vormingen - ACLVB - Vlaanderen

aclvb.vlaanderen.be

vormingen - ACLVB - Vlaanderen

vorming op maat

veiligheid Oscar

Syndicaal vorming Verlof op maat

Oscar milieu

Syndicaal Verlof leren

informaticajongeren

milieu

formatica

oeten

ontmoeten

werken

erken

senioren

militant

veiligheid

leren

rechten en

Comé

rechten en plichten

Comé

vorming

militant

jongeren

sectoren

senioren

sectoren

EFI

vakbond

vakbond

afgevaardigden

vorm

prev

preventie

fiscaliteit

fiscalite

EFI

Competent in Engagement

Betaald Educatief Verlof

afgevaardigde

kennis

ACLVB Competent sociale media in Engag

communicatie

Betaald Educatief Verlof

ACLVB sociale media

communicatie

vormingen

2013 – 2014

kennis


competent

Geen loonopslag, wel vorming!

Nu de regering heeft beslist de komende 2 jaar een loonstop door te voeren, dienen we te zoeken naar alternatieve mogelijkheden

voor de werknemers. Vorming en opleiding zijn mooie gelegenheden om op een aangename manier je kennis

en je vaardigheden bij te spijkeren. Zeker in een periode waar werkzekerheid een ijdel begrip wordt, een belangrijke zaak!

Comé, de vormingsdienst van de Liberale Vakbond, heeft alvast een interessant aanbod. De keuze is groot, dus goed

kiezen is de boodschap. Op de achterzijde van deze brochure vind je een duidelijk overzicht van wie naar welke cursus

kan. Veel hangt af van jouw profiel:

Ben je verkozen in de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of aangeduid als lid

van de Syndicale Delegatie, dan kan je deelnemen aan een vijfdaagse vorming in het Europahotel te Gent. Je kan kiezen

uit een tweetal thema’s die te maken hebben met de werking van de ondernemingsorganen. Wie liever niet wil blijven

overnachten, kiest voor de provinciale vorming. Daar krijg je een selectie van de thema’s die in de residentiële cursus

worden gegeven. Voor de afgevaardigden organiseren we regelmatig sectorale infodagen.

Als werknemer kan je inschrijven voor de cursus ‘Rechten en plichten op de werkvloer’.

Je krijgt een gevarieerd programma in een centrum dat in de buurt van je

bedrijf gelegen is. Deze vorming sluiten we af met een tweedaagse in Oostende.

Wie meer gespecialiseerde info wil, kan zich inschrijven voor een intensieve cursus

Communicatie. Op verschillende plaatsen geven we ook een intensieve cursus

Loonfiscaliteit. Deze cursus is een vervolg op de cursus Personenbelasting die

vorig jaar georganiseerd is.

Iedereen kan zich bij ons inschrijven voor een avondcursus Informatica (Excel,

Sociale Media of Powerpoint). In het weekend organiseren we de vorming Kennis-

Plus. Niet louter met syndicale info, maar ook thema’s die je algemene kennis opvijzelen.

Voor de Senioren hebben we een speciale cursus in petto. Ben je 50 jaar

of ouder en niet (meer) actief op de arbeidsmarkt, dan is de cursus ‘Een brug

slaan’ iets voor jou!

Nieuw in 2013 is het aanbod dat je zelf kan invullen. Indien je met je militantenkern,

of met je sector of met je regio, … nood hebt aan specifieke info over een

bepaald onderwerp, kan je dit steeds aanvragen. Indien mogelijk, spelen we graag

op je aanbod in. Ook voor de jonge werknemers willen we speciale inspanningen

doen. Suggesties of ideeën zijn altijd welkom!

Alle vormingen kunnen gevolgd worden onder Betaald Educatief Verlof. Vormingen

voor afgevaardigden ook onder Syndicaal Verlof. Op het einde van de brochure

vind je hierover meer info. De vormingen zijn gratis en je loon wordt (eventueel

geplafonneerd) doorbetaald.

Wat dien je praktisch te doen als je wil inschrijven? Je kan het antwoordblad bij

deze brochure invullen en terugsturen of je kan je elektronisch inschrijven op

www.aclvb-vlaanderen.be/vorming-en-opleidingcome/. Let er wel op dat je inschrijving

ons voor 12 augustus 2013 bereikt!

Katrien Allaert

Coördinator Comé vzw

in engagement

schitterend

Comé vzw

Competent in Engagement

Vormingsdienst van de Liberale Vakbond

door de Vlaamse Gemeenschap erkend

als vormingsinstelling

EDUCATIEVE MEDEWERKERS

Katrien Allaert, Linda Bohyn, John Hallaert, Sara

Neirynck, Manuel Van Oostende, Brecht Van Roey

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS

Cinthy Callens, Esmeralda Cocquyt, Ann Van Hauwe

COORDINATOR

Katrien Allaert

VOORZITTER

Hugo Engelen

Comé vzw

Koning Albertlaan 95, 9000 Gent

tel. 09 222 57 51 | fax 09 221 04 74

e-mail: katrien.allaert@aclvb.be

www.aclvb-vlaanderen.be/vorming-en-opleidingcome/

V.U.: Hugo Engelen, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent


Inhoudstafel

afGeVaaRdIGden oR / CPBW / sd ............................................................................................................................................................. 4

1. Verkozen in oR / sd ................................................................................................................................................... 4

1.1 Residentieel oR / sd ...................................................................................................................................................................................... 4

1.2 Provinciaal oR / sd ........................................................................................................................................................................................ 5

1.3 Verkozen in de oR en/of de sd en werkzaam in de ‘non-profit’ ......................................................................................... 5

2. Verkozen in CPBW / sd .......................................................................................................................................... 6

2.1 Residentieel CPBW / sd .............................................................................................................................................................................. 6

2.2 Provinciaal CPBW / sd ................................................................................................................................................................................. 6

2.3 Verkozen in een ‘uitgebreid’ CPBW .................................................................................................................................................... 7

3. Voor het eerst verkozen in 2012 en

nog geen vorming oR / CPBW / sd gevolgd ...................................................................................... 8

4. sectorale overlegdag ............................................................................................................................................. 8

VoRmInG VooR jonGeRen ..................................................................................................................................................................... 9

VoRmInG oP maat .................................................................................................................................................................................................. 9

WeRKnemeRs .................................................................................................................................................................................................................. 10

5. Rechten en plichten op de werkvloer ............................................................................................... 10

6. loonfiscaliteit .............................................................................................................................................................. 11

7. Communicatie ............................................................................................................................................................... 11

IedeReen .................................................................................................................................................................................................................................... 12

8. Informatica ...................................................................................................................................................................... 12

9. Kennis-Plus ..................................................................................................................................................................... 13

senIoRen ................................................................................................................................................................................................................................... 14

10. een brug slaan ............................................................................................................................................................ 14

Praktische info ....................................................................................................................................................................................................................... 15

schema: Wie kan naar welke vorming onder welke formule? ........................................................... 16

Vormingen 2013 – 2014 | 3


afGeVaaRdIGden

Ondernemingsraad (OR)

Syndicale Delegatie (SD)

1 Verkozen in oR/sd en je hebt al een vorming oR/sd gevolgd

Voor wie?

Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van de OR

en/of de SD.

Onder welke formule?

Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof

(40 u. residentieel of 32 u. provinciaal).

Let op:

Je moet kiezen uit een residentiële of provinciale formule. Deze zijn niet te combineren.

1.1 Residentieel oR / sd

In dit vormingsaanbod kan je kiezen uit volgende thema’s:

Procesrecht

In navolging van het populaire tv-programma ‘de Rechtbank’

besloten ook wij een blik te werpen op het reilen en

zeilen achter de schermen van de arbeidsgerechten. We

brengen een bezoek aan de arbeidsrechtbank Gent en we

gaan dieper in op het verloop van een gerechtelijke procedure

en op de werking van het gerecht. Tevens wordt nagegaan

welk parcours een juridisch dossier binnen ACLVB

aflegt, alvorens het bij de arbeidsrechtbank terecht komt.

We besteden speciale aandacht aan de rol van de arbeidsgerechten

bij ontslag van een afgevaardigde.

De afgevaardigden genieten van een bescherming tegen

het risico dat zij worden ontslagen omwille van de uitoefening

van hun mandaat. Alle aspecten van de ontslagbescherming

van de personeelsafgevaardigden komen in

deze vorming aan bod.

Loonstop, wat nu?

De regering besliste eind 2012 een loonstop op te leggen.

Wat betekent deze loonnorm van 0% concreet? Hoe

wordt de loonkostenontwikkeling berekend? Wat met de

indexeringen en de baremieke loonsverhogingen? En hoe

verloopt de controle door de overheid en wat zijn de eventuele

sancties? We geven je een volledig beeld van de

opgelegde loonstop, wat kan nog, wat kan niet meer...

4 | Vormingen 2013 – 2014

Wat en wanneer?

– Een residentiële vorming in het Europahotel te Gent. Je

hebt de keuze uit een volledige week (vijf aaneensluitende

dagen) of een onderbroken week (2 + 3 aaneensluitende

dagen).

– Wie niet kan blijven overnachten, kiest voor de provinciale

formule: een vierdaagse vorming in je eigen

provincie (2 x 2 dagen).

Europese OR

Ben je werkzaam in een multinational? Is er, binnen het

concern waarvan je bedrijf deel uitmaakt, een Europese

Ondernemingsraad opgericht? We bespreken onder meer

de oprichting van een Europese OR, de voorschriften

hierrond, de bevoegdheden en taken van de Europese

OR, de rol en de bescherming van de werknemersafvaardiging

en de overeenkomsten over informatieverstrekking

en raadpleging.

De rol van de bemiddelaar

Wanneer kan je in je bedrijf een beroep doen op een Sociaal

Bemiddelaar? Wat zijn zijn specifieke opdrachten.

Door wie wordt hij ingeschakeld en betaald? Wat zijn de

basisprincipes die hij respecteert? Kortom, alle informatie

die je nodig hebt wanneer de onderhandelingen in

je bedrijf vast komen te zitten en het conflict tussen de

onderhandelaars geen oplossing vindt… En wat is jouw

rol als afgevaardigde in dit verhaal?

EFI, de Economische en Financiële Informatie

Als je met kennis van zaken wil overleggen over de financiële

situatie van de onderneming moet je enig boekhoudkundig

inzicht hebben. We overlopen de belangrijkste

principes van een boekhouding.


Daarnaast doen we de structuur van en het evenwicht in

de balans en resultatenrekening uit de doeken. Je leert

de gegevens correct interpreteren. We lichten toe hoe je

een jaarrekening kan lezen.

Voorbeelden en oefeningen zorgen ervoor dat je de materie

snel onder de knie hebt.

Retentiebeleid

Wat kan een werkgever doen om de werknemers aan zijn

bedrijf te binden? We bespreken concreet hoe hij dit kan

aanpakken: doet hij dit door zijn werknemers te motiveren

via een mensgericht personeelsbeleid of is loonoptimalisatie

het sleutelwoord? Hoeveel belang hecht hij aan

goede werkomstandigheden en welke groeikansen biedt

hij zijn werknemers? Uiteindelijk plukt de werkgever hiervan

de vruchten: er is een kleiner personeelsverloop, er

moet minder in rekrutering en selectie worden geïnvesteerd,

het personeel is tevreden en last but not least: de

bedrijfsresultaten verbeteren.

Ook dit jaar worden er twee avondsessies gepland over de

actualiteit en gaan we op bedrijfsbezoek of doen we een

culturele uitstap.

De data en thema’s waaruit je kan kiezen:

Procesrecht + Retentiebeleid

➞ 07 – 11.10.2013

➞ 27 – 29.11.2013 + 16 – 17.12.2013

EFI + De rol van de bemiddelaar

➞ 21 – 25.10.2013

➞ 13 – 15.11.2013 + 02 – 03.12.2013

➞ 03 – 04.02.2014 + 12 – 14.03.2014

Procesrecht + loonstop, wat nu?

➞ 09 – 13.12.2013

➞ 20 – 24.01.2014

EFI + Retentiebeleid

➞ 10 – 14.02.2014

Loonstop, wat nu? + De rol van de bemiddelaar

➞ 24 – 28.03.2014

Europese OR + Procesrecht

➞ 05 – 07.02.2014 + 10 – 11.03.2014

1.2 Provinciaal oR / sd

afGeVaaRdIGden

Ondernemingsraad (OR)

Syndicale Delegatie (SD)

Volgende thema’s komen dit jaar aan bod: Procesrecht en

Loonstop, wat nu?.

Je vindt info over deze thema’s onder punt 1.1. Opmerking

bij Procesrecht: in de provinciale vorming wordt er

geen bezoek gebracht aan een arbeidsrechtbank.

De centra en de data:

➞ Antwerpen: 10 – 11.02.2014 + 17 – 18.03.2014

➞ Gent groep 1: 07 – 08.11.2013 + 25 – 26.11.2013

➞ Gent groep 2: 20 – 21.02.2014 + 20 – 21.03.2014

➞ Hasselt: 29 – 30.01.2014 + 02 – 03.04.2014

➞ Mechelen: 04 – 05.11.2013 + 13 – 14.01.2014

➞ Roeselare: 21 – 22.11.2013 + 19 – 20.12.2013

➞ Tienen: 14 – 15.10.2013 + 18 – 19.11.2013

➞ Vilvoorde: 24 – 25.02.2014 + 31.03 – 01.04.2014

1.3 Verkozen in de oR en/of de sd

en werkzaam in de ‘non-profit’

Voor het eerst organiseren we een specifieke vorming voor

effectieve en plaatsvervangende leden van de OR en/of

de SD uit de non-profitsectoren. Tot de non-profitsectoren

behoren volgende Paritaire Comités: 318, 319, 327,

329, 330 en 331.

De specifieke regelgeving voor de non-profitsector komt

aan bod: sociale maribel, de rol van de OR, de regeling

aanvullend pensioen, deeltijdse arbeid, … Speciale aandacht

gaat naar de EFI-analyse voor vzw’s.

Kortom, een boeiende uitdaging voor onze afgevaardigden

uit de non-profit!

Deze residentiële vorming vindt plaats in het Europahotel

in Gent op 27 – 28.01.2014 én 26 – 28.02.2014.

Let op: Je kan deze vorming niet combineren met een

tweede vorming voor verkozenen OR/SD.

Vormingen 2013 – 2014 | 5


afGeVaaRdIGden

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Syndicale Delegatie (SD)

2 Verkozen in CPBW/sd en je hebt al een vorming CPBW/sd gevolgd

Voor wie?

Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van het CPBW

en/of de SD.

Onder welke formule?

Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof

(40 u. residentieel of 32 u. provinciaal).

Let op:

Je moet kiezen uit een residentiële of provinciale formule. Deze zijn niet te combineren.

2.1 Residentieel CPBW / sd

In dit vormingsaanbod kan je kiezen uit volgende thema’s:

Arbeidsongevallen

Bijna elke dag wordt een werknemer in België het slachtoffer

van een arbeidsongeval, soms met dodelijke afloop.

Een arbeidsongeval treft niet één persoon, maar ook families,

collega’s, de hele werkomgeving… Preventie van

risico’s op ongevallen en van gevaarlijke werkomstandigheden

is daarom essentieel. Hoe dat in zijn werk gaat,

komt aan bod in deze vorming. Naast de preventiemaatregelen

wordt ook ingegaan op meer arbeidsrechtelijke

aspecten, zoals de soorten arbeidsongevallen, vergoedingen

aan slachtoffers, procedures en aansprakelijkheid.

Preventiebeleid

De preventie van professionele risico’s is de basis van elk

welzijns- en veiligheidsbeleid in de onderneming. Het is de

taak van de leden van het CPBW om dat beleid te bewaken

en/of te bevorderen. Na deze vorming ken je de principes

van een welzijnsbeleid, de rol van het CPBW daarin en alles

wat je moet weten over de belangrijkste wetgeving. Als afgevaardigde

sta je niet alleen, maar krijg je de steun van een

hele vakbond. Tijd dus om de ervaringen met elkaar te delen!

Gezondheid op het werk

Hoe ouder we worden, hoe belangrijker onze gezondheid.

Ook op het werk. Wie deze vorming volgt, leert alles over

het gezondheidstoezicht op de werknemers, arbeidsongeschiktheid

en beroepziektes, ziekteverzuim, de gezondheidszorg

in ons land en dé nieuwste trend in preventieland:

wat kan een bedrijf doen om zijn werknemers

gezond(er) te maken…

6 | Vormingen 2013 – 2014

Wat en wanneer?

– Een residentiële vorming in het Europahotel te Gent. Je hebt

de keuze uit een volledige week (vijf aaneensluitende dagen)

of een onderbroken week (2 + 3 aaneensluitende dagen).

– Wie niet kan blijven overnachten, kiest voor de provinciale

formule: een vierdaagse vorming in je eigen provincie

(2 x 2 dagen).

Energie & Mobiliteit

Deze vorming bestaat uit twee thema’s die niet alleen

razend actueel zijn, maar ook van groot belang voor een

bedrijf. We bespreken onder andere het mobiliteitsplan

in al zijn facetten en bekijken uitvoerig de implementatie

ervan in de onderneming. Ook de manier waarop

bedrijven met energie, en dus ook met geld, omgaan

krijgt uitgebreid aandacht. Hoe sommige bedrijven hier

creatief mee weten om te gaan, leer je door middel van

een bedrijfsbezoek.

De data en thema’s waaruit je kan kiezen:

Gezondheid op het werk + Preventiebeleid

➞ 16 – 18.10.2013 + 04 – 05.11.2013

Arbeidsongevallen + Gezondheid op het werk

➞ 18 – 22.11.2013

➞ 25 – 26.11.2013 + 18 – 20.12.2013

Preventiebeleid + Energie & Mobiliteit

➞ 13 – 17.01.2014

➞ 14 – 15.10.2013 + 06 – 08.11.2013

Arbeidsongevallen + Preventiebeleid

➞ 17 – 21.02.2014

➞ 29 – 31.01.2014 + 24 – 25.02.2014

Arbeidsongevallen + Energie & Mobiliteit

➞ 17 – 21.03.2014

Gezondheid op het werk + Energie & Mobiliteit

➞ 31.03 – 04.04.2014


2.2 Provinciaal CPBW / sd

Op het programma van deze vorming staan Arbeidsongevallen

en Preventiebeleid. Je vindt info over deze

thema’s onder punt 2.1.

De centra en de data:

Antwerpen

➞ 07 – 08.10.2013 + 12 – 13.11.2013

Gent groep 1

➞ 14 – 15.11.2013 + 09 – 10.12.2013

Gent groep 2

➞ 23 – 24.01.2014 + 13 – 14.03.2014

Hasselt

➞ 23 – 24.10.2013 + 04 – 05.12.2013

Mechelen

➞ 20 – 21.01.2014 + 10 – 11.03.2014

Roeselare

➞ 06 – 07.02.2014 + 27 – 28.03.2014

Tienen

➞ 03 – 04.02.2014 + 24 – 25.03.2014

Vilvoorde

➞ 21 – 22.10.2013 + 16 – 17.12.2013

laat

mensen

afGeVaaRdIGden

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Syndicale Delegatie (SD)

2.3 Verkozen in een ‘uitgebreid’ CPBW

Sedert de wet van 23 april 2008 hebben de Comités voor

Preventie en Bescherming op het Werk in bedrijven die

geen Ondernemingsraad of geen vakbondsafvaardiging

hebben, er belangrijke economische en sociale bevoegdheden

bij gekregen. Voor effectieve en plaatsvervangende

leden van een CPBW met bijkomende bevoegdheden organiseren

we een aparte vorming.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

Preventiebeleid

De preventie van professionele risico’s is de basis van

elk welzijns- en veiligheidsbeleid in de onderneming. Het

is de taak van de leden van het CPBW om dat beleid te

bewaken en/of te bevorderen. Na deze vorming ken je de

principes van een welzijnsbeleid, de rol van het CPBW

daarin en alles wat je moet weten over de belangrijkste

wetgeving. Als afgevaardigde sta je niet alleen, maar krijg

je de steun van een hele vakbond. Tijd dus om de ervaringen

met elkaar te delen!

EFI

In deze vorming komt de economische en financiële informatie

van de onderneming aan bod. De jaarrekening,

de balans, en ook boekhoudkundige aspecten worden uitvoerig

toegelicht en ingeoefend. Het correct leren interpreteren

van deze informatie is het uitgangspunt.

Deze residentiële vorming gaat door in het Europahotel in

Gent van 30.09 – 04.10.2013.

Let op: Je kan deze vorming niet combineren met een

tweede vorming voor verkozenen CPBW/SD.

schitteren

Vormingen 2013 – 2014 | 7


afGeVaaRdIGden

Ondernemingsraad (OR)

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Syndicale Delegatie (SD)

3 Voor het eerst verkozen in 2012 en nog geen vorming oR/CPBW/sd gevolgd

Voor wie?

Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden van de OR,

het CPBW en/of de SD die nog geen vorming OR/CPBW/SD

hebben gevolgd.

Onder welke formule?

Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof (40 u.).

Wat en wanneer?

Een residentiële vorming in het Europahotel te Gent van 23 tot

29 september 2013.

Heb je een mandaat maar nog geen vorming gevolgd in

het kader van dat mandaat, dan is deze opleiding een

aanrader!

Er komen thema’s aan bod die je kunnen helpen bij het

uitvoeren van je syndicaal werk.

De werking en de bevoegdheden van zowel de OR, het

CPBW als de SD staan uiteraard centraal. Daarnaast hebben

we speciale aandacht voor de bescherming van de

4 de sectorale overlegdag

Voor wie?

Voor effectieve en plaatsvervangende leden van de OR, het

CPBW en/of de SD.

Onder welke formule?

Onder Syndicaal Verlof.

Wat?

Eén vormingsdag, per sector en regionaal georganiseerd.

8 | Vormingen 2013 – 2014

We wijzen je erop dat deze vorming residentieel is en we

verwachten dat iedere deelnemer blijft overnachten.

Let op:

Je kan deze vorming niet combineren met een vorming voor

verkozenen die reeds een vorming OR/CPBW/SD hebben

gevolgd.

afgevaardigde tegen ontslag. Ook termen als ‘Paritair Comité’,

‘CAO’s’, ‘IPA’ worden uitvoerig toegelicht. Natuurlijk

is het belangrijk te weten hoe je actief aan het overleg

kan deelnemen. We gaan dieper in op het belang van

verbale en non-verbale communicatie en we bekijken de

verschillende ‘vergadertypen’. Een afgevaardigde van de

ACLVB komt over zijn ervaringen vertellen en we brengen

een bezoek aan de administratieve zetel van ACLVB.

Voor de meeste sectoren organiseren we een overlegdag.

Samen met de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke

overlopen we de actualiteit. Op die manier bieden we de

mogelijkheid aan afgevaardigden om van gedachten te

wisselen over hun sector.

Wens je meer informatie over deze vorming te ontvangen?

Duid dit dan aan op het antwoordblad.

Indien je aan de voorwaarde voldoet, zal je hiervoor tijdig

een uitnodiging en een inschrijvingsformulier ontvangen.


nIeuWnIeuWnIeuWnIeuWnIeuWnIeuW

nIeuW

Vormingsinitiatieven voor jongeren: enkel voor lezers tot 30!

FreezBe is de jongerenbeweging binnen de Liberale Vakbond.

Naast een eigen infoblad en een eigen werking

met verschillende acties, geven we jullie een bijzondere

plaats in het vormingsgebeuren. Jongeren verdienen immers

een aparte vormingsaanpak. Misschien zijn jullie

ook geïnteresseerd in specifieke thema’s.

nieuw

Daarom ontwikkelen we met jongeren vormingsinitiatieven

voor jongeren. Jullie beslissen zelf over het tijdstip,

de formule, de thema’s, … Het belangrijkste is dat je

samen kan komen en op een leuke manier kennis en syndicale

ervaringen kan delen.

nieuw

nIeuW

Vorming op maat

De vormingen van Comé spreken een breed publiek aan.

Doorgaans zitten in de vormingen werknemers uit diverse

bedrijven of sectoren bij elkaar. Dat zorgt voor interessante

uitwisselingen.

Soms kan je als sector, als bedrijf of als regio echter een

specifieke opleidingsbehoefte hebben. Misschien ligt

cao 90 in jouw sector op de onderhandelingstafel en willen

jullie meer info daarover of misschien hebben jullie

nood aan een specifieke cursus rond communicatie of

misschien willen jullie enkel ’s avonds vorming krijgen?

Wij spelen graag op jullie vragen in en starten in 2013

met Vormingen op maat.

heb je ideeën of suggesties,

laat het ons weten

Je kan steeds mailen naar Comé (come@aclvb.be).

Verder kan je op het antwoordblad aanduiden of je op de

hoogte wil blijven van deze initiatieven.

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid?

Neem contact op met Comé (come@aclvb.be). We bekijken

samen wat we kunnen doen en of we een vorming op

jouw maat kunnen voorzien.

nieuw

Vormingen 2013 – 2014 | 9


WeRKnemeRs

5 Rechten en plichten op de werkvloer

Voor wie?

Voor alle werknemers met syndicaal engagement.

Onder welke formule?

Onder Betaald Educatief Verlof (40 u.) of in je vrije tijd.

Wat en wanneer?

Het basisgedeelte bestaat uit drie (niet opeenvolgende)

vormingsdagen tussen oktober 2013 en maart 2014.

De precieze data worden je zes weken voor de aanvang

van de cursus meegedeeld.

Deze drie vormingsdagen worden aangevuld met een tweedaagse

residentiële vorming die zal doorgaan tussen april en

juni 2014.

Haal voordeel uit premies

Onze huidige regering heeft de voorbije jaren heel wat

financiële voordelen afgebouwd. Toch valt er in vele gevallen

nog iets te rapen. In deze cursus krijg je een overzicht

van de populairste premies.

Streven naar een duurzame onderneming

Binnen deze vorming nemen we het woord duurzaamheid

onder de loep. Hoe kan jij binnen jouw bedrijf werken

aan duurzaamheid? Welke voordelen heeft dit voor het

individu en voor de onderneming?

Arbeiders en bedienden, eindelijk een gelijkwaardig

statuut

Er wordt al jaren over het eenheidsstatuut gepraat en eindelijk

ziet het ernaar uit dat we de termen ‘arbeider’ en

‘bediende’ uit het woordenboek mogen schrappen. Wat

een eenheidsstatuut precies inhoudt, wordt in deze vorming

volledig uit de doeken gedaan.

Hoe syndicaal is onze politiek?

Het politiek bestel in België: Hoe zit het in elkaar en

waarom moeten we in 2014 opnieuw naar de stembus?

En is onze politiek wel syndicaal-minded? We onderwerpen

de verschillende programma’s aan een syndicale test

en beoordelen ze op hun vakbondsvriendelijkheid.

10 | Vormingen 2013 – 2014

Waar?

Je hoeft geen centrum te kiezen. Je wordt automatisch ingedeeld

in één van de lokale groepen van je Bestendig Secretaris.

Voor Franstalige leden van een Bestendig Secretaris uit de regio

Halle-Vilvoorde en regio West-Vlaanderen wordt een Franstalige

vorming aangeboden.

De Bestendig Secretaris aan het woord

Eén van de Bestendig Secretarissen van jouw zone komt

langs om de actuele tendensen binnen de verschillende

bedrijven te bespreken. Je krijgt ook zelf de kans om de

moeilijkheden die je binnen jouw bedrijf ondervindt aan

te kaarten.

Wijzigingen in de sociale zekerheid

De ene hervorming na de andere wordt op ons afgevuurd.

In deze cursus worden de wijzigingen in onze sociale

zekerheid toegelicht. Tijdskrediet, SWT, pensioen, ziekteverzekering,

… het komt allemaal aan bod. Je krijgt een

mooi overzicht van de nieuwigheden zodat je kennis upto-date

is en je niet voor verrassingen komt te staan.


6 loonfiscaliteit

Voor wie?

Voor werknemers die zich willen specialiseren in

personenbelasting.

Deze cursus is een vervolg op de vorming Personenbelasting

van vorig vormingsjaar. Het is aangewezen dat je deze cursus

volgde, maar geen verplichte instapvoorwaarde.

Onder welke formule?

Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd.

Wat?

Tijdens deze vierdaagse vorming duiken we weer een

stukje dieper in ons belastingsysteem. We frissen de verwerkte

leerstof van vorig cursusjaar op met nieuw cijfermateriaal

en gaan aan de slag met rekentools.

De cursus loonfiscaliteit is een zeer praktische cursus in

berekenen, juist interpreteren en analyseren. Het is bovendien

een snelle manier om ons fiscaal stelsel te leren

begrijpen. Er komen opnieuw heel wat onderdelen aan

bod, zoals bruto-netto loonberekeningen, van bedrijfsvoorheffing

naar eindbelasting of optimalisering.

Indien mogelijk voorzien we in ieder centrum 1 dag waarbij

elke deelnemer kan oefenen in het invullen van een

elektronische aangifte.

Waar en wanneer?

Antwerpen

➞ 27 – 28.01.2014 + 17 – 18.02.2014

Gent

➞ 14 – 15.10.2013 + 02 – 03.12.2013

Hasselt

➞ 07 – 08.10.2013 + 09 – 10.12.2013

Tienen

➞ 04 – 05.11.2013 + 13 – 14.01.2014

7 Communicatie

WeRKnemeRs

Voor wie?

Voor werknemers die zich willen specialiseren in het thema

communicatie.

Onder welke formule?

Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd.

Wat?

‘Het is onmogelijk om niet te communiceren. Alles wat

je doet, ook ‘niets’ doen, heeft invloed. Ieder gedrag is

communicatie’,

Met deze stelling uit de communicatietheorie van Watzlawick

beginnen we de cursus communicatie. Tijdens deze

actieve vorming komen heel wat verschillende onderdelen

en invalshoeken van communiceren aan bod. Naast

het theore tisch kader ligt de klemtoon op praktische

oefeningen.

Je leert onder andere ‘actief luisteren’ en ‘feedback’ geven,

je krijgt nuttige tips voor het toespreken van een

groep en we hebben aandacht voor het overbrengen van

(slecht) nieuws. Allemaal tips & tricks die je tijdens

de vorming al kan uitproberen. Tot slot geven we je als

ACLVB-spreekbuis enkele handige mediatips mee.

Waar en wanneer?

Aalst

➞ 16 – 17.10.2013 + 30 – 31.01.2014

Antwerpen

➞ 30.09 – 01.10.2013 + 25 – 26.11.2013

Gent

➞ 16 – 17.01.2014 + 06 – 07.02.2014

Hasselt

➞ 26 – 27.02.2014 + 12 – 13.03.2014

Mechelen

➞ 09 – 10.12.2013 + 03 – 04.02.2014

Roeselare

➞ 20 – 21.01.2014 + 20 – 21.03.2014

Tienen

➞ 06 – 07.01.2014 + 10 – 11.02.2014

Vormingen 2013 – 2014 | 11


IedeReen

8 Informatica

Voor wie?

Voor iedereen.

Onder welke formule?

Onder Betaald Educatief Verlof (32 u. / cursus) of in je vrije tijd.

Wat?

Excel voor beginners

Kan je al vlot met de computer werken maar nog niet met

Excel? Volg dan deze cursus, waar je leert berekeningen

te maken in een rekenblad, te werken met reeksen, formules

en functies, celverwijzingen te gebruiken of grafieken

te maken. Hoe je dit doet, ondervind je stapsgewijs

en in je eigen tempo.

Waar

en wanneer?

Aalst

Diepenbeek

Gent

Puurs

Tienen

12 | Vormingen 2013 – 2014

Powerpoint voor beginners

Met het programma Powerpoint maak je in geen tijd de

mooiste en meest overzichtelijke presentaties. In deze

cursus leer je dia’s opmaken en bewerken, maar ook

foto’s, muziek, hyperlinks en filmpjes integreren. Na deze

vorming heeft Powerpoint voor jou geen geheimen meer!

Sociale media

Je kan vandaag niet meer om de nieuwe vormen van

sociale media heen. Geef je sociale leven een boost, laat

je onderdompelen in de wereld van Facebook, Twitter,

LinkedIn, … en je bent weer helemaal mee!

In de centra in Aalst en Gent wordt gewerkt met Office

2007. In de centra in Puurs, Diepenbeek en Tienen wordt

gewerkt met Office 2010.

Excel voor beginners Powerpoint voor beginners Sociale media

18 u. – 21.30 u. 18 u. – 21.30 u. 18 u. – 21.30 u.

09.10.2013 13.11.2013 08.10.2013 12.11.2013 30.09.2013 04.11.2013

16.10.2013 20.11.2013 15.10.2013 19.11.2013 07.10.2013 18.11.2013

23.10.2013 27.11.2013 22.10.2013 26.11.2013 14.10.2013 25.11.2013

06.11.2013 04.12.2013 05.11.2013 03.12.2013 21.10.2013 02.12.2013

06.01.2014 03.02.2014 07.01.2014 04.02.2014 08.01.2014 05.02.2014

13.01.2014 10.02.2014 14.01.2014 11.02.2014 15.01.2014 12.02.2014

20.01.2014 17.02.2014 21.01.2014 18.02.2014 22.01.2014 19.02.2014

27.01.2014 24.02.2014 28.01.2014 25.02.2014 29.01.2014 26.02.2014

23.10.2013 27.11.2013 08.01.2014 05.02.2014 26.11.2013 07.01.2014

06.11.2013 04.12.2013 15.01.2014 12.02.2014 03.12.2013 14.01.2014

13.11.2013 11.12.2013 22.01.2014 19.02.2014 10.12.2013 21.01.2014

20.11.2013 18.12.2013 29.01.2014 26.02.2014 17.12.2013 28.01.2014

06.01.2014 03.02.2014 11.02.2014 18.03.2014 08.01.2014 05.02.2014

13.01.2014 10.02.2014 18.02.2014 25.03.2014 15.01.2014 12.02.2014

20.01.2014 17.02.2014 25.02.2014 01.04.2014 22.01.2014 19.02.2014

27.01.2014 24.02.2014 11.03.2014 22.04.2014 29.01.2014 26.02.2014

26.02.2014 02.04.2014 04.12.2013 22.01.2014 02.10.2013 06.11.2013

12.03.2014 23.04.2014 11.12.2013 29.01.2014 09.10.2013 13.11.2013

19.03.2014 30.04.2014 18.12.2013 05.02.2014 16.10.2013 20.11.2013

26.03.2014 07.05.2014 15.01.2014 12.02.2014 23.10.2013 27.11.2013


9 Kennis-Plus

Voor wie?

Voor iedereen.

Onder welke formule?

Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd.

Waar en wanneer?

De vorming vindt plaats van oktober 2013 tot maart

2014. De data liggen nog niet vast maar worden je zes

weken voor aanvang van de cursus toegestuurd.

Hieronder vind je een overzicht van het tijdstip waarop

elke vorming doorgaat.

8 vrijdagavonden:

➞ Aalst, Halle, Herentals, Lier, Lokeren, Ninove en Zottegem

8 zaterdagvoormiddagen:

➞ Antwerpen, Diest en Mechelen

4 volledige zaterdagen:

➞ Aarschot, Genk, Gent, Maldegem, Leuven, Oudenaarde,

Sint-Truiden, Tienen, Zele en Zelzate

Wat?

De vorming Kennis-Plus reikt een aantal actuele thema’s

aan die van heel uiteenlopende aard zijn. We besteden

aandacht aan communicatie, wetenschap, gezondheid, …

In jouw centrum komen zeker enkele

van de onderstaande thema’s aan bod:

De pseudowetenschap ontmaskerd

De wereld in ontwikkeling

Kleuren in ons dagelijks leven

Sociale wetgeving: hardnekkige misverstanden

Problemen op de werkvloer

De invloed van voeding op de gezondheid

Actualiteit uit de sociale zekerheid

Andere thema’s zijn dan weer gloednieuw:

IedeReen

Het grote beïnvloedingsspel

Samen met de andere spelers leer je in concrete situaties

je eigen gedrag en dat van anderen analyseren en hoe ermee

om te gaan. Aan de hand van het interactiemodel ‘De

roos van Leary’ krijg je meer inzicht in interactiepatronen,

leer je efficiënter omgaan met lastig gedrag van anderen

en oefen je in adequaat en constructief feedback geven.

Denkfouten en mooipraters

Ooit al gedacht ‘één sigaretje meer of minder maakt het

verschil niet’, ‘niemand luistert naar mij’ of ‘elke Belg

doet wel eens iets verkeerd, wat maakt het uit’?

Denkfouten kunnen van allerlei aard zijn: zwart-wit denken,

foutief redeneren, belangrijke gevolgen negeren of

over het hoofd zien, emotioneel redeneren, … Welke

denkfouten of mooipraters maak jij wel eens in het dagelijks

leven?

Wij, consumenten

In deze cursus neemt de lesgever ons opnieuw mee naar

tal van onderwerpen die ons als consumenten niet onberoerd

laten. Omdat vandaag alles zo snel verandert, wordt

gretig op de actualiteit ingespeeld. Een cursus vol handige

tips voor al wie zich op de consumentenmarkt begeeft.

Geluk, economie en samenleving

Geluk is een onderwerp dat steeds meer in studies en onderzoek

opduikt. Kan je geluk meten? Waarom is de ene

persoon gelukkiger dan de andere? Geluk wordt ook vaak

geassocieerd met geld. Maakt geld eigenlijk gelukkig? Of

is dit toch een fabeltje?

We bekijken de bouwstenen van geluk en wat het betekent

voor de samenleving en de economie. Kunnen we

werken aan meer ‘economisch geluk’ in plaats van te blijven

werken aan de ‘groei’ van de economie?

De geschiedenis van België tot België

In deze cursus staat één vraag centraal: hoe is ons land

geworden tot wat het nu is? Wat was België voor het een

koninkrijk werd en wie leefde hier toen? Wie was hier de

baas? We duiken in onze rijke geschiedenis op zoek naar

antwoorden.

Europa

Europa wordt alsmaar belangrijker. Deze cursus geeft een

breder beeld van wie of wat Europa nu precies is.

Vormingen 2013 – 2014 | 13


senIoRen

10 een brug slaan

Voor wie?

Voor iedereen vanaf 50 jaar die niet meer actief is op

de arbeidsmarkt.

Onder welke formule?

Kan enkel gevolgd worden in je vrije tijd.

Wat?

Per centrum wordt een selectie gemaakt van thema’s

die aansluiten bij de leefwereld van actieve 50-plussers.

Het gaat hier om een mix van praktische en theoretische

onderwerpen.

Waar en wanneer?

De cursus gaat door in de periode januari – juni 2014, in

diverse centra:

➞ Aalst, Antwerpen, Asse, Gent, Hasselt, Mechelen, Oudenaarde,

Roeselare, Sint-Niklaas en Tienen.

Het programma ligt nog niet vast maar wordt je zes weken

voor aanvang van de cursus toegestuurd.

14 | Vormingen 2013 – 2014

laat

mensen

schitteren


hoe kan ik inschrijven?

Stap 1: Surf naar www.aclvb­vlaanderen.be/vorming­enopleidingcome/

en schrijf je elektronisch in of duid op

het antwoordblad je keuze aan en bezorg het uiterlijk

12 augustus 2013 terug.

Stap 2: Eind augustus krijg je een bevestigingsbrief met

de vermelding van je inschrijving(en).

Stap 3: Je krijgt zes weken vóór de start van elke cursus

specifieke info en de nodige documenten.

Het insturen van het antwoordblad houdt de verbintenis

in om de vorming(en) ook effectief bij te wonen. In geval

van overmacht vragen wij je de verantwoordelijke op voorhand

te verwittigen.

hoeveel betaal ik?

Alle vormingen zijn gratis voor ACLVB­leden met terugbetaling

van de verplaatsingskosten (behalve voor de

informatica- en de seniorenvorming).

— een residentiële vorming omvat cursusmateriaal,

maaltijden, koffiepauzes en logement (uitgezonderd

opleg singlekamer)

— een niet­residentiële vorming omvat cursusmateriaal,

lunch en koffiepauzes

— een halve dag of een avond omvat cursusmateriaal en

koffiepauzes

Niet ACLVB-leden betalen € 100 voor een residentiële

vormingsdag, € 60 voor een niet-residentiële vormingsdag

en € 25 voor een lesdeel indien het om een halve dag

of om een avond gaat.

moet ik vakantie nemen om naar

een vorming te komen?

Dat is niet noodzakelijk! Afhankelijk van je situatie zijn

er twee soorten vormingsverlof die je recht geven op extra

(betaalde!) dagen om naar de cursus te komen.

syndicaal Verlof

Het Syndicaal Verlof wordt op basis van een sectorale

CAO aan afgevaardigden toegestaan en kan enkel gebruikt

worden voor de vorming van de afgevaardigden.

Je loon wordt doorbetaald door de werkgever, een sectorfonds

of de Liberale Vakbond, afhankelijk van wat in de

CAO staat.

Het aantal dagen waarop je recht hebt, is per sector

vastgelegd. Wil je hierover meer info, geef ons dan een

seintje.

PRaKtIsChe Info

Betaald educatief Verlof

Het Betaald Educatief Verlof geeft je het recht om op

het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat

overeenstemt met dat van de gevolgde vormingen. Je

loon wordt door je werkgever doorbetaald (begrensd tot

€ 2 706 bruto per maand).

Opleidingen die je kan volgen onder Betaald Educatief

Verlof zijn ofwel beroepsopleidingen ofwel algemene

opleidingen.

Alle vormingen van Comé zijn in het kader van de wetgeving

Betaald Educatief Verlof erkend als algemene

opleidingen!

Per jaar is een maximum aantal uren vastgesteld:

Voor de vormingen die niet samenvallen met de

arbeidstijd:

— 100 uur voor een beroepsopleiding

— 80 uur voor een algemene opleiding

— 100 uur voor een beroepsopleiding, samen met een

algemene opleiding

Voor de vormingen die samenvallen met de arbeidstijd:

— 120 uur voor een beroepsopleiding

— 80 uur voor een algemene opleiding

— 120 uur voor een beroepsopleiding, samen met een

algemene opleiding

Volgende werknemers komen in aanmerking voor

Betaald Educatief Verlof:

— voltijds tewerkgestelde werknemers

— deeltijds tewerkgestelde werknemers:

– werknemers die minstens 4/5 tewerkgesteld zijn

– werknemers die op basis van een variabele werktijdregeling

1/3 tewerkgesteld zijn

oPGelet:

de maxima (80 uur, 100 uur en 120 uur) gelden enkel

voor de voltijds tewerkgestelde werknemers.

Voor deeltijdse werknemers worden de maxima herleid

pro rata de wekelijkse arbeidsduur.

dit betekent dat wie voltijds werkt, voor maximaal

twee vormingen van Comé Betaald educatief Verlof

kan opnemen. niets houdt je echter tegen je voor

meerdere vormingen in te schrijven en de uren boven

de maxima in je vrije tijd te volgen.

Vormingen 2013 – 2014 | 15


Verkozen in de OR en/of lid van de SD

(effectief of plaatsvervanger)

WIe kan naar WelKe VoRmInG onder WelKe foRmule?

WIe? kan naar WelKe VoRmInG? onder WelKe foRmule?

sV = syndicaal Verlof

BeV = Betaald educatief Verlof

Verkozen in het CPBW en/of lid van de SD

(effectief of plaatsvervanger)

Verkozen in de OR, het CPBW

en/of lid van de SD

(effectief en plaatsvervanger)

EN

nog geen vorming OR/CPBW/SD gevolgd

Werknemer

EN

niet verkozen in OR of CPBW

of geen lid van de SD

Jonger dan 50 en niet (meer) aan het werk 1. Informatica

2. Kennis-Plus

50­plus en niet (meer) aan het werk 1. Informatica

2. Kennis-Plus

3. Een brug slaan

1. De Ondernemingsraad / de Syndicale

Delegatie

2. De Sectorale Overlegdag

3. Rechten en plichten op de werkvloer

4. Loonfiscaliteit

5. Communicatie

6. Informatica

7. Kennis-Plus

1. Het Comité voor Preventie en Bescherming

op het Werk / de Syndicale Delegatie

2. De Sectorale Overlegdag

3. Rechten en plichten op de werkvloer

4. Loonfiscaliteit

5. Communicatie

6. Informatica

7. Kennis-Plus

1. De werking van de ondernemingsorganen

2. De Sectorale Overlegdag

3. Rechten en plichten op de werkvloer

4. Loonfiscaliteit

5. Communicatie

6. Informatica

7. Kennis-Plus

1. Rechten en plichten op de werkvloer

2. Loonfiscaliteit

3. Communicatie

4. Informatica

5. Kennis-Plus

1. SV of BEV: residentieel (40u.) of

provinciaal (32u.)

2. SV

3. BEV (40u.) of in je vrije tijd

4. BEV (32u.) of in je vrije tijd

5. BEV (32u.) of in je vrije tijd

6. BEV (32u.) of in je vrije tijd

7. BEV (32u.) of in je vrije tijd

1. SV of BEV: residentieel (40u.) of

provinciaal (32u.)

2. SV

3. BEV (40u.) of in je vrije tijd

4. BEV (32u.) of in je vrije tijd

5. BEV (32u.) of in je vrije tijd

6. BEV (32u.) of in je vrije tijd

7. BEV (32u.) of in je vrije tijd

1. SV of BEV: residentieel (40u.)

2. SV

3. BEV (40u.) of in je vrije tijd

4. BEV (32u.) of in je vrije tijd

5. BEV (32u.) of in je vrije tijd

6. BEV (32u.) of in je vrije tijd

7. BEV (32u.) of in je vrije tijd

1. BEV (40u.) of in je vrije tijd

2. BEV (32u.) of in je vrije tijd

3. BEV (32u.) of in je vrije tijd

4. BEV (32u.) of in je vrije tijd

5. BEV (32u.) of in je vrije tijd

Opgelet:

Je kan maximaal voor twee vormingen Betaald Educatief Verlof opnemen, maar de

opleidingen voor afgevaardigden kan je eventueel ook onder Syndicaal Verlof volgen.

More magazines by this user
Similar magazines