NWS Magazine 1 - Noordwijkse Woningstichting

nws.online.nl

NWS Magazine 1 - Noordwijkse Woningstichting

Midden in de

Noordwijkse gemeenschap

NWS Magazine

Uitgave januari 2013

Meer privacy voor klanten

VluchtelingenWerk en NWS

Achter de voordeur

Aandacht voor Energiebeleidsplan


2

Voorwoord

Open oog voor service

Energielasten

terugdringen

De afgelopen jaren werden gedomineerd door

de gecombineerde woningbouw- en bankencrisis.

Inmiddels is daar ook nog een corporatiecrisis

overheen gegaan. De teloorgang van

Vestia heeft het denken over de woningmarkt

en de corporatiesector in een stroomversnelling

gebracht. Tevens laat het regeerakkoord zien

dat, zowel van liberale als van sociaal democratische

kant, gewerkt wordt aan het geheel

afromen van de vermogens van woningcorporaties

in combinatie met het verder naar kostprijs

brengen van de huren.

Voor de NWS betekent dat, dat we nieuwe projecten

in de wacht moeten zetten. Ook worden wij

door heffingen gedwongen door te gaan met het

verhogen van de huren naar 80% van maximaal

redelijk. Gevolg is dat een deel van de woningen

komend jaar geliberaliseerd wordt verhuurd.

Ook de zittende huurder wordt financieel niet

ontzien. Wetswijziging maakt het mogelijk

om inkomensafhankelijke huurverhoging

door te voeren.

Hoe hoog de overheidsheffingen ook

uitpakken, in elk geval moet u als klant

goed worden bediend.

Energie

Hoe hoog de overheidsheffingen en huurverhoging

uitpakken is nog niet bekend. Maar hoe hoog het

ook wordt, in alle gevallen moet u als klant goed

worden bediend.

Voor een deel hopen wij dat te realiseren door

in samenwerking met de SHN en de gemeente

Noordwijk een goed plan voor het verduurzamen

van onze woningvoorraad op te stellen en uit te

voeren. Zoals het aanbrengen van gevel-, vloeren

dakisolatie. Voor vele bewoners zal daardoor

de totale woonlast naar beneden gaan.

Service

Voor een ander deel hopen wij u goed te bedienen

door volgens de standaard klantenkwaliteitsnormen

te werken. Om dat te realiseren krijgt

ons kantoor een nieuwe front office, is de telefooncentrale

vernieuwd en is de klantinformatie op

onze website verder uitgebreid. Doel is om in

alle opzichten te voldoen aan de eisen die het

klantenkeurmerk KWH stelt.

2013 wordt een turbulent jaar, met aan de ene

kant de zekerheid dat Griekenland noch Vestia

hun schulden kunnen terugbetalen, met aan de

andere kant de onzekerheid dat wij niet weten

wat dat precies betekent voor Europa, de corporatiesector

en u als huurder van de NWS.

Ondanks al die onzekerheden wens ik u toch

een gezegend 2013 toe. Wij doen ons best om

er voor u iets moois van te maken.


Verbouwing nadert voltooiing

Meer privacy voor klanten

Misschien heeft u de bouwauto’s zien staan of bent u er

zelf getuige van geweest: er vindt momenteel bij de

Noordwijkse Woningstichting veel bouwactiviteit plaats.

Het belangrijkste doel van deze verbouwing is om

op een effectieve manier onze diensten aan onze huurders

te verlenen. Daarbij is gekeken naar de wensen van onze

klanten en de huidige vereisten die aan een kantoorruimte

worden gesteld. Natuurlijk met een kritische blik op

de portemonnee.

Toegankelijk

Een belangrijk deel van de benedenverdieping wordt aangepakt,

het gedeelte waar wij onze huurders ontvangen en hen te

woord staan. U komt binnen in een lichte hal, waar een

nieuwe, verlaagde balie uw contact met de front office

medewerkers gemakkelijker maakt. Ook de woonspecialisten

en wijkopzichters krijgen nieuwe werkplekken meteen achter

de front office balie. Veel dichter bij de klant, waardoor zij

sneller kunnen reageren op vragen.

Doorgeven reparatieverzoeken

Het is gedurende de hele dag mogelijk reparatieverzoeken

door te geven. U kunt deze op verschillende

manieren melden:

Telefonisch via 071 - 365 11 00 of per e-mail

naar reparatieverzoek@noordwijksewoningstichting.nl.

De entree krijgt een gastvrije uitstraling.

NWS Magazine nr. 1

Illustratie Helge Docters ven Leeuwen

Meer privacy

Aan werk- en vergaderruimten voor dienstverlenende organisaties

worden hoge eisen gesteld. Twee nieuwe spreekkamers

voorzien in de behoefte van onze huurders om meer privacy

te hebben tijdens een gesprek met woonspecialist of wijkopzichter.

Deze kamers worden geluiddicht en transparant, zodat

deze een gevoel van veiligheid voor zowel onze medewerkers

als de klant bieden. Voor de klanten is er een aparte toiletgroep

met invalidentoilet. Een lift brengt mensen die slecht ter been

zijn gemakkelijker naar de bovengelegen vergaderruimten.

Verbetering dienstverlening

De NWS heeft zich voor de uitdaging gesteld om de diensten

aan haar klanten verder te verbeteren. Het Kwaliteitscentrum

Woningcorporaties Huursector geeft ons richtlijnen om ons

werk beter te doen, zoals op het gebied van reparatieverzoeken,

klantencontact of informatievoorziening. Niet alleen deze

verbouwing maakt onderdeel uit van dat verbeteringsproces,

ook bijvoorbeeld het verbeteren van de informatievoorziening.

Dat doen wij door het verder vullen en ontwikkelen van onze

website www.nws-online.nl.

Onze medewerkers nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op

om een afspraak te maken. In overleg wordt een datum en tijdsblok

van twee uur afgesproken waarbinnen de onderhoudsmedewerker

bij u thuis de reparatie komt uitvoeren. Uw afspraak kan worden

ingepland tussen 8.00 - 11.00, 11.00 - 12.30 uur, 13.00 - 15.00 uur of

15.00 - 16.30 uur. Zo hoeft u niet lang thuis te blijven.

3


4

Samenwerking VluchtelingenWerk en NWS

Mily Lakeman haalt

voldoening uit haar werk

Stichting VluchtelingenWerk is in Noordwijk gevestigd

in een klein kantoor in verzorgingsinstelling St. Jeroen.

Dat kleine kantoor weerhoudt Mily Lakeman, coördinator

van de afdelingen Noordwijk en Noordwijkerhout en haar

team vrijwilligers, er niet van grote resultaten te bereiken.

‘Voor de meeste vluchtelingen is

deze locatie een vertrouwde plek waar men terecht kan

met al hun vragen en problemen’, licht Mily toe. ‘Het is

vaak zeer schrijnend wat mensen hebben moeten doormaken.

Met hulp van diverse organisaties kunnen wij

hen in Nederland een veilig leven bieden.’

VluchtelingenWerk is praktisch in elke gemeente vertegenwoordigd

en maakt in Noordwijk deel uit van de Stichting

VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord met Leiden als

hoofdkantoor.

Nieuw bestaan

‘VluchtelingenWerk komt in Nederland op voor de rechten

van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een

nieuw bestaan’, vertelt Mily Lakeman. ‘Vanaf het moment

van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse

samenleving. Daarvoor werken wij samen met diverse instanties,

waaronder de Noordwijkse Woningstichting (NWS).

Mily Lakeman heeft jarenlange ervaring. Zij studeerde

Mily Lakeman (rechts) is blij dat ze mensen een veilig gevoel

kan meegeven.

Maatschappelijk werk en Culturele Antropologie. Ze werkte

acht jaar in diverse psychiatrische instellingen, heeft daarna

drie jaar vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk Leiden

gedaan en is nu alweer zestien jaar, als vaste kracht en

coördinator, actief voor de vestigingen Noordwijk en

Noordwijkerhout.

Huisvesting

‘Vluchtelingen woonden in het verleden vaak noodgedwongen

lang in asielzoekerscentra vanwege de lange asielprocedure

en omdat gemeenten te weinig huizen beschikbaar

stelden voor vluchtelingen’, licht Mily toe. ‘Om ervoor te

zorgen dat gemeenten voorrang geven aan de huisvesting

van vluchtelingen, heeft het ministerie van Binnenlandse

Zaken bepaald hoeveel vluchtelingen iedere gemeente per

jaar moet huisvesten. Het aantal is afhankelijk van het aantal

inwoners van die plaats. In Noordwijk waren dat zestien

personen in 2011 en tien personen in 2012. Het gaat dus

niet om grote aantallen. Het is goed dat dit systeem er is.

Vanaf 2013 moeten gemeenten vluchtelingen binnen drie

maanden huisvesting aanbieden, anders kan Provinciale

Staten sancties opleggen.’


Gezinshereniging

‘Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt

van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging’, verduidelijkt

Mily. In de praktijk blijkt dit vaak een ingewikkelde

procedure, die lang kan duren. Een groot deel van ons werk bij

gezinshereniging bestaat uit het geven van uitleg en informatie

over de wet-en regelgeving en het bieden van praktische

ondersteuning. Onze vrijwilligers staan de vluchtelingen bij

gedurende het hele traject; van de aanvraag tot aan de hereniging

op Schiphol. Wordt een gezinshereniging afgewezen,

dan schakelt VluchtelingenWerk een advocaat in.’

Vrijwilligers

Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen

blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw

bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof

dat Nederland heet.

Het werk van VluchtelingenWerk leunt zeer sterk op de

duizenden deskundige vrijwilligers die door het hele land

aan de slag zijn om vluchtelingen wegwijs te maken in de

Nederlandse samenleving. Betaalde krachten van regionale

stichtingen en het Landelijk Bureau van de Vereniging

NWS Magazine nr. 1

VluchtelingenWerk Nederland (VVN) ondersteunen daarbij.

Onze vrijwilligers helpen vluchtelingen van het inrichten van

een woning tot het leren van de taal en het vinden van een

baan. Naast deze structurele hulp, zijn tal van vrijwilligers

betrokken bij activiteiten als kookprojecten, interculturele

ontmoetingen of kindervakantieweken. Wij zijn enorm blij

met onze vrijwilligers: zij zijn onmisbaar bij de ondersteuning

en integratie van vluchtelingen.’

Voldoening

Mily haalt, evenals haar vrijwilligers, veel voldoening uit haar

werk. ‘Wij krijgen vooral veel vluchtelingen uit Irak, Somalië,

Iran en Afghanistan. Elke vluchteling of –gezin wordt gekoppeld

aan een vaste vrijwilliger, die hen gedurende twee jaar

ondersteunt. Het uiteindelijke doel is dat zij zich zo goed en

zelfstandig mogelijk kunnen redden in onze samenleving.

Als dat lukt dan is er veel bereikt en kun je ze met een goed

gevoel loslaten.’

‘Hier zijn wij thuis.’

Iman Saeed geniet in Noordwijk

Iman Saeed (34) en haar dochters Budoor Adwer (9) en Sarah

Adwer (5) werden anderhalf jaar geleden in Noordwijk

herenigd met hun man en vader Firas Majeed. Firas was

inmiddels een jaar in Noordwijk en keek elke dag gespannen

uit naar zijn gezin. Zij waren hun leven in Irak niet zeker en

het was heel spannend of zij naar Nederland mochten komen

Wij zijn enorm blij met onze vrijwilligers:

zij zijn onmisbaar bij de ondersteuning

en integratie van vluchtelingen.

en wanneer. Na ruim een jaar stonden ze op Schiphol.

‘Ik ben zo blij dat wij nu hier zijn’, zegt Iman opgelucht.

‘Wij zijn dankbaar. Hier zijn wij veilig.’

Mede door de inspanning van het VluchtelingenWerk in

Noordwijk, die onder meer veel werk verzet om vluchtelingen

te herenigen, en de inzet van de NWS woont het gezin nu met

veel plezier in Noordwijk.

Vlucht

Iman en Firas woonden met hun gezin in de nabijheid van

Bagdad. Iman was ruim 13 jaar onderwijzeres en Firas werkte

bij de beveiliging. Als Christenen werden zij dagelijks bedreigd

vanwege hun religie. Het werd steeds erger en samen smeedden

zij het plan om het land te ontvluchten en naar Nederland te

gaan, waar een oom van Firas woonde. Firas vertrok per

vrachtauto en auto via Turkije richting Nederland. Zijn gezin

moest gedwongen achterblijven. Hij wist niet of het allemaal

zou lukken. Eenmaal in Nederland werd hij opgevangen in

een asielzoekerscentrum en startte zijn asielprocedure.

Gelukkig kreeg hij een verblijfsvergunning en kon hij gezinshereniging

aanvragen.

5


6

Hereniging

Omdat de oom van Firas in Voorhout woont, heeft hij gevraagd

of Firas in de buurt kon worden uitgeplaatst. Dat is gelukt met

hulp van VluchtelingenWerk en NWS. ‘Er komt heel wat voor

kijken voordat een gezin herenigd kan worden’, licht Mily

Lakeman toe. ‘Er moet aan heel veel voorwaarden worden

voldaan en al die tijd verkeert het gezin in onzekerheid en in

een vijandige omgeving. In dit geval duurde het ruim een jaar,

wat heel gebruikelijk is voor zo’n procedure. Soms is DNA onderzoek

vereist, maar dat was nu niet het geval. De kinderen

misten hun vader en Firas werd steeds zenuwachtiger, omdat

er regelmatig berichten uit Irak kwamen van bomaanslagen.

Uiteindelijk kon hij na een jaar zijn gezin in de armen sluiten,

al heeft die periode grote impact op hem gehad.’

Werk

Inmiddels heeft het gezin hun draai gevonden. Iman is geslaagd

voor haar inburgeringscursus en Firas is er nog mee bezig .

Goed luchten is belangrijk

Aandacht voor zilvervisjes

Hoewel het sierlijke zilvervisje er op het oog ongevaarlijk

uitziet, is het een klein en primitief, vleugelloos insect dat

overlast kan bezorgen. Het zilvervisje lijkt op het verwante

ovenvisje. Beide soorten moeten op een andere manier

worden bestreden. Het ovenvisje komt echter in Nederland

niet veel voor.

Het zilvervisje, ook wel suikergast genoemd, komt regelmatig

voor in geringe aantallen in huizen, ‘natte ruimtes’ zoals

de badkamer, waskamer of toilet. Het liefst in ruimtes met

een relatief hoge luchtvochtigheid.

Voedingsbodem

Het zilvervisje wordt tussen de 7 en 12 millimeter lang en

de schubben zijn zilver van kleur. Karakteristiek zijn de twee

geringde antennen en de drie fijngeringde ‘staartdraden’ aan

het achterlijf. Zilvervisjes leggen eitjes in de periode van april

tot augustus op een daarvoor geschikte voedingsbodem,

maar ook in naden en kieren. Het wijfje legt de eieren steeds

in kleine aantallen bij elkaar, in totaal kan ze maar liefst 150

eitjes leggen. Bij 25°C en 75% relatieve luchtvochtigheid komen

de eieren na ongeveer een maand uit. Zilvervisjes huizen

in Nederland uitsluitend in gebouwen en verbergen zich overdag

op donkere plaatsen. In vrijwel elke woning komen kleine

aantallen zilvervisjes voor. Ze leven echter in grotere aantallen

in vochtige ruimten, die in de winter niet te sterk afkoelen.

Iman spreekt goed en duidelijk Nederlands. ‘De kinderen

gaan hier met plezier naar school’, vertelt ze trots. ‘Ze doen

het goed. Ik doe als gastvrouw vrijwilligerswerk bij St. Jeroen

en wijkcentrum De Wieken. De buren en collega’s zijn heel

lief. Misschien kunnen Firas of ik ooit betaald werk vinden’,

vervolgt ze hoopvol.

Veilig

Hoewel Iman blij is met haar leven in Noordwijk maakt ze zich

zorgen over haar familie. Firas en ik hebben allebei nog familie

in Irak. Ik heb een moeder, vijf zussen en twee broers. Ik mis ze

enorm. Vooral omdat je niet weet wat er gebeurt. Zij zijn niet

veilig. Laatst was er vlakbij hen weer een bomaanslag, gelukkig

raakten zij niet gewond. Wij zijn blij dat wij hier zijn.

Nederland is een mooi land met aardige mensen. En Noordwijk

is zo’n mooi dorp, vooral in de zomer. Hier zijn wij thuis.’

Hun voedsel bestaat uit zetmeelhoudende producten, zoals

stijfsel, gebruikt om behang op te plakken en vochtig half vergaan

behangpapier. Hun dieet wordt aangevuld met eiwitten

door het eten van kleine dode insecten. Ook nuttigen ze soms

bepaalde soorten lijm, gebruikt bij het inbinden van boeken.

In de vochtige atmosfeer, waarin zilvervisjes voorkomen, eten

ze ook de schimmels. Grote schade ontstaat alleen, wanneer

ze in grote aantallen voorkomen.

Bestrijding

Omdat zilvervisjes zelden schade van betekenis aanrichten,

is een bestrijding in het algemeen niet nodig. Wel is het belangrijk

het vochtprobleem aan te pakken en te zorgen voor

een droge atmosfeer. Dit bereikt u door zoveel mogelijk te

luchten bij drogend weer en droog te stoken. In deze atmosfeer

kunnen zilvervisjes zich nauwelijks handhaven. Gebruik

van insecticiden is niet nodig en zelfs af te raden als niet eerst

de luchtvochtigheid is aangepakt.

Voor de eerste bewoners van een nieuw huis is het belangrijk

te weten dat beton nog lang vocht afgeeft, waardoor in huis

plaatselijk een hoge luchtvochtigheid kan ontstaan. Ook hier

zal flink gelucht en gestookt moeten worden. Soms kunnen

kastjes onder het aanrecht vochtig zijn, dan is het goed de

gootsteenafvoer en leidingen op lekkage te controleren.


Tien vragen aan...

de Gebroeders J. en N. Vink

De NWS heeft verschillende relaties, in en buiten Noordwijk.

Een paar vragen:

1 Wie zijn Jan en Nico Vink?

Wij zijn twee broers, geboren en getogen Noordwijkers.

Jan: 60 jaar, getrouwd, 2 kinderen en 5 kleinkinderen.

Nico: 56 jaar, getrouwd, 3 kinderen en 5 kleinkinderen.

2 Wat doen jullie voor werk?

Wij hebben een aannemersbedrijf in onderhoudswerk

en verbouwingen.

3 Wat is jullie relatie met de NWS?

Wij werken in opdracht voor en met de NWS.

4 Noem een sterk punt van de NWS.

De NWS is een goed geoliede organisatie.

5 Mooiste stukje Noordwijk?

Jan: De oude dorpskern.

Nico: De Voorstraat.

6 Wat maakt Noordwijk bijzonder?

Jan: een unieke plaats om te wonen.

Nico: er wonen voor het grootste deel gewone

mensen zoals ik.

Project Noordwijk-Binnen opgeleverd

Zorgwoningen

Bronckhorststraat

De bouw van het project zorgwoningen en ruimten van dagbesteding

aan de Bronckhorststraat is voltooid. De bouw

startte eind 2011 en is vanaf begin dit jaar verhuurd aan ’s

Heeren Loo.

In de zorgwoningen gaan 18 mensen met een verstandelijke

beperking onder begeleiding wonen, waarbij 24 uur per dag

medewerkers van ’s Heeren Loo aanwezig zijn. Naast het

gebouw is een doodlopende straat gemaakt, de Albertus

van Velsenstraat. Hier bevinden zich de parkeerplaatsen voor

het complex.

7 In vrije tijd bezig met...

Jan: wandelen en de kleinkinderen.

NWS Magazine nr. 1

Nico: gek doen en lol maken met mijn kleinkinderen.

8 Favoriete muziek, boek en of film.

Jan: gouwe ouwe hits en actiefilms.

Nico: Kabouter Plop door de kleinkinderen.

9 Favoriete vakantieplek?

Jan: Italië en Frankrijk.

Nico: de Provence, Frankrijk.

10 Als ik de staatsloterij win dan...

Jan: ga ik dat besteden aan reizen,

kinderen en kleinkinderen.

Nico: gaat het geld naar de kinderen.

Zicht op woningen aan Albertus van Velsenstraat.

7


8

Achter de voordeur

bij… Wil en Joop van der Hulst

Er zit muziek in

de Van der Hulstjes

Hoewel Wil en Joop van der Hulst al vanaf 1970 in hun eengezinswoning

aan de Jacob Juchstraat wonen, genieten ze nog elke dag van het comfort.

‘Het is hier heerlijk wonen’, benadrukt mevrouw Van der Hulst.

‘De tuin is nu mijn domein. Toen de kinderen klein waren, was het echt

een speeltuin. Iedereen kon komen spelen. We hebben zelfs vogels en

kippen gehad, maar nu genieten we van de planten en bloemen. ’


Vanaf de bank hebben beiden het zicht op de tuin. Joop van

der Hulst prijst haar centrale verwarming, evenals haar dubbele

beglazing. Op de plaats van de haard staat een vitrine

met allerlei snuisterijen; zoals een verzameling kleine kerststalletjes

en vingerhoedjes. Tijdens de Kerst maakt deze

collectie altijd plaats voor een kerstinrichting. Verder staan er

allerlei muziekinstrumenten, die nog bijna dagelijks worden

bespeeld. Als we even later in de speciale muziekkamer mogen

kijken, verbazen we ons nog eens over de uitgebreide collectie

muziekinstrumenen.

Muziek

Muziek speelt in het leven van Wil en Joop een grote rol.

‘We leerden elkaar kennen omdat ik van Wil muziekles kreeg.

Ik wilde mandoline leren spelen. Dat is gelukt’, zegt ze

lachend. ’Ik speel ook nog mandola en viool. Wil speelt

keyboard, basgitaar, gitaar, contrabas, viool, bastuba, jukalille

en accordeon. We hebben met onze drie dochters, Corine,

Renata en José, lange tijd een huisorkest gehad waarmee

we optraden in Huize St. Jeroen, Hoogwaak, Keukenhof

enzovoort. Gewoon onder de naam ‘de Van der Hulstjes’.

‘Mensen zeggen wel eens, dat je hier

niet uitgaat? Nou, nog niet hoor.

We zijn nog goed ter been en we

genieten hier nog elke dag.’

Krotwoning

Wil (82) en Joop van der Hulst (78) trouwden in 1959 en begonnen

samen in een zomerhuisje. ‘Het was heel klein’, vertelt

Wil van der Hulst, beter bekend als de vroegere handelaar

van Noordwijk in lompen en metalen. ‘Niet groter dan een

schuur. Toen onze dochter zich aandiende, verhuisden we

naar de Heilige Geestweg, eigenlijk een krotwoning. Het was

koud en vochtig en het lekte aan alle kanten. We stookten

hout in de kachel en kookten op butagas. Het was niet warm

te krijgen. Toen onze dochter werd geboren hebben we een

halve mud antraciet besteld.’ Van der Hulst weet het nog

NWS Magazine nr. 1

goed dat burgemeester en wethouders een keer op bezoek

kwamen, om te kijken hoe we woonden. ‘Toen één van de

wethouders, om te testen boven op de houten vloer sprong,

ben ik gauw naar boven gerend om te zeggen dat de hele boel

naar beneden kwam.’

Plezier

‘Het was duidelijk dat we daar niet konden blijven wonen’,

vult mevrouw Van der Hulst aan. ‘Toen ik wist dat dit huis vrij

zou komen, ben ik elke dag naar de gemeente gegaan om te

vragen hiervoor in aanmerking te komen. Dat is uiteindelijk

gelukt. Het was gewoon een paradijs toen we hier kwamen.

De kinderen wisten niet eens wat een douche was. En dan die

tuin. Wij hebben hier met plezier drie dochters opgevoed en

nog steeds wonen we hier naar ons zin. We hebben een mooie

keuken en onlangs kregen onze schuren een nieuw dak.

We hebben het geweldig. Als we al eens een reparatieverzoek

hebben, staan ze van de Noordwijkse Woningstichting zo

voor onze deur.’

Wil van der Hulst, die na zijn handel nog vijfentwintig jaar bij

de gemeente Noordwijk werkte, is nog steeds actief muzikant

bij het Shantykoor De Zeekanters en speelt contrabas in het

Senioren Salonorkest Noordwijk.

Joop van der Hulst geniet van haar reizen en wandelsport en is

al 33 jaar bezoekvrijwilliger van Ellie bij de Willem van den Bergh.

Energielabel van uw huis

Energie besparen en energiemaatregelen zijn momenteel

heel actuele onderwerpen. Nieuwsgierig naar het

energielabel van uw huis? Kijk eens op www.ep-online.nl,

een website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties. Vul uw postcode en huisnummer

in (spatie ertussen, niet hoofdlettergevoelig) en druk op

‘zoeken’. Uw label verschijnt dan vanzelf in beeld.

9


10

Even voorstellen...

Senior Front Office

Medewerker Helen Brands

‘Communicatie om

kwaliteit te leveren’

Ze is al weer enige tijd werkzaam bij de NWS. In april begon

Helen Brands als Senior Front Office Medewerker op tijdelijke

basis en per 1 november trad ze in dienst. U heeft vast haar

vriendelijke stem al eens gehoord door de telefoon of kennisgemaakt

met haar aan de balie.

Onder de Front Office werkzaamheden vallen de receptie,

de informatiebalie en de reparatieverzoeken. Helen en haar

collega’s verzorgen het eerste contact met de huurder. Dat

kan bijvoorbeeld gaan om het verstrekken van informatie

of het in behandeling nemen van reparatieverzoeken.

Daarnaast ondersteunen ze bij administratieve werkzaamheden.

Als senior medewerker houdt Helen zich ook bezig

met de werkprocessen en procedures en fungeert zij als

schakel tussen Front Office en de andere afdelingen.

Kennis delen

Op de vraag of zij bewust heeft gekozen voor een woningcorporatie,

vertelt Helen: ‘Ik heb altijd in de vastgoedbranche

gewerkt, onder andere bij makelaarskantoren. Een commerciële

wereld, waar het behalen van omzetten het belangrijkst

is. Dat past niet helemaal bij mijn karakter. Het geeft mij

voldoening om een huurder snel te helpen met een reparatieverzoek

of de regels en wetten in Nederland op het gebied van

wonen uit te leggen. Het geeft mij het gevoel iets te betekenen

voor mijn medemens. ‘

Afspraken nakomen

Samenwerken is voor Helen erg belangrijk. Evenals afspraken

nakomen. ‘Ik vind het belangrijk om te doen wat ik zeg en te

zeggen wat ik doe’, merkt Helen op. ‘Zowel naar onze huurders

als mijn collega’s. Bij het samenwerken met collega’s en het

tevreden houden van huurders draait het allemaal om

communicatie. Je kunt dan de kwaliteit leveren die er van

je verwacht wordt.’

Na werktijd?

Helen woont in Zandvoort. Ze houdt van koken en lange

wandelingen op het Zandvoortse strand. Ook reist ze graag:

‘Ik ga het liefst elk jaar naar de Molukken, want ik vind het

heerlijk om mijn familie daar te bezoeken.’

De Noordwijkse Woningstichting wenst u allen

een huiselijk, voorspoedig, gezond en gelukkig 2013.


Huurachterstand?

Neem tijdig contact

op met de NWS

In het NWS huurcontract is opgenomen dat u de huur vooruit

betaalt. De meeste huurders betalen de huur (via een automatische

incasso) op de eerste dag van de maand. Wanneer u

de huur niet op de eerste, maar een paar dagen later betaalt,

hoeft dit geen probleem te zijn.

Het komt voor dat huurders de huur structureel te laat betalen.

Tot op heden hebben wij deze latere betaling oogluikend toegestaan.

Hierin willen wij verandering brengen. Want op deze

manier ontstaat namelijk wel een maand huurachterstand.

Beperkt houden

Laat uw huurachterstand in elk geval niet oplopen. Een huurachterstand

verdwijnt niet vanzelf en uit ervaring weten wij

dat een achterstand van meer dan een maand een groot probleem

kan worden. Dit kan zelfs betekenen dat wij genoodzaakt

zijn om de incassoprocedure over te dragen aan de deurwaarder.

Dit brengt dan weer extra kosten met zich mee, die voor uw

rekening komen. Dat is jammer van uw geld en ook onnodig.

Reageer dus op tijd en neem in elk geval contact op.

Reparatie van kozijnen

De vaklieden van de NWS komen tijdens het onderhoud van

het hang- en sluitwerk regelmatig kozijnen tegen met rotte

plekken. Als het aangetaste hout nog klein is ( 2-7 cm ) kunnen

ze dit ter plaatse repareren met een 2-componenten systeem.

Is het houtrot te ver doorgedrongen dan wordt er besloten

deze in zijn geheel te vernieuwen.

Milieu

De kozijnen worden zelf door de timmerlieden van de NWS

gemaakt in de werkplaats, waar een machinale houtbewerkingsafdeling

aanwezig is. De gekozen hardhoutsoort voor de kozijnen

is Mahonie of Meranti (dark red) met de classificatie duurzaamheidsklasse

2.

Ook het milieu speelt bij de NWS een belangrijke rol.

Daarom wordt er gebruik gemaakt van hout met het

FSC keurmerk (keurmerk voor verantwoord bosbeheer).

Inmiddels zijn er nieuwe bergingskozijnen gemaakt

en geplaatst in de wijk Boerenburg.

NWS Magazine nr. 1

Betalingsregeling

Alle huurders die te laat betalen, ontvangen (of hebben inmiddels

ontvangen) van ons een brief waarin wij de mogelijkheid

bieden om gedurende een aantal maanden, door middel

van een betalingsregeling, wat extra’s te betalen. Op deze

manier kunt u de huurachterstand inlopen. Samen met u

bekijken wij hoeveel tijd daarvoor nodig is. Dit kan bijvoorbeeld

in 6, 12 of 18 maanden. (De genoemde termijnen van 12 of 18

maanden zijn alleen bij deze regeling mogelijk)

Vragen?

Heeft u vragen over de huurbetaling? Dan kunt u contact

opnemen met de woonspecialisten via telefoonnummer

071 - 365 11 00 of via woondiensten@noordwijkse-woningstichting.nl.

Of u kunt een afspraak maken om langs te komen

voor een betalingsregeling en/of een gesprek.

In de NWS werkplaats

wordt het houtwerk

snel en vakkundig

bewerkt.

11


12

Hoofdbreker

9

3

10

11

Leestekens tellen ook als een vakje

1. Betaalbare koopwoning voor de lagere inkomens

7

13

15

2. Eén van de delen van Noordwijk

8

5

16

17

3. Financiële bijdrage om te kunnen huren

4. De grond om uw huis

5. NWS-medewerker verantwoordelijk voor reparaties

en onderhoud

6. Deel van uw huis waar u kookt

7. Hier vindt u het woningaanbod in de regio

Holland Rijnland

8. Plezierig wonen

RAAD DE STRAAT

Wie kent Noordwijk als de beste?

Een bekende of minder bekende straat

in Noordwijk. Welke straat is dit?

Stuur uw inzending uiterlijk 18 februari 2013 naar de NWS,

Van Panhuysstraat 16, 2203 JR NOORDWIJK. U kunt ook een

e-mail sturen naar info@noordwijkse-woningstichting.nl.

Onder de winnaars wordt een taartje van Bakkerij Van der Holst verloot.

De foto in het vorige magazine was de trap van Rinus, de trap

die toegang geeft naar de Coepelduinen.

2

14

1

4

12

Mevrouw Hazenoot-Noordermeer uit de

Binnenweg is de winnaar en mag een taartje

ophalen bij Bakkerij van der Holst aan de

Kerkstraat 45 in Noordwijk-Binnen.

6

9. Handig voor uw kleine reparaties

10. Thuisbasis van de NWS

11. Uw contactpersoon bij al uw vragen

12. Uw maandelijkse bijdrage om te kunnen wonen

13. Dé NWS-website: voor al uw informatie!

14. Een deel van een plaats

15. Uw melding bij de NWS als er iets stuk is in uw huis

16. Automatische afschrijven, bijvoorbeeld van uw huur

17. Hier beheert de NWS er ongeveer 2200 van...


Veel bewoners interesse voor energiecoach

Als het aan de aanwezige huurders van de Noordwijkse

Woningstichting ligt, worden alle energiebesparende maatregelen

die tot 2021 voor de woningen op de rol staan in één

keer uitgevoerd. Zij verkozen deze mogelijkheid praktisch

unaniem boven een gefaseerde aanpak.

Overigens wel met de aantekening dat er scherp wordt gekoerst

op de woningen die het het hardst nodig hebben. Deze uitkomst

is het resultaat van een interessante discussie tijdens de

Bewonersbijeenkomst Energiebesparing in het Trefpunt in

Noordwijk. De bijeenkomst werd georganiseerd door de

Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) in samenwerking

met de NWS en de Woonbond.

Tevens werd afgesproken dat de NWS gaat onderzoeken of

het binnen de financiële mogelijkheden en planning mogelijk

is alle werkzaamheden versneld uit te voeren.

Respons

Carry Cramer, voorzitter van de SHN, legde uit dat voorafgaande

aan deze bijeenkomst onder de 2178 huurders een

enquête over energiebesparing had plaatsgevonden waarin

gevraagd werd naar de behoefte aan woningisolatie en energiebesparende

maatregelen. Daarop reageerden 487 mensen.

‘Een goede respons van 23%’, stelde Jaap van Leeuwen, energieconsulent

van de Woonbond, vast tijdens zijn presentatie.

Hij legde uit dat de SHN, NWS en Woonbond samen willen

investeren in een plan van aanpak, waarin energiebesparing

NWS Magazine nr. 1

Huurders betrekken

bij Energiebeleidsplan

De voorzitter van de SHN, Carry Cramer, opent de avond.

loont en de huurverhoging niet hoger is dan de besparing op energiekosten.

In het landelijk convenant energiebesparing voor de

sociale huursector is afgesproken tussen 2008 tot 2020, 33%

energie te besparen en uit te komen op energielabel B.

Enquête

Gerard Jager, adviseur en onderzoeker van de Woonbond,

besprak de uitkomst van de enquête en stelde vast dat het

binnenklimaat van de woningen voor verbetering vatbaar is.

Dat er vooral gekeken moet worden naar vocht, tocht en kou

en flink wat huizen voor verbetering van isolatie in aanmerking

komen. Hij vindt het opvallend dat 89% van de huurders energiebesparing

als belangrijk ervaart en dat zelfs 40% van de

mensen actief wil deelnemen in het huurderspanel of als

energieambassadeur.

Maatregelen

Han van Heijst, Manager Vastgoed van de NWS, lichtte de

mate van onderhoud, labeling en duurzaamheid toe. De energielabeling

is uitgevoerd door een extern bedrijf en wordt

medio juni 2013 opnieuw opgepakt. De NWS scoort met haar

labeling hoger dan het landelijk gemiddelde. De woningcorporatie

wil absoluut haar steentje bijdragen en energiebesparende

maatregelen treffen die tevens leiden tot een hoger comfort.

Daarom is de NWS ook ingegaan op het verzoek van de SHN

Auke Uilkema, directeur/bestuurder van de NWS

beantwoordt de vragen.

13


14

De discussie wordt geleid

door Gerard Jager, adviseur

van de Woonbond.

en Woonbond om te wachten met het uitvoeren van de geplande

gevelisolatie. Hij schetste de werkzaamheden die tot

2021 zouden plaatsvinden en verdeelde deze in twee opties.

Pakket A, het oppakken van de gevelisolatie van ruim 500

woningen, zodat de energiebesparing direct rendeert en in de

jaren daarna andere vormen van isolatie. Of Pakket B, het tot

2021 uitvoeren van het totaalpakket van energiebesparende

maatregelen, waaronder gevel-, vloer- en dakisolatie en het

aanbrengen van HR++ glas. Alle woningen zouden hiermee

op orde worden gebracht, maar niet bij iedereen gelijktijdig.

Forumdiscussie

De forumdiscussie werd geleid door Gerard Jager van de

Woonbond. Naast de genoemde sprekers namen ook Auke

Uilkema, directeur bestuurder van de NWS, en Alexander

Zoetemelk van de SHN zitting en spitste de discussie zich

steeds meer toe op het in één keer uitvoeren van de energiebesparende

maatregelen. Voor het nemen van de maatregelen

moet 70% van de bewoners akkoord zijn. Jaap van Leeuwen

vroeg of de huurders zouden meedoen als de huurverhoging

bijvoorbeeld 61% zou zijn van de energiebesparing, dus er

een duidelijke plus zou uitkomen. Daarop reageerde een

grote meerderheid positief, maar het bleek ook dat er

Zet uw goede buren in het zonnetje

Wie wordt Noordwijks Beste Buur?

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk maakt binnenkort

weer bekend wie Noordwijks Beste Buur voor het jaar 2012 is

geworden. Weet u mensen die hiervoor in aanmerking komen,

geef hen dan zo snel mogelijk op.

Burenhulp kan veelomvattend zijn, van af en toe een boodschap

doen, de heg knippen, kijken of ’s morgens de gordijnen open

zijn tot aan ziekenverzorging toe. Het geeft niet wat voor

werk het is als het maar voor de buren wordt gedaan.

Dinerbon

Buren die geheel belangeloos hun buren hebben ondersteund,

verdienen aandacht, vindt het bestuur van de SHN. Naast

(media-) aandacht krijgen zij ook een replica van het beeld

‘redder’ van Charlotte van Pallandt. Het symbool van de

veel vragen opkomen hoeveel de huurverhoging en de

besparing dan bedragen en of dat er een garantie is.

Op een vraag van een huurder of de huursubsidie bij huurverhoging

niet in gevaar komt, antwoordde Uilkema dat

de NWS daar naar gaat kijken en dat de huurder zeker niet

de dupe mag worden van duurzaamheidsmaatregelen.

Gemeentelijke bijdrage

De SHN wil dat er maar een keer onderhoud en verbetering

plaatsvindt. Auke Uilkema stelde vast dat als de huurders

akkoord zijn en mee willen investeren in energiebesparende

maatregelen, de NWS gaat proberen tempo te maken. Rob de

Mooij van de gemeente Noordwijk, als toehoorder aanwezig,

zegde toe dat de gemeenteraad een half miljoen euro beschikbaar

stelt. De gemeente wil participeren in de energiebesparende

maatregelen en kijkt hoe ze kan meepraten. Huurders krijgen

via een huurderspanel inspraak op de afspraken, die de NWS

en de SHN willen maken over de uitvoering van het energiebeleid.

Zij die zitting willen nemen in dit huurderspanel worden

van harte uitgenodigd zich aan te melden bij de SHN.

Datzelfde geldt voor mensen die actief willen helpen het

energieverbruik terug te dringen door energiecoach te worden.

De cursus hiervoor start in maart 2013. ‘Ook kleine maatregelen

kunnen veel opleveren’, stelde Carry Cramer vast.

Als laatste werden vier cadeaubonnen verloot onder mensen die

de enquête hadden ingevuld en aanwezig waren tijdens de avond.

beste buurverkiezing 2012 van Noordwijk. Ook worden zij

verwend met een dinerbon. De prijsuitreiking vindt plaats op

woensdag 6 maart 2013. Enkele bestuursleden van de SHN

zullen de beste buur verrassen met een bezoek en deze in het

zonnetje zetten. Uiteraard met degene die hen voordraagt.

Wat moet u doen?

Alleen een e-mail of brief schrijven met de voordracht,

waarom uw buur deze prijs verdient. Ook willen wij de naam,

leeftijd en het adres weten van uw beste buur. Uiteraard ook

uw naam, anders kunnen wij u niet uitnodigen voor de prijsuitreiking.

Stuur uw voordracht zo snel mogelijk en voor

1 maart naar: SHN, postbus 1022 , 2200 BA Noordwijk of

e-mail naar bestebuur2012@gmail.com


Bestuur verandert van samenstelling

Het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk

presenteert begin 2013 haar nieuwe website en huisstijl.

‘Wij willen voor alle huurders graag optimaal bereikbaar

zijn’, legt Carry Cramer, voorzitter van de SHN, uit. ‘Zij moeten

ons direct kunnen vinden en zien waarin wij actief zijn.’

‘Door de jaren heen hebben wij een eigen plek ingenomen.

Wij willen ons verder professionaliseren en laten zien

waar wij voor staan.’

Website

Het doel van de SHN is het behartigen van de belangen van

alle huurders van de NWS in de meest ruime zin van het

woord. ‘Wij zijn al vanaf 1997 actief, dus werd het tijd de website

te vernieuwen’, zegt de voorzitter voortvarend. ‘Omdat

alle middelen aan vernieuwing toe waren, hebben wij ook

onze huisstijl aangepakt, zodat wij met élan een nieuwe

periode in kunnen. Onze bestuursleden Ria Duyndam en

Jaap van Duin houden zich met de verdere invulling bezig.

Wij kijken uit naar de presentatie.’

Het bestuur van de SHN is samengesteld uit zoveel mogelijk

wijkvertegenwoordigers, die zich belangeloos voor de stichting

inzetten.

Nieuw

Het bestuur heeft sinds kort twee nieuwe bestuursleden.

Alexander Zoetemelk woonde zijn hele leven in Noordwijk

met uitzondering van zijn studententijd. Tijdens zijn laatste

studie, Real Estate Management & Development, woonde

NWS Magazine nr. 1

SHN werkt aan nieuwe website

hij in Eindhoven vlakbij de TU. Na zijn studie wilde hij terug

en werd hem duidelijk dat het knap lastig is een woning te

vinden ondanks dat hij sinds zijn achttiende was ingeschreven

bij Woonzicht. Vandaar dat hij nu deel uit maak van het

SHN bestuur. Tevens werkt hij in Noordwijk en heeft hij veel

hobby’s die met Noordwijk zijn verweven. Hij doet aan kitesurfen

en fietst graag door de duinen en natuurlijk door

het dorp om alle ontwikkelingen te zien.

Ook Cora Vliet Vlieland is nieuw. Veel mensen kennen haar

wellicht van het Postkantoor op Zee waar ze vele jaren met

plezier heeft gewerkt. Cora bemenst het secretariaat en

verricht de bijkomende werkzaamheden. Ze kijkt er naar

uit met de huurders kennis te maken.

Dank

Coby Dekker maakte als bestuurslid maar liefst vier jaar deel

uit van de SHN. Zij trad begin januari af. In de vier jaar dat ze

bestuurslid is geweest is er veel goeds gerealiseerd. Zoals het

project het Stille Zuie en de bewonersavond over het energiebeleidsplan.

‘Wij danken Coby heel hartelijk voor haar jarenlange

inbreng’, sluit Carry af. ‘Als bestuursleden vullen wij

elkaar prima aan. Wij hopen nog veel projecten met succes

te realiseren.’

V.l.n.r.(achter) Carry Cramer, Caro van Velzen, Otto Waakhuyzen,

Ria Duyndam, Jaap van Duin, Alexander Zoetemelk. Voor: Tiny

van Beelen, Otto Kol, Cora Vliet Vlieland en Coby Dekker.

15


Van harte gefeliciteerd!

De NWS verloot elke editie van het NWS-magazine twee cadeaubonnen

van € 25,- onder huurders die een machtiging tot automatische incasso

hebben afgegeven. U ontvangt de cadeaubon per post. Heeft u in

het verleden nog geen machtiging afgegeven en wilt u de volgende

keer een kans maken op een van de twee cadeaubonnen van € 25,-?

Vul dan uw machtigingskaart in. Deze ligt voor u klaar bij de balie in

het kantoor van de NWS of vraag hem aan via

info@noordwijkse-woningstichting.nl.

De gelukkigen:

J.F.C. Verkade

Narcisstraat 22

G. Azier

Peterhof 84

COLOFON

Aan de teksten in dit magazine kunnen

geen rechten ontleend worden.

Het NWS-Magazine is een uitgave

van de Noordwijkse Woningstichting.

Het NWS-magazine wordt gedrukt

op FSC-papier. Forest Stewardship

Council is een internationale organisatie

die verantwoord bosbeheer

stimuleert. FSC stelt wereldwijde

standaarden voor bosbeheer op,

met daaraan gekoppeld een keurmerk.

De stichting FSC Nederland

streeft naar het verhogen van

het aandeel FSC-hout en -papier

in Nederland.

Uitgave

Noordwijkse Woningstichting

Van Panhuysstraat 16

2203 JR Noordwijk

Telefoon: 071 - 365 11 00

Fax: 071 - 361 13 76

info@noordwijkse-woningstichting.nl

www.nws-online.nl

Redactie

Hanny Greven

Louis van der Jagt

José Rátkai

Bas Wesseling

Teksten

Teuntje van Delft (De Weijer Communicatie)

Noordwijkse Woningstichting

Fotografie

Femke van den Heuvel

Willem Krol

Sven van der Vlugt

Bas Wesseling

Realisatie/vormgeving

De Weijer Communicatie & Design

Noordwijk/ Baarn

Oplage

2.600 exemplaren

Het volgende nummer van het NWS-magazine verschijnt mei/juni 2013

Wie Wat Waar

Noordwijkse Woningstichting

Van Panhuysstraat 16, 2203 JR Noordwijk

Postbus 219, 2200 AE Noordwijk

info@noordwijkse-woningstichting.nl

reparatieverzoek@noordwijkse-woningstichting.nl

Bezoektijden kantoor NWS:

maandag t/m vrijdag

Van 9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid 071 - 365 11 00

maandag t/m donderdag

8.30 - 16.30 uur

vrijdag

8.30 - 12.00 uur

Informatiebalie Woondiensten

Bezoektijden:

maandag t/m donderdag 9.00 - 11.30 uur

Telefonische bereikbaarheid:

maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur

vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Intakegesprek aanvragen urgentie voor huisvesting:

na telefonische afspraak : 071 - 365 11 00

Reparatieverzoeken:

Reparatieverzoeken kunt u op werkdagen doorgeven

via 071 - 365 11 11 of via:

reparatieverzoek@noordwijkse-woningstichting.nl

Uitsluitend voor spoedeisende reparatieverzoeken

Kunt u tijdens de overige kantooruren bellen:

071 - 365 11 00

Glasschade: 0800 - 022 66 88

U kunt dit nummer uitsluitend bellen als u via

de NWS tegen glasschade bent verzekerd.

Storingsdienst: 071 - 365 11 00

C.V.- installatie:

Bij storingen aan de cv-installatie kunt u uitsluitend

contact opnemen met het bedrijf dat het onderhoud

van uw installatie verzorgt. Zie hiervoor het telefoonnummer

op de meest recente sticker op uw cv-ketel.

Huurders die een serviceabonnement hebben, kunnen

de NWS tijdens kantooruren vragen om het water in

de installatie bij te vullen.

Klachtencommissie Wonen:

Heeft u een klacht over de woningstichting en komt

u er met ons niet uit, dan is er de Klachtencommissie

Wonen. Op de website van de NWS kunt u een klachtenformulier

downloaden.

U kunt uw klacht sturen aan:

Postbus 119, 2210 AA Noordwijkerhout.

More magazines by this user
Similar magazines