09.09.2013 Views

Buurtkrant van de Kadijken / Kattenburg / Wittenburg ... - WCOB

Buurtkrant van de Kadijken / Kattenburg / Wittenburg ... - WCOB

Buurtkrant van de Kadijken / Kattenburg / Wittenburg ... - WCOB

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De Eilan<strong>de</strong>r<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Kadijken</strong> / <strong>Kattenburg</strong> / <strong>Wittenburg</strong> / Oostenburg / Petersburg<br />

NUMMER<br />

7<br />

DECEMBER<br />

2012


edactioneel<br />

Inmid<strong>de</strong>ls is het een zekere traditie<br />

gewor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> redactie voor het<br />

laatste nummer <strong>van</strong> het jaar <strong>de</strong> vrije<br />

hand krijgt bij het schrijven <strong>van</strong><br />

artikelen, op basis <strong>van</strong> een<br />

gemeenschappelijk thema. Dit jaar is<br />

Geloven in <strong>de</strong> breedste zin <strong>van</strong> het<br />

woord als uitgangspunt genomen. Dat<br />

levert een nogal uiteenlopen<strong>de</strong><br />

bloemlezing op.<br />

Het mes snijdt zo’n beetje aan twee<br />

kanten. Enerzijds vervalt voor een keer<br />

het keurslijf dat nu eenmaal vast zit<br />

aan een buurtblad, dat uiteraard over<br />

<strong>de</strong> buurt bericht. An<strong>de</strong>rzijds <strong>van</strong>gen<br />

we zo <strong>de</strong> leemte op in prangen<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rwerpen, die merkwaardig<br />

genoeg tegen het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> elk jaar<br />

ontstaat. Op <strong>de</strong> een of an<strong>de</strong>re manier<br />

wachten nieuwswaardige feiten het<br />

nieuwe jaar af. Er breekt zoiets aan als<br />

<strong>de</strong> stilte voor <strong>de</strong> Kerst. Het zijn weken<br />

waarin gezinnen en families<br />

hoofdzakelijk met zichzelf in <strong>de</strong> weer<br />

zijn en even geen tijd hebben voor wat<br />

er zich in <strong>de</strong> maatschappij afspeelt. En<br />

omdat <strong>de</strong> maatschappij op haar beurt<br />

weer opgebouwd is uit gezinnen en<br />

families, ontstaat er een vicieuze<br />

cirkel, waarin niets of weinig gebeurt<br />

dat aan <strong>de</strong> grote klok gehangen moet<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> feestdagen wordt er<br />

veel gezongen en verteld. Zingen<br />

kunnen <strong>de</strong> Eilan<strong>de</strong>rs op 21 <strong>de</strong>cember<br />

op het <strong>Kattenburg</strong>erplein. Er zijn veel<br />

lichtschouwspelen in <strong>de</strong> buurt te<br />

bewon<strong>de</strong>ren, met als spektakelstuk<br />

Het Scheepvaartmuseum. En wat <strong>de</strong><br />

verhalen betreft: <strong>de</strong> redactie heeft op<br />

<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> pagina’s in al haar<br />

beschei<strong>de</strong>nheid haar steentje<br />

bijgedragen.<br />

We wensen u prettige dagen toe en<br />

het allerbeste voor 2013.<br />

Voorpagina:<br />

Illustratie Erik <strong>van</strong> Ophem<br />

2 DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

inhoud<br />

colofon<br />

De Eilan<strong>de</strong>r komt tot stand met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad. OPLAGE: Jrg. 34, 7.200 exemplaren, huis aan huis.<br />

REDACTIE: Kester Freriks (gastredacteur), Anna Gevers, Geeske Lanting, Saskia Moerbeek, Jan Mey, Awraham Meijers, Mieke <strong>de</strong> Moor (eindredactie).<br />

De redactie behoudt zich het recht voor ingezon<strong>de</strong>n artikelen in te korten. FOTOGRAFIE: Bruno <strong>van</strong> Moerkerken. Foto’s toezen<strong>de</strong>n<br />

aan: eilan<strong>de</strong>rfotoredactie@gmail.com. De fotoredactie is niet verantwoor<strong>de</strong>lijk voor aangelever<strong>de</strong> foto’s <strong>van</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n. HUIS VAN DE BUURT:<br />

Mila Wybenga. DRUK: Drukkerij Dijkman. VORMGEVING: Slothouwer Produkties, Amsterdam. INFORMATIE: Kopij: Inzen<strong>de</strong>n per e-mail<br />

(Word-bijlage) aan redactie-eilan<strong>de</strong>r@projectsinprogress.nl. Per post: brief of CD aan De Eilan<strong>de</strong>r, Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201, 1018 LT<br />

Amsterdam. INLEVERDATUM KOPIJ: no 7: vr. 11 januari 2013 vóór 14.00 uur (ook betaal<strong>de</strong> kopij). ADVERTENTIES: Inleveren vóór vr. 18<br />

januari 2013, Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad t.a.v Mila Wybenga, Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201, 1018 LT Amsterdam, 020 - 622 3879,<br />

e-mail: wijkcentrum@wcob.nl INTERNET: www.wcob.nl BEZORGING: Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met het Wijkcentrum,<br />

tel. 020 - 622 38 79. De Eilan<strong>de</strong>r verschijnt zeven keer per jaar.<br />

4<br />

7<br />

8<br />

15<br />

Mijn Geloof 3<br />

Het Plusminusgeloof 4<br />

Nieuws in het kort 5<br />

Beeldbepalen<strong>de</strong> bomen 7<br />

Hoop en Geloof 8<br />

Column Awraham Meijers 11<br />

Rust zon<strong>de</strong>r Roest 11<br />

Uit in <strong>de</strong> buurt 12<br />

Zien 12<br />

Een paasverhaal 14<br />

Vogelscheurkalen<strong>de</strong>r 15<br />

Column Ballabona 15<br />

Baas en dier 17<br />

Winterlicht 18<br />

Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt 20<br />

Groen en Milieu 21<br />

Wijksteunpunt Wonen 21<br />

Profeten en vooroor<strong>de</strong>len 22<br />

Stadsdorp 22<br />

Prikbord 23


Mijn geloof<br />

Mijn ou<strong>de</strong>rs zijn bei<strong>de</strong>n<br />

geboren in Amsterdam.<br />

Daar zijn ze ook getrouwd<br />

in <strong>de</strong> Vrijzinnig Protestantse<br />

Kerk. Later zijn ze <strong>van</strong>wege<br />

<strong>de</strong> woningnood en om<br />

meer ruimte te hebben,<br />

verhuisd naar Heiloo. Een<br />

forensendorp <strong>van</strong>waar mijn<br />

va<strong>de</strong>r ie<strong>de</strong>re dag naar<br />

Amsterdam reis<strong>de</strong>. Eerst<br />

per trein, later per auto.<br />

Door Saskia Moerbeek<br />

Om toch ook binding te hebben met<br />

zijn nieuwe woonomgeving werd<br />

hij lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vrijmetselaarsloge in Alkmaar.<br />

In onze opvoeding stond het geloof<br />

op een bijzon<strong>de</strong>re manier centraal. Niet<br />

omdat mijn ou<strong>de</strong>rs zelf nu zo gelovig waren,<br />

eigenlijk helemaal niet, maar omdat<br />

geloof werd gezien als een zeer belangrijk<br />

cultureel fenomeen, waar<strong>van</strong> je alles<br />

moest weten en waarvoor je ook je best<br />

moest doen om het te begrijpen.<br />

GOD SHIVA<br />

Tij<strong>de</strong>ns het eten kon het gebeuren dat<br />

mijn va<strong>de</strong>r plots uit het niets vroeg: “Zeg<br />

weet jij <strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong> <strong>de</strong> god Shiva? Of<br />

wat is eigenlijk <strong>de</strong> essentie <strong>van</strong> Confucius?”<br />

En dan werd je daar als tienjarige geacht<br />

antwoord op te geven. Maar daar<br />

bleef het niet bij. De verschillen en overeenkomsten<br />

tussen het Joodse en het Islamitische<br />

geloof wer<strong>de</strong>n breed uitgemeten<br />

en me<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> <strong>de</strong> verwante talen<br />

Hebreeuws en Arabisch verklaard.<br />

Ook werd <strong>de</strong> vraag opgeworpen wat nu<br />

eigenlijk <strong>de</strong> betekenis <strong>van</strong> Baptisme was.<br />

Op zondag wer<strong>de</strong>n we soms meegenomen<br />

naar <strong>de</strong> kerk. De ene keer <strong>de</strong> hervorm<strong>de</strong><br />

kerk, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re keer <strong>de</strong> katholieke.<br />

Ook <strong>de</strong> Abdij in Egmond met zijn<br />

Latijnse mis kwam aan <strong>de</strong> beurt. Dan<br />

moest je zeggen wat je was opgevallen en<br />

wer<strong>de</strong>n er weer allerlei vergelijkingen<br />

gemaakt. Niet dat het allemaal zwaar<br />

verplicht was. Nee er werd gevraagd<br />

of je mee wil<strong>de</strong>. (Maar je moest wel argumenten<br />

hebben waarom je niet wil<strong>de</strong>).<br />

In tegenstelling tot mijn broers wil<strong>de</strong><br />

ik meestal wel mee. Mijn moe<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ed<br />

aan <strong>de</strong> intellectuele discussies mee, maar<br />

had zelf ook een eigen binding met het<br />

geloof. Zij zong in verschillen<strong>de</strong> koren en<br />

ken<strong>de</strong> <strong>de</strong> teksten <strong>van</strong> Bach, Hän<strong>de</strong>l en an<strong>de</strong>ren<br />

<strong>van</strong> buiten. Het was (en is nog<br />

steeds) haar overtuiging dat je <strong>de</strong> muziek<br />

niet kunt begrijpen als je niet weet wat <strong>de</strong><br />

betekenis <strong>van</strong> <strong>de</strong> teksten is en iets snapt<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> tijd en <strong>de</strong> cultuur waarin ze tot<br />

stand zijn gekomen. En dus las ze ons<br />

voor uit <strong>de</strong> kleuterbijbel en later toen ik<br />

een jaar of vijftien was, op mijn verzoek,<br />

uit <strong>de</strong> echte bijbel, omdat ik daar zelf niet<br />

doorheen kwam.<br />

ALEVIET AAN TAFEL<br />

Als we met vakantie gingen, naar Turkije,<br />

of naar Lon<strong>de</strong>n of waar dan ook, altijd<br />

vond mijn va<strong>de</strong>r wel iemand met wie hij<br />

kon praten over geloof en <strong>de</strong> betekenis<br />

die voor die persoon had. Dus wij zaten<br />

aan tafel met Alevieten, Hindoes, orthodoxe<br />

Jo<strong>de</strong>n en ga zo maar door.<br />

Als kin<strong>de</strong>ren waren we zeker niet gelovig.<br />

Mijn mid<strong>de</strong>lste broer had zelfs een<br />

pesthekel aan alles wat met geloof te maken<br />

had. Maar uitein<strong>de</strong>lijk is bij ons alle<br />

drie dat zaadje <strong>van</strong> <strong>de</strong> belangstelling voor<br />

geloven wel <strong>de</strong>gelijk gepant. Zelf ben ik<br />

antropologie gaan stu<strong>de</strong>ren en werk ik in<br />

<strong>de</strong> praktijk veel met groepen mensen <strong>van</strong><br />

allerlei windrichtingen en geloven. Het<br />

kost me weinig moeite om me in hun gedachtewereld<br />

te verplaatsen. Mijn jongste<br />

broer heeft <strong>de</strong> zelf<strong>de</strong> intellectuele belangstellig<br />

als mijn va<strong>de</strong>r en mijn mid<strong>de</strong>lste<br />

broer is, na vele omzwervingen, bij<br />

het boeddhisme uitgekomen. Niet als een<br />

volbloed aanhanger, maar wel zeer betrokken.<br />

BOEDDHISTISCHE SUTRA<br />

Zo kon het gebeuren dat toen mijn va<strong>de</strong>r<br />

een jaar of vier gele<strong>de</strong>n overleed in <strong>de</strong><br />

zaal <strong>van</strong> crematorium in Schagen niet alleen<br />

<strong>de</strong> vrijmetselaars witte rozen op zijn<br />

kist leg<strong>de</strong>n en het Absolute Ein<strong>de</strong> Koor<br />

Russische lie<strong>de</strong>ren zong, maar er ook een<br />

passen<strong>de</strong> boeddhistische Sutra werd uitgesproken<br />

door mijn broer. Die had hij op<br />

weg naar <strong>de</strong> crematie bij mij in <strong>de</strong> auto<br />

nog hardop zitten repeteren met een<br />

stopwatch erbij.<br />

Ik weet dat er in naam <strong>van</strong> het geloof<br />

veel oorlogen wor<strong>de</strong>n gevoerd en heb een<br />

grondige hekel aan mensen die menen <strong>de</strong><br />

waarheid in pacht te hebben. Maar nog<br />

steeds kan <strong>de</strong> vraag wat en waarom mensen<br />

geloven mij mateloos intrigeren.<br />

DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

Foto Emiel <strong>van</strong> Moerkerken, 1969<br />

3


La foi <strong>de</strong> plus et moins - het<br />

plusminus geloof<br />

Geloof, hoop en lief<strong>de</strong>.<br />

Prachtige woor<strong>de</strong>n die<br />

naadloos bij <strong>de</strong><br />

Kerstboodschap aansluiten.<br />

Nog een paar die rond<br />

<strong>de</strong>ze tijd wat vaker<br />

gebezigd lijken te wor<strong>de</strong>n:<br />

vre<strong>de</strong>, licht en geluk.<br />

Door Geeske Lanting<br />

Mijn Franse leraar zei altijd als we<br />

ons bogen over een nog onbegrepen<br />

krantenknipsel in die taal: “Ook al<br />

weet je niet wat het betekent, je moet<br />

zo’n woord voelen en je afvragen: is het<br />

een pluswoord of een minwoord?” Typisch<br />

een alpha-uitspraak, ik weet het,<br />

maar ik ben wel zo’n type. En als je voorgaan<strong>de</strong><br />

woor<strong>de</strong>n nog eens leest, die drieeenhe<strong>de</strong>n,<br />

dan ga je toch een beetje open,<br />

wordt je geest toch een ietsje rustiger misschien,<br />

èn – heel misschien – komen er<br />

wat fijne associaties met <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n<br />

boven. Zeker als je een goe<strong>de</strong> jeugd hebt<br />

gehad, een gelief<strong>de</strong> en die nog steeds<br />

hebt, oftewel zo’n beetje mazzelend door<br />

het leven bent gerold. Qui a eu le plaisir?<br />

Maar lees <strong>de</strong> kranten of kijk het<br />

nieuws: haat, oorlog, ramp. En: pesten,<br />

verkrachting, moord. Je hoort het ‘t hele<br />

jaar rond en het kan zomaar in uw dorp<br />

of het dorp ernaast gebeuren. Voelt u het<br />

ook? Je krimpt een beetje <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze woor<strong>de</strong>n.<br />

’t Is net of ze heel subtiel pijn doen,<br />

want woor<strong>de</strong>n hebben nu eenmaal lading.<br />

LISTIGE LUST<br />

Nu over het geloof alleen, allez, daar<br />

moest het over gaan. Wat hebben we er al<br />

niet over gelezen dit jaar! Priesters nota<br />

bene, uitgerekend <strong>de</strong> schatbewaar<strong>de</strong>rs<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> LIEFDE - want God, die je ook an<strong>de</strong>rs<br />

kunt noemen, is - naast allerlei an<strong>de</strong>re<br />

zaken, toch LIEFDE? - bleken zich en<br />

masse te vergrijpen aan jonge jongetjes.<br />

Hoe kunnen die gasten nou LIEFDE uitdragen<br />

als ze als <strong>de</strong> eersten <strong>de</strong> besten verdwalen<br />

in <strong>de</strong> listen <strong>van</strong> <strong>de</strong> lust? Geloofs-<br />

4 DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

les nummer 1: on<strong>de</strong>rscheid <strong>de</strong> heiligen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> schijnheiligen.<br />

IN DEN BEGINNE<br />

Maar laten we klein beginnen. Sinterklaas,<br />

onze nationale goedheiligman, is<br />

voor velen het eerste geloofje dat aan diggelen<br />

wordt gegooid. En wel door diezelf<strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>rs die het aan<strong>van</strong>kelijk aanmoedig<strong>de</strong>n,<br />

maar dan <strong>de</strong>nken: nu moet-ie het<br />

toch wel weten, want an<strong>de</strong>rs is hij <strong>de</strong> enige<br />

goedgelovige in groep vijf die nog… u<br />

begrijpt het wel. In zo’n Ik@je in <strong>de</strong> NRC<br />

beschrijft een moe<strong>de</strong>r hoe haar rasechte<br />

Pietfan-kind dat het liefst al in september<br />

in het Pietenpak kroop, zich ge<strong>de</strong>sillusioneerd<br />

na “<strong>de</strong> openbaring” afvraagt of<br />

Diewertje Blok dan ook nep is! Zo gaat<br />

dat met geloof, merk je dat één ding niet<br />

klopt, begin je aan alles te twijfelen (les 2).<br />

De eerste stappen op het amoureuze<br />

pad zijn natuurlijk ook niet mis. Vaak een<br />

<strong>de</strong>bacle pur sang. Het enige doel was -<br />

bleek achteraf - om in je on<strong>de</strong>rbroekje te<br />

komen, maar jij geloof<strong>de</strong> in De Samensmelting.<br />

Een waarschijnlijk onuitroeibaar,<br />

vooral vrouwelijk geloof. En zo gaat<br />

het ver<strong>de</strong>r in het leven. Je gelooft, verwerpt,<br />

gelooft opnieuw iets en wordt wijzer.<br />

Lessen volop.<br />

THINK BIG<br />

Gelukkig is er ook het Grote Geloof. Het<br />

is best eng om daarover te beginnen, wat<br />

weet ik er eigenlijk nou <strong>van</strong>? Je kunt uit<br />

allerlei varianten kiezen. In willekeurige<br />

volgor<strong>de</strong>, want het is heel belangrijk om<br />

uitermate correct te blijven in geloofszaken:<br />

islam, jo<strong>de</strong>ndom, christendom,<br />

boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme, enzovoort.<br />

Het fijne is dat ze allemaal al door<br />

heel veel mensen zijn bele<strong>de</strong>n en steeds<br />

weer zijn bijgesteld. De kin<strong>de</strong>rziekten<br />

zijn er wel uit, al blijft altijd het gevaar<br />

dat iemand het niet goed begrijpt. Zo<br />

wordt au nom <strong>de</strong> Dieu, Allah of wie dan<br />

ook, heel veel bloed vergoten omdat <strong>de</strong><br />

een <strong>de</strong>nkt het beter te weten dan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r.<br />

Dan breekt <strong>de</strong> hel los en het was juist<br />

<strong>van</strong> bei<strong>de</strong> partijen <strong>de</strong> opzet om daar uit te<br />

blijven. Daar moet <strong>de</strong>nk ik nog een beetje<br />

aan gewerkt wor<strong>de</strong>n, maar op zich is er<br />

met geen <strong>van</strong> alle echt iets mis is, mais<br />

bon, daarover valt dus te twisten.<br />

HEL EN VERDOEMENIS?<br />

Misschien heeft u al iets uitgezocht dat<br />

naar uw zin is, omdat het u met <strong>de</strong> paplepel<br />

werd ingegoten, u er tegen aanliep of<br />

u misschien een zoeker bent. Maar als u<br />

dat nog niet heeft, dan raad ik u aan iets te<br />

nemen waar meer pluswoor<strong>de</strong>n in voorkomen<br />

dan minwoor<strong>de</strong>n. Een geloof dat<br />

alleen maar hel en verdoemenis predikt ,<br />

of het ein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r tij<strong>de</strong>n, zou ik persoonlijk<br />

links laten liggen. Teveel pluswoor<strong>de</strong>n<br />

wordt wat zweverig. Komt u er niet helemaal<br />

uit, treur dan niet. U kunt altijd ge-<br />

Foto: Klaas Fopma


woon nog tellen, er hoort vaak een boek<br />

bij een geloof. Toch is het ook weer niet<br />

zo eenvoudig als een leuk jurkje uitkiezen.<br />

Geloof gaat namelijk diep (zo’n pluswoord<br />

wat ook een minwoord kan zijn)<br />

of soms heel hoog. Het is niet altijd zo<br />

simpel om te snappen en zeker niet om<br />

dagelijks toe te passen. Had u al iets, dan<br />

wordt u vaak getest of u het nog wel bij u<br />

vindt passen, une crise <strong>de</strong> foi.<br />

KING SIZE PLUS<br />

Denkt u dat u wel zon<strong>de</strong>r kan en u zichzelf<br />

een echte atheïst mag noemen? Dat<br />

kan. Als je dan op <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m <strong>van</strong> <strong>de</strong> put zit<br />

en <strong>de</strong>nkt: het gaat er alleen maar om heen<br />

en weer naar AH te lopen, prima, uw<br />

keus. Maar vaak, juist als je niets meer<br />

hebt, geloof je dat er toch wel meer moet<br />

zijn. Dat putgebeuren noemen psychologen<br />

tegenwoordig ook wel life events. Ik<br />

vind dat veel te veel een pluswoord dat <strong>de</strong><br />

lading totaal niet <strong>de</strong>kt. Die put is niet<br />

prettig en events, dat zijn juist vrolijke<br />

dingen op het Museumplein of zo! Die<br />

events hoeven trouwens niet per se met u<br />

persoonlijk te maken te hebben. De statistieken<br />

tonen aan dat <strong>de</strong> kerken volstromen<br />

in tij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> oorlog, dus het is niet<br />

iets wat ik zo maar opper, het kan u iets<br />

bie<strong>de</strong>n om ergens in te geloven. En u<br />

hoeft dat <strong>van</strong> mij niet op <strong>de</strong> letter te doen,<br />

liever niet zelfs. Maar een <strong>de</strong>zer dagen,<br />

eenmaal in dat leuke jurkje gehesen, ergens<br />

tussen <strong>de</strong> food en <strong>de</strong> booze door, kan<br />

het geen kwaad eens na te <strong>de</strong>nken over of<br />

en waarin u nou eigenlijk gelooft (ook als<br />

niet-christen raad ik u aan dit moment<br />

aan te grijpen, reflecteren op an<strong>de</strong>rmans<br />

feestdag is geen zon<strong>de</strong>).<br />

PLUSWOORDEN<br />

Misschien is er wel iets te halen, ook al<br />

dreigt er geen oorlog en is er geen put.<br />

Over ha, ha, ja, hoe zeg je dat: hoe je een<br />

waarachtig mens kunt wor<strong>de</strong>n en zo,<br />

maar dat zijn echt KING SIZE PLUS<br />

woor<strong>de</strong>n waar ik me niet nog ver<strong>de</strong>r in ga<br />

vastdraaien. Dat zoekt u zelf maar uit.<br />

Want, enfin, u had het allang in <strong>de</strong> gaten,<br />

ik ben geen expert in <strong>de</strong>ze materie.<br />

Maar toch wil ik nog even mijn voet tussen<br />

uw <strong>de</strong>ur hou<strong>de</strong>n en wel met een klein<br />

gebodje. Dat heilige betweterige, dat zalven<strong>de</strong><br />

tegen het irritante aan, hoort er per<br />

slot <strong>van</strong> rekening altijd bij. Dus: wat u<br />

ook doet, geloof in <strong>de</strong> pluswoor<strong>de</strong>n! Ie<strong>de</strong>re<br />

taal heeft ze, dus overal zijn ze! Et<br />

voilà, dan zijn we met elkaar al een heel<br />

eind ver<strong>de</strong>r.<br />

Joyeuses fêtes!<br />

Bus 22<br />

In het septembernummer <strong>van</strong> De Eilan<strong>de</strong>r<br />

werd uitgebreid aandacht besteed<br />

aan <strong>de</strong> opheffing <strong>van</strong> bus 43 die een halte<br />

had op <strong>de</strong> Cruquiuska<strong>de</strong>. Vooral voor <strong>de</strong><br />

slecht ter been zijn<strong>de</strong> bewoners <strong>van</strong> het<br />

Wibo-complex op het Funen werd dit als<br />

een groot gemis ervaren. Vele instanties<br />

wer<strong>de</strong>n aangeschreven om <strong>de</strong> maatregel<br />

ongedaan gemaakt te krijgen.<br />

Ongeveer een maand nadat het artikel<br />

in De Eilan<strong>de</strong>r verschenen was, werd bekend<br />

dat <strong>de</strong> halte aan <strong>de</strong> Cruquiuska<strong>de</strong><br />

per 9 <strong>de</strong>cember weer in gebruik zal wor<strong>de</strong>n<br />

genomen, nu door bus 22. Het is twijfelachtig<br />

of De Eilan<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> actievoeren<strong>de</strong><br />

bewoners hier werkelijk <strong>van</strong> doorslaggeven<strong>de</strong><br />

invloed zijn geweest. Buslijn<br />

22 heeft namelijk een drastische reorganisatie<br />

on<strong>de</strong>rgaan en wordt behoorlijk ingekort.<br />

Weliswaar wordt het Funen weer<br />

ontsloten, maar bezoekers <strong>van</strong> <strong>de</strong> Dappermarkt<br />

zullen in het vervolg meer <strong>van</strong><br />

trams gebruik moeten maken.<br />

Christmas Carols<br />

op het<br />

<strong>Kattenburg</strong>erplein<br />

The Joyful Singers zingen op vrijdagavond<br />

21 <strong>de</strong>cember hun kerstrepertoire<br />

op het <strong>Kattenburg</strong>erplein. On<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

grote kerstboom op het plein wordt u alvast<br />

warmgezongen voor <strong>de</strong> kerst, on<strong>de</strong>r<br />

het genot <strong>van</strong> een hapje en een drankje,<br />

verzorgd door café Daan en Daan. Vanaf<br />

19.30 uur zullen The Joyful Singers, ge-<br />

Foto: Bruno <strong>van</strong> Moerkerken<br />

nieuws in het kort<br />

kleed in kostuums uit <strong>de</strong> tijd <strong>van</strong> Charles<br />

Dickens, Christmas Carols ten gehore<br />

brengen. U wordt ook <strong>van</strong> harte uitgenodigd<br />

om enkele nummers mee te zingen<br />

in <strong>de</strong> Christmas Sing-along.<br />

De zeven dames <strong>van</strong> The Joyful Singers<br />

zingen driestemmig kerstliedjes, begeleid<br />

door gitaar of a capella. Ze hebben<br />

een stevige basis in <strong>de</strong> American Black<br />

Gospel.<br />

Gezocht verhalen,<br />

(strijd)-liedjes<br />

m.b.t. rumoer in<br />

<strong>Kattenburg</strong><br />

Kunstenaar Dirk <strong>van</strong> Lieshout zal <strong>de</strong><br />

komen<strong>de</strong> tijd bezig zijn met het realiseren<br />

<strong>van</strong> 6 <strong>de</strong>els interactieve geluidswerken<br />

die zijn te zien en te horen zijn<br />

on<strong>de</strong>r 6 ontworpen put<strong>de</strong>ksels die op het<br />

<strong>Kattenburg</strong>erplein geïnstalleerd gaan<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Hij kan hulp <strong>van</strong> bewoners daarbij<br />

goed gebruiken. Hij is namelijk op zoek<br />

naar verhalen, gedichten, (strijd)lie<strong>de</strong>ren<br />

en vertelstemmen die gaan over het eigen<br />

‘Rumoer’ vooral met betrekking tot <strong>de</strong><br />

wijk <strong>Kattenburg</strong> in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 1900 t/m<br />

2012.Geluidsfragmenten zijn ook heel<br />

welkom en als u een goe<strong>de</strong> vertelstem<br />

hebt, kan die eventueel opgenomen wor<strong>de</strong>n.<br />

U kunt uw verhaal kwijt op Facebook.com/Rumoer<strong>Kattenburg</strong><br />

of BLOG<br />

(http: // rumoerkattenburg.wordpress.<br />

com). Ook kunt u <strong>de</strong> kunstenaar rechtsreeks<br />

mailen (<strong>van</strong>lieshoutdirk@gmail.<br />

com).<br />

Een selectie <strong>van</strong> <strong>de</strong> beste verhalen, liedjes<br />

etc. zullen bij <strong>de</strong> onthulling <strong>van</strong> het<br />

kunstwerk in het najaar <strong>van</strong> 2013 voor<br />

een lange tijd door ie<strong>de</strong>reen te horen zijn.<br />

DECEMBER 2012 DE EILANDER 5


✄<br />

L<br />

Rijschool Feenstra<br />

voor één prijs je rijbewijs<br />

Onbeperkt rijles en<br />

examen doen voor één prijs<br />

www.rijschool-feenstra.nl<br />

Nw. Oostenburgerstraat 17<br />

tel. 020-6645299/0610942432<br />

KADO KADOBON KADO<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

10 RIJLESSEN,<br />

THEORIE OPL. PLUS<br />

EXAMEN<br />

VOOR 450 EURO<br />

6 DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

Tuin- en Ontwerpwinkel<br />

Workshops, Aanleg en On<strong>de</strong>rhoud<br />

Czaar Peterstraat 95<br />

1018 PD Amsterdam<br />

Telefoon: 06 - 42 50 11 81<br />

Openingstij<strong>de</strong>n:<br />

www.dubbelgroen.com<br />

OPVALLEND<br />

ADVERTEREN?<br />

ADVERTEER<br />

IN KLEUR!<br />

wijkcentrum@wcob.nl<br />

www.wcob.nl


eeldbepalen<strong>de</strong> bomen in <strong>de</strong> oostelijke binnenstad<br />

Natuur- en vogelschrijver Kester Freriks en fotograaf Henry Kloostra gaan in <strong>de</strong> Oostelijke Eilan<strong>de</strong>n en Plantage-<br />

en Weesperbuurt op zoek naar beeldbepalen<strong>de</strong> bomen. In twintig afleveringen geven zij in tekst en beeld een indruk<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bomenrijkdom <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze bei<strong>de</strong> wijken.<br />

Aflevering 3 De plataan<br />

I<strong>de</strong> natuur hoort alles bij<br />

elkaar: bij vogels horen<br />

bomen en bij bomen horen<br />

vogels. Kijk ik naar vogels, dan<br />

neem ik ook altijd <strong>de</strong> nabije<br />

omgeving waar. De mussen in<br />

<strong>de</strong> heg. De koolmezen<br />

balancerend aan <strong>de</strong> twijgen.<br />

Denk ik aan een plataan, dan zie<br />

ik Franse alleeën voor me, in<br />

Parijs of in een stad of dorp<br />

ergens in <strong>de</strong> provincie.<br />

Amsterdam telt enkele<br />

overweldigend mooie<br />

exemplaren <strong>van</strong> <strong>de</strong> plataan<br />

(Platanus). Een <strong>van</strong> <strong>de</strong> mooiste<br />

dateert uit 1890 en prijkt, troont<br />

en reikt tot aan <strong>de</strong> hemel in het<br />

J.W. <strong>van</strong> Overloopplantsoen, vlak<br />

naast <strong>de</strong> Hortus Botanicus aan<br />

<strong>de</strong> Plantage Mui<strong>de</strong>rgracht. Er<br />

zijn jaren geweest dat ik zo’n<br />

vier keer per dag langs dit paradijselijke plantsoen kwam,<br />

dat, me<strong>de</strong> door <strong>de</strong> fontein in <strong>de</strong> gevelwand aan <strong>de</strong> korte<br />

zij<strong>de</strong>, iets Italiaans heeft. Niet alleen <strong>de</strong> plataan spreidt er<br />

zijn takken, ook Italiaanse populieren, esdoorns, meidoorns<br />

en een treurwilg langs <strong>de</strong> waterkant sieren dit intieme park<br />

op. Het heeft een min of meer driehoekige vorm.<br />

Opvallend aan <strong>de</strong> plataan is zijn blad<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> bast,<br />

veroorzaakt door stukken schors die er afvallen. Hierdoor<br />

ontstaat een prachtig patroon <strong>van</strong> vele tinten bruin, beige en<br />

mosgroen. Het is of <strong>de</strong> plataan op die manier altijd zijn<br />

schors aan het vernieuwen is. Deze plataan, groots en<br />

solitair, groeit schuin naar het water toe.<br />

De jonge bla<strong>de</strong>ren en <strong>de</strong> twijgen zijn bezet met<br />

stervormige haren. De bladstand <strong>van</strong> <strong>de</strong> plataan is<br />

‘verspreid’, wat betekent dat <strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren aan <strong>de</strong> stengels<br />

niet pal tegenover elkaar staan maar in een afwisselend<br />

patroon. In ons land komen twee soorten voor, geen <strong>van</strong><br />

bei<strong>de</strong> inheems. De Westerse plataan (Platanus occi<strong>de</strong>ntalis)<br />

heeft ondiep ingesne<strong>de</strong>n bla<strong>de</strong>ren, meestal drie<strong>de</strong>lig. Deze<br />

soort komt oorspronkelijk uit Amerika. De bloemen groeien<br />

in één tot twee bolletjes. En <strong>de</strong> Oosterse plataan (Platanus<br />

orientalis) heeft diep ingesne<strong>de</strong>n bla<strong>de</strong>ren, meestal vijf- tot<br />

zeven<strong>de</strong>lig. Deze soort komt oorspronkelijk uit <strong>de</strong> Balkan en<br />

Klein-Azië. De bloemen groeien in drie tot zes bolletjes.<br />

Platanen wor<strong>de</strong>n in zui<strong>de</strong>lijke lan<strong>de</strong>n geplant op pleinen om<br />

<strong>de</strong> zon te weren. Meestal treffen we, in ons land, een kruising<br />

tussen bei<strong>de</strong> soorten aan.<br />

Altijd interessant is <strong>de</strong> taxonomische in<strong>de</strong>ling, vastgesteld<br />

door Linnaeus in 1753. Lees eens wat die ene boom voor<br />

een geschreven stamboom heeft: behoort tot het Rijk <strong>de</strong>r<br />

Plannte, <strong>de</strong> Stam <strong>de</strong>r Landplanten, <strong>de</strong> Klasse <strong>de</strong>r<br />

Zaadplanten en <strong>de</strong> Or<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Proteales (tweezaadlobbige<br />

planten) en <strong>de</strong> Familie <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Platanaceae ofwel <strong>de</strong><br />

plataanfamilie. Volgens buurtbewoners heeft <strong>de</strong> grote<br />

geleer<strong>de</strong> Albert Einstein hier nog rondgelopen door het<br />

parkje naast het voormalige Zeemanlaboratorium, dat nu<br />

een Rijksmonument is. Monumentale bomen als <strong>de</strong>ze<br />

hebben ruimte nodig om hun bla<strong>de</strong>rkroon te kunnen<br />

sprei<strong>de</strong>n. Bezoekers <strong>van</strong> het park zien hier een prachtig spel<br />

<strong>van</strong> diepe schaduw en door zonlicht gefilterd licht. Een<br />

boom, geplant in 1890, is hon<strong>de</strong>rdtweeëntwintig jaar oud.<br />

Wat een onwaarschijnlijke kracht heeft die, om zo lang stand<br />

te hou<strong>de</strong>n. Ik kijk naar boven, naar <strong>de</strong> hoogste toppen die<br />

bewegen in <strong>de</strong> wind. En kijk naar <strong>de</strong> aar<strong>de</strong>, daaron<strong>de</strong>r moet<br />

zich een labyrintisch wortelstelsel bevin<strong>de</strong>n <strong>van</strong> misschien<br />

wel kilometers lang.<br />

Kester Freriks<br />

DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

Foto: Henry Kloostra<br />

7


Hoop en<br />

Geloof<br />

Ik ken Hoop en Geloof <strong>van</strong><br />

mijn kin<strong>de</strong>rjaren. Ik durf wel<br />

te zeggen dat mijn krachtigste<br />

herinneringen te maken<br />

hebben met Hoop en Geloof.<br />

Door Jan Mey<br />

Nooit zal ik die zeereis naar Scandinavië<br />

vergeten, in <strong>de</strong> zomervakantie<br />

<strong>van</strong> 1959, toen we met dubbele reef in<br />

windkracht 7, gela<strong>de</strong>n met hout voor <strong>de</strong><br />

Marine op Den Hel<strong>de</strong>r aankoersten.<br />

Mijn grootmoe<strong>de</strong>r en ik zaten in <strong>de</strong><br />

kombuis waar zij onverstoorbaar <strong>de</strong><br />

aardappels jaste. Boven ons raas<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

wind en golven over ons heen, terwijl<br />

mijn grootva<strong>de</strong>r in zijn zuidwester aan<br />

het roer stond, met Hubertus aan zijn zij<strong>de</strong>.<br />

Hoop en Geloof zou ons veilig thuisbrengen,<br />

zoveel was zeker.<br />

Mijn grootva<strong>de</strong>r was sinds mensenheugenis<br />

schipper <strong>van</strong> Hoop en Geloof.<br />

Zijn knecht heette Hubertus, een zwijgzame,<br />

pezige, verweer<strong>de</strong> kerel die geen<br />

bevelen nodig had. Hij ging bij wijze <strong>van</strong><br />

spreken al overstag voordat <strong>de</strong> schipper<br />

het besluit genomen had. Hij <strong>de</strong>ed zijn<br />

werk op eigen gezag en met enige voorzienigheid,<br />

al naar gelang <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n<br />

dat vereisten. Waar weinig bevolen<br />

of gesproken wordt, staat een lange<br />

naam als Hubertus niet in <strong>de</strong> weg. Maar<br />

gebruikelijk is het niet op een schip. Mijn<br />

grootva<strong>de</strong>r, die een reputatie hoog te<br />

hou<strong>de</strong>n had als verteller <strong>van</strong> sterke verhalen,<br />

onthul<strong>de</strong> op een dag dat zijn<br />

knecht eigenlijk Sint Hubertus zou moeten<br />

heten, ofschoon die heilige niets met<br />

<strong>de</strong> zee te maken heeft. Zijn scheepsmaat<br />

bracht namelijk geluk zon<strong>de</strong>r het zelf te<br />

weten. Dat Hoop en Geloof niet allang<br />

met man en muis op <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Noordzee lag, mag een godswon<strong>de</strong>r heten.<br />

Hubertus was in zekere zin een beschermengel.<br />

Een jaar na <strong>de</strong>ze onstuimige vakantiereis<br />

naar Zwe<strong>de</strong>n kwam Hubertus te<br />

overlij<strong>de</strong>n. Hoe? Niemand zal het weten.<br />

Mijn grootva<strong>de</strong>r liet er weinig over los.<br />

Noodlot. Een zeegraf in <strong>de</strong> Vliestroom<br />

werd door <strong>de</strong> bevoeg<strong>de</strong> instanties in<br />

8 DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

Harlingen, waar Hoop en Geloof was<br />

binnengelopen, niet toegestaan. Zo werd<br />

<strong>de</strong>ze magische zeebonk ergens in <strong>de</strong> Friese<br />

klei ter aar<strong>de</strong> besteld.<br />

Voor mijn grootva<strong>de</strong>r was toen <strong>de</strong> lol er<br />

af. Zon<strong>de</strong>r zijn rechterhand weiger<strong>de</strong> hij<br />

nog het zeegat te kiezen. Zelf was hij ook<br />

al in <strong>de</strong> zeventig en <strong>de</strong> tijd <strong>van</strong> <strong>de</strong> zeilvaart<br />

op <strong>de</strong> Oostzee was eigenlijk al lang<br />

voorbij. Nog een tijdje is hij weggekwijnd<br />

in een vissershuisje te Delftzijl, dat mijn<br />

grootmoe<strong>de</strong>r geërfd had. Hoe Hoop en<br />

Geloof na zijn dood ver<strong>de</strong>r gevaren is, dat<br />

wist niemand in onze familie. Alles wat<br />

overbleef waren vage herinneringen.<br />

Wie schetst mijn sprakeloosheid toen<br />

ik in het afgelopen voorjaar moest wachten<br />

voor <strong>de</strong> ophaalbrug bij het Scheepvaartmuseum.<br />

Een sleepboot trok een<br />

klassiek vrachtschip voort om aan te meren<br />

bij <strong>de</strong> stadswerf Koning William, ver<strong>de</strong>rop.<br />

Op <strong>de</strong> naamplank waren nauwelijks<br />

nog <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n HOOP EN GE-<br />

LOOF te lezen. Het schip verkeer<strong>de</strong> in<br />

bedroeven<strong>de</strong> staat, maar onmiskenbaar<br />

gleed hier een tastbare droomverschijning<br />

langs mijn ogen voorbij.<br />

Op <strong>de</strong> werf ken<strong>de</strong> men slechts het telefoonnummer<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> opdrachtgever. Deze<br />

had het schip via een notaris verworven<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> ter zielen gegane vereniging<br />

Hoop en Geloof. Na veel moeizaam zoeken<br />

kreeg ik een dame aan <strong>de</strong> lijn die kon<br />

bevestigen dat haar overle<strong>de</strong>n man voorzitter<br />

was geweest <strong>van</strong> die club. Aarzelend<br />

stem<strong>de</strong> ze erin toe dat ik haar als<br />

kleinzoon <strong>van</strong> <strong>de</strong> schipper kon bezoeken.<br />

Ze woont in <strong>de</strong> buurt <strong>van</strong> Arnhem, in<br />

een statig huis aan <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rrijn, een frêle<br />

dame, oud maar nog erg bij <strong>de</strong> tijd. Haar<br />

man was onlangs overle<strong>de</strong>n. “Dus uw<br />

Illustratie Ids Wiersma 1915, Gezicht<br />

op <strong>de</strong> Looxmagracht te Sneek. Met dank<br />

aan Het Fries Scheepvaartmuseum.<br />

grootva<strong>de</strong>r was <strong>de</strong> schipper <strong>van</strong> <strong>de</strong> Hoop<br />

en Geloof”, stel<strong>de</strong> ze vast bij het inschenken<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> thee.” Mijn man had grote bewon<strong>de</strong>ring<br />

voor hem.” Het ijs was pas gebroken<br />

nadat zij op grond <strong>van</strong> mijn herinneringen<br />

een beeld <strong>van</strong> vlees en bloed<br />

<strong>van</strong> hem had gekregen. Uitein<strong>de</strong>lijk knikte<br />

ze goedkeurend. “Ik wil u wat laten<br />

zien,” zei ze. Na een poosje kwam ze terug<br />

met een stapel boekwerken die ze<br />

nauwelijks kon torsen. In een door zout<br />

aangevreten leren map bevon<strong>de</strong>n zich <strong>de</strong><br />

koopakte uit 1893 en <strong>de</strong> zeebrief <strong>van</strong><br />

1901. Hoop en Geloof was een Groninger<br />

zee-tjalk, gebouwd in Stadskanaal en<br />

voor 3018 gul<strong>de</strong>n en 79 cent verworven<br />

door mijn overgrootva<strong>de</strong>r. Uit <strong>de</strong> analen<br />

bleek dat mijn grootva<strong>de</strong>r kort na <strong>de</strong> Eerste<br />

Wereldoorlog het roer over had genomen.<br />

Hubertus stond al <strong>van</strong>af <strong>de</strong> eeuwwisseling<br />

op <strong>de</strong> monsterrol, een weesjongen<br />

<strong>van</strong> 12 jaar toen.<br />

De zwaarwichtige boeken bleken<br />

scheepsjournalen te zijn, gevat in dikke<br />

kartonnen omslagen. In strakke kolommen<br />

ston<strong>de</strong>n data, tij<strong>de</strong>n, bestemmingen,<br />

ladingen, posities, koersen, windrichtingen<br />

en <strong>de</strong>rgelijke genoteerd. In tegenstelling<br />

tot dat <strong>van</strong> zijn va<strong>de</strong>r, was het handschrift<br />

<strong>van</strong> mijn grootva<strong>de</strong>r schitterend<br />

gelijkmatig, bijna als <strong>van</strong> saaie een boekhou<strong>de</strong>r.<br />

“Kijkt u eens naar <strong>de</strong> oorlogsjaren,”<br />

raad<strong>de</strong> mijn gastvrouw me aan op<br />

een wat samenzweer<strong>de</strong>rige toon. Bla<strong>de</strong>rend<br />

door het betreffen<strong>de</strong> journaal stuitte<br />

ik op <strong>de</strong> vermelding: 17 mei 1940, averij,<br />

binnengelopen in Zierkzee. Daar stokte


het logboek om pas precies vijf jaar later,<br />

na een paar blanco pagina’s weer hervat<br />

te wor<strong>de</strong>n. Mijn grootva<strong>de</strong>r daarentegen<br />

had ons spannen<strong>de</strong> verhalen over die<br />

oorlogsjaren op <strong>de</strong> mouw gespeld, over<br />

levensgevaarlijke tochten met Engelandvaar<strong>de</strong>rs,<br />

<strong>de</strong> evacuatie <strong>van</strong> Duinkerken in<br />

juni 1940 en talloze opdrachten voor <strong>de</strong><br />

Engelse geheime dienst en <strong>de</strong> Koningin.<br />

In die jaren heette het schip zelfs <strong>de</strong> HMS<br />

Hoop en Geloof en mijn grootva<strong>de</strong>r had<br />

een lintje en een pensioentje om dat te bewijzen.<br />

Rara, hoe kon dat?<br />

“Er is nog een logboek,” fluister<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

bejaar<strong>de</strong> Arnhemse weduwe. Ze schoof<br />

me, alsof het verbo<strong>de</strong>n geschriften betrof,<br />

een stapeltje foliocahiers toe. Bij het<br />

afscheid schonk ze me alle boeken. “Mijn<br />

man las er nog vaak in, maar ik, ach...”<br />

Thuis heb ik alle oorlogsjournaals doorgelezen.<br />

In droge noteringen werd een<br />

aangrijpend verhaal onthuld, stof voor<br />

een roman. Opa was geen fantast.<br />

De agenten die Geloof en Hoop in <strong>de</strong><br />

oorlog wist over te zetten, bleven mijn<br />

grootva<strong>de</strong>r nog lang daarna bezoeken,<br />

vergezel<strong>de</strong>n hem vaak op reizen en rakel<strong>de</strong>n<br />

dan hun bizarre avonturen op. Het<br />

APOTHEEK DE VOGEL<br />

Openingstij<strong>de</strong>n ma t/m vrij: 8.30 tot 17.30 uur<br />

VICHY PRODUKTEN STANDAARD 5% KORTING<br />

<strong>Kattenburg</strong>erplein 38,<br />

1018 KK Amsterdam<br />

tel. 0206223966/ fax. 0206246525<br />

Kijk ook eens op www.apotheek<strong>de</strong>vogel.nl<br />

ACUPUNCTUUR<br />

MESOLOGIE<br />

Paul Horsthuis<br />

Czaar Peterstraat 107<br />

www.maac.nl<br />

020-4205441<br />

verhaal gaat zelfs dat vrijwel alle opvaren<strong>de</strong>n<br />

hun missies overleefd hebben, en<br />

op <strong>de</strong> een of an<strong>de</strong>re manier is <strong>de</strong> mythe<br />

gegroeid dat dat alles te maken had met<br />

<strong>de</strong> naam <strong>van</strong> het schip. Toen mijn grootva<strong>de</strong>r<br />

na <strong>de</strong> dood <strong>van</strong> Hubertus, <strong>de</strong> ware<br />

beschermengel, <strong>de</strong> vaste wal opzocht,<br />

kocht een groep verzetshel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> afgebeul<strong>de</strong><br />

zee-tjalk <strong>van</strong> hem en richtte een<br />

gelijknamige vereniging op. Nog vele jaren<br />

hebben er volgens mijn zegsvrouw<br />

wil<strong>de</strong> reünies op plaatsgevon<strong>de</strong>n, waar<br />

ook ZKH vaak aanwezig was.<br />

Dagelijks kwam ik op het rommelige<br />

werfje in het hartje <strong>van</strong> Amsterdam om<br />

te aanschouwen hoe het verwaarloos<strong>de</strong><br />

schip met zijn kenmerken<strong>de</strong>, robuuste<br />

tjalkenboeg waarop ontelbare zware golven<br />

in schuim uiteengespat waren, op <strong>de</strong><br />

helling vakkundig werd opgekalefaterd<br />

tot varend museumschip.<br />

Hoop en Geloof schijnt tegenwoordig<br />

Marken als thuishaven te hebben. Een<br />

anonieme curiositeit. Alleen ik ken haar<br />

legen<strong>de</strong>. De avonturenroman zal nooit<br />

wor<strong>de</strong>n geschreven. Het is goed zo. Ein<strong>de</strong>lijk<br />

rust voor een dapper schip dat<br />

nooit verging.<br />

New<br />

Chinese<br />

Xia Massage Center<br />

gespecialiseerd in Traditionele<br />

Chinese Ontspanningsen<br />

Gezondheidsmassage<br />

Oostenburgergracht 65<br />

1018 NC Amsterdam<br />

Tel. 0619415001<br />

Pedicuresalon<br />

Tilly Brouwer<br />

Geregistreerd in het KRP<br />

Voetreflexologe BER-lid<br />

Gespecialiseerd in <strong>de</strong> diabetische voet<br />

<strong>Kattenburg</strong>erhof 79<br />

Tel: 020 – 62 66 112<br />

www.tillybrouwer.nl<br />

WIJKSTEUNPUNT<br />

WONEN<br />

CENTRUM<br />

www.wswonen.nl<br />

centrum@wswonen.nl<br />

Woonspreekuur<br />

Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt<br />

Oostelijke Binnenstad<br />

Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201<br />

Dinsdag <strong>van</strong> 9-10 uur;<br />

woensdag <strong>van</strong> 15-17 uur<br />

en <strong>van</strong> 19-20 uur.<br />

Tel 622 76 98<br />

Huurteam<br />

Het huurteam helpt huur<strong>de</strong>rs<br />

met het voeren <strong>van</strong> huurprijs- en<br />

on<strong>de</strong>rhoudsprocedures.<br />

Het huurteam werkt op afspraak.<br />

Tel 622 76 98<br />

DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

9


TAI CHI QUAN<br />

& QIGONG<br />

Traditionele Chinese bewegingskunst voor<br />

een goe<strong>de</strong> gezondheid en balans. Effectief<br />

tegen o.a. stress, rsi, hoge bloeddruk,<br />

stramme spieren/gewrichten. Lessen o.l.v.<br />

grootmeester Fei Bao Nong. Gratis proefles<br />

op woe. 9 en 16 jan. om 19.00 uur.<br />

Verhin<strong>de</strong>rd, daarna bent u ook welkom.<br />

Parelschool (hoofdingang).<br />

Kl. <strong>Wittenburg</strong>erstr. 100.<br />

Info: Arnold Folkerts 06-40871202<br />

Ada <strong>van</strong> <strong>de</strong> Weijer 06-51564482<br />

www.longteng.nl<br />

HOTEL PARKLANE ★★<br />

Plantage Parklaan 16, 1018 ST Amsterdam<br />

telefoon: 6224804<br />

www.hotel-parklane.nl<br />

U kunt bij ons online uw afspraak maken<br />

www.tanjashaarmo<strong>de</strong>.nl<br />

dames en heren kapsalon<br />

mét zonnebank!<br />

Oostenburgergracht 39<br />

1018 NB Amsterdam<br />

(020) 6207443<br />

info@tanjashaarmo<strong>de</strong>.nl<br />

dinsdag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur<br />

don<strong>de</strong>rdagavond 18.00 tot 20.30 uur<br />

zaterdag 8.30 tot 16.00 uur alleen op afspraak<br />

HIER HAD UW<br />

ADVERTENTIE<br />

KUNNEN STAAN<br />

Informeer naar <strong>de</strong><br />

aantrekkelijke tarieven:<br />

wijkcentrum@wcob.nl<br />

www.wcob.nl<br />

tel: 622 38 79<br />

10 DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

Shiatsu-massage<br />

Koen Tangel<strong>de</strong>r<br />

Bij diverse lichaamsklachten,<br />

stress en burn-out<br />

Praktijk De Kadijk<br />

Laagte Kadijk 41<br />

Tel. 020 616 1377<br />

www.koentangel<strong>de</strong>r.nl<br />

Schoonheidssalon Beauty Forever biedt u verschillen<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lingen in een sfeervolle,<br />

knusse salon. U heeft <strong>de</strong> keuze uit diverse mogelijkhe<strong>de</strong>n, uiteenlopend <strong>van</strong> kleine<br />

behan<strong>de</strong>lingen zoals bijvoorbeeld wimpers verven tot exclusieve gezichtsbehan<strong>de</strong>lingen.<br />

In een gezellige, ontspannen sfeer kunt u genieten <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong> gezichtsbehan<strong>de</strong>lingen<br />

die speciaal op uw huidtype en wensen wor<strong>de</strong>n afgestemd.<br />

Bij Beauty Forever krijgt u alle zorg en aandacht die u verdient.<br />

U gaat goed verzorgd en met een ontspannen gevoel weer richting huis!<br />

U kunt bellen voor meer informatie of voor een afspraak. Graag tot ziens!<br />

Schoonheidssalon Beauty Forever, Oostenburgergracht 61,<br />

1018 NB Amsterdam, telefoon: 020-6265564, www.beautyforever-salon.nl<br />

ELS DORRESTIJN<br />

Binnenkadijk 419<br />

1018 AX Amsterdam<br />

06 - 2462 0953<br />

www.dorels.nl<br />

KANTOOROPLEIDINGEN<br />

Medisch,<br />

Juridisch secretaresse,<br />

Boekhou<strong>de</strong>n,<br />

Adm. me<strong>de</strong>werker<br />

Telefoniste/receptioniste etc.<br />

CEA tel: 020-6233932<br />

www.cea-ccc.nl<br />

sinds 1989<br />

HET WIJKCENTRUM<br />

IS VERHUISD!<br />

NIEUW ADRES:<br />

Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201,<br />

1018 LT<br />

NIEUW TELEFOONNUMMER:<br />

6223879<br />

www.wcob.nl<br />

wijkcentrum@wcob.nl<br />

Buikdanswinkel<br />

Jeanines Souk<br />

Czaar Peterstraat 107<br />

www.buikdanswinkel.nl<br />

Mooie sjaals, prachtige danskleding, siera<strong>de</strong>n en losse<br />

kralen en munten. Goe<strong>de</strong> kwaliteit, leuke prijzen.<br />

Buikdansles<br />

Studio Lijfwijs<br />

Laagte Kadijk 20<br />

www.buikdanslesamsterdam.nl


Rust zon<strong>de</strong>r<br />

Roest<br />

Rust zon<strong>de</strong>r Roest, een speurtocht<br />

naar onze krachten op latere leeftijd.<br />

Het Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt biedt, in samenwerking<br />

met CentraM, voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

keer een bijzon<strong>de</strong>re cursus aan voor zestigplussers.<br />

Als je gestopt bent met werk, of je<br />

kin<strong>de</strong>ren zijn <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur uit, en je hebt meer<br />

tijd gekregen, komt er tijd voor nieuwe<br />

dingen. Een moment <strong>van</strong> bezinning op<br />

wat je mogelijkhe<strong>de</strong>n zijn in <strong>de</strong>ze fase.<br />

Je hebt al <strong>de</strong> nodige boeken gelezen en je<br />

kon ook al regelmatig uitslapen.<br />

Alles wat je <strong>van</strong>daag wil<strong>de</strong> gaan doen<br />

kan ook morgen.<br />

En dan...begint er iets te borrelen.<br />

Voor alles wat je kunt invullen na: Ach ik<br />

zou zo graag weer eens... is <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re<br />

cursus Rust zon<strong>de</strong>r Roest bedoeld.<br />

Ervaringen, talenten en inspiratie <strong>de</strong>len<br />

met an<strong>de</strong>ren.<br />

Je bent namelijk NOOIT TE OUD!<br />

Nooit te oud<br />

Om aangesproken te wor<strong>de</strong>n<br />

Nooit te oud<br />

Om gehoord te wor<strong>de</strong>n<br />

(Vrij naar Marinus <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Berg)<br />

De cursus Rust zon<strong>de</strong>r Roest geeft meer<br />

inzicht in <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

levensfase. Ou<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n gaat gepaard<br />

met verlies, maar kan ook winst geven.<br />

Focussen op wat je wél kunt is positiever<br />

dan op wat je niet (meer) kunt. Het gaat<br />

om het vin<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een aangename balans<br />

in het dagelijks leven; om prettig ou<strong>de</strong>r<br />

te wor<strong>de</strong>n en niet in stilte en eenzaamheid.<br />

Cursisten die al meegedaan<br />

hebben blijken erg enthousiast te zijn.<br />

In het Claverhuis aan <strong>de</strong> Elandsgracht<br />

70 wordt voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> keer <strong>de</strong> cursus<br />

Rust zon<strong>de</strong>r Roest gegeven. De cursus<br />

wordt gegeven door Tineke Hermans.<br />

De cursus vindt plaats op acht maandagmiddagen<br />

in 2013, <strong>van</strong> 13.30-16.00.<br />

De data: 4, 11, 18 en 25 maart, 8, 15, 22 en<br />

29 april<br />

De kosten voor <strong>de</strong> cursus zijn 40 euro,<br />

inclusief een cursusmap en koffie en<br />

thee. Er is plaats voor maximaal 10 <strong>de</strong>elnemers,<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>elname gaat op volgor<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> aanmelding.<br />

Aanmel<strong>de</strong>n kan bij Carolien Marsman<br />

7192371, c.marsman@ijsterk.nl.<br />

Verlicht skelet<br />

en lompen<br />

column AWRAHAM MEIJERS<br />

Vrien<strong>de</strong>n <strong>van</strong> ons wonen in een dorpje, niet ver <strong>van</strong><br />

Zevenaar. Ik schat het aantal inwoners op zo’n<br />

duizend. Niet veel dus en het is geestig – maar wat mij betreft vooral<br />

beklemmend – dat ie<strong>de</strong>reen daar praktisch alles <strong>van</strong> ie<strong>de</strong>reen weet: “Goh,<br />

Petra Bulthuis en Gert-Jan Bavink gaan schei<strong>de</strong>n. Na <strong>de</strong> Kerst, an<strong>de</strong>rs is het zo<br />

sneu voor die koters <strong>van</strong> ze”. En: “De moe<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Magda Rijn<strong>de</strong>rs kan al vier<br />

dagen niet naar <strong>de</strong> wc. Die paarse laxeerpillen helpen ook al niet.” En: “Appie<br />

Hulsman wordt volgen<strong>de</strong> week zestig. Z’n vrouw Ineke heeft drie<br />

slagroomtaarten en een suikervrije tompouce besteld, in Duiven bij die rossige<br />

bakker. Je weet wel, die met dat joch dat in het Vreem<strong>de</strong>lingenlegioen wil.” En:<br />

“De pinpasco<strong>de</strong> <strong>van</strong> Toontje Somers is nu 1348. Da’s een nieuwe, want <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> (nummer 4711) was-ie verloren in het weiland <strong>van</strong> Bertus Spiekman. Dat<br />

vertel<strong>de</strong> Frans Wienolds in café Het Broe<strong>de</strong>rschap. Maar <strong>de</strong> dikke <strong>van</strong><br />

Hartemink zei dat Toontje met z’n kleren aan in <strong>de</strong> IJssel was gaan zwemmen<br />

en toen dat pasje was kwijtgeraakt. En ook z’n rijbewijs, later aan <strong>de</strong> politie.<br />

Zuipkont dat ie is”. Sommige mensen vin<strong>de</strong>n dat leuk, die sociale controle, dat<br />

knusse dorpsleven. Zij begrijpen niet waarom iemand in een onpersoonlijke<br />

grootstad kan wonen en het potdorie nog leuk vindt ook.<br />

Ik <strong>de</strong>nk dat ik juist <strong>van</strong>wege bovengenoem<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n zwaar aan <strong>de</strong><br />

Alcohol & Drugs zou geraken. Ik hoor ze in café Het Broe<strong>de</strong>rschap, of ’s zondags<br />

na <strong>de</strong> kerk, al zeggen: “Die Meijers – je weet wel met die moeilijke voornaam –<br />

die werkt niet. Die vent zit <strong>de</strong> hele dag op z’n kamer op dat toetsenbord te<br />

klooien. Da’s geen hardwerken<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>r, nee. Volgens mij heeft die<br />

zogenaam<strong>de</strong> journalist een uitkering. Zeker weten.”<br />

Toen wij onlangs na een bezoek aan <strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>n uit dat dorpje terug naar<br />

Mokum re<strong>de</strong>n bedacht ik in mijn wijkje tamelijk veel gezichten te ‘kennen’,<br />

maar namen en achtergron<strong>de</strong>n zijn mij meestal onbekend. Ik woon hier acht<br />

jaar en ontmoet nog steeds buurtbewoners <strong>van</strong> wie ik het bestaan niet ken<strong>de</strong>.<br />

Sommige buren die in ons trappenhuis wonen, zijn en blijven angstvallig<br />

anoniem. Als het niet an<strong>de</strong>rs kan mompelen ze iets dat op een groet lijkt. Een<br />

paar jaar gele<strong>de</strong>n is het slot <strong>van</strong> <strong>de</strong> straat<strong>de</strong>ur vernieuwd. De monteur vroeg mij<br />

of ik <strong>de</strong> nieuwe sleutels aan <strong>de</strong> bovenbuurvrouw wil<strong>de</strong> geven. Ik bel<strong>de</strong><br />

’s avonds aan, ze was thuis maar <strong>de</strong>ed niet open. De dag daarna probeer<strong>de</strong><br />

eega het, maar ook nu geen reactie. Een briefje in haar brievenbus lever<strong>de</strong><br />

evenzo niets op. Tot we zagen dat ze niet via <strong>de</strong> buiten<strong>de</strong>ur binnen kwam, maar<br />

via <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>ur (waar<strong>van</strong> het slot niet was vernieuwd), die langs <strong>de</strong><br />

kel<strong>de</strong>rboxen leidt.<br />

Uitzicht <strong>van</strong>uit het raam in mijn werkkamer op <strong>de</strong> <strong>Kattenburg</strong>ervaart. Leuk!<br />

Altoos boeiend, zomer en winter. Vogels, hondjes, bootjes. Da’s mijn Mokum.<br />

Kijk ik echter naar rechts dan heb ik uitzicht op achterbalkons <strong>van</strong> huizen in een<br />

an<strong>de</strong>re straat. Ziet er ook prima en proper uit, maar er is een paranoia-gezin –<br />

maar het kan ook een eenzelvige zijn – dat het zicht op het keukenraam op het<br />

balkonnetje heeft ‘afgeschermd’ met lompachtige lappen die over een waslijn<br />

hangen. Altijd! En altijd zijn <strong>de</strong> gordijnen (die roepen om Dreft) gesloten. Altijd.<br />

In mijn straat woont een mijnheer die voor het huiskamerraam een<br />

menselijk skelet heeft opgesteld. Jawel, een skelet. Ik <strong>de</strong>nk dat mijnheer een<br />

idyllische inborst heeft, want ’s avonds is het skelet roodverlicht. Als je het raam<br />

passeert straalt <strong>de</strong> ro<strong>de</strong> gloed je tegemoet. Je krijgt er bijna romantische<br />

kerstgevoelens <strong>van</strong>. Maar mijnheer heeft naar mijn i<strong>de</strong>e ook een beetje een<br />

militante inborst, want sinds kort heeft het skelet een militaire helm op z’n knar.<br />

Rare mensen. Anonieme mensen. Angstvallige mensen. Onbeleef<strong>de</strong><br />

mensen. Wereldstadmensen. Ja, geef mij maar Amsterdam.<br />

awraham.meijers@hetnet.nl<br />

DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

11


AMSTERD AMSTERDAM<br />

AM JOODS HISTORISC<br />

HIS ORISCH H MUSEUM<br />

EXPOSITIES<br />

29 september t/m 16 januari 2013: De mystieke abstractie in het werk <strong>van</strong><br />

AnishKapoor(JHM kunstkabinet).<br />

12 oktober t/m 17 maart 2013: Het Amsterdam <strong>van</strong> Sam Meijer, Stadsgezichten,<br />

stillevens, landschappen, katten en portretten.<br />

■ www.jhm.nl, www.hollandscheschouwburg.nl ■<br />

AMSTERD AMSTERDAM<br />

AM OUTSIDER OUTSIDER<br />

ART AR<br />

EXPOSITIE<br />

7 <strong>de</strong>cember 2012 tot 26 januari 2013: Outsi<strong>de</strong>r & Street Art GROOVE PARTY met<br />

oa RoachRekordz – Dubstep – Beats – Programmamaker 4elementsTV / D-Rashid<br />

Sahib (bekend <strong>van</strong> <strong>de</strong> grote Dance Feesten draait voor ons zijn alternatieve<br />

repertoire); Boekpresentatie Fotoboek Lilith Love. Presentatie door Hedy<br />

D’ Ancona. Exposanten: Renata <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> - Outsi<strong>de</strong>r Artist - Recycled Art <strong>van</strong><br />

afval - Graffiti installaties en Street Art.; Rose Bertins – Internationaal werken<strong>de</strong><br />

Street Art &Grafitty Artist. ; GrooVisual Design – Druk Inkt Art Kunstenaars<br />

uit <strong>de</strong> Hiphop & Street Art scene. Menno Siegers Street Art & Outsi<strong>de</strong>r Artist.<br />

Laura <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Tol – Outsi<strong>de</strong>r Artist.<br />

■ Nwe Keizersgracht 1a, www.amsterdam-outsi<strong>de</strong>r-art.nl ■<br />

CULTUUR CULTUUR<br />

IN DE MIDDAG MIDD<br />

ST. JACOB EN SARPHATIHUIS<br />

MUZIEK<br />

Zondag 16 <strong>de</strong>cember <strong>van</strong>12.00-18.00 uur in: Grote Zaal, Sint Jacob.Kerstmarkt<br />

in Sint Jacob. (afwijkend tijdstip) Bent u slecht ter been of vindt u het fijn dat<br />

iemand u begeleidt? Neem dan contact met ons op. Wij regelen gratis vervoer<br />

en begeleiding, als u dat wenst. Bel hiervoor uiterlijk 5 dagen voor <strong>de</strong> voorstelling.<br />

Mobiel: 06 411 95 603. Toegang is gratis. ‘Cultuur in <strong>de</strong> Middag’ is een<br />

samenwerkingsproject <strong>van</strong> Huis in <strong>de</strong> Buurt, Dr. Sarphatihuis,Roetersstraat 2<br />

en St. Jacob, Plantage Mid<strong>de</strong>nlaan 52.<br />

■ Programma en locatie: www.amsta.nl, www.osiragroep.nl, www.wcob.nl ■<br />

FUNEN CON CONCER<br />

CERTS S ART ART<br />

PODUCTIONS<br />

MUZIEK<br />

Zondag 23 <strong>de</strong>cember 2012: 15.00: Bas Verheij<strong>de</strong>n, piano. ‘De piano als orkest’.<br />

Entree 12 euro. Reserveren aanbevolen: 020-7701458; Bart Bavelaar 06<br />

21584885; Erik Nijland 06 11096143.<br />

■ www.funenconcerts.nl ■<br />

HORTUS HORTUS<br />

BOTANICUS<br />

BOTANICUS<br />

UIT IN DE BUURT<br />

THEMARONDLEIDINGEN 2012 en 2013<br />

Zondag rondleidingen: Ie<strong>de</strong>re zondag kunt u in <strong>de</strong> Hortus <strong>de</strong>elnemen aan een inloop-rondleiding.<br />

Onze gids neemt u dan mee langs <strong>de</strong> highlights <strong>van</strong> <strong>de</strong> Hortus.<br />

Deelname is 1 euro (excl. entree). De rondleiding start om 14.00 uur.<br />

22 <strong>de</strong>cember: Planten rond <strong>de</strong> kersttijd.<br />

Themarondleidingen in 2013 Elke eerste zaterdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand staat een <strong>van</strong><br />

onze rondlei<strong>de</strong>rs voor u klaar met een speciale themarondleiding. Aan <strong>de</strong> hand<br />

<strong>van</strong> zijn of haar expertise maakt u kennis met een speciaal <strong>de</strong>el <strong>van</strong> onze collectie.<br />

De rondleidingen starten om 14.00 uur. Deelname 3,50 euro. Vooraf reserveren<br />

is niet mogelijk.<br />

26 januari 2013: Bomen en boomknoppen. Entree Hortus volw. 7,50 / kind en<br />

senior 3,50.<br />

■ Plantage Mid<strong>de</strong>nlaan 2a; www.<strong>de</strong>hortus.nl ■<br />

THEATER THEATER<br />

SELMA SUSANN SUSANNA<br />

Zondag 27 januari 2013 Open Dag Theateropleiding<br />

Don<strong>de</strong>rdag 31 januari tot en met zondag 10 februari 2013 Stu<strong>de</strong>nten voorstellingen<br />

in theater THOPSS, Grote <strong>Wittenburg</strong>erstraat 9. 020-6221596. Check<br />

<strong>de</strong> site!<br />

■ www.selmasusanna.nl ■<br />

OOSTERKERK<br />

OOSTERKERK<br />

MUZIEK<br />

Zondag 16 <strong>de</strong>cember: Koffieconcert aan<strong>van</strong>g 12.00 uur Kin<strong>de</strong>rorkest KABAM<br />

o.l.v. Sjon Kranen.<br />

Vrijdagavond 21 <strong>de</strong>cember: Kerstconcert verzorgd door De <strong>Wittenburg</strong>se Harmonie<br />

aan<strong>van</strong>g 20.00 uur.<br />

Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsconcert aan<strong>van</strong>g 12.00 uur Familie ‘t Hart Piano,<br />

orgel en viool brengen een lichtvoetig programma om het jaar 2013 in te lui<strong>de</strong>n.<br />

Vrijdag 18 januari: 14.30-15.15 uur: Vrijdagmiddagconcert: Elke <strong>de</strong>r<strong>de</strong> vrijdag<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> maand een vrijdagmiddagconcert. Stu<strong>de</strong>nten <strong>van</strong> het Conservatorium<br />

<strong>van</strong> Amsterdam geven een gratis concert.<br />

Zondag 20 januari: 12.00 uur. Koffieconcert: El Habib Quartet: Marokkaanse en<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse liedjes, instrumentals en beken<strong>de</strong>songs <strong>van</strong> o.a. Cheb Khaled.<br />

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.<br />

Dinsdag 5 februari: 20.00 uur: Jong talent. Stu<strong>de</strong>nten <strong>van</strong> het Conservatorium<br />

<strong>van</strong> Amsterdam geven een gratis concert.<br />

EXPOSITIE<br />

Vrijdag 30 november t/m woensdag 19 <strong>de</strong>cember 2012, werkdagen 10.00-<br />

16.00 uur. ExpositieHet Gou<strong>de</strong>n IJ; Artotheek Het Gou<strong>de</strong>n IJ verhuurt en verkoopt<br />

kunst afkomstig uit <strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> ateliers <strong>van</strong> <strong>de</strong> activiteitencentra Albatros<br />

en Buitenvel<strong>de</strong>rt, on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> dagbesteding voor mensen met een<br />

lichamelijke beperking <strong>van</strong> <strong>de</strong> Osiragroep. Toegang, indien niet an<strong>de</strong>rs ver-<br />

meld, gratis. Vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Het boek De Oosterkerk,<br />

340 jaar mid<strong>de</strong>lpunt <strong>van</strong> <strong>de</strong> Oostelijke Eilan<strong>de</strong>n is bij het beheer te<br />

koop voor 10,- euro.<br />

■ www.oosterkerk-amsterdam.nl ■<br />

SOOP<br />

MUZIEK<br />

Don<strong>de</strong>rdag 20 <strong>de</strong>cember 16.30 uur: SOOP-SALON ‘De vrolijke Bach’, een muzieklezing<br />

door musicologe Lieke Blom over en met feestelijke en vrolijke<br />

kerstmuziek <strong>van</strong> Bach en tijdgenoten.<br />

Don<strong>de</strong>rdag 24 januari 16.30 uur: SOOP-SALON Een optre<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het duo Boglarka<br />

Nagy, saxofoon en Navid Nikjejad, gitaar. Het programma staat nog niet<br />

helemaal vast, maar in elk geval zullen werken <strong>van</strong> Fauré, Piazolla en Erik Satie<br />

te beluisteren zijn. In samenwerking met het Amsterdams Conservatorium.<br />

EXPOSITIES<br />

Tot en met woensdag 30 januari is op werkdagen <strong>van</strong> 11.00 - 17.00 uur <strong>de</strong> expositie<br />

“Rust en beweging” <strong>van</strong> kunstenaar en buurtgenoot Nel Waller-Zeper te<br />

bezichtigen.<br />

Don<strong>de</strong>rdag 31 januari 16.30 uur: VERNISSAGE Feestelijke opening <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

expositie “Klein overzicht, 1980 tot 2013” <strong>van</strong> kunstenaar en buurtgenoot<br />

Mieke Kleinendorst.<br />

EXTRA SOOP<br />

Maandag 24 en dinsdag 25 <strong>de</strong>cember is <strong>de</strong> SOOP gesloten.<br />

Woensdag 26 <strong>de</strong>cember <strong>van</strong>af 14.00 uur: SOOP-KERSTINLOOP Op Twee<strong>de</strong><br />

Kerstdag nodigen wij onze buurtgenoten uit voor <strong>de</strong> traditionele SOOP- Kerstinloop.<br />

Zoals altijd is op <strong>de</strong>ze feestelijke en sfeervolle middag ie<strong>de</strong>reen welkom,<br />

zowel verstokte SOOP-gangers als nieuwe bezoekers. Tot ziens op 26 <strong>de</strong>cember!<br />

Don<strong>de</strong>rdag 27 <strong>de</strong>cember 17.30 uur: Oudjaarsbuurtborrel In samenwerking<br />

met <strong>de</strong> Plantage-Weesperbuurtvereniging en <strong>de</strong> Vrien<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Plantage.<br />

Maandag 31 <strong>de</strong>cember en dinsdag 1januari is <strong>de</strong> SOOP gesloten.<br />

Don<strong>de</strong>rdag 31 januari 17.30 uur: Nieuwjaarsbuurtborrel In samenwerking<br />

met <strong>de</strong> Plantage-Weesperbuurtvereniging en <strong>de</strong> Vrien<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Plantage.<br />

■ Nieuwe Kerkstraat 124; tel. 4223152; www.soopnet.nl ■<br />

TROPENMUSEUM<br />

TROPENMUSEUM<br />

EXPOSITIE<br />

13 <strong>de</strong>cember 2012 t/m 14 april 2013 ImaginedPlaces ; AdrianPaci, ZinebSedira,<br />

BouchraKhalili, Claudia Cristovão en Ho-YeolRyu: Wordt iemands i<strong>de</strong>ntiteit<br />

bepaald door <strong>de</strong> plek waar hij zich bevindt? Deze vraag staat centraal in ImaginedPlaces:<br />

een tentoonstelling over het verlangen op een an<strong>de</strong>re plek te zijn<br />

en <strong>de</strong> realiteit <strong>van</strong> gedwongen migratie. De kunstenaars verbeel<strong>de</strong>n met foto’s<br />

en film werkelijke en imaginaire plekken, vrijwillige en gedwongen reizen. Het<br />

Tropenmuseum is geopend op: dinsdag t/m zondag en feestdagen, <strong>van</strong> 10.00<br />

- 17.00 uur. Op maandag tij<strong>de</strong>ns feestdagen en schoolvakanties, behalve <strong>de</strong> zomervakantie:<br />

10.00 - 17.00 uur. Op 24 en 31 <strong>de</strong>cember is het museum open<br />

tot 15.00 uur.<br />

■ Linnaeusstraat 2; 5688200; www.tropenmuseum.nl ■<br />

VERZETSMUSEUM<br />

VERZETSMUSEUM<br />

LEZINGEN<br />

Hel<strong>de</strong>n en Schurken 4: terugkijken op <strong>de</strong> bezetting NIOD en Verzetsmuseum<br />

Amsterdam vervolgen <strong>de</strong> succesvolle serie bijeenkomsten i.s.m. NTR/Geschie<strong>de</strong>nis24<br />

en Historisch Nieuwsblad: 5.30 uur: Ne<strong>de</strong>rlands-Indië.<br />

Don<strong>de</strong>rdag 17 januari 2013, 15.30 uur: Ne<strong>de</strong>rlands-Indië. De koloniale oorlog<br />

die Ne<strong>de</strong>rland tussen 1945 en 1949 in Indonesië voer<strong>de</strong>, is nog altijd stof voor<br />

emotionele <strong>de</strong>batten over oorlogsmisda<strong>de</strong>n en scha<strong>de</strong>vergoeding. Wat moet er<br />

gebeuren voordat dit hoofdstuk kan wor<strong>de</strong>n gesloten? Ad <strong>van</strong> Liempt spreekt<br />

met historicus Cees Fasseur, die in 1969 <strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong> Excessennota schreef,<br />

en Hans Goedkoop, An<strong>de</strong>re Tij<strong>de</strong>n-presentator en schrijver <strong>van</strong> De laatste man<br />

over zijn opa die bij het KNIL vocht. NIOD-beeldspecialist Rene Kok verzorgt<br />

een visuele introductie.<br />

Don<strong>de</strong>rdag 21 februari, 15.30 uur: Hitlers zetbazen. Twee doorgewinter<strong>de</strong> nazi’s<br />

oefen<strong>de</strong>n in het bezette Ne<strong>de</strong>rland het gezag uit: rijkscommissaris Arthur<br />

Seyss-Inquart en Hanns Albin Rauter, <strong>de</strong> Höhere SS- undPolizeiführer.<br />

Don<strong>de</strong>rdag 21 maart, 15.30 uur: W.F. Hermans en <strong>de</strong> oorlog.<br />

Don<strong>de</strong>rdag 18 april, 15.30 uur: ‘Verzetsheldinnen’ De zussen Truus Menger-<br />

Oversteegen en Freddie Oversteegen waren actief in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> verzetsgroep als<br />

Ne<strong>de</strong>rlands bekendste verzetsheldin, Hannie Schaft. Plaats: Verzetsmuseum,<br />

Plantage Kerklaan 61, Amsterdam Aan<strong>van</strong>g: 15.30 uur en op 4 mei 14.00 uur /<br />

Toegang: 12,50 euro per keer of 55,- euro voor een passe-partout. Met korting<br />

10,- of 45,- euro (zie website voor diverse kortingsmogelijkhe<strong>de</strong>n). Reserveren<br />

is sterk aanbevolen: telefoon 020 620 25 35 of lezingen@verzetsmuseum.org.<br />

■ www.verzetsmuseum.nl, Plantage Kerklaan 61, 6202535 ■<br />

Raadpleeg ook WWW.DEPLANTAGEAMSTERDAM.NL<br />

DEZE AGENDA KAN ALLEEN MAAR WORDEN SAMENGESTELD OP GROND VAN<br />

AANGELEVERDE INFORMATIE IN WORD – STANDAARD Times New Roman 12<br />

punt – AAN: <strong>de</strong>ben@chello.nl (Leon Deben). DE DEADLINE VOOR HET VOL-<br />

GENDE NUMMER IS 20 JANUARI 2013 Graag uw informatie op tijd en a.u.b in<br />

<strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong> vorm mailen!<br />

ZIEN<br />

Joods eten<br />

Jo<strong>de</strong>n hebben zeer verspreid<br />

over Europa gewoond en<br />

namen binnen hun cultuur<br />

gerechten uit die lan<strong>de</strong>n mee.<br />

Het is daarom moeilijk om te<br />

zeggen wat typisch Joods eten<br />

is. Wel is er een belangrijk<br />

kenmerk aan Joods eten. Het<br />

moet bereid zijn volgens <strong>de</strong><br />

spijswetten en dan noemen we<br />

het kosjer.<br />

Heel kort gezegd eten Jo<strong>de</strong>n<br />

geen varkensvlees en is er een<br />

aparte keuken voor gerechten<br />

met zuivel en gerechten met<br />

vlees. Streng gelovige Joodse<br />

gezinnen hebben dan zelfs<br />

apart bestek en 2 vaatwassers.<br />

De gerechten die men overnam<br />

uit <strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n waar men<br />

woon<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n zo aangepast<br />

dat ze vol<strong>de</strong><strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> spijswetten.<br />

Joods eten” betekent vóór<br />

alles kosjer eten. Het<br />

Hebreeuwse woord kosjer<br />

betekent „geschikt.” De wetten<br />

voor kasjroet (geschiktheid)<br />

<strong>de</strong>finiëren welk voedsel<br />

geschikt is voor consumptie<br />

voor een Jood.<br />

Van kippensoep tot matzes,<br />

<strong>van</strong> kugel tot dafina <strong>van</strong> maror,<br />

pom, challe (gevlochten<br />

brood), ossenworst en gefilte<br />

fish enzovoorts: joodse<br />

gerechten wor<strong>de</strong>n over he hele<br />

wereld gegeten.<br />

Het Joods Historisch<br />

Museum presenteert <strong>van</strong> 21<br />

<strong>de</strong>cember 2012 tot en met 5<br />

mei 2013 , voor het eerst in<br />

Ne<strong>de</strong>rland een tentoonstelling<br />

over dit on<strong>de</strong>rwerp, niet alleen<br />

kijken, ook <strong>de</strong> joodse keuken<br />

proeven, ont<strong>de</strong>kken, en<br />

beleven. Wilt u <strong>de</strong> opening<br />

bijwonen op 20 <strong>de</strong>cember<br />

bijwonen dan meld u aan:<br />

opening@jhm.nl.


Een aangrijpend paasverhaal<br />

Buiten was het koud,<br />

steenkoud. Een<br />

nietsontzien<strong>de</strong> wind<br />

loei<strong>de</strong> door <strong>de</strong> straten<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> stad. Een leeg<br />

conservenblik werd door<br />

<strong>de</strong> wind meegenomen<br />

en klapper<strong>de</strong> luidruchtig<br />

over het natte trottoir.<br />

Een ou<strong>de</strong> vrouw stapte<br />

moeizaam <strong>van</strong> <strong>de</strong> fiets<br />

en vervolg<strong>de</strong> lopend haar<br />

weg, rillend <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

vochtige kou.<br />

Door Awraham Meijers<br />

In het parkje, net voorbij <strong>de</strong> kiosk waar<br />

ze tijdschriften, sigaretten, condooms<br />

en <strong>de</strong> Telegraaf verkopen, kreun<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

kastanjebomen. De stormachtige wind<br />

Auteur Kester Freriks, die een tijd<br />

lang vogels in onze contreien beschreef<br />

voor <strong>de</strong> Eilan<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> Plantage<br />

Weesperbuurtkrant, heeft een vogelkalen<strong>de</strong>r<br />

voor 2013 samengesteld die we<br />

onze lezers niet willen onthou<strong>de</strong>n.<br />

Denk niet dat in <strong>de</strong>ze dubbelzijdig<br />

beschreven scheurkalen<strong>de</strong>r 365 vogels<br />

en hun eigenaardighe<strong>de</strong>n beschreven<br />

wor<strong>de</strong>n, al zou<strong>de</strong>n we met 400 soorten<br />

in ons land een heel eind kunnen komen.<br />

De kalen<strong>de</strong>romvat een uitbundige<br />

selectie <strong>van</strong> uitspraken, waarnemingen,<br />

veron<strong>de</strong>rstellingen, gedichten, mythes<br />

en filosofische stellingen die alle op<br />

enigerlei wijze te maken hebben met<br />

onze gevleugel<strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>n dan wel lastposten.<br />

En gaan<strong>de</strong>weg word je nieuwsgierig<br />

naar al die geciteer<strong>de</strong> schrijvers en wijsgeren.<br />

Tegen het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> 2013 kunnen<br />

we onszelf met <strong>de</strong>ze kalen<strong>de</strong>r een<br />

wijzer mens noemen.<br />

Natuurlijk wor<strong>de</strong>n er ook vogels besproken.<br />

Op ie<strong>de</strong>re dinsdag. En op zaterdag<br />

wordt dan een afbeelding daar-<br />

14 DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

had bezit genomen <strong>van</strong> <strong>de</strong> zo goed als<br />

verlaten straat. Dan opeens een scheurend<br />

gekraak als <strong>de</strong> stervenskreet <strong>van</strong> een<br />

mens; een zwarte tak sloeg naar bene<strong>de</strong>n<br />

en kwam neer achter een kromgebogen<br />

man die met zijn gelei<strong>de</strong>hond op weg was<br />

naar zijn huisje. Een huisje dat bestond<br />

uit een mottig kamertje met achterin een<br />

aanrechtje en boven een zinken wasbakje<br />

een kraantje waar sinds tij<strong>de</strong>n geen<br />

warm water meer uit kwam. En trouwens<br />

ook geen koud water. Het slaapkamertje<br />

was nog kleiner, er was nauwelijks<br />

ruimte voor een veldbed. Voor het raam<br />

gordijnen die betere tij<strong>de</strong>n had<strong>de</strong>n gekend.<br />

In het kille kale gangetje hing een<br />

klamme sfeer. De buiten<strong>de</strong>ur ging krakend<br />

open, <strong>de</strong> blin<strong>de</strong> man en zijn hond<br />

liepen kleumend naar binnen. Joop <strong>van</strong><br />

Spankeren was zijn naam, <strong>de</strong> hond heette<br />

Barbara, wat een merkwaardige naamgeving<br />

is voor een reu. Maar Joop was<br />

blind en kon dat niet weten. Het liep tegen<br />

vieren, buiten werd het snel donker.<br />

<strong>van</strong> getoond die afkomstig is uit <strong>de</strong> Bijzon<strong>de</strong>re<br />

Collecties <strong>van</strong> <strong>de</strong> Universiteit<br />

<strong>van</strong> Amsterdam die bewaard wordt in<br />

<strong>de</strong> Artis Bibliotheek.<br />

Ook voor alledaagse informatie is <strong>de</strong><br />

scheuragenda heel nuttig. Je weet ie<strong>de</strong>re<br />

dag hoe laat <strong>de</strong> zon en <strong>de</strong> maan opkomen<br />

en weer on<strong>de</strong>rgaan, <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

temperatuur <strong>van</strong> die dag, en feestdagen<br />

gaan evenmin ongemerkt voorbij.<br />

Zo maar een greep:<br />

4 april: Een wekker wekt het lichaam, <strong>de</strong><br />

vogels wekken <strong>de</strong> ziel (Achillis Cools)<br />

18 augustus: Hij remt zijn kalme regelmaat<br />

/ reiger die laag over water traag/ met<br />

zijn poten slipt omdat er even / Tussen oog<br />

en oor iets/ glimpt in het glad<strong>de</strong>/ oppervlak/Iets<br />

waarvoor/ hij staat-/ nu nog<br />

(J.Bernlef)<br />

28 oktober: Nooit zal ik als een gans mij<br />

laten lei<strong>de</strong>n door instinct, maar optre<strong>de</strong>n<br />

alsof <strong>de</strong> man schepper <strong>van</strong> zichzelf is. (William<br />

Shakespeare)<br />

18 <strong>de</strong>cember: De ziel heeft illusies, zo-<br />

Joop stommel<strong>de</strong> naar het keukentje,<br />

zette een pannetje water op het petroleumstel<br />

voor een kop thee en gaf Barbara<br />

een handvol hon<strong>de</strong>nbrokken, die hij<br />

snel en luidruchtig verorber<strong>de</strong>. De thee<br />

verwarm<strong>de</strong> Joop enigszins. Hij ging op <strong>de</strong><br />

bank zitten, Barbara vlei<strong>de</strong> zich tegen<br />

hem aan. “Nou ben ik verdorie 68 jaar –<br />

toch? – en er is niemand die naar mij omkijkt.<br />

Geen hond! Oh sorry Barbera, ik bedoel<br />

bij wijze <strong>van</strong> spreken. Zelfs <strong>de</strong> jongen<br />

<strong>van</strong> thuiszorg, met die slechte a<strong>de</strong>m,<br />

zie en ruik ik niet meer <strong>de</strong> laatste tijd. Hij<br />

pleurt wat eten op <strong>de</strong> kruk in het kille kale<br />

gangetje waar een klamme sfeer hangt<br />

en weg issie. Komt door <strong>de</strong> crisis in Griekenland,<br />

zeggen ze. Sue, mijn enige kind,<br />

heeft al jaren niets meer <strong>van</strong> zich laten<br />

horen. Ik weet verdorie niet eens of ik<br />

misschien opa ben, of dat ze een miskraam<br />

heeft gehad. Of dat ze nog leeft.”<br />

Er biggel<strong>de</strong>n tranen uit zijn do<strong>de</strong> ogen.<br />

Barbara kroop dichter tegen Joop aan en<br />

gaf hem een lik. Buiten begon het te<br />

Vogelscheurkalen<strong>de</strong>r: onze gevleugel<strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>n<br />

als <strong>de</strong> vogel vleugels heeft. Dat is wat haar<br />

steunt. (Victor Hugo)<br />

De vogelscheurkalen<strong>de</strong>r is verkrijgbaar<br />

bij <strong>de</strong> reguliere boekhan<strong>de</strong>ls, ook in<br />

<strong>de</strong> wijk, en ver<strong>de</strong>r via www.vogelbescherming.nl<br />

met korting (isbn 978<br />

90 254 3860 9).<br />

J.M.


sneeuwen, natte sneeuw zoals het KNMI<br />

had voorspeld. “Nou sneeuwt het ook<br />

nog. Leuk hoor, zulke paasdagen!”<br />

Sue werd op school gepest <strong>van</strong>wege<br />

het vuurro<strong>de</strong> haar en veel te grote voeten.<br />

Later, op het werk als stuwadoor, lieten<br />

<strong>de</strong> collega’s Sue ook niet met rust. Dat<br />

Sue 36 jaar gele<strong>de</strong>n alle contact had verbroken<br />

met va<strong>de</strong>r Joop kwam volgens<br />

dokter Schweinnäcke, <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lend<br />

psychiater, door het feit dat Sue een man<br />

was. Hij had dat meteen door toen Sue<br />

voor het eerst bij hem op <strong>de</strong> di<strong>van</strong> lag;<br />

“Die Sue is geen vrouw maar een man,<br />

dat kun je zien aan dat vuurro<strong>de</strong> haar. En<br />

die voeten, maatje 46 hoor. Nee, mij –<br />

dokter Schweinnäcke – hou je niet voor<br />

“Nou ben ik 68 jaar<br />

gewor<strong>de</strong>n en er<br />

is niemand die naar<br />

mij omkijkt.”<br />

<strong>de</strong> gek. Die Sue is gewoon een vent.”<br />

Maar dat kon Joop niet zien, die was<br />

blind.<br />

Hij was nog meer in mineurstemming<br />

dan gewoonlijk en besloot naar bed te<br />

gaan, hoewel het pas twaalf minuten<br />

over vier in <strong>de</strong> middag was. Hij had net<br />

z’n schoenen uitgetrokken, toen werd<br />

aangebeld. Barbara ren<strong>de</strong> naar <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>ur<br />

en open<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze met z’n linkervoorpoot.<br />

Hij kon nog meer kunstjes, bijvoorbeeld<br />

wasgoed uit <strong>de</strong> wasmand halen, dit<br />

in <strong>de</strong> wasmachine stoppen en <strong>de</strong>ze ook<br />

nog inschakelen, met z’n rechterachterpoot.<br />

Maar Joop had geen wasmachine<br />

en dat erger<strong>de</strong> Barbara.<br />

Joop geloof<strong>de</strong> z’n oren niet; hij hoor<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> stem <strong>van</strong> Sue. “Die meid heeft nog<br />

steeds een raar stemmetje,” dacht hij,<br />

“zeker chronisch verkou<strong>de</strong>n. Maar dat<br />

mag <strong>de</strong> pret niet drukken.” Sue storm<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> kamer binnen, omhels<strong>de</strong> Joop, drukte<br />

hem een kalkoen in <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n en riep:<br />

“Vrolijk kerstfeest, pa!”<br />

“Wou mijn meisje beweren dat het<br />

Kerst is? Ik dacht al: waarom zingt die<br />

Bing Crosby <strong>de</strong> hele tijd over Dreaming of<br />

a White Christmas, terwijl het Pasen is.”<br />

“Nee hoor pa, we vieren <strong>de</strong>ze dagen <strong>de</strong><br />

geboorte <strong>van</strong> het kin<strong>de</strong>ke”.<br />

Kin<strong>de</strong>ke! Weer biggel<strong>de</strong>n tranen over<br />

<strong>de</strong> wangen <strong>van</strong> Joop. Vreug<strong>de</strong>tranen.<br />

Wat een goed nieuws; een kin<strong>de</strong>ke! Was<br />

hij toch nog opa gewor<strong>de</strong>n.<br />

column BALLABONA<br />

Ballabona’s kerstdiner<br />

Kent u ze ook? Die mensen die eerst hun neus ophalen om dan met bekakte<br />

stem uit te blazen: “Neen, boerenkóól is niets veur mij, doet u mij maar<br />

liflafjes.” Ik zou er een notenbalk bij moeten zetten, om aan te geven dat het bij<br />

“...kóól” helemaal omhoog gaat tot een overslaan<strong>de</strong> stem, waarbij <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rkaak<br />

als een centenbak schuin naar voren zakt. Karel <strong>de</strong> Vijf<strong>de</strong> is er niets bij. Zou<strong>de</strong>n<br />

die liflafliefhebbers allemaal Habsburgers zijn?<br />

De crisis brengt ons weer om <strong>de</strong> keukentafel, met een voedzame en<br />

overheerlijke maaltijd. Maar vergis u niet! Eenvoudig is het niet.<br />

Menigeen <strong>de</strong>nkt bij het gerecht boerenkool dat je gewoon wat aardappelen<br />

en boerenkool bij elkaar flikkert, stampt en op tafel zet. Vervolgens begint dan<br />

het grote klagen, dat het niet lekker is en saai, kortom crisisvoer. En ook op<br />

internet kom ik recepten tegen met veels te veel aardappelen, te weinig worst en<br />

met kaas en mosterd. Tja, Wat wil je? Dan is het in<strong>de</strong>rdaad niet te eten.<br />

Daarom gaan we het, met het oog op <strong>de</strong> Kerst, eens helemaal goed doen. Dit<br />

recept kijkt veel preciezer dan Provençaalse liflafjes, waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> truc gewoon is<br />

het bij elkaar gooien <strong>van</strong> lekkere ingrediënten, knoflook, en klaar is kees.<br />

Daarentegen bij boerenkool moet je enkele onooglijke ingrediënten, die op<br />

zichzelf naar niets smaken, tot iets heerlijks zien te combineren. Alleen<br />

weggelegd voor gemotiveer<strong>de</strong> koks dus.<br />

VOOR 4 PERSONEN<br />

1 kg geschil<strong>de</strong> aardappelen. Bij voorkeur vastkokend en niet <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

kiloknaller. Zorg ook dat ze goed ontpit zijn.<br />

600 gram boerenkool. Gewoon gesne<strong>de</strong>n in zakjes <strong>van</strong> <strong>de</strong> supermarkt,<br />

aangezien ik zo gauw niet weet waar je het an<strong>de</strong>rs moet halen.<br />

2 rookworsten. Ja hier komt het: dit moeten dus geen supermarktworsten zijn!<br />

Geen Unox of Zwan of Stegeman of Hema. Fiets <strong>de</strong>snoods <strong>de</strong> hele stad door op<br />

zoek naar een echt goe<strong>de</strong> slager, sla daarbij <strong>de</strong> Utrechtsestraat over, want dat zijn<br />

geen rookworsten, maar gehaktballen in worstvorm; met darm bijeen en in vorm<br />

gehou<strong>de</strong>n. Overigens kunt u vlakbij <strong>de</strong> Oosterkerk ook al terecht.<br />

100 ml ro<strong>de</strong>-wijnazijn. Ook hier geldt weer: neem goe<strong>de</strong> producten, en geen<br />

vere<strong>de</strong>l<strong>de</strong> schoonmaakazijn. Ook geen balsamicoazijn, die is te overheersend.<br />

700 ml lekkere vleesjus. Het beste is natuurlijk als u zodanig plant dat u <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

stooflapjes <strong>van</strong> gisteren nog een smaakvolle jus over hebt, die u kunt<br />

opwaar<strong>de</strong>ren en aanlengen. An<strong>de</strong>rs moet het maar iets uit een pakje wor<strong>de</strong>n.<br />

Maak <strong>de</strong> jus niet te dik, het moet geen saus wor<strong>de</strong>n.<br />

Ver<strong>de</strong>r niks. Dus geen kaas, spekjes, mosterd of stroop. Als u dat doet moet u<br />

weer opnieuw beginnen.<br />

Variatie voor artistieke keukenprinsen. Probeer het eens met paarse<br />

truffelaardappelen. Kook <strong>de</strong>ze in <strong>de</strong> schil. Je krijgt dan paarse boerenkool:<br />

shocking.<br />

Kook <strong>de</strong> aardappelen gaar, kook <strong>de</strong> boerenkool gaar, giet al het water af.<br />

Stamp ze door elkaar met <strong>de</strong> azijn (gebruik geen mixer). Wel <strong>de</strong> rookworsten in<br />

hun eigen vacuümverpakking ongeveer 25 minuten tegen <strong>de</strong> kook aan; ontdoe<br />

ze daarna <strong>van</strong> <strong>de</strong> verpakking. Snijd elke worst in vijf stukken: kontstuk (2x),<br />

rechtstuk (2x) en bochtstuk (1x). Ver<strong>de</strong>el eerlijk en geef ie<strong>de</strong>r een ‘rechtstuk’. Dat<br />

is immers het lekkerste stuk, ook wel <strong>de</strong> ‘worsthaas’ genoemd, naar analogie <strong>van</strong><br />

varkenshaas en ossenhaas.<br />

Serveer ruim jus, an<strong>de</strong>rs is het een droge hap; het moet echt kled<strong>de</strong>rnat zijn.<br />

Zorg voor een feestelijke omgeving met een lekkere ro<strong>de</strong> wijn en een<br />

zwijmelmuziekje. Eet smakelijk en fijne Kerst!<br />

Ballabona Cucharón<br />

Spreek uit: Bahjabóna Koetsjarón<br />

e-mail: ballabona@gmail.com<br />

weblog: www.ballabona.wordpress.com<br />

DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

15


Bridgeclub<br />

zoekt le<strong>de</strong>n<br />

Brigeclub Oostelijke Binnenstad<br />

zoekt nieuwe le<strong>de</strong>n met of zon<strong>de</strong>r partner.<br />

We spelen op dinsdagavond <strong>van</strong><br />

19.30 tot 23.15 uur.<br />

Witte Boei, Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.<br />

Kom gerust een keer vrijblijvend meespelen,<br />

dan graag aanwezig om 19.15 uur.<br />

Contributie €75,- per jaar.<br />

Contactpersoon: Margje Muurling,<br />

020-6241594, margjemuurling@online.nl.<br />

16 DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

COMPUTERKLUSSER<br />

Computer of laptop <strong>de</strong>fect?<br />

Bel Daniël Ben, 0648763703.<br />

Voor<strong>de</strong>lig en vaak ook in avond en weekend<br />

beschikbaar.<br />

O.a. downloa<strong>de</strong>n en/of installeren <strong>van</strong><br />

software, verwij<strong>de</strong>ren <strong>van</strong>- en bescherming tegen<br />

virusen, leren met programma's om te<br />

gaan, advies of hulp bij an<strong>de</strong>re problemen.<br />

Feetback<br />

Praktijk voor<br />

voetreflexzonetherapie<br />

Geeske Lanting<br />

<strong>Wittenburg</strong>erka<strong>de</strong> 45 hs<br />

Tel. 020-7854955<br />

www.feetback.eu<br />

Hel<strong>de</strong>r & Holistisch<br />

praktijk voor<br />

lichaamsgerichte therapie<br />

massages voor ontspanning<br />

en bewustwording<br />

Marianne <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Staaij<br />

Holos ® massagetherapeut<br />

Binnenkadijk 151 1018 ZE Amsterdam<br />

06 29422440 info@praktijkhh.nl<br />

www.praktijkhh.nl<br />

Gerrit Alink<br />

PRIJSSTIJGING<br />

ADVERTENTIES<br />

PER 1 JULI<br />

2013: 5%<br />

www.wcob.nl<br />

wijkcentrum@wcob.nl<br />

HUISSTIJLEN<br />

LOGO’S<br />

FOLDERS<br />

FLYERS<br />

AFFICHES<br />

WEBDESIGN<br />

FOTOGRAFIE<br />

GRAFISCH ONTWERP & FOTOGRAFIE<br />

WWW.GERRITALINK.NL<br />

T. (020) 785 63 60 / 06 10 70 44 76


Baas en dier<br />

Veel mensen op De<br />

Eilan<strong>de</strong>n hebben een<br />

huisdier. Daarmee moet je<br />

soms naar <strong>de</strong> dierenarts.<br />

De Eilan<strong>de</strong>r neemt <strong>de</strong><br />

komen<strong>de</strong> tijd plaats in <strong>de</strong><br />

wachtkamer <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Dierenkliniek. Maar voor dit<br />

nummer gaan we, in<br />

verband met het thema<br />

Geloven, op bezoek bij<br />

iemand met een echte<br />

passie voor hon<strong>de</strong>n.<br />

Moerkerken<br />

<strong>van</strong> Bruno<br />

Door Saskia Moerbeek Foto:<br />

Ze heet Caroline Grijpma en werkt bij<br />

het Koninklijk Ne<strong>de</strong>rlands Gelei<strong>de</strong>hon<strong>de</strong>n<br />

Fonds (KNGF). Daar begeleidt ze<br />

pleeggezinnen <strong>van</strong> puppy’s die blin<strong>de</strong>ngelei<strong>de</strong><br />

hond zullen wor<strong>de</strong>n. Ze begeleidt<br />

niet alleen <strong>de</strong> gezinnen, maar ook <strong>de</strong> puppy’s<br />

zelf, <strong>van</strong>af <strong>de</strong> bevalling totdat ze met<br />

zeven-en-een-halve week naar <strong>de</strong> gelei<strong>de</strong>hon<strong>de</strong>nschool<br />

gaan.<br />

EEN LANGE WEG<br />

Ze werkt nu negen jaar bij het KNGF. Om<br />

<strong>de</strong>ze baan te krijgen heeft ze een lange<br />

weg afgelegd. Haar mid<strong>de</strong>lbare school<br />

heeft ze door omstandighe<strong>de</strong>n niet afgemaakt.<br />

Via een uitzendbureau kreeg ze<br />

een baan bij De Volkskrant, in <strong>de</strong> kantine.<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk heeft ze negentien jaar bij <strong>de</strong><br />

krant gewekt in wisselen<strong>de</strong> functies.<br />

“Daar bij <strong>de</strong> krant ben ik groot gewor<strong>de</strong>n.<br />

Het was er heel leuk, er werkten veel stu<strong>de</strong>nten.<br />

Op het laatst was ik eerst aanspreekbare<br />

bij <strong>de</strong> klachtenaf<strong>de</strong>ling. Daar<br />

werkten zo’n vijfentwintig mensen.”<br />

Van jongs af aan had ze een passie voor<br />

dieren. Haar moe<strong>de</strong>r had een Hollandse<br />

her<strong>de</strong>r. Zelf heeft ze ook altijd hon<strong>de</strong>n gehad.<br />

Terwijl ze bij De Volkskrant werkte,<br />

dacht ze altijd ”ik wil meer”. Toen is ze allerlei<br />

cursussen gaan volgen om met hon<strong>de</strong>n<br />

te kunnen werken. Ze volg<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

instructeursopleidingen bij<br />

Martin Gaus. Daar ontmoette ze meer<br />

mensen die haar passie voor hon<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong>el<strong>de</strong>n. Ze ging <strong>de</strong> administratie doen<br />

bij Martin Gaus en <strong>de</strong>ed alle opleidingen<br />

die er waren. Als laatste een opleiding<br />

voor gedragstherapie bij lastige hon<strong>de</strong>n.<br />

Ze gaf ook les op <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>nschool, maar<br />

dat was niet echt leuk.” Voor die mensen<br />

is het allemaal vrijblijvend. Heel veel<br />

mensen <strong>de</strong>nken, ik betaal, en daarmee is<br />

het klaar, maar soms moet <strong>de</strong> baas ook<br />

veran<strong>de</strong>ren.”<br />

“Kijk wat ik het mooie vind, is dat een<br />

hond graag iets doet voor mensen. Hij wil<br />

graag werken. Een blin<strong>de</strong>ngelei<strong>de</strong>hond<br />

doet iets waar hij aanleg voor heeft, dat is<br />

een verrijking voor <strong>de</strong> mens, maar ook<br />

voor het dier zelf. Ik wil echt bestrij<strong>de</strong>n<br />

dat het zielig is voor die hon<strong>de</strong>n. Als zo’n<br />

hond er geen plezier in heeft, dan wordt<br />

hij het ook niet.<br />

Zelf is ze bij toeval bij het KNGF gekomen,<br />

ze kwam in Noord iemand tegen die<br />

daar werkte en haar opvattingen over<br />

hon<strong>de</strong>n hoor<strong>de</strong>. Die zei, “We gaan uitbrei<strong>de</strong>n,<br />

je moet een brief schrijven.” Dat<br />

heeft ze gedaan en tot haar geluk werd ze<br />

aangenomen. Nu na negen jaar is het nog<br />

steeds <strong>de</strong> leukste baan die ze kan be<strong>de</strong>nken.<br />

“Als ik een blin<strong>de</strong> met een hond zie<br />

lopen dan <strong>de</strong>nk ik aan dat stukje samenwerking,<br />

daar heb ik ook aan meegewerkt.<br />

Dat raakt me nog steeds.”<br />

PASSIE<br />

Het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk.<br />

“Ik moet ook beslissen over hon<strong>de</strong>n die<br />

het niet gaan red<strong>de</strong>n, maar die komen gelukkig<br />

ook goed terecht. Het is bijzon<strong>de</strong>r<br />

hoe gedreven alle mensen zijn die bij het<br />

KNGF werken. Het is inmid<strong>de</strong>ls best<br />

groot, maar <strong>van</strong> <strong>de</strong> administratie tot aan<br />

<strong>de</strong> mensen bij communicatie, ie<strong>de</strong>reen<br />

heeft passie voor het vak. Wat ik me ook<br />

altijd realiseer is dat die pleegezinnen dat<br />

allemaal vrijwillig doen. Als die er niet<br />

waren…”<br />

TEUN<br />

Zelf heeft ze nu één hond, een Hollandse<br />

her<strong>de</strong>r. Hij heet Teun. Hollandse her<strong>de</strong>rs<br />

zijn voor her<strong>de</strong>rs, tamelijk zelfstandig.<br />

En vooral <strong>de</strong> ruwharigen hebben gevoel<br />

voor humor. “Het leuke is dat hij mijn<br />

grapjes snapt en ook weet wanneer het<br />

serieus is. Hij helpt me ook bij mijn<br />

werk, bijvoorbeeld als puppy’s moeten leren<br />

om an<strong>de</strong>re hon<strong>de</strong>n te negeren. Hij<br />

vindt het altijd leuk om er bij te zijn.”<br />

Vroeger was Teun een moeilijke hond, hij<br />

beet bijvoorbeeld in <strong>de</strong> hakken <strong>van</strong> paar<strong>de</strong>n.<br />

Maar nu is hij rustiger, al houdt hij<br />

nog steeds niet <strong>van</strong> katten. “Eigenlijk ben<br />

ik best trots op hoe hij nu is.”<br />

Terugkijkend is haar geloof in hon<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> ro<strong>de</strong> draad geweest in haar leven.<br />

“Zon<strong>de</strong>r die passie had ik nu geen HBOopleiding<br />

en had ik nu niet <strong>de</strong> baan <strong>van</strong><br />

mijn leven.”<br />

DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

17


Winterlicht<br />

Twee jaar gele<strong>de</strong>n, in<br />

<strong>de</strong>cember 2010, werd <strong>de</strong><br />

Magere Brug bij Carré<br />

sprookjesachtig verlicht in<br />

het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Winter Magic<br />

Amsterdam. Een aantal<br />

bruggen in <strong>de</strong> grachtengor<strong>de</strong>l<br />

kreeg kerstversiering<br />

en ook rondvaartboten<br />

<strong>de</strong><strong>de</strong>n uitbundig mee. Dat<br />

was <strong>de</strong> aanzet tot het<br />

Amsterdam Light Festival<br />

2012, dat <strong>de</strong> donkere<br />

wintermaan<strong>de</strong>n groots gaat<br />

oplichten, ook bij ons op <strong>de</strong><br />

Eilan<strong>de</strong>n.<br />

Door Jan Mey<br />

Een reeks <strong>van</strong> internationale kunstenaars<br />

is hiervoor uitgenodigd. Het<br />

Amsterdam Light Festival is tot stand gekomen<br />

door een joint-venture tussen <strong>de</strong><br />

culturele instellingen, gemeente, kennisinstituten<br />

en het bedrijfsleven, waaron<strong>de</strong>r<br />

Philips, dat met zijn lichtdivisie bijdraagt<br />

aan het hightech en duurzame karakter<br />

<strong>van</strong> dit evenement: al het licht<br />

komt <strong>van</strong> LED-lampen. Amsterdam<br />

schaart zich nu bij een toenemend aantal<br />

ste<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong>rgelijke grootschalige lichtfestivals<br />

organiseert.<br />

LICHTREIZEN<br />

Het festival is georganiseerd in drie on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len.<br />

Met <strong>de</strong> Boulevard of Light wordt<br />

<strong>de</strong> Amstel bedoeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> Munt tot het<br />

Amstelhotel. Verlichte gevels en bruggen<br />

zullen tot en met 20 januari te bewon<strong>de</strong>ren<br />

zijn, zowel wan<strong>de</strong>lend als <strong>van</strong>af het<br />

water.<br />

Op zaterdag 15 <strong>de</strong>cember vindt <strong>de</strong><br />

Christmas Canal Para<strong>de</strong> plaats, een optocht<br />

<strong>van</strong> vele boten over <strong>de</strong> hele Prinsengracht<br />

tot aan <strong>de</strong> Amstel en vervolgens<br />

langs <strong>de</strong> Hermitage naar het eindpunt<br />

bij Het Scheepvaartmuseum. Ter ere<br />

<strong>van</strong> 400 jaar grachtengor<strong>de</strong>l, hult <strong>de</strong> gemeente<br />

naar verluidt het gehele traject in<br />

een feeëriek licht.<br />

En tenslotte is er <strong>van</strong> 14 tot 30 <strong>de</strong>cem-<br />

18 DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

Foto: HvA Minor Lighting<br />

ber <strong>de</strong> Illumina<strong>de</strong>, bedoeld als wan<strong>de</strong>lroute<br />

langs 18 kunstzinnige lichtprojecten<br />

<strong>van</strong>af het Stadhuis tot aan <strong>de</strong> loopbrug bij<br />

Nemo.<br />

Twee routes eindigen dus op <strong>de</strong> Oostelijke<br />

Eilan<strong>de</strong>n. Op een klein stukje, <strong>van</strong>af<br />

het Kadijksplein tot aan Het Scheepvaartmuseum<br />

zijn maar liefst 3 kunstobjecten<br />

te bewon<strong>de</strong>ren. We spraken met enkele<br />

kunstenaars.<br />

Wishing Well is een samenwerking tussen<br />

audiovisueel kunstenaar Wilhelmusvlug<br />

en Patrick Avontuur, creatief entrepreneur<br />

in feestverlichting. Zij richten<br />

zich op het creëren <strong>van</strong> spraakmaken<strong>de</strong><br />

lichtinstallaties voor <strong>de</strong> openbare ruimte.<br />

Wishing Well is een wensput <strong>van</strong> licht in<br />

<strong>de</strong> Scharrebiersluis op het Kadijksplein.<br />

Je gooit er een muntje in en cirkels <strong>van</strong><br />

licht verschijnen in het water, het muntje<br />

lijkt in <strong>de</strong> put te vallen. Het geld gaat naar<br />

een goed doel.<br />

ONGELOOF<br />

Even ver<strong>de</strong>rop, langs <strong>de</strong> trap naar <strong>de</strong> Kortjewantsbrug<br />

kronkelt een verlichte slang<br />

uit het water <strong>de</strong> trap op naar het weg<strong>de</strong>k.<br />

Bij na<strong>de</strong>re beschouwing is het spookachtige<br />

wezen samengesteld uit fietswrakken<br />

Het heeft een naam: Return of the Bikes.<br />

Dit is een project, niet zozeer <strong>van</strong><br />

kunstenaars, als wel <strong>van</strong> creatieve stu-<br />

<strong>de</strong>nten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Hoge School <strong>van</strong> Amsterdam<br />

aan <strong>de</strong> Weesperzij<strong>de</strong>. De af<strong>de</strong>ling<br />

bouwkun<strong>de</strong> biedt een zogenaam<strong>de</strong> Minorstudie<br />

Lighting, die specialiseert in <strong>de</strong><br />

functionaliteit <strong>van</strong> licht en verlichting in<br />

het belang <strong>van</strong> welzijn en gezondheid in<br />

gebouwen en openbare ruimte. Deze studie,<br />

on<strong>de</strong>r supervisie <strong>van</strong> Dick Vonk,<br />

staat internationaal in hoog aanzien, wat<br />

vooral bleek uit <strong>de</strong> samenstelling <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

architectuurstu<strong>de</strong>nten die aan dit project<br />

werken.<br />

Het gesprek met De Eilan<strong>de</strong>r ging dan<br />

ook in het Engels. Ze heten Jerry Petersen,<br />

AngelaMontilla, Malwina Borowiec,<br />

Lucas Candido en Erwin Rebel en komen<br />

respectievelijk uit Denemarken, Spanje,<br />

Polen, Brazilië en Ne<strong>de</strong>rland. Het ‘fietsenplan’kwam<br />

voornamelijk uit <strong>de</strong> koker<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> buitenlandse stu<strong>de</strong>nten die versteld<br />

ston<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het chaotische fietsverkeer<br />

in onze stad, waar God noch gebod<br />

lijkt te heersen. Waar zij <strong>van</strong>daan komen<br />

gaat men vooral met <strong>de</strong> auto naar zijn bestemming<br />

en wordt er gestopt voor een<br />

rood licht.<br />

En welk droevig lot <strong>de</strong> Amsterdamse<br />

fietsen zelf ten <strong>de</strong>el valt! Ze kon<strong>de</strong>n hun<br />

ogen niet geloven toen ze in een <strong>van</strong> onze<br />

prachtige grachten een <strong>de</strong>kschuit aanschouw<strong>de</strong>n<br />

die met een grijper happen<br />

vol weggesmeten en zwartbeslagen twee-


wielers boven water haal<strong>de</strong>. Geen enkele<br />

keer greep <strong>de</strong> kraan mis. Zo ontstond het<br />

concept om <strong>de</strong> verdronken fietsen in Amsterdam<br />

visueel een twee<strong>de</strong> leven te gunnen.<br />

Aaneengeregen kruipen ze lichtgevend<br />

uit <strong>de</strong> Schippersgracht. Ie<strong>de</strong>re<br />

avond tot het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> het jaar kun je<br />

daar getuige <strong>van</strong> zijn.<br />

Tenminste, als je inmid<strong>de</strong>ls niet afgeleid<br />

bent door een fenomeen een paar<br />

hon<strong>de</strong>rd meter ver<strong>de</strong>rop, waar vroeger<br />

Het Scheepvaartmuseum stond.<br />

EMOTIE EN ILLUSIE<br />

Nu ja, Het Scheepvaartmuseum staat er<br />

nog steeds in heel zijn glorie, maar heeft<br />

zijn zuidwestelijke gevel en het VOC<br />

schip Amsterdam ter beschikking gesteld<br />

aan <strong>de</strong> vervreem<strong>de</strong>n<strong>de</strong> inzichten <strong>van</strong><br />

Mr.Beam, een kunstenaarsteam uit<br />

Utrecht dat <strong>de</strong> wereld om ons heen <strong>van</strong>uit<br />

een heel an<strong>de</strong>re gezichtshoek wil visualiseren<br />

door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> lichteffecten en<br />

geanimeer<strong>de</strong> projecties in combinatie<br />

met muziek. Mo Assem is een rijzen<strong>de</strong><br />

ster in <strong>de</strong> kunstrichting die met licht en<br />

muziek een illusie wil oproepen waarin<br />

objecten en gebouwen als het ware tot leven<br />

komen en hun eigen verhaal gaan<br />

vertellen. Deze multimediale kunst<br />

houdt het mid<strong>de</strong>n tussen <strong>de</strong> grootscheepse<br />

inpakinstallaties <strong>van</strong> Christo, bizarre<br />

filmvoorstellingen en een dance event.<br />

Mr.Beam is een <strong>van</strong> <strong>de</strong> meer spraakmaken<strong>de</strong><br />

lichtkunstenaars, die door <strong>de</strong> organisatie<br />

<strong>van</strong> Amsterdam Light Festival<br />

werd uitgenodigd om <strong>de</strong>el te nemen. Om<br />

een geschikte locatie te vin<strong>de</strong>n voor elk<br />

project von<strong>de</strong>n rondleidingen plaats door<br />

<strong>de</strong> stad en werd hij voorgesteld aan prominente<br />

gegadig<strong>de</strong>n.<br />

“In zekere zin was het lief<strong>de</strong> op het eerste<br />

gezicht,” beaamt Sinja Bloeme, die<br />

voor het Scheepvaartmuseum dit project<br />

begeleidt. “We zagen hun <strong>de</strong>mo en wer<strong>de</strong>n<br />

overtuigd door hun visie hoe Het<br />

Scheepvaartmuseum in projecties en muziek<br />

gestalte kon krijgen in <strong>de</strong> betekenis<br />

die ook ons voor ogen staat. We zijn geen<br />

bootjesmuseum. We vertegenwoordigen<br />

een emotie <strong>van</strong> avontuur op zee, <strong>van</strong> verre<br />

bestemmingen en <strong>van</strong> behou<strong>de</strong>n<br />

vaart.”<br />

CREATIE<br />

Voor Mr.Beam is dit het meest grootschalige<br />

project dat het tot nu toe on<strong>de</strong>rnomen<br />

heeft. Eer<strong>de</strong>re projecties, zoals in <strong>de</strong><br />

ste<strong>de</strong>n Gent en Utrecht en op <strong>de</strong> Dam in<br />

Amsterdam von<strong>de</strong>n plaats in een relatief<br />

knusse sfeer. De afstand die <strong>de</strong> projectoren<br />

moesten overbruggen verg<strong>de</strong> geen<br />

probleem. Voor Het Scheepvaartmuseum<br />

is die afstand zeker 140 meter. Daar<br />

komt een heel wat krachtiger technologie<br />

aan te pas. Als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> voorbereidingen<br />

moest ook een reeks <strong>van</strong> vergunningen<br />

en ontheffingen wor<strong>de</strong>n aangevraagd,<br />

die <strong>de</strong> gemeente overigens op-<br />

merkelijk voortvarend heeft afgegeven.<br />

In drie maan<strong>de</strong>n tijd kon Mr.Beam aan <strong>de</strong><br />

slag.<br />

Op het moment <strong>van</strong> dit interview wil<br />

Mo Assem nog niet te veel prijsgeven<br />

over wat ons te wachten staan. Dat kan<br />

ook moeilijk want het project is nog<br />

steeds in wording in <strong>de</strong> Utrechtse studio<br />

waar krachtige computers <strong>de</strong> visualisering<br />

en <strong>de</strong> muziek tot een geheel sme<strong>de</strong>n.Een<br />

kleine wijziging <strong>van</strong> beeld of geluid<br />

consequenties heeft voor alle componenten.<br />

De on<strong>de</strong>rlinge verstandhouding tussen<br />

Het Scheepvaartmuseum en Mr.Beam<br />

heeft ertoe geleid dat Mo Assem volledig<br />

<strong>de</strong> vrije hand heeft gekregen in <strong>de</strong> uitvoering<br />

<strong>van</strong> het project, wat nogal wat betekent<br />

voor een organisatie die haar imago<br />

Foto: Arjen Schmitz, © Dok Architecten<br />

zorgvuldig beschermt. Het resultaat is<br />

dat <strong>de</strong> muzikale projecties op <strong>de</strong> gevel<br />

<strong>van</strong> Het Scheepvaartmuseum zon<strong>de</strong>r<br />

twijfel het meest in het oog springen<strong>de</strong><br />

evenement zal zijn <strong>van</strong> het Amsterdam<br />

Light Festival.<br />

Niet alleen aan <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong> kunnen<br />

we met open mond een lichtspektakel bewon<strong>de</strong>ren,<br />

ook binnen is het nodige te<br />

zien. En dan hebben we het niet over <strong>de</strong><br />

verzameling of <strong>de</strong> reis met Michiel <strong>de</strong><br />

Ruyter, maar over het universum aan<br />

lichtjes dat zich on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> overkapping<br />

<strong>van</strong> het binnenplein ontvouwt. Je raakt<br />

er niet op uitgekeken. En omdat je <strong>van</strong><br />

naar <strong>de</strong> hemel staren al gauw een stijve<br />

nek krijgt, heeft het museum comfortabele<br />

bootjes ingericht, zodat je in alle rust en<br />

gemak <strong>de</strong> verschijnselen aan het zwerk<br />

kunt aanschouwen.<br />

Het Scheepvaartmuseum houdt op zaterdag<br />

15 <strong>de</strong>cember <strong>van</strong> 17.00 tot 22.00<br />

uur een feestelijke avondopenstelling<br />

voor het publiek, met drankjes, hapjes en<br />

bijzon<strong>de</strong>re rondleidingen in het donker.<br />

Eilandbewoners zijn <strong>van</strong> harte uitgenodigd.<br />

Bezoekers betalen die avond alleen<br />

maar voor <strong>de</strong> consumpties en rondleidingen,<br />

niet voor <strong>de</strong> toegang tot het museum.<br />

• Mo<strong>de</strong>rne en klassieke lijsten<br />

op maat in aluminium en hout<br />

• Ornamentlijsten<br />

• Ophangsystemen<br />

• Indien gewenst<br />

inlijstwerk gratis bezorgd<br />

PLANTAGE KERKLAAN 4 sous<br />

Tel.: 020-4284049<br />

info@<strong>de</strong>inlijster.nl www.<strong>de</strong>inlijster.nl<br />

DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

19


Voor in <strong>de</strong><br />

agenda<br />

Eilan<strong>de</strong>noverleg: woensdag 19 <strong>de</strong>cember,<br />

20 uur, Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt, Witte<br />

Boei, grote (eet)zaal. Informatie en verga<strong>de</strong>rstukken<br />

bij Pim <strong>van</strong> Galen,<br />

pim@wcob.nl en/of www.wcob.nl.<br />

Buurtrestaurant: zondag 23 <strong>de</strong>cember<br />

(kerstdiner). Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt, Kleine<br />

<strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.<br />

Ook in 2013 bent u weer <strong>van</strong> harte welkom<br />

bij het buurtrestaurant. Bel voor <strong>de</strong><br />

data 6223879. Opgeven en betalen aan<br />

<strong>de</strong> balie.<br />

Van het<br />

wijkcentrum<br />

De me<strong>de</strong>werkers <strong>van</strong> het wijkcentrum<br />

hebben kerstvakantie <strong>van</strong>af<br />

24 <strong>de</strong>cember. Ze zijn er weer op maandag<br />

7 januari. Binnenkort weer op onze website:<br />

nieuwsbrief <strong>van</strong> het bestuur. Zie<br />

www.wcob.nl.<br />

Vrijwilligers<br />

gevraagd<br />

voor<br />

Cultuur in <strong>de</strong><br />

Middag<br />

Twee zondagen per maand zijn er<br />

mooie concerten in Sint Jacob<br />

en het Dr. Sarphatihuis. De data<br />

staan in <strong>de</strong> uitpagina. Hebt u regelmatig<br />

tijd en wilt u meehelpen?<br />

Graag! Er is <strong>van</strong> alles te doen; voor<br />

en achter <strong>de</strong> schermen.<br />

Meedoen of meer informatie?<br />

Neem dan contact op met Angelie of<br />

Mila <strong>van</strong> het wijkcentrum, 6223879,<br />

wijkcentrum@wcob.nl.<br />

20 DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

Foto: Mila Wybenga<br />

huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> buurt<br />

De crisis, een kans!<br />

Don<strong>de</strong>rdag 1 november 2012. Zes dialoogtafels. Zes plaatsen.<br />

Het sociaal wijkteam sprak met bewoners over <strong>de</strong> crisis.<br />

Het sociaal wijkteam <strong>van</strong> het Huis<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt organiseer<strong>de</strong> op <strong>de</strong><br />

Dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> Dialoog 2012 zes dialoogtafels<br />

in <strong>de</strong> buurt. Het thema was <strong>de</strong> crisis:<br />

wat<br />

betekent die voor u, wat kunt u ermee?<br />

Bij <strong>de</strong> Vereniging Nieuw <strong>Kattenburg</strong>, <strong>de</strong><br />

Witte Boei, Albert Heijn in <strong>de</strong> Sarphatistraat,<br />

<strong>de</strong> Keyzer, bij Funenconcerts en in<br />

het Dr. Sarphatihuis voer<strong>de</strong>n ruim <strong>de</strong>rtig<br />

<strong>de</strong>elnemers een open gesprek over wat <strong>de</strong><br />

crisis voor hen persoonlijk betekent en<br />

wat zij ermee kunnen. Bijna ie<strong>de</strong>reen<br />

voelt <strong>de</strong> gevolgen <strong>van</strong> <strong>de</strong> crisis en moet<br />

een stap terug doen, maar zo erg vindt<br />

men dat niet.<br />

MENSELIJKER<br />

Aan alle tafels werd <strong>de</strong> crisis, verrassend,<br />

vooral als een kans gezien. Deelnemers<br />

met een minimuminkomen lieten zien<br />

hoe creatief ze daarmee omgaan. Mensen<br />

pluizen reclamefol<strong>de</strong>rs na en kunnen<br />

ondanks weinig geld toch nog sparen. Ze<br />

zijn er trots op als het lukt om dat te<br />

kopen waar ze voor spaar<strong>de</strong>n.<br />

De crisis activeert en stimuleert men-<br />

sen om weer meer samen te gaan doen.<br />

“De mensen wor<strong>de</strong>n weer menselijker”,<br />

zei een ou<strong>de</strong>re buurtbewoonster.<br />

Voor het sociaal wijkteam is dit een stimulans<br />

om enthousiast door te gaan met<br />

het verbin<strong>de</strong>n <strong>van</strong> mensen in <strong>de</strong> buurt,<br />

het stimuleren <strong>van</strong> nieuwe buurtinitiatieven<br />

en het on<strong>de</strong>rsteunen <strong>van</strong> bewoners<br />

om zelf het heft in han<strong>de</strong>n te nemen. Het<br />

sociaal wijkteam en het Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Buurt hou<strong>de</strong>n u op <strong>de</strong> hoogte.<br />

Alle <strong>de</strong>elnemers aan <strong>de</strong> dialoogtafels:<br />

bedankt voor uw inbreng, openheid en<br />

interessante verhalen.<br />

Het sociaal wijkteam bestaat uit me<strong>de</strong>werkers<br />

<strong>van</strong> IJsterk, Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad<br />

en CentraM.<br />

De Witte Boei is gesloten <strong>van</strong><br />

24 <strong>de</strong>cember t/m 1 januari<br />

2013. Namens alle me<strong>de</strong>werkers:<br />

heel fijne feestdagen en een mooie<br />

jaarwisseling.


Discussie en film over luchtkwaliteit:<br />

Er ontstond een levendige discussie<br />

over het hoe en wat <strong>van</strong> luchtmetingen.<br />

Die gaan als volgt: een jaar lang meten<br />

met zogenaam<strong>de</strong> Palmes-buisjes, <strong>de</strong>ze op<br />

een goe<strong>de</strong> plek hangen en elke maand<br />

verwisselen. In <strong>de</strong> buisjes zit een laagje<br />

gel die stikstofdioxi<strong>de</strong> uit <strong>de</strong> lucht opneemt.<br />

Daarna gaan ze naar een wetenschappelijk<br />

laboratorium om daar ‘uitgelezen’te<br />

wor<strong>de</strong>n: hoe schoon of vies is <strong>de</strong><br />

lucht.<br />

De resultaten komen o.a. via Google<br />

Maps op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> Milieu<strong>de</strong>fensie.<br />

Omdat <strong>de</strong> maan<strong>de</strong>lijkse resultaten<br />

sterk verschillen, gaat het om het<br />

gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> <strong>van</strong> een heel jaar.<br />

groen & milieu<br />

Hoe gezond is <strong>de</strong> lucht die u ina<strong>de</strong>mt?<br />

De Vereniging Milieu<strong>de</strong>fensie voert<br />

momenteel een campagne on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

naam Samen voor gezon<strong>de</strong> lucht. Re<strong>de</strong>n<br />

voor <strong>de</strong> werkgroep Milieu om daar een<br />

voorlichtingsavond aan te wij<strong>de</strong>n. Hoe<br />

gezond is <strong>de</strong> lucht in <strong>de</strong> oostelijke binnenstad?<br />

Anne Reijn<strong>de</strong>rs, campagneme<strong>de</strong>werker<br />

gezon<strong>de</strong> lucht <strong>van</strong> Milieu<strong>de</strong>fensie,<br />

gaf uitleg over <strong>de</strong> campagne. Anne is ook<br />

buurtbewoonster. De aanwezigen keken<br />

geboeid naar <strong>de</strong> film Luchtverontreiniging,<br />

een onvrijwillig risico. En er is een aanzet<br />

gegeven om meetpunten te plaatsen in <strong>de</strong><br />

oostelijke binnenstad. Door bewoners<br />

zelf. Samen met Milieu<strong>de</strong>fensie.<br />

Dui<strong>de</strong>lijk bleek dat mensen op verschillen<strong>de</strong><br />

plaatsen veel hin<strong>de</strong>r ervaren<br />

<strong>van</strong> luchtvervuiling. Bij <strong>de</strong> ingang <strong>van</strong><br />

Artis bijvoorbeeld staan regelmatig heel<br />

veel auto’s (en bussen) met draaien<strong>de</strong> motor<br />

te wachten en er komt ook veel sluipverkeer<br />

langs. Ramen wor<strong>de</strong>n er nogal<br />

smerig <strong>van</strong>, longen ook.<br />

In <strong>de</strong> <strong>Kattenburg</strong>erstraat is veel verkeer,<br />

dus veel uitstoot en <strong>de</strong> verwachting<br />

is dat het daar veel erger wordt. Een bewoner<br />

wil daar graag een nulmeting doen<br />

en opnieuw meten als <strong>de</strong> situatie veran<strong>de</strong>rt.<br />

Ook bij <strong>de</strong> molen komt misschien<br />

een meetpunt.<br />

BUURT AAN ZET<br />

Het is dus <strong>de</strong> bedoeling dat bewoners zelf<br />

gaan meten. Zo ontstaat een beeld hoe<br />

(on)gezond <strong>de</strong> lucht is in <strong>de</strong> oostelijke<br />

binnenstad. De werkgroep is blij dat er<br />

buurtbewoners zijn die zich hiervoor<br />

gaan inzetten.<br />

U kunt ook <strong>de</strong> petitie voor gezon<strong>de</strong><br />

lucht in Amsterdam tekenen, u aanmel<strong>de</strong>n<br />

voor <strong>de</strong> nieuwsbrief, fol<strong>de</strong>rs helpen<br />

versprei<strong>de</strong>n en/of een gift doen voor een<br />

meetpunt in <strong>de</strong> buurt.<br />

Meer weten en/of meedoen? Neem<br />

contact op met <strong>de</strong> werkgroep Milieu,<br />

Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad,<br />

wijkcentrum@wcob.nl. Kijk op www.<br />

milieu<strong>de</strong>fensie.nl/luchtkwaliteit en meld<br />

u aan voor <strong>de</strong> nieuwsbrief.<br />

wijksteunpunt wonen<br />

Behoud sociale woningbouw Oostelijke Eilan<strong>de</strong>n<br />

De afgelopen jaren wor<strong>de</strong>n veel sociale<br />

huurwoningen op <strong>de</strong> Oostelijke<br />

Eilan<strong>de</strong>n gerenoveerd, verkocht of in<br />

<strong>de</strong> vrije sector verhuurd. Het aantal sociale<br />

woningen op <strong>de</strong> Oostelijke Eilan<strong>de</strong>n<br />

daalt hierdoor, en het ein<strong>de</strong> is nog niet in<br />

zicht. De Donnerpunten wor<strong>de</strong>n wellicht<br />

afgeschaft en ver<strong>van</strong>gen door an<strong>de</strong>re berekeningen<br />

om <strong>de</strong> huurprijs te bepalen<br />

(WOZ-waar<strong>de</strong>), waardoor <strong>de</strong> huren in <strong>de</strong><br />

binnenstad hoog zullen blijven.<br />

Het stads<strong>de</strong>el Centrum wil 30% sociale<br />

woningbouw behou<strong>de</strong>n, maar gaat bij<br />

het bepalen <strong>van</strong> wat als sociale woningbouw<br />

behou<strong>de</strong>n kan blijven uit <strong>van</strong> het<br />

zogenaam<strong>de</strong> marktgebied 1. Dit zijn<br />

<strong>de</strong> stads<strong>de</strong>len Centrum, Zuid, West en<br />

<strong>de</strong>len <strong>van</strong> Noord en Oost. Een groot gebied<br />

dus.<br />

Als <strong>de</strong>ze ontwikkelingen zo doorgaan,<br />

zou<strong>de</strong>n we over tien tot twintig jaar geen<br />

sociale woningen meer hebben op <strong>de</strong> eilan<strong>de</strong>n.<br />

Dit is een zorgelijke ontwikkeling,<br />

want juist het gemeng<strong>de</strong> karakter –<br />

qua woningen en bewoners – bevalt erg<br />

goed. Als alle woningen koop- of dure<br />

huurwoningen wor<strong>de</strong>n (vrije sector) kan<br />

<strong>de</strong> buurt in een ‘slaapwijk’ voor yuppenveran<strong>de</strong>ren.<br />

Le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> bewonerscommissies <strong>van</strong><br />

<strong>Kattenburg</strong>, <strong>Wittenburg</strong> en <strong>de</strong> Czaar Peterbuurt<br />

hebben <strong>de</strong>ze problemen met el-<br />

kaar besproken. Op hun initiatief wordt<br />

begin 2013 (eind februari/begin maart)<br />

hierover een groot politiek <strong>de</strong>bat georganiseerd<br />

voor alle buurtbewoners. Bij<br />

<strong>de</strong>ze bijeenkomst zullen uiteraard ook<br />

politici <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>elraad en <strong>de</strong> gemeenteraad,<br />

woningcorporaties en <strong>de</strong> media<br />

aanwezig zijn. De bijeenkomst zal in <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> Eilan<strong>de</strong>r dui<strong>de</strong>lijk aangekondigd<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Als u geïnteresseerd bent om mee te<br />

helpen aan <strong>de</strong>ze bijeenkomst of ver<strong>de</strong>re<br />

informatie wilt, kunt u contact opnemen<br />

met Pim <strong>van</strong> Galen, bewonerson<strong>de</strong>rsteuner<br />

<strong>van</strong> het Wijksteunpunt Wonen Centrum,<br />

p.<strong>van</strong>galen@wswonen.nl<br />

DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

21


Door Theo Keulaerds<br />

Een <strong>van</strong> ons fluistert dat hij hem een<br />

tijd gele<strong>de</strong>n met een zekere Azdin<br />

(niet die pizzabezorger) op het terras <strong>van</strong><br />

café Daan & Daan heeft gezien. Daar<br />

heeft Azdin voorspeld, zo horen wij, dat<br />

Ajax met 4–1 <strong>van</strong> het veel sterker geachte<br />

Manchester City zou winnen, en ook<br />

dat Barack Obama, ondanks <strong>de</strong> toen voor<br />

hem min<strong>de</strong>r positieve peilingen, presi<strong>de</strong>ntskandidaat<br />

Romney zou verslaan.<br />

Onze informant wacht onze reactie af en<br />

zegt dan: “Azdin is een profeet.“<br />

“Ik ken <strong>de</strong> neef <strong>van</strong> die Azdin,” zegt<br />

een <strong>van</strong> ons, “en die zegt dat hij kapsones<br />

heeft”.De vrouw <strong>van</strong> onze informant<br />

meent dat Azdin toch écht een profetische<br />

gave heeft. “Ik heb hem tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

ramadan in <strong>de</strong> buurt <strong>van</strong> pizzariaIlFor-<br />

22 DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

obama, ajax en het getal elf<br />

Profeten en vooroor<strong>de</strong>len<br />

Wij staan in <strong>de</strong> Kleine<br />

<strong>Wittenburg</strong>erstraat waar wij<br />

Jack, een <strong>van</strong> onze<br />

buurtgenoten, Albert Heijn<br />

uit zien komen.<br />

nogezien,”<strong>de</strong>elt een vrouw mee. Ze kijkt<br />

uitdagend naar <strong>de</strong> vrouw <strong>van</strong> onze informant,<br />

maar <strong>de</strong>ze zwijgt.<br />

VOLGELINGEN<br />

Onze informant vertelt dat hij na <strong>de</strong><br />

winst <strong>van</strong> Ajax en <strong>de</strong> overwinning <strong>van</strong><br />

Obama kort met Azdin heeft gesproken.<br />

“Ik confronteer<strong>de</strong> hem met zijn voorspellingen<br />

en heb hem gezegd dat hij een profeet<br />

is.” Wij willen weten wat Azdin heeft<br />

geantwoord. “Hij zei dat hij soms dingen<br />

weet, dat elke religie volgelingen nodig<br />

heeft, maar ook volgelingen - hoger in<br />

rang - die uit naam <strong>van</strong> hun God het een<br />

en an<strong>de</strong>r voorspellen. ‘Maar als je er goed<br />

over na<strong>de</strong>nkt,’zei Azdin tegen me, ‘dan is<br />

een profetie in onze wereld vaak niet<br />

meer dan een gebeurtenis die uit moet<br />

komen, omdáteen profeet die gebeurtenis<br />

heeft voorspeld.” De informant kucht<br />

en vervolgt: “Hij zei ook: ‘Toen ik daarover<br />

na begon te <strong>de</strong>nken ben ik afgehaakt.”<br />

Een man met een petje vraagt: “Van<br />

wie of wat is hij afgehaakt?” Een kleine<br />

man kaatst terug: “Wat <strong>de</strong>nk je zelf?” De<br />

man met het petje: “Misschien is hij wel<br />

Nieuw initiatief voor ou<strong>de</strong>ren<br />

Er is een initiatiefgroep opgericht die<br />

een voorstel gaat uitwerken tot het<br />

oprichten <strong>van</strong> Stadsdorp Centrum Oost<br />

(SCO),dateen mo<strong>de</strong>rne vorm <strong>van</strong> nabuurschap<br />

nastreeft.<br />

De initiatiegroep maakt gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

expertise <strong>van</strong> Stadsdorp Zuid, dat <strong>de</strong> diverse<br />

vormen <strong>van</strong> zelforganisatie <strong>van</strong> ou<strong>de</strong>ren<br />

heeft on<strong>de</strong>rzocht (meer informatie<br />

hierover op www.stadsdorpzuid.nl). Er<br />

werd keer op keer gewezen op het belang<br />

<strong>van</strong> een website, het zoveel mogelijk gebruikmaken<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> infrastructuur<br />

en het opzetten <strong>van</strong> een publiciteitscampagne<br />

om le<strong>de</strong>n te werven.<br />

De initiatiefgroep kan dat nooit allemaal<br />

alleen voor elkaar krijgen. We beginnen<br />

met het instellen <strong>van</strong> een drietal<br />

werkgroepen. De werkgroep Zorg gaat<br />

zich buigen over <strong>de</strong> contacten, <strong>de</strong> uitvoering<br />

<strong>van</strong> zorg aan huis en helpt bij <strong>de</strong> invulling<br />

<strong>van</strong> papieren. De werkgroep<br />

Dienstverlening gaat <strong>de</strong> praktische zaken<br />

aanpakken (goe<strong>de</strong>, betrouwbare en niet<br />

te dure vaklie<strong>de</strong>n, klussen, advisering<br />

elektronica, eten). De werkgroep Activiteiten<br />

bekijkt al die dingen die ou<strong>de</strong>ren actief<br />

hou<strong>de</strong>n en eenzaamheid voorkomt<br />

(zoals hulp bij vervoer, wan<strong>de</strong>lingen,<br />

film, kaarten, theater e.d.). Als we dat<br />

overzicht hebben, gaan we dit ver<strong>de</strong>r uitwerken<br />

naar een bouwblok of straat. Iemand<br />

wordt dan centraal aanspreekpunt<br />

voor een overzichtelijk aantal buurtbewoners<br />

(30 tot 40) en heeft een overzicht<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n om hulp te bie<strong>de</strong>n<br />

(boodschappen, kleine klusjes, huisdier,<br />

wan<strong>de</strong>ling, concert, vervoer ed.).<br />

Kortom, <strong>de</strong>nk na over later, over burenhulp<br />

in een sociaal aangename omgeving.<br />

Als u een bijdrage te wilt leveren of<br />

lid wilt wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een werkgroep laat<br />

ons dat weten. Neem contact op met<br />

een <strong>van</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> personen: Angelie<br />

Weber, 020-622 38 79, angelie@wcob.<br />

nl;Caro Niestijl, 0641049309, caro@<br />

niestijl.nl; Leon Deben, 0610089458,<br />

<strong>de</strong>ben@chello.nl).<br />

katholiek en is zijn twee<strong>de</strong> of <strong>de</strong>r<strong>de</strong> naam<br />

Maria.” Gelach. De informant zegt geërgerd:<br />

“Maar begrijp het dan toch! Azdin<br />

wéét niet dat hij een profeet is!” Iemand<br />

vraagt of Azdin een <strong>Wittenburg</strong>er is. Dat<br />

wordt niet bevestigd. Een an<strong>de</strong>r zegt dat<br />

zijn vriendin er Italiaans uitziet en op<br />

<strong>Kattenburg</strong> woont. Wij vin<strong>de</strong>n haar een<br />

lekker ding. “Jammer dat Italië zo corrupt<br />

is,” zegt iemand, en een vrouw:<br />

“Nou, zo kan ie wel weer.” “De wereld<br />

bestaat uit tegenstellingen,”beweert iemand<br />

die bij ons groepje stil is blijven<br />

staan, “JezusMohammed, Cruyff Van<br />

Gaal, vrouw man, plus min.” Daarover<br />

zijn wij het eens.<br />

MANCHESTER CITY<br />

De vrouw <strong>van</strong> onze informant zegt:<br />

“Hoor maar wat die Azdin letterlijk zei:<br />

‘Ajax tackelt City met vier tegen een.’“En<br />

luister,” gaat <strong>de</strong> informant ver<strong>de</strong>r, “Obama<br />

staat steeds slechter in <strong>de</strong> peilingen en<br />

dan hup! … vertelt Azdin aan Jack dat<br />

Obama zal winnen!” Nu begrijpen wij<br />

het pas en horen wij bewon<strong>de</strong>rend gemompel.<br />

Dan zegt een vrouw: “Twee presi<strong>de</strong>ntskandidaten.<br />

Kans <strong>van</strong> een op<br />

twee.” Iemand antwoordt: “Heb je haar<br />

weer. Vrouwen en logica!”<br />

Het wordt al kou<strong>de</strong>r. “Voorwaar, voorwaar,<br />

<strong>de</strong> mensheid wordt al jaren achtervolgd<br />

door het getal 11,”poneert weer<br />

een an<strong>de</strong>r. Wij luisteren. “Was <strong>de</strong> Apollo<br />

11 niet <strong>de</strong> raket waarmee <strong>de</strong> eerste man<br />

naar <strong>de</strong> maan is gereisd? En Jezus: had die<br />

niet 12 apostelen <strong>van</strong> wie een hem verraad<strong>de</strong>?<br />

Alweer 11.”“En Barack Obama.<br />

Tel <strong>de</strong> letters <strong>van</strong> zijn naam. Ook elluf”,<br />

be<strong>de</strong>nkt een an<strong>de</strong>r. “Mensen met zo’n gave<br />

zijn goe<strong>de</strong> raadgevers.” Er wordt met<br />

een nicotinegele vinger naar het <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

oog gewezen. Wij vergeten het getal 11 en<br />

<strong>de</strong>nken weer aan Azdin. Achter een raam<br />

aan <strong>de</strong> overkant gaan kerstlampjes knipperen.<br />

Wij gaan naar huis.<br />

Als wij elkaar <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> dag weer tegenkomen,<br />

weten wij niet wie <strong>van</strong> ons<br />

naar zijn pensioenoverzicht heeft gezocht,<br />

wie naar zijn verzekeringspapieren.<br />

Wij weten niet wie zijn sollicitaties<br />

heeft geteld. Wij kennen niemand die op<br />

nummer elf woont.<br />

Wij hebben veel vragen, maar nog niemand<br />

<strong>van</strong> ons heeft Azdin aan durven<br />

spreken.<br />

theokeulaerds@gmail.com


Zangers gezocht<br />

Kamerkoor Ottava, een gezellig<br />

buurtkoor in Amsterdam-<br />

Oost on<strong>de</strong>r leiding <strong>van</strong> Ulrikke Reed<br />

Fin<strong>de</strong>negg, heeft ruimte voor enkele zangers.<br />

Wij hebben een klassiek repertoire enrepeteren<br />

elke twee weken op woensdagavondin<br />

<strong>de</strong> Zuidhal <strong>van</strong> het Vierwin<strong>de</strong>nhuis,<br />

aan het Windroosplein op <strong>de</strong> Oostelijke<br />

Eilan<strong>de</strong>n.<br />

Wij zijn op zoek naar enthousiaste zangers<br />

(tenor, bas of alt) die zich willen inzetten<br />

voorons mooie repertoire. Bij<br />

WIJKCENTRUM OOSTELIJKE<br />

BINNENSTAD<br />

Het wijkcentrum is voor en door bewoners.<br />

Het on<strong>de</strong>rsteunt buurtbewoners, signaleert<br />

waar netwerken ontbreken, werkt aan <strong>de</strong><br />

opbouw hier<strong>van</strong> en aan een leefbare buurt<br />

voor ie<strong>de</strong>reen.<br />

Maandag: 13-17 uur; dinsdag t/m vrijdag:<br />

10-15 uur.<br />

Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad,<br />

Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.<br />

Tel. 6223879, wijkcentrum@wcob.nl,<br />

www.wcob.nl.<br />

IJSTERK ACTIEF BURGERSCHAP<br />

& PARTICIPATIE<br />

IJsterk stimuleert, ontwikkelt en verbindt<br />

mensen. IJsterk helpt vrijwilligers, senioren,<br />

mensen met een beperking en an<strong>de</strong>re<br />

buurtbewoners verbindingen te leggen,<br />

zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te<br />

versterken en betrokkenheid bij elkaar en<br />

bij <strong>de</strong> buurt te vergroten.<br />

Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad,<br />

Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.<br />

Tel. 6223879, info@ijsterk.nl, www.ijsterk.nl.<br />

CENTRAM MAATSCHAPPELIJKE<br />

DIENSTVERLENING<br />

CentraM on<strong>de</strong>rsteunt buurtbewoners,<br />

individueel of als groep, bij problemen met<br />

geld en instanties, relaties, wonen, zorg en<br />

werk.<br />

Informatie- en adviesspreekuren: maandag<br />

en don<strong>de</strong>rdag: 9-12 uur. Telefonische<br />

spreekuren: maandag t/m don<strong>de</strong>rdag: 9-12<br />

en 13-15 uur; vrijdag: 9-12 uur.<br />

Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad,<br />

Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.<br />

Tel. 5573338, info@centram.nl,<br />

www.centram.nl.<br />

voorkeurkennis <strong>van</strong> het notenschrift.<br />

Een stemtestkan <strong>de</strong>el uitmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

aanmelding.<br />

Belangstelling? Bel Martha Scheeren,<br />

020-6655028.<br />

STADSDEEL AMSTERDAM-<br />

CENTRUM<br />

Sociaal Loket Centrum, tel. 5524800,<br />

sociaalloket@centrum.amsterdam.nl<br />

WIJKSTEUNPUNT WONEN<br />

CENTRUM<br />

Geeft huur<strong>de</strong>rs informatie, advies en<br />

on<strong>de</strong>rsteuning op het gebied <strong>van</strong> huren en<br />

wonen.<br />

Woonspreekuren – voor advies over huren<br />

en wonen. Dinsdag: 9-10 uur; woensdag:<br />

15-17 uur en 19-20 uur.<br />

Huurteam (op afspraak) – voor controle<br />

huurprijs, on<strong>de</strong>rhoudsklachten en<br />

woningopnames.<br />

Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad,<br />

Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.<br />

Tel. 6227698, centrum@wswonen.nl,<br />

www.wswonen.nl.<br />

POLITIE<br />

Spreekuren <strong>Wittenburg</strong>, en <strong>Kadijken</strong> op<br />

woensdag <strong>van</strong> 10:00 tot 11:00 in het Huis<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad, Kleine<br />

<strong>Wittenburg</strong>erstraat 201, 1018LT. Spreekuren<br />

Oostenburg en Czaar Peterbuurt op<br />

don<strong>de</strong>rdag <strong>van</strong> 14:30 tot 15:30, Steunpunt<br />

Czaar Peterstraat 21.<br />

De buurtregisseurs zijn bereikbaar via <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> e-mailadressen:<br />

Voor <strong>Kattenburg</strong> en <strong>Wittenburg</strong><br />

Saieda.Kajouaa@amsterdam.politie.nl<br />

Voor <strong>Kadijken</strong> en Oranje Nassaukazerne:<br />

Stephanie.<strong>de</strong>.Weijer@amsterdam.politie.nl<br />

Voor <strong>de</strong> Czaar Peterbuurt en Oostenburg:<br />

Willem.Jansen@amsterdam.politie.nl<br />

BURENHULP<br />

Vrijwillige on<strong>de</strong>rlinge burenhulp: boodschappen<br />

doen, mee naar ziekenhuis,<br />

prikbord<br />

DE EILANDER OP<br />

FACEBOOK<br />

Word nu vriend <strong>van</strong> De Eilan<strong>de</strong>r.<br />

Voel je nog meer betrokken bij ons<br />

buurtblad.<br />

Reageer op artikelen.<br />

Zwengel een discussie aan!<br />

Communiceer met De Eilan<strong>de</strong>r en zijn<br />

lezers. Vermeld exposities, lezingen,<br />

concerten en an<strong>de</strong>re belangwekken<strong>de</strong><br />

evenementen.<br />

Misschien heb je interessant<br />

beeldmateriaal.<br />

Plaats dat op Facebook. ‘De Eilan<strong>de</strong>r’<br />

WORD NU VRIEND VAN<br />

DE EILANDER<br />

adressen en spreekuren<br />

on<strong>de</strong>rsteuning bij wan<strong>de</strong>len, gezelligheidsbezoek,<br />

kleine klus in huis of tuin, hulp<br />

bij gebruik <strong>van</strong> apparatuur, zoals computer,<br />

telefoon of tv. Structureel of inci<strong>de</strong>nteel.<br />

Hulpvragers en -aanbie<strong>de</strong>rs kunnen zich<br />

(gratis) aanmel<strong>de</strong>n via 557 33 38.<br />

OPVOEDSPREEKUUR<br />

Elke eerste don<strong>de</strong>rdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand kunt u<br />

voor het telefonisch spreekuur bellen <strong>van</strong><br />

18.00 tot 19.00 uur met 06 2295 9938.<br />

SPELINLOOP<br />

Maandag en woensdag <strong>van</strong> 9.30-12.00 uur<br />

voor ou<strong>de</strong>rs en kin<strong>de</strong>ren tot 4 jaar. Uw kind<br />

kan spelen terwijl u met an<strong>de</strong>re ou<strong>de</strong>rs<br />

praat. Kosten € 1,- per keer.<br />

OKC Kraijenhoff in <strong>de</strong> Kraijenhoffstraat 32<br />

SPEEL-O-THEEK<br />

Maandag <strong>van</strong> 9.30-12.00 uur en woensdag<br />

<strong>van</strong> 9.30-16.00 uur.<br />

U kunt speelgoed lenen voor kin<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> 0<br />

tot 8 jaar. Kosten € 12,50 per<br />

jaar per gezin. Stadspas € 7,50. OKC<br />

Kraijenhoff in <strong>de</strong> Kraijenhoffstraat 32<br />

MELDNUMMER OPENBARE<br />

RUIMTE<br />

Telefoon 551 95 55, voor melding of klacht<br />

over huisvuil, grofvuil, afval, fietswrakken,<br />

bestrating, groenvoorziening etc.<br />

SPREEKUUR MANTELZORG<br />

Woensdag <strong>van</strong> 12:30 tot 15:00 uur<br />

Dienstencentrum <strong>de</strong> Witte Boei<br />

<strong>Wittenburg</strong>erstraat 201<br />

Tel 06-52414751<br />

DECEMBER 2012 DE EILANDER<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!