Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

Periodiek 50 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

EDITORIAL

‘t Is gelukt – een half honderd !

Op 1 september 1991 verscheen de eerste

Nieuwsbrief Vredescentrum, in zwart-wit met een

blauwe steunkleur, nadat het Vredescentrum als

bestuurscommissie van de TU/e op 14 april 1988

opgericht werd, in een omvang van vier pagina’s

met een inlegvel, waarop de aankondigingen van

colleges, lezingen, discussiebijeenkomsten en een

tentoonstelling.

Deze Nieuwsbrief kwam 24 maal met een groeiende

omvang uit, en onderging bij nummer 25, met de 9 de

jaargang, een naamsverandering in de TertsPeriodiek,

ten gevolge van een nieuwe huisstijl van de universiteit.

Meteen in de daarop volgende aflevering werd

de titel gecorrigeerd in VredesTertsPeriodiek - VTP,

die eigenlijk al voor nummer 25 bedoeld was, maar

– zoals zo vaak met de vrede gebeurt – dit was even

tussen wal en schip gevallen. Die verandering ging

gepaard met een ‘full-color’ uitvoering, die echter

vanwege het steeds verder verminderen van het

budget van het Vredescentrum vanaf de 40 ste uitgave

weer grotendeels naar zwart-wit terugviel. Kleur was

toen alleen nog maar voor de omslag weggelegd

Erger nog – bij nummer 44 in 2006 moesten we

geheel tot zelfwerkzaamheid overgaan, omdat we

de professionele verzorging van het blad niet meer

konden bekostigen. Veranderingen gaan meestal

met vertragingen gepaard, zodat pas nu in 2009

de 50 ste aflevering bereikt wordt, dit – zoals de lezer

vermoedelijk al bekend is– omdat de financiering

voor de Bestuurscommissie Vredescentrum door

de Technische Universiteit Eindhoven eind 2007

volledig eindigde. Daarna werd echter de Stichting

Vredescentrum Eindhoven – SVCE opgericht, die met

een subsidie van NCDO gelukkig de activiteiten voor

een volgend jaar kon voortzetten.

Tot zover de kwantitatieve aspecten van het

verleden, waarin ook het karakter van de inhoud van

dit tijdschrift, mede afhankelijk van de verschillende

bijdragen en medewerking – waarvoor we uiteraard

uitermate dankbaar zijn – enige verandering heeft

VredesTertsPeriodiek Stichting Vredescentrum Eindhoven

Jaargang 18, nr 50, september 2009

3

ondergaan. Toch kon steeds de nodige aandacht

aan zowel actuele alsook aan fundamentele

aspecten van het Vredesvraagstuk besteed worden,

en was en is dit viermaandelijkse magazine een

weerspiegeling van de welbekende en alom zeer

gewaardeerde vredesdebatten en vredessymposia,

die het Vredescentrum regelmatig organiseert.

Immers, een kleurrijke verzameling van bijdragen

door de tijden heen doet recht aan verschillende

facetten en benaderingswijzen in het kader van het

streven naar vrede en kent ook haar liefhebbers.

Verdere gastbijdragen voor deze VTP zijn overigens

bovendien altijd zeer welkom.

In de loop van de tijd hebben drs.Michael Postma

van begin af aan, drs.Jan Emck vanaf 1996 en dr.ir.

Bart van der Sijde vanaf 2003, en deze beiden geheel

zonder vergoeding, de diensten van de eindredactie

verzorgd, sinds 1998 geassisteerd door ing. Hendrik

Venema. We zijn hen allen heel veel dank verschuldigd,

evenals in het bijzonder Henny van der Graaf die als

opvolger van Ben Mobach sinds 2006 – evenzeer

zonder vergoeding – de vormgeving van het vanaf

nummer 48 voornamelijk digitaal verschijnende blad

verzorgt.

De nieuwe Stichting Vredescentrum Eindhoven is

de universiteit buitengewoon dankbaar voor het

voorlopig verleende gastrecht van ruimtegebruik.

Niet in de laatste plaats dank aan alle regelmatige,

trouwe en ook incidentele lezers van dit

vredestijdschrift, voor wie ik te allen tijde het werk met

enthousiasme, voldoening en dankbaarheid heb

verricht, ondertussen wel uitkijkend naar iemand die

het stokje over wil nemen.

Of we vijftig verdere uitgaven mogen verwachten

en onder welke condities blijft uiteraard een vraag

waarvan het antwoord in de schoot der toekomst ligt.

De noodzaak op alle ‘fronten’ met alle geweldloze

middelen naar vrede te streven is nog steeds niet

minder belangrijk en urgent geworden.

Peter Schmid, hoofdredacteur.

Tevens als voorzitter namens de Stichting

Vredescentrum Eindhoven

More magazines by this user
Similar magazines