07.09.2013 Views

Het Beste Beeld van het Lichaam Is de Ziel

Het Beste Beeld van het Lichaam Is de Ziel

Het Beste Beeld van het Lichaam Is de Ziel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SPIRITUALITEIT<br />

Bewustzijnmaker Emile Ratelband:<br />

<strong>het</strong> beste beeld <strong>van</strong> <strong>het</strong> lichaam is<br />

Frontier 14.1 januari | februari 008<br />

<strong>de</strong> ziel<br />

De voormalige poffertjesbakker realiseert<br />

zich dat slechts weinigen<br />

zijn ingetogen kant kennen.<br />

“Ik weet <strong>het</strong>. Ik ben meer bekend <strong>van</strong> mijn<br />

grote mond dan <strong>het</strong> feit dat ik begaan ben.<br />

Maar ik maak mij bezorgd over heel veel<br />

dingen, zoals een AIVD die toegang krijgt<br />

tot kentekenbewijzen en an<strong>de</strong>re politieen<br />

gemeentebestan<strong>de</strong>n. Vandaar dat ik<br />

spontaan <strong>de</strong> laatste sprekers op <strong>het</strong> Frontier<br />

Symposium (Rick Devente en Albert<br />

Toby met <strong>de</strong> lezing Van Samenzwering tot<br />

Samenwerking) mijn<br />

telefoonnummer heb<br />

gegeven en heb aangebo<strong>de</strong>n<br />

ze te on<strong>de</strong>rsteunen<br />

met <strong>het</strong> creëren<br />

<strong>van</strong> een platform voor<br />

hun boodschap.”<br />

Die spontaniteit was er<br />

ook in 2003 toen Ratelband<br />

besloot om Saddam<br />

Hussein op te zoeken<br />

in Bagdad. Binnen<br />

24 uur stond hij in Jordanië,<br />

maar daar leek<br />

zijn missie te stran<strong>de</strong>n. Door tussenkomst<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse ambassa<strong>de</strong> kreeg hij<br />

een stoel in een ver<strong>de</strong>r leeg vliegtuig dat terugvloog<br />

naar <strong>de</strong> Iraakse hoofdstad. Daar<br />

ontmoette Ratelband vice-premier Tareq<br />

Aziz, die vervolgens een audiëntie <strong>van</strong> tien<br />

minuten met Saddam Hussein regel<strong>de</strong>.<br />

“Maar voor <strong>het</strong> zover was, ontmoette ik tij<strong>de</strong>ns<br />

een verga<strong>de</strong>ring een groep <strong>van</strong> zo’n 80<br />

vre<strong>de</strong>sactivisten, die een menselijk schild<br />

vorm<strong>de</strong>n tegen mogelijke aanvallen <strong>van</strong><br />

SPIRITUALITEIT<br />

De vuurloper ligt niet uit en er klinkt ook al geen Tsjakkaa! als Emile<br />

Ratelband (58) gastvrij <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur openslaat. <strong>Het</strong> is exact <strong>de</strong> man zoals<br />

<strong>de</strong> bezoekers <strong>van</strong> <strong>het</strong> Frontier Symposium hem óók leer<strong>de</strong>n kennen<br />

aan <strong>het</strong> slot <strong>van</strong> zijn presentatie in Grand Hotel Krasnapolsky:<br />

rustig, betrokken en innemend. <strong>Het</strong> gesprek ging in Arnhem ver<strong>de</strong>r<br />

waar <strong>het</strong> in Amsterdam was geëindigd: <strong>de</strong> human shields in Bagdad,<br />

Irak, en natuurlijk zijn nieuwe boek: Somatology, <strong>de</strong> leer <strong>van</strong> je lijf.<br />

Als zwerver heb<br />

ik nadrukkelijker<br />

dan ooit gemerkt:<br />

mensen rekenen je<br />

af op je uiterlijk.<br />

Punt.<br />

Westerse mogendhe<strong>de</strong>n. De één zat in een<br />

ziekenhuis, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r op een school en weer<br />

een an<strong>de</strong>r bij <strong>de</strong> elektriciteitscentrale. Las<br />

<strong>de</strong> voorzitter die avond doodleuk een mailtje<br />

<strong>van</strong> George W. Bush voor: ‘We weten<br />

wie jullie zijn’, <strong>de</strong> groep werd met naam-entoenaam<br />

genoemd, ‘en ie<strong>de</strong>reen die hieraan<br />

meedoet wordt behan<strong>de</strong>ld als <strong>de</strong> vijand’.”<br />

Bush waarschuw<strong>de</strong> dat ie<strong>de</strong>re human<br />

shields-<strong>de</strong>elnemer in Amerika werd beschouwd<br />

als oorlogsmisdadiger mocht hij<br />

ooit een voet over <strong>de</strong> grens zetten. “Ik ben<br />

daarna nooit meer<br />

naar <strong>de</strong> V.S. geweest.”<br />

<strong>Het</strong> impulsieve karakter<br />

<strong>van</strong> Ratelband<br />

kwam ook naar boven<br />

toen <strong>de</strong> hoofdredacteur<br />

<strong>van</strong> Impuls<br />

hem vroeg samen een<br />

week te zwerven door<br />

Utrecht en Lei<strong>de</strong>n.<br />

De positiviteitsgoeroe<br />

beschrijft beel<strong>de</strong>nd<br />

<strong>de</strong> neuzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Van<br />

Lier-schoenen waarmee<br />

hij geschopt werd. “Bespot, beschimpt<br />

en geslagen ben ik door <strong>de</strong> mensen met<br />

Burberry coats, terwijl mensen met een<br />

straatsmoking mij een piek of wat patat<br />

gaven. <strong>Het</strong> was in <strong>de</strong> week na Sinterklaas<br />

en ‘s nachts bene<strong>de</strong>n <strong>het</strong> vriespunt. Zelfs ìk<br />

begon an<strong>de</strong>rs te lopen en te <strong>de</strong>nken. Ik loop<br />

sinds die tijd ook nooit meer een zwerver<br />

voorbij. En mijn horloge en Tomtom heb<br />

ik sindsdien afgezworen, omdat ik veel bewuster<br />

ben.”<br />

januari | februari 008 14.1 Frontier


SPIRITUALITEIT<br />

De lichaamselementen, Ratelband noemt dit <strong>de</strong> context, vormen tezamen <strong>het</strong> fotolijstje voor<br />

<strong>de</strong> gezichtskenmerken (content) die uitein<strong>de</strong>lijk <strong>het</strong> karakter aangeven.<br />

En daarmee zijn we aan <strong>het</strong> begin <strong>van</strong> Ratelband’s<br />

nieuwe boek: Somatology, <strong>de</strong> leer<br />

<strong>van</strong> je lijf. Op een <strong>van</strong> <strong>de</strong> eerste bladzij<strong>de</strong>n<br />

staat Marilyn Monroe, die ooit zei: ‘You<br />

never get a second chance to make a first<br />

impression’. “Als zwerver heb ik nadrukkelijker<br />

dan ooit gemerkt: mensen rekenen je<br />

af op je uiterlijk. Punt.”<br />

Frau Castrian<br />

De geboren en getogen Arnhemmer leer<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> zijn ou<strong>de</strong>rs: accepteer dat je bent zoals<br />

je geboren wordt. Je hebt geen keuze want<br />

dat is <strong>de</strong> wil <strong>van</strong> God. Maar Ratelband zou<br />

Ratelband niet zijn geweest als hij niet op<br />

zoek was gegaan naar <strong>het</strong> antwoord op zijn<br />

vraag: Wat is <strong>het</strong> verschil tussen mensen<br />

die <strong>het</strong> wel en niet gemaakt hebben? Die<br />

vraag werd <strong>de</strong> drijfveer <strong>van</strong> een zoektocht<br />

die leid<strong>de</strong> langs on<strong>de</strong>rnemerschap en Neuro-Linguïstisch<br />

Programmeren (NLP).<br />

Om <strong>het</strong> mild te stellen stond niet ie<strong>de</strong>reen<br />

open voor NLP, ofwel <strong>het</strong> succesvol kopiëren<br />

<strong>van</strong> gedrag. “Hoe kwam <strong>het</strong> dat <strong>de</strong> een NLP<br />

wel kon toepassen en <strong>de</strong> een an<strong>de</strong>r niet?<br />

Niemand kon mij een sluitend antwoord geven<br />

totdat ik in Duitsland Wilma Castrian<br />

(1932) ontmoette. Ze vertel<strong>de</strong> mij: ‘Dat kun<br />

je zien aan <strong>de</strong> gelaatstrekken en <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong><br />

Frontier 14.1 januari | februari 008<br />

<strong>het</strong> hoofd, <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n en <strong>het</strong> lichaam’.”<br />

Wat zij op <strong>het</strong> eerste gezicht over Ratelband’s<br />

fysiek wist te vertellen, bracht <strong>de</strong><br />

arrivé totaal <strong>van</strong> zijn à propos. “De kunst<br />

om aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> m’n uiterlijk mijn persoonlijkheid<br />

af te lezen (fysionomie), sloeg<br />

in als een bom: zó raak, zó persoonlijk. Ineens<br />

was mij ook hel<strong>de</strong>r waarom niet ie<strong>de</strong>reen<br />

baat heeft bij NLP.”<br />

Niet gespeend <strong>van</strong> enig eigenbelang zag<br />

Partners echoën vaak elkaars kenmerken<br />

zon<strong>de</strong>r dat ze <strong>het</strong> zelf in <strong>de</strong> gaten hebben.<br />

Ik leer mensen <strong>de</strong><br />

symbolen zodat ze<br />

gaan zien wat ze<br />

altijd al geweten<br />

hebben, zon<strong>de</strong>r dat<br />

ze wisten dat ze<br />

<strong>het</strong> al wisten.<br />

Castrian in Ratelband dé persoon om fysionomie<br />

groot te maken. Zijn vermogen om<br />

complexe zaken eenvoudig te presenteren<br />

(zoals hij met NLP eer<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ed) gekoppeld<br />

aan zijn energieke presentatie, was een<br />

i<strong>de</strong>ale combinatie om Castrians kennis wereldwijd<br />

neer te zetten.<br />

Dat Castrian enige gründlichkeit niet<br />

vreemd is, bleek tij<strong>de</strong>ns haar kennisoverdracht<br />

aan Ratelband over <strong>de</strong> kenmerken<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> gelaat en wat die te zeggen hebben<br />

over iemands emotionele en mentale conditie.<br />

“Zes dagen praten over <strong>het</strong> oor! Maar<br />

goed, dat was ook <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n waarom <strong>het</strong> in<br />

Duitsland binnenskamers was gebleven.”<br />

De bakkerszoon vereenvoudig<strong>de</strong> <strong>de</strong> concepten<br />

<strong>van</strong> on<strong>de</strong>r meer vormen en knobbels<br />

<strong>van</strong> sche<strong>de</strong>ls en bedacht Somatology als<br />

containerbegrip <strong>van</strong> een gepopulariseer<strong>de</strong><br />

versie. “De eerste indruk is veelal bepalend,<br />

en ik wil dat mensen met Somatology in<br />

staat zijn die eerste impressie, die een reflex<br />

is, bewust ter zij<strong>de</strong> te schuiven.”<br />

Jukebox<br />

Somatology moet een gebruiker weglei<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> zijn reflexmatige gedrag, en hem leren<br />

bewust competent te wor<strong>de</strong>n. “Ik leer mensen<br />

<strong>de</strong> symbolen zodat ze gaan zien wat ze al-<br />

Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Somatology<br />

Somatology wortelt in een ver verle<strong>de</strong>n. Ratelband maakt daarvoor<br />

in zijn boek een sprong terug in <strong>de</strong> tijd en begint bij Pythagoras<br />

(± 569-507 v.Chr.). De wijsgeer wil<strong>de</strong> al dat zijn stu<strong>de</strong>nten aan<br />

bepaal<strong>de</strong> somatologische eisen vol<strong>de</strong><strong>de</strong>n. “Je moest een ethisch<br />

mens zijn en dan <strong>de</strong>el<strong>de</strong> hij zijn kennis. Daaruit blijkt dat hij die kennis<br />

bezat”, aldus Ratelband. Filosoof Socrates (±469-399 v.Chr.) sprak<br />

<strong>van</strong> een gezon<strong>de</strong> geest in een gezond lichaam en was overtuigd<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> samenhang tussen gezichtsuitdrukingen en eigenschappen<br />

als moed. Aristoteles (± 384-322 v.Chr.) beschreef in zijn boek Physiognomica<br />

hoe lichaam en geest elkaar beïnvloe<strong>de</strong>n en dat <strong>de</strong>ze<br />

interactie verantwoor<strong>de</strong>lijk is voor <strong>de</strong> gezichtsuitdrukking.<br />

Maken we dan een historische sprong dan komen we bij Jakob<br />

Böhme (1575-1624), <strong>van</strong> origine schoenmaker, maar beter bekend<br />

als mysticus, filosoof en theoloog. In zijn temperamentenleer<br />

spreekt hij <strong>van</strong> <strong>de</strong> ziel die verborgen ligt in een melancholisch, flegmatisch,<br />

sanguinisch of cholerisch lichaam. Ie<strong>de</strong>r individu is in een<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> vier ‘behuizingen’ in te <strong>de</strong>len; <strong>het</strong> lichaam is een instrument<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> ziel.<br />

Böhme is overigens sterk beïnvloed door <strong>de</strong> arts, theoloog en<br />

alchemist Paracelsus (1493-1541) in wie homeopaten (met als<br />

grondlegger Hahnemann, 1755-1843) hun grote voorloper zien.<br />

Paracelsus beschreef in Europa voor <strong>het</strong> eerst <strong>de</strong> signatuurleer die<br />

overeenkomsten ziet tussen <strong>de</strong> vormen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>len <strong>van</strong> een plant<br />

met <strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>het</strong> menselijk lichaam.<br />

Een stap ver<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> tijd stuiten we op Franz Joseph Gall (1758-<br />

1828, hersenon<strong>de</strong>rzoeker en arts) die <strong>de</strong> grondlegger is <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

frenologie, letterlijk <strong>de</strong> leer <strong>van</strong> <strong>de</strong> geest. Hij stel<strong>de</strong> dat aanleg en<br />

karakter bepaald wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> groei <strong>van</strong> bepaal<strong>de</strong> hersen<strong>de</strong>len.<br />

<strong>Het</strong> karakter kon vervolgens afgeleid wor<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

sche<strong>de</strong>l met zijn knobbels. (De uitdrukkingen wiskun<strong>de</strong>- en talenknobbel<br />

komen hier <strong>van</strong>daan.) De techniek <strong>van</strong> <strong>de</strong> sche<strong>de</strong>lmeting<br />

ontstond uit arre moe<strong>de</strong> omdat <strong>de</strong> kerk anatomen zoals Gall had<br />

verbo<strong>de</strong>n in lijken te snij<strong>de</strong>n en te zagen. En omdat ze toentertijd<br />

aannamen dat <strong>de</strong>nken en doen <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> hersenen ontston<strong>de</strong>n,<br />

was <strong>de</strong> buitenkant bestu<strong>de</strong>ren een re<strong>de</strong>lijk alternatief.<br />

Carl Huter (1861-1912) ontwikkel<strong>de</strong> <strong>de</strong> frenologie ver<strong>de</strong>r en betrok<br />

<strong>de</strong> fysionomie daarbij. De Duitser, die <strong>van</strong> zijn beroep eigenlijk portretschil<strong>de</strong>r<br />

was, creëer<strong>de</strong> op die wijze <strong>de</strong> kallisofie: <strong>de</strong> Wijsheid <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> Schone. Hij kwam tot <strong>de</strong> slotsom dat er drie grond-typen zijn<br />

die ontstaan uit <strong>de</strong> drie zogenoem<strong>de</strong> kiemlagen <strong>van</strong> <strong>het</strong> menselijk<br />

embryo: ento<strong>de</strong>rm (binnenhuid), meso<strong>de</strong>rm (mid<strong>de</strong>nhuid)<br />

tijd al geweten hebben, zon<strong>de</strong>r dat ze wisten<br />

dat ze <strong>het</strong> al wisten. Mensen zullen merken<br />

dat hun eerste indrukken niets an<strong>de</strong>rs dan<br />

reflexen zijn, totdat er bewustzijn op schijnt.’<br />

In zijn boek gebruikt Ratelband <strong>het</strong> voorbeeld<br />

<strong>van</strong> een jukebox: “Je hoofd is net een<br />

jukebox met CD’s vol herinneringen. Bij<br />

een ontmoeting is <strong>het</strong> beeld dat je <strong>van</strong> die<br />

persoon ziet als zo’n CD: een oor<strong>de</strong>el over<br />

een ervaring uit <strong>het</strong> verle<strong>de</strong>n. Externe stimuli<br />

zijn dus als <strong>de</strong> knopjes <strong>van</strong> een jukebox<br />

die, eenmaal ingedrukt, bepalen welke<br />

CD gaat draaien. Kortom: een reflex.”<br />

Wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek toont inmid<strong>de</strong>ls<br />

aan dat 98% <strong>van</strong> <strong>het</strong> menselijk gedrag<br />

voortkomt uit <strong>het</strong> on<strong>de</strong>rbewustzijn. “Reflexmatig<br />

weet je dat iemand met een grotere<br />

neus dan jij, zijn mening aan jou wil<br />

SPIRITUALITEIT<br />

en ecto<strong>de</strong>rm (buitenhuid). Die aanname lever<strong>de</strong> orgaantypen op<br />

waarbij of spijsvertering en a<strong>de</strong>mhaling, of <strong>het</strong> bewegingsapparaat,<br />

of <strong>het</strong> centraal zenuwstelsel <strong>het</strong> meest ontwikkeld is. William<br />

Sheldon (1898-1977) varieer<strong>de</strong> op dit thema met <strong>de</strong> typologie <strong>van</strong><br />

endomorf, mesomorf en ectomorf.<br />

Carl Huter was er overigens <strong>van</strong> overtuigd dat een hoofd<strong>de</strong>ksel iets<br />

zei over <strong>de</strong> ware aard <strong>van</strong> <strong>de</strong> personen; ‘Zoal <strong>de</strong> mens is, zo vormt<br />

hij zich zijn stijl, zo wor<strong>de</strong>n zijn manieren; zo is ook zijn spreken, zijn<br />

handschrift en kledij, zo woont hij, drinkt hij, bemint hij, slaapt hij,<br />

werkt hij en leeft hij.’ (B.J. Kouwer, <strong>Het</strong> spel <strong>van</strong> <strong>de</strong> persoonlijkheid,<br />

p. 362.)<br />

Ratelband: “Maar Huter bewees in mijn ogen ook dat elektriciteit,<br />

aantrekkingskracht, magnetisme, warmte en licht <strong>de</strong> vormen<br />

bepalen <strong>van</strong> bepaal<strong>de</strong> lichaams<strong>de</strong>len.” Misschien is in dat opzicht<br />

ook aardig om op te merken dat in Huizinga’s Spreekwoor<strong>de</strong>n en<br />

Gezeg<strong>de</strong>n <strong>het</strong> woord <strong>Lichaam</strong> (materie met een bepaal<strong>de</strong> vorm)<br />

<strong>de</strong> plaats inneemt tussen <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n Liaison (verbintenis) en Licht<br />

(<strong>het</strong> natuurverschijnsel dat iets zichtbaar maakt). Alsof <strong>het</strong> boek wil<br />

aangeven dat <strong>de</strong> soma <strong>de</strong> brug slaat tussen licht en materie.<br />

Deze geschiedkundige beschrijving eindigt met <strong>de</strong> drie basistypes<br />

die Ratelband binnen <strong>de</strong> Somatology, <strong>de</strong> leer <strong>van</strong> je lijf,<br />

on<strong>de</strong>rscheidt: <strong>de</strong> verzamelaar, <strong>de</strong> jager en <strong>de</strong> filosoof (beeld p.64).<br />

Menstypes die allen wor<strong>de</strong>n gedreven door angst (weg <strong>van</strong> pijn;<br />

op naar plezier). Dat levert conformerend gedrag op bij <strong>de</strong> filosoof,<br />

behoudzucht bij <strong>de</strong> verzamelaar en een we-gaan-er-tegenaan<br />

gedrag op <strong>van</strong> <strong>de</strong> jager.<br />

Met zijn drie types grijpt Ratelband direct terug op <strong>de</strong> theorie <strong>van</strong><br />

Huter. Waarom <strong>het</strong> embryo groeit zoals <strong>het</strong> groeit, <strong>de</strong>nkt hij: “Tot<br />

wie en wat <strong>de</strong> ei- en zaadcel samen uitgroeien ligt <strong>van</strong> meet af aan<br />

vast. <strong>Het</strong> is ín jou. Er is dus geen vrije wil, maar <strong>de</strong> ziel bepaalt hoe<br />

je na negen maan<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> wereld verschijnt. De vorm en <strong>het</strong><br />

uiterlijk <strong>van</strong> <strong>het</strong> lichaam zijn daar<strong>van</strong> <strong>het</strong> resultaat.<br />

Anno 2008 is <strong>de</strong> heersen<strong>de</strong> holistische opvatting dat lichaam, geest<br />

en omgeving één zijn. En dat alles met elkaar verbon<strong>de</strong>n is, wist<br />

Hermes Trismegistus (volgens overlevering een mix <strong>van</strong> <strong>de</strong> Griekse<br />

god Hermes en <strong>de</strong> Egyptische god Thoth) al te vertellen met <strong>de</strong><br />

woor<strong>de</strong>n: Zo boven, zo bene<strong>de</strong>n; zo binnen, zo buiten. Johan<br />

Wolfgang von Goethe (1749-1831) stel<strong>de</strong> daarom voor om <strong>het</strong><br />

on<strong>de</strong>rscheid tussen uiterlijk en innerlijk te laten vervallen” ‘Niets is<br />

binnen, niets is buiten, want <strong>de</strong> binnen- is <strong>de</strong> buitenkant’.<br />

opleggen. Je weet <strong>het</strong> zon<strong>de</strong>r dat je <strong>het</strong> weet.<br />

Waar is dan je keuzevrijheid? Maar als je je<br />

aandacht richt op wat je wil, dan heb je wél<br />

een keuze. En Somatology is zo’n systeem<br />

waarmee je je niet meer uit je evenwicht<br />

laat brengen.”<br />

De focus <strong>van</strong> iemand bepaalt <strong>het</strong> <strong>de</strong>nken.<br />

“Ik wil mensen leren bewust hun aandacht<br />

te richten. Daardoor zijn ze ook in staat<br />

januari | februari 008 14.1 Frontier


SPIRITUALITEIT<br />

KenmerKen<br />

hun gevoel te beïnvloe<strong>de</strong>n. In mijn boek<br />

De Vuurloper schreef ik al dat onze emotie<br />

ons doen en laten bepaalt. Dat doen is een<br />

gevolg <strong>van</strong> ons <strong>de</strong>nken en ons gevoel. Maar<br />

omdat lichaam en geest één zijn, is positief<br />

<strong>de</strong>nken cruciaal voor een positief gevoel.”<br />

Ken u zelve, <strong>de</strong> spreuk die boven <strong>de</strong> Griekse<br />

tempel <strong>van</strong> Apollo in Delphi hing, is in dit<br />

verband uiterst belangrijk. “Iemand bekijken<br />

zon<strong>de</strong>r oor<strong>de</strong>el, en door Somatology<br />

kán dat, is <strong>het</strong> meest kostbare bezit dat je<br />

je kunt voorstellen. Dan hoef je niet meer<br />

alles in <strong>het</strong> werk te stellen om pijn te vermij<strong>de</strong>n,<br />

en kun je je talenten gaan uitleven.<br />

Want is <strong>het</strong> niet zo dat lichaam, geest en<br />

ziel één zijn, en God in ons? Voor geldt dat<br />

ons lichaam een afspiegeling is <strong>van</strong> onze<br />

talenten.”<br />

Niet één mens op <strong>de</strong>ze aar<strong>de</strong> is <strong>het</strong>zelf<strong>de</strong>,<br />

omdat elke ziel uniek is, aldus Ratelband.<br />

“En wil je een beeld krijgen <strong>van</strong> <strong>de</strong> ziel,<br />

dan kan je dat doen aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> acht<br />

stappen. Vergelijk <strong>de</strong> ziel met een foto, dan<br />

<strong>de</strong>co<strong>de</strong>er je <strong>de</strong>ze door <strong>het</strong> fotolijstje met<br />

lichaamskenmerken te benoemen. <strong>Het</strong><br />

lijstwerk (houding, hoofd, hals/nek, romp,<br />

armen, benen, leef-tijd en stem) zegt namelijk<br />

alles over <strong>de</strong> foto. (Zie ook in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r<br />

Geschie<strong>de</strong>nis: Zo binnen, zo buiten, zo buiten<br />

zo binnen <strong>van</strong> Hermes Trismegistus.)<br />

Frontier 14.1 januari | februari 008<br />

Omschrijving<br />

verzamelaar jager FilOsOOF<br />

gezicht vol, rond, zacht rechthoekig Fijn, smal, zacht<br />

Bouw <strong>van</strong> <strong>het</strong> hoofd in <strong>het</strong> algemeen rond in <strong>het</strong> algemeen hoekig nadruk op <strong>de</strong> voorkant of bovenste <strong>de</strong>el<br />

mond Dikke lippen smal en strak Klein en gevormd<br />

neus Kort en rond groot smal en slank<br />

Wangen Dik en breed nauwelijks krachtig zacht en dunne huid<br />

Kin rond vooruitstekend Terugvallend<br />

hals Dik, meestal geen gespierd, meestal in proportie Dun, meestal lang<br />

huid Opperhuid dun, on<strong>de</strong>rhuid dik Opperhuid dik, on<strong>de</strong>rhuid dun Dunne opper- en on<strong>de</strong>rhuid<br />

romp rond en dik Breed en atletisch slank tot mager<br />

armen Boven dik, dun uitlopend lang en stevig slank en zacht<br />

le<strong>de</strong>maten vol en rond stevig en gespierd in verhouding smal<br />

han<strong>de</strong>n en vingers Kort en vlezig groot en gespierd Dun en benig<br />

Ratelband’s Somatology gaat uit <strong>van</strong> drie verschillen<strong>de</strong> menstypes: verzamelaar, jager en filosoof.<br />

<strong>Lichaam</strong>, geest en<br />

ziel zijn één. God<br />

is in ons. Daarom<br />

is ons lichaam een<br />

afspiegeling <strong>van</strong><br />

onze talenten.<br />

Dwars<strong>de</strong>nkers<br />

De lichaamselementen, Ratelband noemt<br />

dit <strong>de</strong> context, vormen tezamen <strong>het</strong> fotolijstje<br />

voor <strong>de</strong> gezichtskenmerken (content)<br />

die uitein<strong>de</strong>lijk <strong>het</strong> karakter aangeven. De<br />

interpretatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> gezichtskenmerken is<br />

sterk afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> lichaamselementen,<br />

“want alles is onlosmakelijk met alles<br />

verbon<strong>de</strong>n”.<br />

Ook al staat <strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong> jo<strong>de</strong>nneus<br />

in Van Dale omschreven als: geprononceer<strong>de</strong><br />

neus als <strong>van</strong> een jood, Ratelband is<br />

<strong>van</strong> mening dat dit te kort door <strong>de</strong> bocht<br />

is. “De interpretatie <strong>van</strong> een neus moet je<br />

breed plaatsen, in <strong>het</strong> grote geheel. Ik geef<br />

je een voorbeeld. Als je <strong>de</strong> Hell’s Angels<br />

naar Afghanistan stuurt, dan komen ze<br />

waarschijnlijk terug met <strong>de</strong> Willemsor<strong>de</strong>.<br />

Eren we ze tot ze er dood bij neervallen en<br />

hebben we een nieuw soort Bronbeek. De<br />

context is dus belangrijk.”<br />

Daarom roept bewustzijnmaker Ratelband<br />

op tot revolutie. “Men probeert <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> mensen eenheidsworst te maken. Ga<br />

naar ABN Amro en je ziet dat ze allemaal<br />

lijken op Rijkman Groenink. Je zult er geen<br />

dwars<strong>de</strong>nkers vin<strong>de</strong>n zoals Eckart Wintzen.<br />

Maar <strong>het</strong> zijn wel <strong>de</strong> dwarsliggers waardoor<br />

<strong>de</strong> rails blijft liggen. Kijk naar <strong>de</strong> Fortune<br />

100 <strong>van</strong> twintig jaar gele<strong>de</strong>n dan zijn daar<br />

nu nog maar vier bedrijven <strong>van</strong> over. Als<br />

namelijk <strong>de</strong> oprichter en pionier wegvalt,<br />

dan verdwijnt ook <strong>de</strong> authenticiteit. <strong>Het</strong><br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vermogen.”<br />

Ratelband lijkt in zijn boek met foto’s <strong>van</strong><br />

sterke vrouwen als Hillary Clinton, Neelie<br />

Kroes, Ayaan Hirsi Ali, Angela Merkel en<br />

Christina Fernan<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Kirchner een trend<br />

in bewustzijn te willen aangeven: vrouwen<br />

grijpen <strong>de</strong> macht. “Vrouwen zijn natuurlijk<br />

superieur aan mannen, altijd al geweest.<br />

An<strong>de</strong>rs hoef<strong>de</strong>n ze namelijk niet on<strong>de</strong>rdrukt<br />

te wor<strong>de</strong>n. Maar <strong>het</strong> glazen plafond<br />

bestaat niet. Vrouwen hebben zoveel kracht<br />

dat ze net als in Atlantis”, hij maakt met zijn<br />

hand een golven<strong>de</strong> beweging, “uitein<strong>de</strong>lijk<br />

<strong>van</strong>zelf weer boven komen drijven.”<br />

Vervolgens loopt hij naar zijn boekenkast<br />

en haalt daar Von Däniken’s Waren <strong>de</strong> go<strong>de</strong>n<br />

kosmonauten? uit, slaat <strong>het</strong> open en<br />

leest: “gekocht op 1 november 1969. Ik was<br />

natuurlijk niet wijs, maar ik keek <strong>van</strong>af dat<br />

moment wel an<strong>de</strong>rs naar Ezechiël. Net zoals<br />

ik verketterd werd als mister NLP. Mijn boek<br />

Werkelijkheid is illusie was waanzin omdat ik<br />

in 1998 stel<strong>de</strong> dat ie<strong>de</strong>reen zijn eigen waarheid<br />

heeft. Inmid<strong>de</strong>ls weet men beter.”<br />

“Je bent wat je <strong>de</strong>nkt dat je bent”, vat Ratelband<br />

zijn boek ten slotte samen. “<strong>Het</strong> antwoord<br />

zit in jezelf besloten. Dat is <strong>de</strong> boodschap.<br />

Als <strong>het</strong> goed is, opent <strong>het</strong> een nieuwe<br />

<strong>de</strong>ur en laat <strong>het</strong> een nieuwe weg zien. Wat<br />

zegt <strong>de</strong> empirische wetenschap ook al weer<br />

over homeopathie? ‘<strong>Het</strong> werkt niet’. Dan<br />

zeg ik: maar <strong>het</strong> helpt wel.” <br />

Boeken <strong>van</strong> Emile Ratelband:<br />

<strong>Het</strong> geheim in jezelf, 1997; Werkelijkheid is illusie, 1998<br />

De Vuurloper, 1998; Hoe vind ik mijn lief, 2000;<br />

Tsjakkaa!, 2000; Somatology, 2007<br />

website: www.somatology.nl<br />

advertentie<br />

SPIRITUALITEIT<br />

januari | februari 008 14.1 Frontier

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!