Allemaal samen voor een betere buurt! - WOONopMAAT

woonopmaat.nl

Allemaal samen voor een betere buurt! - WOONopMAAT

thuis

in de IJmond

Kinderboerderij herrijst!

nummer 2

zomer 2008

Allemaal samen

voor een

betere buurt!

Jansheeren even op 2 locaties Tips voor fleurig balkon


2

Inhoud

2 Samen werken

aan een prettige

leefomgeving

5 Groene vingers

6 Nieuws van

WOONopMAAT

7 Dierendorp herrijst

uit as

8 Op bezoek bij

Brendy

10 Ter Zake

11 Recept van

WOONopMAAT

12 Koop & Huur

13 Puzzel

14 T HuiStips

16 ProPoints!

Op de cover: Hans Walter, ambulant

jongerenwerker van Stichting

Welschap, zoekt de ‘verzameljeugd’

op.

Redactionele realisatie

Elena Schreurs Redactie BV

Medewerkers Peter Baeyens,

Moniek Moorman, Nicolien

Reith, Fleur van der Bij

Vormgeving www.atlast.nl

Coverfoto Marco Keyzer

Thuis in de IJmond

is een kwartaaluitgave van

WOONopMAAT en bestemd

voor huurders. Aan publicaties

kunnen geen rechten worden

ontleend. Het overnemen van artikelen

is uitsluitend toegestaan

na schriftelijke toestemming van

de redactie.

WOONOpMAAT MAAkT z ich sTerk vOOr AANsprekeNde buurTeN

Samen werken

aan een prettige

leefomgeving

Een speelveldje voor de jeugd, betere groenvoorzieningen, extra

parkeerplaatsen, meer sociale activiteiten of zelfs een mentaliteitsverandering?

In Heemskerk hoeven de bewoners niet te wachten op

initiatieven van de gemeente of de woningcorporatie.

Sinds de invoering van de buurtcontracten kunnen de bewoners

zelf het heft in handen nemen. En dat werkt! Een initiatief waar

ook WOONopMAAT op meerdere manieren aan bijdraagt.

> Burgemeester Nawijn deelt z’n enthousiasme over de buurtcontracten met de bewoners.

In veel gemeenten ontbreekt

het niet aan ideeën

en initiatieven om de leefbaarheid

te vergroten. In de

praktijk blijkt helaas dat het

vaak bij mooie plannen blijft.

Er blijven meer voorstellen op

de plank liggen dan er worden

uitgevoerd. Ook de gemeente

Heemskerk had daar aanvankelijk

last van, maar vond

een oplossing. Wethouder Gineke

van ’t Veer-Kamminga:

‘In 1996 introduceerden wij

het buurtgericht werken. In

2000 had elke wijk zijn eigen

buurtplan. Dat was wel een

vooruitgang, maar toch kwamen

veel plannen niet voldoende

van de grond. Daarom

hebben wij in 2003 de

buurtcontracten geïntroduceerd.

Contracten waarbij de

aanpak van zaken op het gebied

van leefbaarheid en veiligheid

op papier wordt gezet

én binnen de gestelde termijn

wordt uitgevoerd. Afspraak is

afspraak! Binnen het buurtgericht

werken en de buurtcontracten

staan de buurtbewoners

centraal. Zij spelen zelf

ook een essentiële rol bij de

uitvoering. De bewoners die

deel uitmaken van het projectteam

werken nauw samen

met de gemeente en instanties

als Welschap, politie, ReinUnie

en WOONopMAAT, en

dat werkt! Van de eerste afgeronde

buurtcontracten zijn

vrijwel alle punten gerealiseerd.

WOONopMAAT heeft

door haar unieke positie, dicht

op de bewoners, een extra belangrijke

rol als het gaat om

een prettig leefbare buurt en

die rol pakt ze uitstekend op.’


Schoon, veilig én sociaal

De buurtcontracten werken naar tevredenheid

van alle betrokken partijen. Toch blijft

er nog altijd wat te wensen over. Uit de laatste

buurtmonitor – een enquête onder bewoners

in de wijken – bleek dat verreweg

de meeste mensen blij zijn met hun woning

en de voorzieningen in de wijk, maar

er blijven ook minpunten. Overlast door

‘hangjongeren’, vuildumpingen, onaangelijnde

honden en ander asociaal gedrag. Bij

WOONopMAAT komen nog steeds de nodige

meldingen binnen. Richard Kröber,

hoofd dagelijks beheer en wijkbeheer bij

WOONopMAAT: ‘Vanaf 2006 zijn sociale

aspecten een grotere rol gaan spelen binnen

de buurtcontracten. Dit komt mede door

de invoering van de Wet maatschappelijke

ondersteuning. Het gaat niet meer alleen

om schoon en veilig, maar om schoon, vei-

lig én sociaal. Die verbreding zie je terug in

de huidige buurtcontracten waarbij het verhogen

van de sociale kwaliteit in de wijken

een punt van aandacht is. Dat is niet alleen

een taak voor de politie, gemeente of voor

ons als verhuurder, maar zeker ook voor de

bewoners zelf. Mensen durven elkaar niet

meer aan te spreken op ongewenst gedrag.

Ook dat willen we proberen te doorbreken.’

Hoe? ‘Binnenkort komt WOONopMAAT

met een vaardigheidstraining. We leren daar

mensen hoe ze dreigende conflicten kunnen

oplossen. Als je last hebt van je buren,

hoe pak je dat aan? We laten ook zien dat

niet alle ‘hangjongeren’ crimineel zijn. Wij

spreken overigens liever van verzameljeugd,

de meeste jongeren zijn best aanspreekbaar.

Hóe is te leren op de cursus die overigens

niet alleen voor onze huurders is, maar

voor alle bewoners in de wijk. Daarnaast

> Veel belangstelling bij de presentatie

van het nieuwe buurtcontract.

> Onze jongeren zijn de kwaadste niet.

Met ’n beetje goede wil en wat meer met elkaar

praten, komen we een heel eind.

Projecten realiseren

in Van Acker tot Burcht

Toen Marianne Both in 2003 in Heemskerk

kwam wonen, wilde ze haar nieuwe

buurt Van Acker tot Burcht graag

snel leren kennen. Ze wilde weten wie

er woonde, wat er te doen was en hoe

ze haar steentje kon bijdragen aan een

prettige leefomgeving. Op een bijeenkomst

van de gemeente hoorde ze over

het bestaan van het buurtcontract. Echt

iets voor haar. Marianne: ‘Ik heb me direct

aangemeld voor het projectteam. Ik

vind het leuk om samen met andere bewoners

projecten te realiseren voor de

buurt. Je moet mensen wel stimuleren

om mee te doen, maar dat ligt me goed.

Ik praat met iedereen, ook met mensen

die ik niet ken. Ik vind het ook belangrijk

dat mensen makkelijk naar je toe komen.

De buurtbus is heel laagdrempelig; iedereen

kan met zijn vragen of problemen

naar binnenlopen. We hebben er koffie

en thee én een luisterend oor. Ook op

de evenementendagen van Stichting Welschap

komen veel mensen af. Het is een

leuke dag voor kinderen én volwassenen,

maar zo’n gelegenheid draagt ook bij

aan de betrokkenheid bij de buurt.’

Inmiddels maakt Marianne ook weer

deel uit van het projectteam dat getekend

heeft voor de contractperiode 2008

– 2010. Dat nieuwe buurtcontract werd

op 27 mei jl. gelanceerd in buurtcentrum

De Cirkel door burgemeester Nawijn en

wethouder Van ’t Veer. Ook Marianne

was natuurlijk van de partij. Wat vond ze

van de avond? ‘Ik ben tevreden. De opkomst

was goed, al vind ik het jammer

dat er geen medelanders waren en weinig

jonge mensen. Zo krijg je geen afspiegeling

van de hele wijk. Ik hoop dat

we dat in de toekomst kunnen veranderen.’

Op de avond werden de twaalf

nieuwe projecten gepresenteerd die in

2010 gerealiseerd moeten zijn. Wat zijn

de belangrijkste? Marianne: ‘Alle punten

zijn belangrijk. Of het nu gaat om sociale

activiteiten, ontmoetingsplekken

voor jongeren of het project meedoen in

de buurt. We wonen in een leuke buurt,

maar het kan altijd beter. Daar gaan we

ons de komende periode weer voor 150

procent voor inzetten.’

3


4

‘Afspraak is afspraak’

> Wethouder Gineke van ’t Veer licht de spelregels van het buurtcontract toe.

brengen we ook een boekje over dit onderwerp

uit: Voor iedereen die buren heeft. Dit

boekje kunt u bestellen via post@woonopmaat.nl,

of afhalen bij de woonwinkels en

de receptie van WOONopMAAT.

Top Tien Woon- en Leefregels

Ook Mieke Joukes, medewerkster participatie

bij WOONopMAAT merkt dat mensen

elkaar niet meer aanspreken: ‘Bij overlast

gaan ze niet zelf naar de buurman, ze bellen

direct ons. Maar als je nog nooit tegen

je buurman hebt gezegd dat zijn muziek te

hard staat, maar er wel de woningcorporatie

op afstuurt, is dat niet bevorderlijk voor de

verstandhouding. Mensen moeten eerst zelf

aan de bel trekken, op een vriendelijke manier

natuurlijk.’ De Top Tien Woon- & Leefregels

die Mieke in overleg met de bewoners

opstelt, biedt daarbij uitkomst.

Die regels zijn geïntroduceerd toen bleek

dat het lang niet altijd duidelijk was wat er

nou wel en niet is toegestaan in appartementencomplexen

en portiek-en eengezinswoningen.

In een aantal flatgebouwen is

daarom een Top Tien samengesteld van de

belangrijkste afspraken. Mieke: ‘Veel mensen

denken dat WOONopMAAT de regels

bedenkt, maar dat gebeurt alleen op verzoek

van de bewoners. Zij geven aan welke

regels ze in de Top Tien willen hebben. Die

verschillen per complex. Bij het ene complex

ligt de nadruk op het aanbieden van

vuilnis, bij het andere gaat het meer over

onaangelijnde honden.’

Wat vindt de jeugd?

De Top Tien lijsten maken een duidelijk verschil.

Technisch servicemedewerker John

van Arkel van WOONopMAAT heeft er

goede ervaringen mee: ‘Ik merk dat er minder

overtredingen zijn. Bovendien zijn mensen

toch wat makkelijker aan te spreken op

de regels omdat ze in de centrale hal hangen.

De meeste bewoners zijn er blij mee.

Zeker de oudere bewoners en de mensen

van de complexen waar zowel huurders als

kopers wonen. Sommige kopers denken dat

de regels niet voor hen gelden en zetten het

bouwafval in de hal. Dat geeft veel irritaties.’

Mieke: ‘Het mag geen verschil maken of iemand

koper of huurder is. Het zijn allemaal

bewoners van een complex en met elkaar

moet je een goede sfeer opbouwen. Een bewonerscommissie

van een complex heeft

de regel “Maak eens kennis met je buren en

nodig elkaar eens uit voor een kopje koffie”

in de Top Tien opgenomen. Dat vind ik erg

Kinderen zitten natuurlijk niet in projectteams, maar hun ideeën zijn wel belangrijk. Daarom

wordt hun mening regelmatig gevraagd. Afgelopen maart werden er weer kinderpanels

georganiseerd op vier basisscholen in Van Acker tot Burcht. De kinderen van groep 6

en 7 werd gevraagd zich uit te spreken over hun school- en leefomgeving.

De voornaamste klachten: te weinig speelplaatsen, verouderde of defecte toestellen op

een modderige ondergrond. Ook pesterijen en vandalisme door hangjongeren vormen

een probleem. Alle punten zijn meegenomen in het nieuwe buurtcontract 2008 – 2010

Van Acker tot Burcht.


leuk. Je kunt ook meer van elkaar hebben

als je elkaar kent.’

Voorbeeldfunctie

Als woningcorporatie streeft WOONop-

MAAT ernaar om haar naam letterlijk in

praktijk te brengen. Dat betekent dat wij

al onze klanten een grote keuzevrijheid en

een optimale dienstverlening willen bieden.

Maar tevreden klanten krijg je alleen

met tevreden medewerkers. Daarom heeft

WOONopMAAT ook haar eigen organisatie

onder de loep genomen. ‘Uit een tevredenheidsonderzoek

onder medewerkers bleek

enkele jaren geleden dat de interne communicatie

nog wel wat beter kon,’ vertelt

Netty Meinders, secretaresse afdeling projectontwikkeling

bij WOONopMAAT. ‘Er is

een werkgroep Gedragscode opgericht om

nieuwe richtlijnen op te stellen. Hoe gaan

we met onze klanten om, maar ook met elkaar?

Het uitgangspunt was een positieve

benadering met veel concrete voorbeelden

van gewenst gedrag. Als je een vraag van

een klant niet direct kunt beantwoorden,

spreek dan af terug te bellen en houd je

daar aan. Als een afspraak uitloopt, bel dan

even dat het wat later wordt. Als je vindt

dat een collega iets goed heeft aangepakt,

zeg dat dan, maar óók als dat niet zo is. Al

die voorbeelden zijn ondergebracht in vijf

hoofdstukken: klantgericht, betrouwbaar,

interne communicatie, omgaan met elkaar

en integriteit.’ WOONopMAAT houdt de

gewenste omgangsvormen niet alleen voor

zichzelf, maar deelt deze ook met andere

organisaties waarmee wordt samengewerkt.

Netty: ‘Wij realiseren ons dat onze eigen

houding heel belangrijk is. We hebben een

voorbeeldfunctie. Voor onze klanten, maar

ook voor organisaties waarmee we zaken

doen. Daarom hebben we deze bedrijven

en instellingen gevraagd om zich aan deze

waarden te conformeren. We hebben er

veel positieve reacties op gekregen. De Gedragscode

staat tevens op onze website en

ik merk dat ook onze klanten die lezen.’

Doe mee

In de gemeente Heemskerk bewijzen de

buurtcontracten dat samenwerking tussen

bewoners en gemeente, politie, ReinUnie,

WOONopMAAT en andere partijen echte

verbeteringen laat zien. Het succes wordt

wel bepaald door de inzet van de bewoners.

U doet al mee door het invullen van

de buurtmonitor, maar wie meer wil doen

kan lid worden van het projectteam in uw

wijk. Hoe u zich kunt opgeven, leest u in

uw buurtblad.

Groene vingers

> het balkon

Pieter Trommel en Nico

Hartog zijn al respectievelijk

30 en 40 jaar de vaste plantsoenmedewerkers

van WOONopMAAT.

Spitten, snoeien,

sproeien, zaaien en aanplanten;

Pieter en Nico weten precies

wat je in welk jaargetijde

moet doen en laten om het

> Pieter Trommel (rechts) en Nico Hartog.

groen in je tuin of op je balkon

te laten floreren. In ‘Groene vingers’ geeft het duo

handige seizoentips. Dit keer suggesties voor een fleurig

balkon. Want zelfs in een mooie zomer gaat dat niet vanzelf.

De zomer is veelbelovend begonnen.

Mei 2008 staat al in

de boeken als de warmste meimaand

aller tijden. Ideaal om de potplanten

op ons balkon volop te laten bloeien.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat de

planten regelmatig water krijgen. ‘Anders

is het snel een dooie boel op je balkon,’

waarschuwen Pieter en Nico. Hoe

vaak? ‘Dat ligt eraan, een potplant mag

nooit droog staan. Soms dus wel twee

keer per dag,’ zegt Nico. Maar als je een

dagje weggaat, en de buren ook? Pieter:

‘Haal ze dan in ieder geval uit de zon.

Je kunt ze ook binnenzetten, dan drogen

ze niet zo snel uit. Zeker niet als je ze

in een schaal met een laagje water zet.’

Goed idee, maar die potplanten kunnen

behoorlijk zwaar zijn. Hebben de heren

daar nog een tip voor? Nico: ‘Ja, door onder

in de pot piepschuim te doen, heb

je minder aarde nodig en blijft zo’n pot

te tillen. Je kunt ook gebruik maken van

een verhuiskarretje, voor een paar tientjes

te koop bij tuincentra en bouwmarkten.

Daar kun je dan ook meteen de nieuwe

zakken tuinaarde op vervoeren.’

Moet de aarde in de potten elk jaar helemaal

vervangen worden? Pieter: ‘Nee

hoor, je kunt de oude aarde ook mengen

met nieuwe aarde en er wat tuinafval of

mestkorrels aan toevoegen. Dan heb je

weer prima potgrond. Ook wormen zijn

een manier om de potaarde in conditie te

houden.’

Koop je die ook in het tuincentrum?

Nico: ‘Nee hoor, die haal je gewoon met

een schepje uit de grond.’

Foto Marco Keyzer

5


6

NieuWs

van WOONopMAAT

Hoogtepunt

van De Ladder

In de Broekpolder verrijst het prachtige hoogbouwcomplex

De Ladder 1. Het bereiken van de top werd op 19

juni gevierd met burgemeester Nawijn als ’hoge’ gast.

Toepasselijk voor de gelegenheid kregen de gasten high

tea geserveerd.

De Ladder 1 is onderdeel van een groter wooncomplex

dat in drie fases wordt gerealiseerd en de naam Résidence

du Pantalon oftewel, Huize Lange Broek draagt.

De Broekpolder biedt de ruimte om te wonen in een

comfortabel, waterrijk en groen gebied dat vlakbij de

Randstad ligt. Het wordt een prettig en gevarieerd

wooncomplex waar de kwaliteit van wonen en duurzaamheid

voorop staan.

Nieuwe wereld in oude wijk

De Huibert Pootstraat in Heemskerk is een prachtig voorbeeld van een

oude buurt waarin een nieuwe wijk is ontstaan. Na 13 jaar praten, slopen

en bouwen is het herstructureringsproject succesvol afgerond. De gemeenteraad

noemde het een goed voorbeeld voor de tientallen projecten die

nog op stapel staan.

Tijdens de feestelijke opening op 31 mei werd in de Goudestein flat een

plaquette onthuld met de tekst: Dit is de wereld. Was ik er ooit eerder? Het

is de laatste zin uit Anna Blaman’s roman Een eenzaam avontuur, waarin

een man voet aan wal zet op een eiland en daar een nieuw leven begint.

De Goudestein flat is één van de complexen in dit WOONopMAAT-project,

dat bestaat uit koop, huur, laag- en hoogbouw. De plaquette is gemaakt

door kunstenaar Piet Vos en onderstreept dat het doel geslaagd is. In

de Huibert Pootstraat is een nieuwe leefomgeving geschapen, zonder

de historische wortels van de wijk te vergeten.

NieuWbOuW kOMT feesTelijk vAN de GrONd

Eerste paal geslagen aan de Kerkweg

In het hart van Heemskerk is op 5

juni de eerste paal geslagen voor de

nieuwbouw aan de Kerkweg. Het is

een startschot voor de bouw van 29

huurwoningen, een Dekamarkt, een

nieuw cultureel centrum De Jansheeren,

een wijkzorgcentrum en een 186

plaatsen tellende parkeerkelder.

Als symbool van de goede samenwerking

waren WOONopMAAT, gemeente

Heemskerk, Dreef Beheer

B.V., Stichting Jansheeren en ViVa!

Zorggroep allemaal aanwezig bij dit

feestelijke moment. De grondwerkzaamheden

voor de parkeergarage zijn

al begonnen en de bouw van de kel-

der zal na de zomer klaar zijn. Voor

de woningen, het zalencomplex en

het wijkzorgcentrum is gekozen voor

duurzame energieopwekking. Een grote

boorinstelling zal de bron voor de

warmte-koudeopslag boren. Deze

bron ligt op 200 meter diepte en levert

de verwarming in de winter en koeling

in de zomer. Naar verwachting is het

complex eind 2009 klaar.

Nieuwsgierig? Op de website www.

woonopmaat.nl is het mogelijk om

een virtuele wandeling te maken. U

kunt zo alvast ervaren hoe deze mix

van wonen, winkelen en welzijn in

Heemskerk er straks uit zal zien.


Een halfjaar

na een verwoestende

brand

blikt kinderboerderijDierendorp

in

Heemskerk weer

richting de toekomst.

Met hulp

van onder andereWOONopMAATverrijst

een nieuw

hoofdgebouw,

compleet met

educatieve

ruimte.

In een geïmproviseerd kantoor op het

terrein van kinderboerderij Dierendorp

hangen de muren nog steeds vol met

talloze steunbetuigingen, krantenartikelen

en kindertekeningen met goedbedoelde

boodschappen als ‘Rust zacht lieve dieren’.

Boerderijbeheerder Johan Gaarenstroom

herinnert zich de brand in de oudejaarsnacht

als een nachtmerrie: ‘Het is bijna het

ergste dat je als beheerder kan overkomen.

Drieëntwintig dieren kwamen om, één medewerker

moest naar het ziekenhuis en een

ander zit nóg overspannen thuis.’

Helaas is de dader van de boerderijbrand

nog niet achterhaald. Maar inmiddels ligt

wel een definitief plan op tafel voor de wederopbouw

van het afgebrande hoofdgebouw.

WOONopMAAT nam het voortouw

omdat, zoals projectleider André van Keulen

toelicht ‘...de boerderij een belangrijke

maatschappelijke functie vervult die wij

graag ondersteunen.’

De cijfers ondersteunen het belang van

die functie: vorig jaar trok het Dierendorp,

mede dankzij diverse kinderactiviteiten,

maar liefst 36.000 bezoekers! Het stond

buiten kijf dat de boerderij moest worden

hersteld. De buurt heeft ‘m nodig! En dat

besef leeft zo sterk in Heemskerk dat het

initiatief van WOONopMAAT erg snel heel

veel navolging kreeg.

Nog mooier dan het was

Verschillende partijen werken nu aan het

herstel van het Dierendorp. WOONop-

MAAT neemt het bouwmanagement op

zich, in samenwerking met Van Lith Bouwbedrijf

en architectenbureau Joos Aerts.

Daarnaast hebben aannemersbedrijf Bruisschaart,

timmerbedrijf Ron Duiveman en

schildersbedrijf Kees Huipen tegen sterk

gereduceerde prijzen hun diensten aangeboden.

Het geld voor de nieuwbouw is deels afkomstig

uit spontane geldinzamelacties

van inwoners, middenstanders, lokale radiozenders

en scholen. Samen brachten ze

€ 35.000 bij elkaar. Een bedrag dat de ge-

> Johan Gaarenstroom is blij dat Dierendorp straks weer open kan.

heel heeMskerk z eT z ich iN vOOr kiNderbOerderij

Dierendorp herrijst uit as!

meente Heemskerk verdubbelde tot

€ 70.000. ‘Dit geld besteden we aan zaken

die voor iedereen zoveel mogelijk

zichtbaar zijn,’ vertelt Johan, ‘zoals de inrichting

van een educatieve ruimte, bewakingscamera’s

en een terras.’ Het gebouw

wordt twee keer zo groot en er komen ook

nieuwe dieren bij, waaronder een Welsh

pony. ‘Het wordt nog mooier dan het was.

Ons uitgangspunt is een kinderboerderij

die weer een flink aantal jaren goed vooruit

kan.’

Beheerder Johan Gaarenstroom, die natuurlijk

‘enorm blij’ is met de inzet van iedereen,

kan niet wachten tot de poorten

weer open kunnen. ‘En de buurt ook niet;

ik ontvang dagelijks vele telefoontjes en

e-mails van mensen die uitkijken naar de

nieuwbouw.’

Op 2 juli a.s. gaat de eerste, door schoolkinderen

versierde, paal de grond in. Half

november, ná uiteraard een feestelijke opening,

moet het Dierendorp weer volop in

bedrijf zijn.

7


8

Op bezoek bij

Brendy Tellekamp

Ieder jaar ondergaat

haar interieur een complete

metamorfose.

Lampen, behang, meubilair,

serviesgoed, niks

blijft gespaard. Brendy

Tellekamp Booland

houdt van verandering.

Én van handelen.

Gewenste en niet langer

gewenste spullen vinden

hun weg via internet.

Vier muren en een dak. De kleine twee-onder-eenkap woning

die Brendy Tellekamp Booland en haar man zes jaar

geleden kochten, was eigenlijk niet veel meer dan dat.

Van riolering tot keuken en badkamer, werkelijk álles moest opnieuw

worden aangelegd. Mede dankzij

het vakmanschap van Brendy’s man,

die een schildersbedrijf heeft, kregen

ze dat bijna allemaal zelf voor elkaar.

Door her en der met muren te schuiven,

veranderden ze de plattegrond

van de woning. En sinds kort hoort ook

de voormalige schuur bij het huis.

Een half jaar geleden begon het bij

Brendy weer te kriebelen. Wie nu bij

haar achter de voordeur kijkt, bevindt zich in een wereld waarin

slechts de kledingkleur van de bezoekers afwijkt van de norm:

zwart en crème. Zelfs haar muren zijn gedeeltelijk voorzien van

zwart behang. Opvallend ‘geplooid’ en exclusief, want afkomstig

uit eigen zaak. Met de rieten-laden kast, de zwart-wit betegelde

keukenvloer en de vele breedgerande fotolijstjes aan de wand,

heeft haar interieur iets landelijks. Maar ach, what’s in a name?

Brendy koopt wat ze leuk vindt, geïnspireerd door woonbladen en

tv-programma’s. En wat ze kwijt wil, zet ze even gemakkelijk weer

op marktplaats.nl. Door slim handelen en spullen zelf op te knappen

en opnieuw aan te bieden, houdt ze haar hobby in de hand.

‘Ik heb ooit eens een woondecoratie-party georganiseerd voor

vriendinnen. Dat is net zoiets als de vroegere Tupperware-parties.

Ze vroegen toen wat ik voor mijn eigen spullen wilde hebben. Dat


‘In mijn voormalige schuur

verzamel ik nieuwe en gebruikte

spullen, die ik weer aanbiedt

op internet. Onder de naam

’t Schuurtje heb ik inmiddels

al heel wat spullen verkocht.’

bracht me op het idee om te gaan handelen via marktplaats.nl. Ik

zou anders nooit zo vaak van interieur kunnen veranderen. Dat

zou veel te duur zijn.’

Brendy heeft een paar trofeeën via marktplaats op de kop getikt,

waar ze bijzonder trots op. ‘Deze kandelaarlamp

is 25 kilo zwaar, een meter

breed en meer dan honderd jaar oud!

Een Haarlems restaurant wilde er 150

euro voor hebben. Ik bood 40. Na een

maand ontving ik een mailtje waarin

ze 75 euro vroegen. Maar ik hield vast

aan mijn bod. Na enkele mailtjes over

en weer was hun laatste bod 50 euro.

We zijn direct in de auto gestapt om de

Oproep

lamp te halen. Dat was ’s avonds om tien

uur.’

Ook het authentiek hang- en sluitwerk

van de buitenluiken die ze onlangs op de

kop heeft getikt, is een vondst via internet.

‘Er stond een foto bij en ik vond ze

gelijk prachtig. We gaan ze schoonmaken,

schuren en zwart schilderen. De aanbieder

van de luiken woonde in Limburg.

Dat heb je natuurlijk wel, met dat internet,

het is niet altijd in de buurt. Maar ik heb

hem gevraagd “komt u nooit eens hier in

de buurt?” Een tijd later kwam hij ze langsbrengen,

voor 35 euro extra.’

Mag Thuis ook eens bij u op

bezoek komen en vertelt u ons dan

over uw interieur?

Stuur een briefje met uw naam,

adres en telefoonnummer naar

Redactie Thuis in de IJmond,

Postbus 20, 1960 AA Heemskerk of

stuur een mail naar

post@woonopmaat.nl

Vermeld dat het gaat om ‘Op

bezoek bij’ en we nemen zeker

contact met u op. Wie meedoet,

krijgt een cadeaubon van €25.

Foto’s Marco Keyzer

9


10

Ter

z Ake

Nieuwe kozijnen

voor Mozartstraat

Van 82 woningen in de Mozartstraat e.o. in Heemskerk

worden de kozijnen van de voor- en achtergevels

vernieuwd. De oorspronkelijk houten kozijnen

worden vervangen door nieuwe kunststof kozijnen

en de kunststof gevelbeplating tussen de kozijnen

wordt vervangen door nieuwe beplating.

Het project is half juni gestart en wordt in opdracht

van WOONopMAAT uitgevoerd door Aannemingsbedrijf

Mulder Obdam en begeleid door Alphaplan

adviseurs. Naar verwachting is het werk eind

november 2008 gereed.

Prut uit de put

Wat in de winter niet zo opvalt, wordt in de zomer opeens een penetrant probleem:

stinkende afvoerputjes. Om stankoverlast te voorkomen, is het belangrijk

deze zowel binnenshuis als buitenshuis schoon te houden. Zorg ervoor dat

afvalresten, papier en peuken uit de galerijputten voor de voordeur verwijderd

worden. Bij het doucheputje en de wastafelafvoer is het belangrijk regelmatig

haren en zeepresten weg te boenen. Mocht u een paar weken op vakantie zijn,

dan is het verstandig een scheutje slaolie in het putje of de afvoer te gieten.

Dit voorkomt verdamping van het water in het waterslot van het putje en

snelle uitdroging van het stankslot. Zo weet u zeker dat u bij terugkomst niet

verwelkomd wordt door een indringende rioollucht.

Onderhouden is behouden

Metalen hekwerken op

straat en voor de ramen

grote bouwcontainers

op de stoep en

verflucht. Onderhoudswerk

zorgt altijd voor

wat ongemak. Voor het

behoud van de woningen

en het toekomstig

woongenot is het echter

noodzakelijk dat de

woningen goed en regelmatig

worden onderhouden.

Bij WOONopMAAT

staat prettig

wonen voorop en daarom

ontwikkelen we ieder

jaar een planning

voor groot onderhoud.

Het gaat bijvoorbeeld

om schilderwerk aan de

buitenkant van de woning

of het onderhouden

van de dakbedekking.

In de Meer Jaren Onderhouds

Planning (MJOP)

staat precies omschreven

welk onderhoud

op lange termijn noodzakelijk

is en wanneer

dit moet plaatsvinden.

Het streven is dat de uitvoering

van alle werkzaamheden

efficiënt en

financieel aantrekkelijk

gebeurt. Zo kan het

voorkomen dat onderhoud soms in verschillende fasen wordt uitgevoerd, omdat

de toestand en leeftijd van de materialen verschillend is. Er wordt altijd gekeken

of het mogelijk is een klus in één keer uit te voeren. We letten er echter

altijd op of dat technisch verantwoord en financieel gunstig voor u is.

Uw woongenot is onze prioriteit; op korte en lange termijn. Meer informatie

over de Onderhouds Planning 2008 vindt u op www.woonopmaat.nl


Houd de waterleiding

bacterievrij!

Op een broeierige zomerdag

met hoogoplopende temperaturen

is niets zo heerlijk als

een glas koud water. Wees er

echter wel op bedacht dat legionellabacteriën

zich ongemerkt

in uw waterleiding

kunnen nestelen. Legionella is

een besmetting van drinkwater

die bij inademing levensgevaarlijk kan zijn.

De bacterie floreert vooral in stilstaande waterleidingen

met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius.

Om de risico’s te beperken is een goede samenwerking

tussen WOONopMAAT en de bewoners belangrijk.

WOONopMAAT heeft de zorgplicht om de waterinstallaties zó uit te voeren dat

ze aan alle wettelijke normen voldoen. Met name aan collectieve installaties voert

WOONopMAAT al diverse beheermaatregelen uit. Maar alleen in samenwerking

met onze bewoners kunnen wij besmettingen voorkomen. Als bewoner kunt u zelf

eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen om een besmetting te voorkomen. Doorspoelen

is het sleutelwoord als het aankomt op legionellabestrijding. Als u langer

dan één week op vakantie bent geweest, kan de bacterie zich al in de leidingen

hebben vermenigvuldigd. Let vooral op de douche aangezien legionella alleen gevaarlijk

is als u de bacterie via waternevel inademt. Spoel de douche tien minuten

door met warm water. Voor overige kranen volstaat het als u ze één minuut doorspoelt.

De buitenkraan, de tuinslang en het ondergronds

leidingnet in uw tuin kunnen

zomers ook flink opwarmen. Spoel deze

tien minuten door voordat u gaat sproeien.

Let ook op kranen die u nauwelijks

gebruikt zoals in de schuur of de logeerkamer.

Eén minuut doorspoelen is voldoende.

Verder is het belangrijk dat uw warmwatertoestel

afgesteld staat op 60 graden.

Meestal kunt u dit zelf instellen, maar in

geval van twijfel, kunt u de hulp van een

monteur inroepen. Het telefoonnummer

staat op de sticker op uw ketel. Tot slot is

het belangrijk dat u zelf aangebrachte wijzigingen

aan uw waterleidinginstallatie,

bad of douche laat controleren door een

erkend installateur.

> Recept van

WOONopMAAT

Wie is wie bij WOONopMAAT

en wat koken ze? Deze keer:

Belinda de Klerk,

secretaresse Woningbeheer.

> Belinda de Klerk

Mjammie Mjammie

Smulshake

‘Het is zomer en dus moet iedereen veel drinken.

Ik weet dat sommige collega’s daar geen moeite

mee hebben, maar kinderen moet je als ouder

stimuleren om voldoende te drinken. Een lekkere

smulshake helpt daarbij. Zeker als ze ‘m zelf mogen

maken. Dat is leuk en spannend en als ze het

lekker vinden – en reken maar dat dat zo is – willen

ze ‘m vast vaker. Dus: hup alle moeders de

keuken uit, want de kinderen mogen nu aan de

slag. Wedden dat pa en ma ook helemaal uit hun

bol gaan van deze super shake?’

Voor 1 glas: 100 gram aardbeien, 1 eetlepel

citroensap, 15 gram suiker, 1 bolletje aardbeienijs,

1 deciliter halfvolle of magere melk,

blaadje munt.

Was de aardbeien en verwijder de kroontjes. Houd

1 mooie aardbei achter en pureer de overige aardbeien

met het citroensap en de suiker. Voeg het ijs

en de melk toe en mix nog even door tot de massa

gaat schuimen. Schenk de shake in een mooi glas

en garneer met de achtergehouden aardbei en een

blaadje munt.

Variaties: Vanilleijs i.p.v. aardbeienijs;

frambozen i.p.v.

aardbeien; vervang het ijs

door ½ deciliter grapefruitsap

en halveer de hoeveelheid

melk; vervang het ijs

door extra fruit, bijvoorbeeld

50 gram rode bessen en 50

gram frambozen.


12

NieuWbOuW kerkWeG GesTArT

De Jansheeren tijdelijk

op twee locaties

Op 14 april is gestart met de bouw van het project Kerkweg in Heemskerk. Het gebouw

van De Jansheeren moest worden gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw.

Gelukkig heeft de stichting tijdelijk onderdak gevonden in twee panden: een aan

de Pieter Breughelstraat en één aan De Velst. Om De Jansheeren optimaal te kunnen

huisvesten zijn de panden hiervoor aangepast.

Wat zit waar?

> De Jansheeren, locatie Pieter Breughelstraat 5, Heemskerk

(voorheen De Werf)

De activiteiten aan de Pieter Breughelstraat

5: overdag organiseert Welschap hier wekelijks

het klaverjassen, handwerken, gym, kegelen,

dammen en sjoelen. Dagelijks is hier

de ouderensoos met biljart. ’s Avonds is er

een salsaclub, line dance, de schaakvereniging

en de postzegelvereniging. Elke maand

is hier de soos van de Reumavereniging en

de vergaderingen van De Zonnebloem. Ook

vinden hier geregeld vergaderingen plaats

van Verenigingen van Eigenaren. Het is mogelijk

om de feestzaal voor een groep van

maximaal 100 mensen te huren. Daarnaast

kan er zowel overdag als ’s avonds vergaderruimte

worden gehuurd. De locatie aan

de Pieter Breughelstraat is voorlopig de

thuisplaats van de Alge-

mene Hulpdienst en de

stichting Vrijwilligersvervoer.

Voor informatie en/of boekingen kunt u

zoals altijd contact opnemen met

De Jansheeren via tel. (0251) 25 74 85.

>Impressie van de nieuwbouw aan de Kerkweg.

> De Jansheeren, locatie

De Velst 6, Heemskerk (voorheen

het Tender College)

De activiteiten aan De Velst 6: Welschap

organiseert hier grootschaligere activiteiten

voor ouderen, zoals het maandelijkse

kienen. Wekelijks is er koersballen

en een dansmiddag. Twee keer per

week is de bridgeclub actief en op zondag

is er een danssociëteit voor 40+ met

live muziek. Iedere maand komt de Indische

vereniging DES in deze locatie bijeen.

Het is mogelijk om de feestzaal te

huren of een vergadering te houden voor

maximaal 250 mensen. De locatie aan

De Velst is voorlopig de thuisplaats voor

Vluchtelingenwerk.


HORIZONTAAL

1 duinenrij onmiddellijk langs het strand - 5 voornaam van 53 verticaal - 9 droge

kleurstof - 12 persoonlijk voornaamwoord - 13 voornaam van 53 horizontaal

- 16 hoge kraag - 17 wereldkampioenschap - 19 lage rivierstand - 20 IJmuidens

vocaal trio - 24 17e eeuws cartograaf uit Uitgeest - 25 en anderen - 26 oudgriekse

pasmunt - 27 waterloop in Friesland - 28 jongedochter - 30 Keltische

prinses, kluizenares in Brabant (†726) - 31 Amsterdamse voetbalclub - 33 Christelijk

feest - 35 beeldend kunstenaar uit Barcelona (†1983) - 36 wachtrij - 38

rijksgrens - 39 vleesvervanger - 41 rinforzando (muziek) - 42 tv-presentator - 44

muze van de dans en de lyrische poëzie - 47 vaas - 48 doping - 50 silicium - 51

spoedig - 53 zanger uit Wormer - 55 persoonlijk (of bezittelijk) voornaamwoord

- 56 tweehuizige struik in kalkrijk duingebied - 58 bijwoord -59 op enig tijdstip

- 60 geslachtsziekte - 61 Amsterdamse nieuwbouwwijk - 62 sultanaat aan de

Arabische Zee - 63 Nederlands kampioenschap

VERTICAAL

1 koning van Albanië (†1961) - 2 Kaapverdische zangeres - 3 Gelderse gemeente

- 4 familielid - 5 leeuwenjong - 6 oosterlengte - 7 kiem - 8 rooms-katholiek

- 10 Akersloter, eerste naoorlogse premier - 11 heer (Maleis) - 14 damesglossy

- 15 stad in Zuid-Holland - 17 spinsel - 18 slootwaterplantjes - 21 Castricums

bezoekerscentrum - 22 Velsens acteur (†2005) - 23 ruwbladige duinplant

met blauwe bloem - 24 polder in Noord Holland, drooggemaakt in 1612 - 29

voortreffelijk - 31 chronische gewrichtsontsteking - 32 voornaam van 22 verticaal

- 34 Engels licht bier - 37 onbekend vliegend voorwerp - 40 Italiaanse

Staatsspoorwegen - 42 persoonlijk voornaamwoord - 43 op het ogenblik - 45

Eerwaarde Pater - 46 muzieknoot - 49 adellijke titel - 51 evenzo - 52 rivier in

Noord-Italië - 53 PvdA-politicus - 54 sigaar - 55 baan - 56 hondenras - 57 bolgewas

- 58 persoonlijk voornaamwoord - 59 Ondernemingsraad

5 52 44 2 46 61 23 55 29

PUZZEL MEE PER POST!

Schrijf de oplossing van deze puzzel op een briefkaart en

stuur die voor 1 augustus 2008 naar: Redactie Thuis in de IJmond,

Postbus 20, 1960 AA Heemskerk.

> Vergeet niet naam, adres en woontplaats te vermelden.

Maximaal 1 inzending per adres.

puzzel

De oplossing van de puzzel

van de vorige uitgave was:

appelbloesem

Deze keer zijn de prijzen gewonnen door:

Eerste prijs geschenkbon t.w.v. € 25,-:

I. Meester uit Heemskerk

Tweede prijs geschenkbon t.w.v. € 20,-:

E. van Lieshout uit Beverwijk

Derde prijs geschenkbon t.w.v. € 15,-:

A.H.H. Hogervorst-Teeling uit Heemskerk

13


14

tips

Spoorzoeken

op Open

Monumentendag

Open Monumentendag staat dit jaar in het teken

van ’Sporen’. Nederland kent veel historische monumenten

die verwijzen naar een ver of nabij verleden.

Sporen van bewoning, bebouwing of de strijd

tegen het water zoals terpen, hunebedden of muurschilderingen.

In de regio IJmond zijn gedurende Open Monumentendag

een aantal bijzondere monumenten gratis te

bezichtigen. Zo kunnen bezoekers het in 1908 gebouwde

Raadshuis in Beverwijk, het middeleeuwse

Château Marquette in Heemskerk en het verdedigingswerk

Fort Veldhuis in Heemskerk bekijken.

Daarnaast wordt in Heemskerk een fietstocht langs

alle belangwekkende lokale archeologische- en

kunstsporen georganiseerd. Open Monumentendag

vindt dit jaar plaats op 13 en 14 september.

Informatie: www.openmonumentendag.nl.

Dansen op de Dorpsweide

De pittoreske Dorpsweide in Wijk aan

Zee wordt van 4 tot en met 6 juli omgetoverd

tot een swingend podium

voor het Juttersfestival. Tijdens dit jaarlijkse

muziekfestijn kunnen bezoekers

zich op afwisselende muziekstijlen in

het zweet dansen. Tijdens het openingsconcert

kan het publiek meedeinen

op de muzikale golven van onder

andere Michel Sajrawy en Raymond

van het Groenewoud. Het gitaarspel

van Sajrawy klinkt als een versmelting

van Westerse en Arabische klanken

en geeft de Dorpsweide een Oosters

tintje. De band van Raymond van

het Groenewoud staat garant voor een

swingende afsluiter.

Informatie over het festivalprogramma

en de kaartverkoop:

www.juttersfestival.nl.

Adembenemende amateurs

Opzwepende drum&rhythm muzikanten,

beweeglijke breakdancers en spetterende

street art performers. Tijdens

het Young Art Circus Cultuurfestival

kan het publiek uiteenlopende optredens

bewonderen. En dacht u dat het

professionele artiesten waren? Welnee!

Het Young Art Circus is zo bijzonder,

omdat de deelnemers jongeren tussen

de 15 en 25 jaar zijn die pas acht weken

voor aanvang zijn opgeleid door

vakdocenten. In deze ‘Art Workshops’

blijkt dat toewijding en krachtige samenwerking

de jongeren tot spectaculaire

prestaties drijft. Het festival vindt

plaats op 4 en 5 juli in Park Westerhout

in Beverwijk.

Informatie:www.joungartcircus.com.


Don’t cry for me Argentina

Eva Duarte Perón is zonder

twijfel een van de bekendste

vrouwen uit de Argentijnse

geschiedenis. Ze had als buitenechtelijk

kind een moeilijke jeugd, maar wist

op vijftienjarige leeftijd met haar tangoleraar

naar Buenos Aires te ontsnappen.

In de hoofdstad probeerde ze een carrière

als actrice van de grond te krijgen

tot ze in 1944 kolonel Juan Perón ontmoette.

Ze veroverde zijn hart en twee

jaar later was Eva de First Lady van

Argentinië.

Andrew Lloyd Webber en Tim Rice

maakten de musical ’Evita’ over het tragische

leven van Perón. De titel verwijst

naar het koosnaampje dat ze van

het Argentijnse volk kreeg: ’kleine Eva’.

In de Nederlandse bewerking wordt de

hoofdrol vertolkt door Brigitte Heitzer,

de winnares van het populaire programma

’Op zoek naar Evita’. De musical

wordt van 9 tot en met 14 september

opgevoerd in Stadsschouwburg Velsen.

Informatie en kaartverkoop:

www.stadsschouwburgvelsen.nl.

De kunst afkijken

Van fotografie tot zeefdrukken, van sieraden maken tot schilderen; vele kunstdisciplines

zijn op 20 juli vertegenwoordigd op de Kunstmarkt in Wijk aan Zee. De

ruim vijftig kraampjes tellende markt is een must voor kunstliefhebbers. Kunstenaars

uit de regio tonen de fijne kneepjes van het vak en exposeren hun werk.

Daarnaast kunnen bezoekers een speciaal voor deze dag ingerichte expositie bewonderen

in Atelier Kop van WAZ.

De markt vindt plaats op het Julianaplein in Wijk aan Zee van 11.00 tot 17.00 uur.

Informatie:

www.kopvanwaz.nl.

Foto Deen van Meer

AGENDA

13 juli, 10 augustus en

14 september

Heeft u een zolder

vol spullen

waar u vanaf wilt?

Of bent u juist

op zoek naar een

paar tweedehands

koopjes? In beide

gevallen is de

Kofferbakmarkt in

Wijk aan Zee

ideaal voor u. De markt vindt plaats op

de Dorpsweide in Wijk aan Zee.

Informatie: www.kofferbakmarkt.nl

30-31 augustus

Dat Nederland nauw met

de zee verbonden is, wordt

weer eens bevestigd tijdens

het Havenfestival IJmuiden.

Een heel weekend lang

ligt de haven vol met geavanceerde

schepen en mogen

bezoekers een kijkje aan

boord nemen. Daarnaast is

er een uitgebreid cultureel

programma met veel muziek

en straattheater.

Informatie: www.havenfestivalijmuiden.nl

21 september

Snuffelen tussen oude,

vergeelde boeken. Dat

kan op de Boekenmarkt

in Wijk aan Zee. Ook

kunnen bezoekers een

creatieve bijdrage leveren

aan het open podium.

Iedereen die zich geroepen

voelt, mag hier een

gedicht of verhaal voordragen.

De markt vindt

plaats op het Julianaplein in Wijk aan Zee

van 11.00 tot 17.00 uur.

Informatie: www.kopvanwaz.nl

15


16

WebWiNkel eN ThuisbezOrGservice

Bestellen vanuit

uw luie stoel

Vanachter uw computer artikelen bestellen en

met ProPoints betalen. En die artikelen ook nog

eens binnen drie werkdagen gratis thuisbezorgd krijgen.

Dat kan bij de ProPoints WebWinkel.

Onze WebWinkel is uitgebreid, zodat u de keuze hebt uit

nóg meer artikelen. Op onze site vindt u nu ook artikelen

van Kwantum, de Kijkshop en Thuiszorgwinkel.nl. Bestelt

u liever niet via de site? Dan kunt u dat ook per telefoon

doen via de ProPoints Servicelijn: (0900) 622 62 26

(5 ct/pm).

Al onze aanbiedingen en artikelen kunt u bekijken op

www.woonopmaat.nl onder het kopje ProLiving of op www.proliving.nl. U kunt betalen met

ProPoints of met euro’s. Betaalt u met ProPoints, dan worden deze automatisch

afgeboekt. Binnen een paar dagen wordt uw bestelling thuisbezorgd

door onze Thuisbezorgservice. Makkelijker kan het niet!

Nieuw van NIBUD!

101 Goed met geld tips

Dit boekje van het NIBUD, boordevol (be)spaartips

verdient zichzelf binnen de kortste tijd

terug. Een paar voorbeelden:

• De vakantie komt eraan en u wilt graag naar

het buitenland, maar u heeft niet zoveel te

besteden. Overweeg dan eens om u aan te

melden bij speciale websites voor

internationale huizenruil.

• Bent u 65-plusser? Vraag dan altijd om seniorenkorting!

Steeds meer organisaties geven korting

aan senioren.

In onze webwinkel vindt u een grote

collectie aantrekkelijk geprijsde rollators

en accessoires, wandelstokken

en boodschappentrolleys.

Ga naar www.proliving.nl en klik

achtereenvolgens op Webwinkel,

WoonopMaat, Zorg & Welzijn,

Ouderenzorg en Mobiliteit.

U kunt zo

goedkoper

reizen,

op vakantie,

naar de bioscoop of een cursus volgen.

• Sparen zonder dat je het merkt. Een euro per

dag is na tien jaar uitgegroeid tot een spaarpotje

van € 3650. En met rente van de bank is dat

bedrag een stuk hoger!

Prijs: € 10,00 of 222 ProPoints.

Bent u wat minder goed ter been?

Belangrijke adressen

en telefoonnummers

CALLCENTER

WOONopMAAT

Voor al uw onderhoudsverzoeken:

telefoon (0900) 256 01 00 (0,05 ct/

p.m.) of www.woonopmaat.nl

KANTOOR

WOONopMAAT

Jan Ligthartstraat 5

1965 BE Heemskerk

Telefoon: (0251) 25 60 10

Fax: (0251) 25 08 20

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

tussen 9.00 en 17.00 uur

www.woonopmaat.nl

e-mail: post@woonopmaat.nl

KOOPenHUUR

HEEMSKERK

Van Coevenhovenstraat 1

1961 NW Heemskerk

Telefoon: (0251) 20 30 20

Fax: (0251) 25 08 58

KOOPenHUUR

BEVERWIJK

Stationsplein 2a

1948 LB Beverwijk

Telefoon: (0251) 22 30 31

Fax: (0251) 21 26 25

Openingstijden voor beide

woonwinkels:

maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en

17.30 uur, donderdag tussen 19.00 en

21.00 uur en zaterdag tussen 10.00 en

14.00 uur

HUURDERSPLATFORM

WOONopMAAT

Secretariaat:

Van der Hoopstraat 76

1945 TT Beverwijk

Telefoon: (0251) 24 52 85

Fax: (0251) 23 88 08

huurdersplatformwom@hetnet.nl

Spreekuur: iedere woensdag

tussen 09.30 en 11.30 uur

More magazines by this user
Similar magazines