NEN 3569

sggs.com

NEN 3569

Glassinfo

NEN 3569

Veiligheidsbeglazing

in gebouwen

UITGAVE OKTOBER 2005

4e druk

SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT


NEN 3569

Veiligheidsbeglazing

in gebouwen

INHOUDSOPGAVE

> INLEIDING - 2 > WAT IS VEILIGHEIDSGLAS? - 3 > TEST MET DE IMPACTOR VOLGENS PREN 12600 - 4

> VEILIGHEIDSBEGLAZING VOLGENS KLASSE EN TYPE INDELING NEN 3569 - 4 > WAAR VEILIGHEIDSBEGLAZING TOE TE PASSEN EN VAN WELKE KLASSE

EN TYPE? - 5 > PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID - 6


W a t i s v e i l i g h e i d s g l a s ?

Veiligheidsglas is een glassoort dat bij breuk geen gevaar voor ernstige snij wonden

oplevert. Twee methoden om te voorkomen dat ernstige verwondingen worden

opgelopen zijn:

- SGG STADIP, gelaagd glas: minstens twee glasbladen die onverbrekelijk met

elkaar verbonden zijn door een kunststoffolie. Bij breukbreuk blijven de scherven

aan de folie kleven.

- SGG SECURIT, gehard glas: dat door een opwarmings- en afkoelingsprocédé voorgespannen

wordt waardoor het 5x sterker is dan gewoon glas. Bij breuk breekt

het glas in honderden, relatief, ongevaarlijke stukjes.

Type indeling overeenkomstig prEN 12600

De NEN 3569 wordt verdeeld in twee typen veiligheidsbeglazing afhankelijk van

het breukpatroon. De type-indeling is overeenkomstig de prEN 12600 en zal, als

deze norm definitief is geworden, daardoor in Europa gelijk zijn.

TABEL 1 - TYPE INDELING PREN 12600, 6.4ß:

Type B Glas waarbij scherven bij elkaar worden gehouden bij breuk:

• gelaagd veiligheidsglas 1

• draadglas

• kunststof

Type C Glas waar bij breuk volledige desintegratie in vele kleine korrels plaats vindt:

• thermisch voorgespannen veiligheidsglas 2

SGG STAPID, gelaagd glas

SGG SECURIT, gehard glas

1 Gelaagd veiligheidsglas wat uit alleen thermisch

voorgespannen veiligheidsglas bestaat is een

type B als het rondom in een sponning is

geplaatst en als de ruit een vrije glaszijde heeft

een type C.

Alleen gelaagd glas waarvan de tussenlaag een

functie heeft om bij breuk de scherven bijeen te

houden is gelaagd veiligheidsglas.

2 Thermisch versterkt glas is geen veiligheidsglas,

omdat dit glas een onveilig breukpatroon heeft.

3 • SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT


T e s t m e t d e i m p a c t o r v o l g e n s

p r E N 1 2 6 0 0

Nieuw in de NEN 3569 is de eis die wordt gesteld aan de sterkte van het glas. De

sterkte wordt bepaald door een test die wordt omschreven in de prEN 12600. De

te testen ruit met een standaard maat van 876 mm x 1938 mm wordt vierzijdig

vrij opgelegd bevestigd in een stalen frame.

De impactor bestaat uit twee luchtbanden ter grootte van een kruiwagenwiel.

Deze banden zijn opgepompt tot een druk van 3,5 atmosfeer en heeft een totaalgewicht

van 50 kg. De energieabsorptie van deze impactor is beduidend lager

dan die van de glaskogelzak die wordt gebruikt bij de glaskogelzakslingertest en

glaskogelzakvalproef volgens de NEN 6702. Dit heeft het voordeel dat op basis

van het gelijkwaardigheidbeginsel in het Bouwbesluit glas bij daken en balustrades

niet meer hoeft worden getest 3 .

Klasse indeling volgens de prEN 12600

Afhankelijk van de valhoogte bij de test krijgt het glas een klasse aanduiding.

Voor breukpatroon type B geldt dat bij deze valhoogte geen opening ontstaat

met een middellijn groter dan 76 mm. Voor type C geldt dat het glas een klasse

lager is dan de valhoogte waarbij breuk is opgetreden.

TABEL 2 – KLASSE INDELING PREN 12600, 6,4 α:

Klasse 1 Valhoogte 1200 mm

Klasse 2 Valhoogte 450 mm

Klasse 3 Valhoogte 190 mm

V e i l i g h e i d s b e g l a z i n g

v o l g e n s k l a s s e e n t y p e

i n d e l i n g N E N 3 5 6 9

De valhoogten die de klasse indeling van de prEN 12600 bepalen zijn niet

willekeurig gekozen maar na uitvoerig testen vastgelegd. Door de grote verschillen

in valhoogten zijn de testen reproduceerbaar. Dit betekent dat indien een

glassamenstelling meerdere keren wordt getest altijd dezelfde uitkomst verwacht

mag worden.

TABEL 3 – MINIMALE SAMENSTELLING VEILIGHEIDSBEGLAZING NAAR TYPE EN KLASSE

Type B Type C

Klasse 1 SGG STADIP 44/2 n.v.t. in de NEN 3569

Klasse 2 SGG STADIP 33/1 4 mm SGG SECURIT

Klasse 3 SGG STADIP 33/1 of

draadglas

4 mm SGG SECURIT

4 • NEN 3569 VEILIGHEIDSBEGLAZING IN GEBOUWEN

3 Dit is alleen van toepassing op ruiten die rondom

zijn opgelegd. Glas wat één of meerdere vrije

zijden heeft moet nog wel worden getest.

De constructies waar glas een onderdeel van

is, moeten nog steeds worden getest door

middel van de glaskogelzakvalproef bij daken en

de glaskogelzakslingerproef bij wanden of balustrades

ter plaatse van een niveauverschil groter

dan

0,6 mm.


W a a r v e i l i g h e i d s b e g l a z i n g

t o e t e p a s s e n e n v a n

w e l k e k l a s s e e n t y p e ?

De klasse/type indeling van de NEN 3569 vindt plaats op basis van categorieën

gebouwen en ruimten en de scheidingsconstructie .

Categorieën gebouwen en ruimten

Ondanks dat in de NEN 3569 zes verschillende categorieën worden genoemd

met ieder verschillende gebouwtypes zijn het er eigenlijk maar twee.

TABEL 4 – CATEGORIEËN GEBOUWEN EN RUIMTEN

Minder mensen a Niet-gemeenschappelijke deel ven woonfuncties- of logiesaanwezig

functies, alsmede daartoe beorende overige gebruiksfuncties

zoals buitenbergingen en garages.

e Industriefunctie;

f Bibliotheken en archiefruimten;

Veel mensen b Kantoorgebouwen, onderwijsgebouwen, gezondheidsaanwezig

zorggebouwen en de niet onder a) bedoelde ruimten van

woongebouwen en logiesgebouwen;

c Verkoopruimten van winkelgebouwen;

d Bijeenkomstfuncties, sportfuncties, overige gebruiksfuncties

voor personenvervoer en het gehdeelte van bouwwerken

- geen gebouw zijnde - mede bestemd voor bezoekers.

Scheidingsconstructie of onderdeel van scheidingsconstructie

De NEN 3569 geeft verschillende scheidingsconstructies of onderdelen van scheidingsconstructies.

Afhankelijk van de scheidingsconstructie of onderdeel hiervan

is een risico op verwondingen door glas groter of kleiner. De NEN 3569 heeft

een tabel die zeer duidelijk aangeeft waar welk type en klasse veiligheidsglas toe

te passen.

Voor liftschachten is NEN-EN 81-1 en NEN-EN 81-2 van toepassing.

Bij isolerend dubbelglas moet veiligheidsglas aan die zijde worden geplaatst

waar de stootbelasting kan optreden. Dit betekent dat isolerend dubbelglas in

een aantal situaties wordt uitgevoerd met aan beide zijden veiligheidsglas 4 .Bij

toepassing van schuin geplaatst isolerend dubbelglas moet aan de onderzijde

veiligheidsglas worden toegepast 5 .

A12 Arichtekten bna-Veenendaal

4 Bijvoorbeeld: schuifpuien, deuren, ruiten naast

deuren.

5 Indien dakbeglazing begaanbaar is voor reparatie

en onderhoud moet ook de bovenzijde in

veiligheidsglas worden uitgevoerd.

5 • SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT


Constructieve veiligheid volgens het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit regelt onder meer de constructieve veiligheid. Constructieve

veiligheid wil zeggen dat een gebouw voldoende sterk moet zijn om alle mogelijke

te verwachten belastingen op te kunnen nemen. Het Bouwbesluit verwijst

voor belastingen waaraan onderdelen van gebouwen moeten voldoen naar de

NEN 6702. Deze belastingen betreffen onder meer: windbelasting, sneeuwbelasting,

belastingen op vloeren, belastingen op wanden ter plaatse van een niveauverschil,

belastingen op daken t.b.v. reparatie en onderhoud.

De NEN 6702 maakt geen verschil in constructiemateriaal, dit betekent dat ook

glas aan deze belastingseisen moet voldoen. Dit betekent dat naast de samenstelling

die gekozen wordt overeenkomstig de klasse van de NEN 3569 gekeken

moet worden of er nog extra eisen zijn. Dit zal zeker het geval zijn in de situaties

III, V en VI 9 uit tabel 5.

A a n s p r a k e l i j k h e i d

Bouwbesluit

TABEL 5 – KLASSE/TYPE INDELING VOOR TOEPASSING VAN VEILIGHEIDSGLASSOORTEN

Minder mensen Veel mensen

aanwezig: aanwezig:

a), e), f). b), c), d).

klasse type klasse type

I Scheidingsconstructie6 inclusief beweegbare constructieonderdelen7 bij h ≤ 0,85 m.

2 B of C 2 B of C

II Scheidingsconstructie6 inclusief beweegbare constructieonderdelen7 bij 0,85 m < h ≤ 1,40 m ter plaatse van ontsluitingswegen

- - 3 B of C

8 van ruimten.

III Scheidingsconstructie6 inclusief beweegbare constructieonderdelen7 bij h ≤ 0,85 m en ter plaatse van een niveauverschil van meer dan 0,6 m.

1 B 1 B

IV Scheidingsconstructie6 inclusief beweegbare constructieonderdelen7 bij 0,85 m < h ≤ 1,40 m ter plaatse van ontsluitingswegen

- - 3 B

8 van ruimten.

En ter plaatse van een niveauverschil van meer dan 0,6 m.

V Balustraden bij h ≤ 1,0 m ter plaatse van een niveauverschil ≤ 13,0 m

en balustraden bij h ≤ 1,2 m ter plaatse van een niveauverschil > 13,0 m.

1 B 1 B

VI Dakbeglazing 1 B 1 B

VII Dakramen en daklichten 2 B of C 2 B of C

Het Bouwbesluit is een onderdeel van het Burgerlijk wetboek. Het Bouwbesluit

is dus een wet en het negeren van deze wet is strafbaar. Het Bouwbesluit stelt

dat een bouwwerk constructief veilig moet zijn. Voor de eisen waaraan minimaal

moet worden voldaan volgens het Bouwbesluit wordt vaak verwezen naar NEN

normen. Voor constructieve veiligheid is de NEN 6700 en NEN 6702 van belang.

6 • NEN 3569 VEILIGHEIDSBEGLAZING IN GEBOUWEN

6 Wand ter afscheiding betreft ook windschermen.

7 Deuren en/of ramen.

8 h=hoogte van de vloerfascheiding, gemeten

vanaf de aangrenzende vloer.

9 Hal, gang (of glas naast deuren).

9 Indien het glas veilig begaanbaar moet zijn voor

reparatie en onderhoud.


Het naleven van het Bouwbesluit wordt door diverse instanties gecontroleerd.

Constructieve veiligheid wordt gecontroleerd door Bouw en Woningtoezicht van

gemeenten. Een gebouw wat niet aan het Bouwbesluit voldoet mag niet in

gebruik genomen worden.

De norm NEN 3569

In verschillende wettelijke voorschriften of daarvan afgeleide regelgeving heeft

de wetgever omschreven dat gewerkt moet worden volgens de op dat moment

geldende normale eisen van veiligheid en gezondheid.

Deze eisen of normen houden de verplichting in om materialen te leveren of

methodes te hanteren die overeenstemmen met de kennis en de stand van de

techniek die in de branche gewoon zijn (‘State of the art’).

Ook de NEN 3569 is een dergelijke norm waaraan methodes en materialen moeten

voldoen. Aangezien de bouwbranche zelf in samenwerking met het

Nederlands Normalisatie Instituut de NEN 3569 heeft opgesteld, is deze norm in

feite een kenmerk van de ontwikkeling van de ‘‘State of the art” in de bouw.

Aannemers en glaszetters worden als bouwspecialisten geacht op de hoogte te

zijn van zowel de feitelijke situatie als deze norm NEN 3569 en bekend te zijn

met de laatste stand van de kennis en de techniek die in de bouw gelden.

Heeft de architect de NEN 3569 opgenomen in zijn bestek, dan maakt de norm deel

uit van het contract tussen de architect of diens opdrachtgever en de aannemer. Het

(laten) leveren van glas dat niet voldoet aan de eisen die de NEN 3569 stelt, betekent

dat de contractuele afspraak niet wordt nagekomen. Dit leidt tot contractuele

aansprakelijkheid van de aannemer. Deze aansprakelijkheid kan ook doorwerken

voor de gevolgen van het niet plaatsen van veiligheidsglas. In hoeverre de aansprakelijkheid

voor de gevolgschade, de (sub)aannemer of de glasleverancier

raakt, is afhankelijk of het bestek aan de (sub)aannemer of de glasleverancier is

overlegd en door deze partijen is aanvaard.

Voorkomen beter dan genezen

Een onveilige glastoepassing moet altijd voorkomen worden. Dit kan mits u, als

onze opdrachtgever, nauwkeurig en uitdrukkelijk de toepassing van het glas vermeldt

bij een offerte- en/of adviesaanvraag. Ook bij het doorgeven van een matenspecificatie

voor een bestelling, is het zeer belangrijk dat de opdrachtgever aangeeft

waarvoor het glas precies wordt gebruikt.

Offerte

Saint-Gobain Glass behoudt zich het recht voor om bij prijsaanvragen waarin niet

expliciet de glastoepassing wordt genoemd, de prijs van veiligheidsglas te offereren,

indien een vermoeden bestaat dat het gaat om een situatie die beschreven staat in

de NEN 3569 en/of het Bouwbesluit.

Saint-Gobain Glass poogt te allen tijde de naleving van de NEN 3569 te respecteren.

De NEN 3569 is een belangrijke glasnorm die als onderligger moet worden gebruikt

bij uw glaskeuze. Persoonlijke veiligheid is niet alleen in het belang van iedereen,

maar ook een verantwoordelijkheid van iedereen.

7 • SAINT-GOBAIN GLASS PROTECT


SAINT-GOBAIN GLASS NEDERLAND

Wageningselaan 42

3903 LA Veenendaal

Tel. 0318 531 311

Fax 0318 531 305

E-mail:

glassinfo.nl@saint-gobain-glass.com

www.saint-gobain-glass.com

Achttien vestigingen vormen onder de naam Saint-Gobain Glass Solutions, het

distributienetwerk van Saint-Gobain Glass Nederland.

SGGS Almeline Almelo

Windmolen 17

7609 NN ALMELO

tel.: 0546-824111

fax: 0546-818769

sggs.almelo@saint-gobain.com

SGGS Veromco Amersfoort

Spaceshuttle 5

3824 ML AMERSFOORT

tel.: 033-4566100

fax: 033-4566199

sggs.amersfoort@saint-gobain.com

SGGS Veromco Amsterdam

Jarmuiden 16

1046 AD AMSTERDAM

tel.: 020-6132551

fax: 020-6149239

sggs.amsterdam@saint-gobain.com

SGGS Veromco Arnhem

Leeghwaterstraat 2

6827 AP ARNHEM

tel.: 026-3629161

fax: 026-3646683

sggs.arnhem@saint-gobain.com

SGGS Veromco Beverwijk

Parallelweg 128a

1948 NN BEVERWIJK

tel.: 0251-229206

fax: 0251-210136

sggs.beverwijk@saint-gobain.com

SGGS Veromco Den Helder

Touwslagersweg 9

1786 PA DEN HELDER

tel.: 0223-633601

fax: 0223-637541

sggs. denhelder@saint-gobain.com

SGGS Veromco Ede

Voltastraat 7

6716 AJ EDE

tel.: 0318-631344

fax: 0318-622690

sggs.ede@saint-gobain.com

SGGS Zuid-oost

Rooyakkersstraat 10

5652 BB EINDHOVEN

tel.: 040-2505900

fax: 040-2505901

sggs.eindhoven@saint-gobain.com

SGGS Veromco Emmen

Phileas Foggstraat 64

7825 AL EMMEN

tel.: 0591-631616

fax: 0591-631746

sggs.emmen@saint-gobain.com

SGGS Veromco Groningen

Protonstraat 18

9743 AL GRONINGEN

tel.: 050-3139044

fax: 050-3145736

sggs.groningen@saint-gobain.com

SGGS Veromco Soest

Industrieweg 34

3762 EK SOEST

tel.: 035-6018104

fax: 035-6016292

sggs.soest@saint-gobain.com

SGGS Veromco Winterswijk

Kastanjelaan 78-80

7101 LZ WINTERSWIJK

tel.: 0543-512475

fax: 0543-520655

sggs.winterswijk@saint-gobain.com

SGGS Veromco Zwolle

Russenweg 18-20

8041 AL ZWOLLE

tel.: 038-4262262

fax: 038-4262260

sggs. zwolle@saint-gobain.com

SGGS Van den Heuvel Rijswijk

Diepenhorstlaan 4

2288 EW RIJSWIJK

tel.: 070-3196900

fax: 070-3196901

sggs.rijswijk@saint-gobain.com

SGGS Van den Heuvel Schiedam

’s Gravelandseweg 396

3125 BK SCHIEDAM

tel.: 010-2380830

fax: 010-2380831

sggs.schiedam@saint-gobain.com

SGGS Dubrit Ridderkerk

Wagenmakerstraat 10

2984 BD RIDDERKERK

tel.: 0180-462955

fax: 0180-410260

sggs.dubrit.ridderkerk@saint-gobain.com

SGGS Glascom Vitrines

Vlotlaan 172-174

2681 TV MONSTER

tel.: 0174-286140

fax: 0174-286141

sggs.glascomvitrines@saint-gobain.com

SGGS Swallow Mirrors & Furnitures

Gevaren 11

6071 BP SWALMEN

tel.: 0475 - 503131

fax: 0475 - 504262

sggs.swalmen@saint-gobain.com

SGG SECURIT, SGG STADIP, zijn gedeponeerde merken.

Niets uit deze uitgave maag overgenomen of vermenigvuldigd worden zonder toestemming van

SAINT-GOBAIN GLASS NEDERLAND

TM/NV/0001/0701/02

More magazines by this user
Similar magazines