Maak jezelf zichtbaar - Go2fitness

go2fitness.nu

Maak jezelf zichtbaar - Go2fitness

Maak jezelf zichtbaar

TEKST: GUIDO WILLEMSEN

[en inwoner van je vestigingsplaats weet dat er, vaak meerdere, fysiotherapiepraktijken zijn. Die inwoner weet ook

globaal wat een fysiotherapeut doet. Maar zolang iemand niet behandeld hoeft te worden, ben je als fysiotherapeut,

ondanks de onlangs gestarte campagne van het KNGF, behoorlijk onzichtbaar. Zo word je zichtbaarder zonder al

teveel kosten.

movemen juni 2005 38


Bij het meer marktgericht denken is

het handig een marketingmix to

hanteren om je marketingstrategie

te bepalen. Een marketingmix bevat

vijf, soms zes P's; product, prijs,

plaats, personeel, promotie en in

sommige gevallen presentatie. In de

huidige discussie over tarieven, de,

vaak dwingende, rol van zorgverze-

keraars en de vraag op welke pro-

ducten wel of goon winst mag war-

den gemaakt, blijft het beantwoor-

den van de vraag wat je product is

en wat de prijs is die je or voor kunt

vragen lastig. loch hoeft dat je niet

te weerhouden je to profileren als

de specialist in beweging. De tv

campagne De Fysiotherapeut,

Specialist in bewegen, liep tot eind

den grootse offensieven aangekon-

digd tegen de 'bewegingsarmoede'

en de 'overgewichtepidemie.' Als je

wel eons stilstaat bij de 'nietjesbou-

levard' in de lokale boekwinkel en

een van de vole tijdschriften open

slaat, zie je dat gedegen kennis over

verantwoord bewegen niet altijd het

criterium is em iets to publiceren.

Ook bij okale media ontbreekt het

vaak aan die kennis.

Benader je lokale krant met het

voorstel om op regelmatige basis

eon artikel aan to leveren over

bewegingsgerelateerde onderwer-

pen. Wees zo concreet mogelijk in je

voorstel. Stel een lijst samen met

onderwerpen, waarvan je weet dat

de frequentie van publicatie. Niet

iedere fysiotherapeut is even bedre-

ven in schrijven als in behandelen.

Ben je goon schrijver en hanteren je

collega's de pen ook liever niet,

spreek dan af met de redacteur van

de krant dat je een basistekst aanle-

vert, die de redacteur bewerkt in de

stijI van de krant. Het staat welis-

waar erudiet, maar vermijdt zoveel

mogelijk jargon. Het is verstandig

em inzage to vragen in de bewerkte

tekst, want redigeren gebeurt vaak

nogal kort door de bocht, waardoor

or onjuistheden in kunnen sluipen

die je reputatie goon good doen.

Uiteraard kun je jets soortgelijks ook

ontwikkelen voor de lokale radio of

televisie.

Promoot alleen die producten waar de klant behoefte aan heeft

mei, maar niets is effectiever dan op

lokaal niveau je eigen variant to

bedenken. Het vergt wel enige

inspanning om je zichtbaarheid te

vergroten, maar dat weegt op tegen

het effect. Bovendien zijn doze

manieren van profileren eon stuk

goedkoper dan een mediacampagne

waarbij duur drukwerk in grote aan-

tallen moot worden verspreid.

Scoor free publicity

Eon van de marketingcliches luidt

'mensen kopen mensen.' lemand

koopt liever iets van eon persoon

die hij of zij 'kent' dan van eon onbe-

kende. Juist bij fysiotherapie, waar

je als consument kwetsbaar en

afhankelijk bent, gaat doze regel op.

Jo praktijk eon gezicht geven maakt

je zichtbaarder. De lokale of regio-

nale krant is bij uitstek het medium

om jezelf to presenteren als specia-

list die moor in huis heeft dan alleen

behandelingen. Meer bewegen,

gezonder leven, het zijn onderwer-

pen die leven in de media. Er wor-

ze leven under de lezers van die

krant. Denk daarbij aan onderwer-

pen als Overgewicht: hoe ontstaat

het on hoe bestrijd je het? Of

Blessurevrij sporten, hoe doe je dat?

Of Weer beginnen met sporten? Zo

pak je het aan!, enzovoort. Probeer

artikelen over klachten of blessures

eon beetle to mijden, omdat je je

anders alleen as behandelaar profi-

leert en niet als bewegingsspecia-

list. Leg uit waarom je als fysiothe-

rapeut bij uitstek degene bent die

hier over zinnige zaken kan schrij-

ven. Leg ook de meerwaarde voor

de krant uit. Verduidelijk ze dat ze

kwalitatief goede informatie krijgen

die de betrouwbaarheid van de

krant verder vergroot. Maak er goon

larterdear van, waarbij je in ruil

voor je prestatie gratis advertentie-

ruimte krijgt. Boding wel eon uitge-

breide 'credit.' Dat is de informatie

die je toevoegt bij je naam als

auteur. Ziet eon krant wat in je voor-

stel, maak dan concrete afspraken

over de lengte van de artikelen on

Wordt een weldoener

Maatschappelijk betrokken onder-

nemen (MBO) is in ondernemings-

land op dit moment eon hype. MBO

is eon onderdeel van Maatschap-

pelijk Verantwoord Ondernemen

(MVO). Het laatste is vooral eon

strategische visie en eon uitgespro-

ken gedragscode, waarbij maat-

schappelijk belangen, het milieu en

winst met elkaar in evenwicht zijn.

Veer eon fysiotherapiepraktijk is dit

niet primair van belang. MBO kun je

omschrijven als 'alle activiteiten die

door het bedrijfsleven worden

ondernomen om de kwaliteit van de

(lokale) leefomgeving to verbeteren.

MBO is eon praktische invulling van

maatschappelijke verantwoordelijk-

heid.' Het is dus eigenlijk eon vorm

van vrijwilligerswerk die zich mani-

festeert in eon eenmalig project.

Uiteraard kun je meerdere van der-

gelijke eenmalige projecten op jaar-

basis doen of or een jaarlijks terug

kerende activiteit van maken. MBO

is ook eon manier em free publicity

movemens juni 2005 39


MARKETING

movemens juni 2005 40

te scoren en je praktijk zichtbaarder

te maken en een gezicht te geven.

Je scoort weliswaar niet op structu-

rele basis, zoals bij het aanleveren

van artikelen, maar de impact is gro-

ter. Je bouwt niet alleen je imago

als deskundige verder uit, je krijgt

ook een sociaal gezicht, omdat je

iets doet voor de gemeenschap

waarin je praktijk gevestigd is.

Een voorbeeld van eon MBO-activi-

teit die onlangs opmars deed is rol-

latortraining, maar er zijn veel meer

mogelijkheden waarbij je lokale

instellingen of verenigingen kunt

laten profiteren van je expertise.

Denk bijvoorbeeld blessurepreven-

tieproject bij de lokale voetbalver-

eniging, een beweegprogramma

voor kinderen met overgewicht of

een een beweegprogramma voor

ouderen. Op www.civici.n1 vind je

allerlei voorbeelden en achtergrond-

informatie. NOC*NSF is een allian-

Lift met een ander mee

Een derde relatief goedkope manier

om je meer zichtbaar te maken is de

'j oint promotion' oftewel meeliften

met de campagne van eon ander.

Haak aan bij een bedrijf dat een

imago heeft dat je ook wilt hebben

of een vergelijkbaar product. In de

bewegingsmarkt is dan een profes-

sioneel fitnesscentrum een voor de

hand liggende keuze. Bij eon joint

promotion meet je je afvragen of je

drager of lifter wilt zijn. De drager is

degene die het grootste deel van de

marketingkosten voor zijn rekening

neemt. Bij het vergoten van je zicht-

baarheid ben je bij eon joint promo-

tion de lifter. Dat betekent dat je

voor je partner in de joint promotion

eon meerwaarde moot inbrengen.

Dat kan zijn de betrouwbaarheid die

je als fysiotherapeut uitstraalt of de

vakkennis waarover je beschikt.

De meeste joint promotions richten

hem geeft, dat binnen werktijde.

moet doen, omdat het anders gelc

als eon 'beloning in natura

Eigenlijk kan eon bedrijf er dus nie:

mee.

Als fysiotherapeut bob je ander,

mogelijkheden. Waar het fitnes

professionals vaak aan ontbreekt, i

de kennis em te testen en te mete

en vorderingen op eon verantwo,y

de, wetenschappelijke wijze bij t

houden. loch is dat wat bedrijve

willen. Ze willen immers zien of di

investering in hun werknemers zic

terug betaald in een verbeterde

heid. Wijk eons af van die gebruikE

lijke gang van zaken. Stel eon fi.

nesscentrum voor om gezamenlij

bedrijven to benaderen met hE

voorstel werknemers te testen o

hun fitheid. Laat het fitnesscentrur

een kortingsvoorstel doen, waa

door het veer geteste werkneme.

aantrekkelijker wordt om aan hu

Bedrijven hebben meer achting voor

fysiotherapeuten dan voor fitness professionals

cie aangegaan met Civiq. Voordat je

een MBO-activiteit bedenkt, is het

verstandig na to denken over de

doelgroep die in de nabije toekomst

het belangrijkst is voor je praktijk.

Zijn dat ouderen, zijn dat jongeren,

zijn dat moeders met kinderen, zijn

dat sporters? Nadat je een keuze

hebt gemaakt, doe je de betreffende

instelling of vereniging een voorstel.

Gaan zij akkoord, dan is het zaak

ruim voor de uitvoering van bijvoor-

beeld zo'n gratis rollatortraining,

eon persbericht te sturen, zodat je je

free publicity krijgt. Het is namelijk

Obk de bedoeling (op termijn) te ver-

dienen aan MBO. MBO heeft nog

een tweede gunstig effect. MBO

zorgt vaak voor grotere betrokken-

heid van je medewerkers bij je prak-

tijk.

zich op consumenten. In eon lokale

markt betekent dat weliswaar eon

groot potentieel bereik, maar het is

eon beetje als schieten met hagel

schieten. Jo raakt altijd wel wat,

maar echt trefzeker is het niet. Eon

business-to-business joint promoti-

on kan wel eens lonender zijn.

Fitnesscentra loeren al jaren op de

zogenoemde bedrijvenmarkt, maar

worden nog steeds niet —de uitzon-

deringen daar gelaten- erg serious

genomen. Bedrijven hebben meer

achting voor fysiotherapeuten dan

voor fitness professionals. De mees-

te voorstellen die fitnesscentra

doen aan bedrijven zijn in wezen

niet moor dan kortingsvoorstellen.

Daarbij komt het probleem dat de

werknemer die gebruik wil maken

van het abonnement dat zijn baas

fitheid te werken. Benadruk in

mailing dat het bedrijf dat abonft

ment niet vergoedt, maar dat h

verstandiger is de werknemer ac

teraf te belonen als die fithe

inderdaad verbeterd is. Op d

manier kan een bedrijf zelf een pa

sende en belastingtechnisch int

ressantere beloning vinden voor

werknemer on ben je verzekerd v

eon of meerdere extra testE

Bovendien is de kans groter c

alleen gemotiveerde werknemE

participeren, waardoor de kans

betere resultaten groter is. Dat v

sterkt je imago als specialist

bewegen, waardoor je makkelill

een eigen aanbod kan doen als I

voorbeeld rugscholingen of looptt

ningen veer werknemers.

More magazines by this user
Similar magazines