1 Sabbat Bijbel Lessen, juli – september 2011 - Seventh Day ...

sdarm.org

1 Sabbat Bijbel Lessen, juli – september 2011 - Seventh Day ...

1 Sabbat Bijbel Lessen, juli september 2011


Inhoudsopgave:

3 Voorwoord

4 Eerste Sabbatgaven voor een voor een tweede kerk in Melbourne, Australië

5 Het Lam van God

10 Onze Hogepriester

15 „Dat zij U kennen‟

20 Vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom

25 Het heiligdom van het nieuwe verbond en zijn hof

30 Eerste Sabbatgaven voor literatuur voor landen, die dit nodig hebben

31 Iedereen is rekenschap verschuldigd

36 God heeft een dag gesteld

41 Het onderzoekend oordeel

47 Een les voor vandaag

52 Eerste Sabbatgaven voor de Renascenҫa school in Brasília, Brazilië

53 „Opdat uw zonden mogen uitgewist worden‟

59 Een tegenbeeldige verzoendag

64 Een vergelijking tussen type en antitype

69 De hereniging van Gods familie

74 De heiligen gedurende en na de duizend jaar

De Sabbat Bijbellessen, een dagelijks studieprogramma, zijn alleen op de Bijbel

en de Geest der profetie gebaseerd zonder toevoegingen. De citaten zijn zo kort

mogelijk om beknopte, exacte gedachten weer te geven. Tussen haakjes staan

enige woorden om in te staan voor een duidelijk, passend verband en een goede

leesbaarheid. Verdere studie van de bronmaterialen wordt sterk aanbevolen.

Deze uitgave wordt gerealiseerd door gaven van de leden en door vrijwillige

bijdragen, waarvoor wij bijzonder dankbaar zijn.

Uitgegeven door de

Generale Conferentie van de

Seventh Day Adventist

Reform Movement

P O Box 7240, Roanoke

VA 24019, USA

Web: http://www.sdarm.org

Adres voor Nederland:

Zevende Dags Adventisten

Reformatiebeweging

Mezenhof 41

9561 CC Ter Apel

Bankrek. 42 94 694

Web: http://www.zda-ref.nl

2 Sabbat Bijbel Lessen, juli september 2011


VOORWOORD

De lessen voor dit kwartaal (oktober december), Het Heiligdom in de

Christelijke Bedeling, zijn de laatste in een serie van het bestuderen van het

verlossingsplan en het heiligdom.

Wij hebben geleerd over Jezus Christus, de Verlosser van Zijn volk, vanaf

het begin der wereld tot het einde. Wij hebben geleerd over de symbolische

betekenis van het lam, de offerande (het bloed) en de heiligdomsdienst. Wij

hebben ook geleerd, dat berouwvolle zondaren vergeven werden in de dagelijkse

verzoening en „rein‟ beschouwd werden, nadat hun zonden verwijderd waren uit

het heiligdom op de Grote Verzoendag.

Gedurende dit kwartaal zullen wij leren over de tegenbeeldige betekenis van

deze symbolen. Wij zullen leren over Christus, het Lam van God. Wij zullen

leren over het offer van Christus en de verdiensten van Zijn bloed. En wij zullen

leren over de dienst van Christus in het hemelse heiligdom.

Daarom „aanmerkt de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Christus

Jezus‟ en „om de voorgestelde hoop vast te houden; welke wij hebben als een

anker der ziel, dat zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het

voorhangsel‟ (Hebreeën 3:1; 6:18-19).

„Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het

heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons

ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees. En daar wij hebben

een grote Priester over het huis Gods; zo laat ons toegaan met een waarachtig

hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het

kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water‟ (Hebreeën

10:19-22).

Laten wij ook in gedachte houden, dat wij geroepen zijn om God te dienen in

het hemelse heiligdom (Openbaring 11:1), daar wij vrijmoedigheid hebben om

in te gaan door de verdienste van Zijn bloed (Hebreeën 10:19); ja, wij, die door

geloof de ark van Gods verbond gezien hebben en zijn inhoud, toen het hemelse

heiligdom geopend was voor ons begrip (Openbaring 11:19), worden gemeten

door het meten van het heiligdom, de heilige Wet van God.

Wij vragen de aandacht van de Sabbatschool studenten over de wereld voor

het openen van het hemelse heiligdom (Openbaring 11:19) in verband met

Daniël 7:9-10; 8:14; Openbaring 14:6-7 en Handelingen 3:19-20.

Mogen deze lessen ons volk helpen in hun voorbereiding op de spoedige

komst van onze Here Jezus Christus!

De Sabbatschool afdeling van de Generale Conferentie

3 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


SABBAT, 1 oktober 2011

EERSTE SABBATGAVEN

voor een tweede kerk in Melbourne,

Australië

Christelijke groeten voor al onze broeders,

zusters en Sabbatschool studenten over de

wereld.

Melbourne is, met een bevolking van 3,8 miljoen, de tweede grootste stad in

Australië. Zij ligt in de staat Victoria aan een grote natuurlijke baai, Port Phillip,

aan de zuidoost kust van dit grote land. Melbourne is een gevarieerde en

multiculturele stad met een gemengde gemeenschap. Het is een thuis voor

mensen uit 233 landen, die meer dan 180 talen en dialecten spreken en 116

geloofsrichtingen volgen.

Melbourne heeft een gematigd oceaanklimaat en staat bekend om de

wisselvallige weersomstandigheden. De zin “vier seizoenen op één dag” maakt

deel uit van een populaire cultuur en wordt bemerkt door vele bezoekers van

deze stad.

Onze kleine kerk in deze grote stad werd in 1970 gebouwd en heeft bijna 40

jaar de gemeenschap gediend. De Heer heeft ons gezegend en het aantal

gelovigen is hard gegroeid. Nu is ons kerkgebouw te klein geworden om het

groeiende aantal aanbidders iedere Sabbat te herbergen.

Een ander lichtbaken is nodig in dit deel van Australië, dus was er besloten

om een tweede gemeente te organiseren in Melbourne en hierdoor wordt een

groter deel van deze groeiende stad bereikt. Wij hebben een heleboel

werklieden, waaronder timmerlui, metselaars, loodgieters, schilders en

elektriciens, die klaar staan en verlangen om een kerk voor de Heer te bouwen.

En nu kunt u ook helpen.

Als u hier zou wonen in onze prachtige stad, kon u een helpende hand

bieden, lichamelijk. Maar omdat u in landen ver weg woont, kunt u helpen door

het sturen van de Eerste Sabbatgaven naar Melbourne, Australië; het wordt ten

zeerste op prijs gesteld. Met deze edelmoedige gave zullen wij balken en stenen

kopen, buizen en verf, cement en specie om een huis te bouwen, waar de Heer

kan wonen en wij Hem kunnen aanbidden.

Wij danken u voor uw grote vrijgevigheid; de Heer zal u zeker rijkelijk

zegenen.

4 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011

Uw broeders en zusters in Melbourne


Les 1 SABBAT, 1 oktober 2011 19.18 uur

HET LAM VAN GOD

“Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!” (Johannes

1:29).

“Het offerlam is een beeld van „het Lam Gods‟, waarin onze enige hoop op

de zaligheid ligt.” Patriarchen en Profeten, blz. 241.

Aanvullende studie: De Wens der Eeuwen, blz. 104-111.

ZONDAG 25 september

1 „ZIET, UW KONING KOMT‟

A Wat had Zacharía geprofeteerd over Christus vijfhonderd jaar voor

Zijn geboorte? Zacharía 9:9.

B Beschrijf de vervulling van deze profetie. Matthéüs 21: 1-11; Lukas

19:37-38.

“Nauwelijks was Hij (Christus) op de ezel gezeten, of een luide

triomfkreet weerklonk door de lucht. De schare heette Hem welkom als Messias,

hun Koning. Jezus aanvaardde nu het eerbetoon, dat Hij nooit tevoren had

toegestaan, en de discipelen namen dit aan als een bewijs, dat hun blijde

verwachtingen verwezenlijkt zouden worden, doordat zij Hem op de troon

zouden zien.” De Wens der Eeuwen, blz. 495.

“Maar rondom de Heiland bevonden zich de heerlijke zegetekenen van

Zijn liefdewerken voor de zondige mensheid…

Vele Farizeeën waren getuigen van dit schouwspel en, brandend van

naijver en haat, trachtten zij de stroom van de gevoelens van het volk te keren…

Zij verklaarden, dat dergelijke luidruchtige demonstraties in strijd waren met de

wet en dat zij door het gezag niet zouden worden toegestaan. Maar zij werden

tot zwijgen gebracht door het antwoord van Jezus: „Ik zeg u, indien dezen

zwegen, zouden de stenen roepen‟ (Lukas 19:40). Dit toneel van triomf

geschiedde op Gods eigen beschikking . Het was voorzegd door de profeet en de

mens had geen macht om Gods bedoeling tegen te gaan. Indien de mensen Zijn

plan niet ten uitvoer hadden gebracht, dan zou Hij aan de dode stenen een stem

hebben gegeven en zij zouden Zijn Zoon met lofzang hebben begroet. Terwijl de

tot zwijgen gebrachte Farizeeën zich terug trokken, werden de woorden van

Zacharía opnieuw geuit door honderden stemmen: (Zie Zacharía 9:9).” De

Wens der Eeuwen, blz. 497, 498.

5 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 26 september

2 CHRISTUS DE BELOOFDE VERLOSSER

A Wat voor een bevrijding verwachtten de Joden? Handelingen 1:6 (l.d.).

“De menigte was ervan overtuigd, dat het uur van hun bevrijding op handen was.

In hun verbeelding zagen zij reeds de Romeinse legers uit Jeruzalem verdreven en Israël

wederom een onafhankelijke natie.” De Wens der Eeuwen, blz. 495.

“Hun ontevreden harten vroegen waarom Jezus, indien Hij zoveel wonderwerken

kon verrichten, als zij gezien hadden, niet gezondheid, kracht en rijkdommen kon geven

aan Zijn gehele volk, hen kon bevrijden van hun onderdrukkers en hen kon verhogen in

macht en eer?” De Wens der Eeuwen, blz. 331.

B Kwam Christus om Israël te bevrijden van de slavernij onder de Romeinen

of van de slavernij der zonde? Jesaja 61:1; Johannes 8:32-36.

“De periode van Christus’ persoonlijk dienstwerk onder de mensen was de tijd,

waarin de strijdkrachten van het koninkrijk der duisternis de meeste activiteit aan de dag

legden. Eeuwenlang had Satan met zijn boze engelen getracht de heerschappij te

verkrijgen over de lichamen en zielen van de mensen om zonde en lijden over hen te

brengen; bovendien had hij al deze ellende aan God geweten. Jezus openbaarde aan de

mensen het karakter van God. Hij brak de macht van Satan en bevrijdde diens

gevangenen.” De Wens der Eeuwen, blz. 209-210.

C De bedekking was van onze ogen weggenomen (2 Korinthe 3:16-17), toen

wij de waarheid (Johannes 8:32) aangrepen, die ons vraagt de goede vorm

van bevrijding te zoeken. Bevrijdt Christus ons van gehoorzaamheid aan de

Wet of van ongehoorzaamheid, dat zonde is? Psalm 40:8-9; Romeinen 8:6-

13.

“Sprekend over de wet zei Jezus: „Ik ben niet gekomen om te ontbinden,

maar om te vervullen‟ (Matthéüs 5:17). Hij gebruikte hier het woord „vervullen‟

in dezelfde zin als toen Hij aan Johannes de Doper verklaarde, dat het Zijn

bedoeling was „alle gerechtigheid te vervullen‟ (Matthéüs 3:15), dat wil zeggen

geheel te voldoen aan de eis van de wet, een voorbeeld te geven van volmaakte

eenvormigheid met de wil van God.

Het was Zijn opdracht „een grote, heerlijke onderwijzing te geven‟ (Jesaja

42:21). Hij moest het geestelijk karakter van de wet aantonen, de verreikende

beginselen daarvan naar voren brengen en de eeuwige verplichting van de wet

duidelijk maken.” Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 48.

D Hoe kunnen wij de waarheid in Christus samenvatten? Psalm

119:142; Johannes 17:17.

6 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 27 september

3 DE TELEURSTELLING

A Wat zag het volk in plaats van Christus als gekroonde koning? Lukas

19:45-46. Wat wilde Christus leren door de reiniging van de tempel?

Maleáchi 3:3.

“De voorhoven van de tempel in Jeruzalem, die vol waren van het rumoer

van onheilig zakendoen, gaven maar al te juist een voorstelling van het hart, dat

bezoedeld was door de aanwezigheid van zinnelijke hartstochten en onheilige

gedachten. Door de tempel te reinigen van kopers en verkopers verklaarde

Jezus, dat Hij gekomen was om het hart te reinigen van de bezoedeling der

zonde, van aardse verlangens, zelfzuchtige begeerten en slechte gewoonten, die

de ziel verontreinigen.” De Wens der Eeuwen, blz. 125.

B Welke profetie zagen de Joden over het hoofd in verband met het

Pascha lam? Jesaja 53:2-7.

“De Joden waren met de offerande van bloed vertrouwd geraakt en

hadden bijna het feit uit het oog verloren, dat het de zonde was, die al dit

vergieten van dierenbloed noodzakelijk maakte. Zij onderscheidden niet, dat dit

een voorafschaduwing was van het bloed van Gods geliefde Zoon, dat vergoten

zou worden voor het leven der wereld, en dat bij het brengen van offeranden de

mensen moesten gewezen worden op de gekruisigde Verlosser.” De Wens der

Eeuwen, blz. 510.

C Waren de Joden in staat om de betekenis van het Pascha lam te

onderscheiden, omdat zij de profetie over de beloofde verlossing

verkeerd begrepen? Wat zeiden zij, toen zij niet konden zien, dat het

lam Christus vertegenwoordigde? Johannes 6:52.

“De Joden stonden op het punt het Pascha in Jeruzalem te gaan vieren als

gedachtenis aan de nacht van Israëls bevrijding, toen de engel des verderfs de

huizen van Egypte sloeg. God wilde, dat zij in het paaslam het Lam van God

zouden zien en door middel van dat beeld Hem zouden ontvangen, Die Zichzelf

gaf voor het leven van de wereld. Maar de Joden waren zover gekomen, dat zij

dat symbool tot het belangrijkste van alles maakten, terwijl de betekenis daarvan

onopgemerkt bleef. Zij onderscheidden het lichaam des Heren niet. Dezelfde

waarheid, die symbolisch werd voorgesteld in de paschadienst, werd hun geleerd

in de woorden van Christus. Maar nog onderscheidden zij het niet.” De Wens

der Eeuwen, blz. 334.

7 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 28 september

4 DE HOOP TELEURGESTELD, GEESTELIJKE VERWARRING

A Wat bedoelde Christus, toen Hij zei, dat wij eeuwig leven hebben

door het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed? Johannes

6:51.

“Het vlees van Christus te eten en Zijn bloed te drinken betekent Hem te

aanvaarden als een persoonlijke Heiland en te geloven, dat Hij onze zonden

vergeeft en dat wij in Hem volkomen zijn. Door Zijn liefde te aanschouwen,

door daarbij stil te staan, door die in ons op te nemen, krijgen wij deel aan Zijn

natuur. Wat voedsel voor het lichaam is, moet Christus voor de ziel zijn.

Voedsel kan ons geen goed doen, indien wij het niet eten, indien het geen deel

van ons wezen wordt. Zo is Christus ook voor ons van geen waarde, wanneer

wij Hem niet kennen als een persoonlijke Heiland. Theoretische kennis zal ons

niet helpen. Wij moeten ons voeden met Hem, Hem in het hart ontvangen, zodat

Zijn leven het onze wordt. Zijn liefde en Zijn genade moeten in ons opgenomen

worden.” De Wens der Eeuwen, blz. 335.

B Hoe moeten wij de valstrik vermijden van hen, die gegriefd waren

door de verwijzing van Christus naar het brood des levens? Johannes

6:52-60.

“Dat wat duidelijk was voor hen, die waar geloof hadden, werd een

struikelblok voor hen, die geen geestelijk onderscheidingsvermogen hadden.

(Veel van Christus‟ discipelen) waren gegriefd, omdat Hij woorden tegen hen

sprak, die het natuurlijke hart niet kon begrijpen en aannemen, en zij weigerden

nog langer met Jezus te wandelen.

Zijn er onder de gelovigen enigen, die de wereld liefhebben en die hun

genegenheden zo gericht hebben op hun familieleden en vrienden, die de

waarheid niet gehoorzamen, zodat zij verward zijn in hun denken en door de

verleidingen van Satan hun plaats innemen aan de kant van Satan in plaats aan

de kant van de Heer? … (Zie Johannes 6:54-55). Dit zijn de woorden, waarover

enigen van de discipelen struikelden, maar Jezus verwijderde alles, dat een

struikelblok zou kunnen zijn en zei tot hen: „Ergert u dit? Wat zou het dan zijn,

zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, waar Hij te voren was? De Geest is

het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn

geest en leven‟ (Johannes 6:61-63). Het woord van God, dat in uw hart blijft, zal

de geestelijke gaven verkwikken.” -The Youth’s Instructor, 10 januari 1895.

C Welke kreet werd gehoord vanuit de menigte, toen Jezus voor de

rechterstoel van Pilatus stond? Matthéüs 27:22-25.

8 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 29 september

5 HOOP VOOR DE WERELD

A Welke verordening stelde Christus in, vlak voor Hij moest sterven

voor de zonden van de wereld, en waaraan moest dit herinneren? 1

Korinthe 11:23-26; 1 Petrus 3:18.

“Hij (Christus), het vlekkeloze Lam Gods, stond op het punt Zichzelf als

een zondoffer te geven en Hij zou op deze wijze een einde maken aan het stelsel

van zinnebeelden en vormendienst, dat vierduizend jaar lang op Zijn dood had

gewezen. Terwijl Hij met Zijn discipelen het Pascha at, stelde Hij hiervoor in de

plaats een dienst, die een gedachtenis zou zijn aan Zijn grote offerande…

Het Pascha was ingesteld als een herinnering aan de verlossing van Israël

uit de slavernij in Egypte… De instelling van het Avondmaal des Heren werd

gegeven om de grote verlossing te gedenken, die tot stand kwam als gevolg van

de dood van Christus.” De Wens der Eeuwen, blz. 572.

B Welke deur werd geopend voor de wereld door het offer van het Lam

van God aan het kruis van Golgotha? Romeinen 11:11, 15; 2

Timótheüs 1:9-10; 1 Petrus 1:18-20.

“Door Zich te vernederen en de menselijke gestalte aan te nemen

openbaarde Christus een karakter, dat het tegengestelde is van Satans karakter.

Maar Hij ging nog verder op de weg der vernedering. „In Zijn uiterlijk als mens

bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja,

tot de dood des kruises‟ (Filippensen 2:8). Evenals de hogepriester zijn prachtige

hogepriesterlijke gewaden terzijde legde en dienst deed in het wit linnen van de

gewone priester, zo nam Christus de gestalte van een dienstknecht aan en bracht

offerande, terwijl Hijzelf de priester èn het offer was.” De Wens der Eeuwen,

blz. 14.

VRIJDAG TERUGBLIK 30 september

1 Hoe werd de profetie van Zacharía 9:9 vervuld?

2 Beschrijf de misvatting, die de Joden hadden over de verwachte

Messias.

3 Verklaar, wat hen leidde om te roepen: „Kruisig Hem! Kruisig Hem!‟

4 Wat is de symbolische betekenis van het lichaam en het bloed van

Christus?

5 Welke verordening herinnerde aan de bevrijding van Israël uit de

slavernij van Egypte en aan welke bevrijding herinnert het Heilig

Avondmaal?

9 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 2 SABBAT, 8 oktober 2011 19.02 uur

ONZE HOGEPRIESTER

“Aanmerkt de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Christus

Jezus” (Hebreeën 3:1).

“Na Zijn hemelvaart begon onze Verlosser Zijn werk als onze

Hogepriester.” Maranatha, blz. 248.

Aanvullende studie: De Grote Strijd, blz. 401-403.

ZONDAG 2 oktober

1 OVERWINNING!

A Wat riep Christus uit aan het kruis, toen Hij Zijn werk op aarde

volbracht had? Johannes 19:30. Wat betekenden deze woorden?

Éfeze 2:16-18; Openbaring 12:10.

“De gehele hemel triomfeerde over de overwinning van de Heiland, Satan

was verslagen en wist, dat zijn rijk verloren was.

Voor de engelen en de niet gevallen werelden had de roep: „Het is

volbracht!‟ een diepe betekenis. Voor hen was evenzeer als voor ons het grote

verlossingswerk tot stand gebracht. Zij delen met ons in de vruchten van de

overwinning van Christus.

Eerst bij de dood van Christus werd het karakter van Satan duidelijk

geopenbaard aan de engelen en aan de niet gevallen werelden. De aartsafvallige

had zichzelf zó in bedrog gehuld, dat zelfs heilige wezens zijn beginselen niet

hadden begrepen. Zij hadden de aard van zijn opstandigheid niet duidelijk

gezien…

Het was Gods bedoeling om de dingen te stellen op een eeuwige basis van

veiligheid en in de raad des hemels werd besloten, dat aan Satan de tijd moest

worden gegeven om de beginselen te ontwikkelen, die de grondslag vormden

van zijn regering. Hij had beweerd, dat deze beginselen beter waren dan Gods

beginselen. Nu werd er tijd aan de uitwerking van Satans beginselen gegeven,

opdat die door het hemelse heelal zouden worden gezien.

Satan bracht de mens tot zonde en het verlossingsplan werd in werking

gesteld. Gedurende vierduizend jaar werkte Christus voor de verheffing van de

mensen en Satan voor hun ondergang en verlaging. En het hemels heelal

aanschouwde dit alles.” De Wens der Eeuwen, blz. 664, 665.

10 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 3 oktober

2 VERZOENING IN HEMEL EN OP AARDE

A Wat vond er plaats in de hemel door de dood van Christus aan het

kruis? Kolossensen 1:20. Welke voorziening was er getroffen voor de

verzoening op aarde? 2 Korinthe 5:18-21.

“Satan zag, dat zijn vermomming was weggerukt. Zijn werk werd

opengelegd voor de niet gevallen engelen en voor het hemels heelal. Hij had

zichzelf als een moordenaar geopenbaard. Door het bloed van de Zoon van God

te vergieten had hij zichzelf beroofd van de sympathie van de hemelse wezens.

Van nu aan zou zijn werk beperkt zijn. Welke houding hij ook aan zou nemen,

hij zou niet langer de engelen kunnen opwachten, wanneer zij uit de hemelse

hoven kwamen en bij hen de broederen van Christus ervan beschuldigen te zijn

gekleed in gewaden van duisternis en bezoedeld met zonde. De laatste schakel

van sympathie tussen Satan en de hemelse wereld was verbroken.” De Wens

der Eeuwen, blz. 667.

B Welk besluit over Satan werd toen bevestigd? Hebreeën 2:14.

Waarom werd hij niet op dat moment vernietigd?

“Toch werd Satan toen (bij de dood van Christus aan het kruis) niet

vernietigd. De engelen begrepen zelfs toen nog niet alles, waar het in de grote

strijd om ging. De beginselen, die op het spel stonden, moesten nog meer

worden geopenbaard. En ter wille van de mens moest het bestaan van Satan

voortduren. Mens zowel als engel moet de tegenstelling zien tussen de Vorst van

het licht en de vorst der duisternis. Hij moet kiezen, wie hij wil dienen.” De

Wens der Eeuwen, blz. 667.

C Waarom kan een genadevolle en rechtvaardige Koning van het

universum ons met zekerheid hoop geven maar niet langer aan

Satan? Openbaring 12:9; 20:10.

“Lucifer in de hemel had gezondigd in het licht van Gods heerlijkheid.

Aan hem was als aan geen ander geschapen wezen een openbaring gegeven van

Gods liefde. Hoewel hij het karakter van God begreep en Zijn goedheid kende,

verkoos Satan zijn eigen zelfzuchtige, onafhankelijke wil te volgen. Deze keus

was beslissend. God kon niets meer doen om hem te redden. Maar de mens werd

misleid; zijn geest werd verduisterd door de redeneringen van Satan. De hoogte

en diepte van de liefde Gods kende hij niet. Voor hem was er hoop, indien hij

Gods liefde leerde kennen. Door Zijn karakter te aanschouwen zou hij opnieuw

tot God kunnen worden getrokken.” De Wens der Eeuwen, blz. 667-668.

11 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 4 oktober

3 CHRISTUS EN DE REGERING VAN GOD

A Welke twee principes werken actief samen in het verlossingsplan?

Psalm 85:11.

“Gods liefde is niet minder tot uitdrukking gebracht door Zijn

rechtvaardigheid dan door Zijn genade. Rechtvaardigheid is de grondslag van

Zijn troon en de vrucht van Zijn liefde. Het was Satans bedoeling geweest om

genade te scheiden van waarheid en rechtvaardigheid. Hij zocht te bewijzen, dat

de gerechtigheid van Gods wet een vijand van de vrede is. Maar Christus toont

aan, dat deze dingen in Gods plan onverbrekelijk zijn verbonden; het ene kan

niet bestaan zonder het andere....

Satan verklaarde, dat genade rechtvaardigheid teniet deed, dat de dood

van Christus de wet des Vaders ophief. Indien het mogelijk was geweest, dat de

wet zou worden veranderd of opgeheven, dan zou Christus niet hebben hoeven

sterven. Maar de afschaffing van de wet zou eeuwigdurende overtreding en het

plaatsen van de wereld onder Satans macht betekenen. Juist omdat de wet

onveranderlijk was, juist omdat de mens alleen kon worden behouden door

gehoorzaamheid aan de eisen van de wet, werd Jezus aan het kruis verhoogd.” -

De Wens der Eeuwen, blz. 668, 669.

B Verklaar Christus‟ positie in de hemel. Hebreeën 3:1.

“De offerdienst, die op Christus gewezen had, was verdwenen; maar de

ogen der mensen werden gericht op het ware offer voor de zonden der wereld.

Het aardse priesterschap hield op te bestaan. Maar wij zien op Jezus, Die

bedienaar is van het nieuwe verbond…

Hoewel de bediening overgebracht zou worden van de aardse naar de

hemelse tempel, hoewel het heiligdom en onze Hogepriester onzichtbaar zouden

zijn voor het menselijke oog, zouden de discipelen daardoor toch geen verlies

lijden. Door de afwezigheid van de Heiland zouden zij toch geen inbreuk op hun

gemeenschap ervaren en geen vermindering van kracht. Terwijl Jezus dienst

doet in het heiligdom hierboven, dient Hij door Zijn Geest nog steeds de

gemeente op aarde.” De Wens der Eeuwen, blz. 130-131.

C Hoe werd Christus onze Hogepriester naar de verordening van

Melchizédek, door de wet of door de eed? Hebreeën 7:12-21, 28.

D Wanneer en hoe betaalden Abraham en ook de stam Levi tienden aan

Melchizédek? Hebreeën 7:1-2, 9-10. Hoe en door wie ontvangt onze

Hogepriester tienden van ons? Hebreeën 7:8.

12 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 5 oktober

4 GEZEGEND DOOR ONZE HOGEPRIESTER

A Welk medeleven werd verwacht van de hogepriester ten opzichte van

het volk onder het oude verbond? Waarom? Hebreeën 5:1-2.

B Welke aandacht, hulp en liefde ontvangen wij van onze Hogepriester

onder het nieuwe verbond? Hebreeën 2:14-18; Matthéüs 28:20.

“Hoewel schijnbare onmogelijkheden hun weg versperren, moeten zij

(Christus‟ navolgers) door Zijn genade voorwaarts gaan. In plaats van de

moeilijkheden te betreuren wordt er een beroep op hen gedaan om ze te

overwinnen. Zij moeten nergens aan wanhopen en op alles hopen. Met de

gouden keten van Zijn onvergelijkelijke liefde heeft Christus hen verbonden aan

de troon van God. Het is Zijn bedoeling, dat de hoogste kracht van het heelal,

die uit de Bron van alle kracht ontspringt, hun zal toebehoren. Zij zullen kracht

hebben om het boze te weerstaan, kracht die door aarde, dood noch hel kan

worden overwonnen, kracht die hen in staat zal stellen te overwinnen, zoals

Christus heeft overwonnen…

Zo geeft Christus met de woorden van iemand, die goddelijk gezag heeft,

Zijn uitverkoren gemeente over in de armen des Vaders. Als een toegewijde

Hogepriester bemiddelt Hij voor Zijn volk. Als een trouwe Herder vergadert Hij

de kudde in de schaduw van de Almachtige, in de sterke en veilige

schaapskooi.” De Wens der Eeuwen, blz. 597, 598.

C Welke zekerheid biedt ons troost en vastigheid in ons dagelijks leven?

Hebreeën 13:6, 8.

“Jezus is altijd dezelfde in Zijn menselijke liefde samen met Zijn

goddelijkheid; altijd medelevend met onze zwakheden, Zijn goddelijke dienende

eigenschappen gebruikend ten goede van ons; altijd bemoedigt en leidt Hij ons

stap voor stap. Hij is onveranderlijk. Wat Hij vandaag voor ons is, een getrouwe

Hogepriester, begaan met onze zwakheden, dat zal Hij morgen zijn en

overmorgen voor altijd en eeuwig. Hij is de Leidsman om te leiden, een Leraar

om te onderwijzen, een Vriend om raad te geven, een Schenker om Zijn

zegeningen te verlenen aan Zijn gemeente als antwoord op hun geloof.

Jezus zei tot Zijn gelovige discipelen: „Blijf in Mij‟. Dit betekent

voortdurend geloven aan de kant van de gelovige. „Blijf in Mij‟. Dit betekent,

luisteren naar de aanwijzingen van Christus. Wij moeten Zijn wil doen. Christus

maakt, dat wij ons thuis voelen bij Hem, en wij genieten de voordelen van Zijn

huis, genieten Zijn vrede. Alle menselijke onenigheid, alle misleiding, alle

irritatie stoppen in Zijn huis.” Manuscript Releases 21, blz. 422-423.

13 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 6 oktober

5 TERWIJL DE DEUR VAN HET ONDERZOEK NOG OPEN IS…

A Wat is het belangrijkste werk geweest van onze Hogepriester in het

hemelse heiligdom sinds Zijn hemelvaart? Hebreeën 7:24-26; 9:12.

“Christus is naar voren gebracht als voortdurend staande bij het altaar,

voortdurend offers brengend voor de zonden van de wereld. Hij is de bediener

van de ware tabernakel, die de Heer oprichtte en geen mens… Jezus handelt in

de tegenwoordigheid van God, biedt Zijn vergoten bloed aan als een geslacht

lam.” Selected Messages 1, blz. 343-344.

B Beschrijf, hoe doeltreffend de verdiensten van het bloed van Christus

zijn, terwijl de deur van het onderzoek nog open is. Openbaring 1:5;

Hebreeën 9:14; 1 Johannes 1:9.

“Jezus presenteert het offer, geofferd voor iedere overtreding en iedere

tekortkoming van de zondaar.” Selected Messages 1, blz. 344.

“De relatie tussen God en elk individu is zo duidelijk en volledig, alsof er

niemand anders was, voor wie Hij Zijn geliefde Zoon heeft gegeven.”

Schreden naar Christus, blz. 121.

VRIJDAG TERUGBLIK 7 oktober

1 Hoe werd de uitroep van Christus: „Het is volbracht‟, uitgelegd door

het engelenleger?

2 Waarom was verzoening in de hemel nodig en wanneer vond dit

plaats?

3 Verklaar, hoe genade en rechtvaardigheid samen gaan in Gods plan.

Geef voorbeelden.

4 Hoe is Jezus, terwijl Hij dienst doet als onze Hogepriester in het

hemels heiligdom, tegelijkertijd tegenwoordig bij Zijn aardse

gemeente?

5 Verklaar, hoe Christus, terwijl Hij handelt voor ons in de

tegenwoordigheid van de Vader, Zijn bloed voor ons aanbiedt

(Hebreeën 9:14; 1 Johannes 1:7), vergoten 2000 jaar geleden.

14 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 3 SABBAT, 15 oktober 2011 18.47 uur

„DAT ZIJ U KENNEN‟

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige

God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt” (Johannes 17:3).

“Door onderzoek verkregen kennis van God en van Jezus Christus, die Hij

heeft gezonden, verandert de mens naar het beeld van God.” Christus

Weerspiegelen, blz. 116.

Aanvullende studie: Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 56-64.

ZONDAG 9 oktober

1 DIT IS EEUWIG LEVEN

A Wat is het centrale thema van het verlossingsplan? Johannes 17:3; 1

Johannes 5:20.

“In Zijn bede tot de Vader gaf Christus aan de wereld een les, die in

verstand en hart gegrift moet staan. … (Zie Johannes 17:3). Dit is echte

opvoeding. Deze geeft macht.” Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 64.

B Door wie kennen wij God de vader? Johannes 14:8-10; 10:30.

C Door wie onderwijst Christus ons? Johannes 14:26; 16:13; 1 Korinthe

2:12-13.

D Waar openbaren de Vader en de Zoon Zich? Lukas 11:28; Johannes

5:39. Waar nog meer toont God Zijn wegen? Psalm 77:14.

“God heeft de Bijbel gegeven als een leerboek voor de hele mensheid,

voor het kind, voor de jeugd, voor de volwassene, een Boek dat in alle tijden

onderzocht moet worden. Hij gaf de mens Zijn Woord als een openbaring van

Zichzelf. Elke nieuw ontdekte waarheid is een nieuwe openbaring van het

karakter van de Schrijver. Het onderzoeken van de Schrift is het door God

ingestelde middel om de mens nauwer in contact te brengen met zijn Schepper

en om hem Zijn wil beter te leren kennen. Het is het communicatiemiddel tussen

God en de mens.” De Grote Strijd, blz. 65.

15 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 10 oktober

2 EEN ONDERSCHEIDEN POSITIE

A Welke positie bezet Christus in verbinding met de Vader? Psalm

110:1; Hebreeën 1:3; 10:12.

B Het is begrijpelijk, dat in Bijbelse taal de „rechterhand‟ niet wijst op

een geografische positie, maar op een positie van gezag (Exodus 15:6).

Met welke macht was Christus bekleed? 1 Petrus 3:22.

C Hoe verleent Christus ook Zijn macht aan de gelovige, hulp

verschaffend in het dagelijkse leven? Éfeze 1:17-22.

“Christus heeft Zijn koninklijk kleed, Zijn Koninklijke kroon en Zijn hoge

waardigheid afgelegd en is afgekomen, lager steeds lager tot het diepste peil van

vernedering. De menselijke natuur aangenomen hebbende onderging Hij al de

verzoekingen van het mensdom en versloeg ten onze behoeve de vijand op ieder

punt.

Dit alles deed Hij, opdat Hij de mensen macht zou kunnen geven,

waardoor zij overwinnaars zouden kunnen worden. Hij zegt: „Mij is gegeven

alle macht‟ (Matthéüs 28:18). En deze geeft Hij aan een ieder, die Hem volgen

wil. Zij mogen aan de wereld de macht tonen, die er in de godsdienst van

Christus is tot overwinning van het eigen ik.” Testimonies 9, blz. 190.

“Als wij geen kracht ontvingen door Christus, zouden wij geen kracht

hebben. Maar Christus heeft alle macht. (Zie Matthéüs 28:18-20).

Hier ligt onze kracht, onze hulp. Van onszelf hebben wij geen sterkte.

Maar Hij zegt: „Ik ben altijd met u‟, helpend om uw taak te volbrengen, u te

leiden, te helpen, te heiligen en te ondersteunen, u succes te geven in het

spreken, zodat de aandacht van anderen getrokken zal worden tot Christus en in

hun gedachten de wens opkomt om de hoop te begrijpen en het doel van de

waarheid, zich afkerend van de duisternis naar het licht en van de macht der

zonde naar God.” This Day With God, blz. 329.

D Welke autoriteit staat achter de Wet der Tien Geboden, geschreven

op twee stenen tafelen? Exodus 34:1; Deuteronomium 10:4; 33:2.

“De wet van God in het heiligdom in de hemel is het model en de

geboden, die in de stenen tafelen zijn gegrift en door Mozes in de Pentateuch

zijn opgetekend, zijn een authentiek afschrift.” De Grote Strijd, blz. 404.

16 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 11 oktober

3 IN HET HEMELSE HEILIGDOM

A Waar in de hemel doet Christus als onze Hogepriester dienst?

Hebreeën 8:1-2; 9:11, 24.

“Toen Jezus na Zijn hemelvaart met Zijn eigen bloed in het hemelse

heiligdom ging om de zegeningen van Zijn bemiddeling op de discipelen uit te

storten, werden de Joden in volslagen duisternis gelaten en bleven zij hun

nutteloze offers brengen. Er was een eind gekomen aan de schaduwdienst.” De

Grote Strijd, blz. 402.

B Wat doet Christus voor ons in tegenwoordigheid van de Vader? 1

Johannes 2:1-2; Matthéüs 10:32-33. Waarom zal dit ons bemoedigen?

“De goddelijke Advocaat pleit dat allen, die de overwinning door het

geloof in Zijn bloed hebben behaald, vergiffenis zouden krijgen voor hun

overtredingen, weer een plaats in Eden zouden krijgen… Hij vraagt niet alleen

volledige vergeving en volkomen rechtvaardigmaking voor Zijn volgelingen,

maar ook een deel van Zijn heerlijkheid en een plaats op Zijn troon.” De Grote

Strijd, blz. 446, 447.

“Jezus kent de omstandigheden van iedere ziel. U moogt zeggen: Ik ben

zondig, heel zondig. Dat kan waar zijn; maar hoe slechter u bent, des te meer

hebt u Jezus nodig. Hij zendt geen wenende, berouwvolle zondaar weg. Hij

vertelt aan niemand al datgene, wat Hij zou kunnen openbaren, maar Hij zegt tot

iedere bevende ziel moed te vatten. Hij zal Zijn genade vrijelijk schenken aan

allen, die tot Hem komen om vergeving en herstel…

Heden staat Hij voor het reukofferaltaar en biedt God de gebeden aan van

degenen, die Zijn hulp verlangen.” De Wens der Eeuwen, blz. 493.

“Christus neemt plaats tussen de gevallen mens en God en zegt tot de

mens: „U kunt toch tot de Vader komen; er is een plan bedacht, waardoor God

verzoend kan worden met de mens en de mens met God; door een middelaar

kunt u tot God naderen‟. En nu staat Hij daar om voor u te bemiddelen. Hij is de

grote Hogepriester, die pleit ten gunste van u. U moet tot Hem gaan en uw zaak

laten voorleggen aan de Vader door middel van Jezus Christus. Op deze wijze

kunt u toegang hebben tot God en al zou u zondigen, uw zaak is niet hopeloos…

Wees niet ontmoedigd, wees niet bedeesd. Hoewel u verleidingen kunt

overkomen, hoewel u overvallen kan worden door een sluwe tegenstander, toch

als u de vreze van God voor u hebt, zullen engelen, die uitblinken in kracht,

gezonden worden om u te helpen en u kunt de baas zijn over de machten der

duisternis. Jezus leeft. Hij stierf om een ontsnappingsweg te maken voor het

gevallen geslacht en Hij leeft nu om te bemiddelen voor ons, zodat wij verhoogd

kunnen worden aan Zijn eigen rechterhand.” -Testimonies 2, blz. 591-592.

17 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 12 oktober

4 ZEVEN GEMEENTEN, ZEVEN KANDELAREN, ZEVEN STERREN

A Hoe beschreef de apostel Johannes het visioen, waarin hij Christus

zag in het hemelse heiligdom? Openbaring 1:12-16, 20.

“De namen van de zeven gemeenten zijn symbolisch voor de kerk in de

verschillende perioden van het christelijke tijdperk. Het getal zeven duidt

volmaaktheid aan en wil zeggen, dat de boodschappen reiken tot de tijd van het

einde, terwijl de gebruikte symbolen de toestand van de kerk aangeven tijdens

verschillende perioden in de wereldgeschiedenis.” -Van Jeruzalem tot Rome, blz.

426.

B Wat is de symbolische betekenis van de zeven kandelaren?

Openbaring 1:20.

“Christus wordt gezien, terwijl Hij wandelt te midden der gouden

kandelaren. Op deze wijze wordt Zijn verhouding tot de gemeente

gesymboliseerd. Hij is voortdurend in gemeenschap met Zijn volk. Hij kent hun

ware toestand. Hij slaat hun gedrag, hun vroomheid, hun toewijding gade.

Hoewel Hij Hogepriester en Middelaar is in het heiligdom hierboven, wordt Hij

toch voorgesteld als wandelende te midden van Zijn gemeenten op aarde. Met

onvermoeide waakzaamheid en aanhoudende oplettendheid ziet Hij toe, of het

licht van Zijn wachters donkerder wordt of uitgaat. Als de kandelaren waren

overgelaten aan de menselijke zorg, zou de flikkerende vlam kwijnen en

uitdoven, maar Hij is de trouwe wachter in „s Heren huis, de ware Huismeester

in de tempelhoven. Zijn blijvende zorg en ondersteunende genade zijn de bron

van leven en licht.” Van Jeruzalem tot Rome, blz. 426-427.

C Wat symboliseren de zeven sterren? Openbaring 1:16 (e.d.), 20.

“Christus wordt voorgesteld met de zeven sterren in Zijn rechterhand. Dit

is voor ons de verzekering, dat een gemeente die trouw is aan haar opdracht,

geen vrees hoeft te koesteren voor haar ondergang. Want geen enkele ster, die

beschermd wordt door de Almachtige, kan uit de hand van Christus gerukt

worden…

(Zie Openbaring 2:1) Deze woorden werden gesproken tot de leiders der

gemeente, zij die zware verantwoordelijkheden van God te dragen gekregen

hebben… Hij verschaft hun licht. Hij leidt en bestuurt hun wegen. Ware dit niet

het geval, dan zouden het vallende sterren worden. Zo is het ook met Zijn

dienstknechten. Zij zijn slechts instrumenten in Zijn handen en al het goede, dat

zij doen, wordt gedaan door Zijn macht. Door hen doet Hij Zijn licht schijnen.”

Van Jeruzalem tot Rome, blz. 427.

18 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 13 oktober

5 EEN „NIEUWE EN LEVENDE WEG‟ VOOR ONS GEOPEND

A Wat vertegenwoordigt het symbolische zwaard (Openbaring 1:16,

l.d.; 19:15, 21)? Éfeze 6:17; Hebreeën 4:12. Hoe kan dit ons helpen te

wandelen op het pad van godvrezendheid?

“God is niet zorgeloos aangaande uw strijd, uw problemen om de

waarheid te handhaven en een dagelijkse persoonlijke ervaring te verkrijgen om

op de weg der waarheid te wandelen. Als u ieder woord op prijs stelt, dat uit de

mond van God uitgaat, zoals geopenbaard in Zijn Woord, hoger dan werelds

beleid, zult u geleid worden op iedere goede en heilige weg.” Loma Linda

Messages, blz. 248.

B Welke weg was voor ons geopend door de dood van Christus aan het

kruis? Hebreeën 9:8; 10:19-20.

“Type en antitype hebben elkaar ontmoet in de dood van Gods Zoon. Het

grote offer is gebracht. De weg naar het heilige der heiligen is geopend. Er is

een nieuwe, levende weg bereid voor allen. De zondige, treurende mensheid

behoeft niet langer op de komst van de hogepriester te wachten. Voortaan zou de

Heiland dienst doen als Priester en Middelaar in de hemel der hemelen. Het was

alsof een levende stem tot de tempelgangers had gesproken: Er is nu een einde

aan alle slachtoffers en offeranden voor de zonde.” De Wens der Eeuwen, blz.

663.

C Wat wordt ons aangeraden om te doen, omdat de weg voor ons

geopend is? Hebreeën 4:14-16.

VRIJDAG TERUGBLIK 14 oktober

1 Wat is ware opleiding? Hoe wordt dit verkregen? En welk gevolg

heeft het?

2 Hoe moeten wij de positie van Christus aan de rechterhand van God

begrijpen?

3 Waar is Christus nu en welk werk doet Hij?

4 Wat is de symbolische betekenis van de zeven kandelaren, de zeven

sterren en het tweesnijdend scherpe zwaard?

5 Wat is de „nieuwe en levende weg‟, geopend door de dood van

Christus?

19 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 4 SABBAT, 22 oktober 2011 18.32 uur

VRIJMOEDIGHEID HEBBEN OM IN TE GAAN IN HET

HEILIGDOM

“Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het

heiligdom door het bloed van Jezus. Op een verse en levende weg, welke Hij

ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees. En daar wij

hebben een grote Priester over het huis Gods; zo laat ons toegaan met een

waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs” (Hebreeën 10:19-22).

“Hun geloof (van Gods volk) zal met Hem gaan in het heiligdom en de

gelovigen op aarde zullen zorgvuldig op hun leven terugzien en hun karakter

vergelijken met de grote maatstaf van gerechtigheid.” Getuigenissen voor de

Gemeente 5, blz. 469.

Aanvullende studie: De Grote Strijd, blz. 384-387, 400-401.

ZONDAG 16 oktober

1 DE BERG SION

A Wat karakteriseerde de berg Sion in de tijd van Jesaja de profeet?

Jesaja 8:18; 18:7; 24:23.

B Wat is de naam van de plaats van Gods troon in de hemel? Joël 3:17;

Micha 4:7; Openbaring 14:1-3.

C Wat was de grote zorg van koning David, toen hij zijn ogen ophief

naar het heiligdom van God? Psalm 14:7; 15:1. Wat zal de onze zijn?

“Wij moeten Gods Woord bestuderen, overdenken en bidden. Dan zullen

wij geestelijk inzicht krijgen om de binnenste hoven van de hemelse tempel te

onderscheiden. Wij zullen de muziek van de dankliederen door het hemelse koor

rondom de troon opvangen. Als Sion zal opkomen en schijnen, zal haar licht het

meest doordringend zijn en de lof- en dankliederen zullen gehoord worden in de

vergadering der heiligen. Kleine teleurstellingen en moeilijkheden zullen

opgelost zijn.” Sons and Daughters of God, blz. 198.

20 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 17 oktober

2 DE TABERNAKEL DER GETUIGENIS

A Welke naam was aan de aardse tabernakel gegeven? Numeri 1:50, 53;

9:15; 10:11. Waarom? Wat was het belangrijkste voorwerp erin?

Exodus 31:18; 32:15; 40:20.

“De ark was slechts een bewaarplaats voor de tafelen der wet en ontleende

zijn waarde en heiligheid aan de aanwezigheid van Gods geboden.” De Grote

Strijd, blz. 404.

B Waarom wordt het hemelse heiligdom ook de tabernakel der

getuigenis genoemd? Openbaring 15:5. Wat is het belangrijkste

voorwerp in de ark? Openbaring 11:19.

“Toen de tempel Gods in de hemel open ging, werd de ark van Zijn

verbond zichtbaar. In het heilige der heiligen van het hemelse heiligdom wordt

Gods wet, die door God Zelf op de Sinaï werd uitgesproken bij donderslagen en

bliksemstralen en met Zijn eigen vinger in de stenen tafelen werd gegrift.” De

Grote Strijd, blz. 404.

C Wat moeten wij vasthouden met het oog op de te voeren strijd over

onze zielen en het tegenwoordige werk van onze Verlosser in het

heilige der heiligen voor ons? Hebreeën 10:23; Psalm 119:109, 113.

“Satan gebruikt nu ieder middel in deze tijd van verzegeling om de

gedachten van Gods volk af te houden van de tegenwoordige, verzegelende

waarheid en om hen aan het twijfelen te brengen. Ik zag een bedekking, die God

over Zijn volk trok om hen te beschermen in de tijd van benauwdheid; en iedere

ziel, die de waarheid aangenomen had en rein was van hart, moest met de

bedekking van de Almachtige God bedekt zijn.

Satan wist dit en hij werkte uit alle macht eraan om de gedachten van

zoveel mogelijk mensen aan het wankelen te brengen en te laten twijfelen aan de

waarheid.” The Review and Herald, 1 augustus 1849.

“In iedere ziel strijden twee machten ernstig voor de overwinning.

Ongeloof spant zijn krachten in, geleid door Satan, om ons af te snijden van de

Bron van onze sterkte. Geloof spant zijn krachten in, geleid door Christus, het

begin en de voleinder van ons geloof. Ieder uur, met het hemelse universum in

zicht, gaat de strijd voorwaarts.” Sons and Daughters of God, blz. 328.

21 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 18 oktober

3 HET METEN VAN DE CHRISTELIJKE GESTALTE

A Wat is de meetstok om hen te meten, die God in Zijn heiligdom

aanbidden door geloof? Openbaring 11:1, 19.

“Iedere zaak komt voor God; Hij meet de tempel en de aanbidders

daarin.” -Testimonies 7, blz. 219.

“Het grote oordeel vindt plaats en is reeds enige tijd aan de gang. Nu zegt

de Here: Meet de tempel en hen, die daarin aanbidden. Denk er aan, wanneer u

bezig bent met uw werk, dat God u meet; als u uw huishoudelijke plichten doet,

als u in gesprek bent, dat God u meet. Bedenk, dat uw woorden en daden in de

hemelse boeken worden vastgelegd, zoals het gelaat door de fotograaf op de

gevoelige plaat wordt vastgelegd…

Hier vindt een werk plaats, het meten van de tempel en van de aanbidders

daarin, om te zien wie in de laatste dagen kan bestaan. Zij, die standvastig zijn,

hebben overvloedig toegang in het koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus

Christus.” Bijbelkommentaar, blz. 663.

B Waarom moet het reukofferaltaar ook onderzocht worden? Worden

onze gebeden getoetst, die gesymboliseerd worden door het reukwerk,

dat op het altaar aangeboden wordt? Openbaring 5:8; 8:3 (vergelijk

Jesaja 1:13, 15; Spreuken 28:9).

“De godsdienstige diensten, de gebeden, het lofprijzen en de berouwvolle

belijdenis van zonde stijgen op van de ware gelovigen als reukwerk naar het

hemelse heiligdom, maar omdat zij door de verdorven kanalen van de mens

gaan, zijn zij zo vuil, dat tenzij gereinigd door bloed, zij nooit van waarde

kunnen zijn voor God. Zij stijgen niet op in smetteloze reinheid en tenzij de

Middelaar, die aan de rechterhand van God is, alles naar voren brengt en reinigt

door Zijn gerechtigheid, is het niet aanvaardbaar voor God. Alle reukwerk van

de aardse tabernakels moet bevochtigd zijn door de reinigende druppels van het

bloed van Christus. Hij houdt voor de Vader het wierookvat van Zijn

verdiensten, waarin geen vlekje van aardse vervuiling is. Hij verzamelt in dit

wierookvat de gebeden en de belijdenissen van Zijn volk, en daarbij doet Hij

Zijn eigen smetteloze gerechtigheid. Dan, geparfumeerd met de verdiensten van

Christus‟ verzoening, komt het reukwerk tot God volkomen en geheel

aanvaardbaar. Dan worden genadige antwoorden gegeven.” Selected Messages

1, blz. 344.

22 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 19 oktober

4 GEESTELIJKE ISRAËLIETEN EN GEESTELIJKE HEIDENEN

A Wat is de naam van de hoofdstad van het koninkrijk, waar de

getrouwen hun staatsburgerschap hebben? Éfeze 2:19; Galaten 4:26.

Op welke voorwaarden kunnen wij in dit koninkrijk aangenomen

worden? Matthéüs 5:20; Johannes 3:35; 2 Korinthe 6:17-18.

“Ons staatsburgerschap is in de hemel (Zie Filippensen 3:20).

De voorwaarden om opgenomen te worden in het gezin van de Heer zijn

uit te gaan van de wereld en zich af te scheiden van al zijn vervuilende

invloeden. Het volk van God moet geen verbinding hebben met afgoderij in

geen enkele vorm. Zij moeten een hogere standaard bereiken. Wij moeten ons

onderscheiden van de wereld en dan zegt God: „Ik zal u aannemen als leden van

Mijn Koninklijke familie, kinderen van de hemelse Koning‟. Als gelovigen in de

waarheid moeten wij verschillen in handelen van zonde en zondaren. Ons

staatsburgerschap is in de hemel.” Fundamentals of Christian Education, blz.

481.

B Op welke manier hebben wij toegang tot het hemelse Jeruzalem en tot

het heiligdom op de berg Sion? Hebreeën 10:19-20; 12:22-24; Éfeze

3:10-12.

“In het geloof mogen wij staan op de drempel van de eeuwige stad.” Van

Jeruzalem tot Rome, blz. 437.

C Wat is de voorziening van God voor hen, die, omdat zij geen

„kinderen van Abraham‟ zijn door geloof (Galaten 3:7), beperkt zijn

tot de hoven, maar oprecht wensen de waarheid te leren? Openbaring

11:2 (e.d.).

“Onder alle volken, geslachten en talen ziet Hij mannen en vrouwen, die

bidden om licht en kennis. Hun zielen zijn onvoldaan; lang hebben zij zich met

as beziggehouden. (Zie Jesaja 44:20). De vijand van alle gerechtigheid heeft hen

op een dwaalspoor geleid en ze tasten als blinden. Maar in hun hart zijn zij

eerlijk en verlangen naar een betere weg.” Profeten en Koningen, blz. 231.

23 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 20 oktober

5 DE VERLOSTEN ZULLEN ER PERSOONLIJK ZIJN

A Hoe noemt de Bijbel hen, die de heiligdomsleer kennen en door geloof

God in Zijn tempel aanbidden? Openbaring 7:4; Romeinen 2:28-29.

B Beschrijf de volledige overwinning, die wij moeten behalen om

verzegeld te worden. Openbaring 15:2-3.

“Christus volgen betekent niet vrij te zijn van strijd. Het is geen

kinderspel. Het is geen geestelijke luiheid. Alle vreugde in het dienen van

Christus betekent een heilige verplichting in het tegemoet treden van vaak harde

strijd. Christus volgen betekent harde strijd, actief werken, oorlog met de

wereld, het vlees en de duivel. Onze vreugde is de overwinningen behalen voor

Christus in ernstig, hard strijden. Denk hierover na.” The Upward Look, blz.

217.

C Waar zag Johannes van de Openbaring de overwinnaars en hoeveel

waren er? Openbaring 14:1-3. Welke voorrechten zullen zij genieten?

Openbaring 7:15-17; Johannes 14:1-3.

“Elk verstandelijk schepsel in de hemel stelt belang in de vergaderingen

van de heiligen, die op aarde bijeenkomen om God te aanbidden. In de binnenste

hof des hemels luisteren zij naar het getuigenis van de getuigen van Christus in

de voorhof op aarde, en de lof en dankzegging van de aanbidders hier op aarde

smelten samen met de hemelse lofzang, en blijde lofprijzingen weerklinken door

de hemelse hoven, omdat Christus niet tevergeefs gestorven is voor de gevallen

zonen van Adam. Terwijl engelen zich laven bij de oorsprong van de bron,

drinken de heiligen op aarde uit de zuivere rivieren, die stromen uit de troon, de

rivieren die de stad van onze God verblijden.” Uit de Schatkamer der

Getuigenissen 3, blz. 30.

VRIJDAG TERUGBLIK 21 oktober

1 Welke naam wordt gedeeld door de aardse en de hemelse tempel?

2 Welke naam was voor de aardse tabernakel? Waarom? Waarom

wordt het hemelse heiligdom „de tabernakel der getuigenis‟ genoemd?

3 Waarom moet de hemelse tempel en zijn aanbidders gemeten

worden?

4 Hoe kunnen wij burgers van het hemelse koninkrijk worden?

5 Verklaar de overwinningen en het zegel, dat verkregen moet worden

om daar toegelaten te worden?

24 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 5 SABBAT, 29 oktober 2011 18.18 uur

HET HEILIGDOM VAN HET NIEUWE VERBOND EN ZIJN

HOF

“De Heere is in het paleis Zijner heiligheid, de troon des Heeren is in de

hemel; Zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen”

(Psalm 11:4).

“Het heiligdom in de hemel, waarin Jezus dienst doet voor ons, is het grote

originele, waarvan het heiligdom door Mozes gebouwd een kopie was.” The

Story of Redemption, blz. 377.

Aanvullende studie: De Grote Strijd, blz. 388-390.

ZONDAG 23 oktober

1 HET HEMELSE HEILIGDOM

A Het heiligdom in de hemel, genoemd door Paulus (Hebreeën 8, 9, 10)

en Johannes (Openbaring), werd besproken door de profeten. Welke

namen gaven zij het?

*David in Psalm 11:4

*Jesaja 6:1

*Jeremia 25:30

*Hábakuk 2:20

*Zacharía 2:13

B Wat moest Aäron doen, toen hij tot hogepriester gezalfd was?

Leviticus 8:12; 9:2,7; Hebreeën 5:1-3. Wat moest Christus offeren,

voordat Hij Zijn dienstwerk begon als Hogepriester in het hemelse

heiligdom? Hebreeën 7:26-28; 8:3.

“Zoals in de schaduwdienst de hogepriester zijn hogepriesterlijk kleed

aflegde en zijn dienst verrichtte in het wit linnen kleed van de gewone priester,

zo legde Christus Zijn koninklijk kleed af en bekleedde Zich met menselijkheid,

toen Hij Zijn offer bracht. Hijzelf was zowel priester als slachtoffer.” Van

Jeruzalem tot Rome, blz. 24.

25 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 24 oktober

2 DE HOF

A Welke vergelijking maakt Paulus tussen de offers onder het oude

verbond en het Grote Offer onder het nieuwe verbond? Hebreeën

13:11-12.

“Onze grote Hogepriester voltooide het offer van Zichzelf, toen Hij buiten

de poort leed. Toen werd een volmaakte verzoening tot stand gebracht voor de

zonden van het volk.” Bijbelkommentaar, blz. 564.

“Christus leed buiten de poorten van Jeruzalem, want Golgotha lag buiten

de stadsmuur. Dit was om te laten zien, dat Hij niet alleen stierf voor de

Hebreeërs maar voor alle mensen.” Bijbelkommentaar, blz. 601.

B Waar stond het volk onder het oude verbond tijdens het reukoffer

(Exodus 30:7-8)? Lukas 1:10. Hoe belangrijk is het reukwerk voor

ons nu?

“Als er ooit een tijd geweest is, dat ieder huis een huis van gebed moet

zijn, dan is dit nu; en toch in deze tijd van groot gevaar hebben enigen, die

zeggen christen te zijn, geen familiealtaar. Ik weet niets, wat mij groter verdriet

doet dan een gezin zonder gebed. De kinderen tonen het gevolg van deze

nalatigheid, want de vreze van God is niet voor hen. Ouders moeten een

omheining maken rond hun kinderen door gebed; zij moeten bidden in vol

geloof, dat God met hen zal blijven en dat heilige engelen hen en hun kinderen

zullen beschermen voor de gruwelijke macht van Satan.

Er zijn gezinnen, waar deze regels uitgedragen worden, gezinnen waar

God aanbeden wordt en getrouwe liefde regeert. Van deze gezinnen stijgen ‟s

morgens en ‟s avonds gebeden op tot God als een zoete wierookgeur en Zijn

genade en zegeningen dalen op de smekelingen als de avonddauw.

God heeft beloofd wijsheid te geven aan hen, die dit in geloof vragen, en

Hij zal precies doen, wat Hij gezegd heeft te zullen doen… En als christelijke

ouders Hem ernstig zoeken, zal Hij hun monden vullen met argumenten en voor

de zaak van Zijn naam zal Hij machtige werken voor hen doen in de bekering

van hun kinderen.” The Home Missionary, 1 juni 1889,

C Wat is ons werk onder het nieuwe verbond in de „buitenste hof‟,

terwijl wij wachten op de gezegende belofte? Matthéüs 24:44; Lukas

12:35-38; 21:36.

26 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 25 oktober

3 HET ALTAAR

A Welke „levende offerande‟ zijn wij verplicht op het „altaar‟ te offeren,

terwijl wij in de „buitenste hof‟ zijn? Hebreeën 13:10, 15-16;

Romeinen 12:1-2.

“In de tijd van het oude Israël werd ieder offer grondig onderzocht. Als er

ook maar enig gebrek was aan het offerdier, werd het geweigerd, want God had

gezegd, dat het offer „gaaf‟ (Exodus 12:5) moest zijn. God verlangt ook van de

christen, dat zijn lichaam „een levend, heilig en Gode welgevallig offer‟

(Romeinen 12:1) is. Om aan deze eis te voldoen moeten alle vermogens in een

zo goed mogelijke staat bewaard blijven. Iedere gewoonte, die de lichamelijke

of geestelijke vermogens verzwakt, maakt de mens ongeschikt om zijn Schepper

te dienen.” De Grote Strijd, blz. 438.

B Hoe vergeleek Christus het „kruis‟ met het „altaar‟ in het leven van

Zijn navolgers? Matthéüs 16:24-26; Johannes 16:33; Handelingen

14:22.

“Christus heeft ons geen zekerheid gegeven, dat het verkrijgen van een

volmaakt karakter een gemakkelijk zaak is. Het is een strijd, een gevecht en een

ontwikkeling, iedere dag weer. Door veel beproevingen gaan wij het koninkrijk

des hemel binnen. Om met Christus in Zijn heerlijkheid te delen moeten wij in

Zijn lijden delen… Hij heeft voor ons overwonnen. Zullen wij dan bang en laf

zijn vanwege de beproevingen, die wij tegenkomen als wij voorwaarts gaan?”

Sons and Daughters of God, blz. 198.

C Wat offerden onze voorvaders in het geloof (miljoenen van hen) op

het „altaar‟ tijdens de Inquisitie? Openbaring 6:9-11. Op welke wijze

roept hun bloed om gerechtigheid? Zie voorbeelden: Genesis 4:10;

Hábakuk 2:11.

“In hun geheime beraadslagingen beheersten Satan en zijn engelen de

geesten van de mensen, terwijl ongemerkt een engel van God in hun midden was

en het vreselijke verslag van hun schandelijke besluiten opmaakte en de

geschiedenis optekende van daden, die te verschrikkelijk zijn om door de ogen

van mensen te worden gezien. „Het grote Babylon‟ was „dronken van het bloed

der heiligen‟ (Openbaring 17:5-6). De verminkte lichamen van miljoenen

martelaren riepen tot God om wraak op deze afvallige macht.” De Grote Strijd,

blz. 56.

27 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 26 oktober

4 DE ZEGEN

A Wat deed Aäron aan het einde van de ceremonie van zijn inwijding

als hogepriester? Leviticus 9:23-24.

B Wat deed Christus, toen Hij Zich op de troon zette? Hoe zegende Hij

Zijn volk? Handelingen 1:8-9; 2:1-4, 16-17.

“Toen Christus de hemelse poorten binnen ging, werd Hij te midden van

de Hem aanbiddende engelen op de troon verheven. Zodra deze plechtigheid had

plaatsgehad, daalde de Heilige Geest in rijke stromen op de discipelen neer en

Christus was in werkelijkheid verheerlijkt met de heerlijkheid, die Hij vanaf alle

eeuwigheid bij de Vader had. De uitstorting op Pinksteren was de hemelse

boodschap, dat de inhuldiging van de Verlosser was voleindigd.

Overeenkomstig Zijn belofte had Christus vanuit de hemel de Heilige Geest op

Zijn volgelingen doen neerdalen ten teken, dat Hij als Priester en Koning alle

gezag in de hemel en op de aarde had ontvangen en de Gezalfde over Zijn volk

was.” Van Jeruzalem tot Rome, blz. 27.

C Welke belofte vervulde Jezus door het zenden van de Trooster, de

Heilige Geest? Johannes 14:16-18; 16:7. Beschrijf, hoe deze zegen tot

ons komt. Handelingen 5:32.

“Wie is de Heilige Geest? Hij is de vertegenwoordiger van Christus, Hij is

onze Advocaat, die ons terzijde staat en onze smeekbeden voor de Vader brengt,

doortrokken van de geur van Zijn verdiensten. Daar neemt Hij de smeekbede

van de nederigste heilige aan. Hij vraagt u niet, hoeveel geld u hebt, of hoe

omvangrijk uw bezittingen zijn. Maar de aller-nederigste heilige, die zijn

smeekbede tot God brengt, van (hem) wordt het dankoffer doortrokken met de

geur van de rijkdom van Zijn genade. En de Vader neemt het aan als uw offer en

de zegen komt over u, genade op genade.” Christus Weerspiegelen, blz. 284.

“(De Trooster) is aan onze kant, waar wij ook mogen zijn, een bewaker en

een getuige van alles, wat gezegd en gedaan is, gereed staande om ons te

beschermen voor de aanvallen van de vijand, als wij ons maar plaatsen onder

Zijn bescherming. Maar wij moeten ons deel doen en dan zal God Zijn deel

doen. Als wij in verzoeking en kwelling gebracht zijn voor Zijn zaak, zal de

Trooster aan onze zijde staan en in onze herinnering brengen de woorden en

onderwijzingen van Christus.” The Youth’s Instructor, 20 augustus 1896.

28 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 27 oktober

5 DE NODIGE VOORBEREIDING

A Welke voorbereiding was vereist van de discipelen voor het

ontvangen van de beloofde zegen? Handelingen 1:13-14.

“De discipelen baden met grote ernst om in staat te worden gesteld de

mensen te bereiken en in hun dagelijkse omgang die woorden te spreken,

waardoor zondaren tot Christus zouden worden geleid. Alle geschillen, elk

verlangen naar voorrang uit hun gemoed drijvend sloten zij zich als broeders in

Christus dicht aaneen. Zij kwamen steeds nader tot God …

Deze dagen van voorbereiding waren dagen van diepgaand zelfonderzoek.

De discipelen voelden hun geestelijke nood en riepen tot de Here om de heilige

zalving, die hen voor het werk van zielenredding moest bekwamen. Zij vroegen

niet alleen voor zichzelf om een zegen. Aan hen was de last opgelegd om zielen

te redden. Zij waren zich ervan bewust, dat het evangelie aan de gehele wereld

moest worden gebracht en zij maakten aanspraak op de kracht, die Christus had

beloofd.” -Van Jeruzalem tot Rome, blz. 26.

B Hoe zal de geschiedenis zich herhalen met betrekking tot de komst

van de Heilige Geest in Zijn volheid? Zacharía 10:1; Handelingen

3:19.

“Laten christenen alle tweedracht wegdoen en zich aan God geven om te

redden, die verloren zijn. Laten zij in geloof om de beloofde zegen vragen en die

zal dan ook komen.” Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz. 216.

VRIJDAG TERUGBLIK 28 oktober

1 Met welke namen noemden de profeten het hemelse heiligdom?

2 In het oude Israël bad het volk van Jeruzalem buiten, in de buitenste

hof, ten tijde van het wierookoffer. Wat moeten wij doen op deze tijd?

3 Wat deed Aäron bij de ceremonie van zijn inwijding? Wat deed

Christus, toen Hij naar de hemel voer?

4 Wat moesten de discipelen doen voor het ontvangen van de beloofde

zegen?

5 Wanneer en op welke voorwaarde zal de beloofde zegen weer

uitgestort worden?

29 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


SABBAT, 5 november 2011

EERSTE SABBATGAVEN voor

literatuur voor landen

die dit nodig hebben

Als wij de geschiedenis van de christelijke

kerk bekijken, vooral tijdens de Hervorming

van de zestiende eeuw, zien wij, hoe krachtig de literatuur was in Gods hand om

de waarheid te bevorderen. Maarten Luther, Johannes Calvijn, Jacques Lefèvre

en andere grote hervormers beseften, dat zonder het gedrukte materiaal het werk

beperkt zou zijn tot een kleine groep mensen. Door de voorziening van God was

de uitvinding van de drukpers een grote zegen voor het verspreiden van het

evangelie in vele landen.

“Deze hervormers, die vanwege hun protest de naam werd gegeven van

Protestanten, voelden dat God hen geroepen had om het licht van het evangelie

aan de wereld te brengen, en door dit te doen waren zij bereid om hun

bezittingen, hun vrijheid en hun eigen leven op te offeren. Zijn wij in dit laatste

gedeelte van de grote strijd net zo trouw aan het ons toevertrouwde als de eerste

hervormers waren aan dat van hen? Ondanks vervolging en dood werd de

waarheid verspreid veraf en dichtbij.” The Home Missionary, 1 november

1893.

Als wij nadenken over het begin van de Adventbeweging en over de

Reformatiebeweging, zien wij, dat de publicaties, die de Tegenwoordige

Waarheid bevatten, belangrijke middelen waren om veel mensen te bereiken in

verschillende landen. De Sabbat Bijbel lessen, boeken van de Geest der Profetie,

Bijbels en tijdschriften zijn nog steeds wonderbare middelen om mensen te

bereiken en te trekken tot het eeuwige evangelie.

Een groot aantal mensen in veel landen is niet in staat voor deze

publicaties te betalen. Behalve het gedrukte materiaal zelf zijn de verzendkosten

van deze stille boodschappers erg hoog; daarom hebben wij de financiële

ondersteuning nodig van onze geloofsgenoten in de wereld.

Hoewel u niet naar verschillende landen kunt gaan om het eeuwige

evangelie te verkondigen, zullen uw vrijwillige en royale gaven het mogelijk

maken, dat duizenden mensen bereikt worden door de Tegenwoordige

Waarheid.

Als de speciale gaven de komende Sabbat zullen worden ingezameld,

gebruikt u dan alstublieft het geld, dat God u gegeven heeft, om het mogelijk te

maken dat duizenden mensen over heel de wereld de waarheid voor deze tijd

leren kennen. Moge God u rijkelijk zegenen als u bijdraagt om het licht van het

Evangelie te bevorderen.

De Publiciteitafdeling van de Generale Conferentie

30 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 6 SABBAT, 5 november 2011 17.05 uur

IEDEREEN IS REKENSCHAP VERSCHULDIGD

“Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven”

(Romeinen 14:12).

“Het werk van iedereen komt voor God en wordt geregistreerd als getrouw of

ontrouw.” Lift Him Up, blz. 327.

Aanvullende studie: De Grote Strijd, blz. 446-448.

ZONDAG 30 oktober

1 SLECHTS TWEE KLASSEN VAN MENSEN

A Omschrijf in het licht van het verlossingsplan de twee klassen van

mensen, die in de wereld bestaan. Romeinen 2:6-10; 1 Petrus 4:18.

“Spoedig rangschikken de mensen zich onder de banier, die zij hebben

gekozen… Er zijn degenen, die waken, wachten en werken voor de verschijning

van onze Heer; terwijl de andere groep spoedig valt onder de algehele leiding

van de eerste grote afvallige…

Er zijn slechts twee groepen.” Testimonies for Ministers, blz. 364-365.

B Waar tekent de Almachtige alles van ieder mens precies op, omdat

God allen ziet (Hebreeën 4:13) en iedereen rekenschap moet afleggen

van zijn of haar daden voor het goddelijke gerecht (Psalm 62:13;

Romeinen 14:12)? Jeremia 2:22; 17:1.

“Naast elke naam wordt elk verkeerd woord, elke zelfzuchtige daad, elk

plichtsverzuim, elke verborgen zonde en alle huichelarij met buitengewone

nauwkeurigheid in de boeken des hemels opgeschreven. De engel, die de boeken

bijhoudt, noteert alle waarschuwingen en berispingen van de hemel, die niet ter

harte zijn genomen en ook de verspilde tijd, de kansen, die men heeft laten

voorbijgaan, de positieve of negatieve invloed, die men heeft uitgeoefend en alle

vérstrekkende gevolgen daarvan.

Gods wet is de maatstaf, waaraan het karakter en het leven van de mensen

in het oordeel zullen worden getoetst.” De Grote Strijd, blz. 445.

31 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 31 oktober

2 NAUWKEURIGE VERSLAGEN

A Wat is er geschreven over het boek des levens en het boek des doods?

Psalm 90:8; Openbaring 20:12.

“De boeken worden dan geopend, het boek des levens en het boek des

doods. Het boek des levens bevat de goede daden van de heiligen en het boek

des doods bevat de boze daden van de goddelozen. Deze boeken worden

vergeleken met het wetboek, de Bijbel, en volgens dat worden de mensen

geoordeeld.” Eerste Geschriften, blz. 52.

B Wat bevat het gedenkboek en waarom is het belangrijk voor ons?

Maleáchi 3:16; Psalm 56:9.

“Er is een „gedenkboek‟ voor God geschreven, waarin de goede werken

staan opgetekend van hen, „die de Here vrezen en Zijn naam in ere houden‟

(Maleáchi 3:16). Hun woorden van geloof en hun daden van liefde staan in de

hemel opgetekend. Ook Nehemía verwijst daarnaar, wanneer hij zegt: „Gedenk

mij, mijn God, hierom en wis de weldaden niet uit, die ik aan het huis van mijn

God en aan Zijn instellingen bewezen heb‟ (Nehemía 13:14). In Gods

gedenkboek staat elke goede daad voor eeuwig opgetekend. Elke verleiding die

is weerstaan, elk kwaad dat is overwonnen, elk woord van medeleven dat is

uitgesproken, wordt er getrouw in opgenomen. Elk offer, alle moeite en verdriet,

die men ter wille van Christus heeft doorstaan, is opgeschreven.” De Grote

Strijd, blz. 444.

“Er wordt een gedenkboek geschreven voor degenen, die de onderlinge

bijeenkomsten niet nalaten, maar van wie een ieder tot zijn naaste spreekt. Het

overblijfsel moet overwinnen door het bloed van het Lam en het woord van hun

getuigenis. Sommigen denken alleen door het bloed van het Lam te overwinnen

zonder zelf enige bijzondere poging te doen. Ik zag, dat God ons genade

bewezen heeft door ons in staat te stellen te spreken. Hij heeft ons een tong

gegeven en wij zijn Hem rekenschap verschuldigd voor het gebruik, dat wij van

hem maken. Wij moeten God verheerlijken met onze mond door te spreken tot

verheerlijking van de waarheid en van Zijn onbegrensde goedertierenheid, en

overwinnen door middel van het woord van onze getuigenis door het bloed van

het Lam.

Wij moeten niet samenkomen om te zwijgen; de Heer gedenkt alleen aan

degenen, die samenkomen om te spreken van Zijn eer en heerlijkheid en

melding te maken van Zijn macht; op dezulken zal de zegen van God rusten en

zij zullen verkwikt worden.” Eerste Geschriften, blz. 131-132.

32 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 1 november

3 WAARSCHUWING VOOR EEN VALSE LEER

A Hoe kunt u bewijzen, dat de leerstelling “Eens gered, altijd gered” in

strijd is met de Bijbel? 2 Petrus 1:10-11; Matthéüs 24:13. Nadat

Christus iemand gered heeft van de leiding van boze geesten, wat kan

er dan gebeuren? Lukas 11:24-26.

“Eigengerechtigheid is een vloek, een versiering die Satan gebruikt tot

zijn eer. Zij, die de ziel sieren met eigen lof en vleierij, maken de weg gereed

voor zeven andere geesten, bozer dan de eerste. Zelfs bij het ontvangen van de

waarheid bedriegen deze mensen zichzelf. Zij bouwen op een fundament van

eigengerechtigheid.” Bijbelkommentaar, blz. 328.

B Welk gevaar hield Paulus in gedachte, nadat hij gered was van de

leiding van Satan (2 Timótheüs 1:9)? 1 Korinthe 9:26-27. Hoe

waarschuwde hij de Hebreeuwse christenen voor de “eens gered,

altijd gered” theorie? Hebreeën 6:4-6.

C Welke hoop, gebaseerd op de belofte van Christus, moet

vastgehouden worden door hen, die Christus aannemen als hun

persoonlijke Verlosser? Romeinen 8:24-25; Titus 3:7. Welke

waarschuwing moeten wij trekken uit de val van Petrus?

“De val van Petrus kwam niet ineens maar geleidelijk. Zelfvertrouwen

bracht hem ertoe te menen, dat hij gered was en stap voor stap ging hij verder op

deze weg, tot hij ten slotte zijn Meester verloochende. Wij kunnen nooit zonder

gevaar op onszelf vertrouwen of menen, dat wij aan deze zijde van het graf

veilig zijn voor verzoeking. Wie de Heiland aannemen, moeten, hoe oprecht hun

bekering ook is, nooit leren zeggen of voelen, dat zij gered zijn. Dit is

misleidend. Iedereen moet leren hoop en geloof te koesteren; maar zelfs

wanneer wij ons aan Christus overgeven en weten, dat Hij ons heeft

aangenomen, zijn wij niet buiten het bereik van de verzoeking.” Lessen uit het

Leven van Alledag, blz. 90-91.

“Wij moeten nooit rusten in een tevreden toestand, stoppen met het maken

van vooruitgang en zeggen; “Ik ben gered”. Als dit idee gekoesterd wordt,

stoppen de redenen om waakzaam te zijn, om te bidden, om ernstig moeite te

doen om tot een hoger bereik te komen. Geen geheiligde tong zal gevonden

worden, die deze woorden uit, totdat Christus zal komen en wij door de poorten

de stad van God binnengaan.” Selected Messages 1, blz. 314.

33 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 2 november

4 HET GEVAAR VAN LAKSHEID EN EEN

ONGEÏNTERESSEERDE GEEST

A Welke van deze twee vormen van zonde, gelet op het oordeel, is meer

aanstootgevend voor God? 2 Petrus 2:20-22; Hebreeën 10:26-31.

“Het grootste gevaar voor de mens is, dat hij zichzelf misleidt, toegeeft

aan zelfgenoegzaamheid, en zich afscheidt van God, zijn krachtbron. Onze

natuurlijke neigingen dragen, tenzij ze gecorrigeerd worden door Gods Heilige

Geest, het zaad van een morele dood in zich. Alleen als wij levendig verbonden

worden met God, kunnen wij de ongeheiligde gevolgen van eigenliefde,

zelfvoldaanheid en verleiding tot zonde weerstaan…

Slechts wanneer wij inzien, dat wij volkomen hulpeloos zijn en alle

zelfvertrouwen afzweren, kunnen wij ons vastklampen aan de kracht van God.”

-Testimonies 8, blz. 315-316.

B Welke waarschuwingen moeten wij ernstig in overweging nemen

iedere dag? 1 Korinthe 10:12; 2 Korinthe 13:5-6.

“Zolang het leven duurt, is de noodzaak aanwezig om de genegenheden

en hartstochten onder bedwang te houden. Er is innerlijk verderf, er zijn

uiterlijke verleidingen en waar Gods werk voorwaarts gaat, maakt Satan plannen

om de omstandigheden zo te leiden, dat de verzoeking met overweldigende

kracht tot de mens komt. Wij zijn geen moment veilig, tenzij wij op God

vertrouwen en ons leven met Christus verborgen is in God.”

Bijbelkommentaar, blz. 134.

C Hoe kunnen wij een lakse houding in het dienen vermijden? 1

Korinthe 14:40. Welke moderne aanbiddingstijl vergezelt vaak valse

leerstellingen? 2 Timótheüs 4:3-4.

“Er zal geschreeuw zijn met drums, muziek en dans. De zintuigen van

redelijk denkende mensen zullen zo misleid worden, dat men daar niet op kan

vertrouwen om juiste beslissingen te nemen. En dit wordt dan de invloed van de

Heilige Geest genoemd.

De Heilige Geest openbaart zich nooit op zo‟n wijze, in zo‟n krankzinnig

lawaai. Dit is een uitvinding van de satan om zijn ingenieuze methoden te

bedekken om op deze wijze de reine, oprechte, verheffende, veredelende en

heiligende waarheid voor deze tijd van zijn kracht te ontdoen…

De Heer wil, dat er in Zijn dienst orde en discipline bestaat, geen

opwinding en verwarring.” Maranatha, blz. 234.

34 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 3 november

5 ONZE GROOTSTE ZORG

A Waarom zullen vele namen verwijderd worden uit het boek des

levens in het onderzoekend oordeel? Exodus 32:33; Ezechiël 18:20,

24.

“Het boek des levens bevat de namen van allen, die de dienst van God

hebben gekozen. Als mensen van Hem afwijken en door koppig volharden in de

zonde ten slotte ongevoelig zijn voor de invloeden van de Heilige Geest, zullen

in het oordeel hun namen uit het boek des levens worden weggedaan en zullen

zij aan de ondergang worden prijsgegeven.” Patriarchen en Profeten, blz. 289.

B Welke zekerheid moeten wij hebben aangaande onze namen, als wij

een plaats willen hebben in het koninkrijk der heerlijkheid?

Openbaring 3:5; 21:27.

“De namen van allen, die zich eens aan God hebben overgegeven, staan in

het boek des levens en hun karakters gaan nu in overzicht aan Hem voorbij.

Gods engelen wegen de zedelijke waarde af. Zij slaan de ontwikkeling gade van

het karakter van degenen, die nu leven, om te zien, of hun namen kunnen blijven

staan in het boek des levens. Aan ons is een proeftijd verleend om de gewaden

van ons karakter te wassen en ze wit te maken in het bloed van het Lam. Wie

doet dit werk? Wie maakt zich los van zonde en zelfzucht?” Bijbelkommentaar,

blz. 644.

“Als wij nu niet graag over hemelse dingen nadenken; als wij niet

geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van kennis van God en geen blijdschap

vinden in het zien op het karakter van Christus; als heiligheid voor ons niet

aantrekkelijk is, dan kunnen wij er zeker van zijn, dat onze hoop op de hemel

ijdel is. Volmaakte overeenstemming met de wil van God is het verheven doel,

dat de christen altijd voor ogen moet hebben.” Getuigenissen voor de

Gemeente 5, blz. 605.

VRIJDAG TERUGBLIK 4 november

1 Bepaal de twee klassen van mensen in het licht van het

verlossingsplan.

2 Wat weet u over het boek des levens en het boek des doods?

3 Welke Schriftgedeelten weerleggen de “eens gered, altijd gered”

leerstelling?

4 Verklaar Hebreeën 10:26-31.

5 Verklaar Openbaring 3:5.

35 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 7 SABBAT, 12 november 2011 16.54 uur

GOD HEEFT EEN DAG GESTELD

“Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, waarop Hij de aardbodem

rechtvaardig zal oordelen” (Handelingen 17:31).

“Hoewel alle volkeren in het oordeel God moeten passeren, zal Hij toch de

zaak van een ieder persoonlijk onderzoeken met zo een nauwkeurig onderzoek,

alsof er geen anderen waren op de aarde.” Lift Him Up, blz. 330.

Aanvullende studie: De Grote Strijd, blz. 448-451.

ZONDAG 6 november

1 DOOD EN OORDEEL, TWEE ONONTKOOMBARE

GEBEURTENISSEN

A Wat onderwijst de Bijbel over de grote dag des oordeels? Prediker

12:14; Hebreeën 9:27.

“Als wij kinderen van God worden, staan onze namen geschreven in het

boek des levens van het Lam, en zij blijven daar tot de tijd van het onderzoekend

oordeel. Dan zullen de namen van ieder persoonlijk afgeroepen worden en zijn

verslag onderzocht door Hem, die verklaart: “Ik ken uw werken”. Als op die dag

zal blijken, dat al onze verkeerde daden niet volledig beleden zijn, zullen onze

namen uitgewist worden uit het boek des levens en onze zonden zullen tegen

ons blijven staan. Als de belijdende gelovige zelfverzekerd wordt, als hij in

woord of geest het kleinste gebod van Gods heilige wet overtreedt,

vertegenwoordigt hij Jezus slecht en in het oordeel zullen de vreselijke woorden

gesproken worden: “Wis zijn naam uit het boek des levens; hij is een werker der

ongerechtigheid”. Maar de Vader heeft medelijden met degene, die geen

vertrouwen stelt in zichzelf en God vreest, hoewel hij voortdurend lastig

gevallen wordt door twijfel en verleidingen. Jezus pleit voor hem en belijdt zijn

naam voor de Vader en Zijn heilige engelen.” The Signs of the Times, 6

augustus 1885.

B Zal iemand in staat zijn aan het oordeel van God te ontsnappen?

Romeinen 2:1-3; 14:12.

“Iedereen moet worden getoetst en zonder vlek of rimpel of iets dergelijks

worden bevonden.” De Grote Strijd, blz. 452.

36 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 7 november

2 DE SCHULD VAN DE GEHELE WERELD

A Waarom moet de hele wereld geoordeeld worden? Romeinen 3:9-10,

19-20, 23; 5:16, 18, 20.

B Is er een uitzondering voor trouwe christenen, of zullen ook zij

geoordeeld worden? Romeinen 14:10, 12; 2 Korinthe 5:10.

C Welke valstrik van de Joodse natie moeten wij zorgvuldig vermijden?

Romeinen 11:13, 17-21.

“De gunst des Heren is verzekerd aan een volk in wier harten Zijn wet is

geschreven. Zij zijn één met Hem. Maar de Joden hadden zich van God

afgescheiden… Hun geest was verduisterd door hun overtredingen en omdat

God hun in het verleden zo grote gunst bewezen had, zochten zij

verontschuldigingen voor hun zonden. Zij vleiden zichzelf met de gedachte, dat

zij beter waren dan andere mensen en dat zij recht hadden op Zijn zegeningen.

Deze dingen zijn geschreven „ter waarschuwing voor ons, over wie het

einde der eeuwen gekomen is‟ (1 Korinthe 10:11). Hoe dikwijls leggen wij Gods

zegeningen verkeerd uit en vleien wij ons met de gedachte, dat wij begunstigd

zijn, omdat er zoveel goeds in onszelf is! God kan niet voor ons doen, wat Hij

graag zou willen doen. Zijn gaven worden gebruikt om onze

zelfgenoegzaamheid te doen toenemen en onze harten te verharden in ongeloof

en zonde.” De Wens der Eeuwen, blz. 77-78.

“Iedere ziel moet rekenschap geven van de aan hem toevertrouwde

talenten. Als gemeente, als persoon, moeten wij staan op de verheven, heilige

grond, waar de waarheid ons heeft geplaatst. Wij moeten aan de wereld in

karakter en eenheid tonen het meerdere licht, dat op ons schijnt in deze laatste

dagen.” The Review and Herald, 25 april 1893.

D Wie zullen eerst geoordeeld worden, de rechtvaardigen of de

goddelozen? 1 Petrus 4:17-18.

“In de schaduwdienst mochten alleen zij, die hun zonden voor God

hadden beleden en ze door het bloed van het zondoffer naar het heiligdom

hadden overgebracht, aan de dienst op de Grote Verzoendag deelnemen. Zo

zullen op de grote dag van de definitieve verzoening en het onderzoekend

oordeel alleen de gevallen van Gods kinderen worden onderzocht. Het oordeel

over de ongelovigen is iets heel anders en vindt later apart plaats.” De Grote

Strijd, blz. 444.

37 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 8 november

3 ONZE NAMEN IN HET BOEK DES LEVENS

A Wat zijn de belangrijkste redenen, waarom alle oprechte christenen

zich zullen verheugen? Lukas 10:20; Filippensen 4:3.

“In het boek des levens staan de namen van allen, die God hebben

gediend.” De Grote Strijd, blz. 444.

“Terwijl Jezus pleit voor allen, die Zijn genade hebben aangenomen,

klaagt Satan hen aan bij God. De aartsbedrieger wilde hen doen twijfelen. Hij

probeerde hun vertrouwen in God te ondermijnen. Hij trachtte hen te scheiden

van Zijn liefde en wilde hen Zijn wet laten overtreden. Nu vestigt hij de

aandacht op hun leven, op hun karakterfouten, op het grote verschil tussen hen

en Christus, op het feit dat zij hun Verlosser hebben beledigd en op al de

zonden, waartoe hij hen heeft proberen te verleiden. Dit is trouwens de reden,

waarom hij denkt, dat zij zijn onderdanen zijn. Jezus praat hun zonden niet goed,

maar wijst op hun berouw en hun geloof. Terwijl Hij vergiffenis voor hen

vraagt, laat Hij Zijn doorboorde handen aan de Vader en de engelen zien en

zegt: „Ik ken hen bij naam. Ik heb ze in Mijn handpalmen gegrift‟. „De

offeranden Gods zijn een gebroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart

veracht Gij niet, o God‟ (Psalm 51:18-19).” De Grote Strijd, blz. 447.

B Welke zekerheid geeft Christus aan Zijn trouwe volgelingen?

Matthéüs 24:13; Openbaring 2:10.

“Bij de namen van allen, die hun zonden hebben beleden en het

verzoenend bloed van Christus hebben aangenomen, staat in de boeken des

hemels genoteerd, dat zij vergiffenis hebben ontvangen. Daar zij met Christus‟

gerechtigheid zijn bekleed en hun karakter in harmonie is met God wet, zullen

hun zonden worden uitgewist en zullen zij „waardig worden gekeurd‟ om het

eeuwige leven te hebben.” De Grote Strijd, blz. 446.

C Wat zal het lot zijn van belijdende christenen, die denken, dat zij in

hun zonden gered kunnen worden? Exodus 32:33; Ezechiël 18:24;

Matthéüs 7:21-23.

“Elke naam wordt afgeroepen en elk geval wordt nauwkeurig onderzocht.

Bepaalde namen worden aangenomen, andere worden verworpen. Wanneer in

de boeken des hemels nog zonden staan opgetekend van mensen, die hun

zonden niet hebben beleden en waarvoor geen vergiffenis is geschonken, zullen

hun namen uit het boek des levens worden weggedaan en zullen hun goede

werken, die zijn opgeschreven in het gedenkboek, worden uitgewist.” De Grote

Strijd, blz. 446.

38 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 9 november

4 „BEWAARD… TOT DE GROTE DAG VAN HET OORDEEL‟

A Wat lezen wij over de specifieke tijd, aan het einde van de wereld, die

God gesteld heeft voor het oordeelswerk? Handelingen 17:31;

Openbaring 11:18. Beschrijf de plechtigheid van dat moment.

Matthéüs 7:13-14.

“De rechtvaardige oordelen van God zullen de lichtzinnige niet sparen.

Het volk, dat groot licht heeft gehad, zal niet te verontschuldigen zijn, als zij

nalaten, door een godvrezend voorbeeld, het licht der waarheid door te geven

aan hen, met wie zij omgaan.

Niet tot ongelovigen alleen maar tot gemeenteleden zijn de woorden

gesproken: „Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij

nabij is‟ (Jesaja 55:6). Met het licht, dat tot hem gekomen is, heeft de gelovige

een grote verantwoording gekregen. Hij moet niet toestaan, dat kleinigheden

hem ertoe leiden de godsdienst van Christus te negeren.

Het is gevaarlijk voor ons om zaken van eeuwig belang ondergeschikt te

maken aan de algemene zaken des levens…

Wat kan ik zeggen tegen u, mijn broeders en zusters, dat u het belang van

deze tijden, waarin wij leven, in ziet en u leidt tot een getrouw onderzoek van

hart en leven? Is uw leven in harmonie met het leven van offerande, dat Christus

uit leefde op de aarde? Door het geven van Zijn Zoon aan de mens gaf de Vader

aan Zijn gemeente een wonderbaar voorbeeld van zelfverloochenende liefde.”

The Review and Herald, 28 september 1911.

B Daniël 7 bevestigt de onderwijzing van de Bijbel, dat het oordeel

plaats vindt, niet bij de dood, maar aan het einde van de wereld. Vat

samen: Daniël 7:9-10, 22, 26.

C Wat zegt Judas over die tijd? Judas 6.

D Hoe weten wij, dat de patriarchen (Hebreeën 11:13-16), de profeten

(Daniël 12:13; Handelingen 2:34; Hebreeën 11:39-40), de apostelen

(Johannes 14:1-3) en degenen, die gestorven zijn in Christus, niet in

de hemel zijn? 1 Thessalonicensen 4:13-17.

E Met welke woorden onderwijst de Bijbel, dat de goddelozen niet

branden in een zee van vuur? Wat moet plaatsvinden, voordat zij het

lot kunnen ondergaan, dat zij gekozen hebben? 2 Petrus 2:9;

Johannes 5:28, 29 (l.d.).

39 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 10 november

5 DE RECHTERSTOEL IN SION

A Waar vindt het oordeel plaats aan het einde van de wereld? Psalm

9:8-9.

“Het oordeel vindt nu plaats in het hemels heiligdom. Dit werk is nu al

vele jaren aan de gang. Binnenkort, niemand weet wanneer, zullen de levende

worden geoordeeld. Ons leven zal in de ontzagwekkende tegenwoordigheid van

God worden beoordeeld.” De Grote Strijd, blz. 452.

B Waar heeft God Zijn troon in de hemel? Psalm 9:12; Jesaja 6:1;

Openbaring 7:15; 14:1-2.

C Omdat wij God moeten kennen in het belang van onze verlossing

(Johannes 17:3), wat houdt deze kennis dan ook in? Psalm 9:17;

77:14. Welke gebeurtenis zal plaatshebben na het oordeel over Gods

kinderen? Hebreeën 9:27-28; Kolossensen 3:4.

“Gods volk moet het onderwerp van het heiligdom en het onderzoekend

oordeel volledig begrijpen. Iedereen moet persoonlijk op de hoogte zijn van de

taak en het werk van onze Hogepriester, want anders zal men onmogelijk het

geloof hebben, dat in deze tijd noodzakelijk is, of de plaats kunnen innemen, die

God voor elk van ons heeft bestemd.” De Grote Strijd, blz. 450.

“In de zinnebeeldige dienst trad de hogepriester, nadat hij verzoening had

gedaan voor Israël, naar buiten en zegende de vergadering. Zo zal Christus aan

het einde van Zijn middelaarschap verschijnen en „zonder zonde aanschouwd

worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten‟ (Hebreeën 9:28) om Zijn

wachtend volk te belonen met het eeuwige leven.” De Grote Strijd, blz. 448.

VRIJDAG TERUGBLIK 11 november

1 Wat zegt de Bijbel over de dag des oordeels?

2 Zullen christenen geoordeeld worden en zo ja, wanneer?

3 In welke zekerheid zullen alle christenen zich verheugen?

4 Wat weten wij over de specifieke tijd van het oordeel?

5 Wat zal Christus doen bij het afsluiten van Zijn middelaarwerk in het

heiligdom?

40 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 8 SABBAT, 19 november 2011 16.44 uur

HET ONDERZOEKEND OORDEEL

“En de boeken werden geopend… en de doden werden geoordeeld uit

hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken” (Openbaring

20:12).

“Onze Advocaat stelt iedereen voor. Hij begint met degenen, die het eerst op

de aarde hebben geleefd, daarna de opeenvolgende generaties en Hij sluit met de

levenden.” Het Geloof Waardoor Ik Leef, blz. 212.

Aanvullende studie: De Grote Strijd, blz. 443-446.

ZONDAG 13 november

1 DE TIJD OM DE DODEN TE OORDEELEN

A Wanneer is de aangewezen tijd voor God om de heiligen te oordelen,

die in het graf zijn? Zullen zij geoordeeld worden, terwijl zij dood

zijn, of zal dit zijn, nadat zij ten leven opgestaan zijn? Openbaring

11:18; 20:12.

B Wanneer zullen de slapende heiligen „waardig geacht‟ zijn om de

opstanding des levens te verkrijgen? Is er een bewijs, dat zij eerst

zullen opgewekt worden (bij de komst van Christus) en dan

geoordeeld om te zien, of zij geschikt zijn voor hun beloning?

Handelingen 3:19-20; Lukas 20:35.

“Het onderzoekend oordeel en de uitdelging van de zonden moeten vóór

de wederkomst van Christus voltooid zijn. Daar de doden moeten worden

geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven staat, is het

uitgesloten, dat de zonden worden uitgewist vóór het oordeel, waarop hun geval

wordt onderzocht. De apostel Paulus verklaart heel duidelijk, dat de zonden van

de gelovigen zullen worden uitgedelgd, „opdat er tijden van verademing mogen

komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u te voren

bestemd was, Jezus, zende‟ (Handelingen 3:19-20).” De Grote Strijd, blz. 447-

448.

C Zouden de rechtvaardige doden bij de wederkomst van Christus

opgeroepen worden tot de opstanding des levens, als zij niet vooraf

aangenomen waren in het gericht? Johannes 5:28-29; 1 Korinthe

15:52; 1 Thessalonicensen 4:14-16.

41 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 14 november

2 DE TIMING VAN DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN

A Wanneer zullen de levende heiligen ‟waardig geacht zijn om te

ontvluchten‟ aan alle valstrikken en rampen in de eindtijd, bij de

komst van Christus of ervoor? Lukas 21:36.

“Wanneer het onderzoekend oordeel ten einde is en het leven van allen,

die zich in de loop der eeuwen volgelingen van Christus hebben genoemd, is

onderzocht en wanneer er een beslissing is gevallen, dán en niet eerder, zal er

een einde komen aan de genadetijd en zal de deur der genade worden gesloten...

Eén korte zin: „En die gered waren, gingen met Hem de bruiloftszaal binnen, en

de deur werd gesloten‟ (Matthéüs 25:10), beschrijft de tijd tussen het laatste

optreden van Christus als onze Middelaar en het ogenblik dat het verlossingswerk

ten behoeve van de mens zal zijn voltooid.” De Grote Strijd, blz. 400.

B Wat zal Christus met Zich meebrengen, wanneer Hij komt? Jesaja

62:11; Openbaring 22:12. Wanneer zal Hij het koninkrijk ontvangen,

voor het oordeel of aan het einde van het oordeel, als Zijn werk als

Middelaar ten einde is? Daniël 7:9-10, 13-14, 18.

“Allen, die Christus in geloof volgen, wanneer Hij voor God verschijnt

om Zijn verzoeningswerk af te sluiten, om daarna het Koninkrijk te ontvangen,

worden voorgesteld door de maagden, die de bruiloftszaal binnengaan.” De

Grote Strijd, blz. 399-400.

C Na de symbolische „bruiloft‟ (Lukas 12:36), na het ontvangen van het

koninkrijk (Lukas 19:12; Openbaring 11:15), zal Christus komen.

Matthéüs 25:31, 34. Wanneer zullen de „bruiloftgasten‟ voor de

Rechter staan om onderzocht te worden, na of voor de symbolische

„bruiloft‟? Matthéüs 22:10-14.

“In de gelijkenis van Matthéüs 22 wordt hetzelfde beeld van de bruiloft gebruikt en

wordt duidelijk gezegd, dat het onderzoekend oordeel vóór de bruiloft plaats vindt. Vóór

de bruiloft komt de koning binnen om na te gaan of alle genodigden het bruiloftskleed,

het smetteloze kleed van het karkater, gewassen en wit gemaakt in het bloed van het

Lam, aan hebben (Matthéüs 22:11; Openbaring 7:14). Iedereen, die gewogen en te licht

bevonden is, wordt buiten geworpen, maar allen, die bij het onderzoek het bruiloftskleed

aan hebben, worden door God aangenomen en waardig geacht tot Zijn Koninkrijk te

behoren en op Zijn troon te zitten. Dit karakteronderzoek, dat moet uitmaken wie gereed

is om het Koninkrijk van God binnen te gaan, is het onderzoekend oordeel, dat de dienst

in het hemelse heiligdom afsluit.” De Grote Strijd, blz. 400.

42 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 15 november

3 DE JUISTE TIJD VOOR DE OORDEELSBOODSCHAP

A Welke boodschap beloofde God te zenden aan iedere natie, volk en

taal, als die tijd zal gekomen zijn, omdat Hij een tijd gesteld heeft om

„de aardboden rechtvaardig te oordelen‟ (Handelingen 17:31)?

Openbaring 14:6-7.

“De boodschap (van de derde engel van Openbaring 14) is een onderdeel

van het evangelie, dat alleen in de eindtijd zou worden gepredikt, want alleen

dán zou de ure van Zijn oordeel zijn gekomen.” De Grote Strijd, blz. 332.

B Vindt deze plechtige boodschap van het onderzoekend oordeel plaats

voor of na de komst van Christus? Openbaring 14:7-14.

“De komst van „Christus tot het heilige der heiligen‟ als onze

Hogepriester om „het heiligdom in rechte staat te herstellen‟ (Daniël 8:14), „de

komst van de mensenzoon tot de Oude van dagen‟ (Daniël 7:13) en „de komst

van de Here tot Zijn tempel‟ door Maleáchi voorzegd, zijn drie beschrijvingen

van dezelfde gebeurtenis, de gebeurtenis wordt trouwens ook beschreven door

de komst van de bruidegom op het bruiloftsfeest in de gelijkenis van de tien

maagden (Matthéüs 25).” De Grote Strijd, blz. 398.

C Wiens zaak bepleit onze Advocaat (1 Johannes 2:1-2) en wiens zaak

bepleit Hij niet voor de rechterstoel van God? Matthéüs 10:32-33.

“De bemiddeling van Christus in het hemelse heiligdom ten gunste van de

mens is in het verlossingsplan van even groot belang als Zijn dood aan het kruis.

Met Zijn dood nam dat werk een aanvang en na Zijn opstanding is Hij ten hemel

gevaren om het te voltooien. Door het geloof moeten wij ingaan in het binnenste

van het voorhangsel, „waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan‟

(Hebreeën 6:20). Daar wordt het licht van het kruis van Golgotha weerkaatst.

Daar krijgen wij een duidelijker inzicht in de verborgenheden van onze

verlossing.” De Grote Strijd, blz. 451.

D Wat zal er gebeuren na de symbolische „bruiloft‟? Lukas 12:36-37,

40.

43 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 16 november

4 ONZE GROOTSTE BEHOEFTE

A Wat is onze grootste behoefte, terwijl het onderzoekend oordeel

gaande is? Jesaja 55:6-7; 1 Johannes 1:9.

“Als de mensen, die hun fouten verbergen en goed praten, konden zien,

hoe Satan zich over hen verheugt en hoe hij Christus en de engelen bespot,

omdat zij zich zo gedragen, zouden zij hun zonden onmiddellijk belijden en ze

achterwege laten.” De Grote Strijd, blz. 451.

B Wat verwacht Christus van ons, terwijl Hij voor ons pleit voor de

rechterstoel? Markus 13:35-37; Hebreeën 3:13-14.

“Wij leven nu in de Grote Verzoendag. In de zinnebeeldige dienst

moesten de Israëlieten hun ziel verootmoedigen door hun zonden te belijden en

zich te vernederen voor God op het ogenblik, dat de hogepriester verzoening

deed voor Israël, want anders zouden zij van het volk worden afgesneden. Zo

moeten allen, die willen, dat hun naam in het boek des levens blijft nú in de

korte genadetijd, die hun nog gegund is, hun ziel verootmoedigen voor God door

hun zonden te belijden en door oprecht berouw te tonen.” De Grote Strijd, blz.

451-452.

“Christus kwam, zodat Hij aan de mannen en vrouwen de principes kan

laten begrijpen, die ten grondslag liggen aan het grote verlossingsplan, zodat zij

ertoe geleid kunnen worden met Hem samen te werken in Zijn werk van offeren

voor de verlossing van de mensheid. Maar gebrek aan vurigheid, gebrek aan

zelfverloochening, aan de kant van velen, die de naam van Christus dragen,

verhinderen dat werk te doen, waarvoor Zijn gemeente op aarde georganiseerd

was. Het egoïsme en de onverschilligheid, getoond door belijdende christenen,

sussen de gewetens van velen, die uit hun ongeloof zouden zijn opgewekt, als zij

voor zich in het leven van belijdende christenen een levend getuigenis hadden

gehad van de kracht van het evangelie om het karakter te veranderen.” -The

Review and Herald, 28 september 1911.

“Omdat wij niet precies het uur weten van Zijn komst, worden wij

bevolen te waken. „Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal

aantreffen‟ (Lukas 12:37). Zij, die uitzien naar de komst van Christus, zitten niet

meer in werkeloze afwachting. De verwachting van de komst des Heren moet

maken, dat de mensen de Here en Zijn oordeel over hun overtredingen vrezen.

Zij moeten wakker gemaakt worden om hun zonde te zien: het verwerpen van

Zijn aangeboden genade. Zij, die uitzien naar de Here, reinigen hun zielen door

gehoorzaamheid aan de waarheid.” De Wens der Eeuwen, blz. 555.

44 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 17 november

5 GEDACHTEN VOOR ONS OM OVER NA TE DENKEN

A Wat illustreert de wijze, waarop sommigen de test van het

onderzoekend oordeel zullen doorstaan en anderen niet? Lukas

17:34-36.

“De rechtvaardigen en de ongelovigen zullen nog in hun sterfelijke

toestand op aarde leven, de mensen zullen planten en bouwen, eten en drinken,

zonder zich ervan bewust te zijn, dat de definitieve, onherroepelijke beslissing is

gevallen in het hemelse heiligdom.” De Grote Strijd, blz. 452.

B Hoe kunnen wij hoop hebben voor de dag des oordeels? Psalm 130:3-8.

“Hij, die ons moet beoordelen, kent onze werken. Hij begrijpt iedere

verleiding en beproeving en ik ben blij daarom. Hij kent de omstandigheden, die

iedere ziel omringen. Hij kent onze zwakheden en is bekend met de gevoelens

van onze gebreken. „En indien iemand gezondigd heeft‟, zegt Johannes, „wij

hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige‟ (1

Johannes 2:1). O, hoe dierbaar is de naam van Jezus en hoe dierbaar is iedere

naam, die Hij belijdt voor de Vader! Als onze genadige Verlosser van de arme

boetvaardige zegt: „Hij is Mijn; Ik heb zijn naam in de palmen van Mijn handen

gegrift‟, luidt het antwoord: „Ik zal zijn naam niet uit het boek des levens

wissen, maar aan zijn zonden zal niet langer meer gedacht worden‟.” -The Signs

of the Times, 6 augustus 1885.

VRIJDAG TERUGBLIK 18 november

1 Verklaar, waarom Handelingen 3:19-20 bewijst, dat het onderzoekend

oordeel voltooid moet zijn voor de tweede komst van Christus.

2 Als de levende rechtvaardigen „waardig geacht zijn om te

ontvluchten‟ aan de „valstrikken‟, die over de wereld komen in de

eindtijd, wanneer moeten zij dan geoordeeld zijn om „waardig geacht‟

te worden (Lukas 21:36), bij de wederkomst van Christus of ervoor?

3 Waarom is het duidelijk, ook uit Matthéüs 22:10-14, dat het

onderzoekend oordeel moet plaatsvinden voor de wederkomst van

Jezus in heerlijkheid?

4 Wanneer kondigt de eerste engel van Openbaring 14 „het uur van zijn

oordeel is gekomen‟ aan, voor of na de wederkomst van Christus?

Lees Openbaring 14:6-7, 15-16.

5 Wat is onze grootste behoefte in de voorbereiding om het

onderzoekend oordeel het hoofd te bieden?

45 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


JOZUA EN DE ENGEL

“Allen, die zich bekleed hebben met het kleed van Christus‟

gerechtigheid, zullen voor Hem staan als uitverkoren, getrouw en waar. Satan

heeft geen macht hen te rukken uit de hand van de Heiland. Geen enkele ziel,

die berouwvol en gelovig Zijn bescherming heeft gezocht, zal door Christus in

Satans macht worden overgelaten. Zijn belofte luidt: „Tenzij men Mijn

bescherming aangrijpt, met Mij vrede maakt, vrede met Mij maakt‟ (Jesaja

27:5). De belofte aan Jozua geldt voor allen: „Indien gij in Mijn wegen wandelt,

… zal Ik u doen verkeren onder hen, die hier staan‟ (Zacharía 3:7). Gods

engelen zullen reeds in deze wereld naast hen gaan en eenmaal zullen zij staan

tussen de engelen, die Gods troon omringen.

Het visioen van Zacharía over Jozua en de Engel heeft met name

betrekking op de ervaring van Gods volk in de slotgebeurtenissen tijdens de

Grote Verzoendag. De laatste gemeente zal grote beproevingen en

verdrukkingen meemaken. Zij, die de geboden van God en het geloof van Jezus

bewaren, zullen de woede van de draak en zijn scharen ondervinden. Satan telt

de wereld als zijn onderdanen; hij heeft zelfs macht over vele belijdende

christenen. Maar hier staat een kleine groep, die weerstand biedt aan zijn

oppergezag. Als hij hen van de aarde zou kunnen wegdoen, zou zijn

overwinning volledig zijn, zoals hij de heidense volken heeft beïnvloed om

Israël uit te roeien, zal hij in de nabije toekomst de goddeloze machten op aarde

aansporen Gods volk uit te roeien. Van de mensen zal worden geëist, dat zij

gehoorzaamheid bewijzen aan menselijke instellingen, die in strijd zijn met

Gods wet…

Terwijl Gods volk zich voor Hem verootmoedigt en smeekt om een rein

hart, wordt geboden: „Doet de vuile klederen weg‟ en de bemoedigende

woorden worden gehoord: „Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek

u feestklederen aan‟ (Zacharía 3:4). Het vlekkeloos gewaad van Christus‟

gerechtigheid wordt gegeven aan de beproefde, verzochte, getrouwe kinderen

van God. Het verachte overblijfsel wordt met heerlijke gewaden bekleed om

nooit meer door het verderf in de wereld te worden besmet. Hun namen blijven

staan in het boek des levens van het Lam, dat de namen bevat van de getrouwen

uit alle tijden. Zij hebben de verleidingen van de bedrieger weerstaan; het

dreigen van de draak heeft hen niet afgebracht van hun trouw aan God. Nu zijn

zij voor altijd veilig voor de listen van de verleider. Hun zonden zijn gelegd op

de bewerker van zonde. Een reine tulband wordt op hun hoofd geplaatst.”

Profeten en Koningen, blz. 359-361.

46 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 9 SABBAT, 26 november 2011 16.36 uur

EEN LES VOOR VANDAAG

“Ik zal u wisselklederen aandoen” (Zacharía 3:4).

“Allen, die het kleed van Christus‟ gerechtigheid hebben aangedaan, zullen

voor Hem staan, als uitverkoren, getrouw en oprecht.” Lift Him Up, blz. 234.

Aanvullende studie: Profeten en Koningen, blz. 356-360.

ZONDAG 20 november

1 EEN ONTMOEDIGENDE SITUATIE

A Wat was de belangrijkste bron van ontmoediging na de Babylonische

gevangenneming voor het kleine overblijfsel van Israël, dat

teruggekeerd was naar hun thuisland? Zacharía 1:12.

“De mensen (van Israël) werden wakker geschud om hun schuld in te

zien. Zij vernederden zich voor God en keerden zich met waar berouw tot Hem.

Toen zond de Heer hun boodschappen van bemoediging en verklaarde, dat Hij

hen zou verlossen uit hun ballingschap en hen in Zijn genade zou herstellen.

Juist dit probeerde Satan te verhinderen. Een overblijfsel van Israël was al naar

hun eigen land teruggekeerd en Satan probeerde de heidense naties, die zijn

werktuigen waren, ertoe te bewegen hen volledig weg te vagen.” Getuigenissen

voor de Gemeente 5, blz. 383-384.

B Hoe waarschuwde de Heer hen door de profeet om niet de fouten van

hun voorvaders te herhalen, toen Hij hun nood zag? Zacharía 1:4-6.

“De gestadige voortgang van de bouwers aan de tempel verontrustte en

alarmeerde de machten van het kwaad ten zeerste. Satan besloot alles in het

werk te stellen om Gods volk te ontmoedigen en te verzwakken door hen hun

onvolmaakt karakter voor ogen te houden. Als degenen, die lang geleden als

gevolg van hun zonden opnieuw ertoe gebracht waren Gods geboden te

veronachtzamen, zouden zij weer in de slavernij der zonde raken.” Profeten en

Koningen, blz. 356.

47 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 21 november

2 BEMOEDIGING VAN DE HEER

A Hoe troostte de Heer het kleine overblijfsel met een profetische

boodschap? Zacharía 2:10-11. Naar welke toekomstige gebeurtenis

verwees de Heer? Jesaja 60:1-5. Openbaring 21:24-26.

B Door welk visioen bemoedigde de Heer Zerubbábel, hun leider?

Zacharía 4:1-6, 9.

C Hoe probeerde de Heer Jozua de hogepriester en het volk te

bemoedigen door hen de geestelijke zekerheid te geven, die zij nodig

hadden? Zacharía 3:1-2.

“In een gezicht ziet de profeet „de hogepriester Jozua, bekleed met vuile

klederen, staande voor de Engel des Heren‟ (Zacharía 3:1, 3), terwijl hij Gods

barmhartigheid inroept voor zijn zwaar beproefd volk. Terwijl hij pleit op de

vervulling van Gods beloften, staat Satan klaar om hem te weerstaan. Hij wijst

op de zonden van Israël als reden, waarom zij Gods gunst niet meer deelachtig

kunnen zijn. Hij eist hen op als zijn prooi en staat erop, dat zij in zijn handen

worden gegeven.” -Profeten en Koningen, blz. 356-357.

D Wat was het enige, wat Jozua de hogepriester kon doen in

tegenwoordigheid van Satans beschuldigingen? Wat is onze enige

hoop, omdat wij ons in dezelfde hachelijke situatie bevinden?

Spreuken 28:13.

“De hogepriester kan zichzelf en zijn volk niet verdedigen tegen Satans

beschuldigingen. Hij zegt niet, dat Israël vrij van schuld is. Hij staat voor de

engel in vuile klederen, als symbool van de zonden van het volk, waarvan hij de

vertegenwoordiger is; hij belijdt hun zonde, maar wijst ook op hun berouw en

ootmoed, terwijl zij vertrouwen op de barmhartigheid van een Verlosser, die de

zonden vergeeft. In geloof maakt hij aanspraak op Gods beloften.” Profeten en

Koningen, blz. 357.

48 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 22 november

3 ONZE GROTE BEHOEFTE: EEN VERANDERING VAN

KLEDING

A Hoe stond Jozua, de vertegenwoordiger van het volk, voor de Engel

(die Christus was)? Zacharía 3:3. Hoe staan wij voor de Heer in onze

eigen gerechtigheid? Jesaja 64:6; Openbaring 3:17.

“Nu staat de mens voor God met vuile klederen. Al hun gerechtigheid is

als een „wegwerpelijk kleed‟ (Jesaja 64:6). Satan gebruikt zijn meesterlijke

beschuldigende kracht tegen hen, wijst op hun onvolkomenheid als een bewijs

van hun zwakheid. Hij wijst minachtend op de fouten van hen, die zeggen God

te dienen. Zij zijn door hem verleid en hij verzoekt om toestemming om hen te

vernietigen.

Maar zij vertrouwen op Christus en Christus zal hen niet verlaten.” This

Day With God, blz. 226.

B Hoe werd Jozua geschikt gemaakt om te dienen voor de Heer?

Zacharía 3:4-5. Wat moeten wij doen, voordat wij goedgekeurd

kunnen worden? Openbaring 3:18-19.

“Wanneer de voorspraak voor Jozua is aanvaard, wordt bevel gegeven:

„Doet hem de vuile klederen uit‟; en tot Jozua zegt de Engel: „Zie, ik neem uw

ongerechtigheid van u weg. Ik trek u feestklederen aan… Toen zetten zij een

reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een staatsiegewaad aan‟ (Zacharía

3:4-5). Zijn zonden en de zonden van het volk waren vergeven. Israël was

bekleed met wisselklederen, de gerechtigheid van Christus was hun

toegerekend. De tulband, op het hoofd van Jozua geplaatst, was een zoals de

priesters droegen en had als opschrift: „Den Here heilig‟ (Exodus 28:36), wat

duidde op het feit, dat hij nu dienst kon doen voor God in diens heiligdom

zonder, dat met zijn zonden rekening werd gehouden.” Profeten en Koningen,

blz. 357.

C Wat verklaarde Christus tegen Jozua na hem bevestigd te hebben in

de waardigheid van het priesterschap? Wat moeten wij doen?

Zacharía 3:7.

“Als hij (Jozua) gehoorzaam zou zijn, zou hij geëerd worden als de

rechter of heerser over de tempel en zijn diensten; hij zou verkeren onder de

engelen, die aanwezig waren, terwijl hij nog op aarde was en ten slotte zou hij

deel uitmaken van de verheerlijkte schare rond de troon van God.” Profeten en

Koningen, blz. 357.

49 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 23 november

4 EEN UUR VAN BEPROEVING

A Hoe is het visioen van Zacharía nu van toepassing? Openbaring 12:10

(l.d.).

“Het visioen van Zacharía over Jozua en de Engel heeft met name

betrekking op de ervaring van Gods volk in de slotgebeurtenissen tijdens de

Grote Verzoendag. De laatste gemeente zal grote beproevingen en

verdrukkingen meemaken. Zij, die de geboden van God en het geloof van Jezus

bewaren, zullen de woede van de draak en zijn scharen ondervinden. Satan telt

de wereld als zijn onderdanen; hij heeft zelfs macht over vele belijdende

christenen. Maar hier staat een kleine groep, die weerstand biedt aan zijn

oppergezag…

Zij, die trouw zijn aan God, zullen worden bedreigd, aangeklaagd en

vogelvrij verklaard. Zij zullen worden verraden door ouders en familie, door

broeders en vrienden, tot de dood toe (Lukas 21:16). Hun enige hoop is Gods

barmhartigheid; hun enige verdediging is het gebed. Zoals Jozua pleitte bij de

Engel, zal het overblijfsel met gebroken hart en onwankelbaar geloof pleiten op

vergiffenis en verlossing door Jezus, hun Voorspraak. “ Profeten en Koningen,

blz. 359.

B Waarvoor moeten wij nog pleiten, terwijl de deur van het onderzoek

nog open is? Psalm 51:3, 9, 12; Joël 2:16-17. Op welke voorwaarde

alleen kan onze Voorspraak ons verdediger?

“Maar hoewel Christus‟ volgelingen hebben gezondigd, hebben zij zich

toch niet volledig door satanische werktuigen laten beheersen. Zij hebben

berouw gehad over hun zonden en hebben nederig en berouwvol de Here

gezocht; en Gods Voorspraak pleit voor hen. Hij, die het meest gekwetst is door

hun ondankbaarheid, die hun zonde, maar ook hun berouw kent, zegt: „De Here

bestraffe u, Satan. Ik heb mijn leven gegeven voor deze zielen. Zij zijn in mijn

handpalmen gegrift. Zij mogen een onvolmaakt karakter bezitten; het kan zijn,

dat zij te kort geschoten zijn in hun pogen; maar zij hebben berouw gehad en Ik

heb hen vergeven en hen aangenomen‟.

Satans aanvallen zijn krachtig, zijn verleidingen sluw; maar Gods oog rust

op Zijn volk. Hun beproeving is zwaar, de vlammen van de oven dreigen hen te

verteren, maar Jezus zal hen daaruit leiden als goud, beproefd in het vuur. Hun

aardsgezindheid zal worden weggenomen, zodat het beeld van Christus door hen

volkomen kan worden geopenbaard.” Profeten en Koningen, blz. 360.

50 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 24 november

5 ONGERECHTIGHEID IS OP ÉÉN DAG VERWIJDERD

A Hoe zullen de beleden zonden van berouwvol Israël „op één dag „

verwijderd worden in het onderzoekend oordeel? Zacharía 3:9 (l.d.);

Handelingen 3:19.

“Terwijl Gods volk zich voor Hem verootmoedigt en smeekt om een rein

hart, wordt geboden: „Doet de vuile klederen weg‟(Zacharía 3:4).” Profeten en

Koningen, blz. 361.

B Welk merkteken zal geplaatst worden op Gods trouwe

dienstknechten, nadat hun zonden uitgewist zijn en hoe kunnen wij

ons voorbereiden op dit uur? Ezechiël 9:4; 1 Johannes 3:2-3.

“Nu moeten onze harten zuiver en heilig zijn. Wij hebben geen belofte,

dat ons karakter veranderd zal worden, als Christus verschijnt. Als wij de Heer

een offer willen brengen in gerechtigheid, moeten wij alles wegdoen, dat zondig

is in gedachten, in woorden en in daden…

Wat wij nodig hebben, is reinheid van hart; en God kan ons dit geven als

een vrije gave van Zijn genade. Velen geven omstandigheden de schuld van hun

verkeerde karakters. Zij zeggen: “Ik had het veel beter kunnen doen, als de

dingen maar anders waren geweest, maar dit stelt mij op de proef en dat andere

ergert mij, en daarom ben ik geen betere christen”. Maar dit is een misleiding.

Er is genade bij God om u in staat te stellen Hem daar te dienen, waar u bent, en

zulke verontschuldigingen hebben geen waarde voor Hem. Geef de

omstandigheden niet de schuld van uw fouten. De Heer weet, waar u bent en Hij

zou willen, dat u die dingen doet, die godvrezend zijn.” The Youth’s Instructor,

9 januari 1896.

VRIJDAG TERUGBLIK 25 november

1 Beschrijf het werk van Jozua, Zacharía en Zerubbábel.

2 Welke bemoediging zond de Heer tot Zerubbábel en het volk?

3 Hoe bracht de Engel (die Christus was) de beschuldiger tot zwijgen?

4 Hoe antwoordde God op de belijdenis en het gebed van Jozua?

5 De ervaring van Jozua en de Engel is een praktisch voorbeeld voor

ons nu. Verklaar dit.

51 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


SABBAT, 3 december 2011

EERSTE SABBATGAVEN

voor de Renascenҫa School in Brasília,

Brazilië

Het Onderwijs Centrum Renascenҫa werd

geopend op 22 februari 1995. Het ligt in de

buurt van het hoofdkantoor van de Noord

Braziliaanse Unie in Brasília, de hoofdstad van

Brazilië. Vanaf het begin is het overwinnen van de financieel zware taak

moeilijk geweest vanwege het grote aantal particuliere scholen in deze stad

naast het openbare schoolsysteem, dat gratis scholing aanbiedt voor iedereen.

God is vanaf het begin van de school onze helper geweest en al in het tweede

schooljaar was er een aanzienlijk aantal studenten. De meerderheid van hun

ouders waren niet van ons geloof, maar zij kwamen bij ons en kozen voor een

andere methode van onderwijs, die christelijke principes benadrukt.

Nu onderwijzen wij vanaf heel jong tot de 9 de graad. Ons plan is te groeien en

een onderwijsprogramma te hebben, dat gelijk is aan een hoger schoolniveau.

Inspanningen zijn hiervoor gemaakt, zoals nieuwe lokalen worden gebouwd,

maar er ligt nog een moeilijke taak voor ons. De school heeft meer werk nodig

in materieel opzicht, zoals:

*De ruimten, die steeds in gebruik zijn, moeten vervangen worden;

*Een lift om studenten met een handicap de toegang te vergemakkelijken;

*Een laboratorium voor de wetenschap.

De laatste twee onderwerpen zijn wettelijk vereist door het Ministerie van

Onderwijs. Behalve dit alles moeten wij nog de kwaliteit van ons onderwijs

verbeteren.

Alleen als wij een hoge standaard van christelijk onderwijs aanbieden, zullen

wij in staat zijn onze kinderen en jonge mensen in onze scholen te handhaven,

omdat wij hen het beste onderwijs geven. “Ons werk is een hervormingswerk en

het is Gods opzet om door het uitstekende werk, dat gedaan wordt op onze

onderwijsinstellingen, de aandacht der mensen te vestigen op de laatste, grote

poging om te redden, wat verloren is.” Uit de Schatkamer der Getuigenissen 2,

blz. 429.

Wij doen een beroep op de vrijgevigheid van onze broeder, zusters en

vrienden in de wereld voor een royale gave voor deze school en wat er voor

nodig is, gelegen in het midden van het land Brazilië.

52 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011

Uw broeders en zuster in Brazilië


Les 10 SABBAT, 3 december 2011 16.31 uur

„OPDAT UW ZONDEN MOGEN UITGEWIST WORDEN‟

“Betert … en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden,

wanneer de tijden der verkwikking zullen gekomen zijn van het aangezicht

des Heeren, en Hij gezonden zal hebben Jezus Christus” (Handelingen

3:19-20).

“Het onderzoekend oordeel en de uitdelging van de zonden moeten voor de

wederkomst zijn voltooid.” De Grote Strijd, blz. 447.

Aanvullende studie: Profeten en Koningen, blz. 360-362;

De Grote Strijd, blz. 451-453.

ZONDAG 27 november

1 ZONDEN BELEDEN, VERGEVEN, OVERGEDRAGEN

A Wanneer de zonden waren vergeven onder het oude verbond in de

dagelijkse verzoening (Leviticus 4:20), waren zij dan ook

tegelijkertijd verwijderd? Hebreeën 10:1-4.

B De prijs van onze verlossing onder het nieuwe verbond werd aan het

kruis betaald (1 Petrus 1:18-19; Hebreeën 9:11-12) en onze zonden

zijn vergeven als antwoord op ons dagelijkse gebeden (Matthéüs

6:12). Wanneer zullen zij uitgewist zijn? Handelingen 3:19.

C Met welk doel zou Christus achter het tweede voorhangsel

binnengaan „eenmaal in de voleinding der eeuwen‟ door de

verdiensten van „de offerande van Zichzelf‟, zoals de hogepriester

eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnen ging? Hebreeën 9:23-

26.

“In de zinnebeeldige dienst moesten de Israëlieten hun ziel

verootmoedigen door hun zonden te belijden … op het ogenblik dat de

hogepriester verzoening deed voor Israël… Zo moeten allen, die willen, dat hun

naam in het boek des levens blijft, nú in de korte genadetijd, die hun nog gegund

is, hun ziel verootmoedigen voor God door hun zonden te belijden en door

oprecht berouw te tonen.” De Grote Strijd, blz. 451-452.

53 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 28 november

2 ZONDEN BELEDEN, VERGEVEN, OVERGEDRAGEN (vervolg)

A Hoe werd zonde onder het oude verbond overgedragen van de

zondaar op het heiligdom? Leviticus 4:16-18, 33-35; Hebreeën 13:11.

“Het belangrijkste onderdeel van de dagelijkse dienst was de dienst ten

behoeve van de enkeling. De berouwvolle zondaar bracht zijn offer naar de deur

van de tabernakel en legde zijn hand op de kop van het offer, terwijl hij zijn

zonden beleed en ze op deze wijze in symbolische zin overdroeg op het

onschuldig offer. Met eigen hand moest hij het dier doden; het bloed werd door

de priester in het heilige gebracht en daar gesprenkeld voor het voorhangsel,

waarachter de ark stond met de wet, die de zondaar had overtreden. Door deze

ceremonie werd de zonde door middel van het bloed in figuurlijke zin

overgedragen op het heiligdom.” Patriarchen en Profeten, blz. 318-319.

B Hoe wordt de zonde onder het nieuwe verbond overgedragen van de

persoon op het hemels heiligdom? 1 Johannes 1:9; Hebreeën 9:11-12,

28; 10:12.

“Zoals de zonden van het volk vroeger op het zondoffer werden

overgedragen en door zijn bloed zinnebeeldig naar het heiligdom op aarde

werden overgebracht, zo worden de zonden van de gelovigen, die hun schuld

belijden, op Christus overgedragen en naar het heiligdom in de hemel

overgebracht.” De Grote Strijd, blz. 394.

C Wat wordt vertegenwoordigd door het wierookvat en het

reukofferaltaar in het hemelse heiligdom? Openbaring 8:3-4;

Hebreeën 4:14-16.

“Allen, die tot God komen, moeten bedenken, dat Zijn verdienste de

wierook is, die zich met de gebeden mengt van hen, die zich bekeren van hun

zonden, en vergeving, genade en kracht ontvangen.” Bijbelkommentaar, blz.

475.

“Vandaag staat Hij (Jezus) voor het altaar van genade en biedt God de

gebeden aan van degenen, die Zijn hulp inroepen.” De Weg tot Gezondheid,

blz. 65.

“Zijn (Christus‟) offer is volkomen en als onze Pleitbezorger doet Hij het

werk, dat Hijzelf verkoos, terwijl Hij God het wierookvat voorhoudt met daarin

Zijn vlekkeloze verdiensten en de gebeden, belijdenissen en dank van Zijn volk.

Aangenaam door de welriekende reuk van Zijn gerechtigheid stijgen deze als

een lieflijke rook op tot God. Het offer wordt aanvaard en vergeving bedekt alle

zonden.” Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 92.

54 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 29 november

3 TWEELINGZUSTERS IN VOLKOMEN BALANS

A Op welke twee basisprincipes was het verlossingsplan gevestigd?

Psalm 85:10-12; 89:15. Waar hebben wij een duidelijke definitie van

Gods gerechtigheid? Psalm 119:142, 172; Romeinen 8:4.

“Gerechtigheid heeft een tweelingzuster, die altijd naast haar moet staan,

en wel barmhartigheid en liefde.” Bijbelkommentaar, blz. 188.

B Onder het oude verbond moest het offer symbolisch voldoen aan de

Wet (Hebreeën 10:1), die zich achter het voorhangsel in het heilige

der heiligen bevond (Hebreeën 9:3-4). Wat eist het Lam van de

overtreder en wat moeten wij hierdoor overdenken? Romeinen 6:23;

7:8-11; 2 Korinthe 3:6.

“De mens was een misdadiger, ter dood veroordeeld wegens het

overtreden van Gods wet, als verrader, als opstandeling; daarom moest een

plaatsvervanger voor de mens sterven als boosdoener, omdat Hij in de plaats

stond van de verraders, terwijl al hun bijeenvergaarde zonden op Zijn goddelijke

ziel drukten. Het was niet genoeg, dat Jezus stierf om aan de eisen van een

verbroken wet te voldoen, Hij stierf een schandelijke dood. De profeet geeft Zijn

woorden aan de wereld: „Ik heb Mijn gelaat niet verborgen voor

schande‟.(Jesaja 50:6).

Kunnen de mensen ook nog maar het minste gevoel van verheffing

hebben bij het overdenken van dit alles? Kunnen zij, als zij het leven, het lijden

en de vernederingen van Christus nagaan, hun trotse hoofd opheffen, alsof zij

geen beproevingen, geen schande, geen vernederingen behoefden te dragen? Ik

zeg tot de volgelingen van Christus: „Zie naar Golgotha en krijg een kleur van

schaamte over uw naar uw eigen mening belangrijke gedachten. Al deze

vernederingen van de Majesteit des hemel waren voor schuldige, veroordeelde

mensen. Hij daalde steeds dieper af in Zijn vernedering, tot Hij niet dieper kon

gaan, om de mens op te heffen uit zijn morele ontaarding. Dit alles was voor u,

die streeft naar de macht, die streeft naar menselijke lof, naar menselijke

verheffing, u, die bang bent, dat u niet alle respect van de mensen zult

ontvangen, waarop u meent recht te hebben. Is dat christelijk?”

Bijbelkommentaar, blz. 385-386.

C Als aan de eis van de overtreden Wet werd voldaan, symbolisch door

het bloed van de vervanger (Leviticus 17:11), wat was dan de nieuwe

status van de berouwvolle zondaar voor God? Leviticus 4:20; 5:17-18;

Numeri 15:22-26.

55 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 30 november

4 BARMHARTIGHEID EN GERECHTIGHEID

A Hoe kunt u onder het nieuwe verbond bewijzen, dat Christus sterven

moest voor onze zonden, omdat aan de eis van Gods Wet in het heilige

der heiligen van het hemelse heiligdom (Openbaring 11:19; Hebreeën

9:4; 8:5; Openbaring 15:5) nog moet worden voldaan? Romeinen

4:15; 7:7; 1 Korinthe 15:56; Jakobus 2:8-11.

“De bewering, dat Christus de wet van Zijn Vader door Zijn dood heeft

afgeschaft, is uit de lucht gegrepen. Als het mogelijk was geweest de wet te

veranderen of af te schaffen, dan had Christus niet hoeven te sterven om de

mens te redden van de straf, die op de overtreding staat. De dood van Christus

schaft de wet dus helemaal niet af, maar bewijst juist, dat de wet onveranderlijk

is.” De Grote Strijd, blz. 432.

B Hoe kunt u bewijzen, dat de genade van God, waardoor wij worden

gerechtvaardigd (Titus 3:7) en gered (Éfeze 2:8), geen vrijbrief is voor

iemand om door te gaan met het breken van de Wet (Romeinen6:1-2;

Johannes 8:10-11) maar een kracht voor de berouwvolle zondaar om

gehoorzaamheid te betonen aan de Almachtige?Romeinen 6:14; Titus

2:11-12.

C Met welke standaard zal God allen oordelen, die bekend zijn met Zijn

wil? Prediker 12:13-14; Jakobus 2:8-12.

“Gods wet is geestelijk. Hij neemt kennis van onze meest geheime

gedachten, doelen en beweegredenen. Het oordeel, de wil en de genegenheden

moeten onder controle staan van deze voorschriften. De geboden eisen liefde tot

God en tot de naaste; zonder deze liefde, zal uiterlijke volgzaamheid niet

aanvaard worden. Deze wet is de standaard van het christelijke karakter. Als een

getrouwe spiegel openbaart deze aan de mensenkinderen de gebreken in hun

morele karakter. Het maakt hen waakzaam voor verleidingen. Het onderwijst

hen om juist te oordelen en verbetert het geestelijk inzicht. De wet van God is

heilig, rechtvaardig en goed. Als ons leven overeenstemt met deze standaard,

zijn wij gelukkig.” The Signs of the Times, 9 juni 1881.

D Welk verschil zal gemaakt worden in het oordeel tussen twee klassen

van mensen, zover als het hun kennis van de Wet van God aangaat?

Romeinen 2:12.

56 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 1 december

5 ZONDEN UITGEWIST IN HET OORDEEL

A Waarom moeten onze zonden, hoewel voorwaardelijk vergeven, in de

hemelse verslagen komen? Waarom kunnen zij niet tegelijkertijd

vergeven en uitgewist worden? Ezechiël 18:24; Matthéüs 18:23-35.

B Hoewel Christus kwam om ons te bevrijden van zonde, moet iedereen

„gelijk het de mensen gezet is‟ sterven en voor de „rechterstoel‟ van

God staan. Hebreeën 9:26-27. Hoe herhaalt de apostel Paulus dit in

andere woorden? 1 Timótheüs 5:24.

C Voor welke grote gebeurtenis en op welke voorwaarde zullen onze

zonden uitgewist worden in het oordeel? Jesaja 43:25; Handelingen

3:19-20.

“Wanneer de boeken in het oordeel worden geopend, gaat het leven van

allen, die in Christus hebben geloofd, aan Gods oog voorbij…

Bij de namen van allen, die hun zonden hebben beleden en het verzoenend

bloed van Christus hebben aangenomen, staat in de boeken des hemels

genoteerd, dat zij vergiffenis hebben ontvangen. Daar zij met Christus‟

gerechtigheid zijn bekleed en hun karakter in harmonie is met Gods wet, zullen

hun zonden worden uitgewist en zullen zij „waardig worden gekeurd‟ om het

eeuwige leven te hebben.” De Grote Strijd, blz. 446.

VRIJDAG TERUGBLIK 2 december

1 Hoe werden de zonden overgedragen onder het oude verbond op het

aardse heiligdom? Hoe worden de zonden overgedragen onder het

nieuwe verbond op het hemelse heiligdom?

2 Wat is de betekenis van het wierookvat en het reukofferaltaar in de

hemel?

3 Hoe kunt u bewijzen, dat Gods genade geen vrijbrief is voor iemand

om door te gaan met zondigen?

4 Hoe weten wij, dat wanneer onze zonden vergeven zijn, zij niet

automatisch op dezelfde tijd geschrapt worden?

5 Wanneer en op welke voorwaarden zullen onze zonden uitgewist

worden in het oordeel?

57 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


TE LICHT BEVONDEN

“De uitspraak van de Verlosser over de vijgenboom zonder vruchten is

een waarschuwing voor allen, die zeggen christenen te zijn en toch blijven in

blind ongeloof. Zo wilde de Heer eeuw na eeuw het gevaar leren van het

verwerpen van het licht. Christus heeft gewerkt voor allen en allen uitgenodigd.

Hij zal iedereen verlichten, die de Schriften oprecht zal onderzoeken. Hij klopt

nu aan de deur van het hart. Zal Hij van ons moeten zeggen: „Tevergeefs eren zij

Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn‟?

De woorden, die tegen de vijgenboom gesproken werden, zijn van

toepassing op iedereen, wiens leven, hoewel aanmatigend, vruchteloos is. De

boom kan iedere aanwijzing van voorspoed hebben, maar de Heer neemt geen

weelderig gebladerte aan als bewijs van vruchtbaarheid. Zijn onderzoek naar de

vruchten, die de boom waardevol maken, is nauwgezet en beslissend. Hoe staat

het met ons? Kunnen wij het onderzoek doorstaan van Hem, die nooit een fout

maakt, of dragen wij alleen de bladeren van belijdenis? Belijdenis is niets, als

het alleen een masker is van geestelijke onvruchtbaarheid.

Als de Verlosser verschijnt op de wolken des hemels, zal niemand nog

een kans gegeven worden om de verlossing te verkrijgen. Allen zullen hun

besluit genomen hebben. Voor de afsluiting van de wereldgeschiedenis zal de

duistere bedekking verwijderd zijn van de gedachten van hen, die het bewijs

willen aannemen. Harten zullen gereinigd worden door het aannemen van

Christus in de tijd, dat de hele wereld verlicht wordt door de heerlijkheid van de

engel, die komt van de hemel.

De tijd staat vlak voor ons, wanneer iedere vorm van misleiding

uitgeoefend zal worden. Christus zegt: „Maar wacht u van de valse profeten, die

in schaapskleren tot u komen‟. Zij spreken mooie woorden, maar de hele tijd

kijken zij, hoe zij winst voor zichzelf kunnen behalen. Zij zijn vol van zichzelf,

zij werken met een ander doel dan God. „Zo zult gij ze dan aan hun vruchten

kennen‟, zei de Heiland. „Een goede boom kan geen kwade vruchten

voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen‟. Niets

anders dan berouw en geloof kunnen een onrein hart rein maken.

God weegt ieder mens in de weegschaal van het heiligdom. In de ene

schaal is Zijn volmaakte, onveranderlijke wet geplaatst, die volkomen

gehoorzaamheid vraagt. Als in de andere schaal jaren van vergeetachtigheid, van

opstandigheid, van eigen genoegens, zonder berouw, zonder belijdenis, geen

poging om goed te doen staan, zegt God: „Gij zijt in weegschalen gewogen, en

gij zijt te licht bevonden‟.” The Youth’s Instructor, 31 juli 1902.

58 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 11 SABBAT, 10 december 2011 16.29 uur

EEN TEGENBEELDIGE VERZOENDAG

“Tot twee duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het

heiligdom gerechtvaardigd worden” (Daniël 8:14).

“ De profetie van Daniël 8:14… had betrekking op de dienst van Christus in

het heilige der heiligen en op het onderzoekend oordeel.” De Grote Strijd, blz.

396.

Aanvullende studie: De Grote Strijd, blz. 390-395.

ZONDAG 4 december

1 HET HEMELS HEILIGDOM MOET OOK GEREINIGD WORDEN

A Waarom ging de hogepriester eenmaal per jaar het heilige der

heiligen binnen? Hebreeën 9:7, 23; Leviticus 16:16. Hoe werd deze

dag genoemd?

“In de tabernakel- en de tempeldienst, die een voorafschaduwing van het

offer en martelaarschap van Christus waren, sloot de reiniging van het heiligdom

door de hogepriester de jaarlijkse cyclus af. Door deze dienst werd het

verzoeningswerk afgerond en werden de zonden van Israël uit het heiligdom

verwijderd.” De Grote Strijd, blz. 329.

B Wanneer werd het volk beschouwd als „gereinigd van al (hun) zonden

voor de Heer‟, wanneer zij „vergeven‟ waren in de dagelijkse dienst

(Leviticus 4:20, 26, 31, 35), of pas nadat hun zonden verwijderd

waren op de Grote Verzoendag? Leviticus 16:29-30.

C Wat vervuilt voortdurend het hemelse heiligdom? 1 Timótheüs 5:24.

„De hemelse dingen‟, d.w.z. het hemelse heiligdom, moeten daarom

gereinigd worden „door betere offeranden‟ (Hebreeën 9:23, l.d.) op de

tegenbeeldige verzoendag. Wat wordt bedoeld met de „betere

offeranden‟, vereist voor de reiniging van het heiligdom in de hemel?

Hebreeën 9:12, 26.

59 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 5 december

2 DE BEPAALDE TIJD

A Welke tijd was bepaald in Gods plan voor de reiniging van het

hemelse heiligdom? Daniël 8:14. Welke tijdsperiode wordt

vertegenwoordigd door de 2300 dagen volgens de Bijbelse

meetmethode van profetische dagen (Ezechiël 4:6)? Hoe hebben de

Adventpioniers deze profetie opgevat?

“Men ging er immers vanuit, dat de 2300 avonden en morgens begonnen

op het ogenblik, dat het bevel van Artaxerxes (Artachsasta) om Jeruzalem te

herstellen en te herbouwen van kracht werd, namelijk in de herfst van het jaar

457 v. Chr. Als men dit uitgangspunt aannam, was er een volmaakte harmonie in

de interpretatie van alle gebeurtenissen, die waren voorzegd in de beschrijving

van de periode in Daniël 9:25-27. Negenenzestig weken, de eerste 483 jaar van

de lange periode van 2300 jaren, zouden reiken tot aan de komst van de Messias,

de gezalfde. Christus‟ doop en Zijn zalving door de Heilige Geest in het jaar 27

na Chr. kloppen volkomen met deze berekening. In de helft van de zeventigste

week zou de Gezalfde worden uitgeroeid. Drieëneenhalf jaar na Zijn doop, in de

lente van het jaar 31 na Chr. werd Christus gekruisigd. De zeventig weken, of

490 jaren, waren in het bijzonder voor de Joden „bepaald‟. Bij het verstrijken

van deze periode in het jaar 34 na Chr. bezegelde het volk zijn verwerping van

Christus door de vervolging van Zijn discipelen en richtten de apostelen zich tot

de heidenen. Daar de eerste 490 jaar van de 2300 waren verstreken, bleven er

nog 1810 jaar over. Als men 1810 jaar telt bij 34 na Chr., komt men in het jaar

1844. De engel had gezegd: „Dan zal het heiligdom in rechte staat hersteld

worden‟ (Daniël 8:14).” De Grote Strijd, blz. 384-385.

B Waarom kan de profetie van Daniël 8:14 (2300 profetische dagen of

2300 letterlijke jaren), waarvan het eerste deel verklaard werd door

de engel Gabriël in Daniël 9:24-27, alleen betrekking hebben op het

hemelse heiligdom?

“Bij de dood van Christus kwam er een eind aan de schaduwdienst. De

„ware tabernakel‟ in de hemel is het heiligdom van het nieuwe verbond.

Aangezien de profetie van Daniël 8:14 in deze bedeling in vervulling is gegaan,

moet het heiligdom, waar in deze tekst over gesproken wordt, het heiligdom van

het nieuwe verbond zijn. Aan het einde van de 2300 avonden en morgens in

1844 was er al eeuwenlang geen heiligdom meer op aarde. De profetie „Twee

duizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechte staat

hersteld worden‟, verwees naar het heiligdom in de hemel.” De Grote Strijd,

blz. 391.

60 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 6 december

3 HET HEILIGE DER HEILIGEN GEOPEND

A Wat zag Johannes, toen de eerste afdeling van het heiligdom geopend

werd in het jaar 31 na Chr.? Openbaring 4:1-2, 5. En wat zag hij,

toen de tweede afdeling geopend werd in 1844? Openbaring 11:19.

“Toen de apostel Johannes in een visioen in de tempel van God in de

hemel mocht kijken, zag hij „zeven vurige fakkels branden voor de troon‟

(Openbaring 4:5). Hij zag een engel „met een gouden wierookvat bij het altaar

staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden

van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon‟ (Openbaring 8:3). De

profeet mocht een blik werpen in het eerste vertrek van het heiligdom in de

hemel en zag daar „zeven vurige fakkel‟ branden en „het gouden altaar‟, die in

het heiligdom op aarde werden voorgesteld door de kandelaar en het reukaltaar.

En weer „ging de tempel open‟ (Openbaring 11:19) en hij zag door het

voorhangsel in het heilige der heiligen. Daar zag hij „de ark van Zijn verbond‟,

die op aarde was afgebeeld door de ark, die Mozes had gemaakt voor de twee

stenen tafelen.” De Grote Strijd, blz. 388.

B Welke verandering vond er plaats in het dienstwerk van Christus in

1844? Openbaring 3:7-8. Waar werden de tronen opgesteld voor het

werk van het oordeel? Daniël 7:9-10.

“De deur werd geopend in het heilige der heiligen in het hemels

heiligdom, waar de ark is, welke de tien geboden bevat. Deze deur werd niet

geopend, totdat het middelaarwerk van Jezus geëindigd was in de heilige plaats

van het heiligdom, in het jaar 1844. Toen stond Jezus op, sloot de deur van het

heilige en opende de deur naar het heilige der heiligen en ging in het binnenste

van het voorhangsel, waar Hij nu bij de ark staat en tot waar het geloof van

Israël nu heen reikt.” Eerste Geschriften, blz. 38.

C Hoe voorzegde God door de profeet Jesaja deze grote dag, die begon

in 1844? Jesaja 22:20-22. Terwijl de verzoening doorgaat, roept God

ons op onze zielen te kwellen. Maar wat doen veel mensen in plaats

van zich te keren tot de Heer met berouwvolle harten? Jesaja 22:12-

14; Openbaring 3:14-17.

D Welke mogelijkheid, die nog voor ons open is, zal niet lang meer

duren? Openbaring 3:18-20; 2 Petrus 3:9, 14.

61 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 7 december

4 ZONDEN VERWIJDERD UIT HET VERSLAG

A Wat moet Christus, onze Hogepriester, „uitwissen‟ of „wegdoen‟ of

verwijderen uit onze harten en uit de verslagen in het heiligdom?

Jesaja 43:25.

“De dienst (de reiniging van het aardse heiligdom) was een beeld van het

afsluitingswerk van onze Hogepriester in de hemel. Ook daar worden de zonden

van Zijn volk, die in de hemelse boeken staan opgetekend, verwijderd en

uitgedelgd. Deze dienst impliceert een onderzoekend oordeel en gaat

onmiddellijk aan de wederkomst van Christus op de wolken des hemels met

macht en heerlijkheid vooraf, want wanneer Jezus terug komt, is er over

iedereen een beslissing gevallen.” De Grote Strijd, blz. 329.

B Waarom zal „het uitwissen‟ van onze zonden ons hoop en moed

geven? Jesaja 44:22-23.

“God handelt niet met ons, zoals eindige mensen elkaar behandelen. Zijn

gedachten zijn gedachten van barmhartigheid, liefde en het tederste medelijden.

„Hij zal overvloedig vergeven‟. Hij zegt: „Ik delg uw overtredingen uit als een

nevel, en uw zonden als een wolk; keer weer tot Mij, want Ik heb u verlost‟

(Jesaja 44:22). Laten wij vertrouwen op het woord van de Heer en door onze

vreugdevolle gehoorzaamheid onze dankbaarheid tonen voor Zijn vergevende

liefde.

Broeders en zusters, sla de ogen op; u, die wordt op de proef gesteld,

verleid en ontmoedigd, sla de ogen op. Laat uw vermoeide, onzekere en door

zonden onderdrukte ziel niet beschroomd worden. De beloften van God, die in

grote lijnen in deze tijd tot ons komen, verzekeren u, dat de hemel bereikt kan

worden, als u zult doorgaan met klimmen.” The Review and Herald, 17

februari 1885.

C Welke verklaring zal gegeven worden door Christus aan het einde

van het onderzoekend oordeel, als Hij Zijn dienstwerk als onze

Hogepriester stopt? Openbaring 22:11-12.

“Wanneer het onderzoekend oordeel is afgesloten, zal over het lot van

allen „ten leven of ten dode‟ zijn beslist. Korte tijd voordat Christus op de

wolken des hemels verschijnt, zal ook de genadetijd afgelopen zijn.” De Grote

Strijd, blz. 452.

62 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 8 december

5 EEN ONHERROEPELIJK VONNIS

A Als het Middelaarwerk van Christus gedaan is, wat zal de Engel dan

doen met het wierookvat? Openbaring 8:4-5. Wat is de betekenis van

deze symbolische daad? Zal er nog een andere kans zijn om berouw

te hebben?

“Ik zag engelen haastig door de hemel heen en weer snellen. Een engel

met een schrijvers-inktkoker aan zijn lende keerde van de aarde terug en meldde

Jezus, dat zijn werk volbracht was en dat de heiligen geteld en verzegeld waren.

Toen zag ik Jezus, die dienst verricht had vóór de ark, waarin de tien geboden

zijn, het wierookvat wegwerpen. Hij hief Zijn handen omhoog en sprak met

luider stem: „Het is volbracht’. En het ganse engelenheir legde hun kronen af,

toen Jezus de plechtige verklaring uitsprak: „Die onrecht doet, dat hij nog

onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij

nog rechtvaardig worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde‟

(Openbaring 22:11).

Ieder geval was ten leven of ten dode beslist. Terwijl Jezus in het

heiligdom Zijn bediening verricht had, was het oordeel over de rechtvaardige

doden voortgezet en daarna over de rechtvaardige levenden. Christus had Zijn

koninkrijk ontvangen, nadat Hij verzoening gedaan had voor Zijn volk en hun

zonden had uitgewist.” Eerste Geschriften, blz. 334-335.

B Welke uitspraak zal onze aandacht vragen, terwijl het onderzoek nog

gaande is? Waarom? Daniël 5:27. Welke waarschuwing moeten wij

overdenken? Markus 13:35-37.

VRIJDAG TERUGBLIK 9 december

1 Wanneer werd van het volk verklaard onder het oude verbond, dat zij,

‘gereinigd waren van alle (hun) zonden voor de Heer’, aan het einde van de

dagelijkse dienst of aan het einde van de jaarlijkse dienst?

2 Van wat moet het hemelse heiligdom gereinigd worden?

3 De Adventpioniers beseffen, dat het onderzoekend oordeel, de reiniging van

het hemelse heiligdom, het uitwissen van het verslag van de zonden is.

Wanneer begon dit werk?

4 Welke verklaring zal in de hemel gegeven worden, als onze zonden

verwijderd (uitgewist) worden uit de boeken? Wat is de volgende

gebeurtenis? Wanneer Christus komt, kunnen dan de verdiensten van Zijn

bloed nog zonden afwassen? Lees Hebreeën 9:28.

5 Welke waarschuwing van Jezus heeft een speciale toepassing in deze

laatste tijd?

63 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 12 SABBAT, 17 december 2011 16.29 uur

EEN VERGELIJKING TUSSEN TYPE EN ANTITYPE

“Nog een zeer weinig tijd en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet

vertoeven” (Hebreeën 10:37).

“De plechtige tonelen van het oordeel, de grote verzoendag, moeten de

mensen voor ogen worden gehouden en krachtig en nadrukkelijk op het geweten

gedrukt worden.” Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz. 344.

Aanvullende studie: Patriarchen en Profeten, blz. 308-322.

ZONDAG 11 december

1 DE GROTE VERZOENDAG IN TYPES EN SYMBOLEN

A Welke procedure op de grote verzoendag symboliseert de

verwijdering van de beleden zonden van het heiligdom en van de

mensen? Leviticus 16:7-10.

B Wat deed de hogepriester met het bloed van de bok? Leviticus 16:15-

16.

C Na welke handeling werd de jaarlijkse boetedoening (verzoening)

voor de mensen en voor het heiligdom als „voltooid‟ beschouwd, nadat

de bok was gedood, of nadat het bloed was aangewend? Leviticus

16:15-20.

“Zoals de zonden van het volk vroeger op het zondoffer werden

overgedragen en door zijn bloed zinnebeeldig naar het heiligdom op aarde

werden overgebracht, zo worden de zonden van de gelovigen, die hun schuld

belijden, op Christus overgedragen en naar het heiligdom in de hemel

overgebracht. Zoals de zinnebeeldige reiniging van het heiligdom op aarde

plaats vond door het wegdoen van de zonden, die het verontreinigden, wordt het

hemelse heiligdom gereinigd door het verwijderen van de zonden, die daar zijn

opgetekend.” De Grote Strijd, blz. 394-395.

64 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 12 december

2 „ALS HIJ NU ZAL GEËINDIGD HEBBEN…‟

A Wat leert de reiniging van het aardse heiligdom over de reiniging van

het hemelse? Daniël 8:14; Hebreeën 8:3-6.

“Zowel in de zinnebeeldige dienst als in de ware dienst moest de reiniging

met bloed geschieden: in de dienst hier op aarde met het bloed van dieren; in het

heiligdom in de hemel met het bloed van Christus.” De Grote Strijd, blz. 391.

B Hoe kunnen deze symbolen ons leven beïnvloeden op een praktische

manier?

“Het bloed van Christus heeft een krachtige uitwerking, maar het moet

voortdurend toegepast worden. God wenst niet alleen, dat Zijn dienstknechten

de middelen gebruiken, die Hij hun heeft toevertrouwd voor Zijn heerlijkheid,

maar Hij verlangt, dat ze zich persoonlijk wijden aan Zijn werk. Indien gij, mijn

broeders, zelfzuchtig bent geworden en de Here onthoudt, wat u blijmoedig voor

Zijn dienst moest geven, dan moet u nodig en grondig met het bloed besprenkeld

worden en uzelf en al uw bezit aan God wijden.” Uit de Schatkamer der

Getuigenissen 1, blz. 500.

“Mijn zeer gerespecteerde broeders en zusters, u hebt niet die ernstige en

onzelfzuchtige toewijding tot het werk van God, die Hij van u verlangt. U geeft

uw aandacht aan tijdelijke zaken. U hebt uw geest getraind voor het

bedrijfsleven ten goede van uzelf. Maar God vraagt u om in hechtere eenheid te

komen met Hem, zodat Hij u kan vormen en trainen voor Zijn werk. Een

plechtige verklaring was gegeven aan het oude Israël, dat de mens, die onrein

zal blijven en weigeren zichzelf te zuiveren, verwijderd moet worden uit de

gemeenschap. Dit heeft een speciale betekenis voor ons. Als het nodig was in de

oudheid voor de onreine om te worden gezuiverd door het bloed der

besprenging, hoe essentieel is dat dan voor degenen, die in de gevaren van de

laatste dagen leven en blootgesteld zijn aan de verleidingen van Satan, om het

bloed van Christus dagelijks toe te passen op hun hart...

Waak op uit uw slaperigheid, verlaat de ijdele afgoderij van wereldse

dingen en stel in alle ernst uw aanspraak op uw onsterfelijke erfenis veilig. Werk

terwijl het dag is. Breng uw ziel niet in gevaar door geboden kansen te

verspelen. Maak uw eeuwige belangen niet van ondergeschikt belang. Stel de

wereld niet voor religie en zwoeg niet dag na dag om haar rijkdom te verwerven,

terwijl het gevaar van eeuwig bankroet u bedreigt. Elke dag brengt u dichter bij

de uiteindelijke afrekening.” Testimonies 4, blz. 122-123.

65 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 13 december

3 DE ZONDEBOK

A Wat deed de hogepriester, nadat „hij een einde gemaakt had aan de

verzoening‟ van het heiligdom en de mensen? Leviticus 16:20-22.

“Daarna nam hij als middelaar de zonden op zich en droeg ze uit het

heiligdom. Hij plaatste zijn handen op de kop van de zondebok, beleed al deze

zonden over het dier en bracht door deze handeling de zonden van hemzelf op

de zondebok over. De bok nam de zonden mee naar de woestijn en pas dan

waren ze voor altijd verwijderd.” De Grote Strijd, blz. 393.

B Door het dragen van de ongerechtigheden van het volk van het

heiligdom naar de voorhof en door het leggen van zijn beide handen

op de kop van de levende bok was de hogepriester in contact met

zonde. Hij was verontreinigd. Wat moest hij daarom doen? Leviticus

16:24.

C Wat was om dezelfde reden nodig voor de man, die de bok weg

leidde? Leviticus 16:26.

D Kon deze bok het onbevlekte Lam Gods, dat de zonden van de wereld

wegneemt, vertegenwoordigen, omdat de zondebok de persoon

bezoedelde, die ermee in contact was (Leviticus 16:26)? Johannes

1:29; 1 Petrus 1:19. Wat konden de Adventistenpioniers zien?

“Zij zagen ook in, dat het zondoffer Christus symboliseerde, dat de

hogepriester Christus als middelaar voorstelde en dat de zondebok een beeld

was van Satan, de aanstichter van de zonde, op wie de zonden van de oprechte

boetvaardigen uiteindelijk zullen worden gelegd. Wanneer de hogepriester door

het bloed van het zondoffer de zonden uit het heiligdom verwijderde, plaatste hij

ze op de zondebok. Wanneer Christus door Zijn eigen bloed de zonden van Zijn

volk uit het hemelse heiligdom wegdoet, zal Hij ze leggen op Satan, die bij de

voltrekking van het vonnis de straf zal moeten dragen.” De Grote Strijd, blz.

395.

66 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 14 december

4 DE VOLTOOIING VAN DE VERZOENING

A Hoe openbaarde de laatste procedure van de verzoening de

buitengewone zondigheid van de zonde? Leviticus 16:10, 26. Wat

symboliseert dit?

“Zo werden in de schaduwdienst de dagelijkse diensten afgesloten door de

reiniging van het heiligdom en het belijden van de zonden op de kop van de

zondebok.

Op deze wijze werden door de heiligdomsdienst, en later door de dienst in

de tempel, aan het volk de grote waarheden onderwezen, die betrekking hadden

op de dood en het dienstwerk van Christus, en eens per jaar werden hun

gedachten gericht op de slotgebeurtenissen van de grote strijd tussen Christus en

Satan en de uiteindelijke reiniging van het heelal van zonde en zondaars.

Daar Satan de aanstichter is van de zonde, de oorzaak van alle zonden die

oorzaak waren van de dood van Gods Zoon, eist het recht, dat Satan eenmaal de

straf zal dragen. Het werk van Christus voor de verlossing van de mens en de

reiniging van het universum van zonde zal afgesloten worden door het wegdoen

van de zonde uit het hemelse heiligdom en het leggen van deze zonden op Satan,

die ten slotte de straf zal dragen.” Patriarchen en Profeten, blz. 322.

B Welke leiding zal Christus na de verzoening nemen? Hebreeën 9:28;

10:37.

“In de zinnebeeldige dienst trad de hogepriester, nadat hij verzoening had

gedaan voor Israël, naar buiten en zegende de vergadering. Zo zal Christus aan

het einde van Zijn middelaarschap verschijnen en „zonder zonde aanschouwd

worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten‟, om Zijn wachtend volk te

belonen met het eeuwige leven.” De Grote Strijd, blz. 448.

C Wat bedoelt Paulus, als hij zegt dat, als Christus de tweede keer

komt, Hij zal verschijnen „zonder zonde‟ (Hebreeën 9:28)? Hebreeën

10:17-18.

„Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te

nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden door hen, die Hem

verwachten tot zaligheid‟ (Hebreeën 9:28).

67 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 15 december

5 DE ZONDEBOK GEBONDEN

A Zal een bijzonder voorrecht worden gegeven aan degenen, die niet

klaar zijn om Christus te ontvangen bij Zijn komst? Matthéüs 7:22-

23; Lukas 13:23-27; Jesaja 55:6. Waarom zal het te laat zijn voor hen,

die niet gereed zijn? Matthéüs 25:10-12.

B Waar zal Satan (gesymboliseerd door de zondebok) en zijn engelen

worden geïsoleerd en voor hoe lang, voordat zij worden vernietigd?

Jesaja 14:12-20; 24:20-22; Jeremia 4:20-26; Openbaring 20:1-3.

“De aarde zal duizend jaar lang de woonplaats van Satan en zijn engelen

zijn. Hij zal op de aarde moeten blijven en zal geen toegang hebben tot de

andere werelden om degenen, die nooit zijn gevallen, te verleiden en te kwellen.

In die betekenis is hij „gebonden‟: er is niemand meer over wie hij kan heersen.

Hij kan het bedrog en de vernietiging, waaraan hij eeuwenlang zoveel plezier

heeft beleefd, niet meer voortzetten.” De Grote Strijd, blz. 608.

VRIJDAG TERUGBLIK 16 december

1 Hoe werden de beleden zonden verwijderd van het heiligdom en van

de mensen op de Grote Verzoendag?

2 Na welke handeling was de jaarlijkse verzoening voltooid?

3 Hoe werden de zonden weggedragen, nadat de zonden waren

verwijderd van het heiligdom en van de mensen?

4 Geef één van de redenen, waarom de levende bok voor Azazel

Christus niet kon vertegenwoordigen. Wie symboliseerde hij?

5 Hoe kunt u bewijzen dat, als Christus terugkomt, Hij de laatste stap

in het verlossingsplan zal voltooien?

68 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 13 Sabbat, 24 december 2011 16.32 uur

DE HERENIGING VAN GODS FAMILIE

“En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben

Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken” (Jesaja 25:9).

“Christus brengt Zijn volgelingen naar de stad Gods. De aarde is dan

onbewoond.” De Grote Strijd, blz. 606-607.

Aanvullende studie: Testimonies 6, blz. 308-312.

ZONDAG 18 december

1 CHRISTUS‟ WEDERKOMST

A Drie gebeurtenissen:

1 oprecht berouw en bekering worden gezien onder de volgelingen

van Christus,

2 hun beleden zonden zijn uitgewist in het onderzoekend oordeel,

3 zij ontvangen de „late regen‟ bij de uitstorting van de Heilige Geest

in volheid.

Deze moeten plaatshebben in deze laatste dagen. Wat zal de vierde en

belangrijkste gebeurtenis zijn? Handelingen 3:19-20; Psalm 50:3.

“In vlammend vuur gehuld daalt de Koning der koningen neer op de wolk.

De hemel wijkt terug als een boekrol, die wordt opgerold. De aarde beeft voor

Hem, elke berg en elk eiland wordt van zijn plaats gerukt.” De Grote Strijd,

blz. 591.

B Wat zal dan gebeuren met degenen, die gestorven zijn in Christus en

zijn goedgekeurd in het onderzoekend oordeel? Johannes 5:28-29

(e.d.); 1 Thessalonicensen 4:13-16.

“Terwijl de aarde op haar fundamenten beeft, terwijl het bliksemt en

dondert, roept de stem van Gods Zoon de slapende heiligen uit hun graf. Hij

kijkt naar hun graven en roept, terwijl Hij Zijn handen ten hemel heft:

„Ontwaakt, ontwaakt, gij die slaapt in het stof en staat op!‟ Over de hele lengte

en breedte van de aarde zullen de doden Zijn stem horen en zij, die in Christus

gestorven zijn, zullen opstaan.” De Grote Strijd, blz. 594.

69 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 19 december

2 „HET ZAL U VERGOLDEN WORDEN IN DE OPSTANDING DER

RECHTVAARDIGEN‟

A Wat is geschreven over de beloning, die weggelegd is voor de

aartsvaders? Hebreeën 11:13, 39-40. Wanneer zullen de

rechtvaardigen worden beloond? Lukas 14:14. Wat zullen zij horen

van vele lippen?

“De verlosten zullen degenen ontmoeten en herkennen, van wie zij de

aandacht hebben gericht op de verheven Heiland. Welke gezegende gesprekken

hebben zij met deze zielen gehad! “Ik was een zondaar”, zal men zeggen,

“zonder God en zonder hoop in de wereld en u kwam bij mij en richtte mijn

aandacht op de dierbare Verlosser als mijn enige hoop. En ik geloofde in Hem.

Ik had berouw van mijn zonden en werd geschikt gemaakt om samen met Zijn

heiligen te zitten in de hemelse gewesten met Christus Jezus”. Anderen zullen

zeggen: “Ik was een heiden in heidense landen. U verliet uw vrienden en

comfortabele huis en kwam om mij te leren hoe Jezus te vinden en in Hem te

geloven als de enige ware God. Ik heb mijn afgoden vernietigd en God aanbeden

en nu zie ik Hem van aangezicht tot aangezicht. Ik ben verlost, eeuwig verlost,

om eens Hem te aanschouwen, die ik lief heb. Ik zag Hem toen alleen met het

geloofsoog, maar nu zie ik Hem, zoals Hij is. Ik kan nu mijn dankbaarheid uiten

voor Zijn verlossende genade aan Hem, die mij lief had en mij waste van mijn

zonden in Zijn eigen bloed.

Anderen zullen hun dankbaarheid uiten aan hen, die de hongerigen

voedden en de naakten kleedden.” Testimonies 6, blz. 311.

B Wat zei Christus over Abraham, Izaäk en Jakob? Wanneer zullen zij

worden beloond? Lukas 20:37-38. En wat over de profeet Daniël?

Daniël 12:13. En koning David? Handelingen 2:34-35. Is er enig

bewijs in de Bijbel, dat zij al in de hemel zijn?

“Het feit, dat David tot de opstanding in het graf blijft, bewijst dat de

rechtvaardigen na de dood niet naar de hemel gaan. David zal alleen door zijn

opstanding, die mogelijk is, omdat Christus ook uit de doden is opgestaan, eens

aan de rechterhand van God kunnen zitten.” De Grote Strijd, blz. 500-501.

C Er zijn drie uitzonderlijke gevallen genoemd in het Oude Testament.

Genesis 5:24 (Hebreeën 11:5); Judas 9 (Romeinen 5:14); 2 Koningen

2:11 (Matthéüs 17:1-5). Verklaar het.

70 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 20 december

3 NIEUWE LICHAMEN, NIEUWE WONINGEN

A Waar zijn de heiligen, die zijn verrezen bij de opstanding van

Christus? Matthéüs 27:52-53; Éfeze 4:8; Openbaring 4:4; 5:8-9.

“Toen Christus opstond, bracht Hij uit het graf een menigte gevangenen

mee. De aardbeving bij Zijn dood had hun graven geopend en toen Hij verrees,

kwamen zij met Hem uit de graven. Het waren mensen, die medewerkers van

God waren geweest en die van de waarheid getuigd hadden ten koste van hun

leven. Nu zouden zij getuigen zijn van Hem, Die hen uit de doden had

opgewekt…

Zij voeren met Hem ten hemel als zegetekenen van Zijn overwinning over

dood en graf. Dezen, zei Christus, zijn niet langer gevangenen van Satan: Ik heb

hen vrijgekocht. Ik heb hen uit het graf doen herrijzen als de eerstelingen van

Mijn macht om met Mij te zijn, waar Ik ben, en om nooit meer de dood te zien

of smart te ondervinden.” De Wens der Eeuwen, blz. 689, 690.

B Wat is het bewijs, dat de apostelen niet in de hemel zijn? Wat is

Christus‟ voorbereiding voor hen en voor ons? Johannes 14:1-3.

Wanneer zullen zij, samen met ons, de beloofde beloning ontvangen?

2 Timótheüs 4:7-8.

C Wat weten wij over de nieuwe lichamen, die de heiligen zullen

hebben? 1 Korinthe 15:35, 38, 42-44; Filippensen 3:21.

“In de opstanding blijft onze identiteit bewaard, hoewel niet met dezelfde

stofdeeltjes, dezelfde materie als die in het graf neerdaalde. De wondere werken

van God zijn een mysterie voor de mens. De geest, het karakter van de mens,

wordt aan God teruggegeven om daar te worden bewaard. In de opstanding zal

iedereen zijn eigen karakter hebben. God zal op Zijn eigen tijd de doden uit het

graf roepen door hen de levensadem te geven en de dorre beenderen te gebieden

te leven. Dezelfde gedaante komt te voorschijn, maar deze zal vrij zijn van

ziekte en gebreken. Die gedaante leeft weer en draagt dezelfde individualiteit,

dezelfde persoonlijke trekken, zodat de ene vriend de andere zal herkennen. Er

is geen wet van God in de natuur, die aantoont, dat God precies dezelfde

materie, waaruit het lichaam vóór de dood bestond, terug geeft. God zal aan de

rechtvaardige doden een lichaam geven, zoals het Hem behaagt.” Maranatha,

blz. 301.

71 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 21 december

4 CHRISTUS KOMT OM „GERICHT TE HOUDEN‟

A Christus komt om „gericht te houden„. Johannes 5:27; 2 Timótheüs

4:1; Judas 14-15. Welke bestemming zal worden gegeven aan de twee

klassen van mensen in het gericht? Matthéüs 25:31-46; 13:41-43.

“Op deze wijze schilderde Christus op de Olijfberg Zijn discipelen het

toneel van de grote oordeelsdag. En Hij wees erop, dat de beslissing ervan

afhangt van één punt. Wanneer de volken voor Hem vergaderd zijn, zullen er

slechts twee groepen zijn, en hun eeuwige bestemming zal worden bepaald door

wat ze hebben gedaan of hebben nagelaten te doen voor Hem in de persoon van

de armen en noodlijdenden.” De Wens der Eeuwen, blz. 558.

B Wat zullen de goddelozen, vervuld van angst, doen op die grote dag?

Jesaja 2:19-21; Openbaring 6:15-17.

“Bij de wederkomst van Christus zullen alle ongelovigen volledig worden

uitgeroeid: zij worden verteerd door „de adem van Zijn mond‟ en worden

vernietigd door Zijn heerlijkheid. Christus brengt Zijn volgelingen naar de Stad

Gods. De aarde is dan onbewoond. „Zie, de HERE ontledigt en verwoest de

aarde, keert haar ondersteboven en verstrooit haar inwoners‟. „De aarde wordt

volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord

gesproken‟. „Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten

hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.

Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom

worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig

stervelingen over‟ (Jesaja 24:3, 5-6).

De hele aarde is verwoest.” De Grote Strijd, blz. 606-607.

C Hoe zullen de heiligen zich verheugen en hoe snel? Jesaja 25:9.

“Ik ben ook al een bedrieger genoemd, omdat ik heb gezegd: „De Heer zal

spoedig komen, wees bereid, wees bereid, opdat u wachtend, oplettend en

liefdevol gevonden mag worden bij Zijn verschijning‟. Maar in de Openbaring

lees ik het volgende: „En zie, Ik kom haastig; en Mijn loon is met Mij, om een

ieder te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn‟. „Zie, Ik kom haastig: zalig is hij,

die de woorden van de profetie van dit boek bewaart‟. „Zie, Ik kom haastig;

houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme‟ (22:12, 7; 3:11). Was

Degene, die dit getuigenis naar voren bracht, een bedrieger, omdat het „haastig‟

langer is dan onze eindige gedachten konden voorzien? Het is de getrouwe en

waarachtige Getuige, Die spreekt. Zijn woorden zijn waarachtig en waarheid.”

Manuscript Releases 16, blz. 179.

72 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 22 december

5 CHRISTUS‟ HEERLIJKHEID, EEN VERTEREND VUUR

A Wat zal er met de levende heiligen gebeuren bij de komst van

Christus? 1 Korinthe 15:51-53.

“De levende verlosten zullen „in een ondeelbaar ogenblik, in een

oogwenk‟ (1 Korinthe 15:52) worden veranderd. Bij het horen van Gods stem

werden ze verheerlijkt. Ze worden dan onsterfelijk en met de verrezen heiligen

worden ze op de wolken weggevoerd, de Here tegemoet in de lucht. Engelen

„zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene

uiterste der hemelen tot het andere‟ (Matthéüs 24:31). Heilige engelen brengen

kleine kinderen naar hun moeder terug. Vrienden, die lange tijd door de dood

waren gescheiden, worden herenigd om nooit meer uit elkaar te gaan en varen

onder het zingen van vreugdeliederen op ten hemel naar de Stad Gods.” De

Grote Strijd, blz. 595.

B Wat gebeurt er met alle anderen? Jesaja 66:15-18; 2

Thessalonicensen 1:6-8; 2 Petrus 3:7, 10-12; Lukas 17:28-30. Is er

enig bewijs, dat zij een tweede kans zullen hebben om gered te

worden?

C Verklaar waarom de heerlijkheid van Christus‟ komst de goddelozen

zal vernietigen maar niet de heiligen. Filippensen 3:18-21.

D Waar zullen de opgestane heiligen en de levende rechtvaardigen

Christus ontmoeten? 1 Thessalonicensen 4:17. Waar zijn hun nieuwe

woningen? Psalm 15:1; Hebreeën 12:22-23; Openbaring 21:2-4.

VRIJDAG TERUGBLIK 23 december

1 Beschrijf in de juiste volgorde de vier gebeurtenissen, genoemd in

Handelingen 3:19-20.

2 Wanneer zullen de aartsvaders en profeten hun beloning ontvangen?

Welk bewijs toont aan, dat zij nog niet in de hemel zijn?

3 Beschrijf de uitzonderlijke gevallen, die in de Bijbel vermeld staan.

4 Wat zal behouden worden in de opstanding en wat zal niet behouden

worden. Leg uit.

5 Verklaar waarom de heerlijkheid van Christus‟ komst de goddelozen

zal vernietigen maar niet de heiligen.

73 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


Les 14 Sabbat, 31 december 2011 16.38 uur

DE HEILIGEN GEDURENDE EN NA DE DUIZEND JAAR

“Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor

niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen

God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben” (1 Korinthe 2:9).

“(In het nieuwe Jeruzalem) zullen onsterfelijke geesten met nooit

ontbrekende vreugde de wonderen van de scheppende macht aanschouwen, het

mysterie van verlossende liefde.” God’s Amazing Grace, blz. 368.

Aanvullende studie: De Grote Strijd, blz. 611-624.

ZONDAG 25 december

1 DE VERLOSTEN IN DE HEMEL

A Welk voorrecht zal voortdurend verleend worden aan de heiligen,

wanneer zij meegenomen zijn naar de hemel samen met Christus?

Openbaring 7:13-17.

“Miljoenen zijn met schande beladen in het graf gedaald, omdat zij

vastberaden weigerden in te gaan op de bedrieglijke eisen van Satan. Ze zijn

door menselijke rechtbanken veroordeeld als de ergste misdadigers. Maar nu

God rechter is, worden de beslissingen van de mensen ongedaan gemaakt. „De

smaad van Zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen‟ (Jesaja 25:8).”

De Grote Strijd, blz. 599.

B Aan welk werk zullen de verlosten deelnemen als deelgenoten van

Christus na hun hemelvaart naar het „Vaderhuis‟ (Johannes 14:1-3)?

Hoe lang zullen zij bezig zijn met dat werk? 1 Korinthe 6:2-3;

Openbaring 20:4, 6, 12.

“Het boek des levens bevat de goede daden van de heiligen; en het boek

des doods bevat de boze daden van de goddelozen. Deze boeken worden

vergeleken met het wetboek, de Bijbel, en volgens dat worden de mensen

geoordeeld. De heiligen spreken in overeenstemming met Jezus hun oordeel uit

over de goddeloze doden.” Eerste Geschriften, blz. 52.

74 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


MAANDAG 26 december

2 DE GODDELOZEN MOETEN GEOORDEELD WORDEN

A Omdat het lot van de goddelozen reeds zal zijn bepaald door hun

eigen vrije keuze en zij zullen worden opgewekt in „de opstanding der

verdoemenis‟ (Johannes 5:29) om „de tweede dood‟ te ondergaan

(vernietiging) aan het einde van de duizend jaar (Openbaring 20:5, 9,

14), waarom moeten zij dan geoordeeld worden?

“(Aan het einde van de duizend jaar). Christus met Zijn volk oordeelde de

goddeloze doden, hun daden toetsend aan het wetboek, het woord van God; en

ieder geval beslissend naar hetgeen zij in het lichaam gedaan hadden. Zij

bepaalden voor de goddelozen, wat zij moesten lijden, overeenkomstig hun

werken; en het werd tegenover hun namen geschreven in het boek des doods.

Ook Satan en zijn engelen werden door Jezus en de heiligen geoordeeld. Satans

straf moest veel zwaarder zijn dan die van degenen, welke hij verleid had. Zijn

lijden moest zoveel zwaarder zijn dan het hunne, dat het er niet mee vergeleken

kon worden. Nadat allen, die hij verleid had, omgekomen waren, moest Satan

nog veel langer voortleven en lijden.” Eerste Geschriften, blz. 346.

B Alle goddelozen zullen vergaan in de poel van vuur (Openbaring

20:15), maar er zullen gradaties van straf zijn. Matthéüs 11:22;

Lukas 12:47-48; 20:46-47; Romeinen 2:5-6. Wat is daarom

inbegrepen in het feit, dat zij zullen worden geoordeeld „om gestraft

te worden‟? 2 Petrus 2:9.

“Maar vuur van God uit de hemel regent op hen, en de grote mannen, de

machtigen, de edelen, de armen en de ellendigen worden allen tezamen verteerd.

Ik zag, dat sommigen snel vernietigd werden, terwijl anderen langer leden. Zij

werden gestraft naar hetgeen zij in het lichaam gedaan hadden. Bij sommigen

duurde het vele dagen, voordat zij verteerd waren, en juist zolang als er een deel

van hen nog niet verteerd was, zo lang behielden zij al het gevoel van hun lijden.

De engel sprak: „De worm des levens zal niet sterven; hun vuur zal niet

uitgeblust worden, zo lang er nog het kleinste deeltje overblijft, waar zij op azen

of zich mee voeden kunnen!

Satan en zijn engelen leden lang. Satan droeg niet slechts de last en de

straf van zijn eigen zonden, maar ook van de zonden van het heir der verlosten,

die op hem gelegd waren; want hij moest evenzeer lijden voor het verderf van de

zielen, waar hij de oorzaak van was. Toen zag ik, dat Satan en het ganse heir der

goddelozen verteerd was en de rechtvaardigheid Gods bevredigd was; en het

ganse engelenheir, en al de verloste heiligen, spraken met luider stem „Amen!‟.”

Eerste Geschriften, blz. 349-350.

75 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DINSDAG 27 december

3 HET DOEL VAN HET OORDEEL

A Waarom is een oordeel nodig? Kon God, die alles weet (Hebreeën 4:13), niet

een rechtvaardig vonnis over elk geval uitspreken? Waarom moeten ook

menselijke wezens deelnemen aan het oordeel? Wat moet duidelijk worden

voor de trouwe engelen, voor de niet gevallen werelden en voor de verlosten

van de aarde? Wat zullen zij allemaal verklaren in de volle overtuiging, dat

God rechtvaardig is? Openbaring 15:3-4; 16:7; 19:1-2.

“Op de dag van het laatste oordeel zal iedere verloren ziel begrijpen, op

welke wijze hijzelf de waarheid heeft verworpen. Het kruis zal voorgesteld

worden en de ware betekenis hiervan zal worden gezien door iedere geest, die

door overtredingen verblind is geweest. Door het zien van Golgotha met zijn

geheimzinnig Slachtoffer zullen de zondaars daar verdoemd staan. Iedere

leugenachtige verontschuldiging zal worden weggevaagd. De menselijke afval

zal verschijnen in zijn afzichtelijk karakter. De mensen zullen zien, wat zij

gekozen hebben. Iedere vraag over waarheid en dwaling in de langdurige strijd

zal dan duidelijk gemaakt worden. In het oordeel van het heelal zal God staan,

vrij van de beschuldiging voor het bestaan of het voortbestaan van het kwaad. Er

zal worden aangetoond, dat de goddelijke besluiten niet medeschuldig zijn aan

de zonde. Er was geen onvolkomenheid in de regering van God, geen reden tot

ontevredenheid.” De Wens der Eeuwen, blz. 36-37.

B Hoe uitgebreid is het oordeel tegen zonde en wat moet de aanstichter

van zonde spoedig beseffen? 2 Petrus 2:4; Judas 6.

“Satan en de boze engelen worden eveneens door Christus en Zijn volk

geoordeeld. Paulus zegt: „Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen?‟ (1

Korinthe 6:3). Wanneer de Rechter over de gehele aarde aan Satan

verantwoording zal vragen: “Waarom bent u opgestaan tegen Mij en waarom

hebt u Mij beroofd van de onderdanen van Mijn Koninkrijk?” zal de bewerker

van het kwade, geen verontschuldigingen kunnen aanbrengen. Iedere mond zal

verstomd worden en het gehele leger van opstandigen zal sprakeloos zijn.” Het

Geloof Waardoor Ik Leef, blz. 216.

“(Aangeklaagd bij de balie van God in het laatste oordeel). Satan weet,

dat er door zijn moedwillige opstand geen plaats voor hem is in de hemel. Hij

heeft zijn krachten ingespannen om tegen God te strijden. De reinheid, vrede en

harmonie in de hemel zouden voor hem de ergste kwelling zijn. Zijn

beschuldigingen tegen de barmhartigheid en rechtvaardigheid van God blijken

zinloos te zijn. Hij draagt de volle schuld, die hij op God wilde schuiven. Ook

Satan moet buigen. Hij erkent, dat God rechtvaardig was in zijn oordeel.” De

Grote Strijd, blz. 617-618.

76 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


WOENSDAG 28 december

4 ALLE VERBORGEN DINGEN ZULLEN AAN HET LICHT

WORDEN GEBRACHT

A De heiligen zullen vragen hebben over veel van hun familieleden en

vrienden, zich afvragend waarom zij niet in het koninkrijk zijn,

omdat zij goede mensen leken te zijn. Zijzelf moeten daarom Gods

boeken onderzoeken, de mate van schuld van elke persoon in kwestie

bepalen en het tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12) gebruiken in het

vaststellen van de straf. Psalm 149:4-9; Jesaja 54:17. Vat dit samen.

B Verklaar waarom velen, die bekend stonden als grote zondaars, in het

koninkrijk zullen zijn, terwijl anderen, die heiligen leken te zijn, aan

de poel van vuur zullen worden overgedragen? 1 Korinthe 6:9-11;

Matthéüs 21:31 (l.d.); 8:11-12. Wanneer en waar zullen veel

verborgen dingen aan het licht komen? 1 Korinthe 4:5.

C Wie zullen de nieuw gemaakte aarde beërven, nadat Satan, zijn

engelen en al de goddelozen tot as zijn verpulverd (Ezechiël 28:15-18;

Maleáchi 4:1-3; Openbaring 19:19-21; 20:9)? Romeinen 4:13

(vergelijk met Galaten 3:29); Romeinen 8:16-17; Daniël 7:27; Psalm

37:29.

“De aarde was oorspronkelijk het koninkrijk van de mens, maar hij heeft

zijn heerschappij aan Satan overgedragen. Deze machtige vijand heeft

eeuwenlang over de aarde geheerst. Dankzij het verlossingsplan krijgt de mens

zijn koninkrijk terug. Hij heeft alles wat hij door de zonde had verloren weer in

zijn bezit.” De Grote Strijd, blz. 621.

D Welke situatie zal de overhand krijgen in de nieuwe wereld, nadat de

aarde is gereinigd door vuur? Jesaja 32:1, 17-18; 65:17, 19, 21, 23; 2

Petrus 3:13.

“(Op de nieuwe aarde). Daar zullen de verlosten „kennen zoals zij gekend

zijn‟. De liefde en de genegenheid, die God zelf in ons heeft gelegd, zullen er op

de heerlijkste en fijnste manier worden uitgedrukt. De zuivere gemeenschap met

heilige wezens, het harmonieuze contact met de engelen en met de gelovigen

van alle eeuwen, die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het Lam,

en de heilige banden van „alle geslacht in de hemelen en op de aarde‟ dragen bij

tot het geluk van de verlosten.” De Grote Strijd, blz. 623.

77 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DONDERDAG 29 december

5 LIEFDE VOOR HET ONVERDIENDE

A Om welke reden heeft God ons als zonen en dochters aangenomen

(Johannes 1:12-13; Romeinen 8:14) en ons erfgenamen van het

koninkrijk gemaakt (Galaten 4:7)? Heeft Hij dit gedaan, omdat wij

Hem eerst lief hadden of, omdat Hij ons eerst lief had, ook terwijl wij

nog Zijn vijanden waren? 1 Korinthe 2:9; Romeinen 8:37; 1 Johannes

4:9-10, 19; Romeinen 5:8-10.

B Wat zal worden gehoord uit de mond van alle geschapen, intelligente

wezens, wanneer de strijd tussen licht en duisternis voor eeuwig en

altijd geëindigd is en wanneer het bewustzijn van allen vervuld is met,

dat God rechtvaardig en barmhartig is? Openbaring 5:11-13.

“De grote strijd is dan ten einde. De zonde en de zondaren zijn er niet

meer. Het ganse heelal is gereinigd. Overal in de schepping is er eendracht en

blijdschap. Van Hem, die alles geschapen heeft, komen stromen van leven, licht

en vreugde, die alle delen van de oneindige ruimte bereiken. De kleinste atomen

en de grootste werelden, alle levende wezens en alle levenloze voorwerpen

verkondigen in hun oneindige schoonheid en volmaakte vreugde: God is liefde.”

De Grote Strijd, blz. 624.

VRIJDAG TERUGBLIK 30 december

1 Beschrijf het voorrecht, dat zal worden verleend aan de verlosten in

de hemel.

2 Wat zal de belangrijkste bezigheid van de verlosten zijn tijdens de

duizend jaar? Waarom moeten de goddelozen worden geoordeeld?

3 Zou het niet voldoende voor God zijn om het vonnis over ieder geval

uit te spreken, omdat Hij als Alwetende alles weet? Waarom moeten

ook menselijke wezens deelhebben aan het oordeel?

4 Verklaar 1 Korinthe 4:5.

5 Beschrijf de nieuwe aarde.

78 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


DE HEILIGEN TIJDENS EN NA DE DUIZEND JAAR

“Gods volk zal blij zijn, wanneer Satan gebonden is. De profeet zegt: „En

het zal geschieden ten dage, wanneer de Here u rust geeft van uw smart en van

uw onrust en van de harde dienst, die men u heeft laten verrichten, dat gij dit

spotlied op de koning van Babel (Satan) zult aanheffen: Hoe heeft de drijver

opgehouden … De Here heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der

heersers, die in verbolgenheid zonder ophouden natiën sloeg, die in toorn volken

vertrad in meedogenloze vervolging‟ (Jesaja 14:3-6).

Tijdens „de duizend jaren‟ tussen de eerste en de tweede opstanding vindt

het oordeel over de goddelozen plaats. Volgens de apostel Paulus zal dit oordeel

na de wederkomst van Christus plaatshebben. „Daarom velt geen oordeel vóór

de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het

licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken‟ (1 Korinthe 4:5).

Daniël zegt, dat toen de Oude van dagen kwam, „recht verschaft werd aan de

heiligen des Allerhoogsten‟ (Daniël 7:22). In die tijd heersen de verlosten als

koningen en priesters van God. In de Openbaring zegt Johannes: „En ik zag

tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven‟. „Zij zullen

priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen

heersen, die duizend jaren‟ (Openbaring 20:4, 6). Tijdens de duizend jaren

„zullen de heilige de wereld oordelen‟, zoals Paulus voorzegde (1 Korinthe 6:2).

Samen met Christus zullen zij over de ongelovigen oordelen door hun daden met

het Wetboek, de Bijbel, te vergelijken. Zij zullen over elk geval afzonderlijk

recht spreken op grond van de daden van de betrokkenen. Dan wordt de straf,

die de ongelovigen moeten krijgen, vastgesteld, „naardat hun werken zijn‟ en

naast hun naam in „het boek des doods‟ opgetekend…

Aan het einde van de duizend jaren komt Christus nog eens naar de

aarde…

In de Stad Gods zal er geen nacht zijn. Niemand zal rust nodig hebben of

ernaar verlangen. Men zal nooit genoeg krijgen van het doen van Gods wil en

het loven van Zijn naam. Wij zullen altijd de koelte van de eeuwige morgen

voelen. „En zij hebben geen licht van een lamp of het licht der zon van node‟

(Openbaring 22:5). Het licht van de zon zal worden vervangen door een

lichtglans, die niet verblindt, maar toch oneindig helderder is dan de zon op haar

hoogtepunt. De heerlijkheid van God en het Lam overspoelen de Heilige Stad

met een eeuwig schijnend licht. De verlosten wandelen in de heerlijkheid van de

eeuwige dag.” De Grote Strijd, blz. 609-611, 622.

79 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011


80 Sabbat Bijbel Lessen, oktober - december 2011

More magazines by this user
Similar magazines