Views
4 years ago

gildebrief - St. Sebastiaan Oosterhout

gildebrief - St. Sebastiaan Oosterhout

gildebrief - St. Sebastiaan

Gilde-Brief Gilde Den Standboog - 1 - Gilde-Brief Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij de gratie gods, Prince van Orange en de Nassau, Graaf van Catzelelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren, Leerdam,en Cuylenburg, Marquis van Veere en Vlissingen, Heer & Baron van Breda, Beylsteyn, den stad Grave en lande van Cuyk, Liesveld, Diest,Grimbergen,Herstal, Cranendonk, Warneton, Arlaij, Horseroy, St.Vith, Doesburg, Polanen, Willemstad, Nievaert, Ysselstein, Bredevoord, Steenbergen, Zevenbergen,de Hooge en Laage Zwaluwen, Waalwijk, Heer van Ameland, Erfburg Graaf van Antwerpen en Besancour. Erf Marschalck van Holland, Stadhouder Capitain en Admirael Generael van de seven bevreyde Provitien, alsmede Capitain Generael en Admirael van de Unie, mitsgarders Ridder van de Koufeband. Allen dengeenen die deesen sullen zien ofte hooren deesen saluut, doen weeten dat wij hebben ontfangen de ootmoedige Soplicatie van onse Vrijheijd Oosterhout als ten deefe door de meeste en voornaemste inwoonenden der voors: Vrijheijd versorgt en Gilde-Brief Gilde Den Standboog gequalificeerd, te kennen geevende dat de voors: inwoonenden seer geneegen waeren omme tot exercitie en vermaek van de jonge lieden derselver vrijheijd op ten regten, een Gilde, ’t wek genaemd soude worden Den Standboog, dog dat haer sulk sonder Ons voorgaende consent en behoorlijk Octroy niet geoorlooft was te doen en dat sij derhalver sig tot Ons waren keerde seer ootmoedelijk versoekende ten eynde het Ons als Heer en Baron van Breda gelieven mogte hen Supplianten te vergunnen brieven Octroy in behoorlijke forme op de conditiën en articulen hierna volgende. Art o 1 Dat dei van den voorschreeven Gilde, bij de meeste stemmen, met Advys van den Hooftman ofte Overdeeken, die altoos sijn sal den Officier van deefe Vrijheijd in der tijd sullen kiesen twee deekenen ende een Ouderman, die ook teffens Boekhouder en Busmeester sijn sal, dewelke sij gesamentlijk onderhoorig sullen weefen, ende gehoorsamen, in alle poincten den voors: Gilde rakende, omme met den Overdeeken, deekens, ende Ouderman bij de meesten stemmen van de Gemeene Gilde Broeders bij alle vergaderingen, disputen ofte andere voorvallen voor altoos geresolveerd, gedecideerd en onderhouden te werden, ende sullen tot harendienste hebben eenen Gilden-knegt, die bij voors: Regenten sal gekoofen werden. - 2 -

Parkeren in het centrum van Oosterhout - VVV Oosterhout
AUGUStUS - Oosterhoutse Golf Club
oktober - Oosterhoutse Golf Club
april - Oosterhoutse Golf Club
Presentatie Ir. Maarten van Oosterhout
februari - Oosterhoutse Golf Club
OktObER - Oosterhoutse Golf Club
februari - Oosterhoutse Golf Club
december - Oosterhoutse Golf Club
december - Oosterhoutse Golf Club
augustus - Oosterhoutse Golf Club
december - Oosterhoutse Golf Club
Klassieke Oosterhoutse lichtmasten uitgerust met ... - HlGbv.nl
juni - Oosterhoutse Golf Club
FEBrUArI - Oosterhoutse Golf Club
jUNI - Oosterhoutse Golf Club
Maart - Oosterhoutse Golf Club
augustus - Oosterhoutse Golf Club
december - Oosterhoutse Golf Club
OP 09 2009.pdf - Oosterhoutse Vereniging van ...
OP 11 2010.pdf - Oosterhoutse Vereniging van ...
OP 11 2009.pdf - Oosterhoutse Vereniging van ...
OP 01 2011.pdf - Oosterhoutse Vereniging van ...
Flora- en faunaonderzoek Paterserf, Oosterhout Thuisvester, BTL ...
Stadhouderslaan 32 | Oosterhout - Schonck, Schul & Compagnie
1953-005 geschiedenis/histoire pharmacie - Kringgeschiedenis
Folder Klachten.pdf - Woonstichting St. Joseph