplaatst naar Hemelvaartsdag,

namelijk donderdag 2 juni! We hopen jullie dan weer te

zien!!

Groeten van het JCW bestuur

Wytske, Sipke, Pieter, Age Wybren, Remon, Maaike, Hedzer,

Arjen, Arnold en Froukje

Nieuws over

toekomst

It Kleaster

Van de kant van

het bestuur hadden

we u graag op

deze plek willen

melden hoe het

verder gaat met It

Kleaster. Helaas

zijn er geen bijzonderheden

te melden. Het wachten is op een vergadering

op 11 april 2011, waarin betrokken partijen een besluit willen

nemen over de toekomst van It Kleaster. Daarom in het

volgende Havenpypke meer.

Bestuur It Kleaster.

35


®

Top 1 Toys & De Boer

De nummer 1 in speelgoed

De winkel voor speelgoed & huishoud

Schrans 94/96

Tel. 058-2125853

Leeuwarden
36

Lieuwenburg 182 / 184

Tel. 058-2661942

Leeuwarden

Wij zijn open op: Maandag t/m Vrijdag van 8.30 tot 18.00

en op Zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur


‘Roekelogie’

Zoals gewoonlijk lopen Michiel, Ale en Lammert tijdens hun

wandeling richting de Zwette. Het is een mooie lentedag we

kijken naar boven en zien daar allemaal roekennesten.

“Wat een rot herrie” zegt Michiel, “het lijkt wel of heel Wytgaard

onder de roeken zit”. Langs de wegen of in de bomen

en op het kerkhof, overal zitten of vliegen ze. Het lijkt net of

we als figuranten in de film ‘The Birds’ van Alfred Hitchcock

lopen. Verderop hebben ze het fietspad onder gescheten.

Het is net een kunstwerk van Van Gogh of Karel Appel. Bij

Lammert komt de oerdrift en het jagersinstinct naar boven.

“We kunnen ze natuurlijk ook met pijl en boog of met een

windbuks de bomen uit schieten”, murmelt hij wat voor zich

uit. Ik ben gek op de natuur, maar dit is wel érg veel natuur!”

“Wacht even”, zegt Ale “deze vogels zijn wel beschermd”.

Lammert zijn fantasie slaat weer eens door want

hij denkt dat de roeken ‘geprogrammeerd’ zijn door de Russen

of Bin Laden, om de macht in Wytgaard over te nemen.

Dan komen er zo’n twintig roeken als een F16-formatie over

ons heen. Het lijkt net of ze door hebben dat ze beschermd

zijn en dat ze in de bomen ons uit zitten te kraaien. Ale beweert

“dat ze al het leven uit de weilanden pikken (hij is

tenslotte onze natuurexpert) en dat al dat gedoe met kievitseieren,

helemaal geen zin heeft”. Er vliegt een aalscholver

over (ook import). Een buurman is al half overspannen

van die zwarte lefvogels.

Terwijl we langs het kerkhof lopen en Jappie de ‘joepie de

poepie’ groet brengen, denk ik dat ik de Luchtmacht basis in

Leeuwarden even opbel met de vraag: dat als de F16’s weer

richting thuisbasis komen, ze misschien even over Wytgaard

kunnen vliegen en die pedante zwarte vogels kunnen wegjagen

(dat zal ze leren). Tevreden dat we dit probleem [in

theorie] voor Wijtgaard hebben opgelost doen we nog een

,,bakkie' bij Michiel.

Lammert Hofstede

26 maart 2011

37


Carnaval

38

Na jaren was er eindelijk weer eens carnaval in Wytgaard

waar iedereen van mee mocht genieten. Dinsdag 8 maart

2011, rond 9.00 uur ging een bonte stoet carnavalvierders

door het dorp, met potten, pannen, toeters en alles wat

verder maar lawaai wilde maken. Dus een “lawaaioptocht”.

Wie nog niet wakker was zat toen gegarandeerd recht overeind

in bed. Wat was het een prachtig gezicht al die kleurig

verkleedde kinderen. Hier een opsomming van de figuren die

ik voorbij heb zien rennen, want ze gingen wel heel erg vlug.

We zagen Gothic’s, geesten, Mijnheer beer met knuppel,

boeven achtervolgd door politieagenten, prinsessen, Mega-

Mindy’s, vampiers, pop-idolen en muziekmakers, spaanse

dansers, punkers enz. Ook waren er een paar lentebodes,

aangekleed als lieve- heersbeestjes. Al deze figuren waren

voordat de optocht begon, op

school al over de catwalk gelopen

om zich helemaal te laten bewonderen.

De volgende gegevens

heb ik gekregen via een diepte

interview met één van de carnavalvierders

die niet genoemd wil

worden.

Na de optocht begon het pas

echt. In de hal van school stond

Mickel Wever klaar met muziek

om te zorgen dat, al hossend, het

dak eraf ging. Dat schijnt heel

goed gelukt te zijn. Daarna werd het piramidespel gespeeld

en vanzelfsprekend de medailles uitgedeeld. Na de middag

ging het feest gewoon door. Groep 5 t/m. 8 hebben de jongeren

vermaakt met allerhande acts, hetzij in groepjes, of

ook wel alleen. Ook dat was weer echt geslaagd en met veel

plezier gedaan. Tijdens het daarop volgende buiten spelen

mochten de oudere kinderen een jongere van buiten halen

en met hen een cakeje versieren. Dat uiteraard met smaak

door de kleinen werd opgesnoept. En toen was het toch echt

tijd om naar huis te gaan. Tot zover het interview. Wat

hoort carnaval toch bij Wytgaard. De laatste jaren hoorde je


steeds over “verkleedfeest”! Maar gelukkig heet het nu

weer carnaval. In dit van oudsher roomse dorp hoort traditiegetrouw

carnaval te zijn. Dat hebben ze hier altijd erg

goed kunnen vieren. Vroeger bij dansclub en activiteiten

commissie en later nam de jeugdclub het over, en het blijkt

maar weer dat ook de jongeren het al weer kunnen. Ik heb

in ieder geval genoten van al die glunderende gezichten. Dit

was nog eens carnaval!

Monika

K.v. Mei Elkoar Nij Libben

In moaie skinking oan ús keatsferiening. De organisaasje

fan de Wurdumer Toer Partij, in jierlikse wylde keatspartij

foar ûndernimmers op útnoeging (mannen dy’t aktyf foar it

doarp binne) hat it ôfrûne seizoen

in jildbedrach fan € 260,- oan ús

skonken.

Wy ha hjir trije nije telegraafkes,

keatsballen en twa keatswanten

foar de jeugd fan keapje kinnen.

Wy wolle de Wurdumer Toer Partij

tige betanke foar dizze skinking.

Jantje Beton werd dit jaar door KV

MENL Wytgaard/Wirdum gelopen in Wytgaard. De Jantje

Beton collecte heeft € 290,39 opgebracht. Namens KV MENL

hartelijk dank voor uw gift en de collectanten Catrien, Klaske,

Paulina, Patricia en Wiesje, bedankt voor jullie inzet!

It Bestjoer fan Mei Elkoar Nij Libben,

Andrea van Duinen

Wiesje Lemsma

Trienke Poelstra

39


Bêste minsken,

41

Mei ik, Jan Arendz, even jimme oandacht foar it folgjende:

Wy wurde as "bekinde Friezen" wolris benadere om dingen

te dwaan of ús namme earne oan te ferbinen en it is net

altyd ferstannich om dêr "JA" op te sizzen. Mar op de fraach

of ik "Ambassadeur fan Europa Kinderhulp" wurde woe,

ha ik daliks "Ja" sein. Europa Kinderhulp is in net subzydiearre

ynstelling mei sa'n 300 ûnbetelle krêften, dy't der foar

soarget dat kânsearme bern fan 5 oant 12 jier in ûnbesoarge

fâkansje krije yn Nederlân en fansels meinammen ek yn

Fryslân. De bern komme út ferskate lannen fan Europa en se

komme foaral út gesinnen, dy't it net maklik ha. Wat in

gastgesin dwaan moat is hast neat: se moatte gewoan gastgesin

wêze en der foar soargje dat sa'n bern in "waarmthúsgefoel"

hat foar in pear wiken en der wer in jier tsjinoan

kin. De gastgesinnen wurde hjiryn begelaat troch Europa

Kinderhulp. It giet om hast 3 wiken yn de simmerfakânsje.

Ik wit út eigen ûnderfining hoe prachtich it is om yn'e simmer

earne útfanhûs te wêzen yn sa'n prachtige provinsje as

Fryslân... Koartlyn wienen der yn "Spoorloos" noch bern te

sjen, dy't weromseagen op dy fantastyske tiid by in gastgesin...

De bern ferjitte it noait wer en der ûntsteane

freonskippen foar it libben...

Der is momenteel in tekoart oan gastgesinnen en de simmer

stiet alwer foar de doar. Foar mear ynformaasje kinne jimme

altyd sjen op www.europakinderhulp.nl

Foar Fryslân: Joke de Vries-Bakker tel.058-2573612

Friesland@europakinderhulp.nl

De reizen fan 2011 binne:

Bern út Frankryk CR 3 july - 22 july

Frankryk SPF 16 july - 5 augustus

Oldenburg 18 july - 5 augustus

België 18 july - 5 augustus

Schneeberg/Delitzsch 18 july - 5 augustus

Hannover 25 july - 12 augustus

Nederlân 25 july - 12 augustus


Fan Buorren 1 (Wisten jo dat..)

....dat de skoalbern tiisdei 22 maart wer wakker himmele ha en

Wytgaard der wer kreas útsjocht?

....de mannen fan de gemeente moarns al yn Wytgaard wienen

om folle sekken op te heljen mar dat der middeis noch himmele

wurde moast ?

....se by twa skoallen yn Wytgaard sekken ophelje moasten, mar

wy dochs wier mar ien skoalle hawwe?

....se dus twa kear knap yn'e war wienen?

….Wytgaard sûnt 16 maart in racebaan hat wêrby dy fan

Zandvoort in ding fan neat is?

....der aansen wedstriden hâlden wurde kinne: “Hoe hurd kin ik

troch Wytgaard ride”?

....as der net sa hurd riden wurdt, it in moaie skeelerbaan wêze

soe?

....der op ‘e Plof blomperkjes (-en) komme mei de ôfmjittings fan

in wedstriidswimbad?

....tillefoantsjes hjiroer mei de gemeente dat dit net neffens

ôfspraak is en ôfspraken dêrnei dat der werombelle wurde sil net

neikommen wurde en gjinien skynt te witten hoe’t dit sit?

....it wurk sûnder oerlis gewoan trochgiet en minsken en

ôfspraken folslein negearre wurde?

....men him ôffreget of sa mei boargers omgean wurde moat?

....it wurk op ‘e Plof noch lang net klear is, om’t de goaten op ‘e

nij oanlein wurde moatte?

....sa it der no hinne leit de bewenners aansen yn eigen hûs wol

mei swimmen begjinne kinne?

....dat yn dat gefal it wetter better brûkt wurde kin foar de

boppeneamde swimbaden?

....Saakje Brinksma yn it programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’ in

hiel âlde teepôt fan beppe taksearje liet?

....wy no hiel graach witte wolle wat er wurdich wie?

....Wenningstifting Elkien dit jier alwer alle hierwennings yn

Wytgaard skilderje wol wylst dat ferline jier krekt dien is?

....de bewenners foarhinne der sawat foar op 'e knibbels

moasten?

....wannear je soks yn it doarpsprogram meidiele it krekt liket oft

in jierlikse fervebeurt hiel normaal is?

....dêr fansels gjin bewenner yntrapet?

....dat der 26 maart op it songfestival sa fol fjoer songen waard,

dat 500 meter fierder de fonken út de skoarstien kaam?

42


....Wytgaard wer kompleet is no’t Sipke wer thús is?

....leafhawwers fan in “joint” dizze tenei bûten Wytgaard helje

moatte?

....de reden hjirfan is, dat de plysje en Omrin de Wytgaarder

weetplantaazje koartlyn yn beslach nommen en opromme ha?

Vrouwen van Nu

43

Wa tinkt dat it nei it

winterskoft in deade boel is

by de Vrouwen van Nu, hat

it goed mis. Mei in grut

ferskaat oan

ynteressegroepen is der it

hiele jier wol wat te dwaan.

De túnklub is 17 maart

begûn mei it nije

túnprogramma. Brian Kabbes is plantenkweker yn Sumar

en hat in kollum yn'e Ljouwerter Krante. Oan de hân fan

dia’s ha wy mei him in botanyske wrâldreis makke. 6

maaie: nei ‘De Tuinen van Ton ter Linden’ De Veenhoop, 23

juny: Nei de tún fan Lies en Feiko Pijst, It Heidenskip. 18

juli: De Fruittuin, Eastermar. 20 septimber: Nei ‘It

Himsterhôf Koartehimmen.

De fytsbannen kinne mar wer oppompt wurdde. It nije

seisoen fan de fytsklub stiet foar de doar. Eltse moanne in

oar rûntsje troch de omjouwing. De ôfstannen binne tusken

de 35 en 45 kilometer per kear. Fansels stekke wy

ûnderweis ek efkes oan. Opjaan yn't foar is net nedich, elts

dy't graach fytse mei, is wolkom!!!!

Op moandeitemiddei starte wy om 13.00 oere by Van Dijk.

Graach oan't sjen op ien fan ús tochtsjes, troch de tún of

op’e fyts.

(Kontaktpersoan Tjitske Spijkstra til 0566-601819)


44

SET TROCH 20 JAAR JONG

Op 6 februari vierde het seniorenkoor “Set Troch” haar

20-jarig jubileum. En dat zouden we weten ook. Nou dat is

gelukt. Wat hebben we een prachtige middag gehad en wat

hebben we genoten. We hebben geluisterd, meegezongen en

meegeklapt. En dat allemaal in een flink bezette kerk. Het

zangplezier spatte er af. Er was gezorgd voor thee en koffie

en fris en daarbij werden heerlijke eigen baksels geserveerd.

Wat zijn er weer veel vrijwilligers in actie geweest. Vier koren

is niet zomaar wat en vergt overleg, afstemming en

organisatie. En dat is duidelijk geslaagd. Het was leuk om te

zien dat een aantal zangeressen in meerdere koren meezongen,

want dan moest er even worden overgelopen.

De jubilerende leden van Set Troch kregen ieder een eigengemaakte

bloem van de leden van Sawat Suver, die heel

kunstig, maar vooral kleurig, gemaakt waren door Froukje

Andringa.

Een heel fleurig gezicht. Wytgaard kan maar wat trots zijn

op al die koren die acte de présence gaven. En niet alleen uit

Wytgaard, ook uit andere dorpen zitten er leden bij. Vooral

veel mensen uit Wurdum. Het bleek ook nu weer dat op

cultureel gebied Wytgaard en Wurdum goed samen gaan


want ook bij de beide toneelgezelschappen werkt dat al jaren.

Santykoor De Middelsee sjongers, kerkkoor Sint Cecilia

en Popkoor Sawat Suver, jullie hebben de feestelingen een

geweldig feest bezorgd waar ze uiteraard zelf een stevige

toon in hebben meegezongen en waar ze met een goed gevoel

op terug kunnen kijken. En Wytgaard weet weer eens

wat dit dorp allemaal te bieden heeft.

Vanaf deze plaats ook proficiat voor Set Troch. Ook dank

aan Jolijn de Boer die de taak van de Havenpypke fotograaf

Arnold Hoekstra had overgenomen. Ze kwam als de spreekwoordelijke

redder in de nood. Verder wil ik de complimenten

maken aan die twee jonge jochies die de hele middag

super rustig naast heit hebben gezeten en amper bewogen

en met grote ogen hebben zitten kijken wat er allemaal gebeurde.

En neem van mij aan dat het voor jongens van die

leeftijd een hele zit was. Petje af. Nadat Hennie Veenstra,

als voorzitster van Set Troch, iedereen had bedankt konden

we ons nog éénmaal overgeven aan een uitbundige samenzang

een daarna al napratend tevreden naar huis. Bedankt

allemaal voor deze fijne middag. Voor herhaling vatbaar.

Monika

45

Juf Janny’s Beukerbabbels

Sipke: “Us heit hat op’e jierdei ’n stoel (zadel) op’ e fiets

krigen”

Willy: “Us mem hie san rommelige jurk oan”

Bauke: “Wy binne oan’t boeremetten west”


Fietstocht langs de ZES W’s dorpen,

van de toeristenwaaier.

- Zelf water pompen met de handmolen.

De toeristenwaaier geeft interessante

informatie die wordt afgewisseld met

toeristische attracties zoals winkeltjes,

exposities, musea en nog veel meer.

U komt op plekken terecht waar u nog

nooit bent geweest.

Start fietstocht 09:30 uur tot 11:00 uur

bij Gasterij De Wâldwei Wergea. € 7,50

per persoon inclusief toeristenwaaier en

het overzetten met de praam naar

Warstiens. Kinderen tot en met 12 jaar

gratis. Het belooft een leuke dag te worden!!

E-mail: toeristenwaaier@live.nl

Site: www.toeristenwaaier.nl

Met extra activiteiten tijdens de route.

- tuin-atelier met expositie van schilderijen

- Spinnen en breien.

- Maak kennis met biologisch boeren.

- Met de boot naar de spinnekopmolens.

- Lamkedei met paaseieren zoeken.

- Even terug in de schoolbanken.

47


Nieuws van de Teake

Jan Roordaschool

48

Inmiddels ben ik al weer vier maanden aan het werk als

directeur en ik begin al aardig mijn draai te vinden. We zijn

als team volop in beweging. Op dit moment zijn de

10- minuten gesprekken weer achter de rug en vinden de

gesprekken voor het Voortgezet onderwijs plaats. Voor de

kinderen van groep 8 toch altijd een spannende periode.

Over een half jaar naar een nieuwe school met nieuwe mensen.

Ook komen zaken als kamp en “eindmusical” er aan.

Juf Annemieke is bevallen van een prachtige zoon. Zijn

naam is Luuk. Met moeder, vader en Luuk gaat het goed.

Wij wensen hun heel veel geluk en gezondheid toe!

Juf Ingrid en juf Ûlkje doen nu samen groep 3 en 4. Het is

fijn dat we het verlof hebben kunnen oplossen met bekend

personeel. Het zorgt voor rust binnen de school en iedereen

weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Dit is helaas

niet altijd mogelijk. Wel is het een streven om te zorgen

voor zoveel mogelijk rust. Juf Annemieke zal na de zomervakantie

weer beginnen.

Dinsdag 8 maart hebben we met z’n

allen carnaval gevierd. Mede door de

hulp van ouders was het een enorm

succes. Op woensdag is er in de

klassen nog aandacht besteed aan

As-woensdag. De één weet er meer

van dan de ander, maar wij vinden

het als school goed om aandacht te

besteden aan betekenissen van bepaalde

gebeurtenissen binnen verschillende geloven. Het

voorjaar staat voor de deur en het zonnetje begin je af en

toe weer te voelen. Na een lange winterperiode denk ik dat

veel mensen hier ook wel aan toe zijn. Je ziet langzaam de

kleuren van de natuur weer veranderen. Op naar het mooie

weer. Vanaf eind maart zullen onze gymlessen ook weer

buiten worden gegeven. Naast ons wordt nog steeds hard

gewerkt aan de Twirre. Tijdens de open dag heb ik vol bewondering

gekeken wat voor mogelijkheden dit ons geeft als


school, maar ook als dorp. Zoals ook al aangegeven in het

vorige Havenpypke is het ons streven om na de zomervakantie

een aanbod te kunnen doen voor kinderen in de leeftijd

van 0 tot 12 jaar met daarnaast ook peuteronderwijs.

Heel concreet kan ik hier nog niet over zijn.

In het volgende Havenpypke hoop ik met meer nieuws te

kunnen komen. We zien een heleboel kansen liggen voor het

dorp en de school. Ik denk dat het belangrijk is om te denken

in kansen en mogelijkheden. Problemen zijn er om op te

lossen. Dit doe je niet alleen maar met elkaar. Binnenkort

zal er ook weer een activiteitenaanbod komen vanuit de

Brede school. De kinderen kunnen zich dan weer inschrijven

voor naschoolse activiteiten. Bij de tekenactiviteiten was de

deelname enorm en we hopen dat het volgende aanbod ook

weer zal zorgen voor een hoop plezier.

Mede namens het team,

Sandra Rodenhuis,

Directeur

Eerste kievitsei

49

Op 22 maart 2011, 8.11 uur ontvingen wij

de volgende SMS: ei gevonden! Afzender

William de Ruiter. Het eerste van ons

dorp, gevonden op het perceel achter de

Finne.

Geen moment te vroeg bleek al snel, want

kort daarna meldden ook Jeen Arendz en Sietse Lap zich ter

redactie. Een felicitatie is op zijn plaats, want de prijs liegt

er niet om: de rijk gedecoreerde Sjoerd Mulder-bokaal plus

vijftien euro. Vijftien euro waarvan we hopen dat die straks

in de nieuwe Twirre met een ruk aan de bel zal worden verpatst.

Dan kijken we terug op een kort maar geslaagd seizoen,

en proosten we op een bijzondere maar wankele traditie.


Beste dorpsgenoten,

50

De ein komt yn

sicht........”

Voordat je het weet en sneller dan je denkt, geeft de kalender

“deadline kopie Havenpypke” aan. Voor mij het teken

dat ik in de pen moet om verslag te doen van de afgelopen

twee maanden. Allereerst wil ik nog even stil staan bij de

inhoud van het laatste Havenpypke. De vele positieve reacties

op de open dag heeft ons als bouwcommissie goed gedaan.

Hieruit putten we kracht om ook de laatste fase “goed

gemutst” tegemoet te gaan. Het einde komt in zicht, en je

mag best weten dat dit ons als muziek in de oren klinkt. Het

is een mooi maar intensief traject. We zitten nu in de afrondende

fase met betrekking tot de aannemers. Qua werkzaamheden

maken zij de laatste rondtrekkende bewegingen.

Nu is het voor ons zaak om bij de oplevering kritisch te blijven,

zowel bij de goedkeuring van de opdracht als bij de

financiële afhandeling. Het kan niet anders dan dat je bij

zo’n groot project met (financiële) tegenvallers te maken

krijgt. We hebben e.e.a. redelijk binnen de perken weten te

houden, maar hier en daar hebben we wel concessies moeten

doen om de vaart er in te houden. De laatste discussiepunten

kunnen we hopelijk de komende week afhandelen.

Dan weten we definitief hoe alles er voor staat. Dan is ook

duidelijk wat we aan de inrichting kunnen besteden. Al het

schilderwerk, binnen en buiten, hebben we uitbesteed aan

schildersbedrijf De Noordhoek. Om deze klus als zelfwerkzaamheid

uit te gaan voeren bleek te hoog gegrepen. Na de

oplevering (zo het nu staat op 4 april) blijven de volgende

punten openstaan die we door zelfwerkzaamheid moet invullen,

• Inrichting foyer en zalen, incl. maken en plaatsen

van de bar.

• Tegelwerk toiletgroep foyer en keuken

• Aanbrengen van de verlichting

• Inrichting en plaatsen keuken

• Inrichting peuterspeelzaal


• Inrichting kleedkamers en bergingen

• Inrichting jeugdhonk, incl. maken en plaatsen van

de bar.

• Bestratingen rondom Twirre en schoolplein + herinrichting

schoolplein.

Een aantal vaklieden uit het dorp hebben ons reeds toegezegd

hierbij te helpen, zodat we ook deze fase hopelijk tot

een goed einde kunnen brengen. Wij als bouwcommissie

gaan er nog steeds vanuit, dat we alles vóór de vakantie

kunnen afronden. De officiële opening staat dan gepland in

de maand september. De laatste loodjes zullen zeker zwaar

gaan wegen.............maar we gaan ervoor.

Tot ziens, Bouwcommissie Twirre

Deade betinking op 4 maaie 2011.

Betinke is it ferline presint stelle yn it hjoed,

mei it each op’e takomst.

Woensdagavond 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking

op het kerkhof van de St. Martinus Tsjerke te Wirdum.

Vorige jaar - 65 jaar na het einde van de Tweede

Wereldoorlog - hebben we uitgebreid stilgestaan en ”betocht”

met muziek, teksten en herinneringen. Iedere vijf jaar

willen we dat zo uitgebreid blijven doen.

In de tussen liggende jaren herdenken we “eenvoudiger”

maar zeker niet minder waardevol. We zullen ons moeten

blijven herinneren wat onderdrukking en oorlog betekenen.

We staan op 4 mei niet alleen stil bij het einde van de Tweede

Wereldoorlog maar kijken ook naar de oorlogen die er

vandaag de dag worden gevoerd en waarbij nog altijd

slachtoffers vallen.

We nodigen onze dorpsgenoten uit om op 4 mei bij deze

“deadebetinking” aanwezig te zijn en met elkaar 2 minuten

stil te zijn. Om 19.45 uur op het kerkhof van de St. Martinus

Tsjerke. Jong en oud is welkom.

Bestuur 4 maaie comitee.

51


Lentekriebels

52

Niet iedereen beleeft de lente op dezelfde manier; de ene

gaat het huis schoonmaken, de andere stapt de tuin in met

een hark en een schepje, sommigen hebben een uitbraak

van kleine bultjes van insectenbeten en een aantal volgt de

hooikoortsvoorspelling en houdt de ramen dicht. Toch

hebben ze allemaal last van dezelfde kwaal: lentekriebels.

Bij mij zijn de symptomen van deze voorjaarsziekte een

bijna niet te stuiten dwang om naar buiten te gaan. Ondanks

deze uiteenlopende gevolgen is de oorzaak hetzelfde de

natuur komt weer tot leven.

Sommige bomen, bijvoorbeeld, beginnen weer te bloeien en

op het ogenblik zijn het de wilgen die de hooikoortspatiënten

parten spelen. De uitpuilende knoppen zitten helemaal vol

met stuifmeel. Als je dichterbij komt hoor je het gezoem van

honderden hommels en bijen die deze vroege bron van

voedsel verzamelen om terug te brengen naar het nest.

Andere insecten eten rechtstreeks van de nectar die de

wilgen produceren. Dit zijn de meest in het oog springende

voorbodes van de lente: de vlinders.

Er is een aantal dat als volwassen vlinder in Nederland

overwintert. Soms vind je ze in schuurtjes of zolders,

roerloos in een donker hoekje, maar de meesten doen hun

winterslaap ergens buiten onder bladeren of in boomholtes.

De eerste die ik dit jaar heb gezien was de kleine vos, zo

genoemd neem ik aan,

omdat hij overwegend

als vosachtig rood

overkomt. Maar, zoals

vaak in de natuur, als

je goed kijkt zie je dat

hij veel meer te bieden

heeft, met als

hoogtepunt een rij

blauwe stippen in de

vorm van halve manen

langs de achterrand

van zijn vleugels.


De volgende voorjaarsvlinder die je kunt verwachten is de

dagpauwoog. De naam zegt het al: het is geen nachtvlinder

en hij heeft rondes op zijn vleugels die op de ‘ogen’ op de

staart van een pauw lijken. Maar daarmee houdt de

vergelijking op, want de oogvlekken van een pauw zijn

bedoeld om een partner te lokken, terwijl de oogvlekken van

een dagpauwoog precies de tegenovergestelde functie

hebben: om af te schrikken. Niet andere dagpauwogen maar

vogels. Tenminste dat is de algemeen geaccepteerde theorie

al vraag ik me dan af waarom er niet veel meer

dagpauwogen zijn dan andere soorten vlinders of waarom

niet alle vlinders oogvlekken hebben. Hoe dan ook, het

maakt het simpel voor ons want een vlinder met grote

oogvlekken is een dagpauwoog.

De laatste twee vroege vlinders zijn de citroenvlinder en de

gehakkelde aurelia. Ze zijn minder algemeen, maar

daardoor des de prikkelender als het om de lentekriebels

gaat. De eerste is natuurlijk geel, tenminste aan de

bovenzijde, maar als je goed kijkt zie je ook nog vier kleine

oranje stippen - op elk vleugel een, met de onderste twee

iets groter dan de bovenste. Wie weet, zijn dit de eerste

pogingen tot het vormen van oogvlekken want de

citroenvlinder ziet er erg lekker uit. Tenminste als hij vliegt,

want zijn onderzijde is eerder groen en uit lijfsbehoud zit hij

vaak met zijn vleugels dicht. De gehakkelde aurelia lijkt op

het eerste gezicht op de kleine vos, maar laat je deze kriebel

niet ontnemen door onoplettendheid. De sterk rafelige

kartelrand van zijn vleugels en het gebrek aan blauwe

stippen geven de doorslag. Ook deze soort vertoont een

sterk staaltje van overleven, niet de volwassen vlinder maar

de rups, die precies op een sliertje onsmakelijke vogelpoep

lijkt.

Wat de gehakkelde aurelia betreft is het een beetje opletten,

want vrijwel alle vlinders zien er gehakkeld uit in het vroege

voorjaar. Na een lange winter zijn ze niet op hun mooist. Pas

als deze vlinders later in het jaar voor een nieuwe generatie

hebben gezorgd krijgen we gave exemplaren te zien.

Ian Borwell

www.stukjesnatuur.nl

53


Pelgrimstocht

54

Op 25 april 2011, tweede Paasdag, is er gelegenheid om aan

een pelgrimstocht mee te doen. De tocht loopt van Wergea,

via Wytgaard, Jirnsum naar Easterwierrum. Alle parochiekerk-dorpen

van Om de Zuid zijn er bij betrokken. De route

kan in zijn geheel worden gelopen, de afstand is dan ongeveer

20 km. Het is ook mogelijk de route in etappes te lopen,

dus één of twee gedeeltes van 6 of 8 km tussen twee

parochiedorpen. Behalve in Wergea kan dus ook gestart

worden in Wijtgaard en Jirnsum. De kerk in Easterwierrum

is het eindpunt. De route volgt gedeeltelijk het Japikspad

naar Santiago de Compostella.

Indeling tijd:

- 10.00 u start in Wergea

- 12.00 u bijeenkomst/actie in

Wijtgaard 12.30 u vertrek uit

Wijtgaard

- 14.30 u bijeenkomst/actie in Jirnsum

15.00 u vertrek uit Jirnsum

- 16.30 u afsluiting in Oosterwierrum

- 17.00 u einde

In genoemde dorpen zal gelegenheid geboden worden tot

ontmoeting en er zal iets te beleven zijn in of rond de parochiekerk.

De belevenis heeft betrekking op een pelgrim. Wat

draagt een pelgrim zoal met zich mee? Hoe kun je via het

lopen van een labyrint ook een pelgrimstocht lopen? En ook

welke betekenis heeft een steen van je afgooien?

Alles staat in de lijn van een pelgrimage en in het teken van

EENVOUD. Deelname is kosteloos, er is een bus aanwezig

waarin na afloop een vrijwillige bijdrage gedaan kan worden.

Men hoeft zich van te voren niet op te geven.

De wandeling staat open voor iedereen die houdt van wandelen

en ontmoeting. Dus familie, buren, vrienden, allen

zijn welkom. Wanneer men niet in de gelegenheid is mee te


wandelen dan kan men vrijblijvend aanwezig zijn bij de bijeenkomsten

in de kerken. Ook bestaat de mogelijkheid een

ander te porren om mee te gaan, ervaringen kunnen later

met elkaar worden gedeeld. De pelgrimstocht is een unieke

gelegenheid om gemeenschap met elkaar te ervaren. Grenzen

kunnen daarbij overschreden worden.

Deze pelgrimstocht wordt georganiseerd door een groepje

mensen vanuit de vier samenwerkende parochies van

Om de Zuid. Zij hopen dat velen, jong en ouder aansluiten

en met hen meelopen.

Graag tot 25 april 2011,

Annemiek Nuiten uit Jirnsum, Jet Windig uit Wergea,

Ymkje Roorda uit Wytgaard, Piet van Putten uit Baerd,

Magda Schilder uit Bant.

Omtinken yn frijheid

55

Speciale uitgave van de Tuorkefretter

Een boek (112 blz.) met verhalen geschreven door mensen

die de oorlogsjaren in deze contreien hebben meegemaakt!

Alle inwoners van Wurdum/Swichum kregen dit gratis aangeboden

bij de herdenking van 50 jaar bevrijding in 1995.

Nadien kreeg ik vaak de vraag naar een exemplaar en dat

gebeurt nu nog steeds. In 1995 waren er geen exemplaren

meer beschikbaar maar nu zijn er door modernere technieken

mogelijkheden om enkele boeken bij te drukken. Leuk

om alsnog als cadeautje weg te geven aan familie of kennissen

in binnen- of buiten Wurdum /Swichum /Wytgaard? Wilt

u één of meerdere exemplaren, dan graag voor 1 mei a.s.

bestellen bij ondergetekende € 8,00 per stuk bij vooruitbetaling

en na verloop van tijd krijgt u bericht thuis!

Jan Kalsbeek, J. Algerasingel 25, Wurdum.


P

HUISARTSEN

L.J. Lukkes, Weidum

57

Openingstijden praktijk Werkdagen van 08.00 17.00 uur

Lunchpauze van 12.00 13.00 uur.

Woensdagmiddag gesloten

Telefoon 058-2519224

Spoedgevallen (praktijkuren) 058-2519751

Buiten praktijkuren

Dokterswacht Friesland

0900-1127112

Herhaalrecepten 058-2519773 of ga naar:

www.huisartsweidum.nl

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wirdum e.o.

Aanwezig dhr. Bartels (ma., wo. en do.)

mevr. Bruinsma (di. en vr.)

Telefoon:

8.00-17.00 uur

058-2551303

Spoedgevallen

(8.00-17.00 uur)

058-2552985

Buiten praktijkuren:

Dokterswacht Friesland 0900-1127112

Spreekuur 8.15-10.30 en 13.30 15.50 uur

Terugbel-spreekuur 13.00-13.30 uur

Huisbezoeken 11.00 tot 12.30 uur

Herhaalrecepten www.wirdum.praqtijkplus.nl

en ga naar herhaalrecepten

- Bellen voor een afspraak vóór 10.00 uur, heeft u meerdere

problemen, dan vooraf overleggen met assistente.

- Recepten van specialisten of herhaalrecepten kunt u inleveren

via de “medicijnenbrievenbus”.

- Recepten ingediend vóór 11.00 uur kunnen de volgende dag tussen 16.00

en 16.45 uur afgehaald, of na 16.00 uur thuisbezorgd worden. U wordt

verzocht om een H (halen) of B (bezorgen) op het recept te zetten.

- De bezorgkosten bedragen ½-1 euro.

- Bezorging : elke werkdag tussen 17.30-18.00 uur en 19.00-19.30 uur

door Anna-Marijke (06-14934806) en Gerbrich (06-10145657). Bij 2x niet

thuis doen ze een briefje in de bus en kunt u de medicijnen halen uit de

praktijk.

Drs. W.T. Bruinsma heeft vakantie van 3 t/m 8 mei 2011

Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou

Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 14.30 uur

en 18.30 19.00 uur

Oedsmawei 13

9001 ZJ Grou

tel.: 0566 601439


De bank van wolle

is kinne.

We zijn geen internationale bank maar wel een hele beste. Met een typisch

Friese manier van zakendoen. Dus zonder bancaire prietpraat en ingewikkelde

procedures maar recht op de man af en vooral door zee. En met glasheldere

adviezen en ferme daadkracht. frieslandbank.nl

Friesland Bank, Zaailand 108, 8911 BN Leeuwarden, telefoon (058) 299 55 99

Willen is kunnen


voor vakkundige en effectieve oplossingen

Technoklus Swart biedt u:

Goede service

Persoonlijke aanpak.

Geen voorrijkosten binnen 15 km.

Offerte voor maar 25 euro

Keurmerk computer O.K.

TECHNOKLUS

SWART

Voor al uw computer- en

elektrowerk

Technoklus Swart

Mark Swart

Meekeshof 59 in Wytgaard

Tel: 0613112219

www.technoklus-swart.nl

info@technoklus-swart.nl

More magazines by this user
Similar magazines