06.09.2013 Views

GIW-Garantie- en waarborgregeling Eengezinshuizen E.2003 - Stabu

GIW-Garantie- en waarborgregeling Eengezinshuizen E.2003 - Stabu

GIW-Garantie- en waarborgregeling Eengezinshuizen E.2003 - Stabu

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>GIW</strong>-<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>waarborgregeling</strong><br />

E<strong>en</strong>gezinswoning<strong>en</strong><br />

<strong>E.2003</strong>


© 2003 Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut Woningbouw<br />

Herzi<strong>en</strong>e druk, januari 2003<br />

Lay-out: Berkhout Grafische Ontwerp<strong>en</strong>, Harmel<strong>en</strong><br />

Druk: Koninklijke De Swart, D<strong>en</strong> Haag<br />

Bindwerk: Boekbinderij Bosboom, D<strong>en</strong> Haag


<strong>GIW</strong>-<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>waarborgregeling</strong><br />

E<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong><br />

<strong>E.2003</strong>


Inhoud<br />

Deel 1<br />

Deel 2<br />

Introductie 3<br />

Inleiding:<br />

doelstelling, organisatie <strong>en</strong> taakverdeling binn<strong>en</strong> het <strong>GIW</strong> 5<br />

- Doelstelling van het <strong>GIW</strong> 6<br />

- Tak<strong>en</strong> van het <strong>GIW</strong> 6<br />

- Tak<strong>en</strong> van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties 7<br />

Toelichting op de hoofdlijn<strong>en</strong> van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

<strong>E.2003</strong> 9<br />

1. Algeme<strong>en</strong> 10<br />

2. Hoe wordt het waarborgcertificaat verkreg<strong>en</strong>? 11<br />

3. Wanneer gaat de garantietermijn in? 11<br />

4. Wat zijn de garanti<strong>en</strong>orm<strong>en</strong>? 11<br />

5. Wat zijn de garantietermijn<strong>en</strong>? 12<br />

6. Wat zijn de garantie-uitsluiting<strong>en</strong>? 12<br />

7. Recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plicht<strong>en</strong> bij klacht<strong>en</strong> 12<br />

a. Verzoek tot herstel 13<br />

b. Verlies aansprak<strong>en</strong>; opschorting 13<br />

c. Onderzoeksplicht ondernemer 13<br />

d. Geschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> verkrijger <strong>en</strong> ondernemer 13<br />

e. Het Arbitragereglem<strong>en</strong>t 13<br />

f. Sam<strong>en</strong>vatting van de verschill<strong>en</strong>de rechtsgang<strong>en</strong><br />

8. Waarborg<strong>en</strong> van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie,<br />

13<br />

respectievelijk het <strong>GIW</strong><br />

a. Waarborg bij insolv<strong>en</strong>tie van de ondernemer om<br />

zijn verplichting<strong>en</strong> na te kom<strong>en</strong> vóór ingang<br />

14<br />

van de garantietermijn 14<br />

b. Waarborg bij gebrek<strong>en</strong> na ingang van de garantietermijn 14<br />

c. Geschill<strong>en</strong> over de waarborg 14<br />

9. Overdracht van garantie- <strong>en</strong> waarborgrecht<strong>en</strong> 15<br />

10. Slotbepaling<strong>en</strong> 15<br />

1


Deel 3<br />

Deel 4<br />

Deel 5<br />

Deel 6<br />

Deel 7<br />

Deel 8<br />

<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> E<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> <strong>E.2003</strong> 17<br />

Definities 18<br />

Algeme<strong>en</strong> 19<br />

Toepasselijkheid van deze regeling 19<br />

Afdeling l Verkrijging Waarborgcertificaat 21<br />

Afdeling ll <strong>Garantie</strong> van de ondernemer 23<br />

Afdeling lll Waarborg<strong>en</strong> van de aangeslot<strong>en</strong> Organisatie,<br />

respectievelijk het <strong>GIW</strong> 27<br />

Afdeling lV Overige bepaling<strong>en</strong> 31<br />

Slotbepaling 32<br />

Minderwerk 33<br />

De klacht<strong>en</strong>procedure bij het <strong>GIW</strong> 37<br />

1. Algeme<strong>en</strong> 38<br />

2. De klacht<strong>en</strong>procedure 38<br />

a. Verzoek tot herstel 38<br />

b. Onderzoek door de ondernemer 39<br />

c. Bemiddeling 39<br />

d. Arbitrage 39<br />

3. Hoe wordt arbitrage aangevraagd? 39<br />

4. Hoe loopt de arbitrageprocedure verder? 40<br />

5. Na de uitspraak 40<br />

6. Tijdsduur van de procedure 40<br />

7. Hoe zit het met de kost<strong>en</strong>? 41<br />

Model ’Verzoek tot herstel‘ 42<br />

Model ’Verzoek om arbitrage‘ 43<br />

Het Arbitragereglem<strong>en</strong>t 46<br />

Modell<strong>en</strong> koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst, algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e toelichting 53<br />

Termijnregeling e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> 79<br />

Model waarborgcertificaat 82<br />

2


Introductie<br />

De aankoop van e<strong>en</strong> huis is voor de meeste m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> de belangrijkste uitgave in hun lev<strong>en</strong>.<br />

Veel kopers realiser<strong>en</strong> zich echter niet dat de aankoop van e<strong>en</strong> nieuwbouwwoning (grote) risico’s<br />

met zich kan meebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Zo kan er bijvoorbeeld tijd<strong>en</strong>s de bouw iets mis gaan. De bouwondernemer kan failliet gaan, waardoor<br />

de bouw stil komt te ligg<strong>en</strong>. Ook kunn<strong>en</strong> zich na de oplevering (ernstige) bouwkundige gebrek<strong>en</strong><br />

manifester<strong>en</strong> aan het huis.<br />

Indi<strong>en</strong> u e<strong>en</strong> huis met <strong>GIW</strong>-garantie- <strong>en</strong> waarborg koopt, word<strong>en</strong> deze<br />

risico’s voor e<strong>en</strong> belangrijk deel afgedekt. Gaat de ondernemer namelijk<br />

tijd<strong>en</strong>s de bouw failliet dan zorgt het <strong>GIW</strong> er in beginsel voor dat uw<br />

huis wordt afgebouwd. Tot e<strong>en</strong> behoorlijk bedrag loopt u daarbij ge<strong>en</strong><br />

financiële risico’s. Indi<strong>en</strong> uw huis niet kan word<strong>en</strong> afgebouwd heeft u tot<br />

e<strong>en</strong> bepaald maximum recht op e<strong>en</strong> schadevergoeding. Deze waarborg<br />

van het <strong>GIW</strong> noemt m<strong>en</strong> de ‘insolv<strong>en</strong>tiewaarborg’.<br />

Wanneer zich na de oplevering bouwkundige gebrek<strong>en</strong> manifester<strong>en</strong> die<br />

onder de <strong>GIW</strong>-garantie vall<strong>en</strong>, is de ondernemer verplicht die gebrek<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> redelijke termijn te herstell<strong>en</strong>. Laat de ondernemer dit na,<br />

dan kunt u e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> onafhankelijke arbiter.<br />

De ondernemer is verplicht de uitspraak van de arbiter na te kom<strong>en</strong>. Laat<br />

hij dit na, dan kunt u e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op de zog<strong>en</strong>aamde ‘gebrek<strong>en</strong>waarborg’<br />

van het <strong>GIW</strong>. Het <strong>GIW</strong> zorgt er dan voor dat het herstel<br />

conform de uitspraak van de arbiter wordt uitgevoerd.<br />

Gelukkig behoeft het slechts in uitzonderingsgevall<strong>en</strong> zover te kom<strong>en</strong>.<br />

De bij het <strong>GIW</strong> Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties bemiddel<strong>en</strong> namelijk al in e<strong>en</strong><br />

vroeg stadium tuss<strong>en</strong> koper <strong>en</strong> ondernemer, waardoor veel problem<strong>en</strong> in<br />

de kiem kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gesmoord.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn bij het <strong>GIW</strong> aangeslot<strong>en</strong> ondernemers -<strong>en</strong> dat zijn er circa<br />

1600 verspreid over het hele land- beoordeeld op financiële draagkracht<br />

<strong>en</strong> vakbekwaamheid door één van de bij het <strong>GIW</strong> Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties.<br />

Bij het <strong>GIW</strong> aangeslot<strong>en</strong> ondernemers word<strong>en</strong> dus niet voor niets<br />

‘kwaliteitsondernemers’ g<strong>en</strong>oemd. Deze ondernemers word<strong>en</strong> door het<br />

<strong>GIW</strong> verplicht e<strong>en</strong> landelijk modelcontract te gebruik<strong>en</strong>, waarin de recht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> plicht<strong>en</strong> van partij<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wichtig zijn afgewog<strong>en</strong>. Zo ziet u dat<br />

e<strong>en</strong> <strong>GIW</strong>-waarborgcertificaat u veel zekerheid biedt.<br />

Mocht het al tot e<strong>en</strong> arbitrale procedure kom<strong>en</strong>, dan leert de praktijk dat<br />

de inspecteurs van het <strong>GIW</strong> nog e<strong>en</strong> belangrijk deel van deze rester<strong>en</strong>de<br />

problem<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> weg te bemiddel<strong>en</strong>.<br />

In dit boekje ‘E<strong>en</strong> huis met zekerheid <strong>E.2003</strong>’ vindt u de officiële tekst<strong>en</strong><br />

van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> <strong>en</strong> die van het modelcontract met<br />

de daarbij behor<strong>en</strong>de algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong>. Ook treft u de tekst aan van<br />

het Arbitragereglem<strong>en</strong>t van het <strong>GIW</strong>, alsmede van de <strong>GIW</strong>-termijnregeling.<br />

Tev<strong>en</strong>s treft u e<strong>en</strong> toelichting op de verschill<strong>en</strong>de regeling<strong>en</strong> aan.<br />

3


Om dit boekje zo praktisch mogelijk te kunn<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> is het onderverdeeld<br />

in verschill<strong>en</strong>de del<strong>en</strong>.<br />

In deel 1 word<strong>en</strong> in de inleiding de doelstelling, de organisatie <strong>en</strong> de<br />

taakverdeling binn<strong>en</strong> het <strong>GIW</strong> <strong>en</strong> de Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties<br />

kort weergegev<strong>en</strong>. U weet dan precies bij wie u met uw vrag<strong>en</strong><br />

moet zijn.<br />

In deel 2 wordt e<strong>en</strong> toelichting op de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

E<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> <strong>E.2003</strong> gegev<strong>en</strong> met verwijzing<strong>en</strong> naar de<br />

officiële tekst.<br />

In deel 3 is de officiële tekst opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Aansprak<strong>en</strong> kunt u alle<strong>en</strong> baser<strong>en</strong> op deze tekst.<br />

In deel 4 word<strong>en</strong> de mogelijkhed<strong>en</strong> van minderwerk geschetst.<br />

In deel 5 wordt informatie gegev<strong>en</strong> over de klacht<strong>en</strong>procedure <strong>en</strong> de<br />

formulier<strong>en</strong> die u daarbij di<strong>en</strong>t te gebruik<strong>en</strong>.<br />

Ook is in dit deel het Arbitragereglem<strong>en</strong>t opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

In deel 6 vindt u de tekst<strong>en</strong> van de model koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

met bijbehor<strong>en</strong>de Algem<strong>en</strong>e Voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> Algem<strong>en</strong>e toelichting.<br />

In deel 7 vindt u de Termijnregeling E<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong>.<br />

In deel 8 vindt u het model waarborgcertificaat.<br />

De regeling<strong>en</strong>, die in deel 6 <strong>en</strong> 7 staan, zijn zak<strong>en</strong>, die niet tot de <strong>Garantie</strong><strong>en</strong><br />

<strong>waarborgregeling</strong> behor<strong>en</strong>. Heeft u over deze regeling<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>, dan<br />

doet u er verstandig aan deze te stell<strong>en</strong> aan de desbetreff<strong>en</strong>de ondernemer<br />

of Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie.<br />

Ik hoop, dat na deze introductie het gebruik van dit boekje voor u wat<br />

makkelijker wordt. Maar vooral spreek ik de hoop uit, dat u veel plezier zal<br />

hebb<strong>en</strong> van het door u gekochte huis met <strong>GIW</strong>-garantie <strong>en</strong> dat u ge<strong>en</strong><br />

beroep zal hoev<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> op de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong>.<br />

De directeur<br />

N.M. Dijkhuiz<strong>en</strong><br />

4


Deel 1<br />

5


Inleiding: doelstelling, organisatie<br />

<strong>en</strong> taakverdeling binn<strong>en</strong> het <strong>GIW</strong><br />

Alvor<strong>en</strong>s inhoudelijk op de <strong>GIW</strong>-regeling<strong>en</strong> in te gaan is het noodzakelijk eerst iets over de doelstelling,<br />

de organisatie <strong>en</strong> de taakverdeling binn<strong>en</strong> het <strong>GIW</strong> op te merk<strong>en</strong>. Zo weet u bij problem<strong>en</strong> of vrag<strong>en</strong><br />

precies bij welke instantie binn<strong>en</strong> <strong>GIW</strong>-verband u moet aanklopp<strong>en</strong>.<br />

Doelstelling<br />

van het <strong>GIW</strong><br />

Tak<strong>en</strong> van het <strong>GIW</strong><br />

Het <strong>GIW</strong> heeft -sam<strong>en</strong>gevat- als doel het bevorder<strong>en</strong> van de kwaliteit van<br />

koophuiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> koopappartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in Nederland, het bevorder<strong>en</strong> van<br />

vertrouw<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> koper <strong>en</strong> ondernemer <strong>en</strong> het verschaff<strong>en</strong> van waarborg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het aanbied<strong>en</strong> van oplossing<strong>en</strong> voor het geval er iets mis gaat.<br />

In het <strong>GIW</strong>-bestuur zijn drie stroming<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordigd, namelijk:<br />

- het algeme<strong>en</strong> belang (via de Ver<strong>en</strong>iging van Nederlandse Geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>);<br />

- de bouwondernemers (via de Stichting Waarborgfonds Koopwoning<strong>en</strong>,<br />

Bouwfonds Woningbouw B.V., de Stichting Woningborg <strong>en</strong> de<br />

Stichting Landelijk <strong>Garantie</strong>fonds Woningbouw);<br />

- de consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (via de Consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>bond <strong>en</strong> de ’ver<strong>en</strong>iging eig<strong>en</strong> huis‘).<br />

De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk.<br />

Opmerking verdi<strong>en</strong>t nog dat veel geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in het kader van de kopersbescherming<br />

het bouw<strong>en</strong> met <strong>GIW</strong>-garantie verplicht hebb<strong>en</strong> gesteld.<br />

Het bestuur bepaalt de voorwaard<strong>en</strong> waaronder de Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisaties het <strong>GIW</strong>-waarborgcertificaat mog<strong>en</strong> verstrekk<strong>en</strong>. Hieronder<br />

valt onder meer het verplichte gebruik van de door het bestuur vastgestelde<br />

<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> landelijk modelcontract.<br />

Ook het Arbitragereglem<strong>en</strong>t is door het bestuur vastgesteld.<br />

Voor algem<strong>en</strong>e informatie over de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> <strong>en</strong> het<br />

modelcontract kunt u natuurlijk bij het bureau van het <strong>GIW</strong> terecht. Het<br />

bureau verzorgt ook de communicatie van het <strong>GIW</strong>.<br />

Het bureau van het <strong>GIW</strong> is gevestigd in Rotterdam. De belangrijkste taak<br />

van dit bureau vormt advisering aan het bestuur van het <strong>GIW</strong> over de te<br />

hanter<strong>en</strong> regeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> het binn<strong>en</strong> <strong>GIW</strong>-verband te voer<strong>en</strong> beleid. Met<br />

betrekking tot concrete vrag<strong>en</strong> over uw gekochte huis of uw bouwplan<br />

heeft u in de praktijk in beginsel weinig met dit bureau van do<strong>en</strong>.<br />

Daarvoor kunt u beter de betrokk<strong>en</strong> Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong>,<br />

waarvan het tak<strong>en</strong>pakket hierna wordt besprok<strong>en</strong>.<br />

In de tweede plaats speelt het bureau van het <strong>GIW</strong> e<strong>en</strong> belangrijke rol in<br />

de beslechting van geschill<strong>en</strong>, die voortvloei<strong>en</strong> uit de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

van het <strong>GIW</strong>. Het <strong>GIW</strong> stelt namelijk e<strong>en</strong> werkorganisatie<br />

aan onafhankelijke arbiters ter beschikking die over dergelijke geschill<strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> oordel<strong>en</strong>. Deze werkorganisatie bestaat uit secretariële ondersteuning<br />

met juridische <strong>en</strong> technische expertise. De bouwkundig inspec-<br />

6


Tak<strong>en</strong> van de<br />

Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisaties<br />

teur doet op verzoek van de arbiter onderzoek naar de ingedi<strong>en</strong>de<br />

klacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> br<strong>en</strong>gt hierover advies uit aan de arbiter die over het probleem<br />

moet oordel<strong>en</strong>.<br />

Met alle vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> correspond<strong>en</strong>tie over de arbitrale procedure kunt u zich<br />

tot de Afdeling Arbitrage van het <strong>GIW</strong> w<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. Voor concrete informatie<br />

over de gehele klacht<strong>en</strong>procedure verwijs ik u naar deel 5 van dit boekje.<br />

Het bureau regelt ook t<strong>en</strong> behoeve van het bestuur het toezicht <strong>en</strong> de<br />

controle op de taakuitvoering van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties.<br />

Ook is het bureau belast met de uitvoering van de zog<strong>en</strong>aamde gebrek<strong>en</strong>waarborg.<br />

Hierop kunt u e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> de ondernemer e<strong>en</strong><br />

uitgesprok<strong>en</strong> arbitraal vonnis niet nakomt.<br />

Bij het verwez<strong>en</strong>lijk<strong>en</strong> van de doelstelling van het <strong>GIW</strong> vervull<strong>en</strong> de<br />

zog<strong>en</strong>aamde Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties e<strong>en</strong> belangrijke rol.<br />

De vier Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties hebb<strong>en</strong> met het <strong>GIW</strong> e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werkingsovere<strong>en</strong>komst<br />

geslot<strong>en</strong>. Daarin is geregeld, dat zij de <strong>GIW</strong>waarborgcertificat<strong>en</strong><br />

afgev<strong>en</strong>, de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

uitvoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> de in die regeling g<strong>en</strong>oemde insolv<strong>en</strong>tiewaarborg verstrekk<strong>en</strong>.<br />

De Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties voer<strong>en</strong> onder andere de volg<strong>en</strong>de werkzaamhed<strong>en</strong><br />

uit:<br />

- beoordeling <strong>en</strong> inschrijving van onderneming<strong>en</strong> <strong>en</strong> bouwplann<strong>en</strong><br />

- steekproefsgewijze bouwplaatsbezoek<strong>en</strong><br />

- verwerving van risicodekking<br />

- verwerking van aanvrag<strong>en</strong> <strong>GIW</strong>-waarborgcertificaat<br />

- afgev<strong>en</strong> van het <strong>GIW</strong>-waarborgcertificaat<br />

- administratie <strong>en</strong> informatie-registratie<br />

- klacht<strong>en</strong>behandeling/-bemiddeling<br />

- uitvoer<strong>en</strong> van de insolv<strong>en</strong>tiewaarborg.<br />

Voor alle vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> opmerking<strong>en</strong> kunt u zich w<strong>en</strong>d<strong>en</strong> tot de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie van het <strong>GIW</strong>, die in uw koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

<strong>en</strong> op uw waarborgcertificaat is vermeld.<br />

Te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> valt aan concrete vrag<strong>en</strong> over het door u gekochte huis of het<br />

bouwplan waartoe uw huis behoort, de afgifte van het waarborgcertificaat,<br />

stagnatie tijd<strong>en</strong>s de bouw, aanvull<strong>en</strong>de bepaling<strong>en</strong> op uw<br />

koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst, de uitvoering van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>waarborgregeling</strong> <strong>en</strong>zovoorts. Ingeval van e<strong>en</strong> beroep op de <strong>GIW</strong>insolv<strong>en</strong>tiewaarborg<br />

is de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie de aan te sprek<strong>en</strong><br />

instantie.<br />

7


Er zijn binn<strong>en</strong> <strong>GIW</strong>-verband vier Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties, te wet<strong>en</strong>:<br />

Bouwfonds Woningbouw B.V.<br />

Westerdorpsstraat 66<br />

Postbus 15<br />

3870 DA Hoevelak<strong>en</strong><br />

Telefoon (033) 253 93 30<br />

Telefax (033) 253 96 85<br />

Website www.bouwfonds.nl<br />

Stichting Landelijk <strong>Garantie</strong>fonds Woningbouw (LGW)<br />

Postbus 902<br />

2800 AX Gouda<br />

Telefoon (0182) 59 29 12<br />

Telefax (0182) 59 29 49<br />

Website www.lgw.nl<br />

Stichting Waarborgfonds Koopwoning<strong>en</strong> (SWK)<br />

Westblaak 32<br />

Postbus 29160<br />

3001 GD Rotterdam<br />

Telefoon (010) 411 16 74<br />

Telefax (010) 404 77 77<br />

Website www.swk.nl<br />

Stichting Woningborg<br />

Boelekade 3<br />

Postbus 805<br />

2800 AV Gouda<br />

Telefoon (0182) 58 00 04<br />

Telefax (0182) 51 02 45<br />

Website www.woningborg.nl<br />

De inschrijving van onderneming<strong>en</strong> bij het <strong>GIW</strong> loopt via deze<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties.<br />

Zij zijn dus ’collectief‘ ingeschrev<strong>en</strong> bij het <strong>GIW</strong>. Op het waarborgcertificaat<br />

staan de betrokk<strong>en</strong> aangeslot<strong>en</strong> ondernemer <strong>en</strong> Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie vermeld.<br />

8


Deel 2<br />

9


Toelichting op de hoofdlijn<strong>en</strong> van<br />

de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> <strong>E.2003</strong><br />

1. Algeme<strong>en</strong><br />

De <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> <strong>E.2003</strong> is het resultaat van zorgvuldig<br />

overleg tuss<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de partij<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het <strong>GIW</strong>. De regeling is op<br />

juridisch verantwoorde wijze geformuleerd.<br />

Zoals met veel officiële stukk<strong>en</strong> het geval is, betek<strong>en</strong>t dit soms ook, dat<br />

zo’n officiële regeling voor de gewone lezer op e<strong>en</strong> aantal punt<strong>en</strong> niet<br />

mete<strong>en</strong> makkelijk leesbaar is. Daarom wordt in dit deel e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatting<br />

gegev<strong>en</strong> van de hoofdlijn<strong>en</strong> van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong>.<br />

De <strong>GIW</strong>-garantie houdt in dat de ondernemer zich garant stelt dat uw<br />

huis aan bepaalde bouwtechnische voorwaard<strong>en</strong> voldoet. Indi<strong>en</strong> het huis<br />

technische mankem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vertoont dan kunt u e<strong>en</strong> beroep op de <strong>GIW</strong>garantie<br />

do<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan is de ondernemer, indi<strong>en</strong> deze mankem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

onder de <strong>GIW</strong>-garantie vall<strong>en</strong>, verplicht deze te verhelp<strong>en</strong>.<br />

Wanneer de ondernemer ook na e<strong>en</strong> veroordeling door e<strong>en</strong> arbiter in<br />

gebreke blijft om de <strong>GIW</strong>-garantie na te kom<strong>en</strong>, dan is het e<strong>en</strong> geruststell<strong>en</strong>de<br />

gedachte, dat u in dat geval bij het <strong>GIW</strong> e<strong>en</strong> beroep op de<br />

<strong>GIW</strong>-waarborg, de zog<strong>en</strong>aamde gebrek<strong>en</strong>waarborg, kunt do<strong>en</strong>. Het <strong>GIW</strong><br />

zorgt er dan voor dat het arbitrale vonnis alsnog wordt uitgevoerd,<br />

zonder kost<strong>en</strong> voor u als koper.<br />

Behalve deze gebrek<strong>en</strong>waarborg k<strong>en</strong>t het <strong>GIW</strong> ook e<strong>en</strong> insolv<strong>en</strong>tiewaarborg.<br />

Deze houdt in dat wanneer e<strong>en</strong> ondernemer niet in staat is om uw<br />

huis af te bouw<strong>en</strong> (door bijvoorbeeld e<strong>en</strong> faillissem<strong>en</strong>t tijd<strong>en</strong>s de bouw)<br />

de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie nam<strong>en</strong>s het <strong>GIW</strong> ervoor zorgt dat het huis in<br />

beginsel zonder meerkost<strong>en</strong> voor u wordt afgebouwd.<br />

De regeling begint zoals gebruikelijk, met e<strong>en</strong> aantal definities. Zo word<strong>en</strong><br />

de begripp<strong>en</strong> verkrijger <strong>en</strong> garantiegerechtigde geformuleerd. De<br />

begripp<strong>en</strong> word<strong>en</strong> soms door elkaar gebruikt. Praktisch wordt hiermee<br />

de koper van e<strong>en</strong> <strong>GIW</strong>-huis bedoeld.<br />

De ondernemer, waarmee de overe<strong>en</strong>komst is geslot<strong>en</strong>, staat op het<br />

waarborgcertificaat vermeld. Dat geldt ook voor de Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie. Van groot belang is te wet<strong>en</strong> dat ingevolge artikel 1.3 de<br />

uitvoering van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> op e<strong>en</strong> zorgvuldige<br />

wijze plaatsvindt door de op het waarborgcertificaat vermelde<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie. De koper heeft vooral te mak<strong>en</strong> met die<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie. Alle<strong>en</strong> voor verzoek<strong>en</strong> om arbitrage <strong>en</strong> voor de<br />

uitvoering van de gebrek<strong>en</strong><strong>waarborgregeling</strong> zal de koper zich rechtstreeks<br />

richt<strong>en</strong> tot het <strong>GIW</strong>.<br />

10


2. Hoe wordt het<br />

waarborgcertificaat<br />

verkreg<strong>en</strong>?<br />

3. Wanneer gaat de<br />

garantietermijn in?<br />

4. Wat zijn<br />

de garanti<strong>en</strong>orm<strong>en</strong>?<br />

Na deze opmerking<strong>en</strong> van algem<strong>en</strong>e aard passeert e<strong>en</strong> aantal onderwerp<strong>en</strong><br />

die in de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> voorkom<strong>en</strong>, de revue.<br />

Er is geprobeerd de hoofdlijn<strong>en</strong> aan te houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet alle details te<br />

behandel<strong>en</strong>. Wel wordt steeds verwez<strong>en</strong> naar het desbetreff<strong>en</strong>de artikel.<br />

In artikel 3 wordt beschrev<strong>en</strong> hoe de koper van e<strong>en</strong> <strong>GIW</strong>-huis het waarborgcertificaat<br />

kan verkrijg<strong>en</strong>.<br />

De koper heeft recht op e<strong>en</strong> waarborgcertificaat van het <strong>GIW</strong> indi<strong>en</strong> de<br />

ondernemer bij het <strong>GIW</strong> is ingeschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> het huis is geaccepteerd<br />

door de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie. Dit is na te gaan op Internet<br />

www.giw.nl of bij de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie.<br />

Het belangrijkste is, dat door het verkrijg<strong>en</strong> van het waarborgcertificaat<br />

-tot e<strong>en</strong> bepaald maximum- door de koper waarborg<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong><br />

in geval de ondernemer niet aan zijn verplichting<strong>en</strong> voldoet. Deze waarborg<strong>en</strong><br />

zijn in de artikel<strong>en</strong> 11 <strong>en</strong> 12 omschrev<strong>en</strong>.<br />

Artikel 4 geeft aan, dat de afgifte van het waarborgcertificaat door de<br />

directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie kan word<strong>en</strong> geweigerd.<br />

De verkrijger <strong>en</strong> de ondernemer word<strong>en</strong> hierover geïnformeerd onder<br />

opgaaf van red<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Blijk<strong>en</strong>s artikel 5 gaat de garantietermijn drie maand<strong>en</strong> na oplevering in.<br />

Van de oplevering moet in ieder geval de ondernemer binn<strong>en</strong> 14 dag<strong>en</strong><br />

daarna opgave do<strong>en</strong> aan de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie. Die periode van<br />

drie maand<strong>en</strong> heeft met het volg<strong>en</strong>de te mak<strong>en</strong>. De bij oplevering vastgestelde<br />

tekortkoming<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vastgelegd in het zog<strong>en</strong>aamde opleveringsrapport.<br />

De ondernemer di<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong> drie maand<strong>en</strong> alle in het<br />

opleveringsrapport opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> tekortkoming<strong>en</strong> te herstell<strong>en</strong>. Eerst na<br />

deze drie maand<strong>en</strong> kan de verkrijger e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op de <strong>GIW</strong>-garantie.<br />

Dit moet word<strong>en</strong> gedaan via e<strong>en</strong> schriftelijk verzoek tot herstel, zoals<br />

bedoeld in artikel 8 van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> <strong>E.2003</strong>.<br />

In bijzondere gevall<strong>en</strong> kan de directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie<br />

bind<strong>en</strong>d vaststell<strong>en</strong> op welke datum de garantietermijn is ingegaan.<br />

Verwez<strong>en</strong> wordt naar artikel 6.<br />

De ondernemer geeft de garantie dat het huis (inclusief het tuss<strong>en</strong><br />

garantiegerechtigde <strong>en</strong> ondernemer overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> meerwerk inzake<br />

het huis) zal voldo<strong>en</strong> aan de volg<strong>en</strong>de garanti<strong>en</strong>orm<strong>en</strong>:<br />

- de Bouwbesluit-eis<strong>en</strong> voor nieuwbouwhuiz<strong>en</strong>, zoals van<br />

toepassing op de verkreg<strong>en</strong> bouwvergunning;<br />

- constructies, material<strong>en</strong>, onderdel<strong>en</strong> <strong>en</strong> installaties zijn -onder<br />

normale omstandighed<strong>en</strong>- deugdelijk <strong>en</strong> bruikbaar voor het doel<br />

waarvoor ze zijn bestemd voorzover niet uitgeslot<strong>en</strong> van garantie <strong>en</strong><br />

ook niet vall<strong>en</strong>de onder de hiervoor g<strong>en</strong>oemde garanti<strong>en</strong>orm<strong>en</strong>;<br />

- de verwarmingseis<strong>en</strong>, de bepaling<strong>en</strong> inzake de meting van de wachttijd<br />

voor warm tapwater zijn te vind<strong>en</strong> in Bijlage A van deze regeling.<br />

Ook de lijst<strong>en</strong> met garantietermijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitsluiting<strong>en</strong> van de garantie<br />

zijn in deze Bijlage A opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

11


5. Wat zijn<br />

de garantietermijn<strong>en</strong>?<br />

6. Wat zijn de<br />

garantie-uitsluiting<strong>en</strong>?<br />

7. Recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plicht<strong>en</strong><br />

bij klacht<strong>en</strong><br />

Verwez<strong>en</strong> wordt naar Bijlage A, artikel 1.<br />

In het algeme<strong>en</strong> bedraagt de garantietermijn zes jaar.<br />

Voor ernstige gebrek<strong>en</strong> aan de fundering, de hoofddraagconstructie <strong>en</strong><br />

het casco, waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt (artikel 7a:<br />

1645 BW), geldt e<strong>en</strong> garantietermijn van ti<strong>en</strong> jaar.<br />

Ook word<strong>en</strong> in dit artikel voor bepaalde onderdel<strong>en</strong> kortere garantietermijn<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>oemd. Lees dit artikel heel zorgvuldig.<br />

E<strong>en</strong> aantal zak<strong>en</strong> valt buit<strong>en</strong> de <strong>GIW</strong>-garantie. Deze word<strong>en</strong> onder meer<br />

in artikel 2 van Bijlage A g<strong>en</strong>oemd.<br />

Kort sam<strong>en</strong>gevat zijn de belangrijkste zak<strong>en</strong>, die buit<strong>en</strong> de <strong>GIW</strong>-garantie<br />

vall<strong>en</strong>:<br />

- geschill<strong>en</strong> op grond van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst, waar<br />

onder perceelsgrootte, termijnregeling, betalingsverplichting<strong>en</strong>,<br />

bouwtijd, 5%-regeling <strong>en</strong> leveringsgeschill<strong>en</strong><br />

- esthetische kwesties<br />

- gebrek<strong>en</strong> t<strong>en</strong> gevolge van eig<strong>en</strong> werkzaamhed<strong>en</strong> of die van derd<strong>en</strong>,<br />

indelingswijziging<strong>en</strong> of onjuist onderhoud<br />

- schade door storm, brand, overstroming, stuifsneeuw e.d.<br />

- voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> het huis zoals drainage, bestrating,<br />

tuinophoging, perceelscheiding, tuinmur<strong>en</strong> e.d.<br />

- glasruit<strong>en</strong> behoud<strong>en</strong>s de isoler<strong>en</strong>de werking van dubbelglas<br />

- andere wandafwerking dan stukadoorswerk, tegelwerk <strong>en</strong> schilderwerk<br />

- normale verkleuring, oppervlakteverwering <strong>en</strong> vlekvorming van<br />

material<strong>en</strong>.<br />

Met nadruk wordt gewez<strong>en</strong> op artikel 7, waarin wordt beschrev<strong>en</strong> dat<br />

de recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplichting<strong>en</strong> die ondernemer <strong>en</strong> verkrijger jeg<strong>en</strong>s elkaar<br />

hebb<strong>en</strong> uit hoofde van deze <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> de recht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> verplichting<strong>en</strong> op grond van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst niet<br />

aantast<strong>en</strong>. U <strong>en</strong> de ondernemer ruil<strong>en</strong> dus niet het <strong>en</strong>e recht in voor het<br />

andere. Deze bestaan naast elkaar.<br />

Het belangrijkste artikel is artikel 8.<br />

In deel 5 van dit boekje wordt de klacht<strong>en</strong>procedure uitvoerig beschrev<strong>en</strong>.<br />

Lees dit deel zorgvuldig. Op deze plaats wordt volstaan met het beschrijv<strong>en</strong><br />

van <strong>en</strong>kele elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, die bij e<strong>en</strong> te volg<strong>en</strong> klacht<strong>en</strong>procedure aan de<br />

orde kom<strong>en</strong>.<br />

Bij e<strong>en</strong> beroep op de <strong>GIW</strong>-garantie di<strong>en</strong>t de procedure van artikel 8 te<br />

word<strong>en</strong> gevolgd.<br />

12


Kort sam<strong>en</strong>gevat komt dit op het volg<strong>en</strong>de neer:<br />

a. Verzoek tot herstel<br />

Gebrek<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> altijd schriftelijk <strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de geld<strong>en</strong>de garantietermijn<br />

(zie Bijlage A) bij de op het waarborgcertificaat vermelde ondernemer<br />

word<strong>en</strong> gemeld met e<strong>en</strong> kopie naar de op het <strong>GIW</strong>-waarborgcertificaat<br />

vermelde Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie.<br />

In de situatie dat de ondernemer niet meer bestaat of onbek<strong>en</strong>d is di<strong>en</strong>t<br />

deze schriftelijke melding rechtstreeks aan het <strong>GIW</strong> te word<strong>en</strong> gedaan.<br />

b. Verlies aansprak<strong>en</strong>; opschorting<br />

Bij verzuim van de schriftelijke melding binn<strong>en</strong> de toepasselijke garantietermijn<br />

aan de ondernemer <strong>en</strong> de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie vervall<strong>en</strong> de<br />

aansprak<strong>en</strong>. Zie artikel 9.<br />

c. Onderzoeksplicht ondernemer<br />

Na e<strong>en</strong> schriftelijke klachtmelding moet de ondernemer de klacht onderzoek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> 4 wek<strong>en</strong> meedel<strong>en</strong> of hij herstelwerkzaamhed<strong>en</strong> gaat<br />

verricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo ja, op welke wijze <strong>en</strong> wanneer.<br />

De ondernemer mag achteraf € 70,- inclusief BTW aan inspectiekost<strong>en</strong> in<br />

rek<strong>en</strong>ing br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> hij niet aansprakelijk is op grond van de<br />

<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> of de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst.<br />

d. Geschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> verkrijger <strong>en</strong> ondernemer<br />

Zie artikel 10.<br />

Het strev<strong>en</strong> van partij<strong>en</strong> is om geschill<strong>en</strong> in minnelijk overleg op te loss<strong>en</strong>.<br />

Als dit niet lukt kan de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie desgew<strong>en</strong>st bemiddel<strong>en</strong>.<br />

Zo nodig kunn<strong>en</strong> geschill<strong>en</strong> op grond van de <strong>GIW</strong>-<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

beslecht word<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong> arbitrageprocedure bij<br />

het <strong>GIW</strong>. Hoger beroep teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> arbitraal vonnis is niet mogelijk.<br />

e. Het Arbitragereglem<strong>en</strong>t<br />

Het Arbitragereglem<strong>en</strong>t van het <strong>GIW</strong> is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in deel 5. Daarin<br />

wordt onder meer bepaald waaraan verzoeker moet voldo<strong>en</strong> om e<strong>en</strong><br />

geding aanhangig te mak<strong>en</strong>.<br />

Raadpleeg altijd eerst deel 5 in verband met de praktische aspect<strong>en</strong> van<br />

de klacht<strong>en</strong>procedure, waaronder de te gebruik<strong>en</strong> formulier<strong>en</strong>, alvor<strong>en</strong>s<br />

u e<strong>en</strong> zaak aanhangig maakt bij het <strong>GIW</strong>.<br />

f. Sam<strong>en</strong>vatting van de verschill<strong>en</strong>de rechtsgang<strong>en</strong><br />

Geschill<strong>en</strong> op grond van de <strong>GIW</strong>-<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> word<strong>en</strong><br />

beslecht door middel van e<strong>en</strong> arbitrageprocedure bij het <strong>GIW</strong>.<br />

Zak<strong>en</strong> die niet onder de <strong>GIW</strong>-<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> vall<strong>en</strong> -zie<br />

onder andere hetge<strong>en</strong> hiervoor onder punt 6 is opgemerkt- kunn<strong>en</strong> bij<br />

de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijv<strong>en</strong> in Nederland te Utrecht<br />

aanhangig word<strong>en</strong> gemaakt.<br />

Voor zover er in de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> niet is voorzi<strong>en</strong> in e<strong>en</strong><br />

bijzondere vorm van geschill<strong>en</strong>beslechting, kunn<strong>en</strong> geschill<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

voorgelegd aan de gewone rechter.<br />

13


8. Waarborg<strong>en</strong><br />

van de Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie,<br />

respectievelijk het <strong>GIW</strong><br />

a. Waarborg bij insolv<strong>en</strong>tie van de ondernemer om zijn verplichting<strong>en</strong><br />

na te kom<strong>en</strong> voor ingang van de garantietermijn<br />

Verwez<strong>en</strong> wordt naar artikel 11.<br />

Zodra de verkrijger op de hoogte is van de onmacht van de ondernemer<br />

om zijn verplichting<strong>en</strong> na te kom<strong>en</strong> door insolv<strong>en</strong>tie (faillissem<strong>en</strong>t,<br />

surséance van betaling etc.), moet dit schriftelijk aan de Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie word<strong>en</strong> gemeld.<br />

Tev<strong>en</strong>s moet de verkrijger aan de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie alle medewerking<br />

bij de afhandeling verl<strong>en</strong><strong>en</strong>. De Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie is door<br />

de verkrijger onherroepelijk gevolmachtigd om de schade te beperk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> af te handel<strong>en</strong>.<br />

De Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie zal naar eig<strong>en</strong> keuze de koper schadeloos<br />

stell<strong>en</strong> op basis van het bedrag van de bijbetaling aan e<strong>en</strong> afbouw<strong>en</strong>de<br />

ondernemer of op basis van de reeds betaalde termijn<strong>en</strong>.<br />

De schadeloosstelling is maximaal 17% van de overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> koop-/<br />

aanneemsom inclusief grond c.q. afkoopsom erfpacht <strong>en</strong> 20% als het<br />

grond van e<strong>en</strong> derde of erfpacht zonder afkoop betreft.<br />

b. Waarborg bij gebrek<strong>en</strong> na ingang van de garantietermijn<br />

Zie artikel 12.<br />

Indi<strong>en</strong> de ondernemer niet alle (herstel- <strong>en</strong>/of vergoedings-) verplichting<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> de gestelde termijn van e<strong>en</strong> arbitraal vonnis uitvoert kan de verkrijger<br />

schriftelijk e<strong>en</strong> beroep op de waarborg bij het <strong>GIW</strong> do<strong>en</strong>.<br />

Hiervoor geldt ge<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> risico.<br />

Het <strong>GIW</strong> zorgt dan voor de uitvoering van de verplichting<strong>en</strong> uit het<br />

arbitrale vonnis, maar voor nooit meer dan in totaal e<strong>en</strong> bedrag van<br />

€ 95.000,- (bedrag per 1-1-2003, daarna jaarlijks volg<strong>en</strong>s indexering verhoogd).<br />

De geld<strong>en</strong>de bedrag<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> verder onveranderd gedur<strong>en</strong>de<br />

de duur van de waarborg. Binn<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorwaard<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele expliciet g<strong>en</strong>oemde kost<strong>en</strong> voor vergoeding in<br />

aanmerking kom<strong>en</strong>.<br />

In artikel 12.6 staat beschrev<strong>en</strong>, wanneer de recht<strong>en</strong> uit de waarborg<br />

vervall<strong>en</strong>. Die recht<strong>en</strong> vervall<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> de verkrijger niet binn<strong>en</strong> twee<br />

jaar na e<strong>en</strong> verzoek tot herstel e<strong>en</strong> geschil aanhangig heeft gemaakt, <strong>en</strong><br />

indi<strong>en</strong> de verkrijger niet binn<strong>en</strong> één jaar na e<strong>en</strong> arbitraal vonnis e<strong>en</strong><br />

schriftelijk beroep op de waarborg heeft gedaan.<br />

c. Geschill<strong>en</strong> over de waarborg<br />

Zie artikel 13.<br />

Het strev<strong>en</strong> van partij<strong>en</strong> is om geschill<strong>en</strong> in minnelijk overleg op te loss<strong>en</strong>.<br />

Zo nodig kunn<strong>en</strong> geschill<strong>en</strong> over de uitvoering van de <strong>waarborgregeling</strong><br />

op grond van artikel 11 <strong>en</strong> 12 word<strong>en</strong> beslecht door de gewone rechter.<br />

14


9. Overdracht van<br />

<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong><br />

waarborgrecht<strong>en</strong><br />

10. Slotbepaling<strong>en</strong><br />

De overdracht van <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> waarborgrecht<strong>en</strong> is geregeld in artikel 14.<br />

De garantie <strong>en</strong> waarborg gaan in principe van rechtswege over op e<strong>en</strong><br />

opvolg<strong>en</strong>de eig<strong>en</strong>aar. E<strong>en</strong> opvolg<strong>en</strong>de eig<strong>en</strong>aar zal bij e<strong>en</strong> beroep op de<br />

garantie <strong>en</strong> waarborg moet<strong>en</strong> bewijz<strong>en</strong>, dat hij eig<strong>en</strong>aar van e<strong>en</strong> <strong>GIW</strong><br />

garantiehuis is <strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de toepasselijke garantietermijn<strong>en</strong> handelt.<br />

De opvolg<strong>en</strong>de eig<strong>en</strong>aar moet voldo<strong>en</strong> aan de definitie als bedoeld in<br />

de garantieregeling.<br />

In artikel 15.1 is vastgelegd, dat geschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de ondernemer, de<br />

verkrijger, de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie <strong>en</strong>/of het <strong>GIW</strong> voor zover in deze<br />

regeling niet anders wordt bepaald, door de gewone rechter word<strong>en</strong><br />

beslecht.<br />

T<strong>en</strong>slotte is de ingangsdatum van de regeling g<strong>en</strong>oemd (artikel 15.2).<br />

15


Deel 3<br />

17


<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> voor<br />

e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> <strong>E.2003</strong><br />

Definities<br />

Stichting<br />

de Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut Woningbouw (<strong>GIW</strong>) gevestigd te Rotterdam;<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie<br />

e<strong>en</strong> organisatie die met het <strong>GIW</strong> e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst heeft tot het door<br />

de organisatie afgev<strong>en</strong> van waarborgcertificat<strong>en</strong> van het <strong>GIW</strong> <strong>en</strong> het uitvoer<strong>en</strong><br />

van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> <strong>en</strong> het verstrekk<strong>en</strong> van de<br />

in de regeling g<strong>en</strong>oemde insolv<strong>en</strong>tiewaarborg;<br />

Ondernemer<br />

e<strong>en</strong> ondernemer, die is ingeschrev<strong>en</strong> in het register van ingeschrev<strong>en</strong><br />

onderneming<strong>en</strong> van het <strong>GIW</strong> <strong>en</strong> voor wat betreft artikel 3 <strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de<br />

mede de ondernemer die t<strong>en</strong> tijde van de aanvraag van het waarborgcertificaat<br />

stond ingeschrev<strong>en</strong>;<br />

Register van ingeschrev<strong>en</strong> onderneming<strong>en</strong><br />

het door het <strong>GIW</strong> bijgehoud<strong>en</strong> register, waarin alle ondernemers zijn<br />

ingeschrev<strong>en</strong>, die bij de verschill<strong>en</strong>de Aangeslot<strong>en</strong> Organisaties zijn ingeschrev<strong>en</strong>;<br />

Verkrijger<br />

de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met e<strong>en</strong> ondernemer e<strong>en</strong><br />

overe<strong>en</strong>komst is aangegaan tot de bouw of levering van e<strong>en</strong> te bouw<strong>en</strong><br />

of nieuw gebouwd huis;<br />

<strong>Garantie</strong>gerechtigde<br />

de verkrijger in de zin van deze regeling, dan wel deg<strong>en</strong>e die anderszins<br />

ingevolge deze regeling de recht<strong>en</strong> van die verkrijger, welke uit deze<br />

regeling voortvloei<strong>en</strong>, kan uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>;<br />

Huis<br />

- e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>gezinshuis bestemd tot perman<strong>en</strong>te bewoning of gebruik<br />

door de verkrijger, met inbegrip van ev<strong>en</strong>tueel aangebouwde of<br />

geïntegreerde werk-/praktijk-/bedrijfsruimte voor zover de waarde<br />

daarvan niet meer is dan 50% van de totale koopprijs (exclusief<br />

grondprijs c.q. afkoopsom erfpacht) v.o.n.;<br />

dan wel<br />

- e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>gezinshuis dat niet bestemd is voor perman<strong>en</strong>te bewoning of<br />

gebruik door de verkrijger, maar wordt aangew<strong>en</strong>d als vakantie-/<br />

recreatie- of tweede woning;<br />

18


Algeme<strong>en</strong><br />

Toepasselijkheid<br />

van deze regeling<br />

Register van ingeschrev<strong>en</strong> woning<strong>en</strong><br />

het door het <strong>GIW</strong> bijgehoud<strong>en</strong> register waarin de huiz<strong>en</strong> zijn ingeschrev<strong>en</strong>,<br />

die onder deze regeling word<strong>en</strong> uitgevoerd <strong>en</strong> geleverd;<br />

Standaardovere<strong>en</strong>komst<br />

de door het <strong>GIW</strong> vastgestelde <strong>en</strong> uitgegev<strong>en</strong> model-overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

voor de bouw of levering van e<strong>en</strong> huis met de daartoe behor<strong>en</strong>de algem<strong>en</strong>e<br />

voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> toelichting;<br />

<strong>Garantie</strong>norm<strong>en</strong><br />

de in artikel 6 omschrev<strong>en</strong> norm<strong>en</strong>, waaraan e<strong>en</strong> huis moet voldo<strong>en</strong>;<br />

Artikel 1<br />

1.1 De ondernemer neemt op zich de huiz<strong>en</strong>, die zijn ingeschrev<strong>en</strong><br />

in het Register van ingeschrev<strong>en</strong> woning<strong>en</strong>, te bouw<strong>en</strong> of te<br />

lever<strong>en</strong> <strong>en</strong> te garander<strong>en</strong> <strong>en</strong> te do<strong>en</strong> waarborg<strong>en</strong> zoals hierna is<br />

bepaald.<br />

1.2 Het <strong>GIW</strong> draagt t<strong>en</strong> behoeve van de garantiegerechtigd<strong>en</strong> zorg<br />

voor e<strong>en</strong> zorgvuldige uitvoering van deze regeling, het verstrekk<strong>en</strong><br />

van de in deze regeling g<strong>en</strong>oemde waarborg<strong>en</strong> alsmede de<br />

verkrijging <strong>en</strong> het beheer van achterligg<strong>en</strong>de zekerhed<strong>en</strong> ter zake.<br />

1.3 Ter uitvoering van het in artikel 1.2 bepaalde kan het <strong>GIW</strong> e<strong>en</strong><br />

overe<strong>en</strong>komst sluit<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie. E<strong>en</strong><br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie als vermeld op e<strong>en</strong> waarborgcertificaat is<br />

jeg<strong>en</strong>s de desbetreff<strong>en</strong>de garantiegerechtigde gehoud<strong>en</strong> deze<br />

regeling zorgvuldig uit te voer<strong>en</strong>, alsmede de in deze regeling<br />

g<strong>en</strong>oemde insolv<strong>en</strong>tiewaarborg te verstrekk<strong>en</strong>. De garantiegerechtigde<br />

kan aansprak<strong>en</strong> uit de insolv<strong>en</strong>tiewaarborg als<br />

bedoeld in artikel 11 uitsluit<strong>en</strong>d geld<strong>en</strong>d mak<strong>en</strong> jeg<strong>en</strong>s de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie.<br />

Artikel 2<br />

2.1 Deze regeling is van toepassing voor verkrijgers van huiz<strong>en</strong> als<br />

gedefinieerd in deze regeling. In afwijking hiervan kan het<br />

bestuur van het <strong>GIW</strong> categorieën verkrijgers <strong>en</strong>/of huiz<strong>en</strong> aanwijz<strong>en</strong><br />

waarvoor deze regeling niet van toepassing is. E<strong>en</strong><br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie kan voor huiz<strong>en</strong>, te bouw<strong>en</strong> door bij de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie ingeschrev<strong>en</strong> ondernemers, bepal<strong>en</strong><br />

dat deze regeling niet van toepassing is indi<strong>en</strong> het gaat om e<strong>en</strong><br />

huis met aangebouwde of geïntegreerde werk-, praktijk- of<br />

bedrijfsruimte <strong>en</strong>/of om e<strong>en</strong> als tweede, vakantie- of recreatiewoning<br />

bestemd huis.<br />

19


2.2 Deze regeling is niet van toepassing op huiz<strong>en</strong>, waarvan de<br />

ondernemer de bouw heeft aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong> naar bestek <strong>en</strong> bouwtek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

die door zijn opdrachtgever ter beschikking zijn<br />

gesteld, waarbij tev<strong>en</strong>s directie wordt gevoerd. E<strong>en</strong> Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie kan voor bij haar ingeschrev<strong>en</strong> ondernemers afwijk<strong>en</strong><br />

van de vor<strong>en</strong>staande bepaling.<br />

20


Afdeling I: Verkrijging Waarborgcertificaat<br />

Waarborgcertificaat<br />

verkrijger<br />

Artikel 3<br />

3.1 De verkrijger, van e<strong>en</strong> in het Register van ingeschrev<strong>en</strong> woning<strong>en</strong><br />

ingeschrev<strong>en</strong> huis, heeft recht op afgifte van e<strong>en</strong> waarborgcertificaat,<br />

met inachtneming van hetge<strong>en</strong> daaromtr<strong>en</strong>t in de<br />

artikel<strong>en</strong> 3 <strong>en</strong> 4 is bepaald.<br />

3.2 De ondernemer is verplicht om e<strong>en</strong> door hem ondertek<strong>en</strong>de aanvrage<br />

voor e<strong>en</strong> waarborgcertificaat bij de Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie in te di<strong>en</strong><strong>en</strong> binn<strong>en</strong> twee wek<strong>en</strong> nadat tuss<strong>en</strong> hem <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> verkrijger e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst tot bouw <strong>en</strong>/of levering van e<strong>en</strong><br />

huis tot stand is gekom<strong>en</strong>.<br />

3.3 Binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> termijn van vier wek<strong>en</strong> na de totstandkoming van de<br />

overe<strong>en</strong>komst kan de verkrijger e<strong>en</strong> zelfde aanvraag do<strong>en</strong>, maar<br />

die bevoegdheid ontheft de ondernemer niet van de aan deze in<br />

artikel 3.2 opgelegde verplichting.<br />

3.4 De aanvraag door de ondernemer zal geschied<strong>en</strong> op daartoe door<br />

de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie opgestelde formulier<strong>en</strong>, onder bijvoeging<br />

van e<strong>en</strong> afschrift van de door partij<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst.<br />

3.5 De directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie zal binn<strong>en</strong> vier<br />

wek<strong>en</strong> na ontvangst van de aanvraag aan de verkrijger e<strong>en</strong><br />

waarborgcertificaat verstrekk<strong>en</strong> onder afgifte van e<strong>en</strong> duplicaat<br />

aan de ondernemer.<br />

3.6 Indi<strong>en</strong> het huis nog niet is ingeschrev<strong>en</strong> in het Register van<br />

ingeschrev<strong>en</strong> woning<strong>en</strong>, begint de in artikel 3.5 g<strong>en</strong>oemde termijn<br />

eerst te lop<strong>en</strong> op het mom<strong>en</strong>t dat het huis is ingeschrev<strong>en</strong> in<br />

het Register. De directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie zal de<br />

ondernemer <strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong> verkrijger(s) tuss<strong>en</strong>tijds op de hoogte<br />

houd<strong>en</strong> in verband met de aanvraag.<br />

3.7 Door afgifte van e<strong>en</strong> waarborgcertificaat aan de verkrijger ontvangt<br />

hij de waarborg<strong>en</strong> die in afdeling III van deze regeling zijn<br />

omschrev<strong>en</strong>, vanaf de datum waarop de aanvraag voor het waarborgcertificaat<br />

door de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie is ontvang<strong>en</strong>.<br />

21


Afgifte-weigering<br />

waarborgcertificaat<br />

Artikel 4<br />

Indi<strong>en</strong> het huis op het mom<strong>en</strong>t van aanvraag nog niet is ingeschrev<strong>en</strong><br />

in het Register, word<strong>en</strong> de waarborg<strong>en</strong> echter eerst<br />

verkreg<strong>en</strong> vanaf het mom<strong>en</strong>t dat het huis is ingeschrev<strong>en</strong> in<br />

het Register.<br />

Indi<strong>en</strong> de inschrijving van e<strong>en</strong> huis in het Register wordt doorgehaald<br />

heeft dit ge<strong>en</strong> gevolg<strong>en</strong> voor de verkrijger voor wie vóór<br />

de doorhaling e<strong>en</strong> aanvraag tot afgifte van e<strong>en</strong> waarborgcertificaat<br />

door de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie is ontvang<strong>en</strong> conform het in dit<br />

artikel 3 bepaalde.<br />

4.1 De directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie kan de afgifte van<br />

het waarborgcertificaat weiger<strong>en</strong>:<br />

a. indi<strong>en</strong> de aanvraag niet tijdig is gedaan;<br />

b. indi<strong>en</strong> de aanvraag e<strong>en</strong> huis betreft, dat op de dag van het<br />

aangaan van de overe<strong>en</strong>komst niet ingeschrev<strong>en</strong> was in het<br />

Register van ingeschrev<strong>en</strong> woning<strong>en</strong> <strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> sprake is van<br />

de situatie als bedoeld in artikel 3.7.;<br />

c. indi<strong>en</strong> de overe<strong>en</strong>komst niet is aangegaan door middel van de<br />

door het <strong>GIW</strong> vastgestelde standaardovere<strong>en</strong>komst.<br />

4.2 Indi<strong>en</strong> de directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie de afgifte van<br />

e<strong>en</strong> waarborgcertificaat weigert, zal hij de weigering uiterlijk 4<br />

wek<strong>en</strong> na ontvangst van de aanvraag onder opgave van red<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

bij aangetek<strong>en</strong>de brief, met handtek<strong>en</strong>ing retour, ter k<strong>en</strong>nis<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de ondernemer <strong>en</strong> de verkrijger.<br />

4.3 Indi<strong>en</strong> het huis op het mom<strong>en</strong>t van de aanvraag nog niet is<br />

ingeschrev<strong>en</strong> in het Register van ingeschrev<strong>en</strong> woning<strong>en</strong>, begint<br />

de in artikel 4.2 g<strong>en</strong>oemde termijn eerst te lop<strong>en</strong> op het mom<strong>en</strong>t<br />

dat de directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie heeft beslot<strong>en</strong> al<br />

dan niet tot inschrijving over te gaan. De directeur van de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie zal de ondernemer <strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong><br />

verkrijger(s) tuss<strong>en</strong>tijds op de hoogte houd<strong>en</strong> in verband met de<br />

aanvrage(n).<br />

22


Afdeling II: <strong>Garantie</strong> van de ondernemer<br />

Ingaan garantietermijn Artikel 5<br />

5.1 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binn<strong>en</strong> veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> nadat<br />

de ondernemer e<strong>en</strong> huis waarop deze regeling van toepassing is<br />

volg<strong>en</strong>s de standaardovere<strong>en</strong>komst van het <strong>GIW</strong> heeft opgeleverd,<br />

zal hij daarvan met datumvermelding schriftelijk opgave do<strong>en</strong><br />

aan de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie.<br />

5.2 De verkrijger heeft dezelfde verplichting om de in artikel 5.1<br />

g<strong>en</strong>oemde opgave te do<strong>en</strong> als de ondernemer.<br />

5.3 De garantietermijn gaat in drie maand<strong>en</strong> na de oplevering.<br />

5.4 Indi<strong>en</strong> de opgav<strong>en</strong> van de ondernemer <strong>en</strong> de verkrijger van elkaar<br />

verschill<strong>en</strong>, de opgave van e<strong>en</strong> van h<strong>en</strong> of van beid<strong>en</strong> achterwege<br />

blijft, dan wel de opgave van e<strong>en</strong> van h<strong>en</strong> of van beid<strong>en</strong> onvolledig<br />

is of niet in overe<strong>en</strong>stemming met de waarheid, stelt de<br />

directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie bind<strong>en</strong>d vast of, <strong>en</strong> zo<br />

ja op welke datum de garantietermijn in de zin van deze regeling<br />

is ingegaan, welke beslissing door hem bij aangetek<strong>en</strong>de brief, met<br />

bericht handtek<strong>en</strong>ing retour, aan de ondernemer <strong>en</strong> de verkrijger<br />

ter k<strong>en</strong>nis zal word<strong>en</strong> gebracht.<br />

5.5 Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> huis waarvoor nog ge<strong>en</strong> verkrijger bek<strong>en</strong>d is,<br />

gereed is gekom<strong>en</strong> voor oplevering, stelt de directeur van de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie bind<strong>en</strong>d vast of op de door de ondernemer<br />

opgegev<strong>en</strong> datum de garantietermijn in de zin van deze<br />

regeling in gaat c.q. is ingegaan.<br />

De ondernemer zal daartoe, zodra het huis naar zijn m<strong>en</strong>ing<br />

gereed is gekom<strong>en</strong> voor oplevering, daarvan terstond opgave do<strong>en</strong><br />

aan de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie door middel van het daartoe<br />

strekk<strong>en</strong>de standaardformulier (datumverklaring) van de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie.<br />

De directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie kan naar aanleiding<br />

van deze opgave het huis inspecter<strong>en</strong> of do<strong>en</strong> inspecter<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

kost<strong>en</strong> van die inspectie aan de ondernemer in rek<strong>en</strong>ing br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie zal de ondernemer<br />

binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maand na ontvangst van vor<strong>en</strong>bedoelde opgave, per<br />

aangetek<strong>en</strong>de brief, met handtek<strong>en</strong>ing retour, van zijn beslissing<br />

in k<strong>en</strong>nis stell<strong>en</strong>.<br />

23


<strong>Garantie</strong>,<br />

garanti<strong>en</strong>orm<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

garantietermijn<br />

5.6 De opgav<strong>en</strong>, respectievelijk de beslissing van de directeur van de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie, di<strong>en</strong><strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d ter vaststelling van<br />

de dag van ingang van de garantietermijn, zodat de ondernemer<br />

noch teg<strong>en</strong>over de verkrijger noch teg<strong>en</strong>over de Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie door die opgav<strong>en</strong> of beslissing zal zijn gedechargeerd<br />

voor de staat, waarin het huis zich bevindt.<br />

Artikel 6<br />

6.1 De ondernemer garandeert aan de verkrijger, met wie hij onder<br />

toepassing van deze regeling e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst tot bouw of<br />

levering van e<strong>en</strong> huis is aangegaan, dat het huis zal voldo<strong>en</strong> aan<br />

de hierna g<strong>en</strong>oemde garanti<strong>en</strong>orm<strong>en</strong>.<br />

6.2 Gegarandeerd wordt, dat de toegepaste constructies, material<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> onderdel<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de installaties, onder redelijkerwijs te voorzi<strong>en</strong>e<br />

externe omstandighed<strong>en</strong> deugdelijk zijn <strong>en</strong> bruikbaar voor<br />

het doel waarvoor ze zijn bestemd; e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander voor zover in<br />

deze regeling ter zake ge<strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

6.3 Het huis voldoet aan de voor het desbetreff<strong>en</strong>de huis toepasselijke<br />

eis<strong>en</strong> voor nieuwbouw gesteld in het Bouwbesluit1) .<br />

6.4.1 De Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie is bevoegd om op verzoek van e<strong>en</strong><br />

ondernemer in het kader van experim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in het belang van de<br />

volkshuisvesting huiz<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of technische constructies onder de<br />

werking van deze <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> te accepter<strong>en</strong>,<br />

die afwijk<strong>en</strong> van de geld<strong>en</strong>de technische eis<strong>en</strong> uit deze <strong>Garantie</strong><strong>en</strong><br />

<strong>waarborgregeling</strong>. De Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie kan aan e<strong>en</strong><br />

acceptatie voorwaard<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>, die waarborg<strong>en</strong> dat het niveau<br />

gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke eis.<br />

6.4.2 Het Bouwbesluit ligt gedur<strong>en</strong>de de gehele garantietermijn<br />

voor de verkrijger ter inzage bij de ondernemer <strong>en</strong> bij de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie.<br />

6.5 In de bij deze overe<strong>en</strong>komst behor<strong>en</strong>de bijlage A zijn de garantietermijn<strong>en</strong><br />

voor verschill<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong> van het huis <strong>en</strong> uitsluiting<strong>en</strong><br />

van de garantie, alsmede de eis<strong>en</strong> met betrekking tot<br />

verwarmingsinstallaties al dan niet gecombineerd met warmwaterinstallaties,<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Het bestuur van het <strong>GIW</strong> of e<strong>en</strong><br />

Commissie waaraan deze bevoegdheid is gedelegeerd is bevoegd<br />

deze bijlage aan de eis<strong>en</strong> der tijd <strong>en</strong> de stand der wet<strong>en</strong>schap aan<br />

te pass<strong>en</strong>. Op de rechtsverhouding van partij<strong>en</strong> is van toepassing<br />

de bijlage die gold t<strong>en</strong> tijde van de planacceptatie door de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie.<br />

6.6 Het huis zal de indeling hebb<strong>en</strong> die tuss<strong>en</strong> de ondernemer <strong>en</strong><br />

de verkrijger is overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong>. De indeling, die onder verantwoordelijkheid<br />

van de ondernemer is of zal word<strong>en</strong> uitgevoerd,<br />

zal voldo<strong>en</strong> aan de daarvoor geld<strong>en</strong>de eis<strong>en</strong> van het Bouwbesluit.<br />

24


Verzoek tot herstel<br />

Verlies aansprak<strong>en</strong>,<br />

opschorting<br />

Geschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> verkrijger<br />

<strong>en</strong> ondernemer<br />

Artikel 7<br />

De recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplichting<strong>en</strong> uit hoofde van deze <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

lat<strong>en</strong> de overige recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplichting<strong>en</strong>, die de ondernemer<br />

<strong>en</strong> de verkrijger jeg<strong>en</strong>s elkaar hebb<strong>en</strong> ingevolge de tuss<strong>en</strong> h<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong><br />

(koop-/aannemings)overe<strong>en</strong>komst, onverlet.<br />

Artikel 8<br />

8.1 De verkrijger di<strong>en</strong>t zo spoedig mogelijk na ontdekking van e<strong>en</strong><br />

(technisch) gebrek dat onder de <strong>GIW</strong>-garantie valt de ondernemer<br />

daarvan schriftelijk <strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de toepasselijke garantietermijn op<br />

de hoogte te stell<strong>en</strong> met het verzoek om tot herstel over te gaan.<br />

Binn<strong>en</strong> uiterlijk 4 wek<strong>en</strong> na het verzoek tot herstel van de verkrijger<br />

deelt de ondernemer schriftelijk aan de verkrijger mede of hij het<br />

gebrek onder garantie erk<strong>en</strong>t <strong>en</strong> welke herstelwerkzaamhed<strong>en</strong> hij<br />

gaat verricht<strong>en</strong>. De verkrijger zal de ondernemer toelat<strong>en</strong> om<br />

onderzoek naar de gesignaleerde gebrek<strong>en</strong> te verricht<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> de ondernemer het gebrek onder garantie erk<strong>en</strong>t zal hij de<br />

herstelwerkzaamhed<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s binn<strong>en</strong> 4 wek<strong>en</strong> na deze<br />

schriftelijke mededeling uitvoer<strong>en</strong>. De ondernemer is (behoud<strong>en</strong>s<br />

overmacht of weersomstandighed<strong>en</strong>) in verzuim indi<strong>en</strong> hij deze<br />

verplichting<strong>en</strong> niet of niet tijdig nakomt.<br />

8.2 E<strong>en</strong> kopie van het verzoek tot herstel stuurt de verkrijger aan de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie.<br />

8.3 Indi<strong>en</strong> achteraf blijkt, dat aan het verzoek tot herstel ge<strong>en</strong> sch<strong>en</strong>ding<br />

van e<strong>en</strong> garanti<strong>en</strong>orm of ge<strong>en</strong> sch<strong>en</strong>ding van de contractuele<br />

aansprakelijkheid uit de tuss<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

t<strong>en</strong> grondslag lag, is de ondernemer gerechtigd om<br />

aan de garantiegerechtigde e<strong>en</strong> bedrag aan inspectiekost<strong>en</strong> ad<br />

€ 70,- inclusief BTW in rek<strong>en</strong>ing te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

8.4 Ingeval van faillissem<strong>en</strong>t, liquidatie of ontst<strong>en</strong>t<strong>en</strong>is van de ondernemer,<br />

di<strong>en</strong>t de verkrijger het verzoek tot herstel rechtstreeks aan<br />

het <strong>GIW</strong> te richt<strong>en</strong>, zulks onder overlegging van de nodige relevante<br />

gegev<strong>en</strong>s.<br />

Artikel 9<br />

Buit<strong>en</strong> de toepasselijke garantietermijn kan de verkrijger ge<strong>en</strong> beroep op<br />

de garantie meer do<strong>en</strong>.<br />

Artikel 10<br />

10.1 Verkrijger <strong>en</strong> ondernemer zull<strong>en</strong> er naar strev<strong>en</strong> geschill<strong>en</strong> naar<br />

aanleiding van c.q. voortvloei<strong>en</strong>d uit deze regeling, in minnelijk<br />

overleg op te loss<strong>en</strong>. Ieder der partij<strong>en</strong> kan zich desgew<strong>en</strong>st w<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

tot de directeur van de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie met het verzoek<br />

om tuss<strong>en</strong> h<strong>en</strong> te bemiddel<strong>en</strong>. De directeur kan ook ambtshalve<br />

bemiddeling voorstell<strong>en</strong>.<br />

25


10.2 Alle geschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de ondernemer <strong>en</strong> de verkrijger naar aanleiding<br />

van de garantie- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong>, daaronder begrep<strong>en</strong><br />

vordering<strong>en</strong> tot nakoming, ontbinding <strong>en</strong> schadevergoeding,<br />

word<strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d bij wege van arbitrage met inachtneming van<br />

het Arbitragereglem<strong>en</strong>t van het <strong>GIW</strong>, zoals dat luidt op de datum<br />

van aanhangig mak<strong>en</strong> van het geschil, beslecht. Hoger beroep<br />

teg<strong>en</strong> het arbitrale vonnis is niet mogelijk.<br />

26


Afdeling III: Waarborg<strong>en</strong> van de Aaangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie, respectievelijk het <strong>GIW</strong><br />

Waarborg van de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie<br />

in geval van insolv<strong>en</strong>tie<br />

van de ondernemer<br />

voor ingang van de<br />

garantietermijn<br />

Artikel 11<br />

11.1 De verkrijger zal zo spoedig mogelijk <strong>en</strong> uiterlijk binn<strong>en</strong> 14 dag<strong>en</strong><br />

nadat hem de insolv<strong>en</strong>tie van de ondernemer bek<strong>en</strong>d is geword<strong>en</strong>,<br />

daarvan schriftelijk aan de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie melding<br />

mak<strong>en</strong>.<br />

11.2 Ingevolge deze regeling geld<strong>en</strong> als insolv<strong>en</strong>tie uitsluit<strong>en</strong>d:<br />

a. faillissem<strong>en</strong>t;<br />

b. gerechtelijk akkoord;<br />

c. onderhands akkoord met alle of de meerderheid der schuldeisers;<br />

d. het geval dat voldo<strong>en</strong>de feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> omstandighed<strong>en</strong> zijn<br />

kom<strong>en</strong> vast te staan, waaruit blijkt dat de ondernemer zijn<br />

betaling<strong>en</strong> heeft gestaakt <strong>en</strong> in e<strong>en</strong> toestand verkeert welke<br />

in feite overe<strong>en</strong>komt met één der sub a t/m c g<strong>en</strong>oemde<br />

gevall<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> t<strong>en</strong> gevolge van molest 2) één van de sub a t/m d g<strong>en</strong>oemde<br />

situaties is ontstaan, wordt dit niet aangemerkt als insolv<strong>en</strong>tie in<br />

de zin van deze regeling.<br />

11.3 Indi<strong>en</strong> t<strong>en</strong>gevolge van insolv<strong>en</strong>tie de ondernemer in gebreke<br />

blijft om de verplichting<strong>en</strong> uit hoofde van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

na te kom<strong>en</strong>, wordt de verkrijger door de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie schadeloos gesteld met inachtneming van<br />

de volg<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> bepaling<strong>en</strong>.<br />

De Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie heeft bij de schadeloosstelling de<br />

keuze uit de volg<strong>en</strong>de opties:<br />

a. de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie betaalt de meerkost<strong>en</strong> voor de<br />

verkrijger voor het afbouw<strong>en</strong> van het huis t<strong>en</strong> opzichte van<br />

de oorspronkelijk overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> koop-/aanneemsom;<br />

b. de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie betaalt de reeds door de verkrijger<br />

betaalde termijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> overige betaling<strong>en</strong> ter zake van de verkrijging<br />

aan de verkrijger terug, vermeerderd met de wettelijke<br />

r<strong>en</strong>te vanaf de dag der betaling tot de dag der voldo<strong>en</strong>ing.<br />

11.4 De verkrijger machtigt door ondertek<strong>en</strong>ing van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie onherroepelijk<br />

<strong>en</strong> bij uitsluiting om ingeval van insolv<strong>en</strong>tie van de ondernemer<br />

27


voor <strong>en</strong> nam<strong>en</strong>s hem/haar de gevolg<strong>en</strong> van de insolv<strong>en</strong>tie van de<br />

ondernemer te regel<strong>en</strong>, waaronder begrep<strong>en</strong> het voer<strong>en</strong> van<br />

onderhandeling<strong>en</strong> met de curator <strong>en</strong> het treff<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> afbouwregeling<br />

voor het huis. Voorts is de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie<br />

gerechtigd om al die maatregel<strong>en</strong> te nem<strong>en</strong> met betrekking tot<br />

het in aanbouw zijnde huis die de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie<br />

nodig of nuttig oordeelt ter beperking of regeling van de schade.<br />

11.5 De verkrijger is op straffe van verlies van zijn recht op schadeloosstelling<br />

verplicht aan de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie alle gevraagde<br />

inlichting<strong>en</strong>, stukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> medewerking te verschaff<strong>en</strong> <strong>en</strong> is in het<br />

bijzonder verplicht zijn vordering op de ondernemer uit hoofde<br />

van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst ter zake van de geled<strong>en</strong><br />

schade <strong>en</strong> te lijd<strong>en</strong> schade aan de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie te<br />

ceder<strong>en</strong>.<br />

11.6 Wanneer er door de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie e<strong>en</strong> afbouwregeling<br />

van het huis wordt getroff<strong>en</strong> ontvangt de verkrijger -als onderdeel<br />

van de schadeloosstelling- e<strong>en</strong> vergoeding van 0,5 promille van<br />

de oorspronkelijke koop-/aanneemsom per te laat opgeleverde<br />

kal<strong>en</strong>derdag tot de dag der algehele oplevering, doch deze aanspraak<br />

kan eerst geld<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> gemaakt met ingang van de dag<br />

waarop het oorspronkelijk aantal overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> kal<strong>en</strong>derdag<strong>en</strong><br />

met 10% is overschred<strong>en</strong> (met di<strong>en</strong> verstande dat de eerste<br />

10% overschrijding niet wordt vergoed).<br />

11.7 Voor de berek<strong>en</strong>ing van de hoeveelheid kal<strong>en</strong>derdag<strong>en</strong> als<br />

bedoeld in artikel 11.6 geldt de volg<strong>en</strong>de tabel met vastgestelde<br />

kal<strong>en</strong>derdag<strong>en</strong> in relatie tot werkbare dag<strong>en</strong>. Deze tabel kan<br />

jaarlijks door het bestuur van het <strong>GIW</strong> word<strong>en</strong> aangepast.<br />

1 2 3<br />

maand werkbare werkdag<strong>en</strong> kal<strong>en</strong>derdag<strong>en</strong><br />

januari 11 31<br />

februari 9 28<br />

maart 18 31<br />

april 15 30<br />

mei 17 31<br />

juni 21 30<br />

juli 10 31<br />

augustus 15 31<br />

september 19 30<br />

oktober 19 31<br />

november 18 30<br />

december 12 31<br />

N.B. Herleiding van het aantal overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> werkbare werkdag<strong>en</strong><br />

tot kal<strong>en</strong>derdag<strong>en</strong> geschiedt door het oorspronkelijk aantal<br />

overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> werkbare dag<strong>en</strong> toe te rek<strong>en</strong><strong>en</strong> aan desbe-<br />

28


Waarborg van het <strong>GIW</strong><br />

bij gebrek<strong>en</strong> aan de<br />

huiz<strong>en</strong> na ingang van<br />

de <strong>Garantie</strong>termijn.<br />

treff<strong>en</strong>de kal<strong>en</strong>dermaand<strong>en</strong> op basis van de tabell<strong>en</strong> 1 <strong>en</strong> 2 <strong>en</strong><br />

vervolg<strong>en</strong>s de volg<strong>en</strong>s tabel 3 bijbehor<strong>en</strong>de aantall<strong>en</strong> kal<strong>en</strong>derdag<strong>en</strong><br />

te totaliser<strong>en</strong>. Gedeelt<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> maand word<strong>en</strong> pro rata<br />

toegerek<strong>en</strong>d. Eindtotal<strong>en</strong> word<strong>en</strong> naar bov<strong>en</strong> afgerond op hele<br />

dag<strong>en</strong>.<br />

11.8 De totale schadeloosstelling inclusief de vergoeding weg<strong>en</strong>s de<br />

overschrijding van het beschikbare aantal kal<strong>en</strong>derdag<strong>en</strong> is in<br />

ieder geval beperkt tot 17% van de koop-/aanneemsom ingeval<br />

van eig<strong>en</strong> grond of afgekochte erfpacht. Indi<strong>en</strong> de grond van het<br />

huis in erfpacht is of wordt uitgegev<strong>en</strong> zonder afkoop van de erfpachtcanon,<br />

of door e<strong>en</strong> derde aan de verkrijger is of wordt<br />

verkocht, is de schadeloosstelling per huis beperkt tot 20% van de<br />

koop-/aanneemsom.<br />

Artikel 12<br />

12.1 Indi<strong>en</strong> de ondernemer in gebreke blijft om het ingevolge deze<br />

regeling gegev<strong>en</strong> arbitrale vonnis na te kom<strong>en</strong>, voert het <strong>GIW</strong> op<br />

eerste schriftelijk verzoek van de verkrijger de prestatie uit waartoe<br />

de ondernemer is veroordeeld.<br />

Indi<strong>en</strong> in het vonnis e<strong>en</strong> termijn is g<strong>en</strong>oemd waarbinn<strong>en</strong> moet<br />

word<strong>en</strong> gepresteerd, is de ondernemer bij overschrijding van die<br />

termijn van rechtswege in verzuim. Indi<strong>en</strong> het vonnis ge<strong>en</strong> termijn<br />

noemt is de ondernemer eerst na voorafgaande ingebrekestelling<br />

in verzuim.<br />

12.2 Ingeval van insolv<strong>en</strong>tie of e<strong>en</strong> ingevolge deze regeling daarmee<br />

gelijk te stell<strong>en</strong> omstandigheid van de ondernemer na ingang van<br />

de garantietermijn kan de verkrijger rechtstreeks het <strong>GIW</strong> tot<br />

nakoming van de contractuele verplichting<strong>en</strong> van de ondernemer<br />

uit hoofde van deze regeling aansprek<strong>en</strong>. In dit geval geldt voor<br />

de verkrijger e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> risico van € 200,- per garantiejaar.<br />

12.3 Het <strong>GIW</strong> heeft in beide voornoemde gevall<strong>en</strong> de keuze om<br />

-voor zover van toepassing- het herstel in natura uit te voer<strong>en</strong><br />

dan wel de herstelkost<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> finale kwijting aan de verkrijger<br />

te vergoed<strong>en</strong>.<br />

12.4 De waarborg van het <strong>GIW</strong> uit hoofde van dit artikel is in ieder<br />

geval beperkt tot e<strong>en</strong> maximum bedrag van € 95.000,-. Dit<br />

bedrag wordt voor nieuwe waarborgcertificat<strong>en</strong> jaarlijks aangepast<br />

conform het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie voor<br />

alle huishoud<strong>en</strong>s (CBS) met di<strong>en</strong> verstande dat de éénmaal voor<br />

de verkrijger bij afgifte van e<strong>en</strong> waarborgcertificaat geld<strong>en</strong>de<br />

bedrag<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de de gehele duur van de waarborg onveranderd<br />

blijv<strong>en</strong>.<br />

12.5 Binn<strong>en</strong> het in het vorige lid g<strong>en</strong>oemde maximum kom<strong>en</strong> kost<strong>en</strong>,<br />

die e<strong>en</strong> onvermijdelijk gevolg zijn van de uitvoering van de waar-<br />

29


Geschill<strong>en</strong> over de<br />

waarborg<br />

borg, ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s voor vergoeding in aanmerking, mits gemaakt na<br />

voorafgaande schriftelijke toestemming van het <strong>GIW</strong>. Te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

valt hierbij onder meer aan: kost<strong>en</strong> van vervang<strong>en</strong>de huisvesting,<br />

ontruiming, tijdelijke opslag <strong>en</strong> herplaatsing van inrichting <strong>en</strong><br />

inboedel <strong>en</strong>zovoorts.<br />

12.6. E<strong>en</strong> beroep op de waarborg als bedoeld in dit artikel is niet<br />

(meer) mogelijk in de volg<strong>en</strong>de gevall<strong>en</strong>:<br />

Artikel 13<br />

• indi<strong>en</strong> de verkrijger niet binn<strong>en</strong> 2 jaar na het verzoek tot herstel<br />

aan de ondernemer daadwerkelijk e<strong>en</strong> arbitrale procedure bij<br />

het <strong>GIW</strong> aanhangig heeft gemaakt dan wel het <strong>GIW</strong> rechtstreeks<br />

tot nakoming van de contractuele verplichting<strong>en</strong> van de<br />

ondernemer heeft aangesprok<strong>en</strong> conform artikel 12.2.;<br />

• indi<strong>en</strong> de verkrijger niet binn<strong>en</strong> 1 jaar na dagtek<strong>en</strong>ing van het<br />

arbitraal vonnis e<strong>en</strong> schriftelijk beroep op de waarborg heeft<br />

gedaan;<br />

Geschill<strong>en</strong> over de uitvoering van de <strong>waarborgregeling</strong> op grond van<br />

artikel 11 <strong>en</strong> 12 tuss<strong>en</strong> de verkrijger <strong>en</strong> het <strong>GIW</strong> <strong>en</strong> de verkrijger <strong>en</strong> de<br />

aangeslot<strong>en</strong> organisatie word<strong>en</strong> beslecht door de gewone rechter.<br />

30


Afdeling IV: Overige bepaling<strong>en</strong><br />

Overgang van de<br />

recht<strong>en</strong> van de<br />

verkrijger uit deze<br />

regeling <strong>en</strong> het<br />

waarborgcertificaat<br />

Artikel 14<br />

De in deze regeling<strong>en</strong> bedoelde garanties <strong>en</strong> waarborg<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangemerkt<br />

als kwalitatieve recht<strong>en</strong> als bedoeld in artikel 6:251 lid 1 B.W. 3),<br />

hetge<strong>en</strong> impliceert dat de garantie- <strong>en</strong> waarborgrecht<strong>en</strong> uit deze overe<strong>en</strong>komst<br />

bij notariële levering van het huis van rechtswege overgaan<br />

op de opvolg<strong>en</strong>d verkrijger, onder de voorwaarde dat deze aan de<br />

definitie van verkrijger als bedoeld in de aanhef van deze regeling voldoet.<br />

31


Slotbepaling<br />

Not<strong>en</strong><br />

Artikel 15<br />

15.1 Geschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de ondernemer, de verkrijger, de Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie <strong>en</strong>/of het <strong>GIW</strong> word<strong>en</strong>, voor zover in deze regeling<br />

niet anders is bepaald, beslecht door de gewone rechter.<br />

15.2 Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2003 <strong>en</strong> zal uitsluit<strong>en</strong>d<br />

van toepassing zijn t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van huiz<strong>en</strong> waarvoor het<br />

plan is aangemeld bij de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie op of ná<br />

1 januari 2003.<br />

1) Waar in deze regeling gesprok<strong>en</strong> wordt van Bouwbesluit wordt bedoeld de versie van<br />

het Bouwbesluit die van toepassing is op de verkreg<strong>en</strong> bouwvergunning terzake van het<br />

onderhavige huis.<br />

2) Onder molest wordt verstaan de omschrijving gegev<strong>en</strong> in de tekst die door het Verbond<br />

van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Rechtbank ’s-Grav<strong>en</strong>hage is<br />

gedeponeerd. Indi<strong>en</strong> deze tekst gewijzigd wordt, is de gewijzigde tekst van toepassing<br />

op gevall<strong>en</strong> waarvoor het waarborgcertificaat is afgegev<strong>en</strong> op of na de datum waarop<br />

die tekst van kracht is geword<strong>en</strong>.<br />

3) Artikel 6:251 lid 1 B.W. luidt: ”Staat e<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst voortvloei<strong>en</strong>d, voor overgang<br />

vatbaar recht in e<strong>en</strong> zodanig verband met e<strong>en</strong> aan de schuldeiser toebehor<strong>en</strong>d<br />

goed, dat hij bij dat recht slechts belang heeft, zolang hij het goed behoudt, dan gaat<br />

dat recht over op deg<strong>en</strong>e die dat goed onder bijzondere titel verkrijgt.”<br />

32


Deel 4<br />

33


Minderwerk<br />

1. Algeme<strong>en</strong> E<strong>en</strong> huis moet bij oplevering in beginsel aan het Bouwbesluit voldo<strong>en</strong>.<br />

Al hetge<strong>en</strong> het Bouwbesluit niet voorschrijft kan word<strong>en</strong> aangemerkt als<br />

ingevolge de <strong>GIW</strong>-regeling toegestaan minderwerk. Zo behoeft zich in<br />

e<strong>en</strong> huis bij oplevering bijvoorbeeld ge<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> sanitair te bevind<strong>en</strong>.<br />

U mag dus met de ondernemer overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> dat deze ge<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong><br />

plaatst of ge<strong>en</strong> sanitair aanbr<strong>en</strong>gt. Hetzelfde geldt voor overige onderdel<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> huis, die niet door het Bouwbesluit verplicht zijn gesteld.<br />

Het spreekt vanzelf dat niet door de ondernemer aangebrachte voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

voor uw eig<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> risico kom<strong>en</strong>. Deze vall<strong>en</strong> dan ook<br />

niet onder de <strong>GIW</strong>-garantie <strong>en</strong> waarborg.<br />

Bij latere bouwkundige klacht<strong>en</strong> aan uw huis kunn<strong>en</strong> discussies ontstaan<br />

over de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is. Uit aansprakelijkheidsoogpunt<br />

verdi<strong>en</strong>t het dan ook aanbeveling het gehele huis inclusief<br />

keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> sanitair door de ondernemer te lat<strong>en</strong> bouw<strong>en</strong>. U zult dit aansprakelijkheidsaspect<br />

in uw afweging om al dan niet zelf de plaatsing<br />

van e<strong>en</strong> keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van sanitair te verzorg<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong><br />

me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>.<br />

Om tegemoet te kom<strong>en</strong> aan de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van kopers <strong>en</strong> toch het aansprakelijkheidsvraagstuk<br />

in één hand te houd<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij het <strong>GIW</strong> aangeslot<strong>en</strong><br />

ondernemers geadviseerd om verschill<strong>en</strong>de keuzemogelijkhed<strong>en</strong><br />

aan kopers aan te bied<strong>en</strong>. Niettemin blijkt er in de praktijk de vraag<br />

naar minderwerk te blijv<strong>en</strong> bestaan.<br />

Of e<strong>en</strong> ondernemer wel of niet moet meewerk<strong>en</strong> aan uw verzoek om<br />

minderwerk is overig<strong>en</strong>s officieel geregeld in artikel 7 van de algem<strong>en</strong>e<br />

voorwaard<strong>en</strong> van uw modelcontract. Ook als er sprake is van ingevolge<br />

het Bouwbesluit toegestaan minderwerk kan e<strong>en</strong> bouwondernemer uw<br />

verzoek om minderwerk toets<strong>en</strong> aan dit artikel. Er bestaan voor de<br />

ondernemer twee weigeringsgrond<strong>en</strong>. Deze zijn:<br />

a. indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verzoek om wijziging gezi<strong>en</strong> het stadium van de bouw<br />

ongew<strong>en</strong>st is te acht<strong>en</strong>;<br />

b. indi<strong>en</strong> de wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met<br />

de norm<strong>en</strong> waaraan het huis moet voldo<strong>en</strong>.<br />

Deze weigeringsgrond<strong>en</strong> zijn met name aan de orde wanneer het verzoek<br />

om minderwerk verder gaat dan het toegestane Bouwbesluitniveau. In<br />

dat geval is uw verzoek strijdig met de norm<strong>en</strong> waaraan het huis moet<br />

voldo<strong>en</strong>. Maar ook wanneer de bouw reeds te ver gevorderd is om nog<br />

34


2. Gelimiteerde<br />

<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

minderwerk te honorer<strong>en</strong>, kan de ondernemer uw verzoek afwijz<strong>en</strong>.<br />

Ook wanneer het minderwerk aan het Bouwbesluit voldoet.<br />

In de gevall<strong>en</strong> waarin de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> voor minderwerk strijdig zijn met het<br />

Bouwbesluit kunn<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> niettemin op vrijwillige basis overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong><br />

dat bepaalde onderdel<strong>en</strong> van het huis niet word<strong>en</strong> aangebracht. Dit is<br />

niet geregeld in het modelcontract.<br />

De verantwoordelijkheid om het huis op de niet uit te voer<strong>en</strong> onderdel<strong>en</strong><br />

aan het Bouwbesluitniveau te lat<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong> verschuift dan van de<br />

ondernemer naar de koper.<br />

De toepasselijkheid van deze zog<strong>en</strong>aamde gelimiteerde garantie- <strong>en</strong><br />

<strong>waarborgregeling</strong> moet tuss<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> schriftelijk word<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong>.<br />

Duidelijk moet word<strong>en</strong> afgesprok<strong>en</strong> wat niet door de ondernemer wordt<br />

aangebracht <strong>en</strong> welke consequ<strong>en</strong>ties dat voor de aansprakelijkheidsverdeling<br />

tuss<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> heeft. Dit laatste komt erop neer dat alles wat<br />

niet door de ondernemer wordt aangebracht voor rek<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> risico van<br />

de koper komt. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat hierop ook ge<strong>en</strong> <strong>GIW</strong>garantie<br />

van toepassing is.<br />

De ondernemer kan niet word<strong>en</strong> verplicht om u deze gelimiteerde<br />

garantie- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> aan te bied<strong>en</strong>. Het is op strikt vrijwillige<br />

basis. In de praktijk wordt deze gelimiteerde garantie- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

vooral bij individuele kavelbouw toegepast.<br />

35


Deel 5<br />

37


De klacht<strong>en</strong>procedure bij het <strong>GIW</strong><br />

1. Algeme<strong>en</strong><br />

2. De klacht<strong>en</strong>procedure<br />

Het kop<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> huis is e<strong>en</strong> zaak van vertrouw<strong>en</strong>.<br />

Zeker als het gaat om e<strong>en</strong> nieuwbouwhuis. De verkoopdocum<strong>en</strong>tatie<br />

vormt vaak het <strong>en</strong>ige houvast voor de koper.<br />

Soms kunn<strong>en</strong> er problem<strong>en</strong> ontstaan tuss<strong>en</strong> de ondernemer <strong>en</strong> de<br />

koper/garantiegerechtigde over technische mankem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Meestal word<strong>en</strong> zulke problem<strong>en</strong> in goed overleg door de ondernemer<br />

opgelost, maar soms lukt dat niet. In zo'n geval kan de Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie, die op het waarborgcertificaat staat vermeld, e<strong>en</strong> bemiddelingspoging<br />

do<strong>en</strong>. Bemiddel<strong>en</strong> is niet verplicht, maar in de praktijk is<br />

geblek<strong>en</strong>, dat bemiddeling vaak e<strong>en</strong> goede manier is om e<strong>en</strong> geschil op<br />

te loss<strong>en</strong>. Als ook die bemiddeling niet slaagt, kan de koper of de ondernemer<br />

bij het <strong>GIW</strong> het geschil voorlegg<strong>en</strong>.<br />

De gebruikelijke gang van zak<strong>en</strong> is dan dat het <strong>GIW</strong> e<strong>en</strong> arbiter inschakelt.<br />

Dat is e<strong>en</strong> onafhankelijk deskundige, meestal e<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> jurist, architect<br />

of bouwkundig ing<strong>en</strong>ieur die moet vaststell<strong>en</strong> of de klacht terecht is <strong>en</strong><br />

onder de <strong>GIW</strong>-garantie valt <strong>en</strong> of de ondernemer die klacht moet verhelp<strong>en</strong>.<br />

Het <strong>GIW</strong> werkt met e<strong>en</strong> aantal arbiters, b<strong>en</strong>oemd door het bestuur<br />

van het <strong>GIW</strong>, die kunn<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong> over de administratief/juridische <strong>en</strong><br />

bouwtechnische hulp van de Afdeling Arbitrage van het <strong>GIW</strong>.<br />

De arbiter doet uitspraak in de vorm van e<strong>en</strong> arbitraal vonnis.<br />

Beide partij<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> zich hieraan houd<strong>en</strong>. De rechtskracht hiervan is<br />

vergelijkbaar met e<strong>en</strong> vonnis van de gewone rechter.<br />

De behandeling van klacht<strong>en</strong> verloopt bij het <strong>GIW</strong> volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> vaste<br />

procedure die in de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> is vastgelegd.<br />

In dit boekje is deze procedure al in het kort weergegev<strong>en</strong> onder verwijzing<br />

naar de desbetreff<strong>en</strong>de artikel<strong>en</strong> in de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong>.<br />

Hieronder zett<strong>en</strong> wij die procedure ook nog e<strong>en</strong>s systematisch<br />

uite<strong>en</strong>. Lees artikel 8.<br />

a. Verzoek tot herstel<br />

Mocht<strong>en</strong> er na de termijn van drie maand<strong>en</strong> na de oplevering nog klacht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> gebrek<strong>en</strong> zijn, dan moet<strong>en</strong> die altijd schriftelijk <strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de in<br />

Bijlage A opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> garantietermijn word<strong>en</strong> gemeld bij de ondernemer.<br />

Dat kan met het formulier ‘Verzoek tot herstel’. E<strong>en</strong> model van dit formulier<br />

is in dit deel opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. U kunt dit kopiër<strong>en</strong>. Ook is het bij de<br />

Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie verkrijgbaar. Stuur altijd gelijktijdig e<strong>en</strong> kopie<br />

aan de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie.<br />

38


3. Hoe wordt arbitrage<br />

aangevraagd?<br />

b. Onderzoek door de ondernemer<br />

De ondernemer moet de klacht zo spoedig mogelijk onderzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> 4 wek<strong>en</strong> meedel<strong>en</strong> of hij herstelwerkzaamhed<strong>en</strong> gaat verricht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zo ja, op welke wijze <strong>en</strong> wanneer.<br />

Valt het gebrek onder de garantie, dan moet de ondernemer herstell<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de geleg<strong>en</strong>heid krijg<strong>en</strong> om dat te do<strong>en</strong>.<br />

Voer als koper ge<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>machtig herstel uit. Dat kan de garantie in<br />

gevaar br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Probeer in noodsituaties natuurlijk wel het groter word<strong>en</strong><br />

van schade te voorkom<strong>en</strong>.<br />

Bij onbereikbaarheid van de ondernemer is het verstandig eerst contact<br />

op te nem<strong>en</strong> met de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie voordat noodmaatregel<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Misschi<strong>en</strong> is de koper niet tevred<strong>en</strong> met het herstel, of wordt er helemaal<br />

niet hersteld. De koper z<strong>en</strong>dt de ondernemer dan opnieuw schriftelijk<br />

bericht. Stuur de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie altijd e<strong>en</strong> kopie.<br />

c. Bemiddeling<br />

Als er problem<strong>en</strong> zijn, kan de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie bemiddel<strong>en</strong>.<br />

Zo'n bemiddeling kan e<strong>en</strong> procedure voorkom<strong>en</strong>. Bemiddeling is overig<strong>en</strong>s<br />

niet verplicht. Doel is, op informele manier problem<strong>en</strong> op te loss<strong>en</strong>.<br />

Dus: door vrijwillige afsprak<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de koper <strong>en</strong> de ondernemer.<br />

d. Arbitrage<br />

Blijft ondanks ev<strong>en</strong>tuele bemiddeling e<strong>en</strong> geschil bestaan, dan kunn<strong>en</strong><br />

zowel de koper als de ondernemer arbitrage aanvrag<strong>en</strong> bij het <strong>GIW</strong> over<br />

geschill<strong>en</strong> die betrekking hebb<strong>en</strong> op de inhoud van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>waarborgregeling</strong>.<br />

Het <strong>GIW</strong> zorgt voor e<strong>en</strong> onafhankelijke arbitrageprocedure. De arbiters<br />

word<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd door het bestuur van het <strong>GIW</strong>. Ze zijn volledig<br />

onafhankelijk. Het <strong>GIW</strong> stelt aan arbiters e<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>d secretariaat<br />

ter beschikking: de Afdeling Arbitrage van het <strong>GIW</strong>.<br />

Deze bestaat uit jurist<strong>en</strong> die als secretaris van de arbiter optred<strong>en</strong>,<br />

bouwkundig inspecteurs, die de arbiter adviser<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>d<br />

administratief personeel.<br />

Beide partij<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> zich aan de arbitrale uitspraak houd<strong>en</strong>. De uitspraak<br />

is tev<strong>en</strong>s de grondslag voor e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel beroep op het waarborgcertificaat.<br />

In dit deel is e<strong>en</strong> formulier ‘Verzoek om arbitrage’ met toelichting<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Dit formulier is ook los verkrijgbaar bij het Secretariaat<br />

Arbitrage <strong>GIW</strong> (010) 433 22 44. Na het invull<strong>en</strong> van het formulier wordt het<br />

gezond<strong>en</strong> naar:<br />

Afdeling Arbitrage <strong>GIW</strong><br />

Postbus 1857<br />

3000 BW Rotterdam<br />

39


4. Hoe loopt de<br />

arbitrageprocedure<br />

verder?<br />

5. Na de uitspraak<br />

6. Tijdsduur procedure<br />

Tegelijkertijd di<strong>en</strong>t de aanvrager het klacht<strong>en</strong>geld op Postbankrek<strong>en</strong>ing<br />

3475324 van het <strong>GIW</strong> te stort<strong>en</strong>, onder vermelding van het certificaatnummer<br />

<strong>en</strong> Arbitrage. Het klacht<strong>en</strong>geld is € 45,- inclusief BTW.<br />

Het Arbitragereglem<strong>en</strong>t is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in dit deel. Er staat in wat partij<strong>en</strong><br />

mog<strong>en</strong> <strong>en</strong> moet<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.<br />

Partij<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> zelf in de procedure optred<strong>en</strong>. Veel kopers do<strong>en</strong> dat ook.<br />

M<strong>en</strong> kan echter ook iemand machtig<strong>en</strong> of m<strong>en</strong> kan zich desgew<strong>en</strong>st<br />

lat<strong>en</strong> bijstaan door e<strong>en</strong> deskundige.<br />

Het verzoek wordt pas in behandeling g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> als alle b<strong>en</strong>odigde<br />

stukk<strong>en</strong> zijn ingedi<strong>en</strong>d <strong>en</strong> het <strong>GIW</strong> het klacht<strong>en</strong>geld heeft ontvang<strong>en</strong>.<br />

(Zie afdeling 6 van het Arbitragereglem<strong>en</strong>t). Het gaat hier om het<br />

schriftelijk verzoek van de koper met e<strong>en</strong> korte omschrijving van de<br />

klacht <strong>en</strong> van wat wordt gevorderd onder bijvoeging van e<strong>en</strong> kopie van<br />

het <strong>GIW</strong>-waarborgcertificaat met ev<strong>en</strong>tueel aanhangsel, het voorblad<br />

van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> de bijbehor<strong>en</strong>de verzoek<strong>en</strong><br />

tot herstel aan de ondernemer.<br />

Ook e<strong>en</strong> ondernemer kan e<strong>en</strong> schriftelijk verzoek indi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Als de klacht in behandeling is g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> wordt de teg<strong>en</strong>partij in de<br />

geleg<strong>en</strong>heid gesteld te reager<strong>en</strong> op het verzoek om arbitrage. Meestal<br />

volgt e<strong>en</strong> onderzoek ter plaatse door e<strong>en</strong> bouwkundig inspecteur van de<br />

Afdeling Arbitrage. De koper <strong>en</strong> de ondernemer kunn<strong>en</strong> bij dit onderzoek,<br />

waarvoor van tevor<strong>en</strong> e<strong>en</strong> afspraak wordt gemaakt, aanwezig zijn.<br />

De inspecteur maakt e<strong>en</strong> rapport op voor de arbiter. E<strong>en</strong> kopie van dat<br />

rapport gaat zowel naar de koper als naar de ondernemer.<br />

In de praktijk blijkt, dat de bouwkundig inspecteur tijd<strong>en</strong>s zijn onderzoek<br />

partij<strong>en</strong> vaak ook nog tot e<strong>en</strong> vergelijk weet te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Zo nodig volgt e<strong>en</strong> mondelinge behandeling van de klacht, t<strong>en</strong>zij beide<br />

partij<strong>en</strong> of de arbiter dit niet nodig acht<strong>en</strong>. Bij de mondelinge behandeling<br />

krijg<strong>en</strong> beide partij<strong>en</strong> de geleg<strong>en</strong>heid hun standpunt<strong>en</strong> voor de arbiter<br />

nader toe te licht<strong>en</strong>.<br />

De arbiter doet zijn uitspraak <strong>en</strong>ige tijd later nadat hij de schriftelijke <strong>en</strong><br />

mondelinge informatie heeft verwerkt <strong>en</strong> beoordeeld.<br />

Als de koper in het gelijk wordt gesteld moet de ondernemer, binn<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> termijn die in de uitspraak is bepaald, de verplichting<strong>en</strong> van de uitspraak<br />

nakom<strong>en</strong>. Komt de ondernemer zijn verplichting<strong>en</strong> niet of niet<br />

goed na, dan kan de koper bij het <strong>GIW</strong> e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op de <strong>GIW</strong>gebrek<strong>en</strong>waarborg.<br />

Deze gaat na in hoeverre de ondernemer nalatig is<br />

<strong>en</strong> draagt bij e<strong>en</strong> gegronde klacht zorg voor de uitvoering van de<br />

uitspraak.<br />

De arbiter behandelt het verzoek om arbitrage zo snel als mogelijk is,<br />

maar e<strong>en</strong> zorgvuldige procedure vraagt tijd. Het is niet mogelijk van te<br />

vor<strong>en</strong> aan te gev<strong>en</strong> hoeveel tijd e<strong>en</strong> bepaalde zaak zal vrag<strong>en</strong>, maar<br />

meestal is dat <strong>en</strong>kele maand<strong>en</strong>.<br />

40


7. Hoe zit het met de<br />

kost<strong>en</strong>?<br />

De koper kan in beginsel niet in de kost<strong>en</strong> van de arbitrale procedure<br />

word<strong>en</strong> veroordeeld. Beide partij<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> kost<strong>en</strong> van<br />

rechtsbijstand drag<strong>en</strong>. De arbiter doet hierover ge<strong>en</strong> uitspraak.<br />

Indi<strong>en</strong> de koper de procedure verliest is hij het klacht<strong>en</strong>geld ad € 45,inclusief<br />

BTW kwijt. Dit is in principe het maximale financiële risico dat<br />

de koper loopt. Wordt de koper in de arbitrale procedure op één of meerdere<br />

punt<strong>en</strong> in het gelijk gesteld, dan krijgt hij het klacht<strong>en</strong>geld terug.<br />

Op het principe dat de koper maximaal risico loopt t<strong>en</strong> bedrage van het<br />

klacht<strong>en</strong>geld geldt echter één uitzondering, namelijk in het geval de<br />

voorzitter van het college van arbiters de koper dring<strong>en</strong>d in overweging<br />

heeft gegev<strong>en</strong> zijn verzoek om arbitrage in te trekk<strong>en</strong>, omdat de klacht<br />

bij e<strong>en</strong> eerste beoordeling k<strong>en</strong>nelijk niet ontvankelijk of k<strong>en</strong>nelijk ongegrond<br />

is.<br />

Indi<strong>en</strong> de koper zijn verzoek om arbitrage niettemin handhaaft <strong>en</strong> in het<br />

ongelijk wordt gesteld kan het scheidsgerecht de koper veroordel<strong>en</strong> in<br />

de kost<strong>en</strong> van het geding.<br />

Ook moet nog op het volg<strong>en</strong>de word<strong>en</strong> gewez<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> achteraf blijkt,<br />

dat de klacht van de koper ge<strong>en</strong> sch<strong>en</strong>ding van de <strong>GIW</strong>-garantie of van de<br />

koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst oplevert, is de ondernemer gerechtigd<br />

de koper achteraf € 70,- inclusief BTW inspectiekost<strong>en</strong> in rek<strong>en</strong>ing te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

41


Model verzoek tot herstel aan de ondernemer<br />

De ondergetek<strong>en</strong>de (garantiegerechtigde),<br />

Naam<br />

Adres<br />

Telefoon privé zakelijk<br />

In overweging g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat hij op (datum)<br />

e<strong>en</strong> (koop-/) aannemingsovere<strong>en</strong>komst heeft geslot<strong>en</strong> met<br />

42<br />

(naam <strong>en</strong> adres bouwondernemer)<br />

onder toepasselijkheid van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> <strong>E.2003</strong>, verzoekt de ondernemer<br />

de volg<strong>en</strong>de gebrek<strong>en</strong> aan zijn huis te herstell<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s sch<strong>en</strong>ding van de toepasselijke<br />

<strong>GIW</strong>-garanti<strong>en</strong>orm<strong>en</strong>:<br />

<strong>en</strong> verzoekt de ondernemer om binn<strong>en</strong> 4 wek<strong>en</strong> na ondertek<strong>en</strong>ing van dit verzoek schriftelijk mede<br />

te del<strong>en</strong> of hij het gebrek onder garantie erk<strong>en</strong>t <strong>en</strong> welke herstelwerkzaamhed<strong>en</strong> hij gaat uitvoer<strong>en</strong>.<br />

Plaats <strong>en</strong> datum Handtek<strong>en</strong>ing<br />

Aanvull<strong>en</strong>de gegev<strong>en</strong>s:<br />

<strong>GIW</strong> waarborgcertificaat nummer:<br />

Opleveringsdatum huis:<br />

Dit model kan voor gebruik word<strong>en</strong> gekopieerd


Model verzoek om arbitrage<br />

(raadpleeg de handleiding alvor<strong>en</strong>s dit formulier in te vull<strong>en</strong>)<br />

De ondergetek<strong>en</strong>de (garantiegerechtigde),<br />

Naam<br />

Adres<br />

Telefoon privé zakelijk<br />

Het volg<strong>en</strong>de in overweging g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

43<br />

Aan de Voorzitter van het<br />

college van arbiters van het <strong>GIW</strong><br />

p/a secretariaat arbitrage<br />

Postbus 1857<br />

3000 BW ROTTERDAM<br />

• Ondergetek<strong>en</strong>de heeft op<br />

geslot<strong>en</strong> met<br />

20.. e<strong>en</strong> (koop-/) aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

onder toepasselijkheid van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> <strong>E.2003</strong>.<br />

(naam <strong>en</strong> adres bouwondernemer)<br />

• Dat onder nummer<br />

aan hem / haar e<strong>en</strong> <strong>GIW</strong>-waarborgcertificaat is afgegev<strong>en</strong>, terwijl zijn / haar huis<br />

op (datum) is opgeleverd.<br />

verzoekt hierbij om arbitrage op grond van artikel 10.2 van de toepasselijke <strong>GIW</strong>-garantie- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

<strong>E.2003</strong> weg<strong>en</strong>s sch<strong>en</strong>ding van de toepasselijke <strong>GIW</strong>-garanti<strong>en</strong>orm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de<br />

bouwondernemer<br />

Adres<br />

Postcode Plaats<br />

(naam bouwondernemer)<br />

Dit model kan voor gebruik word<strong>en</strong> gekopieerd


Ondergetek<strong>en</strong>de heeft de volg<strong>en</strong>de klacht<strong>en</strong>:<br />

• Klacht 1<br />

(kopie schriftelijk verzoek tot herstel bijvoeg<strong>en</strong>)<br />

Vordering klacht 1:<br />

Ondergetek<strong>en</strong>de verzoekt de arbiter de bouwondernemer te veroordel<strong>en</strong> tot:<br />

■ Herstel op korte termijn van het gebrek<br />

■ E<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>de schadevergoeding van €<br />

■ E<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong>de schadevergoeding van €<br />

• Klacht 2<br />

(kopie schriftelijk verzoek tot herstel bijvoeg<strong>en</strong>)<br />

Vordering klacht 2:<br />

Ondergetek<strong>en</strong>de verzoekt de arbiter de bouwondernemer te veroordel<strong>en</strong> tot:<br />

■ Herstel op korte termijn van het gebrek<br />

■ E<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>de schadevergoeding van €<br />

■ E<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong>de schadevergoeding van €<br />

• Klacht 3<br />

(kopie schriftelijk verzoek tot herstel bijvoeg<strong>en</strong>)<br />

Vordering klacht 3:<br />

Ondergetek<strong>en</strong>de verzoekt de arbiter de bouwondernemer te veroordel<strong>en</strong> tot:<br />

■ Herstel op korte termijn van het gebrek<br />

■ E<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>de schadevergoeding van €<br />

■ E<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong>de schadevergoeding van €<br />

Plaats <strong>en</strong> datum Handtek<strong>en</strong>ing.<br />

Ondergetek<strong>en</strong>de verklaart het verschuldigde klacht<strong>en</strong>geld van € 45,- (inclusief BTW) te hebb<strong>en</strong><br />

overgemaakt op rek<strong>en</strong>ingnummer 34 75 324 t<strong>en</strong> name van de Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut<br />

Woningbouw te Rotterdam onder vermelding van ‘Arbitrageaanvraag d.d. .............................(datum)’<br />

<strong>en</strong> het waarborgcertificaatnummer.<br />

44<br />

Dit model kan voor gebruik word<strong>en</strong> gekopieerd


Handleiding invull<strong>en</strong> ‘verzoek om arbitrage’<br />

1. In de aanhef vult u uw eig<strong>en</strong> persoonsgegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> adres in. Tev<strong>en</strong>s vult u het telefoonnummer in<br />

waarop u overdag bereikbaar b<strong>en</strong>t.<br />

2. In het tweede gedeelte vult u de datum in waarop u de (koop-/)aannemingsovere<strong>en</strong>komst heeft<br />

ondertek<strong>en</strong>d met de bouwondernemer. E<strong>en</strong> kopie hiervan di<strong>en</strong>t u aan het verzoek om arbitrage<br />

te hecht<strong>en</strong>.<br />

3. Vervolg<strong>en</strong>s di<strong>en</strong>t u het waarborgcertificaatnummer in te vull<strong>en</strong>, alsmede de datum van<br />

oplevering te vermeld<strong>en</strong>. Kopieën van het waarborgcertificaat <strong>en</strong> het proces verbaal van<br />

oplevering di<strong>en</strong>t u bij te voeg<strong>en</strong>.<br />

4. Hierna vult u de naam <strong>en</strong> het adres van de bouwondernemer in.<br />

5. Bij de klacht<strong>en</strong> moet u e<strong>en</strong> omschrijving van de bouwkundige klacht gev<strong>en</strong>, bijvoorbeeld<br />

‘Lekkage erker. Parket beschadigd’. Tev<strong>en</strong>s moet u per klacht e<strong>en</strong> kopie van het schriftelijk<br />

verzoek tot herstel aan de ondernemer <strong>en</strong> di<strong>en</strong>s ev<strong>en</strong>tuele reactie, alsmede andere relevante<br />

stukk<strong>en</strong>, bijvoeg<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s di<strong>en</strong>t u kopieën van ev<strong>en</strong>tuele meer- <strong>en</strong> minderwerkafsprak<strong>en</strong> te<br />

overlegg<strong>en</strong>, voor zover uw klacht<strong>en</strong> daarop betrekking hebb<strong>en</strong>.<br />

6. Bij de vordering di<strong>en</strong>t u aan te gev<strong>en</strong> welke veroordeling u w<strong>en</strong>st. U kunt herstel vrag<strong>en</strong>, al dan<br />

niet gecombineerd met e<strong>en</strong> vordering tot aanvull<strong>en</strong>de schadevergoeding. In plaats van herstel<br />

kunt u ook e<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong>de schadevergoeding vrag<strong>en</strong> ter hoogte van de werkelijke herstelkost<strong>en</strong>.<br />

U di<strong>en</strong>t zoveel mogelijk kopieën van bewijsstukk<strong>en</strong> bij te voeg<strong>en</strong> voor zover die in uw<br />

bezit zijn. In plaats van de in het voorbeeldformulier g<strong>en</strong>oemde vordering<strong>en</strong> zijn alle in de wet<br />

g<strong>en</strong>oemde hoofd- <strong>en</strong> nev<strong>en</strong>vordering<strong>en</strong> mogelijk, mits e<strong>en</strong> dergelijke vordering verband houdt<br />

met de sch<strong>en</strong>ding van de <strong>GIW</strong>-garantieregeling. Raadpleeg zo nodig e<strong>en</strong> adviseur.<br />

7. Bij het indi<strong>en</strong><strong>en</strong> van het verzoek om arbitrage di<strong>en</strong>t u e<strong>en</strong> bedrag van € 45,- aan klacht<strong>en</strong>geld<br />

over te mak<strong>en</strong> naar het in het formulier g<strong>en</strong>oemde rek<strong>en</strong>ingnumnier van het <strong>GIW</strong>.<br />

Zolang dit klacht<strong>en</strong>geld niet is ontvang<strong>en</strong> wordt het verzoek niet in behandeling g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

8. T<strong>en</strong>slotte di<strong>en</strong>t u het formulier te dater<strong>en</strong> <strong>en</strong> te ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de gefrankeerd te<br />

stur<strong>en</strong> aan:<br />

<strong>GIW</strong> afdeling arbitrage<br />

Postbus 1857<br />

3000 BW ROTTERDAM<br />

45


Arbitragereglem<strong>en</strong>t <strong>GIW</strong><br />

Definities<br />

Arbitrage <strong>en</strong><br />

vaststelling<br />

Afdeling 1<br />

1.1 <strong>GIW</strong>: de Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut<br />

Woningbouw te Rotterdam.<br />

1.2 Geschil:<br />

- elk geschil dat volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> desbetreff<strong>en</strong>d arbitraal beding in<br />

<strong>en</strong>ige <strong>Garantie</strong>- (<strong>en</strong> waarborg)regeling van het <strong>GIW</strong> met<br />

inachtneming van dit reglem<strong>en</strong>t wordt beslecht;<br />

- elk geschil dat volg<strong>en</strong>s <strong>en</strong>ige <strong>Garantie</strong>- (<strong>en</strong> waarborg)regeling<br />

van het <strong>GIW</strong> met inachtneming van het Reglem<strong>en</strong>t Bind<strong>en</strong>d<br />

Advies <strong>GIW</strong> zou word<strong>en</strong> beslecht, doch met betrekking waartoe<br />

partij<strong>en</strong> - in plaats daarvan - beslechting met inachtneming<br />

van het onderhavige reglem<strong>en</strong>t zijn overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong>.<br />

1.3 College: het College van Arbiters, aangeduid in<br />

afdeling 3 van dit reglem<strong>en</strong>t.<br />

1.4 Scheidsgerecht: het scheidsgerecht, aangeduid in<br />

afdeling 4 van dit reglem<strong>en</strong>t.<br />

1.5 Secretariaat: het secretariaat, aangeduid in<br />

afdeling 5 van dit reglem<strong>en</strong>t.<br />

1.6 Technisch Inspecteur: de technisch inspecteur, aangeduid in<br />

afdeling 7 van dit reglem<strong>en</strong>t.<br />

1.7 Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie: de desbetreff<strong>en</strong>de Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie van het <strong>GIW</strong>, die is belast<br />

met de uitvoering van de waarborg.<br />

Afdeling 2<br />

2.1 Geschill<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, met uitsluiting van de gewone rechter, met<br />

inachtneming van dit reglem<strong>en</strong>t door het scheidsgerecht beslecht<br />

door middel van arbitrage.<br />

46


College van arbiters<br />

Scheidsgerecht<br />

Afdeling 3<br />

3.1 Het <strong>GIW</strong> b<strong>en</strong>oemt e<strong>en</strong> College van Arbiters <strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemt daarin<br />

e<strong>en</strong> voorzitter <strong>en</strong> e<strong>en</strong> plaatsvervang<strong>en</strong>d voorzitter. Het in dit<br />

reglem<strong>en</strong>t ter zake van de voorzitter gestelde is van overe<strong>en</strong>komstige<br />

toepassing ter zake van de plaatsvervang<strong>en</strong>d voorzitter. Uit<br />

het college wordt per geding e<strong>en</strong> scheidsgerecht gevormd overe<strong>en</strong>komstig<br />

het bepaalde in artikel 4.<br />

3.2 De led<strong>en</strong> van het college mog<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> lid zijn van het bestuur, e<strong>en</strong><br />

commissie of <strong>en</strong>ig ander orgaan van:<br />

a het <strong>GIW</strong>;<br />

b e<strong>en</strong> organisatie of instelling die, al dan niet gezam<strong>en</strong>lijk met<br />

ander<strong>en</strong>, gerechtigd is tot het b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> of meer<br />

led<strong>en</strong> van het bestuur van het <strong>GIW</strong>;<br />

c e<strong>en</strong> bij het <strong>GIW</strong> ingeschrev<strong>en</strong> onderneming.<br />

De led<strong>en</strong> van het college mog<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>min in di<strong>en</strong>st zijn van de<br />

onder a t/m c g<strong>en</strong>oemd<strong>en</strong>, noch anderszins daarbij betrokk<strong>en</strong> zijn<br />

op e<strong>en</strong> wijze die hun onafhankelijkheid in de weg zou kunn<strong>en</strong><br />

staan.<br />

3.3 De voorzitter komt niet voor b<strong>en</strong>oeming tot arbiter in het<br />

scheidsgerecht in aanmerking. De plaatsvervang<strong>en</strong>d voorzitter<br />

komt niet voor b<strong>en</strong>oeming tot arbiter in aanmerking indi<strong>en</strong> deze,<br />

in plaats van de voorzitter, bij de b<strong>en</strong>oeming van arbiters optreedt.<br />

3.4 De led<strong>en</strong> van het college, waaronder de voorzitter als zodanig,<br />

word<strong>en</strong> elk voor e<strong>en</strong> periode van maximaal drie jaar b<strong>en</strong>oemd.<br />

Aftred<strong>en</strong>de led<strong>en</strong> zijn terstond herb<strong>en</strong>oembaar. Person<strong>en</strong> die de<br />

leeftijd van 72 jaar hebb<strong>en</strong> bereikt zijn niet (her)b<strong>en</strong>oembaar.<br />

3.5 Het lidmaatschap van het college eindigt van rechtswege aan het<br />

einde van het jaar waarin het lid de leeftijd van 72 jaar bereikt.<br />

Indi<strong>en</strong> het lid op dat mom<strong>en</strong>t deel uitmaakt van e<strong>en</strong> scheidsgerecht<br />

dat met de behandeling van e<strong>en</strong> geschil is belast, duurt<br />

zulks voort totdat dat scheidsgerecht het desbetreff<strong>en</strong>de geding<br />

geheel heeft afgedaan.<br />

3.6 De led<strong>en</strong> van het college, behoud<strong>en</strong>s de voorzitter, verklar<strong>en</strong> bij<br />

hun b<strong>en</strong>oeming tot lid van het college schriftelijk, hun ingevolge<br />

dit reglem<strong>en</strong>t plaatsvind<strong>en</strong>de b<strong>en</strong>oeming(<strong>en</strong>) tot arbiter te aanvaard<strong>en</strong>.<br />

Zulks laat onverlet het ingevolge de wet aan arbiters<br />

toekom<strong>en</strong>de recht van hun opdracht te word<strong>en</strong> onthev<strong>en</strong>.<br />

Afdeling 4<br />

4.1 Nadat e<strong>en</strong> geschil overe<strong>en</strong>komstig het bepaalde in afdeling 6 aanhangig<br />

is gemaakt, b<strong>en</strong>oemt de voorzitter van het college uit de<br />

led<strong>en</strong> van het college één of drie arbiter(s). Het scheidsgerecht<br />

bestaat uit de aldus b<strong>en</strong>oemde arbiter(s).<br />

47


Secretariaat<br />

Aanhangig mak<strong>en</strong><br />

4.2 Ambtshalve wordt e<strong>en</strong> jurist van het secretariaat als secretaris aan<br />

het scheidsgerecht toegevoegd. De toegevoegd secretaris heeft<br />

e<strong>en</strong> adviser<strong>en</strong>de stem.<br />

4.3 De voorzitter kan, op verzoek van (e<strong>en</strong> der) partij<strong>en</strong> ofwel ambtshalve,<br />

bepal<strong>en</strong> dat geschill<strong>en</strong> die daar naar zijn oordeel voor in<br />

aanmerking kom<strong>en</strong>, gevoegd zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> behandeld door hetzelfde<br />

scheidsgerecht.<br />

4.4 E<strong>en</strong> arbiter die zijn opdracht heeft aanvaard kan op eig<strong>en</strong> verzoek<br />

daarvan word<strong>en</strong> onthev<strong>en</strong>, hetzij met toestemming van de partij<strong>en</strong><br />

hetzij, bij gebreke daarvan, met toestemming van de voorzitter<br />

van het college. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> arbiter recht<strong>en</strong>s of feitelijk niet meer<br />

in staat is zijn opdracht te vervull<strong>en</strong>, kan hij op verzoek van (e<strong>en</strong><br />

der) partij<strong>en</strong> van zijn opdracht word<strong>en</strong> onthev<strong>en</strong> door de<br />

Voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>rechter van de Rechtbank Rotterdam.<br />

4.5 Vervanging van arbiters vindt plaats overe<strong>en</strong>komstig de in dit<br />

reglem<strong>en</strong>t opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bepaling<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t b<strong>en</strong>oeming. Het<br />

geding wordt in die gevall<strong>en</strong> geschorst totdat vervanging heeft<br />

plaatsgevond<strong>en</strong>.<br />

Afdeling 5<br />

5.1 Aan het scheidsgerecht wordt door de Afdeling Arbitrage van het<br />

<strong>GIW</strong> e<strong>en</strong> secretariaat ter beschikking gesteld.<br />

5.2 Alle correspond<strong>en</strong>tie, mededeling<strong>en</strong> van partij<strong>en</strong> aan het scheidsgerecht,<br />

wisseling van stukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> oproeping<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> plaats via<br />

het secretariaat. Het secretariaat draagt zorg dat alle in het<br />

geding gebrachte stukk<strong>en</strong> over <strong>en</strong> weer ter k<strong>en</strong>nis van partij<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gebracht.<br />

Afdeling 6<br />

6.1 Het geding wordt aanhangig gemaakt door middel van e<strong>en</strong> schriftelijk<br />

verzoek door de belanghebb<strong>en</strong>de partij, gericht aan het<br />

secretariaat, onder overmaking van e<strong>en</strong> klacht<strong>en</strong>geld van € 45,-<br />

(inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting) naar het <strong>GIW</strong>*.<br />

6.2 Het verzoek moet e<strong>en</strong> omschrijving van het geschil bevatt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> duidelijke omschrijving van wat gevorderd wordt. Het di<strong>en</strong>t<br />

vergezeld te gaan van de relevante gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> stukk<strong>en</strong>, waaronder<br />

e<strong>en</strong> kopie van de eerste pagina van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst,<br />

e<strong>en</strong> kopie van het schriftelijke verzoek tot herstel<br />

of hetge<strong>en</strong> daarmee gelijk te stell<strong>en</strong> is, alsmede - indi<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor<br />

zover aanwezig - van het desbetreff<strong>en</strong>de <strong>GIW</strong>-waarborgcertificaat.<br />

* Over te mak<strong>en</strong> naar Postbankrek<strong>en</strong>ing 34 75 324 t<strong>en</strong> name van Stichting <strong>Garantie</strong><br />

Instituut Woningbouw te Rotterdam.<br />

48


Gedingvoering<br />

6.3 Het geding is aanhangig zodra het conform het vor<strong>en</strong>gaande<br />

gedane verzoek is ontvang<strong>en</strong> door het secretariaat èn het klacht<strong>en</strong>geld<br />

is ontvang<strong>en</strong> door het <strong>GIW</strong>.<br />

6.4 Het secretariaat stelt de wederpartij van verzoeker in de geleg<strong>en</strong>heid,<br />

binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> door het secretariaat te stell<strong>en</strong> termijn schriftelijk<br />

op het verzoek te reager<strong>en</strong>.<br />

6.5 In zijn reactie kan de wederpartij ev<strong>en</strong>tueel e<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>vordering<br />

teg<strong>en</strong> de verzoek<strong>en</strong>de partij instell<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele teg<strong>en</strong>vordering<br />

di<strong>en</strong>t in verband te staan met het door de verzoeker<br />

aanhangig gemaakte geschil. De bepaling<strong>en</strong> van deze afdeling<br />

zijn van overe<strong>en</strong>komstige toepassing op het aanhangig mak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de behandeling van e<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>vordering.<br />

6.6 a) Indi<strong>en</strong> de verzoeker naar het oordeel van de voorzitter van het<br />

college k<strong>en</strong>nelijk niet ontvankelijk is in zijn vordering, zijn<br />

vordering k<strong>en</strong>nelijk ongegrond is, of het scheidsgerecht k<strong>en</strong>nelijk<br />

onbevoegd is, kan de voorzitter hem schriftelijk <strong>en</strong> met red<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

omkleed adviser<strong>en</strong> zijn verzoek in te trekk<strong>en</strong>. De voorzitter geeft<br />

verzoeker daarbij e<strong>en</strong> indicatie van de verwachte kost<strong>en</strong> van het<br />

geding zo dat zou word<strong>en</strong> voortgezet.<br />

b) Indi<strong>en</strong> het secretariaat niet binn<strong>en</strong> de door de voorzitter te stell<strong>en</strong><br />

reactietermijn schriftelijk bericht van de verzoeker ontvangt of hij<br />

zijn verzoek al dan niet intrekt, vervalt het verzoek van rechtswege<br />

bij afloop van die termijn.<br />

c) Indi<strong>en</strong> de verzoeker zijn verzoek nietteg<strong>en</strong>staande het advies van<br />

de voorzitter handhaaft, kan het scheidsgerecht hem veroordel<strong>en</strong><br />

in de op het geding vall<strong>en</strong>de kost<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> de verzoeker garantiegerechtigde<br />

is in de zin van de in 1.2 bedoelde regeling<strong>en</strong>, kan hij<br />

uitsluit<strong>en</strong>d in kost<strong>en</strong> word<strong>en</strong> veroordeeld indi<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor zover hij<br />

in het ongelijk is gesteld <strong>en</strong> geldt het bedrag van voornoemde<br />

kost<strong>en</strong>indicatie als maximum.<br />

Afdeling 7<br />

Verteg<strong>en</strong>woordiging <strong>en</strong> bijstand<br />

7.1 Elk der partij<strong>en</strong> heeft het recht, zich in het geding voor eig<strong>en</strong><br />

rek<strong>en</strong>ing te do<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> advocaat, dan wel<br />

door e<strong>en</strong> bijzonderlijk daartoe schriftelijk gevolmachtigde. E<strong>en</strong><br />

partij die zich laat verteg<strong>en</strong>woordig<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t tijdig tevor<strong>en</strong> de<br />

naam <strong>en</strong> woonplaats van deg<strong>en</strong>e die hem verteg<strong>en</strong>woordigt,<br />

schriftelijk aan het scheidsgerecht op te gev<strong>en</strong>.<br />

7.2 Elk der partij<strong>en</strong> heeft het recht, zich in het geding voor eig<strong>en</strong><br />

rek<strong>en</strong>ing te do<strong>en</strong> bijstaan door person<strong>en</strong> naar eig<strong>en</strong> keuze.<br />

Technische inspectie, nadere toelichting <strong>en</strong> stukk<strong>en</strong><br />

7.3 Het scheidsgerecht kan bepal<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> technisch inspecteur van<br />

de Afdeling Arbitrage van het <strong>GIW</strong> of e<strong>en</strong> extern adviseur e<strong>en</strong><br />

inspectie zal uitvoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> schriftelijk rapport omtr<strong>en</strong>t de technische<br />

49


aspect<strong>en</strong> uitbr<strong>en</strong>gt. De technisch inspecteur zal partij<strong>en</strong> tevor<strong>en</strong><br />

van de voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> inspectie op de hoogte stell<strong>en</strong>. Partij<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> het recht, bij de inspectie aanwezig te zijn.<br />

7.4 Het rapport van de technisch inspecteur wordt door het secretariaat<br />

aan het scheidsgerecht ter hand gesteld. Het secretariaat<br />

z<strong>en</strong>dt e<strong>en</strong> afschrift van het rapport aan partij<strong>en</strong>.<br />

7.5 Het scheidsgerecht kan partij<strong>en</strong> in de geleg<strong>en</strong>heid stell<strong>en</strong> om<br />

binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> door het scheidsgerecht te stell<strong>en</strong> termijn hun standpunt<strong>en</strong><br />

schriftelijk nader toe te licht<strong>en</strong> <strong>en</strong> nadere stukk<strong>en</strong> in het<br />

geding te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Mondelinge behandeling<br />

7.6 Het scheidsgerecht stelt partij<strong>en</strong> in de geleg<strong>en</strong>heid om op e<strong>en</strong><br />

door het scheidsgerecht te bepal<strong>en</strong> plaats <strong>en</strong> tijdstip, nadat de<br />

stukk<strong>en</strong> zijn gewisseld, hun standpunt<strong>en</strong> mondeling nader toe te<br />

licht<strong>en</strong> t<strong>en</strong> overstaan van het scheidsgerecht.<br />

7.7 Het scheidsgerecht roept partij<strong>en</strong> schriftelijk voor deze zitting op.<br />

Bij deze oproep wordt partij<strong>en</strong> medegedeeld dat zij het recht<br />

hebb<strong>en</strong>, voor eig<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing getuig<strong>en</strong> of deskundig<strong>en</strong> ter zitting<br />

te do<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>.<br />

7.8 Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> partij van het haar in 7.7 gebod<strong>en</strong> recht gebruik maakt<br />

di<strong>en</strong>t zij, binn<strong>en</strong> de daartoe bij de oproep door het scheidsgerecht<br />

gestelde termijn, schriftelijk de nam<strong>en</strong> <strong>en</strong> de woonplaats<strong>en</strong> van de<br />

getuig<strong>en</strong> of deskundig<strong>en</strong> aan het secretariaat mede te del<strong>en</strong>.<br />

Daarbij word<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s de onderwerp<strong>en</strong> medegedeeld waarover zij<br />

e<strong>en</strong> verklaring zull<strong>en</strong> aflegg<strong>en</strong>.<br />

7.9 Het scheidsgerecht is bevoegd om eig<strong>en</strong>er beweging person<strong>en</strong><br />

wier aanwezigheid het van belang acht, voor de mondelinge<br />

behandeling uit te nodig<strong>en</strong>.<br />

Spoedgeding<strong>en</strong><br />

7.10 Bij het aanhangig mak<strong>en</strong> van het geding kan de verzoek<strong>en</strong>de partij,<br />

dan wel de verweerder in zijn reactie als bedoeld in 6.5, de voorzitter<br />

van het college verzoek<strong>en</strong> om bij de b<strong>en</strong>oeming van het scheidsgerecht<br />

te bepal<strong>en</strong>, dat dit het geschil door middel van e<strong>en</strong> spoedprocedure<br />

zal behandel<strong>en</strong>. De beslissing of het geschil daarvoor in<br />

aanmerking komt staat ter vrije beoordeling van de voorzitter.<br />

7.11 In het geval van e<strong>en</strong> spoedprocedure bepaalt het scheidsgerecht<br />

aanstonds dag <strong>en</strong> uur voor de mondelinge behandeling van het<br />

geschil, waarbij het partij<strong>en</strong> vrij staat ook zonder voorafgaande<br />

mededeling getuig<strong>en</strong> of deskundig<strong>en</strong> mee te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

7.12 Partij<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> het scheidsgerecht afzonderlijk danwel gezam<strong>en</strong>lijk<br />

verzoek<strong>en</strong> om, binn<strong>en</strong> de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van artikel 254, eerste lid, van het<br />

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in kort geding die voor-<br />

50


Uitspraak<br />

Kost<strong>en</strong><br />

lopige voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> resp. die voorlopige maatregel<strong>en</strong> te treff<strong>en</strong><br />

welke het scheidsgerecht nuttig of nodig zal oordel<strong>en</strong>.<br />

Overige<br />

7.13 Sam<strong>en</strong>voeging van het geding met e<strong>en</strong> geding dat aanhangig is<br />

bij e<strong>en</strong> ander dan <strong>en</strong>ig ingevolge dit reglem<strong>en</strong>t b<strong>en</strong>oemd scheidsgerecht<br />

in Nederland, zoals voorzi<strong>en</strong> in artikel 1046 van het<br />

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is niet mogelijk.<br />

7.14 Het scheidsgerecht is ook bevoegd in de gevall<strong>en</strong> bedoeld in artikel<br />

1020, vierde lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.<br />

Afdeling 8<br />

8.1 Het scheidsgerecht beslist als goede mann<strong>en</strong> naar billijkheid.<br />

8.2 Het scheidsgerecht legt zijn uitspraak neer in e<strong>en</strong> schriftelijk<br />

arbitraal vonnis. Als plaats van de arbitrage <strong>en</strong> van de uitspraak<br />

geldt Rotterdam.<br />

8.3 Hoger beroep teg<strong>en</strong> vonniss<strong>en</strong> van het scheidsgerecht is niet<br />

mogelijk.<br />

8.4 Indi<strong>en</strong> het scheidsgerecht in zijn vonnis tev<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> uitspraak doet<br />

over zak<strong>en</strong> die niet vall<strong>en</strong> onder de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

van het <strong>GIW</strong>, zal het scheidsgerecht in zijn dictum aangev<strong>en</strong> welk<br />

gedeelte daarvan wel <strong>en</strong> welk gedeelte daarvan niet onder<br />

bedoelde regeling valt, zulks in verband met de achterligg<strong>en</strong>de<br />

waarborg<strong>en</strong> van het <strong>GIW</strong>. Het voorgaande is van overe<strong>en</strong>komstige<br />

toepassing ingeval het scheidsgerecht e<strong>en</strong> vonnis, houd<strong>en</strong>de e<strong>en</strong><br />

vergelijk (artikel 1069 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)<br />

wijst.<br />

8.5 Op verzoek van de meest gerede partij <strong>en</strong> na voldo<strong>en</strong>ing van de<br />

verschuldigde griffierecht<strong>en</strong> draagt het secretariaat zorg voor<br />

deponering van e<strong>en</strong> arbitraal vonnis van het scheidsgerecht ter<br />

griffie van de Rechtbank Rotterdam. Het secretariaat z<strong>en</strong>dt e<strong>en</strong><br />

door de arbiter(s) of door de toegevoegd secretaris getek<strong>en</strong>d<br />

afschrift van het vonnis aan elk der partij<strong>en</strong>.<br />

Afdeling 9<br />

9.1 Het scheidsgerecht doet ge<strong>en</strong> kost<strong>en</strong>veroordeling, behoud<strong>en</strong>s het<br />

gestelde in de artikel<strong>en</strong> 6 onder c <strong>en</strong> 9.5.<br />

9.2 Behoud<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele rechtstreekse kost<strong>en</strong>veroordeling op<br />

basis van artikel 6 onder c of artikel 9.5, word<strong>en</strong> de op het geding<br />

vall<strong>en</strong>de kost<strong>en</strong>, waaronder de kost<strong>en</strong> van het scheidsgerecht, het<br />

secretariaat <strong>en</strong> het in artikel 7.3 bedoelde technisch rapport, door<br />

het <strong>GIW</strong> verrek<strong>en</strong>d met de partij zijnde de ondernemer die in het<br />

Register van Ingeschrev<strong>en</strong> Onderneming<strong>en</strong> van het <strong>GIW</strong> is of was<br />

51


Slotbepaling<strong>en</strong><br />

ingeschrev<strong>en</strong>, danwel met de desbetreff<strong>en</strong>de Aangeslot<strong>en</strong><br />

Organisatie als bedoeld in artikel 5 lid 4 van de statut<strong>en</strong> van het<br />

<strong>GIW</strong>, e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander conform de daartoe strekk<strong>en</strong>de reglem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

geld<strong>en</strong>d tuss<strong>en</strong> het <strong>GIW</strong>, de Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie respectievelijk<br />

bedoelde ondernemer.<br />

9.3 Daarnaast draagt ieder der partij<strong>en</strong> zelf de kost<strong>en</strong> die in het<br />

kader van de gedingvoering aan eig<strong>en</strong> zijde zijn gevall<strong>en</strong>.<br />

9.4 Het in artikel 6.3 g<strong>en</strong>oemde klacht<strong>en</strong>geld wordt door het <strong>GIW</strong> aan<br />

de verzoeker gerestitueerd ingeval deze door het scheidsgerecht<br />

op e<strong>en</strong> of meer punt<strong>en</strong> in het gelijk is gesteld, dan wel ingeval<br />

het scheidsgerecht op ge<strong>en</strong> der door hem in het geding gebrachte<br />

punt<strong>en</strong> bevoegd is. In andere gevall<strong>en</strong> vervalt het klacht<strong>en</strong>geld<br />

aan het <strong>GIW</strong>.<br />

9.5 In afwijking van het voorgaande kan het scheidsgerecht derd<strong>en</strong><br />

die ge<strong>en</strong> garantiegerechtigde in de zin van de in 1.2 bedoelde<br />

regeling<strong>en</strong> zijn, veroordel<strong>en</strong> in op de procedure vall<strong>en</strong>de kost<strong>en</strong>,<br />

indi<strong>en</strong> zij door voeging, tuss<strong>en</strong>komst of vrijwaring partij mocht<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> in het geding.<br />

Afdeling 10<br />

10.1 Dit reglem<strong>en</strong>t wordt vastgesteld <strong>en</strong> kan te all<strong>en</strong> tijde word<strong>en</strong><br />

gewijzigd door het <strong>GIW</strong>. Wijziging<strong>en</strong> zijn niet van kracht voor<br />

geding<strong>en</strong> die reeds aanhangig zijn.<br />

10.2 Dit reglem<strong>en</strong>t is van toepassing in de vorm welke het heeft op<br />

het tijdstip van aanhangig mak<strong>en</strong> van het geding.<br />

10.3 Voor zover daarvan in dit reglem<strong>en</strong>t niet wordt afgewek<strong>en</strong>, zijn<br />

de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

bepaling<strong>en</strong> inzake arbitrage van toepassing.<br />

10.4 Het <strong>GIW</strong>, de led<strong>en</strong> van het college, de arbiters, de toegevoegd<br />

secretaris, het secretariaat, zomede de technisch inspecteurs van<br />

de Afdeling Arbitrage, kunn<strong>en</strong> niet aansprakelijk gesteld word<strong>en</strong><br />

ter zake van <strong>en</strong>ig handel<strong>en</strong> of nalat<strong>en</strong>, verband houd<strong>en</strong>de met de<br />

arbitrage die het onderwerp is van dit reglem<strong>en</strong>t.<br />

52


Deel 6<br />

53


Modell<strong>en</strong> koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst,<br />

algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> algem<strong>en</strong>e toelichting<br />

Koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

Bij deze koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst hor<strong>en</strong>:<br />

- Algem<strong>en</strong>e Voorwaard<strong>en</strong> voor de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong>,<br />

vastgesteld bij akte op 8 februari 1999<br />

- Algem<strong>en</strong>e Toelichting bij de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong>, vastgesteld<br />

in december 1998<br />

Koop-/Aannemingsovere<strong>en</strong>komst voor van overheidswege gesubsidieerde <strong>en</strong> niet-gesubsidieerde<br />

e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> met toepassing van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong>, overe<strong>en</strong>komstig het model,<br />

vastgesteld in december 1998 door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse<br />

Ver<strong>en</strong>iging van Makelaars in onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> NVM, de Nederlandse Ver<strong>en</strong>iging van<br />

Bouwondernemers, de Ver<strong>en</strong>iging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappij<strong>en</strong>, de<br />

Consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>bond, de ‘ver<strong>en</strong>iging eig<strong>en</strong> huis’ <strong>en</strong> de Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut Woningbouw.<br />

Ondergetek<strong>en</strong>d<strong>en</strong>:<br />

hierna te noem<strong>en</strong> ‘de ondernemer’, ingeschrev<strong>en</strong> bij het <strong>GIW</strong> via (Aangeslot<strong>en</strong> Organisatie); <strong>en</strong><br />

hierna te noem<strong>en</strong> ‘de verkrijger’,<br />

zijn per overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> als volgt:<br />

I. De ondernemer verkoopt aan de verkrijger, die koopt van de ondernemer:<br />

e<strong>en</strong> perceel/de percel<strong>en</strong> grond ter grootte van circa overe<strong>en</strong>komstig de bij<br />

notaris gedeponeerde situatietek<strong>en</strong>ing aangeduid<br />

met het/de bouwnummer(s) geleg<strong>en</strong> met<br />

de -voor zover aanwezig- daarop in aanbouw zijnde opstall<strong>en</strong>, kadastraal bek<strong>en</strong>d<br />

Bij deze aanvaardt de verkrijger uitdrukkelijk de last<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> omschrev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> bij<br />

deze overe<strong>en</strong>komst behor<strong>en</strong>de <strong>en</strong> aan deze akte gehechte door partij<strong>en</strong> ondertek<strong>en</strong>de bijlage.<br />

54<br />

Dit model kan voor gebruik word<strong>en</strong> gekopieerd


II. De verkrijger geeft opdracht <strong>en</strong> de ondernemer neemt aan conform de betreff<strong>en</strong>de technische<br />

omschrijving <strong>en</strong> tek<strong>en</strong>ing(<strong>en</strong>) <strong>en</strong> voor zover aanwezig stat<strong>en</strong> van wijziging, al welke tot deze<br />

overe<strong>en</strong>komst behor<strong>en</strong> <strong>en</strong> door beide partij<strong>en</strong> zijn gewaarmerkt, op bov<strong>en</strong> omschrev<strong>en</strong> grond, de<br />

daarop geprojecteerde/in aanbouw zijnde opstal(l<strong>en</strong>) (af) te bouw<strong>en</strong> naar de eis van goed <strong>en</strong><br />

deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschrift<strong>en</strong> van overheid <strong>en</strong> nutsbedrijv<strong>en</strong>.<br />

III. De totale koop-/aanneemsom bedraagt:<br />

A. voor wat betreft de koopsom de ingevolge artikel 4 lid 3 verschuldigde termijn<strong>en</strong>:<br />

1. grondkost<strong>en</strong> (inclusief omzetbelasting) €<br />

2. de overige verschuldigde termijn<strong>en</strong> (inclusief omzetbelasting) €<br />

B. voor wat betreft de aanneemsom de nog niet ingevolge<br />

artikel 4 lid 1 verschuldigd geword<strong>en</strong> termijn<strong>en</strong><br />

(inclusief omzetbelasting) €<br />

C. vergoeding (inclusief omzetbelasting) over de grondkost<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de overige verschuldigde termijn<strong>en</strong>, berek<strong>en</strong>d overe<strong>en</strong>komstig<br />

het bepaalde in artikel 4 lid 4 €<br />

Totaal (A + B + C) €<br />

De onder I <strong>en</strong> II vermelde koop- <strong>en</strong> aannemingsovere<strong>en</strong>komst vorm<strong>en</strong> tezam<strong>en</strong> één geheel.<br />

De ondernemer draagt er zorg voor dat deze akte onder berusting van de onder I g<strong>en</strong>oemde<br />

notaris wordt gesteld <strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> kopie van deze akte tezam<strong>en</strong> met de hierbov<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde,<br />

door beide partij<strong>en</strong> gewaarmerkte bijlag<strong>en</strong> aan de verkrijger ter hand wordt gesteld.<br />

De in de koop-/aanneemsom begrep<strong>en</strong> omzetbelasting is berek<strong>en</strong>d naar e<strong>en</strong> perc<strong>en</strong>tage van<br />

________%, conform de bepaling<strong>en</strong> van de Wet op de omzetbelasting 1968.<br />

Deze overe<strong>en</strong>komst is aangegaan onder de navolg<strong>en</strong>de bepaling<strong>en</strong>:<br />

Levering Artikel 1<br />

1. De levering van de grond met de daarop ev<strong>en</strong>tueel reeds gebouwde<br />

opstal(l<strong>en</strong>) zal geschied<strong>en</strong> bij akte te verlijd<strong>en</strong> t<strong>en</strong> overstaan van de<br />

onder I g<strong>en</strong>oemde notaris, di<strong>en</strong>s plaatsvervanger of opvolger, op<br />

e<strong>en</strong> door die notaris te bepal<strong>en</strong> tijdstip:<br />

zo spoedig mogelijk, doch binn<strong>en</strong> zes wek<strong>en</strong> na het laatste hieronder<br />

onder a <strong>en</strong> b bedoelde tijdstipp<strong>en</strong>:<br />

a. wanneer vaststaat dat deze overe<strong>en</strong>komst niet meer op e<strong>en</strong> van<br />

de grond<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd in de artikel<strong>en</strong> 7 <strong>en</strong> 9 van deze akte kan<br />

word<strong>en</strong> ontbond<strong>en</strong>; alsmede<br />

b. wanneer is begonn<strong>en</strong> met de bouw in de zin van artikel 14 lid 2<br />

van de algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong>.<br />

2. Indi<strong>en</strong> de grond t<strong>en</strong> tijde van de levering nog staat t<strong>en</strong> name van<br />

e<strong>en</strong> derde, zal de verkrijger ermee g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>, dat - indi<strong>en</strong> de<br />

ondernemer zulks w<strong>en</strong>st - die derde rechtstreeks aan de verkrijger<br />

overdraagt, ev<strong>en</strong>tueel bij verzamelakte.<br />

55


Afwijk<strong>en</strong>de<br />

perceelsgrootte<br />

Waarborgsom<br />

Termijn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

betalingsregeling<br />

Artikel 2<br />

(A)*<br />

Verschil tuss<strong>en</strong> de werkelijke <strong>en</strong> de hiervoor opgegev<strong>en</strong> maat of grootte<br />

van de grond geeft ge<strong>en</strong> aanleiding tot <strong>en</strong>ige rechtsvordering tot<br />

vergoeding ter zake.<br />

(B)*<br />

Verschil tuss<strong>en</strong> de werkelijke <strong>en</strong> de hiervoor opgegev<strong>en</strong> maat of grootte<br />

van de grond geeft ge<strong>en</strong> aanleiding tot <strong>en</strong>ige rechtsvordering tot vergoeding<br />

ter zake, behoud<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> rechtsvordering tot algehele<br />

vergoeding op basis van € per c<strong>en</strong>tiare, indi<strong>en</strong> het verschil<br />

5% of meer bedraagt van de onder I opgegev<strong>en</strong> maat of grootte.<br />

Artikel 3<br />

(A)*<br />

Ter zake van deze overe<strong>en</strong>komst is ge<strong>en</strong> waarborgsom verschuldigd.<br />

(B)*<br />

1. Binn<strong>en</strong> veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na ondertek<strong>en</strong>ing van deze overe<strong>en</strong>komst<br />

door de verkrijger moet hij aan de onder I g<strong>en</strong>oemde notaris<br />

voldo<strong>en</strong> e<strong>en</strong> waarborgsom groot € .<br />

De verkrijger machtigt de notaris om dit bedrag over te mak<strong>en</strong> aan<br />

de ondernemer, indi<strong>en</strong> <strong>en</strong> zodra de levering heeft plaatsgehad <strong>en</strong><br />

één of meer termijn<strong>en</strong> zijn vervall<strong>en</strong>.<br />

Dit bedrag zal alsdan in mindering strekk<strong>en</strong> op die termijn(<strong>en</strong>).<br />

2. In plaats van de hiervoor g<strong>en</strong>oemde waarborgsom kan de verkrijger<br />

binn<strong>en</strong> de gestelde termijn van veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bankgarantie<br />

do<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> die voldoet aan het bepaalde in artikel 21 van de algem<strong>en</strong>e<br />

voorwaard<strong>en</strong>.<br />

3. De machtiging tot uitbetaling aan de ondernemer vervalt indi<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

zodra deze overe<strong>en</strong>komst ingevolge e<strong>en</strong> van de bepaling<strong>en</strong> van<br />

deze akte of van de op deze overe<strong>en</strong>komst van toepassing zijnde<br />

algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong> zal zijn ontbond<strong>en</strong>, zodat in dat geval de<br />

notaris het onder hem als waarborgsom gestorte bedrag, voor<br />

zover nog onder zijn berusting, aan de verkrijger zal terugbetal<strong>en</strong>.<br />

Artikel 4<br />

1. De termijn<strong>en</strong> van de koop-/aanneemsom zijn de volg<strong>en</strong>de:<br />

2. Behoud<strong>en</strong>s het geval waarin de verkrijger recht op uitstel van betaling<br />

heeft zoals bedoeld in lid 5, dan wel lid 7, word<strong>en</strong> de in lid 1<br />

bedoelde termijn<strong>en</strong> steeds opeisbaar veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na de dagtek<strong>en</strong>ing<br />

van e<strong>en</strong> door of vanwege de ondernemer gedaan betalingsverzoek.<br />

E<strong>en</strong> betalingsverzoek geeft aan op grond van welk feit de<br />

56


ondernemer recht heeft op betaling, welke termijn het betreft <strong>en</strong><br />

dat de betaling uiterlijk veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na de dagtek<strong>en</strong>ing door de<br />

ondernemer ontvang<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t te zijn.<br />

3. Per de in het hoofd van deze akte g<strong>en</strong>oemde datum van overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong><br />

zijn de navolg<strong>en</strong>de termijn<strong>en</strong> verschuldigd:<br />

- termijn (grondkost<strong>en</strong>)<br />

(inclusief omzetbelasting) €<br />

- termijn (datum aanvang bouw woning)<br />

(inclusief omzetbelasting) €<br />

- termijn (datum werkzaamhed<strong>en</strong> gereed)<br />

(inclusief omzetbelasting) €<br />

- termijn (datum werkzaamhed<strong>en</strong> gereed)<br />

(inclusief omzetbelasting) €<br />

etc.<br />

(A)*<br />

4. Tot de koop-/aanneemsom behoort de vergoeding die de ondernemer<br />

berek<strong>en</strong>t over de termijn<strong>en</strong> die per de in het hoofd van deze<br />

akte g<strong>en</strong>oemde datum van overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> reeds zijn verschuldigd.<br />

Deze vergoeding wordt berek<strong>en</strong>d naar e<strong>en</strong> perc<strong>en</strong>tage van<br />

% per jaar voor de grondkost<strong>en</strong> <strong>en</strong> % per jaar<br />

voor de overige termijn<strong>en</strong>:<br />

a. over het bedrag van de grondkost<strong>en</strong> (exclusief omzetbelasting)<br />

vanaf tot aan de in het hoofd van deze akte g<strong>en</strong>oemde<br />

datum van overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>;<br />

b. over de overige in lid 3 van dit artikel vermelde termijnbedrag<strong>en</strong><br />

(exclusief omzetbelasting) vanaf de veerti<strong>en</strong>de dag na die waarop<br />

de bouw van de woning is aangevang<strong>en</strong> casu quo waarop<br />

de werkzaamhed<strong>en</strong> zijn gereed gekom<strong>en</strong> tot de in het hoofd<br />

van deze akte g<strong>en</strong>oemde datum van overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>.<br />

Deze vergoeding, te vermeerder<strong>en</strong> met omzetbelasting, di<strong>en</strong>t<br />

bij de levering te word<strong>en</strong> voldaan.<br />

(B)*<br />

4. Over de grondkost<strong>en</strong> <strong>en</strong> de termijn<strong>en</strong> die verschuldigd zijn per de<br />

in het hoofd van deze akte g<strong>en</strong>oemde datum van overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>,<br />

wordt ge<strong>en</strong> vergoeding in rek<strong>en</strong>ing gebracht.<br />

(C)*<br />

4. Er zijn nog ge<strong>en</strong> termijn<strong>en</strong> van de aanneemsom vervall<strong>en</strong>. Over de<br />

grondkost<strong>en</strong> is per de in het hoofd van deze akte g<strong>en</strong>oemde<br />

datum van overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> vergoeding verschuldigd.<br />

N.B. Waar bepaling<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van de aanduiding (A), (B) <strong>en</strong> (C) moet e<strong>en</strong><br />

keuze tuss<strong>en</strong> de aldus aangeduide bepaling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemaakt.<br />

57


5. Zolang de grond met de ev<strong>en</strong>tueel daarop reeds gebouwde opstall<strong>en</strong><br />

niet aan de verkrijger is geleverd, heeft de verkrijger recht op uitstel<br />

van betaling van het verschuldigde deel van de koop-/aanneemsom,<br />

waar teg<strong>en</strong>over hij verplicht is aan de ondernemer r<strong>en</strong>te te vergoed<strong>en</strong><br />

van % per jaar voor de grondkost<strong>en</strong> <strong>en</strong> %<br />

per jaar voor de overige termijn<strong>en</strong>, te berek<strong>en</strong><strong>en</strong> als volgt:<br />

a.1.over het in lid 3 vermelde bedrag van de grondkost<strong>en</strong> (exclusief<br />

omzetbelasting) vanaf de in het hoofd van deze akte g<strong>en</strong>oemde<br />

datum van overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> tot aan de datum van levering;<br />

a.2.over de overige in lid 3 vermelde termijnbedrag<strong>en</strong> (inclusief<br />

omzetbelasting) vanaf de in het hoofd van deze akte g<strong>en</strong>oemde<br />

datum van overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> tot aan de datum van levering;<br />

b. over de overige termijn<strong>en</strong> (inclusief omzetbelasting) vanaf de<br />

vervaldatum tot aan de datum van levering.<br />

Deze r<strong>en</strong>te di<strong>en</strong>t ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s bij de levering te word<strong>en</strong> voldaan.<br />

Op de dag van de levering wordt het op dat mom<strong>en</strong>t reeds<br />

verschuldigde deel van de koop-/aanneemsom opeisbaar.<br />

6. Indi<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor zover de verkrijger e<strong>en</strong> reeds opeisbaar gedeelte<br />

van de koop-/aanneemsom of <strong>en</strong>ige andere uit hoofde van de op<br />

deze overe<strong>en</strong>komst van toepassing zijnde algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong><br />

opeisbare betaling niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft<br />

voldaan, <strong>en</strong> de bepaling<strong>en</strong> in het vorige lid van dit artikel niet van<br />

toepassing zijn, is de verkrijger daarover aan de ondernemer e<strong>en</strong><br />

r<strong>en</strong>te van % per jaar verschuldigd, vanaf de dag van<br />

opeisbaarheid tot die der voldo<strong>en</strong>ing, zulks onverminderd de verdere<br />

recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplichting<strong>en</strong> van partij<strong>en</strong> uit deze overe<strong>en</strong>komst <strong>en</strong>/of<br />

tuss<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> nader te mak<strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong>.<br />

7. Indi<strong>en</strong> uitstel of vertraging van de betaling van opeisbare termijn<strong>en</strong><br />

het gevolg is van de wijze van financiering van de woning of de<br />

wijze waarop door de geldverstrekker aan de financieringsregeling<br />

uitvoering wordt gegev<strong>en</strong>, zal de verkrijger in afwijking van lid 6<br />

van dit artikel aan de ondernemer e<strong>en</strong> r<strong>en</strong>te verschuldigd zijn van<br />

% per jaar vanaf de dag van opeisbaarheid tot die der<br />

voldo<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> voorts teg<strong>en</strong>over de ondernemer weg<strong>en</strong>s dat uitstel<br />

of die vertraging niet in gebreke zijn, mits de financieringsregeling<br />

aan de ondernemer bek<strong>en</strong>d is <strong>en</strong> hij daarteg<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> bezwaar heeft<br />

gemaakt.<br />

8. De r<strong>en</strong>te als bedoeld in artikel 4 lid 5, lid 6 <strong>en</strong> lid 7 wordt vermeerderd<br />

met omzetbelasting.<br />

58


Bouwtijd<br />

Overheidssubsidie<br />

Ontbind<strong>en</strong>de<br />

voorwaard<strong>en</strong><br />

Artikel 5<br />

1. De ondernemer verbindt zich de woning binn<strong>en</strong> werkbare<br />

werkdag<strong>en</strong> na het gereedkom<strong>en</strong> van de ruwe begane grondvloer<br />

geheel voor bewoning gereed op te lever<strong>en</strong> aan de verkrijger.<br />

(A)*<br />

2. De ruwe begane grondvloer van de woning is gereedgekom<strong>en</strong> op<br />

(B)*<br />

2. De ruwe begane grondvloer van de woning is nog niet gereed. De<br />

ondernemer zal binn<strong>en</strong> acht dag<strong>en</strong> na het gereedkom<strong>en</strong> daarvan<br />

de aanvangsdatum van de in lid 1 g<strong>en</strong>oemde termijn schriftelijk<br />

aan de verkrijger mededel<strong>en</strong>.<br />

Artikel 6<br />

(A)*<br />

1. Overheidssubsidie t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de bouw van de woning zal<br />

word<strong>en</strong> verstrekt op grond van waarvoor e<strong>en</strong> beschikking<br />

is afgegev<strong>en</strong> onder nummer d.d. .<br />

2. De aanvraag van de ingevolge de in lid 1 van dit artikel g<strong>en</strong>oemde<br />

beschikking te verstrekk<strong>en</strong> subsidie geschiedt door de verkrijger.<br />

De ondernemer zal daartoe tijdig de nodige formulier<strong>en</strong> <strong>en</strong> informatie<br />

aan de verkrijger verstrekk<strong>en</strong>.<br />

3. De ondernemer garandeert dat de verkrijger op basis van de door hem<br />

verstrekte gegev<strong>en</strong>s in aanmerking komt voor de subsidie volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

door partij<strong>en</strong> aan deze akte gehechte <strong>en</strong> gewaarmerkte berek<strong>en</strong>ing.<br />

(B)*<br />

Er wordt ge<strong>en</strong> overheidssubsidie verstrekt.<br />

Artikel 7<br />

1. Deze overe<strong>en</strong>komst wordt aangegaan onder de bij niet-vervulling<br />

ontbind<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong>:<br />

a. dat de verkrijger binn<strong>en</strong> twee maand<strong>en</strong> na di<strong>en</strong>s ondertek<strong>en</strong>ing<br />

van deze akte voor de financiering van de woning e<strong>en</strong> hypothecaire<br />

geldl<strong>en</strong>ing verkrijgt teg<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> grotere maandelijkse<br />

verplichting aan r<strong>en</strong>te <strong>en</strong> aflossing <strong>en</strong>/of r<strong>en</strong>te <strong>en</strong> premie van<br />

e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sverzekering dan € , zulks onder bij de grote<br />

geldverstrekk<strong>en</strong>de instelling<strong>en</strong> normaal geld<strong>en</strong>de voorwaard<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> bepaling<strong>en</strong>;<br />

b. dat de verkrijger binn<strong>en</strong> maand(<strong>en</strong>) na di<strong>en</strong>s ondertek<strong>en</strong>ing<br />

van deze akte e<strong>en</strong> vergunning, althans de toezegging daartoe,<br />

om de woning na gereedkoming zelf te bewon<strong>en</strong>, verkrijgt.<br />

N.B. Waar bepaling<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van de aanduiding (A) <strong>en</strong> (B) moet e<strong>en</strong> keuze<br />

tuss<strong>en</strong> de aldus aangeduide bepaling<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemaakt.<br />

59


(A)*<br />

2. Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt<br />

ge<strong>en</strong> Nationale Hypotheek <strong>Garantie</strong> verlangd.<br />

(B)*<br />

2. Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt<br />

de Nationale Hypotheek <strong>Garantie</strong> verlangd in verband waarmee de<br />

overe<strong>en</strong>komst wordt aangegaan onder de bij niet-vervulling ontbind<strong>en</strong>de<br />

voorwaarde, dat de verkrijger binn<strong>en</strong> twee maand<strong>en</strong> na<br />

di<strong>en</strong>s ondertek<strong>en</strong>ing van deze akte e<strong>en</strong> Nationale Hypotheek<br />

<strong>Garantie</strong> verkrijgt voor e<strong>en</strong> hypothecaire geldl<strong>en</strong>ing als omschrev<strong>en</strong><br />

in het eerste lid van dit artikel sub a.<br />

3. Indi<strong>en</strong> één van deze voorwaard<strong>en</strong> niet wordt vervuld heeft de verkrijger<br />

het recht bij aangetek<strong>en</strong>de brief met bericht ‘handtek<strong>en</strong>ing<br />

retour’ of telefaxbericht met verz<strong>en</strong>dbevestiging te verz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> aan<br />

de ondernemer uiterlijk binn<strong>en</strong> acht dag<strong>en</strong> na afloop van de voor<br />

de vervulling van de betreff<strong>en</strong>de voorwaarde geld<strong>en</strong>de termijn, de<br />

ontbinding van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst in te roep<strong>en</strong>,<br />

waardoor de overe<strong>en</strong>komst tuss<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> van rechtswege ontbond<strong>en</strong><br />

zal zijn.<br />

4. Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het verkrijg<strong>en</strong> van de<br />

Nationale Hypotheek <strong>Garantie</strong> als vermeld in lid 2 van dit artikel<br />

van toepassing is <strong>en</strong> die voorwaarde niet binn<strong>en</strong> twee maand<strong>en</strong><br />

vervuld is <strong>en</strong> ook na ommekomst van die twee maand<strong>en</strong> onvervuld<br />

blijft, zal de termijn waarbinn<strong>en</strong> de verkrijger recht heeft de ontbinding<br />

van de overe<strong>en</strong>komst in te roep<strong>en</strong> geacht word<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

partij<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd te zijn tot acht dag<strong>en</strong> na ontvangst van e<strong>en</strong> aan<br />

hem verzond<strong>en</strong> aangetek<strong>en</strong>de brief van de ondernemer, waarin<br />

deze hem verzoekt of aanzegt zich er over uit te lat<strong>en</strong> of hij al dan<br />

niet de ontbinding van de overe<strong>en</strong>komst inroept.<br />

5. Indi<strong>en</strong> de door de verkrijger geaccepteerde financieringsvoorwaard<strong>en</strong><br />

niet (meer) door de geldgever word<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd <strong>en</strong> gestand word<strong>en</strong><br />

gedaan tot <strong>en</strong> met de datum van levering, dan is de verkrijger verplicht<br />

e<strong>en</strong> nieuwe hypothecaire geldl<strong>en</strong>ing aan te vrag<strong>en</strong> zodra hem<br />

de vermoedelijke datum van levering door of nam<strong>en</strong>s de ondernemer<br />

is medegedeeld. De ondernemer draagt er zorg voor dat de verkrijger<br />

deze datum tijdig verneemt. Indi<strong>en</strong> de verkrijger ge<strong>en</strong> nieuwe geldl<strong>en</strong>ing<br />

kan verkrijg<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de in lid 1 sub a van dit artikel g<strong>en</strong>oemde<br />

maandelijkse verplichting, heeft de verkrijger het recht alsnog vóór<br />

of uiterlijk op de datum van levering de ontbinding van de overe<strong>en</strong>komst<br />

in te roep<strong>en</strong> bij aangetek<strong>en</strong>de brief met bericht ‘handtek<strong>en</strong>ing<br />

retour’ of telefaxbericht met verz<strong>en</strong>dbevestiging.<br />

6. Partij<strong>en</strong> verplicht<strong>en</strong> zich over <strong>en</strong> weer al het nodige te do<strong>en</strong>, wat tot<br />

vervulling van de in de led<strong>en</strong> 1 <strong>en</strong> 2 van dit artikel vermelde voorwaarde(n)<br />

kan leid<strong>en</strong> <strong>en</strong> na te lat<strong>en</strong> wat de vervulling zou kunn<strong>en</strong><br />

verhinder<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> aan het inroep<strong>en</strong> van ontbinding als bedoeld<br />

in lid 3 van dit artikel het niet nakom<strong>en</strong> van de hierbov<strong>en</strong> vermelde<br />

60


<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>waarborgregeling</strong><br />

verplichting<strong>en</strong> t<strong>en</strong> grondslag ligt, zal de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

van rechtswege zijn ontbond<strong>en</strong> <strong>en</strong> zal de in gebreke zijnde<br />

partij aan de andere als boete e<strong>en</strong> bedrag verschuldigd zijn ter<br />

grootte van 10% van de koop-/aanneemsom. Het inroep<strong>en</strong> van de<br />

ontbinding zal geschied<strong>en</strong> bij aangetek<strong>en</strong>de brief met bericht<br />

‘handtek<strong>en</strong>ing retour’ of telefaxbericht met verz<strong>en</strong>dbevestiging.<br />

Artikel 8<br />

1. De ondernemer verklaart, dat de woning, dat het onderwerp is van<br />

deze overe<strong>en</strong>komst, deel uitmaakt van e<strong>en</strong> door het <strong>GIW</strong> geregistreerd<br />

project <strong>en</strong> door deze instelling is ingeschrev<strong>en</strong> onder registrati<strong>en</strong>ummer<br />

<strong>en</strong> verbindt zich teg<strong>en</strong>over de verkrijger ter zake<br />

van deze woning de verplichting<strong>en</strong> uit de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

van deze instelling te zull<strong>en</strong> nakom<strong>en</strong>.<br />

2. De ondernemer verplicht zich teg<strong>en</strong>over de verkrijger om overe<strong>en</strong>komstig<br />

de toepasselijke <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> terstond<br />

doch uiterlijk binn<strong>en</strong> twee wek<strong>en</strong> na ontvangst van de door de<br />

verkrijger ondertek<strong>en</strong>de akte het schriftelijk verzoek te do<strong>en</strong> tot<br />

afgifte van e<strong>en</strong> waarborgcertificaat aan de verkrijger.<br />

Artikel 9<br />

1. Deze overe<strong>en</strong>komst wordt aangegaan onder de bij vervulling ontbind<strong>en</strong>de<br />

voorwaarde, dat de afgifte van e<strong>en</strong> waarborgcertificaat<br />

door het <strong>GIW</strong> of nam<strong>en</strong>s die instelling door e<strong>en</strong> bij haar aangeslot<strong>en</strong><br />

organisatie wordt geweigerd.<br />

2. Indi<strong>en</strong> de in lid 1 van dit artikel g<strong>en</strong>oemde voorwaarde wordt<br />

vervuld, is de overe<strong>en</strong>komst van rechtswege ontbond<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij de<br />

verkrijger binn<strong>en</strong> veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na ontvangst van het bericht van<br />

weigering bij aangetek<strong>en</strong>de brief met bericht ‘handtek<strong>en</strong>ing<br />

retour’ of telefaxbericht met verz<strong>en</strong>dbevestiging aan de ondernemer<br />

heeft aangezegd dat hij de overe<strong>en</strong>komst in stand w<strong>en</strong>st te lat<strong>en</strong>,<br />

onverminderd het recht op schadevergoeding.<br />

3. De verkrijger heeft het recht om de ontbinding van de overe<strong>en</strong>komst<br />

in te roep<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong>:<br />

a. de ondernemer niet conform artikel 8 lid 2 binn<strong>en</strong> twee wek<strong>en</strong><br />

na de ontvangst van de door de verkrijger ondertek<strong>en</strong>de akte<br />

e<strong>en</strong> aanvraag heeft ingedi<strong>en</strong>d tot afgifte van e<strong>en</strong> waarborgcertificaat;<br />

of<br />

b. de verkrijger zelf e<strong>en</strong> aanvraag heeft ingedi<strong>en</strong>d bij de betreff<strong>en</strong>de<br />

aangeslot<strong>en</strong> organisatie van de waarborg<strong>en</strong>de instelling (dan wel<br />

bij de waarborg<strong>en</strong>de instelling zelf) tot afgifte van e<strong>en</strong> waarborgcertificaat<br />

<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> drie maand<strong>en</strong> na het ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong> van deze<br />

akte door de verkrijger ge<strong>en</strong> waarborgcertificaat van die instelling<br />

of de schriftelijke toezegging tot afgifte daarvan heeft gekreg<strong>en</strong>.<br />

61


Kost<strong>en</strong><br />

Afwijk<strong>en</strong>de<br />

bepaling<strong>en</strong><br />

Informatie<br />

Geschill<strong>en</strong>beslechting<br />

4. De aanzegging tot ontbinding van de overe<strong>en</strong>komst op grond van<br />

lid 3 van dit artikel zal geschied<strong>en</strong> bij aangetek<strong>en</strong>de brief met<br />

bericht ‘handtek<strong>en</strong>ing retour’ of telefaxbericht met verz<strong>en</strong>dbevestiging.<br />

Het beroep op ontbinding op grond van lid 3 sub a kan ge<strong>en</strong><br />

effect sorter<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na de aanzegging<br />

het waarborgcertificaat is afgegev<strong>en</strong>.<br />

5. Indi<strong>en</strong> de overe<strong>en</strong>komst wordt ontbond<strong>en</strong> op grond van het geval<br />

g<strong>en</strong>oemd in lid 1 van dit artikel, heeft de verkrijger recht op e<strong>en</strong><br />

bedrag ter grootte van 5% van de koop-/aanneemsom als e<strong>en</strong> door<br />

de ondernemer aan de verkrijger te verbeur<strong>en</strong> boete, onverminderd<br />

het recht op schadevergoeding.<br />

Artikel 10<br />

Alle kost<strong>en</strong> <strong>en</strong> recht<strong>en</strong> aan de verkoop <strong>en</strong> levering verbond<strong>en</strong> zijn<br />

begrep<strong>en</strong> in de totale koop-/aanneemsom.<br />

Artikel 11<br />

Afwijking<strong>en</strong> van het in het hoofd van deze akte g<strong>en</strong>oemde model van<br />

de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> van de daarin van toepassing<br />

verklaarde algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong>, die t<strong>en</strong> nadele van de verkrijger zijn,<br />

zijn nietig behoud<strong>en</strong>s voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verle<strong>en</strong>d<br />

door of nam<strong>en</strong>s de waarborg<strong>en</strong>de instelling als bedoeld in artikel 8.<br />

Bij het ontbrek<strong>en</strong> van deze toestemming geldt de oorspronkelijke in<br />

het model opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bepaling.<br />

Artikel 12<br />

De ondernemer verplicht zich de verkrijger regelmatig te informer<strong>en</strong><br />

omtr<strong>en</strong>t de voortgang van de bouw.<br />

Artikel 13<br />

Alle geschill<strong>en</strong>, welke ook -waaronder begrep<strong>en</strong> die, welke slechts<br />

door e<strong>en</strong> der partij<strong>en</strong> als zodanig word<strong>en</strong> beschouwd- die naar aanleiding<br />

van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst of van overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

die daarvan e<strong>en</strong> uitvloeisel mocht<strong>en</strong> zijn, tuss<strong>en</strong> de verkrijger <strong>en</strong> de<br />

ondernemer mocht<strong>en</strong> ontstaan - met uitzondering van geschill<strong>en</strong> naar<br />

aanleiding van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> van voornoemde<br />

waarborg<strong>en</strong>de instelling waarvoor de in die regeling vastgestelde<br />

regel<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> - word<strong>en</strong> beslecht door arbitrage overe<strong>en</strong>komstig de<br />

regel<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> in de statut<strong>en</strong> van de Raad van Arbitrage voor de<br />

Bouwbedrijv<strong>en</strong> in Nederland, zoals deze drie maand<strong>en</strong> voor de dag<br />

van ondertek<strong>en</strong>ing van deze akte luidd<strong>en</strong>.<br />

62


Van toepassing<br />

zijnde algem<strong>en</strong>e<br />

voorwaard<strong>en</strong>/<br />

garantie- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

Artikel 14<br />

1. Op de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst zijn van toepassing de<br />

Algem<strong>en</strong>e Voorwaard<strong>en</strong> voor de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong>, vastgesteld bij akte op 8 februari 1999<br />

verled<strong>en</strong> voor notaris mr A.J.A. van Orsouw te Utrecht.<br />

2. Waar in deze overe<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> de daarin van toepassing verklaarde<br />

algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong> gesprok<strong>en</strong> wordt van <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong>,<br />

wordt gelez<strong>en</strong>: <strong>GIW</strong>-<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

E<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> <strong>E.2003</strong>.<br />

Getek<strong>en</strong>d te Getek<strong>en</strong>d te<br />

op op<br />

De ondernemer: De verkrijger:<br />

De verkrijger verklaart e<strong>en</strong> afschrift te hebb<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> van:<br />

1. de Algem<strong>en</strong>e Voorwaard<strong>en</strong> voor de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong>, vastgesteld bij akte op 8 februari 1999;<br />

2. de <strong>GIW</strong>-<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> E<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> <strong>E.2003</strong> <strong>en</strong><br />

de bijbehor<strong>en</strong>de Bijlage A, versie 01-01-2003, <strong>en</strong><br />

3. de Algem<strong>en</strong>e Toelichting bij de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong>.<br />

Getek<strong>en</strong>d te<br />

op<br />

De verkrijger:<br />

63


Algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong><br />

Bij deze algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>:<br />

- Koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong>, vastgesteld in december 1998<br />

- Algem<strong>en</strong>e Toelichting bij de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst, vastgesteld in december 1998<br />

Algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong> voor de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong>, overe<strong>en</strong>komstig<br />

het model vastgesteld bij akte op 8 februari 1999 verled<strong>en</strong> voor notaris mr A.J.A. van Orsouw<br />

te Utrecht door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse Ver<strong>en</strong>iging van Makelaars<br />

in onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> NVM, de Nederlandse Ver<strong>en</strong>iging van Bouwondernemers, de Ver<strong>en</strong>iging van<br />

Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappij<strong>en</strong>, de Consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>bond, de ‘ver<strong>en</strong>iging eig<strong>en</strong> huis’<br />

<strong>en</strong> de Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut Woningbouw.<br />

Definities<br />

Artikel 1<br />

Verplichting<strong>en</strong> van<br />

de ondernemer in<br />

geval van verkoop<br />

1. Onder koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst wordt in deze voorwaard<strong>en</strong><br />

verstaan de schriftelijke koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst, ingevolge<br />

welke deze voorwaard<strong>en</strong> van toepassing zijn.<br />

2. Onder verkrijger wordt in deze voorwaard<strong>en</strong> verstaan deg<strong>en</strong>e die<br />

ingevolge de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst de koper <strong>en</strong><br />

opdrachtgever is <strong>en</strong> in die overe<strong>en</strong>komst b<strong>en</strong>oemd is als verkrijger.<br />

3. Onder ondernemer wordt in deze voorwaard<strong>en</strong> verstaan deg<strong>en</strong>e<br />

die ingevolge de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst de verkoper <strong>en</strong><br />

aannemer is <strong>en</strong> in die overe<strong>en</strong>komst b<strong>en</strong>oemd is als ondernemer.<br />

4. Onder notaris wordt in deze voorwaard<strong>en</strong> verstaan de in de koop-/<br />

aannemingsovere<strong>en</strong>komst aangewez<strong>en</strong> notaris.<br />

5. Onder woning wordt in deze voorwaard<strong>en</strong> verstaan de in de<br />

koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst g<strong>en</strong>oemde opstal(l<strong>en</strong>), waarvan<br />

de bouw of afbouw door de verkrijger aan de ondernemer is<br />

opgedrag<strong>en</strong>.<br />

6. Onder onroer<strong>en</strong>de zaak wordt in deze voorwaard<strong>en</strong> verstaan<br />

het/de bij de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst verkochte perce(e)l(<strong>en</strong>)<br />

grond met de daarop te bouw<strong>en</strong> of gebouwde opstal(l<strong>en</strong>).<br />

1.a De ondernemer is verplicht de onroer<strong>en</strong>de zaak over te drag<strong>en</strong> vrij<br />

van alle bijzondere last<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong>, met uitzondering van<br />

die welke de verkrijger uitdrukkelijk heeft aanvaard. Op hem rust<strong>en</strong><br />

de verplichting<strong>en</strong> bedoeld in de artikel<strong>en</strong> 7:15 <strong>en</strong> 7:20 van het<br />

Burgerlijk Wetboek. 3)<br />

Hij informeert de verkrijger over de overgang van ev<strong>en</strong>tuele recht<strong>en</strong><br />

als bedoeld in artikel 6:251 van het Burgerlijk Wetboek. 3)<br />

1.b Indi<strong>en</strong> de tot de onroer<strong>en</strong>de zaak behor<strong>en</strong>de grond verontreiniging<strong>en</strong><br />

mocht blijk<strong>en</strong> te bevatt<strong>en</strong> die de gezondheid van m<strong>en</strong>s,<br />

dier <strong>en</strong>/of plant<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> schad<strong>en</strong>, heeft de verkrijger het recht<br />

de ontbinding van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst in te roep<strong>en</strong><br />

of te vorder<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij de redelijkheid <strong>en</strong> billijkheid zich weg<strong>en</strong>s de<br />

geringe ernst van de verontreiniging daarteg<strong>en</strong> verzet <strong>en</strong>/of de<br />

ondernemer zich verplicht op zijn kost<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de maatregel<strong>en</strong> te<br />

nem<strong>en</strong> tot opheffing van de verontreiniging casu quo de schadelijke<br />

gevolg<strong>en</strong> daarvan, zulks onverminderd het recht van de verkrijger<br />

tot schadevergoeding, indi<strong>en</strong> daartoe grond<strong>en</strong> zijn.<br />

64


Artikel 2<br />

Zakelijke last<strong>en</strong><br />

Artikel 3<br />

Erfpacht <strong>en</strong> andere<br />

zakelijke<br />

recht<strong>en</strong><br />

Artikel 4<br />

Wijziging<strong>en</strong><br />

situatietek<strong>en</strong>ing<br />

2. In de akte van levering zull<strong>en</strong> - voor zover daaromtr<strong>en</strong>t in de koop-/<br />

aannemingsovere<strong>en</strong>komst niet anders is bepaald - word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>:<br />

a. de gebruikelijke bepaling<strong>en</strong>, voorkom<strong>en</strong>d in akt<strong>en</strong> van levering;<br />

b. alle mandelighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> erfdi<strong>en</strong>stbaarhed<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve <strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

laste van de onroer<strong>en</strong>de zaak;<br />

c. alle recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplichting<strong>en</strong> als zijn vereist om de feitelijke<br />

situatie van het gehele complex waarvan de onroer<strong>en</strong>de zaak<br />

deel uitmaakt te legaliser<strong>en</strong>;<br />

d. alle zodanige verplichting<strong>en</strong> als ter zake van de verkrijging van<br />

de onroer<strong>en</strong>de zaak op de ondernemer rust<strong>en</strong> voor zover de<br />

ondernemer verplicht is deze aan de verkrijger op te legg<strong>en</strong>.<br />

3. Indi<strong>en</strong> de verkrijger niet bij het aangaan van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

door de ondernemer van de last<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplichting(<strong>en</strong>),<br />

bedoeld in het vorige lid van dit artikel op de hoogte is gesteld, <strong>en</strong><br />

die last<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplichting(<strong>en</strong>) de waarde van de onroer<strong>en</strong>de zaak<br />

verminder<strong>en</strong>, heeft de verkrijger recht op schadevergoeding.<br />

De verkrijger kan bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ontbinding van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

inroep<strong>en</strong> of vorder<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> althans zou blijk<strong>en</strong> dat<br />

de waarde van de onroer<strong>en</strong>de zaak hierdoor aanmerkelijk lager is.<br />

4. De ondernemer draagt er zorg voor dat tijdig voor de levering e<strong>en</strong><br />

concept van de in lid 2 van dit artikel bedoelde akte van levering<br />

met ev<strong>en</strong>tuele bijlag<strong>en</strong> aan de verkrijger wordt ter hand gesteld.<br />

Onverminderd het verder in deze voorwaard<strong>en</strong> bepaalde kom<strong>en</strong> de op<br />

de onroer<strong>en</strong>de zaak rust<strong>en</strong>de zakelijke last<strong>en</strong> <strong>en</strong> belasting<strong>en</strong>, alsmede<br />

ev<strong>en</strong>tuele bat<strong>en</strong> t<strong>en</strong> laste casu quo t<strong>en</strong> gunste van de verkrijger vanaf<br />

de datum van de akte van levering of vanaf de datum van ev<strong>en</strong>tuele<br />

eerdere ingebruikneming.<br />

Indi<strong>en</strong> de onroer<strong>en</strong>de zaak niet in eig<strong>en</strong>dom wordt overgedrag<strong>en</strong>, maar<br />

e<strong>en</strong> recht van erfpacht of e<strong>en</strong> ander beperkt recht aan de verkrijger<br />

wordt verle<strong>en</strong>d, is het in de voorgaande artikel<strong>en</strong> bepaalde van overe<strong>en</strong>komstige<br />

toepassing, met di<strong>en</strong> verstande dat daar waar gesprok<strong>en</strong><br />

wordt van ‘eig<strong>en</strong>dom’ di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> gelez<strong>en</strong> ‘erfpacht’ of het andere<br />

beperkte recht <strong>en</strong> dat de ev<strong>en</strong>tuele akte van vestiging geldt als de<br />

akte van levering.<br />

1. Indi<strong>en</strong> de ondernemer ingevolge e<strong>en</strong> overheidsvoorschrift of <strong>en</strong>ige<br />

andere gegronde red<strong>en</strong> de situatie van de woning wijzigt t<strong>en</strong><br />

opzichte van de ingevolge de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

geld<strong>en</strong>de situatietek<strong>en</strong>ing, zal hij de gewijzigde situatietek<strong>en</strong>ing<br />

bij de daartoe aangewez<strong>en</strong> notaris deponer<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan de verkrijger<br />

ter hand stell<strong>en</strong>.<br />

2. Aan e<strong>en</strong> dergelijke wijziging kan de ondernemer nimmer het recht<br />

ontl<strong>en</strong><strong>en</strong> op bijbetaling.<br />

Indi<strong>en</strong> door de wijziging de waarde van de onroer<strong>en</strong>de zaak vermindert,<br />

heeft de verkrijger recht op schadevergoeding tot het beloop<br />

65


Artikel 5<br />

Omvang koop-/<br />

aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

Artikel 6<br />

Wijziging<strong>en</strong> op<br />

initiatief van de<br />

ondernemer<br />

Artikel 7<br />

Wijziging<strong>en</strong><br />

in opdracht van<br />

de verkrijger<br />

van die waardevermindering. Indi<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor zover de wijziging mede<br />

inhoudt e<strong>en</strong> afwijking van de opgegev<strong>en</strong> maat of grootte van de<br />

onroer<strong>en</strong>de zaak zal bij de bepaling van de schade in afwijking van<br />

het bepaalde in artikel 2 van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

met de reële waardevermeerdering of -vermindering t<strong>en</strong>gevolge<br />

van het verschil in maat of grootte rek<strong>en</strong>ing word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>.<br />

3. Indi<strong>en</strong> de wijziging zodanig ingrijp<strong>en</strong>d is dat kan word<strong>en</strong> gesprok<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijk andere prestatie, is de verkrijger gerechtigd de<br />

ontbinding van de overe<strong>en</strong>komst in te roep<strong>en</strong>.<br />

4. Indi<strong>en</strong> de verkrijger om voormelde red<strong>en</strong><strong>en</strong> me<strong>en</strong>t aanspraak te<br />

kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> op schadevergoeding, respectievelijk ontbinding<br />

van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst, di<strong>en</strong>t hij dat binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

redelijke termijn, nadat hem de gewijzigde situatietek<strong>en</strong>ing is ter<br />

hand gesteld, schriftelijk - in geval van ontbinding bij aangetek<strong>en</strong>de<br />

brief met bericht ‘handtek<strong>en</strong>ing retour’ of telefaxbericht met verz<strong>en</strong>dbevestiging<br />

- aan de ondernemer mede te del<strong>en</strong>.<br />

1. Het bij het aangaan van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst reeds<br />

gereedgekom<strong>en</strong> deel van de woning wordt geacht ingevolge de in<br />

de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst vervatte aanneming van werk<br />

tot stand te zijn gekom<strong>en</strong>.<br />

2. De levering van de geheel of gedeeltelijk gereedgekom<strong>en</strong> woning,<br />

strekt niet tot décharge van partij<strong>en</strong> van hun wederzijds uit de<br />

koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst voortvloei<strong>en</strong>de verplichting<strong>en</strong>.<br />

De ondernemer is gerechtigd tijd<strong>en</strong>s de (af)bouw die wijziging<strong>en</strong> in<br />

het bouwplan aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, waarvan de noodzakelijkheid bij de<br />

uitvoering blijkt, mits deze wijziging<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> afbreuk do<strong>en</strong> aan waarde,<br />

kwaliteit, uiterlijk, aanzi<strong>en</strong> <strong>en</strong> bruikbaarheid van de woning; deze<br />

wijziging<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> der partij<strong>en</strong> <strong>en</strong>ig recht gev<strong>en</strong> tot het vrag<strong>en</strong><br />

van vergoeding van mindere of meerdere kost<strong>en</strong>.<br />

De ondernemer zal de wijziging<strong>en</strong>, t<strong>en</strong>zij die van zeer ondergeschikte<br />

aard zijn, registrer<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> lijst die op de bouwplaats ter inzage van<br />

de verkrijger zal ligg<strong>en</strong>.<br />

1. De verkrijger kan de ondernemer verzoek<strong>en</strong> wijziging<strong>en</strong> in afwijking<br />

van de tek<strong>en</strong>ing of de technische omschrijving aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Zodanig verzoek di<strong>en</strong>t gepaard te gaan met het vrag<strong>en</strong> van kost<strong>en</strong>opgave<br />

van die wijziging<strong>en</strong>.<br />

2. De ondernemer is gerechtigd e<strong>en</strong> zodanig verzoek van de hand te<br />

wijz<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> naar zijn oordeel:<br />

a. gezi<strong>en</strong> het stadium van de bouw de gevraagde wijziging<br />

ongew<strong>en</strong>st is te acht<strong>en</strong>;<br />

b. die wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met<br />

de norm<strong>en</strong> waaraan de woning moet voldo<strong>en</strong>.<br />

66


Artikel 8<br />

Doorberek<strong>en</strong>ing<br />

van loon- <strong>en</strong> prijsstijging<strong>en</strong><br />

Artikel 9<br />

Wijziging<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

subsidieregeling<br />

Artikel 10<br />

Risico tijd<strong>en</strong>s<br />

de bouw <strong>en</strong><br />

verzekering<br />

3. Doet zich ge<strong>en</strong> der gevall<strong>en</strong> in het vorig lid van dit artikel vermeld<br />

voor, dan verstrekt de ondernemer binn<strong>en</strong> drie wek<strong>en</strong> na het verzoek<br />

schriftelijk opgave van de prijs van de verzochte wijziging <strong>en</strong> het<br />

tijdstip van betaling daarvan, alsmede mededeling omtr<strong>en</strong>t de<br />

ev<strong>en</strong>tuele consequ<strong>en</strong>ties die deze wijziging t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de<br />

subsidie kan hebb<strong>en</strong>, <strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> daartoe aanleiding is, opgave van<br />

het aantal werkbare werkdag<strong>en</strong> waarmee de termijn voor oplevering<br />

daardoor zal word<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd. De wijziging maakt deel uit van het<br />

bouwplan, indi<strong>en</strong> de verkrijger binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> week na ontvangst van<br />

de opgave zich schriftelijk daarmee akkoord verklaart. De ev<strong>en</strong>tuele<br />

uit het bijwerk voortkom<strong>en</strong>de verl<strong>en</strong>ging van de termijn voor oplevering<br />

is voor risico van de verkrijger.<br />

4. Het is de verkrijger niet toegestaan vóór de oplevering bijwerk of<br />

wijziging<strong>en</strong> door derd<strong>en</strong> te do<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong>, dan na verkreg<strong>en</strong> toestemming<br />

van de ondernemer.<br />

1. Doorberek<strong>en</strong>ing van meerdere of mindere kost<strong>en</strong> t<strong>en</strong>gevolge van<br />

wijziging van lon<strong>en</strong>, sociale last<strong>en</strong> <strong>en</strong> materiaalprijz<strong>en</strong> is uitgeslot<strong>en</strong>,<br />

t<strong>en</strong>zij bij het aangaan van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst anders<br />

is overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong>1) ; in dat geval moet in de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

e<strong>en</strong> post risicoverrek<strong>en</strong>ing word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> tot<br />

het maximum waarvan doorberek<strong>en</strong>ing kan plaatsvind<strong>en</strong>, <strong>en</strong> in e<strong>en</strong><br />

schriftelijke overe<strong>en</strong>komst word<strong>en</strong> geregeld vanaf welke datum <strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>s welke maatstaf die doorberek<strong>en</strong>ing zal plaatsvind<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hoe <strong>en</strong> wanneer de betaling moet geschied<strong>en</strong>.<br />

2. Indi<strong>en</strong> van overheidswege het perc<strong>en</strong>tage van de omzetbelasting<br />

(BTW) wordt gewijzigd, zal tuss<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> doorberek<strong>en</strong>ing plaatsvind<strong>en</strong><br />

overe<strong>en</strong>komstig de wettelijke bepaling<strong>en</strong> ter zake.<br />

Ingeval de bouw gesubsidieerd is, zijn de gevolg<strong>en</strong> van de uit de artikel<strong>en</strong><br />

7 <strong>en</strong> 8 lid 2 voortkom<strong>en</strong>de wijziging<strong>en</strong> van de kost<strong>en</strong> van het<br />

verkrijg<strong>en</strong> in eig<strong>en</strong>dom van de woning voor rek<strong>en</strong>ing van de verkrijger.<br />

1. Gedur<strong>en</strong>de de (af)bouw blijft de onroer<strong>en</strong>de zaak voor risico van<br />

de ondernemer.<br />

De ondernemer is verplicht de opstall<strong>en</strong> tot het in artikel 11<br />

g<strong>en</strong>oemde tijdstip g<strong>en</strong>oegzaam verzekerd te houd<strong>en</strong>, zulks voor<br />

zover van toepassing met inachtneming van de voorschrift<strong>en</strong> van<br />

de waarborg<strong>en</strong>de instelling ter zake.<br />

Hij is verplicht op verzoek van de verkrijger de polis van deze<br />

verzekering <strong>en</strong> e<strong>en</strong> bewijs dat de premie is betaald aan de notaris<br />

over te legg<strong>en</strong>.<br />

2. De ondernemer vrijwaart de verkrijger voor aansprak<strong>en</strong> van derd<strong>en</strong><br />

weg<strong>en</strong>s schade die tijd<strong>en</strong>s de bouw aan derd<strong>en</strong> mocht word<strong>en</strong><br />

toegebracht door handel<strong>en</strong> of nalat<strong>en</strong> van de ondernemer, van<br />

person<strong>en</strong> voor wie hij aansprakelijk is of die in zijn opdracht de<br />

bouw of e<strong>en</strong> onderdeel daarvan uitvoer<strong>en</strong>.<br />

67


Artikel 11<br />

Overgang risico<br />

naar de verkrijger<br />

Artikel 12<br />

Aanleg <strong>en</strong> gebruik<br />

nutsleiding<strong>en</strong><br />

Artikel 13<br />

Controle<br />

op uitvoering<br />

Artikel 14<br />

Werkbare werkdag<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> oplevering<br />

Op de dag waarop de verkrijger de sleutels van de woning in ontvangst<br />

heeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dan wel de woning in gebruik heeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, gaan<br />

- onverminderd de verplichting<strong>en</strong> van de ondernemer uit hoofde van<br />

de aannemingsovere<strong>en</strong>komst - alle risico’s, waaronder begrep<strong>en</strong> die<br />

van brand- <strong>en</strong> stormschade, over op de verkrijger.<br />

1. Bij de uitvoering van zijn opdracht moet de ondernemer medewerking<br />

verl<strong>en</strong><strong>en</strong> aan, dan wel geleg<strong>en</strong>heid gev<strong>en</strong> tot het treff<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>/of aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van algeme<strong>en</strong> nut door, dan<br />

wel op aanwijzing van de al dan niet op<strong>en</strong>bare nutsbedrijv<strong>en</strong>, voor<br />

de voorzi<strong>en</strong>ing van elektrische <strong>en</strong>ergie, gas, water <strong>en</strong> telefoonaansluiting<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dergelijke. De verkrijger is verplicht de aanwezigheid<br />

van deze voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> te duld<strong>en</strong>.<br />

2. De aanleg- <strong>en</strong> aansluitkost<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ev<strong>en</strong>tuele kost<strong>en</strong> van ingebruikstelling<br />

met betrekking tot elektrische <strong>en</strong>ergie, gas, water <strong>en</strong> riolering<br />

zijn in de koop-/aanneemsom begrep<strong>en</strong>.<br />

3. De kost<strong>en</strong> van gebruik van gas, water <strong>en</strong> elektriciteit zijn tot de<br />

dag van oplevering voor rek<strong>en</strong>ing van de ondernemer.<br />

De verkrijger <strong>en</strong> de ondernemer zijn verplicht de daartoe bevoegd<br />

zijnde controler<strong>en</strong>de inspecteurs van overheidswege in de geleg<strong>en</strong>heid<br />

te stell<strong>en</strong> de woning te inspecter<strong>en</strong>.<br />

1. Werkdag<strong>en</strong>2) word<strong>en</strong> als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop<br />

door omstandighed<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de aansprakelijkheid van de ondernemer<br />

gedur<strong>en</strong>de t<strong>en</strong>minste vijf ur<strong>en</strong> door het grootste deel van de<br />

werknemers of machines niet kan word<strong>en</strong> gewerkt. Niet als werkdag<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> beschouwd de algeme<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>de, door de overheid<br />

dan wel bij of kracht<strong>en</strong>s collectieve arbeidsovere<strong>en</strong>komst voorgeschrev<strong>en</strong><br />

rust- <strong>en</strong> feestdag<strong>en</strong>, vakantiedag<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere vrije dag<strong>en</strong>.<br />

2. Indi<strong>en</strong> de ondernemer niet binn<strong>en</strong> drie maand<strong>en</strong> na de datum van<br />

de ondertek<strong>en</strong>ing van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst door de<br />

verkrijger begonn<strong>en</strong> is met de bouw van het complex waarvan de<br />

woning deel uitmaakt <strong>en</strong> ook niet binn<strong>en</strong> veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> na schriftelijke<br />

ingebrekestelling door de verkrijger alsnog daarmee e<strong>en</strong><br />

begin heeft gemaakt, heeft de verkrijger het recht de ontbinding<br />

van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst in te roep<strong>en</strong> op de wijze<br />

zoals in artikel 20 lid 1 van deze algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong> is bepaald.<br />

Als aanvang van de bouw van het complex wordt beschouwd de<br />

aanvang met de funderingswerkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

De ondernemer moet alsdan aan de verkrijger binn<strong>en</strong> vier wek<strong>en</strong>,<br />

nadat de verklaring tot ontbinding te zijner k<strong>en</strong>nis is gebracht,<br />

terugbetal<strong>en</strong> alle aan hem ter zake van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

gedane betaling<strong>en</strong>, vermeerderd met de wettelijke r<strong>en</strong>te<br />

vanaf de datum van ontvangst van de betaling tot de datum van<br />

terugbetaling. De verkrijger heeft bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> recht op vergoeding<br />

van de als gevolg van de ontbinding optred<strong>en</strong>de schade.<br />

68


Artikel 15<br />

Herstel<br />

tekortkoming<strong>en</strong><br />

Artikel 16<br />

Onderhoudsperiode<br />

met garantie <strong>en</strong><br />

aansprakelijkheid<br />

van de ondernemer<br />

3. De ondernemer is verplicht na aanvang van de funderingswerkzaamhed<strong>en</strong><br />

van het complex waarvan de woning deel uitmaakt, de<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> regelmatig voort te zett<strong>en</strong>.<br />

4. Onder datum van oplevering wordt in de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

verstaan de datum waarop de verkrijger, nadat rapport<br />

van ev<strong>en</strong>tuele tekortkoming<strong>en</strong> is opgemaakt <strong>en</strong> door of nam<strong>en</strong>s<br />

beide partij<strong>en</strong> is getek<strong>en</strong>d, de sleutels van de woning in ontvangst<br />

heeft g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De datum van oplevering moet door de ondernemer<br />

t<strong>en</strong>minste veerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> tevor<strong>en</strong> schriftelijk aan de verkrijger<br />

word<strong>en</strong> medegedeeld.<br />

5. Bij overschrijding van het aantal werkbare werkdag<strong>en</strong> als omschrev<strong>en</strong><br />

in artikel 5 lid 1 van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> ook,<br />

indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> door de ondernemer reeds aangekondigde oplevering<br />

wordt opgeschort, zal de ondernemer zonder ingebrekestelling aan<br />

de verkrijger e<strong>en</strong> gefixeerde schadevergoeding van vijf/ti<strong>en</strong>de<br />

promille van de koop-/aanneemsom per kal<strong>en</strong>derdag verschuldigd<br />

zijn. Deze schadevergoeding kan word<strong>en</strong> verrek<strong>en</strong>d met de nog<br />

verschuldigde termijn(<strong>en</strong>).<br />

1. De ondernemer verbindt zich de ev<strong>en</strong>tuele tekortkoming<strong>en</strong>, zoals<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het rapport als vermeld in artikel 14 lid 4 van deze<br />

algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong> onverwijld, maar uiterlijk binn<strong>en</strong> drie<br />

maand<strong>en</strong> na de datum van oplevering te herstell<strong>en</strong>.<br />

In verband met de weersomstandighed<strong>en</strong> niet onverwijld uit te<br />

voer<strong>en</strong> werkzaamhed<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> zo spoedig mogelijk, wanneer de<br />

weersomstandighed<strong>en</strong> het toelat<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> voltooid.<br />

2. In geval van uiterlijke onvolkom<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> welke het gevolg zijn van<br />

aard <strong>en</strong> hoedanigheid van gebruikte material<strong>en</strong> (bijvoorbeeld krimpscheur<strong>en</strong>)<br />

ontle<strong>en</strong>t de verkrijger daaraan ge<strong>en</strong> grond voor verhaal,<br />

t<strong>en</strong>zij die onvolkom<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> het gevolg zijn van het gebruik van<br />

materiaal van minderwaardige kwaliteit of van ondeskundig gebruik<br />

of ondeskundige toepassing van material<strong>en</strong> door de ondernemer.<br />

1. Onverminderd zijn verplichting<strong>en</strong> als bedoeld in artikel 15 lid 1<br />

garandeert de ondernemer rechtstreeks ingevolge deze voorwaard<strong>en</strong><br />

de woning gedur<strong>en</strong>de zes maand<strong>en</strong> na de datum van oplevering<br />

teg<strong>en</strong> daarin aan de dag getred<strong>en</strong> tekortkoming<strong>en</strong>. Klacht<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t<br />

de verkrijger binn<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde garantieperiode schriftelijk aan de<br />

ondernemer k<strong>en</strong>baar te mak<strong>en</strong>, in welk geval de ondernemer<br />

onverwijld zal overgaan tot het nodige herstel. Het in artikel 15 lid<br />

2 bepaalde is alsdan van overe<strong>en</strong>komstige toepassing.<br />

2. Na de in het eerste lid van dit artikel g<strong>en</strong>oemde periode is de ondernemer<br />

niet meer aansprakelijk voor tekortkoming<strong>en</strong> aan de woning,<br />

a. t<strong>en</strong>zij sprake is van e<strong>en</strong> niet door de ondernemer aan de verkrijger<br />

schriftelijk k<strong>en</strong>baar gemaakte afwijking van de technische<br />

omschrijving <strong>en</strong>/of tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of ev<strong>en</strong>tuele stat<strong>en</strong> van wijzi-<br />

69


Artikel 17<br />

<strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>waarborgregeling</strong><br />

Artikel 18<br />

Beëindiging aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

Artikel 19<br />

Ingebruikneming<br />

vóór oplevering<br />

ging waardoor de verkrijger schade lijdt. Indi<strong>en</strong> nakoming in<br />

redelijkheid niet meer van de ondernemer verlangd kan word<strong>en</strong><br />

heeft de verkrijger recht op schadevergoeding. De verkrijger zal<br />

de tekortkoming binn<strong>en</strong> redelijke periode na de ontdekking aan<br />

de ondernemer mededel<strong>en</strong>;<br />

b. t<strong>en</strong>zij de woning of <strong>en</strong>ig onderdeel daarvan e<strong>en</strong> ernstig gebrek<br />

heeft;<br />

c. t<strong>en</strong>zij de woning of <strong>en</strong>ig onderdeel daarvan e<strong>en</strong> verborg<strong>en</strong><br />

gebrek bevat <strong>en</strong> aan de ondernemer van zodanig verborg<strong>en</strong><br />

gebrek binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> redelijke periode na de ontdekking mededeling<br />

is gedaan;<br />

d. onverminderd de aansprakelijkheid van de ondernemer ingevolge<br />

de garantie- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> van de in de overe<strong>en</strong>komst<br />

g<strong>en</strong>oemde waarborg<strong>en</strong>de instelling.<br />

3. E<strong>en</strong> gebrek is slechts als ernstig gebrek als bedoeld in lid 2 van dit<br />

artikel onder b aan te merk<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> het de hechtheid van de<br />

constructie of e<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar<br />

br<strong>en</strong>gt, hetzij de woning ongeschikt maakt voor zijn bestemming.<br />

4. E<strong>en</strong> gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c is slechts dan<br />

als verborg<strong>en</strong> gebrek aan te merk<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> het door de verkrijger<br />

redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van de ontdekking onderk<strong>en</strong>d<br />

had kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

5. De rechtsvordering uit hoofde van e<strong>en</strong> ernstig gebrek is niet ontvankelijk,<br />

indi<strong>en</strong> zij wordt ingesteld na verloop van twintig jar<strong>en</strong><br />

na de in het eerste lid van dit artikel g<strong>en</strong>oemde periode.<br />

6. De rechtsvordering uit hoofde van e<strong>en</strong> verborg<strong>en</strong> gebrek is niet<br />

ontvankelijk, indi<strong>en</strong> zij wordt ingesteld na verloop van vijf jar<strong>en</strong> na<br />

de in het eerste lid van dit artikel g<strong>en</strong>oemde periode, onverminderd<br />

het bepaalde in lid 5 van dit artikel.<br />

De ondernemer aanvaardt met betrekking tot de woning onverkort al<br />

de uit de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> van de in de overe<strong>en</strong>komst<br />

g<strong>en</strong>oemde waarborg<strong>en</strong>de instelling voortkom<strong>en</strong>de verplichting<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

garanties op nakoming waarvan de verkrijger bov<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> het<br />

bepaalde in de artikel<strong>en</strong> 15 <strong>en</strong> 16 van deze algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong><br />

beroep kan do<strong>en</strong>.<br />

Opzegging of beëindiging van de aannemingsovere<strong>en</strong>komst op grond<br />

van artikel 16473) respectievelijk 16483) van het Burgerlijk Wetboek is<br />

uitgeslot<strong>en</strong>.<br />

1. De verkrijger is niet gerechtigd de woning voor de oplevering <strong>en</strong><br />

voordat de opeisbaar geword<strong>en</strong> door hem verschuldigde betaling<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> plaatsgehad, in gebruik te nem<strong>en</strong> of te do<strong>en</strong> nem<strong>en</strong><br />

behoud<strong>en</strong>s schriftelijke toestemming van de ondernemer.<br />

70


Artikel 20<br />

Ontbinding van de<br />

koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

Artikel 21<br />

Bankgarantie<br />

Bij overtreding is de verkrijger voor elke dag dat de overtreding<br />

voortduurt aan de ondernemer e<strong>en</strong> vergoeding verschuldigd van<br />

vijf/ti<strong>en</strong>de promille van de aanneemsom zonder dat hiervoor <strong>en</strong>ige<br />

ingebrekestelling is vereist.<br />

2. Voordat de woning aan de verkrijger is opgeleverd, kan hij de voor<br />

hem uit de overe<strong>en</strong>komst voortvloei<strong>en</strong>de recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplichting<strong>en</strong><br />

slechts aan e<strong>en</strong> derde overdrag<strong>en</strong>, indi<strong>en</strong> de ondernemer deze derde<br />

als verkrijger aanvaardt <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de verkrijger <strong>en</strong> de derde e<strong>en</strong> akte<br />

wordt opgemaakt. E<strong>en</strong> dergelijke contractoverneming heeft de in de<br />

wet geregelde gevolg<strong>en</strong> (artikel 6:159 van het Burgerlijk Wetboek) 3) .<br />

1. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> der partij<strong>en</strong> ook na schriftelijke sommatie in gebreke<br />

blijft mede te werk<strong>en</strong> aan het verlijd<strong>en</strong> van de akte van levering,<br />

terwijl de andere partij aan zijn verplichting<strong>en</strong> heeft voldaan, is de<br />

nalatige partij aan de andere partij als boete e<strong>en</strong> bedrag verschuldigd<br />

gelijk aan ti<strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t van de koop-/aanneemsom, onverminderd<br />

het recht van de niet-nalatige partij de ontbinding van de koop-/<br />

aannemingsovere<strong>en</strong>komst in te roep<strong>en</strong> of nakoming te verlang<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> onverminderd di<strong>en</strong>s recht op aanvull<strong>en</strong>de schadevergoeding.<br />

Het inroep<strong>en</strong> van de ontbinding di<strong>en</strong>t te geschied<strong>en</strong> bij aangetek<strong>en</strong>de<br />

brief met bericht ‘handtek<strong>en</strong>ing retour’ of telefaxbericht<br />

met verz<strong>en</strong>dbevestiging.<br />

2. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> der partij<strong>en</strong> in gebreke blijft aan zijn verplichting<strong>en</strong> te<br />

voldo<strong>en</strong> of indi<strong>en</strong> reeds vóór de oplevering waarschijnlijk wordt, dat<br />

e<strong>en</strong> der partij<strong>en</strong> niet aan zijn verplichting<strong>en</strong> zal voldo<strong>en</strong> of in de<br />

nakoming van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst ernstig te kort<br />

zal schiet<strong>en</strong>, zal de andere partij het recht hebb<strong>en</strong> de ontbinding<br />

van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst in te roep<strong>en</strong> of te vorder<strong>en</strong>.<br />

3. Indi<strong>en</strong> op grond van lid 2 van dit artikel de ontbinding van de<br />

koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst wordt gevorderd <strong>en</strong> bedoelde<br />

vordering wordt toegewez<strong>en</strong>, bepal<strong>en</strong> de ingevolge de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

b<strong>en</strong>oemde scheidslied<strong>en</strong> de gevolg<strong>en</strong> daarvan.<br />

Zij kunn<strong>en</strong> de ontbinding do<strong>en</strong> afhang<strong>en</strong> van door h<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong><br />

voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> indi<strong>en</strong> daartoe grond<strong>en</strong> aanwezig zijn <strong>en</strong> zulks<br />

gevorderd is, de partij waarteg<strong>en</strong> de ontbinding wordt uitgesprok<strong>en</strong><br />

veroordel<strong>en</strong> tot schadevergoeding.<br />

Indi<strong>en</strong> de verkrijger in plaats van e<strong>en</strong> waarborgsom tot nakoming van<br />

zijn verplichting<strong>en</strong> e<strong>en</strong> schriftelijke bankgarantie jeg<strong>en</strong>s de ondernemer<br />

doet stell<strong>en</strong> tot hetzelfde bedrag als g<strong>en</strong>oemd in artikel 3 lid 1 van de<br />

koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst, di<strong>en</strong>t deze bankgarantie:<br />

a. tijdig aan de notaris ter hand gesteld te word<strong>en</strong>;<br />

b. onvoorwaardelijk te zijn <strong>en</strong> voort te dur<strong>en</strong> tot één maand na het<br />

overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> tijdstip van levering;<br />

c. afgegev<strong>en</strong> te zijn door e<strong>en</strong> te goeder naam bek<strong>en</strong>d staande in<br />

Nederland gevestigde bank;<br />

71


Not<strong>en</strong><br />

d. de clausule te bevatt<strong>en</strong> dat de desbetreff<strong>en</strong>de bank op eerste verzoek<br />

van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal<br />

uitker<strong>en</strong>.<br />

1) Niet toegestaan ingeval van van overheidswege gesubsidieerde bouw.<br />

2) E<strong>en</strong> jaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdag<strong>en</strong>.<br />

3) De aangehaalde artikel<strong>en</strong> van het Burgerlijk Wetboek luid<strong>en</strong>:<br />

Artikel 7A:1647<br />

De aanbesteder kan, des goedvind<strong>en</strong>de, de aanneming opzegg<strong>en</strong>,<br />

ofschoon het werk reeds begonn<strong>en</strong> zij, mits hij d<strong>en</strong> aannemer weg<strong>en</strong>s<br />

alle deszelfs gemaakte kost<strong>en</strong>, arbeid <strong>en</strong> winstderving, volkom<strong>en</strong><br />

schadeloos stelle.<br />

Artikel 7A:1648<br />

1. Aanneming van werk houdt op door d<strong>en</strong> dood van d<strong>en</strong> aannemer.<br />

2. Maar de aanbesteder is gehoud<strong>en</strong> aan de erfg<strong>en</strong>am<strong>en</strong>, naar ev<strong>en</strong>redigheid<br />

van d<strong>en</strong> bij de overe<strong>en</strong>komst bedong<strong>en</strong> prijs, te betal<strong>en</strong><br />

de waarde van het gedane werk <strong>en</strong> die der in gereedheid gebrachte<br />

bouwstoff<strong>en</strong>, mits dat werk of die bouwstoff<strong>en</strong> hem tot <strong>en</strong>ig nut<br />

kunn<strong>en</strong> verstrekk<strong>en</strong>.<br />

Artikel 6:159<br />

1. E<strong>en</strong> partij bij e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst kan haar rechtsverhouding tot de<br />

wederpartij met medewerking van deze laatste overdrag<strong>en</strong> aan<br />

e<strong>en</strong> derde bij e<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> haar <strong>en</strong> de derde opgemaakte akte.<br />

2. Hierdoor gaan alle recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> verplichting<strong>en</strong> over op de derde,<br />

voor zover niet t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van bijkomstige of reeds opeisbaar<br />

geword<strong>en</strong> recht<strong>en</strong> of verplichting<strong>en</strong> anders is bepaald.<br />

3. Artikel 156 <strong>en</strong> de led<strong>en</strong> 1-3 van artikel 157 zijn van overe<strong>en</strong>komstige<br />

toepassing.<br />

Artikel 6:251<br />

1. Staat e<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst voortvloei<strong>en</strong>d, voor overgang vatbaar<br />

recht in e<strong>en</strong> zodanig verband met e<strong>en</strong> aan de schuldeiser toebehor<strong>en</strong>d<br />

goed, dat hij bij dat recht slechts belang heeft, zolang hij<br />

het goed behoudt, dan gaat dat recht over op deg<strong>en</strong>e die dat goed<br />

onder bijzondere titel verkrijgt.<br />

2. Is voor het recht e<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>prestatie overe<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong>, dan gaat de<br />

verplichting tot het verricht<strong>en</strong> van de teg<strong>en</strong>prestatie mede over,<br />

voor zover deze betrekking heeft op de periode na de overgang.<br />

De vervreemder blijft naast de verkrijger jeg<strong>en</strong>s de wederpartij<br />

aansprakelijk, behoud<strong>en</strong>s voor zover deze zich na de overgang in<br />

geval van uitblijv<strong>en</strong> van de teg<strong>en</strong>prestatie van haar verbint<strong>en</strong>is kan<br />

bevrijd<strong>en</strong> door ontbinding of beëindiging van de overe<strong>en</strong>komst.<br />

3. Het in de vorige led<strong>en</strong> bepaalde geldt niet, indi<strong>en</strong> de verkrijger van<br />

het goed tot de wederpartij bij de overe<strong>en</strong>komst e<strong>en</strong> verklaring<br />

richt dat hij de overgang van het recht niet aanvaardt.<br />

4. Uit de rechtshandeling waarbij het goed wordt overgedrag<strong>en</strong>, kan<br />

voortvloei<strong>en</strong> dat ge<strong>en</strong> overgang plaatsvindt.<br />

72


Artikel 7:15<br />

1. De verkoper is verplicht de verkochte zaak in eig<strong>en</strong>dom over te<br />

drag<strong>en</strong> vrij van alle bijzondere last<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong>, met uitzondering<br />

van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard.<br />

2. Ongeacht <strong>en</strong>ig andersluid<strong>en</strong>d beding staat de verkoper in voor de<br />

afwezigheid van last<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> die voortvloei<strong>en</strong> uit feit<strong>en</strong><br />

die vatbaar zijn voor inschrijving in de op<strong>en</strong>bare registers, doch<br />

daarin t<strong>en</strong> tijde van het sluit<strong>en</strong> van de overe<strong>en</strong>komst niet war<strong>en</strong><br />

ingeschrev<strong>en</strong>.<br />

Artikel 7:20<br />

Is de zaak behept met e<strong>en</strong> last of e<strong>en</strong> beperking die er niet op had<br />

mog<strong>en</strong> rust<strong>en</strong>, dan kan de koper eis<strong>en</strong> dat de last of de beperking<br />

wordt opgehev<strong>en</strong>, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldo<strong>en</strong>.<br />

73


Algem<strong>en</strong>e toelichting<br />

Deze algem<strong>en</strong>e toelichting hoort bij:<br />

- Koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong>, vastgesteld in december 1998<br />

- Algem<strong>en</strong>e Voorwaard<strong>en</strong> voor de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong>,<br />

vastgesteld bij akte op 8 februari 1999<br />

Algem<strong>en</strong>e toelichting bij de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de<br />

algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong>, vastgesteld in december 1998 door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,<br />

de Nederlandse Ver<strong>en</strong>iging van Makelaars in onroer<strong>en</strong>de goeder<strong>en</strong> NVM, de Nederlandse Ver<strong>en</strong>iging<br />

van Bouwondernemers, de Ver<strong>en</strong>iging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappij<strong>en</strong>, de<br />

Consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>bond, de 'ver<strong>en</strong>iging eig<strong>en</strong> huis' <strong>en</strong> de Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut Woningbouw.<br />

Naam<br />

Algeme<strong>en</strong><br />

Koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

Koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst voor van overheidswege gesubsidieerde<br />

<strong>en</strong> niet gesubsidieerde e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> met/zonder toepassing<br />

van e<strong>en</strong> <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong>.<br />

Onder het woord akte wordt uitsluit<strong>en</strong>d de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst<br />

verstaan. Onder de term overe<strong>en</strong>komst wordt begrep<strong>en</strong> het<br />

gehele complex van docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, zoals de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst,<br />

de algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze toelichting.<br />

De ondernemer mag niet afwijk<strong>en</strong> van de officiële tekst <strong>en</strong> volgorde<br />

van de artikel<strong>en</strong> van de modelovere<strong>en</strong>komst.<br />

Heel belangrijk is dat de overe<strong>en</strong>komst volledig wordt ingevuld.<br />

Bij sommige artikel<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> keuzemogelijkheid aangegev<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> keuze kan door de ondernemer soms tevor<strong>en</strong> zijn gedaan.<br />

Waar termijn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd di<strong>en</strong>t goed op het ev<strong>en</strong>tueel verstrijk<strong>en</strong><br />

van deze termijn<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> gelet.<br />

Het is voor de verkrijger van groot belang erop te lett<strong>en</strong>, dat alle bijlag<strong>en</strong><br />

- zoals vermeld bij I <strong>en</strong> II van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst -<br />

<strong>en</strong> de door de ondernemer op te mak<strong>en</strong> berek<strong>en</strong>ing van de hoogte<br />

van de subsidie die de verkrijger mag verwacht<strong>en</strong>, ter hand word<strong>en</strong><br />

gesteld. Voorts do<strong>en</strong> partij<strong>en</strong> er verstandig aan de bijlag<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong><br />

ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

In het hoofd van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst (blz. 1) is onder de<br />

nam<strong>en</strong> van de ‘Ondergetek<strong>en</strong>d<strong>en</strong>’ e<strong>en</strong> ‘datum van overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>’<br />

ingevuld.<br />

Hiermee wordt niet bedoeld de datum waarop de overe<strong>en</strong>komst door<br />

de verkrijger wordt getek<strong>en</strong>d, doch de datum, die de ondernemer<br />

hanteert voor berek<strong>en</strong>ing van de financieringsvergoeding als hij deze<br />

in rek<strong>en</strong>ing wil br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Het ev<strong>en</strong>tueel onder III.A.2 g<strong>en</strong>oemde bedrag is het totaal van de al<br />

vervall<strong>en</strong> termijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> is nader gespecificeerd in artikel 4 lid 3.<br />

74


Bodemkwaliteit<br />

Artikel 3 lid 1<br />

Artikel 4 lid 1<br />

Artikel 7<br />

Artikel 7 lid 1 (a <strong>en</strong> b)<br />

Artikel 7 lid 1b<br />

Artikel 7 lid 2<br />

Artikel 7 lid 5<br />

Het onder III.B. g<strong>en</strong>oemde bedrag is het totaal van de nog niet vervall<strong>en</strong><br />

termijn<strong>en</strong> van de aanneemsom.<br />

Het ev<strong>en</strong>tueel onder III.C. g<strong>en</strong>oemde bedrag is de som van de verschuldigde<br />

financieringsvergoeding over de bedrag<strong>en</strong> van III.A.1 <strong>en</strong>/of III.A.2.<br />

Het kop<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kavel bouwgrond betek<strong>en</strong>t, dat de grond geschikt<br />

is voor bebouwing <strong>en</strong> bewoning.<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> waarborgsom is voldaan, zal de notaris in de regel voor e<strong>en</strong><br />

pass<strong>en</strong>de r<strong>en</strong>tedrag<strong>en</strong>de bewaring zorgdrag<strong>en</strong>.<br />

In dit artikel word<strong>en</strong> de grootte van de termijn<strong>en</strong> (gedeelt<strong>en</strong> van de<br />

koop-/aanneemsom) <strong>en</strong> de tijdstipp<strong>en</strong> van betaling van de koop-/aanneemsom<br />

ingevuld.<br />

Dit is de termijnregeling van de waarborg<strong>en</strong>de instelling, indi<strong>en</strong> er e<strong>en</strong><br />

garantie- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> van toepassing is.<br />

Indi<strong>en</strong> de ondernemer dit w<strong>en</strong>selijk acht, kan hij voorafgaande aan het<br />

ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong> van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst aan de verkrijger<br />

verzoek<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t het al of niet doorgaan van de overe<strong>en</strong>komst <strong>en</strong>ig<br />

inzicht te verschaff<strong>en</strong>. Dit zal veelal gaan om de haalbaarheid van de<br />

financiering te beoordel<strong>en</strong>.<br />

De tekst van dit artikel bepaalt dat de verkrijger binn<strong>en</strong> de in de overe<strong>en</strong>komst<br />

g<strong>en</strong>oemde termijn<strong>en</strong> na ondertek<strong>en</strong>ing van de akte de ontbinding<br />

van de overe<strong>en</strong>komst in kan roep<strong>en</strong> als hij er niet in slaagt e<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>tuele huisvestingsvergunning te verkrijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> hypothecaire<br />

geldl<strong>en</strong>ing te verkrijg<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maandlast, die in dit lid moet<br />

word<strong>en</strong> ingevuld.<br />

Bij e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>shypotheek wordt onder de maandelijkse verplichting<strong>en</strong><br />

begrep<strong>en</strong> de r<strong>en</strong>te <strong>en</strong> premie.<br />

Zorg ervoor dat de invulling van deze gegev<strong>en</strong>s zorgvuldig geschiedt.<br />

Als regel kan de ondernemer de verkrijger inlicht<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t de in de<br />

geme<strong>en</strong>te geld<strong>en</strong>de regeling<strong>en</strong>.<br />

Op 1 januari 1995 is de Nationale Hypotheek <strong>Garantie</strong> van de Stichting<br />

Waarborgfonds Eig<strong>en</strong> Woning<strong>en</strong> ingevoerd. Deze regeling stelt voor<br />

het hele land uniforme regels bij het garander<strong>en</strong> van hypothecaire<br />

geldl<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

De datum van de levering <strong>en</strong> van het verlijd<strong>en</strong> van de hypotheekakte<br />

is meestal niet bek<strong>en</strong>d bij het tek<strong>en</strong><strong>en</strong> van de overe<strong>en</strong>komst. De verkrijger<br />

moet echter wel zijn financiering regel<strong>en</strong>. Hypotheekoffertes<br />

hebb<strong>en</strong> in de regel e<strong>en</strong> beperkte geldigheid, nadat zij zijn geaccepteerd.<br />

De situatie kan zich voordo<strong>en</strong>, dat de hypotheekofferte niet<br />

gestand wordt gedaan tot aan de voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> datum van levering.<br />

Om problem<strong>en</strong> die hieruit zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> voortvloei<strong>en</strong> voor de verkrijger<br />

<strong>en</strong> de ondernemer op e<strong>en</strong> redelijke wijze op te loss<strong>en</strong>, is lid 5<br />

geschrev<strong>en</strong>. Als de hypotheekofferte verloopt vóór de definitieve<br />

75


Artikel 9 (indi<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>waarborgregeling</strong><br />

van toepassing is)<br />

Ondertek<strong>en</strong>ing<br />

<strong>en</strong> dagtek<strong>en</strong>ing;<br />

termijn<strong>en</strong><br />

Aparte handtek<strong>en</strong>ing<br />

voor de ontvangst<br />

van ‘algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong>’<br />

datum van levering, is de verkrijger verplicht e<strong>en</strong> nieuwe hypothecaire<br />

geldl<strong>en</strong>ing aan te vrag<strong>en</strong>. Als de r<strong>en</strong>te inmiddels zodanig is gesteg<strong>en</strong>,<br />

dat de maandlast van de nieuwe l<strong>en</strong>ing groter zou zijn dan de maandlast<br />

die is aangegev<strong>en</strong> in lid 1 sub a, dan heeft de verkrijger alsnog het<br />

recht de ontbinding van de overe<strong>en</strong>komst in te roep<strong>en</strong>.<br />

De verkrijger doet er verstandig aan om te verifiër<strong>en</strong> of de ondernemer<br />

inderdaad het waarborgcertificaat heeft aangevraagd binn<strong>en</strong> de<br />

in artikel 8 lid 2 g<strong>en</strong>oemde termijn.<br />

De levering van de grond (<strong>en</strong> de woning voor zover al gebouwd)<br />

wordt in ieder geval uitgesteld, totdat zeker is dat het certificaat<br />

wordt verstrekt of, nog beter, al is afgegev<strong>en</strong>.<br />

Zo nodig kan de verkrijger het waarborgcertificaat zelf aanvrag<strong>en</strong>.<br />

Bij het ondertek<strong>en</strong><strong>en</strong> moet de verkrijger de plaats waar <strong>en</strong> de datum<br />

waarop hij ondertek<strong>en</strong>t invull<strong>en</strong>.<br />

Deze datum is mede van belang voor e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele ontbinding van de<br />

overe<strong>en</strong>komst. Dat wordt hierna nader toegelicht.<br />

Partij<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> er op toe te zi<strong>en</strong> dat ieder van h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> door beid<strong>en</strong><br />

getek<strong>en</strong>d exemplaar van de akte ontvangt.<br />

Artikel 7 geeft de periode aan waarbinn<strong>en</strong> de verkrijger de financiering<br />

(hypotheek met ev<strong>en</strong>tuele nationale hypotheekgarantie) <strong>en</strong> de ev<strong>en</strong>tuele<br />

huisvestingsvergunning moet regel<strong>en</strong>. Deze periode gaat in bij<br />

de ondertek<strong>en</strong>ing van de overe<strong>en</strong>komst door de verkrijger.<br />

In artikel 8 <strong>en</strong> 9 echter begint de termijn (tijdsperiode) te lop<strong>en</strong>, nadat<br />

het door de verkrijger ondertek<strong>en</strong>de stuk door de ondernemer ontvang<strong>en</strong><br />

is.<br />

Daarom is het van belang, dat u kunt aanton<strong>en</strong>, dat u de stukk<strong>en</strong> hebt<br />

verzond<strong>en</strong> of afgegev<strong>en</strong>. In dat laatste geval kunt u van de ondernemer<br />

of di<strong>en</strong>s makelaar/verkoper e<strong>en</strong> ontvangstbewijs (reçu) vrag<strong>en</strong>. Voor<br />

de verz<strong>en</strong>ding van stukk<strong>en</strong> zijn in de overe<strong>en</strong>komst de mogelijkhed<strong>en</strong><br />

aangegev<strong>en</strong>.<br />

Het is van belang om voor of bij het sluit<strong>en</strong> van de overe<strong>en</strong>komst k<strong>en</strong>nis<br />

te kunn<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> van alle algem<strong>en</strong>e voorwaard<strong>en</strong>, zoals de Algem<strong>en</strong>e<br />

Voorwaard<strong>en</strong> voor de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst voor e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong>.<br />

Zij moet<strong>en</strong> u door de ondernemer ter hand zijn gesteld.<br />

U plaatst uw handtek<strong>en</strong>ing voor de ontvangst van die voorwaard<strong>en</strong><br />

pas als u die voorwaard<strong>en</strong> ook daadwerkelijk hebt ontvang<strong>en</strong> <strong>en</strong> in<br />

uw bezit hebt.<br />

Hetzelfde geldt voor e<strong>en</strong> van toepassing zijnde <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong>.<br />

Ook deze moet de ondernemer uiterlijk bij de aanbieding<br />

van de overe<strong>en</strong>komst ter hand stell<strong>en</strong>.<br />

76


Ontbinding van de<br />

overe<strong>en</strong>komst<br />

Algem<strong>en</strong>e<br />

Voorwaard<strong>en</strong><br />

Op sommige plaats<strong>en</strong> in de overe<strong>en</strong>komst is aangegev<strong>en</strong>, dat de verkrijger<br />

de ontbinding van de overe<strong>en</strong>komst kan bewerkstellig<strong>en</strong>.<br />

In het Burgerlijk Wetboek is de ontbinding geregeld. De wet geeft aan<br />

deg<strong>en</strong>e die de overe<strong>en</strong>komst wil ontbind<strong>en</strong> de keuze tuss<strong>en</strong> ‘inroep<strong>en</strong>’<br />

(via e<strong>en</strong> brief) of ‘vorder<strong>en</strong>’ (aan de rechter vrag<strong>en</strong>) om de overe<strong>en</strong>komst<br />

te ontbind<strong>en</strong>.<br />

In sommige artikel<strong>en</strong> spreekt de overe<strong>en</strong>komst naast inroep<strong>en</strong> ook over<br />

vorder<strong>en</strong>. Wanneer twijfel bestaat of de wanprestatie van voldo<strong>en</strong>de<br />

gewicht is om de overe<strong>en</strong>komst te ontbind<strong>en</strong>, kan het verstandig zijn<br />

de bevoegde rechter in te schakel<strong>en</strong>.<br />

Er kan ook gedeeltelijk word<strong>en</strong> ontbond<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> ontbinding kan leid<strong>en</strong><br />

tot het geheel of gedeeltelijk terugdraai<strong>en</strong> van de overe<strong>en</strong>komst.<br />

Artikel 7<br />

Het verdi<strong>en</strong>t de voorkeur om alle nader te mak<strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> (na het<br />

tek<strong>en</strong><strong>en</strong> van de overe<strong>en</strong>komst) ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s schriftelijk overe<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong>.<br />

Artikel 14 lid 2<br />

Nadat de verkrijger de overe<strong>en</strong>komst heeft getek<strong>en</strong>d moet met de<br />

bouw van het complex waarvan zijn woning deel uitmaakt binn<strong>en</strong> 3<br />

maand<strong>en</strong> daarna zijn begonn<strong>en</strong>.<br />

Artikel 14 lid 4, artikel 15 <strong>en</strong> 16<br />

In deze artikel<strong>en</strong> wordt de opleveringsprocedure beschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

aansprakelijkheid van de ondernemer na de oplevering.<br />

Op het mom<strong>en</strong>t dat de verkrijger de sleutels van de woning in ontvangst<br />

neemt gaan in principe alle risico’s op hem over.<br />

De oplevering is tev<strong>en</strong>s belangrijk, omdat de verkrijger <strong>en</strong> de ondernemer<br />

dan e<strong>en</strong> rapport opstell<strong>en</strong> van de tekortkoming<strong>en</strong> aan de<br />

woning. Het is daarom van groot belang dat de woning zo nauwkeurig<br />

mogelijk wordt geïnspecteerd <strong>en</strong> het opleveringsrapport zo zorgvuldig<br />

<strong>en</strong> volledig mogelijk wordt opgesteld. Dat geeft de ondernemer<br />

zoveel mogelijk inzicht in de omvang van de herstelwerkzaamhed<strong>en</strong><br />

hetge<strong>en</strong> bijdraagt tot e<strong>en</strong> spoedige <strong>en</strong> efficiënte afwikkeling.<br />

De ondernemer di<strong>en</strong>t de bij de oplevering geconstateerde tekortkoming<strong>en</strong><br />

onverwijld, maar in ieder geval binn<strong>en</strong> drie maand<strong>en</strong> na<br />

oplevering te herstell<strong>en</strong>.<br />

Na de oplevering begint de onderhoudsperiode met garantie van 6<br />

maand<strong>en</strong> te lop<strong>en</strong>. Deze garantie is ruim gesteld <strong>en</strong> omvat alle tekortkoming<strong>en</strong><br />

die in de onderhoudsperiode door de verkrijger word<strong>en</strong><br />

gesignaleerd. Het is verstandig ev<strong>en</strong>tuele tekortkoming<strong>en</strong> zo snel<br />

mogelijk schriftelijk aan de ondernemer te meld<strong>en</strong>.<br />

Na de onderhouds- c.q. garantieperiode van 6 maand<strong>en</strong> is de ondernemer<br />

- behoud<strong>en</strong>s de in artikel 16 lid 2 g<strong>en</strong>oemde gevall<strong>en</strong> - niet<br />

meer aansprakelijk voor tekortkoming<strong>en</strong> aan de woning.<br />

Waar in deze artikel<strong>en</strong> wordt gesprok<strong>en</strong> over ‘tekortkoming<strong>en</strong>’ wordt<br />

gedoeld op alle gevall<strong>en</strong> waarbij de ondernemer in <strong>en</strong>ig opzicht zijn<br />

verplichting<strong>en</strong> uit hoofde van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst niet<br />

(waaronder ook: niet tijdig, volledig of behoorlijk) nakomt. Het gaat<br />

77


daarbij zowel om gebrek<strong>en</strong> als om ontbrek<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong>, verkeerde levering<strong>en</strong>,<br />

andere uitvoering etc.<br />

Wanneer er ge<strong>en</strong> <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong> van toepassing is, is<br />

het voor de verkrijger van belang dat de ondernemer tot zekerheid voor<br />

de nakoming van zijn verplichting<strong>en</strong> bij het tek<strong>en</strong><strong>en</strong> van de overe<strong>en</strong>komst<br />

(door de verkrijger) e<strong>en</strong> bankgarantie of borgtochtverklaring<br />

tot e<strong>en</strong> bedrag van 20% van de koop-/aanneemsom <strong>en</strong> geldig tot het<br />

einde van de onderhoudsgarantie overlegt. Dat is vooral belangrijk bij<br />

e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel faillissem<strong>en</strong>t van de ondernemer.<br />

78


Deel 7<br />

79


Termijnregeling e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong><br />

Standaard<br />

termijnregeling<br />

De onderstaande standaard termijnregeling geldt als basis voor artikel 4.1<br />

van de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst.<br />

I. In de koop-/aannemingsovere<strong>en</strong>komst e<strong>en</strong>gezinshuiz<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t de<br />

koop-/aanneemsom te word<strong>en</strong> gesplitst in twee del<strong>en</strong>, te wet<strong>en</strong>:<br />

a. de grondkost<strong>en</strong> <strong>en</strong> de sub IIIC bedoelde vergoeding: verschuldigd<br />

per de in het hoofd van deze akte g<strong>en</strong>oemde datum van overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> te betal<strong>en</strong> bij de levering;<br />

b. de koop-/aanneemsom minus de grondkost<strong>en</strong> <strong>en</strong> minus de sub IIIC<br />

bedoelde vergoeding: te betal<strong>en</strong> in termijn<strong>en</strong>.<br />

II. De termijn<strong>en</strong> waarin de kost<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>oemd 1.b, word<strong>en</strong> gesplitst, zijn<br />

de volg<strong>en</strong>de:<br />

1. 10% te declarer<strong>en</strong> zodra met de bouw van het betreff<strong>en</strong>de huis<br />

e<strong>en</strong> aanvang is gemaakt (grondwerk t<strong>en</strong> behoeve van<br />

fundering meegerek<strong>en</strong>d).<br />

2. 20% te declarer<strong>en</strong> na het legg<strong>en</strong> van de ruwe begane grondvloer<br />

bij e<strong>en</strong> huis met meer dan één woonlaag.<br />

3. 20% te declarer<strong>en</strong> na het legg<strong>en</strong> van de ruwe verdiepingsvloer,<br />

indi<strong>en</strong> er slechts één verdiepingsvloer is. Indi<strong>en</strong> er meer dan één<br />

verdiepingsvloer is, deze 20% te verdel<strong>en</strong> over deze vloer<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> verdiepingsvloer is vervalt deze termijn.<br />

4. 20% te declarer<strong>en</strong> na het waterdicht mak<strong>en</strong> van het dak van het<br />

huis; alle<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> huis met slechts één woonlaag is dit 30%.<br />

5. 20% te declarer<strong>en</strong> na het gereedkom<strong>en</strong> van stucwerk, spuitwerk<br />

<strong>en</strong> tegelwerk.<br />

6. 10% te declarer<strong>en</strong> bij oplevering van het huis, te betal<strong>en</strong> vóór<br />

oplevering van het huis.<br />

III. Bij bouwsystem<strong>en</strong> waarbij de gevels later word<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong>, c.q. aangebracht<br />

(bijvoorbeeld gietbouw), di<strong>en</strong><strong>en</strong> de perc<strong>en</strong>tages van de termijn<strong>en</strong><br />

3 <strong>en</strong> 4 te word<strong>en</strong> gehalveerd <strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> één of twee termijn<strong>en</strong> g<strong>en</strong>aamd<br />

‘ruwbouw gevels begane grond gereed’, c.q. ‘ruwbouw gevels verdieping<strong>en</strong><br />

gereed’, te word<strong>en</strong> toegevoegd.<br />

IV. Bij het overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> van meer- <strong>en</strong> minderwerk: voor meerwerk geldt<br />

dat maximaal 50% bij opdracht mag word<strong>en</strong> gedeclareerd. Het rester<strong>en</strong>de<br />

gedeelte di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong> gedeclareerd bij het gereedkom<strong>en</strong> van<br />

het meerwerk dan wel bij de eerst kom<strong>en</strong>de betalingstermijn daarna.<br />

80


Deel 8<br />

81


* z.o.z. ** z.o.z.<br />

directeur Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut Woningbouw<br />

N.M. Dijkhuiz<strong>en</strong>,<br />

aangeslot<strong>en</strong> bij<br />

geme<strong>en</strong>te<br />

Handtek<strong>en</strong>ing<br />

straat<br />

De ondernemer<br />

bouwnummer(s)<br />

plan<br />

geme<strong>en</strong>te<br />

Bijzondere bepaling<strong>en</strong><br />

Dit certificaat is geldig met ingang van<br />

■<br />

■<br />

■<br />

de geme<strong>en</strong>schappelijke gedeelt<strong>en</strong>, behor<strong>en</strong>d tot het hierna g<strong>en</strong>oemde,<br />

in appartem<strong>en</strong>tsrecht<strong>en</strong> gesplitste gebouw*<br />

geme<strong>en</strong>te<br />

straat<br />

het privégedeelte, behor<strong>en</strong>d tot het hierna g<strong>en</strong>oemde, in appartem<strong>en</strong>tsrecht*<br />

het hierna g<strong>en</strong>oemde huis*<br />

De garantiegerechtigde**<br />

De Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut Woningbouw te<br />

Rotterdam erk<strong>en</strong>t hierbij, dat ter zake geld<strong>en</strong>de<br />

bepaling<strong>en</strong> van de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

van de Stichting <strong>Garantie</strong> Instituut Woningbouw van<br />

toepassing zijn op:<br />

<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>t door afgifte van dit waarborgcertificaat aan de hierna g<strong>en</strong>oemde<br />

garantiegerechtigde de daarop betrekking hebb<strong>en</strong>de waarborg<strong>en</strong> zoals omschrev<strong>en</strong><br />

in de <strong>Garantie</strong>- <strong>en</strong> <strong>waarborgregeling</strong><br />

Certificaatnummer


Kruisplein 25<br />

3014 DB Rotterdam<br />

Postbus 1857<br />

3000 BW Rotterdam<br />

Telefoon (010) 433 22 44<br />

Telefax (010) 433 25 72<br />

E-mail giw@giw.nl<br />

Website www.giw.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!