PWA Concert Mahler Basketstage - Gemeente Zwijndrecht

zwijndrecht.be

PWA Concert Mahler Basketstage - Gemeente Zwijndrecht

15

17

PWA Concert Mahler Basketstage

DECEMBER 2011 5


Gemeentediensten

administratief centrum

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

t 03 250 48 00, f 03 250 48 09

gemeentebestuur@zwijndrecht.be

openingstijden

elke werkdag 9.00-12.00 u.

dinsdagavond 17.30-19.30 u.

woensdagnamiddag 14.00-16.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak

maken.

burgemeester

Burgemeester Willy Minnebo is in principe

elke werkdag aanwezig in het administratief

centrum. Als je hem wenst te spreken, maak

je best vooraf telefonisch een afspraak met

het kabinet op 03 250 48 14.

website

www.zwijndrecht.be

colofon

Gemeentelijk informatieblad,

verschijnt 11x per jaar.

redactieadres

Dienst Communicatie

Gemeente Zwijndrecht

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

t 03 250 49 20, info@zwijndrecht.be

v.u.

Willy Minnebo

Reynerslaan 29, 2070 Zwijndrecht

publicatie van

activiteiten

Erkende verenigingen die activiteiten

organiseren die toegankelijk zijn

voor het publiek, kunnen deze gratis

aankondigen in het gemeentelijk

informatieblad. Voor de voorwaarden en

afsluitdata kan je contact nemen met de

communicatiedienst in het administratief

centrum.

2

Administratief centrum

Beleids- en projectmanagement

03 250 48 00

projecten@zwijndrecht.be

Bevolking

03 250 48 30

bevolking@zwijndrecht.be

Burgerlijke stand

03 250 48 40

burgerlijke.stand@zwijndrecht.be

Communicatie

03 250 49 20

communicatie@zwijndrecht.be

Contractbeheer

03 250 48 60

contractbeheer@zwijndrecht.be

Cultuur

03 250 49 50

cultuurdienst@zwijndrecht.be

Duurzaamheid

03 250 48 07

duurzaam@zwijndrecht.be

Financiën

03 250 48 20

financien@zwijndrecht.be

Jeugd

03 250 49 80

jeugddienst@zwijndrecht.be

Kinderopvang

03 250 49 60

kinderopvang@zwijndrecht.be

Middenstand en lokale economie

03 250 48 15

middenstand@zwijndrecht.be

Personeel

03 250 48 50

personeelszaken@zwijndrecht.be

Secretariaat

03 250 48 10

secretariaat@zwijndrecht.be

Sociale Zaken

03 250 49 30

sociale.zaken@zwijndrecht.be

Vrijetijdsbalie

03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

Gelieve alle briefwisseling

te richten aan:

College van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

gemeentebestuur@zwijndrecht.be

Departement

Grondgebiedszaken

Laarstraat 90

Gis - geografisch

informatiesysteem

03 250 48 75

gis@zwijndrecht.be

Milieu

03 250 49 00

milieudienst@zwijndrecht.be

Openbare werken

03 250 48 70

openbare.werken@zwijndrecht.be

Ruimtelijke ordening en

stedenbouw

03 250 48 80

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

Andere diensten

Bibliotheek

Binnenplein 1, 03 250 49 40

bibliotheek@zwijndrecht.be

Filiaal

John Tulpinckstraat 2, 03 252 56 81

Buitenschoolse kinderopvang

kinderopvang@zwijndrecht.be

Kobbe, Dorpstraat 118

03 252 83 36

Kozze, Pastoor Copaan 48-50

03 254 14 49

Jeugdcentrum Den Trechter

Dorp Oost 42

03 250 49 55

jeugdcentrum@dentrechter.be

OCMW

Dorp Oost 45

03 250 18 18

info@ocmwzwijndrecht.be

Ontmoetingscentrum ’t Waaigat

Kerkplein 1

03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

Politie

Pastoor Coplaan 222

03 250 64 10

Sportcentrum Zwijndrecht

Sporthal,

Fortlaan 10

03 250 49 70

sportdienst@zwijndrecht.be

Sportpark De Wallen,

Heirbaan, 03 252 62 69

Column van de

burgemeester

Titel (2de niveau)

Betaalbaar wonen

De voorbije jaren ging ons inwonersaantal crescendo en we stevenen af op 19 000 Zwijndrechtenaren. Hiermee

behoren wij tot de middelgrote gemeenten in dit land.

Wat zet mensen ertoe aan om in een gemeente te wonen of te komen wonen? Een ruime meerderheid woont

hier sinds de geboorte en heeft het hier naar de zin. Een belangrijke groep is naar onze gemeente verhuisd omdat

het aanbod van gronden en woningen en appartementen nog tamelijk uitgebreid is. Nochtans zijn de te betalen

prijzen niet van de minste. Maar blijkbaar deert dat de geïnteresseerden niet.

Waarom komen mensen zich ergens vestigen? Een aangename omgeving, goede bereikbaarheid met het openbaar

vervoer, een ruim cultuur-, sport- en jeugdaanbod, lage belastingsdruk, brede sociale voorzieningen? Als

gemeentebestuur proberen wij daarop in te spelen.

Ik verwees reeds naar de te betalen prijzen. Vooral de grondprijzen werden de voorbije jaren fors de hoogte

ingejaagd, omdat jaar na jaar het aantal beschikbare percelen slinkt. Drie- à vierhonderd euro/m² is geen uitzondering.

Het is nu eenmaal een marktmechanisme: daalt het aanbod en is de vraag groot, dan stijgt de prijs. Als

gemeentebestuur is het quasi onmogelijk om daar corrigerend in op te treden. Tevens is het een beleidsoptie

om de woonuitbreidingsgebieden niet aan te snijden. Deze keuze is bewust, omdat wij de open ruimten zoveel

mogelijk willen vrijwaren in functie van de leefbaarheid in onze gemeente.

Tal van woonprojecten werden de voorbije jaren ontwikkeld en ook in de toekomst staan er een aantal op stapel.

Dorp aan de Stroom en Stella Scaldis (de oude Sidal-site) nemen het voortouw. Daar is niets mis mee. Wel moet

een aantal projectontwikkelaars getemperd worden in hun drang zoveel mogelijk woongelegenheden te realiseren.

Er moet een modus vivendi gezocht worden tussen wonen, autoverkeer, parkeerdruk en de groene ruimte,

soms een moeilijke evenwichtsoefening.

Tien jaar geleden werd ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van kracht. Het blijft nog steeds de leidraad voor

ons woonbeleid. In dit plan staat te lezen dat de maximale bevolking zich situeert in de buurt van 22 000. Dat is

een aanvaardbare draagkracht. Door deze optie vermijden wij dat we een banale voorstad van Antwerpen worden.

Ik heb de indruk dat niemand daar zit op te wachten.

Willy Minnebo

burgemeester

3


Beslist Info

Uit de gemeenteraad

De belangrijkste beslissingen uit de gemeenteraadszitting van 27 oktober

Patrimonium

De gemeente onteigende de voetweg en

de brug gelegen tussen het terrein van de

school Het Laar en de Jan Baptist Tassynsstraat.

Het gaat om een onteigening in

minnelijke schikking met het akkoord van

de eigenaar.

De gemeente verkoopt een aantal percelen

grond aan de Paul Van Goethemstraat

en de Verbindingstraat. Die maken deel

uit van een groter terrein waarop behalve

de nieuwe school ook 39 sociale woningen

worden gebouwd. De resterende percelen

worden nu openbaar verkocht voor

de bouw van eengezinswoningen.

De gemeente koopt de woning gelegen

in de Kerkstraat, net naast het ontmoetingscentrum

‘t Waaigat. De aanpalende

woningen werden reeds eerder aangekocht.

Op deze plaats zal de gemeente

haar culturele infrastructuur uitbreiden.

In maart besliste de gemeenteraad gronden

van de NMBS aan de Torenstraat aan

te kopen. In deze zitting keurt de raad de

aankoopakte goed.

Ruimtelijke ordening

De gemeente werkte samen met de Italiaanse

architecten Bernardo Secchi en

Paula Vigano een ontwerp uit voor de

stedenbouwkundige inrichting van de

oeverstrook in Burcht. Het gaat daarbij

om de strook tussen de oude scheepswerf

en het terrein van het bedrijf Xella.

De architecten werden aangeduid via een

wedstrijd, georganiseerd door de Vlaamse

bouwmeester. Na gesprekken met ver-

schillende partijen werkten de architecten

een masterplan uit dat als beleidsdocument

zal dienen voor de verdere ontwikkeling

van dit gebied.

Twee straten in de verkaveling Stella Scaldis

(oude Sidal-site) krijgen definitief de

namen Pater Dominique Pirelaan en Marie

Curielaan.

Financiën

De financieel beheerder van de gemeente

en het OCMW zal voortaan voor een

aantal beslissingen een visum moeten

geven. Hierbij kijkt hij de beslissingen na

op wettelijkheid en regelmatigheid. Het

gaat enkel om beslissingen met een financieel

luik. De gemeente zal een nieuw

boekhoudpakket aankopen. De aankoop

gebeurt via een algemene offertevraag.

Milieu

De gronden van de gemeente in de

omgeving van het sportpark De Wallen

zijn vervuild en moeten gesaneerd worden

voor er verdere projecten op kunnen

gerealiseerd worden. De sanering zal uitgevoerd

worden door OVAM, de Openbare

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

De kosten voor deze operatie worden

geraamd op 90 000 euro. De terreinen

zijn opgenomen in het masterplan Dorp

aan de Stroom.

Mobiliteit

De gemeente en BAM, de Beheersmaatschappij

Antwerpen Mobiel, leggen

samen een nieuw fietspad aan langs

de Scheldeoever in Burcht. Dit fietspad

wordt voor een deel gefinancierd door

BAM en voor een deel met subsidies

van de provincie Antwerpen en Vlaamse

overheid. De gemeente zal het gesubsidieerde

deel voorfinancieren en zal ook

de subsidieaanvraag doen. Na ontvangst

van de subsidies zal dit de gemeente niets

kosten.

Informatica

De gemeente zal een glasvezelverbinding

aanleggen tussen het Lokaal Dienstencentrum

Houtmere en het administratief

centrum van het OCMW. Op die manier

krijgt het dienstencentrum een betere

en snellere toegang tot het gezamenlijke

netwerk van de gemeente en het OCMW.

Veiligheid

Antwerpen en Zwijndrecht werken al

lang samen voor de brandbestrijding. In

de praktijk is het het brandweerkorps

van Antwerpen dat wanneer nodig in

Zwijndrecht te hulp snelt. In het raam van

de brandweerhervorming vormen ze nu

ook een operationele pre-zone. Dat is een

verdere formalisering van de samenwerking.

Hiervoor stelden ze een beheersovereenkomst

op. Die beheersovereenkomst

wordt, na enkele opmerkingen van

de Federale Overheidsdienst Binnenlandse

Zaken door de gemeenteraad goedgekeurd.

Wat doet het PWA?

Een aantal werkzoekenden van Zwijndrecht

steekt graag een handje toe. Zij

helpen bij tuinonderhoud en klusjes of

nemen het (middag)toezicht in scholen

voor hun rekening.

Misschien kan extra hulp ook voor jou

welkom zijn. Of ben je werkzoekende

en kijk je uit naar een zinvolle tijds-

besteding?

Een beroep doen op het PWA

Privépersonen, vzw’s, niet-commerciële

verenigingen, scholen, gemeentelijke

diensten en land- en tuinbouwbedrijven

kunnen via een inschrijvingsformulier een

toelating aanvragen.

Ze kunnen hulp inroepen voor tuinonderhoud,

klussen, kinderopvang (scholen),

huisdieren uitlaten, sneeuwruimen. Het

PWA biedt geen huishoudelijke hulp.

4 5

Tarief

Het inschrijvingsgeld bedraagt 7,45 euro.

De werknemer betaal je met een PWA

cheque per gewerkt uur. De aankoopprijs

van deze cheque bedraagt 7,45 euro

(normaal tarief).

Voor personen met het omniostatuut,

verenigingen of vzw’s bestaat een

aangepast tarief.

Contactgegevens

Wil je een beroep doen op het PWA of

wil je je als werkzoekende inzetten in je

Tuinonderhoud is slechts één van de taken die je via het PWA kunt laten uitvoeren.

gemeente, contacteer dan het PWA kantoor

op werkdagen tussen 9 en 12 u. of

kom gewoon eens langs (woensdag- en

vrijdagvoormiddag op afspraak).

MEER INFO

PWA Zwijndrecht

Verbrandendijk 106

03 210 98 16


Info

Sluitingsdagen

De gemeentediensten, bibliotheken,

Kobbe en Kozze zijn gesloten van

maandag 26 december tot en met

maandag 2 januari.

Uitzonderingen:

• De diensten Burgerzaken, Financiën,

Sociale Zaken en Onthaal zullen

open zijn op dinsdag 27 en

donderdag 29 december, telkens

in de voormiddag van 9 tot 12 u.

of na telefonische afspraak.

• De bibliotheek is open op

24 december van 10 tot 13 u.

en op 27 en 29 december

van 10 tot 12 u. De bibliotheek van

Burcht is gesloten.

• De diensten van het departement

Grondgebiedszaken ontvangen die

week enkel bezoekers na telefonische

afspraak.

• De sportdienst is de hele week

gesloten, maar de sporthal is open.

Het OCMW is gesloten op maandag

26 december en maandag 2 januari.

De cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum

Houtmere is gesloten op

zondag 25, maandag 26, dinsdag

27 en woensdag 28 december en

op zondag 1, maandag 2, dinsdag 3

en woensdag 4 januari.

De burelen van het dienstencentrum

zijn wel open op dinsdag 27, woensdag

28 december en op dinsdag 3 en

woensdag 4 januari, dit enkel in de

voormiddag van 9 tot 12 u.

Kinderopvang in 2012

De openings- en sluitingsdagen van

Kobbe en Kozze en speelplein

Om je vakantie in elkaar te puzzelen,

bezorgen we je nu al de eerste puzzelstukjes.

Het speelplein is open

paasvakantie

van maandag 2 tot vrijdag 13 april

(paasmaandag gesloten)

zomervakantie

van maandag 9 tot vrijdag 27 juli en van

maandag 6 tot vrijdag 24 augustus

Kobbe en Kozze is gesloten

Alle officiële feestdagen

maandag 2 januari

maandag 30 april (brugdag)

vrijdag 18 mei (brugdag)

Jaarlijkse sluitingsperiode

van maandag 9 tot en met

vrijdag 20 juli.

maandag 3 september

Dan gebeurt de grote schoonmaak na de

de zomervakantie en het is zoveel beter

om als ouder je kind de eerste schooldag

zelf naar school te brengen.

vrijdag 2 november

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar sluit de

opvang ook. Vanaf maandag 24 december

tot en met woensdag 2 januari.

Jubilarissen

november 2011

Diamanten bruiloft

Camiel Meersman

Marie-Louise Van Bogaert

Gehuwd: 09.11.1951

Wilgenlaan 28

Gouden bruiloft

Achilles Van De Vijver

Cecile Steenhuyse

Gehuwd: 14.11.1961

Molenstraat 7

Lokale economie

Afwijkingen

wekelijkse rustdag 2012

In principe valt de wekelijkse rustdag op zondag, tenzij je als handelaar

uitdrukkelijk anders verkiest

Voor 2012 staat de gemeente deze afwijkingen toe:

28.12 t.e.m. 02.01 Nieuwjaar 01.01

10.02 t.e.m. 16.02 Valentijn 14.02

02.04 t.e.m. 08.04 Pasen 08.04

17.04 t.e.m. 23.04 Plechtige Communie Zwijndrecht + Burcht 21.04

24.04 t.e.m. 30.04 1e Communie Zwijndrecht De Krinkel 28.04

01.05 t.e.m. 07.05 Kermis Burcht 05.05 t.e.m. 07.05

Feest van de Arbeid 01.05

Braderij Burcht 06.05

12.05 t.e.m. 18.05 Hemelvaart 17.05

1e Communie Burcht 13.05

1e Communie ‘t Laar 17.05

25.05 t.e.m. 31.05 Sinksenkermis 26.05 t.e.m. 28.05

Pinksteren 27.05

16.06 t.e.m. 20.06 Grote Kermis Zwijndrecht 16.06 t.e.m. 20.06

Braderij Zwijndrecht 17.06

13.08 t.e.m. 19.08 Moederdag 15.08

27.09 t.e.m. 03.10 Jaarmarktkermis 29.09 t.e.m.01.10

Veejaarmarkt Zwijndrecht 01.10

03.12 t.e.m. 09.12 Sinterklaas 06.12

10.12 t.e.m. 16.12 Eindejaarsaankopen

17.12 t.e.m. 23.12 Eindejaarsaankopen

24.12 t.e.m. 30.12 Eindejaarsaankopen – Kerstmis 25.12

Meer info

Dienst middenstand

03 250 48 15

middenstand@zwijndrecht.be

6 7


Lokale economie

Deelnemers aan de

Zwinkelenactie

Wie deelneemt aan de Zwinkelenactie en een volle spaarkaart binnen-

brengt, maakt kans op een gevulde winkeltas aangeboden door de handelaars.

In dit nummer brengen we de winnaars van de maand oktober.

Kapsalon Kreaty

Winnaar: Linda Van Der Meiren

Klasseslager van der Weken

Winnaar: Sonia Dillen

Schoonheidsinstituur Isis

Winnaar: Marcia Maes

De Minimax

Winnaar: Rita Seghers

Slagerij Cole

Winnaar: Ines Van de Vyver

Bloemen Flora

Winnaar: Mevrouw L. Verhaegen

Jeugd

Kerstfuif

donderdag 22 december

Kijk jij al uit naar de kerstvakantie?

Het oudjaarfeestgedruis? Jeugdhuis

Den Trechter begint er iets vroeger aan

dan andere jaren, want op 22 december

geven we de eerste kerstfuif. Vanaf

21.30 u. is iedereen welkom om de kerstvakantie

al dansend in te zetten.

Op de fijne muziekjes van verschillende

dj’s, drankjes tegen 1,10 euro, lage

inkomprijs van 2 euro en met de in

kerstsfeer ingeklede Trechter kan dit niet

anders dan een geslaagd begin van de

feestdagen worden.

En dit is niet alles, kom je verkleed als

een figuur uit de kerststal dan krijg je

een consumptie gratis. Voor meer info

check onze facebookpagina: Kerstfuif

den Trechter.

Nieuwe speelruimte

in Burcht

De gemeente Zwijndrecht heeft er sinds

de zomervakantie weer twee speelterreinen

bij. Kinderen in de buurt van de

Brouwersstraat kunnen zich nu uitleven

op een avontuurlijk evenwichtsparcours

met rotsblokken, touwen, kettingen

en stappalen. Ook een glijbaan en een

hangmat zijn van de partij.

Ook in de Gazetstraat, dat door een

fietspad is verbonden met de Brouwersstraat,

bevindt zich een klein gezonken

bootje waar peutertjes kunnen klimmen

en klauteren en opgaan in hun fantasiespel.

Het is niet groot, maar wel plezierig.

8 9


Jeugd

Over de Jeugdraad

De Jeugdraad adviseert de gemeente over

alles wat met het jeugdbeleid te maken

heeft. Het is een officieel adviesorgaan.

Elke maand vergadert de Jeugdraad.

De vergaderingen zijn open en iedereen

tot dertig jaar is er welkom. De data van

de vergaderingen en ook de agenda en

het verslag vind je op www.zwijndrecht.be.

Naast het adviseren van de gemeente

organiseert de Jeugdraad tal van activiteiten

voor kinderen en jongeren.

Komende activiteiten

De Jeugdraad organiseert op 2 december

om 20 u. een quiz voor jong tot oud

(15+ tot 99). Deze vindt plaats in het

jeugdcentrum Den Trechter. Het thema

is nog in volle ontwikkeling, maar wees

er maar van overtuigd dat het de moeite

waard wordt.

Op 5 januari trakteert de Jeugdraad alle

jongeren op een glaasje en lekkere hapjes

in het jeugdhuis. Zorg dat je erbij bent!

Meedoen

De Jeugdraad is nog steeds op zoek naar

onafhankelijke leden. Dat zijn leden die

niet gebonden zijn aan een jeugdvereniging.

Ook die jongeren wil de Jeugdraad

vertegenwoordigen. Heb je zin om mee

na te denken over jeugdzaken of om een

handje te helpen bij de activiteiten?

MEER INFO

jeugddienst@zwijndrecht.be

Bestuur Jeugdraad

voorzitter: Hanne Bernaers

hannebernaers@hotmail.com

ondervoorzitter: Thierry Mees

thierrymees@gmail.com

Een nieuw jaar,

dus nieuwe

jeugdhuislidkaart

Waarom heb ik een lidkaart nodig?

Waarom zou ik 5 euro geven aan een

lidkaart?

Behalve dat deze kaart er altijd buitengewoon

mooi uitziet in je portefeuille,

biedt ze ook een groot aantal voordelen.

Je krijgt korting op alle fuiven, optredens

of ander activiteiten in Jeugdhuis Den

Trechter, en ook in alle jeugdhuizen die

aangesloten zijn bij Formaat zoals djem

en togenblik. De aankoop van de kaart

geeft recht op twee consumpties ter

waarde van 1,10 euro.

Tot snel aan de toog , sjotterbak, pool

MEER INFO

Kom langs of

guy.callens@zwijndrecht.be

onze facebookpagina

Optreden

Gert Bettens

en Reinout Swinnen

vrijdag 6 januari

Jeugdcentrum Den Trechter

OC ‘t Waaigat en JC Den Trechter slaan

de handen in elkaar. Zij organiseren een

reeks activiteiten van, voor en door een

jong publiek. Met hun eerste evenement

mogen ze meteen een klepper verwelkomen.

Gert Bettens, met zijn roots in

Burcht, zakt af naar zijn jeugddorp.

Gert maakt met zijn zus Sarah Bettens

deel uit van de succesrijke band K’s

Choice, je welbekend.

Hoewel hij de meer stille helft was, heeft

hij toch heel wat nummer één-hits op zijn

cv staan en toen K’s Choice er (tijdelijk)

de stekker uit trok, kwam Gert onder de

naam Woodface al snel met een soloplaat

naar buiten. Ook Woodface bleek

een schot in de roos te zijn, zowel zijn

plaat als zijn live-concerten werden erg

goed gesmaakt.

Tussendoor wil Gert Bettens blijven

spelen, maar dan meer in een intieme

akoestische formatie, samen met Woodfacetoetsenman

Reinout Swinnen. Hij kan

daarbij putten uit een ruim aantal eigen

geschreven songs (K’s Choice, Woodface)

in combinatie met zijn all-time-favorites.

Kennismaken

met een e-reader

Eén van de meer recente vormen waarop

men een tekst kan lezen, is de e-reader.

Dit is een toestel, waarop je digitale

teksten kunt lezen. Zo wordt het mogelijk

om een boek (een e-book) helemaal

digitaal te lezen.

Omdat dit meer recente snufje nog niet

bij iedereen bekend is, kan je gedurende

14 dagen (van 28 november tot 17

december ), in de bibliotheek zo’n

e-reader komen bekijken en ter plaatse

uitproberen. Zo weet je meteen of dit

ook iets voor jou zou zijn.

Op woensdag 7 december geeft

deskundige Matthijs De Ridder om 20 u.

een lezing waarin e-readers en e-books

langs alle kanten bekeken worden.

Je kunt die avond volop vragen stellen

en de e-reader uitproberen onder

deskundige begeleiding.

De toegang is gratis.

10 11


Eindejaarsregeling

De bibliotheek sluit tijdens de week

tussen Kerst en Nieuwjaar, dus van

25 december tot en met 2 januari.

Zaterdagvoormiddag 24 december is

de bibliotheek nog wel open.

Breng tijdig je bibliotheekmaterialen

binnen, sla je voorraadje in om de kerstweek

te overbruggen en maak als het

nodig is gebruik van de mogelijkheid om

je boeken online te verlengen via

www.zwijndrecht.bibliotheek.be

12

Haal een film in de bib

Je hoeft je niet te vervelen tijdens de

koude winterdagen in de kerstvakantie.

In de bibliotheek vind je naast een massa

boeken, cd-roms en strips ook een

grote collectie jeugdfilms. Kom eens een

kijkje nemen. Je mag telkens twee dvd’s

ontlenen, gedurende twee weken. Het

leengeld is 1 euro per dvd.

Cultuur

Recente aankopen Alfred Ost

Tentoonstelling bibliotheek

Van 5 tot en met 30 december

Het Zwijndrechtse Alfred Ostgenootschap

heeft als opdracht het werk van

Alfred Ost onder de aandacht te brengen

van het grote publiek. De vzw doet

dit met eigen tentoonstellingen, meewerken

aan andere tentoonstellingen,

lezingen en de uitgave van publicaties.

Hiervoor ontvangt het genootschap

een werkingstoelage van het gemeentebestuur.

Hiermee worden werken

aangekocht en worden werken van Ost

ingekaderd. Soms ontvangt het genootschap

ook een schenking.

Vooral sinds 2000 heeft de vzw regelmatig

werken aangekocht, in totaal een

zestigtal. Deze aankopen op veilingen of

van particulieren werden in het verleden

zelden of nooit getoond. Op deze tentoonstelling

krijg je een selectie van de

werken te zien. De veelzijdigheid van Ost

vertaalt zich in een groot aantal tekeningen,

enkele aquarellen, een paar affiches

en een schilderij.

De tentoonstelling is gratis.

Kunstbende 2012

Voorronde Waasland, schrijf nu in

Op zondag 11 maart vindt in Sint-Niklaas

de Wase voorronde plaats van Kunstbende,

dé wedstrijd in kunst voor jongeren

van 13 tot 19 jaar. Meer dan een

wedstrijd, is Kunstbende er voor iedereen

die graag iets creatief doet. Artiesten

zoals Brahim, Balthazar, Maarten Inghels

en Hannelore Bedert deden ooit mee en

meer dan 30 000 deelnemers gingen je

al voor. Inschrijven kan in dans, muziek,

performance, TXT, fotografie, film, ontwerp,

mode en dj.

Heb je creatieve ideeën, maar ben je nog

niet echt zeker van je stuk? In het Waasland

organiseren de cultuurcentra workshops

en coachsessies om je act goed

voor te bereiden of om je kunstwerk te

vervolmaken. Ben je jong maar werk je

liever achter de schermen? Word dan

Kunstbendeambassadeur. Inschrijven kan

vanaf nu tot 19 februari, maar vol is vol.

MEER INFO

www.kunstbende.be

cultuurdienst

03 250 49 52

cultuurdienst@zwijndrecht.be

13


Activiteiten december Davidsfonds Zwijndrecht

Filmforum

1 e Film: Slumdog Millionaire

Film van Danny Boyle - 2008

woensdag 30 november 2011 om 20 u.

Deze film verplaatst ons naar het huidige

India.

Het verhaal van Jamal Malik, een jong

weeskind dat besluit deel te nemen aan

de Hindi versie van het programma Who

Wants to be a Millionaire. Het hele land

kijkt toe terwijl Jamal nog maar één vraag

verwijderd is van de hoofdprijs. Tijdens

de pauze van het programma gebeurt er

echter iets waar Jamal niet op had gerekend;

hij wordt gearresteerd, omdat de

politie zeker weet dat hij de boel aan het

oplichten is. Ze kunnen het niet geloven

dat een straatjongen zoals hij zoveel kennis

heeft. Vastberaden zijn onschuld te

bewijzen vertelt Jamal verhalen over de

krottenwijk waar hij samen met zijn broer

opgroeide, de avonturen die ze beleefden,

ontmoetingen met bendes en hij vertelt

over zijn vroegere liefde. Elk hoofdstuk in

zijn verhaal is een wonderbaarlijke sleutel

naar het antwoord op elk van de vragen.

Verwonderd over zijn verhalen vraagt

de politie zich af wat een jongen als hij

- zonder een schijnbaar verlangen naar

rijkdom - op zo’n spelvertoning doet.

Als de laatste vraag beantwoord moet

worden krijgen ze, samen met ongeveer

negentig miljoen kijkers antwoord op

deze vraag ...

Een activiteit in samenwerking met

Davidsfonds Burcht, Markant Zwijndrecht

en Anfiteatro Sint-Niklaas

14

2 e Film: Il Gattopardo

Film van Luchino Visconti - 1963

woensdag 7 december 2011 om 20 u.

Deze tweede film brengt ons terug naar

het Italië ten tijde van de eenwording

van de natie.

Dit jaar viert Italië zijn 150-jarig bestaan,

een geschikte aanleiding om Il Gattopardo

(De tijgerkat), het bekroonde werk

van Luchino Visconti van 1963 op het

programma te brengen. Het verhaal is

gebaseerd op de gelijknamige roman

van Lampedusa en speelt zich af in Sicilië

anno 1860. Op het moment dat Garibaldi

met zijn roodhemden het eiland binnenvalt

begint ook de eenmaking van Italië,

het Risorgimento. Geen film geeft beter

weer wat deze opstand maatschappelijk

teweeg bracht. In unieke beelden toont

de film het machtsverval van een aristocratische

familie. Don Fabrizio, prins van

Salina (Burt Lancaster), blijft in levenswijze

en houding de waardige prins van

Salina. Maar via zijn neef Tancredi (Alain

Delon), die deelneemt aan de strijd, volgt

hij van nabij de revolutie. Concetta, de

oudste dochter van de prins, is verliefd

op Tancredi, maar die toont bij zijn terugkeer

meer belangstelling voor Angelica

(Claudia Cardinale), de dochter van de

rijke burgemeester. Tijdens een schitterend

bal overdenkt de prins de loop der

dingen: meer bepaald zijn ondergang en

de opkomst van een drieste, soms heel

opportunistische generatie.

De film duurt 3 uur. Wij vertonen hem

ingekort tot normale speelduur, maar er

wordt niet zoals in de Amerikaanse versie

gesnoeid in de cruciale balscène.

Beide films worden ingeleid door Kris De

Meulenaere, de tweede film samen met

Hedwig Van de Velde. Inschrijven vooraf

is niet nodig.

Cinema Rubens

Stationstraat

beide films 10 euro voor leden,

11 euro voor niet-leden

voor één film 5,5 euro voor leden,

6 euro voor niet-leden

MEER INFO

Kris De Meulenaere

03 254 04 52

0486 676 535

OC ‘t Waaigat

Pianoduo Tom Deneckere & Maarten Van Ingelgem

6e symfonie Mahler

zondag 4 december om 10.15 u

100 jaar geleden stierf Gustav Mahler.

We herdenken dit met een merkwaardige

uitvoering. De zesde symfonie, de tragische,

werd voor het eerst gespeeld in 1906.

Hoewel gecomponeerd tijdens een

gelukzalige periode valt de symfonie op

door haar sombere toon.

Vrij snel na de eerste symfonische uitvoering

maakte Mahler’s leerling Zemlinsky

een bewerking voor vierhandige piano.

Deze werd trouwens door Mahler en

Zemlinsky voor het eerst samen uitgevoerd,

ook in 1906. De componisten

Berg, Webern en Schoenberg waren

sterk onder de indruk, zowel van de

symfonie als van de bewerking.

Twee uitstekende muzikanten staan dan

ook garant voor een perfecte uitvoering.

Tom Deneckere is pianist en dirigent,

maar behaalde ook een masterdiploma in

de wiskunde. Als leerling van Jan Michiels

schuwt hij de hedendaagse muziek niet.

Hij leidt diverse orkesten en is ook een

RESERVATIES EN INFO

OC ‘t Waaigat

Kerkplein 1

03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

www.waaigat.be

begenadigd zanger. Hij pleit voor fair

music, want hij ziet een duidelijke maatschappelijke

taak voor kunst en muziek in

het bijzonder.

Maarten Van Ingelgem studeerde eveneens

piano bij Jan Michiels. Hij is ook

actief als zanger en dirigent van ‘De 2e

adem’, dat zich toelegt op de uitvoering

van hedendaagse muziek. Ook als componist

scheert hij hoge toppen.

OPGELET Dit aperitiefconcert start om

10.15 u. met een inleiding om de toeschouwer

wegwijs te maken in deze 6e

symfonie. Dit is hoopvol want Schoenberg

bereidde zijn publiek op deze

uitvoering voor met dertig sessies. Het

eigenlijke concert start om 11 u.

Kaarten: 5 euro (strippenkaart/-26/+55/

groepen/waccobon), 6 euro (vvk) en

8 euro (kassa).

Je kunt dit concert ook gratis bijwonen

als je beschikt over een Wacco-datebon

(beperkt aantal)

INFO EN KAARTEN

OC ’t Waaigat

Kerkplein 1

03 250 49 90

waaigat@zwijndrecht.be

15


Milieu en

duurzaamheid

Je inbreng voor het Zwijndrechtse bosbeheer

Dit jaar werd er van start gegaan met de

opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan

voor de gemeente Zwijndrecht. Op

de eerste excursie in september polste de

gemeente naar de noden en de wensen.

De volgende excursie, gepland in het

voorjaar van 2012, zal zich toespitsen op

de concrete ingrepen die gepland staan.

De exacte datum wordt je tijdig meegedeeld

zodat je er ook deze keer bij kunt

zijn.

In het bosbeheerplan wordt het beheer

van alle openbare bossen op grondgebied

van Zwijndrecht vastgelegd voor

een periode van twintig jaar. Het gaat

hierbij o.a. over het Vlietbos, het Vredesbos,

het Neuzenbergbos en het bos ter

hoogte van Boskouter en Kampstraat.

Alle beheermaatregelen zoals geplande

dunningen, de aanleg van bosranden en

eventuele bebossingen worden hierin

bepaald. Het beheerplan doet tevens een

uitspraak over de toegankelijkheid van de

bossen. Het legt vast welke bosgebruikers

het bos kunnen gebruiken en waar

er van de paden mag worden afgeweken

en waar niet. Je hebt er als bosgebruiker

dus alle belang bij om je stem te laten

horen.

MEER INFO

milieudienst

03 250 48 85

Sport

SPORTSPAARKAART 2012

sportcentrum

Zwijndrecht

SportSpaarKaart 2012

gearriveerd

Begin december krijgen alle kinderen

van de Zwijndrechtse lagere scholen

een gratis SportSpaarKaart in hun ZAPmapje.

Met deze SportSpaarkaart kun je

stempels verzamelen en prijzen winnen.

Je kunt de SportSpaarKaart ook afhalen

in de sporthal en bij de vrijetijdsbalie.

Per sportactiviteit waaraan je deelneemt

krijg je een stempel. Bij 3 stempels kan je

een prijs komen kiezen op de sportdienst.

Met een volle kaart (6 stempels) kan je

meedoen aan de loting (in november)

van de hoofdprijzen zoals een rugzak,

sportzak, badmintonset en andere sportieve

prijzen...

Activiteiten die meetellen

- Alle sportkampen van Zwijndrechtse

sportclubs in samenwerking met de

sportdienst (voetbalstage, basketbal-

kamp december, badmintonkamp,

atletiekstage, enz..)

- Alle sportkampen en sportstages door

de gemeente ingericht tijdens de

vakantie

- Elke reeks naschoolse sport

- Scholenveldloop, rollerhappening

en badmintoninstuif

- Lidmaatschap sportclub

Kijk ook op onze website bij sporten/

activiteiten van de SportSpaarKaart.

Veel spaarplezier!

Kerststage basketbal

Insurex Sobabee Zwijndrecht

Zin om tijdens de kerstvakantie enkele

dagen intensief te basketten? Dan kun

je naar onze driedaagse basketbalstage

in de sporthal komen. Deze stage wordt

georganiseerd door basketbalclub Insurex

Sobabee Zwijndrecht in samenwerking

met de gemeente. Onder leiding van

ervaren gebrevetteerde coaches leer en

verbeter je de basisvaardigheden zoals

dribbling, passing, shooting en voetenwerk.

Je krijgt ‘s middags een warme

maaltijd aangeboden en op het einde van

deze drie dagen ontvang je een prachtig

T-shirt.

Praktisch

van 27 tot en met 29 december,

van 9 tot 16 u.

sporthal, Fortlaan 10.

voor jongens en meisjes van 6 tot 15 jaar.

(°1996 - °2005)

kostprijs 75 euro, inclusief verzekering,

maaltijd en T-shirt.

Registreren & inschrijven

sportdienst

Fortlaan 10

03 250 49 74

sportdienst@zwijndrecht.be

vrijetijdsbalie

Binnenplein 1

03 250 49 65

vrijetijdsbalie@zwijndrecht.be

Online inschrijven

http://zwijndrecht.grabbis.be

Heb je nog geen aanmeldgegevens,

dan moet je je eerst registreren bij de

vrijetijdsbalie.

Zumbacursus voorjaar

Zumba is een combinatie van fitness en

dansbewegingen op Latijns-Amerikaanse

muziek. Zumba is opzwepend en sensueel,

maar Zumba is vooral FUN! Bovendien

verbrand je tijdens deze intensieve

dansworkout honderden calorieën.

12-19-26 januari, 2-9-16 februari,

1-8-15-22-29 maart

JC Den Trechter, Dorp Oost 42,

2070 Zwijndrecht

voor iedereen vanaf 16 jaar

55 euro per lessenreeks (1 uurtje per

week), supplementair uur mits betaling

van 30 euro

maximum 40 deelnemers per groep

Inschrijven vanaf dinsdag 6 december

17.30 u. bij de sportdienst, Fortlaan 10

en aan de vrijetijdsbalie, Binnenplein 1.

INFO

sportdienst

03 250 49 74

sportdienst@zwijndrecht.be

16 17


Eerlijke handel

Bio Rosé van een aparte partner

uit Zuid-Afrika

Gratis wijnproef

zaterdag 3 december van 14 tot 17 u. in

de wereldwinkel (Statiestraat 74)

Dit jaar introduceert de wereldwinkel een

nieuwe bioroséwijn (80 % Viognier en 20

% Merlot). Deze komt van AfricanTerroir

Wine Farm in Zuid-Afrika.

AfricanTerroir ontstond in 1991 toen de

Zwitser Jacques Germanier Sonop Wine

Farm in de Westkaap opkocht. Sonop is

Afrikaans voor zonsopgang. Sonop Wine

Farm ligt op 70 km van Kaapstad op

de flanken van de Paardeberg. Door de

vruchtbare grond en een ideaal klimaat

staat AfricanTerroir garant voor wijn van

een superieure kwaliteit.

De volledige productie van AfricanTerroir

is biologisch. Bij de teelt van de wijndruiven

worden geen pesticides of kunstmatige

meststoffen gebruikt. Eenden

worden ingezet in de wijngaarden om de

slakken te bestrijden. Ook bij de verwerking

tot wijn worden geen chemische

additieven toegevoegd.

In 1997 werd door African Terroir het

Mountain View Community Property

Association (CPA) opgericht. Dit ter

18

bevordering van het welzijn van hun 22

werknemers. Eind 2003 verkregen Sonop

Wine Farm en de CPA het fairtradelabel.

Daartoe voldeden ze aan alle fairtradecriteria

en ondersteunen ze het ‘Black

Economic Empowerment’ beleid van de

Zuid-Afrikaanse overheid. Dit laatste is

een regelgeving om de zwarte bevolking

economisch mee te betrekken.

Het dorp bestaat uit 14 huizen, eigendom

van Mountain View CPA. De CPA

heeft 14 ha grond in gemeenschappelijk

bezit, waarvan 7,3 ha wijngaarden. Elke

arbeider van AfricanTerroir heeft recht

op een gratis huis en is mede-eigenaar

van de wijngaarden. Iedereen heeft toegang

tot een fonds dat medische kosten

of overlijden dekt. Elke arbeider van de

CPA heeft ook toegang tot educatie en

training.

Momenteel telt Mountain View CPA

negen families, in totaal 19 individuen.

Alle leden zijn permanente arbeiders van

Sonop of AfricanTerroir en behoren ook

automatisch tot het gemeenschappelijk

bestuursorgaan van de CPA en Sonop

Wine Farm.

Het bestuur van de CPA beslist democratisch

over het gebruik van de fairtradepremie.

Zo werd de premie in 2008

ingezet voor de bouw van een computercentrum,

de heropbouw van een huis,

de aankoop van schooluniformen voor de

kinderen en de aankoop van een kleine

vrachtwagen.

Naast de fairtradepremie ontvangen de

arbeiders van AfricanTerroir een loon dat

beduidend hoger ligt dan het minimumloon

in de regio (2227 rand per maand

in plaats van het minimumloon van 1091

rand)

Deze bio wijn is ter plaatse gebotteld.

Wereldwinkelwijnen in België laten bottelen

in retourflessen is spijtig genoeg

niet meer mogelijk. Wereldwinkel wenst

de mogelijke meerwaarde van de botteling

over te laten aan de producenten in

het Zuiden. Voor sommige partners is dit

echter nog niet mogelijk. Retourflessen

kunnen nog tot eind december binnengebracht

worden.

Activiteitenkalender

Titel (2de Datum Organisator

do 01.12 Okra Zwijndrecht niveau)

Activiteit

Theatervoorstelling: Een leugentje

Plaats en uur

Zaal Elckerlyc te Antwerpen,

Extra info

N. Coppens - 03 254 11 79

om kerstmis

vertrek om 13.30 u. (tram 3)

vr 02.12 Jeugdraad Quiz JC Den Trechter om 20 u.

vr 02.12 Fotoclub Optika Digishow: Oradour sur Glane Oud Gemeentehuis om 20 u. G. Janssens - 03 252 64 41 of

gerrit.g.janssens@skynet.be

za 03.12 KWB + Gezinsbond Zwijndrecht Gezelschapsspellenavond De Regenboog om 19.30 u. G. Buytaert - 03 755 84 14 of

forumzwijndrecht@gmail.com

za 03.12 Davidsfonds Zwijndrecht De Magnificats van Vivaldi en

Rutten - Jaarconcert van De Wase

Kantorij

zo 04.12 Brassband Burgipja Sintontbijt. De muzikanten brengen

uw ontbijt aan huis op

het gevraagde uur en plaats

zo 04.12 Wandelclub De Stormvogels Wandeling om en rond Haasdonk

(12 km) met halverwege stop

zo 04.12 OC 't Waaigat Aperitiefconcert: 6e symfonie van

Mahler door pianoduo Tom Deneckere

& Maarten Van Ingelgem

ma 05.12 KAV Zwijndrecht Mis voor overleden leden, nadien

Kern in oud gemeentehuis

Heilig Kruiskerk om 20.15 u. H. Van de Velde - 03 252 85 36

Levering aan huis vanaf 7 u. E. Tindemans - 0479 50 92 56 of

els.tindemans@skynet.be

Vertrek wandeling om 13.30 u.

aan kerk Haasdonk of

carpooling aan parking Fortlaan

Zwijndrecht om 13 u.

Leden: gratis - niet-leden: 1,50 euro D. Goossens -

03 252 55 06 of goossens.neerbroek@pandora.be

OC 't Waaigat om 10.15 u. Kaarten: OC 't Waaigat - 03 250 49 90 of

waaigat@zwijndrecht.be

Heilig Kruiskerk om 19 u. H. Smet - 03 252 57 36 of herna.smet@skynet.be

ma 05.12 t.e.m. vr 30.12 Bibliotheek Tentoonstelling: Alfred Ost Bibliotheek Zwijndrecht gratis toegang

ma 05.12 Okra Zwijndrecht Kippenkaarting Houtmere om 13.30 - 17 uur R. Vanden Bossche - 03 252 98 38

di 06.12 KVLV Kookdemo: feestmenu OC Boerenpoort, 13 en 19 u. L. Adriaenssens - 03 252 46 47

di 06.12 Markant Zwijndrecht Cursus juweeltjes maken met

Swarovski- en andere parels

De Regenboog om 19.30 u. T. Franssens - 03 252 43 70 of

thérèse_franssens@hotmail.com

wo 07.12 Bibliotheek Lezing over e-readers en e-books Bibliotheek Zwijndrecht, 20 u. gratis toegang

wo 07.12 KAV Zwijndrecht Zijden sjaal schilderen Oud Gemeentehuis om 19.30 u. C. Van Berlo - 03 252 65 91 -

chrisvanberlo@gmail.com

wo 07.12 Markant ism DF Zw/Bu

en Anfiteatro St.-Niklaas

Film: Il Gattopardo Cinema Rubens om 20 u. M. Inghelbrecht - 03 252 62 76 of

marleen_inghelbrecht@hotmail.com

wo 07.12 KVLV Kookdemo: feestmenu OC Boerenpoort om 9 u. L. Adriaenssens - 03 252 46 47

do 08.12 Markant Zwijndrecht Toneelbezoek: Een zwak moment EWT theater om 20.30 u. D. De Jode - 0475 95 70 32 (na 20 u.)

za 10.12 VZZ Kerstmarkt Centrum Zwijndrecht

ma 12.12 Markant Zwijndrecht Kerstfeest met optreden De Villa (Melsele) om 19 u. F. Van Camp - 03 252 97 29 of

friedavancamp@hotmail.com

di 13.12 Velt Den Bumpt Algemene Ledenvergadering 't Fakkeltje om 20 u. I. Melis - 03 254 17 74

di 13.12 Okra Zwijndrecht Muziek met de Melando's Tielrode, Waesmeer om 13 uur.

Vertrek met eigen vervoer aan

Sporthal

do 15.12 KVLV Bloemschikken: tafelsierkunst:

kerststuk

Oud Gemeentehuis, 13.30 u.

en 19.30 u.

do 15.12 Rust Roest Kerstfeest Captains Lounge, LO, 12.30 u.

H. mis te Zwijndrecht, 11 u.

N. Coppens - 03 254 11 79

C. Verhelst - 03 253 03 15

R. Bolsens - 03 252 85 32 Inschrijven voor 9/12

za 17.12 Brassband Burgipja Kerstconcert St.-Martinuskerk om 20 u. K. Trog - 0499 69 79 54 of katrien.trog@skynet.be.

8 euro (vvk, 65+), 10 euro (kassa), gratis (-12 jaar)

zo 18.12 Wandelclub De Stormvogels Wandeling in Sint-Katelijne-Waver.

Torekenswandeling (12 km) met

halverwege stop

Vertrek wandeling om 13.30 u.

aan kerk Sint-Katelijne-Waver

of carpooling aan parking Fortlaan

Zwijndrecht om 12.45 u.

leden: gratis - niet-leden: 1,50 euro - D. Goossens -

03 252 55 06 of goossens.neerbroek@pandora.be

19


Activiteitenkalender

Datum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra info

ma 19.12 KAV Zwijndrecht Kerstfeest De Roos van 13.30 - 16.30 u.

en van 19.30 - 22.30 u.

di 20.12 KAV Zwijndrecht Bloemschikken Kerkstraat 50 om 13.30-19.30

u. en 16.30 - 22.30 u.

wo 21.12 Okra Zwijndrecht Bloemschikken: Maken van een

kerstkrans

do 22.12 JC Den Trechter Eerste kerstfuif JC Den Trechter om 21.30 u.

do 22.12 Gemeente Gemeenteraadszitting Administratief centrum, 20 u.

Wekelijks

elke ma KVLV Lijndansen Den Trechter van 14 tot 16 u. F. Van Camp - 03 252 97 29 of

friedavancamp@hotmail.com

elke ma Rust Roest Kaarten Vlaams Huis om 14 u. R. Bolsens - 03 252 85 32

elke ma Viva-SVV Burcht Hobby- en handwerknamiddag Ons Huis

van 13 tot 16 u.

elke di De Anglaisevrienden Kalligrafie voor iedereen Oud Gemeentehuis om 13.30

u. en om 19.30 u.

Gedrukt op 100 % kringlooppapier, chloorvrij gebleekt.

L. Van der Heijden - 03 252 53 06 of

etienne.vercruyssen@skynet.be

M. Moenssens - 03 252 57 05 of

humobarine@hotmail.com

elke 3e di Soc. Gepensioneerden Burcht Schieting 50+ Ons Huis om 13.30 u. B. Gommers - 03 252 89 88

elke di De Raakbal Curvebowl Sporthal van 14 tot 16 u. R. Van Molle - 03 252 90 72 of

robert.van.molle@telenet.be

elke di Okra Zwijndrecht Wandelen Kerkplein om 13.30 u. Etienne Verhelst - 03 253 14 22

elke di Markant Zwijndrecht ism KVLV Fietsen Sporthal om 13.30 u. M. Inghelbrecht - 03 252 62 76 of

marleen_inghelbrecht@hotmail.com

elke di Soc. Gepensioneerden

Zwijndrecht

Wandelen: op verkenning in en

rond de gemeente met natuur en

cultuur

Hoek Tassijnsstraat-

Burchtsestraat om 13.30 u.

P. Covents - 03 252 71 07 of

frans.degendt@skynet.be

elke wo Okra Zwijndrecht Turnen en volksdansen Turnzaal De Krinkel om 14 u. E. Van Raemdonck - 03 252 88 39

elke wo Okra Zwijndrecht Hobbyclub Oud Gemeentehuis om 14 u. M. Uitdenhouwen - 0486 90 93 91

elke wo Alfred Ostkring Tekenen en schilderen (portret) Kerkstraat 50 om 19u.30 M. Claes - 03 252 91 81 of c.maria@skynet.be

elke do Okra Zwijndrecht Kaarten Houtmere om 13.30 u. R. Van den Bossche - 03 252 98 38

elke do Viva-SVV Burcht Lenigheidsoefeningen 50+ Ons Huis

van 14 tot 15 u.

L. Van der Heijden - 03 252 53 06 of

etienne.vercruyssen@skynet.be

elke do Okra Burcht Wandelen Kerkplein Burcht om 13.30 u. L. Gyselinck - 03 252 79 05

elke do Okra Burcht Creaclub Kerkstraat 50 van 13 tot 17 u. A. Maris - 03 252 71 15

elke do Alizarine Tekenen en schilderen

onder begeleiding

Kerkstraat 50 van 19 tot

22 u.

M. Cornillie - 03 252 41 46 of

martinecornillie@hotmail.com

elke vr Okra Zwijndrecht Zangrepetitie De Regenboog om 16.30 u. M.L. Smet - 03 253 17 29

elke vr Alizarine Tekenen en schilderen

onder begeleiding

Kerkstraat 50

van 13 tot 16 u.

M. Cornillie - 03 252 41 46 of

martinecornillie@hotmail.com

elke vr Okra Burcht Kaarten Kerkstraat 50 van 13 tot 17 u. A. Maris - 03 252 71 15

H. Smet - 03 252 57 36 of herna.smet@skynet.be

H. Smet - 03 252 57 36 of M. Vercauteren -

03 252 47 79 of herna.smet@skynet.be

Oude Pastorij om 13 uur N. Coppens - 03 254 11 79

wo 28.12 Okra Zwijndrecht Kerstgala De Krinkel om 13.30 N. Coppens - 03 254 11 79

elke vr De Raakbal Curvebowl Sporthal van 14 tot 16 u. R. Van Molle - 03 252 90 72 of

robert.van.molle@telenet.be

More magazines by this user
Similar magazines