08.09.2013 Views

Leren in de praktijk

Leren in de praktijk

Leren in de praktijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Meer leren van <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

<strong>Leren</strong> en <strong>praktijk</strong> verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio,<br />

een handreik<strong>in</strong>g<br />

1


2<br />

Colofon<br />

Titel: Meer leren van <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>: leren en <strong>praktijk</strong> verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> regio, een handreik<strong>in</strong>g<br />

Auteur: Ida Bontius<br />

Redactie: Raveste<strong>in</strong> & Zwart / CINOP<br />

Tekstverzorg<strong>in</strong>g: Gonda van Mölken<br />

Vormgev<strong>in</strong>g: Evert van <strong>de</strong> Biezen<br />

Fotografie: Feike Santbergen, Mark Terpstra<br />

Bestelnummer: A00527<br />

Uitgave: CINOP, ’s-Hertogenbosch<br />

ISBN: 978-90-5003-550-7<br />

© CINOP 2009<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n vermenigvuldigd of openbaar<br />

gemaakt door mid<strong>de</strong>l van druk, fotokopie, op welke an<strong>de</strong>re<br />

wijze dan ook, zon<strong>de</strong>r vooraf schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

uitgever.<br />

<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

De ontwikkel<strong>in</strong>g van nieuwe vormen van leren <strong>in</strong> en samen met<br />

<strong>de</strong> beroeps<strong>praktijk</strong> krijgt steeds meer aandacht. Nu competen-<br />

tiegericht leren fl<strong>in</strong>k op gang beg<strong>in</strong>t te komen, hebben roc’s<br />

behoefte aan handvatten voor het aanscherpen van hun visie<br />

op leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. In <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g gaan wij dieper <strong>in</strong><br />

op <strong>de</strong> bouwstenen voor leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>, aangevuld met <strong>in</strong>-<br />

formatie uit <strong>in</strong>spireren<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>voorbeel<strong>de</strong>n.<br />

In augustus 2009 verschenen drie portretten van die <strong>in</strong>spire-<br />

ren<strong>de</strong> voorbeel<strong>de</strong>n:<br />

• IPD-bedrijfsprojecten <strong>in</strong> <strong>de</strong> techniek, een portret van<br />

Fontys, ROC E<strong>in</strong>dhoven en Van<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> Industries <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

regio Zuidoost Brabant (bestelnummer: A00524).<br />

• Leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> verpleg<strong>in</strong>g, een portret van het<br />

Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

regio Friesland (bestelnummer: A00525).<br />

• De Pasvorm, een portret van Rijn IJssel en Bristol kled<strong>in</strong>g<br />

& schoenen <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio Zuidoost Gel<strong>de</strong>rland (bestelnum-<br />

mer: A00526).


Inhoudsopgave<br />

Inleid<strong>in</strong>g 4<br />

1 De uitdag<strong>in</strong>g 6<br />

1.1 Structurele samenwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio 6<br />

1.2 Maatwerk van leerprocessen 6<br />

1.3 Organisatie en ontwerp 7<br />

2 Netwerken <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio 8<br />

2.1 Structurele samenwerk<strong>in</strong>g 8<br />

2.2 Netwerken 9<br />

2.3 Tot slot 12<br />

3 Het leerproces <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> 13<br />

3.1 Competenties verwerven <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> 13<br />

3.2 Leerprocessen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> 15<br />

3.2.1 Sociale context en <strong>in</strong>terne verwerv<strong>in</strong>g 15<br />

3.2.2 Wat nemen we waar? Variatie en maatwerk 17<br />

3.2.3 Wat nemen we waar? Reflectie en begeleid<strong>in</strong>g 19<br />

3.2.4 Wat nemen we waar? Kennisvragen uit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> 21<br />

3.3 Tot slot 23<br />

4 Organiseren en ontwerpen 24<br />

4.1 Samenhang organiseren 24<br />

4.2 Organiseren en plannen van <strong>in</strong>dividuele leerarrangementen 26<br />

4.3 Praktijkleervormen ontwerpen en beheren 27<br />

4.4 Samenhang <strong>in</strong> <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g 28<br />

4.5 Samenhang <strong>in</strong> <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 29<br />

4.6 Tot slot 31<br />

5 Samenvatt<strong>in</strong>g kwaliteitsslag 32<br />

5.1 Kwaliteitsslag structurele samenwerk<strong>in</strong>g 32<br />

5.2 Kwaliteitsslag leerproces <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>: WAT en HOE 32<br />

5.3 Kwaliteitsslag organiseren en ontwerpen 33<br />

3


4<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

In het nieuwe, competentiegerichte on<strong>de</strong>rwijs (cgo) gaan leerl<strong>in</strong>gen aan <strong>de</strong> slag met kerntaken en<br />

werkprocessen. Zo ontwikkelen ze competenties. Leerl<strong>in</strong>gen krijgen bij cgo <strong>de</strong> ruimte om <strong>de</strong> basis<br />

te leggen voor hun loopbaan: welke richt<strong>in</strong>g wil ik uit, wat past bij mij, hoe wil ik me ver<strong>de</strong>r<br />

ontwikkelen? Dat vraagt om maatwerk. Het belang van leren <strong>in</strong> een betekenisvolle context<br />

– vooral <strong>in</strong> <strong>de</strong> beroeps<strong>praktijk</strong> – is me<strong>de</strong> daardoor sterk toegenomen.<br />

We spreken <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g van ‘leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>’.<br />

Lange tijd heeft <strong>de</strong> bpv-stage bij <strong>de</strong> bol-opleid<strong>in</strong>gen en <strong>de</strong><br />

bpv-leerwerkovereenkomst bij <strong>de</strong> bbl het beeld van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> beheerst. Bpv werd een conta<strong>in</strong>erbegrip voor veel ver-<br />

schillen<strong>de</strong> vormen. ‘<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>’ (of werkplekleren)<br />

doet, met <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van het wettelijke bpv-ka<strong>de</strong>r, meer<br />

recht aan <strong>de</strong> ontstane diversiteit.<br />

De afgelopen tien jaar is er veel gebeurd. Scholen en bedrij-<br />

ven 1 voer<strong>de</strong>n op eigen <strong>in</strong>itiatief of b<strong>in</strong>nen een <strong>in</strong>novatiepro-<br />

gramma (<strong>de</strong>nk aan Axis herontwerpprojecten of Het Plat-<br />

form Beroepson<strong>de</strong>rwijs) tal van experimenten uit. In <strong>de</strong> volle<br />

breedte zijn er echter nog steeds aanzienlijke knelpunten bij<br />

het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Procesmanager leerbedrijven en pro-<br />

cesmanagement MBO 2010 constateren dat <strong>de</strong> urgentie om<br />

het probleem aan te pakken hoog is.<br />

1 Met bedrijven bedoelen we ook <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen.<br />

2 JOB (2008). JOB monitor 2008. www.job-site.nl.<br />

De vraag die scholen, bedrijven, kennisorganisaties en<br />

overhe<strong>de</strong>n dan ook bezighoudt, zeker nu het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> sterk toeneemt, is: Hoe kunnen we <strong>de</strong> kwaliteit<br />

van dat leren verhogen en borgen? Hoe halen we meer uit<br />

het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>?<br />

Bedrijven worstelen met <strong>de</strong> vraag: wat is onze bijdrage aan<br />

competentiegericht on<strong>de</strong>rwijs? Zij willen <strong>in</strong> <strong>de</strong> huidige ken-<br />

nismaatschappij een serieuze partner van scholen zijn. Scho-<br />

len zien dat zeker zitten: zo kunnen hun leerl<strong>in</strong>gen daadwer-<br />

kelijk <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> leren. Tegelijkertijd maken ze zich zorgen<br />

en vragen zich af of ze <strong>de</strong> grip op wat er geleerd wordt niet<br />

teveel kwijtraken.<br />

Daarnaast zien we dat het procesmanagement MBO 2010 en <strong>de</strong><br />

procesmanager leerbedrijven druk bezig zijn om het leren <strong>in</strong><br />

Inspectie van het on<strong>de</strong>rwijs (2009). Aan het werk: borg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong><br />

beroeps<strong>praktijk</strong>vorm<strong>in</strong>g MBO door on<strong>de</strong>rwijs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen en kenniscentra.<br />

Procesmanagement MBO 2010 (2009). Werkplekleren: meer dan stage en bpv.


<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> als volgen<strong>de</strong> stap <strong>in</strong> <strong>de</strong> vernieuw<strong>in</strong>g van het mbo te<br />

agen<strong>de</strong>ren. Ook het mkb roert zich en roept op tot meer dui-<br />

<strong>de</strong>lijkheid. Leerl<strong>in</strong>gen – verenigd <strong>in</strong> JOB (Jongeren Organisatie<br />

Beroepson<strong>de</strong>rwijs) – formuleren dui<strong>de</strong>lijke verbeterwensen. 2<br />

Met <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g sluit CINOP aan bij <strong>de</strong>ze ontwikkel<strong>in</strong>-<br />

gen. Daarbij mogen <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>gen uit <strong>in</strong>spireren<strong>de</strong> <strong>in</strong>itiatie-<br />

ven natuurlijk niet ontbreken. We portretteer<strong>de</strong>n eer<strong>de</strong>r al<br />

drie ervaren ‘koplopers’ van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>:<br />

De Pasvorm<br />

Het portret van <strong>de</strong> Pasvorm laat zien hoe Rijn IJssel samen met<br />

schoenen- en kled<strong>in</strong>gketen Bristol (<strong>de</strong> vestig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Arnhem)<br />

AKA-<strong>de</strong>elnemers opleidt. De opleid<strong>in</strong>g is een mix van een b<strong>in</strong>-<br />

nenschools <strong>praktijk</strong>centrum en een externe stage <strong>in</strong> een be-<br />

drijf.<br />

“Bristol Arnhem neemt Pasvorm-<strong>de</strong>elnemers aan om extra menskracht <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> te kunnen zetten. De economische motieven van het bedrijft zijn<br />

lei<strong>de</strong>nd.”<br />

IPD-bedrijfsprojecten <strong>in</strong> <strong>de</strong> techniek<br />

Fontys Hogeschool Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g zette samen met ROC E<strong>in</strong>dho-<br />

ven IPD-bedrijfsprojecten op: mbo- en hbo-stu<strong>de</strong>nten werken<br />

hier samen aan <strong>in</strong>novatieve opdrachten van bedrijven, zoals<br />

Van<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> Industries.<br />

“Een paar keer heeft Van<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> Industries een mooi resultaat verkregen<br />

van een IPD-projectgroep. Het equipement dat het heeft opgeleverd, is heel<br />

Ne<strong>de</strong>rland doorgegaan om te laten zien hoe mooi projecten kunnen zijn.”<br />

Leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> verpleg<strong>in</strong>g<br />

Het Friesland College heeft samen met ziekenhuis De Tjon-<br />

gerschans leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen opgezet waar (<strong>de</strong>r<strong>de</strong>- en vier<strong>de</strong>jaars)<br />

mbo-verpleegkundigen geheel <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> opgeleid wor-<br />

<strong>de</strong>n.<br />

“Ziekenhuis De Tjongerschans heeft bewust gekozen voor een langetermijn-<br />

<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen op te zetten <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met het<br />

Leeswijzer<br />

Deze handreik<strong>in</strong>g is bedoeld voor managers van on<strong>de</strong>rwijs-<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen en hun regionale samenwerk<strong>in</strong>gspartners bij<br />

bedrijven en <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen. Daarnaast is <strong>de</strong>ze publicatie voor<br />

an<strong>de</strong>re betrokkenen uit <strong>de</strong> regio die zich <strong>in</strong> willen zetten<br />

voor meer kwaliteit van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. We bie<strong>de</strong>n<br />

hen handvatten om het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> ver<strong>de</strong>r uit te<br />

bouwen. Het vizier is daarbij gericht op <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>llange<br />

termijn.<br />

Procesmanagement MBO 2010 (2009). Praktijk. Hoezo? Werkplekleren <strong>in</strong> <strong>praktijk</strong> en theorie.<br />

Programmamanagement on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g leerbedrijven (2008). On<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g<br />

leerbedrijven: plan van aanpak on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g leerbedrijven. Zoetermeer.<br />

Friesland College. Zo wordt <strong>de</strong> gewenste cont<strong>in</strong>ue <strong>in</strong>stroom van leerl<strong>in</strong>gen<br />

– en daarmee van potentiële nieuwe me<strong>de</strong>werkers – gerealiseerd.”<br />

Naast <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>voorbeel<strong>de</strong>n maken we <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g<br />

gebruik van wetenschappelijke <strong>in</strong>zichten en <strong>de</strong> stroom recen-<br />

te publicaties over leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Op die manier slaan we<br />

een brug tussen theorie en <strong>praktijk</strong>. Deze handreik<strong>in</strong>g is een<br />

momentopname <strong>in</strong> een doorgaand ontwikkel<strong>in</strong>gsproces. Het<br />

stellen van vragen en benoemen van dilemma’s is soms krach-<br />

tiger dan het bie<strong>de</strong>n van pasklare antwoor<strong>de</strong>n.<br />

De publicatie bestaat uit vijf <strong>de</strong>len:<br />

• Hoofdstuk 1: De uitdag<strong>in</strong>g<br />

• Hoofdstuk 2: Netwerken <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio<br />

• Hoofdstuk 3: Het leerproces <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

• Hoofdstuk 4: Organiseren en ontwerpen<br />

• Hoofdstuk 5: Samenvatt<strong>in</strong>g kwaliteitsslag<br />

In het beg<strong>in</strong> van ie<strong>de</strong>r hoofdstuk staat een aantal vragen.<br />

Deze vragen plaatsen we <strong>in</strong> een bre<strong>de</strong>r perspectief.<br />

Vervolgens kijken we naar <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gen (wat nemen<br />

we waar?) en tot slot bie<strong>de</strong>n we oploss<strong>in</strong>gsricht<strong>in</strong>gen<br />

(kwaliteitsslag).<br />

Detmar, B. & Vries, I.E.M. <strong>de</strong> (2009). Beroeps<strong>praktijk</strong>vorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het MBO, ervar<strong>in</strong>gen van<br />

leerbedrijven. Amsterdam: Dijk 12, beleidson<strong>de</strong>rzoek.<br />

5


6<br />

De uitdag<strong>in</strong>g<br />

Het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> houdt <strong>de</strong> gemoe<strong>de</strong>ren fl<strong>in</strong>k bezig. Aan <strong>de</strong> ene kant plaatsen leerl<strong>in</strong>gen,<br />

bedrijven en overhe<strong>de</strong>n kantteken<strong>in</strong>gen bij <strong>de</strong> huidige aanpak. Aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant is er veel<br />

positieve energie om het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> te verbeteren. Maar waar te beg<strong>in</strong>nen? Ofwel:<br />

Hoe kan ik samen met regionale partners <strong>de</strong> kwaliteit van het competentiegericht leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> versterken?<br />

Het competentiegericht oplei<strong>de</strong>n b<strong>in</strong>nen het mbo gaat zowel over leren op school als leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

beroeps<strong>praktijk</strong>. In 2010 hebben <strong>de</strong> meeste roc’s naar verwacht<strong>in</strong>g cgo wel <strong>in</strong>gevoerd. Tenm<strong>in</strong>ste<br />

wat het ‘leren op school’ betreft. Het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> beroeps<strong>praktijk</strong> is dan nog niet zo ver; <strong>de</strong> meeste<br />

bedrijven (partners van roc’s) zijn pas recent gestart met cgo. Scholen en bedrijven hebben wel<br />

geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken voor het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>, maar <strong>de</strong>ze zijn nog niet<br />

breed <strong>in</strong>gevoerd.<br />

Als we <strong>de</strong> kwaliteit van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> willen<br />

verhogen, staan we voor drie uitdag<strong>in</strong>gen:<br />

• De structurele samenwerk<strong>in</strong>g tussen school en<br />

bedrijven <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio.<br />

• De begeleid<strong>in</strong>g van het leerproces <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>: het<br />

WAT en HOE.<br />

• De organisatie en het ontwerp van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>.<br />

1.1 Structurele samenwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

regio<br />

Cgo vraagt om een optimale samenwerk<strong>in</strong>g tussen school,<br />

leerl<strong>in</strong>g en <strong>praktijk</strong>leercontext. De complexiteit is echter<br />

groot en <strong>de</strong> <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van cgo maakt al bestaan<strong>de</strong> knelpun-<br />

ten nog zichtbaar<strong>de</strong>r. Scholen werken (meestal per branche)<br />

samen met een groot aantal bedrijven. Tegelijkertijd hebben<br />

bedrijven soms te maken met meer<strong>de</strong>re scholen, die ie<strong>de</strong>r een<br />

eigen aanpak en werkwijze kennen.<br />

We zien dat zowel scholen als bedrijven toe willen<br />

naar een meer structurele samenwerk<strong>in</strong>g, waar<strong>in</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n en taken dui<strong>de</strong>lijk ver<strong>de</strong>eld zijn.<br />

Vooral <strong>de</strong> actieve en gemotiveer<strong>de</strong> leerbedrijven willen een<br />

serieuze en volwaardige samenwerk<strong>in</strong>gspartner van scholen<br />

<strong>in</strong> hun regio zijn.<br />

Scholen, bedrijven, sociale partners en overhe<strong>de</strong>n hechten<br />

veel belang aan <strong>de</strong> erkenn<strong>in</strong>g van leerbedrijven. Die erken-<br />

n<strong>in</strong>g is namelijk <strong>de</strong> basis voor kwaliteit. Uit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> blijkt<br />

echter dat slechts een <strong>de</strong>el van die erken<strong>de</strong> leerbedrijven erva-<br />

ren, gemotiveerd en actief is. Voor scholen is het essentieel te<br />

weten welke bedrijven dit zijn en <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met hen te<br />

<strong>in</strong>tensiveren <strong>in</strong> plaats van ie<strong>de</strong>re keer weer nieuwe bedrijven<br />

te zoeken. De structurele samenwerk<strong>in</strong>g komt uitgebreid aan<br />

bod <strong>in</strong> hoofdstuk 2.<br />

1.2 Maatwerk van leerprocessen<br />

De ten<strong>de</strong>ns <strong>in</strong> <strong>de</strong> mbo-wereld is dat <strong>de</strong> omvang van leren <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> sterk toeneemt. Daarmee nemen ook <strong>de</strong> verwach-<br />

t<strong>in</strong>gen toe over <strong>de</strong> opbrengsten van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> beroeps-<br />

<strong>praktijk</strong>. We zien dat bedrijven zich zorgen maken over het<br />

toenemen<strong>de</strong> appèl dat op hen gedaan wordt om leerl<strong>in</strong>gen op<br />

te nemen. Zij vragen zij zich af of <strong>de</strong> lasten nog wel re<strong>de</strong>lijk ver-<br />

<strong>de</strong>eld zijn. Steeds meer opleid<strong>in</strong>gen sturen leerl<strong>in</strong>gen zo snel<br />

mogelijk <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> <strong>in</strong>. Dat hoeft niet altijd een echt bedrijf te<br />

zijn. Scholen simuleren, vaak <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met bedrijven,<br />

nieuwe leercontexten. Er ontstaat meer variatie.<br />

Ook <strong>de</strong> actieve en gemotiveer<strong>de</strong> leerbedrijven geven aan dat<br />

ze niet weten wat er precies van hen verwacht wordt <strong>in</strong> het ka-<br />

1


<strong>de</strong>r van cgo. De verwacht<strong>in</strong>gen zijn niet altijd goed op elkaar<br />

afgestemd. Zeker <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste fasen van hun opleid<strong>in</strong>g hebben<br />

leerl<strong>in</strong>gen nog niet veel beroepskennis en vaardighe<strong>de</strong>n. Het<br />

is juist <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g dat ze al doen<strong>de</strong> hun competenties ver<strong>de</strong>r<br />

ontwikkelen, dat ze door <strong>praktijk</strong>ervar<strong>in</strong>g hun bekwaamheid<br />

verdiepen. Bedrijven gaan er vanuit dat leerl<strong>in</strong>gen over een<br />

zekere basis beschikken die ze <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> gaan ‘toepassen’.<br />

Een an<strong>de</strong>r veel gehoord vraagstuk is <strong>de</strong> plaats<strong>in</strong>g van leerl<strong>in</strong>-<br />

gen op hun leerplek. Leerl<strong>in</strong>gen geven aan dat ze behoefte<br />

hebben aan een betere voorbereid<strong>in</strong>g. Denk aan een sollicita-<br />

tietra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, presentatietechnieken en <strong>in</strong>formatie over bedrijf<br />

en branche. Bij leren <strong>in</strong> alle <strong>praktijk</strong>leercontexten is bij <strong>de</strong> start<br />

– meer dan nu vaak het geval is – aandacht nodig voor leervra-<br />

gen en loopbaanwensen.<br />

Leerl<strong>in</strong>gen hebben bovendien behoefte aan meer<br />

maatwerk en eigen keuzeruimte <strong>in</strong> relatie tot <strong>de</strong><br />

leermogelijkhe<strong>de</strong>n van een bedrijf. Ze weten nu vaak niet<br />

wat ze daar gaan leren.<br />

De afspraken tussen school, leerl<strong>in</strong>g en bedrijf kunnen dui-<br />

<strong>de</strong>lijker: Wat zijn je leervragen? Welke taken ga je doen? Ook<br />

bedrijven verwachten meer voorbereid<strong>in</strong>g van scholen, meer<br />

maatwerk en flexibiliteit. Bij hen rijst <strong>de</strong> vraag of standaardi-<br />

satie een oploss<strong>in</strong>g is. Bij maatwerk is ook <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> het leer-<br />

potentieel van een bepaal<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>context – of dat nu een<br />

echt bedrijf of een gesimuleer<strong>de</strong> context is – van belang. In<br />

hoofdstuk 3 gaan we ver<strong>de</strong>r <strong>in</strong> op het WAT en het HOE van het<br />

leerproces <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>.<br />

1.3 Organisatie en ontwerp<br />

In <strong>de</strong> competentiegerichte kwalificatiedossiers (kd’s) zijn<br />

competenties, werkprocessen en kerntaken vastgelegd. Scho-<br />

len zijn bezig <strong>de</strong>ze kd’s te vertalen naar een curriculum. Daar<strong>in</strong><br />

wordt ook uitgewerkt hoe leerl<strong>in</strong>gen competenties <strong>in</strong> <strong>de</strong> prak-<br />

tijk verwerven. Helaas is het nog lang niet overal <strong>de</strong> gewoonte<br />

om bedrijven daarbij te betrekken. Veel bedrijven geven aan<br />

dat <strong>de</strong> competenties wel erg breed zijn geformuleerd.<br />

Daarnaast gaan scholen en bedrijven bij het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> prak-<br />

tijk soms uit van vanzelfsprekendhe<strong>de</strong>n <strong>in</strong> plaats van dui<strong>de</strong>-<br />

lijke afspraken.<br />

De te verwerven competenties, <strong>de</strong> werkprocessen, <strong>de</strong><br />

kerntaken, <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leervorm, <strong>de</strong> leercontext, <strong>de</strong><br />

logistiek, <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g vertonen<br />

onvoldoen<strong>de</strong> samenhang.<br />

Daardoor hebben leerl<strong>in</strong>gen en begelei<strong>de</strong>rs vanuit school en<br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leercontext onvoldoen<strong>de</strong> houvast. Ook het proces-<br />

management MBO 2010 heeft dit gesignaleerd en ontwikkelt<br />

daarom een generiek werkmo<strong>de</strong>l voor leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. In<br />

hoofdstuk 4 gaan we dieper <strong>in</strong> op <strong>de</strong> organisatie en het ont-<br />

werp van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>.<br />

7


8<br />

2<br />

Bij leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> is een groot aantal partijen betrokken: school, bedrijven en leerl<strong>in</strong>gen. Zij<br />

Netwerken <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio<br />

zijn <strong>de</strong> directe actoren waar alles om draait. Daarnaast zijn er an<strong>de</strong>re actoren die een rol spelen of<br />

het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> beïnvloe<strong>de</strong>n. Denk aan kenniscentra, gemeenten en brancheorganisaties.<br />

Zo heeft elke regio een omvangrijk speelveld waar<strong>in</strong> zich ook lan<strong>de</strong>lijke spelers bev<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Ze<br />

on<strong>de</strong>rsteunen <strong>de</strong> regio. In <strong>de</strong>ze handreik<strong>in</strong>g gaan we er vanuit dat <strong>de</strong> regio <strong>de</strong> kern vormt; stur<strong>in</strong>g<br />

op samenwerk<strong>in</strong>g ligt primair bij scholen en bedrijven. De kernvraag is hier:<br />

Hoe kan ik tot structurele samenwerk<strong>in</strong>g met bedrijven komen <strong>in</strong> duurzame netwerken?<br />

In dit hoofdstuk geven we antwoord op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

vragen:<br />

• Hoe kunnen <strong>de</strong> partners <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio structurele<br />

samenwerk<strong>in</strong>g breed vormgeven?<br />

• Welke netwerken zijn daarvoor nodig?<br />

• Welke actoren (vanuit school en bedrijven) hebben<br />

een rol en hoe kunnen ze die <strong>in</strong>vullen?<br />

2.1 Structurele samenwerk<strong>in</strong>g<br />

Scholen en bedrijven willen samenwerken. Toch blijkt dat<br />

nog niet zo eenvoudig. Voor structurele samenwerk<strong>in</strong>g is een<br />

meerjarige verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen partners nodig. Het liefst op uit-<br />

voerend én organisatorisch vlak. Daarvoor zijn duurzame net-<br />

werken nodig. Structurele samenwerk<strong>in</strong>g komt tot uitdruk-<br />

k<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> hoeveelheid gezamenlijke acties, bijvoorbeeld het<br />

aantal leerl<strong>in</strong>gen dat leert <strong>in</strong> een bepaal<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. De kwa-<br />

liteit van die acties is ook van belang. Is het leerbedrijf actief?<br />

Werkt het aan <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van huidig of toekomstig per-<br />

soneel? Staat <strong>de</strong> school open voor <strong>in</strong>put van bedrijven? Lopen<br />

docenten stage <strong>in</strong> bedrijven? Het we<strong>de</strong>rzijds kennis uitwisse-<br />

len is van groot belang. In meer traditionele branches gebeurt<br />

dit an<strong>de</strong>rs dan <strong>in</strong> branches met veel <strong>in</strong>novatie. In <strong>de</strong> laatste<br />

branches is <strong>de</strong> school sterk aangewezen op <strong>in</strong>put vanuit be-<br />

drijven om <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd van programma’s up-to-date te hou<strong>de</strong>n.<br />

Wat nemen we waar?<br />

Vaak is <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g operationeel. Scholen vragen bedrij-<br />

ven om leerplaatsen. Bedrijven willen leerl<strong>in</strong>gen opnemen,<br />

omdat het extra handjes oplevert. Maar wordt <strong>de</strong> samenwer-<br />

k<strong>in</strong>g op die manier wel structureel? We zien dat samenwerk<strong>in</strong>g<br />

met een paar grote bedrijven gemakkelijker gaat dan samen-<br />

werk<strong>in</strong>g met veel kle<strong>in</strong>e bedrijven. Dan moet <strong>de</strong> school soms<br />

hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n contacten on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n. Wat betekent dit voor <strong>de</strong><br />

structurele samenwerk<strong>in</strong>g?<br />

Scholen en bedrijven die structureel willen samenwerken<br />

beg<strong>in</strong>nen vaak met <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd. Wat gaan we doen? Wat b<strong>in</strong>dt<br />

ons? En wat is onze gezamenlijke koers?<br />

Uit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> blijkt echter dat het samenwerk<strong>in</strong>gsproces vaak<br />

nauwelijks aandacht krijgt. Terwijl het niet goed <strong>de</strong>nkbaar is<br />

dat <strong>de</strong> geambieer<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid bereikt zal<br />

wor<strong>de</strong>n als een <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijke koers en samenwerk<strong>in</strong>gsstrate-<br />

gie achterwege blijven. 3<br />

Het is niet zozeer een kwestie van een gezamenlijk doel omarmen, maar<br />

meer een zaak van je openstellen voor <strong>de</strong> doelen van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re organisatie.<br />

Op zoek gaan naar wat bei<strong>de</strong> organisaties b<strong>in</strong>dt. Bij Fontys en Van<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong><br />

Industries zien we dat het streven naar <strong>in</strong>novatie <strong>in</strong> <strong>de</strong> techniek hen b<strong>in</strong>dt.<br />

Rijn IJssel en Bristol gaan er samen voor om jonge mensen een route te wijzen<br />

naar betaald werk.<br />

Bij het Friesland College en De Tjongerschans is <strong>de</strong> visie op leren <strong>de</strong> b<strong>in</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

factor.<br />

3 Meijers, F. (2007). Het verantwoor<strong>de</strong>lijkheidsdilemma <strong>in</strong> het beroepson<strong>de</strong>rwijs. Den Haag: Lectoraat Pedagogiek van <strong>de</strong> Beroepsvorm<strong>in</strong>g.<br />

Uit ervar<strong>in</strong>g weten we dat samenwerk<strong>in</strong>g nog sterker<br />

(en structureler) wordt, als naast <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd ook het<br />

proces van samenwerken on<strong>de</strong>rwerp van gesprek is: hoe<br />

organiseren we het?<br />

Op weg naar een meer structurele samenwerk<strong>in</strong>g is moni-<br />

tor<strong>in</strong>g een handig <strong>in</strong>strument. Door <strong>de</strong> hectiek van alledag


schiet dit er vaak bij <strong>in</strong>. Door terug te kijken op wat goed g<strong>in</strong>g<br />

en wat beter kan, kunnen partijen samen knelpunten oplos-<br />

sen. Zo vermij<strong>de</strong>n ze mogelijke spann<strong>in</strong>g. Het hanteren van<br />

verschillen<strong>de</strong> vanzelfsprekendhe<strong>de</strong>n (actielogica) 4 kan name-<br />

lijk tot misverstan<strong>de</strong>n lei<strong>de</strong>n.<br />

Een aspect van dit monitorvraagstuk is: wat doe je als partners apart en wat<br />

doe je samen? In <strong>de</strong> drie portretten zien we dat school en bedrijven niet perio-<br />

diek monitoren. Ze trekken wel vaak hun eigen conclusies uit gezamenlijke<br />

ervar<strong>in</strong>gen. Daarnaast v<strong>in</strong><strong>de</strong>n ze dat ze elkaar zo vaak spreken dat een apart<br />

monitor<strong>in</strong>ggesprek – ten onrechte – overbodig lijkt.<br />

Kwaliteitsslag<br />

Structurele samenwerk<strong>in</strong>g is een samenwerk<strong>in</strong>gsvorm waar<strong>in</strong><br />

scholen en bedrijven er<strong>in</strong> geslaagd zijn vorm te geven aan:<br />

• Koers en samenwerk<strong>in</strong>gsstrategie: school en bedrijf weten<br />

van elkaar wat hun <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijke koers is ten aanzien<br />

van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Ondanks alle verschillen hebben<br />

ze een gezamenlijke focus gevon<strong>de</strong>n. Daarnaast is het sa-<br />

menwerk<strong>in</strong>gsproces uitgewerkt.<br />

• Ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid: er zijn afspraken over<br />

gezamenlijke activiteiten en verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n.<br />

• Cont<strong>in</strong>uïteit <strong>in</strong> het netwerk: b<strong>in</strong>nen het netwerk leren<br />

mensen elkaar persoonlijk kennen en tonen ze belang-<br />

stell<strong>in</strong>g voor elkaars situatie. Voorwaar<strong>de</strong>: we<strong>in</strong>ig verloop<br />

en daardoor duurzame relaties.<br />

• Hel<strong>de</strong>re taakver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g: school en bedrijf hanteren een<br />

hel<strong>de</strong>re taakver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Bijvoorbeeld bij <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g,<br />

zodat het een samenhangend geheel wordt.<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 1: Structurele samenwerk<strong>in</strong>g<br />

Koers en<br />

samenwerk<strong>in</strong>gs strategie<br />

school<br />

Koers en<br />

samenwerk<strong>in</strong>gs strategie<br />

bedrijf<br />

Ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> koers en<br />

samenwerk<strong>in</strong>gs strategie<br />

Gezamenlijke<br />

doelen<br />

<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong><br />

• Monitoren: partners kijken of <strong>de</strong> gezamenlijke doelen gehaald<br />

zijn. Een halfjaarlijkse monitor kan <strong>de</strong> effectiviteit<br />

van <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g vergroten. Er kan dan een Plan-Do-<br />

Check-Act-cyclus ontstaan die <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g nog meer<br />

verstevigt.<br />

Hoe partners <strong>in</strong> een regio met bovenstaan<strong>de</strong> criteria omgaan<br />

verschilt natuurlijk per situatie. Er is nooit één manier die<br />

<strong>in</strong> alle situaties <strong>de</strong> beste oploss<strong>in</strong>g is. Afbeeld<strong>in</strong>g 1 brengt <strong>de</strong><br />

structurele samenwerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> beeld.<br />

2.2 Netwerken<br />

De gewenste en noodzakelijke duurzame samenwerk<strong>in</strong>g tus-<br />

sen school en bedrijven vraagt om stevige netwerken. Leid<strong>in</strong>g-<br />

geven<strong>de</strong>n hebben daarbij een belangrijke rol als ambitie-<br />

dragers, zij nemen <strong>de</strong> regie <strong>in</strong> <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g.<br />

Er zijn ‘organisatorische netwerken’ nodig die <strong>de</strong><br />

condities scheppen voor <strong>de</strong> nodige kwaliteitsverbeter<strong>in</strong>g<br />

van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>.<br />

Deze netwerken van managers spelen een rol bij het organi-<br />

seren van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> of bij het ontwerpen en bor-<br />

gen van <strong>praktijk</strong>leervormen. Een ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> visie op leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> is een belangrijk fundament voor hun activiteiten.<br />

Taakver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong><br />

Uitvoer<strong>in</strong>g<br />

Monitoren<br />

4 Hövels, B. e.a. (2005). Van contacten naar vervlecht<strong>in</strong>g? Bedrijven over hun relatie met het beroepson<strong>de</strong>rwijs. Uitkomsten van een verkennend on<strong>de</strong>rzoek. ’s-Hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.<br />

9


10<br />

Naast leid<strong>in</strong>ggeven<strong>de</strong>n spelen ook <strong>praktijk</strong>begelei<strong>de</strong>rs van<br />

school en bedrijf en <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>laars een belangrijke rol. Deze<br />

professionals werken samen <strong>in</strong> een ‘uitvoerend netwerk’. Zij<br />

bewerkstelligen <strong>de</strong> kwaliteitsslag, bijvoorbeeld doordat zij<br />

meer en an<strong>de</strong>re begeleid<strong>in</strong>g bie<strong>de</strong>n, meer aandacht voor re-<br />

flectie hebben enzovoort. Voor structurele samenwerk<strong>in</strong>g zijn<br />

<strong>de</strong>ze twee elkaar aanvullen<strong>de</strong> netwerken nodig: het organisa-<br />

torische en het uitvoeren<strong>de</strong> netwerk.<br />

Als we ver<strong>de</strong>r vooruitblikken dan zien we ketenvorm<strong>in</strong>g tussen<br />

beroepson<strong>de</strong>rwijs en bedrijfsleven <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio. 5 B<strong>in</strong>nen een<br />

keten gaat het om verm<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van kosten en verbeter<strong>in</strong>g<br />

van kwaliteit. Dezelf<strong>de</strong> doelen als <strong>in</strong> <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g tussen<br />

beroepson<strong>de</strong>rwijs en bedrijven <strong>in</strong> een regio. De samenwer-<br />

k<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een keten is overigens m<strong>in</strong><strong>de</strong>r vrijblijvend dan <strong>in</strong> een<br />

netwerk. Bij ketenmanagement wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>in</strong>terne processen<br />

van partners geanalyseerd en tegen elkaar gelegd. Kloppen<strong>de</strong><br />

processen maken het mogelijk om een goe<strong>de</strong> ketenpartner te<br />

zijn. Ook <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatievoorzien<strong>in</strong>g tussen ketenpartners is<br />

een voorwaar<strong>de</strong> om <strong>de</strong> keten goed te laten functioneren.<br />

Wat nemen we waar?<br />

Rondom roc’s zijn veel netwerken actief. Dat zien we terug <strong>in</strong><br />

alle regio’s en branches. Toch kan structurele samenwerk<strong>in</strong>g<br />

beter. De focus van netwerken ligt sterk op relatieon<strong>de</strong>rhoud<br />

en het plaatsen van leerl<strong>in</strong>gen. Bovendien heeft vooral <strong>de</strong><br />

school <strong>de</strong> regie over het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Gesprekken op<br />

tactisch-strategisch niveau over het <strong>in</strong>richten van het leren <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> v<strong>in</strong><strong>de</strong>n lang niet altijd plaats. Waar willen we sa-<br />

men naar toe? En hoe willen we dat <strong>in</strong>richten? On<strong>de</strong>rzoek laat<br />

zien dat vernieuw<strong>in</strong>gen van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> aan kracht<br />

w<strong>in</strong>nen als naast <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g ook <strong>de</strong> tactisch-strategische<br />

kant <strong>de</strong> nodig aandacht krijgt. 6<br />

We zien dat <strong>de</strong> huidige netwerken vaak brancheplatforms zijn.<br />

Hoewel leid<strong>in</strong>ggeven<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze platforms vormen staan ze toch<br />

vaak re<strong>de</strong>lijk ver af van het daadwerkelijke leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

<strong>in</strong> bedrijven. Bedrijven wor<strong>de</strong>n bena<strong>de</strong>rd als ‘uitvoer<strong>de</strong>rs’ van<br />

hetgeen <strong>de</strong> school bedacht heeft. Het is een uitdag<strong>in</strong>g om te<br />

komen tot een open gesprek tussen twee gelijkwaardige part-<br />

ners met ie<strong>de</strong>r hun eigen expertise.<br />

Naast <strong>de</strong> brancheplatforms zijn er <strong>de</strong> afgelopen tijd ook nieu-<br />

we samenwerk<strong>in</strong>gsverban<strong>de</strong>n <strong>in</strong> regio’s ontstaan. Denk aan<br />

‘Partners <strong>in</strong> Education’ <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio E<strong>in</strong>dhoven. Lei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze<br />

nieuwe netwerken wel tot structurele samenwerk<strong>in</strong>g? En wat<br />

doen ze dan an<strong>de</strong>rs? De portretten laten zien dat bij het ont-<br />

wikkelen van nieuwe <strong>praktijk</strong>leercontexten managers op het<br />

tactisch-strategische niveau participeren <strong>in</strong> <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

én dat <strong>de</strong> uitvoeren<strong>de</strong> en organisatorische netwerken <strong>in</strong> elkaar<br />

over lopen.<br />

Een vraagstuk waar scholen mee worstelen is of het haalbaar is om naast <strong>de</strong><br />

operationeel gerichte samenwerk<strong>in</strong>g ook op tactisch-strategisch niveau <strong>in</strong>-<br />

tensief met bedrijven samen te werken. De vraag is wat <strong>de</strong> optimale afstand<br />

of nabijheid van organisatorische netwerken tot <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g is.<br />

De portretten van De Tjongerschans met het Friesland College en Van<strong>de</strong>r-<br />

lan<strong>de</strong> Industries met Fontys en ROC E<strong>in</strong>dhoven laten zien dat het <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad<br />

mogelijk én kwaliteitsverhogend is om op operationeel én op tactisch niveau<br />

<strong>in</strong>tensief samen te werken.<br />

Bij <strong>de</strong> Pasvorm wordt een on<strong>de</strong>rscheid gemaakt <strong>in</strong> twee typen samenwer-<br />

k<strong>in</strong>g: alleen gericht op <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g (operationeel) of tevens gericht op het<br />

samen organiseren en vormgeven van leertrajecten (tactisch). Bij <strong>de</strong> hon-<br />

<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n bedrijven waar <strong>de</strong> Pasvorm mee samenwerkt biedt dit een werkbare<br />

oploss<strong>in</strong>g. Niet ie<strong>de</strong>r bedrijf kan en wil even <strong>in</strong>tensief samenwerken.<br />

Al <strong>de</strong>ze netwerken hebben een bepaal<strong>de</strong> kwetsbaarheid; er<br />

zijn wisselen<strong>de</strong> mensen bij betrokken en bij overbelast<strong>in</strong>g<br />

met ‘reguliere’ taken schiet het netwerken er gauw bij <strong>in</strong>. Dit<br />

losse en fluctueren<strong>de</strong> karakter is tegelijkertijd ook <strong>de</strong> kracht<br />

van <strong>de</strong> netwerken. Mensen met verschillen<strong>de</strong> achtergron<strong>de</strong>n<br />

ontmoeten elkaar om samen iets te on<strong>de</strong>rnemen. Dat maakt<br />

een netwerk een bron van <strong>in</strong>spiratie en creativiteit.<br />

Kwaliteitsslag<br />

Hoe kunnen <strong>de</strong> netwerken van een school met bedrijven <strong>in</strong><br />

een regio versterkt wor<strong>de</strong>n?<br />

• Investeren <strong>in</strong> duurzame samenwerk<strong>in</strong>gsrelaties; hetzij <strong>in</strong><br />

nieuwe netwerken hetzij <strong>in</strong> versterk<strong>in</strong>g van bestaan<strong>de</strong> net-<br />

werken.<br />

• Betrokkenheid van professionals én van managers (en bestuur<strong>de</strong>rs)<br />

van school en bedrijf <strong>in</strong> netwerken.<br />

• Een samenhangend netwerk met <strong>de</strong>elnetwerken:<br />

– Uitvoerend netwerk<br />

– Organisatorisch netwerk<br />

– Bestuurlijk netwerk<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 2: Drie netwerken <strong>in</strong> samenhang<br />

organiseren<br />

leren <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Organisatorisch<br />

netwerk<br />

bevor<strong>de</strong>ren structurele<br />

samenwerk<strong>in</strong>g<br />

5 Poorthuis, A. e.a. (2003). Ketens en netwerken, een zoektocht naar samenhang. Utrecht: Uitgeverij Lemma.<br />

Korsten, A.F.M. Samenwerken <strong>in</strong> ketens en ketenmanagement: organisatiekantel<strong>in</strong>g en samenwerk<strong>in</strong>g ten behoeve van betere overheidsdienstverlen<strong>in</strong>g.<br />

Bestuurlijk<br />

netwerk<br />

Uitvoerend<br />

netwerk<br />

uitvoeren<br />

leerprocessen <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>


Partners <strong>in</strong> een regio kunnen hun netwerken op een gelaag<strong>de</strong><br />

manier ontwikkelen. Er zijn bedrijven die alleen bij <strong>de</strong> uit-<br />

voer<strong>in</strong>g van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> betrokken willen zijn. En er<br />

is een m<strong>in</strong><strong>de</strong>rheid van bedrijven die veel ver<strong>de</strong>r wil gaan. Als<br />

<strong>de</strong> managers van een aantal actieve, gemotiveer<strong>de</strong> bedrijven<br />

<strong>in</strong>tensief met schoolmanagers gaan samenwerken, vormen ze<br />

een actieve ‘b<strong>in</strong>nenkr<strong>in</strong>g’. Een organisatorisch netwerk. Zo’n<br />

netwerk kan zich <strong>in</strong>zetten voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g, organisatie en<br />

stur<strong>in</strong>g van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Het netwerk communi-<br />

ceert naar collega-bedrijven, die er geen <strong>de</strong>el van uit maken,<br />

waardoor een olievlekwerk<strong>in</strong>g ontstaat.<br />

Bij an<strong>de</strong>re bedrijven richt <strong>de</strong> structurele samenwerk<strong>in</strong>g zich<br />

vooral op <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g. Zij vormen een ‘buitenkr<strong>in</strong>g’. Zij net-<br />

werken wel, maar m<strong>in</strong><strong>de</strong>r <strong>in</strong>tensief. Zij laten zich <strong>in</strong>formeren<br />

door het organisatorische netwerk en bewegen mee met wat<br />

hun collega’s en <strong>de</strong> school met elkaar afspreken. De uitdag<strong>in</strong>g<br />

van dit uitvoeren<strong>de</strong> netwerk is om zich niet te beperken tot al-<br />

lemaal losse een-tweetjes, maar ook van elkaar te leren.<br />

Tenslotte blijft er dan nog een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> groep bedrijven over. Zij<br />

vormen <strong>de</strong> ‘twee<strong>de</strong> buitenkr<strong>in</strong>g’. Het zijn ‘stand-alone’ be-<br />

drijven die niet <strong>in</strong> een netwerk verbon<strong>de</strong>n willen zijn. Het is<br />

<strong>de</strong> vraag of <strong>de</strong>ze bedrijven op <strong>de</strong>n duur nog aan <strong>de</strong> kwaliteits-<br />

eisen van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> kunnen voldoen.<br />

6 Westerhuis, A. (2007). Samen met het bedrijfsleven werken aan <strong>in</strong>novatie van het beroepson<strong>de</strong>rwijs. ’s-Hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.<br />

De verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g van scholen met hun regio wordt nog<br />

sterker als het uitvoeren<strong>de</strong> en organisatorische netwerk<br />

aangevuld wordt met een bestuurlijk netwerk. Dit<br />

netwerk overstijgt branches of dome<strong>in</strong>en en richt zich<br />

bijvoorbeeld op <strong>de</strong> sociaaleconomische ontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

een regio.<br />

11


12<br />

De drie netwerken kunnen als volgt wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gevuld:<br />

Invull<strong>in</strong>g uitvoerend netwerk<br />

• Bestaat uit: begelei<strong>de</strong>rs en<br />

beoor<strong>de</strong>laars van school en bedrijven.<br />

• Focus: operationeel. Gezamenlijk<br />

optimaliseren van het leren van <strong>de</strong><br />

leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> (vanuit een<br />

visie).<br />

• Vorm: een veelheid van kle<strong>in</strong>e<br />

netwerken tussen opleid<strong>in</strong>gen en<br />

bedrijven, die meewerken aan <strong>de</strong><br />

uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

• Taken:<br />

– afspraken maken over concrete<br />

leerarrangementen op maat;<br />

– voor <strong>de</strong> branche en voor leerl<strong>in</strong>gen<br />

passen<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leercontexten<br />

scheppen;<br />

– leerprocesbegeleid<strong>in</strong>g en<br />

werkbegeleid<strong>in</strong>g;<br />

– beoor<strong>de</strong>len van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>.<br />

• Competentieontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

begelei<strong>de</strong>rs en beoor<strong>de</strong>laars.<br />

• Korte lijnen <strong>in</strong> <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g;<br />

kennis <strong>de</strong>len.<br />

• Optimaliseren van <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

als proces, communicatie en<br />

monitor<strong>in</strong>g.<br />

Invull<strong>in</strong>g organisatorisch netwerk<br />

• Bestaat uit: managers van school en<br />

bedrijven.<br />

• Focus: tactisch. Gezamenlijke koers<br />

ontwikkelen voor eigen branche of<br />

dome<strong>in</strong>; ontwerpen en organiseren<br />

van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> (vanuit<br />

een visie).<br />

• Vorm: een b<strong>in</strong>nenkr<strong>in</strong>g van school<br />

met een aantal bedrijven die extra<br />

willen <strong>in</strong>vesteren <strong>in</strong> leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>.<br />

• Taken:<br />

– regie voeren over ontwerp en<br />

organisatie van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> <strong>in</strong>clusief <strong>de</strong> variatie <strong>in</strong><br />

<strong>praktijk</strong>leervormen;<br />

– <strong>in</strong>zetten mensen en mid<strong>de</strong>len.<br />

• Competentieontwikkel<strong>in</strong>g ten<br />

behoeve van netwerkontwikkel<strong>in</strong>g,<br />

ketenontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

• Vanuit het organisatorische netwerk<br />

communicatie naar een uitvoerend<br />

netwerk voor olievlekwerk<strong>in</strong>g.<br />

• Optimaliseren van <strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

als proces, communicatie,<br />

kennis<strong>de</strong>len en monitor<strong>in</strong>g.<br />

2.3 Tot slot<br />

Meer kwaliteit van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> vereist een uitgekien<strong>de</strong><br />

netwerkontwikkel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio. Een organisatorisch en een<br />

uitvoerend netwerk zijn nodig. Het liefst versterkt door een<br />

bestuurlijk netwerk.<br />

Vooral <strong>de</strong> kracht van een organisatorisch netwerk is nu nodig<br />

om <strong>de</strong> kwaliteitsslag voor het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> mogelijk te<br />

maken. Dat netwerk werkt nog beter als er ook een ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong><br />

visie op leren ten grondslag ligt aan <strong>de</strong> activiteiten van <strong>de</strong><br />

le<strong>de</strong>n. Bouwstenen voor die visie komen <strong>in</strong> hoofdstuk 3 aan<br />

bod. De uitdag<strong>in</strong>gen en taken voor dit netwerk komen <strong>in</strong><br />

hoofdstuk 4 na<strong>de</strong>r aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>.<br />

Invull<strong>in</strong>g bestuurlijk netwerk<br />

• Bestaat uit: bestuur<strong>de</strong>rs en<br />

directeuren van school en bedrijven.<br />

• Focus: strategisch. Gezamenlijke<br />

koers ontwikkelen voor <strong>de</strong> regio.<br />

• Vorm: een b<strong>in</strong>nenkr<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> school<br />

met enkele bedrijven.<br />

• Taken:<br />

– <strong>in</strong>spireren;<br />

– samenhang creëren;<br />

– stappen naar ketenontwikkel<strong>in</strong>g.


Het leerproces<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> is een wezenlijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van competentiegericht on<strong>de</strong>rwijs. Ook bij<br />

employability en ‘leven lang leren-strategieën’ staat het leren <strong>in</strong> werkomgev<strong>in</strong>gen centraal. Maar<br />

hoe leren leerl<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>? Wat kunnen zij juist wel en wat m<strong>in</strong><strong>de</strong>r goed leren op <strong>de</strong><br />

werkvloer? In dit hoofdstuk kijken we naar <strong>de</strong> <strong>in</strong>zichten uit <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijskun<strong>de</strong> en <strong>de</strong><br />

leerpsychologie. Dat levert een aantal bouwstenen op waarmee regionale partners hun visie op<br />

leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> kunnen aanscherpen en zo tot een ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> visie kunnen komen. De kernvraag<br />

van dit hoofdstuk is:<br />

Op welke leerpsychologische <strong>in</strong>zichten kan ik het WAT en HOE van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

baseren?<br />

In dit hoofdstuk geven we antwoord op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

vragen:<br />

• Hoe werkt het al doen<strong>de</strong> leren bij cgo?<br />

• Wat zegt <strong>de</strong> leerpsychologie hierover?<br />

• Wat kan <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g uit het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

halen? Welke competenties zijn daar bij uitstek te<br />

verwerven?<br />

• Hoe verlopen leerprocessen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>?<br />

• Hoe kunnen partners komen tot een zo optimaal<br />

mogelijke afstemm<strong>in</strong>g tussen <strong>de</strong> leervraag van een<br />

leerl<strong>in</strong>g en het leerpotentieel van een bedrijf?<br />

• Hoe kunnen <strong>de</strong> partners samen zorgen voor<br />

maatwerk?<br />

3.1 Competenties verwerven <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong><br />

In mbo-land lijkt zich een aanpak uit te kristalliseren waarbij<br />

begelei<strong>de</strong>rs leerl<strong>in</strong>gen on<strong>de</strong>rsteunen bij het ontwikkelen van<br />

hun competenties, uitgaan<strong>de</strong> van leervragen van leerl<strong>in</strong>gen<br />

en <strong>in</strong> een uitdagen<strong>de</strong> context. Juist leren <strong>in</strong> een beroepscon-<br />

text daagt uit tot een <strong>in</strong>tegraal, competentiegericht leerpro-<br />

ces. Competenties verwerft een leerl<strong>in</strong>g door te han<strong>de</strong>len <strong>in</strong><br />

een authentieke (beroeps)context.<br />

7 Berg, J. van <strong>de</strong>n e.a (2004). De wend<strong>in</strong>g naar competentiegericht<br />

leren en oplei<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> kracht van <strong>de</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. ’s-Hertogenbosch:<br />

CINOP Expertisecentrum.<br />

Een competentie is opgebouwd uit vier samenhangen<strong>de</strong> ele-<br />

menten: kennen, kunnen, willen en zijn.<br />

Sommige elementen van competenties zijn bij uitstek <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> te verwerven. Zoals het leren oplossen van problemen<br />

waarbij alle vier <strong>de</strong> elementen <strong>in</strong> het spel zijn. An<strong>de</strong>re compe-<br />

tenties vereisen een comb<strong>in</strong>atie van <strong>praktijk</strong>ervar<strong>in</strong>g en ken-<br />

nisverwerv<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een an<strong>de</strong>re context. 8<br />

• Kennen: (beroeps)kennis, het wat en waarom.<br />

In <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> kan vooral contextspecifieke beroepskennis<br />

8 Geerligs, J. (2009). Hoezo competenties? Info@accent.nl.<br />

Nijhof, W.J. (2006). Het leerpotentieel van <strong>de</strong> werkplek. Afscheidsre<strong>de</strong><br />

Universiteit van Twente.<br />

Een competentie is iemands vermogen om <strong>in</strong> een<br />

relevante beroepssituatie op a<strong>de</strong>quate wijze product- en<br />

procesgericht te han<strong>de</strong>len. 7<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 3: De vier elementen van een competentie <strong>in</strong> beeld<br />

Kennen Kunnen<br />

Willen Zijn<br />

verworven wor<strong>de</strong>n, gericht op: hoe doe ik het? Voor het<br />

3<br />

13<br />

Poortman, C., Nijhof, W.J. & Nieuwenhuis, A.F.M. (2006).<br />

Zorgen voor leerprocessen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> beroeps<strong>praktijk</strong>vorm<strong>in</strong>g.<br />

Pedagogische Studiën, 83/5, 383 en ver<strong>de</strong>r.


14<br />

verwerven van kennis over het waarom, <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong><br />

regels en pr<strong>in</strong>cipes, is <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r geschikt. Wel kan<br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> <strong>de</strong> start zijn voor leervragen over het ‘waarom’.<br />

• Kunnen: technische, sociale en an<strong>de</strong>re (beroeps)vaardighe<strong>de</strong>n,<br />

het hoe en met wie.<br />

De <strong>praktijk</strong> kan bij uitstek benut wor<strong>de</strong>n om competent te<br />

wor<strong>de</strong>n op sociaal gebied. Denk aan het samenwerken <strong>in</strong><br />

een team of het ontwikkelen van on<strong>de</strong>rnemerschap.<br />

Wat betreft <strong>de</strong> technische beroepsvaardighe<strong>de</strong>n kan een<br />

leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> vooral contextspecifieke vaardighe-<br />

<strong>de</strong>n verwerven. Sommige beroepsvaardighe<strong>de</strong>n kunnen<br />

beter (eerst) <strong>in</strong> een an<strong>de</strong>re context geleerd wor<strong>de</strong>n. Inslij-<br />

pen kan wel alleen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>.<br />

• Willen: motivaties <strong>in</strong> relatie tot het beroep.<br />

Alleen door al doen<strong>de</strong> te leren ont<strong>de</strong>kken leerl<strong>in</strong>gen of het<br />

beroep bij hen past en leren ze zich <strong>in</strong> <strong>de</strong> beroepsgemeen-<br />

schap te bewegen. De <strong>praktijk</strong> draagt ook bij aan het ver-<br />

werven van loopbaancompetenties. Er is daarvoor echter<br />

ook wat meer afstand tot <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> nodig.<br />

• Zijn: een beroepsi<strong>de</strong>ntiteit.<br />

Ook bij <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van een beroepsi<strong>de</strong>ntiteit is <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> onontbeerlijk. Het verwerven van meta-compe-<br />

tenties als ‘leren leren’ kan echter meestal beter <strong>in</strong> een an-<br />

<strong>de</strong>re leercontext plaatsv<strong>in</strong><strong>de</strong>n, omdat <strong>de</strong> meeste bedrijven<br />

geen leren<strong>de</strong> organisaties zijn.<br />

Wat nemen we waar?<br />

Veel opleid<strong>in</strong>gen hebben <strong>de</strong> afgelopen jaren uitgebreid geëx-<br />

perimenteerd met nieuwe vormen van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. De<br />

<strong>in</strong>tentie achter <strong>de</strong>ze ontwikkel<strong>in</strong>g is dat leerl<strong>in</strong>gen hun com-<br />

petenties <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> kunnen ontwikkelen. Maar wat leer-<br />

l<strong>in</strong>gen leren, is lang niet altijd scherp. <strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> lijkt<br />

zich te bewegen tussen twee extremen: <strong>de</strong> school legt vooraf<br />

competenties helemaal vast of gaat er vanuit dat leerl<strong>in</strong>gen so-<br />

wieso veel opsteken <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>.<br />

Er is bij alle betrokkenen onvoldoen<strong>de</strong> hel<strong>de</strong>rheid over<br />

wat <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> wel en niet geleerd kan wor<strong>de</strong>n. Uit<br />

on<strong>de</strong>rzoek blijkt steeds dui<strong>de</strong>lijker dat leerl<strong>in</strong>gen niet<br />

alles al doen<strong>de</strong> kunnen leren.<br />

Om voorwaar<strong>de</strong>lijke beroepskennis en vaardighe<strong>de</strong>n <strong>in</strong> vol-<br />

doen<strong>de</strong> mate te gaan beheersen blijkt (ook) een an<strong>de</strong>re leer-<br />

context nodig.<br />

Er wor<strong>de</strong>n verschillen<strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>gen gehanteerd voor het vraagstuk: wat<br />

kan juist wel en wat beter niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> verworven wor<strong>de</strong>n? Bij <strong>de</strong> Pas-<br />

vorm wordt vooral het <strong>in</strong>terne <strong>praktijk</strong>leercentrum <strong>in</strong>gezet om het ‘willen en<br />

zijn’ te ontwikkelen. Bij het ‘kennen en kunnen’ ligt het accent meer op <strong>de</strong><br />

externe <strong>praktijk</strong>.<br />

Bij <strong>de</strong> leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen van De Tjongerschans is het al doen<strong>de</strong> leren én leren<br />

door <strong>in</strong>structie <strong>in</strong> elkaar geschoven. Alle vier elementen (van competenties)<br />

komen daardoor <strong>in</strong> <strong>de</strong> leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>.<br />

Om een beroep goed on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> knie te krijgen zijn rout<strong>in</strong>es<br />

noodzakelijk. Leerl<strong>in</strong>gen verwerven rout<strong>in</strong>es vooral tij<strong>de</strong>ns<br />

het uitoefenen van een beroep. Rout<strong>in</strong>e vraagt om veel oefe-<br />

n<strong>in</strong>g. Alleen door rout<strong>in</strong>e kunnen werkprocessen op een ef-<br />

fectieve en efficiënte manier wor<strong>de</strong>n verricht. In steeds meer<br />

beroepen speelt ook het vermogen om flexibel om te kunnen<br />

gaan met veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>novaties een rol. Met an<strong>de</strong>re


woor<strong>de</strong>n: wat rout<strong>in</strong>e was wordt losgelaten en al werken<strong>de</strong><br />

wor<strong>de</strong>n nieuwe rout<strong>in</strong>es verworven.<br />

Vooral <strong>in</strong>novatieve bedrijven willen <strong>in</strong>vloed uitoefenen op<br />

wat leerl<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> leren. Zij kennen <strong>de</strong> werkproces-<br />

sen van b<strong>in</strong>nenuit en zijn vaak beter dan <strong>de</strong> school op <strong>de</strong> hoog-<br />

te van <strong>in</strong>novaties. In hun visie sluit het kwalificatiedossier niet<br />

altijd voldoen<strong>de</strong> aan bij wat <strong>de</strong> beroeps<strong>praktijk</strong> vraagt.<br />

Bij <strong>de</strong> IPD-bedrijfsprojecten draait alles om <strong>in</strong>novatie. Stu<strong>de</strong>nten leren om-<br />

gaan met product<strong>in</strong>novaties. Het doel is dat zij een methodiek – methodisch<br />

ontwerpen – on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> knie krijgen, die <strong>in</strong>ternationale bedrijven als Van<strong>de</strong>r-<br />

lan<strong>de</strong> Industries gebruiken bij technologische <strong>in</strong>novaties.<br />

Bij het werken met het kwalificatiedossier voelen begelei<strong>de</strong>rs<br />

en hun leerl<strong>in</strong>gen zich vaak voor een lastig dilemma geplaatst:<br />

oriënteren we ons op <strong>de</strong> leervragen (flexibiliteit) of juist op<br />

het kwalificatiedossier (structuur)? Hoe kan via een maatwerk-<br />

route toch op verantwoor<strong>de</strong> wijze een erken<strong>de</strong> kwalificatie<br />

wor<strong>de</strong>n behaald? Opleid<strong>in</strong>gen spelen hier verschillend op <strong>in</strong>.<br />

Stu<strong>de</strong>nten van <strong>de</strong> IPD-bedrijfsprojecten geven aan dat achteraf ‘oogsten’<br />

van competenties effectiever is dan vooraf een POP maken dat uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk<br />

niet blijkt te passen. Het Friesland College en De Tjongerschans maken pas <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> e<strong>in</strong>dfase van <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>g het kwalificatiedossier lei<strong>de</strong>nd.<br />

Kwaliteitsslag<br />

• Bewust sturen op wat wel en wat <strong>in</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>re mate <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> geleerd kan wor<strong>de</strong>n. Dat betekent meer re-<br />

ken<strong>in</strong>g hou<strong>de</strong>n met <strong>in</strong>zichten over wat wel en wat m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

goed <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> geleerd kan wor<strong>de</strong>n. Het beeld is dat<br />

een leerl<strong>in</strong>g <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval nodig heeft om so-<br />

ciale beroepscompetenties te leren en een beroepsi<strong>de</strong>n-<br />

titeit te ontwikkelen. Daarnaast kan een leerl<strong>in</strong>g er ook<br />

functie- of contextgebon<strong>de</strong>n beroepstechnische kennis<br />

en vaardighe<strong>de</strong>n verwerven.<br />

• Laat leerl<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>g al kennis maken met <strong>in</strong>novatie<br />

en flexibiliteit. Zo ont<strong>de</strong>kken ze wat nodig is om<br />

flexibel vakkundig te zijn, dat wil zeggen je snel kunnen<br />

aanpassen aan nieuwe situaties, problemen op kunnen<br />

lossen, creatief zijn en kunnen bijdragen aan <strong>de</strong> <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g<br />

van nieuwe producten en processen.<br />

• Goed samenspel tussen <strong>de</strong> beg<strong>in</strong>situatie van leerl<strong>in</strong>gen<br />

en hun leervragen, <strong>de</strong> competenties uit het kwalificatie-<br />

dossier en <strong>de</strong> uitdag<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leercontext.<br />

Een zekere stur<strong>in</strong>g vanuit het kwalificatiedossier is bij het<br />

leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> onmisbaar. Er is echter ook vertrouwen<br />

nodig dat – vooral op het vlak van <strong>de</strong> competenties die je<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> bij uitstek kunt verwerven – het al doen<strong>de</strong><br />

leren zodanig verloopt dat competenties geoogst kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n. In die gevallen is het kwalificatiedossier meer een<br />

check ván dan <strong>in</strong>put vóór het leerproces. Voorwaar<strong>de</strong>n:<br />

aanwezigheid van goe<strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g en een uitdagen<strong>de</strong><br />

leercontext.<br />

3.2 Leerprocessen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

De relatie tussen on<strong>de</strong>rwijs en beroeps<strong>praktijk</strong> veran<strong>de</strong>rt. De<br />

school doet niet alleen een groter, maar ook een an<strong>de</strong>r appèl<br />

op bedrijven. De school zelf wordt steeds meer regisseur en<br />

begelei<strong>de</strong>r van leerprocessen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leercontext. For-<br />

meel en <strong>in</strong>formeel leren groeien naar elkaar toe. Voor <strong>de</strong> be-<br />

roepsbeoefenaar wordt leren en werken een cyclisch proces,<br />

gekoppeld aan <strong>de</strong> eigen loopbaanontwikkel<strong>in</strong>g. Maar leren en<br />

werken blijven twee verschillen<strong>de</strong> d<strong>in</strong>gen. Het vraagt <strong>de</strong> no-<br />

dige <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g om aan een werkproces een kwalitatief hoog-<br />

waardig leerproces te verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

3.2.1 Sociale context en <strong>in</strong>terne verwerv<strong>in</strong>g<br />

Wie een betere kwaliteit van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> wil, moet re-<br />

ken<strong>in</strong>g hou<strong>de</strong>n met drie leerdimensies: <strong>de</strong> cognitieve (al aan-<br />

wezige kennis), <strong>de</strong> emotionele (motivatie) en <strong>de</strong> sociale <strong>in</strong>ter-<br />

actie (omgev<strong>in</strong>gsimpulsen die stimuleren of afremmen). 9<br />

Het sociale <strong>in</strong>teractieproces bij leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> is een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el of nevenproces van echte<br />

werkhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen. Werktaken zijn meestal m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gestructu-<br />

reerd dan schooltaken en juist dat maakt ze zo uitdagend. Een<br />

optimale situatie ontstaat als leerl<strong>in</strong>gen wor<strong>de</strong>n uitgedaagd<br />

om al hun competenties uit <strong>de</strong> kast te halen. Ook ‘produc-<br />

tiestress’ maakt <strong>de</strong>el uit van die uitdag<strong>in</strong>g.Wie van werktaken<br />

schoolopdrachten maakt neemt nu juist <strong>de</strong>ze waar<strong>de</strong>volle uit-<br />

dag<strong>in</strong>gen weg.<br />

9 Poortman, C. & Visser, K. (2009). <strong>Leren</strong> door werk. De match tussen <strong>de</strong>elnemer en werkplek. ’s-Hertogenbosch: CINOP expertisecentrum.<br />

Procesmanagement MBO 2010 (2009). Praktijk. Hoezo? Werkplekleren <strong>in</strong> <strong>praktijk</strong> en theorie.<br />

15


16<br />

Bij al doen<strong>de</strong> leren geven ‘toeval’ en <strong>de</strong> daaruit<br />

voortkomen<strong>de</strong> leervragen me<strong>de</strong> stur<strong>in</strong>g aan het<br />

leerproces. De <strong>in</strong>ci<strong>de</strong>nten die <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> voorkomen,<br />

dagen uit tot leren. 10<br />

Daarbij speelt <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g altijd een cruciale rol. <strong>Leren</strong> is<br />

een voortduren<strong>de</strong> activiteit die niet los van <strong>de</strong> context kan wor-<br />

<strong>de</strong>n bezien. De <strong>in</strong>teractie tussen leerl<strong>in</strong>g, collega’s en begelei-<br />

<strong>de</strong>rs kan verschillen<strong>de</strong> vormen aannemen die allemaal kun-<br />

nen aanzetten tot leren. Van observeren van een han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en<br />

on<strong>de</strong>r supervisie uitvoeren van een han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g tot volwaardige<br />

samenwerk<strong>in</strong>g met an<strong>de</strong>ren. De mate waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g actief<br />

<strong>de</strong>elneemt en zelfstandig opereert, kan verschillen. Dit proces<br />

wordt beïnvloed door het leerpotentieel van <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>con-<br />

text en door kenmerken van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g. Afhankelijk van <strong>de</strong><br />

situatie en van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g zelf is het makkelijker of moeilijker<br />

om <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> competenties te ontwikkelen.<br />

Het <strong>in</strong>terne verwerv<strong>in</strong>gsproces bij <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g<br />

De relatie tussen theorie en <strong>praktijk</strong> speelt <strong>in</strong> alle beroeps-<br />

opleid<strong>in</strong>gen een rol. Leerl<strong>in</strong>gen ervaren vaak te we<strong>in</strong>ig samen-<br />

hang tussen leren op school en <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Tij<strong>de</strong>ns het so-<br />

ciale <strong>in</strong>teractieproces <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> voltrekt zich bij <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g<br />

een <strong>in</strong>tern verwerv<strong>in</strong>gsproces, waarbij een cognitieve en een<br />

emotionele factor <strong>in</strong> het spel zijn. De sociale <strong>in</strong>teractie (<strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>) en het <strong>in</strong>terne verwerv<strong>in</strong>gsproces horen bij elkaar; ze<br />

zijn complementair. Dit speelt bij alle leerprocessen, dus ook<br />

bij (<strong>in</strong>formele) leerprocessen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Het gaat om as-<br />

similatie en accommodatie. 11<br />

• Assimilatie: je koppelt nieuwe kennis aan kennis waar je<br />

al over beschikt.<br />

In een beken<strong>de</strong> context kun je <strong>de</strong>ze opgedane kennis ge-<br />

makkelijk opnieuw oproepen. In een an<strong>de</strong>re context is dat<br />

lastiger. Op school kent <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g bijvoorbeeld het ziek-<br />

tebeeld van een nierkwaal. Naast het bed van <strong>de</strong> patiënt<br />

met zo’n kwaal is <strong>de</strong> kennis echter ‘verdwenen’. Assimila-<br />

tie, een stapje zetten bezien vanuit beschikbare voorken-<br />

nis, kan plaatsv<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong> een on<strong>de</strong>rwijssett<strong>in</strong>g maar ook <strong>in</strong><br />

een werksett<strong>in</strong>g. Assimilatie past goed bij competenties<br />

die zich gelei<strong>de</strong>lijk ontwikkelen.<br />

• Accommodatie: je wordt geconfronteerd met iets wat je<br />

niet meteen kunt verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n aan kennis waar je al over be-<br />

schikt. In eerste <strong>in</strong>stantie begrijp je het niet echt. Maar als<br />

je het belangrijk v<strong>in</strong>dt of als je het je beslist eigen wilt ma-<br />

ken, ga je accommo<strong>de</strong>ren. Dat betekent dat je <strong>de</strong>len van<br />

bestaan<strong>de</strong> kennis afbreekt of opnieuw or<strong>de</strong>nt. Mentaal<br />

doe je iets waardoor je <strong>de</strong> nieuwe kennis aan je <strong>de</strong>nkwijze<br />

verb<strong>in</strong>dt. In dat proces kan het kwartje opeens vallen. Je<br />

snapt het. Of er ontstaat dieper <strong>in</strong>zicht door reflectie op<br />

ervar<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Een leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l<br />

wacht beleefd vragen van klanten af. Zij krijgt als feedback<br />

dat een verkoper zich actief moet opstellen. Die houd<strong>in</strong>g<br />

botst <strong>in</strong> eerste <strong>in</strong>stantie met haar eigen werkwijze, maar<br />

omdat zij een goe<strong>de</strong> verkoper wil wor<strong>de</strong>n, gaat zij er toch<br />

10 Onstenk, J. & Janmaat, H. (2006). Samen werken aan leren op <strong>de</strong> werkplek: op weg naar co-<strong>de</strong>sign en co-makership van scholen en bedrijven. ’s-Hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.<br />

11 Illeris, K. (2009). Transfer of learn<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the learn<strong>in</strong>g society: how can the barriers between different learn<strong>in</strong>g spaces be surmounted, and how can the gap between learn<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>si<strong>de</strong> and outsi<strong>de</strong> the school be bridged? International Journal of lifelong education, 28/2, 137-148; zie ook noot 9.


mee aan <strong>de</strong> slag. Accommodatie kost een aanzienlijke<br />

<strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g. Je wordt daar wel voor beloond, omdat het<br />

kennis oplevert die je kunt terughalen en toepassen <strong>in</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> situaties. Je hebt het geïnternaliseerd en een<br />

fundament voor transfer gelegd.<br />

Bei<strong>de</strong> vormen van leren zijn nodig. De ene vorm is niet beter<br />

dan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re. Het is een uitdag<strong>in</strong>g om tot een goe<strong>de</strong> balans te<br />

komen: een effectieve comb<strong>in</strong>atie van assimilatie (het verwer-<br />

ven van relevante en nuttige kennis) en accommodatie (actie,<br />

reflectie en begrip). Ofwel: <strong>de</strong> comb<strong>in</strong>atie van praktisch leren/<br />

socialisatie op <strong>de</strong> werkplek en theoretisch leren/het verwer-<br />

ven van kennis en algemene vaardighe<strong>de</strong>n door zelfstudie of<br />

<strong>in</strong>structie. Dat verhoogt <strong>de</strong> kwaliteit van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. 12<br />

Voor begelei<strong>de</strong>rs gel<strong>de</strong>n daarbij twee aandachtspunten.<br />

Allereerst aansluiten bij <strong>de</strong> beg<strong>in</strong>situatie van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g.<br />

Goed <strong>in</strong>schatten over welke kennis <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g al beschikt.<br />

Hoe groot is <strong>de</strong> stap die <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g moet zetten om een<br />

bepaal<strong>de</strong> uitdag<strong>in</strong>g aan te kunnen?<br />

Daarnaast dienen begelei<strong>de</strong>rs alert te zijn op non-leren. Dat<br />

kan optre<strong>de</strong>n als een leerl<strong>in</strong>g – met name bij accommodatie –<br />

emotioneel <strong>in</strong> een negatieve spiraal terecht komt, waardoor<br />

het leerproces kan blokkeren.<br />

3.2.2 Wat nemen we waar? Variatie en maatwerk<br />

Maatwerk sluit aan bij het vermogen dat <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g al ontwik-<br />

keld heeft om zelf stur<strong>in</strong>g aan het eigen leerproces te geven.<br />

Juist bij het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> is het belangrijk dat er bij <strong>de</strong><br />

leerl<strong>in</strong>g een proces naar zelfstur<strong>in</strong>g op gang komt. Dat vraagt<br />

om toenemen<strong>de</strong> ruimte voor <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g en afnemen<strong>de</strong> stu-<br />

r<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> kant van <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r.<br />

Scholen en bedrijven zijn op allerlei manieren bezig om<br />

nieuwe leercontexten te scheppen. Waar voorheen alleen<br />

bedrijven <strong>in</strong> beeld waren, ontstaat er nu een meer gevarieerd<br />

landschap van <strong>praktijk</strong>leervormen. Naast <strong>de</strong> bpv-stage (bol) of<br />

<strong>de</strong> leerwerkovereenkomst (bbl) zien we een breed pallet aan<br />

<strong>praktijk</strong>leervormen.<br />

Een <strong>praktijk</strong>leervorm is een on<strong>de</strong>rwijskundig en organisato-<br />

risch ontwerp van <strong>de</strong> manier waarop een leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

leert. Bijvoorbeeld een ontwerp van een leerl<strong>in</strong>gleerbedrijf.<br />

Een <strong>praktijk</strong>leercontext is een concrete situatie waar<strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>leervorm toegepast wordt. Het gaat om een bedrijf of<br />

een gesimuleer<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>situatie b<strong>in</strong>nen of buiten <strong>de</strong> school.<br />

We zien dat scholen bijvoorbeeld een <strong>de</strong>el van hun activiteiten<br />

naar een bedrijf verplaatsen (zoals bij <strong>de</strong> leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen van<br />

De Tjongerschans) of dat een bedrijf zijn activiteiten naar <strong>de</strong><br />

school brengt (<strong>de</strong>nk aan bedrijfsprojecten). De snuffelstage,<br />

<strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>gbedrijven, <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>centra, <strong>de</strong> leereilan<strong>de</strong>n zijn<br />

evenzoveel voorbeel<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>ze variatie. Soms wor<strong>de</strong>n zelfs<br />

hele campussen <strong>in</strong>gericht om het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> te facili-<br />

teren, zoals <strong>de</strong> ADM-campus <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

Het uitvoeren van een werkproces zoals <strong>de</strong> kd’s die beschrij-<br />

ven, hoeft niet alleen <strong>in</strong> <strong>de</strong> bedrijfscontext plaats te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

Ook <strong>in</strong> gesimuleer<strong>de</strong> contexten is een leerl<strong>in</strong>g primair met een<br />

werkproces bezig. Of het nu het uitvoeren van een bedrijfspro-<br />

ject is of het ‘werken’ <strong>in</strong> een simulatiebedrijf. Als <strong>de</strong> spann<strong>in</strong>g<br />

tussen leren en werken, met volop uitdag<strong>in</strong>gen en risico’s,<br />

maar aanwezig is.<br />

De verschillen tussen scholen – wat <strong>de</strong> variatie <strong>in</strong> leercontex-<br />

ten betreft – zijn groot. Met <strong>de</strong> variatie veran<strong>de</strong>rt ook <strong>de</strong> rol<br />

van bedrijven. Bedrijven blijven heel belangrijk als uitdagen<strong>de</strong><br />

leercontext. De ene keer is een bedrijf betrokken bij een snuf-<br />

felstage, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re keer bij een bedrijfsproject. Daarnaast krij-<br />

gen bedrijven ook een an<strong>de</strong>re rol zoals het adviseren van scho-<br />

len bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van een <strong>in</strong>tern leerl<strong>in</strong>gbedrijf, nemen ze<br />

een extern leerl<strong>in</strong>gbedrijf on<strong>de</strong>r hun hoe<strong>de</strong> of bewaken <strong>de</strong><br />

kwaliteit daarvan.<br />

De variatie <strong>in</strong> <strong>praktijk</strong>leervormen en contexten maakt maat-<br />

werk mogelijk. Bedrijven verschillen ook <strong>in</strong> het leerpotentieel<br />

dat zij kunnen bie<strong>de</strong>n. Het gaat om <strong>de</strong> juiste match tussen leer-<br />

l<strong>in</strong>g en <strong>praktijk</strong>leercontext. Of <strong>de</strong> context uitdagend genoeg is<br />

voor <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g, hangt me<strong>de</strong> af van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g zelf.<br />

Welke <strong>praktijk</strong>leercontext past <strong>in</strong> een bepaal<strong>de</strong><br />

opleid<strong>in</strong>gsfase het beste bij een leerl<strong>in</strong>g? Het gaat<br />

om het zoeken van een balans tussen ‘uitdagend’ en<br />

‘aansluitend’.<br />

12 Nijhof, W.J. (2006). Het leerpotentieel van <strong>de</strong> werkplek. Afscheidsre<strong>de</strong> Universiteit van Twente.<br />

Poortman, C., Nijhof, W.J. & Nieuwenhuis, A.F.M. (2006). Zorgen voor leerprocessen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> beroeps<strong>praktijk</strong>vorm<strong>in</strong>g. Pedagogische Studiën, 83/5, 383 en ver<strong>de</strong>r.<br />

17


Bij teveel uitdag<strong>in</strong>g kan <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g afhaken. Bij teveel aanslui-<br />

t<strong>in</strong>g is <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> saai en <strong>de</strong>motiverend. Bei<strong>de</strong> situaties kun-<br />

nen lei<strong>de</strong>n tot non-leren. Als <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g bijvoorbeeld aan het<br />

beg<strong>in</strong> van opleid<strong>in</strong>g staat, kan een <strong>in</strong>tern leerbedrijf ‘veiliger’<br />

zijn dan een extern leerbedrijf. Heeft <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g <strong>de</strong> ambitie<br />

om door te stromen naar het hbo? Dan past een bedrijfspro-<br />

ject waar<strong>in</strong> met hbo-stu<strong>de</strong>nten wordt samengewerkt beter.<br />

Regionale partners starten nieuwe <strong>praktijk</strong>leervormen uit pragmatische<br />

overweg<strong>in</strong>gen en om betere condities te scheppen voor een zo optimaal mo-<br />

gelijk leerproces.<br />

De pragmatische overweg<strong>in</strong>g van De Tjongerschans en het Friesland College<br />

bij het starten van <strong>de</strong> leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen was het doorbreken van <strong>de</strong> organisa-<br />

torische rimram. Voorheen werd er telkens één leerl<strong>in</strong>g geplaatst; nu gaan<br />

er elke perio<strong>de</strong> zo’n 40 leerl<strong>in</strong>gen. Bovendien wil<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong> partners een<br />

optimale omgev<strong>in</strong>g voor vraaggestuurd leren creëren, met <strong>in</strong>tensieve be-<br />

geleid<strong>in</strong>g van een stagedocent van <strong>de</strong> school <strong>in</strong> nauwe samenwerk<strong>in</strong>g met<br />

begelei<strong>de</strong>rs van het ziekenhuis.<br />

Van<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> Industries en Fontys/ROC E<strong>in</strong>dhoven voeren samen bedrijfs-<br />

projecten uit. Stu<strong>de</strong>nten kunnen zo leren van een uitdagen<strong>de</strong> opdracht, ter-<br />

wijl ze toch groten<strong>de</strong>els op school werkzaam zijn; ze hoeven op die manier<br />

niet te reizen. De <strong>in</strong>novatieve kracht van <strong>de</strong> opdracht en <strong>de</strong> relatie opdracht-<br />

gever-opdrachtnemer stimuleert en daagt uit tot leren.<br />

De pragmatische overweg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Pasvorm is dat een bedrijf niet belast<br />

kan wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> realisatie van sommige leerdoelen. De gesimuleer<strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> schoolw<strong>in</strong>kel biedt jongeren die moeilijk aansluit<strong>in</strong>g bij werk<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n, <strong>de</strong> nodige voorbereid<strong>in</strong>g. Als zij <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> aan <strong>de</strong> slag gaan, is<br />

al een basis gelegd voor essentiële zaken zoals op tijd komen. Bristol (het<br />

externe stagebedrijf) biedt leerl<strong>in</strong>gen <strong>de</strong> mogelijkheid om <strong>de</strong> stap te zetten<br />

van een veilige, <strong>in</strong>terne <strong>praktijk</strong>context naar een meer realistische en con-<br />

fronteren<strong>de</strong> context.<br />

Kwaliteitsslag: variatie en maatwerk<br />

• Kwaliteit kan toenemen als <strong>in</strong>gezet wordt op een variatie<br />

aan <strong>praktijk</strong>leervormen en leercontexten, hetzij <strong>in</strong> een be-<br />

drijf, hetzij gesimuleerd.<br />

• Leerl<strong>in</strong>gen <strong>de</strong> kans bie<strong>de</strong>n ervar<strong>in</strong>gen op te doen <strong>in</strong> ververschillen<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>situaties.<br />

• Die variatie <strong>in</strong>zetten om maatwerk te leveren uitgaan<strong>de</strong><br />

van <strong>de</strong> beg<strong>in</strong>situatie van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g.<br />

• Bovendien bij het <strong>in</strong>vullen van leerarrangementen voor <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> reken<strong>in</strong>g hou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> match tussen <strong>de</strong> beg<strong>in</strong>-<br />

situatie van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g en het leerpotentieel van <strong>de</strong> prak-<br />

tijkleeromgev<strong>in</strong>g.<br />

• Ten slotte het verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> en het<br />

leren op school.<br />

Vanuit <strong>de</strong> beg<strong>in</strong>situatie van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g bekeken gaat het om:<br />

• <strong>de</strong> kennis en vaardighe<strong>de</strong>n, competenties waar <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g<br />

al over beschikt;<br />

• het leervermogen, <strong>de</strong> motivatie, het geloof <strong>in</strong> eigen kunnen,<br />

het vermogen tot reflectie en zelfstur<strong>in</strong>g;<br />

• <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gsfase van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g op weg naar beg<strong>in</strong>nend<br />

beroepsbeoefenaar (beg<strong>in</strong>nend, gevor<strong>de</strong>rd of be-<br />

kwaam);<br />

• <strong>de</strong> concrete leervragen van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g op dat moment;<br />

• het profiel profi el dat <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g wil realiseren (kwalifi (kwalificatiedoscatiedossier). Voor het leerpotentieel van <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leercontext gaat het<br />

om <strong>de</strong> taakgerichte en sociale kant:<br />

• In kaart brengen wat <strong>de</strong> taakgerichte en sociale kanten van<br />

beschikbare <strong>praktijk</strong>leercontexten zijn. Welke werktaken<br />

of opdrachten kan een leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leercontext<br />

vervullen? Zijn <strong>de</strong> taken dui<strong>de</strong>lijk en gevarieerd? Past <strong>de</strong><br />

complexiteit bij <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>gsfase? Zijn <strong>de</strong> taken uitda-<br />

gend?<br />

• In sociaal opzicht is goe<strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g dé sleutelfactor.<br />

Ook <strong>de</strong> mate waar<strong>in</strong> een leerl<strong>in</strong>g <strong>de</strong> kans krijgt om samen<br />

te werken met me<strong>de</strong>leerl<strong>in</strong>gen en collega’s – en te <strong>in</strong>terac-<br />

teren met chefs en klanten – draagt bij aan het leerren<strong>de</strong>-<br />

ment.<br />

Voor het verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n van het leren op school en het leren <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> gel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> aandachtspunten:<br />

• geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> opleid<strong>in</strong>g steeds een perio<strong>de</strong> van leren op<br />

school en <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> afwisselen;<br />

• vanuit <strong>de</strong> school <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>gen begelei<strong>de</strong>n bij hun keuze<br />

voor een bepaal<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>context en aandacht voor <strong>de</strong><br />

vragen waarmee <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g aan <strong>de</strong> slag gaat;<br />

• <strong>in</strong>troductie en voorbereid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g op school<br />

voor een volgen<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leerperio<strong>de</strong>;<br />

• terugkoppel<strong>in</strong>g op school na afsluit<strong>in</strong>g van een <strong>praktijk</strong>leerperio<strong>de</strong>;<br />

• <strong>de</strong> cyclus start opnieuw gericht op een volgen<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leerperio<strong>de</strong>.<br />

3.2.3 Wat nemen we waar? Reflectie en<br />

begeleid<strong>in</strong>g<br />

Het belang van begelei<strong>de</strong> reflectie is bij al doen<strong>de</strong> leren onom-<br />

stre<strong>de</strong>n. On<strong>de</strong>rzoek heeft aangetoond dat alleen met goe<strong>de</strong><br />

begeleid<strong>in</strong>g een werksituatie ook een effectieve leeromgev<strong>in</strong>g<br />

kan wor<strong>de</strong>n.<br />

Reflectie is een mid<strong>de</strong>l voor cognitieve verdiep<strong>in</strong>g en emotio-<br />

nele betrokkenheid. Maar we zien dat zich hierbij een aantal<br />

lastige knelpunten voordoen.<br />

19


20<br />

Het organiseren van goe<strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g legt een claim op <strong>de</strong><br />

mid<strong>de</strong>len van school en bedrijven. Er zijn begelei<strong>de</strong>rs nodig<br />

die beschikken over passen<strong>de</strong> competenties om een reflectie-<br />

proces te begelei<strong>de</strong>n. Opvallend is trouwens dat on<strong>de</strong>rzoek<br />

laat zien dat <strong>in</strong> <strong>de</strong> beroeps<strong>praktijk</strong> met name begelei<strong>de</strong>rs die<br />

kort <strong>in</strong> het vak zitten soms betere resultaten boeken dan hun<br />

seniore collega’s. 13<br />

Het blijkt lastig om <strong>de</strong> verwacht<strong>in</strong>gen van school en bedrijven<br />

goed aan elkaar te koppelen. In hun opvatt<strong>in</strong>gen over ‘coa-<br />

ch<strong>in</strong>g’ zitten soms botsen<strong>de</strong> vanzelfsprekendhe<strong>de</strong>n: <strong>de</strong> een<br />

bedoelt bijvoorbeeld met ‘begelei<strong>de</strong> reflectie’ <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijke<br />

coach<strong>in</strong>g, terwijl <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r leerprocescoach<strong>in</strong>g bedoelt.<br />

Leerl<strong>in</strong>gen – en zeker groepen – vragen niet vanzelf om re-<br />

flectie. On<strong>de</strong>rzoek laat zien dat groepen <strong>de</strong> neig<strong>in</strong>g hebben<br />

wel te han<strong>de</strong>len en te plannen, maar niet om te reflecteren. 14<br />

De begelei<strong>de</strong>r moet daarom doortastend zijn; reflectie komt<br />

meestal niet ‘vraaggestuurd’ tot stand. Begelei<strong>de</strong>rs worstelen<br />

met het dilemma: doe ik een <strong>in</strong>terventie of laat ik het aan <strong>de</strong><br />

leerl<strong>in</strong>g over om <strong>in</strong> actie te komen?<br />

Een an<strong>de</strong>re vraag is: Legt <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r <strong>de</strong> nadruk op <strong>de</strong> <strong>in</strong>-<br />

houd of op <strong>de</strong> sociale beroepscompetenties?<br />

Soms wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> sociale beroepscompetenties vergeten<br />

terwijl juist voor <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze competenties<br />

reflectie op basis van ervar<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> nodig is.<br />

Juist bij competenties zoals hoe je <strong>in</strong> een team met collega’s<br />

omgaat, wat jouw rol daar<strong>in</strong> is, welke keuzes je <strong>in</strong> je werk<br />

zelfstandig kunt maken en welke niet, leidt reflectie tot een<br />

diepere veranker<strong>in</strong>g en een versterk<strong>in</strong>g van het competent<br />

functioneren.<br />

Bij reflectie draait alles om tim<strong>in</strong>g, hel<strong>de</strong>rheid vooraf over het<br />

wat en waarom en <strong>de</strong> focus van een gesprek. Wanneer een<br />

leerl<strong>in</strong>g ‘lekker aan het werk’ is, kan het storend zijn als een<br />

begelei<strong>de</strong>r onverwacht langskomt voor een reflectiegesprek.<br />

Het maken van periodieke reflectieverslagen ervaren leerl<strong>in</strong>-<br />

gen soms als reflectiedwang. Ze gaan liever met hun begelei-<br />

<strong>de</strong>r van school om tafel, maar <strong>de</strong>ze zien ze we<strong>in</strong>ig. Bovendien<br />

gaan <strong>de</strong> gesprekken vaak over procedurele zaken. Natuurlijk<br />

kan een leerl<strong>in</strong>g ook met een <strong>praktijk</strong>begelei<strong>de</strong>r reflecteren.<br />

Leerl<strong>in</strong>gen geven aan dat zij veel hebben aan <strong>de</strong> werk<strong>in</strong>struc-<br />

ties van begelei<strong>de</strong>rs en aan <strong>de</strong> praktische feedback op hoe ze<br />

bezig zijn. Ze hebben echter ook behoefte aan een goed ge-<br />

sprek over hun ervar<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> met <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r van<br />

<strong>de</strong> school.<br />

Is het wel haalbaar reflectie een centrale plaats te geven bij het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>? In het <strong>in</strong>terne <strong>praktijk</strong>centrum van <strong>de</strong> Pasvorm is <strong>de</strong> reflectiecyclus<br />

structureel <strong>in</strong>gebed <strong>in</strong> <strong>de</strong> leerdag. ’s Ochtends wordt begonnen met het <strong>in</strong>-<br />

ventariseren van vragen. Daarna gaan <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>gen aan <strong>de</strong> slag, waarbij <strong>de</strong><br />

begelei<strong>de</strong>r observeert. Aan het e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> dag wordt teruggekeken en gere-<br />

flecteerd. Leerl<strong>in</strong>gen leggen hun <strong>in</strong>zichten vast <strong>in</strong> hun POP.<br />

Bij <strong>de</strong> Friese leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen zit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>docent van <strong>de</strong> school – die <strong>in</strong> het<br />

ziekenhuis gestationeerd is – er bovenop. Veel meer dan <strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘normale’ bpv<br />

waar hij eens <strong>in</strong> <strong>de</strong> tw<strong>in</strong>tig weken langskomt. De leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen zijn een rea-<br />

liteitsconfrontatie voor leerl<strong>in</strong>gen met <strong>de</strong> wereld van het ziekenhuis. Er die-<br />

nen zich voortdurend momenten aan om te reflecteren op het beroepsmatige<br />

en persoonlijke functioneren. Het ziekenhuis daagt leerl<strong>in</strong>gen uit om niet<br />

alleen hun reeds verworven competenties aan te vullen, maar ook om hun<br />

grenzen te verleggen.<br />

Kwaliteitsslag: reflectie en begeleid<strong>in</strong>g<br />

13 Blokhuis, F.T.L. & Nijhof, W.J. (2006). Effecten van evi<strong>de</strong>nce-based <strong>de</strong>sign voor werkplekleren. Pedagogische Studiën, 83/5, 383 en ver<strong>de</strong>r.<br />

14 Simons, P.R.J. (2000). <strong>Leren</strong>d werken: tautologie of uitdag<strong>in</strong>g? Opleid<strong>in</strong>g en Ontwikkel<strong>in</strong>g, 13/6, 7-11.<br />

Reflectie is <strong>de</strong> verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong> schakel tussen ervar<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het<br />

werkproces en het leerproces. Zon<strong>de</strong>r reflectie wordt er vaak<br />

niet uit het leerproces <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> gehaald wat er <strong>in</strong>zit. Hoe<br />

komen we tot <strong>de</strong> nodige kwaliteitsverbeter<strong>in</strong>g? Hoe kan een<br />

begelei<strong>de</strong>r het spann<strong>in</strong>gsveld tussen leren en werken op een<br />

uitdagen<strong>de</strong> manier hanteren?<br />

• Begelei<strong>de</strong>rs van <strong>praktijk</strong> en school hebben oog voor en<br />

spelen <strong>in</strong> op <strong>de</strong> wijze waarop leerl<strong>in</strong>gen met hun leer-<br />

proces bezig zijn; op <strong>de</strong> cognitieve (over welke kennis be-<br />

schikt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g al?) en emotionele (hoe staat het met <strong>de</strong><br />

motivatie en betrokkenheid van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g?) dimensies.<br />

• Begelei<strong>de</strong>rs nemen waar hoe groot <strong>de</strong> afstand is tussen<br />

wat een leerl<strong>in</strong>g al beheerst aan kennis en vaardighe<strong>de</strong>n


en <strong>de</strong> uitdag<strong>in</strong>g van een opdracht <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>; zij weten<br />

op een passen<strong>de</strong> wijze leerl<strong>in</strong>gen te stimuleren tot kle<strong>in</strong>e<br />

stapjes <strong>in</strong> hun leerproces of juist tot het verleggen van hun<br />

grenzen (situationeel begelei<strong>de</strong>n).<br />

• Begelei<strong>de</strong>rs nemen waar wanneer bij leerl<strong>in</strong>gen non-leren<br />

optreedt en weten daar op <strong>in</strong> te spelen.<br />

• De begelei<strong>de</strong>r geeft <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g bij het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

ruimte. De begelei<strong>de</strong>r stuurt aanvankelijk ook, maar gelei-<br />

<strong>de</strong>lijk krijgt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g zelf meer <strong>de</strong> stur<strong>in</strong>g <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n. En<br />

als een <strong>in</strong>terventie nodig is, gaat het dan om het aandra-<br />

gen van kennis, om aanmoedig<strong>in</strong>g of om een aanpass<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> context?<br />

• Reflectie Refl ectie <strong>in</strong> relatie tot leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> heeft veel kankanten. Daarom is het nodig dat begelei<strong>de</strong>rs van school en be-<br />

drijf consequent met hetzelf<strong>de</strong> reflectie-<strong>in</strong>strument wer-<br />

ken. Ze kunnen daarvoor bijvoorbeeld <strong>de</strong> leercirkel van<br />

Kolb gebruiken met z’n cyclische proces van vier stappen:<br />

ervaren, reflectie, <strong>de</strong>nken en uitproberen (zie afbeeld<strong>in</strong>g<br />

4). 15<br />

• Het is belangrijk dat <strong>de</strong> reflectiemomenten refl ectiemomenten met enige afafstand tot <strong>de</strong> directe werkplek plaatsv<strong>in</strong><strong>de</strong>n. De begelei<strong>de</strong>r<br />

stimuleert dat <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g bijvoorbeeld impliciete <strong>in</strong>ter-<br />

pretaties, die misschien niet altijd even passend zijn, te-<br />

gen het licht houdt.<br />

• Begelei<strong>de</strong>rs zijn zich bewust van <strong>de</strong> rol van reflectie bij het<br />

verwerven van verschillen<strong>de</strong> soorten competenties.<br />

3.2.4 Wat nemen we waar?<br />

Kennisvragen uit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

De relatie tussen kennis verwerven en al doen<strong>de</strong> leren komt<br />

an<strong>de</strong>rs te liggen. Dat is <strong>de</strong> trend. Afhankelijk van het type op-<br />

leid<strong>in</strong>g en het niveau wor<strong>de</strong>n leerl<strong>in</strong>gen zo snel mogelijk <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> <strong>in</strong>gestuurd. In an<strong>de</strong>re situaties wordt eerst een basis<br />

gelegd op school voordat <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> <strong>in</strong> gaat.<br />

Het al doen<strong>de</strong> leren is steeds vaker <strong>de</strong> basis voor kennis-<br />

verwerv<strong>in</strong>g <strong>in</strong> plaats van an<strong>de</strong>rsom. Vragen uit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

vormen dan een impuls voor kennisverwerv<strong>in</strong>g. (Er wordt ook<br />

wel gesproken van verklarend leren naast ervar<strong>in</strong>gsleren, zie<br />

noot 8.) Toch kunnen scholen en bedrijven veel meer werk<br />

maken van het i<strong>de</strong>ntificeren van leervragen, zodat er een ver-<br />

diepend leerproces aan <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> vastgeknoopt kan wor<strong>de</strong>n.<br />

Maar wat als <strong>de</strong> leervragen van leerl<strong>in</strong>gen niet komen? In hoe-<br />

verre is dan meer stur<strong>in</strong>g vanuit <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r gewenst? En<br />

kan elke leerl<strong>in</strong>g zelfstur<strong>in</strong>g aan? Dit stelt nieuwe eisen aan <strong>de</strong><br />

competenties van begelei<strong>de</strong>rs en docenten.<br />

De vraag is dan: Hoe ga je als school – gewend aan goed ge-<br />

or<strong>de</strong>n<strong>de</strong> leerstof – daarmee om? Komen kennisverwerv<strong>in</strong>g en<br />

verdiepend <strong>in</strong>zicht zo wel voldoen<strong>de</strong> uit <strong>de</strong> verf? Het belang<br />

dat aan kennisverwerv<strong>in</strong>g wordt gehecht, verschilt natuurlijk<br />

per opleid<strong>in</strong>g en niveau.<br />

15 Boogert, J.W. van <strong>de</strong>n (2006). Praktijkleren <strong>in</strong> <strong>de</strong> han<strong>de</strong>l, werken en leren productief comb<strong>in</strong>eren. E<strong>de</strong>: Kenniscentrum Han<strong>de</strong>l.<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 4: De vier stappen <strong>in</strong> <strong>de</strong> leercyclus van Kolb<br />

Uitproberen<br />

Ervaren<br />

Denken<br />

Reflectie<br />

Vanuit <strong>de</strong> nieuwe dynamiek tussen <strong>praktijk</strong> en theorie<br />

komt er een google-element <strong>in</strong> het leerproces. De leerl<strong>in</strong>g<br />

zoekt op basis van leervragen zijn weg en beweegt zich al<br />

zoeken<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> steeds groeien<strong>de</strong> ‘body of knowledge’ van<br />

een bepaald beroep.<br />

Last but not least is het niet nodig en niet effectief om alle ver-<br />

werv<strong>in</strong>g van voorwaar<strong>de</strong>lijke kennis en vaardighe<strong>de</strong>n langs <strong>de</strong><br />

21


22<br />

route van het <strong>praktijk</strong>leren te laten verlopen. Sommige com-<br />

petenties of <strong>de</strong>len van competenties vragen daarnaast om een<br />

an<strong>de</strong>re context. Om ze goed on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> knie te krijgen is <strong>in</strong>struc-<br />

tie nodig. De uitdag<strong>in</strong>g is om tot een goe<strong>de</strong> afstemm<strong>in</strong>g (f<strong>in</strong>e<br />

tun<strong>in</strong>g) te komen tussen het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> en op school.<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 5 laat zien dat er vanuit ervar<strong>in</strong>gen die een leer-<br />

l<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> opdoet twee routes zijn om competent te<br />

wor<strong>de</strong>n. Voor bijvoorbeeld <strong>de</strong> sociale beroepscompetenties<br />

resulteert reflectie <strong>in</strong> een competenter niveau van functione-<br />

ren. Voor bijvoorbeeld <strong>de</strong> technische beroepscompetenties<br />

resulteert reflectie <strong>in</strong> leervragen die via extra kennis en vaar-<br />

dighe<strong>de</strong>n tot competenter functioneren lei<strong>de</strong>n.<br />

Bij <strong>de</strong> IPD-bedrijfsprojecten kunnen stu<strong>de</strong>nten een beroep doen op een vak-<br />

docent voor <strong>in</strong>structie. Ook vanuit Van<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> Industries is <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijke ex-<br />

pertise voor stu<strong>de</strong>nten beschikbaar. Stu<strong>de</strong>ntenteams maken heel wisselend<br />

gebruik van die mogelijkhe<strong>de</strong>n. De transfer van eer<strong>de</strong>r verworven kennis<br />

naar het project blijkt bovendien lastig. School en bedrijf zijn op zoek naar<br />

manieren om kennisverwerv<strong>in</strong>g beter te koppelen aan <strong>de</strong> projecten.<br />

De leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen bij De Tjongerschans hebben op een unieke manier het<br />

al doen<strong>de</strong> leren en het verwerven van kennis en vaardighe<strong>de</strong>n aan elkaar<br />

gekoppeld. Leerl<strong>in</strong>gen reflecteren regelmatig op hun <strong>praktijk</strong>ervar<strong>in</strong>gen. In<br />

werkgroepen, skill-labs en <strong>in</strong>dividuele <strong>in</strong>structies wordt kennisverwerv<strong>in</strong>g<br />

meteen naast <strong>de</strong> werkvloer gerealiseerd. Een leerl<strong>in</strong>g vertelt hoe het eruit<br />

ziet: “Ik <strong>de</strong>nk dat ik <strong>in</strong> verhoud<strong>in</strong>g meer aan het leren ben dan aan het wer-<br />

ken. Ik leer ook veel thuis. Als ik tij<strong>de</strong>ns een stagedag iets ben tegengekomen<br />

bij een patiënt wat ik niet weet en ik ga <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> dag weer naar die pa-<br />

tiënt, dan zoek ik dat thuis op. Ik zoek eerst op <strong>in</strong>ternet, dan heb ik tenm<strong>in</strong>ste<br />

een i<strong>de</strong>e. En dan zoek ik ver<strong>de</strong>r <strong>in</strong> <strong>de</strong> boeken. Ik heb op <strong>de</strong> af<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g ook een<br />

zakwoor<strong>de</strong>nboek bij me. Als ik iets niet weet, dan kan ik dat vast opzoeken.”<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 5: HOE: competenties verwerven <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Leercontext<br />

Praktijkervar<strong>in</strong>g<br />

leerl<strong>in</strong>g<br />

Begelei<strong>de</strong>r<br />

Reflectie<br />

Verworven<br />

competenties<br />

Kwaliteitsslag: kennisvragen uit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Het i<strong>de</strong>ntificeren van leervragen op reflectiemomenten kan<br />

voor leerl<strong>in</strong>gen een hefboom zijn om voorwaar<strong>de</strong>lijke kennis<br />

en vaardighe<strong>de</strong>n te verwerven en tot dieper <strong>in</strong>zicht te komen.<br />

• Als begelei<strong>de</strong>r – samen met <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g – alert zijn op leerleervragen die opduiken. De leerl<strong>in</strong>g ont<strong>de</strong>kt tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> re-<br />

Leervraag Kennis verwerven<br />

Verworven<br />

competenties


flectie dat soms voorwaar<strong>de</strong>lijke kennis en vaardighe<strong>de</strong>n<br />

nodig zijn.<br />

• Bij het maken van <strong>de</strong>ze uitstapjes op basis van leervragen<br />

maatwerk bie<strong>de</strong>n. Door zelfstudie of met behulp van <strong>in</strong>-<br />

structie komt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g tot <strong>in</strong>zicht.<br />

• Optimaal is als zowel <strong>de</strong> school als het bedrijf een context<br />

creëren waar <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g met zijn vragen terecht kan, zon-<br />

<strong>de</strong>r dat bij voorbaat <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>n aanbodgericht neergezet<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

• Als het verwerven van <strong>de</strong>ze kennis op school gebeurt,<br />

is het voor docenten <strong>de</strong> kunst om <strong>de</strong> relatie met <strong>de</strong> oor-<br />

spronkelijke vragen uit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>context vast te hou<strong>de</strong>n.<br />

Dat motiveert.<br />

• Als het verwerven van <strong>de</strong>ze kennis <strong>in</strong> het bedrijf plaatsplaatsv<strong>in</strong>dt, is het <strong>de</strong> uitdag<strong>in</strong>g om naast <strong>de</strong> werkvloer een con-<br />

text te scheppen die geschikt is voor zelfstudie of <strong>in</strong>struc-<br />

tie.<br />

3.3 Tot slot<br />

Om tot <strong>de</strong> gewenste kwaliteitsverbeter<strong>in</strong>g van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> te komen, is het nuttig dat school en bedrijven hun<br />

i<strong>de</strong>eën over het WAT en het HOE met elkaar <strong>de</strong>len. Dan kennen<br />

ze elkaars verwacht<strong>in</strong>gen en krijgen ze beter grip op <strong>de</strong> com-<br />

plexiteit. Het organisatorische netwerk is bij uitstek <strong>de</strong> plaats<br />

om <strong>de</strong> expertise van school en bedrijf bij elkaar te brengen.<br />

Hier kunnen managers van school en bedrijf gezamenlijke uit-<br />

gangspunten, ka<strong>de</strong>rs of visies ontwikkelen en hierover met el-<br />

kaar van gedachten wisselen. In het uitvoeren<strong>de</strong> netwerk zijn<br />

die verschillen<strong>de</strong> expertises ook aanwezig. Vooruitgeschoven<br />

posten en experimentele situaties, zoals <strong>de</strong> leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen, <strong>de</strong><br />

Pasvorm en <strong>de</strong> IPD-bedrijfsprojecten, zorgen voor <strong>in</strong>spiratie.<br />

De ka<strong>de</strong>rs die het organisatorische netwerk ontwikkelt, vor-<br />

men uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> basis voor het uitvoeren<strong>de</strong> netwerk van<br />

regisseurs, begelei<strong>de</strong>rs en beoor<strong>de</strong>laars van <strong>de</strong> school en <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>. Als bei<strong>de</strong> netwerken er<strong>in</strong> slagen om samen hun visies<br />

te <strong>de</strong>len, te toetsen en ver<strong>de</strong>r te ontwikkelen, dan komt dit <strong>de</strong><br />

kwaliteitsverbeter<strong>in</strong>g van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> alleen maar<br />

ten goe<strong>de</strong>.<br />

23


24<br />

Organiseren en<br />

ontwerpen<br />

De laatste jaren hebben scholen en bedrijven <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio’s steeds meer samen <strong>in</strong>gezet op <strong>de</strong><br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van kwaliteit. Zij hebben experimenten geïnitieerd voor het uitwerken van nieuwe<br />

<strong>praktijk</strong>leercontexten. Dit heeft veel <strong>in</strong>spirerend materiaal opgeleverd. Het is nu zaak om al <strong>de</strong>ze<br />

‘pareltjes’ te borgen. Of er misschien zelfs een generiek ontwerp uit te <strong>de</strong>stilleren (zie bijvoorbeeld<br />

www.BPVtoolbox.nl). Maar hoe zetten scholen en bedrijven samen zo’n ontwerp op? Daarover<br />

gaat dit hoofdstuk. De kernvraag is:<br />

Hoe kom ik tot een bruikbaar ontwerp van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> dat tevens een functie heeft <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> communicatie tussen school en bedrijf?<br />

In dit hoofdstuk geven we antwoord op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

vragen:<br />

• Hoe kunnen scholen en bedrijven <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> elementen van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

<strong>in</strong> een samenhangen<strong>de</strong> structuur plaatsen?<br />

• Hoe kunnen ze <strong>in</strong>dividuele leerarrangementen<br />

zodanig organiseren dat vraag en aanbod zo goed<br />

mogelijk op elkaar afgestemd wor<strong>de</strong>n?<br />

• Hoe kunnen ze een variatie aan<br />

<strong>praktijk</strong>leercontexten en -vormen borgen?<br />

• Hoe kunnen ze zorgen voor samenhang <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

begeleid<strong>in</strong>g?<br />

• Hoe kunnen ze zorgen voor samenhang <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g?<br />

4.1 Samenhang organiseren<br />

<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> is maatwerk: het sluit aan bij <strong>de</strong> vragen en<br />

<strong>de</strong> uitgangssituatie van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g, het kan <strong>in</strong> alle opleid<strong>in</strong>gs-<br />

fasen plaatsv<strong>in</strong><strong>de</strong>n, kent veel variatie en beslaat een ruime op-<br />

leid<strong>in</strong>gstijd. Om het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> naar een hoger plan<br />

te tillen, is het nodig te sturen vanuit samenhang tussen alle<br />

elementen. Vanaf het eerste gesprek tussen leerl<strong>in</strong>g en bege-<br />

lei<strong>de</strong>r tot en met <strong>de</strong> uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijke beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g.<br />

16 Triple A ontwerp en on<strong>de</strong>rzoek (2009). Encyclopedie functionele ontwerpen. www.tripleaon<strong>de</strong>rwijs.nl.<br />

Hel<strong>de</strong>rheid en structuur bevor<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> kwaliteit van<br />

het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> en zijn bovendien <strong>de</strong> basis voor<br />

effectieve <strong>in</strong>formatiestromen. Voor maatwerk is eerst<br />

standaardisatie nodig. Dat legt <strong>de</strong> basis voor flexibiliteit.<br />

Maar hoe is het mogelijk een ontwerp te maken zon<strong>de</strong>r <strong>in</strong> een<br />

keurslijf te belan<strong>de</strong>n? Uitkomst biedt het <strong>de</strong>nken <strong>in</strong> proces-<br />

stappen: <strong>de</strong> leerprocessen van leerl<strong>in</strong>gen en <strong>de</strong> werkprocessen<br />

van begelei<strong>de</strong>rs van school en bedrijf. 16 Afbeeld<strong>in</strong>g 6 brengt <strong>de</strong><br />

elementen van een samenhangen<strong>de</strong> structuur <strong>in</strong> beeld.<br />

Processtappen van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> wor<strong>de</strong>n niet zo vaak<br />

<strong>in</strong> kaart gebracht: ze blijven meestal impliciet. Zelfs bij nieuwe<br />

vormen en contexten wordt lang niet altijd met een architec-<br />

tuur gewerkt. Bij <strong>de</strong> drie portretten zijn <strong>de</strong> processtappen voor<br />

<strong>de</strong> betrokkenen wel dui<strong>de</strong>lijk, maar ze zijn niet volledig expli-<br />

ciet gemaakt. Juist omdat ze vaak al doen<strong>de</strong> ontwikkeld zijn, is<br />

het proces voor directbetrokkenen glashel<strong>de</strong>r en blijft daarom<br />

impliciet. Ook een zekere huiver voor knellen<strong>de</strong> structuur be-<br />

lemmert het ontwerpen.<br />

Zijn school en bedrijven <strong>in</strong> een regio bereid samen verant-<br />

woor<strong>de</strong>lijkheid te nemen voor <strong>de</strong> opzet en het on<strong>de</strong>rhoud van<br />

een architectuur voor het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>? De meerwaar<strong>de</strong><br />

is dat zij daarmee tot een veel betere taakver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g kunnen ko-<br />

men. Zijn ze samen verantwoor<strong>de</strong>lijk voor een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el of is<br />

primair <strong>de</strong> school of het bedrijf verantwoor<strong>de</strong>lijk?<br />

4


Hoe zou een architectuur van werkprocessen en leerprocessen er uit kunnen zien?<br />

• Leerloopbaanbegeleid<strong>in</strong>g<br />

In gesprekken met een leerloopbaan-<br />

begelei<strong>de</strong>r reflecteren leerl<strong>in</strong>gen op<br />

<strong>de</strong> voortgang van hun leertraject.<br />

Leerl<strong>in</strong>g en begelei<strong>de</strong>r verkennen<br />

samen <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n voor le-<br />

ren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Is <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g er<br />

klaar voor? Wat zijn vragen of uitda-<br />

g<strong>in</strong>gen? Welke competenties wil <strong>de</strong><br />

leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> ontwikkelen?<br />

Waar wil <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g mee aan <strong>de</strong> slag?<br />

Welke perio<strong>de</strong>?<br />

• Leervraag leerl<strong>in</strong>g<br />

De leerl<strong>in</strong>g formuleert leervragen<br />

en legt <strong>de</strong>ze vast <strong>in</strong> een POP/PAP. De<br />

leervraag kan variëren van: ‘Ik wil me<br />

oriën teren op werken <strong>in</strong> een w<strong>in</strong>kel’<br />

tot ‘Ik wil een on<strong>de</strong>rnemersplan ma-<br />

ken om op af te stu<strong>de</strong>ren’.<br />

• Keuze <strong>praktijk</strong>leervorm en context<br />

De leerl<strong>in</strong>g kiest <strong>in</strong> samenspraak met<br />

<strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r een <strong>praktijk</strong>leervorm/<br />

context die past bij zijn leervragen.<br />

Soms kiest een leerl<strong>in</strong>g eerst <strong>de</strong> leer-<br />

context en vervolgens een <strong>praktijk</strong>-<br />

leervorm. Of an<strong>de</strong>rsom. Bij het ma-<br />

ken van <strong>de</strong>ze stap kan een catalogus<br />

met <strong>praktijk</strong>leervormen en contexten<br />

als hulpmid<strong>de</strong>l <strong>in</strong>gezet wor<strong>de</strong>n. De<br />

catalogus bevat on<strong>de</strong>rwijsproducten<br />

waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leervormen.<br />

Deze zijn ontstaan uit good practices<br />

(referentie-activiteiten). Ook zijn <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>leervormen verbon<strong>de</strong>n met<br />

het kwalificatiedossier. Voor <strong>de</strong> con-<br />

texten kunnen ook bestaan<strong>de</strong> plat-<br />

forms als stagemarkt.nl <strong>in</strong>gezet wor-<br />

<strong>de</strong>n.<br />

• Organiseren en plannen <strong>in</strong>dividueel leerarrangement<br />

School, leerl<strong>in</strong>g en aanbie<strong>de</strong>r van <strong>de</strong><br />

leeromgev<strong>in</strong>g maken concrete af-<br />

spraken over <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leerperio<strong>de</strong>.<br />

Ze leggen <strong>de</strong>ze vast <strong>in</strong> een <strong>in</strong>dividueel<br />

leerarrangement.<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 6: Architectuur werkprocessen en leerprocessen van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Referentie good<br />

practices<br />

Kwalificatiedossier<br />

Leerloopbaanbegeleid<strong>in</strong>g Formuleren leervraag leerl<strong>in</strong>g<br />

Raadplegen catalogus <strong>praktijk</strong>leervormen<br />

en leercontexten<br />

Begeleid<strong>in</strong>g<br />

Praktijkleerarrangement<br />

Organiseren en plannen<br />

<strong>praktijk</strong> leerarrangement<br />

• Het leerarrangement <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Na <strong>de</strong> nodige voorbereid<strong>in</strong>g, zoals<br />

een sollicitatiegesprek, gaat <strong>de</strong> leer-<br />

l<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> aan <strong>de</strong> slag. Daar<br />

horen afspraken bij over <strong>de</strong> leer-<br />

cyclus, <strong>de</strong> reflectie, <strong>de</strong> beschikbaar-<br />

heid van begelei<strong>de</strong>rs vanuit <strong>de</strong> school<br />

en het bedrijf en <strong>de</strong> wijze waarop <strong>de</strong><br />

beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>dt.<br />

– Begeleid<strong>in</strong>g: Ook <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>rs<br />

van <strong>de</strong> school en van het bedrijf<br />

gaan aan <strong>de</strong> slag met hun werk-<br />

proces. Zij komen tot een taak-<br />

ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en zorgen ervoor dat<br />

<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>gs-<br />

rollen volgens vooraf bepaal<strong>de</strong><br />

standaar<strong>de</strong>n vervuld wor<strong>de</strong>n. Het<br />

is hun professionaliteit om met<br />

het ontwerp van <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g<br />

flexibel om te gaan, passend bij<br />

<strong>de</strong> situatie en <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g.<br />

– Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g: De beoor<strong>de</strong>laars<br />

van uit school en bedrijf ver<strong>de</strong>len<br />

on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g <strong>de</strong> taken. Daarnaast<br />

organiseren en realiseren ze <strong>de</strong><br />

beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g volgens <strong>de</strong> standaar-<br />

<strong>de</strong>n en op een wijze die past bij <strong>de</strong><br />

specifieke situatie en <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g.<br />

Leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> aan <strong>de</strong> slag Beoor<strong>de</strong>len<br />

25


26<br />

4.2 Organiseren en plannen van<br />

<strong>in</strong>dividuele leerarrangementen<br />

Om het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> beter op te zetten is een slimme<br />

organisatie nodig. De kwaliteitsslag dient immers zo kosten-<br />

neutraal mogelijk te zijn.<br />

School en bedrijf kunnen het slim organiseren van<br />

<strong>praktijk</strong>leren alleen maar samen vormgeven. Dat gaat<br />

ver<strong>de</strong>r dan afspraken op <strong>de</strong> werkvloer.<br />

Er zijn tactisch-strategische afspraken <strong>in</strong> het organisatorische<br />

netwerk (zie hoofdstuk 2) nodig volgens gezamenlijke stan-<br />

daar<strong>de</strong>n.<br />

Bij organiseren gaat het om <strong>de</strong> <strong>in</strong>zet van mensen en mid<strong>de</strong>-<br />

len, zowel aan <strong>de</strong> kant van <strong>de</strong> school als van bedrijven. In <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> zien we vaak dat één leerarrangement gekoppeld is<br />

aan één bedrijf. Dat is nogal arbeids<strong>in</strong>tensief wat werv<strong>in</strong>g, re-<br />

latieon<strong>de</strong>rhoud, communicatie, begeleid<strong>in</strong>g en beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

betreft. Daardoor komt <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g vaak niet ver<strong>de</strong>r dan<br />

procedurele begeleid<strong>in</strong>g; coach<strong>in</strong>g komt niet uit <strong>de</strong> verf. Ook<br />

vanuit het perspectief van het bedrijf is het <strong>praktijk</strong>leren op<br />

<strong>de</strong>ze wijze niet erg efficiënt. De uitdag<strong>in</strong>g is om slimme oplos-<br />

s<strong>in</strong>gen, die <strong>in</strong> experimentele situaties ontwikkeld zijn, breed<br />

<strong>in</strong> te zetten. Enkele van die oploss<strong>in</strong>gen zijn:<br />

• Leerl<strong>in</strong>gen gaan als groep aan <strong>de</strong> slag en wor<strong>de</strong>n als groep<br />

begeleid (bijvoorbeeld bij bedrijfsopdrachten).<br />

• Een groep leerl<strong>in</strong>gen wordt tegelijkertijd geplaatst <strong>in</strong> een<br />

<strong>praktijk</strong>leercontext waar zij <strong>de</strong>els <strong>in</strong>dividueel en <strong>de</strong>els als<br />

groep leren (bijvoorbeeld leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> verple-<br />

g<strong>in</strong>g).<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 7: Processtappen organisatie <strong>praktijk</strong>leerarrangementen<br />

Inzet mensen<br />

en mid<strong>de</strong>len<br />

Prognose mensen<br />

en mid<strong>de</strong>len<br />

Leervraag<br />

Praktijkleerarrangementen<br />

Plannen aanbod<br />

leervormen en leercontexten<br />

Match vraag<br />

en aanbod;<br />

aanpassen plann<strong>in</strong>g<br />

• Leerl<strong>in</strong>gen vanuit meer<strong>de</strong>re opleid<strong>in</strong>gen/niveaus gaan sasamen <strong>in</strong> één <strong>praktijk</strong>leercontext aan <strong>de</strong> slag (bijvoorbeeld<br />

<strong>de</strong> Sapfabriek).<br />

• De school is zelf <strong>praktijk</strong>leercontext of heeft leerbedrijven<br />

<strong>in</strong> huis.<br />

Welke oploss<strong>in</strong>g gekozen wordt hangt me<strong>de</strong> af van <strong>de</strong> bran-<br />

che. Vooral <strong>in</strong> branches met veel kle<strong>in</strong>e bedrijven zijn op<br />

schaalvergrot<strong>in</strong>g gerichte oploss<strong>in</strong>gen niet mogelijk. Simula-<br />

tiebedrijven kunnen daar bijvoorbeeld wel een uitkomst bie-<br />

<strong>de</strong>n (<strong>de</strong>nk aan kappers en horeca).<br />

Bij slim organiseren gaat het om het koppelen van vraag en<br />

aanbod. De processtappen zien er als volgt uit:<br />

• De start is <strong>de</strong> leervraag van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g (behoefte). Partners<br />

kunnen samen bepalen <strong>in</strong> hoeverre die vraag sturend is.<br />

• Plann<strong>in</strong>g van het aanbod: het aantal leerl<strong>in</strong>gen dat <strong>in</strong> een<br />

bepaal<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> kan leren met een bepaal<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leer-<br />

vorm en context.<br />

• Plann<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zet mensen en mid<strong>de</strong>len: school en bedrijf<br />

maken een plann<strong>in</strong>g voor <strong>in</strong>zet van mensen en mid<strong>de</strong>len,<br />

volgens afgesproken standaar<strong>de</strong>n (aanbod) en op basis<br />

van een prognose.<br />

• Er v<strong>in</strong>dt een match plaats tussen vraag en aanbod wat kan<br />

lei<strong>de</strong>n tot aanpass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> plann<strong>in</strong>g: óf meer <strong>in</strong>zet van<br />

mid<strong>de</strong>len en personeel óf m<strong>in</strong><strong>de</strong>r leerarrangementen.<br />

• Terugkoppel<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>gen als vragers: Is het haalhaalbaar? Kunnen school en bedrijven/<strong>praktijk</strong>contexten alle<br />

gevraag<strong>de</strong> <strong>in</strong>dividuele leerarrangementen naar behoren<br />

realiseren?<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 7 brengt <strong>de</strong> processtappen bij het organiseren <strong>in</strong><br />

beeld.<br />

Voor<strong>de</strong>el voor <strong>de</strong> school is dat er gebun<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

begeleid<strong>in</strong>gstijd geïnvesteerd kan wor<strong>de</strong>n voor één<br />

<strong>praktijk</strong>situatie. Het bedrijf kan rekenen op <strong>de</strong> <strong>in</strong>zet van<br />

leerl<strong>in</strong>gen en leert een substantieel aantal potentiële<br />

nieuwe me<strong>de</strong>werkers kennen.


Bij <strong>de</strong> Pasvorm is het <strong>in</strong>terne <strong>praktijk</strong>centrum (een w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> <strong>de</strong> school) een<br />

goed voorbeeld van slim organiseren. Leerl<strong>in</strong>gen zijn er als groep bezig; <strong>in</strong>-<br />

tensieve begeleid<strong>in</strong>g is mogelijk.<br />

Ook <strong>de</strong> leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen bij De Tjongerschans danken hun bestaan aan een<br />

vorm van slim organiseren. Zo’n veertig leerl<strong>in</strong>gen zijn tegelijkertijd <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> bezig. Het wordt daardoor mogelijk 0,6 fte begeleid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

school permanent <strong>in</strong> het ziekenhuis <strong>in</strong> te zetten.<br />

Bij <strong>de</strong> IPD-bedrijfsprojecten werken stu<strong>de</strong>nten als groep aan een opdracht.<br />

Daardoor is het mogelijk wekelijks enkele uren begeleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> te plannen.<br />

4.3 Praktijkleervormen ontwerpen en<br />

beheren<br />

Nieuwe vormen van <strong>praktijk</strong>leren wor<strong>de</strong>n vaak samen met<br />

één of enkele bedrijven ontwikkeld (me<strong>de</strong>-constructeur). Dat<br />

is meestal een proces van meer<strong>de</strong>re jaren. Ervar<strong>in</strong>gen oogsten<br />

en vastleggen is <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> stap. Dan kunnen resultaten bre-<br />

<strong>de</strong>r <strong>in</strong>gevoerd wor<strong>de</strong>n.<br />

Bij het borgen kan een bre<strong>de</strong>re groep bedrijven, dan <strong>de</strong>genen<br />

die betrokken waren bij <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g, meekijken met het<br />

<strong>de</strong>f<strong>in</strong>itieve ontwerp. Het organisatorische netwerk is daar<br />

geschikt voor. Ook kan dit netwerk mee<strong>de</strong>nken over het stra-<br />

mien waar<strong>in</strong> <strong>praktijk</strong>leervormen vastgelegd en beheerd wor-<br />

<strong>de</strong>n <strong>in</strong> een catalogus.<br />

Alle <strong>praktijk</strong>leervormen samen bie<strong>de</strong>n een repertoire waar<br />

leerl<strong>in</strong>gen uit kunnen kiezen. Daar hoort ook een overzicht<br />

van <strong>de</strong> leercontexten bij: <strong>de</strong> (erken<strong>de</strong>) beschikbare bedrijven,<br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>- en externe simulatiecontexten.<br />

Een catalogus is een handig hulpmid<strong>de</strong>l om <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>-<br />

leervormen en -leercontexten op te slaan. De leerl<strong>in</strong>g<br />

kan, <strong>in</strong> samenspraak met <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r, <strong>de</strong> catalogus<br />

raadplegen om tot een <strong>in</strong>dividueel leerarrangement te<br />

komen.<br />

Leerl<strong>in</strong>g en begelei<strong>de</strong>rs kunnen vervolgens met het ontwerp<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> hand improviseren bij het realiseren van maatwerk. Veel<br />

scholen hebben plannen om <strong>in</strong> het ka<strong>de</strong>r van hun on<strong>de</strong>rwijs-<br />

logistiek zo’n catalogus <strong>in</strong> te richten voor al hun on<strong>de</strong>rwijs-<br />

producten.<br />

Een catalogus heeft drie functies: <strong>de</strong>f<strong>in</strong>iëren/ontwerpen, be-<br />

schikbaar stellen en beheren van <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leervormen en<br />

contexten. Bij het <strong>de</strong>f<strong>in</strong>iëren van <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leervormen is het<br />

handig een stramien op te zetten dat is gebaseerd op <strong>de</strong> leer-<br />

processen van leerl<strong>in</strong>gen en <strong>de</strong> werkprocessen van me<strong>de</strong>wer-<br />

kers van school en bedrijf.<br />

Zo’n stramien (zie ook afbeeld<strong>in</strong>g 8) kan <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> elemen-<br />

ten omvatten:<br />

• Competenties, kerntaken en werkprocessen bepalen. Welke<br />

competenties, kerntaken en werkprocessen kan een leer-<br />

l<strong>in</strong>g met <strong>de</strong>ze <strong>praktijk</strong>leervorm ontwikkelen? Wat is <strong>de</strong> re-<br />

latie met het kwalificatiedossier? Hoe krijgt vraagstur<strong>in</strong>g<br />

vorm? Voor welke opleid<strong>in</strong>gsfase is <strong>de</strong>ze vorm passend?<br />

Hoe sluit <strong>de</strong>ze <strong>praktijk</strong>leervorm aan bij an<strong>de</strong>re program-<br />

ma’s?<br />

• Leercontext kiezen. Wat zijn geschikte <strong>praktijk</strong>leercontexten?<br />

Waar werkt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g met <strong>de</strong>ze <strong>praktijk</strong>leervorm<br />

(bijvoorbeeld <strong>in</strong>tern of extern)? Aan welke condities die-<br />

nen passen<strong>de</strong> leercontexten te voldoen (bijvoorbeeld er-<br />

kenn<strong>in</strong>g, sociale kant en taakkant)?<br />

• Introductie, voorbereid<strong>in</strong>g en matchen leerl<strong>in</strong>g. Hoe sluit <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>leervorm aan bij het ontwikkel<strong>in</strong>gsstadium van <strong>de</strong><br />

leerl<strong>in</strong>g? Hoe wordt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g geïntroduceerd <strong>in</strong> <strong>de</strong> prak-<br />

tijkleercontext? Hoe bereidt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g zich voor? V<strong>in</strong>dt er<br />

een start- of sollicitatiegesprek plaats? Werkt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g<br />

met een POP/PAP?<br />

• Organisatie. Werkt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dividueel of <strong>in</strong> een groep<br />

met <strong>de</strong>ze <strong>praktijk</strong>leervorm? Hoe ziet <strong>de</strong> leerwerkweek er-<br />

uit (bijvoorbeeld l<strong>in</strong>t of blok)? Wat is <strong>de</strong> (m<strong>in</strong>imale) peri-<br />

o<strong>de</strong> om met <strong>de</strong>ze <strong>praktijk</strong>leervorm aan <strong>de</strong> slag te gaan?<br />

• Stappen <strong>in</strong> het leerproces. Welke stappen zet <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

het leerproces bij het werken met <strong>de</strong>ze <strong>praktijk</strong>leervorm<br />

(bijvoorbeeld oriëntatie, ontwerp, productie en presenta-<br />

tie)? Hoe wordt omgegaan met reflectie en een eventueel<br />

uitstapje naar kennisverwerv<strong>in</strong>g?<br />

• Begeleid<strong>in</strong>g school en bedrijf. Welke werkbegeleid<strong>in</strong>g en<br />

leerprocesbegeleid<strong>in</strong>g krijgt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g bij <strong>de</strong>ze <strong>praktijk</strong>-<br />

leervorm? Welke begeleid<strong>in</strong>g vanuit <strong>de</strong> school en welke<br />

vanuit <strong>de</strong> leercontext? Hoe wordt <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g op elkaar<br />

afgestemd?<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 8: Stramien voor het ontwerp van <strong>praktijk</strong>leervormen<br />

Voorbereid<strong>in</strong>g,<br />

<strong>in</strong>troductie<br />

en matchen<br />

leerl<strong>in</strong>gen<br />

Begeleid<strong>in</strong>g<br />

school<br />

Competenties,<br />

kerntaken en<br />

werkprocessen<br />

Catalogus voor<br />

raadplegen,<br />

opslaan en<br />

beheer<br />

Organisatie Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

Praktijk<br />

leercontext<br />

Begeleid<strong>in</strong>g<br />

bedrijf<br />

Stappen<br />

<strong>in</strong> het<br />

leerproces<br />

27


28<br />

• Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Hoe wordt <strong>de</strong> competentieontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g beoor<strong>de</strong>eld? Hoe wordt het ontwikkel<strong>in</strong>gs-<br />

gerichte en kwalificeren<strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>len <strong>in</strong>gericht? Welke<br />

rolver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is er tussen school en <strong>praktijk</strong>leercontext?<br />

In <strong>de</strong> drie portretten zien we dat het eerste i<strong>de</strong>e voor nieuwe <strong>praktijk</strong>leervor-<br />

men meestal ontstaat vanuit <strong>de</strong> school. Bij <strong>de</strong> IPD-bedrijfsprojecten is <strong>in</strong> een<br />

vroeg stadium Van<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> Industries erbij betrokken. Het bedrijf nam een<br />

belangrijke rol op zich bij <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

Bij <strong>de</strong> leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen van De Tjongerschans is het een i<strong>de</strong>e van school en zie-<br />

kenhuis samen. School en ziekenhuis hebben <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g samen vorm-<br />

gegeven. In <strong>de</strong> drie portretten is het on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong> ontwerp van een leeraf<strong>de</strong>-<br />

l<strong>in</strong>g, IPD-bedrijfsprojecten en <strong>de</strong> Pasvorm expliciet gemaakt en beschreven.<br />

4.4 Samenhang <strong>in</strong> <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g<br />

Ook voor kwaliteitsverbeter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g is een ont-<br />

werp nodig. In het organisatorische netwerk wor<strong>de</strong>n daarvoor<br />

tactische afspraken gemaakt. Communicatie naar het uitvoe-<br />

ren<strong>de</strong> netwerk is essentieel. In <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g maken school en<br />

bedrijf op basis van het ontwerp specifieke afspraken over <strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>zet van <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g.<br />

Bij het borgen van <strong>de</strong> aanpak van <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>rschei-<br />

<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> vier processen:<br />

• De regisseren<strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g<br />

Omdat bij het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> altijd drie partijen be-<br />

trokken zijn (<strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> school en het bedrijf/leercon-<br />

text) vragen afstemm<strong>in</strong>g, organisatorische en procedurele<br />

zaken <strong>de</strong> nodige aandacht. Dat heeft meer te maken met<br />

het scheppen van condities voor leren dan met het leer-<br />

proces zelf. Het gaat om het voeren van <strong>de</strong> regie. Leerl<strong>in</strong>g<br />

en begelei<strong>de</strong>r voeren samen <strong>de</strong> regie. Vertrekpunt is het<br />

<strong>in</strong>dividuele leerarrangement van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g. Er wor<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> nodige procedurele en organisatorische afspraken ge-<br />

maakt.<br />

• Werkbegeleid<strong>in</strong>g<br />

De werkbegeleid<strong>in</strong>g is erop gericht dat <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>leercontext leerzame ervar<strong>in</strong>gen opdoet. De bege-<br />

leid<strong>in</strong>g omvat:<br />

– Opdracht of werkon<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> <strong>in</strong>structie, spe-<br />

cifiek gericht op <strong>de</strong> te verrichten taken; <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r<br />

geeft aanwijz<strong>in</strong>gen, beantwoordt vragen enzovoort.<br />

– Coach<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> werkvloer: <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r coacht leer-<br />

l<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> hun zoekproces om een taak tot een goed<br />

e<strong>in</strong><strong>de</strong> te brengen; het gaat om <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijke coach<strong>in</strong>g<br />

of persoonsgerichte coach<strong>in</strong>g (bijvoorbeeld bij sa-<br />

menwerken).


• De leerprocesbegeleid<strong>in</strong>g<br />

De begelei<strong>de</strong>r daagt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g uit te reflecteren op <strong>de</strong> op-<br />

gedane ervar<strong>in</strong>gen:<br />

– Coachen<strong>de</strong> leerprocesbegeleid<strong>in</strong>g: begeleid<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een proces van reflectie. De begelei<strong>de</strong>r<br />

on<strong>de</strong>rsteunt met enige afstand tot <strong>de</strong> werkvloer het<br />

zelf ont<strong>de</strong>kken bij <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g. De leerl<strong>in</strong>g ontwikkelt<br />

op die manier vooral zijn sociale beroepscompeten-<br />

ties. Reflectie kan contextgebon<strong>de</strong>n of verdiepend <strong>in</strong>-<br />

gezet wor<strong>de</strong>n. Met <strong>de</strong> reflectie die op <strong>de</strong>ze wijze bij <strong>de</strong><br />

leerl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> gang gezet wordt, komen tevens leervragen<br />

op tafel. De begelei<strong>de</strong>r helpt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g die vragen vast<br />

te pakken en aan te scherpen.<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 9: Stramien voor het ontwerpen van <strong>de</strong><br />

begeleid<strong>in</strong>g<br />

Leerwerkproces<br />

leerl<strong>in</strong>g<br />

Regisseren<strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g<br />

Begeleid<strong>in</strong>g<br />

op <strong>de</strong> werkvloer<br />

Begeleid<strong>in</strong>g<br />

bij reflectie<br />

Begeleid<strong>in</strong>g bij beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

Begeleid<strong>in</strong>g<br />

bij kennis<br />

verwerven<br />

17 Dams, J. e.a. (2009). Exam<strong>in</strong>er<strong>in</strong>g à la carte: handreik<strong>in</strong>gen vormgev<strong>in</strong>g exam<strong>in</strong>er<strong>in</strong>g. MBO 2010.<br />

– Verdiep<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>structie: <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r gaat <strong>in</strong> op vra-<br />

gen van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g (verdiep<strong>in</strong>g van kennis en vaardig-<br />

he<strong>de</strong>n); dat leidt tot zelfstudie of <strong>in</strong>structie.<br />

• Betrokkenheid bij (ontwikkel<strong>in</strong>gsgerichte) beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

De begelei<strong>de</strong>rs hebben tevens een rol bij <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g.<br />

De begeleid<strong>in</strong>g en het ontwikkel<strong>in</strong>gsgericht beoor<strong>de</strong>len<br />

lopen <strong>in</strong> elkaar over. De leerprocesbegelei<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> werk-<br />

begelei<strong>de</strong>r kijken samen met <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g naar zijn ontwik-<br />

kel<strong>in</strong>g: Welke stappen heeft <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g gezet (<strong>in</strong> het spec-<br />

trum van beg<strong>in</strong>nend, gevor<strong>de</strong>rd of bekwaam)? Is hij toe<br />

aan een kwalificerend examen?<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 9 brengt het geheel <strong>in</strong> beeld.<br />

Met behulp van <strong>de</strong>ze vier functies kan een algemeen stramien<br />

voor <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> ontworpen wor<strong>de</strong>n. On-<br />

geacht <strong>de</strong> leercontext of <strong>de</strong> vorm van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

doorloopt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g met <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>rs een cyclisch proces.<br />

Dit stramien levert <strong>de</strong> standaar<strong>de</strong>n en bouwstenen<br />

waarmee <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g bij elke <strong>praktijk</strong>leervorm<br />

concreet ontworpen kan wor<strong>de</strong>n.<br />

Afwisselend staat <strong>de</strong> werkbegeleid<strong>in</strong>g of <strong>de</strong> leerprocesbegelei-<br />

d<strong>in</strong>g voorop.<br />

In <strong>de</strong> leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen van De Tjongerschans werken school en ziekenhuis<br />

samen – hoewel dat niet is vastgelegd – bij alle vier werkprocessen van <strong>de</strong><br />

begeleid<strong>in</strong>g. Bij <strong>de</strong> regievoer<strong>in</strong>g trekken <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r van school en zieken-<br />

huis samen op. Bij <strong>de</strong> werkbegeleid<strong>in</strong>g neemt een <strong>in</strong>structeur op <strong>de</strong> zaal het<br />

voortouw. Bij <strong>de</strong> leerprocesbegeleid<strong>in</strong>g heeft <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> school<br />

samen met <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>begelei<strong>de</strong>r van het ziekenhuis het voortouw. Al <strong>de</strong>ze<br />

begelei<strong>de</strong>rs hebben een rol bij <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g.<br />

4.5 Samenhang <strong>in</strong> <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

Bij het competentiegericht on<strong>de</strong>rwijs heeft <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g,<br />

ook die <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>, tot doel om dui<strong>de</strong>lijk te maken hoe het<br />

er bij leerl<strong>in</strong>gen voor staat met <strong>de</strong> beheers<strong>in</strong>g van competen-<br />

ties, van kerntaken en werkprocessen. Leerl<strong>in</strong>gen kunnen <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong>leerperio<strong>de</strong> bovendien me<strong>de</strong> sturen vanuit <strong>de</strong> (extra)<br />

competenties die zij wensen te verwerven. Een verantwoor<strong>de</strong><br />

beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van een <strong>praktijk</strong>leerperio<strong>de</strong> is daarom extra be-<br />

langrijk.<br />

Kwaliteit neemt toe als school en bedrijven/leercontexten<br />

samen dui<strong>de</strong>lijke procedures afspreken én als zij met hel<strong>de</strong>re<br />

afspraken samen <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g uitvoeren. Dat vereist een<br />

on<strong>de</strong>rscheid tussen <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, het<br />

toetsplan en <strong>de</strong> kwaliteitszorg. 17<br />

29


30<br />

Het organisatorische netwerk kan een toetsplan opstellen en<br />

bijdragen aan <strong>de</strong> kwaliteitszorg leveren. De wettelijke e<strong>in</strong>dver-<br />

antwoor<strong>de</strong>lijkheid blijft wel bij <strong>de</strong> school. Goe<strong>de</strong> communi-<br />

catie naar het uitvoeren<strong>de</strong> netwerk is daarbij essentieel; daar<br />

werken immers <strong>de</strong> actoren die <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

realiseren. In het uitvoeren<strong>de</strong> netwerk kunnen school en be-<br />

drijven <strong>de</strong> processtappen gebruiken om tot concrete afspra-<br />

ken te komen over wie wat doet, <strong>de</strong> plann<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> verschil-<br />

len<strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsmomenten en <strong>de</strong> <strong>in</strong>zet van <strong>in</strong>strumenten.<br />

Om ook voor <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> tot een<br />

algemeen stramien te komen, maken we een on<strong>de</strong>rscheid<br />

tussen gedragsgericht beoor<strong>de</strong>len en het beoor<strong>de</strong>len van<br />

voorwaar<strong>de</strong>lijke kennis en vaardighe<strong>de</strong>n.<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 10: Stramien voor het ontwerpen van beoor<strong>de</strong>len leren <strong>in</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Gedragsgericht beoor<strong>de</strong>len<br />

Beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

voorwaar<strong>de</strong>lijke kennis en<br />

vaardighe<strong>de</strong>n<br />

Meten<br />

Waar<strong>de</strong>ren<br />

Beslissen<br />

Schriftelijk of mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g toetsen<br />

• Bij het beoor<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> competenties, werkprocessen<br />

en kerntaken focussen we op gedrag. Bij gedragsgerichte<br />

beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g wordt gekeken of een leerl<strong>in</strong>g een bepaal<strong>de</strong><br />

beroepshan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> context qua proces en product<br />

met voldoen<strong>de</strong> bekwaamheid kan verrichten. Het gaat om<br />

het geheel. Bekwame beoor<strong>de</strong>laars, ervaren docenten en<br />

beroepsbeoefenaren uit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>, realiseren <strong>de</strong> beoor-<br />

<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Bijvoorbeeld met een proeve van bekwaamheid.<br />

• Bij voorwaar<strong>de</strong>lijke kennis en vaardighe<strong>de</strong>n toetsen<br />

docenten of <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g een bepaal<strong>de</strong> brok kennis of vaar-<br />

dighe<strong>de</strong>n voldoen<strong>de</strong> beheerst. Dat gebeurt door mid<strong>de</strong>l<br />

van mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g of schriftelijk toetsen. 18<br />

18 Nijhof, W.J. (2008). Naar ‘nieuwe’ exam<strong>in</strong>er<strong>in</strong>gsvormen <strong>in</strong> het mbo? Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum voor beroepson<strong>de</strong>rwijs en volwasseneneducatie.<br />

Portfolio<br />

Examendossier<br />

Portfolio<br />

Examendossier


Bij gedragsgericht beoor<strong>de</strong>len <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> on<strong>de</strong>rschei-<br />

<strong>de</strong>n we drie stappen: 19<br />

• Meten is het waarnemen van gedrag terwijl <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> actie is. Laat <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g zien dat zij het werkproces be-<br />

heerst? De begelei<strong>de</strong>r of beoor<strong>de</strong>laar van het bedrijf of <strong>de</strong><br />

leercontext heeft bij het meten een voorname rol. De leer-<br />

l<strong>in</strong>g bewaart <strong>de</strong> diverse met<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het portfolio.<br />

• Vervolgens wor<strong>de</strong>n die met<strong>in</strong>gen tezamen gewaar<strong>de</strong>erd;<br />

<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g ligt daardoor op een hoger niveau. Deze<br />

stap noemen we ook wel een assessment. Criteria en ei-<br />

sen over het bekwaam verrichten van werkprocessen zijn<br />

lei<strong>de</strong>nd bij <strong>de</strong>ze waar<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g. De rol van <strong>de</strong> school wordt<br />

hierbij steeds belangrijker.<br />

• Uit <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g volgt ten slotte een besliss<strong>in</strong>g. Dat kan<br />

een ontwikkel<strong>in</strong>gsgerichte of een kwalificeren<strong>de</strong> beslis-<br />

s<strong>in</strong>g zijn. Aan <strong>de</strong> hand van criteria wordt vervolgens be-<br />

paald of <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g een competentie, werkproces of kern-<br />

taak <strong>in</strong> voldoen<strong>de</strong> mate beheerst. Bij <strong>de</strong> kwalificeren<strong>de</strong><br />

beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g kan ook een beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsmix <strong>in</strong>gezet wor-<br />

<strong>de</strong>n. Toetsen van voorwaar<strong>de</strong>lijke kennis en vaardighe<strong>de</strong>n<br />

kunnen er <strong>de</strong>el van uitmaken. De rol van <strong>de</strong> school weegt<br />

bij ‘beslissen’ zwaar<strong>de</strong>r dan bij ‘meten’. De uitkomsten<br />

van <strong>de</strong> kwalificeren<strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen wor<strong>de</strong>n opgeslagen<br />

<strong>in</strong> het examendossier.<br />

Afbeeld<strong>in</strong>g 10 brengt het stramien <strong>in</strong> beeld.<br />

In <strong>de</strong> drie <strong>praktijk</strong>portretten is m<strong>in</strong> of meer omschreven – en daarmee ge-<br />

borgd – hoe <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>dt. De beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

is overwegend ontwikkel<strong>in</strong>gsgericht en tevens gedragsgericht. Voorwaar-<br />

<strong>de</strong>lijke kennis en vaardighe<strong>de</strong>n, die <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leerperio<strong>de</strong> verworven<br />

wor<strong>de</strong>n, wor<strong>de</strong>n niet (separaat) beoor<strong>de</strong>eld. De bedrijven hebben bij <strong>de</strong><br />

Pasvorm en IPD-bedrijfsprojecten vooral een uitvoeren<strong>de</strong> rol: ze beoor<strong>de</strong>len<br />

prestaties op <strong>de</strong> werkvloer ontwikkel<strong>in</strong>gsgericht. Bij <strong>de</strong> leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen van<br />

De Tjongerschans is het ziekenhuis ook betrokken bij <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en het toets<strong>in</strong>strument (proeve van bekwaamheid). Naast <strong>de</strong><br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsgerichte beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g werkt het ziekenhuis mee aan kwalifice-<br />

rend beoor<strong>de</strong>len.<br />

4.6 Tot slot<br />

Het ontwikkelen van een architectuur van werk- en leerpro-<br />

cessen op basis van gezamenlijke standaar<strong>de</strong>n is essentieel<br />

voor het realiseren van een kwaliteitsslag bij leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> prak-<br />

tijk. Juist bij leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> zijn meer<strong>de</strong>re organisaties<br />

betrokken en daarom is het nodig dat partners dui<strong>de</strong>lijk aan-<br />

geven hoe ze <strong>de</strong> werkprocessen aan elkaar willen koppelen.<br />

Als school en bedrijven weten langs welke stappen gewerkt en<br />

geleerd wordt, kunnen ze beter afstemmen en samenwerken:<br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiestroom loopt beter, ze kunnen flexibeler werken<br />

en meer maatwerk leveren.<br />

19 S<strong>in</strong>ke, G.P.J. e.a. (2006). Aan <strong>de</strong> slag met assessment: toetsen en beoor<strong>de</strong>len <strong>in</strong> een<br />

competentiegerichte leeromgev<strong>in</strong>g. Nuenen: On<strong>de</strong>rwijsadviesbureau drs. M.A.F. Dekkers.<br />

Voor dit netwerk is het me teen een testcase, omdat dui<strong>de</strong>lijk<br />

wordt <strong>in</strong> welke mate school en bedrijven die gezamenlijke ver-<br />

antwoor<strong>de</strong>lijkheid willen én kunnen nemen. Het uitvoeren<strong>de</strong><br />

netwerk wordt vervolgens goed geïnformeerd (en eventueel<br />

geschoold) over het resultaat. De uitvoeren<strong>de</strong> professionals<br />

krijgen zo <strong>in</strong>strumenten <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n waarmee zij op een kwa-<br />

litatief hoogwaardige wijze <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g kunnen geven aan hun<br />

werk.<br />

De organisatie van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> wordt zo een<br />

gezamenlijk logistiek proces dat het primaire proces<br />

overstijgt. Dat vraagt om een managementperspectief;<br />

het organisatorische netwerk is <strong>de</strong> plaats om <strong>de</strong><br />

architectuur uit te (laten) werken.<br />

Het opzetten van een architectuur met werk- en leerprocessen<br />

zal uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk <strong>in</strong> elke regio en branche lei<strong>de</strong>n tot een bij die<br />

situatie passend resultaat. Het <strong>in</strong> dit hoofdstuk aangereikte<br />

stramien voor <strong>de</strong> organisatie, <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leervormen, <strong>de</strong> ca-<br />

talogus, <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is een vertrekpunt<br />

voor zo’n ontwerp.<br />

31


32<br />

Samenvatt<strong>in</strong>g<br />

kwaliteitsslag<br />

Deze handreik<strong>in</strong>g biedt managers van scholen en bedrijven <strong>in</strong> hun regio bouwstenen voor <strong>de</strong><br />

kwaliteitsslag bij leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Vanuit <strong>de</strong> regio’s, beleid en on<strong>de</strong>rzoek wordt al volop op<br />

<strong>de</strong>ze slag <strong>in</strong>gezet.<br />

In dit hoofdstuk zetten we <strong>de</strong> belangrijkste handreik<strong>in</strong>gen nogmaals op een rij.<br />

5.1 Kwaliteitsslag structurele<br />

samenwerk<strong>in</strong>g (zie: hoofdstuk 2)<br />

Structurele samenwerk<strong>in</strong>g ontstaat als scholen en bedrijven<br />

op passen<strong>de</strong> wijze er<strong>in</strong> slagen vorm te geven aan:<br />

• koers en samenwerk<strong>in</strong>gsstrategie;<br />

• ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid;<br />

• netwerken met cont<strong>in</strong>uïteit;<br />

• gezamenlijke taken;<br />

• monitoren.<br />

Uiteraard passend bij hun situatie en regio.<br />

In <strong>de</strong> regio zijn gelaag<strong>de</strong> netwerken nodig van professionals<br />

én van managers (en bestuur<strong>de</strong>rs) van school en bedrijf. Het<br />

gaat om een samenhangend netwerk met <strong>de</strong>elnetwerken:<br />

• Uitvoerend netwerk<br />

• Organisatorisch netwerk<br />

• Bestuurlijk netwerk<br />

Omdat niet alle bedrijven even <strong>in</strong>tensief aan netwerken met<br />

een school willen meewerken is het realistisch dat partners<br />

het netwerk als volgt opbouwen:<br />

• Managers van school en van een aantal actieve, gemotigemotiveer<strong>de</strong> bedrijven vormen een ‘b<strong>in</strong>nenkr<strong>in</strong>g’; een orga-<br />

nisatorisch netwerk. De kracht van dit organisatorisch<br />

netwerk is nodig om <strong>de</strong> kwaliteitsslag voor het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> mogelijk te maken.<br />

• Bedrijven die samen met <strong>de</strong> school een ‘buitenkr<strong>in</strong>g’ vormen<br />

netwerken wel, maar m<strong>in</strong><strong>de</strong>r <strong>in</strong>tensief. Zij laten zich<br />

<strong>in</strong>formeren door het organisatorische netwerk.<br />

• Tenslotte een ‘twee<strong>de</strong> buitenkr<strong>in</strong>g’. Het zijn ‘stand-alone’<br />

bedrijven die niet <strong>in</strong> een netwerk verbon<strong>de</strong>n willen zijn.<br />

De verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g van scholen met hun regio wordt nog sterker<br />

als het uitvoeren<strong>de</strong> en organisatorische netwerk gedragen<br />

wor<strong>de</strong>n door een bestuurlijk netwerk.<br />

5.2 Kwaliteitsslag leerproces<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>: WAT en HOE<br />

(zie: hoofdstuk 3)<br />

School en bedrijven ontwikkelen samen <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio een visie<br />

op het WAT en het HOE van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Deze visie<br />

komt per branche tot stand of wordt gebun<strong>de</strong>ld <strong>in</strong> het organi-<br />

satorische netwerk.<br />

Verwerven competenties <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Bij het verwerven van competenties <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>, het WAT,<br />

kunnen <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> bouwstenen bijdragen aan kwaliteitsver-<br />

beter<strong>in</strong>g:<br />

• Bewust sturen op <strong>de</strong> competenties en werkprocessen die<br />

juist wel en die <strong>in</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>re mate <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> geleerd kun-<br />

nen wor<strong>de</strong>n.<br />

• Leerl<strong>in</strong>gen <strong>de</strong> kans bie<strong>de</strong>n <strong>in</strong> hun opleid<strong>in</strong>g al kennis te<br />

maken met <strong>in</strong>novatie en flexibiliteit.<br />

• Goed samenspel tussen <strong>de</strong> beg<strong>in</strong>situatie en leervragen van<br />

<strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> werkprocessen uit het kwalificatiedossier<br />

en <strong>de</strong> uitdag<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leercontext.<br />

Wat betreft het HOE, <strong>de</strong> wijze waarop leerprocessen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> verlopen, kunnen <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> bouwstenen bijdragen<br />

aan kwaliteitsverbeter<strong>in</strong>g:<br />

5


• Variatie en maatwerk<br />

– Inzetten op een variatie aan <strong>praktijk</strong>leervormen <strong>in</strong><br />

krachtige leercontexten, hetzij <strong>in</strong> een bedrijf, hetzij<br />

gesimuleerd.<br />

– Maatwerk passend bij <strong>de</strong> beg<strong>in</strong>situatie en het ontwik-<br />

kel<strong>in</strong>gsstadium van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g.<br />

– Leerl<strong>in</strong>gen <strong>de</strong> kans bie<strong>de</strong>n om <strong>in</strong> verschillen<strong>de</strong> prak-<br />

tijkleercontexten ervar<strong>in</strong>gen op te doen.<br />

– Reken<strong>in</strong>g hou<strong>de</strong>n met het leerpotentieel van een<br />

<strong>praktijk</strong>leercontext.<br />

– Het verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n van het leren op school en het leren <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>.<br />

• Reflectie en begeleid<strong>in</strong>g<br />

– Begelei<strong>de</strong>rs van school en <strong>praktijk</strong> hanteren het span-<br />

n<strong>in</strong>gsveld tussen leren en werken op een uitdagen<strong>de</strong><br />

manier.<br />

– Begelei<strong>de</strong>rs van school en <strong>praktijk</strong> hebben oog voor en<br />

spelen <strong>in</strong> op <strong>de</strong> wijze waarop leerl<strong>in</strong>gen met hun leer-<br />

proces bezig zijn; op <strong>de</strong> cognitieve kant (over welke<br />

kennis beschikt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g al) en op <strong>de</strong> emotionele<br />

kant (hoe staat het met <strong>de</strong> motivatie en betrokkenheid<br />

van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g?).<br />

– Begelei<strong>de</strong>rs zien hoe groot <strong>de</strong> afstand is tussen wat<br />

een leerl<strong>in</strong>g al beheerst aan kennis en vaardighe<strong>de</strong>n<br />

en <strong>de</strong> uitdag<strong>in</strong>g van (een opdracht <strong>in</strong>) een <strong>praktijk</strong>leer-<br />

context; zij weten op een passen<strong>de</strong> wijze leerl<strong>in</strong>gen te<br />

stimuleren tot stapjes <strong>in</strong> hun leerproces of juist tot het<br />

verleggen van hun grenzen (situationeel begelei<strong>de</strong>n).<br />

– Begelei<strong>de</strong>rs zien of bij leerl<strong>in</strong>gen non-leren aan <strong>de</strong><br />

or<strong>de</strong> is en weten met gepaste <strong>in</strong>terventies <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g<br />

weer op weg te helpen.<br />

– De begelei<strong>de</strong>r geeft <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g bij het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> prak-<br />

tijk ruimte en stuurt aanvankelijk ook. Langzamer-<br />

hand krijgt <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g steeds meer zelf <strong>de</strong> stur<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

han<strong>de</strong>n.<br />

– Begelei<strong>de</strong>rs nemen waar wat <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g nodig heeft:<br />

ruimte of steun? Als een <strong>in</strong>terventie nodig is, gaat het<br />

dan om het aandragen van kennis, om een aanmoedi-<br />

g<strong>in</strong>g of om een aanpass<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> context?<br />

– Begelei<strong>de</strong>rs van school en <strong>praktijk</strong> werken consequent<br />

met hetzelf<strong>de</strong> reflectie-<strong>in</strong>strument (bijvoorbeeld <strong>de</strong><br />

leercirkel van Kolb).<br />

– Begelei<strong>de</strong>rs zijn zich bewust van <strong>de</strong> rol van reflectie bij<br />

het verwerven van verschillen<strong>de</strong> soorten competen-<br />

ties.<br />

– Reflectiemomenten v<strong>in</strong><strong>de</strong>n plaats met enige afstand<br />

tot <strong>de</strong> directe werkplek.<br />

– Begelei<strong>de</strong>rs observeren leerl<strong>in</strong>gen en nemen waar hoe<br />

zij met uitdagen<strong>de</strong> problemen omgaan.<br />

• Kennisvragen uit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

De begelei<strong>de</strong>r is – samen met <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g – alert op leer-<br />

vragen die tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> reflectie opduiken en die betrekk<strong>in</strong>g<br />

hebben op voorwaar<strong>de</strong>lijke kennis en vaardighe<strong>de</strong>n.<br />

– Bij het maken van kennisgerichte uitstapjes tij<strong>de</strong>ns<br />

het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> maatwerk bie<strong>de</strong>n voor zelfstu-<br />

die of <strong>in</strong>structie.<br />

– Op school en <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>context mogelijkhe<strong>de</strong>n cre-<br />

eren waar <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>g met zijn vragen terecht kan, zon-<br />

<strong>de</strong>r dat bij voorbaat <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>n aanbodgericht neerge-<br />

zet wor<strong>de</strong>n.<br />

– Bij het verwerven van kennis op school <strong>de</strong> relatie met<br />

<strong>de</strong> oorspronkelijke vragen uit <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>context vast-<br />

hou<strong>de</strong>n.<br />

– Bij het verwerven van kennis <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>context<br />

naast <strong>de</strong> werkvloer mogelijkhe<strong>de</strong>n scheppen voor zelf-<br />

studie of <strong>in</strong>structie.<br />

5.3 Kwaliteitsslag organiseren en<br />

ontwerpen (zie hoofdstuk 4)<br />

Kwaliteit neemt toe als het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> <strong>in</strong> een regio<br />

meer samenhang gaat vertonen; als school en bedrijven over-<br />

eenstemm<strong>in</strong>g hebben over <strong>de</strong> standaar<strong>de</strong>n voor het leren <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>. Het organisatorische netwerk is <strong>de</strong> plaats waar die<br />

samenhang ontwikkeld wordt, op een wijze die het primaire<br />

proces overstijgt. De volgen<strong>de</strong> bouwstenen kunnen daaraan<br />

bijdragen:<br />

• een architectuur van het leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>, op basis van<br />

<strong>de</strong> leer- en werkprocessen;<br />

• het slim organiseren van <strong>in</strong>dividuele leerarrangementen<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>, bijvoorbeeld door schaalvergrot<strong>in</strong>g;<br />

• verschillen<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>leervormen ontwerpen volgens een<br />

vast stramien;<br />

• een catalogus <strong>in</strong>richten voor ontwerp, beheer en raadpleg<strong>in</strong>g<br />

van <strong>praktijk</strong>leervormen en <strong>praktijk</strong>leercontexten;<br />

• <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g samenhangend ontwerpen op basis van<br />

een stramien, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> regisseren<strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> be-<br />

geleid<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> werkvloer, <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g bij reflectie, <strong>de</strong><br />

begeleid<strong>in</strong>g bij kennis verwerven en bij beoor<strong>de</strong>len een<br />

plaats hebben;<br />

• <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g samenhangend ontwerpen op basis van<br />

een stramien waar<strong>in</strong> gedragsgericht beoor<strong>de</strong>len en be-<br />

oor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van voorwaar<strong>de</strong>lijke kennis en vaardighe<strong>de</strong>n<br />

een plaats hebben.<br />

33


34<br />

CINOP brengt leren tot leven<br />

CINOP is een adviesbureau op het gebied van leren, oplei<strong>de</strong>n<br />

en ontwikkelen. Met 150 adviseurs werken wij aan oploss<strong>in</strong>-<br />

gen voor leer- en opleid<strong>in</strong>gsvraagstukken op het snijvlak van<br />

beroepson<strong>de</strong>rwijs en arbeidsmarkt. Nationaal en <strong>in</strong>ternati-<br />

onaal. Dit doen wij voor on<strong>de</strong>rwijs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen, m<strong>in</strong>isteries,<br />

overhe<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> Europese commissie, platform- en koepel-<br />

organisaties, brancheorganisaties, opleid<strong>in</strong>gsfondsen, soci-<br />

ale partners, arbeidsmarkt <strong>in</strong>termediairs en het bedrijfsleven.<br />

Daarbij is onze dienstverlen<strong>in</strong>g net zo breed als <strong>de</strong> vraag van<br />

onze klanten: van beleidsontwikkel<strong>in</strong>g tot tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen op <strong>de</strong><br />

werkvloer. Van meerjarig projectmanagement tot het ontwik-<br />

kelen van <strong>in</strong>novatieve i<strong>de</strong>eën. Maar altijd met het concept van<br />

een ‘leven lang leren’ als ro<strong>de</strong> draad <strong>in</strong> ons werk. Zo brengt<br />

CINOP leren tot leven.<br />

CINOP adviseert en begeleidt on<strong>de</strong>rwijs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> vmbo,<br />

mbo en hbo bij <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van mo<strong>de</strong>rn, competentiege-<br />

richt on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Wij staan scholen en hun partners − bedrijven en <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> regio − terzij<strong>de</strong> bij <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re ontwikkel<strong>in</strong>g van het leren<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> door:<br />

• het uitwerken van een visie op leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> door <strong>de</strong><br />

school samen met bedrijven;<br />

• het ontwikkelen van een duurzaam netwerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio;<br />

• het ontwikkelen van nieuwe vormen voor <strong>praktijk</strong>leren<br />

samen met partners <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio;<br />

• het <strong>in</strong>bed<strong>de</strong>n van <strong>praktijk</strong>leren <strong>in</strong> het curriculum;<br />

• het ontwikkelen van <strong>de</strong> begeleid<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g;<br />

• het professionaliseren van begelei<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> school en<br />

uit bedrijven;<br />

• het opzetten van een effectieve manier om samen met <strong>de</strong><br />

<strong>praktijk</strong> te monitoren.<br />

Waar staat u?<br />

U wilt weten hoever u bent <strong>in</strong> <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van leren <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>? CINOP heeft een scan ‘<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong> als partners<br />

vormgeven’ ontwikkeld en kan u <strong>in</strong> een workshop ‘Naar een visie op<br />

leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong>’ (samen met bedrijven) begelei<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> hui-<br />

dige aanpak door te lichten en te komen tot een verbeterplan.<br />

Bovendien kan CINOP ook voor uw <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g een portret ma-<br />

ken van <strong>de</strong> aanpak van nieuwe vormen van leren <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

die u als good practice <strong>in</strong> kunt zetten.<br />

<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

IPD-bedrijfprojecten <strong>in</strong> <strong>de</strong> techniek<br />

Een portret van Fontys, ROC E<strong>in</strong>dhoven<br />

en Van<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> Industries<br />

<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

Leeraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> verpleg<strong>in</strong>g<br />

Een portret van het Friesland College en ziekenhuis<br />

De Tjongerschans <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio Friesland<br />

1<br />

1<br />

<strong>Leren</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>praktijk</strong><br />

De Pasvorm<br />

Een portret van Rijn IJssel en Bristol kled<strong>in</strong>g & schoenen<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> regio Zuidoost Gel<strong>de</strong>rland<br />

1


36<br />

CINOP • Pettelaarpark 1 • Postbus 1585 • 5200 BP ’s-Hertogenbosch • Tel.: +31 (0)73-6800800<br />

www.c<strong>in</strong>op.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!