RND Jaarverslag 2007 - Raad Nederlandse Detailhandel

raadnederlandsedetailhandel.nl

RND Jaarverslag 2007 - Raad Nederlandse Detailhandel

Jaarverslag 2007


De detailhandelhandel in 2007

4


Inhoudsopgave

Wat is de RND? 4

Zet stop op de belastingdruk - Ed Hamming 5

Spanning in de detailhandel - Henk Kok 6

Platform Detailhandel Nederland 7

Invloed van Brussel 7

1 Arbeidszaken 8

Arbeidsmarkt en cao-ontwikkelingen 8

Vakbondsbijdrage 8

Ontwikkel een middellange termijnbeleid rond arbeidsvoorwaarden - Edwin Fafié 9

Vereenvoudiging ontslagrecht 9

Arbocatalogus 10

Pensioenontwikkelingen 10

Aanpassing levensloopregeling 10

Ontwikkelingen WIA 10

Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaren 10

Europees Sociaal Fonds 11

Gegaste containers 11

2 Fiscale Zaken 12

Btw op mobiele telefoons 12

Verhoging btw 12

Geen vermindering administratieve lasten - Pieter Verhoog 13

3 RuiMBaan 14

Actie tegen lokale promotiebelasting 14

Resultaat voor baatbelastingprocedures 14

Modelaanpak voor servicekosten 14

Kopieerheffing onredelijk voor winkels 15

BUMA en SENA willen meer geld voor muziek 15

Vrijheid op de sprinklermarkt 15

Ruimere regels in de strijd tegen illegaal vuurwerk 15

RND stapt uit bestuur Kamers van Koophandel 15

Bereikbaarheid schiet tekort 15

Parkeerproblemen - Ger Koopmans 16

4 Milieuzaken 17

Inzameling van spaarlampen in de winkels 17

Doe-het-zelf branche wil verbod op fout hout 17

REACH 17

Maak energiezuinige producten betaalbaar - Pieter Walraven 18

Verwijderingsbijdrage onder vuur 18

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en BSCI - Jan Eggert 19

2

Pagina


3

RND jaarverslag 2007

Pagina

5 Winkelcriminaliteit 20

Waarschuwingsregister groot succes bij aanpak interne fraude 20

RND en CBP botsen over waarschuwingsregister 20

Waarschuwingsregister pakt interne fraude aan - Benk Korthals 21

Overvallen op winkels blijven stijgen 21

Rooftas verliest terrein 21

Rondtrekkende bendes in het vizier 21

Winkelcriminaliteit topprioriteit - Pauline Smeets 22

6 Betalingsverkeer 23

Betalen kost geld 23

Grootschalige vervanging van betaalautomaten 23

Nederland PINland - Henk van den Broek 24

SEPA 25

Samenwerkingsprojecten in 2007 26

Criminaliteit in het betalingsverkeer 27

7 Branches 28

VGL – Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen 28

VGT - Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel 29

VGS – Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Schoenen 29

VDN - Vereniging Drankenhandel Nederland 30

Alcohol en jongeren - Sjoerd Veenstra 31

UFON – Unie van Filiaal- en Franchise Optiek- en hoortoestellenbedrijven Nederland 32

VWDHZ – Vereniging van Winkelketens in de doe-het-zelfbranche 32

De komst van een nieuwe opleiding - Sigrid Stavenuiter 33

PSB – Vereniging PostorderSpecifieke Bedrijven 34

RPN – Retail Partners Nederland 34

VDF - Vereniging van Drogisterij- en aanverwante Filiaalbedrijven 35

VGSB – Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Speciale Branches 36

VGW – Vereniging van Grootwinkelbedrijven in de Wonenbranche 36

Fusion – Werkgeversvereniging in de Kappersbranche 36

Tuinbranche Nederland 37

Bijlage 38

Het bestuur 39

Bureau 40

Stuurgroepen 41

Externe vertegenwoordiging 43

Leden branches 45


Contactgegevens

RND (Raad Nederlandse Detailhandel)

Overgoo 13

2266 JZ Leidschendam

Postbus 182

2260 AD Leidschendam

T (070) 444 25 87

F (070) 317 50 46

E info@rndweb.nl

I www.rndweb.nl

Wat is de RND?

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is de centrale

onafhankelijke werkgeversorganisatie van de detailhandel.

De RND kent als koepelorganisatie een

zogenaamd 'getrapt' lidmaatschap. De detailhandelsondernemingen

zijn lid van brancheverenigingen, die op

hun beurt lid zijn van de RND. Met de aangesloten brancheverenigingen

vertegenwoordigt de RND het overgrote

deel van de winkelbedrijven en daarmee een

belangrijk deel van de detailhandel in Nederland.

Wat doet de RND?

De RND behartigt op nationaal en Europees niveau de

gemeenschappelijke economische en sociale belangen

van zijn leden. Daarbij richt de RND zich op algemene

onderwerpen die de detailhandel betreffen en de

branchespecifieke onderwerpen die vallen onder de

betreffende branchevereniging. De aandachtsgebieden

van de RND zijn onder andere: Arbeidszaken,

Betalingsverkeer, Criminaliteit, e-Business, Ruimtelijke

Ordening en Milieu.

RND en het Platform Detailhandel Nederland

De RND heeft een samenwerkingsverband met de

Nationale Winkelraad van MKB-Nederland (NWR): het

Platform Detailhandel Nederland. Het doel van deze

samenwerking is dat het grootwinkelbedrijf (GWB)

en het midden- en kleinbedrijf (MKB) gezamenlijk met

één standpunt naar buiten treden. Daarmee wordt de

belangenbehartiging bij de Nederlandse en Europese

overheid voor de gehele detailhandel geoptimaliseerd.

Het Platform Detailhandel Nederland houdt zich onder

meer bezig met de kosten van het betalingsverkeer, de

bereikbaarheid en bevoorrading van de detailhandel en

bestrijding van de regeldruk en winkelcriminaliteit. Ook

op Europees niveau is het Platform Detailhandel

Nederland zeer actief.

Bureau Arbeidszaken

Bureau Arbeidszaken van de RND functioneert als kenniscentrum,

vraagbaak en adviespunt voor de bij de RND

aangesloten brancheverenigingen en hun leden. Bureau

Arbeidszaken beantwoordt vragen op sociaal gebied,

onder meer over arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen,

sociale zekerheid, pensioenen en arbeidsomstandigheden.

Bovendien verricht Bureau

Arbeidszaken de activiteiten die voortvloeien uit de

verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao),

waarbij leden van de RND betrokken zijn. Daaronder

vallen ook de cao-onderhandelingen.

4


De term die ik in 2007 vaak heb gehoord is free-rider.

Hierbij wordt verwezen naar winkeliers die in een winkelcentrum

niet meebetalen aan gezamenlijke activiteiten,

maar hiervan wel zouden profiteren. Door veel

bestuurders wordt dit als een probleem gezien en vaak

wordt, ten onrechte, gewezen naar grootwinkelbedrijven.

In de praktijk blijkt de oorzaak van dit 'probleem' te

liggen bij slecht functionerende winkeliersverenigingen.

Door een onprofessionele aanpak komen veel initiatieven,

zoals de Sinterklaasintocht, kerstverlichting en een

jaarlijkse braderie niet van de grond. Bestuurders en

gemeenten zagen hun kans schoon en hadden de oplossing

gevonden in Engeland en Amerika. Een nieuwe

lokale heffing waaraan alle ondernemers in het gebied

verplicht meebetalen, de Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering

heffing (BGV).

Ondernemers investeren gezamenlijk in veiligheid,

schoonmaak en promotie. Veel gemeenten kunnen niet

wachten en werken aan de invoering van een reclamebelasting

en een ondernemersfonds. Ik volg dit fenomeen

met verbazing. Ondernemers die zogenaamd

pleiten voor een extra belasting? Schijn bedriegt. In veel

gevallen blijkt het niet de ondernemer, maar de

gemeente die wil dat ondernemers betalen voor de

centrummanager, afvalinzameling en het onderhoud van

het winkelgebied.

5

RND jaarverslag 2007

Zet stop op

de belastingdruk

Wij hebben de afgelopen jaren met succes in veel

gemeenten gevochten tegen de baatbelasting.

Natuurlijk laten wij niet zomaar toe dat nu via reclamebelastingen

hetzelfde wordt getracht. Wij verwachten

dat bij de verplichte heffing veel geld aan de strijkstok

van de gemeente blijft hangen. Daar stemt de Raad

Nederlandse Detailhandel niet mee in. Veel winkelbedrijven

zorgen zelf voor de inzameling van afval en

betalen ruimschoots mee aan promotie van het centrum

via bijvoorbeeld de sterk gestegen servicekosten.

En wat denkt u van beveiliging? Er zijn winkels die jaarlijks

een miljoen euro uitgeven aan de beveiliging van

klanten en medewerkers. Een verplichte heffing heeft

tot gevolg dat lokale lasten sterk stijgen en dat is iets

waarop de binnensteden niet zitten te wachten.

Wij verwachten dat winkelbedrijven in de stadscentra

het de komende jaren steeds moeilijker krijgen.

Winkeliers hebben te maken met hoge huren, hoge

kosten en ze zijn steeds lastiger te bereiken voor het

bevoorradend verkeer. De overheid moet ondernemers

stimuleren om te investeren in winkelgebieden en dit

niet met nieuwe belastingen ontmoedigen.

Ed Hamming

Voorzitter Raad Nederlandse Detailhandel


2007 was een jaar van de taaie dossiers en zo nu en dan

onrust op het cao-front. Het nieuwe kabinet worstelde

nog steeds met de koopzondag. In eerste instantie

verrasten alleen de SGP en SP ons door vanuit sociaal

en christelijk perspectief voorstellen in te brengen. Nu

is nota bene de minister van Economische Zaken - door

een regeltje uit het regeerakkoord – tegen uitbreiding

van de koopzondag. Een belangrijke regel die de belangrijkste

koopdagen voor de Nederlandse consument ter

discussie stelt.

Niet in Den Haag, maar op lokaal niveau moet de

bevoegdheid liggen om koopzondagen te organiseren.

Een koopdag van groot economisch belang voor veel

detailhandelsbedrijven, zowel groot als klein. Het wordt

tijd dat winkeliers het recht krijgen om de deur open te

doen als de consument dat wil. De detailhandel zit niet

te wachten op een wet om de deuren te sluiten.

Werkgelegenheid en miljarden omzet staan ter discussie

in een tijd dat websites 24 uur per dag en zeven

dagen per week open zijn.

2007 Stond ook weer in het teken van heffingen. De

winkel wordt steeds meer een loket voor de overheid

als het gaat om geld ophalen voor vage plannen.

Verpakkingsbelasting, auteursrechtelijke heffingen,

milieuheffingen, lokale heffingen en andere belastingen

worden vaak via uiterst complexe, en voor ondernemingen

kostbare, procedures uit de kassalade gegraaid.

Uiteindelijk gaat dit ten koste van de koopkracht, want

de consument krijgt de prijs via een prijsverhoging voor

de kiezen.

Klap op de vuurpijl is de Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering

heffing (BGV) ook wel braderieheffing

genoemd. Een heffing die dit jaar verder vorm moet

krijgen. Gericht op een lokale aanpak voor schone en

2007 vertoonde alle kenmerken van een toenemend spanningsveld tussen

een gevoelige economie, wisselend consumentenvertrouwen en een veelal

lastig in te passen overheidsbeleid. Na jaren van economische malaise leek

2007 het jaar te worden van economisch herstel en stijgende omzetten in

de detailhandel. De eerste kwartalen bevestigden dat beeld, maar de laatste

maanden vielen in veel opzichten tegen.

Spanning in

de detailhandel

6

veilige winkelgebieden, maar in werkelijkheid een grote

lokale pot geld waar de gemeentelijke budgetten dankbaar

gebruik van maken. Dat terwijl de thema’s vaak door

de winkeliers zelf al goed zijn ingevuld.

Na twee succesvolle ‘Convenanten Winkelcriminaliteit’

en een daling van het aantal winkelovervallen in de

afgelopen jaren, steeg het aantal overvallen in 2007.

Professionele, vaak Oost-Europese, bendes plunderen

de winkels leeg. En ook skimming stak de kop op. De

stichting Fraude Aanpak Detailhandel werd in 2007

geconfronteerd met een discussie met het College

bescherming persoonsgegevens (CBP). Ondanks het

succes kreeg het register te maken met een

inschrijvingsstop, omdat het CBP ons niet in staat

stelde het succes snel uit te breiden.

Het onderwerp betalingsverkeer is in handen van het

Platform Detailhandel Nederland. SEPA is in januari 2008

gestart. In 2007 is door de RND vaak gediscussieerd

over de beoogde vervanging van het Nederlandse

PINnen voor Europese betaalproducten. Concurrentie

in de eurozone is goed, maar verzin geen regels om

creditcardmaatschappijen nog meer ruimte te geven.

Betere concurrentie moet de consument terug zien in

een scherpere prijs en verhoogde veiligheid.

Vanuit Europa landde REACH in juni 2007. Een

gefaseerde invoering weliswaar, maar uiteindelijk de

zoveelste extra taak van een overheid toebedeeld aan

het bedrijfsleven kort nadat de Commissie Stevens

had geconcludeerd dat een overheid gewoon moet

accepteren dat er risico’s zijn.

Henk Kok

Directeur Raad Nederlandse Detailhandel


Platform Detailhandel Nederland

Het Platform Detailhandel Nederland heeft in 2007 weer

successen geboekt. Op het gebied van betalingsverkeer,

winkelcriminaliteit, bereikbaarheid, Europa en

sinds 2007 ook administratieve lasten, wordt steeds

duidelijker dat wij samen sterker staan.

Op alle terreinen werd in 2007 veel progressie geboekt.

Het Platform Detailhandel Nederland krijgt steeds meer

aandacht in de media. Een succesvolle Nationale

Parkeertest, de verkiezing Beste Binnenstad van

Nederland en een goed bezochte manifestatie zijn

goede voorbeelden.

Invloed van Brussel

De invloed van Brussel op de Nederlandse detailhandel

wordt steeds groter. Het Platform Detailhandel

Nederland heeft daarom in 2007 de Europese dimensie

van wet- en regelgeving scherp in het oog gehouden.

7

RND jaarverslag 2007

Hoe het speelveld voor winkeliers eruit ziet, wordt in

toenemende mate in Brussel bepaald. Om dicht bij het

vuur te zitten heeft het Platform in Brussel een eigen

bureau. De medewerkers volgen de voor de

Nederlandse winkeliers relevante ontwikkelingen op

de voet. Het accent ligt daarbij op de thema’s betalingsverkeer,

regeldruk, bereikbaarheid, winkelcriminaliteit,

consumentenrecht en handelsbeleid.

Ook behartigden de medewerkers afgelopen jaar in

Brussel de belangen van Nederlandse winkeliers door

deze onder de aandacht te brengen van beleidsmakers.

Het Platform Detailhandel Nederland streeft ernaar

zoveel mogelijk op te trekken met andere gelijkgestemde

verenigingen van winkeliers uit andere lidstaten. Dit

gebeurt bij voorkeur binnen het verband van

EuroCommerce, de Europese koepel voor detailhandel

en internationale handel waarvan het Platform

Detailhandel Nederland lid is.


1

Arbeidszaken

8

Arbeidsmarkt en cao-ontwikkelingen

In 2007 was de discussie over de hoogte van de

loonaanpassing het belangrijkste onderdeel tijdens het

cao-overleg. Gezien de geleidelijk optredende tegenvallende

resultaten was de standaardeis van 3,5%

verhoging van de vakbonden niet reëel en onverantwoord.

De loonaanpassingen liepen in 2007 geleidelijk

op en in enkele verder ‘kale’ cao-akkoorden werd het

niveau van 3% bereikt. Werkgevers in de achterban van

de RND hebben in een aantal cao’s ‘modernisering en

vereenvoudiging’ als kernthema’s opgenomen. Hoewel

kostenbesparing nadrukkelijk geen doelstelling was van

die modernisering en vereenvoudiging, werden de

werkgeverswensen door de bonden wel gezien als verslechtering

van de arbeidsvoorwaarden. Het resultaat

was dat er bij de nagestreefde moderniseringen in 2007

nog te weinig is gerealiseerd.

Vakbonden hadden in 2007 verdergaande wensen op

het gebied van werk- en inkomenszekerheid bij ziekte

en arbeidsongeschiktheid. Ook van deze ingrijpende

wensen is in 2007 weinig tot niets gerealiseerd.

Werkgevers zetten ook in 2008 tijdens cao-gesprekken

weer in op onderwerpen als modernisering en vereenvoudiging.

Vooral het realiseren van decentralisatiebepalingen

was bij branche-cao’s een belangrijke doelstelling

van werkgevers. Ondanks de sterk gewijzigde

economische situatie hebben vakbonden de looneisen

nog niet aangepast.

Vakbondsbijdrage

De RND kent een private afspraak over de betaling van

vakbonden voor het afsluiten van een cao. De bestaande

afspraak werd in 2007 met een jaar verlengd. Met de

vakbonden is afgesproken dat in 2008 nieuwe afspraken

worden gemaakt.


Steeds meer jonge mensen willen het werk in de detailhandel

combineren met scholing of de zorg voor hun

gezin. De roep om meer invloed op de indeling van

roosters wordt steeds groter. Aan de andere kant hebben

werkgevers dringend behoefte aan vakbekwame

mensen die willen werken bij ruimere openingstijden

van winkels.

De arbeidsvoorwaarden in de detailhandel blijven sterk

gebaseerd op de traditionele uitgangspunten en sluiten

niet goed meer aan op de wensen en behoeften van

werkgevers en werknemers.

Het wordt tijd om met de vakbonden een akkoord te

bereiken over modernisering van de cao’s. Volgens

mij lukt dat steeds niet, omdat bij de vakbonden een

middellange termijnbeleid ontbreekt. De waan van de

dag viert hoogtij in een sterk concurrerende sector als

de detailhandel. Wij willen het gesprek aangaan met de

vakbonden in het belang van de werkgevers en de werknemers.

Versnippering, afsplitsing, internet-vakbonden,

belangengroepen, het is volgens mij niet wat we met

elkaar moeten willen.

Vereenvoudiging ontslagrecht

Hoewel de RND ook vindt dat het ontslagrecht toe is

aan modernisering en vereenvoudiging, heeft de detailhandel

niet echt last van de huidige regelgeving. Voor

een belangrijk deel komt dat door het grote aantal jongeren

dat in de sector werkzaam is. Het overgrote deel

van die jongeren leert of studeert voor een beroep buiten

de detailhandel. De Wet flexibiliteit en zekerheid

biedt de detailhandel efficiënte mogelijkheden om

dynamisch met die situatie om te gaan. Vanzelfsprekend

mag er in de praktische uitwerking geen sprake zijn van

een ongeoorloofd onderscheid op grond van leeftijd,

arbeidsduur of welk wettelijk criterium dan ook. Een

RND jaarverslag 2007

De Raad Nederlandse Detailhandel wil een discussie met de vakbonden om

arbeidsvoorwaarden beter te laten aansluiten op de nieuwe ontwikkelingen

in de detailhandel.

Ontwikkel een middellange

termijnbeleid rond arbeidsvoorwaarden

9 Hoofdstuk 1

De wensen van nieuwe arbeidskrachten (jongeren,

herintredende vrouwen, parttimers) moeten vertaald

worden naar moderne arbeidsvoorwaarden. Gezocht

moet worden naar een passende beloning voor belangrijk

werk en de vrijheid voor ondernemingen om zelf het

optimum te zoeken tussen een goede beloning en inzet

op de juiste momenten.

Eenmaal gemaakte afspraken moeten ook weer bijgesteld

kunnen worden, want de detailhandel is een

sector die altijd in beweging is. Deze inzet mag en moet

van mensen gevraagd worden om de concurrentie met

andere verkoopkanalen aan te gaan. In toenemende

mate krijgt de detailhandel concurrentie van internetwinkels

en thuisverkopers.

Ik hoop dat in 2008 een grote voorwaartse stap kan

worden gezet in deze discussie. De bouwstenen hiervoor

zijn klaar. Het gesprek kan wat mij betreft beginnen.

Edwin Fafié

Lid stuurgroep Arbeidszaken

koppeling die in de discussie over de modernisering van

het ontslagrecht wordt aangebracht met een inperking

van de mogelijkheden van de Wet flexibiliteit en zekerheid,

wijst de RND van de hand. Juist die regels hebben

de detailhandel in staat gesteld in tijden van forse

(prijs)concurrentie en met pluriforme openingstijden in

de winkels een adequate bezetting te realiseren.


Financieel Dagblad, 2007

Arbeidszaken

Arbocatalogus

De RND constateert dat het vervangen van de arbocatalogus

op branche- of ondernemingsniveau nog niet

of nauwelijks is gerealiseerd, ondanks deregulering van

de arbowetgeving. Vooral de opstelling van FNV

Bondgenoten - eerst ervaringen opdoen met pilots en

pas na evaluatie besluiten tot eventuele uitbreiding -

vertraagt de realisatie van meer maatwerk bij arbeidsomstandigheden

in de detailhandel.

Een arbocatalogus moet met de sociale partners worden

overeengekomen. Zolang de afspraken niet zijn

gerealiseerd, geldt voor de Arbeidsinspectie de oude

regelgeving. Vakbonden mogen hun verantwoordelijkheid

niet ontlopen door (nog) niet deel te nemen aan

discussies over een arbocatalogus in branches.

Op sommige terreinen is wel sprake van overleg over

arbocatalogi. De RND denkt dat dit meer te maken heeft

met de aard van het actuele onderwerp dan met de

algemeen gewenste aandacht voor arboconvenanten.

Pensioenontwikkelingen

Binnen de pensioenfondsen in de detailhandel is een

discussie gaande over een verandering van de bestuursstructuur.

De fondsen willen een kritischere houding ten

opzichte van de uitvoerder. Veel fondsen in de detailhandel

zijn ondergebracht bij Syntrus (voorheen

Interpolis Pensioenen). De RND wil nieuwe afspraken

maken over de overeenkomsten met de uitvoerder en

wil de kwaliteit van de uitvoering naar een hoger plan

brengen. De dekkingsgraad van de meeste fondsen

(indicatie van de solvabiliteit van de pensioenregeling)

kon in de meeste gevallen worden verbeterd. Daardoor

kon de indexatie van de pensioenaanspraken worden

toegekend. De RND vindt dat pensioenfondsen binnen

de detailhandel de krachten moeten bundelen en een

stevige positie moeten innemen ten opzichte van de uitvoerder.

Zo kunnen regelingen worden geharmoniseerd

en worden zaken als waardeoverdracht tussen pensioenfondsen

eenvoudiger.

Aanpassing levensloopregeling

Binnen de detailhandel wordt bijna geen gebruik

gemaakt van de levensloopregeling. Mede vanwege de

zware administratieve uitvoeringslast die op het bordje

van de werkgever terecht komt. Voor een effectievere

levensloopregeling kan de uitvoering beter neergelegd

worden bij de Belastingdienst. In de uitvoering hoeft

de werkgever dan geen rol meer te spelen. Bij een

verandering van baan is er dan geen sprake meer van

administratieve rompslomp. Ondanks aandringen van

de RND heeft het kabinet nog geen besluit genomen

over het aanpassen van de levensloopregeling.

Aanpassingen moeten er snel komen anders rest de

regeling slechts een kwijnend bestaan.

Ontwikkelingen WIA

In het voorjaar van 2007 heeft de RND een onderzoek

laten uitvoeren naar de mogelijkheden om Eigen Risico

Drager (ERD) te worden voor de WGA. Hieruit bleek

dat het beter is om voorlopig nog te wachten. De

verzekeraars hadden nog geen duidelijke verzekeringsoplossingen

en het financiële voordeel bij ERD was te

klein. De markt heeft inmiddels haar werk gedaan en

verzekeraars doen scherpe aanbiedingen aan bedrijven.

De aanbiedingen zijn extra scherp, omdat er voor werknemers

met tijdelijke contracten geen of een zeer lage

premie in rekening wordt gebracht. Wel moet er snel

duidelijkheid komen op welke wijze het nieuwe stelsel

rond de WIA, in geprivatiseerde vorm, gestalte krijgt.

Daarna kunnen werkgevers de onderhandelingen met

verzekeraars aangrijpen om de prijs van arbeidsongeschiktheidsregelingen

verder te verlagen. De inspanningen

rond re-integratie worden nu al zichtbaar in de vorm

van een lagere premie.

Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaren

De RND is bezorgd dat vernieuwde toetsingscriteria

voor het algemeen verbindend verklaren (AVV) van een

cao het voortbestaan van sommige cao’s bedreigen.

Nu moeten partijen bij de AVV-cao hun mening geven

wanneer een afsplitsing binnen de cao-partijen dreigt te

ontstaan. Daarbij mag de nieuwe cao niet het karakter

van onderbieding hebben.

10


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

heeft de bezorgdheid nog niet kunnen wegnemen.

Het nieuwe toetsingskader bevoordeelt de bestaande

partijen. Nieuwe partijen krijgen daardoor geen kans.

De evaluatie van het toetsingskader moet zo spoedig

mogelijk plaatsvinden. Er moet meer ruimte ontstaan

om op een verantwoorde wijze tot nieuwe cao-initiatieven

te komen.

Europees Sociaal Fonds

De administratieve complexiteit rond het aanvragen van

subsidie van het Europees Sociaal Fonds is in 2007

steeds groter geworden. De regeling moet vereenvoudigen

om de detailhandel te laten profiteren van de

door Europa beschikbaar gestelde subsidie. Nu blijkt dat

bedrijven achter het net vissen en veel subsidies niet

worden uitgegeven. De RND dringt aan op wijziging van

de uitvoeringssystematiek om de administratieve lasten

te verminderen bij een aanvraag.

RND jaarverslag 2007

11 Hoofdstuk 1

Gegaste containers

In 2007 ontstond commotie over het ontsmetten van

zeecontainers met producten uit China. Dit resulteerde

in een intensivering van de controles door de

Arbeidsinspectie. Sinds eind jaren 90 is een Europese

verordening van kracht, die voorschrijft dat stuwhout

(pallets) afkomstig uit landen als China behandeld moet

zijn tegen insecten. Importeurs en exporteurs interpreteren

deze verordeningen vaak te ruim. Duizenden

containers worden vaak onnodig, inclusief de daarin

bevindende lading, onder gas gezet en naar Nederland

vervoerd. Door winkelbedrijven en leveranciers is de

afgelopen jaren intensief gecontroleerd op de aanwezigheid

van gas in producten, voordat deze in de winkel

liggen. De SP pleitte om in de wet vast te leggen dat

containers gasvrij zijn, voordat ze verder in Nederland

of Europa mogen worden vervoerd. Minister Cramer

(VROM) heeft afgezien van extra verboden om

containerladingen te beschermen.


2

Fiscale Zaken

12

Btw op mobiele telefoons

De afgelopen jaren is de RND actief geweest in een

complex dossier rond de verkoop van mobiele telefoons

door onafhankelijke retailers. Het ministerie van

Financiën had besloten om een btw-heffing op te leggen

aan de retailer, als een toestel gratis werd meegegeven

met een abonnement. De retailer zou de extra kosten

moeten verrekenen met de provider. Voor winkels,

onderdeel van een provider, zou geen btw afgedragen

hoeven worden. Daar is sprake van één bedrijf van waaruit

het gecombineerde product, abonnement en

telefoon, wordt verkocht. Dit is een vorm van oneerlijke

concurrentie.

Vorig jaar werd het besluit na uitvoerig overleg met het

ministerie ingetrokken. Het gevaar is nog niet helemaal

geweken, omdat het ministerie nog werkt aan een

bredere visie op btw in combinatie met promotionele

activiteiten. Hierbij moet worden gedacht aan de

producten die worden gekocht via zegeltjes en royaltyprogramma’s.

De RND blijft zich inzetten om dergelijke

regelgeving tegen te houden.

Verhoging btw

De RND is fel tegen de voorgestelde btw-verhoging. Het

betekent een verhoging van de prijs van producten en

heeft tot gevolg dat de koopkracht in Nederland daalt.

Bovendien zijn retailers niet gecharmeerd van het extra

volume aan geld dat hierdoor via de winkel moet

worden verplaatst. Naast btw-verhoging worden de prijzen

al hoger door de invoering van de verpakkingsbelasting.


In het afgelopen jaar heeft de belastingdienst grote blunders

begaan die bij het bedrijfsleven tot veel extra

kosten hebben geleid. Eerst was er de invoering van

Walvis, een wet die moet regelen dat er één loonbegrip

komt. Ook na de invoering van Walvis is er nog steeds

sprake van verschillende loonbegrippen. De verschillen

tussen loonadministratie en pensioenadministratie

maken het er allemaal niet eenvoudiger op.

De RND heeft ingezet op het wegnemen van de knelpunten

van deze wet. Daarbij is ook geprotesteerd

tegen de invoering van de eerstedagsmelding en het

strenge boeteregime. Eind 2007 bleek dat de ingestuurde

loongegevens door de belastingdienst verkeerd

waren opgeslagen en verloren waren gegaan. Het

bedrijfsleven moest opnieuw de aangifte insturen. Extra

kosten kwamen voor rekening van het bedrijfsleven.

De RND is van mening dat er nog een slag gemaakt kan

worden door de lasten te verminderen voor werknemers

met een dienstverband met beperkte omvang. In

de detailhandel wordt veelvuldig gebruik gemaakt van

werknemers die minder dan 12 uur per week werken.

Velen van hen kiezen bewust voor zo’n parttime

contract. Vaak zijn dit medewerkers die andere activiteiten

naast hun werk belangrijk vinden.

RND jaarverslag 2007

De problemen rond de invoering van de wet Walvis waren groot. Er zijn plannen

om te komen tot een eenvoudiger loonbegrip en een doorontwikkeling

van Walvis. De RND juicht deze ontwikkeling toe, maar waarschuwt voor

een toename van de belastingdruk bij werkgevers en werknemers. Met de

invoering van de wet Walvis moest de administratieve last verminderen. Na

een jaar Walvis blijkt dit doel niet te zijn bereikt.

Geen vermindering

administratieve lasten

13 Hoofdstuk 2

In de praktijk blijkt dat werkgevers veel administratieve

lasten hebben om aan alle verplichtingen die voortvloeien

uit een arbeidsovereenkomst te voldoen. Een voorbeeld

is de aanmeldingsplicht bij het UWV en pensioenfonds.

De RND zoekt uit hoe de administratieve lasten van kleine

contracten verminderd kunnen worden. We zoeken

daarbij naar mogelijkheden om deze groep vrij te stellen

van verzekeringsplicht. Daarmee helpen we niet alleen

de werkgevers, maar ook de werknemers die een hoger

te besteden uurloon overhouden wanneer een aantal

werknemers- en werkgeverslasten niet in mindering

wordt gebracht op het brutosalaris. Dit zorgt voor administratieve

lastenvermindering aan de kant van de pensioenfondsen.

Zij hoeven immers niet langer al deze

werknemers te registreren, om vervolgens na twee jaar

het pensioen te moeten afkopen. Het mes snijdt zo aan

twee kanten.

Pieter Verhoog

Directeur bureau Arbeidszaken


3

RuiMBaan

14

Actie tegen lokale promotiebelasting

Steeds meer gemeenten overwogen in 2007 een extra

verplichte heffing voor bedrijven in te voeren. De RND is

tegenstander van een extra lokale heffing. Met de

inkomsten uit de heffingen moeten braderieën, de

intocht van Sinterklaas en de kerstversiering worden

betaald. In sommige gemeenten wil men een reclamebelasting

invoeren en andere gemeenten overwegen

een toeslag op de OZB-belasting. De RND gaat deze

verplichte lokale heffingen juridisch aanvechten.

Resultaat voor baatbelastingprocedures

Na jaren procederen worden veel baatbelastingen door

de rechter ongegrond verklaard. De baatbelasting werd

door verschillende gemeenten ingesteld om winkeliers

te laten betalen voor de kosten van het onderhoud van

het winkelgebied. Als gevolg van de uitspraken trekken

veel gemeenten de baatbelasting in en zien anderen af

van de introductie van de baatbelasting.

Modelaanpak voor servicekosten

De servicekosten in winkelcentra zijn de afgelopen jaren

fors toegenomen. Winkeliers ontvangen vaak te hoge

aanslagen, omdat kosten van glazenwassers en beveiliging

worden doorberekend. In veel winkelcentra worden

beheerders onvoldoende gestimuleerd om de

kosten te drukken. Naar Engels voorbeeld pleitte de

RND in 2007 voor een ‘Gedragscode Servicekosten’

waarin afspraken staan over afrekeningen, beheerbijdrage

en de verdeling tussen eigenaars- en gebruikerslasten.

De invoering van een dergelijke gedragscode

wordt nog in 2008 verwacht.

Leeuwaardse Courant, 2007


Kopieerheffing onredelijk voor winkels

De reprorechtheffing wordt door de detailhandel als

onredelijk beschouwd. De bij de RND aangesloten

winkelbedrijven zijn dan ook niet akkoord gegaan met de

heffing. De RND verbaasde zich over het feit dat VNO-

NCW en MKB-Nederland wel akkoord gingen met

de reprorechtheffing. De reprovergoeding is voor

winkelbedrijven uitermate onredelijk. Winkels ontvangen

een factuur op basis van alle medewerkers, terwijl

in de winkelvestigingen geen kopieerapparaat staat.

De RND heeft in 2007 een voorstel gedaan voor een

reprorechtheffing waarbij rekening wordt gehouden met

de situatie in winkelbedrijven.

BUMA en SENA willen meer geld voor muziek

Mede door de lobby van de RND heeft de Tweede

Kamer in 2007 bepaald dat auteursrechtenorganisaties

BUMA en SENA moeten samenwerken bij heffingen

voor het afspelen van muziek in de winkel. De organisaties

sturen voortaan één factuur. Daarnaast moeten

beide organisaties zorgen voor transparantie. Met verbazing

nam de RND kennis van het voornemen van de

SENA om de kortingsregeling voor branches en grote

ondernemingen af te schaffen. Hierdoor zou de heffing

van SENA met 33% toenemen. De RND accepteerde

dit niet en heeft bezwaar aangetekend. De RND rekent

erop dat de kortingsregeling in 2008 wordt gecontinueerd.

Vrijheid op de sprinklermarkt

Veel Nederlandse gemeenten accepteerden in 2007

alleen sprinklerinstallaties aangelegd en goedgekeurd

door een beperkte groep installateurs en inspectiebureaus.

Europese regels bepalen dat het mogelijk moet

zijn om sprinklerinstallaties door buitenlandse installateurs

aan te laten leggen. De RND constateerde dat de

prijzen van de installateurs in Nederland ongeveer 25%

hoger zijn dan in omliggende landen.

RND jaarverslag 2007

15 Hoofdstuk 3

Ruimere regels in de strijd tegen illegaal vuurwerk

De RND pleitte in 2007 voor verruiming van de

vuurwerkverkoopregels om de toenemende illegale

vuurwerkhandel tegen te gaan. De RND wil een extra

verkoopdag. Verder moet het aantal kilo's vuurwerk dat

een klant mag meenemen omhoog. Bij de winkels

wordt het dan minder druk, waardoor de consument

minder snel naar het buitenland (met name België)

uitwijkt. Geschat wordt dat circa 15% van het vuurwerk

in ons land illegaal is.

RND stapt uit bestuur Kamers van Koophandel

Omdat de Kamers van Koophandel (KvK) regelmatig

ongevraagd namens winkelbedrijven spreken, stapte de

RND in 2007 uit het bestuur. Bedrijven betalen voor activiteiten

waar zij niet om vragen. De RND wil dat zaken

als voorlichting en regionaal lobbywerk volgens het profijtbeginsel

worden geheven. Ook riep de RND afgelopen

jaar op tot een forse modernisering van de KvK.

Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken)

bepaalde vervolgens dat de besturen van de KvK in

omvang moeten worden teruggebracht. Als gevolg van

de modernisering van de KvK zal het aantal KvK's worden

teruggebracht van 21 naar 12. Ook wordt op verzoek

van de RND de heffing naar rato betaald in plaats

van voor het gehele jaar. De RND pleitte tot slot voor

één landelijke registratie op het Handelsregister in plaats

van een aparte aansluiting voor elke winkel.

Bereikbaarheid schiet tekort

Een goede bereikbaarheid is essentieel voor de detailhandel.

De bereikbaarheid van winkels laat voor zowel

de consument als de bevoorrading vaak te wensen

over. Méér dan 50% van de totale detailhandelsomzet is

afkomstig van de autoconsument. Daarom maakt

het Platform Detailhandel Nederland zich namens de

winkeliers van Nederland hard voor de bereikbaarheid

van winkels, voor zowel de consument als het goederenvervoer

in Nederland.

Parkeren is cruciaal voor de economische vitaliteit van

winkelgebieden. Helaas worden er stelselmatig te

weinig parkeerplaatsen aangelegd. De gedachte is dat

daarmee de klant gestimuleerd wordt het openbaar

vervoer te gebruiken voor het winkelbezoek. Dit bleek

echter ook in 2007 weer een illusie. De mogelijkheden

met het openbaar vervoer zijn simpelweg nog te beperkt

en ook te duur.


RuiMBaan

Parkeerbeleid verdient volwaardige aandacht. “Tarieven

parkeren flink hoger” en “Parkeerplekken op” zijn

krantenkoppen die niemand graag leest. Parkeren en de

bijbehorende tarieven zijn een grote bron van ergernis

voor burgers en detailhandel. Mensen mijden bepaalde

winkelgebieden om de forse parkeertarieven. De beeldvorming

in de maatschappij is dat gemeenten parkeren

gebruiken als melkkoe. Deze beeldvorming wordt versterkt

doordat in de beleving van mensen geen sprake is

van een directe relatie tussen de hoge tarieven en de

kwaliteit.

Het probleem blijft alleen maar groeien: het aantal auto-

’s in Nederland groeit met 200 per dag. Ook neemt de

vraag naar het aantal parkeerplaatsen toe. Berekeningen

wijzen uit dat er dagelijks 500 nieuwe parkeerplaatsen

gerealiseerd moeten worden om te voorzien in de vraag.

Door schaarse grond en hoge investeringskosten is dit

geen gemakkelijke opgave. Wanneer de parkeergelegenheid

niet goed georganiseerd is, is de drempel

hoger voor bezoekers om de betreffende stad weer te

bezoeken. Dit gaat ten koste van de detailhandel en dus

van de economische vitaliteit van een stad.

Als de kwaliteit van de parkeergelegenheden goed is,

zijn de hoge tarieven voor burgers beter te verklaren.

Om te zorgen dat er meer balans komt tussen prijs en

kwaliteit, moet de aandacht die er op decentraal niveau

Parkeren wordt in Nederland een steeds groter probleem. Het Platform

Detailhandel Nederland publiceerde ook in 2007 een Nationale Parkeertest.

Wederom bleek uit dit onderzoek dat het slecht gesteld staat met de parkeergelegenheden

in Nederland.

Parkeerproblemen

16

is voor parkeren toenemen. Het realiseren van aantrekkelijke,

betaalbare parkeergelegenheden moet een

hogere prioriteit krijgen. Ook voor de overheid kan in de

toekomst een taak zijn weggelegd. Deze richt zich nu

voornamelijk op hoofdinfrastructuur. Nu de druk voor

gemeenten steeds hoger is en burgers en detailhandel

in het gedrang komen, moet de overheid projecten met

een regionaal belang meer ondersteunen. Ook zullen de

parkeernormen, die het kennisplatform voor verkeer en

vervoer (CROW) stelt, omhoog moeten.

Ik pleit daarom voor een actiever beleid op parkeergebied.

Daarbij zijn een paar speerpunten aan te wijzen.

Ten eerste is een betere communicatie naar de burger

toe noodzakelijk. Een gemeente kan bijvoorbeeld uitleggen

wat zij doet aan kwaliteitsverbetering. Daarbij is

transparantie in het beleid erg belangrijk. Men moet

kunnen nagaan waar de opbrengsten van parkeren naar

toe gaan, zodat het beeld van de melkkoe verdwijnt.

Daarnaast moeten we ons actief richten op meer

parkeerplaatsen die goed én betaalbaar zijn. Het is goed

als de overheid in brede zin hiervoor aandacht heeft.

Onze fractie zal een initiatiefnota presenteren met concrete

voorstellen. U hoort dan meer.

Ger Koopmans

Tweede Kamerlid CDA


4

Milieuzaken

RND jaarverslag 2007

17 Hoofdstuk 4

Inzameling van spaarlampen in de winkels

De Stichting Spaarlicht heeft in 2007 inzamelmiddelen

verstrekt voor de inzameling van spaarlampen in de

winkels. Winkelbedrijven die spaarlampen verkopen, zijn

sinds 2005 verplicht deze in te nemen volgens het ‘oud

voor nieuw’ principe. De Stichting Spaarlicht heeft een

collectief en kostenefficiënt inzamelsysteem opgezet

voor de verwerking van spaarlampen van de consumentenmarkt.

De Stichting Spaarlicht doet dit niet door het

heffen van een zichtbare verwijderingsbijdrage, maar

op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor

inzameling. De Stichting Spaarlicht richt zich alleen op

de inzameling van lampen afkomstig van de consumentenmarkt.

Vanwege het niet op gang komen van het

overleg met de Stichting Lightrec Nederland heeft de

Stichting Spaarlicht op verzoek van de minister van

VROM zelf gezorgd voor inzamelmiddelen op de

gemeentelijke milieustraten en in winkels.

Doe-het-zelf branche wil verbod op fout hout

De Nederlandse bouwmarkten pleitten in 2007 voor een

EU-importverbod van illegaal gekapt hout. Bouwmarkten

investeren in duurzaam hout via het FSCkeurmerk

(Forest Stewardship Council). De bouwmarkten

werken al jaren aan uitbreiding van dit keurmerk. De

hoeveelheid hout met een FSC-keurmerk groeit jaarlijks,

maar de vraag blijft groter dan het aanbod. De bouwmarkten

verzoeken leveranciers alleen FSC-hout te

leveren, maar vanwege een tekort is dat niet mogelijk.

Het duurt waarschijnlijk nog enkele jaren om aan deze

vraag te voldoen. Om dit proces te versnellen willen

Nederlandse bouwmarkten een EU-importverbod op

illegaal gekapt hout.

REACH

REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van

CHemische stoffen) is de nieuwe Europese verordening

voor chemische stoffen die 1 juni 2007 is ingegaan.

Bedrijven die chemische stoffen produceren, verwerken

of doorgeven aan klanten moeten van al die stoffen

de risico’s kennen. Door REACH wordt de bewijslast

voor het veilig produceren, in de handel brengen en

gebruiken van chemische stoffen verschoven van de

overheid naar het bedrijfsleven.


Milieuzaken

De spaarlamp is in 2007 het symbool geworden van

energiebewust gedrag. Voor veel winkelbedrijven is de

spaarlamp al veel langer een belangrijk product waarmee

een bijdrage wordt geleverd aan een beter milieu.

Omdat de hoge prijzen van spaarlampen vaak een

belemmering vormen bij de keuze voor een spaar- of

een gloeilamp, hebben steeds meer winkels eigen

merken spaarlampen gepresenteerd. Met succes, want

de spaarlamp wordt betaalbaar en steeds populairder.

Veel winkelketens werden in 2005 dan ook onaangenaam

verrast door het voorstel van grote lampenfabrikanten

om een eco-heffing op de spaarlamp in te

voeren. Dit was het gevolg van een nieuwe wetgeving

waarin producenten en importeurs werden verplicht om

te zorgen voor de inzameling van spaarlampen.

Hoe moeten wij dit aan de consument uitleggen? Een

eco-heffing op een energiezuinig product? Ook de hoogte

van de verwijderingsbijdrage was tegen het zere

been. Door de eco-heffing zouden sommige spaarlampen

maar liefst 25% duurder worden. Het leek op

een poging van de marktleider in spaarlampen om het

verschil tussen het eigen merk en de merken van de

winkelketens kleiner te maken. De nieuwe wetgeving

werd hiervoor misbruikt.

Meer dan een jaar lang hebben wij alles in het werk

gesteld om de fabrikanten op andere ideeën te brengen.

Verwijderingsbijdrage onder vuur

Grote financiële reserves van de productstichtingen van

elektronicafabrikanten moeten worden afgebouwd. De

productstichtingen zorgen voor de inzameling van

afgedankte apparatuur en hebben door een te hoge verwijderingsbijdrage

grote reserves opgebouwd. Om een

De Stichting Spaarlicht heeft in 2007 een collectief en kostenefficiënt inzamelsysteem

opgezet voor de verwerking van afgedankte spaarlampen van

de consumentenmarkt.

Maak energiezuinige

producten betaalbaar

18

Toen bleek dat onze boodschap tot dovemansoren was

gericht, is vanuit een aantal RND-leden het initiatief

genomen om zelf te zorgen voor inzameling via de

Stichting Spaarlicht. De lampenfabrikanten hebben,

zonder resultaat, alles in het werk gesteld om dit

initiatief te dwarsbomen. Alle juridische procedures ten

spijt, heeft de Stichting Spaarlicht ervoor gezorgd dat de

prijzen van spaarlampen niet zijn gestegen door een ecoheffing,

terwijl spaarlampen milieuvriendelijk worden

ingezameld in winkels en op de milieustraat.

Inmiddels heeft minister Cramer (VROM) gepleit voor

het uitfaseren van gloeilampen. Dit lijkt een mooi

initiatief, zeker als we ons richten op het bevorderen van

het gebruik van spaarlampen. Toen wij als detailhandel

wezen op de EU-importheffing die, als gevolg van het

pleidooi van lampenfabrikanten, enkele jaren geleden is

ingesteld, gaf de minister niet thuis.

De Stichting Spaarlicht gaat inmiddels zijn tweede jaar in

als succesvol en kostenefficiënt inzamelsysteem. Wij

hopen in 2008 de spaarlamp tot een nog aantrekkelijker

product te maken door de prijzen laag te houden.

Pieter Walraven

Directeur Stichting Spaarlicht

verdere groei van de reserves en belastingclaims te

voorkomen, moet de verwijderingsbijdrage worden

afgeschaft. Minister Cramer (VROM) liet in 2007 weten

dat de reserves van productstichtingen maximaal eenmaal

de jaaromzet mogen zijn. De RND verwacht dat

vóór 2011 wordt gestopt met de verwijderingsbijdrage.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is

geen nieuw onderwerp. Een aantal jaren geleden werd

de aandacht internationaal gevestigd op de arbeidsomstandigheden

in de productie van kleding, textiel,

sportschoenen en voetballen. Dankzij deze campagnes

– en de verschillende campagnes die daarop volgden -

heeft het concept MVO in de leveranciersketen een

nieuwe betekenis gekregen en een significante ontwikkeling

doorgemaakt. In verschillende landen, waaronder

Nederland, kan men tegenwoordig spreken van een

strategisch aandachtspunt voor de leveranciersketen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen, achten steeds

meer detailhandelondernemingen, importorganisaties

en grote merken het van belang om MVO-aspecten een

duidelijke plaats te geven in de onderneming.

Dit resulteerde in 2007 in een groei van het Business

Social Compliance Initiative (BSCI) naar meer dan 120

leden in tien landen. Bestaande initiatieven op MVOgebied

van diverse grotere ondernemingen zijn

inmiddels versterkt door een samenbundeling van

krachten op Europees en internationaal niveau. Wat in

2003 werd opgezet als gezamenlijk monitoring- en verbetersysteem

voor en door de textielsector, is inmiddels

uitgegroeid tot een organisatie die actief is in meerdere

sectoren en productgroepen. En met deze groei heeft

de BSCI nieuwe mogelijkheden ontwikkeld en versterkte

capaciteit om het systeem uit te breiden. De BSCI

heeft verschillende aandachtspunten vastgesteld voor

RND jaarverslag 2007

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft de laatste jaren

een grote ontwikkeling doorgemaakt. Winkeliers zetten MVO op de agenda.

Winkeliers, overheid en NGO’s spraken over mensen- en arbeidsrechten in

de producerende landen.

Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen en BSCI

19 Hoofdstuk 4

de komende jaren, waaronder training en ondersteuning

voor leveranciers op de verschillende aspecten van de

Code of Conduct, en samenwerking met stakeholders.

Nederlandse ondernemingen hebben altijd een prominente

rol gespeeld in het Business Social Compliance

Initiative. Vanaf het begin was een aantal belangrijke

Nederlandse bedrijven betrokken bij de ontwikkeling en

implementatie van het monitoring- en verbetersysteem.

Inmiddels behoren de Nederlandse leden, naast de

Duitsers, Zwitsers en Zweden, tot de grootste groep in

het ledenbestand van de BSCI. Dat onderstreept nog

maar eens hoe belangrijk MVO is. Een belangrijke rol

speelt ook de Nederlandse overheid, die duurzaam

ondernemen en duurzame handel hoog in het vaandel

heeft staan. Daarnaast zijn er in Nederland inmiddels

vele organisaties actief, waaronder NGO’s, consultants

en ook universiteiten, die een positief klimaat creëren

voor het bedrijfsleven om dit aspect van

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op praktische

wijze te implementeren.

Om het Nederlandse bedrijfsleven te blijven stimuleren

en stappen te zetten op het gebied van MVO, blijft de

steun en erkenning van de Nederlandse overheid in de

toekomst onontbeerlijk.

Jan Eggert

CEO Business Social Compliance Initiative (BSCI)


5

Winkelcriminaliteit

20

Waarschuwingsregister groot succes bij aanpak

interne fraude

Uit cijfers van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel

(FAD) blijkt dat de schade door interne fraude met 10%

is afgenomen. De laatste jaren besteedden steeds

meer winkelbedrijven aandacht aan het fraudebeleid.

Winkelbedrijven die deelnemen aan het waarschuwingsregister

merkten een sterke daling van de

fraude met soms zelfs 30%.

De stichting FAD constateerde dat het gebruik van het

waarschuwingsregister in 2007 fors is toegenomen van

10.000 gescreende sollicitanten in 2006 naar meer dan

30.000 in 2007.

RND en CBP botsen over waarschuwingsregister

De RND en het CBP botsten over de conclusies van het

onderzoek naar het waarschuwingsregister. De RND

riep minister Hirsch Ballin van Justitie op om de Wet

Bescherming Persoonsgegevens snel te evalueren en

aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden,

inzichten en de aanpak van fraude, waarbij soms de privacy

van een individuele fraudeur ten koste moest gaan

van het bedrijfsbelang om fraude te voorkomen.

De kamerleden Aptroot en Teeven (VVD), Van Haersma

Buma (CDA) en De Roon (PVV) maakten zich

zorgen over het succesvolle waarschuwingsregister. In

november werd een motie aangenomen die de minister

van Justitie opriep het waarschuwingsregister te

ondersteunen.

Metro, 7 mei 2007


Het is een goede zaak, dat de detailhandel actief werkt

aan de bestrijding van interne fraude.

Zo is ook het waarschuwingsregister opgezet om te

voorkomen dat ontslagen frauderende medewerkers

ongehinderd bij een andere werkgever in de detailhandel

gaan werken.

Voor het houden van een waarschuwingsregister is

een vergunning nodig van het College bescherming persoonsgegevens

(CBP). Deze is in 2004 afgegeven.

Daarover zijn in 2007 moeilijkheden ontstaan, omdat het

CBP de mening was toegedaan, dat sommige winkelbedrijven

ten onrechte een zero tolerance beleid voerden.

Het onmiddellijke gevolg was dat nieuwe deelname

aan het register werd geschorst. Een flinke tegenvaller

voor onze succesvolle aanpak van de bestrijding

van interne fraude.

Het bepalen van een grensbedrag is voor de detailhandel

onbespreekbaar, omdat het dan lijkt alsof “een

Overvallen op winkels blijven stijgen

Uit cijfers van het Platform Detailhandel Nederland blijkt

dat het aantal winkelovervallen in 2007 is gestegen. Een

groot aantal overvallen werd gepleegd door veelplegers.

Door het probleem van recidive effectiever aan te

pakken kunnen winkelovervallen worden voorkomen.

CDA, VVD en PVV hebben Kamervragen gesteld aan de

minister van Justitie en hem opgeroepen meer actie te

ondernemen. De PvdA heeft een spoeddebat georganiseerd.

Rooftas verliest terrein

Veel bendes en professionele winkeldieven gebruiken

rooftassen. Dat zijn speciaal gemaakte tassen die zijn

RND jaarverslag 2007

Door het succes van het waarschuwingsregister heeft het College bescherming

persoonsgegevens (CBP) een onderzoek ingesteld naar het waarschuwingsregister.

Het CBP concludeerde dat winkelbedrijven een zero tolerance

beleid voeren bij het succesvol aanpakken van fraude. Het CBP zette een

aantal vraagtekens bij dit beleid en leek van mening dat kleine fraudezaken

onbestraft mogen blijven. De RND was het hiermee oneens. Een beetje

frauderen bestaat niet!

Waarschuwingsregister pakt

interne fraude aan

21 Hoofdstuk 5

beetje stelen” is toegestaan. Een conflict met het CBP

was het gevolg.

Gelukkig heeft intensief overleg tot een oplossing

geleid.

Met een extra toets moeten winkelbedrijven vaststellen

dat de fraude ernstig genoeg is om tot opneming in het

waarschuwingsregister over te gaan. Maar ook

uitzend- en stagemedewerkers kunnen nu worden geregistreerd.

Het waarschuwingsregister zal bovendien

toegankelijk worden voor de gehele detailhandel.

Deze heeft nu de mogelijkheid om van het waarschuwingsregister

een breed gedragen succes te

maken. Hoe meer bedrijven deelnemen des te groter

het effect.

Benk Korthals

Voorzitter stichting Fraude Aanpak Detailhandel

gevoerd met zwaar aluminium of een ander metaal om

detectiepoortjes te omzeilen. Ondertussen hebben 79

gemeenten het rooftasverbod opgenomen in de

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daar horen

ook grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam,

Arnhem, Leiden en Zaanstad bij.

Rondtrekkende bendes in het vizier

De schade als gevolg van bendeactiviteiten wordt

geschat op 220 miljoen euro per jaar. Teleurstellend is

dat de succesvolle (bovenregionale) politie aanpak van

Oost-Europese bendes niet voortzet. Wel lijkt het erop

dat er een politiecoördinator ‘rondtrekkende bendes’

komt.


Winkelcriminaliteit

Het gegeven dat het aantal winkeldiefstallen de laatste

jaren een stijgende trend vertoont, baart mij grote

zorgen. Het kost de branche handenvol geld om winkeldiefstallen

tegen te gaan. En dan is er het toenemende

probleem van de rondtrekkende bendes. Die ontspringen

vaak de dans, omdat in een andere gemeente

niet bekend is wat zij hebben uitgespookt.

In de Tweede Kamer heb ik gedurende het hele jaar

2007 aandacht gevraagd voor het probleem. Ik heb

diverse keren Kamervragen gesteld aan de ministers

van Justitie en Economische Zaken (EZ) om hen met de

neus op de feiten te drukken. Tijdens een spoedoverleg

vlak voor de zomer probeerde ik de bewindslieden er

nogmaals van te overtuigen dat actief ingrijpen noodzakelijk

is. Ik heb aangedrongen op fiscale maatregelen,

maar de staatssecretarissen bleven bij hun standpunt

dat een dergelijke maatregel niet effectief is.

Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van

EZ in het najaar heb ik samen met collega’s via een

amendement 12 miljoen euro vrij kunnen maken voor

gerichte preventiemaatregelen.

Aandacht voor het probleem helpt. En vasthoudend zijn.

De kracht van de herhaling doet dan zijn werk. Zowel bij

Het aantal overvallen is in 2007 drastisch toegenomen. Nog niet alle

gemeenten hebben de rooftas verboden. Het Boven Regionale

Rechercheteam dat de Oost-Europese bendes moet aanpakken, is

opgeheven. Kortom, de detailhandel blijft genoodzaakt veel aandacht te

besteden aan winkelcriminaliteit.

Winkelcriminaliteit

topprioriteit

22

de departementen als bij de bestuurders van met name

de grote steden heeft men zich ook gerealiseerd dat

dicht op het probleem zitten helpt. Ik ben dan ook blij dat

in de eerste maanden van dit jaar meerdere verdachten

van winkelovervallen door intensieve opsporing konden

worden aangehouden. Het stemt mij wel ongerust dat

de leeftijd van de daders steeds verder omlaag gaat.

We hebben daar met z’n allen een taak om de oorzaak

van deze trend te achterhalen en er vervolgens op in te

spelen. Opgevoerde brommers en snorfietsen weren

in risicogebieden is een voorbeeld van een gerichte

maatregel. En goed cameratoezicht.

Het thema blijft mij en mijn partijgenoten ook in 2008

bezighouden. Onlangs resulteerde dit in het voorstel om

aangiften van verschillende politiekorpsen te koppelen,

zodat rondtrekkende Oost-Europese bendes gericht

kunnen worden opgespoord en aangepakt. Ik blijf de

vinger zeker aan de pols houden. Voor mij is en blijft

het een onderwerp dat topprioriteit moet hebben.

Pauline Smeets

Tweede Kamerlid PvdA


6

Betalingsverkeer

RND jaarverslag 2007

23 Hoofdstuk 6

Betalen kost geld

Betalingsverkeer is een grote kostenpost voor winkeliers.

Uit onderzoek blijkt dat in 2006 alle transactiekosten

opgeteld 788 miljoen euro waren. Een flinke

daling ten opzichte van enkele jaren geleden, want in

2001 bedroegen deze kosten nog 839 miljoen euro. De

daling van de transactiekosten komt vooral door de toename

van het aantal PINtransacties ten koste van contante

betalingen. Ook afronden levert een substantiële

bijdrage. In 2005 ondertekenden de gezamenlijke

toonbankinstellingen en de banken een convenant. Dit

convenant betekende de start van de Stichting

Bevorderen Efficiënt Betalen (BEB). De RND is een

belangrijke partij in de Stichting BEB. In 2005 konden

1,33 miljard PINtransacties worden genoteerd. Tot

onvrede van alle betrokkenen leek de groei te stagneren.

Einde 2007 keerde het tij. In 2007 werd 1,58

miljard keer gePINd, mede dankzij een aantal gezamenlijke

activiteiten.

Grootschalige vervanging van betaalautomaten

In 2007 stonden enkele grootschalige projecten op het

programma om het betalingsverkeer in Nederland

te verbeteren. Onder andere het aanpassen van de

betaalautomaten in winkels.

Telepas

Door slechte communicatie door leveranciers dreigde

voor veel winkeliers een probleem te ontstaan, omdat

de ‘stekker’ in 2007 uit de Telepas-betaalautomaat werd

getrokken. Door samenwerking tussen het Platform

Detailhandel Nederland, leveranciers, banken en

Currence lukte het om tijdig de Telepas-betaalautomaat

te vervangen.


Betalingsverkeer

Nederland is een PINland, maar consumenten kunnen

nog niet overal met de PINpas terecht. Om het aantal

betaalterminals in Nederland te verhogen is het initiatief

genomen door de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen

(BEB) tot Slimme PINpakketten. Beoogd werd winkeliers

in branches te bereiken waar het PINnen tot dusver

achterbleef. Bijvoorbeeld bij kleine versbranches, horeca

en dienstverlening. De Slimme PINpakketten bleken aan

te slaan: maandelijks gingen er 800 tot 1.000 terminals

over de toonbank.

Een tweede initiatief van de stichting BEB is het voorrekenen

aan ondernemers dat zij door een betere

infrastructuur (PINnen via breedband) fors kosten kunnen

besparen. Niet alleen MKB-winkels PINnen nog

veel via analoge verbindingen, dit geldt ook voor veel

franchisebedrijven. Via de adviestool franchise op

www.slimpinverkeer.nl kunnen franchisebedrijven uitrekenen

of het de moeite waard is een project te starten

om op breedbandPINnen (PoIP, PINnen over het Internet

Protocol) over te schakelen.

Uit onderzoek blijkt dat voor het eerst sinds jaren de

kosten van het betalingsverkeer voor winkeliers zijn

gedaald. Dit komt voornamelijk door het gebruik van de

efficiëntere en voordeliger geworden PINbetalingen. De

niet aflatende druk op banken en andere leveranciers

door de RND heeft duidelijk geholpen. Aan winkeliers is

gecommuniceerd dat zij niet langer alleen op grond van

service en veiligheid, maar ook op grond van kosten

voor PIN moeten kiezen. Met name richting het MKB is

dat een nieuwe invalshoek. Ook werd aangetoond dat

Door PINbetalingen te bevorderen kan het betalingsverkeer in Nederland

efficiënter en veiliger worden. Nadat de detailhandel en de banken lange tijd

vooral tegenover elkaar stonden, werden in 2007 via de Stichting

Bevorderen Efficiënt Betalen plannen gemaakt om meer PINbetalingen te

realiseren.

Nederland PINland

24

het plaatsen van bordjes die aanduiden dat een extra

bedrag wordt gerekend voor PINnen onder een bepaald

bedrag vaak contraproductief is. Inmiddels zien wij in

winkels steeds minder bordjes.

Het grootwinkelbedrijf was bij de start van de

activiteiten van de stichting BEB al klaar om meer

PINbetalingen van consumenten te accepteren. Daarom

heeft BEB met Currence contact gezocht om in samenwerking

een promotiecampagne te ontwikkelen. Naast

de Currence-slogan ‘Klein bedrag, PINnen mag’ zijn

aanvullende slogans ontwikkeld om ondernemingen

keuzemogelijkheden te bieden. De slogans staan onder

andere op posters, stickers, bierviltjes, beurtbalkjes,

plafondhangers en kaarten voor op de terminal. Het

materiaal is gratis te bestellen. In enkele grote bedrijven

is een speciale promotiecampagne gestart. En er zijn

tv-spots uitgezonden om duidelijk te maken dat in het

betreffende bedrijf bij een klein bedrag mag worden

gePINd. De campagne wordt in 2008 voortgezet.

Tenslotte is het noodzakelijk gebleken om partijen die

betrokken zijn bij de grootschalige vervanging van

betaalterminals in het kader van EMV en SEPA (banken,

toonbankinstellingen, Currence) samen te brengen

teneinde het vervangingsproces met elkaar te

bespreken en waar nodig suggesties te bedenken om

één en ander soepel te laten verlopen.

Henk van den Broek

Vice-voorzitter Raad Nederlandse Detailhandel


HFT201

In 2007 kwamen fraudegevallen met de HFT201 aan het

licht. Dit type betaalautomaat is verouderd en bleek

skimgevoelig te zijn. Besloten werd per 1 juli 2008 de

HFT201 af te sluiten. Het Platform Detailhandel

Nederland heeft samen met de stichting Bevorderen

Efficiënt Betalen een subsidieregeling in het leven geroepen.

Deze komt winkeliers tegemoet, die eerder dan vijf

jaar na de aanschaf de HFT201 moeten vervangen.

EMV

De EMV-chiptechnologie gaat de komende jaren de

magneetstrip op betaalkaarten vervangen. Er zal een

duale periode zijn, omdat niet alle passen al van een

EMV-chip zijn voorzien, en omdat niet alle betaalautomaten

een EMV-transactie kunnen verwerken.

In 2007 is er door het Platform Detailhandel Nederland

druk uitgeoefend op Currence en leveranciers om de

beschikbaarheid van EMV-betaalautomaten te vergroten.

Begin 2008 moeten alle leveranciers beschikken

over een EMV-betaalautomaat. Voor winkeliers is het

van belang dat ze hun betaalautomaat vervangen door

een EMV-geschikt exemplaar. Sommige betaalautomaten

kunnen middels een upgrade EMV-geschikt worden

gemaakt. Meer informatie vindt u hierover op

www.betaalterminal.nl.

SEPA

Op 28 januari 2008 ging Single Euro Payments Area

(SEPA) van start. Dit betekent de integratie van alle

nationale betaalmarkten tot één Europese. De reden van

SEPA is dat uit onderzoek van de Europese Commissie

is gebleken dat nationale betaalmarkten in Europa

gekenmerkt worden door concurrentiebeperkende

maatregelen, grote verschillen in prijzen en niettransparante

verhoudingen tussen financiële partijen.

Het Platform Detailhandel Nederland uitte in 2007 haar

grote zorgen over de invoering van SEPA in Nederland.

De banken stuurden aan op een snel afscheid van PIN,

met daarvoor in de plaats een internationaal SEPAbetaalproduct.

Voorbeelden in het buitenland laten veelal

zien dat vervanging van nationale door internationale

betaalproducten vaak gepaard gaat met een forse

kostenstijging.

Behoud PIN

Currence, de merkeigenaar van PIN, heeft PIN inmiddels

SEPA-geschikt gemaakt en het Platform Detailhandel

Nederland heeft daarop laten weten PIN in de lucht te

willen houden zolang daar vraag naar is. Ook Neelie

Kroes, Eurocommissaris van Mededinging, vindt dat

SEPA niet per definitie de beëindiging van nationale

betaalproducten inhoudt.

RND jaarverslag 2007

Algemeen Dagblad

25 Hoofdstuk 6

De volgende zorg is de veiligheid van PIN. Nu winkeliers

massaal hun oude betaalautomaat inwisselen voor een

EMV-geschikte, moet ook PIN migreren (naast Maestro)

naar EMV op de nieuw uit te geven betaalpassen. Dit is

het zogenaamde PIN uit chip (PuC). Minister Bos

(Financiën), de Tweede Kamer en de Consumentenbond

hebben laten weten ook de implementatie van PuC te

steunen. Enkele grootbanken blijven echter weigeren.

Naast de veiligheid betekent PuC ook een volwaardig

alternatief voor Maestro als de SEPA-concurrentie van

start gaat op de betaalpassenmarkt.

Incasso

De Nederlandse business-to-business incasso heeft een

stornotermijn van vijf dagen. In de Europese betaaldienstenrichtlijn

is hiervoor een termijn van zes weken

gehanteerd. Dit is een ongewenste ontwikkeling en

betekent een verslechtering voor de zekerheid van

winkeliers. Het Platform Detailhandel Nederland heeft

aangegeven bij de Nederlandse Vereniging van Banken

en het ministerie van Financiën dat de huidige

stornotermijn van vijf dagen behouden moet blijven.

Beide partijen delen de zorg in de ontwikkeling van een

SEPA-incasso.


De Telegraaf

Standaardprotocollen

Het ontbreken van standaardprotocollen voor betaalautomaten

en kassakoppelingen binnen SEPA belemmert

de concurrentie in Europa. Mocht er een voordeligere

keuze zijn buiten de landsgrenzen, dan kan een

winkelier hier toch geen gebruik van maken.

Samenwerkingsprojecten in 2007

Het Nederlandse betalingsverkeer kent vele deelnemers

(consumenten, winkeliers en banken). Het Platform

Detailhandel Nederland werkt daarnaast met partijen

samen om tot een zo goed mogelijk betalingsverkeer in

Nederland te komen.

Het Financiëel Dagblad

Betalingsverkeer

26

Gezamenlijke Toonbankinstellingen

Het Platform Detailhandel Nederland vormt samen met

Koninklijk Horeca Nederland en de Vereniging

Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) de

Gezamenlijke Toonbankinstellingen. Afgelopen jaar

werd het ‘positionpaper betalingsverkeer 2007’ verspreid

om de prioriteiten van de Gezamenlijke

Toonbankinstellingen duidelijk te maken.

MOB

Alle betrokken partijen in het Nederlandse betalingsverkeer

zitten met elkaar aan tafel in het Maatschappelijk

Overleg Betalingsverkeer (MOB). Doel is het bevorderen

van een zo maatschappelijk efficiënt mogelijk betalingsverkeer.

Jaarlijks stuurt het MOB een rapportage

aan de minister van Financiën die dit doorstuurt aan de

Tweede Kamer.

Afgelopen jaar is het Platform Detailhandel Nederland

uit de subwerkgroepen van de SEPA-werkgroep (ASN)

van het MOB gestapt. Het Platform Detailhandel

Nederland deed dit uit protest tegen de wijze waarop

banken over SEPA communiceerden. Er werd wel

commitment gevraagd van winkeliers, maar de zorgen

en vragen van het Platform Detailhandel Nederland

bleven veelal onbeantwoord. In de overige werkgroepen

is (in)direct actief geparticipeerd. Afgelopen jaar werd

een handleiding bereikbaarheid betaaldiensten en

advies overstapservice gepubliceerd.

Stichting BEB

In 2005 is de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen

opgericht, met een fonds van 10 miljoen euro. De

stichting promoot actief PIN als meest efficiënte betaalmethode

en probeert de kosten van winkeliers voor PIN

verder te laten dalen.


Criminaliteit in het betalingsverkeer

Criminaliteit in het betalingsverkeer is veelal het werk

van internationaal georganiseerde bendes. Dit betreft

onder andere het zogenoemde skimming, vals geld

en online betaalfraude. Vaak worden de winsten doorgesluisd

naar andere vormen van criminaliteit zoals

wapenhandel, drugshandel en vrouwenhandel. Het

Platform Detailhandel Nederland is in 2007 begonnen

met het nadrukkelijk agenderen van dit soort fraude.

Het moet een topprioriteit worden voor politie en justitie

op nationaal en Europees niveau.

Aansprakelijkheid voor fraude

In 2007 gaven EMS en Paysquare (verwerkers van transacties

van internationale betaalproducten zoals VISA,

MasterCard en Maestro) aan dat ze de aansprakelijkheid

van schade door fraude willen verleggen naar de winkelier.

Dit geldt vooralsnog als een winkelier niet beschikt

over een EMV-betaalautomaat, maar wel een betaalpas

krijgt aangeboden met EMV-chip. Het Platform

Detailhandel Nederland gaat hier uiteraard niet mee

akkoord. Winkeliers kunnen uit principe niet aansprakelijk

worden gesteld voor schade door fraude met

producten waarbij zij geen enkele controle hebben over

uitgifte, veiligheid en certificering van de bijbehorende

infrastructuur. Bovendien betaalt de winkelier al jaren

hoge vergoedingen aan de producteigenaar of licentiehouder

van het betaalproduct. Het Platform Detailhandel

Nederland protesteert en onderneemt in 2008 verdere

stappen.

Collectieve ontheffing venstertijden geld- en waardetransporten

Vrijwel alle geld- en waardetransporten in Nederland zijn

gebonden aan lokale venstertijden. Dit vergroot de voorspelbaarheid

van deze risicovolle transporten. Het

Platform Detailhandel Nederland liet ook in 2007 weten

dat er een collectieve ontheffing van venstertijden voor

geld- en waardetransporten moet komen. Het ministerie

van Verkeer en Waterstaat past dit waarschijnlijk nog in

2008 toe in de Verkeerswet.

Vals geld

Het aantal valse biljetten is in 2007 toegenomen. De

falsificaties worden steeds beter van kwaliteit. Ondanks

dat het hier een publiek betaalmiddel is, dragen

winkeliers de aansprakelijkheid voor schade door fraude.

Het Platform Detailhandel Nederland heeft bij politie,

justitie en De Nederlandsche Bank aangegeven dat actie

gewenst is en bendes serieus moeten worden

aangepakt.

RND jaarverslag 2007

27 Hoofdstuk 6


7

Branches

28

VGL – Vereniging van Grootwinkelbedrijven

in Levensmiddelen

De VGL behartigt de werkgeversaspecten van de landelijke

en regionaal opererende supermarktbedrijven. Bij

deze bedrijven zijn ongeveer 120.000 personen werkzaam.

CAO Levensmiddelenbranche

In 2007 onderhandelde de VGL over een nieuwe cao.

Inzet was het moderniseren van de cao. Veel artikelen

zijn de afgelopen jaren uitgedijt tot moeilijk leesbare

juridische teksten. De bonden hebben zich fel verzet

tegen het laten vervallen van artikelen die volgens hen

niet zonder volledige compensatie geschrapt kunnen

worden. Werkgevers en vakbonden konden niet tot een

langdurig akkoord komen. Gekozen is om een cao af te

sluiten die liep tot 1 april 2008. Gesprekken om wederom

tot een cao te komen zijn ondertussen gaande.

Lobby behoud flex en zekerheid

De vakbonden blijven kritiek uitoefenen op de werkgevers

over het gebruik van flexibele contracten in de

levensmiddelenbranche. De bonden verwijten de werkgevers

dat jongeren na drie contracten de branche moeten

verlaten. Veel jongeren kiezen bewust voor een tijdelijke

werkperiode in de levensmiddelenbranche. Eind

2007 verscheen het zwartboek Flexwerk, uitgebracht

door FNV Bondgenoten en de jongerenorganisaties van

GroenLinks en SP. Ministers Rouvoet en Donner lieten

aan de Tweede Kamer weten dat werkgevers gewoon

gebruik kunnen maken van tijdelijke contracten, ook als

het structurele werkzaamheden betreft.

Pensioen en VUT

Om te voldoen aan de nieuwe pensioenwet is de leeftijd

waarop werknemers worden opgenomen in de pensioenregeling

verlaagd van 22 naar 21 jaar. De premie voor

het pensioenfonds kon met 0,2% worden verlaagd,

waardoor de kostenstijging is beperkt. Ook de premie

van de VUT werd verlaagd, omdat duidelijk is geworden

dat de reserves voldoende zijn om aan de verplichtingen

te voldoen.


VGT - Vereniging van Grootwinkelbedrijven in

Textiel

De leden van de VGT zijn nagenoeg allemaal grote

modeformules in Nederland. Naast de winkelformules

zijn ook warenhuizen en postorderbedrijven lid.

Nieuwe cao

In 2007 is na ruim drie jaar een nieuwe cao grootwinkelbedrijven

in textiel tot stand gekomen. De belangrijkste

wijziging ten opzichte van de oude cao is de invoering

van een 38-urige werkweek. Deze cao ging in per 1 januari

2008 en eindigde op 1 april 2008. Begin 2008 is een

start gemaakt met nieuwe cao-onderhandelingen.

Brandgedrag kleding

Na een lobby van zes jaar werd in 2007 besloten om geen

nationale wetgeving te ontwikkelen op het gebied van de

brandveiligheid van kleding. Na de cafébrand in Volendam

wilde de overheid wetgeving om de brandveiligheid van

textiel te regelen. Wel komt er een nationale handhavingafspraak

voor brandveiligheid van kleding. Deze handhavingafspraak

gaat in op 1 mei 2008. Binnen Nederland

verhandelde kleding dient vanaf die datum te zijn gemaakt

van doek dat voldoet aan een brandbaarheidtest.

Importquota textiel

De Europese Unie (EU) en China hebben afspraken

gemaakt over de invoer van bepaalde soorten Chinese

kleding in de EU in 2008. De ingestelde quota zijn per 1

januari 2008 vervallen. Daarvoor is toezicht op het uitgeven

van exportvergunningen in China en de import van

Chinese goederen in de EU in de plaats gekomen.

Diverse kledingproducerende landen pleitten tevergeefs

voor een verlenging. De quota waren ingesteld om de

Europese fabrikanten te beschermen. In de zomer van

2005 blokkeerde de douane containers met herfstmode,

omdat de limieten waren overschreden.

Projecten

De VGT is in 2007 betrokken geweest bij een aantal projecten.

Met partijen als Oxfam Novib en het Wereld Natuur

Fonds wordt onderzocht of het mogelijk is katoen te verduurzamen

in de mainstream retail. Daarnaast loopt een

project in India gericht op de milieuaspecten van de natte

processen (voorbehandelen, verven en finishen). Een

ander project is het realiseren van kennisoverdracht op het

gebied van sociale en milieuaspecten aan de Chinese

overheid en textielindustrie en Shandong Universiteit,

samen met onderzoeksbureau IVAM.

RND jaarverslag 2007

29 Hoofdstuk 7

VGS – Vereniging van Grootwinkelbedrijven

in Schoenen

De VGS is de branchevereniging waarbij de grootwinkelbedrijven

in schoenen zijn aangesloten. De leden

van de VGS vertegenwoordigen met zo’n duizend

vestigingen ruim een derde van de branche.

Nog geen nieuwe cao schoenenbranche

Omdat er geen cao voor de detailhandel in schoenen

bestaat, heeft de VGS in de tweede helft van 2007 met

de vakbonden informeel overleg gevoerd om na te gaan

of - na vier jaar zonder cao - een nieuwe collectieve

afspraak tot de mogelijkheden behoort. Werkgevers willen

in een nieuwe cao een vergroting van de flexibiliteit,

afschaffing van toeslagen voor het werken op bepaalde

uren en meer ruimte om in de onderneming uitvoering

te geven aan kaderafspraken uit de cao. Helaas is er in

2007 nog geen akkoord bereikt.

Omzetmonitor

Ook dit jaar hebben de bij de VGS aangesloten

schoenenwinkels aan de gezamenlijke omzetmonitor

deelgenomen. Deelnemers ontvangen per periode een

individueel overzicht waarop de omzetontwikkeling is

opgenomen van de eigen onderneming, de gezamenlijke

andere deelnemers en het totaal.

MVO schoenensector

In het kader van het beleid gericht op het stimuleren en

faciliteren van Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen (MVO) heeft in 2007 een onderzoek onder

de VGS-leden plaatsgevonden. Uit het onderzoek blijkt

dat de VGS het onderwerp MVO uiterst serieus neemt

en dat MVO bij nagenoeg alle deelnemers een

geïntegreerd onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.


Branches

VDN - Vereniging Drankenhandel Nederland

De VDN is de organisatie van filiaalslijterijen, franchisegevers

en franchisenemers in Nederland. Circa 90% van

de omzet van filiaal- en franchiseslijterijen wordt door de

VDN vertegenwoordigd. Daarmee is de VDN de grootste

werkgeversorganisatie van slijterijen. Er zijn 11

slijterijketens lid met circa 1100 aangesloten winkels en

een totale omzet van 700 miljoen euro.

Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid overheid

In 2007 presenteerden de ministers Klink, Rouvoet en

Ter Horst de hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid aan de

Tweede Kamer. De alcoholbrief leidde tijdens de

evaluatie in de Tweede Kamer tot verdeeldheid. De verwachting

is dat pas in het voorjaar van 2009 de nieuwe

Drank- en Horecawet wordt aangeboden aan de Tweede

Kamer. De VDN is vooral teleurgesteld dat het bezit van

alcohol in openbare ruimtes door jongeren niet landelijk

wordt opgelegd. De VDN vindt het bovendien niet

wenselijk dat er geen landelijke regels komen over de

leeftijd waarop alcohol mag worden gekocht, maar dat

de bevoegdheid wordt overgelaten aan gemeenten.

Productschap Dranken

Winkeliers worden geconfronteerd met de verplichte

heffingen van product- en bedrijfschappen.

Modernisering van de Wet op de Publieke

Bedrijfsorganisatie is noodzakelijk. Transparantie, openheid

en het tegengaan van dubbele heffingen zijn een

goede garantie voor de heffingsplichtigen dat de schappen

ook in hun belang zaken blijven regelen. Daarnaast

pleit de RND al jaren voor het opheffen van de

Commissie Slijters van het Productschap Dranken,

omdat de representativiteit van de commissie onvoldoende

is. Daarom wordt aangedrongen op een onafhankelijk

en diepgaand onderzoek naar de gang van zaken bij

het Productschap Dranken en de wijze waarop toezicht

door de bestuurskamer van de SER wordt uitgeoefend.

Toepassing wet Bibob op slijterijketens

In 2007 confronteerden diverse gemeenten slijterijen

met de wet BIBOB (Bevordering Integriteit

Beoordelingen door het Openbaar Bestuur). Deze wet

geeft gemeenten de mogelijkheid om de integriteit van

aanvragers van vergunningen en subsidies te toetsen.

De VDN vindt een dergelijke toetsing op vergunningaanvragen

voor een slijterij overbodig. De slijterijbranche

staat niet bekend als een branche waarin criminele

activiteiten plaatsvinden. Een aantal gemeenten heeft al

30

aangegeven af te zien van toetsing van de vergunningaanvraag

voor slijterijketens. De VDN heeft in 2007 alle

gemeenten in Nederland opgeroepen een eenduidig

beleid te voeren en bestaande slijterijketens niet onnodig

te confronteren met extra administratieve lasten

die voortvloeien uit de wet BIBOB. De zaak is inmiddels

ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

(VNG) besproken. De VDN heeft de VNG gevraagd een

bericht uit te doen aan de gemeenten om slijters coulant

te behandelen.

Vergunningproblemen bij wijziging directie

Slijterijen werden in 2007 in een aantal gemeenten

geconfronteerd met onnodige administratieve lasten.

Deze gemeenten stellen dat in het kader van de Dranken

Horecawet voor alle vestigingen in de gemeente een

nieuwe vergunning moet worden aangevraagd, omdat

een directiemutatie heeft plaatsgevonden op het hoofdkantoor.

De VDN heeft gemeenten geattendeerd op een

artikel in de Drank- en Horecawet. Sinds 1999 is met dit

artikel vastgelegd dat wijzigingen van bovengenoemde

aard bij de volgende vergunningaanvraag kunnen

worden gemeld. Zodra het betreffende directielid is

bijgeschreven op één vergunning, vervalt de noodzaak

om alle overige vergunningen te herzien.


Het grote onderwerp voor de media was in 2007 alcohol

en jongeren. Kinderen die op steeds jongere leeftijd

steeds meer alcohol zouden drinken. En wat deed de

politiek? Al sinds de laatste wijziging van de Drank- en

Horecawet in 1999 praat de politiek over alcohol en

jongeren. Wat doet de detailhandel? Sinds begin van

deze eeuw campagne voeren: ‘Soms moet je nee verkopen’.

En aan de politiek adviseren om de jongeren aan

te spreken op ongewenst gedrag en consequenties te

verbinden aan hun alcoholmisbruik. Maar de politiek is

verdeeld over eenvoudige maatregelen. Wie moet dat

dan doen? De regering, de gemeente, de VWA of de

politie?

Winkeliers hebben het afgelopen jaar massaal bezwaar

gemaakt tegen boetes die de VWA uitdeelt bij de

verkoop van alcohol. De torenhoge boetes leidden bij

winkeliers tot een hoop ergernissen. In 2007 is een

groot aantal zaken door rechtbanken behandeld. De procedures

werden centraal gevoerd en goed gecoördineerd

maar kostten de detailhandel toch tijd, geduld en

energie.

Er waren lichtpuntjes in de procedures: de rechtbank

RND jaarverslag 2007

Slijterijen en supermarkten zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met

processen-verbaal van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) op grond van

de Drank- en Horecawet. De VDN heeft de werkwijze van de VWA en de

opgestelde processen-verbaal bekritiseerd en in een aantal zaken beroep

ingesteld. In december 2007 heeft de Raad van State het hoger beroep

van de VDN afgewezen. Daarmee worden slijterijen en supermarkten

gedwongen de leeftijdscontrole verder aan te scherpen.

Alcohol en jongeren

31 Hoofdstuk 7

Haarlem stelde een slijter in twee zaken in het gelijk bij

zijn bezwaar tegen een onterecht opgelegde bestuurlijke

boete. Met die uitspraak van de rechtbank in

Haarlem werd duidelijk dat de VWA veel zorgvuldiger te

werk moest gaan. En dat is ook gebeurd.

De RND was blij met de uitspraak van de rechtbank

Haarlem en zag vol vertrouwen de afwikkeling van

een groot aantal lopende zaken tegemoet. Maar uiteindelijk

kwam de Raad van State eind 2007 met een

verbluffend eenvoudige uitspraak. “Hoe het ook is, als

een beëdigde controleambtenaar van de VWA zegt dat

het zo is, dan is het ook zo en kan de ondernemer hoog

en laag springen maar mag de minister een boete

opleggen en innen.”

Winkeliers moeten daarom nog zorgvuldiger omgaan

met de verkoop van alcohol aan jongeren en doen er

goed aan om bij iedere twijfel jonge klanten om een

legitimatie te vragen.

Sjoerd Veenstra

Adjunct-directeur Raad Nederlandse Detailhandel


UFON

Branches

UFON – Unie van Filiaal- en Franchise Optieken

hoortoestellenbedrijven Nederland

De UFON is opgericht door grootwinkelbedrijven in de

optiekbranche om hun gemeenschappelijke belangen beter

te kunnen behartigen. Deze betreffen in eerste instantie de

opleidingen, de algemene voorwaarden en de cao.

De UFON werkt op de meeste beleidsterreinen samen met

de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO), de

andere werkgeversorganisatie in de optiekbranche.

Cao-besprekingen lopen vast

Werkgevers en werknemers concludeerden halverwege

2007 dat gesprekken over de verlenging van de per 31

december 2007 afgelopen cao optiekbedrijven waren vastgelopen.

Eerdere afspraken met betrekking tot een indexatie

van de pensioenfranchise en de evaluatie van het Sociaal

Fonds konden daarmee niet worden uitgevoerd. De besprekingen

liepen vast op onderwerpen als loonaanpassing en

loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en de

flexibele inzet van medewerkers. Voorlopig is van een herstart

van het cao-overleg nog geen sprake. Werkgevers

blijven ook in 2008 bereid het overleg te hervatten over een

voor de branche verantwoorde verlenging van de optiek-cao.

Uitbreiding UFON met leveranciers van hoortoestellen

De UFON-statuten zijn in 2007 aangepast. Ook leveranciers

van hoortoestellen kunnen nu lid worden van de

UFON. De UFON kent nu een sectie hoortoestellen

naast de sectie optiekbedrijven. Met de uitbreiding

hopen de aangesloten ondernemingen bij de UFON

meer service te kunnen bieden aan consumenten die

behoefte hebben aan een hoortoestel.

Consument krijgt sneller een hoortoestel

Veel mensen met een gehoorprobleem hebben geen hoortoestel

door het ingewikkelde aanvraagtraject. Om een

‘recept’ voor een hoortoestel te krijgen, moet de consument

via de huisarts naar een KNO-arts of Audiologisch Centrum.

Aansluitend naar een hoortoestelspecialist voor de aanpassing

van het hoortoestel, om vervolgens weer voor eindcontrole

terug te moeten naar de KNO-arts of het

Audiologisch Centrum. Dit (kostbare) proces neemt minimaal

drie maanden in beslag. De complexiteit van dit traject

leidt tot uitstelgedrag van de consument, wat de kwaliteit

van leven negatief beïnvloed. Via de sectie hoortoestellen

probeert de UFON de verstrekking en verkrijging van hoorhulpmiddelen

te vereenvoudigen en uiteindelijk te komen tot

een hogere acceptatie en waardering van het hoortoestel.

32

VWDHZ – Vereniging van Winkelketens in de

doe-het-zelfbranche

De VWDHZ is de belangenbehartiger en de spreekbuis

van de bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels in

Nederland. De leden realiseerden in 2007, met 20.000

medewerkers een omzet van bijna 2,5 miljard euro.

Nieuwe cao voor doe-het-zelfbranche

Medio 2007 is een nieuwe cao afgesloten die doorloopt

tot 30 juni 2009. Niet alleen de loonontwikkeling (5,75%

structureel en 0,5% eenmalig in 27 maanden), maar ook

aangepaste voorwaarden rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid

zijn in de cao opgenomen. Ook hebben

de werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt over

het verbeteren van werkomstandigheden en werkverhoudingen

binnen de ondernemingen.


De doe-het-zelfbranche is altijd bezig om de dienstverlening

naar de consument te verbeteren. Daarbij is

het van groot belang goede scholing aan te bieden aan

de medewerkers. In 2006 is de SRD, met behulp van

een belangrijke financiële bijdrage van de Stichting

Sociaal Fonds Doe-het-zelfbranche, gestart met het

ontwikkelen van een vernieuwde vakopleiding. De

opleiding is niet alleen vernieuwd, maar tevens volledig

gedigitaliseerd.

Met trots hebben wij in februari 2008 de opleiding

gelanceerd. Na maanden van ontwikkelen volgen

honderden cursisten op dit moment via de computer

hun opleiding. De digitale opleiding leidt ze door middel

van cases door de dertien modules van de vakopleiding.

De cases en vragen worden ingeleid door een virtuele

klant die thuis met een klus bezig is. De cursist studeert

zo op een actieve en interactieve manier waarbij

klusgerichte vragen van de klant centraal staan. Daarbij

zijn het digitale productboek en klusboek continue

beschikbaar om de vragen van de cursist te beantwoorden.

De vernieuwde opleiding was hard nodig. De doe-hetzelfbranche

maakt de laatste jaren een sterke professionaliseringsslag

door. Het assortiment in de gemiddelde

bouwmarkt of doe-het-zelfzaak is steeds breder geworden.

Ook de ondersteuning van de medewerkers in de

branche wordt steeds belangrijker. Met die nieuwe

RND jaarverslag 2007

De VWDHZ heeft samen met de stichting Retailopleidingen doe-het-zelfbranche

(SRD) een vernieuwde opleiding opgezet voor de werknemers in de

doe-het-zelfbranche. De compleet digitale opleiding is een unicum voor de

branche die zich daarmee verder professionaliseert.

De komst van een nieuwe

opleiding

33 Hoofdstuk 7

opleiding kunnen wij aan de toenemende vraag, naar

goed opgeleid en gekwalificeerd personeel, voldoen.

De SRD weet bovendien als geen ander dat de

organisatie die investeert in mensen, de concurrentie

beter aan kan, snel kan inspelen op veranderingen en de

kwaliteit van haar producten en services ziet verbeteren.

Wij zien dat door goede scholing ook de betrokkenheid

en arbeidsmotivatie toeneemt. Hierdoor blijft de

doe-het-zelfbranche een aantrekkelijke, moderne werkgever

met aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker.

De doe-het-zelfbranche mag trots zijn op de resultaten

die met een eigen opleiding worden geboekt. Sinds

2001 zijn binnen de doe-het-zelfbranche ruim 31.000

certificaten behaald. Ruim 4.400 deelnemers kunnen

zich, dankzij de vakopleiding, gediplomeerd bouwmarktmedewerker

noemen.

Ik ben ervan overtuigd dat de vernieuwde opzet van de

opleiding een groter aantal cursisten weet te bereiken

dan de oude opleiding. Ook de nauwkeurige managementinformatie,

waardoor leidinggevenden beter het

studiegedrag van hun medewerkers kunnen sturen,

gaat meewerken aan een hoger slagingspercentage en

uiteindelijk betere dienstverlening naar de klant.

Sigrid Stavenuiter

Voorzitter SRD commissie opleidingen


Branches

PSB – Vereniging PostorderSpecifieke Bedrijven

De PSB is door een aantal thuiswinkelbedrijven opgericht

als werkgeversvereniging voor hun cao.

Thuiswinkelbedrijven zijn bedrijven die producten op

afstand (via catalogus, internet, televisie, post en

telefoon) verkopen aan consumenten.

Nieuwe cao postorderbedrijven

Begin 2007 is een cao afgesloten met een looptijd van 1

april 2006 tot 1 april 2008 en een éénmalige uitkering

van 0,5% per 1 april 2007 en een loonsverhoging

van 2% per 1 augustus 2007. In de cao is ook afgesproken

de regeling ‘korter werken voor ouderen’ verder af

te bouwen.

Concurrentiepositie postorderbedrijven

Postorderbedrijven hebben in 2007 geconstateerd dat

er in toenemende mate concurrentie komt van bedrijven

die niet onder een cao vallen. Die situatie kan worden

opgelost door de concurrentie onder de cao te brengen

of de cao aan te passen op de concurrentieverstorende

bepalingen. In 2008 hoopt de PSB een nieuwe cao af te

sluiten waarbij rekening wordt gehouden met de

concurrentiepositie van postorderbedrijven die bij de

PSB zijn aangesloten.

34

RPN – Retail Partners Nederland

De vereniging Retail Partners Nederland vertegenwoordigt

11 retailservice organisaties in de non-food detailhandel.

In totaal zijn bij de RPN 5.000 zelfstandige winkeliers

aangesloten met een totale omzet van 5 miljard

euro.

RPN sluit zich aan bij RND

De leden van Retail Partners Nederland (RPN) hebben

eind 2007 unaniem besloten om lid te worden van de

Raad Nederlandse Detailhandel (RND). De vereniging

Retail Partners Nederland ondersteunt daarmee

het belang van samenwerking in de detailhandel.

Harry Bruijniks (voorzitter RPN) en Oscar van den Ende

(vice-voorzitter RPN) zijn benoemd tot lid respectievelijk

plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de

RND. De aansluiting van RPN is een belangrijke stap in

de uitbreiding van de gezamenlijke belangenbehartiging

binnen de detailhandel.


VDF - Vereniging van Drogisterij- en aanverwante

Filiaalbedrijven

De VDF behartigt de werkgeversbelangen van de

landelijke en regionaal opererende drogisterijketens. Bij

deze bedrijven zijn circa 9.000 personen werkzaam.

Cao drogisterijbranche

De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao,

konden in 2007 succesvol worden afgerond. De lonen

stijgen gedurende de looptijd met 2,8%. Verder is

afgesproken dat er een onderzoek komt naar de werkdruk

in de branche.

Samenwerken binnen het CBD

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) is

opgericht om de belangenbehartiging in de drogisterijbranche

te verbeteren. Binnen het CBD worden afspraken

gemaakt over opleidingseisen, automatisering en

de kwaliteitseisen rond de aflevering van zelfzorggeneesmiddelen

en het certificeringssysteem.

Nieuwe Geneesmiddelenwet

Het CBD heeft zich sterk gemaakt om de invoering

van de nieuwe Geneesmiddelenwet in het voordeel van

de drogist om te buigen. Tot 1 juli 2007 was voor het

verkopen van zelfzorggeneesmiddelen een vergunning

vereist. Op 1 juli 2007 is de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

vervangen door de Geneesmiddelenwet.

In die wet is vastgelegd wie welke zelfzorggeneesmiddelen

en producten mag verkopen.

Drogisterijen willen een zo groot mogelijk assortiment

van producten die uitsluitend bij drogist en apotheek te

koop zijn. Het assortiment van de drogisterijen is

voldoende om hun positie in de markt als deskundig

verkoper van zelfzorggeneesmiddelen in stand te

houden.

Strengere eisen geneesmiddelenaflevering

Door strenge eisen te stellen aan de aflevering van

geneesmiddelen en de klant te voorzien van advies wil

de drogisterijbranche de aflevering van zelfzorggeneesmiddelen

in goede banen blijven leiden. De branche

investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s in opleidingen

voor medewerkers. Ook worden campagnes gevoerd

om veel voorkomende klachten onder een breed publiek

bekend te maken. Samenvattend: de drogist wil

verantwoorde zorg leveren bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen.

RND jaarverslag 2007

35 Hoofdstuk 7

Wat is verantwoorde zorg?

In de Geneesmiddelenwet wordt van drogisten

verwacht dat ze verantwoorde zorg leveren. Zo staat

de verkoop verplicht onder toezicht en verantwoordelijkheid

van een drogist. Ook moet elke koper van geneesmiddelen

die uitsluitend bij de drogist verkrijgbaar zijn

hierover mondeling advies krijgen. Daarnaast mogen

alleen drogisten en assistent-drogisten adviseren over

zelfzorggeneesmiddelen.

Certificeringssysteem voor drogisterijen

Om verantwoorde zorg te borgen heeft de branche

gekozen voor de invoering van een certificeringssysteem.

De wettelijke eis wordt in de praktijk gelijk

gesteld aan de certificeringseisen die de branche

heeft opgesteld. De branche heeft zichzelf als doelstelling

opgelegd dat eind 2008 meer dan 80% van

de drogisterijen is gecertificeerd. Op die manier voldoen

alle drogisterijen straks aan de nieuwe Geneesmiddelenwet

en behouden zij de bevoegdheid om het

volledige zelfzorgassortiment te verkopen.


Branches

VGSB – Vereniging van Grootwinkelbedrijven

in Speciale Branches

De VGSB is een branchevereniging binnen de RND die

zich niet zo zeer richt op het assortiment in de winkel,

maar vooral op de wijze van ondernemen. De leden zijn

centraal geleide ondernemingen met een duidelijk eigen

identiteit.

Nieuwe leden VGSB

De VGSB verwelkomde in 2007 een groot aantal nieuwe

leden. Naast warenhuizen, huishoudspeciaalzaken, postorderbedrijven

en boekhandels, zijn ook elektrozaken,

telecomwinkels, modewinkels en luchthavenwinkels lid

van de VGSB.

Vaste boekenprijs

In 2005 zijn de ‘Wet op de vaste boekenprijs’ en het

‘Besluit vaste boekenprijs’ in werking getreden. Destijds

heeft politieke actie tegen deze wet- en regelgeving niet

het gewenste gevolg gekregen. De RND veronderstelt

dat het ‘Besluit vaste boekenprijs’ in strijd is met de

‘Wet op de vaste boekenprijs’ en dat de ‘Wet op de

vaste boekenprijs’ mogelijk in strijd is met Europese

wetgeving. Inmiddels heeft het Commissariaat voor de

Media bestuurlijke boetes opgelegd in verband met

overtreding van deze wet- en regelgeving. De RND

heeft de betrokken ondernemingen verzocht om, in

samenwerking met de RND, de procedures voort te zetten.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de rechter en

uiteindelijk de Raad van State, uitspraak te laten doen.

36

VGW – Vereniging van Grootwinkelbedrijven

in de Wonenbranche

De VGW behartigt de sociaal-economische belangen

van centraal geleide bedrijven in de wonenbranche.

VGW in 2007

Ook in 2007 heeft de VGW zich gericht op kostenbeheersing

binnen de branche, de Winkeltijdenwet en de

vestigingseisen. Daarnaast heeft de VGW zich vooral

ingezet om invloed uit te oefenen op de totstandkoming

van een passende cao voor de branche, waarbij modernisering

en aansluiting bij de huidige economische realiteit

voorop stonden.

FUSION

Fusion – Werkgeversvereniging in de

Kappersbranche

Fusion is de werkgeversvereniging in de kappersbranche,

opgericht door de franchisenemers van Wave international.

Dit zijn 200 werkgevers met zo’n 2.500 werknemers.


Tuinbranche Nederland

Tuinbranche Nederland is de brancheorganisatie voor

tuinondernemers en vertegenwoordigt 60% van de

omzet in de tuincentrumbranche en 65% van de werkgelegenheid

in de groen- en tuincentra. Het ledenbestand

bestaat uit fabrikanten, importeurs en groothandelaren

in tuinartikelen (sectie Leveranciers) en uit

groen- en tuincentra en tuinretail waar de verkoop van

tuinartikelen centraal staat (sectie Retail).

Nieuwe vereniging

Tuinbranche Nederland is een nieuwe vereniging die in

februari 2007 van start is gegaan. Met de speerpuntennotitie

2007 – 2010 wil Tuinbranche Nederland de

beleidsprioriteiten duidelijk neerzetten. De speerpunten

resulteren in aanbevelingen en acties richting de

overheid, de ondernemers in de tuinbranche en de

brancheorganisatie zelf. Tijdens de startbijeenkomst is

de speerpuntennotitie door Tuinbranche Nederland

voorzitter mevrouw Nellie Verbugt overhandigd aan de

heer Elco Brinkman, vice-voorzitter van VNO-NCW.

Structuurnota Tuincentra

Tuinbranche Nederland werkt hard aan het bieden van

een structurele oplossing voor de problemen van de

tuincentra op het gebied van de ruimtelijke ordening.

In 2007 is de ‘Structuurnota Tuincentra; Huidige

planologische positie van tuincentra en het toekomstperspectief:

een plek onder de zon’ gepresenteerd.

Deze structuurnota biedt overheden en ondernemers

een handreiking voor het planologisch goed inpassen

van tuincentra in Nederland.

Communicatie en opleidingen

In het najaar van 2007 heeft Tuinbranche Nederland de

Tuinbranchewijzer gepubliceerd met daarin het volledige

pakket aan opleidingen dat Tuinbranche Nederland

te bieden heeft. Tuinbranche Nederland heeft veel

aandacht gegeven aan nieuwe communicatiemiddelen

als de website (www.tuinbranche.nl), het branchebulletin,

de resultaten van het Consumentenonderzoek

over 2006 en het Tuinbranche Nederland Jaarboek.

RND jaarverslag 2007

37 Hoofdstuk 7

Forse ledengroei

Dat de vereniging ook in de ogen van haar achterban

geslaagd is in haar ambities is aan het einde van 2007

nog eens bevestigd met de toekenning van de

‘Tuinzaken Excellence Award’. Een prijs die wordt

uitgereikt als blijk van waardering en aanmoediging voor

mensen en organisaties die zich op een onderscheidende

manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de

tuinbranche in het algemeen. Daarnaast biedt de forse

ledengroei van 25% per 1 januari 2008 een extra

stimulans om ook de komende jaren op de ingeslagen

weg door te gaan.

Mevr. Verbugt overhandigt de structuurnota aan Dhr. Deetman


Bijlage

38


Samenstelling bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende leden:

RND jaarverslag 2007

J. Blokker Blokker Holding B.V.

A.D. Boer Albert Heijn B.V.

K. Bons Van Haren Schoenen B.V.

H. van den Broek (vice-voorzitter) Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

J.G. Bruijniks Euretco B.V.

P. Brust

drs. P.E. Hamming (voorzitter)

C&A Nederland C.V.

drs. J. Kat Dekamarkt N.V.

F.K. De Moor lic-drs (penningmeester) Macintosh Retail Group N.V.

P.W. Nijhof Wehkamp B.V.

Ch. Paape The Phone House Netherlands B.V.

I.A.C.J. van Poecke A.S. Watson Group

J. Schouls Tuinbranche Nederland

drs. A.H.J. Snellen Fusion

R. de Waal WE International B.V.

drs. A.A. Walter Praxis Groep B.V.

A.J.M. Wortel Media Markt Saturn Holding Nederland B.V.

P. Zoutendijk Gall & Gall B.V.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden:

drs. P.E. Hamming (voorzitter)

H. van den Broek (vice-voorzitter) Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven

F.K. De Moor lic-drs (penningmeester) Macintosh Retail Group N.V.

A.D. Boer Albert Heijn B.V.

39 Bijlage


Bureau

De medewerkers van de RND:

Het bestuur en bureau

Henk Kok Directeur

Sjoerd Veenstra Adjunct-directeur

Pieter Verhoog Directeur Bureau Arbeidszaken

Jan Fokke Secretaris Arbeidszaken

Bart van Wijck Secretaris Arbeidszaken

Pieter Walraven Secretaris

Linda Herkemij Secretaris

Mariska van der Helm Projectmedewerker

Joost Kling Public Relations

Stephanie Hazebroek Secretaresse

Ingrid Goud Secretaresse

Roald Jacobs Adviseur Arbeidszaken

Paul Jansen Adviseur Arbeidszaken

Hennie Theissen Adviseur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ruud van Dijk Adviseur Winkelcriminaliteit

40


Stuurgroep Arbeidszaken

RND jaarverslag 2007

L.J.A.P.M. de Baets Albert Heijn B.V.

E.H.A. Fafié C&A Nederland C.V.

J.J. Fokke RND

G. van Hooff BCC Elektro-speciaalzaken B.V.

M. Hundertmark Dixons

J. Kat (voorzitter) Dekamarkt B.V.

S. Kinds Wehkamp B.V.

H.W. Kits Blokker Holding B.V.

J. van der Klauw Tuinbranche Nederland

J.P. Kranendonk Maxeda

E. Marcelis Free Record Shop B.V.

H. van Meeteren WE International B.V.

E.J. Schipper Intergamma B.V.

N. Six IKEA Nederland B.V.

drs. A.H.J. Snellen Fusion

R. Wissink Mitra C.V.

H.E.J.J. van Wijck RND

P.J. Verhoog (secretaris) RND

J.C. Uylenberg A.S. Watson Group

Deskundigenoverleg Fiscale Zaken

R. Braxhoofden KPN Retail

H.J. Faber Amscoa Beheer B.V.

K. Helsloot Maxeda Nederland B.V.

A.H.M. van der Horst Blokker Holding B.V.

L. van den Kammer IKEA Nederland B.V.

R. Nikken (voorzitter) Koninklijke Ahold N.V.

C.H.C. Sijstermans Macintosh Retail Group N.V.

A.A.G. van Valderen A.S. Watson Group

P.J. Verhoog (secretaris) RND

Deskundigenoverleg Veiligheid

J. Buitenhek Etam Groep B.V.

F. Cairo IKEA Nederland B.V.

D. Dekker Media Markt Saturn Holding Nederland B.V.

P. van Dijk Charles Vögele B.V.

ing. R. van Dijk RND (adviseur)

W.G.E. van Eijck C&A Nederland C.V.

J.A.G. Evraets KPN Retail

E.W.J. IJzerman (voorzitter) BCC elektro-speciaalzaken B.V.

P. Jansen Hennes & Mauritz Netherlands B.V.

A. de Lang Blokker B.V.

A.L.C.M. Maas Maxeda B.V.

D.J. Rijnders Free Record Shop B.V.

M. Straatman Super de Boer

W. Vlaskamp A.S. Watson Group

P.C. Walraven (secretaris) RND

M.J. van Zon Intergamma B.V.

C.A. van Zwam Albert Heijn B.V.

41 Bijlage


Stuurgroep E-Business

Stuurgroepen

F.K. De Moor lic-drs (voorzitter) Macintosh Retail Group N.V.

G. Nijhuis A.S. Watson Group

F.L.J. van der Plas Macintosh Retail Group N.V.

A. Wouters Albert Heijn B.V.

L. Herkemij (secretaris) RND

Deskundigenoverleg Fysieke Distributie

D. Avis Blokker B.V.

M. Balkestein Etam Retail Services

M.A.T.J. van der Borg Distributiecentrum C&A Nederland C.V.

Th. Heemskerk (voorzitter) V&D Warenhuizen B.V.

B. Hooghiemstra Intergamma B.V.

B. Loppé WE International B.V.

G. Mulder Scapino B.V.

R.J.L.M. Nicolaas Albert Heijn B.V.

J. Otter Wehkamp B.V.

R. Slot Hennes & Mauritz Netherlands B.V.

P.C. Walraven (secretaris) RND

Deskundigenoverleg Milieuzaken (RuiMBaan)

J. Brons Jan Linders B.V.

W.G.E. van Eijck C&A Nederland C.V.

A. Emonds Jumbo Supermarkten B.V.

N.J. de Goeij Blokker B.V.

S. Hendriks HEMA B.V.

P. van Hooren CIV Superunie BA

J. van der Klauw Tuinbranche Nederland

M. de Mol Mediamarkt Saturn Holding Nederland B.V.

N. Oosterkamp TSN

B.H.M.S. van Oversteeg A.S. Watson Group

C.P. Pronk Hoogenbosch Retail Group B.V.

P. Rotteveel IKEA Nederland B.V.

E.J. Schipper (voorzitter) Intergamma B.V.

M. van Staden Koop-Consult B.V.

H.J.J. Theissen Neckermann B.V.

A. de Vries V&D Warenhuizen B.V.

P.C. Walraven (secretaris) RND

Deskundigenoverleg Vestigingsvraagstukken (RuiMBaan)

F. Bakker BCC Elektro-speciaalzaken B.V.

A. Boogaards Maxeda

M. Brangert Hennes & Mauritz Netherlands B.V.

R. Dekker Charles Vögele B.V.

H.J.W.C. Hanselaar Etam Vastgoed B.V.

R. Mantingh The Phonehouse

H. Nagel C&A Nederland C.V.

S.M. den Os The Sting

J.L. Reinalda Media Markt Saturn Holding Nederland B.V

G.J. de Rooij A.S. Watson Group

F.H.J. van Sebille Van Haren Schoenen B.V.

J.M. Vos Blokker Holding B.V.

P.C. Walraven (secretaris) RND

J.W. Weissink (voorzitter) Ahold Vastgoed B.V.

42


Externe vertegenwoordiging

Kenniscentrum (KC) Handel - Bestuur

J.J. Fokke RND

RND jaarverslag 2007

Vereniging voor Distributie-Economie (VEDIS) - Bestuur

H. Kok RND

Bedrijvenplatform tegen Roofovervallen - Bestuur

ing. R. van Dijk RND

P.C. Walraven RND

ECP.NL - Algemeen Bestuur

F.L.J. van der Plas Macintosh Retail Groep N.V.

ECP.NL - Stuurgroep KWINT

P.C. Walraven RND

MOB (DNB) - Bestuur

H. van den Broek RND

MOB (DNB) - Kerngroep

H. van den Broek RND

MOB (DNB) - Werkgroep Efficiency

H. Kok RND

VWS - Regulier Overleg Warenwet - Deskundigen Non-food

P.C. Walraven RND

VWS - Regulier Overleg Warenwet - Deskundigen Food

A.L. Schmid Koninklijke Ahold N.V.

Justitie - Stichting Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)

drs. P.E. Hamming RND

Stichting Bedrijfspensioenfonds Detailhandel - Bestuur

drs. A.H.J Snellen RND

S. Stevens RND

P.J. Verhoog (plv.) RND

Stichting Bedrijfspensioenfonds Levensmiddelenbedrijf - Bestuur

J. Kat Dekamarkt N.V.

P.J. Verhoog (plv.) RND

43 Bijlage


Externe vertegenwoordiging

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel

B. Korthals

Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen

M. Osten

Stichting Spaarlicht

P.C. Walraven

Stichting Verpakkingen non-food

H.J.J. Theissen

Stichting Retail opleidingen doe-het-zelfbranche

M. van der Helm

Stichting Opleidingsfonds Detailhandel - Bestuur

W.G. van den Brink Nettorama B.V.

P.J. Verhoog RND

Internationale vertegenwoordiging

Eurocommerce - Board

F.H. Coppes Koninklijke Ahold N.V.

Eurocommerce - Environment / Logistics Committee

E.J. Schipper Intergamma B.V.

Eurocommerce - Fiscal Affairs

R. Nikken Koninklijke Ahold N.V.

Eurocommerce - Food Law and Agricultural Trade

A.L. Schmid Koninklijke Ahold N.V.

Eurocommerce - Legal / Consumer Affairs Committee

A.L. Schmid Koninklijke Ahold N.V.

M. Peters Ahold België N.V.

Eurocommerce - Payment Systems Committee

I. Bruggeman Platform Detailhandel Nederland

M. Peters Ahold België N.V.

Eurocommerce - Social Affairs Committee

J.J. Fokke RND

J.W. Schuit Wehkamp B.V.

44


PSB

Atelier Goldner Schnitt B.V.

Bon’A Parte Postshop B.V.

ECI voor boeken en platen B.V.

Garant-O-Matic B.V.

Large Popmerchandising

Lindorff Netherlands B.V.

Medic B.V.

MotoZoom

Nebus B.V.

Nebus Loyalty

Neckermann B.V.

Otto B.V.

Robert Klingel Europe GmbH

Sunrise Mailorders B.V.

Versandhaus Walz GmbH

Wehkamp B.V.

Yves Rocher Nederland B.V.

Tuinbranche Nederland

Formulenamen

EuropaTuin

GroenRijk (Behorend bij Garden Retail Services)

Intratuin

Life & Garden

Filiaalbedrijven

De Bosrand

Bos Alles voor Tuin en Dier

Hornbach

Groenblok/Overvecht

Praxis Mega en Tuin

Ranzijn Tuin & Dier

Rodenburg Groep

Staelduinsebos

Tuinland

Samenwerkingsverbanden voor in- en verkoop

Coppelmans Groep

Garden Retail Services (Verkoop- en inkoopgroep)

Groengilde

TuinWereld

Uw Groene Vakwinkel

Overige gerelateerde detailhandel (Ketens)

Agriretail (Welkoop/Boerenbond)

Sawin

UFON

Hans Anders

Het Huis Uw Opticien

Van Boxtel Hoorwinkels

RND jaarverslag 2007

VDF

A.S. Watson Health and Beauty

- Trekpleister

- Kruidvat

- Ici Paris

Dirx Discount Drogisterijen B.V.

Etos Drogisterijen B.V.

De Tuinen B.V.

45 Bijlage

VDN

Dirck III B.V.

Dekamarkt B.V.

Gall & Gall B.V.

Hoogvliet B.V.

Mitra C.V.

Mitra’s Franchisevereniging

Poiesz Supermarkten B.V.

Schuitema / C-1000

Vereniging van Gall & Gall Franchisenemers

Vomar Voordeelmarkt B.V.

VGL

Albert Heijn B.V.

Aldi Best B.V.

Aldi Culemborg B.V.

Aldi Drachten B.V.

Aldi Groenlo B.V.

Aldi Inkoop B.V.

Aldi Ommen B.V.

Aldi Roermond B.V.

Aldi Roosendaal B.V.

Aldi Zaandam B.V.

Boni Supermarkten B.V.

Deen Supermarkten B.V.

Dekamarkt N.V.

Em-Té Supermarkten B.V.

Hoogvliet B.V.

Jan Linders B.V.

Jumbo Supermarkten B.V.

Super de Boer N.V.

Lidl Nederland GmbH

Nettorama B.V.

Poiesz Supermarkten B.V.

Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven B.V.

Sanders Supermarkt B.V.

Schuitema N.V.

Stationsfoodstore B.V.

Vomar Voordeelmarkt B.V.

VGS

EuroShoe Nederland B.V.

- Bristol

- Primo

- Van Woensel


Leden branches

- Shoes in the Box

Hoogenbosch Retail Group B.V.

- Dolcis

- Invito

- Manfield

- PRO Sport

Massa Schoen & Mode

- Shoetime

Nimco House of Shoes B.V.

Scapino

Schoenenreus

Termeer Schoenen

- Sacha Shoes

Van Haren Schoenen

VGSB

Action Non Food B.V.

AKO B.V.

The Sting B.V.

- Lady Sting

- The Sting

- The Store

BCC Elektro-speciaalzaken B.V.

Belcompany Nederland B.V.

Berden-Schunk

Boekhandel J. de Slegte B.V.

Bol.com B.V.

Blokker Holding B.V.

Bruna B.V.

Coltex B.V.

- Didi

- Forecast

- SPS Superstar

- Vet

Debitel B.V.

Dille en Kamille B.V.

Dixons Groep

- Dixons

- Dynabite

Free Record Shop B.V.

Halfords Nederland B.V.

HEMA B.V.

Hennes & Mauritz Netherlands B.V.

IKEA B.V.

IMpact Retail B.V.

- It's

- Modern Electronics

- Prijstopper

Intratuin Nederland B.V.

Kappé International

KLM Royal Dutch Airlines

KPN Retail

Macintosh Retail Group N.V.

- Belcompany Nederland B.V.

46

- Halfords Nederland B.V.

Maxeda

- Magazijn de Bijenkorf B.V.

- Vroom & Dreesmann Warenhuizen B.V.

Media Markt Saturn Holding Nederland B.V.

Neckermann B.V.

Otto B.V.

Perry Sport B.V.

Prénatal Moeder en Kind B.V.

Retail Operating Company B.V. (ESSO)

Siebel juweliers

The Phone House Netherlands B.V.

T-Mobile Netherlands B.V.

vanLeest Platenspeciaalzaken B.V.

Zeeman Groep B.V.

VGT

C & A Nederland C.V.

Charles Vögele (Netherlands) B.V.

Claudia Sträter B.V.

Damart TSD N.V.

HEMA B.V.

Hunkemöller B.V.

Koninklijke Meddens Mode B.V.

M&S Mode

Magazijn de Bijenkorf B.V.

Maison de Bonneterie Amsterdam B.V.

Miss Etam B.V.

Neckermann B.V.

Otto B.V.

Peek & Cloppenburg Anson's C.V.

Perry Sport B.V.

Promiss B.V.

Vroom & Dreesmann Warenhuizen B.V.

WE Europe B.V.

Wehkamp B.V.

VGW

Beter Bed Holding N.V.

Bruynzeel Keukens B.V.

Carpetright

CASBA Wonen

Eijerkamp

Goossens wonen & slapen

Hage Wooncomfort

Hulshoff Wonen C.V.

IKEA Nederland B.V.

Leen Bakker Nederland B.V.

Macintosh Retail Group N.V.

- Kwantum Nederland B.V.

De Mandemakers Groep B.V.

- Brugman Keukens & Badkamers

- Piet Klerkx Meubelwereld

- Piet Klerkx Woonexpress


- Stoutenbeek Groep B.V.

Morres Groep B.V.

Oase slaapkamer speciaalzaken

Roobol Woonwinkels B.V.

Sijben Wooncenter B.V.

de Zuiderster B.V.

VWDHZ

HDB Groep B.V.

Agri Retail B.V.

Hornbach Bouwmarkt (Nederland) B.V.

Inkoopcoöperatie Bouwen en Wonen u.a. (IBW)

Intergamma B.V.

Formido Bouwmarkten B.V.

Praxis Groep B.V.

Serboucom B.V.

Vereniging Franchisenemers Intergamma

Praxis Aangesloten Bedrijven (PAB)

Stichting Formido Franchisenemers

RPN

Het Centrop u.a.

DA Retailgroep B.V.

Deco B.A.

Euretco B.V.

Fashion Forum B.V. (HADAC)

Intres B.V.

Optitrade Retailgroep

Quantore Europe B.V.

Trendhopper

VKG Benelux Nederland C.V.

FUSION

Cosmo Hairstyling

Team Kapsalon

HAIRMAXX

RND jaarverslag 2007

47 Bijlage


Colofon

Met dank aan Henk van den Broek

Jan Eggert

Ed Hamming

Edwin Fafié

Ger Koopmans

Benk Korthals

Pauline Smeets

Sigrid Stavenuiter

Platform Detailhandel Nederland

Grafische vormgeving Studio Steenbergen BNO

Drukwerk ERVEE design & drukwerk B.V.

Fotografie Capital Photos

Willem Krol

48


5

RND jaarverslag 2007

Similar magazines