Uitwerking Intentieovereenkomst voor de modelcasus ... - Belvedere

belvedere.nu

Uitwerking Intentieovereenkomst voor de modelcasus ... - Belvedere

1/6

INTENTIEOVEREENKOMST VAN BLEEK

ONDERGETEKENDEN

ModelCasus Van Bleek fabriek - Intentieovereenkomst

1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de

Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2006,

- hierna te noemen ‘gemeente’,

2. Provincie Overland, waarvan de zetel is gevestigd te Arnwegen, rechtsgeldig

vertegenwoordigd door Commissaris der Koninging drs. J.A.M. van Sminia, die handelt ter

uitvoering van het besluit van Provinciale Staten van 21 juni 2006,

- hierna te noemen ‘provincie’,

3. Duitenberg Projectontwikkeling II BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Druten,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.J.M. Duitenberg, directeur/bestuurder,

- hierna te noemen ‘Duitenberg’,

4. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te ’s Gravenhage, rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de Minister van Verkeer en Waterstaat,

- hierna te noemen ‘de staat’,

5. De Vereniging Natuurmonumenten, statutair gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-

Gravenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. H.B.J. De Klever,

directeur/bestuurder,

- hierna te noemen ‘Natuurmonumenten’,

partijen genoemd onder 1 t/m 5 hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

OVERWEGENDE

1. dat de voormalige textielfabriek Van Bleek & Zonen van grote betekenis is geweest voor de

ontwikkeling van Emmelerbroek en haar omgeving en daarmee van grote cultuurhistorische

betekenis is. Iets dat in het bijzonder geldt voor de grote Italiaanse, Marokkaanse en Turkse

gemeenschap in de provincie, waarvan de eerste generatie in de jaren ’60 en ’70 naar deze

regio is gekomen;

2. dat in de regio een grote behoefte bestaat aan een uitbreiding van de woningvoorraad in het

duurdere koop en goedkopere huursegment en gemeente en provincie het als hun

verantwoordelijk zien om in die behoefte te voorzien;

3. dat Duitenberg Projectontwikkeling II BV op 5 september 2003 een aanzienlijk deel van het

plangebied (kavels C1350, C1351 en C1359) heeft verworven met als doel om de

betreffende gronden tot ontwikkeling te brengen teneinde hiermee een marktconform

rendement te realiseren;

4. dat de Staat der Nederlanden het gebied aangrenzend aan het plangebied heeft

aangewezen als voorkeurslocatie voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van

het project ‘Ruimte voor de Rivier’, welke in ieder geval moeten resulteren in het creëren

van buffercapaciteit met een totale omvang van 17 miljoen m 3 ;

5. dat de Stichting Natuurmonumenten het als haar taak ziet natuur, landschap en

cultuurhistorie veilig te stellen door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen;

Dit document is een voorbeeld en bedoeld als illustratie bij de casus ‘Textielfabriek Emmelerbroek’, welke deel

uitmaakt van de handleiding ‘Financiering van Cultuurhistorische Projecten’ van het Projectbureau Belvedere. Het

document is slechts bedoeld en geschikt als illustratie.


2/6

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1 BEGRIPSBEPALINGEN

Project De herstructurering van het plangebied.

ModelCasus Van Bleek fabriek - Intentieovereenkomst

Plangebied Het binnen de begrenzing, zoals aangegeven in Bijlage I, gelegen

gebied in de Hooipolder

Belanghebbende partijen Bewoners, bewonersorganisaties, grondeigenaren, nutsbedrijven

en andere organisaties met een belang in het plangebied.

Interne kosten Kosten die, ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst

worden gemaakt door één der partijen.

Externe kosten Kosten die, ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst,

worden gemaakt door derden en ten laste komen van de partijen.

2 DOEL VAN DE OVEREENKOMST

2.1

Partijen hebben ten doel om de herontwikkeling van het plangebied gezamenlijk aan te pakken.

Hierdoor kan op effectieve en efficiënte wijze vorm worden gegeven aan een integrale en

gebiedsgerichte aanpak van de herontwikkeling, waarbij de individuele doelstellingen van

partijen zoveel mogelijk gerealiseerd zullen worden.

2.2

Deze overeenkomst legt de gemeenschappelijke uitgangspunten vast en geeft aan welke

elementen voorafgaand aan de herontwikkeling van het plangebied nader onderzocht dienen te

worden.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1

Partijen streven ernaar de identiteit van de Van Bleek fabriek en in het bijzonder de centrale

entree en het hoofdgebouw, inclusief ketelhuis en schoorsteen, zoveel mogelijk te bewaren.

3.2

Partijen streven naar een tenminste kostendekkende exploitatie.

3.3

Partijen streven naar een eindsituatie van het plangebied waarin voor de nieuw te bouwen

woningen waarover partijen beschikkingsrecht hebben een maximale verhouding koop:huur

geldt van 75:25. Partijen kunnen gezamenlijk gedurende de looptijd van het project besluiten de

in deze bepaling genoemde verhouding aan te passen aan de marktomstandigheden

3.4

Additionele middelen, zoals ondermeer subsidies, die partijen expliciet in gezamenlijkheid

verkrijgen ten behoeve van het project, zullen voor het project worden aangewend.

Dit document is een voorbeeld en bedoeld als illustratie bij de casus ‘Textielfabriek Emmelerbroek’, welke deel

uitmaakt van de handleiding ‘Financiering van Cultuurhistorische Projecten’ van het Projectbureau Belvedere. Het

document is slechts bedoeld en geschikt als illustratie.


3/6

4 ACTIVITEITEN

ModelCasus Van Bleek fabriek - Intentieovereenkomst

4.1

Partijen stellen een projectteam samen dat wordt belast met het opstellen van een Business

Concept dat bijdraagt aan de individuele doelstellingen van partijen. Daarbij maken zij gebruik

van het resultaat van een ontwerpatelier.

4.2

Partijen selecteren een onafhankelijk adviesbureau dat op basis van het in art. 4.1. genoemde

Business Concept en het bijbehorende schetsontwerp een financiële doorrekening maakt in de

vorm van een Business Case.

4.3

Partijen selecteren een onafhankelijk adviesbureau dat op basis van het in art. 4.1. genoemde

Business Concept en het bijbehorende schetsontwerp een Maatschappelijke Kosten-Baten

Analyse uitvoert.

4.4

Partijen stellen gezamenlijk een plan van aanpak op voor de Planvormingsfase.

5 OVERLEGSTRUCTUUR

5.1

Partijen richten een Stuurgroep op waarin partijen zijn vertegenwoordigd op bestuurlijk niveau.

5.2

De Stuurgroep heeft als hoofdtaak het vaststellen van de inhoud van specifieke activiteiten en

de planning daarvan, alsmede de voortgangsbewaking. Tevens is de Stuurgroep

verantwoordelijk voor de besluitvorming, alsmede voor de overige activiteiten welke voortvloeien

uit het ten uitvoer brengen van deze overeenkomst en waarvoor de verantwoordelijkheid haar

logischerwijs toekomt.

5.3

De Stuurgroep kan, indien zij dat nodig acht, werkgroepen instellen ter uitvoering van de in

artikel 4 genoemde activiteiten.

5.4

Besluitvorming binnen deze overeenkomst vindt plaats onder instemming van elk der partijen.

6 KOSTEN

6.1

De terzake de uitvoering van deze overeenkomst gemaakte en te maken interne kosten komen

ten laste van de partij die ze maakt.

6.2

De terzake de uitvoering van deze overeenkomst te maken externe kosten komen, indien de

daarmee verbonden opdracht door partijen is goedgekeurd, gelijkelijk ten laste van partijen.

Dit document is een voorbeeld en bedoeld als illustratie bij de casus ‘Textielfabriek Emmelerbroek’, welke deel

uitmaakt van de handleiding ‘Financiering van Cultuurhistorische Projecten’ van het Projectbureau Belvedere. Het

document is slechts bedoeld en geschikt als illustratie.


4/6

7 PLANNING/TIJDSCHEMA

ModelCasus Van Bleek fabriek - Intentieovereenkomst

7.1

Ten behoeve van de voortgang der activiteiten is een planning opgesteld die als bijlage II in deze

overeenkomst is opgenomen.

7.2

Partijen zullen de in deze planning vastgelegde tijdsduur voor de te verrichten werkzaamheden

in acht nemen.

7.3

Indien overschrijding van de in deze planning opgenomen tijdstippen dreigt zullen partijen de

wederpartij daarvan op de hoogte stellen en zullen partijen overleggen over de alsdan te nemen

maatregelen.

8 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

8.1

Deze overeenkomst treedt direct na ondertekening door Partijen in werking.

8.2

Deze overeenkomst duurt in beginsel voort totdat partijen een nieuwe overeenkomst hebben

getekend (Samenwerkingsovereenkomst)

8.3

Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan toerekenbare niet-nakoming van

contractuele verplichtingen, kan deze overeenkomst door elk der partijen, middels een

schriftelijke aangetekende opzegging, worden beëindigd indien:

a. uiterlijk drie maanden na het tijdstip dat in de in artikel 7 genoemde planning is vastgelegd,

partijen niet tot oprichting van een rechtspersoon zijn overgegaan.

b. een partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft

gekregen, alsmede wanneer er executoriaal beslag op haar goederen wordt gelegd.

8.4

Aan een beëindiging als bedoeld in het vorige lid, zal de wederpartij geen recht kunnen ontlenen

op vergoeding van eventuele kosten, renten en schade, in welke vorm ook en hoe ook

genaamd.

9 DIVERSEN

9.1

Het is partijen niet toegestaan om hun contractpositie in welke vorm dan ook over te dragen aan

derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Aan zo’n

toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. In elk geval gelden daarbij de volgende

voorwaarden:

- Alle verplichtingen van de overdragende partij gaan over op de partij die overgedragen krijgt;

- Schaden welke, als gevolg van de overdracht van de contractpositie van één der partijen,

voortvloeien uit vertragingen in de in lid 7 opgenomen planning, komen ten laste van de

overdragende partij.

9.2

Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen te voorkomen dat er zich geschillen voordoen waar

partijen in goed overleg geen oplossing voor kunnen vinden.

Dit document is een voorbeeld en bedoeld als illustratie bij de casus ‘Textielfabriek Emmelerbroek’, welke deel

uitmaakt van de handleiding ‘Financiering van Cultuurhistorische Projecten’ van het Projectbureau Belvedere. Het

document is slechts bedoeld en geschikt als illustratie.


5/6

ModelCasus Van Bleek fabriek - Intentieovereenkomst

9.3

Geschillen zullen aanhangig worden gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter.

9.4

Partijen verschaffen elkaar alle informatie die onmisbaar is voor het uitvoeren van deze

overeenkomst.

9.5

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

10 BIJLAGEN

Bij deze overeenkomst horen onverbrekelijk de volgende bijlagen:

Bijlage I: Afbakening Plangebied

Bijlage II: Planning van werkzaamheden

ONDERTEKENING

ALUS IN VIJFVOUD OVEREENGEKOMEN TE EMMELERBROEK OP 4 JULI 2006

1. GEMEENTE EMMELERBROEK

2. PROVINCIE OVERLAND

3. DUITENBERG PROJECTONTWIKKELING II BV

4. DE STAAT DER NEDERLANDEN

5. VERENIGING NATUURMONUMENTEN

Dit document is een voorbeeld en bedoeld als illustratie bij de casus ‘Textielfabriek Emmelerbroek’, welke deel

uitmaakt van de handleiding ‘Financiering van Cultuurhistorische Projecten’ van het Projectbureau Belvedere. Het

document is slechts bedoeld en geschikt als illustratie.


6/6

ModelCasus Van Bleek fabriek - Intentieovereenkomst

Dit document is een voorbeeld en bedoeld als illustratie bij de casus ‘Textielfabriek Emmelerbroek’, welke deel

uitmaakt van de handleiding ‘Financiering van Cultuurhistorische Projecten’ van het Projectbureau Belvedere. Het

document is slechts bedoeld en geschikt als illustratie.

More magazines by this user
Similar magazines