09.09.2013 Views

Begrippenlijst

Begrippenlijst

Begrippenlijst

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

5. Allegorie<br />

Een metafoor die door het hele gedicht wordt volgehouden.<br />

6. Personificatie<br />

Bronnen<br />

Een vorm van beeldspraak waarbij levenloze dingen, voorwerpen of abstracties als<br />

menselijke wezens worden voorgesteld of er eigenschappen van toebedeeld krijgen.<br />

Bijvoorbeeld: Een vrouw passeert<br />

De echo raapt gehaast<br />

Haar stappen op.<br />

(Paul Rodenko, Bommen)<br />

Gorp, van H., Ghesquiere, R. en Delabastita, D. 1998. Lexicon van literaire termen. Deurne<br />

(België): Wolters Plantyn.<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!