ENS HERMAN STENZ - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

bibliotheek.eyefilm.nl

ENS HERMAN STENZ - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

Administratie:

Galgewater 22

Leiden

^danóe ^ianoaDt^

OP PAG. ia EEN CABARETUIEDJE VAN

HERMAN STENZ

Redactie:

Pier

Westerbaan


CINEMA EN THEATER CINEMA EN THEATER

OP MET

WITTE

DOEK

DE HALFBLOED

OMS kunnen de Amerikanen, het

blanke gedeelte bedoelen we,

op een onbarmhartige manier

de tekortkomingen van hun

soortgenooten bloot leggen. Ze

doen dit dan door er een edele

Indiaan of half bloed tegenover

te stellen, die eigenlijk in alle

opzichten zoo heel veel hooger staat, die

alle mogelijke nobele karaktertrekken bezit,

die walgt van de vele kwade eigenschappen

De halfblotd mti dr blanke vrouw

zijner blanke broeders. Zoo een film is

,,De Halfbloed", door de BenS Film

Comp. te's Gravenhagein omloop gebracht.

Eenzaam dwaaldeeen Indiaansche vrouw

met haar kind, dat een halfbloed was, door

de bosschen. Zij was vast besloten van

het kind afstand te doen en het te doen

opvoeden volgens de wijze der blanken.

Weldra had zij een eenzame hut in het

gebergte bereikt. Dat was het doel van

haar reis. Hier woonde een kluizenaar, die

haar kind een opvoeding zou kunnen

geven, zooals het behoorde. Hier liet zij

haar kleinen Lo achter. Achttien jaren

waren weldra voorbij. Lo was een flinke

knaap geworden. Zijn opvoeder was ge-

storven en nu maakte hij voor het eerst

kennis met de beschaving der blanken.

In Excelsior kwam hij het eerst aan en

hier zag hij, hoe de drank van een mensch

een beest maakt; hoe de blanken zich

zelfs niet ontzagen zich ten koste van

de Indianen te vermaken, wien zij alcohol

hadden toegediend.

Niets was er, wat hem aantrok in het

land der blanken. Overal werd hij verjaagd

en hij besloot een schuilplaats te zoeken

in het diepst der wouden.

Daar, in een hollen boom leefde hij

langen tijd, totdat er een vrouw kwam —

een blanke vrouw —, die ook was ge-

vlucht uit dat wreede leven, dat haar

slechts oneer had geboden. En Lo deelde

zijn schuilplaats met haar en hij begreep

niet, dat er een blanke vrouw te vinden

CARUSO

Gramophone

records

f3.75 en f4.95.

Verkrijgbaar bij:

WILLEM SPRENGER,

Passage 46 — Den Haag

was, die hem — een halfbloed — kon

liefhebben.

Men ziet uit het voorgaande, dat de

blanken in Amerika 'hier een stevig

lesje krijgen en dat de schrijver van het

scenario iemand is met een groot gevoel

van medelijden met dat deel der bewo-

ners van zijn land, dat in den regel, niet-

tegenstaande alle mooie theorieën van

gelijkstelling voor de wet, in de praktijk

altijd wordt achteraf gesteld en als 't

mogelijk is nog een beetje onderdrukt op

den koop toe, omdat de blanke broeders

zichzelf zooveel beter en hooger wanen

dan hun gekleurde medemenschen.

Behalve dat deze filmspelen het publiek

onderhouden, kan er dus nog een groote

opvoedende waarde van uitgaan.

DE GOD DER KRACHT

,,De God der Kracht" is een sensatio-

neel drama, hetwelk zich gedeeltelijk in

het hartje van het donkerste Afrika onder

de wilden en verder in de beschaafde

wereld, afspeelt. In deze film vol span-

nende tafereelen, rijke ensceneering en veel

natuurschoon treedt in de hoofdrol op de

beroemde William Farnum. 't Is Loet C.

Barnstijn's Filmproductions te 's Graven-

hage. die deze film vanuit Amerika hier

heeft gebracht.

't Is het verhaal van de wonderlijke

avonturen van een zekeren Robert Morgan,

hoe hij de gevaren der wildernis trotseerde

voor liefde, hoe hij voet zettend in een

land, hetwelk nog nooit door blanken be-

treden was, zoowel daar in den vreemde

als in zijn vaderland, het hoofd bood aan

allerlei moeilijkheden.

Alles zou voor Robert Morgan volmaakt

zijn, als hij maar wat geld bezat. Kalmpjes

en onbewogen vlood zijn leven daarheen

naast zijn lief, goed, oud moedertje. Geld-

gebrek of liever het niet-bezitten van een

Else Regeer,

een bekende danseres, die vooral naam maakt

door haar schermdans en haar amazonedans.

VGORHET

VOET=

LICMT

vermogen, groot genoeg om te voldoen

aan deeischen van Mary's moeder, kwelden

hem. Wel bezat hij eenig geld en verdiende

hij genoeg om een vrouw als Mary Ramal

behoorlijk te kunnen onderhouden, maar

bij lange na had hij niet zooveel als zijn

medeminnaar Garson.

Dat haar dochter en Robert veel van

elkander hielden, was voor mevrouw Ramal

van minder belang dan dat Garson veel

geld bezat. Deze laatste, die wel wist, aan

wien Mary haar hartje verpand had, zocht

en vondt een gelegenheid om zich van

zijn gevaarlijken medeminnaar te ontdoen.

Robert Morgan in de wildernis.

Hij stelde hem voor een tijger in Midden-

Amerika te gaan schieten, waarvoor op-

dracht gegeven is door de regeering voor

den koninklijken dierentuin en hij stelde

er Robert een verdienste van 50.000 dol-

lar voor in uitzicht. Zelfs ging hij zoover

om hem twee van zijn eigen gidsen als ge-

leiders mee te geven. De niets vermoedende

Robert liep in den val. De gidsen had-

den n.1. opdracht hem uit den weg te ruimen

en eenmaal van zijn mededinger bevrijd,

zag Garson de kans schoon Mary-de zijne

te maken.

Edoch de voorzienigheid waakte I Alle

listen en lagen ten spijt, niettegenstaande

de dood hem op duizend verschillende

manieren onder de oogen kwam, keerde

Robert Morgan weer in zijn vaderland terug

Daar wachtte hem ontzettend nieuws. In

zijn afwezigheid had de trawant van

Garson het bericht overgebracht, dat hij

door een tijger in de wildernis gedood was,

op welk bericht zijn arm, oud moedertje

aan een hartverlamming was overleden.

En het ergste van alles was, dat hij het

meisje zijner keuze terugzag, gewikkeld in

druk, intiem gesprek met Philip Garson.

Weldra evenwel werden de moeielijk-

heden voor hem op even verrassende,

origineele als sensationeele wijze opgelost

en gelukte het Robert den verrader te ont-

maskeren en ofschoon het verlies van zijne

moeder hem nog langen tijd bij bleef,

vond hij een zoeten troost in de armen

van Mary.

Dit is het beroemde merk van de

„HTS MASTERS VOICE"

Gramophones en platen!

Verkrijgbaar bij:

Willem Sprenger

Agent der

Gramophone Comp. Ltd.

Passage 46,

Den Haag - Tel. H 3778

Verzending naar alle plaatsen

1. De halfbloed. die zoozeer werd teleurgesteld, toen hij kennis maakte met de beschaving der blanken, van wie hij het voorbeeld om It

leven, voor de Indianen verwachlle. 2 De halfbloed vindt de blanke vrouw, die met hem hel leven wil dcelen, nadat ook zij de blanl^n

ontvlucht is. V En de halfbloed zag, dat de blanken zich nicl ontzagen zich te vermaken ten koste van de roodhuiden. 4. Waar beschaving

verre te zoeken is.


CINEMA EN THEATER

fe

Les Diamants

VITë hebben zoo in den loop der

'• maanden al veel dansparen

in beeld gebracht. Dikwijls van

zeer uiteenloopend genre, al zijn

de verschillen niet zoo groot als

bij de solodanseressen en-dansers.

Bij den solodans speelt het gevoel

een zeer groote rol, bij het dans-

duet is de techniek 't voornaamste.

Dit ligt voor de hand, want

't zou al een zeer groote toeval-

ligheid zijn,wanneer beide kunste-

naars muziek op dezelfde wijze

gevoelden.

De dansduo's zijn 't dan ook

die de salondansen de wereld in

brengen. We zouden kunnen zeg-

gen dat er drie factoren zijn, die

rjiatt,'3 , .'.«ft^A/^a

4

van invloed zijn 9p

het meerdere succet

van een danspaar.

In de eerste plaats

in hoeverre het duo

een elegante.bekoor-

lijke dans te genie-

ten kan geven, in de

tweede plaats of ze

steeds de nieuwste

salondansen beoefe-

nen en vertoonen en

in de derde plaats

of d^ toeschouwers

de dansen door aan-

schouwen kunnen

„afzien" om ze door

zelfoefeningmachtig

te worden.

Zulke dansparen

zijn hier al vele ge-

weest, maar na kor-

ter of langer tijd

verdwijnen ze weer,

om later opnieuw op

/

te duiken. Doch ook

zijn er die geruimen

tijd achtereen zijn

gebleven, die hun

verblijf al bij jaren

tellen.

Zoo een dansduo

vormen Les T)ia-

mants, die nu al een

paar jaar hier zijn.

Vroeger vormden

ze het succes bij

Nelson en in de

Schwarze Kater te

Berlijn. Wanneer ze

ergens engagement

hebben, dan is 't

stellig en zeker, dat

ze verzoek krijgen

om langer te blijven.

Pisuisse bijv. heeft

ze meer dan vier

maanden onderzijn

:ct -.,

magmi

directorale vleugelen gehad en

toen hij voor de Jaarbeursz'n ge-

zelschap samenstelde, engageerde

hij opnieuw Les Diamants.

Te Scheveningen en te Zand-

voort hebben ze een geheel sei-

zoen hun kunst vertoond en op

't oogenblik zijn ze voor het

geheele seizoen verbonden aan hét

Paleis Modern te 's Gravenhage.

In dit cabaret heeft Diamant

ook de leiding van de danszaal

en van de danscercles.

Een facti,.', die bij een dans-

paar ook een rol speelt, is in

hoeverre de dame toiletten weet

te brengen. Welnu, dit kan men

aan mevrouw Diamant gerust

over laten. Ze heeft een keur

van toiletten en de Haagsche

dames weten dit te waardeeren.

CINEMA EN THEATER


CINEMA EN THEATER

D A r^V TÏ-I A een buitengewoon begaafde danseres, die

rVr\,l_yjri.r\. op 't oogenblik in Berlijn triomfen viert.

Älfr-

*

i

VT^"AAR ligt de grens tusschen

" flauwiteit en humor?

Die vraag stelde ik mij toen

ik bij mijn jongste bezoek in

Londen de veelbesproken op-

voeringen van het Russische ge-

zelschap onder leidingvan Balzeff

bezocht.

Deze man was in korten tijd

de lieveling van het vaak o zoo

lastige en veeleiwhende Londen-

sche publiek geworden, zijn voor-

stellingen werden druk bezocht

in een tijd, welke aan bijkans

alle theaters zeer veel zorgen

geeft, hij persoonlijk, trok de

menschen al reeds naar The

Pavillon, gezwegen nog van zijn

gezelschap.

Men ging er heen om het

gebroken Engelsch dat Balzeff

sprak, om de (m.i.) kwasterige

manier van optreden, die een

succes oogstte van belang.

Was die man nu flauw of

humoristisch. Snap ik niet, wat

geest is of is het putliek als

geheel niet meer waard dan een kind,

dat om een gek gezicht lacht.

Zoo het alleen om Balzeff ging,

waarlijk ik zou u niet van de Russi-

sche vleermuis gesproken hebben, doch

Balzeff heeft achter zich een gezelschap

kunstenaars en kunstenaressen, die iets

bijzonders en iets goeds presteeren.

En ook iets aparts.

En meeste liederen werden in het

Russisch gezongen, een taal die slechts

weinigen onder de aanwezigen verstonden,

doch zoowel in het comische genre (Katinka)

als in de meer ernstige liederen was het

gepresteerde ver boven het middelmatige.

Tot de succesnummers behoorden voor-

al het poppenzangspel Katinka, de pan-

tomine der Russische soldaten en de

Russische volksliederen.

De voorstelling van de Chauve Souris

CINEMA EN THEATER

wordt in het Apolle Theatre te Londen

voortgezet en zijn. voor hen, die ge-

noeg hebben van de pri nsessen en pri nsen

der musical-comedies of de Oostersche

praal der costuumstukken, een aange-

name afwisseling op het Londensche

menu de plaisier.

M. E. R. Curius.


CINEMA EN THEATER

Gerda Helm

vroeger als solodanseres verbonden aan

de opera Ie Warschau-

Iets over Filmonderwijs

OP 't oogenblik is een zeker kwaad

bezig wortel te schieten. In't bui-

tenland is dit al in voorgaande

jaren gebeurd en is 't ergste ge-

leden door krachtig ingrijpen, maar wij

hebben 't hier nu juist te pakken. Er is ons

van meer dan één zijde gevraagd om even

een waarschuwend 'woord te doen hooren.

Men heeft in de laatste tijden annonces

kunnen lezen, waarin onderricht voor film-

spel werd aangeboden. Nu moet ieder zelf

weten, of hij of zij zich in deze speciale

kunst wil bekwamen. Dat is een zuivere

particuliere aangelegenheid.

Doch er zijn hier bijkomstige zaken, die

't noodig maken de aandacht te vragen van

het publiek. Er wordt al genoeg afgegeven

op de film en de bioscoop en wie nu 't onbe-

haaglijk gevoel krijgt er te zijn ingeloopen

in naam van het filmspel, die loopt allicht

kans een vertroebeld oordeel te krijgen, over

film en bioscoop. Want als er iets niet in

den haak is, zoekt men de fouten niet bij

zichzelf.

De eerste vraag is, wat de adspirant-film-

artist denkt te bereiken. In annonces in de

de dagbladen hebben we zelfs ingeval van

slagen voor een examen engagement zien

toegezegd. In prospecti wordt wel gesproken

van verbintenissen met een met name ge-

noemde onderneming (welke onderneming

alleen bestaat in de fantasie van de film-

schooldirectie, want in werkelijkheid bestaat

deze niet, doch dat weet de leerling natuurlijk

niet). Wie denkt een vaste verbintenis te

te krijgen, komt bedrogen uit. Uit 't buiten-

land zal mien niet naar hier komen om film-

artisten zonder een staat van dienst te

engageeren en we zijn gemachtigd te ver-

klaren, dat deNederlandsche filmfabrikanten

er niet aandenken eenige aandacht te schen-

ken aan die door de „filmscholen" afgele-

verde artisten. Men doet dit niet om de

eenvoudige reden, dat nergens de opleiding

aan deskundigen is toevertrouwd, ten tweede

8

omdat mengeen vaste verbintenissen kan geven

en ten derde omdat die wel — deskundige

leiders der fabrieken weten, dat men film-

spel niet op een schooltje leert.

Toevallig vindt men in dit nummer een

annonce — deze is de aanleiding dat we nu

over dit onderwerp schrijven — waarin iemand

gevraagd wordt voor medewerking aan de

samenstelling van een film. Deze is eerst

opgenomen, nadat er zekerheid was, wie de

steller was en dat de vraag ernstig was be-

doeld. Welnu, we weten, dat de steller op

filmgebied een bekende is, dat hier dus geen

zwendel aanwezig is en we hebben direct

het bewijs, dat men er niet aan denkt om

contact te zoeken met die „befaamde" film-

scholen.

Wie dus filmlessen gaat nemen, moet in

aanmerking nemen dat 't louter voor genoe-

gen of tijdverdrijf kan zijn, want dat 't uit-

zicht op verdienste uitgesloten is.

Wil men bij dit oefenen uit louter

pleizier dan nog iets bereiken — men lette

wel op, dat filmspel eigenlijk niet te leeren

is door schoolonderricht — zoo zorge men

Lucy Kieselhausen

een der grappigste verschijningen op de

robaref-bühnc.

er voor z'n keuze te bepalen

op inrichtingen of-personen, clie

door de praktijk grondig bekend

zijn met het filmspel en -wezen,

en niet in de leer te gaan bij

hen, die niet in de gelegenheid

zijn geweest een grondige studie

te maken, die allicht beste,

brave menschen zijn, maar zich

bewegen op een terrein, waar

ze elke autoriteit missen.

Maar nog eens, men vleie zich

niet met de hoop, ooit iets met

de verworven „kennis" te zullen

bereiken.

Bij deze algemeene waarschu-

wing zullen we 't laten. Namen

noemen willen we niet, ieder

zij nu zelf op z'n hoede.

De Trek naar de

Oude Wereld

Er is bij de Amerikaansche

filmartisten een verlangen om

eens kennis te maken met het

oude Europa.

Pecuniaire bezwaren bestaan er

niet voor die dames en heeren,

want ze hebben den gouden tijd in

Amerika meegemaakt en sommetjes

bijeengegaard, die een verblijf in

de chicste hotels voor langen tijd

permiteeren.

Charlie Chaplin is nu al weer in

de Vereenigde Staten terug, maar

andere sterren zijn reeds hier ge-

arriveerd. Mary Pickford en Dou-

glas Fairbanks hebben 't op hun

huwelijksreis dooreen deel van Euro-

pa vermoedelijk zoo naar hun zin

gehad, dat ze reeds voor een tweede

bezoek zijn teruggekeerd. Ze zijn in

Frankrijk gekomen voor een verblijf

van verscheidene maanden om er

tezamen met Fransche artisten films

te vervaardigenr.

Het beroemde Amerikaansche

kunstenaarspaar is van plan per

automobiel verscheidene tochten door

Europa te maken. Met hun reizen

mee mevrouw Smith (Mary's moe-

der), een 5-jarig nichtje, dat door

het echtpaar geadopteerd is en waar-

uit Mary een nieuwe film-uitgave

van haar eigen persoon hoopt te

maken benevens eenige secretarissen

en een aantal bedienden. Nog in

deze maand zal een bezoek worden

gebracht aan Tsecho-Slowakije en

Praag.

't Zal hun op die Europeesche

reis wel precies gaan als Charlie.

Die had ook secretarissen mee. En

overbodig was dit niet, want tijdens

zijn verblijf in het Ritz Hotel te

Londen ontving hij 70.000 brieven

en er waren weken, dat hij honderd

pond sterling voor porto's uitgaf.

In een groot aantal deden meis-

jes hem huwelijksaanzoeken; hon-

derden vroegen hem een kind te

willen aannemen en het aantal

bedelbrieven liep tegen de 18.000

Er was er een van een der „nieuwe

armen", waarin hem £28.000 ge-

vraagd werd om èen landgoed te

willen koopen; een andere brief

vroeg £ 50 om een restaurant te

beginnen; anderen vroegen beschei

den bedragen van eenige schillings.

Reeves A Reeves,

die mei hun excentrieke kunsten ieder, die hel

ziet. tranen doen lachen.

WALDAAAR

^ÖR schijnt een buitengewone

waardeering te blijven voor

Waldamar Psilander. Al is

deze Deen nu al bijna vier

jaar geleden gestorven, toch kan

men nog herhaaldelijk zijn naam

hooren noemen.

Dit is ons ook gebleken uit de

vele verzoeken om eens een foto

te brengen van dezen filmacteur,

die helaas zoo spoedig door den

dood ons ontviel.

Psilander leefde in den tijd dat

geen cowboy- of detective-drama's

de groote trekpleisters waren tot

het bioscooptheater. Hij leefde in

den tijd, dat de speelfilm hoogtij

vierde, de speelfilm, die straks zal

terugkeer en.

Toen werd een film in hoofd-

zaak beheerscht door de hoedanig-

heid van den acteur, aan wien

eigenlijk in de eerste plaats aan-

dacht werd geschonken.

Doch de tijden veranderden en

het publiek eischte steeds meer han-

deling, het publiek is sensatie gaan

vragen,' sensatie door levensgevaarlijke

toeren, die door de toepassing van

allerlei trucs, door een steeds verfijnende

techniek kon worden gegeven, zooals

die in de werkelijkheid niet was te

volvoeren. Het publiek eischte de span-

ning, die de detective-werken in staat

waren te verschaffen, en '\ was alweer

de groote technische kennis, die hier

te hulp kwam om de onmogelijkste din-

gen in beeld te brengen. Men stelde

weinig belang gedurende langen tijd

in de goede speelfilm en 't is de dood

geweest van de Deense he en Fransche

films, omdat de Denen en Franschen

de filmspeelkunst alleen in 't oog hiel-

den en geen rekening hielden met de

eischen van het publiek, dat in de

laatste jaren zoo sterk in smaak was

veranderd.

Maar nu doet zich één eigenaardig-

heid voor, namelijk dat, al is het ver-

langen naar goede speelfilms op 't oogen-

blik gering, al is er weinig succes weg-

gelegd voor diegenen, die pogen de

speelfilm in eere te herstellen, gebleven

is de waardeering voor de groote figuren

van de speelfilm uit vroe-

ger dagen.

Toen Asta Nielsen in

de oorlogsjaren niet van

zich deed spreken door

nieuwe creaties, hoorde

men toch nog bij herha-

ling haar naam noemen

en bleek haar roem niet

verminderd, toen ze voor

't eerst weer een film

tot stand hielp brengen.

Zelfs behoefde ze zich

niet aan te passen bij

den nieuwen smaak om

als voorheen te worden

gewaardeerd. Alleen de

inhoud van het werk ge-

noot minder waardeering

dan die der eerste films,

maar Asta Nielsen was

zichzelf gelijk gebleven.

Zoo leeft ook altijd

nog voort de naam van

Waldamar Psilander I En toen het vorig

jaar de gelegenheid zich weer voordeed

een oude creatie van hem te zien, namelijk

die in „De Clown", toen bleek overtuigend,

hoe lief hij het bioscooppubliek was geweest.

Psilander is de eerste geweejt, dip een

scène uitspeelde. Hij kon niet een nieuwe

situatie uitbeelden, wanneer hij niet door

een vorig moment het logische er van had

doen zien. Zoo paste zich steeds alles bij

elkaar aan en begreep men immer het ver-

band,wat in vele films tusschen de verschil-

lende scènes dikwijls verre te zoeken is.

Psilander's scheppingen troffen door het

diepe gevoel, dat hij er in wist te leggen.

Hij gaf altijd blijk van groote studie van

het karakter der door hem^uit te beelden

figuren. Hij brak met het systeem: speel-

maar-raak. Hij begreep eigenlijk het eerst,

dat de film juist dan beteekenis kreeg,

wanneer men nadruk ging leggen op de

waardeuitpsychologisch oogpunt beschouwd

Psilander is het geweest, die een groot

aandeel heeft gehad in den roem, die de

Kopenhaagsche Nordisk-filmfabrieken heb-

ben verworven. Hij heeft door zijn diep-

doorvoelde creaties, door zijn fijn-genuan-

ceerd spel de Nordisk-films den eersten

grooten roem bezorgd. Dat niemand hem

CINEMA EN THEATER

PSILANDER

geheel heeft kunnen evenaren,

is wel in hoofdzaak te wijten aan

het publiek, dat iets anders wilde.

In zoovere heeft Psilander's dood

hem voor veel hartzeer bewaard,

want hij heeft juist de laatste

tijden van de speelfilm mogen be-

leven. Nog een enkele maal kwam

er iets in denzelfden geest, nog

een paar keer werd een speel f il rfi,

vol waar, oprecht leven ver-

vaardigd en bleek 't dat Psilander

leerlingen had weten te vormen,

die voor de toekomst veel beloof-

den, doch het publiek keerde zich

af van hun kunstenaarsarbeid.-

Eigenlijk is de groote Deen het

slachtoffer geworden van den groo-

ten ernst, waarmede hij z'n taak

opvatte. Hij heeft zich steeds zoo

sterk ingespannen en dat het voor

elk mensch te veel zou zijn. Ook

voor iemand als dezen artist met

z'n krachtig gestel. Hij ging lijden

aan slapeloosheid en, helaas, be-

greep Psilander deze waarschuwing niet.

Hij nam nog maar' steeds meer op

z'n schouders en zag er zelfs niet tegen

op, om zelf de leiding te néhien van

een filmondememing. Hij dorst het aan

om ook de zakelijke leiding ten aan-

vaarden naast de kunstzinge. Hij werd

directeur, hij werd regisseur en hij

was reeds een artist, die zijn taak

zóó' opvatte, dat 't meer was dan één

mensch kon verrichten.

De bekende slaapmiddeltjes werden

ook zijn toevlucht. En immer grooter

werd de dosis noodig om het lichaam

eenige rust te verschaffen.

De eerste dag van zijn arbeid in zijn

eigen nieuw atelier, dat bij Hellerup

was gebouwd, zou de laatste van zijn

leven zijn. Hij had de laatste tijden

op z'n zenuwen geleefd en nu schenen

deze zich te ontspannen. Men zag dien

dag, dat er een verandering met hem

plaats greep door de groote inspanning,

die hij zich ook nu woei? oplegde.

's Avonds nam hij meer veronal dan

gewoonlijk. Hij gevoelde z'n toestafid

ongetwijfeld minder gunstig, want 't

bleek dat hij naar de telefoon was ge-

gaan. Hem schijnt een duizeling te zijn

overvallen, waardoor hij

met het hoofd op de

schrijftafel viel, wat hem

een gapende hoofdwonde

bezorgde, die een hersen-

verbloeding veroorzaakte.

Den volgenden mor-

gen vond het ongerust ge-

worden hotelpersoneel

hem dood.

Op het kleine kerkhof

van het plaatsje Taarbak,

op een tiental kilometers

afstand van Kopenhagen,

is hij ter raste gelegd en

enorm was de belangstel-

ling.

Maar de kunstenaar is

blijven leven, dat danken

we de cinematografie, die

als we dit verlangen,

weer zal kunnen toonen,

wat hij voor ons is ge-

weest


CINEMA EN THEATER 10

mm'E B#M¥

BONT I Een simpel woordje, waarmee Je elke

vrouw het hoofd op hol maakt, 'k Geloof niet, dat

er één enkel lid van de schoone sekfe rondloopt.

die niet een kleiner of liefst een grooter stukje er

van zou verlangen.

Nu nadert weer de winter. En daarmee de avonden

voor theater of anderen uitgang. Dat is eigenlijk het

hoogtepunt voor de vrouw, die zich respecteert.

Want 't is een uiting van zelfrespect, wanneer de

vrouw, er naar streeft om zich goed te kleeden.

Als ze door elegance in kleeding haar charme verhoogt.

Kom mij a.u.b. niet aandragen met dames, die

er toch altijd zoo „eenvoudig" uitzien in een blouse

met een rok.

Dan bekoort mij meer de vrouw, die

haakt naar een prachtige bontjas en die

bij gebrek aan de noodige bankjes zich

dan maar tooit met een enkele kraag

en manchetten.

Maar toch altijd blijft, dat een schoone

vrouw haar uiterlijk nog verhoogd ziet

door mooi bont. En of het sealskin,

skunks, biberette, hermelijn, witte vos,

zobel of weHce andere kostbare of minder

kostbare soort is, is een kwestie, die

samenhangt met 't wezen der draagster.

Hier ziet men eenige bontdcacht. Dat

de afgebeelde dames het kostbare kleed

— op 't oogenblik echter door valuta

niet zoo erg kostbaar — weten te dragen

kan men niet ontkennen. Men ziet korte

en lange mantels, geheel van bojit of

alleen met kraag en' manchetten, ver-

vaardigd van een enkele soort of van

meerdere.

Maar men moet wel worden getroffen

door den heerlijken gloed van het bont,

waarop het licht zulke schoone effecten

weet te tooveren.

Andrine Savelll,

verbonden aan hel Theatre de la Monnaie te Brussel.

ACHTER DE SCHERMEN.

De Romeinsche correspondent van „De

Tijd" bericht, dat dezer dagen de H. Vader

een allernieuwste bioscoopmachine tën ge-

schenke ontving. Hedennamiddag heeft

de H. Vader willen tegenwoordig zijn bij

een bioscoopvoorstelling, gegeven in de

Pauselijke Troonzaal. Achtereenvolgens

verschenen op het doek verschillende epi-

soden van de bedevaart der Kath. Ital.

jeugd te Rome, en verschillende afbeel-

dingen van steden uit Japan, watervallen

uit Zweden, enz. De H. Vader had woorden

van lof voor degenen, die de platen ge-

regeld hadden, en bijzonder voor de

maatschappij der goede bioscoop, die in-

teressante en opvoerende films beschikbaar

stelt.

Het staat thans vast, dat Francesca

Bertini, ofschoon in het huwelijk getre-

den, voor de filmkunst niet verloren gaat.

Zij is geëngageerd door een Amerikaansche

firma, die in Frankrijk aan het filmen is.

Een Amerikaansche filmonderneming is

er, dank zij de medewerking van een

Katholiek missionaris, in geslaagd de zeden,

gewoonten en typische gebruiken van een

dwergstam in Afrika te verfilmen. De

onderneming is zeer ingenomen met dit

resultaat, want tot nu toe onttrokken de

dwergen zich altijd aan het filmapparaat.

11 CINEMA EN THEATER

FILMKUNST

Voor Dame uit den beschaafden stand

met intellegent of knap uiterlijk bestaat

gelegenheid als proef mede te werken

in een artistiek groot filmwerk.

Eenigszins uitvoerige brieven, welke als zeer

discreet worden beschouwd, met portret, dat wordt

geretourneerd, te zenden onder letter A aan het

bureau van dit blad.

DUMAS

Ceintuurbaan 270'

AMSTERDAM

Voor alle Feesten

Maurice Lopes

Cardozo

Bepertlteur en

Competleteur

Claslusstraat 59>"">

AMSTERDAM

LUCIEN

Gentleman Humorist.

Villa Ag«

Geatichealrait 18.

SCHEVENINGEN

Tel. 3300.

A. DUBENIK

Internationaal Theater-Variété en

Concert-Bureau.

Vakkundige -Arrangementen van

Intieme Kunstavonden en

Particuliere Feestelijkheden

Korte Houtstraat 12b, pen Haas

Z wee d s ehe Bad-en Massage-Inrichting

Van Speykatraa» 82. Den Haag.

Door Amerik. Masseuses.

Directrice An. Maayen.

WAAR GAAN WIJ HEEN

® HEILIGENWEG

AMSTERDAM:

Vanaf Vrijdag 21 tot en met 27 October

ais Hoofdnummer

„DE DOLURKONING"

groot spannend flimwerk

in 5 Acten, met

WILLIAM FAVERSHAM

in de hoofdrol.

CINEMA „DE MUNT"

KALVERSTRAAT 226 • AMSTERDAM

TELEFOON NOORD 8869

STEEDS DE EERSTE

IN HET BRENGEN

VAN HET LAATSTE

Orkest onder leiding van Jacqnei Cfaou.

GRAND THEATRE

lederen avond 81/4 uur

LACHEN LACH E.N

KRASNAPOLSKY

Dagelijks Diner-Concert Witte Zaal

en Avond-Concert Wintertuin.

3 SOLISTEN.

DEN HAAG

PALAIS MODERN

Ged. Burgwal 10.

lederen middag 4 uur Thé Dansante

lederen avond 8 l /2uur Soiree Dansante

UTRECHT

N. V. Jntiem Theater Pisuisse

Steenweg 38

Bovenzaal Cabaret Pisuisse

Benedenzaal Cabaret Modern

Toegang vrij. 2 Orkesten

: ROTTERDAM:

natuurlijk naar het W.B.-Theater

omdatdezeweek wordt gegeven de schitterendefilms

Jack, de Aapmensch

comedie in 5 acten, en

Het draadloos signaal

sensationeele avonturenroman in 5 acten met

William S. Hart in de hoofdrol.


Alle rechten voorbehouden

Het is verboden voor beroèpsnrtisten deze coupletten in het publiek te zingen.

N^8l ÜNEMA^IHEATER \im

Q&Z3SC=iS£)

ONS CABARETLIEDÏE XXXVTIT,

DAT ZAG MAAR HET MAANTJE ALLEEN

ij o^xa z-cKXnv

oou>-nes

WOORDEN EN MUZIEK VAN HERMAN STENZ

>v€.- •ie«, jong -erv nat, vet-Eoofa. 51-

h ^ ■

More magazines by this user
Similar magazines