07.09.2013 Views

Lees hier het artikel zoals gepubliceerd in P-magazine.

Lees hier het artikel zoals gepubliceerd in P-magazine.

Lees hier het artikel zoals gepubliceerd in P-magazine.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Shit happenS!<br />

<strong>het</strong> rode<br />

kruis<br />

sPoeLt uW<br />

CeNteN door<br />

42 P-magaz<strong>in</strong>e | 20.12.2011<br />

042-music for life.<strong>in</strong>dd 42 15/12/11 16:57<br />

“W Mga


“Wc’s plaatsen, ja.<br />

Maar we kunnen niet<br />

garanderen dat ze ook<br />

aangesloten worden”<br />

Met zijn zesde Music For Life-marathon r<strong>in</strong>kelt<br />

studio Brussel nog een laatste keer met de<br />

collectebus voor een stille ramp. dit jaar gaat de<br />

opbrengst naar de strijd van rode kruis Vlaanderen<br />

tegen diarree <strong>in</strong> Nepal. Maar daar verdwijnt uw geld<br />

– ondanks alle goede bedoel<strong>in</strong>gen – gewoon <strong>in</strong> een<br />

bodemloze beerput. P-magaz<strong>in</strong>e g<strong>in</strong>g uw genereus<br />

gegeven centen voor naar Nepal.<br />

tekst: Saskia Van Nieuwenhove en Kristof Dalle / Foto’s: Saskia Van Nieuwenhove<br />

de week voor Kerst<br />

trekt Studio Brussel<br />

weer alle emo- en<br />

liefdadigheidsregisters<br />

open met Music For Life.<br />

Nog een allerlaatste keer zullen<br />

presentatoren Siska Schoeters,<br />

Tomas De Soete en Sam De<br />

Bruyn zich zeven dagen opsluiten<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> Glazen Huis. Enkel overlevend<br />

op sapjes en non-stop plaatjes<br />

draaiend, zamelen ze ook dit<br />

jaar weer geld <strong>in</strong> voor een stille<br />

ramp. Deze keer voor de diarreelijders<br />

<strong>in</strong> Nepal, waar volgens de<br />

Wereldgezondheidsorganisatie<br />

jaarlijks 9.000 mensen aan buikloop<br />

sterven. Tegelijk zijn <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

land – houd u vast – 34.000 hulporganisaties<br />

actief. Dat zijn er 3,8<br />

per overlijden aan buikloop. Deze<br />

organisaties beschikken samen<br />

jaarlijks over 100 miljoen euro.<br />

Het effect van al die projecten op<br />

<strong>het</strong> aantal diarreedoden is <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

beste geval niet te meten kle<strong>in</strong>, <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> slechtste geval onbestaand.<br />

En toch… Opgepookt door de<br />

kerstsfeer en de schalkjes van<br />

Studio Brussel zal u weer massaal<br />

geven. Vorig jaar gaf u zelfs 5 miljoen<br />

euro. Dat siert u. Geld dat<br />

ook dit jaar weer wordt doorgestort<br />

naar Rode Kruis Vlaanderen<br />

dat <strong>het</strong> met ‘waterprojecten, toiletten,<br />

sensibiliser<strong>in</strong>g en opleid<strong>in</strong>g<br />

van medische hulpverleners’<br />

<strong>in</strong> Nepal zal spenderen. Kl<strong>in</strong>kt<br />

mooi op papier, maar <strong>in</strong> realiteit<br />

kunt u uw geld net zo goed zelf<br />

<strong>hier</strong> door <strong>het</strong> wc spoelen. Dat<br />

scheelt u alvast aan overschrijv<strong>in</strong>gskosten.<br />

Een beetje cru, maar<br />

<strong>het</strong> is wel de enige conclusie die<br />

wij konden trekken na twee<br />

maanden reizen door Nepal.<br />

Waar gaan uw Music For Lifecenten<br />

écht heen? Wij maakten<br />

voor u alvast De Afreken<strong>in</strong>g.<br />

1. “Welke diarree?”<br />

Officieel sterft 1 op de 3.200 Nepalezen<br />

aan buikloop. Harde cijfers<br />

die echter verbleken bij een<br />

land als Afghanistan waar 1 op<br />

300 mensen <strong>hier</strong> aan sterven. Bij<br />

de meer dan 20 projecten die we<br />

bezochten en die exclusief rond<br />

diarree werkten, troffen we niet<br />

één zieke aan. Shyam Sundar<br />

Dhaubhadel, directeur van <strong>het</strong><br />

Siddhihospitaal <strong>in</strong> Baktapur, begrijpt<br />

dan ook niet waarom westerse<br />

hulporganisaties zo gefo-<br />

Uitwerpselen van mens en dier worden <strong>in</strong> Nepal<br />

goed gebruikt. “Want hout kappen om onze<br />

huizen te verwarmen, dat mogen we niet.”<br />

reportage<br />

cust zijn op buikloop en bestrijdt<br />

de juistheid van de officiële cijfers.<br />

SHYAM SUNDAR DHAU-<br />

BHADEL: “Ik ben dit ziekenhuis<br />

gestart <strong>in</strong> 1993 en mag toch spreken<br />

van enige ervar<strong>in</strong>g. Ik begrijp<br />

niet waarom men voor de zoveelste<br />

keer beweert dat diarree een<br />

groot probleem is <strong>in</strong> Nepal. Ik<br />

krijg enorm veel fondsen om research<br />

te doen rond die ziekte.<br />

Jullie zijn er door geobsedeerd.<br />

Zo kreeg ik bijvoorbeeld een pak<br />

geld voor onderzoek naar moeder-<br />

en k<strong>in</strong>dsterfte door diarree.<br />

Al deze onderzoeken werden na<br />

jaren stopgezet en hebben nooit<br />

bewezen dat diarree een grote<br />

doodsoorzaak blijkt. En toch blijven<br />

jullie koppig bij die bewer<strong>in</strong>gen<br />

die simpelweg niet kloppen.<br />

Leg mij eens uit hoe de Wereldgezondheidsorganisaties<br />

van 9.000<br />

diarreedoden <strong>in</strong> Nepal kan spreken,<br />

wanneer wij enkel de dood<br />

vaststellen op onze spoedafdel<strong>in</strong>g<br />

en nergens wordt genoteerd<br />

waaraan <strong>het</strong> k<strong>in</strong>d is gestorven?<br />

Onze religie verplicht ons om iedereen<br />

b<strong>in</strong>nen de paar uur te cremeren.<br />

Autopsie en betrouwbare<br />

studies zijn fantasieën <strong>in</strong> dit land.<br />

De cijfers slaan nergens op en<br />

kunnen niet worden gecorrigeerd.<br />

Er sterven veel meer k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> verkeer. Aan de grens met Tibet<br />

dreigt een gigantische ramp.<br />

Door de klimaatverander<strong>in</strong>g dreigen<br />

gletsjers te smelten en lopen<br />

bijna een half miljoen mensen<br />

acuut gevaar te worden bedolven.<br />

Daar reppen <strong>in</strong>ternationale organisaties<br />

met geen woord over.<br />

Gletsjergevaar is m<strong>in</strong>der popular<br />

dan k<strong>in</strong>djes die spelen <strong>in</strong> de slop-<br />

P-magaz<strong>in</strong>e | 20.12.2011 43<br />

042-music for life.<strong>in</strong>dd 43 15/12/11 16:57


penwijken. Dat open riool telt<br />

trouwens amper 24.000 mensen.<br />

Het is een randprobleem <strong>in</strong> Nepal.<br />

Diarree bestaat <strong>hier</strong> enkel bij<br />

de toeristen. Zeg ze dat maar <strong>in</strong><br />

Europa.”<br />

Bij de verschillende projecten<br />

hangen diarree-<strong>in</strong>formatiefolders<br />

van verschillende organisaties<br />

broederlijk naast elkaar. Krak dezelfde<br />

<strong>in</strong>formatie. Alleen <strong>het</strong> logo<br />

op de folders verschilt. Dure communicatie<br />

die onvermijdelijk is<br />

als de hulporganisaties mekaar<br />

voor de voeten lopen. De diarreeobsessie<br />

wordt ons verklaard<br />

door een westerse hulpverlener:<br />

“Diarree is een mediatieke ziekte.<br />

Iedereen kan er zich iets bij voorstellen<br />

en voor een Europeaan is<br />

<strong>het</strong> ondenkbaar dat een k<strong>in</strong>d <strong>hier</strong><br />

eraan zou moeten sterven. Een<br />

ideale manier dus om fondsen te<br />

werven. Jammer genoeg worden<br />

we ook verplicht om dat geld exclusief<br />

aan diarreeprojecten te<br />

besteden. Wij zien ook wel dat er<br />

andere noden zijn. Alleen moet<br />

we strikt b<strong>in</strong>nen <strong>het</strong> kader werken<br />

dat we hebben uitgetekend.<br />

We kunnen dus met Europees<br />

geld voor <strong>het</strong> Rode Kruis niks<br />

doen aan de verkeers- of milieuproblemen.”<br />

(zie ook punt 6: Het<br />

Rode Kruis)<br />

2. Kwakzalvers<br />

en machteloze<br />

vrijwilligers<br />

Laten we er gemakshalve even<br />

van uitgaan dat diarree wél een<br />

groot probleem is dat door <strong>het</strong><br />

Rode Kruis zal worden aangepakt.<br />

Rest de vraag: hoe? Rode<br />

Kruis Vlaanderen gaat <strong>in</strong> Nepal<br />

de strijd met diarree aan op verschillende<br />

fronten, b<strong>in</strong>nen <strong>het</strong><br />

strikte kader. Uw milde giften<br />

zullen <strong>in</strong>gezet worden om dr<strong>in</strong>kwater<br />

te voorzien, toiletten te<br />

bouwen, hygiëne te promoten<br />

maar ook om medische hulpverleners<br />

op te leiden. “Daar hebben<br />

we ons op toegelegd”, stelt Dries<br />

Goem<strong>in</strong>ne, Rode Kruis-afgevaardigde<br />

voor Nepal.<br />

DRIES GOEMINNE: “Door de<br />

geografi e is <strong>het</strong> niet altijd evident<br />

om een dokter of gezondheidspost<br />

te v<strong>in</strong>den, waardoor<br />

onze hulpverleners vaak de<br />

meest nabije gezondheidsver-<br />

44 P-magaz<strong>in</strong>e | 20.12.2011<br />

Welkom <strong>in</strong> een Nepalese apotheek. U kan kiezen<br />

tussen potjes voor boven of onder de gordel.<br />

K<strong>in</strong>deren tegen wildkakken,<br />

een kleurrijke gebeurtenis.<br />

“Diarree is een randprobleem <strong>in</strong><br />

Nepal. Het bestaat <strong>hier</strong> ALLEEN<br />

BIJ DE TOERISTEN. Zeg ze dat<br />

maar <strong>in</strong> Europa.”<br />

strekkers zijn. Die vrijwilligers<br />

doen trouwens meer dan alleen<br />

maar snijwondjes verzorgen; we<br />

leren hen ook diagnoses stellen<br />

van de belangrijkste ziektes <strong>in</strong><br />

Nepal, <strong>zoals</strong> diarree. En we leggen<br />

hen ook uit hoe ze met de<br />

traditionele ‘geneeskunde’ kunnen<br />

onderhandelen zodat bijgelovigen<br />

niet bij de dorpskwakzalver<br />

blijven hangen.”<br />

Een nobel streven, want Nepalezen<br />

kiezen nog altijd liever voor<br />

<strong>het</strong> off eren van een duif dan antibiotica<br />

om hun bacteriën te genezen.<br />

Echter, Rode Kruis-vrijwilligers<br />

mogen wel een<br />

diagnose stellen, maar hebben<br />

géén toestemm<strong>in</strong>g om ook eff ectief<br />

medicijnen uit te delen aan<br />

patiënten. Daar zijn dan weer<br />

moeilijk bereikbare staatsapotheekjes<br />

voor die bemand worden<br />

door ambtenaren die een<br />

overheidsvergunn<strong>in</strong>g hebben gekocht<br />

om er een relatief goedbetaalde<br />

job aan over te houden. Ze<br />

hebben echter geen diploma om<br />

de medicijnen juist te gebruiken.<br />

Medicijnen worden er onderverdeeld<br />

<strong>in</strong> 2 categorieën: doosje 1<br />

voor problemen onder de gordel,<br />

doosje 2 voor problemen boven<br />

de gordel. Iedere zieke krijgt één<br />

pilletje, naargelang de positioner<strong>in</strong>g<br />

van de pijn en moet over een<br />

paar maanden eens terugkomen.<br />

Als <strong>het</strong> niet betert.<br />

Het Rode Kruis erkent <strong>het</strong> probleem,<br />

maar schurkt liever dicht<br />

tegen de overheid aan dan kritiek<br />

te spuien.<br />

GOEMINNE: “Net dat typeert<br />

<strong>het</strong> Rode Kruis, wij geven nooit<br />

commentaar op de machthebbers<br />

van een land. Die politiek van<br />

consequente samenwerk<strong>in</strong>g met<br />

de reger<strong>in</strong>g heeft voordelen. Zo<br />

kunnen wij blijven werken waar<br />

andere organisaties <strong>het</strong> land worden<br />

uitgezet. (<strong>zoals</strong> Artsen Zonder<br />

Grenzen dat na kritiek op de reger<strong>in</strong>g<br />

uit <strong>het</strong> land werd verjaagd;<br />

red.) De nadelen moeten we er<br />

bijnemen en constructief proberen<br />

aan te pakken.”<br />

3. Vlaggetjes en<br />

isolatiemateriaal<br />

Als we de trailer van Music For<br />

Life mogen geloven, heeft <strong>het</strong><br />

Rode Kruis een droom voor 2017:<br />

een defecatievrij Nepal. Samen<br />

met de Nepalese overheid rekenen<br />

ze daarvoor op steun van de<br />

Wereldbank, maar ook van u natuurlijk.<br />

Dat die overheid wegens<br />

diverse fraudezaken weer gestegen<br />

is naar de tweede plaats op de<br />

Corruptielijst van Transparency<br />

International en <strong>in</strong> Azië enkel nog<br />

Afghanistan moet laten voorgaan,<br />

is hooguit een voetnoot. Geen kritiek<br />

spuien, weet u nog?<br />

Dat drolloze Utopia moet er onder<br />

meer komen door de bevolk<strong>in</strong>g te<br />

sensibiliseren voor hygiëne. Concreet:<br />

mensen moeten hun handen<br />

leren wassen en allemaal de<br />

pot op <strong>in</strong> plaats van zich <strong>in</strong> de bosjes<br />

te ontlasten. K<strong>in</strong>deren zullen<br />

er na schooltijd bijvoorbeeld op<br />

uitgestuurd worden om gele vlagjes<br />

te planten <strong>in</strong> hun dorp, op elke<br />

plek waar iemand zijn gevoeg<br />

deed. Na een week staat <strong>het</strong> hele<br />

dorp dan vol vlagjes, waarna vrijwilligers<br />

komen wijzen op de grote<br />

schaal en impact van dat wildkakken.<br />

Zeer effi ciënt, naar<br />

verluidt. En toevallig ook zeer fotogeniek<br />

– al die k<strong>in</strong>djes met hun<br />

vlaggetjes.<br />

B<strong>in</strong>nenkort komen de vlaggetjes<br />

ook naar <strong>het</strong> Pokharadistrict,<br />

weet Dalchoki, leraar van een lokaal<br />

schooltje. Alhoewel hij er <strong>het</strong><br />

fi jne ook niet van weet. Wanneer<br />

ik <strong>het</strong> hem uitleg, gromt hij. “Mevrouw,<br />

ze mogen <strong>hier</strong> gerust<br />

langskomen met hun vlagjes,<br />

maar dat zal niks veranderen. Dat<br />

kan niet!” Deze mensen zijn helemaal<br />

niet van plan om een toilet te<br />

042-music for life.<strong>in</strong>dd 44 15/12/11 16:57<br />

2BE_TE


“Het Rode Kruis plaatst openbare toiletten<br />

zonder dat <strong>het</strong> zeker weet of er ooit<br />

ook een waterleid<strong>in</strong>g zal komen.”<br />

“Wij verzamelen onze uitwerpselen<br />

en drogen die, zo doen we dat al<br />

eeuwen. We hebben ze nodig om<br />

te koken, stoken en ISOLEREN.”<br />

gebruiken. Want daarmee spoelen<br />

ze tegelijk hun kostbare brandstof<br />

en isolatiemateriaal weg.<br />

DALKOCHI: “Wij verzamelen<br />

onze uitwerpselen en drogen die.<br />

Zo doen we <strong>het</strong> al eeuwen. We<br />

hebben dat nodig om te stoken, te<br />

koken en om onze huizen mee te<br />

isoleren. Zowel eigen uitwerpselen<br />

als die van onze beesten. Die<br />

liggen <strong>hier</strong> door elkaar. Moeten de<br />

k<strong>in</strong>deren dan ook koeienvlaaien<br />

aanduiden? Of zullen we die gelijk<br />

op <strong>het</strong> toilet leren gaan?<br />

En <strong>het</strong> is niet alsof we een keus<br />

hebben, want s<strong>in</strong>ds men <strong>het</strong> ons<br />

verboden heeft hout te kappen,<br />

hebben we niks anders om op te<br />

stoken. Want hout kopen, kunnen<br />

46 P-magaz<strong>in</strong>e | 20.12.2011<br />

we niet. Een milieuorganisatie<br />

kwam ons vorige maand net nog<br />

uitleggen dat we met kak móésten<br />

stoken, omdat de wereldwijde<br />

houtkap tot natuurrampen zou<br />

leiden. En nu komt <strong>het</strong> Rode<br />

Kruis van België mij zeggen dat ik<br />

mijn uitwerpselen moet doorspoelen<br />

om niet ziek te worden?<br />

Hier is niemand ziek. Maar zonder<br />

brandstof overleeft niemand<br />

<strong>hier</strong> de w<strong>in</strong>ter. Of gaat <strong>het</strong> Rode<br />

Kruis mijn hout betalen?”<br />

4. Corrupte<br />

liefdadigheidsbus<strong>in</strong>ess<br />

“Alweer een actie? Dus er wordt<br />

nog maar eens geld naar Nepal<br />

gestuurd?” Narendra zucht wanneer<br />

ik hem <strong>het</strong> opzet van Music<br />

For Life probeer uit te leggen. Hij<br />

is een brahmaan, lid van de hoogste<br />

kaste <strong>in</strong> Nepal, en runt <strong>in</strong><br />

hoofdstad Kathmandu een groot<br />

reisbureau. “Hebben mensen dan<br />

nog niet door dat ‘liefdadigheid’<br />

zowat de meest corrupte en lucratieve<br />

bus<strong>in</strong>ess <strong>in</strong> Nepal is?”<br />

De heilige schrik die <strong>het</strong> Rode<br />

Kruis heeft om de overheid voor<br />

<strong>het</strong> hoofd te stoten, is onterecht.<br />

Nepal is voor ngo’s namelijk wat<br />

de Kaaimaneilanden voor belast<strong>in</strong>gontduikers<br />

zijn: een wetteloze<br />

vrijhaven. Volgens de cijfers<br />

van de Social Welfare Council<br />

(SWC) zijn er 34.000 ngo’s werkzaam<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> land. Wekelijks lopen<br />

er ook nog eens 180 nieuwe aanvragen<br />

b<strong>in</strong>nen die <strong>het</strong> SWC amper<br />

kan behappen, laat staan<br />

grondig checken. De ‘liefdadigheidsbus<strong>in</strong>ess’<br />

<strong>in</strong> Nepal is tegenwoordig<br />

al goed voor zo’n 100<br />

miljoen euro per jaar en amper<br />

resultaten. Elkaar voor de voeten<br />

lopen en arme mensen doen twijfelen<br />

of ze nu hout dan wel uitwerpselen<br />

<strong>in</strong> hun stoof moeten<br />

gooien. Maar ondertussen moeten<br />

7 miljoen mensen <strong>het</strong> nog altijd<br />

zien te rooien met m<strong>in</strong>der<br />

dan een dollar per dag.<br />

“Ons land is doordrongen van<br />

corruptie en fraude en zolang de<br />

buitenwereld blijft storten, zal<br />

<strong>het</strong> systeem ook blijven bestaan”,<br />

sakkert ook Anil, journalist bij de<br />

gereputeerde krant The Kathmandu<br />

Post.<br />

Vaak kopen mensen <strong>hier</strong> ook een<br />

job. Een lucratieve job weliswaar,<br />

waar al eens geld van ngo’s kan<br />

worden afgeroomd.<br />

ANIL: “Een voorbeeldje: Nepalezen<br />

tellen zo’n 5.000 euro neer<br />

om controleur te mogen worden<br />

<strong>in</strong> staatsziekenhuizen. Op enkele<br />

maanden verdienen ze dat al terug<br />

door valselijk te getuigen dat<br />

dokters aanwezig waren terwijl<br />

ze eigenlijk <strong>in</strong> een privékl<strong>in</strong>iek<br />

een vijfvoud van hun salaris opstrijken.<br />

Die dokters geven de<br />

ambtenaren <strong>in</strong> ruil dan de helft<br />

van hun overheidsloon. En die<br />

privékl<strong>in</strong>ieken worden gefi nancierd<br />

door ... hulporganisaties. Op<br />

die manier worden wij afh ankelijk<br />

gemaakt van hulporganisaties<br />

die exuberante lonen uitbetalen<br />

en zichzelf zo onmisbaar<br />

maken. Er zijn namelijk te we<strong>in</strong>ig<br />

artsen <strong>in</strong> staatshospitalen. Eigenlijk<br />

zijn wij <strong>het</strong> best geholpen<br />

wanneer jullie gewoon géén geld<br />

meer geven.”<br />

Het zijn uiteraard niet alleen<br />

ambtenaren die ‘creatief’ omspr<strong>in</strong>gen<br />

met liefdadigheidsgeld.<br />

ANIL:“Het <strong>in</strong>ternet bulkt bijvoorbeeld<br />

van de erkende maar<br />

malafi de hulpprojecten voor Nepal.<br />

Sommigen hebben er echt<br />

een carrière van gemaakt. Dan<br />

schieten ze enkele foto’s met zielige<br />

k<strong>in</strong>djes voor een weeshuis<br />

die surfers <strong>het</strong> geld uit de zakken<br />

moeten schudden. Een Belg<br />

sponsort dan bijvoorbeeld een<br />

specifi ek k<strong>in</strong>d dat tegelijk ook<br />

door een Ier, een Duitser en een<br />

Australiër wordt ‘gesteund’.”<br />

Veel fondsen blijven natuurlijk<br />

ook plakken aan corrupte overheidshanden<br />

ANIL: “Zelfs onze premier bekende<br />

onlangs <strong>in</strong> een krant dat<br />

hij nog altijd geen tijd heeft gemaakt<br />

voor de diepgewortelde<br />

corruptie op zijn m<strong>in</strong>isteries. Ondertussen<br />

verdwijnen er vele<br />

miljoenen op die departementen.<br />

Ook bij <strong>het</strong> kab<strong>in</strong>et dat verant-<br />

042-music for life.<strong>in</strong>dd 46 15/12/11 16:58


woordelijk is voor de aanleg van<br />

water<strong>in</strong>stallaties waar <strong>het</strong> Rode<br />

Kruis mee samenwerkt.”<br />

5. Ontbrekende<br />

waterleid<strong>in</strong>gen<br />

Dr<strong>in</strong>kbaar water en toiletten zijn<br />

van primordiaal belang wil <strong>het</strong><br />

Rode Kruis de vermeende diarreesterfte<br />

terugdr<strong>in</strong>gen. Maar<br />

daarvoor moeten ze vaak samenwerk<strong>in</strong>gsverbanden<br />

opzetten<br />

met andere ngo’s. Keuze genoeg<br />

alvast. In de praktijk komt <strong>het</strong> er<br />

meestal op neer dat <strong>het</strong> Rode<br />

Kruis de toiletten en/of waterkranen<br />

<strong>in</strong>stalleert, maar dat een<br />

andere speler de nodige leid<strong>in</strong>gen<br />

voor zijn reken<strong>in</strong>g neemt.<br />

“Onze middelen reiken natuurlijk<br />

niet tot de hemel en ook <strong>het</strong><br />

geld van Music For Life zal niet<br />

onuitputtelijk zijn”, verduidelijkt<br />

Dries Goem<strong>in</strong>ne. “We specialiseren<br />

ons al een tijdje niet meer <strong>in</strong><br />

grote waterwerken. Dat laten we<br />

aan gespecialiseerde ngo’s over.<br />

Wij zijn ons meer gaan toespitsen<br />

op zaken als sensibiliser<strong>in</strong>g.<br />

Daar ligt onze sterkte.”<br />

Een effi ciënte strategie? Niet<br />

echt. Zo kopte een Nepalese<br />

krant tijdens ons verblijf hoe<br />

slechts 17% van de ngo- waterkranen<br />

en toiletten nog <strong>in</strong> goede<br />

staat zijn. 38% verkeert <strong>in</strong> zeer<br />

slechte staat en de overige 45% is<br />

gewoon helemaal onbruikbaar<br />

geworden. Door <strong>het</strong> gebruik van<br />

m<strong>in</strong>derwaardige materialen, gebrek<br />

aan onderhoud of omdat de<br />

toiletten als afvalbak gebruikt<br />

worden aangezien ze toch niet<br />

kunnen doorspoelen wegens,<br />

welja, een gebrek aan leid<strong>in</strong>gen.<br />

Of ze liggen er niet, of ze worden<br />

meteen weer kapotgereden omdat<br />

niemand eraan denkt ze <strong>in</strong> de<br />

grond te stoppen. Tijdens onze<br />

tocht telden we zelf <strong>het</strong> aantal<br />

kapotte kranen op onze route: 1<br />

op de 5 liet <strong>het</strong> afweten.<br />

Omdat we ze zelf niet v<strong>in</strong>den,<br />

vragen we <strong>het</strong> Rode Kruis om de<br />

meest succesvolle projecten aan<br />

te duiden. Kwestie van ook de andere<br />

kant van de medaille te zien.<br />

Ze tronen ons mee naar <strong>het</strong> Lalitpurdistrict.<br />

Een van de lokale<br />

leerkrachten ontvangt me hartelijk<br />

en toont me meteen de drie<br />

toiletten die <strong>het</strong> Rode Kruis hem<br />

schonk.<br />

“Zo’n 1.400 euro hebben die sa-<br />

P-reporter Saskia Van Nieuwenhove<br />

poseert met Nepalese schoolk<strong>in</strong>deren.<br />

Niemand die eraan denkt om waterleid<strong>in</strong>gen<br />

onder de grond te stoppen.<br />

“Hebben de mensen dan nog niet<br />

door dat ‘liefdadigheid’ zowat de<br />

MEEST CORRUPTE en lucratieve<br />

bus<strong>in</strong>ess <strong>in</strong> Nepal is?”<br />

men gekost en ze zijn amper vier<br />

maanden oud”, zegt Bishnu, de<br />

verantwoordelijke van <strong>het</strong> Rode<br />

Kruis met een zweem van trots.<br />

Misplaatste trots, want ik zie enkel<br />

een hoop pu<strong>in</strong> en afval waar<br />

een hygiënische Franse wc zou<br />

moeten zitten.<br />

BISHNU:“Een andere ngo had<br />

een pomp geïnstalleerd, maar die<br />

is alweer stuk. Willen we doorspoelen,<br />

moeten we dus weer 25<br />

m<strong>in</strong>uten naar de rivier stappen<br />

voor water. Gekkenwerk, dus dat<br />

doen we gewoon niet. Of ze ooit<br />

gemaakt zal worden? Geen idee,<br />

de aannemer die ze plaatste, zit<br />

ondertussen <strong>in</strong> een ander district<br />

en <strong>het</strong> Rode Kruis zelf betaalt<br />

niet voor waterpompen.”<br />

Bishnu vraagt een tweede kans<br />

om me toch een succesvol project<br />

te tonen. “Een schooltje met<br />

500 leerl<strong>in</strong>gen <strong>hier</strong> wat verderop.<br />

Daar hebben ze wél water!” Gelijk<br />

heeft hij: drie volle emmers<br />

brak water zelfs staan er naast de<br />

Franse wc’s. Dat halen ze uit een<br />

reservoir dat telkens weer met<br />

rivierwater gevuld moet worden.<br />

“Want we wachten nog steeds op<br />

de 17 kilometer lange leid<strong>in</strong>g die<br />

een F<strong>in</strong>se ngo ons beloofd heeft”,<br />

vertelt een leerkracht. “En we<br />

mogen geen andere aanspreken,<br />

omdat die F<strong>in</strong>nen reeds hebben<br />

toegezegd.”<br />

Kortom: <strong>het</strong> Belgische Rode<br />

Kruis poot overal wc-potten neer<br />

die kilometers ver van de dichtst-<br />

bijzijnde waterleid<strong>in</strong>g verwijderd<br />

zijn en waar geen garanties<br />

voor bestaan dat er ooit water zal<br />

aangesloten worden.<br />

GOEMINNE: “Dat is wat overdreven<br />

gesteld. Maar ja, <strong>in</strong>derdaad.<br />

Wij hebben ervoor gekozen<br />

al toiletten te bouwen zonder zeker<br />

te zijn dat er ook water zou<br />

komen. En daar blijven we bij.”<br />

6. Gegijzeld geld<br />

Wie her<strong>in</strong>nert zich nog de commotie<br />

toen Artsen zonder Grenzen<br />

enkele weken na de tsunami<br />

een oproep lanceerde om te stoppen<br />

met geld geven? De gulle<br />

burger snapte er niets van. Ondertussen<br />

bleven gruwelbeelden<br />

van deze ramp de journaals teisteren.<br />

Hoezo geld genoeg?<br />

Artsen zonder Grenzen had<br />

nochtans gelijk en speelde <strong>het</strong><br />

geld-ronselen ‘fair’. Elke organisatie<br />

heeft een beperkt aantal<br />

hulpverleners en elke organisatie<br />

dient zich aan de <strong>in</strong>ternationale<br />

regelgev<strong>in</strong>g te houden.<br />

Noodhulpfondsen zijn noodhulpfondsen,<br />

niets anders. Er<br />

moet dus sprake zijn van een<br />

acute nood. Het geld moet besteed<br />

worden tijdens de eerste<br />

maanden van een ramp. Anders<br />

spreekt men van structurele<br />

hulp en die mag dan weer niet uit<br />

een noodfonds komen. Concreet:<br />

als een donor geld geeft voor Indonesië<br />

of bij uitbreid<strong>in</strong>g de rest<br />

van de getroff en gebieden van de<br />

tsunami, mag men dat niet aan<br />

malaria <strong>in</strong> Congo besteden. De<br />

fi losofi e <strong>hier</strong>achter is transparantie.<br />

De donor moet weten<br />

waar zijn geld voor gebruikt<br />

wordt. De gevolgen zijn echter<br />

dat er op de dag van vandaag nog<br />

miljoenen Belgische euro’s geblokkeerd<br />

staan op reken<strong>in</strong>gen<br />

van <strong>het</strong> Internationale Rode<br />

Kruis en waar ironisch genoeg<br />

gewacht wordt op een nieuwe<br />

grote ramp <strong>in</strong> <strong>het</strong> tsunamigebied<br />

om die middelen ook eff ectief te<br />

gaan besteden. Soms blijft uw<br />

geld gewoon waar u <strong>het</strong> gelaten<br />

hebt. Bij <strong>het</strong> Rode Kruis. Wachtend<br />

op diarree. <br />

Voor meer reacties op dit<br />

<strong>artikel</strong>, zie onze website<br />

www.p-magaz<strong>in</strong>e.be<br />

P-magaz<strong>in</strong>e | 20.12.2011 47<br />

042-music for life.<strong>in</strong>dd 47 15/12/11 16:58

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!