07.09.2013 Views

Stofferen blijft handwerk ConSument CommuniCeert online het ...

Stofferen blijft handwerk ConSument CommuniCeert online het ...

Stofferen blijft handwerk ConSument CommuniCeert online het ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

werkenin<br />

MAGAZINE<br />

wonen<br />

<strong>Stofferen</strong> b lijft ha ndw erk<br />

Ambacht<br />

EEN uItGAvE vAN hEt hBD<br />

ConSum ent Com m uniCeert <strong>online</strong><br />

Trendartikel<br />

<strong>het</strong> Codew oord iS a rtiStiek<br />

Woonmode<br />

Magazine voor medewerkers in de woonbranche Jaargang 10 Juni 2011


2<br />

Inhoud<br />

8<br />

24<br />

27<br />

10<br />

Wonen<br />

8 Woonmode zomer 2011<br />

Leren<br />

6 Cursuskalender<br />

12 Excelleren.nu<br />

16 MBO-studentendag<br />

20 Leren in wonen<br />

21 Woonencyclopedie<br />

30 Keukenadvieslijn<br />

7<br />

Werken<br />

Favoriet ontwerp<br />

19 Goed in je vak<br />

22 Ambacht<br />

26 Panelonderzoek<br />

31 Banenladder<br />

En...<br />

4 Kort nieuws<br />

10 Inspiratie<br />

24 De inbox van<br />

27 Trendartikel<br />

Magazine Werken in Wonen is een uitgave voor medewerkers in de woonbranche en studenten van middelbare beroepsopleidingen die een voor de woonbranche gerichte opleiding volgen. Het<br />

magazine verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 45.000 exemplaren en wordt gratis verstuurd. Uitgave: Commissie voor de Detailhandel in Wonen van <strong>het</strong> Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD),<br />

Den Haag Uitgever CBW-MITEX, Doorn Redactieadres: Woonwerk Postbus 762, 3700 AT Zeist, telefoon 030 6973100, website www.werkeninwonen.nl/magazine, e-mail redactie@werkeninwonen.nl<br />

Coverbeeld: Perscentrum Wonen, www.perscentrumwonen.nl Hoofdredacteur: Tamara Becker Redactie­mede­werkers: Wilma Tjalsma, Claire Brinkman Redactiecommissie: R. Grutters, A. di Giacomo<br />

Russo en L. de Wit Aan­dit­nummer­werkten­mee: Sabine Becker, Anneke Gambon, Marijke van der Linden, Ton van Til Vormgeving: Oranje boven, ’s-Hertogenbosch Drukwerk: Senefelder Misset,<br />

Doetinchem Advertentie­verkoop: Hanneke Schalk, hschalk@cbwmitex.nl, telefoon 030 6973165 ISSN 1570-615X. Hoewel dit blad zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uitgever<br />

niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die <strong>het</strong> gevolg is van handelingen en/of<br />

beslissingen die gebaseerd zijn op de in dit blad gegeven informatie. >­Adreswijziging­doorgeven: kijk op www.werkeninwonen.nl/magazine<br />

WerkeninWonen


Handige adressen<br />

Vakbonden<br />

FNV Bondgenoten<br />

Telefoon: 0900 9690 (€ 0,10 p/m<br />

+ kosten mobiele telefoon)<br />

Internet: www.fnvbondgenoten.nl<br />

E-mail: info@fnvbondgenoten.nl<br />

CNV Dienstenbond<br />

Telefoon: 023 5651052<br />

Internet: www.cnvdienstenbond.nl/wonen<br />

E-mail: cnvdienstenbond@cnvdibo.nl<br />

Opleidingen<br />

Stichting WoonWerk<br />

Telefoon: 030 6020170<br />

Internet: www.werkeninwonen.nl<br />

E-mail: info@woonwerk.nl<br />

Brancheorganisatie<br />

CBW-MITEX<br />

Telefoon: 030 6973100<br />

Internet: www.cbwmitex.nl<br />

E-mail: info@cbwmitex.nl<br />

Sectorinstituut­en­kenniscentrum<br />

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)<br />

Telefoon: 070 3385666<br />

Internet: www.hbd.nl<br />

E-mail: info@hbd.nl<br />

8<br />

Column<br />

Positiviteit<br />

Ik hoor veel dat <strong>het</strong> rustig is in de winkel. Waar is die klant?<br />

Op internet? Of koopt hij gewoon niets? Feit is dat <strong>het</strong> nog<br />

steeds economisch mindere tijden zijn. Maar wat kun je hier<br />

als medewerker nu mee? Blijf bezig in de winkel en wees<br />

positief. Houd de winkel strak, fris en vernieuw, want de<br />

klant is kritisch en komt misschien wel drie keer voor hij iets<br />

koopt. Pak in de rustige periodes ook eens de informatie<br />

van fabrikanten en leveranciers erbij. De klant is zelf ook<br />

steeds slimmer en weet veel over de eigenschappen van<br />

een product. Die informatie vindt hij vooral op internet.<br />

Zorg er daarom voor dat u op de hoogte <strong>blijft</strong> van wat u<br />

verkoopt. Bedenk ook samen met collega’s eens acties<br />

hoe u meer klanten in de winkel kunt krijgen. Goede<br />

samenwerking in <strong>het</strong> team en overleg met uw werkgever<br />

is ontzettend belangrijk. Om bedrijven te helpen bij <strong>het</strong><br />

verbeteren van personeelsbeleid, wordt dit jaar <strong>het</strong> project<br />

Excelleren.nu uitgevoerd. Drie ondernemers vertellen over<br />

hun deelname hieraan. U krijgt tips over personeelsbeleid<br />

en opleidingen. En werkt u nu bij een winkel waarvoor u<br />

regelmatig op cursus gaat, nomineer de zaak dan voor de<br />

Werken in Wonen Award. Dit kan nog tot 30 juni!<br />

Het is bijna vakantie. Een heerlijk vooruitzicht. Werkgevers-<br />

en werknemersorganisaties in de woonbranche hebben<br />

met elkaar afspraken gemaakt over allerlei zaken,<br />

waaronder ook over vakantie en vrije tijd. Die afspraken<br />

hebben zij vastgelegd in de cao Wonen. WoonWerk stelde<br />

werkgevers en werknemers vragen over <strong>het</strong> onderwerp<br />

vakantie.<br />

Maandelijks­op­de­hoogte­blijven?­Meld­u­aan­voor­<br />

de­digitale­nieuwsbrief­via­www.werkeninwonen.nl/<br />

nieuwsbrief.<br />

WerkeninWonen 3


4<br />

Goede­koffie­graag!<br />

Waar laat de medewerker zich tegenwoordig door inspireren?<br />

Een prachtige werkruimte, een bonus of extra vrije dagen?<br />

Nee hoor, zes op de tien Nederlandse medewerkers zien<br />

goede koffie als één van de belangrijkste voorwaarden naast<br />

gezellige collega’s (93 procent), voldoende frisse lucht (88<br />

procent) en een kop kwaliteitskoffie (82 procent). Hiermee<br />

behoort goede koffie vandaag de dag tot de top drie van<br />

belangrijke voorwaarden op <strong>het</strong> werk.<br />

Veilig­betalen­in­de­keukenbranche<br />

­<br />

Vaak laten keukenondernemers klanten <strong>het</strong> volledige bedrag<br />

betalen vóór de levering. Dit is in strijd met de CBW-erkend<br />

regeling. Daarin staat dat consumenten pas tijdens of na<br />

levering hoeven te betalen. Niet voor niets, want als keukenzaken<br />

in de tussentijd failliet gaan, laten ze tal van gedupeerden<br />

achter. Er is nu een oplossing. En dat is: SAFE. Dit is een Stichting<br />

Derdengelden waar <strong>het</strong> geldbedrag van de consument<br />

veilig wordt beheerd tot <strong>het</strong> moment dat de keuken thuis is<br />

bezorgd. Met behulp van SAFE is <strong>het</strong> prettig zakendoen.<br />

■ www.cbwmitex.nl/safe<br />

Samenwerking­branche­en­mbo-opleidingen<br />

­<br />

Samenwerking tussen bedrijven en scholen is belangrijk. Uw<br />

collega van de toekomst, zit nu nog op school en zal straks<br />

goed voorbereid aan <strong>het</strong> werk gaan. Om deze reden maakt<br />

WoonWerk afspraken met MBO-scholen in zogenaamde convenanten.<br />

WoonWerk tekende al convenanten met <strong>het</strong> Hout- en<br />

Meubileringscollege (Rotterdam en Amsterdam), <strong>het</strong> Deltion<br />

College (Zwolle), <strong>het</strong> Nova College (Haarlem), <strong>het</strong> ROC<br />

Eindhoven en <strong>het</strong> Jan des Bouvriecollege (Amsterdam). Binnenkort<br />

worden er nog meer convenanten met MBO-scholen met<br />

een woonopleiding getekend. De studenten van deze scholen<br />

kunnen gebruik maken van digitale opleidingsmaterialen van<br />

WoonWerk, waaronder de e-learning module Leren in Wonen.<br />

Bij de convenant-scholen worden Bedrijfsadviescommissie’s<br />

(BAC) opgericht waarin bedrijven kunnen meedenken over de<br />

opleiding. I WoonWerk, 030 6020170, info@woonwerk.nl<br />

WerkeninWonen<br />

Frans Veringa, bestuursvoorzitter<br />

HMC (links) en Jan Meerman,<br />

bestuurslid WoonWerk (rechts)<br />

Nieuwe­opleiding­sanitair­verkoper<br />

In april startte een pilot van de nieuwe opleiding sanitair verkoper<br />

van Leren in Wonen. De opleiding is een goede basis voor iedere<br />

verkoper. Via e-learning leren deelnemers verkoopvaardigheden en<br />

productkennis. Daarna volgen de klassikale trainingen Ontwerpen<br />

en Verkoopvaardigheden. De pilot-deelnemers (medewerkers<br />

van BP keukens, Franken keukens en sanitair, de Baderie, Van der<br />

Veen keukens en sanitair en Bosma installatietechniek) doen nog<br />

voor de zomer examen. Bij een positieve afsluiting ontvangen de<br />

deelnemers een branchediploma. Het diplomatraject voor sanitair<br />

verkopers is ontwikkeld door de woonbranche in samenwerking<br />

met Uneto-VNI en Hibin. I WoonWerk, Geert Meijerink, 030 6020170,<br />

g.meijerink@woonwerk.nl<br />

Wisselvallig­omzetkwartaal­wonen<br />

Het eerste kwartaal van 2011 bleef de omzet in de woonbranche<br />

0,1 procent achter op dezelfde periode in 2010. Toen was de<br />

achterstand met -2,2 procent forser. Januari en februari leverden<br />

een positieve omzetontwikkeling op. De verkopen in maart vielen<br />

tegen waardoor <strong>het</strong> eerste kwartaal toch in de min eindigde.<br />

Verkopers van meubelen en keukens deden goede zaken in <strong>het</strong><br />

eerste kwartaal. De keukenspeciaalzaken toonden dit kwartaal<br />

een indrukwekkende omzetontwikkeling van 6,6 procent. Ook de<br />

verkoop van meubelen steeg licht met 1,5 procent. De omzet bij<br />

winkels in woningtextiel bleef 0,3 procent achter vergeleken met<br />

<strong>het</strong> eerste kwartaal van 2010. Winkels die hoofdzakelijk parket<br />

verkopen, kregen opnieuw een omzetdaling voor de kiezen van dit<br />

keer 5 procent. Vorig jaar had dit segment over dezelfde verkoopperiode<br />

nog een omzetdaling 20,5 procent. Ook slaapspeciaalzaken<br />

en gemengde zaken kampen met tegenvallende omzetresultaten<br />

van respectievelijk -7,8 procent en -4,7 procent.<br />

Meer weten? ■ www.cbwmitex.nl


Woon­Inspiratie­Tour<br />

­3,­4,­10­en­11­oktober­2011<br />

Mede mogelijk gemaakt door HBD<br />

De­Woon­Inspiratie­Tour­is­terug!­Het­succes­van­vorig­jaar­herhalen­we­in­oktober­met­in­-­­spirerende,­leerzame­workshops­en­veel­leuke­doe-dingen!­<br />

Whizzkid Alexander Klöpping vertelt over social media.<br />

Actuele woontrends krijgt u van Monique van der Reijden.<br />

Op de avond zelf kunt u kiezen uit diverse workshops.<br />

Kortom, een event boordevol inspiratie!<br />

Wanneer­zijn­we­bij­u­in­de­buurt?<br />

Maandag 3 oktober PSV Stadion, Eindhoven<br />

Dinsdag 4 oktober Hulstkamp gebouw, Rotterdam<br />

Maandag 10 oktober Lichtfabriek, Haarlem<br />

Dinsdag 11 oktober Theater De Spiegel, Zwolle<br />

Meld u nu aan door een e-mail te sturen naar<br />

mvdooremalen@cbwmitex.nl o.v.v. Woon Inspiratie Tour.<br />

Deelname is gratis! Houd de website<br />

www.wooninspiratietour.nl­in de gaten voor updates!<br />

De Woon Inspiratie Tour is powered by CBW-MITEX, CNV<br />

Dienstenbond, FNV Bondgenoten, Perscentrum Wonen en WoonWerk.<br />

Kwart­miljoen­vakmensen­keihard­nodig­<br />

Er dreigt een tekort aan vakmensen in Nederland. Tot 2020 zijn<br />

250.000 gekwalificeerde mensen nodig om te voorzien in de vraag<br />

van bedrijven. Dit meldt <strong>het</strong> Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA).<br />

De vraag ontstaat door <strong>het</strong> grote aantal ouderen dat met pensioen<br />

gaat. Op dit moment kiezen te weinig leerlingen voor vakonderwijs<br />

om opgeleid te worden tot bijvoorbeeld parketteur of stoffeerder.<br />

Volgens <strong>het</strong> HBA komt dit door <strong>het</strong> negatieve imago van de<br />

opleidingen. Veel ambachtelijke talenten leren <strong>het</strong> vak vooral in de<br />

praktijk tijdens stages en op leerwerkplekken. Het HBA wil namens<br />

36 ambachtelijke branches maatregelen nemen om werken in de<br />

ambachtensector aantrekkelijker te maken voor jongeren. De Week<br />

van <strong>het</strong> Ambacht in april was één van de initiatieven. Tijdens deze<br />

week konden jongeren kennis maken met ambachtelijke beroepen.<br />

WoonWerk deed ook mee aan de Week van <strong>het</strong> Ambacht. Met een<br />

stand waar men werd uitgedaagd zelf te gaan stofferen en schuren,<br />

promootte WoonWerk de beroepen parketlegger en woningstoffeerder.<br />

Kort nieuws<br />

Kom­speeddaten­voor­een­(nieuwe)­baan!<br />

Ben jij op zoek naar werk? Meld je dan aan voor de<br />

speeddates van 20 t/m 23 juni en ontmoet interessante<br />

werkgevers. De speeddates vinden plaats in vier grote<br />

steden tijdens de landelijke Week van de Detailhandel ter<br />

promotie van werken in een winkel. De week is een initiatief<br />

van <strong>het</strong> Hoofdbedrijfschap Detailhandel.<br />

Onder de deelnemers wordt elk uur een fashioncheque<br />

t.w.v. € 50,- verloot, want als medewerker bent u <strong>het</strong> visitekaartje<br />

van de winkel. Kandidaten die naar aanleiding van<br />

de speeddate een baan vinden, maken kans op een iPad.<br />

De speeddates worden georganiseerd door WoonWerk en<br />

Branche Bureau Mode die projecten uitvoeren voor professionalisering<br />

van de branche.<br />

Wanneer?<br />

Maandag 20 juni, Amsterdam 10.00 uur - 14.00 uur<br />

Dinsdag 21 juni, Arnhem 10.00 uur - 14.00 uur<br />

Woensdag 22 juni, Eindhoven 10.00 uur - 14.00 uur<br />

Donderdag 23 juni, Rotterdam 10.00 uur - 14.00 uur<br />

Bereid­je­voor!­<br />

Om je goed voor te bereiden op de speeddates, vul je<br />

via www.werkeninwonen.nl/speeddates een uitgebreide<br />

talententest in die laat zien wat jouw sterke punten zijn en<br />

welke functie goed bij jou past.<br />

Aanmelden?<br />

Stuur een e-mail met als onderwerp speeddate, je naam en<br />

de stad van je keuze naar Nicole Ras, n.ras@woonwerk.nl<br />

of bel 030 6020172.<br />

Afrekenen­met­winkeldieven­<br />

Winkeldiefstal kost veel tijd en geld.<br />

Als u een winkeldief op <strong>het</strong>erdaad<br />

betrapt, kunt u de dief een schadevergoeding<br />

van € 151,- laten betalen<br />

voor de tijd die u kwijt bent aan de afhandeling<br />

zoals <strong>het</strong> observeren van de<br />

dief, <strong>het</strong> aanhouden en <strong>het</strong> doen van<br />

Voor niets<br />

aangifte doen?<br />

Natuurlijk niet!<br />

Reken af met winkeldieven!<br />

• Meld u gratis aan voor<br />

‘Afrekenen met winkeldieven’.<br />

• Doe aangifte bij winkeldiefstal en<br />

laat de dief € 151,- betalen voor uw tijd.<br />

• Na aanmelding ontvangt u de<br />

toolkit Eerste Hulp bij Winkeldiefstal.<br />

www.afrekenenmetwinkeldieven.nl<br />

aangifte. Ook kosten van directe schade, zoals <strong>het</strong> vernielen<br />

van verpakkingen, zijn te verhalen op de dief. Ondernemers<br />

kunnen de schade verhalen als zij deelnemen aan<br />

de HBD-regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’. Om te laten<br />

zien dat u afrekent met winkeldieven, kunt u gratis posters<br />

en stickers voor de winkel downloaden via<br />

■ www.afrekenenmetwinkeldieven.nl<br />

WerkeninWonen 5


6<br />

Kort nieuws<br />

Nieuwe­tiltraining<br />

‘Til met verstand’is de boodschap van Maurice Duivenvoorde,<br />

bedrijfsfysiotherapeut bij Working Well. Hij geeft de nieuwe<br />

tiltraining die is gericht op bezorgers, logistiek medewerkers,<br />

monteurs, stoffeerders en parketleggers. ‘Naast theorie en<br />

bewustwording van de gevaren van verkeerd en te zwaar<br />

tillen, zoek ik met de deelnemers naar praktische en haalbare<br />

oplossingen voor knelpunten in <strong>het</strong> werk.’<br />

Waardevol<br />

De tiltraining is een nieuwe training die wordt aangeboden<br />

door de arbocommissie wonen. Want wie bezorgt en<br />

installeert, wie in de logistiek de goederenstroom verzorgt en<br />

wie op de vloer werkt, moet weten welke factoren belastend<br />

zijn en lichamelijke klachten kunnen veroorzaken. ‘Dat wordt<br />

bij ons in <strong>het</strong> bedrijf ook verteld’, reageert Randy van<br />

Kampen, chauffeur/meubelmonteur bij Bedding Company.<br />

‘Toch is zo’n training bijzonder waardevol. De trainer gaf veel<br />

voorbeelden van te hoge fysieke belasting en de ergonomische<br />

oplossingen die er zijn. Vervolgens hebben we met<br />

hem praktijksituaties in ons bedrijf doorgenomen en gezien<br />

hoe je <strong>het</strong> tillen kunt vergemakkelijken met de juiste<br />

hulpmiddelen. We leerden als gouden regel om na elke<br />

fysieke inspanning enkele seconden rust te nemen: een<br />

micropauze waarin de spieren zich kunnen herstellen. Het<br />

was een geslaagde training.’<br />

Geen­foute­gewoontes<br />

Ronnie van Geels, teamleider in een distributiecentrum van<br />

Leen Bakker, dacht in eerste instantie: ‘Iedereen weet toch hoe<br />

je goed tilt? Maar de trainer, liet al snel zien dat er foute<br />

gewoontes in <strong>het</strong> omgaan met zware goederen groeien. Hij<br />

weet de problemen uitstekend in woord en beeld over te<br />

brengen. Hij enthousiasmeerde ons om naar oplossingen voor<br />

zwaar tillen te zoeken. Hoe pick je een order, welke artikelen<br />

pak je <strong>het</strong> eerst? Hoe ga je om met de zware emballage, waar<br />

zitten de knelpunten in de inkomende en uitgaande goederenstroom<br />

en waarop moet je letten tijdens <strong>het</strong> transport?<br />

Vaak speelt de belasting van de rug een rol. Mensen ontwikkelen<br />

een eigen stijl in tillen, maar dat hoeft niet de beste<br />

methode te zijn om je lichaam te ontzien. Ik let er nu als<br />

teamleider elke dag op dat iedereen zich houdt aan wat men<br />

in de training heeft geleerd.’<br />

Aanmelden<br />

De tiltraining wordt in-company georganiseerd voor circa tien<br />

deelnemers. De training kan gezien worden als onderdeel van<br />

een plan van aanpak van de RI&E. De eerste 25 bedrijven die<br />

zich aanmelden kunnen de training gratis volgen.<br />

Aanmelden kan bij Working Well, Maurice Duivenvoorde,<br />

telefoon 06 48150730.<br />

■ www.werkeninwonen.nl/tiltraining<br />

WerkeninWonen<br />

647 227<br />

Cursus kalender<br />

PROFESSIONALISERING & ARBEIDSMARKT WOONBRANCHE MEER<br />

MEER INFORMATIE: WWW.WERKENINWONEN.NL<br />

WWW.WERKENINWONEN.NL’11<br />

WWW.WERKENINWONEN.NL<br />

DATUM TRAINING PLAATS / OPLEIDER<br />

DIPLOMA<br />

E-learning<br />

JULI SEPTEMBER OKT.<br />

DIVERSEN<br />

04<br />

11<br />

12 + 19<br />

+ 03/10<br />

START<br />

19<br />

19 +<br />

03/10 +<br />

16/01/12<br />

20<br />

+ 04/10<br />

START<br />

26<br />

26<br />

+ 10/10<br />

03 + 17<br />

op<br />

aanvraag<br />

Diplomaprogramma verkoopadviseur raambekleding<br />

Het offi ciële diplomaprogramma voor<br />

verkoopadviseurs in de gordijnenbranche<br />

Diplomaprogramma verkoopadviseur slapen<br />

Het offi ciële diplomaprogramma voor slaapkamerverkopers<br />

Verkoopadviseur Keukens<br />

De digitale opleiding voor de keukenverkopers<br />

Verkoopadviseur Slapen<br />

De digitale opleiding voor slaapkamerverkopers<br />

Parket adviseur<br />

De digitale opleiding voor de parketbranche<br />

Masterclass tapijt leggen<br />

Praktisch aan de slag met verlijmen en tapijt<br />

spannen<br />

Masterclass tapijt leggen<br />

Praktisch aan de slag met verlijmen en tapijt<br />

spannen<br />

Kleur<br />

Voor een doordacht kleuradvies<br />

Interieuradvisering (14 avonden)<br />

Creatief en praktisch interieuradvies geven<br />

Keukenverkoper gevorderd verkooptraining<br />

Breng structuur in uw verkoopgesprek<br />

Basis plattegrond tekenen<br />

Snel een advies in een plattegrond omzetten<br />

Interieuradvisering (7 dagen)<br />

Creatief en praktisch interieuradvies geven<br />

Slaaptechniek<br />

Productkennis voor verkopers van bedden en<br />

matrassen<br />

Productkennis gordijnen<br />

Voor een beter advies aan uw klant<br />

Tiltraining<br />

Tillen met verstand<br />

DE EERSTE 50 BEDRIJVEN GRATIS!<br />

wekelijks Bedrijfshulpverlening<br />

ABC, brandjes, ontruiming<br />

wekelijks VCA<br />

Voor stoffeerders in de projecten<br />

ALLE TRAININGEN ZIJN OOK IN-COMPANY MOGELIJK<br />

Meer informatie: www.lereninwonen.nl<br />

U kunt ook bellen naar 030 - 60 20 170 en mailen naar<br />

info@woonwerk.nl. Vraag ook eens naar de subsidie mogelijkheden.<br />

’11<br />

INCLUSIEF EXAMEN<br />

Duur 1 jaar<br />

MEER INFORMATIE:<br />

WWW.LERENINWONEN.NL<br />

OF 030 - 6020170<br />

INCLUSIEF EXAMEN<br />

Duur 1 jaar<br />

MEER INFORMATIE:<br />

WWW.LERENINWONEN.NL<br />

OF 030 - 6020170<br />

VIA INTERNET:<br />

WWW.LERENINWONEN.NL<br />

Volop materiaalkennis<br />

VIA INTERNET:<br />

WWW.LERENINWONEN.NL<br />

Makkelijk toegankelijk<br />

VIA INTERNET:<br />

WWW.LERENINWONEN.NL<br />

Altijd up to date<br />

DESSO WAALWIJK<br />

Estillon<br />

DESSO WAALWIJK<br />

Estillon<br />

OP LOCATIE<br />

Working Well<br />

MEER DAN 50 LOCATIES<br />

Basis en herhaling<br />

REGIONAAL<br />

Meerdere locaties<br />

NIEUW<br />

NU MET 67%<br />

SUBSIDIE<br />

HTC NIEUWEGEIN<br />

HMC Cursus en Training<br />

AMSTERDAM/ROTTERDAM/ZWOLLE<br />

HMC Cursus en Training<br />

ATAG DUIVEN<br />

TrainingsTeam<br />

AMSTERDAM<br />

HMC Cursus en Training<br />

NIEUWEGEIN<br />

HMC Cursus en Training<br />

NIEUWEGEIN<br />

HMC Cursus en Training<br />

HTC NIEUWEGEIN<br />

Gordijnadvies.nl<br />

Deze opleidingen zijn onderdeel<br />

van Leren in Wonen.<br />

Een perfecte combinatie tussen<br />

digitaal leren en contactonderwijs.<br />

ESF investeert<br />

in uw toekomst


Tapijt Patchwork Recoloured<br />

Naam: Jordy Lambooy<br />

Leeftijd: 27 jaar<br />

Functie: Projectcoördinator NL bij I.C.E. Tapijten<br />

‘Patchwork Recoloured tapijten zijn <strong>het</strong> helemaal voor mij; ze zijn hip,<br />

trendy, hebben een vintage uitstraling en worden op bijzondere wijze<br />

gemaakt. Ook veel klanten vallen ervoor. En wij bieden ze de mogelijkheid<br />

<strong>het</strong> kleed eerst thuis uit te proberen. Een extra service die mensen enorm<br />

waarderen. De tapijten bestaan uit oude stukken die worden ontkleurd,<br />

versneden en opnieuw geverfd. Daarna worden de stukken weer aan elkaar<br />

gezet. Hierdoor krijg je een patchwork effect.’<br />

Heeft u een favoriet ontwerp waarover u wilt vertellen in<br />

magazine Werken in Wonen? Laat dit ons dan weten via<br />

redactie@werkeninwonen.nl.<br />

Mijn favoriete ontwerp<br />

WerkeninWonen<br />

7


8<br />

Woonmode zomer 2011<br />

Vorm & Structuur<br />

Artistiek is <strong>het</strong><br />

codewoord!<br />

Perscentrum Wonen lanceerde dit voorjaar<br />

vier woonmodetrends ter inspiratie voor<br />

de consument. Populaire woonbladen en<br />

landelijke en regionale kranten besteedden<br />

hier veel aandacht aan. Een van de trends is<br />

Vorm & Structuur.<br />

WerkeninWonen<br />

Trendy interieurs zijn deze zomer kleurrijk. Vormen van<br />

meubelen en woonaccessoires zijn artistiek. Het gebruik van<br />

grovere structuren en vrolijke kleuraccenten is opvallend. De<br />

trendkleuren zijn rood, terra, oranje en grasgroen. Woonsfeer<br />

Vorm & Structuur komt goed tot zijn recht in huizen die<br />

afwijken van de standaard. Denk aan lofts, oude fabrieken of<br />

een omgebouwde school, kerk of atelier.<br />

Woonmodetrend­Vorm­&­Structuur­in­vijf­stappen<br />

1. Kleuren: rood, oranje, geel, groen, wit en zwart<br />

2. Materialen: RVS, kunststof, steen, beton, wol<br />

3. Must haves: kunst en opvallende accessoires, design met<br />

spijlen en slierten, tapijt met grove of opvallende structuur,<br />

bijzettafeltjes en krukjes<br />

4. Gevoel: ruimtelijk, groots, modern<br />

5. Stijl: industrieel design met kunstzinnige twist


Vorm & Structuur<br />

op de winkelvloer!<br />

•­Kies­voor­contrast<br />

Kies voor een rustige basis, meubilair met opvallende vormen<br />

en knal met kleuren! Vooral accenten in rood, geel, groen en<br />

blauw - in combinatie met een basis van wit, grijs, zwart en<br />

metallic - zetten de juiste (industriële) sfeer neer voor Vorm &<br />

Structuur.<br />

•­Verzamel<br />

Verzamel allerlei meubelstukken, accessoires en objecten met<br />

verschillende vormen, kleuren en texturen en plaats deze bij<br />

elkaar op een podium. Zorg voor contrast in kleuren, vormen<br />

en materialen voor een opvallende presentatie.<br />

•­Geef­een­kunstzinnig­randje<br />

Een grote fotoprint geeft direct een kunstzinnig randje.<br />

Opvallend designmeubilair en accessoires als een XXL vaas,<br />

grote groene geknoopte objecten, een poef in de vorm<br />

van een kruis of peer benadrukken dat <strong>het</strong> hier om design<br />

incognito gaat.<br />

•­Stapel<br />

Een stapel van verschillende meubelen en accessoires trekt de<br />

aandacht. Het woonmode P.O.S. materiaal zorgt ervoor dat de<br />

woonmodetrend nog beter herkenbaar is.<br />

Video­Workshops­Woonmode­Winkelstyling!<br />

Hoe breng je de Woonmode op de winkelvloer? Je ziet <strong>het</strong> in<br />

de vier video workshops van <strong>het</strong> Perscentrum Wonen! Stap<br />

voor stap zie je hoe je de winkelpresentatie en/of etalage<br />

omtovert in een modern Oosterse of fris landelijke ruimte,<br />

volgens de principes van de woonmodetrends. Bekijk de vier<br />

video workshops op www.perscentrumwonen.nl/detaillist.<br />

Kijk voor alle trends en (verkoop)informatie op www.woonmodetrends.nl.<br />

BEELD: MET DANK AAN CRISP EN HTC NIEUWEGEIN<br />

WerkeninWonen 9


10<br />

Bijblijven<br />

Bijblijven is leuk. Zeker als <strong>het</strong> gaat om items uit uw eigen<br />

vakgebied. Natuurlijk introduceren fabrikanten continue<br />

nieuwe producten. Op deze pagina bijzondere en mooie<br />

producten volgens de redactie.<br />

1<br />

1­Kleurmagie Met kleur geef je je huis een nieuwe look of een trendy, warm en cosy uitstraling. Kleurmagie is een goede leidraad voor iedereen die wil decoreren en<br />

spelen met kleur in <strong>het</strong> interieur. I www.terralannoo.nl 2­Whiteboard­in­huis­Tekenen op de muur van je keuken, hal of woonkamer? Met sam creative whiteboardverf<br />

maak je van je muur een traditioneel whiteboard. I www.whiteboardverf.com­3­Strawberry­Hill­Creëer een zomers gevoel met de nieuwe collectie ‘Strawberry Hill’<br />

van Rivièra Maison. Een vrolijke en kleurrijke collectie met een tropisch tintje. I www.rivieramaison.com 4­Poëziealbum­Op dit fijne behang voor hippe kamers staan<br />

vintage plaatjes uit poëziealbums en vervaagde gedichtjes. Je ziet meisjes met strikken, witte duiven en vergeet-mij-nietjes. I www.studioditte.nl 5­bObles­Het Deense<br />

bObles, bekend om de kleurrijke design kindermeubels, lanceert haar bekende dieren in natureltinten als houtlook met grijsaccenten. De organische vormen beelden<br />

een olifant, een vis, een leeuw en een walvis uit. I www.diss-id.nl 6­Blueprint­De nieuwe collectie interieurstoffen van Chivasso hebben patronen van bloesem,<br />

WerkeninWonen<br />

2<br />

3<br />

4


5<br />

6<br />

11<br />

geometrische figuren en levendige bloemen. I www.chivasso.com 7­Loungen­In de Dedon Hanging lounger kun je perfect ontspannen. Hij biedt een hangend,<br />

Inspiratie<br />

afgeschermd, verborgen heiligdom waarin je zachtjes heen en weer kunt schommelen en je op je gemak voelt. I www.horabarneveld.nl 8­Scapa­Home­Een blikvanger<br />

in de meisjeskamer; beddengoed van Scapa Home met een geometrisch bloemenmotief in rood en roze. I www.scapahome.eu 9­Bubble­De Bubble is een mooi<br />

object, heeft een hoge fun factor en kan als verlichte tafel of stoel gebruikt worden. Het ontwerp is geïnspireerd door een poef en lijkt op een XXL zitkussen, maar dan<br />

modern en multifunctioneel. I www.moree.de 10­Kussens­Deze kussenhoes van <strong>het</strong> Franse merk La Cerise Sur Le Gateau heeft vrolijke prints en kleurrijke dessins die<br />

je interieur opfleuren. De kussens zijn van 100% linnen. I www.wonenmetlef.nl 11­Garden­Gallery­De zon laten schijnen op <strong>het</strong> terras of balkon doe je met de Garden<br />

Gallery van Graham & Brown. De collectie weerbestendige canvas doeken met digitale print is er in 29 frisse en vrolijke dessins. I www.grahambrown.nl<br />

9<br />

10<br />

7<br />

8<br />

WerkeninWonen 11


Scholing op de winkelvloer<br />

Komend jaar zullen vijftig bedrijven extra uitblinken<br />

op <strong>het</strong> gebied van scholing en personeelsbeleid.<br />

Deze bedrijven krijgen in <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> project<br />

Excelleren.nu gratis advies. Magazine Werken in<br />

Wonen sprak met drie bedrijven en hun adviseurs.<br />

Richard­ten­Damme­(44),­Consultant­Learning­&­Development:­<br />

‘Elke dag zijn er kansen om je te ontwikkelen. Leren op de werkvloer is vooral<br />

een bewustzijn. Het ontbreekt bij bedrijven vooral aan visie op scholing.<br />

Opleiden staat toch vaak gelijk aan kosten. In de woningtextielbranche<br />

werken veel ouderen waarvoor leren ook niet meer hoeft. Maar in deze sector<br />

moet je juist leren, en wel van elkaar. Leren kun je niet alleen. Door ervaringen<br />

te delen of samen op zoek te gaan naar oplossingen of mogelijkheden<br />

wordt leren leuk en zorgt <strong>het</strong> voor ontwikkeling van medewerkers en betere<br />

resultaten voor de zaak. Ik zal bedrijven helpen hun weg te vinden.’<br />

Jos­Jacobs­(45),­eigenaar­van­Jacobs­Stijlvol­Wonen­in­Groesbeek:<br />

‘Wij zijn een woning- en projectstofferingbedrijf met 25 medewerkers. Het<br />

bedrijf bestaat ruim twintig jaar. De eerste jaren groeiden we met enorme<br />

sprongen. Omdat dit steeds andere omstandigheden met zich meebracht,<br />

liet ik me tweejaarlijks adviseren ‘of we er nog goed voor stonden’. De laatste<br />

jaren draaien we prima en is <strong>het</strong> advies er niet meer van gekomen. Ik ben<br />

altijd bezig om te kijken of <strong>het</strong> beter kan. Excelleren.nu komt voor mij op een<br />

perfect moment. Op <strong>het</strong> gebied van scholing lopen wij tegen zaken aan als<br />

kennis van computers of nieuwe producten. Ik denk dat ik op <strong>het</strong> gebied<br />

van personeelsbeleid vooral geholpen kan worden bij basale dingen die je<br />

consequent moet regelen zoals werkoverleg en functioneringsgesprekken.’<br />

12 WerkeninWonen<br />

Karin­Methorst­is­personeels-­en­opleidingsadviseur­bij­Stichting­<br />

Hout­en­Meubel:<br />

‘Ons kenniscentrum voor de parketbranche begeleidt ruim 3000 leerbedrijven<br />

bij <strong>het</strong> opleiden van ruim 4000 leerlingen. Opleiden gaat over medewerkers en<br />

de ontwikkeling van <strong>het</strong> bedrijf. In de parketbranche zijn veel kleine bedrijven<br />

die op dit moment niet bezig zullen zijn met opleiden, maar met de zaak<br />

draaiende houden en klanten aantrekken. Toch denk ik dat er wel vragen zijn<br />

op gebied van scholing, denk bijvoorbeeld aan internet, automatisering en<br />

social media. Het is goed bedrijven te helpen hun weg in opleidingsland te<br />

vinden.’<br />

Sjors­Jacobs­(38),­directeur­bij­Zaanbever­Houten­Vloeren­in­<br />

Beverwijk:­<br />

‘Wij zijn een houthandel in houten vloeren met vijf medewerkers. Excelleren.<br />

nu ken ik via brancheorganisatie CBW-MITEX. Ten aanzien van opleidingen<br />

hebben we geen beleid. Ik vind <strong>het</strong> wel belangrijk. De medewerkers hebben<br />

de afgelopen jaren verkooptrainingen gehad en BHV trainingen gevolgd.<br />

Voor goed personeelsbeleid moet je afspraken met elkaar kunnen maken en<br />

deze ook naleven. Hierbij is een goede structuur belangrijk. Helaas schieten<br />

de beoordelings- en functioneringsgesprekken er nog wel eens bij in. De sfeer<br />

is goed, we hebben twee keer per jaar een bedrijfsuitje. Ik ben tevreden, maar<br />

denk dat we nog efficiënter kunnen werken. Excelleren.nu kan mij en mijn<br />

mensen hierbij zeker helpen.’


Excelleren.nu­<br />

Excelleren.nu is een project van MKB-Nederland en <strong>het</strong><br />

ministerie van SZW om scholing in <strong>het</strong> bedrijf te bevorderen.<br />

Dorien Krassenberg is projectleider voor de woon-, mode-,<br />

sport- en schoenenbranche: ‘Dit project is een ontzettend<br />

goed initiatief voor onze branches. Zeker in deze tijd van de<br />

mondige, slimme consument is aandacht voor scholing op de<br />

werkvloer belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen<br />

op <strong>het</strong> gebied van ICT en internet. Die gaan zo snel dat<br />

ondernemers en medewerkers op dit front ook moeten<br />

bijblijven met kennis. Met Excelleren.nu helpen we bedrijven<br />

individueel. Maar ik verwacht dat dit advies straks ook<br />

waardevolle informatie oplevert voor alle bedrijven in onze<br />

sector!’<br />

Wat­kunt­u­als­medewerker­zelf­doen­op­<strong>het</strong>­gebied­van­scholing­en­personeelsbeleid?<br />

10 tips:<br />

1. Blijf uzelf ontwikkelen. Denk hierover na en maak een<br />

afspraak met uw leidinggevende om dit te bespreken.<br />

Ga na welke opleiding u zou willen volgen. Kijk voor<br />

opleidingen op www.lereninwonen.nl.<br />

2. Wat zou u over vijf jaar in uw werk willen doen?<br />

Wat is de eerste stap die u zet om daar te komen?<br />

3. Als u de mate waarin u leert in uw werk een cijfer mag<br />

geven: welk cijfer geeft u en waarom?<br />

4. Bedenk hoe u kunt bijdragen aan een nog betere<br />

samenwerking met collega’s en breng dit in de praktijk<br />

(bijv. vaker helpen opruimen en niet over elkaar praten).<br />

5. Zijn taken en verantwoordelijkheden soms onduidelijk?<br />

Bespreek dit met elkaar tijdens <strong>het</strong> werkoverleg.<br />

6. Benoem sterke en zwakke punten van <strong>het</strong> team waarin<br />

u werkt. Bespreek <strong>het</strong> in een werkoverleg en bedenk<br />

samen twee verbeterpunten.<br />

7. Komt bij u de kennis en ervaring van een oudere collega<br />

wel goed tot zijn recht? Ga na hoe deze ervaring nog<br />

beter te benutten is?<br />

8. Doe iets waaraan u een enorme hekel heeft, maar<br />

waarvan u weet dat uw collega’s <strong>het</strong> enorm waarderen.<br />

9. Brainstorm met een collega hoe u meer klanten in de<br />

winkel kan krijgen. Alles kan en mag! Presenteer dit<br />

samen in een werkoverleg.<br />

10. Uw houding en gedrag zijn bepalend voor uw eigen<br />

succes. Let op de vier vuistregels: wees positief, steek uw<br />

nek uit, durf te falen en geef niet op!<br />

Excelleren.nu<br />

Suzanna­Heuff­(45),­personeelsadviseur­bij­CBW-MITEX:­<br />

‘Binnen Excelleren.nu begeleid ik ondernemers bij <strong>het</strong> opzetten van<br />

professioneel personeelsbeleid. Wat mij opvalt is dat bedrijven heel blij zijn<br />

met dit project. Zij weten soms niet waar ze moeten beginnen en krijgen<br />

nu nuttige tips. Wat veel ondernemers niet weten is dat zij al met geringe<br />

middelen aan de slag kunnen. Knelpunt is vaak <strong>het</strong> gebrek aan tijd. Ik ben er<br />

van overtuigd dat medewerkers van bedrijven die deelnemen aan Excelleren<br />

nu gaan merken dat hun werkgever meer aandacht heeft voor hen. Met als<br />

gevolg; meer werkplezier en meer motivatie en kwaliteit.’<br />

Daan­Lunter­(37),­eigenaar­warenhuis­HEMA,­drogisterijen,speciaalzaak­in­<strong>het</strong>­noorden­van­<strong>het</strong>­land:<br />

‘Goed werkgeverschap heb ik hoog in <strong>het</strong> vaandel. Met zestig medewerkers<br />

moet dat ook wel. Goed personeelsbeleid en ontwikkeling via opleidingen<br />

zijn voor ons belangrijk. Daarnaast streef ik naar een heldere, plezierige en<br />

goed gestructureerde bedrijfsvoering. Deelname aan Excelleren.nu zie ik als<br />

optimalisatie van <strong>het</strong> personeelsbeleid. Het is belangrijk dat medewerkers<br />

en leidinggevenden weten wat ze aan elkaar hebben. Daarnaast moet<br />

personeelsbeleid - met werkbesprekingen, functioneringsgesprekken en<br />

uitdaging en ontplooiing voor medewerkers - een goed onderdeel zijn van de<br />

totale bedrijfsvoering. Scholing gaat nu vaak ad hoc. Ik vind <strong>het</strong> belangrijk<br />

een heldere strategie te bepalen met meerjarenplan.’<br />

WerkeninWonen<br />

13


14<br />

Bijna met pensioen…<br />

Vlak voordat u met pensioen gaat, heeft u de mogelijkheid om uw<br />

pensioen aan te passen aan uw wensen van dat moment. Wilt u<br />

eerder stoppen of langer doorwerken? Misschien wilt u een deel<br />

van uw pensioen aan uw partner overdragen. We zetten de<br />

mogelijkheden op een rij:<br />

Meer pensioen voor uzelf…<br />

Heeft u geen partner of heeft uw partner zelf een pensi oen? Dan kunt u<br />

uw partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.<br />

Uw partner moet hier schriftelijk toestemming voor geven.<br />

… of juist meer pensioen<br />

voor uw partner<br />

Andersom kan ook. U kunt een deel van <strong>het</strong> ouderdoms pensioen<br />

uitruilen voor een hoger partnerpensioen. Hier is wel een grens aan.<br />

WerkeninWonen<br />

U kunt <strong>het</strong> partnerpensioen verhogen tot maximaal 70 procent van<br />

<strong>het</strong> ouderdomspensioen.<br />

Eerder stoppen met werken<br />

Bent u geboren vóór 1950? Dan kunt u gebruikmaken van <strong>het</strong><br />

prepensioen. Ook dit prepensioen kunt u uitruilen. U kunt al vanaf<br />

55 jaar met prepensioen. Als u doorwerkt, kunt u <strong>het</strong> prepensioen<br />

gebruiken voor een hogere pensioenuitkering. U kunt ook een deel<br />

van uw ouderdomspensioen omzet ten naar een hoger prepensioen.<br />

Uw pensioenuitkering na uw 65ste wordt dan wel lager. Standaard<br />

gaat u op uw 62ste met prepensioen, maar eerder of later kan ook.<br />

Bent u geboren in of na 1950? Dan is prepensioen voor u niet mogelijk.<br />

Toch kunt u nog steeds eerder stoppen met werken. Uw pensioen wordt<br />

dan wel lager. Dit komt omdat uw pensioenopbouw stopt en omdat u<br />

eerder gebruikmaakt van uw opgebouwde pensioengeld.


Variëren in hoogte pensioenuitkering<br />

U kunt er ook voor kiezen om te variëren met de hoogte van uw<br />

pensioenuitkering. U begint dan met een hogere uitkering en ontvangt<br />

dan later een lagere uitkering. Deze keuze maakt u eenmalig.<br />

Let op: heeft u eenmaal een van de genoemde<br />

keuzes gemaakt, dan kunt u dit na uw<br />

pensionering niet meer terugdraaien.<br />

Pensioenplanner<br />

Bouwt u pensioen op bij pensioenfonds Wonen en wilt u zelf uw<br />

mogelijkheden berekenen? Dat kan met de pensioenplanner. Deze<br />

vindt u op www.pensioenwonen.nl. Ga naar ‘mijn pensioenuitkering’ en<br />

voer uw gebruikers naam en wachtwoord in. Bent u niet (meer) in <strong>het</strong><br />

bezit van uw gebruikersnaam en wachtwoord? Neem dan contact op<br />

met <strong>het</strong> Klant Contact Center via (030) 245 39 22.<br />

Ook<br />

wanneer u<br />

met<br />

andere<br />

dingen bezig<br />

bent,<br />

zijn wij<br />

bezig met<br />

uw pensioen.<br />

Hoe vraagt u pensioen aan?<br />

Bent u geboren vóór 1950? U ontvangt ongeveer zes maanden vóór uw<br />

62ste een aanvraagformulier voor <strong>het</strong> prepensioen. Als u geboren bent<br />

in of na 1950, ontvangt u ongeveer zes maanden vóór uw 65ste een<br />

aanvraagformulier voor <strong>het</strong> pensioen. Wilt u eerder met (pre)pensioen?<br />

Neem dan uiterlijk zes maanden voordat u wilt stoppen met werken<br />

contact op met <strong>het</strong> Klant Contact Center.<br />

Wilt u meer weten? Kijk dan op<br />

de website www.pensioenwonen.nl<br />

WerkeninWonen 15


16<br />

MBO-studentendag<br />

Afgestudeerd als<br />

interieuradviseur.<br />

En nu?<br />

Doe­ervaring­op­en­ontwikkel­je­talent.­Verkoop­jezelf.­Geef­nooitgratis­stylingadvies.­Tijdens­de­MBO-studentendag­op­maandag­4­april­in­<strong>het</strong>­Home­Trade­Center­kregen­toekomstige­interieuradviseurs­alle­in’s­en­out’s­en­do’s­en­dont’s­te­horen­over­werken­inde­woonbranche.­In­totaal­bezochten­150­studenten­van­10­ROC’sdeze­bijeenkomst.<br />

Studeren­of­werken<br />

Wat ga je doen na <strong>het</strong> behalen van je diploma? Rob Noteboom, adviseur<br />

bij WoonWerk vertelt over de mogelijkheden: ‘Je kunt natuurlijk<br />

verder studeren. Relevante opleidingen zijn te volgen aan diverse<br />

kunstacademies zoals Willem de Kooning Academie in Rotterdam,<br />

Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, Hogeschool voor de Kunsten<br />

in Utrecht, Artez in Zwolle of Fontys Lifestyle & design in Tilburg. Wil<br />

je direct aan <strong>het</strong> werk? Het is niet makkelijk om een passende baan<br />

te vinden. Werkgevers zoeken iemand met ervaring, maar dat heb je<br />

(nog) niet. Mijn advies is: begin ergens. Doe ervaring op en ontwikkel<br />

je talent.’ Gelukkig zijn er veel mogelijkheden binnen de woonbranche.<br />

Rob: ‘Er is voor jullie allemaal een baan, als jullie je vizier maar breed<br />

houden.’ Op de website www.vacaturesinwonen.nl vind je vacatures en<br />

sollicitatietips. Presenteer jezelf met een cv. Stuur open sollicitaties en<br />

ga bij werkgevers langs. Wees enthousiast!<br />

Interieuradviseur­in­de­praktijk<br />

Enthousiasme zorgde ervoor dat Ilse Freriks een baan kreeg bij Wagenmans<br />

Wonen. ‘Ik ben er gewoon naartoe gefietst om kennis te maken.<br />

Nu, zes jaar later, werk ik er nog steeds. Na mijn stageperiode kon ik<br />

parttime blijven werken en een deeltijd studie volgen aan de stylistenacademie<br />

Artemis. Sinds kort heb ik mijn eigen stylingbureau Studio-<br />

20tien en werk ik twee dagen in de week bij Wagenmans. Mijn tips aan<br />

alle toekomstige interieuradviseurs: ‘Geef nooit gratis stylingadvies!<br />

Voor niets gaat de zon op. Een huis is om in te leven. Maak er geen<br />

WerkeninWonen<br />

showroom van. Zorg voor een verrassingselement, iets waarvan de<br />

klant denkt; wow! Sta open voor kritiek en streef altijd naar verbetering.’<br />

Stylist<br />

Styling is een onderdeel van <strong>het</strong> beroep interieuradviseur, maar je kunt<br />

ook onafhankelijk interieurstylist worden. Dan geef je totaaladvies aan<br />

particulieren of bedrijven over onder andere meubelindeling, meubels,<br />

kleur en trends, zoals Ilse doet met haar Studio20tien. ‘Eisen zijn<br />

onafhankelijkheid (je bent niet gebonden aan één merk of winkel)<br />

en creativiteit. Crisp professionaliseert <strong>het</strong> beroep en is bezig een<br />

keurmerk te lanceren die <strong>het</strong> niveau van de interieurstylist bewaakt. Als<br />

laatstejaarsstudent kun je tegen een gereduceerd tarief lid worden. Wij<br />

organiseren veel interessante activiteiten waar je goede contacten op<br />

kunt doen’, vertelt styliste en bestuurslid Jelena Wurth.<br />

Eigen­zaak<br />

Je kunt natuurlijk ook je eigen zaak openen. Een goed onderbouwd<br />

ondernemingsplan is dan wel een vereiste. Het is nog steeds crisis en<br />

de banken lenen niet zomaar geld. Stop je hart en ziel in <strong>het</strong> plan en ga<br />

ermee naar een deskundige, is de tip van Jan van den Berg. Hij is relatiemanager<br />

bij CBW-MITEX, de brancheorganisatie voor ondernemers<br />

in wonen, mode, schoenen en sport. En als je een bestaand bedrijf<br />

kunt overnemen kan dat ook interessant zijn. De kans dat een bestaand<br />

bedrijf overleeft, is vaak groter dan zelf iets nieuws opstarten. ‘Welke<br />

eigenschappen heeft een ondernemer nodig?’, vraagt een student. Jan:<br />

‘Inzicht, toekomstvisie en vooral doorzettingsvermogen. Het eerste jaar<br />

is een duur leerjaar. Je hebt nog geen ervaring en je maakt fouten die<br />

je geld kosten. Maar die fouten maak je nooit meer.’<br />

Inspiratie<br />

‘Waar halen jullie inspiratie vandaan?’, vraagt een studente uit de zaal.<br />

‘Waar niet!’, roept een student. ‘Goed antwoord!’ Lees tijdschriften,


logs, kranten, bezoek beurzen en woonwinkels, maar laat je ook<br />

inspireren door architectuur, mode, reizen, vroeger en alledaagsheid.<br />

Styliste Marie-Gon geeft tips op <strong>het</strong> gebied van productpresentatie:<br />

denk aan de kracht van herhaling, tape is hot, verras de klant met<br />

kijkgaten, gebruik touw, garen, piepschuim en maak <strong>het</strong> interactief. Wat<br />

zijn de trends? ‘De kleuren geel, rood en blauw in combinatie met grijs<br />

of chocoladebruin, macramé XL, geometrische vormen, veelkleurigheid<br />

en families.’ Aan <strong>het</strong> einde van de dag mogen de studenten alle<br />

opgedane tips en trucs toepassen tijdens de workshop ‘So you think<br />

you can decorate?’.<br />

De MBO-studentendag is een activiteit van WoonWerk,<br />

CBW-MITEX en <strong>het</strong> Home Trade Center. I www.werkeninwonen.nl<br />

Jane­Sinay,­student­medewerker­design­<br />

‘Ik vond de workshop <strong>het</strong> leukste onderdeel. Het verhaal van Jelena<br />

Wurth was boeiend omdat zij iemand is uit de praktijk met vak kennis.<br />

Ik had ook nog nooit van Crisp gehoord. Ook leuk om hier in <strong>het</strong><br />

Home Trade Center te zijn. Ik wil styliste worden, maar ga eerst<br />

doorstuderen aan de Kunstacademie.’<br />

Ton­Anbeek,­CEO­bij­Beter­Bed<br />

‘Retteketet naar Beter Bed! Wie kent deze slogan niet? Als je een<br />

product wilt verkopen, is goede marketing belangrijk. Waar sta<br />

je voor? Hoe bereik je jouw klanten? Maar voordat je zelf een<br />

winkel opent, is mijn advies om eerst bij een bestaand bedrijf<br />

ervaring op te doen. Leer met passie een product te verkopen,<br />

<strong>het</strong> maakt niet uit wat voor product. Voordat ik CEO werd bij Beter<br />

Bed, heb ik jaren gewerkt voor Unilever. Ik verkoop een potje<br />

pindakaas met evenveel overtuiging als een matras. Leer ook<br />

jezelf te verkopen. De klant moet jou een order gunnen. Dat doe<br />

je door vertrouwen te wekken, transparante informatie te geven,<br />

alert te zijn op koopsignalen en een goede behoefteanalyse te<br />

maken. Luister goed, gebruik humor. Ontwikkel je eigen stijl.’<br />

Maarten­Jongkind,­student­interieurdesign­<br />

‘Wat een informatieve dag! Ik vond <strong>het</strong> verhaal van Crisp interessant.<br />

Ik heb altijd al gevonden dat er een keurmerk moet komen voor<br />

stylisten. Straks wil ik als manager aan de slag bij een softfranchiseonderneming.<br />

En na vandaag weet ik dat ik mijn ondernemingsplan<br />

laat nakijken door een deskundige!’<br />

WerkeninWonen 17


26 t /m 30. 8. 2011<br />

Time for business –<br />

time for trends<br />

Maak een sterke doorstart: Op de belang-<br />

rijkste internationale najaarsbeurs voor<br />

consumentengoederen rond <strong>het</strong> thema<br />

Wonen & Verrassen.<br />

Grijp uw kans voor <strong>het</strong> najaars-, winter- en<br />

kerstseizoen en wees er op tijd bij wanneer<br />

de nouveautés en trends voor <strong>het</strong> komende<br />

voorjaar worden gepresenteerd.<br />

Ga voor meer informatie en tickets naar:<br />

www.tendence.messefrankfurt.com<br />

info@netherlands.messefrankfurt.com<br />

Tel. + 31 (0) 70 262 90 71<br />

18 WerkeninWonen<br />

1000-21-1000-2229 Werken in wonen juni2011<br />

Kleur: fc<br />

54635-015 • Messe FFM • Allgemein • werken in wonen • 97,5x265 mm/A • ISO-39 CMYK • CD-ROM • jh: 13.05.2011 DU: 16.05.2011 Niederlande<br />

Manager<br />

met visie<br />

Blijf groeien<br />

1000-21-1000-1829 Werken in Wonen juni 2011<br />

www.novacollege.nl<br />

Kleur: fc<br />

1_4_StSp_fc_A.indd 1 20-05-11 13:08<br />

Elma Multimedia B.V.<br />

Postbus 18<br />

1720 AA Broek op Langedijk<br />

Adverteren?<br />

bel met Elma Multimedia<br />

0226 33 16 00<br />

Telefoon: +31 226 33 16 00<br />

Fax: +31 226 33 16 01<br />

E-mail: info@elma.nl<br />

Internet: www.elma.nl<br />

1000-21-1000-1413 Werken in Wonen Juni 2011 Kleur: fc<br />

ConnectingBusiness


‘Luister<br />

naar de klant’<br />

Als­kind­veranderde­Vivian­Verkooij-Puype­al­een­paar­keer­per­jaar<strong>het</strong>­interieur­van­haar­kamer.­Vivian­heeft­nu­haar­eigen­bedrijf­en­heelwat­ervaring­in­de­branche.­‘De­uitdaging­voor­mij­is­en­<strong>blijft</strong>­creatieveoplossingen­bedenken­voor­<strong>het</strong>­interieur.’<br />

‘Het is geweldig om achter je product te<br />

staan en mensen blij te maken met je advies.<br />

Van mijn tweede baan als junior inkoper<br />

bij een bedrijf in etalagematerialen, werd ik<br />

doodongelukkig. Verkopen, stylen en advies<br />

zijn mijn ding. Bij mijn eerste werkgever, World<br />

Furniture in Haarlem, begon ik echt onderaan.<br />

Kasten poetsen, banken sjouwen, meehelpen<br />

de showroom te restylen. Toen ben ik een<br />

avondcursus styling bij Artemis gaan doen en<br />

nam ik ook de verkoop, planning en inkoop<br />

voor mijn rekening.’<br />

Gezellige­woonkamer<br />

‘Na de misstap solliciteerde ik als junior<br />

inkoper bij Sunny Home, maar er was geen<br />

klik. Eigenaren Louis en Barbara van Praag<br />

kijken niet alleen naar de cv, maar ook naar de<br />

persoon. Ik was er toen nog niet klaar voor. Na<br />

wat baantjes ‘tussendoor’was ik dat wel en <strong>het</strong><br />

klikte! Sunny Home verkoopt totaalinterieurs<br />

en is gevestigd in Amsterdam-Zuid. Het leek<br />

eerder een gezellige woonkamer dan een<br />

interieurwinkel. Vaste klanten kwamen koffie<br />

drinken en op zaterdag een gebakje eten.<br />

Wat ik hier geleerd heb, is geen trends op<br />

te dringen, maar te luisteren naar de klant<br />

die vaak wel weet wat hij wil, maar de juiste<br />

samenstelling niet kan maken.’<br />

Kleurrijk­design<br />

Vivian startte bij Sunny Home als verkoper<br />

en adviseur. ‘Dat leek me niet moeilijk, ik had<br />

immers ervaring. Maar <strong>het</strong> viel tegen. Alleen al<br />

de stoffenkamer was een leerschool op zich.<br />

Sunny Home opereert in <strong>het</strong> hoge segment<br />

met uitgangspunt kleurrijk, warm design met<br />

de mooiste stoffen en behang. Er kwamen<br />

regelmatig BN’ers of klanten die beter op de<br />

hoogte waren van de producten dan ik. Maar<br />

de eigenaar nam mij bij de hand en leerde mij<br />

veel over <strong>het</strong> moderne interieur.’<br />

Tekenprogramma<br />

Ondertussen starrte Vivian met een<br />

avondcursus Interieuradviseur aan <strong>het</strong><br />

Hout- en Meubileringscollege zodat ze zelf<br />

advies kon geven. ‘Tijdens de cursus kreeg ik<br />

ook inzicht in 3D tekenen. Dit sloot perfect<br />

aan bij de Italiaanse kasten Inquino die Sunny<br />

Home verkoopt. Ik werkte ook met een<br />

tekenprogramma. Geweldig, want je kunt<br />

klanten precies laten zien hoe <strong>het</strong> ontwerp<br />

wordt, inclusief materiaal en kosten. De klant<br />

komt dan niet voor verrassingen te staan. Ik<br />

vind <strong>het</strong> zelf ook erg leuk om <strong>het</strong> resultaat<br />

vooraf te kunnen presenteren.’<br />

Allrounder<br />

In 2008 nam Vivian een grote stap door haar<br />

eigen interieurontwerpbureau Plus-value<br />

Wonen te starten. ‘Om feeling met badkamers<br />

te krijgen, ging ik toen een dag in de week<br />

aan de slag bij Tegelhandel Kol. Een eigen<br />

zaak is ontzettend spannend, maar ik had een<br />

geweldige leerschool bij mijn oud-werkgevers.<br />

Ik werk nog regelmatig met Sunny Home.<br />

We vullen elkaar perfect aan; ik ontwerp<br />

badkamers, keukens, woon- en kinderkamers<br />

en geef binnenhuisadvies. Voor kasten op maat<br />

schakel ik hen in. Door mijn jaren bij Sunny<br />

Home en Kol ben ik een allrounder geworden.<br />

Ik heb nog steeds een voorliefde voor kleur,<br />

stoffen en behang waarmee <strong>het</strong> voor mij<br />

allemaal begon.’<br />

WerkenInWonen<br />

Goed in je vak<br />

19


20<br />

Leren in Wonen<br />

In de pas verbouwde TMC-winkel in Kruiningen: (v.l.n.r.) Tonnie Bliek,<br />

verkoopmedewerkster Monique Steketee en Anton Brouwer<br />

TMC’ers gediplomeerd<br />

‘Van inzet naar omzet’<br />

Twintig­verkoopmedewerkers­van­TMC­<br />

Woonwinkels­ontvingen­in­mei­eenbranche-erkend­vakdiploma.­Zij­rondden­een­commerciële­opleiding­van­eenuniek­scholingstraject­af.­<br />

Bij <strong>het</strong> scholingstraject, opgezet door<br />

Anton Brouwer van Salesopleidingen.nl,<br />

werkte TMC samen met ROC Brabant.<br />

Er waren maatwerktrainingen voor TMC<br />

op niveau 2, geheel volgens de richtlijnen<br />

van <strong>het</strong> beroepsonderwijs. Het is belangrijk<br />

dat de theoretische basis op niveau 2 in<br />

orde is.<br />

TMC heeft zes vestigingen in Zeeland en<br />

West-Brabant. Tonnie Bliek is er controller en<br />

personeelsfunctionaris. Hij stemde <strong>het</strong> scholingstraject<br />

af met WoonWerk. Bliek: ‘Kwaliteit<br />

is onze basis. Daar horen goed opgeleide<br />

medewerkers bij. Aan <strong>het</strong> opleidingstraject<br />

hebben we e-learning van <strong>het</strong> Leren in Wonen<br />

toegevoegd. Het is toch iets wat je zelf<br />

WerkeninWonen<br />

in je eigen tijd moet oppakken. Maar er staat<br />

een branche-erkend diploma tegenover, dat<br />

is mensen zeker wat waard. We hebben de<br />

mensen gevraagd om er onderling over te<br />

praten, ook over de proefexamens. Hierdoor<br />

is e-learning meer gaan leven. De meerderheid<br />

heeft inmiddels <strong>het</strong> digitale theorieexamen<br />

gehaald. Het praktijkexamen is in de<br />

eigen winkel afgelegd.’<br />

Accent­op­vaardigheden­en­gedrag<br />

Anton Brouwer verzorgde de in-company<br />

training. Zijn motto is ‘Van inzet naar omzet.’<br />

Anton: ‘Het gaat om vaardigheden en gedrag<br />

met <strong>het</strong> hoofdaccent op de interactie<br />

tussen de medewerker en de klant. Wij<br />

werken langere tijd aan <strong>het</strong> gedrag van een<br />

medewerker in de winkel. In de trainingen<br />

doen we veel rollenspellen, ook met camera<br />

erbij. Dit vinden veel mensen spannend,<br />

maar regelmatig zien we dat mensen die de<br />

camera eerst eng vonden, er juist door gaan<br />

uitblinken.’<br />

Winnaar­woonspel­lereninwonen.nl<br />

Bart Oosterwijk van Spectrum in<br />

Dronten won in februari en maart <strong>het</strong><br />

woonspel van www.lereninwonen.nl.<br />

Hij won een Podiumkaart en een<br />

keukenset van Royal VKB. Bart speelde<br />

<strong>het</strong> spel vaak en behaalde in februari<br />

de hoogste score: 226 punten. Bij Spectrum<br />

werken twaalf vakmensen. Naast<br />

parket verkoop Spectrum marmoleum,<br />

vinyl en raambekleding. Volgens Bart<br />

kun je tegenwoordig niet zomaar als<br />

parketlegger aan de slag, maar moet je<br />

door ervaring groeien of een specialistische<br />

parketopleiding volgen. Meer<br />

informatie over parketopleidingen:<br />

www.werkeninwonen.nl/parketopleiding.<br />

Ook­meedoen­met­<strong>het</strong>­woonspel?­­<br />

Je leert er veel mee over producten<br />

uit de branche en maakt kans op mooie<br />

prijzen. Speel <strong>het</strong> woonspel via<br />

www.werkeninwonen.nl/woonspel<br />

Meer informatie over de diplomatrajecten<br />

in de woonbranche is te lezen<br />

op www.lereninwonen.nl. U kunt ook<br />

contact opnemen met Geert Meijerink<br />

van WoonWerk, telefoon 030 6020170<br />

of g.meijerink@woonwerk.nl.


Viscose<br />

Viscose,­ook­wel­rayon­genoemd,­is­een­stof­die­wordt­gemaakt­uitchemisch­bewerkte­cellulose.­Cellulose­is­een­stof­die­door­nagenoegalle­planten­aangemaakt­wordt.­De­stof­vertoont­normaal­gesprokeneen­hoge­kunstmatige­glans­die­hard­en­metaalachtig­overkomt.­Deglans­kan­aangepast­worden­van­matig­tot­diep­mat.<br />

Productie­van­viscose<br />

De verkregen cellulose wordt tijdens een scheikundig<br />

proces opgelost tot een stroperige oplossing,<br />

die (vloeibare) viscose wordt genoemd.<br />

De viscose-oplossing die is ontstaan, wordt<br />

verhit en door een smalle spleet geperst om<br />

cellofaan te maken, of door een spinneret om<br />

rayongaren te spinnen. Hierbij wordt door middel<br />

van een zuur de cellulosestructuur weer<br />

hersteld. Bij dit productieproces worden de<br />

basiseigenschappen van cellulose niet gewijzigd<br />

en heeft de bewerkte viscose dus dezelfde<br />

eigenschappen als de natuurlijke grondstof.<br />

Toch noemen we viscose een halfsynt<strong>het</strong>ische<br />

grondstof, vanwege de chemische bewerking<br />

die de cellulose heeft ondergaan.<br />

Toepassing<br />

Viscose is ten opzichte van andere vezelsoorten<br />

goedkoper en wordt om die reden vaak<br />

toegepast in de gordijnenindustrie. Viscose<br />

wordt vaak gemengd met katoen, waardoor de<br />

stof soepeler valt. Viscose heeft een erg mooie<br />

glans en wordt daardoor vaak gebruikt als dessineringsgaren.<br />

Eigenschappen<br />

Maatvastheid:­Viscose kan onder invloed van<br />

vocht uitzetten of krimpen. Viscose en maatwerk<br />

zijn om die reden uitgesloten.<br />

Vochtopnemend­vermogen:­Viscose neemt<br />

snel en gemakkelijk vocht op.<br />

Brandbaarheid:­Viscose is zeer brandbaar.<br />

Isolerend­vermogen:­Viscose geleidt warmte<br />

goed en is dus een slechte isolator.<br />

Zon-­en­lichtbestendigheid:­Viscose is<br />

gevoelig voor zonlicht en vergaat op den duur.<br />

Het is minder gevoelig dan zijde, maar gevoeliger<br />

dan katoen. Niet-gematteerde viscose is<br />

vrij goed bestand tegen zonlicht. Gematteerde<br />

viscose, waarbij een matteringsmiddel in <strong>het</strong><br />

spinbad is toegevoegd om de viscose minder<br />

te laten glanzen, is gevoelig voor zonlicht.<br />

Elasticiteit­en­kreukherstellend­vermogen:<br />

Elasticiteit en kreukherstellend<br />

vermogen zijn gering. Dit betekent in de<br />

praktijk dat deze gordijnen nooit als een pakket<br />

weggelegd kunnen worden, maar altijd netjes<br />

over een hanger. Kreuken zijn namelijk moeilijk<br />

te verwijderen.<br />

Vuilwerend­en­vuilverbergend:­Viscose<br />

heeft een open vezel en kan daardoor makkelijk<br />

vuil vasthouden.<br />

Hittebestendigheid:­Viscose is goed bestand<br />

tegen hoge wastemperaturen, maar door de<br />

fijnheid van de vezel minder goed bestand<br />

tegen hoge strijktemperaturen.<br />

Onderhoud<br />

­Viscose wordt onder invloed van vocht een<br />

zwak materiaal. Wees dus voorzichtig in de<br />

wasmachine. Het slaan van de stof tegen de<br />

wand of <strong>het</strong> vallen in <strong>het</strong> water kan de stof<br />

beschadigen. Bij <strong>het</strong> verwerken van de stof<br />

kan deze ook kepen bij te veel spanning op de<br />

naden of bij naden te dicht op de kant. Viscose<br />

kan niet tegen hoge strijktemperaturen en<br />

mag niet gestoomd worden.<br />

­­Woonencyclopedie<br />

De website www.lereninwonen.nl<br />

is dé plek voor informatie over<br />

opleidingen, trainingen en cursussen<br />

in de woonbranche. De digitale<br />

woonencyclopedie is onderdeel van<br />

de e-learningmodule van Leren in<br />

Wonen. De encyclopedie geeft<br />

achtergrondinformatie over alle<br />

producten in de woonbranche.<br />

Op deze pagina lichten we één<br />

onderwerp uit. Dit keer: viscose<br />

Diploma­halen?<br />

Op www.lereninwonen.nl staat<br />

informatie over <strong>het</strong> diplomatraject<br />

dat bestaat uit een theorie- en een<br />

praktijkgedeelte. Het traject wordt<br />

afgesloten met een praktijkexamen<br />

en bij een goede afsluiting beloond<br />

met een branche-erkend diploma.<br />

Er zijn diplomatrajecten voor<br />

verkopers in parket, keukens,<br />

meubelen, raambekleding, slapen,<br />

zachte- en elastische vloeren en<br />

interieuradviseurs.<br />

WerkeninWonen<br />

woonencyclopedie<br />

21


22 WerkeninWonen<br />

‘STOFFEREN BLIJFT<br />

HANDWERK’<br />

Bent u ook een ambacht topper, laat <strong>het</strong> ons dan weten via redactie@werkeninwonen.nl


Vader Ben­(70)­en zoon­Twan­(40)­Westendorp<br />

werken als woningstoffeerder -meubelbezorger bij<br />

Wagenmans Wonen in Lemelerveld. Rolde Westendorp<br />

senior vijftig jaar geleden toevallig in <strong>het</strong> vak, zoon<br />

Twan koos vijftien jaar geleden bewust voor <strong>het</strong> beroep.<br />

Vader Ben ging onlangs met pensioen.<br />

Dankbaar Raamdecoratie en zonwering opmeten en -hangen, tapijt<br />

leggen, trappen stofferen, meubels bezorgen en in elkaar zetten. De<br />

functie van woningstoffeerder-meubelbezorger is heel divers. Twan: ‘Het<br />

is zo’n afwisselend vak dat geen dag <strong>het</strong>zelfde is. En wij gaan pas weg<br />

als <strong>het</strong> huis is ‘aangekleed’. Eerst is er niks en als ik vertrek is de woning<br />

gestoffeerd. En als <strong>het</strong> dan mooi is en de klant is tevreden is, geeft dit<br />

veel voldoening.’<br />

‘ We gaan pas weg als <strong>het</strong><br />

huis is aangekleed’<br />

Kamerbreed Ben rolde vijftig jaar geleden als vanzelf in <strong>het</strong> vak. Een opleiding<br />

tot woningstoffeerder was er niet. Hij leerde de fijne kneepjes bij<br />

Wagenmans en tijdens avondcursussen. Ben: ‘Aan de ene kant is er veel<br />

veranderd, met name op <strong>het</strong> gebied van producten. Aan de andere kant<br />

<strong>blijft</strong> <strong>het</strong> vak <strong>het</strong>zelfde; <strong>het</strong> <strong>blijft</strong> namelijk veel <strong>handwerk</strong>. We werkten<br />

vroeger veel met kokosmatten of balatum, de voorloper van Linoleum.<br />

En sisal, dat naaide ik op de zaak aan elkaar tot kamerbreed tapijt. Zachte<br />

vloerbedekking was in die jaren iets voor mensen met meer geld. Op<br />

een gegeven moment kwamen de Heuga tapijttegels op de markt en<br />

Tredford tapijt. Deze producten verkopen we nu ook nog.’<br />

Kniestukken Op <strong>het</strong> gebied van veiligheid en arbo is er veel veranderd.<br />

Twan gaat - net als zijn vader destijds - iedere dag op pad met zijn<br />

Ambacht<br />

gereedschapskist. In die van Ben vond je vroeger bijvoorbeeld geen<br />

pneumatische boor. Twan: ‘Dit is een geweldig apparaat waar je nauwelijks<br />

kracht bij hoeft te zetten. Gordijnroedes in een betonnen plafond<br />

monteren, gaat nu een stuk makkelijker. En we hebben nu kniestukken in<br />

de werkbroek. Dat scheelt versleten knieën!’<br />

Opleiding Twan ging als jongetje met zijn vader mee tijdens schoolvakanties.<br />

Klusjes doen bij Wagenmans of mee naar de klant. Twan: ‘Toen ik<br />

van de middelbare school kwam, bestond er geen opleiding tot woninginrichter.<br />

Wilde je gaan stofferen, dan deed je een bouwopleiding. In mijn<br />

geval koos ik de richting Timmeren. Na mijn opleiding werkte ik eerst een<br />

tijdje bij een andere woninginrichter en daarna vier dagen per week bij<br />

Wagenmans. Naast de vier dagen werk, ging ik een dag naar school. Daar<br />

kreeg ik les in materialen en kleuren. Een prima combinatie.’<br />

Trends Vader en zoon volgen trends op de voet. Ben: ‘Dat moet ook wel<br />

want fabrikanten brengen regelmatig noviteiten op de markt. Het kan<br />

natuurlijk niet zo zijn dat je bij de klant thuis denkt “Wat is dit?”Gelukkig<br />

bieden veel leveranciers producttrainingen. Daar maken we vaak gebruik<br />

van. Helemaal hip op dit moment zijn pvc vloeren, een vloer van kunststof,<br />

maar met de uitstraling van hout of tegels. Belangrijkste eis bij pvc<br />

is dat de ondervloer superstrak is. Gelukkig hebben we een cursus egaliseren<br />

gevolgd, dus dat is geen probleem. Na vijftig jaar vind ik dit nog<br />

steeds een prachtig vak. Ik vind <strong>het</strong> ook geweldig dat <strong>het</strong> ambacht door<br />

Twan in de familie <strong>blijft</strong>. Voor de branche zelf is <strong>het</strong> alleen jammer dat <strong>het</strong><br />

zo lastig is om nieuwe mensen te vinden, terwijl er nu toch voldoende<br />

opleidingen zijn!’<br />

WerkeninWonen 23


24<br />

De inbox van<br />

De inbox<br />

van magazine Werken in Wonen<br />

Blijf niet zitten met vragen over werk,<br />

inkomen, arbeidsomstandigheden of veiligheid,<br />

maar stel ze aan magazine Werken in Wonen.<br />

In deze rubriek krijgt u antwoord op al uw vragen.<br />

WerkeninWonen<br />

Onderwerp proeftijd<br />

Ik ben net in dienst en <strong>het</strong> bevalt eigenlijk niet<br />

zo goed. Daarnaast kan ik nu een andere baan<br />

aannemen. Hoe lang is mijn proeftijd? Ik dacht<br />

zelf dat dit twee maanden is. Ik las dit in artikel<br />

6 van de cao Wonen op www.caowonen.nl. Mijn<br />

werkgever heeft in mijn contract gezet dat dit<br />

een maand is.<br />

De één maand proeftijd in <strong>het</strong> arbeidscontract<br />

is te beschouwen als een verbetering boven<br />

de cao (namelijk een kortere proeftijd) die<br />

door werkgever middels <strong>het</strong> contract met<br />

werknemers is afgesproken.<br />

Onderwerp jubileum<br />

Ik werk al veertig jaar bij een woninginrichter en<br />

heb een paar weken geleden een bruto salaris,<br />

netto ontvangen. Ik dacht dat onder een bruto<br />

maandsalaris ook een maand vakantiegeld<br />

bruto zou vallen. Onze boekhouder beweert<br />

echter van niet. Waar heb ik precies recht op?<br />

De cao Wonen stelt dat men bij een<br />

jubileum een maandsalaris bruto krijgt.<br />

Het maandsalaris is terug te vinden in de<br />

salaristabellen. Van daaruit geredeneerd heeft<br />

de boekhouder gelijk. In de cao staat niets<br />

over vakantiegeld. Wat betreft vakantiegeld:<br />

dit wordt opgebouwd. Dus eigenlijk is een<br />

bruto maandsalaris inclusief die acht procent<br />

vakantiegeld. Immers als je ergens een<br />

maand werkt en je gaat dan weg, krijg je een<br />

nabetaling van die ene maand vakantiegeld.


Onderwerp twijfel over de baan<br />

Ik werk nu als verkoopmedewerker bij een<br />

winkel met landelijke meubels, maar houd zelf<br />

van design. Dat voelt dus niet goed. Switchen<br />

vind ik nu niet slim omdat een vaste baan in<br />

deze tijd best bijzonder is. Ik twijfel sowieso of<br />

verkopen wel iets voor mij is, van huis uit ben ik<br />

creatief, altijd bezig met collages en tekeningen.<br />

Waar kan ik terecht voor informatie over<br />

loopbaanadvies en vacatures?<br />

De Talententest van WoonWerk is een<br />

handig hulpmiddel om meer inzicht te krijgen<br />

in je sterke punten en persoonlijkheid zodat je<br />

op zoek kunt gaan naar je droombaan.<br />

Kijk op www.werkeninwonen.nl/<br />

talententest. Een overzicht van actuele<br />

vacatures in de woonbranche vind je op<br />

www.vacaturesinwonen.nl. Daar tref je ook<br />

sollicitatietips.<br />

Onderwerp doktersbezoek met partner<br />

Mijn partner moet regelmatig voor onderzoeken<br />

naar <strong>het</strong> ziekenhuis. Mag ik hiervoor zorgverlof<br />

opnemen of moet ik verlofuren opnemen?<br />

In artikel 4.3 van de cao Wonen staat <strong>het</strong><br />

verlof voor verzorging en noodgevallen<br />

beschreven. Dit artikel is bedoeld voor acute<br />

noodgevallen. Bijvoorbeeld wanneer je<br />

partner een ongeluk heeft gehad en in <strong>het</strong><br />

ziekenhuis ligt of voor <strong>het</strong> verzorgen van een<br />

ernstig zieke partner, ouder, schoonouder,<br />

kind, stiefkind, pleegkind, broer, zus, zwager<br />

of schoonzus. Een regulier doktersbezoek van<br />

uw partner valt hier niet onder.<br />

Stel uw vraag!<br />

Met­vragen­over­werk,­inkomen,­arbeidsomstandighedenof­veiligheid­kunt­u­terecht­bijverschillende­organisaties­dieactief­zijn­in­de­woonbranchezoals­FNV­Bondgenoten,­CNV­<br />

Dienstenbond,­WoonWerk­en­<br />

CBW-MITEX.­Magazine­Werkenin­Wonen­maakt­<strong>het</strong>­eenvoudig.­U­stelt­een­vraag­aande­redactie­en­die­zorgt­ervoordat­u­snel­antwoord­krijgt.­Enmisschien­wordt­uw­vraag­welin­<strong>het</strong>­magazine­opgenomenzodat­u­hiermee­ook­anderemedewerkers­helpt!­­Stel­uw­vraag­via­redactie@werkeninwonen.nl.<br />

WerkeninWonen 25


26<br />

Panelonderzoek<br />

Zomervakantie: lekker­lang­weg!<br />

In­artikel­5­van­de­cao­Wonen­staan­afspraken­over­vakantie­en­vrije­tijd.­Er­zijn­regels­voor­<strong>het</strong>­aantal­vrije­dagen,snipperdagen­of­teveel­of­te­weinig­opgenomen­dagen.­Maar­hoe­werkt­<strong>het</strong>­in­de­praktijk?­WoonWerk­vroeg­593medewerkers­en­111­werkgevers­in­de­woonbranche­omhun­mening.­<br />

In de woonbranche gaan we lekker lang op vakantie. Tweederde<br />

van de medewerkers neemt drie weken zomervakantie, de rest<br />

twee weken. Veel medewerkers krijgen hun vakantiegeld in mei<br />

(48 procent), 43 procent krijgt <strong>het</strong> vakantiegeld in juni.<br />

Bedrijf­dicht<br />

De meeste vakantie wordt opgenomen in de zomer. In deze<br />

periode is 41 procent van de werknemers afhankelijk van de<br />

schoolvakanties. Zeventien procent van de bedrijven gaat dicht<br />

tijdens de zomerperiode. De voornaamste reden hiervoor is om<br />

zelf op vakantie te kunnen. Een andere reden om dicht te gaan<br />

in de zomer is om de werknemers op vakantie te laten gaan. Er<br />

zijn zoals verwacht verschillen tussen kleine en grotere bedrijven.<br />

Met name bedrijven met 0 tot 3 medewerkers sluiten de deuren<br />

in de zomerperiode, 39 procent doet dit. Binnen de deelbranches<br />

zijn ook aanzienlijke verschillen qua zomersluiting. Bij keukenspeciaalzaken<br />

en kurk- en parketzaken gaat meer dan eenderde<br />

enkele weken dicht tijdens de zomer, terwijl de meubelspeciaalzaken<br />

en de slaapspeciaalzaken veelal open blijven.<br />

Werk­overdragen<br />

En als u met vakantie bent en <strong>het</strong> bedrijf <strong>blijft</strong> open, dan moet<br />

<strong>het</strong> werk natuurlijk wel gedaan worden. Of niet? Opvallend is dat<br />

keukenspeciaalzaken en kurk- en parketzaken <strong>het</strong> wat rustiger<br />

aan doen in de zomer. Het werk van de parketteurs en keukeninstallateurs<br />

wordt in de zomerperiode niet overgenomen door<br />

collega’s. Voor verkopers, adviseurs, leidinggevenden en logistiek<br />

medewerkers wordt wel vervanging geregeld. Vakantiekrachten<br />

zijn niet heel populair. Slechts veertien procent van de bedrijven<br />

zegt er gebruik van te maken. Deze worden dan met name ingezet<br />

voor logistieke en verkoopfuncties. De voornaamste reden<br />

om geen gebruik te maken van vakantiekrachten is dat werk te<br />

complex is. Een vakantiekracht inwerken duurt te lang.<br />

Vakantiedagen­op­of­over<br />

Een derde van de medewerkers maakte vorig jaar alle vakantiedagen<br />

op. Ruim de helft (55 procent) heeft dagen (deels) meegenomen<br />

naar dit jaar. Twee procent heeft de dagen van vorig jaar<br />

WerkeninWonen<br />

laten uitbetalen en drie procent zegt dat de dagen niet meegenomen<br />

konden worden. Bijna zes van de tien werkgevers heeft<br />

werknemers die nog vakantiedagen overhebben. Eenderde van<br />

de werkgevers zegt dat medewerkers deze één jaar mogen meenemen.<br />

Bijna de helft laat de werknemers de dagen onbeperkt<br />

meenemen en vijftien procent laat er maximaal vijf meenemen.<br />

Wilt u bij <strong>het</strong> volgende panelonderzoek ook uw stem laten<br />

horen? Meld u dan aan via de banner op<br />

www.werkeninwonen.nl/arbeidsmarktonderzoek.<br />

Wist­u­dat­u­volgens­de­cao­Wonen:­<br />

• U bij een fulltime dienstverband 185 vrije uren per jaar heeft.<br />

• U vanaf 50 jaar recht heeft op een extra vrije dag, bij 55 nog een<br />

dag en bij 56 jaar twee dagen.<br />

• U aaneengesloten vijftien werkdagen kunt opnemen.<br />

• Als u niet werkt, u geen vakantie-uren opbouwt (behalve bij<br />

onbetaald verlof vanwege ongebruikte uren uit een vorige baan,<br />

als u met toestemming van uw werkgever deelneemt aan cursussen<br />

of bijeenkomsten van de vakbond, bij zwangerschaps- of<br />

bevallingsverlof of als u als gevolg van tijdelijke werktijdverkorting<br />

onvrijwillig werkloos bent.<br />

• Als u ziek bent in uw vakantie, geldt dit niet als vakantie. U<br />

houdt recht op evenveel verlof als de uren dat u tijdens de<br />

vakantie ziek was.<br />

• Als u te veel vakantie-uren opneemt, deze in <strong>het</strong> volgende jaar<br />

worden ingehouden.<br />

De rapportage van dit panelonderzoek is te downloaden via<br />

www.werkeninwonen.nl/arbeidsmarktonderzoek. De tekst van<br />

de cao Wonen leest u op www.caowonen.nl.


Consument<br />

communiceert­vooral<br />

<strong>online</strong><br />

De­komende­nummers­is­er­aandacht­voor­<strong>het</strong>onderzoek­Re’structure:­retail2020.­Hieruit­isgebleken­dat­de­retail­razendsnel­verandertwaardoor­winkels­in­actie­moeten­komen.­­<br />

Er­zijn­tien­trends­in­volle­gang.­In­Werken­in­<br />

Wonen­worden­de­trends­uitgelicht­met­tips­envoorbeelden.<br />

1. Individualisering<br />

2. Cross channel<br />

3.­Digitale­superconsument<br />

4. Het einde van de piramide<br />

5. Glocalisering<br />

6. Prioritijd<br />

7. Transparantie<br />

8. Het nieuwe midden<br />

9. Consuminderen<br />

10. Nieuwe markten<br />

Meer­weten­of­meepraten?<br />

• www.retail2020.nl voor <strong>het</strong> onderzoeksrapport<br />

• info@retail2020.nl voor reacties, vragen of<br />

opmerkingen<br />

• twitter.com/retailvisie2020 voor updates<br />

Trendartikel<br />

‘Eén consument bereikt duizenden<br />

anderen met één simpele muisklik’<br />

Op­zoek­naar­een­nieuw­espressoapparaat­voor­de­winkel?­<br />

Grote­kans­dat­u­eerst­even­op­internet­kijkt.­En­u­niet­alleen.­<br />

Steeds­meer­consumenten­oriënteren­zich­<strong>online</strong>­voordat­zijnaar­de­winkel­gaan.­Ze­laten­zich­daarbij­leiden­door­review-en­vergelijkingssites,­zo­blijkt­uit­<strong>het</strong>­onderzoek­Retail2020.­Voor­retailers­betekent­dit­<strong>het</strong>­slim­inzetten­van­oude­énnieuwe­media.<br />

Was ‘twitteren’ nog hét woord van 2009, in 2011 kijken we daar niet<br />

meer van op. Twitteren is inmiddels net zo gewoon als sms-en of emailen.<br />

Datzelfde geldt voor werkwoorden als hyven en facebooken.<br />

Al die begrippen worden mainstream. Deze ontwikkelingen hebben<br />

ook gevolgen voor de retail. Want onder invloed van internet is <strong>het</strong><br />

oriëntatie- en zoekproces van de consument compleet veranderd, zo<br />

blijkt uit <strong>het</strong> onderzoek Retail2020. Online informatiebronnen worden<br />

steeds vaker gebruikt om informatie over producten en diensten te<br />

zoeken. Consumenten geven hun mening, luisteren naar anderen, leren<br />

van elkaar en zoeken gelijkgestemden. De impact van <strong>het</strong> gebruik<br />

van internet neemt toe. En omdat er geen geografische barrières<br />

meer bestaan, kunnen consumenten over de hele wereld op elk gewenst<br />

moment informatie met elkaar uitwisselen. ‘We gaan van ‘Word<br />

of Mouth’ naar ‘Word of Mouse’’, zegt Frank Quix, directeur van Q&A<br />

Research & Consultancy dat in opdracht van <strong>het</strong> HBD en CBW-MITEX<br />

<strong>het</strong> onderzoek Retail2020 uitvoerde. ‘Vroeger deelden consumenten<br />

hun ervaringen op een verjaardag. Nu bereikt een consument duizenden<br />

anderen door één simpele muisklik.’ >><br />

WerkeninWonen 27


28<br />

Frank Quix<br />

Verlengstuk­van­de­winkel<br />

Sinds de economische crisis zijn consumenten<br />

voorzichtiger in hun aankopen en wordt<br />

er – vooral <strong>online</strong> - meer gecommuniceerd.<br />

Bijna twee op de drie consumenten maakt<br />

inmiddels gebruik van reviews - de ervaringen<br />

en meningen van anderen - bij <strong>het</strong> bepalen<br />

van de keuze. Voor <strong>het</strong> bepalen van de<br />

winkel geldt dit voor één op de twee consumenten.<br />

Uit onderzoek blijkt dat 54 procent<br />

de mening van zijn of haar peers vertrouwt<br />

en niet <strong>het</strong> stemgeluid van ‘commerciële’<br />

bedrijven. Volgens Quix zet die trend de<br />

komende jaren verder door. ‘Voordat een<br />

consument koopt, worden er veel informatiebronnen<br />

geraadpleegd. Marktplaats, Google<br />

en Kieskeurig zijn populair. Internet is en<br />

wordt voor retailers een belangrijk communicatiemiddel<br />

en moet als <strong>het</strong> verlengstuk<br />

WerkeninWonen<br />

van de winkel worden gezien. Het is daarom<br />

slim om in beide werelden zichtbaar te zijn.’<br />

De uitdaging voor zowel de <strong>online</strong> als offline<br />

retailer zit hem vooral in <strong>het</strong> aanbieden van<br />

duidelijke en relevante informatie. Maar liefst<br />

46 procent van de consumenten kan door de<br />

grote hoeveelheid digitale informatie vaak<br />

net niet vinden wat hij zoekt.<br />

Ideaal­hulpmiddel<br />

Zekerheid en bevestiging. Om deze twee<br />

redenen zoeken consumenten op internet<br />

naar reviews. Mensen willen vooral <strong>het</strong> idee<br />

hebben dat ze ‘goed’ zitten. Toch delen<br />

consumenten hun ervaringen nog weinig<br />

met anderen, zegt Quix. ‘Wat dat betreft is<br />

de 80-20 regel van toepassing. Een groot<br />

deel leest reviews, een klein deel plaatst<br />

ze. Op dit moment zijn reviews nog erg<br />

productgericht, omdat dit efficiënt en makkelijk<br />

is. Nieuwe toepassingen zoals Yelp<br />

en Foursquare laten zien dat dit ook steeds<br />

meer richting aanbieders of locaties gaat. Tot<br />

nu toe zijn dit vooral hotels en restaurants,<br />

maar dit gaat zeker ook op winkels toegepast<br />

worden. Op Wugly.nl kunnen consumenten<br />

reviews achterlaten en informatie verza<br />

melen over winkels. Niet alleen helpen deze<br />

reviews consumenten bij <strong>het</strong> maken van<br />

keuzes, ze geven retailers ook inzicht in de<br />

eigen prestaties. Daarnaast kunnen positieve<br />

reviews door retailers worden ingezet om<br />

vertrouwen te scheppen bij consumenten<br />

die nog geen ervaringen met hen hebben.’<br />

Like-button<br />

Naast de verschillende reviewsites kunnen<br />

consumenten ook via sociale netwerken<br />

producten en diensten beoordelen. Waren<br />

sociale netwerken in eerste instantie vooral<br />

<strong>het</strong> terrein van consumenten, anno 2011 zijn<br />

er ook steeds meer merken en winkels te<br />

vinden. Consumenten kunnen zich daar aan-<br />

melden, informatie en ideeën met elkaar delen<br />

en vragen stellen en beantwoorden. Een<br />

goed voorbeeld hiervan is Mystarbucksidea<br />

van Starbucks. Dit ‘forum’ is eigenlijk een<br />

mix van verschillende sociale media tools.<br />

Consumenten kunnen ideeën achterlaten,<br />

anderen kunnen daarop stemmen en hierover<br />

discussiëren. Uiteindelijk is op de site te<br />

zien hoe Starbucks deze ideeën in de praktijk<br />

brengt.Met de Like-button van Facebook<br />

kunnen consumenten eenvoudig producten<br />

en diensten beoordelen. De Like-button is<br />

niets meer dan een knop waarmee je kunt<br />

aangeven dat je iets leuk vindt. Dit wordt<br />

vervolgens gepost op je Facebook-profiel,<br />

zodat al je vrienden kunnen meegenieten.<br />

Binnen Facebook zelf is deze feature al een<br />

lange tijd razend populair: miljoenen foto’s,<br />

status updates, blog-artikelen en berichten<br />

worden dagelijks ‘geliked’. Veel merken en<br />

winkels hebben de button inmiddels geïntegreerd<br />

in hun website.<br />

Sociale netwerken zijn niet alleen een manier<br />

om de mening van klanten te betrekken bij<br />

<strong>het</strong> bedrijf, ze kunnen ook ingezet worden<br />

om traffic naar de winkel te genereren. IKEA<br />

zette in Zweden een succesvolle Facebook<br />

campagne op; de eerste die een nieuw<br />

showroommodel spotte in de winkel en de<br />

foto op Facebook zette, kreeg dit showroommodel<br />

gratis. Dit leverde meer winkelbezoeken<br />

en meer reclame op. Dergelijke<br />

gecreëerde netwerken en campagnes door<br />

merken en winkels gaan we meer zien in<br />

de toekomst, voorspelt Frank Quix. Hij raadt<br />

retailers wel aan om kritisch te zijn. ‘Laat niet<br />

elk willekeurig persoon zich bij je netwerk<br />

aanmelden, maar zorg er voor dat ze aan bepaalde<br />

kenmerken of voorwaarden voldoen.<br />

Alleen dan kun je een groep van gelijkgestemden<br />

vormen. Je wilt in contact treden<br />

met je doelgroep en dat is niet iedereen.’


Wat­kunt­u­doen?<br />

De consument van vandaag is beter geïnformeerd<br />

dan ooit en bijna elke aankoop begint <strong>online</strong>.<br />

Hoe speelt u in op deze informatiezucht?<br />

1. Trigger­de­klant<br />

Uw klanten zijn <strong>online</strong>. Nodig hen daarom in al uw uitingen uit een<br />

bezoek aan uw website te brengen. Van advertentie tot kassabon.<br />

Geheimzinnigheid werkt daarbij. Geef een kaartje mee met alleen<br />

een website en inloggegevens voor een speciale website.<br />

2.­Meten­is­weten<br />

Maak actief gebruik van website statistieken. Waar komen bezoekers<br />

vandaan, hoe lang blijven ze, wat bekijken ze en wanneer<br />

verlaten ze de website? Evalueer ook uw nieuwsbrieven. Stuurt u<br />

informatie per post? Meet dan <strong>het</strong> effect.<br />

3.­Zoek­en­word­gevonden<br />

Leer de regels van Google. Het gebruik van zoge<strong>het</strong>en adwords<br />

(zoekwoorden) kan u helpen beter gevonden te worden. U komt<br />

bovenaan in Google wanneer consumenten deze zoekwoorden<br />

invullen. Nog beter is goed gevonden te worden door relevante<br />

informatie op uw website. Maak hiervoor ook gebruik van veel<br />

gebruikte zoekwoorden. Google tools kan helpen de juiste termen<br />

te bepalen.<br />

4.­Stel­ambassadeurs­aan<br />

Maak uw klanten tot de ambassadeurs van uw winkel. Vraag wat<br />

ze van uw producten vinden en van uzelf. Reviews zijn prima<br />

content voor op uw website. U helpt klanten eenvoudig de juiste<br />

keuze te maken en <strong>het</strong> helpt u en uw leveranciers de producten<br />

te verbeteren en <strong>het</strong> ideale assortiment samen te stellen. Stel<br />

reviews ook offline beschikbaar. Maak ze zichtbaar in de winkel<br />

door ze te printen en bij <strong>het</strong> product te plaatsen.<br />

5.­Weet­wat­gezegd­wordt<br />

Weet wat consumenten over uw bedrijf vertellen. Laat reviews<br />

over uzelf verzamelen via reviewsites of vergelijkingssites. Of laat<br />

uw bedrijf volgen via Twitter. De cijfers en reviews die op deze<br />

tips:<br />

Trendartikel<br />

websites worden gegeven kunt u eenvoudig automatisch doorplaatsen<br />

op uw eigen website. De consument ziet dat <strong>het</strong> een<br />

onafhankelijk oordeel is.<br />

6.­Sta­open­voor­kritiek<br />

Uw klanten schrijven over u. Via sociale media vertellen ze andere<br />

consumenten over hun ervaringen met uw winkel. In de meeste<br />

gevallen is dit positief. Maar u moet er niet van schrikken dat er<br />

ook af en toe negatief over u geschreven wordt. Sta daar open<br />

voor en reageer op wat er over u geschreven wordt. Of dit nu<br />

positief of negatief is. Stel <strong>het</strong> op prijs dat uw klanten de moeite<br />

nemen om iets over u te zeggen en zie dit vooral als een kans en<br />

niet als bedreiging.<br />

7.­Filter­informatie<br />

Internet is een prachtig medium, maar de hoeveelheid <strong>online</strong><br />

informatie is enorm. Help uw klant daarom op uw website te<br />

vinden wat hij zoekt. In de vorm van merchandising maakt u<br />

voorselecties voor uw assortiment. Daar selecteert u op kleuren,<br />

lifestyle, maten, pasvormen, merken en gebruiksmomenten.<br />

Online kunt u <strong>het</strong>zelfde doen.<br />

8.­Wees­aanwezig­<br />

Aanwezigheid op reviewsites en vergelijkingssites zoals kieskeurig.nl<br />

en beslist.nl is van groot belang. Want daar begint vaak de<br />

shopping trip van uw klant. Zorg ervoor dat uw gegevens correct<br />

vermeld staan.<br />

9.­Schoenmaker­blijf­bij­je­leest<br />

De hamvraag bij dit alles is: ‘wie gaat dit doen?’ Jonge mensen<br />

zijn vaak beter thuis in de digitale wereld. Is er een collega handig<br />

met internet en social media, schakel hem of haar dan in. Of denk<br />

aan stagiairs of afstudeerders. En bedenk. De kennis per se in huis<br />

hebben is niet per se nodig.<br />

WerkeninWonen 29


30<br />

Een inductiekookplaat boven<br />

een (bestek)la. Kan dat?<br />

Koken­op­inductie­is­veilig,­nauwkeurig­en­effectief.­Wat­de­toepassing­zoeffectief­maakt,­is­<strong>het</strong>­keramisch­glasdat­ongehinderd­energie­kan­doorlaten,­waardoor­de­panbodem­wordtverhit.­Iedere­afname­in­stroom­zorgtonmiddellijk­voor­afname­in­warmte.<br />

Mijn klant wil een inductiekookplaat in <strong>het</strong><br />

werkblad ingebouwd hebben. Hieronder<br />

wil hij graag over de volledige breedte een<br />

(bestek)la. Is dit mogelijk en waar moet ik<br />

rekening mee houden?<br />

Je kunt dan <strong>het</strong> beste een halve lade<br />

onder een inductiekookplaat plaatsen.<br />

Het is belangrijk dat je rekening houdt<br />

met de inbouwdiepte van de kookplaat<br />

en voldoende ruimte hebt om de lade te<br />

openen en te sluiten. Vooral voldoende<br />

ruimte om te ventileren is erg belangrijk.<br />

Bij een inductiekookplaat wordt namelijk<br />

de pan verhit door middel van magnetische<br />

spoelen. De kookplaat wordt hierbij<br />

niet direct verhit, maar de warmte wordt<br />

opgewekt in de inductiekookplaat door<br />

de magnetische werking in de bodem van<br />

de pan. De magnetische spoelen worden<br />

tijdens de werking warm en moeten gekoeld<br />

worden. Deze koeling vindt plaats<br />

door middel van ventilatoren die aan de<br />

onderzijde in de kookplaat zijn gebouwd.<br />

keuken@dvieslijn<br />

De montage van de ventilatoren is over<br />

<strong>het</strong> algemeen aan de achterzijde van de<br />

kookplaat.<br />

Voor <strong>het</strong> verkrijgen van een maximale<br />

koeling is <strong>het</strong> dus belangrijk dat de<br />

ventilatoren voldoende ruimte hebben<br />

om koude lucht aan te zuigen voor deze<br />

koeling. Als deze ruimte wordt belem-<br />

merd door een volledige lade met diverse<br />

keukenartikelen (bestek, ovenwanten,<br />

keukengerei) zal de kookplaat niet maximaal<br />

gekoeld kunnen worden. Als gevolg<br />

hiervan zal de kookplaat een storing<br />

(foutmelding) geven. In <strong>het</strong> ergste geval<br />

kan de oververhitting zelfs zorgen voor<br />

een kapotte stuurprintplaat.<br />

Vragen­over­keukens­of­keukenapparatuur?­Bel­of­mail­de­keukenadvieslijn­op­0900­2345631­of­keukenadvieslijn@woonwerk.nl.<br />

WerkeninWonen<br />

BEELD: ATAG


VacaturesinWonen.nl BANENLADDER<br />

GRONINGEN<br />

Allround medewerker Magazijn &<br />

Transport<br />

HOOGEVEEN Beter Bed BV<br />

Filiaalmedewerker LEEK Leen Bakker bv<br />

Filiaalmedewerker Tapijt APPINGEDAM Leen Bakker bv<br />

Verkoper / adviseur ASSEN Profi jtMeubel<br />

Verkoopleider Profi jtmeubel GRONINGEN Profi jtMeubel<br />

Meubelverkoper<br />

FRIESLAND<br />

GRONINGEN Kruit & Kramer bv<br />

Binnenhuisarchitect / Stylist SNEEK Blom Projektinterieurs<br />

Commerciële inkoop assistent<br />

DRENTHE<br />

SNEEK Blom Projektinterieurs<br />

Assistent Filiaalmanager ASSEN Leen Bakker bv<br />

Meubelverkoper ASSEN, HOOGEVEEN Kruit & Kramer bv<br />

Verkoopleider<br />

OVERIJSSEL<br />

ASSEN, HOOGEVEEN Profi jtMeubel Groningen<br />

Verkoopadviseur ZWOLLE Prominent Comfort<br />

Assistent Storemanager ZWOLLE Carpet-Land bv<br />

Storemanager ZWOLLE Carpet-Land bv<br />

Verkoopadviseur<br />

FLEVOLAND<br />

OLDENZAAL Beter Bed BV<br />

Verkoopadviseur ALMERE-BUITEN, EMMELOORD Beter Bed BV<br />

Verkoper<br />

GELDERLAND<br />

ALMERE Sickmann Woninginrichting<br />

Assistent Filiaalmanager WINTERSWIJK Leen Bakker bv<br />

Filiaalmanager ARNHEM Leen Bakker bv<br />

Debiteurenbeheerder NUNSPEET Prominent Comfort<br />

Commercieel medewerker contactcenter NUNSPEET Prominent Comfort<br />

Hoofd Finance & Control NUNSPEET Prominent Comfort<br />

E-Commerce Professional NUNSPEET Prominent Comfort<br />

Verkoopadviseur WIJCHEN Prominent Comfort<br />

Verkoopadviseur ZEVENAAR Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoopadviseurs weekenden ZEVENAAR Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoopadviseur ARNHEM Coco-mat<br />

Verkoper/binnenhuisadviseur WIJCHEN Inside Your Inspiration<br />

Assistent Storemanager ARNHEM Carpet-Land bv<br />

Storemanager regio Arnhem ARNHEM Carpet-Land bv<br />

Verkoopadviseur<br />

UTRECHT<br />

ZUTPHEN, VEENENDAAL Home Fashion<br />

Financieel administratief medewerker UTRECHT Strand West<br />

Examinator Badkamers en Keukens NIEUWEGEIN Vacaturesinwonen<br />

Assistent Filiaalmanager AMERSFOORT, UTRECHT Leen Bakker bv<br />

Verkoper Woningtextiel UTRECHT Roobol Woningtextiel<br />

Laminaatlegger UTRECHT Roobol Woningtextiel<br />

Freelance Laminaat Stoff eerder UTRECHT Roobol Woningtextiel<br />

Filiaalleider UTRECHT Lundia BV<br />

Hulpkracht Daily Design HOOGLAND KOK WOONCENTER BV<br />

Verkoopadviseur HOUTEN Prominent Comfort<br />

Verkoopadviseur slapen UTRECHT Slaapkamer Centrum bv<br />

Assistent Storemanager UTRECHT CARPET-LAND BV<br />

Storemanager UTRECHT CARPET-LAND BV<br />

Verkoopadviseur<br />

NOORD-HOLLAND<br />

VEENENDAAL , ZUTPHEN Home Fashion<br />

verkoopmedewerker WORMERVEER Stelling Wonen<br />

Bedrijfsleider/ Alleskunner ALKMAAR Het Interieurhuis<br />

Verkoopadviseur AMSTERDAM Beter Bed BV<br />

Meubelbezorger NIEUW VENNEP Beter Bed BV<br />

Assistent Filiaalmanager HILVERSUM LEEN BAKKER BV<br />

Filiaalmanager HAARLEM, AMSTELVEEN LEEN BAKKER BV<br />

Verkoper/ster - adviseur AMSTERDAM Jan van Beek Eigentijds Wonen<br />

Verkoopmedewerker Gordijnen AMSTERDAM Co Van der Horst<br />

Verkoopadviseur slapen AMSTERDAM Morgana Villa Arena<br />

Assistent Vestigingsmanager JYSK HEERHUGOWAARD, PURMEREND Vacaturesinwonen<br />

Parketlegger ZAANDAM Vacaturesinwonen<br />

Filiaalmedewerker AMSTELVEEN Trendhopper<br />

MEER INFORMATIE? Voor alle actuele vacatures, kijk op<br />

www.vacaturesinwonen.nl. Je kunt hier ook je eigen CV plaatsen om<br />

gevonden te worden door werkgevers in de woonbranche.<br />

NOORD-HOLLAND<br />

Verkooptrainee / potentieel leidinggevende AMSTERDAM Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoopadviseur parttime AMSTERDAM Goossens Wonen & Slapen<br />

Commercieel afdelingshoofd winkeladministratie AMSTERDAM Goossens Wonen & Slapen<br />

Gastvrouw/-heer voor de weekenden AMSTERDAM Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoopadviseurs weekenden AMSTERDAM Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoopadviseur parttime AMSTERDAM Mammoet Tapijten BV<br />

Verkoopadviseur NAARDEN Prominent Comfort<br />

Assistent Storemanager AMSTERDAM, ALKMAAR Carpet-Land bv<br />

Storemanager AMSTERDAM. ALKMAAR Carpet-Land bv<br />

Verkoopadviseur slapen AMSTERDAM, CRUQUIUS Slaapkamer Centrum<br />

Assistent Storemanager AMSTERDAM, ALKMAAR Carpet-Land bv<br />

Storemanager AMSTERDAM. ALKMAAR Carpet-Land bv<br />

Verkoopadviseur slapen<br />

ZUID-HOLLAND<br />

AMSTERDAM, CRUQUIUS Slaapkamer Centrum<br />

Slaapkamer adviseur ALPHEN A/D RIJN De Slaapkamer Groep B.V.<br />

Verkoopadviseur GOUDA Beter Bed BV<br />

Verkoopadviseur Hazerswoude HAZERSWOUDE-DORP, LEIDERDORP Beter Bed BV<br />

Filiaalmedewerker Kassa SLIEDRECHT Leen Bakker bv<br />

Assistent Filiaalmanager DEN HAAG Leen Bakker bv<br />

Laminaatlegger BARENDRECHT Roobol Woningtextiel<br />

Vestigingsmanager JYSK ROTTERDAM, DEN HAAG, ZOETERMEER Vacaturesinwonen<br />

Verkoopmedewerker DEN HAAG Lampidee<br />

Filiaalmanager DEN HAAG Lampidee<br />

Verkoopmedewerker WADDINXVEEN Prominent Comfort<br />

Commercieel afdelingshoofd winkeladministratie LEIDERDORP Goossens Wonen & Slapen<br />

Commercieel medewerk(st)er winkeladministratie LEIDERDORP Goossens Wonen & Slapen<br />

Afdelingshoofd verkoop ROTTERDAM Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoopadviseur SPIJKENISSE, ROTTERDAM Hoogenboezem meubelen b.v.<br />

Commerciele Binnenhuisadviseur CAPELLE A/D IJSSEL Divano & Divani BV<br />

Verkoopadviseur slapen LEIDERDORP Slaapkamer Centrum bv<br />

Medewerker orderadministratie<br />

ZEELAND<br />

LEIDERDORP Slaapkamer Centrum bv<br />

Filiaalmedewerker GOES, ZIERIKZEE Leen Bakker bv<br />

Filiaalmedewerker Tapijt<br />

NOORD-BRABANT<br />

TERNEUZEN Leen Bakker bv<br />

Medewerker Voorraadbeheer UDEN Beter Bed BV<br />

Assistent Filiaalmanager EINDHOVEN, UDEN Leen Bakker bv<br />

DTP-er RAAMSDONKSVEER Leen Bakker bv<br />

Stylist RAAMSDONKSVEER Leen Bakker bv<br />

Chauff eur UDEN Beter Bed BV<br />

Inkoop verantwoordelijke ERP Goossens Wonen & Slapen<br />

Inkoop trainee ERP Goossens Wonen & Slapen<br />

Warehouse medewerker VEGHEL Goossens Wonen & Slapen<br />

Manager Distributie Retail VEGHEL Goossens Wonen & Slapen<br />

Groepsleider bezorging VEGHEL Goossens Wonen & Slapen<br />

Assistent fi liaalmanager Peer PEER (BELGIË) Goossens Wonen & Slapen<br />

Afdelingshoofd Peer PEER (BELGIË), BAARLE-NASSAU Goossens Wonen & Slapen<br />

Persoonlijk interieur adviseur/adviseuse NUENEN Goossens Wonen & Slapen<br />

Medewerk(st)er collectie meubelen ERP Goossens Wonen & Slapen<br />

Systeem/- netwerkbeheerder ERP Goossens Wonen & Slapen<br />

Directiesecretaresse ERP Goossens Wonen & Slapen<br />

Medewerk(st)er aftersales parttime ERP Goossens Wonen & Slapen<br />

Personeelsmanager ERP Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoop Binnendienst ERP Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoopadviseur BREDA 647 227 DE WINCKELAER BV<br />

Chauff eur B VALKENSWAARD Paco Meubelen bv<br />

Verkoopadviseur<br />

LIMBURG<br />

BEST, WAALWIJK, UDEN Prominent Comfort<br />

Verkoop/ potentieel leidinggevende HEERLEN Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoopadviseur HEERLEN Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoopadviseur parttime HEERLEN Goossens Wonen & Slapen<br />

Commercieel medewerk(st)er winkeladministratie HEERLEN, ROERMOND Goossens Wonen & Slapen<br />

Verkoopadviseur VENLO, ROERMOND, WEERT Prominent Comfort<br />

T. 030 - 60 20 170<br />

E. carriere@woonwerk.nl<br />

I. www.vacaturesinwonen.nl<br />

PROFESSIONALISERING & ARBEIDSMARKT WOONBRANCHE<br />

Op zoek naar een<br />

nieuwe uitdaging in<br />

de woonbranche?<br />

Dit betreft openstaande vacatures d.d. 12 mei 2011.


KRIJG JIJ DE KANS OM JE<br />

VERDER TE ONTWIKKELEN?<br />

Nomineer je werkgever voor de<br />

Werken in Wonen Award,<br />

een prestigieuze prijs voor <strong>het</strong> beste<br />

opleidingsbedrijf in de woonbranche.<br />

Deelnemen kan tot 30 juni,<br />

dus wees er snel bij!<br />

Beloon je<br />

werkgever via<br />

www.werkeninwonen.nl/award<br />

en maak zelf kans<br />

op 1 van de 10<br />

iPads!<br />

in<br />

werken wonen<br />

een activiteit van <strong>het</strong> HBD

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!