HWEEKBI^D - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

bibliotheek.eyefilm.nl

HWEEKBI^D - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

AONES ESTERHAZY

in de „Bettelstudent", met haar masker «f.

Zy doet dus niet met de pr\|svraagraeel

LEES DEN INTRESSANTEN BRIEF VAN

DEN HEER LAEMLE IN DIT NUMMER

IN DIT NUMMER BEVINDT ZICH EEN

LIEDJE MET MUZIEK VAN JAN MORKS

HET LEVEN VAN LOUIS LUMIÈRE

IHYTMISCHE DANSEN

._ KN BEWEGINGEN

méfc

m 208

H WEEKBI^D

ZIE OP PAG. 3 ONZE PRIJSVRAAG

ZIE OP DEZELFDE PAGINA DEN UITSLAG

VAN ONZE VORIGE PRIJSVRAAG

DE NEGERHUT VAN OOK TOrt

MET TAL VAN PLATEN

tp""**

o,TH.


[pi

POLIOS W©©^ W©ILKS¥yJTr

:" AMSTERDAM ^r^M TELEF, 36317

EUKEN AVOND 8 UUR:

BOUWMEESTER

REVUE

,'$

CASINO

Coolsingel 83, Rotterdam

Telet. 8400

lederen avond 8 uur:

T T©p>pyiNnr ^M

' p^pPEMHEiM

1EDEREN AVOND 8'/. UUR:

PEGGY, M^ KIND|

HOTEL - CAFÉ ■ RESTAURANT

..CENTRAL"

APELDOORN

R. Nieland Telefoon 217

In het Centrum gelesen

PENSION - WEEKEND

ARTISTEN REDUCTI-

IIAUßlG A6STER1BBE

DE pianist voor Uw

feesten en partijen

LEVERING VAN STRI3IC3ES EN

3AZZ-BANDS ==

Korte Houtstraat 23.Amsterdam L

■ Bosboom Tou»Minlslr«al 3 Telet. *"''

Januari - AANVANG lO-LESSENCURSUS

i Inschrijving dagelijks-Vraagtj^rospectus

DANS-INSTITUUT

TH. W. BUS

Poeleslraal 29

Groningen Telef. 2740

MODERNE -

-_. DANSEN

Rhytmische

Gymnastiek

GEBR. SCHAKELS

UNIVERSAL ARTISTEN

Te engageeren voor feesten.

partijen en tentoonstellingen

Ook met Revuegeielschappen.

Permanent adres:

Amstel 130. Amsterdam

Ch. Bourbonstraat 2

Den Haas-Tel. 71205

IMl^liOINl STimSTEK

I DAMES- EN HEERENKAPPER - HAARWERKEN enz.

voorheen ..EDEN"

Amstelstraat 9 ■ Amsterdam

HET GEZELLIGSTE

CABARET

VAN AMSTERDAM

THE WORLD'S

THEATRICAL EXCHANGE

EDWARD BAMBERG

ÏARRANGEEREN VANI

J

PARTICULIERE FEESTEN |

iViiiBterdam.C Vijxelslraat 58 Tel. 31761

Walkers 8 Academy-Girls

Theater am Bohlweg, Braunschweis

Eén abonne

aan ons gezonden

Daaraan is voor u

'n mooi boek

verbonden

ders Aan

ÉKZEEM!

Het Aiddel Voor ü

Denkt U eens wat het beteekent in

eÄeoondenhetbrandendejeuken

t« bedaren! Een paar druppels D.p.U.

hteSen onmiddellijk verzachting.

K slapelooze nachten m«r geen

hinderli3k^ukenovdagv Waarom

nog »angOT Juden »is te

mogelijk »sï R * e ^o0 a doet het

aanwending van »•»■»f- „ ao «et i8

brandende Jeuken ophaatoL Het »

een beproefd middel tegen ^^T'

Rm«worm,Open Beenen, Zeere Plek-

kenfn^r^s. Huiduitslag en andere

huidkwalen. Waarom zoudtUdralenï

Koop vandaag nog een flacon ad^.75

of f 2 50 bij Uw apotheker of drogist.

D.DD. zeep f.1.—per atulc.

ACADEMIE DE DANSES - ROCCO DUBOIS

34 D P COENSTRAAT - LA HAYE - TELEF. 71909

Privélessen en Clublessen voot^njeeftljd ^g«

DE WERELD-REVUE

Il H^LLOl

| PJkltliS! II l

MILLE COLONNES

AMSTERDAM

CABARET

VARIÉTÉ

DANCING

FFTSALON MAX. E. TROEDER

SCHA?ENSTEVO N„. i t il äSP-ÄK-ÄÄS;

.vStraat ziistraatvandeReguliersbreestraat van de Reguliersbreestraat II ' "en belegde Proodjes

. _ . _ . ^ r. « I Tot .snachts 1 K_ir geopend.

AMSTERDAM Tel. 5-4-9-2-0 |

EERSTE SEDAN

TAXI ONDERNEMING

te Amsterdam, voor 3 personen

10

CENT per kilometer

Wachten 1 Gulden per nur

Visiterijden I l.sO ,. ..

Toeren . .12. .. ••

= Telefoon 31324 =

DANS-iNST. V. d. ZANDEN

Schledamscheslnsel 49-50

Rotterdam Telef. 13565

Hel adres voor goed dans-

onderwijs, zoowel voor

binnen als builen de slad

VRAAGT PROSPECTUS

PARAMOUNT-FILMS

Aan de spits van het

vermaak der wereld I

f ItM ENTHOUSIASTEN

Willy A. te Amsterdam. Wij zijn het met U eens, „Prikkeld-aad"

behoort tot één der mooiste films. Het spel van Pola Negri is uit-

stekend. Het adres is: Pola Negri, Paramount Famous Lasky Studio.

5451, Marathon Street, Hollywood, Californië. Het kan eenige maanden

duren, yoor U antwoord ontvangt.

M. S. te Amsterdam. Binnenkort zal een nieuwe film met Lily

Damita vertoond worden. De titel is „De danseres van Barcelona".

Zie nummer 206 van ons blad. Het adres van Lily Damita is: F.P.S.

Film G.m.b.H., Berlijn S.W. 48 Friedrichstrasse 228.

T. V. te Den Haag. John Barrymore is een van de beste acteurs

van Amerika. Hebt u de film „Don Juan" gezien? Probeert U het

eens. Zijn adres is: United Studio 7200 Sancta Monica Bid. Holly-

wood, Californië.

Liesje S. te Venlo. Dank voor je aardig briefje. Colleen Moore is

in Port Huron, Michigan geboren. Dus geen Duitsche. Haar adres is

First National Pictures Inc. Burbank, Hollywood.

B. de D. te Harlingen Gravin Agnes Esterhazy filmde het eerst

bij de Sascha-Film A.-G. te Weenen. Zij woont thans te Berlijn,

W. Kaiserallee 215,

N. Br. ie Nijmegen. Xenia Desni was met een russische industrieel

getrouwd. Zij heeft een dochter die circa 14 jaar oud is. Zij woont

Berlijn, Wilmersdorf Rüdesheimerstrasse 4,

E. R. te Rotterdam. De hoofdrol in ,,De tante van Charlie" ver-

vult Syd Chaplin. Hij is een broer van Charlie..De nieuwste film van

Syd is: ,,Zijn wij Apen?"

L. de H. te Amsterdam. De regisseur van deze film was Dr. Arnold

Franck. De vrouwelijke hoofdrol speelde Leni Riefenstahl. Haar adres

is: Berlijn, Wilmersdorf, Hindenburgstrasse 97.

J. B. te Den Haag. Het adres van John Gilbert en Renee Adoree

is: Metro Goldwyn Mayer, Culver City, Hollywood. Als U schrijft

zult U antwoord ontvangen, dit kan echter eenige maanden duren.

Schrijft U in 't Engelsch. De man die uit de boom valt was inder-

daad geen pop. Hij beweerde na afloop van de opname, dat hij het

nooit weer zou willen doen.

ONZE PP.IXSVRAAO"

■ ^

Hieronder bevinden zich twee nieuwe foto's van onzen

,L_JE^

Wij vragen u ons mede te deelen, wie deze artisten zijn.

Concert- & Theater-bureau

SIEGFRIED COURANT

Ruyschstraat 48 - Amsterdam

Telef. 52642

I I

ARRANGEEREN VAN

PARTICULIERE FEESTEN

met medewerking van Artisten

en Musici in ieder' genre.

Doch wij verzoeken u deze

opgave pas te doen, nadat

er twaalf zoo in het blad

zijn verschenen, dus na het

zesde nummer.

Deze aflevering is no. 208, en

de zesde, waarin no. 11 en

12 van de artisten worden

opgenomen, is aflevering 211.

Alle goede inzendsters en

inzenders hebben recht op

een fraai boekwerk.

DF. REDACTIE

MAISON PLUKKER

H aarwasschen en Kappen f 0 50

Onduleeren - 0.50

Wasschen en Onduleeren . - 0.75

Massage - 1.—

Manicure - 1-—

Kruiskade No. 9 - Rotterdam

ingang Portiek Schoenenwinkel (Ie Etage]

Soeciaie Cursus voor Dames, die in het

Kaopersvak oogeleid wer.schen te woraer

Uitslag Kerstprijsvraag

Wij geven hierbij dv luimeii

van de 9 filmsterren, die u

lachend een gelukkig Kerstfeest

wenschten.

1. Maria Corda, 2. Leatrkc

Joy, 3. Pauline Stercke, 4. Mac:

Murray, 5. Monte Blue, 6. Glo-

ria Swanson, 7. Susi Vemen.

8. Phyllis Haver, 9. Thelnw

Todd.

Aan de inzendsters en inzen-

ders van goede antwoorden

hebben we een mooi boek ge-

stuurd. Het is ons eerlijk mee-

gevallen hoeveef lezeressen

't rijtje heelemaal hebben weten

te vinden. Het was niet mak

keiijk. En er waren zoo

enkelen, die blijkbaar een

struikelblok vormden. Niet het

minst Pauline Sterke in haar

zwempakje en Thelma Todd.

de laatste in de rij.

FILMASUPERFiLMS

SYD CHAPLIN

IN

ZIJN WIJ AREN?


1 V^AKWEL C/EUGD -

.Vaarwel Jeugd'' geeft scènes uit het

Parijsche studentenleven met in de hooW-

rol Carmen Boni.

De film is naar ons land gebracht door

Filma te Amsterdam en zal in R 0 " 61 "^" 1

binnenkort worden vertoond in het W. B.

Theater. .

Op een mooien lentemorgen verlaat

Mario Grinaldi het rustige provinciestadje

om in de hoofdstad zijn studies aan de

Hoogeschool voort te zetten. In den trein

ontmoet hij een collega, Leon Valpreda,

eveneens op weg naar de stad. Vriendschap

is moedig gesloten en van nu af is Mario

de aangewezen beschermer van den goert

hartigen Leon, wiens noodlot het schijnt

te zijn onophoudelijk de grootste bokken

ir schieten.

Op de plaats van bestemming aange-

komen doet zich al dadelijk een eerste

moeilijkheid voor, het zoeken naar kamers,

hetgeen echter, tot Mario-s tevredenheid in

het bijzonder, wordt opgelost. Zijn kamer

,5 bescheiden, doch netjes en bovendien

bezit zijn hospita een alleraardigste doch-

ter Dorine. Geen wonder dan ook, dat

Mario en Dorine weldra tot over de ooren

op elkaar verliefd zijn: Een heerlijke tijd

is voor hen aangebroken en elke dag is

ds 't ware een idylle van üefde en geluk.

Zij bouwen reeds de schoonste lucht-

kasteelen op de toekomst, wanneer Mario

nm eindexamen gedaan zal hebben, wat

,,ver eeuige maanden het geval zal zijn.

Helaas, het noodlot heeft anders gewild.

Fen coquette, jonge vrouw, avontmirlijk

rn hartstochtelijk van aard, Helena, weet

Vlarif. volkomen in te palmen. Haar

,U-ante verschijning, de schitterende

mweelen en het prachtige bont. dat zij

,'-ii


geleden lia-d de eerste vermiddelen

opnamen gemaakt. Tot

tooning van een tooneelbewer- Carl Laemmle besloot om

•king van „Uncle Tom's Ca- eenige millioenen te reserbine"

plaats. Dit geschiedde veeren voor de verfilming van

den aysten September in het „Uncle Tom's Cabin".

oude Troy Museum te Troy, Negentien maanden is er

in den staat New York. Deze

gewerkt aan de samenstelling

bewerking behoefde niemand te en niet minder dan 2400 perverwonderen.

Hoewel gewoon- sonen traden in deze Univerlijk

dergelijk werk door mi'n- sal-film op. Bijna een millioen

dere-rangs gezelschappen wer- voet negatief is opgenomen en

den vertoond, waren 't ditmaal

van de beste artisten, die zich

hieraan gaven. De troep stond

onder de leiding van George

C. Howard, die de bewerking

had verzorgd. De kleine Cordelia

Howard vervulde de rol

van de kleine Eva. Ze was toen

pas vier jaar oud, wel een

merkwaardigheid. Howard had

z'n artisten met veel zorg gekozen.

Toch was dit stuk niet

zoozeer een bewerking van

„Uncle Tom's Cabin" als wel

een werk geschreven om de

figuur van de kleine Eva.

De toeloop was geweldig en

in Juli 1853 beproefde Howard

z'n geluk in het National

Theater te New York. Daar

vormden de vooTstellmgen

spoedig het gesprek van den

dag en elf maanden aaneen

hield „Uncle Tom's Cabin"

repertoire.

Londen zag de tooneelbewcrking

reeds vóór New York.

Daar begonnen de voorstellingen

— ook nu door eerste rangs

artisten — reeds in November

1852 in het Standard Theatre

en twee andere gezelschappen

kwamen in andere deelen van

de stad er ook dra mee voor

het voetlicht. In de engelsch

sprekende landen werden in

korten tijd door vele gezelschappen

tezamen meer dan

300.000 voorstellingen gegeven.

Oorspronkelijk was de schrijfster

met die tooneelbewerking

niet ingenomen, want voor haar

was het tooneel altijd een instelling

des duivels. Daardoor

had ze zich ook geen rechten

verzekerd en heeft ze nimmer

iets genoten van de groote inkomsten

der tooneclgezelschappen.

Het was niet alleen het

tooneel dat zich van dit werk

meester maakte, ook met het

circus was dit het geval. Daar

kreeg men groote pantomimes,

waarin de meest felle episodes

werden in beeld gebracht.

Op de film.

Voor de film had „Uncle

Tom's Cabin" steeds veel aantrekkelijkheden.

Voor een regisseur

een geweldig terrein om

z'n fantasieën bot te vieren. Een

paar maai zijn er met beperkte

LOUIS XVI

Hoek REMBRANDTSPLB1N

Lunch

Plats du Jour . • •

Souper de Theatre .

Koffie, Thee, Bitters

f 2.-

„ 1.25

.. 2. -

30 et.

daaruit is een keuze gedaan. In

veertien acten werd het ge-

kozen deel van het negatief

ondergebracht en in die veer

tien deelen zijn er 3531 scènes,

het dubbele aantal van dit dat

in eenige Universal-films wordt

aangetroffen.

Voor deze film zijn heel wat

reizen ondernomen. 26.000 mij-

len zijn er afgelegd door de

VVrcenigde Staten, want in vele

gevallen zijn de opnamen ge-

maakt op de plaatsen, die in

het boek zelf worden aange-

duid.

Een der oude Missisippit-

booten werd voor den tijd

van negen weken gecharterd,

om de gelegenheid te hebben

rustig en kalm de scènes op

te nemen, die zich aan boord

van den stoomer afspelen. Wel

word het vaartuig gewijzigd,

verbouwd, want het moest ge-

heel gelijk zijn aan die, welke

in de vijftiger jaren den Missis-

sipi en de Ohio bevoeren. Zoo

is de historische „La Belle Ri-

viere", die in Harriette Beecher

Stowe's boek werd genoemd,

herleefd.

Een buitengewoon belangrijk

deel van deze zaak was de op-

richting te Universal City van

een waterval, die diensten moest

bewijzen om de ijs-scènes in

beeld te brengen. Dagelijks

werd hiervoor twee millioen

gallon water verbruikt en 37

dagen lang moest dit reservoir

dienst doen.

. ,De sneeuwbuien hebben wa

gonladingen vol havervlokken

vereischt, difl^oor zes propel-

lers van vliegtuigen in voort-

durende beweging werden ge-

houden.

De bloedhonden heeft men

speciaal uit Engeland laten

komen en zoo handelde men

in alle onderdcelen.

In de costuumafdeeling zijn

meer dan vijftigduizend com

plete costumes gemaakt en

daarbij komen nog duizenden

stuks onderdcelen van costu-

mes. Zooals 't was met de

costumes, zoo was 't ook met

het decor. Men heeft niet min-

der dan 65 groote bouwwerken

moeten maken.

Er zou nog meer over dit

bijzonder filmwerk te vertellen

zijn, maar we zullen 't hierbij

laten. Misschien dat we er

later nog eens op terugkomen.

De inhoud van deze film

hebben we nu niet gegeven, in

de overtuiging dat deze ge-

noegzaam bekend is. Wanneer

ons blijkt, dat velen onzer lezers

deze gaarne nog willen ver-

nemen, dan zullen we ook aan

dit verlangen voldoen, zooals

we hun steeds in alles van

di.nst willen zijn. P- W.

Fotopersbureau „HOLLAND"

Slaalstraat 8. Amsterdam. Telef. 46361

Foto's voor geïll. bladen, handel

en industrie, kunsilicntoonamen,

Cliché's. Enz. enz enz.

20 lessen f 15.—, inclusief

2 Charleston Tea's en 2 Soiree's

Kinderclubs - Volwassenen

Beginnenden - Gevorderden

Gehuwden. Prospectus franco

Dans-instituut EDDY RAY

Westeinde 13,Tel.32478 Adam

ENGAGEERT

voor uw feest-

en nutsavonden

LOUIS NOIRET

Een liedje — een

praatje en 'npiano

tiarnixstraat 394, Amsterdam

Het teekenonderricht door

middel van de cinema

Behahe hei vele aangename,

dat ons de film biedt, heeft zij

ook haar nuttige zijde.

Als voorbeeld hiervan diene

de zeven jaar geleden door den

heer Adrien Brumeau opge-

richte school, waar door mid-

del van de cinema in een

speciaal daartoe ingerichte zaal,

teekenlessen worden gegeven.

De lampekappen zijn er zoo

gesteld, dat het licht der lam-

pen loodrecht op de teeken-

boeken der leerlingen valt en

het overige van de zaal in het

duister blijft.

Op een groot scherm wor-

den de verschillende beelden

geprojecteerd, die m langzaam

tempo de diverse bewegingen

duidelijk aantoonen. Zoo zien

wij een wandelenden man voor

ons; hij is ongekleed, zoodat de

bewegingen van zijn spieren

duidelijk uitkomen. Den leer

lingen wordt gewezen op de

bijzonderheden, de verschillende

houdingen en standen, die de

man moet aannemen, wanneer

hij g-elijkvloers loopt of een trap

op- en afgaat.

Dit wordt een paar maal

herhaald, zoodat er gelegen-

heid is, de beelden goed in

zich op te nemen.

Op een sein van den leeraar

wordt er mede opgehouden en

de zaal weer geheel verlicht.

Elk der leerlingen tracht nu

op het voor' hem liggend vel

teekenpapier den tol aal indruk

van hetgeen hij bij de diverse

projecties heeft waargenomen,

weer te geven. Die indruk

wordt dus een geheel persoon-

lijke.

Zelfs jonge kinderen nemen

aan die lessen deel en het is

aardig te zien, hoe goed zij juist

het noodigstc hebben ont-

houden en dit op papier weten

te brengen.

Behalve deze lessen in ano-

tomie, worden er ook — even-

eens in langzaam tempo -

andere beelden geprojecteerd,

zooals een paard, dat over een

hindernis springt, een troep

spelende kinderen, e.a.

Deze methode van leeren

L

RADIO

Toestellen en

Onderdeelen

ANDERSEN EN POLAK

P. C. HOOFTSTRAAT 40

AMSTERDAM - TELEF. 26587

M'n neef Janssen

ontmoet z'n buurman en zegt;

Wel gefeliciteerd m'nheer

Meijer, ik hoor dat u gaat

trouwen, 'n Vergissing m'nheer

Janssen, zegt de ander. Ik denk

er niet aan! Dan eerst recht

gefeliciteerd, zegt Janssen, den

ander hartelijk de hand schud-

dend.

Kleine vergissing.

'n Aardige jonge dame komt

in een sigarenwinkel, waar 'n

jonge bediende achter de toon-

bank staat.

Ik moet voor vader tien

sigaren hebben.

Aida ?

Neen, ik heet Mary.

Heelemaal niet waar.

Mevr. de Oudste bezoekt haar

getrouwde dochter en ziet hoe

haar kleinzoontje en kleindoch-

tertje geanimeerd spelen.

Plotseling omhelst Kareltje

z'n zusje heel hartelijk.

Jului speelt zeker papa en

mama ?

Hoe komt u er bij. We spelen

oom Wim en de juffrouw.

Een voorzichtige.

Gisteren heb ik 'n waagstuk

gezien, een man, die dwars over

de straat van dak tot dak liep,

op een dun gespannen koord.

Noem jij dat 'n waagstuk. Ik

niet. Dat is het zekerste middel

om niet, onder een auto te

komen.

Een goed excuus.

Wat doe jij in mijn appel-

boom, riep de boer woedend.

De jongen die „boven" zat

antwoordde: Ik most wel in

den boom klimmen, d'r staat

toch ginds op het bord dat

het verboden is om over het

gras te loopen.

Verkeerd inzicht.

Man, als je zoo met je

auto langs de wegen rent. leer

je nooit het landschap of de

menschen kennen.

Daarin vergis je je heel erg.

Rijd tegen een boom en je leert

het landschap kennen, rijd een

kip dood en je leert de men-

schen kennen ...

Een onbegrijpelijk vonnis.

Een m'nheer, die bij een sla-

ger leverworst had gekocht,

klaagde den leverancier aan,

b 'V -^ ■& v v w b v

omdat z'n worst heelemaal geen

lever, maar alleen meel, vleesch

overblijfsel en stijfsel bevatte.

Voor het gerecht verdedigd'

de advokaat den beklaagde door

te beweren, dat het karakteris

tieke aan leverworst juist was ...

dat d'r heelemaal geen lever

in zat.

De rechters gingen heele-

maal niet op deze medcdeeling

in en de slager werd veroor-

deeld .

Ons inziens ten onrechte.

Want als men eischen mag-

dat leverworst persé lever be-

vat, dan kan men op gelijke

gronden verwachten, dat konin-

ginne-soep, iets van een konin-

gin inhoudt, kreeftensoep uit

kreeften wordt gefabriceerd,

leidsche kaas van Leiden afkom-

stig is, bokbier van bokken ge-

maakt wordt en , . . een lintworm

uit lint vervaardigd is.

Om maar een paar voorbeel-

den te geven.

Onder vriendinnen.

Milly in extase. Je kunt je

niet voorstellen, hoe dol m'n

aanstaande met me is .. .

Willy (nuchter). Neen, dat

kan ik werkelijk niet.

Over Holland.

Wat doet uw zoon, m'nheer

Pieterse ?

Die schrijft over Holland.

Boeken of artikelen ?

Neen. Luchtreklamc.

Een man vol piëteit.

Mooien ring heb je daar.

Prachtige steen.

Ja, dat is 'n erfenis van m'n

tante.

Bofferd....

Zeker. Ik werd haar eenige

erfgenaam, onder voorwaarde,

dat ik na haar dood uit de

erfenis f i ooo.— voor eensteen

zou besteden .. .!

Verseht van opvatting.

Vind je niet mannie, dat m'n

nieuw balcostuum een voor-

beeld van mode-techniek is ?

Eerder een van optische tech-

niek. Je kunt er doorheen

kijken.

Goede figuren.

Die mevrouw Hummes heeft

geen slecht figuur.

Neen. Die ziet er van achter

uit, alsof ze van voren d'r heel

aardig uitziet.

Gesprongen handen

ru\A/e huid

schra Ie

lippen

leekenen heeft dii voor op de

vroegere door middel van vaste

pleisterbeelden, dat de leerling

thans aan zijn werk een per-

soonlijk karakter kan geven

[i.Mjj'.,i.i.i.||.i..Lp!rTff^:

Abel Grance, die door zijn

bijzondore vertolking van de

hoofdrol in, men mag wel zeg-

gen door het creëeren van, de

Napoleon-film zoo de aandacht

op zich heeft gevestigd, is druk

bezig met een nieuwe rolprent

die den titel zal dragen van

„la Chute de l'Aiglc".

Napoleon vanaf het oogen-

blik dat hij naar het eiland

Elba wordt verbannen tot zijn

vertrek naar Sint Helena.

Men heeft Grance gevraagd

waarom hij de periode die

tusschen den veldtocht naar

Italië en den uittocht naar Elba

ligt, onberoerd liet.

Het antwoord typeert den

artist. In die periode ligt geen

dramatisch gegeven. Napoleon

scheen van alle zijden door ge-

luk omgeven. Victorie op vic-

torie was zijn deel.

Het begin van zijn carrière,

zijn schier bovenmenschelijke

worsteling om het toppunt te

bereiken, daarin lag de kracht

van deze bijzondere figuur, die

eigenlijk de weelde niet vol-

komen wist te beheerschen.

Daarna komt het drama van

zijn tegenslag. Dit leek mij de

bestudeering waard en daarom

heb ik er mij aan gegeven. De

historie is rijk aan gegevens

om er een groot en goed werk

van te maken, men kan de

fantasie gerust buitensluiten.

HOTEL. CAFE-RESTAURANT

„TRIANON" «ä. VAN LIT)

Vrijstaat 14 -Tel.848 • Eindhoven

Kamers met stroomend water

met ontbijt vanaf f2.50

Diner f 1.75 Lunch f 1.25

Koffietafel f 1.-


Hierbij eenige fotos van dit

plastische danspaar, die in

heel korten tijd door t ongi-

neele genre wat zij in hun dansen

brengen, bekend zijn geworden.

Het genre is ook wel de reden

waarom zij in verschillende thea-

ters met veel succes zijn opgetre-

den. Bij dit danspaar valt in de

eerste plaats de eenheid van mu-

ziek en dans op, die zy door

beheersching der techniek, tot in

de finesses hebben doorgevoerd

en waardoor de inhoud en de uit-

beelding hunner dansen geheel

tot zijn recht komt. Hun uit-

gangspunt voor de dans is de

Stemming van het muziekstuk,

als het ware voor het pubheK

in gebaren te vertolken en het

is hun bijzondere verdienste dat

het hun gelukt is, de dans als

illustratie van de muziek in de

perfectie te brengen. Daardoor

krijgen hun dansen iets beschnj-

vends wij zouden kunnnen zeggen

het zijn kleine story's met een

ernstigen of komischen inhoud,

waarbij er steeds naar gestreeld

is, niet alleen het rythme, maar

ook de sfeer van het muziekstuk

één te doen zijn met de dans.

Hun repertoire is geweldig uitge-

breid en het valt ons op, dat zij

zoowel ernstige als vroolijke tot

zelfs uitbundige dansnummers op

hun programma hebben, waarvan

ons vooral hun geestige creatie

van Schuberts Moment Musical

bijzonder bekoren kon. Ulco en

Margrob; zijn getraind en opge-

leid door Angele Sidow dus vooral

op klassieken grondslag, maar de

oude techniek niet in 't minst ver-

waarloozend, hebben zij zich toch

een geheel eigen genre gescha-

pen, waardoor zij het voorrecht

hebben ons ten minste geen op-

pervlakkige kunst letoonen,maar

iets nieuws met een sterk per-

soonlijk cachet. Binnenkort geven

Ulco en Margroby 'n dansmatinee

in de Stadsschouwburg te Am-

sterdam. Voor dansliefhebbers

kan dit een interessante middag

worden. Dit tweetal behoort tot

de beste dansvertolkers die ons

dans-arme vaderland bezit. Laten

wij in hen eens ,.de profeet in

eigen land" eeren.^ ^^

/" de meest gezellise

x L^ (jAITE dancing in Amsterdam

EL-iZA EN TOM!

Een der meest aangrijpende momenten in „De Negerhut van Oom Tom"

fs de vlucht van ElSTmet haar kind «ver de ijsschotsen van de Oh.o.

Langzamerhand geraakt 't in het vergeetboek, maar Bernard ter Haar

1 ' B heeft deze episode zelfs in een gedicht vereeuwigd.

*t

1

l

I

('

V

1

I


I

1

ü

i

{-

l

I

t

a


M

adat het vreeselijke ge;

schied was en hij bij

- het kaartspel zijn tegenstander

doorstoken had, rende

Fortune La Perle als een bezetene

de zaal uit, gevolgd

door een schreeuwende menigte.

Het bloed kleefde aan zijn

handen en duidelijk zag hij

het gebeurde vóór zich; hij

had verloren, steeds verloren tervolg je me dan ?" vroeg Foren

woedend over het geluk van tune La Perle en liet zijn reden

ander had hij zijn wanvolver

zakken.

hoopsdaad verricht.

De man antwoordde niet

Op het geroep van „moord dadelijk en haalde de schouders

kwamen de bewoners uit hun

huizen aangeloopen en zetten

op.

„Wat doet dat er toe; ik ben

de vervolging voort. Met moeite,

je achterna gegaan om je mee

hijgend van inspanning, baande te nemen naar mijn hut, waar

hij zich een weg door de duis- je veilig zult zijn. Ik ben Mr.

ternis en trachtte zoo gauw Bram en woon ginder, aan het

mogelijk het strand te bereiken, eind van dit veld. Ik ken je

op de hielen gevolgd door de heelemaal niet, maar ik was

razende menigte. Steeds meer er bij toen je een medemensch

versnelde hij zijn vaart en het doodde en er is geen enkele

leek wel of hij ten slotte een plaats waar je veilig zult zijn.

groot eren voorsprong kreeg, Maar ik heb een hut; kom mee

want het leven achter hem ver- en verberg je daar; niemand

minderde en de achtervolgers

zal je er zoeken!"

hadden het opgegeven.

Een stortvloed van verwen-

Maar als hij van tijd tot tijd, schingen was alles, wat hij op

zonder te durven stilstaan, het

dit aanbod te hooren kreeg.

hoofd even terzijde wierp. „Wat heb ik met jouw hut

meende hij een schaduw te omwaren,

die hem steeds op de

hielen volgen bleef. Fortune La

Perle was moe geworden, doch

waagde het niet zijn vaart te

verminderen. De sneeuw lag

hoog op de Alaska-velden en

vaak struikelde hij over de opgehoopte

brokken ijs of raakte

hij verward in de touwen der

tenten; maar steeds ging hij

verder door de barre koude,

op zoek naar een veilige schuilplaats.

Soms moest hij even stilstaan

om op adem te komen, maar

telkens weer kwam de schaduw

uit de duisternis te voorschijn

én dwong hem zijn vlucht voort

te zetten. Hij was bijzonder bijgeloovig

en die taaie volharding

van die schaduw achter

hem leek hem een slecht voorteeken.

Hij beefde van angst

over al zijn leden, toen hij --

totaal uitgeput in de sneeuw

neergevallen — bemerkte, dat

ze vlak bij hem was komen

staan. Hij hield zijn revolver

stevig omklemd en keek de

vreemde verschijning recht in

het gelaat;

„Schiet niet; ik ben ongewapend

1"

Het was dus een mensen, die

hem gevolgd had en zijn angst

en zijn bijgeloof hadden hem

vreemde parten gespeeld!

Weer klonk het:

„Schiet niet, ik ben ongewapend!"

..Wat bliksem, waarom ach-

vr^vert^Jd Joor aAryARBz

die in het gerelschao Pisuisse door haar exoti

te maken ? Ik wil vluchten, ver

hier vandaan. Ik zou bijna lust

krijgen terug te keeren naar

de kaartspelers om eens flink

met hen af te rekenen en een

eind aan die vervloekte ge-

schiedenis te maken. Het leven

is toch altijd een strijd en ik

heb er al meer dan genoeg

van!"

Maar Uri Bram bleef aan-

houden, niettegenstaande de

tegenwerpingen van den ander

en tenslotte behaalde hij de

overwinning. Waarom zou For-

tune nog langer volhouden!

Het zou hem niets gebaat heb-

ben; hij bezat niets; zelfs geen

honden voor de vlucht; de zee

was dicht en zijn vervolgers

zouden hem zeker spoedig

achterhalen. Dus bleef hein

geen andere uitweg. Hij werd

kalmer en haalde uit een zijner

zakken een klein gebedenboek;

hij liet Uri hierbij zweren, zijn

woord te zullen houden en

volgde hem toen aarzelend naar

de hut.

Hoewel hij argwaan bleef

koesteren over het vreemde ge-

drag van zijn beschermer, lokle

hem de weldadige warmte in

de hut en maakte Fortune het

zich toch spoedig gemakkelijk.

Hij ;ette zich in een leunstoel

bij' het knappend vuur en keek

toe, hoe zijn gastheer zkh be-

ijverde de koffie te zetten. .

Hij nam Uri Bram tersluiks

op. Het was een man met

streng uiterlijk; diepe rimpels

doorgroefden zijn voorhoofd en

onder de dikke, borstelige wenk-

brauwen schitterden zijn koude

grijze oogen. Heel zijn gelaat

wees op hardheid; het was het

gelaat van een man, die *een

eemaam leven gewoon was en

zich niets aan de goedkeuring

van anderen liet gelegen liggen;

van een man, die zijn strijd

zelf streed en niets daarvan ooit

liet blijken.

Nadat beiden zich aan de

warme koffie te goed hadden

gedaan, moest voor een goede

schuilplaats gezorgd worden.

In den hoek van de hut werd

een slaapplaats gemaakt, ver-

borgen onder dikke lagen mos

en kleeren.

Niemand zou hem hier ooit

vinden. Overal, in alle tenten

en hutten werden de onderzoe-

kingen voortgezet; geen oogen-

blik dacht men aan de hut van

Uri Bram; dét was wel de

laatste plek op de aarde, waar

men zou zoeken naar den moor-

denaar van John Randolph.

Zoo kropen de weken voorbij

in troostelooze verveling. Er

werd niet veel tusschen de

beide mannen gesproken en

Fortune was veel aan zich zelf

en zijn eigen gedachte overge-

laten. Hij peinsde over het

noodlot, dat hem steeds in het

leven achtervolgd had; hij was

er vast van overtuigd, dat alles

hem tegenliep op aarde en dat

daar niet aan te ontkomen was.

Dit was reeds vóór zijn ge-

boorte bepaald.

„Vandaar mijn gedrag tegen

John Randolph; waarom hield

hij zijn mond niet en het mij

mijn gang gaan? Dan had ik

ook nog een kans gehad. Hij

wist heel goed, dat ik al bijna

alles verloren had! Waarom,

o waarom?"

Zoo mopperde hij Jegen het

noodlot en Uri Het hem begaan,

bleef zwijgend toehooren, alsof

het hem totaal onverschillig

eoo» 6 ^

GIJ HEBT

SUCCES MET

144 Keizersgracht, Amsterdam

Telef. 4S348

liet en toch was dit in werke-

lijkheid heel anders.

De moord op John Randolph

was door de bewoners van het

kamp reeds lang vergeten; er

waren nu grootere belangen in

't spel, waarvoor het andere

wijken moest.

Op den bodem der kreken

en op sommige plekken aan

het strand was goud te vinden

en de mannen maakten zich

gereed, daarheen te trekken.

Ook Uri, geholpen door For-

tune, spande zijn honden voor

de slede en trok naar het

zuiden. Uri vertelde, dat hij

een stuk land exploiteerde aan

de grenzen van het canadeesch

grondgebied; daarheen wilde hij

zich begeven. Het was een

lange, inspannende tocht over

ruwe en vaak onbegaanbare

wegen; doch moedig volbrach-

ten zij hun moeilijke reis en

bereikten het grensplaatsje

Eagle.

Den eersten morgen van hun

verblijf aldaar stonden zij vroeg

op; nu kwam nog een kleine

laatste etappe en dan zouden

zij scheiden, daar Fortune nog

verder naar de bewoonde wereld

zou trekken. Hij was vroolijk

en gelukkig, dat nu alles weer

goed kon worden en zag de

toekomst blij tegemoet.

Hoe geheel anders zou het

met hem afloopen!

Toen alle toebereidselen voor

het vertrek gereed waren, had

er een groote verandering in

Uri plaats. Hij maakte een

zwijgend gebaar en vroeg For-

tune of hij wel eens had hooren

spreken over „den weg van

het doode paard" ? Deze, eenigs-

zins ontstemd over dat opont-

houd, schudde ontkennend het

hoofd en wilde weten, wat dat

te beduiden had.

Heel langzaam en op em-

stigen toon begon Uri te ver-

tellen: „Er zijn vaak omstan-

digheden en ontmoetingen in

het leven, die een mensch nooit

vergeet. Zoo heb ik eens op

dien „weg van het doode

paard" een man leeren kennen.

Hij was zacht van aard en zoo

goed jegens mij, dat ik hem

als mijn broeder beschouwde.

Op dien bewusten weg — zoo

genoemd, omdat de meeste

paarden bij hun overtocht er

van kou en ellende stierven —

lagen htm lijken op stapels te

rotten. Sommige dieren waren

verdronken toen zij door de

met ij« bedekte rivier trokken;

andere waren verdwenen in de

groote sneeuwkuilen of wegge-

zonken in het drijfzand. Nooit

toonden de bezitters der paar-

den eenig medelijden met de

ongelukkige stutnperds en als

het te erg werd, schoten zij

ze neer en namen er weer

andere voor in de plaats.

Maar de man, dxen ik daar

eens aantrof, was geheel anders.

Zijn goedheid en zijn geduld

De chineesche papasaai

met Marion Nixon in de hoofdrol, oe fiim die binnenkort in hei

Roxy theater te Amsterdam zai worden vertoona.

waren onbegrensd. Nooif ver-

loor hij ook maar één oogen-

blik zijn kalmte en wat hij kon

doen om de paarden te helpen,

deed hij met de grootste zacht-

heid. Zelf leidde hij hen door

de moeilijkste iplaatsen en liet

hen van tijd tot tijd rusten.

Zijn eigen dek gebruikte hij

om de arme stakkerds wat min-

der van de koude te doen lijden.

Ik was vol bewondering en wij

begrepen elkaar als broeders

en vervolgden gezamenlijk onze

reis. Aan het eind van de

etappe wilde een man, die reeds

vijftig paarden gedood had, de

onze koopen en bood ons vijf-

duizend dollars. Wij hadden

beiden geen cent meer op zak;

het aanbod was verleidelijk.

Doch eén blik op onze arme

dieren en de gedachte aan de

vreeselijke gevaren en de

ellende, welke zij tegemoet

gingen, deed ons het voorstel

afwijzen. Mijn vriend en broeder

oordeelde het beter, zelf de

dieren te dooden en ik begreep

hem volkomen- Die man heette

John Randolph!"

Fortune voelde als 't ware,

RADEMAKER*

FENIX

BONBONS

VERSCHILLEN-

DE SOORTEN

H E ER LID K E

BONBONS IN

FRAAIE D00S3ES

wat volgen moest. Het oogen-

blik der vergelding was ge-

komen. Uri Bram stond voor

hem. „Ik geloof, dat God mij

de kans heeft gegeven, mijn

broeder te wreken; ik weet, dat

Hij rechtvaardig is. Maar het

zal in een eerlijken strijd ge-

schieden. Wij hebben een revol-

ver en de kaarten zullen be-

slissen."

„Ik ben gereed", antwoordde

Fortune en op zijn gezicht was

weer de oude trek van verbit-

tering te lezen. Hij had de

vrijheid ook al van i ó nabij

gezien, dat die ontgoocheling

hem wel zwaar moest treffen.

Toch hoopte hij nog, dat het

geluk hem nu niet weer ver-

laten zou en toen hij dan ook

een hoogere kaart trok dan

Uri en dus hét eerst van beiden

mocht schieten, gevoelde hij

weer, hoe de vrijheid hem

wenkte en toelachte.

Hij nam de revolver in beide

handen, mikte op de ontblootte

borst van zijn vijand en vuurde.

Deze wankelde, strekte de armen

uit en viel neer in de sneeuw.

Toen hij radeloos van de pijn

zich 'weer oprichtte en te kennen

gaf, dat het nu zijn beurt was,

kwam een oogenblik in Fortune

de gedachte op, nóg eens te

vuren. Maar hij wilde een eerlijk

spel spelen en bleef hopen, dat

het geluk mèt hem zou zijn.

Uri toch, was erg gewond en

zou wel niet bij machte zijn,

goed te treffen. Hij ging dus

voor hem staan en zorgde er

voor, het doelwit zoo klein

mogelijk te maken. Uri had

het zware wapen in zijn hand

genomen en waggelde als een

dronken man. Maar hij spande

alle krachten in om goed

staande te blijven. Hij legde

aan en trok af.

Het schot viel en trof den

ander midden in het hart.

John Randolph was gewroken.

Dans-Instituut C.KLINKERT

Stadh.tcade 152 - Amsterdam

Telef. 24232

DE YALE BLUES

DEMONSTRATIE

28 San. a.s. van 3-4 u. per radio

PRIVÉ LESSEN DAGELIJKS


EEN DER NIEUWSTE MACK SENNETT GIRLS. J

Rhytmieehc oefeningen en danken

In de Liatstc jaren heeft zich

de behoefte aan harmonische

ontwikkeling van het lichaam

wel sterk gedemonstreerd.

Gelukkig

Onze kinderen leeren heel

anders dan wij, ouderen, wier

leeftijd met twee cijfers wordt

geschreven, waarvan het meest

linksche op z'n minst een

vier is.

Velen hebben meegewerkt om

het zoover te brengen en onder

de strijders die in ons land

de verbreiding der rhythmische

gymnastiek hebben bevorderd,

behoort zeker de heer Christ

f. Mazure te Middelburg.

Als directeur der gymnastiek

vereeniging „Medioburgum".

zoo vertelde hij ons, brak ik

reeds, voor meer dan ZQ jaar,

met het, toen destijds, houterig

uitvoeren van liohaamsbewe

gingen. Dat heeft in die jaren

heel wat stof opgeworpen.

Ik kon voor mezelf geen vol

doening vinden, om uitsluitend

bij meisjes en vrouwen, de toen

gangbare oefeningen in te stu

deeren en voor te doen.

Ik zag in hen niet alleen

een romp, waaraan een paar

armen en beenen bengelen,

maar nog iets meer, een har-

monisch lichaam waarin een

ziel huist, en.... ik ging mijn

eigen weg, voor geen vooroor-

deel of domheid beducht. Ik

heb er nu geen spijt van, zoo

gedaan te hebben, want ik werk

nog zoo, al heeft de tijd ook

op den aard van mijn arbeid

zijn invloed doen gelden.

Het begin was wel moeilijk

voor me, want ik stond alleen,

alle collega's tegenover me.

Maar.... na zeer korten tijd

het publiek achter me. De

menschen begrepen me, de zege

was mij.

Had ik echter den nu over-

leden componist Jan Morks niet

tot steun gehad, de strijd zou

me voorwaar veel zwaarder zijn

gevallen. Veel jaren hebben wc

prettig saamgewerkt. Reeds 31

Augustus 1 91 2, gaven we saam,

voor ons geheele Walcheren,

de nu zoo bekend geworden

..Fcestreien", met een 200 kin

deren en 100 dames. Het jaar

daarna trokken we met de

Zeeuwen naar Amsterdam, om

voor Hare Majesteit de Ko

ningin (achter het Museum) de

„Provinciale Rei" (Boerendansi

te laten zien. Nadien gaven we

voor Hare Majesteit nog twee

maal volksdansen.

Morks en ik hadden het ge-

luk, elkaar te begrijpen, want

steeds gaf hij zijn compositie,

zonder verdere toelichting, liet

mij den dans er op maken en

meestal was onze gedachten-

gang niet veel uiteenloopend

geweest.

Dit kwam al heel duilelijk

L

Schermrei

Dli muziek roept geen concreet

beeld op, maar wanneer de

beweeringen zich laten mee-

slepen door rythme en melodie van

de muziek, vooral het rhythme, als

karakter, dan zullen ze een vol-

maakte weergave van de bedoeling

der muziek benaderen, zoo meent

de heer Mazure. De hoofdzaak is:

ontroert het ons, heeft het in ons

iets wakker geschud? Zoo ja, dan

heeft het bestaansrecht, ja zelfs

als kunst.

Rhytmische gymnastiek ontwik-

kelt het lichaam. Hen gezonde ziel

huist het best in een gezond en

welbeheerscht lichaam en iedere

beweging en stand kan dan goed

zijn, wanneer de bezitsterder) vim

dergelijk samenwerken, want rhytli-

mische gymnastiek was het niet

alleen, het werd ook een verhaaltje,

het uitbeelden van een gedachte....

Tot besluit kan ik u van het dóeor

meedeelen, dat het was een doek-

décor, waarin ik dat werk trouwens

altijd laat uitvoeren. Na veel overleg

en nadenken heb ik er thans meer

mee kunnen bereiken als voordien,

door de stof dan weer geplooid, dai,

weer in zuilenvorm en soms weer

strak te spannen, naar gelang de

illusie, die moest worden opgewekt,

terwijl een enkele palm of straklijnig

boompje het geheel voltooide.

Een passende, niet bontkleurende

verlichting, die geen slagschaduwen

veroorzaakte, bracht 't werk verder

in de vereischte stemming.

... r ^\>

ä A II

_ exoof- Il KOS. 1

mt bij de Scène des Mario

nettes.

Nadat ik het werkje met de

kinderen had ingestudeerd en

ik hem op de les verzocht,

was de opeenvolging der be-

wegingen en dansen precies

zooals hij die zich had inge-

dacht.

Als jongen was hij met z'n

vader naar een Engelsch .vla-

rionettcn-theater geweest, waar-

op hij later genoemde Scène des

Marionettes componeerde. Zoo

ging het ook met verschillende

andere werkjes.

Dit innige samengaan tus

sehen het rhythme van toon en

beweging is een eerste ver

isrhte.

.at lichaam smaak en gevoel voor

de kunst heeft.

De gewone gymnastiekles dient

echter zorgvuldig van de rhytmi-

sche gymnastieklessen gescheiden

te blijven. Uit beide kan de rhyth-

mische dans geboren worden.

In de door mij saamgestelde dan-

sen heb ik getracht dit uit te werken.

B.v. in de „Réveil du printemps".

Inleiding is het wegtrekken van den

winter, dan het ontluiken der eerste

lentcbloempjes, het hoe langer hoe

meer zich ontplooien der lente-

bloemen, het jubelende, juichende

jonge leven, tot.,,, de komst van den

zomer met 't samengaan daarvan

en het zich in elku;ir oplossen.

Rhytmische compositie is inder-

daad de beste uitdrukking voor

Rhytmische bewegingen


EEN WOORD OP z'rf

PJUAATDB

Er zullen heel weinig filmbewonderaars

worden gevonden, wie de naam Carl

Laemmle onbekend is. Laemmle is een be-

wonderenswaardig man, een diergenen die

dadelijk een juisten kijk hebben gehad op

de cinematografie als factor voor amuse-

mentskunst voor de groot€ massa, die be-

greep, dat om die massa te boeien films

moesten worden vervaardigd, die technisch

steeds beter waren, die steeds meer moesten

imponeeren en die voor alles immer onder-

houdend moesten zijn.

Hem danken we films als „Foolish

Wives", „Merry go round", ,,The Hunch-

back of the Notre Dame" en „The Phan-

tom ot the Opera", hier in ons land ver-

schenen onder de titels „Dwaze Vrouwen",

„De Draaimolen des Levens", „De Klokken-

luider van de Notre Dame" en „Het

Spook van de Opera".

Zoo brengt hij elk jaar een film, waar-

aan een enorm kapitaal ten koste wordt

gelegd, maar welke dan ook iets merk-

waardigs is. Daarvoor heeft hij voor dit

speelseizoen doen vervaardigen „De Ne-

gerhut van Oom Tom", het zoo bekende

boek over de negerslavernij in de Ver-

eenigde Staten van Amerika.

Daden van beteekenis worden niet altijd

gewaardeerd en dat ondervindt thans ook

de president van de Universal Pictures

Corporation. Hijzelf heeft zich tot de pers

gericht j-net een schrijven, welks inhoud

we hier in 't Nederlandsch doen volgen.

Carl Laemmle zegt:

Zou het te veel zijn u persoonlijk te

vragen om een onderteekend redactioneel

bericht of artikel te schrijven, waarin de

poging, die op het oogenblik wordt onder-

nomen om een aanslag te doen op „De

Negerhut van Oom Tom" door het publiek

op bedriegclijke wijze goedkoope, smake-

lootze en verouderde films van dit verhaal

in de maag te stoppen, wordt veroordeeld?

De lieden, die positieven van oude films

bezitten moet men inderdaad laken voor

Indien U meent HET BESTE

gezien te hebben, dat er op

filmgebied bestaat, dan heeft de

WILTON METRO GOLDWYN

aUUd NOG BETERE FILMS

gtCrioBKJE

ALS DE RATTEN HET ZINKENDE

SCHIP VERLATEN

Alle lezers van' Cinema en Theater, die zich daad-

werkelijk met voetbal inlaten of sereffeld de sport-

periodieken hebben gevolgd, kennen de geschiedenis

van het Leidsche A.S.C.

A S. C. is een combinatie van het aloude en ver-

maarde Ajax, dat met eere haar plaats in de eerste

klasse innam en van de derde klas vereemging „Ue

Sportman' . . , ». j

Welk een glorietijd heeft het oude Ajax mede ge-

maakt, toen het nog beschikte over spelers als Hector

Cramer, L. Adams, van Zanten, Tetterode, Iwan Dozy

en uit een iets later tijdperk : Karel Korff, Brutel de la

Rivière M. v. d. Feen, Kees en Lex Gunning, W. van

Wettum, Hoekstra, C. Klein, de Blécourt enz. Ik heb er

u maar eens een paar in herinnering gebracht, spelers

van wie ik het spel heb afgekeken, spelers met wie ik

het spel heb beoefend en getracht heb het zinkende

schip in veilige haven te brengen, totdat eindelijk

V O C ons, na wanhopigen strijd, de eerste klasse

uitwerkte. En ook daarna bleven we de club getrouw

en kwamen met nagenoeg dezelfde spelers in de tweede

klasse uit en leverden daar onze niet minder zware

kampen tegen Concordia, D.V.S., D.V.V. etc.

We dachten er niet aan de club in den steek te laten,

omdat ze gedegradeerd was, we vochten voort en

maakten het een latere generatie mogelijk wederom

het eerste-klasseschap te behalen.

En nu? In den afgeloopen zomer is A.S.C, wederom

gedegradeerd en wat geschiedt er? Twee der beste

spelers, Dr. Wamsteker en Mr. de Ruyter, verlaten

voetstoots de club en melden zich bij H.F.C. aan.

Waarom hebben deze spelers, juist deze uitblinkende

spelers, niet getracht de oude club terug te brengen

in de klasse, waar ze thuishoort?

Naar aanleiding van een artikel in de Sportkromek

van Ir v E. met bovenstaande titel, waarin het over-

loopen naar H.F.C, speciaal van Dr. Wamsteker ernstig

wordt gelaakt, zijn twee artikelen verschenen, waann de

houding van Dr. W. wordt verdedigd. Het eerste artikel

is van de hand des heeren J. G. Pater, redacteur aan

de Corinthian. Hierin wordt beweerd, dat Dr. W., A.b.C.

heeft verlaten, omdat hij als oud Ajaxied, er zich met

in thuis gevoelde. Voor zoover ons bekend is Dr. W.

echter nooit in Ajax geweest en pas lid van A.S.C, ge-

worden, toen de fusie tusschen Ajax en A. S. C. reeds

eenige jaren bestond. Deze reden is op z n minst dus

erg gezocht. Het tweede contra-artikel verscheen in

de Revue der Sporten en was eigenlijk een interview

van den heer Adriani Engels met Jhr. van Lennep,

penningmeester van H.F.C. De heer van Lennep ver-

klaarde, dat Dr. W. uit zichzelf naar H.F.C, gekomen

is en dat de aloude Haarlemmer club in deze vrijuit

gaat We gelooven dat gaarne, we hadden van het zoo

sympathieke H.F.C, zelfs niet anders verwacht en

nemen het de blauw-witte Haarlemmers allerminst kwa-

lijk dat ze een zoo uitstekende kracht als Wamsteker

aanstonds accepteerde. Toch neemt dat met weg, dat

we het van Dr. W. sympathieker hadden gevonden, zij

't ook nog maar éen seizoen, te trachten A.S.C, er

wederom boven op te helpen. Nu verliet de kapitein

het zinkende schip en liet de verdere bemanning in

den steek. Dit nu, doet een flink kapitein met en vooral

niet om een zoo gezochte reden.

Tot slot nog dit. We hadden over het geheele g'eval

ezwegen, als de artikelen van de heeren Pater en

Adriani % Engels in de pen gebleven waren. Nu meenden

we echter ook het onze er over te moeten zeggen, niet

om het voor Ir. v. E. en de Sportkroniek op te nemen;

die moeten hun eigen boontjes maar doppen en zullen

en kunnen het heusch zonder onze hulp wel af, als ze

dit noodig achten. En nu kunnen de heeren Dr. W. en

Mr. de R. met hun eventueele verdere verdedigers nog

wei aankomen met de mededeeling, dat ze toch in een

vrij land leven en doen en laten kunnen, wat ze willen ;

we zullen de laatste zijn om dat te ontkennen, maar als

oud Ajax-speler (lid van A.S.C, zijn we nimmer geweest)

blijft hun houding ons onsympathiek, en op z n allerzachtst

uitgedrukt, lijkt ons het moment, waarop ZIJ

A.S.C, in den steek lieten slecht gekozen, juist omdat

ze Corinthians waren en ze aan de niet Corinthians een

allerbedroevendst voorbeeld hebben gegeven.

VETERAAN.

NETHERLANDS

CORPORATION

AMSTERDAM

deze schandelijke manier van handelen,

maar is u ook niet van mecning, dat op

den theater-exploitant, die zijn witte doek

gebruikt om dergelijke dingen te vertoo-

ncn, eveneens een blaam valt ? Ik wel.

Ik vind het niet alleen een ellendig ding

beschouwd van het standpunt van fatsoen,

maar acht het ook een verschrikkelijk kort-

zichtige politiek, daar het publiek een der-

gelijk ergerlijk geval van teleurstelling moet

onthouden en er zich door beleedigd moet

gevoelen.

Ik heb geweigerd me te laten afzetten

door al de oude Uncle Tom's negatieven,

die op Je aarde bestaan, op te koopen,

omdat ik niet kon gelooven, dat welke

exploitant ook voor de verleiding zou be-

bczwijken om oude films te vertoonen. Ik

heb het echter mis gehad. Werkelijk, er

zijn exploitanten, die ze afdraaien en ik

twijfel er dus niet aan of het publiek zal

zijn goede geld betalen in het geloof, dat

het de Universal-film zal aanschouwen, die

juist is klaar gekomen na twee jaar in-

gespannen arbeid en ontzettende kosten.

Alles wat u kunt doen om aan deze

situatie tegemoet te komen zal hoogelijk

gewaardeerd worden door

Carl Laemmle, president.

Het onderwerp, dat de leider van de

„Universal" hier aanraakt, is inderdaad van

groot belang. Het is voorgekomen, dat op

deze w-ijzc het puliek bij den neus werd

genomen. Wel is 't steeds moeilijker ge-

worden om dergelijke praktijken toe te

passen, maar zoo goed als in elk bedrijf

de eene zich een enkele maal op een min-

der loyale wijze tracht te bevoordeelen ten

koste van den ander, zoo goed kan zooiets

in de bioscopie voorkomen.

In ons land is de toestand gunstig te

noemen. Er mag een enkele maal eens

worden „gewerkt" op de door Carl

Laemmle aangeduide wijze, vaak kan zulks

niet voorkomen, omdat er in het bioscoop-

bedrijf hier een organisatie bestaat, die

dergelijke misstanden niet zou dulden.

Men kent in die organisatie het insti-

tuut van 't deponeeren van titels. Dat wil

zeggen, een filmverhuurkantoor kan daar

een titel opgeven en een ander is 't dan

niet geoorloofd dienzelfden naam te ge-

bruiken. Zelfs aanduidingen bij de reclame

van eenig kantoor of theater, die het pu-

bliek op dwaalwegen zouden kunnen bren-

gen, worden onderdrukt en gestraft. Men

ziet dat het Nederlandsche publiek niet

veel kans heeft misleid te worden.

Voor Nederland behoeft Laemmle dus

niet bang te zijn, maar dat in het buiten-

land dergelijke toestanden bestaan, is een

verschijnsel, dal zoo vlug mogelijk dient

te verdwijnen. P- W.

Een belangrijke prijsvraag voor

iooneelschrijvers.

Het Januarinummer van het tijdschrift

Ons Tuoncel, maandblad gewijd aan de

belangen van het dilettantentooneel, bevat

o.a.. de aankondiging van een nationalen

wedstrijd in het schrijven van een oor-

spronkelijk nederlandsch blijspel, waarvoor

belangrijke geldprijzen uitgeloofd zullen

vrden.

Fietje en Marius Spree In „Het teeken des Krulses"

In het Theater Carre te Amsterdam wordt eiken avond met

enorm succes opgevoerd „Het teeken des Kruises", het wereld-

beroemd drama uit Nero's tijdperk door Wilson Barrett.

..Dimonlo, de Hotel-Telepaath"

een fransch blijspel wordt in-het Grand Theater te Amsterdam ongevoerd.

Op den voorgrond Willem van der Veer.

Het Haagsche Strijkkwartet

16 Januari was het 10 jaar geleden, dat het bekende Haagsche Strijk-

kwartet haar eerste concert gaf. Voor deze gelegenheid werd door

den kunstschilder C. C. Vrindt een schilderij van het kwartet ver-

vaardigd. Op het schilderij v.l.n.r.: Sam Swaao, Ad. Poth. Cn. v.

Isterdael en I. Dedert

Nap de la Mar 50 Jaar

Nap vierde deze week zijr. 30en geboortedag.

Wij zien hem hier in «Hoera!! een jongen'"

Het stuk dat met succes in Den Haag wordt

opgevoerd.

Spel van Liefde en List

Dit tooneelstuk van Mauvaux wordt door het N.V. Vereenigd Tooneel opgevoerd. Oo onze

foto: Pn. la Chapeile, Kees Laseur, Minny ten Hove en Vera Bondam.

„De Sul"

Het Centraal Tooneel te Amsterdam bracht dit aardige stuk op de planken.

V.l.n.r.: Annie de Bree, Huib Onzand, v. Kerkhoven Jr., Tilly Lus, Fritz

Bouwmeester en Cor Ruys.

Wat eeuwig blijft

Deze bijzondere film werd Zaterdag j.i. in hel Rika Hopoer-theater te Amsteraam georgaia.

Links: Jacques van Hoven als prof. Bosquet. Rechts: Jimmy O. Kelly en Susanne Christie.

Theater Carré - Amsterdam

Heden en volgende avonden (8 uur)

GEZELSCHAP. M. SPREE

Het Teeken des Kruises

Wereldberoemd succesdrama in 4 bedrijven (10 tafreelen)

van WILSON BARRET. - Grootsch gemonteerd met

de oorspronkelijke pracht-décors en attributen van het

Lyceum Theater te Londen. Onder regie van M. SPREE

MARCUS SUPERBUS . . .

MERCIA, een jonge Christin

MARIUS SPREE

. FIETJE SPREE

3ack Hamel

de bekende acteur en kunstschilder, gaat het

tooneel voorioopig verlaten, en een exnositie

van zijn schilderwerk houden in een speciaal

daartoe ingericht woonschip. Hij zei met ait

schip een kruistocht door de binnenwateren

van Europa ondernemen.


Buiten de bioscoop be-

schouwde hij met aandacht hel

bord, waarop het Parmalec-stuk

werd aangekondigd. Het heette;

„Doel, Huwelijk een Come-

die van Liefde en Gelach." Ha-

rold Parmalee scheen met een

gebaar van nagemaakte ontstel-

tenis een zwerm meisjes af te

weren, die hem het hof maak

ten. Merton ging zitten met

een ontsteltenis, die niet nage-

maakt was, want hij bedacht

op eens, dat hij geen ervaring

had in liefdesgeschiedenissen

en dat een acteur, die Par-

malee-rollen wou spelen, heel

wat van dergelijke ervaring

hebben moest. In Sinsbury was

weinig gelegenheid geweest

voor een aspiranttooneelspeler

om zekere finesses te leeren,

die in sentimenteele oogcnblik-

ken verwacht worden. Zelfs zijn

particuliere leven had bijna

geen enkel avontuur opgele-

verd, dat hem nu van dienst

zou kunnen zijn.

Hij had soms op partijtjes

aan zoenspelletjes meegedaan,

en hij had een meer ernstige

geschiedenis gehad met Edwina

May Pulver -- avonden, waar-

op ' hij haar uit de kerk of

andere bijeenkomsten naar huis

begeleid had en in een zekere

opgewondenheid met haar bij

het hekje had staan praten,

totdat hij moed genoeg verza-

meld had om haar een kus

te geven. Dit was tweemaal ge-

beurd, maar de zaak was op

niets uitgeloopen, omdat de.

Pulvers Simsbury verlaten had-

dei. en hij was Edwina May

eigenlijk vergeten, en was ook

de verschrikte haast vergeten

van die liefkoozingen. Hij

meende zich te herinneren, dat

hij haar beetpakte en zoende,

maar of het op haar wang

of op haar neus was, dat wist

hij niet.

In alle geval wist hij wel,

dat de mechaniek van deze

doode liefdesgeschiedenis met

goedgekeurd zou worden voor

de film. Nooit had hij een mooi

meisje in de armen genomen en

langzaam, heel nauwkeurig,

heel teedcr gedaan wat Par-

malee en andere filmacteurs de-

den aan het slot van het laat-

ste toonecl. Zelfs toen Beulah

Baxter nog zijn filmheldin was,

had hij zich nooit voorgesteld

meer te doen dan haar te be-

hoeden voor een vreeselijk lot.

Natuurlijk, later, als hij wist,

dat zij ongehuwd was -—

Hij besloot nu bijzondere

aandacht te schenken aan de

manier, waarop Parmalee het

hof maakte aan het mooie

schepseltje, dat aan het eind

van de film in zijn armen zou

zijn Waarschijnlijk zou Baird

zulk werk ook wel van hem

verlangen.

Van het allereerste begin van

Doel, Huwelijk" af was het

duidelijk, dat dit drama hem

uitstekende gelegenheid zou ge-

ven om Parmalee's techniek in

(Vervolg)

wat één der eerste opschriften Street hun zin door icdny

noemde- de Eeuwige strijd der ven, en wist dan ook eindelijk

Sexen tè bestudeeren. Want Throckmorton te bewegen zijn

Parmalee was in dit stuk Hu- uitnood.ging aan te nemen,

bert Throckmorton, een popu- Hierop het hij de levendigste

fair filmacteur, die overladen verrukking blijken en werd hij

werd met attenties van bewon- opgewonden gekust door zijn

derende vmuwen. De tooneel- schoone dochter die naas hem

schaver had heel slim gebruik had gestaan in de bibliotheek,

gemaakt van Parmalee's eigen waar hij getelefoneerd had

persoonlijkheid, van zijn film- Men zag, dat de dochter, nog

KoXn en vkn de bewonde- meer dan de vader, verlangde

ring waarmee hij door weinig Th.ockmorton op het landgoed

kritisch aangelegde schoonen op Long-Island te zien

werd overstelpt Men zag op Later zag men Throckmorton

Tiin ontSlad stapels brieven, slechts van één bediende ver-

dk een oiervloedigbewdjs lever- gezeld, chauffeeren mz.jn reis-

den van de waarheid van wat de auto op weg naar het land-

intervkwer over zijn charme ge- goed van den heer Gordon op-

egd had klle vrouwen sehe- Long-Island, een schitterend

nen Hubert Throckmorton te huis, door een park omringd,

afbidden in het drama, zoo- waar fonteinen sprongen en

ïs alle vrouwen Harold Par- rozen bloeiden tegen den veder-

malee aanbaden in zijn parti- achtigen achtergrond van siei-

ïï ere leven W e eucalyptusboomen. Merton

Het she deed Throckmor- Gill kerde hieruit, dat H «ok

ton zien terwijl hii ongeduldig moest weten te chauffeeren da

de Sen openscheurde, ze zou Baird waarschijnlijk ook wel

even inzae en ze dan luimig van hem verlangen,

met en ^vering wegwierp. Nu volgden er een memge

Het was, of hij vragen wou, buitengenoegens die Throck-

waarom die dwaze schepseltjes morton gelegenheid gaven m

een artist niet met rust lieten, een serie volmaakt passende

Saar hi was goedmoedig in sportcostuums te verschijnen,

deze haf luimige, half toor- Men zag hem op zijn gehef-

nge stemmig. Èr was een koosde jachtpaard, op het ten-

mfngeUng Tan gemelijkheid en nisveld op de eerste tee van

Samuseerdetoegeefelijkheidop het golfterrein, op een polo-

ën gelaat te ifzen, loen het pony en in de verwikkelingen

scCerm hem bij het wegwer- van den dans. He was al he e

pen van een brief liet mom- gauw te zien, dat de dochter

pelen Arme, dwaze meisjes", van Gordon genoeg had van

UU dit eerste tooneel leer- de triomfen der groote wereld

de Merton ook hoe Parmalee en zich met ernst op de film-

Set gouden sjaret-étui uit zijn kunst wilde toeleggen, en zij

zak haalde er heel kieskeurig was zoo vermetel van aan

één uitnam', het étui dicht deed Throckmorton te verzoeken

S afgetrokken - aan andere haar de eerste damesrol te wil-

ïngea denkend - met de siga- len geven in zijn volgend stuk

re? tegen het étui tikte. Dit Hij verzachtte zijn weigenng

was eJn kleinigheid, die hij door haar onder het oog te

over S hoofd had gezien. Hij brengen, dat tooneelspelen een

hld dat £ het cabaret-tooneel moeilijke kunst was en dat men

ook moeten doen. Hij keek Par- alleen door opoffering en lijden

make ook af, hoe hij den zak- een goed artist wenL Het

Tek uh den mouwomslag van mooie meisje antwoordde, dat

^volmaakt zittende morgen- hij binnen tien dagen haar zeld-

as nam Dat was wee/ iets, zaam talent voor acteeren zou

dat hTin Het Bederf van moeten erkennen, en zij ging

Broadway had moeten doen. een weddenschap met hem aan

^dke kleinigheden gaven, als om een kus. Merton voelde, dat

^ goed gedaan wefrden,' een hij hier meer van weten moes

zij 5 UC " . s. .• Throckmorton toonde zich in dit

"e" deTe dre afwikkeling toneel .hoffelijk galant. Zelfs

van het drama zag men den toen hij zei: „Zullen we den

mmionnair Sper Gordon „een inzet nu maar vast betalen

Machdg man in Wall Street" Juffrouw Gordon?' kon men

met ThrodTmonontelefoneeren. zien, dat hij schertste. Hij be-

m smeekte den jongen acteur hield deze, luchtige omgang.-

een weekend te komen door- manieren ook ^^Ln^

brengen op zijn vorstelijk land- schoone jeugdige vriendinnen

huk on Long-Island ten einde van Juffrouw Gordon, die zich

er eenFge van zijn vrienden te aan hem opdrongen, zich hier

"ntmoefen^e grimmige, oude en daar in jn -g stdde^,

Wall Street magnaat was ont- hem oelonkten en ^htten.

steld over Throckmorton's wei- Hij bleef altijd de ^enae,

gering en herhaalde zijn ver- "imzame veroveraar ^e onjer-

foek Hij was één van die men- schilhg, geringschattend staat

sehen die gewoon zijn in Wall tegenover zijn overwinningen.

Hij sloeg pas een ernstiger

toon aan, toen men begon te

vermoeden, dat er oneerlijke

menschen in huis waren, die

de beroemde juweelen der Gor-

dons wilden stelen. Dat het

Throckmorton was, die de

ramp afweerde door zijn groote

tegenwoordigheid van geest en

zijn tooneelspelerskunst — bij-

voorbeeld, toen hij de jas aan-

trok en den hoed opzette van

den grootsten bedrieger, dien

hij met één slag op den grond

wierp en vastgebonden en met

een prop in den mond liggen

liet om het kistje met juweelen

in ontvangst te nemen van den

dief, die de brandkast in de

bibhotheek geopend had, en

dat hij lachend den dank af-

sloeg van den dankbaren mil-

lionnair, verbaasde geen der

toeschouwers, maar het deed

bij Merton Gill de vraag rijzen,

of hij een bedrieger met één

slag op den grond zou kunnen

gooien. Hij moest zich daarin

oefenen.

Throckmorton verhel het vor-

stelijk buitenverblijf, beu van

de aanhoudende vleierijen. De

laatste, die afscheid van hem

nam, was de dochter des

huizes, die hem nog eens aan

de weddenschap herinnerde.

Binnen tien dagen zou hij in

haar een actrice erkennen, die

waard was de voornaamste

damesrol te vervullen.

Throckmorton reed zoo snel

mogelijk naar een eenvoudige

boerenhoeve, waar men hem

niet kende en hij niet langar

overstelpt zou worden door

attenties. Hij trok eenvoudige

Sporthemden aan, die aan den

hals wijd open stonden, en

hielp bij het boerenwerk, als

hooi opstapelen en paarden in

den stal brengen. Het was het

eenvoudige bestaan, waarnaar

hij gesnakt had — ver van

alles! Niemand vermoedde, dat

hij Hubert Throckmorton was,

het minst van allen het een-

voudige landmeisje, de doch-

ter van den boer, in haar net

katoenen pakje en met het

zware goudblonde haar, dat

onder haar zonnehoed neer-

hing. Zij kende hem alleen als

een man zooals andere man-

nen, een eenvoudigen boeren-

arbeider, en Hubert Throck-

morton, die genoeg had van de

vleiende bewondering van zijn

vrouwelijk publiek, werd on-

middellijk bekoord door de

schuwe wijze, waarop zij zijn op-

merkzaamheden beantwoordde.

Dat deze bekoring zou rijpen

tot liefde was te verwachten.

Hier was een kind, eenvoudig,

onschuldig, met de schoonheid

van een wilde roos in haar

katoenen japonnetje en haar

zonnehoed, en zij zou hem

alleen om hem zelf liefhebben.

Naast een bloeiende oranje-

boom op de eenvoudige Long

Island'sche boerderij verklaarde

hij haar zijn liefde.

(Wordt vervolgd.)

I5TORI,6CHE PORTRETTEN

Toen Louis Lumiène in 18Ó2

te Besang-on geboren werd, was

de photoigraphk nog in haar

opkomst. Zijn vader, een ernstig

beoefenaar dezer nieuwe indu-

strie, had een klein atelier,

waair hij zijn beroep uitoefende;

doch dit kleine atelier kon zich

in een druk bezoek verheugen,

zoodat hij binnen korten tijd

een grooter huis kon gaan be-

wonen.

Behalve Louis was er nog

een jonger kind, Auguste; na

schooltijd bestond er voor die

béiden geen grooter 'pleizier dan

bij hun vader in het atelier te

mogen helpen en zoo kregen

de kinderen al vroeg een bij-

zondere liefde voor de phot o-

grafk. *

Toen zij de lagere school

hadden verlaten, koos August

de studie in de medicijnen en

kwam op het gymnasium:

Louis, die niet sterk genoeg

was om te studeeren, werd

assistent bij zijn vader op het

laboratorium. Daar hielp hij

hem zooveel hij kon, zoodat hij

al heel gauw daens rechterhand

werd ....

Destijds moesten de ge-

voelige iplaten uit België geïm-

porteerd worden, wat natuurlijk

meebracht, dat hooge invoer-

rechten moesten betaald wor-

den. De jonge Louis zocht een

middel, die platen zelf te ver-

vaardigen. Door verschillende

scheikundige proeven, gelukte

het hem zijn doel te bereiken;

zelfs bleken de door hem ver-

kregen platen nog gevoeliger

te zijn dan de belgische. Het

was een groote voldoening voor

hem, dit te hebben bereuet en

zijn vader deed er zijn voordeel

mee. Hij richtte een fabriek

op, waar de gevoelige platen

zouden gemaakt worden, ten-

einde deze aan anderen te ver-

koopen.

Op bescheiden voet, met een

klein kapitaaltje werd begon-

nen. Zijn beide zoons waren

zijn compagnons, zijn mede

weirkers en zijn bedienden. Maar

zooals het meestal gaat, brengt

een nieuwe onderneming de

eerste jaren meer onkosten dan

voordeel mee. En zoo ging het

ook hier. Geheel temeergp-

OUL5 LyliMIERE EN zurr WERK I

VOOR DE FILM EM BIOSCOOP

slagen zag de vader in, dat

het zonder kapitaal niet langer

gaan zou en men weldra totaal

geruïneerd zou zijn. Louis en

Auguste overlegden samen, hoe

zij het best hun ouden vader

uit de moeilijkheden konden

helpen. Na veel moeite gelukte

het hun bij een bevriend apo-

theker gelden en crediet voor

de zaak te krijgen, zoodat de

eenmaal opgerichte fabriek

stand kon houden.

Het was Louis, die de be-

roemde blauwe plaat uitvond,

waardoor de verkoop steeds

grooter werd en zelfs na een

paar jaar ruim honderdduizend

dozijn platen werden geprodu-

ceerd. Ook het gevoelige papier,

benoodigd bij het photogra-

feeren, werd daar vervaardigd.

Hun vrije tijd werd door de

twee broers voor eigen lief-

hebberij gebruikt; Auguste snuf-

felde in boeken en geschriften

over biologie en bestudeerde

de groote vraiagstukken in de

physdologie, terwijl Louis zkh

bleef wijden aan de natuur- en

scheikunde, die hem reeds zoo-

veel succes hadden bezorgd.

Üeze jonge holland

loopbaan bij de...

Maarvoorkantoorwerk

liefde had hij aan het

z'n chef even 't kantoor

Heesters op de lesse-

collega's met de een

Totdat eens zijn chef

verraste. Een onder-

den heer van Duyl, was

geluk. Hij zorgde n.1.

bij het gezelschap van

geplaatst werd. Van

jaar was hij bij dit en

In hun fabriek waren zij

echter één; hun namen werden

steeds gelijk genoemd in ver-

band met de vele nieuwe uit-

vindingen en het ipatent, dat

zij erop namen, stond ook altijd

op hun beider naam, hoewel

Louis eigenlijk de uitvinder er

van was. Ook hield deze jonge

scheikundige -lezingen over zijn

geliefd onderwerp. Eén dier

voordrachten eindigde hij met

het vertoonen van een door hem

uitgevonden toestel. Het was,

wat men eigenlijk „de eerste

film" zou kunnen noemen; de

platen werden door dit toestel

op een doek geprojecteerd en

men zag de arbeiders van de

fabriek Lumicre huiswaarts

gaan. Langzamerhand perfec-

tionneerde hij die uitvinding en

door zijn vele navorschingen

gelukte het hem het toestel te

■Icrijgen, zooals hij ditwenschte.

Het kreeg den naam Cinémato

graphe Lumicre.

Nu wilde hij er de menschen

mee bekend maken, huurde een

zaal om er voorstellingen te

geven. Het publiek was zóó

nieuwsgierig, dat men, om toe-

HEESTERS

sehe zanger begon zijn

Rotterdatnsche Bank.

voelde hij niets, zijn

tooneel verpand. Als

verlaten had, klom

naar, en amuseerde zijn

of andere voordracht,

hem bij deze bezigheid

houd metdendirecteur,

't gevolg.... en Heesters

dat deze als volontair

Dr. Willem Rooyaards

zijn 17e tot zijn 19e

semble verbonden en

met dankbaarheid denkt hij aan dezen tijd terug. Zijn eerste rol was

een zangrolletje in „Droomspel".. 1 mooie lyrische tenor viel kapel-

meester Richard Heuckeroth dadelijk op. Hij raadde hem aan zangles

te nemen. Zijn eerste zangleeraar was de bekende Italiaansche bariton

Luigi Mazzoleni, waarbij hij twee jaar studeerde. Op een dag trok hij

de stoute schoenen aan, vroeg Max Gabriel te spreken. Hij had

werkelijk geluk en werd geëngageerd voor een heel klein rolletje in

„Madame de Pompadour", de operette, die met Beppie de Vries in

den titelrol met enorm succes werd opgevoerd. Maar deze vreugde

was van korten duur. Het operette-ensemble moest helaas ontbonden

worden en Heesters werd tot „eerste tenor van de Nederlandsche

Opera" gepromoveerd, en wel bij het gezelschap „Mie en Ko". Men

begrijpt, dat hij zich hier niet erg op zijn plaats gevoelde, zoodat hij

zeer verheugd was toen de heer Richard Heuckeroth ten tweede male als

reddende engel fungeerde en hem voor 'n nieuw gezelschap engageerde.

Deze heer bespeelde toendertijd het theater Nöggerath te Amsterdam

en voerde o.a. de operette „Walsdroom" op. Hij kreeg de aardige

rol van „Monchy" te zingen. Na een jaar ging ook dit gezelschap

uit elkaer, maar Louis Bouwmeester Jr. had zich reeds de medewerking

van onzen jongen tenor weten te verzekeren. De kleine rollentijd was

gelukkig voorbij en hij debuteerde bij zijn nieuwe gezelschap met de

prachtige rol van Marcel in „De koningin van Montmartre". Dit werd

een geweldig succes en deze rol heeft hij meer dan honderd maal

gezongen. Hij zong ook in Scala te Den Haag in „Polenbloed", „De

Cabaretprinses" e.a„ tesamen met Beppie de Vries. Zijn grootste

succes oogstte hij echter met zijn creatie van Alexander Alexandro-

witsch in „De Orlow". Maar Bouwmeester ontbond het operette-

ensemble en aan de revue-afdeeling wilde Heesters niet blijven en

wist een engagement bij het operettegezelschap van Aarschot en

Boskamp te verkrijgen. Heesters is thans 24 jaar oud, zoodat nog

ren mooie toekomst voor hem ligt. HRIC WINTER

gai'igsbiljetten te krijgen, heei

tevreden in 'n groote queue bleef

wachten om te worden binnen-

gelaten. Gedurende de vertoo-

ning was ieder vol spanning

wat dat nu wel was; sommigen

dachten aan goochelarij of

andere trucs; anderen waren

geheel enthousiast en tot hen

behoorde de vader van den uit-

vinder, die in de voorste rij

het succes van zijn zoon gade-

sloeg.

. De eerste ontvangsten bij

zoo'n voorstelling waren maar

heel gering, in vergelijk met

de duizenden, die thans eiken

avond in de film binnenvloeien.

Maar het was een begin en

er zou nog meer volgen, want

Louis was een onvermoeid wer-

ker en onderzoeker.

Zijn volgende uitvinding was

de kleurenfotografie, waarmee

hij eveneens door zijn groote

capaciteiten en. volhardende

studie prachtige resultaten wist

te bereiken. In 1913 leverden

zijn fabrieken voor de eerste

maal zes duizend lichtgevoelige

platen af, die dienst moesten

doen bij de kleurenphotografie.

Zoo werd Louis Lumi-ère een

beroemd man en het gebied

van zijn onderzoekingen werd

onbegrensd. Nog een zeer nut-

tige uitvinding, waarmede hij

zijn vaderland tijdens den oorlog

groote diensten heeft bewezen,

is het verwarmingstoestel, dat

dienen moest om de olie, die

in hoofdzaak gebruikt werd om

de motoren der militaire vlieg-

tuigen te smeren, o-p een vaste

temperatuur te houden. Dit was

van veel belang, daar ze nu

bij elke weersgesteldheid goed

bruikbaar bleef.

Ook Amundsen, de groote

ontdekkingsreiziger, dankt aan

deze uitvinding van Lumière,

dat hij op zijn reis naar de

Noordpool erin slaagde, zich

van het pakijs in de poolzeeën

te bevrijden en zoodoende Spits-

bergen kon bereiken.

Zelfs de draadlooze telegrafie

heeft hij groote diensten be-

wezen door zijn bijdrage in

de totstandkoming der loud

speakers.

En nog altijd warkt deze

groote geleerde onvermoeid

voort aan de oplossing van

nieuwe problemen.

Zijn broer Auguste, die zich

steeds meer tot de medicijnen

voelde aangetrokken, wijdt zich

nu geheel aan den strijd tegen

de groote plagen der mensch-

heid en wel speciaal aan den

strijd tegen den kanker.

En bij hun groote gaven

blijven die beide stoere wer-

kers eenvoudig en te allen tijde

bereid een medemensch te hel-

pen, waardoor zij bij ieder, dk

het voorrecht heeft hen te

kennen, zeer gezien en be-

mind zijn.


Hoe een vrouw d'r man

tot trouw-zijn dwingt

Phylis

mooie,

vrouw,

is niet alleen een

buitengewoon mooie

zij bezit ook wijsheid

naast haar geschiktheid voor

het witte doek.

Ik geloof in de uitspraak van

een rechter, die onlangs be-

weerde, dat in negen van de

tien gevallen de man met met

een ander op, den loop gaat, orn-

aat hij die andere zoo aardig

vindt, maar omdat hij van zijn

eigen vrouw genoeg heeft.

In de Wise Wife speel ik de

rol van een dom vrouwtje, dat

zoo bezig is met het herstellen

van de sokken van haair man,

dat ze vergeet dat er ook nog

zoo iets bestaat als coquettene,

dat ze met meer denkt aan de

ZoektU Personeel?

Geeft uw aanvragen aan het

Haagsch Bemlddellngs Bureau |

HooHWoor: GROOTE MARKTSTRAAT 23

DEN HAAG - Telefoon \&>&>

Agentessen in verschillende plaatsen

^in Holland en Duitsch ana.

Wij nemen de informaties

Polka knippen >

onduleeren en irlDU

kappen

EN

Sinsel 492, Amsterdam b f- ic.nWPMn

'^o-^^

X^ m Z_ H— D'r . zijn prude oude vrijsters vrijster

— ■" onder „„J—i Aa de getrouwde o-otTfviiwrlp vrouwen.

attractie van een c^rupje parmeest

verveelt, is er aan te Wees eerr echte vrouw.

moeten denken, wat hij vroeger Word nooit kwaad als hij het

fum achter ieder oor.

Een bijdehand vriendinnetje

gezegd heeft, wanneer ge hem is. D'r zijn twee menschen voor

blijkt een goeden mannenvante

sterk de levieten leest. noodig om ruzie te maken.

ger en.... toen liet het

Vraag nooit om een zoen, Wacht tot het uw beurt is.

vrouwitje een paar van haar

maak dat hij erom vraagt. Geloof nooit dat ge d'r ooit

Laat uw huishouding niet uwopvattingen

kort knippen.

zijt met een man. De vrouw

M'n eigen .rol heeft me geafgod

zijn en wees niet te zeer die altijd op d'r hoede is en

leerd om medelijden te voelen

gesteld op welverzorgde meu- d'r op uit om haar man te

belen. Laat hem gerust de krant

met de vrouw die haar man

behagen, die wint het op

heeft te dresseeren en telkens

op den grond gooien en mopper den duur.

weer op hem moet letten. Daarniet

wanneer hij z'n hoofd op

om schreef ik deze wijze lessen,

uw beste kussen legt. Vergeet

hoe een vrouw tot trouwheid

niet dat er altijd vrouwen zijn.

die het niet erg vinden wanneer

dwingen kan.

Wees nooit jaloersch. Denk

hij zijn hoofd op haar kussen Ahj. M. V., Lindhovcn vraagt:

eraan hoe bespottelijk je er uit- zou leggen.

Op mijn tom-pouce zijn enkele

.iet wanneer je jaloersch bent.

Laat hem nooit zien dat ge vetvlekken gekomen, hoe kan

Wees geen politieagent. Vraag

uw haar in pavillotten hebt. ik die verwijderen ?

Vergeet ook niet dat mannen,

hem niet te veel waar hij is

geweest. Als hij het wil verzelfs

echtgenooten eerder naar Antwoord.

tellen, doet hij het toch, als

een mooi gevormd beentje Span de parapluie, houd een

hij het niet wil, dan liegt hij

kijken, dan naar een aardig schoonen doek onder de vlek en

er toch maar om. De doorsnee

snuitje. Zoek dus op ieder wrijf deze voorzichtig met een

echtgenoot is niet bang voor

ander te bezuinigen dan op ]e schoon lapje met tetra chlooreen

jokkertje. Wat hem het kousen.

koolstof. Neem dikwijls een

schoon gedeelte van beide

lapjes.

J PJ

804B

No. 78145. Nette huis.

japon voor tricot of andere

dunne woilen stof. ge-

garneerd met zijde in bij-

passende kleur. De rok is

uit twee ban


WOORDEN VAN D. A. POLDERMANS

J

Zingend en springend en luchtig en blij,

Dart'len we vroolijk door 't zonnige leven;

Licht als een vogel, zoo frank en zoo vrij.

Willen we hupp'len langs dijk en langs dreven.

Kleine Westkapp'laars, als kind'ren der zee.

Moeten we jub'len en moeten we zingen.

Zijn we gelukkig, verblijd en tevrêe.

Kunnen ons hartje onmoog'lijk bedwingen!

50 pCt. meer

geluidsvolume

21/2 x meer octa-

ven dan elk ander

fabrikaat

Nimmer storingen

Steeds het nieuwste, het beste

en den srootsten voorraad bij:

No. 103

met eenveerige

motor

f 110.' in eiken

No. 100

met tweevee»

rige motor

f 145.- in eiken

f^m

^iHW

9mi

MUZIEK VAN JAN MORKi

Kleine Westkapp'laars, wij kindVen der zee.

Zouden zoo gaarne dit lesje u geven:

Wees ook gelukkig en zing met ons mee,

Zie toch de zonnige zij van het leven f

Toon u geen kniesoor, zing luide uw lied,

Hoor, wat de kleine Westkapp'laars vertellen:

„Weg met de boosheid en weg het verdriet!

' Vroolijk maar voorwaarts, geen zorg kan ons kwellen!"

No. 156

Salon-

Gramophone

tweeveerige

motor

f290.-

in eiken

f 320.-

in mahonie

■ 00

¥

PASSAGE 46 - TELEPOON 13778

L. v. MEERDERVOORT 60a en 453

No. 032

Enorm

klankvolume

4-veerig werk

eiken

Om 't halfuur

opwinden

met hoorn

f 115.-

é

Oeruischlooze

weergave

Speciaal gebouwd

voor de tropen.

Met

zelf opwindende lende 1

electrische motor — I

f 50.— meer eer.

More magazines by this user
Similar magazines