VERSLAG VAN DE HOORZITTING ... - Gemeente Utrecht

utrecht.nl

VERSLAG VAN DE HOORZITTING ... - Gemeente Utrecht

VERSLAG VAN DE HOORZITTING BEGROTING 2006, GEHOUDEN OP DINSDAG

11 oktober 2005 OM 14.00 uur IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS

Aanwezig de raadsleden:

de heer H. Berends (Leefbaar Utrecht, voorzitter), mevrouw N.D. van den Broek (VVD), drs

L.J.A. Engbers (PvdA), de heer P. Jansen (SP), mevrouw drs M.C. Mos (GroenLinks), mevrouw

M.M.L.M. Mossel (SP), de heer V. Oldenborg (Leefbaar Utrecht), de heer J.J. Peetoom

(Leefbaar Utrecht), de heer B. Raven (Burger & Gemeenschap), de heer W.G. Rietkerk

(ChristenUnie), mevrouw A. van Rooij (D66), de heer A. Taskan (CDA), mevrouw C.J.

Tijdeman (VVD).

Aanwezig de insprekers:

Inspreker: Organisatie:

1. de heer Bruinsma SUL

2a Paul Verweel Vereniging Sport Utrecht

2b Gerlof Oudega Beheerstichting Krommerijn

4. Paul Feld Fonds Incidentele Subsidies

5. Paul Nieuwenhuizen en Dacia Damen EKKO

6. Dick van Diijk Nicolaïkerk

7. Dirk den Hamer Fietsersbond

8. Jeanine Vlastuin Stichting Cultuur19

9. Appie Alferink Zimihc

10. Dorothe Lukassen Stichting Het Wilde Westen

11. Patrick Meijer Kaasschaafcollectief

12. W. Klingenberg Stichting Vrienden van Leeuwenbergh

13. HarmLambers Theater Kikker

14. Jacob-Jan Bakker Stichting Open Oog (in Al)

15. Yvonne Franquinet Huis en Festival a/d Werf

16. Claas Hille MeerTV

17. Anneke van Mispelaar Wijkraad Leidsche Rijn

18. Hanna van Ginkel en Letta de Greve Bewonersoverleg Engwetering

19. Marian Breunesse Wijkraad Vleuten-De Meern

20. Gerda Oskam Stichting Vrienden van het Leiddsche Rijn Park

21. Roland Pereboom Milieucentrum Utrecht, mede namens:

- Platform Utrechtse Natuur- en Milieugroepen

- Platform Natuur- en Milieugroepen Leidsche Rijn

- Mobiliteitsplatform Utrecht

- Milieuraad Utrecht

22. de heer R. van Doesburg Debatcentrum Tumult

23. Harm Jonker Kleine Botenclub

24. Yvette Wink UTR-Toerisme & Recreatie

Afwezig:

3. mevrouw Van der Linden Stade (buddyproject)

1


Voorts aanwezig:

mevrouw drs. C.G. Knaap (commissiegriffier), mevrouw H. Broekman (commissiesecretaris),

mevrouw G. Neuteboom (notulist het Notuleercentrum).

2


Voorzitter Berends (Leefbaar Utrecht) opent de hoorzitting om 14.00 uur. Elke inspreker krijgt

ongeveer 5 minuten tijd. Hij adviseert hen zich tot de hoofdlijnen te beperken omdat de teksten

reeds in het bezit van de raad zijn en er de raadsleden ook meer gelegenheid hebben vragen te

stellen. Na afloop van de zitting is er gelegenheid informeel met de raadsleden na te praten.

1. De heer Bruinsma, Stichting SUL:

De heer Bruinsma gaat in op de geschiedenis van SUL, de positieve evaluaties van deze

jongerenvoorziening, de gedane toezeggingen en de gang van zaken rond de stopzetting van de

subsidie per 1 januari 2005.

SUL vraagt de raad alsnog een beoordeling van de subsidie op de agenda te zetten en bij

positieve beoordeling deze in de begroting van 2006 op te nemen.

Mevrouw Mos (GroenLinks) vraagt of de Stichting SUL bezwaar heeft aangetekend tegen de

subsidiestop. Dit is het geval en de zaak is nu in behandeling bij de Raad van State.

2a. Paul Verweel, Vereniging Sport Utrecht

uit namens meer dan 200 aangesloten verenigingen de moeilijkheden die worden voorzien als

niet tijdig tot extra investeringen wordt besloten. Met de begrote gelden kunnen de

voorzieningen niet eens op het huidige, al onvoldoende, peil worden gehouden. Het gaat om

onderhoud van het bestaande. Hij vraagt te denken aan de sporthal Zuilen en de zwembaden. Vijf

miljoen euro lijkt veel, maar er is minimaal 7 miljoen euro nodig. Ook de accommodaties in

Leidsche Rijn moeten uit het budget worden bekostigd. Hij vraagt rechttrekking van de subsidie.

Mevrouw Mos (GroenLinks) vraagt of de heer Verweel het belangrijker vindt in het onderhoud

van oude gebouwen te investeren dan in evenementen en of hij een atletiekbaan in Leidsche Rijn

noodzakelijk acht gezien het bestaan van twee atletiekbanen. De heer Verweel antwoordt dat

evenementen wel zorgen voor publiciteit maar ook voor stroperigheid en dat hij de voorkeur

geeft aan investering in duurzaamheid. Juist een grote wijk als Leidsche Rijn rechtvaardigd

des te meer de aanleg van een atletiekbaan.

De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vraagt of er ontwikkelingen gaande zijn tot fusering van

de vele kleine sportverenigingen. De heer Verweel antwoordt dat er pijnlijke keuzes gemaakt

worden door mensen die liever niet samen gaan.

2b. Gerlof Oudega, Beheerstichting Krommerijn

De begroting gaat ervan uit dat de bestaande situatie zo blijft. De gemeente ontwikkelt zich

echter snel en daarvoor zijn geen nieuwe sportvoorzieningen gepland. Concreet vraagt hij

voldoende middelen te reserveren voor vernieuwing en gedeeltelijke vervanging van de

zwembaden Krommerijn in Utrecht Oost en Fletiomare in Leidsche Rijn. Deze zijn niet begroot

en dat is een grote zorg.

Er zijn geen vragen.

3. Mevrouw T. van der Linden, Stade (buddyproject)

is afwezig. De raadsleden beschikken echter over de door haar ingeleverde tekst en motivering

de subsidie voort te zetten.

3


4. Paul Feld, Fonds Incidentele Subsidies

Het flexibele ad hoc-budget voor jonge makers neemt vanaf 2007 af met een derde (in de eerder

aangeleverde tekst staat abusievelijk met de helft). Het incidentele budget diende ook als

wisselgeld om knelpunten op te lossen. Hij vraagt verhoging en structurele vastlegging van het

flexibele budget om de ambitie van Utrecht als kweekplaats van talent waar te maken en wijst

erop dat het bedrag voor cultuur per inwoner de afgelopen jaren met 20 euro is gedaald.

Mevrouw Van den Broek (VVD) waardeert het dat bekende mensen uit het Utrechtse culturele

veld zich inzetten voor onbekend jong talent uit deze stad. Hoe ver wil culturele wereld gaan

voor zekerstelling?

De heer Feld merkt op dat die vraag betekent: vecht elkaar de tent maar uit.

Mevrouw Van Rooij (D66) vraagt wat Utrecht gaat missen.

De heer Feld antwoordt: groepen als de Maan, een productie koste enkele tienduizenden euro’s.

Mevrouw Van den Broek (VVD) merkt op dat het flexibele budget is gebruikt waarvoor het niet

is bedoeld en daarmee de bodem eruit is gehaald.

De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vraagt of het juist is dat het flexibele budget van circa

300.000 euro naar circa 200.000 euro zakt. Dit is juist.

De voorzitter beëindigt de discussie in verband met de tijd en wijst op de mogelijkheid tot

napraten.

5. Paul Nieuwenhuizen en Dacia Damen, EKKO.

EKKO vraagt verhoging van de structurele subsidie tot € 250.000,- per jaar en een eenmalige

investeringsinjectie voor een automatiserings- en efficiencyslag van € 30.000,-. Er werken bij

EKKO 140 vrijwilligers.

De heer Peetoom (Leefbaar Utrecht) vraagt, met het oog op het aantal bezoekers en de

barinkomsten van € 5,- p.p. of externe subsidies voldoende zijn benut.

Het antwoord is dat er in fondsenwerving en sponsoring ruimte zit en hiervoor een plan is

gemaakt.

De heer Taskan (CDA) vraagt of er gebruik wordt gemaakt van Melkertbanen. Het antwoord is

dat het merendeel van de banen voorheen een ID-baan was. Een aantal ID-banen zijn opgeheven,

het personeelsbestand is van 11 naar 7 verminderd en nu is er geen ID-er meer .

Mevrouw Mos (GroenLinks) ziet mogelijkheden voor sponsoropbrengsten en vraagt of die zijn

binnen te halen als EKKO op € 175.000,- blijft staan of dat er meer subsidie nodig is om die aan

te boren.

Het antwoord is dat dat juist is, er is meer subsidie als bodem nodig om sponsoring mogelijk te

maken.

6. Dick van Dijk, Nicolaïkerk, Stichting Klankkleurenfestival

Het Klankkleurenfestival wordt georganiseerd naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van het

Deense Marcussenorgel. De heer Van Dijk vraagt morele en financiële steun. Een groot deel van

de benodigde € 240.000,- wordt gedekt door externe sponsors, maar steun van de gemeente

Utrecht komt goed van pas.

Mevrouw Mossel (SP) wil graag het gevraagde bedrag horen. Dat is € 75000,-.

7. Dirk den Hamer, Fietsersbond

4


De Fietsersbond heeft geen tekst ingeleverd. De heer Den Hamer is blij dat de motie

fietsenstallingen is aangenomen en er meer tempo komt in het plaatsen van stallingen en

fietsenhouders. Ondanks de motie ziet hij verschil met de parkeervoorzieningen. Het

parkeerbedrijf heeft de middelen, maar misschien heeft de Fietsersbond iets over het hoofd

gezien en is de bekostiging van de inhaalslag anders geregeld? De fietsersbond vraagt een budget

voor trommels en voor stallingen en biedt aan mee te denken.

Mevrouw Schipper (GroenLinks) wil graag weten hoe er meer tempo gemaakt kan worden en

waar de vertraging in zou kunnen zitten.

De heer Den Hamer antwoordt dat er een projectleider voor trommels is benoemd en dat het

verschil zou kunnen zijn. Mevrouw Van Rooij (D66) vraagt naar de grootte van de achterstand.

Die is 30% voor de trommels en 40% voor de stallingen.

De heer Jansen (SP) vraagt of dit het grootste knelpunt is. Dat is niet het geval, maar er is

gekozen voor een specifiek onderwerp dat beheersbaar en begrijpelijk is.

Mevrouw Van den Broek (VVD): Het bedrijfsplan DMO gaat eind 2005 uit van 43 trommels en

21 stallingen. De heer Den Hamer: Er zijn nu 33 trommels en 15 stallingen.

8. Jeanine Vlastuin en Heinz Schiller, Stichting Cultuur19

Kiki van het Amadeus Lyceum zingt: ‘Morgen is morgen, dus hoop ik op morgen, dan komt er

een nieuwe dag’. Stichting Cultuur19 heeft veel meer subsidie nodig dan de begrote 48.000 euro,

er is 280.000 euro nodig. De stichting heeft bestaansrecht gekregen met een groot aantal

projecten en cultuur blijkt inderdaad als samenbindend element in de nieuwe dynamische wijk

Leidsche Rijn te werken.

De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vraagt of de gevraagde € 280.000,- inclusief de

€ 48.000,- is. Dat is het geval.

De heer Taskan (CDA) vraagt hoe de vele organisaties die gebundeld zijn in de Stichting

Cultuur19 zich verhouden tot het werk van de Stichting.

De heer Schiller antwoordt dat vele van de deelnemende organisaties activiteiten en middelen

hebben, maar dat de Stichting zorgt voor de aansluiting aan welzijn en cultuur, een niveau

erboven. Het is niet zo dat de deelnemende organisaties een gat in de eigen begroting proberen te

dichten via Cultuur19.

Mevrouw Mos (GroenLinks) vraagt of er, als Cultuur19 niet meer subsidie voor activiteiten

krijgt, er helemaal niets meer kan worden georganiseerd of dat er alleen geen geld voor festivals

is. Wat betekent het precies? Het antwoord is dat het Leidsche Rijn Festival dan door kan gaan

en 1 of 2 experimenten en meer niet, terwijl er een 30-tal producties waren.

Mevrouw Mos (GroenLinks) vraagt of er dan geen programmeringsgeld voor het Cultuurhuis

meer is. Dat is juist.

9/10/11. Appie Alferink (Zimihc), Dorothe Lukassen (Het Wilde Westen) en Patrick Meijer

(Kaasschaafcollectief)

presenteren gezamenlijk hun aanvraag om de projectsubsidie voor het wijkgericht werken

structureel te maken. Het Wilde Westen werkt in Oog in Al, het Kaasschaafcollectief in Ondiep

en Zimihc is in meerdere wijken actief. Hun werk heeft inmiddels een structureel karakter, er

ontstaan samenwerkingsverbanden en de wijkeconomie krijgt een impuls. Per organisatie kost

het € 30.000 euro.

5


Mevrouw Mossel (SP) vraagt of het juist is dat het om € 30.000,- per wijk gaat en het dus, minus

wijk 9 en 10, om € 240.000,- gaat. Dat is juist.

De heer Peetoom (Leefbaar Utrecht) merkt op dat Zimihc al structurele ondersteuning van

provincie en gemeente ontvangt. Dat is juist maar betreft andere activiteiten, hier gaat het om het

wijkgerichte werk.

12. W. Klingenberg, Stichting Vrienden van Leeuwenbergh

De heer Klingenberg vraagt namens de Stichting Vrienden van Leeuwenbergh om een

eenmalige bijdrage van € 300.000,- in de eenmalige investering van € 1,5 miljoen die voor het

overige wordt opgebracht door derden. De investering is nodig om de exploitatie kostendekkend

te maken doordat er daarmee de benodigde faciliteiten zijn voor verhuur aan muziekpodia,

waaronder Muziekcentrum Vredenburg, en professionele producenten.

De heer Engbers (PvdA) vraagt of Leeuwenbergh al heeft overwogen om het Fonds voor

monumentenherstel te gebruiken.

Mevrouw Van den Broek (VVD) weet dat het een geliefde ruimte is en vraagt of Leeuwenbergh

zo in de concurrentieslag geen voordelen heeft waar anderen wel alle financiën zelf moeten

ophoesten.

De heer Klingenberg antwoordt dat het om een eenmalige transformatie van een kerkgebouw

gaat naar een locatie voor orkesten die faciliteiten nodig hebben. Hij heeft een e-mail naar de

afdeling Monumenten gezonden, en kende de mogelijkheid van een monumentenfonds niet. Een

rentedragende financiering zou op de begroting drukken. De heer Engbers (PvdA) antwoordt dat

het fonds een minimale rente vraagt.

Mevrouw Van Rooij (D66) merkt op dat Leeuwenbergh tot 1990 eigendom van de gemeente

Utrecht was en het souterrain lijdt aan achterstallig onderhoud. Voor het kerk werd was het

tentoonstellingsruimte voor de gemeente Utrecht.

De heer Taskan (CDA) vraagt een nadere onderbouwing van de € 1,5 miljoen voor behandeling.

De heer Klingenberg zal hiervoor zorgen.

13. Harm Lambers, Theater Kikker

De heer Lambers vraagt een subsidieverhoging van € 40.000,-. Het betreft drie knelpunten.

Voor dekking van het voorzien tekort bij ongewijzigde bedrijfsvoering is € 15.000,- nodig

vanwege het ontbreken van een prijscompensatie in 2005. Voor jaarlijkse investeringen

ontbreekt een bedrag van € 15.000,- omdat de fondsen die zijn aangeboord voor technische

investeringen zijn uitgeput. Voor secundaire arbeidsvoorwaarden is € 10.000,- nodig voor

kinderopvang en bedrijfskleding. Er zijn geen reserves.

De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vraagt of het tekort van € 15.000,- voor bedrijfsvoering

niet gedekt kan worden door commercieel in plaats van cultureel te verhuren.

De heer Lambers bevestigt die mogelijkheid, maar het bestuur maakt die keus pas als de

problemen eerst hier in beeld gebracht zijn.

De heer Jansen (SP) vraagt of het probleem van de investeringsafschrijving nu pas helder word.

Het antwoord is dat dit altijd is gemeld en dat ooit de investeringen wel weer vrijvallen, maar

vooralsnog niet.

Mevrouw Schipper (GroenLinks) vraagt hoeveel culturele voorstellingen de keuze voor

commerciële verhuur kost. De heer Lambers antwoordt dat een dansvoorstelling uit het land

6


€ 400,- kost, zodat dat circa 40 voorstellingen kost, misschien 20, afhankelijk van de

mogelijkheden tot commerciële verhuur.

De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vraagt met welke annuïteit de investeringen onder regie

van de gemeente van de verbouw van theater Kikker wordt terugbetaald. Het antwoord is dat de

verbouw onrendabel is gebeurd en niet meeweegt in de huisvestingslasten.

14. Jacob-Jan Bakker, Stichting Open Oog (in Al)

vraagt besluitvorming over Cereol als multifunctionele voorziening. De Stichting Open Oog, een

belangengroep met groot draagvlak, bepleit de variant uit de haalbaarheidsstudie van Hospitality

Consultants als een gesplitste multifunctionele voorziening voor 2/3 deel op het Cereolterrein en

voor 1/3 deel in Halve Maan. De heer Bakker vraagt om een financiële impuls, er is 1 miljoen

euro bij DMO die kan worden aangewend voor Cereol, en om de aanbevelingen van Hospitality

Consultants te steunen. De projectontwikkelaars hebben geen bezwaar ten een multifunctionele

voorziening maar willen het wel weten.

De heer Peetoom (Leefbaar Utrecht) verwijst naar de haalbaarheidsstudie en verzoekt Open Oog

en Het Wilde Westen dit jaar aan te geven wat nodig is.

Mevrouw Van den Broek (VVD) merkt op dat het miljoen voor die tijd niet is aan te wenden,

bekend moet zijn waarvoor het gebruikt zal worden en wat het daarna gaat kosten. De heer

Bakker heeft er uiteraard geen moeite mee als het bedrag met die optie blijft liggen.

15. Yvonne Franquinet, Huis en Festival a/d Werf

Mevrouw Franquinet bepleit een ton aan extra exploitatiesubsidie ten behoeve van mankracht

om het podium open te houden, de studio’s te gebruiken en jonge makers te begeleiden. Zij

bepleit korte termijncondities om te zetten in een toekomstvisie.

Mevrouw Mos (GroenLinks) vraagt of HFadW nu 3 ton krijgt voor productiehuis en festival.

De heer Engbers (PvdA) vraagt zich af of het niet mogelijk is een soort fonds te vormen van

diverse culturele projectgelden waaruit geput kan worden om medewerkers met een bepaalde

deskundigheid die steeds nodig zijn bij projecten uit te lenen.

Mevrouw Franquinet antwoordt dat de meesten uit andere delen van het land komen.

De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) voegt toe dat er een aantal problemen zijn geweest die

gingen over technici en de financiële infrastructuur, misschien zou je dat kunnen poolen.

Het antwoord is dat Huis en Festival a/d Werf fulltime banen nodig heeft.

16. Claas Hille, MeerTV

De heer Hille heeft geen tekst ingeleverd. Hij was hier al vaak en ofschoon het bijna niets heeft

opgeleverd brengt hij toch het onderstaande onder de aandacht. MeerTV heeft in 2005 zonder

een cent gemeentesubsidie uitgezonden, maar is nu aan het afbouwen omdat eind 2006 het doek

valt, tenzij er voorzien wordt in een subsidie.

De vorig jaar door de directie beloofde discussie over het mediabeleid is er niet van gekomen.

Hij wil graag een voorzet doen over het over het ontbreken van een mediabeleid in Utrecht.

Politici zijn er bang voor. Maar het moet, mediabeleid gaat ook over inhoud, niet alleen over het

bestaan van een stadsTV maar ook over de randvoorwaarden, bijvoorbeeld zoveel procent voor

7


cultuur, een podium voor groeperingen. Hij kondigt aan binnenkort met een serieus stuk te

komen.

Waarom is een aanvraag zinloos? Door de financiële tangconstructie. Het is volgens ambtenaren

niet mogelijk om een klein beetje geld van RTV Utrecht te vragen, omdat de gemeente een

constructie heeft gemaakt met verschillende bestuurslagen. Als daar iets vanaf wordt gehaald

zouden anderen ook instorten. Er is geen ruimte voor een nieuw klein clubje. Hij maant de raad:

Doe er wat aan.

Mevrouw Mossel (SP) vraagt om welk bedrag het gaat.

De heer Hille antwoordt dat MeerTV met € 80.000,- een jaar goed kan doorkomen.

Mevrouw Van den Broek (GroenLinks) geeft de heer Hille gelijk en vindt dat de discussie moet

worden gevoerd, maar adviseert hem geen notitie te schrijven, dat kunnen ambtenaren, maar met

stellingen te komen op basis waarvan de discussie gevoerd kan worden met de provincie en RTV

Utrecht erbij.

Mevrouw Schipper (GroenLinks) hoort 2 signalen: dat eind 2006 het doek valt en €, 80.000,-

nodig is voor een jaar, en vraagt hoeveel er over blijft voor 2006.

De heer Hille antwoordt dat MeerTV nu draait op afbouw van de Melkertsubsidie. In 2007

zouden zij met € 80.000,- door kunnen.

De insprekers over het Leidsche Rijn Park zullen na elkaar hun bijdrage verwoorden. De vragen

worden na afloop gesteld.

17. Anneke van Mispelaar, Wijkraad Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn adviseert de motie Leidsche Rijn Park uit te voeren gezien de

noodzaak van recreatieve mogelijkheden. Het gebied is heel hard nodig als recreatiegebied. Zij

waarschuwt dat het gebied nu nog groen en landelijk is maar dat daar straks als grote delen zijn

volgebouwd weinig van over blijft. De wens voor een (zondags)wandeling of fietstochtje leeft bij

meer dan 100.000 mensen. Als de raad het wil is het in 2020 een mooi park maar dan moet er nu

in geïnvesteerd worden.

18. Hanna van Ginkel, Bewonersoverleg Engwetering/Leidsche Rijn Park

Het bewonersoverleg Engwetering doet een beroep op de raad bij haar standpunt te blijven

gezien de milieutechnische noodzaak van het Leidsche Rijn Park. Mevrouw Van Ginkel

waarschuwt dat bebouwing binnen het lint een reductie van groen betekent en een verslechtering

van de luchtkwaliteit.

18. Letta de Greve, Bewonersoverleg Engwetering/Leidsche Rijn Park

Mevrouw De Greve benadrukt de noodzakelijke kwaliteit van de leefomgeving en de

luchtkwaliteit die geschaad wordt door de knabbeling aan het lint. De wethouder noopt de raad

weer tot beraad maar er zijn grenzen aan het aanrichten van milieuschade. Het bewonersoverleg

doet een dringend beroep op de raad bij haar standpunt te blijven.

19. Marian Breunesse, Wijkraad Vleuten-De Meern

De Wijkraad Vleuten-De Meern verzoekt de raad haar gelofte stand te doen en de motie

Leidsche Rijn Park uit te voeren. Zij geeft aan dat de nadruk teveel op bouwen ligt.

8


20. Gerda Oskam, Stichting Vrienden van het Leidsche Rijn Park

Mevrouw Oskam behandelt de financiële situatie. Als de politieke wil er is, is er een weg en een

park. Zij bepleit zo spoedig mogelijk de benodigde gelden uit de algemene middelen voor het

Leidsche Rijn Park aan te wenden. De Stichting Vrienden van het Leidsche Rijn Park heeft uit

eigen middelen 1000 bomen aangekocht.

21. Roland Pereboom, Milieucentrum Utrecht, mede namens Platform Utrechtse Natuur-

en Milieugroepen, Platform Natuur- en Milieugroepen Leidsche Rijn, Mobiliteitsplatform

Utrecht en Milieuraad Utrecht

De heer Pereboom bepleit realisatie van het Leidsche Rijn Park nu. De bewoners hebben recht op

een groene plek met rust, ruimte en schone lucht. De belofte is gedaan. Hij merkt op dat er al

heel veel geld is verdiend over de rug van het park en dat de ecologische hoofdverbinding

dringend noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Utrecht scoort niet hoog op groen en

moet trots kunnen zijn op een park voor de hele stad.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van uitsluitend verhelderende vragen.

De heer Engbers (PvdA) benadrukt dat het om een heel groot park gaat met een omvang van

tienmaal het Wilhelmina Park.

Mevrouw Oskam antwoordt dat het aanvankelijk heel grote park steeds kleiner is geworden.

De heer Rietkerk (ChristenUnie) zet een vraagteken bij de 13,5 miljoen uit de algemene

middelen die mevrouw Oskam bepleitte.

De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) merkt op dat bij 12.500 woningen 21.000 auto’s en een

parkeernorm van 0,7 voorzien was en dat 29.000 auto’s en een parkeernorm van 1,4 verschil

maakt.

Mevrouw Schipper (GroenLinks) merkt op dat mevrouw Oskam de raad de opdracht geeft 13,5

miljoen uit de algemene middelen te halen maar dat zij dat wellicht beter aan het college kan

doen dat beloofd had 22 miljoen uit de algemene middelen aan te wenden die er niet inzitten.

De heer Pereboom wijst op de volgende punten.

1. Duurzame ontwikkeling. Hij vindt in de begroting 2006 niets meer terug over het vervolg van

het programma Duurzame Ontwikkeling, de evaluatie en de daaruit voortvloeiende lessen

voor de toekomst. Initiatieven als bierboot en afvalboot zijn duurzaam en als promotie te

gebruiken.

2. Groenbeheer stad. Er wordt steeds meer bezuinigt op beheersovereenkomsten met groepen.

Hij vraagt dit hoger op de agenda te zetten en een discussie met DSB. Het zelfbeheer groen

van bewoners bespaart ook geld en zou als thema een plek in de begroting moeten krijgen.

3. Kijk creatiever naar groen en wat groen opbrengt, groene ruimte kan ook voor een potje

zorgen.

4. Er is niets terug te vinden over milieucommunicatie bij Milieu en Duurzaamheid en Beheer

Openbare Ruimte. Er is echter genoeg waardevols dat te koppelen is.

5. De luchtkwaliteit. De doelstellingen voor 2007 zullen niet worden gehaald. Aandacht in de

begroting ontbreekt, men hoopt op het Rijk, maar hij verwacht dat maatregelen van die zijde

niet voldoende zullen zijn. In de hoorzitting luchtkwaliteit zijn voldoende ideeën aangebracht

9


die evnmin als financiële middelen zijn terug te vinden.De heer Pereboom adviseert de

problemen die ontstaan en de financiële effecten op een rij te zetten.

Mevrouw Schipper (GroenLinks) las dat de gemeenteraad in Amsterdam overweegt een

raadsenquête op te zetten en vraagt zich af of in Utrecht ook zo’n slag nodig is.

De voorzitter merkt op dat in een raadsenquête teruggekeken wordt en je inzake het milieu juist

vooruit moet kijken.

De heer Pereboom denkt dat er bij de gemeente voldoende kennis is. Hij mist ambitie.

22. Robert van Doesburg, Tumult

Tumult vraagt om instandhouding van zijn subsidie op het niveau van 2005 en de gemeenteraad

en het gemeentebestuur een uitspraak te doen over het belang van een onafhankelijk

debatcentrum in de stad.

De heer Peetoom (Leefbaar Utrecht) vindt de nieuwe ruimte in het Louis Hartloopercomplex

minder geschikt en vindt het jammer dat men uit de Lutherse kerk is gegaan. Ondanks gratis

openbaar vervoer waren er weinig bezoekers. Hij vraagt hoeveel mensen jaarlijks deelnemen aan

de debatten.

De heer Van Doesburg antwoordt dat het om 8.000 à 10.000 bezoekers op jaarbasis gaat.

Mevrouw Mos (GroenLinks) vraagt of het juist is dat de subsidie in twee jaar tot 25% van het

huidige bedrag wordt verminderd. Dat is juist.

23. Harm Jonker, Kleine Botenclub

De Kleine Botenclub vertegenwoordigt inmiddels 70 bootjesbezitters. De heer Jonker brengt

diverse punten onder de aandacht ter afweging voor het opnieuw vaststellen van de lig- en

havengelden. Het is de Kleine Botenclub niet duidelijk waarom het tarief zo hoog moet zijn

gezien de onduidelijkheid over de door de gemeente gemaakte kosten. Ook bepleiten zij de

havengeldregeling en het ligplaatsensysteem in een verordening op te nemen.

Mevrouw Schipper (GroenLinks) vraagt of voor doorvaart bij bruggen en sluizen aan de

gemeente betaald moet worden of dat die eigendom zijn van andere partijen.

De heer Jonker antwoordt dat het om de Weerdsluis gaat die eigendom is van de gemeente.

De heer Taskan (CDA) vraagt of andere steden andere systemen hebben waardoor hun tarief

lager is.

De heer Jonker antwoordt dat hem dat niet bekend is maar in Amsterdam en Leiden een bootje

van 4 m de helft goedkoper is.

De heer Oldenborg (Leefbaar Utrecht) vraagt of het tarief inclusief ligplaats is.

De heer Jonker antwoordt dat het gaat om het aanmeren op een plaats waar dat is toegestaan dus

met ligplaats.

Afgesproken wordt dat de heer Jonker een aantal bedragen op de mail zet naar diverse

raadsleden.

Mevrouw Schipper (GroenLinks) vraagt het college, in het bijzonder de wethouder van

Financiën, naar de toezegging duidelijkheid te geven waar het tarief op is gebaseerd.

10


24. Yvette Wink, Toerisme & Recreatie, subsidie voor aansluiting bij nationaal Uit-bureau

Utrecht is nog niet aangesloten bij het nationaal Uit-bureau en wil graag een regionaal

partnership aangaan met aansluiting aan de nationale website. Mevrouw Wink vraagt hiervoor

een structurele jaarlijkse bijdrage van € 27.500,-.

Mevrouw Van den Broek (VVD) vraagt wat de aansluiting aan het nationaal Uit-bureau

oplevert. Er zouden daardoor toch meer kaarten verkocht moeten worden. Ook vraagt zij waarom

het Uit-bureau vorige week nog € 20.000,- vroeg en nu € 27.500,-.

Mevrouw Mossel (SP) stemt ermee in dat degenen die ervan profiteren mee kunnen betalen.

Mevrouw Schipper (GroenLinks) merkt op dat de gemeente bijdraagt aan verschillende sites

voor promotieactiviteiten en vraagt of een aantal van die sites dan verdwijnen, aangezien er

zoveel zijn dat informatie niet makkelijk te vinden is. Aan hoeveel sites draagt de gemeente bij

en wat kosten ze?

Mevrouw Wink antwoordt dat aansluiting nationale distributie en informatie oplevert.

Mevrouw Van den Broek (VVD) herhaalt dat zij de spin-off wil weten. Mevrouw Wink zal

informatie daarover opvragen en toesturen. De € 20.000,- betreft de contributie aan het nationaal

Uit-bureau en de € 7.500,- is voor het verwerken van de informatie. Zij maken daarvoor gebruik

van Utrecht Your way en € 7.500,- is heel voordelig.

Mevrouw Mossel (SP) herhaalt de vraag of de culturele instellingen die ervan zullen profiteren

gaan meebetalen.

Mevrouw Wink antwoordt dat dat is onderzocht en dat zij, en ook de provincie, willen

meebetalen mits de gemeente Utrecht een structurele bijdrage levert.

Mevrouw Mos (GroenLinks) vraagt naar het verschil tussen Your way en de site van het Uitbureau.

Mevrouw Wink antwoordt dat het een kruisbestuiving is en dat zij informatie daarover zal

toesturen.

De voorzitter sluit de hoorzitting om 16.35 uur en dankt de insprekers voor hun inbreng en

geduld.

11

More magazines by this user
Similar magazines