07.09.2013 Views

Instructie Magister Web Portal ouders - CSG Beilen

Instructie Magister Web Portal ouders - CSG Beilen

Instructie Magister Web Portal ouders - CSG Beilen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Beilen, september 2008

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de handleiding voor Magister Web Portal. De CSG Beilen maakt sinds

augustus 2005 gebruik van het administratieprogramma Magister. In dit programma wordt de

gehele leerlingadministratie bijgehouden, inclusief de cijferregistratie. Magister biedt de

mogelijkheid om via het Internet cijfers en een aantal persoonlijk gegevens te bekijken. Dit gaat

vanaf november 2007 via Magister Web Portal.

Om van Magister Web Portal gebruik te kunnen maken heeft u een gebruikersnaam en een

wachtwoord nodig. Een blad met daarop deze gegevens worden u afzonderlijk toegezonden.

In dit bericht wordt beschreven hoe u de gegevens van uw zoon/dochter via Magister kunt

inzien.

1. U kunt Magister Web Portal benaderen via de schoolwebsite www.csgbeilen.com.

In het openingsscherm is een link ‘Magister’ geplaatst.

2. Op de geopende webpagina klikt u op de afbeelding ‘Magister’ om toegang te krijgen

naar Magister Web Portal.

U hebt nu de mogelijkheid om Magister Web Portal toe te voegen aan uw favorieten.

In het venster ‘Inloggen’ maakt u gebruik van de u aangeboden gebruikersnaam en

wachtwoord. De in te vullen veiligheidscode moet uit zes tekens bestaan en is niet hoofdletter

gevoelig.


U bent ingelogd!

Klik op de knop Magister om cijfers en gegevens van uw zoon/dochter te bekijken.

Klik in het scherm dat wordt geopend aan de linkerkant op ‘Leerlingen’.

Vervolgens klikt u op ‘Overzicht’. U ziet nu de naam van uw zoon/dochter en de klas waarin

hij/zij is geplaatst op het scherm verschijnen. Indien u meer dan één kind op de CSG Beilen

heeft, kunt u hier kiezen van welk kind u de gegevens wilt bekijken.

Onder ‘Basisgegevens’ vindt u de volledige naam, het adres en de geboortedatum. Ook de

mentor staat hier vermeld. Daarnaast staat hier informatie over de communicatie met thuis en

over de huisarts.

Bij ‘Ouders’ kunt u uw persoonlijke gegevens controleren (Wijzigingen kunt u schriftelijk of via

email doorgeven aan de administratie: info@csgbeilen.nl).

Onder ‘Cijfers’ kunt u de tot op dat moment ingevoerde cijfers van uw zoon of dochter inzien.


Als u de muisaanwijzer op een cijfervakje laat staan verschijnt een verklaring van het cijfer.

U vindt in deze verklaring onder andere om wat voor soort toets het gaat en wat de weging van

het cijfer is. In de laatste kolom staat het gemiddelde cijfer.

Voor de weging van de cijfers in de bovenbouw verwijzen we naar het Programma van Toetsing

en Afsluiting (PTA) voor deze leerjaren. Het kolomnummer zoals dat in het cijfervakje staat komt

overeen met het toetsnummer in het PTA.

Als uw kind langer dan een jaar de CSG Beilen bezoekt, kunt u hier ook de cijfers van

voorgaande jaren zien.

Als u klaar bent met het bekijken van de resultaten klikt u

op de knop ‘uitloggen’ (rechtsboven in het scherm) om de

Magister Web Portal af te sluiten.

Met nadruk vermelden we dat u alleen de gegevens van uw eigen kind(eren) kunt inzien. U kunt

niet de gegevens van andere leerlingen bekijken. Uiteraard is het van groot belang dat u

zorgvuldig omgaat met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op magisterweb@csgbeilen.nl.

Met vriendelijke groet,

H.H. Veenema-Veldsink, teamleider onderbouw

J.K. Beuker, teamleider bovenbouw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!