07.09.2013 Views

Bekijk een voorbeeld - PiCompany

Bekijk een voorbeeld - PiCompany

Bekijk een voorbeeld - PiCompany

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Groepsrapportage voor Voorbeeld rapport<br />

P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E


Gegevens deelnemer<br />

Naam Voorbeeld rapport<br />

Testgegevens<br />

Reflector Big Five Personality<br />

Testnummer 9630,9602,9630,3428,6348,9298,927,2421,992<br />

Disclaimer<br />

Bij de interpretatie van dit rapport dient rekening gehouden te worden met de eigenschappen van het specifieke<br />

instrument. Het gebruik van deze rapportage en bijbehorend instrument is all<strong>een</strong> toegestaan aan personen die naar het<br />

oordeel van de Leverancier hiervoor over de juiste deskundigheid beschikken. De Leverancier is niet aansprakelijk voor<br />

consequenties van oneigenlijk gebruik van deze rapportage, deze aansprakelijkheid ligt geheel bij de organisatie die het<br />

betreffende instrument inzet. Dit rapport is automatisch gegenereerd.<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

2


Inhoudsopgave<br />

Persoonlijkheidsrapportage 4<br />

Inleiding 4<br />

Opbouw van de persoonlijkheidsrapportage 4<br />

Betekenis van de scores 4<br />

Overzicht van de Reflector Big Five Personality factoren 5<br />

Overzicht van alle factoren en facetten 6<br />

Competentierapportage 9<br />

Inleiding 9<br />

Opbouw van de competentierapportage 9<br />

Competentierapportage deel 2 11<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

3


Persoonlijkheidsrapportage<br />

Inleiding<br />

Voor u ligt de Reflector Big Five Personality groepsrapportage. Deze rapportage geeft de gecombineerde Reflector Big<br />

Five Personality resultaten weer van <strong>een</strong> groep deelnemers. U ziet de gemiddelde persoonlijkheidsscores voor de<br />

betreffende groep.<br />

Opbouw van de persoonlijkheidsrapportage<br />

De Reflector Big Five Personality rapporteert op de zogenaamde 'Big Five' persoonlijkheidsfactoren en hun<br />

onderliggende facetten. Dit Big Five model beschrijft de verschillen tussen mensen op <strong>een</strong> efficiënte en volledige<br />

wijze. In de rapportage is iedere persoonlijkheidsfactor en ieder onderliggend facet weergegeven in de vorm van <strong>een</strong><br />

balk. Deze balk is onderverdeeld in scores met bijbehorende beschrijvingen. Onder elke balk staan teksten. De tekst<br />

die het dichtst bij de score staat, beschrijft het gedrag dat deze groep gemiddeld typeert het best.<br />

iNstabiliteit:<br />

De mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren.<br />

Extraversie:<br />

De mate waarin we actief contact met anderen onderhouden.<br />

Openstaan:<br />

De mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken.<br />

Aanpassen:<br />

De mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen.<br />

Consciëntieusheid:<br />

De mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.<br />

Eerst ziet u de gemiddelde scores van deze groep op de vijf persoonlijkheidsfactoren (pagina 5). Op de pagina daarna<br />

volgen ook de gemiddelde groepsscores op alle onderliggende facetten van de factoren. Pagina's 7 en 8 tonen meer in<br />

detail hoe de scores van groepsleden zijn verdeeld over de verschillende scorecategorieën.<br />

Betekenis van de scores<br />

Op de pagina's 5 en 6 is de gemiddelde groepsscore op elke factor en elk facet weergegeven in de vorm van <strong>een</strong><br />

vierhoekig tekentje met <strong>een</strong> getal erin. Om het vierhoekige tekentje met de score ziet u <strong>een</strong> witte balk. Deze witte<br />

balk geeft aan tot waar de laagste en hoogste scores van personen uit deze groep lopen.<br />

Op pagina 7 ziet u het absolute aantal groepsleden per scorecategorie: hoeveel groepsleden in <strong>een</strong> scorecategorie<br />

vallen. Op pagina 8 ziet u ditzelfde uitgedrukt in percentages: hoeveel procent van de totale groep in <strong>een</strong> categorie<br />

scoort.<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

4


7% 24% 38% 24% 7%<br />

N iNstabiliteit De mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren.<br />

Veerkrachtig (N-) Reageert doorgaans kalm,<br />

weloverwogen en zelfverzekerd wanneer<br />

dingen tegenzitten. Herstelt ook snel na<br />

tegenslag in stressvolle situaties of na kritiek<br />

door anderen. Is eerder op oplossingen<br />

gericht dan op problemen. Vertrouwt er op<br />

problemen aan te kunnen. Is in het algem<strong>een</strong><br />

opgewekt en ontspannen.<br />

Ontvankelijk (N=) Reageert doorgaans<br />

kalm en nuchter onder normale<br />

werkomstandigheden. Kan bij plotselinge<br />

druk, stressvolle situaties of kritiek van<br />

anderen emotioneel reageren of even niet<br />

meer weten wat te doen. Herstelt daar<br />

echter snel van en richt zich dan weer op<br />

oplossingen in plaats van op problemen.<br />

E Extraversie De mate waarin we actief contact met anderen onderhouden.<br />

Introvert (E-) Werkt het liefst all<strong>een</strong>.<br />

Is <strong>een</strong> serieus, rustig en gereserveerd<br />

iemand. Houdt contacten liever zakelijk<br />

dan persoonlijk te worden. Vermijdt in<br />

het algem<strong>een</strong> <strong>een</strong> voortrekkersrol. Geeft<br />

anderen de ruimte in groepsbesprekingen of<br />

discussies en uit daarin niet gemakkelijk de<br />

eigen mening.<br />

45<br />

Ambivert (E=) Werkt doorgaans even<br />

gemakkelijk samen als all<strong>een</strong>. Wisselt<br />

zakelijkheid in contacten met persoonlijke<br />

aandacht af. Stelt zich niet op de voorgrond<br />

maar neemt wel de leiding wanneer de<br />

situatie daartoe aanleiding geeft. Uit niet<br />

vanzelfsprekend de eigen mening maar komt<br />

daar mee wanneer dat nodig is.<br />

O Openstaan De mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken.<br />

Behoudend (O-) Verkiest in het algem<strong>een</strong> het<br />

bestaande boven vernieuwing, en <strong>een</strong>voud<br />

boven complexiteit. Komt zelden met nieuwe<br />

ideeën of werkwijzen maar blijft bij wat<br />

zich bewezen heeft. Ontl<strong>een</strong>t opvattingen<br />

doorgaans aan anderen.<br />

Gematigd (O=) Wil doorgaans behouden wat<br />

zich bewezen heeft, maar heeft oog voor<br />

nieuwe dingen die verbeteringen inhouden.<br />

Houdt zaken graag <strong>een</strong>voudig maar gaat<br />

meer ingewikkelde problemen niet uit de<br />

weg als dat nodig is. Komt af en toe zelf met<br />

nieuwe ideeën of werkwijzen, soms tegen de<br />

heersende mening in.<br />

A Aanpassen De mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen.<br />

Uitdagend (A-) Komt zonder omwegen op<br />

voor eigen behoeften en belangen. Ziet <strong>een</strong><br />

ander doorgaans als concurrent en gaat<br />

gemakkelijk <strong>een</strong> conflict aan. Kan daarmee<br />

doorgaan ten koste van het bereiken van <strong>een</strong><br />

compromis. Streeft in het algem<strong>een</strong> naar<br />

erkenning door anderen maar is zelf weinig<br />

geneigd om hen de eer te geven die hen<br />

toekomt.<br />

52<br />

Onderhandelend (A=) Weegt zorgvuldig de<br />

eigen belangen en behoeften tegen die van<br />

anderen af. Gaat discussies of conflicten<br />

niet uit de weg. Streeft hierbij naar <strong>een</strong><br />

compromis dat voor beide partijen voldoende<br />

voordelen oplevert. Wil erkenning wanneer<br />

de eigen prestaties dat rechtvaardigen. Geeft<br />

ook anderen de eer die hen toekomt zolang<br />

dat de eigen belangen niet schaadt.<br />

C Consciëntieusheid De mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.<br />

Flexibel (C-) Laat de aandacht gemakkelijk<br />

wisselen tussen verschillende taken.<br />

Accepteert resultaten die onvolkomenheden<br />

bevatten, zolang deze nog acceptabel zijn.<br />

Werkt eerder ad hoc dan vooruitziend en<br />

gestructureerd, en is in het algem<strong>een</strong> weinig<br />

zorgvuldig op details.<br />

45<br />

48<br />

Evenwichtig (C=) Stelt zich realistische<br />

en haalbare doelen. Bewaakt de balans<br />

tussen inspanning en ontspanning. Plant en<br />

structureert in voldoende mate maar laat<br />

ruimte voor taken die er tussendoor komen.<br />

Wil werk goed afleveren en heeft oog voor<br />

wat beter kan, maar streeft niet naar uiterste<br />

perfectie. Concentreert zich doorgaans goed<br />

maar kan zich laten afleiden.<br />

Reactief (N+) Reageert doorgaans emotioneel<br />

op tegenslag en kan zich lang zorgen blijven<br />

maken. Blijft zich dan eerder op de problemen<br />

richten dan op oplossingen. Kan zich kritiek<br />

van anderen persoonlijk aantrekken en daar<br />

dan geprikkeld op reageren. Twijfelt bij<br />

tegenslag gemakkelijk aan eigen kunnen en<br />

kan enige tijd nodig hebben om zichzelf weer<br />

onder controle te krijgen.<br />

57<br />

Extravert (E+) Legt actief persoonlijke<br />

contacten met anderen, binnen en buiten<br />

het werk. Gaat warm en enthousiast met<br />

anderen om en is daadkrachtig en energiek<br />

in het werk. Neemt in groepen gemakkelijk<br />

<strong>een</strong> voortrekkersrol en uit direct en zonder<br />

omwegen de eigen mening.<br />

Onderzoekend (O+) Komt regelmatig met<br />

nieuwe ideeën, werkwijzen en toepassingen.<br />

Heeft daarbij <strong>een</strong> brede en gevarieerde<br />

benadering. Heeft <strong>een</strong> voorkeur voor<br />

complexe concepten boven <strong>een</strong>voudige<br />

praktische uitwerkingen. Is origineel in<br />

argumenten en opvattingen en neemt niet<br />

zomaar iets voetstoots aan.<br />

Aanpassend (A+) Bewaakt zorgvuldig de<br />

behoeften en belangen van anderen, vaak ten<br />

koste van het eigen belang. Geeft doorgaans<br />

liever toe dan in discussies of conflicten<br />

terecht te komen. Zwakt het belang van eigen<br />

prestaties af. Vertrouwt anderen op hun<br />

woord zolang niet echt het tegendeel blijkt.<br />

Houdt zorgvuldig rekening met de reacties<br />

van anderen.<br />

Doelgericht (C+) Zet zich ambitieus in voor<br />

uitdagende en moeilijk bereikbare doelen.<br />

Is gedreven om de beste te zijn. Plant en<br />

structureert vooruitziend en met aandacht<br />

voor details. Houdt zich aan de planning en<br />

bewaakt zorgvuldig de uitvoering daarvan.<br />

Werkt geconcentreerd aan <strong>een</strong> taak en laat<br />

zich niet afleiden.<br />

< 30 -- 35 - 45 = 55 + 65 ++ 70 ><br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

5


7% 24% 38% 24% 7%<br />

N: iNstabiliteit De mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren.<br />

N1: Gevoeligheid 46<br />

45<br />

Veerkrachtig (N-) Ontvankelijk (N=) Reactief (N+)<br />

Zelden bezorgd Van tijd tot tijd bezorgd Vaak bezorgd<br />

N2: Intensiteit 51<br />

Meestal rustig bij tegenslag Soms boos bij tegenslag Snel boos bij tegenslag<br />

N3: Interpretatie 47<br />

Ziet vooral oplossingen Ziet zowel oplossingen als problemen Ziet vooral problemen<br />

N4: Hersteltijd 47<br />

N5: Terughoudendheid 43<br />

Korte hersteltijd Gemiddelde hersteltijd Lange hersteltijd<br />

Vaak op de voorgrond Gemiddeld in de aandacht Vaak op de achtergrond<br />

E: Extraversie De mate waarin we actief contact met anderen onderhouden.<br />

Introvert (E-) Ambivert (E=) Extravert (E+)<br />

E1: Enthousiasme 54<br />

Meestal zakelijk Af en toe persoonlijke aandacht Veel persoonlijke aandacht<br />

E2: Sociabiliteit 57<br />

Graag all<strong>een</strong> Bij gelegenheid met anderen Graag met anderen<br />

E3: Energie 53<br />

Rustig tempo Gemiddeld tempo Energiek tempo<br />

E4: Leiding nemen 56<br />

Laat de leiding aan anderen Neemt af en toe de leiding Neemt de leiding<br />

E5: Directheid 55<br />

Houdt meningen voor zich Spreekt meningen soms uit Geeft meningen direct<br />

O: Openstaan De mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken.<br />

Behoudend (O-) Gematigd (O=) Onderzoekend (O+)<br />

O1: Verbeelding 54<br />

Past bestaande ideeën toe Komt af en toe met nieuwe ideeën Komt voortdurend met nieuwe ideeën<br />

O2: Complexiteit 50<br />

Voorkeur voor <strong>een</strong>voud Evenwicht tussen <strong>een</strong>voud en complexiteit Voorkeur voor complexiteit<br />

O3: Veranderingen 54<br />

Blijft bij het bestaande Accepteert noodzakelijke veranderingen Zoekt naar vernieuwingen<br />

O4: Autonomie 53<br />

Sluit aan bij gangbare opvattingen Komt soms met oorspronkelijke opvattingen Komt met oorspronkelijke opvattingen<br />

A: Aanpassen De mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen.<br />

A1: Service 49<br />

48<br />

Uitdagend (A-) Onderhandelend (A=) Aanpassend (A+)<br />

Eigen belangen voorop Evenwicht tussen belangen van zelf en ander Belangen van anderen voorop<br />

A2: Over<strong>een</strong>stemming 48<br />

A3: Erkenning 44<br />

Gaat confrontaties aan Gaat confrontaties soms aan Vermijdt confrontaties<br />

Verlangt erkenning Accepteert erkenning Voelt zich ongemakkelijk bij erkenning<br />

A4: Vertrouwen 52<br />

A5: Tact 44<br />

Gereserveerd naar anderen Vertrouwt anderen af en toe Schenkt anderen gemakkelijk vertrouwen<br />

Uit zich weinig zorgvuldig Uit zich gemiddeld zorgvuldig Uit zich zorgvuldig<br />

C: Consciëntieusheid De mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.<br />

C1: Perfectionisme 44<br />

45<br />

Flexibel (C-) Evenwichtig (C=) Doelgericht (C+)<br />

Accepteert onvolkomenheden in resultaten Streeft naar gemiddeld voldoende resultaten Streeft naar perfecte resultaten<br />

C2: Organisatie 48<br />

Weinig georganiseerd Enigszins georganiseerd Sterk georganiseerd<br />

C3: Gedrevenheid 47<br />

Tevreden met huidig prestatieniveau Wil enigszins groeien Streeft naar hoog prestatieniveau<br />

C4: Concentratie 45<br />

Wisselt aandacht gemakkelijk Laat aandacht soms verschuiven Blijft geconcentreerd bij één taak<br />

C5: Methodisch werken 47<br />

Plant weinig Plant globaal Plant gedetailleerd<br />

N = 9 < 30 -- 35 - 45 = 55 + 65 ++ 70<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

52<br />

57<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

6


30 -- 35 - 45 = 55 + 65 ++ 70<br />

N: iNstabiliteit De mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren.<br />

5 3 1<br />

Veerkrachtig (N-) Ontvankelijk (N=) Reactief (N+)<br />

N1: Gevoeligheid 4 4 1<br />

Zelden bezorgd Van tijd tot tijd bezorgd Vaak bezorgd<br />

N2: Intensiteit 8 1<br />

Meestal rustig bij tegenslag Soms boos bij tegenslag Snel boos bij tegenslag<br />

N3: Interpretatie 3 5 1<br />

Ziet vooral oplossingen Ziet zowel oplossingen als problemen Ziet vooral problemen<br />

N4: Hersteltijd 5 3 1<br />

Korte hersteltijd Gemiddelde hersteltijd Lange hersteltijd<br />

N5: Terughoudendheid 6 3<br />

Vaak op de voorgrond Gemiddeld in de aandacht Vaak op de achtergrond<br />

E: Extraversie De mate waarin we actief contact met anderen onderhouden.<br />

2 6 1<br />

Introvert (E-) Ambivert (E=) Extravert (E+)<br />

E1: Enthousiasme 1 3 5<br />

Meestal zakelijk Af en toe persoonlijke aandacht Veel persoonlijke aandacht<br />

E2: Sociabiliteit 2 6 1<br />

Graag all<strong>een</strong> Bij gelegenheid met anderen Graag met anderen<br />

E3: Energie 2 3 4<br />

Rustig tempo Gemiddeld tempo Energiek tempo<br />

E4: Leiding nemen 3 6<br />

Laat de leiding aan anderen Neemt af en toe de leiding Neemt de leiding<br />

E5: Directheid 6 2 1<br />

Houdt meningen voor zich Spreekt meningen soms uit Geeft meningen direct<br />

O: Openstaan De mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken.<br />

1 5 3<br />

Behoudend (O-) Gematigd (O=) Onderzoekend (O+)<br />

O1: Verbeelding 1 4 4<br />

Past bestaande ideeën toe Komt af en toe met nieuwe ideeën Komt voortdurend met nieuwe ideeën<br />

O2: Complexiteit 8 1<br />

Voorkeur voor <strong>een</strong>voud Evenwicht tussen <strong>een</strong>voud en complexiteit Voorkeur voor complexiteit<br />

O3: Veranderingen 1 4 4<br />

Blijft bij het bestaande Accepteert noodzakelijke veranderingen Zoekt naar vernieuwingen<br />

O4: Autonomie 2 3 3 1<br />

Sluit aan bij gangbare opvattingen Komt soms met oorspronkelijke opvattingen Komt met oorspronkelijke opvattingen<br />

A: Aanpassen De mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen.<br />

1 2 3 3<br />

Uitdagend (A-) Onderhandelend (A=) Aanpassend (A+)<br />

A1: Service 1 1 3 4<br />

Eigen belangen voorop Evenwicht tussen belangen van zelf en ander Belangen van anderen voorop<br />

A2: Over<strong>een</strong>stemming 5 1 2 1<br />

Gaat confrontaties aan Gaat confrontaties soms aan Vermijdt confrontaties<br />

A3: Erkenning 1 5 1 2<br />

Verlangt erkenning Accepteert erkenning Voelt zich ongemakkelijk bij erkenning<br />

A4: Vertrouwen 2 3 4<br />

Gereserveerd naar anderen Vertrouwt anderen af en toe Schenkt anderen gemakkelijk vertrouwen<br />

A5: Tact 3 2 1 2 1<br />

Uit zich weinig zorgvuldig Uit zich gemiddeld zorgvuldig Uit zich zorgvuldig<br />

C: Consciëntieusheid De mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.<br />

2 1 3 3<br />

Flexibel (C-) Evenwichtig (C=) Doelgericht (C+)<br />

C1: Perfectionisme 1 3 3 2<br />

Accepteert onvolkomenheden in resultaten Streeft naar gemiddeld voldoende resultaten Streeft naar perfecte resultaten<br />

C2: Organisatie 1 2 2 4<br />

Weinig georganiseerd Enigszins georganiseerd Sterk georganiseerd<br />

C3: Gedrevenheid 2 1 1 5<br />

Tevreden met huidig prestatieniveau Wil enigszins groeien Streeft naar hoog prestatieniveau<br />

C4: Concentratie 2 1 4 2<br />

Wisselt aandacht gemakkelijk Laat aandacht soms verschuiven Blijft geconcentreerd bij één taak<br />

C5: Methodisch werken 1 2 4 2<br />

Plant weinig Plant globaal Plant gedetailleerd<br />

N = 9 < 30 -- 35 - 45 = 55 + 65 ++ 70<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

7


30 -- 35 - 45 = 55 + 65 ++ 70<br />

N: iNstabiliteit De mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren.<br />

56% 33% 11%<br />

Veerkrachtig (N-) Ontvankelijk (N=) Reactief (N+)<br />

N1: Gevoeligheid 44% 44% 11%<br />

Zelden bezorgd Van tijd tot tijd bezorgd Vaak bezorgd<br />

N2: Intensiteit 89% 11%<br />

Meestal rustig bij tegenslag Soms boos bij tegenslag Snel boos bij tegenslag<br />

N3: Interpretatie 33% 56% 11%<br />

Ziet vooral oplossingen Ziet zowel oplossingen als problemen Ziet vooral problemen<br />

N4: Hersteltijd 56% 33% 11%<br />

Korte hersteltijd Gemiddelde hersteltijd Lange hersteltijd<br />

N5: Terughoudendheid 67% 33%<br />

Vaak op de voorgrond Gemiddeld in de aandacht Vaak op de achtergrond<br />

E: Extraversie De mate waarin we actief contact met anderen onderhouden.<br />

22% 67% 11%<br />

Introvert (E-) Ambivert (E=) Extravert (E+)<br />

E1: Enthousiasme 11% 33% 56%<br />

Meestal zakelijk Af en toe persoonlijke aandacht Veel persoonlijke aandacht<br />

E2: Sociabiliteit 22% 67% 11%<br />

Graag all<strong>een</strong> Bij gelegenheid met anderen Graag met anderen<br />

E3: Energie 22% 33% 44%<br />

Rustig tempo Gemiddeld tempo Energiek tempo<br />

E4: Leiding nemen 33% 67%<br />

Laat de leiding aan anderen Neemt af en toe de leiding Neemt de leiding<br />

E5: Directheid 67% 22% 11%<br />

Houdt meningen voor zich Spreekt meningen soms uit Geeft meningen direct<br />

O: Openstaan De mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën zoeken.<br />

11% 56% 33%<br />

Behoudend (O-) Gematigd (O=) Onderzoekend (O+)<br />

O1: Verbeelding 11% 44% 44%<br />

Past bestaande ideeën toe Komt af en toe met nieuwe ideeën Komt voortdurend met nieuwe ideeën<br />

O2: Complexiteit 89% 11%<br />

Voorkeur voor <strong>een</strong>voud Evenwicht tussen <strong>een</strong>voud en complexiteit Voorkeur voor complexiteit<br />

O3: Veranderingen 11% 44% 44%<br />

Blijft bij het bestaande Accepteert noodzakelijke veranderingen Zoekt naar vernieuwingen<br />

O4: Autonomie 22% 33% 33% 11%<br />

Sluit aan bij gangbare opvattingen Komt soms met oorspronkelijke opvattingen Komt met oorspronkelijke opvattingen<br />

A: Aanpassen De mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen belang stellen.<br />

11% 22% 33% 33%<br />

Uitdagend (A-) Onderhandelend (A=) Aanpassend (A+)<br />

A1: Service 11% 11% 33% 44%<br />

Eigen belangen voorop Evenwicht tussen belangen van zelf en ander Belangen van anderen voorop<br />

A2: Over<strong>een</strong>stemming 56% 11% 22% 11%<br />

Gaat confrontaties aan Gaat confrontaties soms aan Vermijdt confrontaties<br />

A3: Erkenning 11% 56% 11% 22%<br />

Verlangt erkenning Accepteert erkenning Voelt zich ongemakkelijk bij erkenning<br />

A4: Vertrouwen 22% 33% 44%<br />

Gereserveerd naar anderen Vertrouwt anderen af en toe Schenkt anderen gemakkelijk vertrouwen<br />

A5: Tact 33% 22% 11% 22% 11%<br />

Uit zich weinig zorgvuldig Uit zich gemiddeld zorgvuldig Uit zich zorgvuldig<br />

C: Consciëntieusheid De mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.<br />

22% 11% 33% 33%<br />

Flexibel (C-) Evenwichtig (C=) Doelgericht (C+)<br />

C1: Perfectionisme 11% 33% 33% 22%<br />

Accepteert onvolkomenheden in resultaten Streeft naar gemiddeld voldoende resultaten Streeft naar perfecte resultaten<br />

C2: Organisatie 11% 22% 22% 44%<br />

Weinig georganiseerd Enigszins georganiseerd Sterk georganiseerd<br />

C3: Gedrevenheid 22% 11% 11% 56%<br />

Tevreden met huidig prestatieniveau Wil enigszins groeien Streeft naar hoog prestatieniveau<br />

C4: Concentratie 22% 11% 44% 22%<br />

Wisselt aandacht gemakkelijk Laat aandacht soms verschuiven Blijft geconcentreerd bij één taak<br />

C5: Methodisch werken 11% 22% 44% 22%<br />

Plant weinig Plant globaal Plant gedetailleerd<br />

N = 9 < 30 -- 35 - 45 = 55 + 65 ++ 70<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

8


Competentierapportage<br />

Inleiding<br />

Deze competentierapportage geeft <strong>een</strong> overzicht van de gemiddelde scores van de groep op de geselecteerde<br />

competenties. All<strong>een</strong> de competenties die bij alle leden van de groep zijn gemeten, zijn opgenomen in het<br />

overzicht. In dit deel wordt aangegeven hoe gemakkelijk de groep bepaalde competenties kan laten zien of kan<br />

ontwikkelen, gezien de (gemiddelde) persoonlijkheidsscores. De scores op de competenties zijn gebaseerd op<br />

de persoonlijkheidsscores voor de groep uit het eerste deel van deze Reflector Big Five Personality rapportage.<br />

Opbouw van de competentierapportage<br />

In deel 1 ziet u de lijst van competenties, met daarachter de vijf ontwikkelcategorieën. Per competentie ziet u hoeveel<br />

procent van de groep in <strong>een</strong> ontwikkelcategorie scoort. Deel 2 van de competentierapportage laat per competentie de<br />

gemiddelde t-score zien van de groep. Ook ziet u hier hoeveel groepsleden in <strong>een</strong> ontwikkelcategorie scoren.<br />

Erg gemakkelijk:<br />

Iemand met het persoonlijkheidsprofiel zoals beschreven onder ‘Persoonlijkheidsrapportage’ zal deze<br />

competentie erg gemakkelijk kunnen laten zien of (verder) ontwikkelen.<br />

Tamelijk gemakkelijk:<br />

Iemand met persoonlijkheidsprofiel zoals beschreven onder ‘Persoonlijkheidsrapportage’ zal deze<br />

competentie tamelijk gemakkelijk kunnen laten zien of (verder) ontwikkelen.<br />

Vraagt enige inspanning:<br />

Iemand met het persoonlijkheidsprofiel zoals beschreven onder ‘Persoonlijkheidsrapportage’ zal deze<br />

competentie met enige inspanning kunnen laten zien of (verder) ontwikkelen.<br />

Vraagt nogal wat inspanning:<br />

Het vraagt in het algem<strong>een</strong> nogal wat inspanning om deze competentie te laten zien of ontwikkelen voor<br />

iemand met het persoonlijkheidsprofiel zoals beschreven onder ‘Persoonlijkheidsrapportage’<br />

Vraagt erg veel inspanning:<br />

Het vraagt in het algem<strong>een</strong> erg veel inspanning om deze competentie te laten zien of ontwikkelen voor<br />

iemand met het persoonlijkheidsprofiel zoals beschreven onder ‘Persoonlijkheidsrapportage’.<br />

Betekenis van de scores<br />

In deel 1 is in percentages weergegeven hoeveel procent van de groep in <strong>een</strong> ontwikkelcategorie scoort. De<br />

percentages zijn dikgedrukt indien ze 5% van de normaal verdeling afwijken.<br />

In deel 2 ziet u deze informatie in aantallen weergegeven. 'N' betekent hier 'aantal'. Bij<strong>voorbeeld</strong>: 'N = 3' betekent: drie<br />

personen uit de groep hebben <strong>een</strong> score die in deze ontwikkelcategorie valt. Ook ziet u in deel 2 de gemiddelde t-<br />

score van de groep voor elke competentie weergegeven in de vorm van <strong>een</strong> vierhoekig tekentje met <strong>een</strong> getal erin.<br />

Om het vierhoekige tekentje met de score ziet u <strong>een</strong> witte balk die aangeeft tot waar de laagste en hoogste scores<br />

van personen uit deze groep lopen.<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

9


Competentierapportage deel 1<br />

Competentiegebied Competenties<br />

Vraagt erg veel<br />

inspanning<br />

Vraagt nogal wat inspanning<br />

Vraagt enige<br />

inspanning<br />

Persoonlijk gedrag Flexibel gedrag 44% 44% 11%<br />

Vasthoudendheid 11% 22% 33% 22% 11%<br />

Tamelijk gemakkelijk<br />

Aanpassingsvermogen 11% 33% 56%<br />

Onafhankelijkheid 11% 33% 44% 11%<br />

Stressbestendigheid 11% 44% 44%<br />

Management en Leidinggeven Delegeren 11% 11% 33% 44%<br />

Groepsgericht leidinggeven 33% 56% 11%<br />

Coachen 11% 11% 33% 44%<br />

Leidinggeven 11% 22% 67%<br />

Plannen en organiseren 11% 22% 22% 44%<br />

Voortgangsbewaking 22% 22% 11% 44%<br />

Communicatie Sociabiliteit 11% 22% 67%<br />

Onderhandelen 11% 22% 44% 22%<br />

Overtuigingskracht 33% 22% 44%<br />

Samenwerken 11% 33% 44% 11%<br />

Impact 33% 56% 11%<br />

Schriftelijke communicatie 22% 11% 33% 33%<br />

Mondelinge presentatie 11% 22% 67%<br />

Sensitiviteit 11% 33% 22% 33%<br />

Luisteren 11% 22% 56% 11%<br />

Mondelinge communicatie 11% 44% 33% 11%<br />

Ondernemen Ondernemerschap 11% 44% 33% 11%<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

Marktgerichtheid 11% 67% 22%<br />

Klantgerichtheid 11% 11% 33% 44%<br />

Netwerken 11% 33% 56%<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

Erg gemakkelijk<br />

10


Competentierapportage deel 2<br />

Competenties op het gebied van Persoonlijk gedrag<br />

Het competentiegebied Persoonlijk gedrag omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat in sterke mate<br />

bepaald wordt door de persoonlijke individuele geaardheid van mensen.<br />

Flexibel gedrag<br />

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde het gestelde doel te<br />

bereiken.<br />

1 2 3 4 5<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

5<br />

55<br />

(N = 4) (N = 4) (N = 1)<br />

3<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

5 : Erg gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

11


Vasthoudendheid<br />

Bij <strong>een</strong> bepaald actieplan of opvatting blijven totdat het beoogde doel bereikt is of ophoudt redelijkerwijze<br />

bereikbaar te zijn.<br />

1 2 3 4 5<br />

49<br />

(N = 1) (N = 2) (N = 3) (N = 2) (N = 1)<br />

4<br />

Aanpassingsvermogen<br />

5<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

5 : Erg gemakkelijk<br />

Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken,<br />

verantwoordelijkheden en/of mensen.<br />

1 2 3 4 5<br />

(N = 1) (N = 3) (N = 5)<br />

4 3<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

2<br />

53<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

12


Onafhankelijkheid<br />

Acties ondernemen die meer gebaseerd zijn op eigen overtuiging dan op <strong>een</strong> verlangen <strong>een</strong> ander <strong>een</strong><br />

plezier te doen. Een eigen koers varen.<br />

1 2 3 4 5<br />

4<br />

Stressbestendigheid<br />

(N = 1) (N = 3) (N = 4) (N = 1)<br />

5<br />

Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.<br />

2<br />

3<br />

55<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

5 : Erg gemakkelijk<br />

1 2 3 4 5<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

(N = 1) (N = 4) (N = 4)<br />

2<br />

3<br />

53<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

13


Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven<br />

Het competentiegebied Management en Leidinggeven omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat<br />

gericht is op het sturen, motiveren en ontwikkelen van mensen, zowel op inhoudelijk als op procesniveau.<br />

Delegeren<br />

Eigen taken, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de<br />

juiste medewerkers; effectief gebruik maken van tijd en vaardigheden van de medewerkers.<br />

1 2 3 4 5<br />

(N = 1) (N = 1) (N = 3) (N = 4)<br />

Groepsgericht leidinggeven<br />

4<br />

1<br />

49<br />

3<br />

2<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Richting en sturing geven aan <strong>een</strong> groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling;<br />

samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde <strong>een</strong> gesteld doel te bereiken.<br />

1 2 3 4 5<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

5<br />

57<br />

(N = 3) (N = 5) (N = 1)<br />

3<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

5 : Erg gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

14


Coachen<br />

Richting en sturing geven aan <strong>een</strong> medewerker in het kader van diens taakvervulling; stijl van coachen<br />

aanpassen aan medewerker en situatie zodat betrokken medewerker zich optimaal kan ontwikkelen.<br />

1 2 3 4 5<br />

(N = 1) (N = 1) (N = 3) (N = 4)<br />

Leidinggeven<br />

4<br />

1<br />

3<br />

50<br />

2<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van<br />

leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker/groep medewerkers en situatie.<br />

1 2 3 4 5<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

(N = 1) (N = 2) (N = 6)<br />

2<br />

3<br />

55<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

15


Plannen en organiseren<br />

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om<br />

bepaalde doelen te kunnen bereiken.<br />

1 2 3 4 5<br />

(N = 1) (N = 2) (N = 2) (N = 4)<br />

4<br />

Voortgangsbewaking<br />

1<br />

3<br />

48<br />

2<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en<br />

van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen.<br />

1 2 3 4 5<br />

45<br />

(N = 2) (N = 2) (N = 1) (N = 4)<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

16


Competenties op het gebied van Communicatie<br />

Het competentiegebied Communicatie omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat gericht is op<br />

onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheid.<br />

Sociabiliteit<br />

Zich zonder moeite onder andere mensen begeven. Gemakkelijk naar anderen toestappen en zich<br />

gemakkelijk in gezelschap mengen.<br />

1 2 3 4 5<br />

Onderhandelen<br />

4<br />

(N = 1) (N = 2) (N = 6)<br />

2<br />

3<br />

56<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Effectief communiceren van eigen standpunten en argumenten en het ontdekken en benoemen van<br />

gem<strong>een</strong>schappelijke doelen op <strong>een</strong> wijze die tot over<strong>een</strong>stemming en acceptatie bij beide partijen leidt.<br />

1 2 3 4 5<br />

(N = 1) (N = 2) (N = 4) (N = 2)<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

3<br />

1<br />

49<br />

2<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

17


Overtuigingskracht<br />

Proberen anderen te overtuigen van <strong>een</strong> bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen door<br />

gebruik te maken van de juiste argumenten en methode.<br />

1 2 3 4 5<br />

Samenwerken<br />

4<br />

(N = 3) (N = 2) (N = 4)<br />

3<br />

2<br />

52<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Actieve bijdrage leveren aan <strong>een</strong> gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de<br />

samenwerking <strong>een</strong> onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.<br />

1 2 3 4 5<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

(N = 1) (N = 3) (N = 4) (N = 1)<br />

5<br />

2<br />

3<br />

55<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

5 : Erg gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

18


Impact<br />

Een vertrouwenwekkende eerste indruk op anderen maken en deze weten te handhaven.<br />

1 2 3 4 5<br />

Schriftelijke communicatie<br />

4<br />

5<br />

56<br />

(N = 3) (N = 5) (N = 1)<br />

3<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

5 : Erg gemakkelijk<br />

Ideeën en meningen duidelijk maken in <strong>een</strong> rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft,<br />

grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat.<br />

1 2 3 4 5<br />

46<br />

(N = 2) (N = 1) (N = 3) (N = 3)<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

19


Mondelinge presentatie<br />

Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruik makend van terzake doende middelen. Presentatie<br />

afstemmen op de behoeften van het publiek.<br />

1 2 3 4 5<br />

Sensitiviteit<br />

4<br />

(N = 1) (N = 2) (N = 6)<br />

2<br />

3<br />

54<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Zich bewust tonen van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop. Gedrag laten<br />

zien dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.<br />

1 2 3 4 5<br />

46<br />

(N = 1) (N = 3) (N = 2) (N = 3)<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

3<br />

1<br />

2<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

20


Luisteren<br />

Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen; ingaan op reacties.<br />

1 2 3 4 5<br />

45<br />

(N = 1) (N = 2) (N = 5) (N = 1)<br />

Mondelinge communicatie<br />

3<br />

4<br />

1<br />

2<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Ideeën en meningen aan anderen duidelijk maken, gebruik makend van duidelijke taal, gebaren en nonverbale<br />

communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen.<br />

1 2 3 4 5<br />

(N = 1) (N = 4) (N = 3) (N = 1)<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

5<br />

1<br />

3<br />

52<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

5 : Erg gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

21


Competenties op het gebied van Ondernemen<br />

Het competentiegebied Ondernemend gedrag omvat de competenties die betrekking hebben op gedrag dat gericht is op<br />

het signaleren en benutten van kansen in de markt, het anticiperen en ingaan op klantkwesties en het realiseren van<br />

klanttevredenheid en zakelijk voordeel.<br />

Ondernemerschap<br />

Signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt zowel voor bestaande als nieuwe producten/<br />

diensten; risico's aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen.<br />

1 2 3 4 5<br />

4<br />

Marktgerichtheid<br />

54<br />

(N = 1) (N = 4) (N = 3) (N = 1)<br />

5<br />

2<br />

3<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

5 : Erg gemakkelijk<br />

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de markt en technologie.<br />

1 2 3 4 5<br />

(N = 1) (N = 6) (N = 2)<br />

4<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

2<br />

3<br />

52<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

22


Klantgerichtheid<br />

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van<br />

klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.<br />

1 2 3 4 5<br />

(N = 1) (N = 1) (N = 3) (N = 4)<br />

Netwerken<br />

4<br />

1<br />

3<br />

51<br />

2<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

2 : Vraagt nogal wat inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van doelstellingen.<br />

Informele netwerken effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen.<br />

1 2 3 4 5<br />

(N = 1) (N = 3) (N = 5)<br />

4 3<br />

© <strong>PiCompany</strong> 2013<br />

1<br />

53<br />

1 : Vraagt erg veel inspanning<br />

3 : Vraagt enige inspanning<br />

4 : Tamelijk gemakkelijk<br />

Voorbeeld rapport | Reflector Big Five Personality<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!