07.09.2013 Views

Stalen schuifdeuren voor de industrie - Hormann.be

Stalen schuifdeuren voor de industrie - Hormann.be

Stalen schuifdeuren voor de industrie - Hormann.be

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Stalen</strong> <strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong> <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>industrie</strong><br />

Zeer robuust en bijzon<strong>de</strong>r <strong>voor</strong><strong>de</strong>lig


Hand<strong>be</strong>dien<strong>de</strong> stalen <strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong><br />

Voor hallen<strong>de</strong>uren tot 8 m breedte<br />

Aanslagtypes<br />

Schuif<strong>de</strong>uren kunnen aan <strong>de</strong> binnen-<br />

of buitenkant wor<strong>de</strong>n aangeslagen.<br />

De buitenaanslag heeft een <strong>voor</strong><strong>de</strong>el<br />

op <strong>de</strong> binnenaanslag, aangezien er<br />

op die manier geen waar<strong>de</strong>volle<br />

ruimte op <strong>de</strong> binnenwand van <strong>de</strong><br />

hall verloren gaat.<br />

An<strong>de</strong>re <strong>voor</strong><strong>de</strong>len van <strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong>:<br />

slechts een lage lateihoogte, geen<br />

extra <strong>be</strong>lasting van het dak.<br />

Voor<strong>de</strong>lig in gebruik<br />

Hörmann stalen <strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong> zijn<br />

gebouwd om <strong>be</strong>stand te zijn tegen<br />

dagelijks gebruik en zijn daarom<br />

aan<strong>be</strong>volen <strong>voor</strong> opslagplaatsen,<br />

hangars <strong>voor</strong> sportvliegtuigen,<br />

industriële hallen, vrachtwagen<strong>de</strong>pots<br />

en <strong>voor</strong> <strong>de</strong> landbouw. Door het kleine<br />

aantal elementen die aan slijtage<br />

on<strong>de</strong>rhevig zijn is <strong>de</strong> constructie zeer<br />

<strong>be</strong>trouwbaar en heeft <strong>de</strong>ze slechts<br />

weinig on<strong>de</strong>rhoud nodig.<br />

2<br />

Diverse types en uitvoeringen<br />

De stalen <strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong> van Hörmann zijn <strong>be</strong>schikbaar in een- en tweevleugelige<br />

uitvoering met een totale breedte tot 8000 mm, met of zon<strong>de</strong>r <strong>be</strong>glazing.<br />

Dub<strong>be</strong>lwandige <strong>de</strong>uren zijn verkrijgbaar met vijf soorten <strong>be</strong>glazingen: rechthoekig, vierkant,<br />

rond, driehoekig en ruitvormig.<br />

Bij enkelwandige <strong>de</strong>uren zijn <strong>de</strong> vullingen geprofileerd, vlak, gebom<strong>be</strong>erd of bij<strong>voor</strong><strong>be</strong>eld<br />

met ventilatielamellen uitgerust. Ook een houtvulling door <strong>de</strong> klant is mogelijk.<br />

Een geïntegreer<strong>de</strong> loop<strong>de</strong>ur of een aangepaste zij<strong>de</strong>ur is ook heel praktisch <strong>voor</strong> een<br />

afzon<strong>de</strong>rlijke personendoorgang.<br />

Gecertificeer<strong>de</strong> veiligheid<br />

De fabricage van Hörmann stalen <strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong> is<br />

on<strong>de</strong>rworpen aan het kwaliteitsmanagementsysteem<br />

volgens EN ISO 9001 en volgt <strong>de</strong> uiterst strikte<br />

veiligheids<strong>voor</strong>schriften.<br />

Deze aanspraak op kwaliteit is bij alle computergestuur<strong>de</strong><br />

producten alleen mogelijk dankzij gekwalificeer<strong>de</strong><br />

werknemers met een groot verantwoor<strong>de</strong>lijkheidsgevoel.<br />

Dit is zowel het geval bij het productieproces als bij <strong>de</strong><br />

kwaliteitscontrole.


Hörmann stalen <strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong> zijn zeer robuust, <strong>be</strong>stand tegen schokken<br />

en <strong>be</strong>schermd tegen corrosie. Dankzij het kleine aantal slijtage<strong>de</strong>len zijn<br />

ze reparatie- en on<strong>de</strong>rhoudsvrien<strong>de</strong>lijk.<br />

Competent advies<br />

Ervaren raadgevers van <strong>de</strong> verkooporganisatie <strong>be</strong>gelei<strong>de</strong>n u zowel<br />

bij <strong>de</strong> planning als bij <strong>de</strong> technische specificaties <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>be</strong>stelling<br />

tot en met <strong>de</strong> oplevering. Volledige technische documentatie kunt<br />

u zowel raadplegen in drukvorm als op <strong>de</strong> website<br />

www.hormann.com.<br />

JAAR<br />

GARANTIE NA AANKOOP<br />

Originele vervangstukken<br />

Vervangstukken zijn vanzelfsprekend in<br />

originele uitvoering leverbaar tot 10 jaar<br />

na aankoop van uw <strong>industrie</strong><strong>de</strong>uren.<br />

Doeltreffen<strong>de</strong> <strong>be</strong>scherming<br />

tegen transportscha<strong>de</strong><br />

door <strong>de</strong>gelijke verpakking.<br />

Snelle service<br />

Door het overkoepelen<strong>de</strong> servicenet zijn we ook bij u in <strong>de</strong> buurt<br />

aanwezig. Dat <strong>be</strong>tekent een groot <strong>voor</strong><strong>de</strong>el op het gebied van<br />

controle, on<strong>de</strong>rhoud en reparatie.<br />

3


LSP<br />

4<br />

De dub<strong>be</strong>lwandige schuif<strong>de</strong>ur<br />

met PU-panelen<br />

Het dub<strong>be</strong>lwandige <strong>de</strong>urblad<br />

met hoge stabiliteit<br />

De stabiliteit van het 42 mm dikke<br />

<strong>de</strong>urblad wordt <strong>be</strong>reikt door <strong>de</strong> krachtige<br />

isolatiekern uit polyurethaan-hardschuim<br />

en <strong>de</strong> gelijkmatige verbinding met <strong>de</strong><br />

stalen platen (profileringsafstand<br />

125 mm).<br />

Materiaal/Oppervlak<br />

Het verzinkte materiaal en <strong>de</strong> hechte<br />

polyester-grondverf bie<strong>de</strong>n een optimale<br />

<strong>be</strong>scherming tegen weersinvloe<strong>de</strong>n.<br />

Door het stucco-<strong>de</strong>ssin aan <strong>be</strong>i<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n<br />

is het <strong>de</strong>urblad ook kras<strong>be</strong>stendig.<br />

Kleur: <strong>de</strong>urblad, looprails en regenkap<br />

grijswit (vergelijkbaar met RAL 9002).<br />

RAL-kleur naar keuze op aanvraag.<br />

Ontworpen <strong>voor</strong> hand<strong>be</strong>dien<strong>de</strong><br />

lichte en veilige <strong>de</strong>urloop<br />

Het looprail<strong>be</strong>slag <strong>be</strong>staat uit een<br />

verzinkte looprail, twee kogelgelager<strong>de</strong>,<br />

dub<strong>be</strong>lparige looprollen, eindstoppen<br />

en looprailhou<strong>de</strong>rs die aan <strong>de</strong> latei<br />

wor<strong>de</strong>n verankerd. On<strong>de</strong>raan zorgen <strong>de</strong><br />

kunststofrollen (afb. on<strong>de</strong>raan links)<br />

aan <strong>be</strong>i<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur <strong>voor</strong> een<br />

veilige <strong>de</strong>urloop.<br />

Aan <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong> is <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur <strong>voor</strong>zien<br />

van een opliggen<strong>de</strong> handgreep en aan<br />

<strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong> van een ingebouw<strong>de</strong><br />

komgreep. De standaard sluithaak<br />

(af<strong>be</strong>elding) en <strong>de</strong> op aanvraag<br />

verkrijgbare schuifgren<strong>de</strong>l zijn <strong>voor</strong>zien<br />

<strong>voor</strong> een hangslot dat door <strong>de</strong> klant<br />

kan wor<strong>de</strong>n aangebracht.<br />

Deurgeleiding on<strong>de</strong>raan Sluithaak<br />

©42 mm


Robuust en <strong>voor</strong><strong>de</strong>lig<br />

Bijzon<strong>de</strong>r geschikt <strong>voor</strong> <strong>de</strong> landbouw<br />

Deuruitvoeringen (<strong>voor</strong><strong>be</strong>el<strong>de</strong>n)<br />

Op aanvraag met sandwich-<strong>be</strong>glazing type A. Doorkijkmaat 635 x 245 mm<br />

Zwarte kunststof omraming met dub<strong>be</strong>le kunststof <strong>be</strong>glazing, hel<strong>de</strong>r, 33 mm.<br />

Deuraanzicht<br />

Vloerbuffer<br />

Afstel<strong>be</strong>reik breedte + 270 Breedte max. 5000<br />

Buiten<br />

De <strong>de</strong>ur met een wandafstand van 35 mm zon<strong>de</strong>r afdichting, wordt binnen<br />

of buiten gemonteerd en over<strong>de</strong>kt <strong>de</strong> opening aan 3 zij<strong>de</strong>n met 50 mm.<br />

Afgew.<br />

vloer<br />

min. 140<br />

Buiten<br />

Hoogte max. 5000<br />

Maat<strong>be</strong>reik<br />

Deuren 1-vleugelig:<br />

Breedte tot 5000 mm<br />

Hoogte tot 5000 mm<br />

Deuren 2-vleugelig:<br />

Breedte tot 8000 mm<br />

Hoogte tot 5000 mm<br />

Aanslagtypes<br />

Buiten <strong>voor</strong> <strong>de</strong> buitenmuur<br />

Binnen (binnen- of buitenmuur)<br />

Benodig<strong>de</strong> lateihoogte<br />

Bij binnenaanslag:<br />

235-260 mm zon<strong>de</strong>r regenkap<br />

Bij buitenaanslag:<br />

min. 300 mm, standaard met regenkap<br />

Windlast (EN 12424)<br />

Klasse 2<br />

Brandweerstand (DIN 4102)<br />

Deurblad bouwstofklasse B2<br />

(normaal ontvlambaar)<br />

Deurbladgewicht<br />

14 kg/m 2<br />

Bestekomschrijving op Internet<br />

www.hormann.com<br />

5


KSP KSM<br />

Deurtype KSP:<br />

Met PUR-hardschuimkern<br />

warmte-isolerend<br />

De vullingsplaten en <strong>de</strong> hardschuimkern<br />

zijn onafschei<strong>de</strong>lijk met elkaar verbon<strong>de</strong>n.<br />

Deze stevige materiaalverbinding zorgt<br />

<strong>voor</strong> een hoge stabiliteit van <strong>de</strong> vlakke<br />

<strong>de</strong>urvleugels zodat een lange levensduur<br />

wordt <strong>be</strong>reikt.<br />

Door <strong>de</strong> sterke isolatiekern is het<br />

<strong>de</strong>urblad ook warmte-isolerend.<br />

Materiaal/oppervlak<br />

De verzinkte uitvoering en <strong>de</strong> hechte<br />

grondverf (2K-PUR) bie<strong>de</strong>n een optimale<br />

<strong>be</strong>scherming tegen weersinvloe<strong>de</strong>n.<br />

Oppervlak standaard met stucco-<strong>de</strong>ssin<br />

aan <strong>be</strong>i<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n, op aanvraag glad aan<br />

<strong>be</strong>i<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n.<br />

Kleur: binnen en buiten grijswit<br />

(vergelijkbaar met RAL 9002).<br />

6<br />

De dub<strong>be</strong>lwandige <strong>de</strong>uren<br />

met twee isolatietypes<br />

Deurtype KSM:<br />

Geluid<strong>de</strong>mpend met<br />

mineraalwolisolatie<br />

De gelaste schaalconstructie uit 1,5 mm<br />

dikke staalplaat, <strong>de</strong> versteviging binnenin<br />

en <strong>de</strong> mineraalwolisolatie zorgen <strong>voor</strong> een<br />

hoge stabiliteit van <strong>de</strong> vlakke <strong>de</strong>urvleugels.<br />

Met een <strong>de</strong>urbladgewicht van 35 kg/m 2<br />

zorgt <strong>de</strong>ze zware <strong>de</strong>uruitvoering niet alleen<br />

<strong>voor</strong> een goe<strong>de</strong> isolatie, maar is zij ook<br />

geluid<strong>de</strong>mpend.<br />

Materiaal/oppervlak<br />

De verzinkte uitvoering en <strong>de</strong> hechte<br />

grondverf bie<strong>de</strong>n een optimale<br />

<strong>be</strong>scherming tegen weersinvloe<strong>de</strong>n.<br />

Met glad oppervlak aan <strong>be</strong>i<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n.<br />

Binnen en buiten grijswit (vergelijkbaar<br />

met RAL 9002). RAL-kleur naar keuze<br />

op aanvraag.<br />

©55 mm<br />

KSP met PUR-hardschuimkern<br />

©55 mm<br />

KSM met mineraalwolisolatie


Met aantrekkelijke <strong>be</strong>glazingen als<br />

licht- en <strong>de</strong>sign-elementen<br />

Deuruitvoeringen (<strong>voor</strong><strong>be</strong>el<strong>de</strong>n)<br />

Deuruitvoering<br />

met loop<strong>de</strong>ur<br />

Deuruitvoering<br />

met rechthoekige <strong>be</strong>glazing<br />

Deuruitvoering<br />

met driehoekige <strong>be</strong>glazing<br />

Deuruitvoering<br />

met vierkante <strong>be</strong>glazing<br />

Deuruitvoering<br />

met ron<strong>de</strong> <strong>be</strong>glazing Ø 500 mm<br />

Deuruitvoering<br />

met ruitvormige <strong>be</strong>glazing<br />

Bij <strong>de</strong>urtype KSM is ook een volledige <strong>be</strong>glazing mogelijk.<br />

Maat<strong>be</strong>reik<br />

Deuren 1- en 2-vleugelig<br />

Breedte tot 8000 mm<br />

Hoogte tot 5000 mm<br />

Aanslagtypes<br />

Buiten <strong>voor</strong> <strong>de</strong> buitenmuur<br />

Binnen (binnen- of buitenmuur)<br />

Benodig<strong>de</strong> lateihoogte<br />

Volgens <strong>de</strong>urgrootte 260-380 mm<br />

Windlast (EN 12424)<br />

Klasse 2<br />

Ventilatie:<br />

Alle <strong>de</strong>uruitvoeringen op aanvraag met<br />

ventilatiesleuven of ventilatieschuiven.<br />

Bestekomschrijving op Internet<br />

www.hormann.com<br />

Twee robuuste<br />

constructies<br />

Brandweerstand (DIN 4102)<br />

Deurblad KSP: bouwstofklasse B2 (normaal ontvlambaar)<br />

Deurblad KSM: bouwstofklasse A2 (niet brandbaar)<br />

Deurbladgewicht<br />

KSP: 25 kg/m 2<br />

KSM: 35 kg/m 2<br />

7


KSE<br />

8<br />

De enkelwandige schuif<strong>de</strong>ur<br />

Stabiel en robuust<br />

De <strong>voor</strong><strong>de</strong>lige oplossing <strong>voor</strong><br />

niet-verwarm<strong>de</strong> hallen<br />

De enkelwandige Hörmann stalen<br />

<strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong> bie<strong>de</strong>n een economische<br />

afsluiting van hallen, wanneer het<br />

<strong>voor</strong>al op stevigheid aankomt en <strong>de</strong><br />

verwarming geen rol speelt. Bij<strong>voor</strong><strong>be</strong>eld<br />

in opslagplaatsen <strong>voor</strong> gereedschappen,<br />

vrachtwagen<strong>de</strong>pots, <strong>be</strong>drijfsgebouwen,<br />

drank<strong>de</strong>pots.<br />

Materiaal/oppervlak<br />

De <strong>de</strong>uren uit verzinkt staal met een<br />

hoogwaardige poe<strong>de</strong>rgrondverf bie<strong>de</strong>n<br />

een hoge <strong>be</strong>scherming tegen<br />

weersinvloe<strong>de</strong>n. Oppervlakken binnen<br />

en buiten: verkeerswit (vergelijkbaar<br />

met RAL 9016).<br />

RAL-kleur naar keuze op aanvraag.<br />

Stabiel gebouwd <strong>voor</strong> een lange<br />

levensduur<br />

De schuif<strong>de</strong>urvleugel wordt opgebouwd<br />

met loodrecht geplaatste elementen<br />

met kokerprofielomraming, die extra<br />

wor<strong>de</strong>n verstevigd door <strong>de</strong> horizontale<br />

dwarsstijlen. Hierdoor <strong>be</strong>houdt <strong>de</strong><br />

volledige <strong>de</strong>urvleugel een hoge stabiliteit.<br />

De geprofileer<strong>de</strong> vierzijdige <strong>de</strong>klijst<br />

zorgt <strong>voor</strong> een vaste verbinding van <strong>de</strong><br />

afzon<strong>de</strong>rlijke vullingen.<br />

Dikte 55 mm, zijaanzicht 70 mm.<br />

Kies <strong>de</strong> vulling om zelf het uiterlijk<br />

van uw <strong>de</strong>ur te <strong>be</strong>palen<br />

Rechts ziet u hoe uw schuif<strong>de</strong>ur eruit<br />

kan zien. Naast <strong>de</strong>ze <strong>voor</strong><strong>be</strong>el<strong>de</strong>n zijn<br />

nog an<strong>de</strong>re vullingen en in<strong>de</strong>lingen op<br />

aanvraag mogelijk.


Met talrijke vullingsvarianten<br />

Wij <strong>be</strong>antwoor<strong>de</strong>n aan al uw wensen<br />

Deuruitvoeringen (<strong>voor</strong><strong>be</strong>el<strong>de</strong>n)<br />

Geprofileer<strong>de</strong> staalplaatvulling<br />

met loop<strong>de</strong>ur<br />

Geprofileer<strong>de</strong> staalplaatvulling<br />

met ge<strong>de</strong>eltelijke vierkante <strong>be</strong>glazing<br />

Vlakke staalplaatvulling<br />

Plaatdikte 1,5 mm<br />

Geprofileer<strong>de</strong> staalplaatvulling<br />

met ge<strong>de</strong>eltelijke rechthoekige <strong>be</strong>glazing<br />

Beglazing in <strong>de</strong> fabriek of door <strong>de</strong> klant<br />

Gebom<strong>be</strong>er<strong>de</strong> staalplaatvulling<br />

Plaatdikte1,5 mm<br />

Voor<strong>be</strong>reid <strong>voor</strong> inliggen<strong>de</strong> vulling<br />

door <strong>de</strong> klant (max.16 kg/m 2 )<br />

Omraming terrabruin (RAL 8028)<br />

Maat<strong>be</strong>reik<br />

Deuren 1- en 2-vleugelig<br />

Breedte tot 8000 mm<br />

Hoogte tot 5500 mm<br />

Hoogte tot 6000 mm (met staalplaatvulling)<br />

Aanslagtypes<br />

Buiten <strong>voor</strong> <strong>de</strong> buitenmuur<br />

Binnen (binnen- of buitenmuur)<br />

Benodig<strong>de</strong> lateihoogte<br />

Volgens <strong>de</strong>urgrootte 260 - 380 mm<br />

Windlast (EN 12424)<br />

Klasse 2<br />

Brandweerstand (DIN 4102)<br />

Deurvleugel bouwstofklasse A2 (niet brandbaar)<br />

Deurbladgewicht<br />

25 kg/m 2 (met geprofileer<strong>de</strong> staalplaatvulling)<br />

Voor<strong>de</strong>lig <strong>voor</strong> niet<br />

geïsoleer<strong>de</strong> hallen<br />

Ventilatie:<br />

Deuruitvoeringen op aanvraag met ventilatiesleuven,<br />

bij dub<strong>be</strong>lwandige sokkel met ventilatieschuiven.<br />

Bestekomschrijving op Internet<br />

www.hormann.com<br />

9


Schuif<strong>de</strong>uren met <strong>be</strong>glazing<br />

Voor meer licht en zicht<br />

Rechthoekige <strong>be</strong>glazing<br />

Voor KSP en KSM<br />

Glasomraming in kunststof of metaal,<br />

grafietzwart (vergelijkbaar met RAL 9011)<br />

met tweezijdige EPDM-afdichting.<br />

Inbraakwerend aan <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong><br />

geschroefd.<br />

Doorkijkmaat volgens vleugelbreedte:<br />

Standaardmaten<br />

473/523/573 x 773 mm (B x H)<br />

Speciale maten<br />

Breedte afhankelijk van<br />

vleugelbreedte<br />

Hoogte tot max. 1250 mm<br />

Friesbreedte/ribhoogte<br />

<strong>voor</strong> KSP en KSM:<br />

Friesbreedte zij<strong>de</strong>lings<br />

min. 180 mm,<br />

Ribhoogte tussen <strong>de</strong><br />

<strong>be</strong>glazingsstroken:<br />

KSP = 208 mm<br />

KSM = 108 mm<br />

10<br />

Kunststof<strong>be</strong>glazing<br />

hel<strong>de</strong>r 4 of 5 mm<br />

Vierkante <strong>be</strong>glazing Ron<strong>de</strong> <strong>be</strong>glazing<br />

Voor KSP en KSM<br />

Glasomraming zoals bij <strong>de</strong> rechthoekige<br />

<strong>be</strong>glazing. Doorkijkmaat volgens<br />

vleugelbreedte van ca. 350 x 350 mm<br />

tot 850 x 850 mm.<br />

Met <strong>de</strong>ze <strong>be</strong>glazingstypes kiest u <strong>voor</strong> meer of min<strong>de</strong>r lichtinval,<br />

doorkijkmogelijkheid en inbraak<strong>be</strong>veiliging.<br />

Kunststof<strong>be</strong>glazing<br />

kristalstructuur 6 mm<br />

Beglazing aangebracht door klant<br />

Op aanvraag ook <strong>voor</strong><strong>be</strong>reid <strong>voor</strong> een <strong>be</strong>glazing door <strong>de</strong> klant:<br />

Types KSP en KSM tot 18 mm, type KSE tot 20 mm<br />

<strong>be</strong>glazingsdikte.<br />

Voor KSP en KSM<br />

Omraming in EPDM-klemprofiel, grafietzwart<br />

(vergelijkbaar met RAL 9011) of te schil<strong>de</strong>ren<br />

aluminium ring Ø 500 mm met hel<strong>de</strong>re<br />

kunststof<strong>be</strong>glazing 6 mm of met hel<strong>de</strong>re<br />

dub<strong>be</strong>le kunststof<strong>be</strong>glazing 18 mm.<br />

Beglazing door <strong>de</strong> klant niet mogelijk.<br />

Dub<strong>be</strong>le kunststof<strong>be</strong>glazing<br />

hel<strong>de</strong>r 18 mm


Naargelang <strong>de</strong> eisen en uw individuele wensen kunnen stalen <strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong><br />

van Hörmann met <strong>de</strong> afge<strong>be</strong>el<strong>de</strong> <strong>be</strong>glazingen wor<strong>de</strong>n uitgerust.<br />

Ruitvormige<br />

Voor KSP en KSM<br />

Kunststof of metalen omraming,<br />

grafietzwart (vergelijkbaar met RAL 9011)<br />

met tweezijdige EPDM-afdichting.<br />

Inbraakwerend aan <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong><br />

geschroefd.<br />

Doorkijkmaat volgens vleugelbreedte<br />

van 300 x 300 mm tot 650 x 650 mm.<br />

Dub<strong>be</strong>le kunststof<strong>be</strong>glazing<br />

kristalstructuur 18 mm<br />

Polycarbonaat<strong>be</strong>glazing<br />

hel<strong>de</strong>r 6 mm<br />

Driehoekige <strong>be</strong>glazing<br />

Voor KSP en KSM<br />

Omraming in EPDM-klemprofiel,<br />

grafietzwart (vergelijkbaar met RAL 9011).<br />

Standaardformaat (doorkijkmaat):<br />

350 x 600 mm verticaal<br />

600 x 350 mm horizontaal<br />

Speciale grootte (doorkijkmaat):<br />

625 x 1250 mm verticaal<br />

850 x 625 mm horizontaal<br />

Dub<strong>be</strong>le polycarbonaat<br />

kunststof<strong>be</strong>glazing<br />

hel<strong>de</strong>r 18 mm<br />

slagvast, inbraakwerend<br />

Beglazing<br />

Voor KSE<br />

Omraming in:<br />

Alu-glaslijsten met kitsponning (aanzicht<br />

17 mm) <strong>voor</strong> enkele <strong>be</strong>glazing of in<br />

alu-omraming (te schil<strong>de</strong>ren) <strong>voor</strong><br />

dub<strong>be</strong>le <strong>be</strong>glazing tot 20 mm.<br />

Hoogte van <strong>de</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke <strong>be</strong>glazing<br />

tot max. 1250 mm.<br />

Breedte van <strong>de</strong> <strong>be</strong>glazing afhankelijk van<br />

<strong>de</strong> vleugelbreedte. Ribhoogte tussen <strong>de</strong><br />

<strong>be</strong>glazingsstroken: enkele <strong>be</strong>glazing 79 mm,<br />

dub<strong>be</strong>le <strong>be</strong>glazing 137 mm.<br />

Dub<strong>be</strong>l gerib<strong>de</strong> <strong>be</strong>glazing 18 mm<br />

Zeer stabiele ruiten<br />

11


Deurgeleiding bovenaan<br />

Het uitgeteste looprail<strong>be</strong>slag zorgt <strong>voor</strong> een veilige en<br />

lichte <strong>de</strong>urloop. Het <strong>be</strong>staat uit een verzinkte looprail, twee<br />

kogelgelager<strong>de</strong>, dub<strong>be</strong>lparige looprollen, eindstoppen en<br />

looprailhou<strong>de</strong>rs die aan <strong>de</strong> latei wor<strong>de</strong>n verankerd.<br />

12<br />

Deurtypes KSP/KSM dub<strong>be</strong>lwandig<br />

Deze <strong>de</strong>urconstructies <strong>be</strong>hou<strong>de</strong>n hun<br />

hoge stabiliteit door <strong>de</strong> isolatiekern van<br />

<strong>de</strong> dub<strong>be</strong>lwandige bouw<strong>de</strong>len en het<br />

omlopen<strong>de</strong> zwaluwstaartprofiel.<br />

Dikte 55 mm, vlak<br />

Hörmann stalen <strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong><br />

Latei-afsluiting<br />

Een over <strong>de</strong> totale <strong>de</strong>urbreedte<br />

lopend U-profiel vormt <strong>de</strong><br />

latei-afsluiting.<br />

Wandaansluiting aan<br />

openingszij<strong>de</strong><br />

Aan <strong>de</strong> openingszij<strong>de</strong> wordt als<br />

wandaansluiting een over <strong>de</strong><br />

totale hoogte lopend hoekprofiel<br />

gebruikt.<br />

Aansluiting aan <strong>de</strong> bouwconstructie<br />

De driezijdige verankering ge<strong>be</strong>urt door stabiele aansluitingsprofielen.<br />

Deze profielen kunnen in <strong>be</strong>ton en metselwerk wor<strong>de</strong>n<br />

geschroefd of op staal wor<strong>de</strong>n gelast.


Wandaansluiting aan<br />

slotzij<strong>de</strong><br />

De <strong>de</strong>ur loopt aan <strong>de</strong> sluitzij<strong>de</strong><br />

in een U-profiel (bij <strong>de</strong>urtype<br />

KSE met een slaglijst tegen<br />

een rechthoekig kokerprofiel).<br />

Aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> is <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>ur on<strong>de</strong>raan <strong>voor</strong>zien van<br />

een opliggen<strong>de</strong> schuifgren<strong>de</strong>l<br />

(vastzetter).<br />

Deurtype KSE enkelwandig<br />

De <strong>de</strong>urvleugel <strong>be</strong>staat uit een<br />

omlopend rechthoekig kokerprofiel<br />

met geprofileer<strong>de</strong> <strong>de</strong>klijst <strong>voor</strong> een<br />

hoge stabiliteit.<br />

Rechthoekig kokerprofiel 70 x 55 mm<br />

Stevig gebouwd <strong>voor</strong> een veilige werking<br />

Haakslot<br />

Aan <strong>de</strong> slotzij<strong>de</strong>:<br />

Haakslot met profielcilin<strong>de</strong>ruitsparing.<br />

Dornmaat 65 mm<br />

(type KSP/KSM),<br />

Dornmaat 40 mm (type KSE).<br />

De profielcilin<strong>de</strong>r is vlak aan<br />

<strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong> en wordt op<br />

aanvraag bijgeleverd.<br />

Profielcilin<strong>de</strong>rlengte:<br />

35,5 + 35,5 (71) mm<br />

De on<strong>de</strong>rste rij af<strong>be</strong>eldingen toont <strong>de</strong> technische <strong>de</strong>tails van het dub<strong>be</strong>lwandige <strong>de</strong>urtype.<br />

Krukgarnituur aan wandzij<strong>de</strong><br />

Vlakke alu-kruk in natuurkleur<br />

ge<strong>be</strong>itst (E6/EV1) en<br />

ingebouw<strong>de</strong>, zwarte kunststof<br />

komgreep.<br />

Krukgarnituur aan<br />

aanslagzij<strong>de</strong><br />

Halve alu-kruk in natuurkleur<br />

ge<strong>be</strong>itst (E6/EV1) en<br />

opliggen<strong>de</strong>, zwarte kunststof<br />

komgreep.<br />

13


Overzicht <strong>de</strong>urtypes<br />

Technische <strong>de</strong>tails<br />

Constructie- en kwaliteitskenmerken<br />

= Standaard, = op aanvraag<br />

Toepassing Buiten<strong>de</strong>ur <br />

Binnen<strong>de</strong>ur <br />

Afmetingen Breedte max. mm 5000/8000 8000 8000 8000<br />

Hoogte max. mm 5000 5000 5000 5500<br />

Inschuifdiepte Openingsbreedte +100 mm (LSP +270 mm) – – – –<br />

Lateihoogte zie inbouwgegevens, min. mm 300 260 260 260<br />

Benodig<strong>de</strong> ruimte Bevestiging op <strong>de</strong> muur, zie inbouwgegevens – – –<br />

Aantal vleugels tot 3 vleugels (LSP tot 2 vleugels) <br />

Deuropening naar links, naar rechts, naar <strong>be</strong>i<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n – – – –<br />

Omramingsprofiel 60 x 60 mm en U-vormig kozijn als inloop – <br />

Dikte mm 42 55 55 55<br />

Aanslagtype Aanslag op <strong>de</strong> muur (zie inbouwgegevens) <br />

Aanslag in <strong>de</strong> dagopening (zie inbouwgegevens) – <br />

Geleidingssysteem Bovenste geleidingssysteem in kokerprofiel <br />

Windlast EN 12424 Klasse 2 <br />

Brandweerstand DIN 4102 Bouwstofklasse A2 (niet brandbaar) – – <br />

Deurvleugels Bouwstofklasse B2 (normaal ontvlambaar) – –<br />

Materiaal/Oppervlak verzinkt materiaal <br />

Deurvleugels en kozijn poe<strong>de</strong>rgrondverf – – <br />

Nat gelakt met 2-K PUR grondverf – –<br />

Gewicht <strong>de</strong>urvleugels kg/m 2 14 25 35 25<br />

Loop<strong>de</strong>ur Deurhoogte max. 2500 mm – <br />

Drempelhoogte in mm – 225 125 145<br />

Zij<strong>de</strong>ur met aangepast uitzicht Deurhoogte max. 2500 mm – <br />

Vullingen Dub<strong>be</strong>lwandig –<br />

Enkelwandig – – – <br />

Kunststofruiten / enkel / geïsoleerd <br />

Ventilatie Ventilatiesleuven in staalplaatvulling – <br />

Ventilatieschuif aan <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong> – –<br />

Glasomraming Kunststof omraming –<br />

Metalen omraming – –<br />

Alu-glaslijsten / Alu-glasomraming – – – <br />

Beglazingsvormen Rechthoekig <br />

Vierkant – <br />

Rond – –<br />

Ruitvormig – –<br />

Driehoekig – –<br />

Deurvergren<strong>de</strong>ling Haakslot met wissel (LSP, slot door <strong>de</strong> klant) – <br />

Uitzicht KSE Deurprofielbreedte in mm – – – 70<br />

Hoogte van <strong>de</strong> dwarsstijlen in mm – – – 43<br />

Bevestigingsmogelijkhe<strong>de</strong>n Beton, staal, metselwerk <br />

14<br />

LSP<br />

KSP KSM KSE


Met een sterke partner<br />

<strong>be</strong>trouwbaar plannen<br />

Rol<strong>de</strong>uren en rolhekken Snelloop<strong>de</strong>uren<br />

Door hun eenvoudige constructie met slechts weinig componenten zijn<br />

rol<strong>de</strong>uren en rolhekken bijzon<strong>de</strong>r economisch en robuust.<br />

Laad- en lossystemen<br />

Hörmann biedt laad- en lossystemen aan <strong>voor</strong> <strong>de</strong> logistiek.<br />

Uw <strong>voor</strong><strong>de</strong>el: alles uit één hand.<br />

Snelloop<strong>de</strong>uren wor<strong>de</strong>n zowel binnen als buiten gebruikt <strong>voor</strong> het<br />

optimaliseren van <strong>de</strong> verkeersstroom, <strong>voor</strong> <strong>de</strong> ver<strong>be</strong>tering van <strong>de</strong><br />

klimaatregeling in gebouwen en <strong>voor</strong> <strong>de</strong> energie<strong>be</strong>sparing.<br />

Brandweren<strong>de</strong> <strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong><br />

Voor alle projecten vindt u bij Hörmann één- en tweevleugelige<br />

<strong>schuif<strong>de</strong>uren</strong>, aangepast aan <strong>de</strong> vereiste brand<strong>be</strong>veiligingsklasse.<br />

15


Hörmann: kwaliteit zon<strong>de</strong>r compromissen<br />

Hörmann KG Amshausen, Germany<br />

Hörmann KG Dissen, Germany<br />

Hörmann KG Werne, Germany<br />

Hörmann Beijing, China<br />

Hörmann KG Antriebstechnik, Germany<br />

Hörmann KG Eckelhausen, Germany<br />

Hörmann Genk NV, België<br />

Hörmann Tianjin, China<br />

Hörmann KG Brandis, Germany<br />

Hörmann KG Freisen, Germany<br />

Hörmann Alkmaar B.V., Ne<strong>de</strong>rland<br />

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA<br />

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op <strong>de</strong> internationale<br />

markt, alle <strong>be</strong>langrijke bouwelementen uit één hand.<br />

Zij wor<strong>de</strong>n in hooggespecialiseer<strong>de</strong> fabrieken vervaardigd volgens<br />

<strong>de</strong> nieuwste stand van <strong>de</strong> techniek. Door het overkoepelen<strong>de</strong><br />

verkoops- en servicenet in Europa en <strong>de</strong> aanwezigheid in Amerika<br />

en China is Hörmann uw sterke internationale partner <strong>voor</strong> hoogwaardige<br />

bouwelementen. In een kwaliteit zon<strong>de</strong>r compromissen.<br />

Hörmann KG Brockhagen, Germany<br />

Hörmann KG Ichtershausen, Germany<br />

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen<br />

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA<br />

DEUREN VOOR GARAGES<br />

AANDRIJVINGEN<br />

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE<br />

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN<br />

ANDERE DEURTYPES<br />

KOZIJNEN<br />

Stand 04.2011 / Druk 04.2011 / HF 83700 NL / P.0.0 www.hormann.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!