H b I VY h b I\DL/\ CINEMA s. HEATER

bibliotheek.eyefilm.nl

H b I VY h b I\DL/\ CINEMA s. HEATER

FILMSTERREN GEfOTQGPAFEEPD , , , ■

m on bewaak ^e ooqenblïkken

JANE WITHERS

Stel u voor: een bekende filmster gaat voor een weekend

naar buiten en huurt in een hotel een kamer met bad.

Het bad is een ouderwetsche kuip op pooten en maakt

een niet al te zuidelijken indruk. De filmster verzoekt het kamer-

meisje beleefd de badkamer even schoon te maken, maar zij

vertoond weinig animo „om reden ze het bad juist vandaag al

een goede beurt gegeven heeft". De filmster grijpt de telefoon,

en bestelt bij den drogist op den

hoek zeep, soda en een borstel.

Twee minuten later knielt ze bij

het bad neer en begint te schrob-

ben dat het een aard heeft. Juist

als ze den vloer ónder het bad,

waar in geen jaren een natte doek

geweest is, onder handen neemt,

wordt er geklopt. Denkend, dat

het een berouwvol kamermeisje is.

roept de filmster De deur

gaat open en daar staan de burge-

meester en alle wethouders, die

een officieelen welkomstgroet aan

de bekende filmster komen bren-

gen. De filmster ligt op haar

"knieën naast het bad, met ver-

warde haren en een warm

hoofd, met zeephanden en een

druipenden borstel

Zulk een voorval zoudt u in

een komische film verwachten,

maar in het werkelijke leven is

het de bekende ster Joan Ben-

nett overkomen. Het is

een van de dingen, die de

sterren den sterren kun-

nen leveren. Wij bedoe-

len: de sterrenbeelden der

filmsterren. Want het

staat nu eenmaal in Joan

Bennetts horoscoop, dat

zij „een sterk ontwikkeld

gevoel voor orde en

tucht" moet hebben, en

dat verklaart alles om

trent Joans voor-

liefde voor keu-

rige badkuipen.

Er staat nog

meer over Joan

in de sterren ge-

schreven. Zoo

mogen we van

haar verwach-

Hoe vinden jullie mijn nieuwen hoed?"

ten, dat ze „literairen aanleg" heeft, dat ze leiding weet te geven,

dat ze gevoel heeft voor muziek en kunst in het algemeen, en

bovendien een zwak voor de wetenschap".

Joan is op 27 Februari 1910 geboren in de gemeente Palisades

in den Amerikaanschen staat New-Ycrsey, als dochter van

Richard Bennett en Adrienne Morrison. Zoowel haar vader als

haar moeder waren tooneelberoemdheden, en het Nedcrlandsche

publiek kan zich Richard Bennett misschien herinneren uit de

film „Als ik een millioen had". Zoowel volgens sterrenleer als

erfelijkheidstheorieën kon Joan zich dus als een tooneeltalent

ontpoppen, en ze deed het prompt. Als jong meisje zette ze al

prachtige drama's in elkaar, speelde er zelf de hoofdrol in en

preste haar zusters tot meedoen. Interessant is het te weten, dat

een van die zusters Constance Bennett was! Dezelfde Constance

Bennett, die later zulk een bekende filmster zou worden — en die

in die jaren van jeugd niet de minste neiging tot acteeren ver-

toonde!

Het moest zoo zijn, dat Joan

pas na Constance filmroem zou

verwerven, maar zij, die daar-

om meenden, dat Joan maar

zoon beetje Constance nadeed,

waren te haastig in hun oor-

deel. Joan was de eerste in de

familie bij wie zich een acteer-

talent openbaarde, en op de

kleine Joan was dan ook alle

hoop van vader en moeder

Bennett gevestigd. De roem

der Bennetts zou eenmaal op

haar overgaan! En Joan-zelf

liep met romantische gedachten

van hoe zij later, als vader en

moeder bijvoorbeeld tot den

bedelstaf waren vervallen, en

de zusjes Connie en Barbara in

lompen gehuld langs de straat

zwierven, met een eigen ge-

schreven stuk op Broadway

zou gaan optreden en de fami-

lie van den ondergang redden.

Maar op zekeren dag wer-

den de gezusters Bennett

naar een kostschool ge-

stuurd, nadat ze eerst al-

tijd privé-onderwijs had-

den gehad. En dit betee-

kende een groote omme-

keer in Joans leven. Als

veelbelovende Benjamin

was zij thuis vermoedelijk

nogal een tikje verwend

— haar haantje kraaide

nogal eens ko-

ning —• haar

gaven werden er

algemeen erkend.

Maar haar

schoolkameraad-

jes vormden op-

eens een heel

nder publiek en

More magazines by this user
Similar magazines