Download - horval

horval.be

Download - horval

Sectorakkord

Toeristische attracties

2011-2012

30.06.2011


Waarde kameraad,

De sectoronderhandelingen 2011-2012 waren een

historisch moment voor de sector van de toeristische

attracties, waar de sociale dialoog pas

enkele jaren geleden werd opgestart.

Vroeger hadden de arbeiders uit de toeristische

attracties immers geen enkele bijzondere sectorreglementering

en vielen ze gewoonweg onder de

weinig interessante loon- en arbeidsvoorwaarden

van het Aanvullend Paritair Comité (PC 100).

Het eerste sectorakkoord (2009-2010) heeft het

mogelijk gemaakt om ecocheques toe te kennen

aan de werknemers en een sectoraal minimumloon

vast te leggen dat hoger ligt dan het GMMI

(gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen).

Het akkoord 2011-2012 is een belangrijke stap

voorwaarts. In dit akkoord wordt een functieclassificatie

ingevoerd, met sectorale minimumlonen

gekoppeld aan verworven anciënniteit.

Zo beschikt de sector voortaan over stevige fun-

3


4

damenten waarop de sociale dialoog in de komende

jaren verder kan bouwen, teneinde de loon- en arbeidsvoorwaarden

van de werknemers in de sector

van de toeristische attracties te verbeteren.

Alain DETEMMERMAN

Federaal Secretaris

ABVV-HORVAL

Activiteiten die onder de sector voor toeristische

attracties vallen:

Het Paritair Comité voor toeristische attracties is bevoegd

voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers,

waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de commerciële

uitbating van een toeristische attractie, zijnde

een bestemmingsplaats, daartoe speciaal ingericht op

een permanente manier en met een regelmatige of seizoengebonden

uitbating, met een natuurlijke, culturele

of recreatieve aantrekkingskracht.

Worden bij wijze van voorbeeld aanzien als attracties,

bedoeld in het eerste lid:

1° pretparken;

2° waterparken;

3° waterattracties (kajaks, enz.), toeristische treinen en

kabelbanen;

4° natuurattracties zoals tuinen, parken, natuurreservaten,

grotten en spelonken;

5° dierenparken en zoo’s;

6° culturele attracties (kastelen, burchten, historische

verblijfplaatsen en monumenten, musea, enz.) en wetenschappelijke

attracties (aquaria, observatiecentra,

planetaria, enz.);

7° recreatiecentra en themaparken.

Het Paritair Comité voor toeristische attracties is niet bevoegd:

1° voor de werknemers hoofdzakelijk tewerkgesteld door

de in artikel 2 vermelde werkgevers aan activiteiten

5


6

ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair

Comité voor de binnenscheepvaart of van het Paritair

Comité voor het hotelbedrijf;

2° voor de zwembaden die ontworpen zijn voor het beoefenen

van de zwemsport.

Een sectorclassificatie eigen aan de sector van de toeristische

attracties

■ De gebruikte methode

Tijdens de vorige sectoronderhandelingen, waren de

vakbonden erin geslaagd de werkgevers te overtuigen

van de noodzaak om te beschikken over een functieclassificatie

eigen aan de sector van de toeristische attracties.

Er werd beslist om de taak toe te kennen aan Berenschot,

een consultancybureau dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling

van functieclassificaties.

Dit voorbereidend werk heeft ongeveer 2 jaar geduurd

en kon, zoals voorzien, worden afgerond naar aanleiding

van de onderhandelingen 2011-2012.

Zo werd er een “wetenschappelijke functieclassificatie”

opgesteld. Wat wil zeggen dat Berenschot een specifieke

methode met verschillende stappen heeft gevolgd. Deze

kan men samenvatten als volgt (vereenvoudigde voorstelling):

1. Bepaling van een reeks referentiefuncties die tot doel

hebben om te dienen als vergelijking tijdens de benaming

en de beschrijving van elke effectief in de sector

uitgeoefende functie.

2. Op basis van interviews van de werknemers in meerdere

ondernemingen van de sector heeft Berenschot een

juiste beschrijving opgesteld van elk van deze referentiefuncties

en van de taken die ermee verbonden zijn.

3. In functie van deze beschrijvingen werd elke functie

“gewogen” volgens criteria zoals onder andere: de

vereiste kennis, de afhankelijkheidsgraad, de verantwoordelijkheidsgraad,

de vereiste nauwgezetheid, de

ongemakken van de functie, etc …

4. Ten slotte, op basis van deze wegingen werden de

sectorale referentiefuncties verzameld in verschillende

functieklassen. Deze klassen zijn belangrijk want ze

komen overeen met een sectoraal minimumloon.

■ De functieklassen

De functies van de werknemers worden in vijf klassen

ingedeeld, waarvan de volgende referentiefuncties zijn

opgenomen:

Klasse 1: Basismedewerker toegangscontrole, Basismedewerker

algemeen onderhoud, Basisoperator attractiebediener,

Basismedewerker toerisme.

Klasse 2: Medewerker onthaal verkooppunt, Medewerker

Back Office, Medewerker toerismebegeleider, Technisch

medewerker chauffeur C-D-E, geschoolde technisch medewerker,

Redder.

Klasse 3: Assistent Back Office, Directieassistent(e),

Tech nisch medewerker - dierentrainer, Boekhouder,

Team verantwoordelijke - Team leader, Geschoolde EHBOmedewerker.

7


8

Klasse 4: Ploegchef operations, Meestergast technisch

onderhoud, Verantwoordelijke back office, Verantwoordelijke

toerisme.

Klasse 5: Verantwoordelijke administratie, Verantwoordelijke

operations, Technisch verantwoordelijke.

In bijlage vindt u een beknopte beschrijving van

elk van deze functies. Gelieve contact op te nemen

met uw gewestelijke ABVV HORVAL afdeling voor

een volledige beschrijving van de functies.

■ Bepaling van de sectorale referentiefunctie van de

werknemer

De werkgever moet de analyse maken van de taken

die worden toevertrouwd aan de werknemer.

Van zodra dat deze taken worden omschreven, zal hij in

de lijst van de referentiefuncties de functie selecteren

waarvan de hoofdtaken het meest overeenstemmen

met deze die worden uitgevoerd in de onderneming.

Indien de werkgever vaststelt dat in de lijst van de referentiefuncties

geen enkele referentiefunctie overeenstemt met

de functie zoals zij in zijn onderneming zal moeten uitgeoefend

worden, dient de werkgever zich te wenden tot de

classificatiecommissie, en dit binnen de termijn van 90 kalenderdagen

na datum van indiensttreding van de werknemer.

De classificatiecommissie zal een advies formuleren. De

werkgever zal de werknemer voorlopig inschalen in een

referentiefunctie, die zo dicht mogelijk aansluit bij de

uitgeoefende functie.

■ Beroepsprocedure

Elke werknemer kan beroep aantekenen tegen zijn functieclassificatie.

Met behoud van al zijn rechten kan een werknemer het

advies inwinnen van de classificatiecommissie met betrekking

tot de door zijn werkgever gedane inschaling van

zijn functie.

■ En wat als er een reeds een functieclassificatie bestaat

in de onderneming?

Indien er reeds een functieclassificatie in de onderneming

bestaat kan deze behouden worden.

De sectorclassificatie bepaalt wat het absolute minimumloon

is op sectorniveau waarop de werknemer in ieder

geval recht heeft.

Sectorale minimumlonen

De werkgever is verplicht op de loonbrief van elke werknemer

zijn functie in de onderneming te vermelden evenals

de klasse waarin hij werd ingeschaald.

De klasse is belangrijk want ze bepaalt het sectorale minimumloon

waarop de werknemer recht heeft. Uiteraard

kunnen de effectieve lonen die uitbetaald worden in de

onderneming hoger zijn.

Hieronder vindt u de sectorale minimumloonschaal vanaf

01/07/2011 (stelsel 38u/week).

9


10

Klasse 1 Klas se 2 Klasse 3 Klasse 4

Functiejaren Maandloon Uurloon Maandloon Uurloon Maandloon Uurloon Maandloon Uurloon

0 1.422,04 € 8,64 € 1.560,00 € 9,47 € 1.585,00 € 9,63 € 1.710,00 € 10,39 €

1 1.485,09 € 9,02 € 1.583,40 € 9,62 € 1.632,55 € 9,92 € 1.761,30 € 10,70 €

2 1.501,85 € 9,12 € 1.599,23 € 9,71 € 1.665,20 € 10,11 € 1.796,53 € 10,91 €

3 1.516,87 € 9,21 € 1.615,23 € 9,81 € 1.698,51 € 10,32 € 1.832,46 € 11,13 €

4 1.532,03 € 9,30 € 1.631,38 € 9,91 € 1.732,48 € 10,52 € 1.869,11 € 11,35 €

5 1.547,35 € 9,40 € 1.647,69 € 10,01 € 1.767,12 € 10,73 € 1.906,49 € 11,58 €

6 1.558,96 € 9,47 € 1.664,17 € 10,11 € 1.793,63 € 10,89 € 1.935,09 € 11,75 €

7 1.570,65 € 9,54 € 1.680,81 € 10,21 € 1.820,54 € 11,06 € 1.964,11 € 11,93 €

8 1.582,43 € 9,61 € 1.697,62 € 10,31 € 1.847,84 € 11,22 € 1.993,57 € 12,11 €

9 1.590,34 € 9,66 € 1.714,60 € 10,41 € 1.875,56 € 11,39 € 2.023,48 € 12,29 €

10 1.598,30 € 9,71 € 1.731,74 € 10,52 € 1.903,70 € 11,56 € 2.053,83 € 12,47 €

11 1.598,30 € 9,71 € 1.744,73 € 10,60 € 1.932,25 € 11,74 € 2.084,64 € 12,66 €

12 1.598,30 € 9,71 € 1.757,81 € 10,68 € 1.961,23 € 11,91 € 2.115,91 € 12,85 €

13 1.598,30 € 9,71 € 1.771,00 € 10,76 € 1.990,65 € 12,09 € 2.147,64 € 13,04 €

14 1.598,30 € 9,71 € 1.784,28 € 10,84 € 2.020,51 € 12,27 € 2.179,86 € 13,24 €

15 1.614,28 € 9,80 € 1.793,20 € 10,89 € 2.035,67 € 12,36 € 2.212,56 € 13,44 €

16 1.614,28 € 9,80 € 1.802,17 € 10,95 € 2.050,93 € 12,46 € 2.234,68 € 13,57 €

17 1.614,28 € 9,80 € 1.811,18 € 11,00 € 2.066,32 € 12,55 € 2.257,03 € 13,71 €

18 1.614,28 € 9,80 € 1.820,24 € 11,05 € 2.081,81 € 12,64 € 2.279,60 € 13,84 €

19 1.614,28 € 9,80 € 1.829,34 € 11,11 € 2.097,43 € 12,74 € 2.302,40 € 13,98 €

20 1.630,42 € 9,90 € 1.838,48 € 11,17 € 2.107,91 € 12,80 € 2.325,42 € 14,12 €

11


12

Klasse 1 Klas se 2 Klasse 3 Klasse 4

Functiejaren Maandloon Uurloon Maandloon Uurloon Maandloon Uurloon Maandloon Uurloon

21 1.630,42 € 9,90 € 1.847,68 € 11,22 € 2.118,45 € 12,87 € 2.348,67 € 14,26 €

22 1.630,42 € 9,90 € 1.856,91 € 11,28 € 2.129,05 € 12,93 € 2.372,16 € 14,41 €

23 1.630,42 € 9,90 € 1.866,20 € 11,33 € 2.139,69 € 13,00 € 2.395,88 € 14,55 €

24 1.630,42 € 9,90 € 1.875,53 € 11,39 € 2.150,39 € 13,06 € 2.419,84 € 14,70 €

25 1.646,73 € 10,00 € 1.884,91 € 11,45 € 2.161,14 € 13,13 € 2.444,04 € 14,84 €

26 1.646,73 € 10,00 € 1.884,91 € 11,45 € 2.161,14 € 13,13 € 2.444,04 € 14,84 €

27 1.646,73 € 10,00 € 1.884,91 € 11,45 € 2.161,14 € 13,13 € 2.444,04 € 14,84 €

28 1.646,73 € 10,00 € 1.884,91 € 11,45 € 2.161,14 € 13,13 € 2.444,04 € 14,84 €

29 1.646,73 € 10,00 € 1.884,91 € 11,45 € 2.161,14 € 13,13 € 2.444,04 € 14,84 €

30 1.663,19 € 10,10 € 1.903,76 € 11,56 € 2.182,75 € 13,26 € 2.468,48 € 14,99 €

31 1.663,19 € 10,10 € 1.903,76 € 11,56 € 2.182,75 € 13,26 € 2.468,48 € 14,99 €

32 1.663,19 € 10,10 € 1.903,76 € 11,56 € 2.182,75 € 13,26 € 2.468,48 € 14,99 €

33 1.663,19 € 10,10 € 1.903,76 € 11,56 € 2.182,75 € 13,26 € 2.468,48 € 14,99 €

34 1.663,19 € 10,10 € 1.903,76 € 11,56 € 2.182,75 € 13,26 € 2.468,48 € 14,99 €

35 1.679,82 € 10,20 € 1.922,79 € 11,68 € 2.204,58 € 13,39 € 2.493,16 € 15,14 €

36 1.679,82 € 10,20 € 1.922,79 € 11,68 € 2.204,58 € 13,39 € 2.493,16 € 15,14 €

37 1.679,82 € 10,20 € 1.922,79 € 11,68 € 2.204,58 € 13,39 € 2.493,16 € 15,14 €

38 1.679,82 € 10,20 € 1.922,79 € 11,68 € 2.204,58 € 13,39 € 2.493,16 € 15,14 €

39 1.679,82 € 10,20 € 1.922,79 € 11,68 € 2.204,58 € 13,39 € 2.493,16 € 15,14 €

40 1.696,62 € 10,30 € 1.942,02 € 11,79 € 2.226,63 € 13,52 € 2.518,10 € 15,29 €

Voor de werknemers die in klasse 5 zijn ingeschaald,

wordt het loon bepaald in onderling overleg tussen

werkgever en werknemer. De werknemer heeft in ieder

geval minstens recht op het minimumbarema van klasse 4.

13


14

■ Functiejaren (anciënniteit)

Met functiejaren wordt bedoeld het aantal jaren ervaring

die een werknemer verwerft in eenzelfde functieklasse

bij dezelfde werkgever.

Een functiejaar gaat in op het ogenblik dat de werknemer

bij zijn werkgever in dienst treedt.

Bij indiensttreding worden de werknemers ingeschaald in

de passende functieklasse op de lijn 0 functiejaar.

Vanaf de 1ste dag van de maand die volgt op de verjaardag

van de indiensttreding wordt aan de werknemer één

hoger functiejaar toegekend, in zoverre de werknemer

een functie uitoefent die tot eenzelfde functiecategorie

behoort in dezelfde onderneming.

Voorbeeld

Een werknemer wordt aangeworven op 15/07/2011 als

“technisch medewerker-geschoolde arbeider” (klasse 2).

Op 15/07/2011 wordt hij ingeschaald in klasse 2 tot 0

functiejaar, wat overeenstemt met een minimumloon

van 9,47 €/uur.

De eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag

van de arbeidsovereenkomst, namelijk op 01/08/2012,

zal de werknemer ingeschaald worden op 1 functiejaar,

wat overeenstemt met een minimumloon van 9,62 €.

Vervolgens zal de medewerker elk jaar op 01/08 overgaan

naar een hoger functiejaar.

■ Anciënniteit voor de seizoensarbeiders

Voor de seizoensarbeiders wordt een specifieke regeling

voorzien voor de bepaling van de functiejaren:

• wordt als functiejaar beschouwd: het seizoen, namelijk

het kalenderjaar, waarin de seizoenswerknemer bij

dezelfde werkgever in dezelfde functiecategorie 100

effectieve werkdagen heeft gepresteerd.

• Het aantal functiejaren bij dezelfde werkgever wordt

telkens vastgelegd op 1 januari van elk kalenderjaar.

• Aan de seizoensarbeider wordt een hoger functiejaar

toegekend, wanneer hij bij dezelfde werkgever in dezelfde

functiecategorie in het vorige seizoen minstens

100 effectieve werkdagen heeft gepresteerd.

• De effectieve arbeidsdagen als uitzendkracht bij dezelfde

werkgever/gebruiker in dezelfde functiecategorie

komen hiervoor eveneens in aanmerking.

■ Inschaling in het barema ten gevolge van een promotie

De werknemer die in dezelfde onderneming overstapt

naar een functie in een hogere functieklasse, wordt ingeschaald

op het eerste hogere minimumloon te rekenen

vanaf 0 functiejaren, in vergelijking met het minimumloon

dat hij had op het ogenblik van zijn overstap.

De anciënniteit in de nieuwe functieklasse zal de anciënniteit

zijn die overeenstemt met het in de nieuwe functieklasse

toegekende minimumloon.

De inschaling in een hogere functieklasse ten gevolge van

een promotie mag nooit een lager loon tot gevolg hebben.

15


16

Voorbeeld

Een werknemer die aangeworven werd op 01/07/2011 als

“redder” (klasse 2) wordt op 20/09/2014 tot “geschoolde

EHBO-medewerker” (klasse 3) bevorderd.

• De werknemer wordt op 01/07/2011 ingeschaald in

klasse 2 op 0 functiejaren, wat overeenstemt met een

minimumloon van: 9,47 €/uur.

• De werknemer wordt op 01/08/2012 ingeschaald in

klasse 2 op 1 functiejaar, wat overeenstemt met een

minimumloon van: 9,62 €/uur (een jaar meer).

• De werknemer wordt op 01/08/2013 ingeschaald in

klasse 2 op 2 functiejaren, wat overeenstemt met een minimumloon

van: 9,96 €/uur ( conventionele verhoging

van 0,12 €/uur op 01/01/2013) (een functiejaar meer)

• De werknemer wordt op 01/08/2014 ingeschaald in

klasse 2 op 3 functiejaren, wat overeenstemt met een

minimumloon van: 10,06 €/uur. (een functiejaar meer)

• Op 20/09/2014 wordt de werknemer ingeschaald in

klasse 3 (bevordering), in het eerste hogere minimumloon,

dat overeenstemt met 10,17 €/uur op 1 functiejaar.

■ Minimumlonen voor jongere werknemers

Een specifiek barema is voorzien voor de jongeren onder

21 jaar:

• 94% van het minimumloon aan 0 functiejaren voor de

jongere werknemers van 20 jaar;

• 88% van het minimumloon aan 0 functiejaren voor de

jongere werknemers van 19 jaar;

• 82% van het minimumloon aan 0 functiejaren voor de

jongere werknemers van 18 jaar;

• 76% van het minimumloon aan 0 functiejaren voor de

jongere werknemers van 17 jaar;

• 70% van het minimumloon aan 0 functiejaren voor de

jongere werknemers van 16 jaar.

■ Jobstudenten

Voor de jobstudenten geldt het barema van klasse 1 en desgevallend

het jongerenbarema (zie voorgaande rubriek).

Verhoging van de sectorale minimumlonen

Op 1 januari 2012 worden de minimumlonen van klasse

2, 3 en 4 verhoogd, na indexering op 1 januari 2012, met

20 E per maand (0,12 E/uur).

Op 1 oktober 2012 wordt enkel het minimumloon van

klasse 1 anciënniteit 0 verhoogd, na indexering op 1 januari

2012, met 20 E per maand (0,12 E per uur).

Op 1 januari 2013 worden de minimumlonen van klasse

2,3 en 4, toepasbaar op 31 december 2012, verhoogd, na

indexering op 1 januari 2013, met 20 E per maand (0,12 E

per uur).

Indexering van de lonen

De maandlonen en uurlonen worden elk jaar op 1 januari

aangepast in functie van de reële evolutie van de afgevlakte

index (rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte

index van november en december van het jaar -1 in vergelijking

met het rekenkundig gemiddelde van de afge-

17


vlakte index van november en december van het jaar -2).

De volgende indexering van de lonen zal dus plaatsvinden

op 1 januari 2012.

Voor het specifieke geval dat de werknemers waarvan

het loon gedeeltelijk in functie staat van hun prestaties,

bij voorbeeld in vorm van commissies, premies of percentages,

wordt het indexeringssysteem enkel toegepast op

het vaste deel van hun loon, ongeacht het bedrag hiervan.

Indien men op 1 januari zowel een indexering als een

CAO-loonsverhoging moet toepassen, wordt de index

toegepast voor de loonsverhoging.

Koopkracht in de ondernemingen van 50 werknemers

en meer

In bedrijven van 50 werknemers en meer worden de in

het sectorakkoord 2009-2010 toegekende voordelen en

ecocheques verlengd voor 2011-2012 volgens dezelfde

modaliteiten.

In 2011 evenals in 2012 zal een verhoging van de koopkracht

tot 250 a (werkgeverskost) kunnen worden toegekend

aan alle werknemers, met uitzondering van de

jobstudenten.

De hierboven vermelde bedragen kunnen worden toegekend

in vorm van:

• Ecocheques, waarvan de maximale nominale waarde

10 a bedraagt per ecocheque (maximum 250 a per jaar)

• Maaltijdcheques

• Patronale premie aan een groepsverzekering

18

• Patronale premie aan een invaliditeitsverzekering

• Patronale premie aan een hospitalisatieverzekering

• Tussenkomst van de werkgever in de kosten van privévervoer

• cadeaucheques of sport­ en cultuurcheques

Het toegekende voordeel moet waardeerbaar en individualiseerbaar

zijn en vermeld op een officieel document

zoals o.m., loonfiche, fiscale fiche, pensioenfiche, waarop

de verhoging kan vastgesteld worden.

Het voordeel wordt toegekend naar rato van de prestaties

(voltijds/deeltijds, contract van onbepaalde duur

versus contract van bepaalde duur, seizoensmedewerkers

met uitzondering van de studenten).

Eindejaarspremie

Tijdens de volgende sectoronderhandelingen (2013-2014)

zullen de besprekingen over een geleidelijke invoering

van een eindejaarspremie voor de arbeiders opgestart

worden.

Voor de bedienden blijft de eindejaarspremie, voorzien in

de schoot van PC 218, van toepassing.

Vorming

De werkgever is verplicht vormingsdagen toe te kennen

aan de werknemers ten belope van gemiddeld 1,1 dag opleiding

per jaar voor de werknemers met meer dan 1 jaar

anciënniteit.

Het gemiddelde wordt berekend als volgt: 1 dag vorming

per 1 voltijds equivalent.

19


20 Bijlagen

21


22

Beschrijvingen van de referentiefuncties

Klasse 1

■ Basismedewerker toegangscontrole

• Doel: het controleren van de toegangstickets van de

bezoekers op geldigheid, het verdelen van parkplannen

en op die manier verzekeren dat de klant op

een vlotte manier het park kan betreden. Het beantwoorden

van de eerste vragen van de klanten die het

park betreden. Het afnemen van bezoekersenquêtes

bij het verlaten van het park.

• Geassimileerde functies: nachtwaker, parkingbewaker,

controleur.

■ Basismedewerker - algemeen onderhoud

• Doel: het instaan voor de schoonmaak en het onderhoud

van de site, het eventueel voederen van dieren,

teneinde te zorgen voor de netheid en veiligheid van

de site.

• Geassimileerde functies: ongeschoolde medewerker -

schoonmaak, onderhoud, groendienst, dierenverzorger.

■ Basismedewerker - attractiebediener - assistent redder

• Doel: het in gang zetten van de attractie en toezien

op de goede werking ervan teneinde de bezoekers in

optimale veiligheidsomstandigheden de attractie te

laten bezoeken.

• Geassimileerde functies ongeschoolde medewerker -

attractiebedienaar, chauffeur rijbewijs B, assistent

redder.

■ Basismedewerker toerisme

• Doel: het begeleiden, animeren en omkaderen van

groepen bezoekers teneinde bezoekers een kwaliteitsvol

bezoek te bieden binnen de vereiste veiligheidsmaatregelen.

• Geassimileerde functies: ongeschoolde arbeider -

vestiaire medewerker, medewerker toeristische dienst

(ééntalig) - onthaalmedewerker, monitor, gids, medewerker

boetiek.

Klasse 2

■ Medewerker Toerisme - onthaal - verkoop

• Doel: het ontvangen en informeren van bezoekers

teneinde hen van alle noodzakelijke informatie

voorzien, te zorgen voor een maximaal aantal reserveringen

en mee te werken aan een kwaliteitsvolle

dienstverlening.

• Geassimileerde functies: medewerker toeristische

dienst (meertalig) - onthaalmedewerker, monitor,

medewerker boetiek, loketmedewerker, kassier.

■ Medewerker Backoffice

• Doel: het verrichten van een waaier van ondersteunende

taken teneinde bij te dragen aan de verkoop

van tickets en de verwerking hiervan.

• Geassimileerde functies: medewerker Commercieel/

marketing, medewerker PR, administratief en/of financieel

medewerker.

23


24

■ Medewerker toeristische dienst - begeleider

• Doel: het voorbereiden en begeleiden van bezoeken

teneinde bij te dragen tot een pedagogische en educatieve

informatieverspreiding en de bezoekers een

kwaliteitsvol bezoek aan te bieden.

• Geassimileerde functies: medewerker toeristische

dienst (meertalig) - begeleider, animator.

■ Technisch medewerker - chauffeur C-D-E met/zonder

aanhangwagen

• Doel: het vervoeren van bezoekers en eventueel voor

commentaar zorgen teneinde een kwaliteitsvol bezoek

te garanderen.

• Geassimileerde functies: polyvalente arbeider -

chauf feur C-D-E met/zonder aanhangwagen, tuinier.

■ Technisch medewerker - geschoolde arbeider

• Doel: het onderhouden en herstellen van materiaal

van de technische installaties van de site en de infrastructuur

teneinde de site operationeel te houden.

• Geassimileerde functies: polyvalente arbeider - geschoold,

magazijnier.

■ Redder

• Doel: het toezicht houden op de zwemzones, instaan

voor het onthaal van de klanten en informatie verstrekken

om ongevallen of gebrek aan hygiëne te voorkomen

en de veiligheid van de bezoekers te garanderen.

• Geassimileerde functies: redder.

Klasse 3

■ Assistent Back-office

• Doel: het mee uitvoeren van marketing- en ondersteunende

administratieve taken teneinde de

afdelingsverantwoordelijke of de directie te ondersteunen

in de werkzaamheden.

• Geassimileerde functies: medewerker marketing/

commercieel/ PR.

■ Directieassistente

• Doel: het instaan voor de administratie en coördinatie

van het personeel en diverse ondersteunende

taken uitvoeren (secretariaat, promotie ...) teneinde

de directie bij te staan in het dagelijkse beheer van

de site.

• Geassimileerde functies: directiesecretaresse.

■ Technisch medewerker - dierentrainer

• Doel: het instaan voor het voederen, de observatie,

de voortplanting en het trainen van de dieren

teneinde bij te dragen tot het in stand houden van

bepaalde diersoorten en de site aantrekkelijk te houden

door de zeldzaamheid van bepaalde dieren, hun

shows of hun vrije loop in het park.

• Geassimileerde functies: polyvalente arbeider - dierenverzorger.

■ Boekhouder

• Doel: het verrichten van boekhoudkundige taken en

25


26

het verstrekken van correcte financiële informatie

teneinde de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen

te voldoen en de verantwoordelijken in staat

te stellen financiële of strategische beslissingen te

nemen.

■ Teamverantwoordelijke/Team Leader

• Doel: het onderhoudswerk (tuin, schoonmaak ...)

coördineren en verdelen onder de medewerkers,

deelnemen aan de activiteiten om de link te waarborgen

tussen de afdelingsverantwoordelijke en de

medewerkers en de doeltreffendheid van het verrichte

werk garanderen.

■ Geschoolde EHBO-medewerker

• Doel: het toedienen van eerste hulp aan personen

die op de site aanwezig zijn en zorgen dat de geneesmiddelen

en andere voor deze hulp nuttige

producten beschikbaar en conform zijn teneinde zo

snel mogelijk op te treden bij medische problemen.

• Geassimileerde functies: EHBO-medewerker.

Klasse 4

■ Ploegchef operations

• Doel: het coördineren en leiden van een ploeg medewerkers

teneinde de opening, de werking en de

sluiting van de site vlot te laten verlopen met oog

voor de veiligheid en de netheid.

• Geassimileerde functies: ploegchef.

■ Meestergast Technisch Onderhoud

• Doel: het plannen, organiseren en opvolgen van technische

werkzaamheden in het park teneinde een efficiënte

en veilige uitvoering van de technische werkzaamheden

te verzekeren, de goede staat van de infrastructuur

van en/of attracties in het park te waarborgen.

■ Verantwoordelijke Back-office

• Doel: het instaan voor het beheer van de kaarten in

voorverkoop (facturatie, opvolging) en voor de begeleiding

van het kassapersoneel teneinde alle verkooppunten

te voorzien van voldoende cashflow.

■ Verantwoordelijke Toerisme

• Doel: het instaan voor de supervisie en de begeleiding

van een ploeg in de afdeling Toerisme teneinde

bij te dragen aan een vlotte werking van de afdeling

en een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan

de bezoekers.

• Geassimileerde functies: verantwoordelijke onthaal,

boetiek, verkooppunt.

27


28

Klasse 5

■ Verantwoordelijke Administratie

• Doel: het instaan voor de opvolging van de boekhoudkundige

en administratieve taken van het

personeel teneinde te verzekeren dat het bedrijf in

orde is met de instellingen, de leveranciers en zijn

personeel.

• Geassimileerde functies: verantwoordelijke human

ressources.

■ Verantwoordelijke Exploitatie

• Doel: Het coördineren en superviseren van de ploeg,

het organiseren van de planning en bezoeken teneinde

de klanten een kwaliteitsvol bezoek te garanderen.

■ Technisch Verantwoordelijke

• Doel: het coördineren en superviseren van de ploeg

medewerkers, het uitvoeren van herstellingen of

werk zaamheden ter verbetering van de site teneinde

een optimale en veilige werking van de installaties

en technische verbetering van het park te

garanderen.

Gewestelijke afdelingen

29


30

ANTWERPEN

■ Ommeganckstraat 51 - 2018 Antwerpen

Tel. 03/233.30.52

03/232.91.41

Fax 03/226.06.21

KEMPEN - LIMBURG

■ Kuringersteenweg 292 - 3500 Hasselt

Tel. 011/87.39.29

Fax 011/87.26.58

■ Grote Markt 48 - 2300 Turnhout

Tel. 014/40.03.25

Fax 014/40.03.26

LEUVEN - MECHELEN

■ Maria-Theresiastraat 113 - 3000 Leuven

Tel. 016/22.32.96

Fax 016/29.54.71

■ Zakstraat 16 - 2800 Mechelen

Tel. 015/29.90.50

Fax 015/21.63.95

OOST-VLAANDEREN

■ Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent

Tel. 09/265.53.11

09/265.53.10

Fax 09/265.53.13

■ Houtmarkt 1 - 9300 Aalst

Tel. 053/72.78.38

Fax 053/75.03.71

■ Dijkstraat 59 - 9200 Dendermonde

Tel. 052/25.92.77

Fax 052/25.92.78

■ Stationsstraat 21 - 9600 Ronse

Tel. 055/33.90.11

Fax 055/33.90.50

■ Vermorgenstraat 9 - 9100 Sint-Niklaas

Tel. 03/760.04.18

Fax 03/760.04.19

31


32

WEST- VLAANDEREN

■ Zilverstraat 43 - 8000 Brugge

Tel. 050/44.10.36

Fax 050/44.10.37

■ Jules Peurquaetstraat 27 - 8400 Oostende

Tijdelijke locatie tijdens verbouwingswerken:

Nieuwpoortsesteenweg 98

Tel. 059/55.60.80

Fax 059/55.60.81

■ Hondstraat 27 - 8870 Izegem

Tel. 051/31.20.72

Fax 051/31.76.57

■ Conservatoriumplein 9 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/26.82.48

■ Korte Torhoutstraat 27 - 8900 Ieper

Tel. 057/21.83.75

■ Statieplein 21 - 8630 Veurne

Tel. 058/28.72.97

BRUSSEL

■ Stalingradlaan 76 - 1000 Brussel

Tel. 02/512.95.02

02/512.63.61

02/512.13.52

02/512.33.95

Fax 02/511.38.23

BRUXELLES

■ Avenue de Stalingrad 76 - 1000 Bruxelles

Tél. 02/512.95.02

02/512.63.61

02/512.13.52

02/512.33.95

Fax 02/511.38.23

33


34

ATH - TOURNAI - LESSINES

Bureau Régional

■ Rue Dorez 6 - 7500 Tournai

Tél. 069/89.08.30

Fax 069/89.08.39

CHARLEROI - CENTRE - MONS - BRABANT-WALON

Bureaux Régionaux

■ Boulevard Devreux 36/38 - 6000 Charleroi

Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h

Tél. 071/31.34.77

Fax 071/64.13.22

■ Rue Aubry 23 - 7100 Haine-St-Paul

Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h

Tél. 064/26.23.60

Fax 064/26.51.95

■ Rue Lamir 18/20 - 7000 Mons

Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h

Tél. 065/32.38.80

Fax 065/32.38.94

Brabant wallon - Permanences

■ Avenue Léon Jouret 27 - 1420 Braine-l’Alleud

(1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h)

Tél. 02/389.15.40

Fax 02/389.15.41

■ Avenue de Wisterzée 19 - 1490 Court-Saint-Etienne

(jeudi matin de 9h à 12h)

Tél. 010/62.16.52

Fax 010/62.16.51

■ Rue du Bosquet, 6E - 1370 Jodoigne

(jeudi matin de 9h à 12h)

Tél. 010/81.98.43

Fax 010/81.98.41

■ Rue du Géant, 4 - 1400 Nivelles

(lundi matin de 9h à 12h)

Tél. 067/21.50.06

Fax 067/89.40.91

■ Chaussée de Mons 95 - 1480 Tubize

(2 ème et 4 ème mardi du mois de 9h à 12h)

Tél. 02/355.78.13

Fax 02/391.03.11

■ Rue de l’Ermitage 11 - 1300 Wavre

(le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h)

(le jeudi de 13h à 16h - le vendredi de 9h à 12h)

Tél. 010/22.91.29

Fax 010/23.55.41

35


36

LIEGE

■ Place St.-Paul 9/11 - 4000 Liège

Tél. 04/221.96.66

Fax 04/221.96.72

MOUSCRON

■ Rue du Val 3 - 7700 Mouscron

Tél. 056/85.33.33

Fax 056/85.33.29

NAMUR - LUXEMBOURG

■ Rue Dewez 28 - 5000 Namur

Tél. 081/22.33.19

Fax 081/22.96.51

■ Rue des Martyrs 80 - 6700 Arlon

Tél. 063/22.75.84

Fax 063/22.60.25

■ Rue des Brasseurs 13 - 6900 Marche-en-Famenne

Tél. 084/31.40.24

Fax 084/32.18.85

VERVIERS

■ Rue de Bruxelles 19 - 4800 Verviers

Tél. 087/29.24.58

Fax 087/29.24.65

Nota’s

37


38

Nota’s Nota’s

39


40

Nota’s

More magazines by this user
Similar magazines