07/03/1914 - ten mandere Izegem

tenmandere.be

07/03/1914 - ten mandere Izegem

2e Jaargang Zaterdag 7 Maart 1914 Nummer 30

' . ' —

Boos Ise&hem

INSCHRIJVINGSPRIJS ® Aankondigingen ( 0 . 15 fr. den regel

I jaar 3.50 fr.

Rechterlijke aankondig. 0.50 fr. » »

6 maanden 2.00 fr.

Aanbevelingen 0.25 fr. > »

3

I

maanden

jaar binnen stad

1.00 fr.

3.00 fr.

verschijnende eiken Zaterdag

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg

Men schrijft in bij de

D r u k k e r s - U it g e v e r s

A. N O N K E L & Z N

K O O R N M A R K T


ftl

waarden gegeven wordt, daarom vroeg ik u opzeg

te teekenen. Waart gij nog zoo slim niet, dit wist

ik niet, en durfde het zelfs niet denken, daar ik het

u op 28 Jannari persoonlijk gezegd heb ten uwent,

gij weet zeker nog wel wie er bij was, en wat uw

antwoord was : Ik teeken niet, ik ga verhuizen, en,

doe wat gij kunt. Als ik u dan zegde dat gij mij

nuttelooze onkosten aandeedt met u te doen deur-

waarderen, gij weet zeker nog uw antwoord?

Onnuttig het hier te vermelden, en alzoo komen

wij op 31 Januari, laatst, allerlaatste tijd voor de

driemaandelijksche verwittiging.

Gij bleeft koppig en gij werd gedeurwaarderd.

Door wiens schuld ? Was het de mijne of de uwe ?

Ik laat alle eerlijke menschen, niet verblind door

politieken haat, oordeelen.

6. Het laatste en om te sluiten als bouquet van

’t vuurwerk, niemand is u komen spreken om

alles effen te maken lijk ’t was, want alles kan alzoo

niet effen, maar zoude misschien wel moeten effen

gemaakt worden ; men zoekt geen kandidaat koopers

in a a r wel de uitstrooiers van die valsche geruchten

en aantijgingen namelooze en andere. Misschien

door uwen brief zal men op goed spoor geraken.

Mijnheer V., gij wilt u absolut doen doorgaan

als politiek slachtoffer; dit is uwe zaak, maar gij

weet zeer wel dat hier geene politiek in of omtrent

is, hier is het enkel geldkwestie. Niemand heeft

mij aangespoord om zoo te handelen, dit zijn mijne

eigene zaken en kan ze alleen begaan. De politiek

van Iseghem heeft er niets in te zien.

Dit is mijn eerste en laatste antwoord.

H. I m p e -G a u q u ie .

Aanveerd, Mevrouw, de verzekering mijner

hoogachting.

Thielt 3 Maart 19 14. H. Im p e -Ga u q u ie .

D e W a a r h e i d .

Onderstaande brieven zijn op het stadhuis toe­

gekomen.

« Het Iseghemsche Volk » orgaan der partij

van de leugenaars, besluit, uit den inhoud dier

brieven, dat de hakkers en de winkeliers tegen de

vrijheid zijn van de dischgenoten oni de bons te

halen waar zij best gediend zijn.

Alle onpartijdige lezers zullen moeten getuigen :

1/ dat de bakkers alleenlijk de coöperatieve

bakkerij der werklieden zoeken te sluiten uit de

leveririgen voor rekening van het Armbestuur.

2/ dat de winkeliers niets anders vragen dan

voordeel voor de leden van hunnen bond.

Nergens zien wij in die brieven dat er gevraagd

wordt om het tegenwoordig stelsel te behouden,

’t is te zeggen dat de disch telkens den leverancier

zou aanduiden, en'dezes naam op den bon

schrijven, buiten den wil van den behoeftige.

Ziehier die brieven :

Aan de Heeren van het Schepencollegie,

De ondergeteekende leden van den Bakkers-

bond « Helpt Elkander » vergaderd op 1 Februari

1914, verzoeken U ten vriendelijksten kennis

te willen mededeelen aan de Heeren leden van

den Gemeenteraad :

Gezien er voorengesteld is geweest dat de

behoeftigen door het armbestuur geholpen, zouden

vrij zijn de waren en bons te bestellen bij

den winkelier of handelaar van hunnen keus,

vragen wij eerbiedig dat voor de bons van

brood de vrijen keus niet toepasselijk zoude

gemaakt worden, daar wij voorzien dat een

groot deel der bons bij de Coöperatieve Bakkerij

(ons eigen brood) zouden overgaan.

Iseghem den 11 Februari 1914.

Aan de Heeren voorzitter en leden van den

Gemeenteraad te Iseghem.

Geachte Heeren,

De tegenwoordige omwenteling op Disch-

gebied zet ons aan UEd. dit schrijven toe te

sturen.

Het is U denkelijk allen bekend dat, om aan

de tegenwoordige tijdsomstandigheden te beantwoorden,

er hier in stad eene vereeniging van

winkeliers onder de benoeming van « Bond der

Winkeliers » tot stand gekomen is.

Het ware overbodig hier over de noodzakelijkheid

en het doel der Vereeniging uit te weiden.

G ij weet trouwens te wel wat de kleine burger,

vooral de kleine neeringdoener tegenwoordig te

doorworstelen heeft, en voorzeker zijt g ij het

met ons eens om te bekennen dat de Burgerij

moet leven of dat de Maatschappij zal sterven.

Nu ter zake. Het doel van ons schrijven

is, zeggen wij, UEd. een oogenblik te onderhouden

nopens de kwestie van ’t uitdeelen

der bons, die sedert eenigen tijd zooveel

ophef en ’t voorwerp van zooveel besprekingen

geworden is.

Het genomen besluit van vrije keus zullen wij

noch goed noch af keuren.

Dat er veel en bijzonder veel toez.cht zal moeten

uitgeoefend worden om groote misbruiken te

voorkomen is een feit, en ’t is juist hierom dat wij

er dan houden UEd. kennis te geven van ’t bestaan

van onzen bond — daar wij op gebied van

toezicht vele zouden kunnen helpen.

’t Is immers niet genoeg dat de behoeftige

met zijn bon mag gaan bij den winkelier naar

keuS, 't bijzonderste is dat hij ware heeft voor

’t bedrag van zijn bon, zoowel in maat als in

hoedanigheid. Wat meer is, heeft een wettig

erkende vereeniging niet meer recht op de voor-

deelen aan openbare besturen gehecht dan afzonderlijke

?.

De tegenwoordige maatschappijleer is toch

van dit gedacht en wij ook.

Wij verzoeken U dus beleefd, Mijnheeren, die

zaak eens te onderzoeken, overtuigd dat g ij er

eene voldoende oplossing aan geven kunt.

Met onzen dank bieden wij UEd. intusschen

de verzekering onzer oprechte hoogachting.

Namens den « Bond der Winkeliers :

De Schrijver, De Voorzitter,

W a a r o m ?

Waaróm werd doktor Van Eecke uit de kerkfabriek

gejaagd ?

Om geene politieke redens !

Alleenlijk, omdat hij voor M. Carpentier niet

had gestemd.

Dat is geen politieke reden.

K ie s s t r ijd .

De kiesstrijd is verleden maandag avond begonnen.

’t Was geen storm, ’t was een orkaan, ’t Ging

zoo ver, dat de eigen broeder van den specialen

« orateur » wegliep, en dat aliè'toehoorders niet

alleen met schande ervan spraken, maar waarlijk

ervan walgden.

Zulke manijen zouden moeten Iseghem bestieren !

Maar wanneer den dag er op volgende, aan den

« orateur » rekening gevraagd werd over zijne

gezegdens, wat deed iiij ?

Hij deed__ hij deed... hij deed__ in zijnen...!

D e 1 0 0 0 f r . v a n ’t w e r k lo o z e n ïo n d s -


We verlangen te weten wie die woorden gespro­

ken heeft die de schijnheilige aanhaalt ?

«Het Iseghemsche Volk» weet het zoo wel als wij

Doch om het genoegen te dóen en het niet kwaad

te maken, zullen wij opnieuw een klein uittreksel

van het verslag van den gemeenteraad overdrukken.

— De heer Verhamme stelt de volgende vraag :

Wat dunkt u, M. Rosseel, vindt ge de toelage

van 1000 fr. voor het werkloozenfonda voor 1914

voldoende ?

En M. Rosseel antwoordt :

« Ik vind dat 1000 fr. voldoende is, en

ik zou niet meer geven.

En M. Rosseel drukt daar zijn eigen gedacht niet

uit, maar hij zegt hetgeen M. Carpentier en C'c

hem opgeleid hebben te zeggen.

Duizend franken en niet meer ! dat roept de

meerderheid.

Zooveel menschen mogelijk verheffen en fierder

maken, zoovele werkmenschen mogelijk van den

disch afhouden, dat is het gedacht, de begeerte, de

wille, de richting van onze minderheid.

En dat iseenschoon, een grootsch en edel werk !

K e r k f a b r i e k .

Eindelijk zijn wij erin gelukt een woordeken —

een zeer klein woordeken te vernemen over het

wegcijferen van den heer dokter Van Eecke uit onze

kerkfabriek.

’t Is beter laat of nooit !

Doet uwe oogen en ooren open, kijkt en luistert

goed.

— « Om in den kerkraad te zijn, schrijft « Het

Iseghemsche Volk » zijn er sommige hoedanigheden

noodig, die iedereen precies niet bezit, ’t Kan alzoo

gebeuren dat iemand die hoedanigheden bezeten

heeft, maar ze verliest »

Dat zegt « Het Iseghemsche Volk » . Maar op

onze beurt zullen wij nu aan die gazette twee vraags-

kens stellen.

1. Welke hoedanigheden moet men hebben om

in de kerkfabriek te zetelen ?

2. Zijn de vereischte hoedanigheden, de bijzondere

gaven te vinden bij uwen held van maandag

avond ?

Zegt ons dat eens, wij zullen u toch zoo dankbaar

wezen.

G e ld en b o n s .

« Het Iseghemsche Volk » wil niet dat de armen

hunne bons bestellen bij de winkeliers die zij verkiezen.

E r zouden misbruiken zijn, zegt het,

met bons voor welk zou men kunnen pinten

bier koopen. Voor wien aanziet die gazette onze

winkeliers en de herbergiers ? En zouden aan een

herbergier de bons uitbetaald worden die bestemd

zijn voor winkelware ?

Om alzoo te kunnen handelen zouden de behoeftige,

de herbergier en de winkelier te gare moeten

spannen om den disch te bedriegen.

Dat ware moeilijk, of bestaat er geen toezicht.

Maar wat zegt « Het Iseghemsche Volk » van

het maand- en staatgeld dat de armen ontvangen,

en waarvoor geene vaste bestemming bestaat ?

Van dit geld kan men nog veel meer misbruik

maken; over dit geld is er nog veel min controle.

Men geeft geld, en de dischgenoot mag er mede

doen wat hij wil; men geeft bons die moejen

dienen om dat te halen wat er op aangeduid is, —

en daarvoor geeft men de viijheid niet.

K r o e p .

Sedert eenige dagen hebben zich verschillige

gevallen van kroep voorgedaan in onze stad. Twee

kinders zijn reeds aan die wreede ziekte gestorven.

Wij roepen de aandacht der ouders op dezen

toestand, opdat zij aan tijden de noodige naatregelen;

zouden nemen.

Klaagt liet kind van pijn in de keel, wordt het

heesch, wordt de ademhaling lastig en geruchtma

kend, wendt u tot den geneesheer. Is het niet erg,

des te beter.

Maar zoo men met deze droevige kwaal te kampen

heeft, mag men niet te laat de noodige zorgen geven.

Dan telt het voor niets meer.

Dus, ouders, opgepast !

M o e s t h e t m e t m ij z ijn !

« Het Iseghemsche Volk » schrijft :

...... terwijl M. Prulleman met volle handen

brielt met ’t geld der lastenbetalers om den eenen

oI den anderen vriend plezier te doen.

Hebt gij bewijzen in handen dat onze schepen

van Openbare Werken met, het geld der lastenbe-

talers brielt, zulks om den eenen of den anderen

vriend plezier te doen, zegt het, Iseghemsche Volk,

komt in den klaren, naamt man en stuk, en M . Bral

zal Van oneer en schande van ons stadhuis moeten

wegloopen.

Maar die bewijzen kunt gij niet geven !

En moest ik M. Bral zijn, ik zoude u doeii gaan

w a a r gij niet geern zoudt gaan, doch waar de uitspraak

van het gerecht mijne eer zoude wreken.

Eenen openbaren ambtenaar beschuldigen van

misbruik van vertrouwen is eene erge zaak.

’t L i g t op h u n le v e r .

De brief van den geneesheer,, in ons blad opgeno-

nomen, heeft in onze stad eene opschudding verwekt,

die niet gauw zal bedaard zijn.

Men draaie en keere de zaak naar alle wincfen

en richtingen, wat de geneesheer geschreven heeft

was waar, is waar, en zal ten eeuwigen dage waar

blijven.

Maar nu poogt men de menschen wijs te inaken,

dat, zoo de officieele weldadigheid in deze zaak

nietistusschengekomen, de bijzondere liefdadigheid,

de verdoken en bedekte giften, ruimschoots, in de

noodwendigheden hebben voorzien.

Zoo poogt men zand te werpen in de oogen van

het u'erkvolk.

W i j moeten hier aan deze droevige zaak geene

doekskens winden. Opdat het geen gebrek had

moeten lijden, hebben de ouders reeds lange hun

kind naar het hospitaal gedaan.

Dat is de waarheid !

Esre C o m m u n i s

Voor het drukken van gedachtenissen voor de

Eere-Communfe wendt u ter drukkerij W c Nonkel,

Koornmarkt. Groote keus en bezorgd werk'.

Allerhande prachtige en nuttige artikelen Kerkboe­

ken, Paternosters, Bedden, Albums, Benoodigheidsdoc-

zen, Porte-monaies enz.

L a f w e r k .

De woningen vart MM. Weustenraad, vrederechter,

en Van Kesbeek, PóHtiekommissaris, wier-

den Vrijdag morgend bevonden met olie bevuild,

t Is jammer dat men de daders niet eens kan betrapen

binst zij aan ’t werk, zijn.

V lie c jm e e tin g .

Volgens wij vernemen zijn er van wege de commissie

der Brugstraatfeesteh onderhandelingen aangeknoopt

met d e n .gekenden Antwerpschcn vlieger

Jan Olieslagers voor een vtiegfeest te géven in den

loop-van dezen Zomer.

S t e r f g e v a l .

De heer Julius Demeester is gister alhier overleden.

Zijne'onverwachte dood heeft zijne talrijke

vrienden pijnlijk verrast.

Hij was een zeer. verdienstelijke burger en een

werkzame en verstandige nijveraar. Zijne ledige uren

besteeddehij voor ’t welzijn van zijne medeburgers,

- of aan letterkundige bezigheid. Hij was immers

begaafd niet eén rijk letterkundig talent en een diep

dichterlijk gevoel.

Zijne begraving zal plaats hebben Dijnsdag aanstaande,

om 9 ure, in de kerk van het H. Hert.

Chocolat Martougin

D E N B E S T E N

Ambtenaarsloonen.

’t Nederlansch blad Het Huisgezin schrijft

riiet het oog op stedelijke, provinciale en staatsbegrotingen

:

«Het aantal ambtenaren neemt schrikbarend toe.

En de ambtenaren roepen voortdurend om meer

traktement.

« Dit laatste is natuurlijk.

« Alles’ wordt duurder, en met den gulden

van vandaag doet men niet veel meer dan niet

den halven gulden van vijf-en-twintig jaar terug.

« Meer ambtenaren en meer traktement zijn

twee zaken, die elkaar niet altoos goed verdragen.

Minder ambtenaren en meer traktement zou ge-

makkélijker en logischer Zijn.

,« Kan in die .richting nog iets beproefd .worden ?

Is uitgemaakt, ciat de werkzaamheden der ambtenaren

haar uitersie^spankracht hebben bereikt ?

« Men hoort wel eens het tegenoverstelde verluiden.

En niet tot- de zeldzaamheden behooren

gevallen, dat ambtenaren tijd en. gelegenheid

vinden, zich buiten hunne funktie aan allerlei

winstgevende zaken te wijden.

« Kon niet van de ambtenaren meer gevraagd

en dan ook hun arbeid ruimer betaald worden ?

« Dat was beter voor hen zelf, beter ook

voor de maatschappij, welke dan voor een

anderen werking beslag kon leggen op krachten,

welke thans ten deele improduktief blijven. »

Allerhande Nieuws

K u n s t n ie u w s .

De Heer jos.- Vandenberghe, schepen van openbaar

onderwijs te Rousselare, heeft een nieuw Bij-

belwerk, in verzen, uitgegeven. Het heet « Verrezen »

en rolt over de dood en de verrijzenis van Christus.

M. Henderick heeft het getoonzet. De eerste opvoering

van dit kunstwerk zal geschieden, in de

feestzaal van het klein Semenarie te Rousselare, op

2“° Paaschdag en op Zondag 21 April aanstaande.

Zonder twijfel zal het denzelfden bijval genieten der

andere gedichten van den uitstekenden letterkundige.

In deri V e r l o r e n z o o n vooral gaf hij immers

bewijzen van een rijk talent.

5 m il ja r d s v r e e m d e t i t e ls .

Reeds tot eene weerde van 5 miljards franks

beloopt het aantal vreemde titels aan den timber

aangegeven. En nog zijn er ten achter.

Wat bewijst dit ?

Dat er veel, zeer veel rijkdom in ’t land is.

Want benevens de vreemde titels, hoeveel fortuin

zit er niet in Belgische weerden, in geld, in onroe­

rend goed !

En die overgroote weelde, die kolossale rijkdom

zit in handen van een betrekkelijk klein getal menschen,

die niet weten wat gedaan met hunne

schatten 1

In plaats van gedurig de kleine bazen aan te

randen, die dikwijls maar met veel ruzie door de

wereld geraken, waarom stellen de volksleiders

niet voor de kassen dier millionnairs eene lating te

geven, ten einde de noodige instellingen van openbaar

nut voor ’t volk te kunnen tot stand brengen ?

Venditie

van eene groote hoeveelheid houtwaren voortkomende

van de afbraak der tentoonstelling van Gent,

namentlijk :

1000 meiers baddens en drieduims,

800 meters • kepers,

500 meters nieuwe plancher.

800 meters schali. berd.

Eenige deuren.

Op maandag 9 EVhiart 1914, om 1 ure van

den namiddag, op deu koer der herberg

” Den Arend ,, te Iseghem, Rousselarestraat

3 maanden tijd van betaling.

B i j Rechtsmacht

KANTOOR VAN DEN

Deurwaarder Gabr. MATTELftER, Kortrijk.

OPENBARE VERKOOPING

v a n z e e r s c h o o n e *

M E U B E L E N

IS E G H E M (Meenenstraat)

O p M a a n d a g 1 B M a a r t 1 9 1 4 , en volgende

dagen noodig zijnde, zal G a b r ië l MATTE-

LAER, deurwaarder te Kortiijk, openbaarlijk ver-

koopen de aangeslegen voorwerpen, te weten ;

Piano a queue van A. Bord Parijs, Phonographe

met platen, 5 zetels en canapé (sacarabe)j verscheidene

vensterhangsels, gordijnen met stoors,

groote spiegels, boekenkas bevattende boeken van

Conscience en andere, veel schoone electrische

luisters, schoone salon- en andere stoelen, kleeder-

rekken, naaimachien, zetel in leder, tafelkens voor

salons, salontapijten, linoleums, zeer schoon glazen

servies in cristaal, chineesch koffieservies, andere

koffieserviessen, diner-servies, poiceleinen tassen,

vazen, posturen, schouwsreisjls, groote keukenkas,

glazen kas (buffet), vleeschschaal, keukenge.ief,

horloge, ménagère met toebehoorïen, gazestoof,

bad met verwarming, siovtn, schoone slaapkamers

behelzende bed met ressortbak, glazen kleederkas-

sen, lavabo, lampetten, waterkannen, traptapijt,

bedhemel, nachtvertrekken, kleederkassen, enz.

Met gereed geld.

VEEVOEDING

Iets over femelen,

Al de voedermiddelen waarover de landbouwers

bescliiken, teneinde zijne dieren te

onderhouden en de gewensebte opbrengsten

te bekomen, kunnen wij in drie klassen

rangschikken :

a) de arme voeders, zooals rapen, beet,

strooi, aardappelen, enz.

Ij) de gewone voeders, zooals klaver,

goed liooi, enz.

c) rijke of krachtvoedcrs, zooals de granen,

melen en koeken van allen aard.

Aan den landbouwer nu, is de kunst

weggeiegd de verschillige Voeders zoodanig

te mengen dat hij een smakelijk en tevens

voedzaam rantsoen samenstelièn kan voor

elk zijner huisdieren. Onder de kraclit-

voeders worden ook de zemelen gerekend.

Zeker is liet dat de rogge en tarwezemelen,

goedeeigenscliappen bezitten. Zij vetten aan

geven eene grootere hoeveelheid melk, zonder

echter de rijpheid aan vetstof te vermeerderen.

Werkdieren en vooral poerden

worden loom ten gevolge van het overvloedig

voederen der zemelen. Voegen wij

daarbij de schaarschte van dit krachtvoeder

en de tegenwoordige te hooge prijzen

waaraan zemelen verkocht worden, zoo zal

de verstandige landbouwer al ras naar een

middel uitzien om de zemelen gedeeltelijk

of geheel door iets anders te vervangen.

Wij raadden vroeger wel eens het suiker-

voeder Merk.« Sucrema » aan. Dit welgekend

suikervoeder werkt de schadelijke

werking der zemelen tegen, geeft rijke melk,

vlugheid bij het paard, en vleescli van eerste

hoedanigheid bij de vetdieren. Kortelings

ontmoette ik nog eenen landbouwer die dit

voeder ook beproefd had ; hij verklaarde

het nu op zijne hoeve niet meer te willen

missen, zoodanig het hem voldoet. Het is

dus natuurlijk dat het gebruik van dit suikervoeder

zich dezen laatsten tijd merkelijk

heeft uitgebreid.

P. J. VORSSEM ANS, landbouwleeraar.

Burgerstand van Iseghem

G e b o o r t e n :

G7. Godelieve Vereecke, dv. Ile n ri en M aria

Iloutlioold, Slabliaerdstraat. -- 68. Leon G eirlandt

zv. P olidor en M aria Samoy, Zeveoote. — (19. J u lia

Vanstéenkiste dv. Ja n en M aria Vanbeylen, W ijngaardstraat.

— Frangois Deboosere, zv. Micliel

en Florine Gerné, K ortrijkstraat. — A line Thibau

dv. Micliel en M aria Reynaert, Rousselarestraat.

72. Josepli M ulier, zv. E m ile en A nna Callewaert,

Boschinolens. — 73. G abriella Joncklieere, dv.

Oyriile en Leonie W ittouck, Boschinolens. — 74.

M aria G uillem yn zv. Theopliile en M aria Maliieu,

K rekelstraat. — 75. Georges P attyn, zv. Petrus

en Em ilie Mestdagh, Hondekensmolen — 76. Alois

Vanneste zv. Carolus en J u lia Valcke, W ijngaardstraat.

— 77. Ile n ri Brabant, zv. Cam ille en Valen-

tiiie W ullaert, Mandelstraat. - 78. Agnes A llew aert

dv. E m ile en A ugusta Demets, W ijngaardstraat.

79. Ile n ri Bekaert zv. Petrus en Marie Baele,

M olenweg.

O v e r l i j d e n s :

50. M aria Loncke 68 j. wed. Josepli DejoiigUe,

K ortrijkstraat. — 51. L aura Spillebeen, 3 ,j. dv.

Hector en M aria Geldhof, Boschinolens.

TEN BUREELE TE VERKRIJGEN

WET op de OPENBARE DRONKENSCHAP

op schoon papier, bezorgden druk 0.10 fr.

op karton geplakt met schoonen boord 0 .3 5 fr.

Scheepvaart van Iseghem

van 28 Februari tot 7 Maart 1914

I.e Globe met cimcnt voor de W e Alidor

Vandewallo — Yole met boomen voor Jules

Vandekerckliove. -- Gaspcuiix, met. boomen

voor do Gebr. Dupunt -- Libcrté met kolen

voor G. Naert. E lk zijn gedacht, met kolen

voor de W e Conrard Verstraetc. — HosaUe

met kolen voor Fr. Decaigny. — Camelia

Volante de Dien met kolen voor de Gebroe-j

ders Eugèneen Albert Verstraete.

Marktprijzen

IS E G H E M

7 Maart

Boter de kilo

Eieren de 20

2 20

Suikerijboonen 7 Maart 28 Febr.

Beschikbare wagon 13 50 43 50

» schip iÉ 75 13 75

groei te 11)1 4 wagon 15 50 15 50

schip 15 75 15 75

Meststoffen, 7 Maart

Sodanitraat beschikbaar Oostende 25 -

Zwavelzuren unmoniak 34 -

K O U T R I J K 2 Maart 23 Febr.

Tarwe 10,— a 19.50 I9,00 a 19.50

Kogge '16,50 a 17,— 'lti,00 a 17,—

Haver IN,— a 18,25 I8,00 a 18,25

Koolz. olie 74,— a 00,00 73,00 a 73,75

L ijn z . olie 55,— a 00,00 54,— a 54 —

Aardappels 0,75 a 7,(Hl 7 ,- a 7,25

Boter 3,40 a 3,50 3,-40 a 0,00

Eieren 3,30 a 0,00 2,10 a 0,00

Suikerijb. besch 12,7X a 00,00 12,75 a 00,05

id. I!H i 14,00 a 15,— 00,00 a 13,20

T H IELT 5 Maait 20 Febr.

Aardappelen «),— a 0,0 • 9,— a 0,00

B oter :ï,2() a 0,00 3,15 a 3,211

Eieren 2,10 a 0,00 lil a 0,00

KOUS SE L.\ HE 3 Maart 2 r L'óbr.

Tarwe 19,— n 20,— 19,00 a 19,50

Rogge 10,50 a 17,— 10,50 a 17,0(1

Haver 18,50 a 19,— 18,25 a 18,75

Boonen 22,— a 23,— : 1,50 a 22,51)

Koolz. olie 74,— a 00,00 00,00 a 73,00

Lijnz. olie 55,— a 00,00 r4 ,— a 00,00

Aardappelen 9,— a 10,— 8,50 a 0,50

Boter 3,50 a 3,70 3,40 a 3,(50

Eieren 2,10 a 2,20 210, a 2,20

Suikereijb. bescli. 13,2.’» 3,50 a 00,00

id. 19 i4 15,25 5,50 a 00,00

DEYXZE A Maart 25 Febr.

Aardappels 7,00 a 8,50 8,— a 8,50

Boter 3,10 a 3,20 3,10 a 3,20

Eieren 2 15 a 2,20 2,20 a 0,00

A U D EN A A RD E 5 Maart 20 Febr.

Aardappels 0,75 a 0,00 8,— a 0,1111

Boter 3,18 a 0,00 3,10 a 3,20

Eieren 2,05 a 0,00 2,10 a 0,00

---------^ _______

ROOKT enkel tic goede nieuwe engel,

sclie cigaretten merken S T A T E S M A N

W E S T M I N S T E R , C O M M A N D E R .

Te verkrijgen bij

( AIME DEBEYNE. Rousselarestraat.

N/oortverkoop in ’t groot

( a a n f a b r i e k p r i j s )

Vermakel ij kheden

PINTEDEK

Z o n d a g 8 M a a r t

ln SI. Amand, bij Jean Bultinck-CIement

Krekelstraat.

BILLARD

Gemeente INGELMUIMSTER

Op Maandag 9 Maart 1914

Ter gelegenheid der inhuldiging van den nieuwen

Billard Toulet

bij J u l e s C A S T E L E I N (Ind e Trompette)

GROOTE MATCH

tusschen MM- R- GLORIEUX de vermaarde

p rofesseur van Brussel en|_- VERDUYN, kampioen

der V laan deren. - Begin om 7 ure tot 9 1/2.

STAD ISEGHEM - GRETRYKRING

Z O N D A G 8 M A A R T o m 3 u r e s t i p t

Groot Symphonisch CONCERT

ingericht door de orkestafdeeling der maatschappij

versterkt door verscheidene kundige liefhebbers

onder de leiding van m . Arthur G a im a n t.

Jufvrouw Marguerite Goossens Kunstzangeres

1e prijs van het Koninklijk Conservatorium

Prijs van H. M. de Koningin der Belgen.

Heer Godefroid De Vreese Violonist

l e prijs met onderscheiding van het Koninklijk

Conservatorium van Brussel.

V LE U G E LK LA V IE R D ER DEYN

Prijzen der Plaatsen :

EERST E 2 Fr. — T W E E D E 1 Fr.

ISEGHEM - GRETRYKRING

Derde en laatste Vertooning van 1913-14

op Zondag 15 en Maandag 16 Maart 1914

met de medewerking van

le ju ffe r J. Van Paesscïeo, Vilvoorde, Mevr, Lucie Baert, Gent,

en Meiuffer Sylvie Bourgeois m Stad,

dr;

1)


w<

Gi

fe*

c

1<

\


P R O G R A M M A :

Door slechte Dagen

drama in 3 bedrijven, uit het hedendaagsch burgerleven,

door Aifred BOGAERD.

bekroond met den eenig toegekenden prijs

in den tooneellelterkundigen prijskamp

der stad Antwerpen 1912.

De Molennaarster van Laeken

blijspel met : ang in één bedrijf.

VOLLEDIG ORKEST

onder de leiding M . Arthur G a im a n t.

PRIJZEN DER PLAATSEN:

V o o r b e h . 1 , 5 0 f r . E e r s t e 1 f r . T w e e d e 5 0 o t .

De voorbehoudene plaatsen kunnen genomen

worden de 2 dagen in het lokaal van 11 tot 12 ure.

Gedurende de uitvoering blijven de deuren gesloten.

Jos. Van Landeghem

St. Hiloniusstraat

IS EG H EM

Benoodigheden voor Vrouw en Mans

Kleermakers

S P É C I A L I T E I T V A N C O R S E T S

H - D- B

GrootJ kous van Rouwartikelen, Naaizij

de mor'; « HET H O E F IJZ E R », Zwarte

i n gekien de zijde en Pane — Passemen-

teries, Broderies, Kanten, Knopen,

Naaiganv», enz.

(’tils cm Plastrons, Cachccorsets, Plonsen,

Sloften \oor Heeren cn Damen.

Alle slach i>an voeringen.

Zslfds hu's ts jnjjelmunster (Graviünestraat).

r a ?

Tandpijn

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en

volkomen genezen door den D E N T O G E N E .

Door het gebruik van den D E N T O G E N E

voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van

bet tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge

trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog

onder het eten.

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoelmatige

namaaksels. Alleen de D E N T O G E N E

is cioor de geneesheeren aangeraden en aanbevolen.

Eibclit dus de ware

DENTOGENE

v o o r 1 , 2 5 f r . te k o o p in a lle a p o th e k e n .

T e Iseghem :

M M . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

CDNARD LIJN

(geslicht it t jo )

Dagelijks vertrekken met de koninklijke

p o s t stoombooten tier C u n a r d L i n ie naar

New-York, Boston. Quebec en Montreal

(zotuer seizoen); Halifax, StJolm , Portland

(winter seizoen).

Grootste zekerheid en uitmuntende bediening,

minste vermoeinis.

Wereldlandsehe stoombooten M auretania

cn Lusitania, 32,500 tonnen groot en

l>7,'»()() paardekraebt, leggen den overtocht

naar New-York in 4 1/2 dagen af.

llollnnd-A meriku Linie naar New-York en Canada.

Aiiclior Linie naai' New-York.

■American Linie naai1 New-Vork en Philadelphia.

W liite Star Dominion Linie naar Canada.

Doorloopende s p o o r Billetlen in Amerika

cn Canaila aan officieele prijzen, zonder

veffliooging.

Kon niklijke Ilollandsehe Loyd naar Montevideo,

Uincnos-Ayres, Rio-de-Janeiro en Santos.

Vonjr nlle verdere inlichtingen wende men zich

gratis aan de Algemeene Agenten:

Rayilt & Bruynseels (vroeger W. Raydt & Cu)

(.oor de regeering bevolm achtigt

of aan Arthur Van Ackere-Maréchal,

Cdm. Oepraeterestraat, 2, (bij den tribunaal) K ortrijk

m n H a M H H a n m H i

I T T E R H A N D T E K O O P E N bij

U Ed. Hertoge-Stubbe sclioenfabriekant

te Emelghem.

Gaz of Naphte MOTOIl met Macgnetto

merk Otto Deutz 6-7. H. P. zoo goed als

nieuw voordeelige voorwaarden.

T

t k o o p D R A A IB A N K om ijzer te

draaien, zich alhier te bevragen.

TE PACHTEN

Stdioon en gerieflijk W O O N H U I S met

m a g a z i jn , Noordkaai I s e g h e m .

Zich bevragen, G. Naert ’t Briisselscli Hof.

B E R IC H T .

De ondergeteekende heeft de eer liet gc-

achl publiek ter kennis te brengen dat hij

zi/Pt aanbeveelt voor het ronddragen en

bentellen in stad en omliggende van circu-

laiien, strooibrieven en allerhande drukwerken

; alsook voor het uitplakken van

ai ichen en allerhande reklaambrieven.

Gematigen prijs en trouwe bediening.

Jules Allewaert

in « den Halve Liter »

Kruisstraat, ISfGHEM.

H S.'j

CORSET

De sierlijkste, wereldberoemd

T e koop In a l l e g o e d e huizen.

Eischt het merk in eiken Corset

Te koop in het Huis VAN LANDEGHEM

« In d e n G o u d e n IW olen « S t. H ilo n iu s s t r a a t , I S E G H E M .

TANDPIJN

De hevigsten tandpijn wordt gestilt in eene minuut

en voor altijd, door eene toepassing van D E N T I­

NOL. — De DENTINOL is het een gste middel da!

telkens hel gebruikt wordt, gedaan, ieder

m aal werd de tandpijn onmiddelijk gestaakt.

Gij, die aan Jan d ijn lijdt laat de tand niet

uitrukken die U doet lijden ; gebruikt geene charlatans-namaaksels zonder waarde ; gebruikt

het beroemd wetenschappelijk middel DENTINOL, die ieder maal, dal men het gebruikt,

geneest, wij waarborgen het ; zcodra gij een tampon met Dentinol zult toegepast hebben

zal de pijn voor alijd verdwijnen. Weigert alle andere natte geneesmiddelen die in den mond

loopen en wonden veroorzaken. Dentinol in tampon zijnde, is gemakkelijk en net te gebruiken.

OPGELET ! ! Men verkoopt namaaksels met gelijkaardige naam ; om alle twijfel te

verwijderen, wendt U met deze aankondiging bij Uwen apotheker en eischt de

DENTINOL

1,25 in aüe apotheken of tegen 1,30 fr. in het Laboratirium van de D e n tin o l, Boussu-!ez-Mons.

D epot: Iseghem Apotheker Rodenbach en Verhamme, Meulebeke, Vcrsavel.

Is uw borst beklemd?

Kunt gij niet vrij ademhalen, zijt gij benauwd,

boest gij, fluimt gij, wanhoopt dan niet, als gij

wilt, kunt gij nog genezen. Wacht echter niet te

lang, laat geen kostboren tijd verloren gaan, doch

neemt onmiddelijk de redder der longen, de Abdijsiroop,

Klooster Sancta Paulo, en spoedig zult gij

weer gezond als elkeen met vluggen stap over straat

kunnen loopen en welgemoed van het leven kunnen

genieten, als elk ander gezond mensch De Abdijsiroop,

Klooster Sancta Paulo, zal uw hoest genezen.

Uw benauwdheden zullen verdwijnen, de fluimen

zullen gemakkelijk loskomen, en weldra zal ijan

Uw kwaal geen spoor meer te vinden zijn. Weest

niet ongeloovig, velen hebben hun ongeloovlgheid

met den dood betaald, doordien hun hoest in een

tering ontaarde. Schenk vertrouwen aan de Abdijsiroop

; velen vóór U hebben dat ook gedaan en

en zijn thans evenwel levende bewijzen harer wonderbare

geneeskracht. Leest de duizenden dankbrieven

welke wij voortdurend afkondigen. Wij

drukken een der laatst ontvangen hieronder af.

De heer A. Verbeke-Verstraete, Maelsche steenweg,

38, te Sint-Kruis bij Brugge (West-Vlaandé-

ren), verklaarde ons : « Mijn zoon Maurits verwaarloosde

eene valling, wardoor hij bronchiet

kreeg. Hij hoestte vreeselijk en zijn borst was als

saomgeperst. De slijm zat vast en hevige borstpij­

nen kwelden hem. Toen niets hielp, hebben twee

flacons Abdijsiroop hem spoedig, grondig en blijvend

genezen. »

De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, borstver-

sterkend en ziektekiemdoodend, is steeds onschadelijk

en geneest asthma, influenza, bronchiet en alle

borst-, keel en longaandoeningen.

Prijs per flacon 230 gr., fr. 2.25 ; van 550gr., 4 fr. en van 1000 gr.

7 fr. Eischt r o o d e n b a n d met handteekening van den général

Agent L. I. A k k e r Rotterdam. Hoofdepot voor België: O. De

B e u l, Antwerpen A. R o d e n b a c h , J . V e r h a m m e , Iseghem

L . V e r s a v e l. Meulebeke. Ook in alle apotheken van Rousselare

T E B E K O W E N B IJ

Fl. Deblauwe-Smalle

Rousselarestraat ISEGHEM.

8ngelsct{e fransche stoffer}

(voor Mans en Vrouwen)

Alle slach van Fransche Coupons

Laatste Nieuwigheden. - Voordeelige Prijzen.

Leest en verspreidt

het weekblad Boos Iseghem

TEN BUREELE TE KOOP

Passnvants, Postbordereeren, Brouwersdeelara-

ties, Pachtbrieven, allerhande W erkhuisreglementen,

Contracten van beheer, allerhande Speelkaarten

(jas- en mltistknnri).

Passagiers voor Amerika

w e n d t u re c h ts tre e k s to t lie t

B u re e l d e r ” RED STAR LI NE ”

t e K O R T R IJ K

Gouvernementstraat, 60 (bij Tribunaal)

Z o n d e r tu s s c lio n p e rs o n e n z ijt g ij d a a r

h e t b e s t en g o e d k o o p s t b e d ie n d v o o r g e lijk

w e lk e s to o in b o o to n on a lle ij/.e rw e g lijn e n in

’t b u it e n la n d , v o o r p a s s a g ie rs en k o o p w a r e n .

De Agent door den Slaat gem achtigd:

M. VAN DE PUTTE t.m.» »7s.

BREUKEN

Genezing zonder opertatie, zonder

gevaar of tijdverlies door de

nieuwsoortige toestellen van

den specialen breukmeester

DUMONCEAU, vier maal

gebreveteerd en bekroond met

Eere-Diploma en Zilveren

Medalie.

Het nieuw toestel van den

spécialist D ü m o x c e a u is de

laatste uitvinding tot dezen

dag officieel bekend gemaakt,

B R E V E T 242.644 van den

24 M a a r t 1912, dees toestel

volkomen zonder veeren, zonder

elastieken, draag zicli dag en

nacht en binst alle werken,

zonder ongemak, de drukking is regelbaar

volgens den wil en strafte der breuk, het

kan door oud en jong en voor ieder geval

gedragen worden, schenkt dadelijk verzachting

en bevordert de volkomene genezing

met schriftelijke waarborg.

Den heer DUM9NCEAU, Gediplomeerd Spe-

ciclist, zend kosteloos uitleg op aanvraag,

21, rue aux Choux, Brussel. Hij is ook spreekbaar

en voorzien van zijne toestellen van 9 tot 3 u.

den derde zaterdag der maand

te YPER :

Hotel des Brasseurs.

den vierde M aandag der m aand

KO R TIM.IK

Hotel des Flandres (statie)

TENTOONSTELLING GENT

G r o o t e P i u j s d e r G o u d e n M e d a l i e

De Lekkerkoek

merk ” Den Arend „

en Couque Royale

VAN DE FABRIEK

E. Van Reusel & F. Thienpont

SINT-NIKOLAAS-WAES

ZIJN DE BESTE VAN GEHEEL DE WERELD

G u s ta a f V a n d e p u t t e

COIFFEUR

Statiepla lr, IS E G H E M

1 'cvccU zich ctrn voor het maken nan

alle slttrl) van H A A R W E R K .

H a a r s t r e s s c n v a r. a f 2 f r .

Herstelling en Vernieuwing ma! uitgevallen Haar.

O D

C Q

O D

( = 3

03 03

E =

SC

UI U I UI

0 o o

5Ü Sd

CS CC

Z J Ui

1 5 ï

o o r )

I C Cfl

° = E

■= c o O


o» «

CD m

Q3

N LD

_ 03 _ L n,

03 ~ 03 £

~ = 00

03 05

03 5 —* +J

j? 05 C

03 = C g ra

C/5

CC

Si

ns

cn

o

A. De Bie-Bourgeois

M E E S T E R -K L E E R M A K E R

voor Heeren en Damen

M a r k t s t r a a t , ISEGHEM

Groote keus van Engelsche stoffen

Laatst; Nieuwigheid — Genadige Prijzen

Huis van eerste orde

ROUW KOSTUMEN IN 24 UREN.

B8S5S

S c h o o n h e i d

Zeep

Het stuk 0.75

Crème

Tube 0.75

Poeder

Dada

Dada

De doos 2.50

De 1/2 doos 1.50

Werkdatiigheid zonder

weerga tegen zomersproeten

en huid aandoeningen.

De beste voor 't behoud

eener (rissche gelaatskleur.

Onfeilbaar v o o r de

geneezing van k iovti;

maakt de h u id blank

IN EEN NACHT.

Allerfijnst en op ‘I

gelaat blijvend onontbeerlijk

voor elks ioüetUflel.

K O O P !N A L L E G O E D E H UIZEN

Apotheek Rodenbach - Coiffeur Vandendriessche - We A. Nonkel

Huis Bené Schouppe

Statiestraat, ISEGHEM

= = E E R E C O M M U N I Ë N = e z :

Uitstelling van alle slach van wit goed

IComt zien

NAAR MIJNE UITSTELLING

| ^ e beste en smakelijkste

Chocoladen om rauw

te eten, blijven altijd

de wel bekende merken

J E M M A , L A I T A ,

Q U A T R E G O U T S

der Chocoladefabriek

M A R T O U G I N

Antwerpen.

SUCREMA De

Cigaren "

VESTALIN


overal gekend en geprezen.

Te ISEGHEM verkocht bij : W" A. NONKEL-DE JONGHE, Koornmarkt

beste

melasse

voeders

voor

V O O llD EELEN : Spaarzaamheid,

gezondheid, hoogste opbrengst.

De S U C R E M A prik-

V e e kelt den eetlust, werkt zeer

gunstig op de melk en boteraf-

P a a r d e n zondering, mest spoedig; geeft

.. aan de poerden eene maximum

e ik e n s geschiktheid tot oplevering van

arbeid, voorkomt de buikkrampen

en darmontsteltenissen; is

uitstekend tegen den droes.

_ _ _ _ _ _ _ G e w a a r b o r g d 2 .» t o t 2 8 e iw i t , li t o t 7 vet, 40 kokos-

,v0e^ 011’ 011 M andere kraclitvoeders. Rijker dan de

I J ' ''‘'koskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat-

--- *— ------------- s


Eischt 97 Royale Louise-Marie

A lg e m e e n D é p o t : A M E Y E , N i e u w s t r a a t . 99 het beste Tafelwater

Te bekomen bij

Joseph VERHAMME

Apotheker, ISEGHEM

Staalpillen

Versterken het Bloed, verkloeken de Maag. Te nemen ééne vóór eten. — 2 f r . de doos.

Balsemperels

Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime ziekten en kwalen der waterorganen.

3 f r . de doos.

ICoorstpoeders

Tegen tand- en hoofdpijn, fr. 1 . 5 0 de doos.

Melktraan

in literflesschen van 3 . 5 0 fr., halve liters 2 franken, fleschjes van I fr. en van 0 . 6 0 fr.

B R E U K B A N D E N - T R A A N - S T . J O S E P H S T H E #

Teercapsulen

van Pinus SyWestre maritimus genezen veiwaarloosde verkoudheden en kortborstigheid.

2 franken de doos.

Borstsiroop : 1.50 f r . de flesch

Handel in (HICOREIBOONEN

TELEFOON 2 4

K O L E N Sc K O K S

Chicorei, OSiebrood & Sucrema

TELEFOON 2 4

M a g a z i j n v a n a l le s la c h v a n L A M D V E T T E I M

GITS

CONSTANT

Statiestraat, ISEGHEM

ROODE PILLEN

L_. DUPUIS, J U M E T .

Indien gij slecht slaapt en uwe nachten verontrust zijn door droonien;

Indien gij zenuwachtig zijt;

Indien uwe maag niet trekt;

Indien eetlust u ontbreekt ;

Indien gij gekweld zijt door :

Eene bittere mond,

Eene vuile tong,

Een riekenden adem,

Zuur en slechte spijsvertering,

Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,

Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Aarzelt niet! Neem KOODE PILLEN

Z ij z u iv e re n z a c h t het lic h a a m ;

Zij verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;

Zij zuiveren het bloed tot in de verste aderen.

In den keertijd helpen zij de Vrouwen, verkloeken haar, en

beletten alle ongesteltenissen.

1 .25 F r . de d o o s ; 0 .7 5 f r . de h a lv e d o o s .

T e verk rijgen bij : J. Verhamme en A . Rodenbach, Apothekers te Iseghem.

TAPIS r-e

METALLicues

avec Inscripti.on

■RCLÖTUREü ntTALLlOUES

D i p l o m e d U o n n o j r C,k ° Pk /x

PQRTES.CHENIIS

POULAILLERS,

CRI LLAGE S,

TISSU5.CABLES,

PAILLASS0H5.

RONCES. RESSORTS

RUE SCtUUTVElD50-5*f\Nr.r:m rf HT RDuylet autres artides

pont OU CANAL- n riU tK ltU IT 'd KUA' en f,| mdtallique.

c a v e a u Metaal-Afsluitingen

Frco. Pikdraad, C . H E N I L G Hennen hokken j s É f t f § § ^ CALVANI5^

DOMICILE

F u r s t e .n b e .r g

ANDERIECHT: Têl: 628-4

. . .

Ijzerendraad

voor

— ------ — § § § u .Ot.-Métal-

Tapijten, fflL

8RUXELLES

Hondenhokken ^ I r l l R S T E N B E ^

Afsluitinqen, e»r

U R S T E N B E R G

Tralied raad, 4nderlecht:t«i: 6 2 r 4

Geëliistreerde ka fa loog op aanvraag.

K a t a io o g kosteloos.

•» POULAILLERS

Kabels.

WONDERPILLEN SIMOENS

Waarom wilt gij langer klagen

Van dat lioesten, van die pijn

Die de Borst u liggen knagen,

Wen er W o n d e r p i ll e n zijn

Welke uw v a llin g zullen stelpen

• En u maken vroom en blij

U van A s t h m a zullen helpen

Ademhaling geven vrij,

Want door echte W o n d e r p i l l e n

Kan men op t w e e d a g e n 11a

Zich van ’t hevig hoesten stillen

En genezen gansch weldra.

W o n d e r p i l l e n zijn te bekomen: T h i e l t ;

Apotheek S i m o e n s ; I s e g h e m : Apotheek W y f -

f e l s , Groote markt ; R o u s s e la e r e : Apotheek

D e l t o u r , Ooststraat. Prijs: 1 . 5 0 f r .

C I G A R E N

NICUS

algemeen gekend voor

de fijnste van

onzen tijd.

’t Morgends, met de koffie, neem ik

mijn allerbest

S T A N D A E R T

PILLEKEN

en gedurende den dag neem ik van

tijd tot tijd eene van

STANDAERT’S BÖRSTTABLETTEN

Met dezetweevoortreffelijke remediën,

nooit geen SLIJM, nooit geene GAL

meer! Ik bekommer mij niet om

de besmettelijke ziekten noch hel

slechtste winterweer.

G e e n G r i j s H a a r

M EER! 11

« D e N i e u w e L o n d o n »

doet do grijze haren binnen enkele

dagen verdwijnen, maakt het

haar glanzend en zacht, belet het

uitvallen en neemt de pelletjes

van het hoofd weg.

fenCh(al°sP: , ^ ^ 1

In flacons van fr. 1 ,5 0 en fr. 2 . 5 0

Engeische Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon

Te koop bij A pothekers

D rogisten, H a a rsnijd e rs en R eukw inkels

In ’t groot: Parfumerie Or Salp, Wachteboke (Balgïe)

voor gelijk welke bestemming in AMERIKA

of CANADA, te hekomen bij :

L.Van Gheenberghe en Amand Laridon

Groote Markt, ISEGHEM.

H a n d e n r e i n i g e r

Zandzeep of Pluimsteenzeep

Reinigt klaar de vuilste, vergronde handen

na schoenmaken, werktuigen, smeden, stoof-

kuischen en allerhande vuile werken.

ONMISBAAR IN IEDER HUISHOUDEN.

15 cent. het groot stuk

Men plaatst afsluitingen in de provincie. ftHDEniECHT;^e2S4 Depothouders: W A. NONKEL-DE JONGHE,

Koornmarkt, Iseghem.

Apéritif ROUGET

T e v e r k r i j g e n b ij :

A. RODENBACH, Apotheker, Iseghem

A. ROSSEEL, brouwer, Brugstraat, »

R. VERBRUGGE, Koornmarkt, »

W VERMEULEN-VERBRUGGE, Kortrijkstr., Ingelmunster

I0S. RENIER, Emelghem-Dam.

A. DEKEIRSCHIETER, Emelgliem-Plaats.

Rousselare^hielt

NAAMLOOZE M AATSCHAPPIJ

TE ROUSSELARE

Bijhuizen te THIELT, ISEGHEM & DIXMUDE

ïigentsekap der ” Óceiété 5énéral de fielyiqiie „ te Brussel.

Krediet openingen en loopendo rekeningen.

Vooruitbetaling en inning van wissels, clièques, enz. op België en ’t vreemde.

Aflevering en uitbetaling van cheques en kredietbrieven op de voornaamste plaatsen van

’t buitenland.

Uitwisseling van vreemd geld en vreemde bankbriefkes.

Voorschotten op titels of andere waarborgen.

Uitvoering van Beursorders,betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, euz.

GELDPLAATSINGEN

aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op termijn terugbetaalbaar zonder eenige kosten.

De stortingen mogen door Ui ssc hen komst van het Postbnreel gedaan zijn.

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)

De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike van het publiek ; deze brand-j

koffers zijn opgericht in onderaardsche,gebetonneerde en met stalen platen geblindeerde kelders

en leveren de volledigste waarborgen op tegen brand of diefstal : voorzichtige lieden

vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen brandkoffer in huis, maar huren,mils

eenen kleinen pacht,een der brandkoffers in de Bank,waarin zij,in alle gerustheid,hun geld,

weerden, juweelen, enz. kunnen verbergen. De huurder bezit de twee eenige sleutels die op

het slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij kan

schikken naar zijne beliefte.

IN BEWAARNEMING VAN ALLERHANDE WEERDEN

I)e Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijksch loon, alle soorten van

weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.

De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, de coupons a.gesneden, de;

trekkingen onderzocht,enz; op die manier heeft de eigenaar zich om niets Ie bekommeren;!

de Bank zelve doet al het noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van

harentwege.

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank of in hare

Bij huizen tc T IIIE LT , IS E G IIE M en D IXM U D E .

De Bank is beheerd als

volgt

B eheerraad : G. C O O R E M A X , Staatsm inister, Bestuurder der Société Générale de BrlKiquel

te Brussel ; — Ed. de D E B R ^IB .IN D E R E . bestuurder der Société Générale do Relgiqiiej

te B russel; — M. .1. .1. J. M A T T IIIE U , Grondeigenaar te W ijnendaele eu Bankier tel

Brussel ; — M .CONSTANT VAX A C K E R E , Advokaat te K ortrijk; — M .JA N M A IIlE U -LIE B A E R T J

Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare ; — M .J.D E MKESTER-M ASELIS.i

Groothandelaar en Schepeue te 1'ousselaro ; — M. ERANZ L O O N T JE N S, Advokaat te Thielt.

R aad der C o m m is s a ris s e n : M. F LÖ R E N T DENYS-C A lt L IE R . Grondeigenaar te T liielt ; M. JULESl

M ISSIA E N , Nijveraar te Iseghem : — M. EU G ENE LEGEIN -M OERM AN , Nijveraar te Rousselare;!

M. H\ P. DUYVEW A ARDT-V AN B IE R V L IE T , Groothandelaar te Rousselare.

B e s tu u rd e r; M. JU L E S B A G A G E .— B eheerder van ’t A gentschap Iseghem : M .Pn. V ERBEK E.l

m

Onze tw e e nationale remediën:

i- B O R S TPILLE N > BLO ED PILLEN

van F. Vergauwen, van F. V^rgauw^n,

A p o th e k e r te B ru ssel,

tegen h o e s t, v e rk o u d h e id , a a m ­

b o rs tig h e id , b ro n c h ie t en alle

A p o t h e k e r te Brussel,

tegen v e rs to p th e id , m aagziekte

n , h o o fd p ijn , rhum atism ,

k e e re n d e r ja re n , en z.

z ie k te n van lu c h tp ijp e n en b o rst. Hlo

More magazines by this user
Similar magazines