mei 2009 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

mei 2009 - Protestantse Gemeente Amersfoort

10 e jaargang | nummer 4 | mei 2009


Van de redactie

De maand mei heeft ook dit jaar weer een

aantal bijzondere dagen: 4 mei, 5 mei,

Hemelvaartsdag en Pinksteren. Gezien

onze beperkte ruimte hebben we ervoor

gekozen ons te concentreren op hetgeen

we op 4 mei herdenken.

Hoeveel hartverscheurende verhalen zijn

er niet over de oorlogstijd? Steeds nog

duiken er voor ons nieuwe op. Zoals dat

van de Amersfoortse Fanny Heymann,

dat in dit nummer verteld wordt. Alles

wat er in haar bewuste en onbewuste is

opgeslagen, komt er nu uit in de vorm van

schilderijen. Eén daarvan – waarop haar

kort na de bevrijding van kamp Bergen

Belsen bezweken moeder – staat op de

voorkant van Drieluik. De hele maand mei

is een expositie van het werk van Fanny

Heijmann te zien in de Bergkerk.

Misschien hebt u wel eens gehoord van

de Barmer Thesen (= Stellingen), een

belijdenis uit 1934, die ook is opgenomen

in de kerkorde van de Protestantse Kerk

in Nederland. Hitler kwam aan de macht

in 1933 en vanaf dat moment werd

geprobeerd de kerk te nazificeren. De

synode van Barmen sprak uit dat Jezus

Christus haar Heer is en – hoewel dat niet

met zoveel woorden gezegd kon worden –

niet Hitler. Vrijwel onbekend is dat er ook

Amersfoortse Stellingen zijn geformuleerd

door theologen. Ons redactielid Koos van

Noppen is een echte onderzoeksjournalist

en hij doet het verhaal over deze moedige

actie uit de doeken.

We hebben ons de achterliggende tijd een

beetje vergaloppeerd wat de omvang van

Drieluik betreft, dus we moeten ons weer

een keer inhouden. Meer pagina’s = meer

kosten. Maar u hebt ook met dit nummer

weer genoeg leesstof in handen.

Graag wensen we u goede dagen toe van

herdenken en vieren!

Marja Brak

2 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

Fanny Heymanns zoektocht

Van 26 april tot eind mei zijn in de Bergkerk

schilderijen te zien van Fanny Heymann uit

Amersfoort. Het is expressief werk in mooie

warme kleuren, waarin ze haar emoties heeft

weergegeven over het leed

dat de tweede wereldoorlog bij haar

en haar familie teweegbracht.

Fanny Heymann werd in 1942 in Amsterdam geboren als kind

van Duits-Joodse ouders. De familie was in 1937 naar Nederland

gevlucht. Eind 1941 hadden Josef en Meta Heymann alles gereed

om met hun kinderen naar Amerika te vluchten. Het kwam er niet

van door ziekte van Josefs moeder. Dit werd hen noodlottig. Via

Westerbork werd het hele gezin naar Bergen Belsen overgebracht,

waar Josef in februari 1945 overleed.

Vier moeders

In april 1945 naderden de geallieerden het kamp. Een groep van

2500 mensen – onder wie Meta en haar vier kinderen - werd vanuit

het kamp naar een trein gedirigeerd, vermoedelijk om sporen

uit te wissen. Aan de trein waren explosieven bevestigd. Het was

de bedoeling de trein elders op te blazen. Maar de bestuurder en

de bewakers werden bang en brachten de trein in Farsleben, bij

Maagdenburg, tot stilstand. Ze vluchtten en lieten de inzittenden

aan hun lot over. Zes dagen en nachten zaten zij in de afgesloten

trein, zonder eten of drinken, temidden van stervende of reeds

gestorven kampgenoten. Toen werden ze door toevallig passerende

Amerikanen ontdekt en uit de trein gehaald.

Fanny’s moeder werd met spoed naar een klein Rode Kruis ziekenhuis

in Hillersleben overgebracht, waar zij na korte tijd overleed.

De vier kinderen, onder de hoede van oudste zus Esther, kwamen

in Nederland terecht. Fanny’s broer kwam in een weeshuis, Esther

in een pleeggezin. De twee jongsten, Fanny en haar zusje, mochten

bij elkaar blijven. Ze werden in Maastricht grootgebracht door

een Joodse pleegvader, zijn niet-Joodse vrouw en haar zuster.

Fanny heeft een schilderij gemaakt van haar ‘vier moeders’: haar

moeder Meta, haar zus Esther, haar pleegmoeder en haar tante.

Ook heeft ze geschilderd over haar pijn en emoties: het afscheid

van haar vader, het verdriet om haar moeder, over de zware verantwoordelijkheid

die Esther als oudste kind droeg voor haar

broer en zusjes.

Oude pijn

Fanny had niet verwacht dat ze ooit zou gaan schilderen. Op de

middelbare school was het commentaar van haar tekenleraar zo

ontmoedigend dat ze er geen plezier meer in had. Ze ging op

Middelloo werken als docent psychologie. Toen haar huwelijk

stukliep en ze alleen voor haar twee zoontjes moest zorgen, zat

ze een tijd ziek thuis. Op een dag viel haar oog op de tekenspullen

van de kinderen. Ze begon heel voorzichtig te tekenen, maar


in beelden

‘Eindelijk een heel mens’ door: Marijke Visser

alleen als er niemand in de buurt was. Ze schaamde zich voor haar

werk, ze kon immers niet tekenen! Een inwonende studente zag

het toevallig en moedigde Fanny aan ermee door te gaan. Deze

studente bracht goed materiaal voor haar mee en zo ging Fanny

verder, heel voorzichtig. Eerst op kleine stukjes papier, maar

geleidelijk aan durfde ze groter te gaan werken.

Door therapie kwamen beelden van vroeger naar boven en oude

pijn. Fanny zag zichzelf als kind van bijna drie op de grond zitten,

terwijl haar moeder van uitputting in elkaar zakte. Ze voelde

de angst en de pijn van haar moeder lijfelijk. Steeds als er beelden

opkwamen ging ze schilderen, vooral koppen, heel veel koppen.

Ook schreef ze gedichten.

Stenen plaatsen

Het verwerken bleek een zaak van kauwen en herkauwen te zijn.

Als ze zo nu en dan dacht dat ze alles wel verwerkt had, bleek

dat toch nog niet zo te zijn. Het deed veel pijn dat er geen graf

was van haar ouders. De kinderen Heymann wisten niet beter

of alle sporen van hun overleden ouders waren uitgewist. Fanny

had al eens navraag gedaan naar het graf van haar moeder bij de

gravendienst van het Rode Kruis, maar zonder resultaat. Pas een

aantal jaren geleden heeft ze ontdekt dat moeder begraven was

op het grasveld bij het ziekenhuis waar ze gestorven was. Maar

na de oorlog hadden de Russen daar beton op gestort om er een

sportveld van te maken. Pas in de jaren ’90 heeft dit veld weer de

oorspronkelijke functie gekregen. Er is toen een plaquette met de

namen van de overledenen geplaatst, maar dat wisten Fanny en

haar familie niet. Het bleek namelijk dat de naam van moeder tot

Motta Herman verbasterd was. De familie heeft nu een gedenksteen

voor haar laten plaatsen. Het vinden van het veld waar

moeder begraven ligt, en het plaatsen van de gedenksteen was

een cruciaal moment in Fanny’s leven. Ze heeft nu, net als andere

mensen, een plek waar haar moeder begraven ligt.

Ook voor vader, die ergens op het terrein van Bergen Belsen

begraven is, hebben ze een steen laten plaatsen. Toen ervoer

Fanny eindelijk bevrijding; ‘Ik ben heel’.

In een gedicht schrijft ze:

Afscheid

Joods afscheid

Stenen leggen

Herdenken

Herinneren

Komt, laat ons

Eten met wie leeft.

Blijven herinneren

Fanny en Esther gaan regelmatig naar Bergen Belsen. In

het herinneringscentrum zijn de namen te lezen van hun

ouders, henzelf, en ieder die in het kamp gezeten heeft.

Langzamerhand was het geen nare plek meer voor hen. Ze

worden er altijd heel hartelijk ontvangen door lieve mensen.

Fanny heeft inmiddels lezingen gegeven in het bezoekerscentrum

en ze gaat dit jaar voor het eerst meewerken

aan een project voor Duitse schoolkinderen. In Nederland

is Fanny al enkele jaren actief voor het gastsprekerproject

WO2 tot heden in Westerbork. Ze bezoekt scholen en jeugdcentra

om haar verhaal te vertellen en vooral ook om met

jongeren in gesprek te komen over oorlog, vooroordelen en

de beleving van kinderen hiervan. ‘Nu kan ik iets positiefs met

dat moeilijke verleden doen’. Dit jaar gaat ze voor het eerst als

duo naar scholen toe, met een vrouw, die kind van ‘politiek

foute ouders in de oorlog’ is.

Fanny vindt kinderen heel belangrijk. In een oorlog zijn de

kinderen altijd slachtoffer. Haar eigen kinderen helpen haar

vooruit te kijken, het leven gaat door. Doordat ze op zoek is

gegaan naar haar ouders kan ze nu ook terugkijken, over de

oorlog heen. ‘Ik voel me geen slachtoffer meer, maar ben eindelijk

een gewoon mens.’ Een van haar schilderijen - ‘Bevrijd’

- gaat hierover. ‘Misschien’, zegt ze, ‘komt er nu ook ruimte om

over andere dingen te schilderen.’

Foto’s: Piet de Kruif

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 3


In het kolossale hotel ‘Monopole’, prachtig

gelegen tegenover het station, kwamen in

1939 enkele theologen bijeen om de laatste

hand te leggen aan de ‘Amersfoortse stellingen’.

Het werd een document dat in krasse taal het

opkomende antisemitisme veroordeelde. Slechts

weinigen ondertekenden het stuk. ‘Men zag het

gevaar niet. Moet ik hen dat kwalijk nemen?

Ach, je moet maar blij zijn als je in het leven

niet al te veel dingen verkeerd ziet.’

De Amersfoortse stellingen zijn een Nederlandse ‘vertaling’ van de

veel bekendere ‘Barmer Thesen’, een belijdenis uit 1934 die ook deel

uitmaakt van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

In januari 1933 was Hitler in Duitsland aan de macht gekomen. De

staat kreeg vanaf dat moment een totalitair karakter en dat was

een reële bedreiging voor de kerk. ‘Er werd gepoogd de kerk te nazificeren

en daar rees verzet tegen’, vertelt dr. George Harinck, hoogleraar

protestantse geschiedenis aan de Vrije Universiteit. ‘Men was

niet tegen Hitler; hij moest wel van de kerk afblijven.’

In die context kwam de synode van Barmen tot een reeks uitspraken,

opgesteld door Karl Barth, waarin krachtig stelling werd

genomen in de kerkstrijd. Meteen in de eerste zin van deze Barmer

Thesen verwoordde Barth de kern van de zaak: ‘Jezus Christus,

zoals Hij ons in de Heilige Schrift wordt betuigd, is het ene woord

van God, dat wij te horen, dat wij in leven en in sterven te vertrouwen

en te gehoorzamen hebben’.

Hotel Monopole, dat dateert uit 1906, aan het Stationsplein, op de hoek van de Koningin Wilhelminalaan.

Het gebouw is in 1978 afgebroken. (Foto: Archief Eemland)

4 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

Moedige actie van theologen aan

Amersfoortse stellingen’

Glashelder

‘Die inzet van de Barmer Thesen heeft altijd diepe indruk op me

gemaakt’, zegt dr. Arie Spijkerboer, emeritus-predikant. ‘Jezus als

enige openbaring van God. De Evangelische Kirche in Duitsland

werd bedreigd door een niet geringe stroom mensen die in Hitler

een nieuwe openbaring van God zagen. Dat werd ook met zoveel

worden gezegd: ‘Jezus verlost ons van zonden, Hitler verlost

ons van het Verdrag van Versailles’ (aan het eind van de Eerste

Wereldoorlog, waarbij Duitsland in de vredesbepalingen zware lasten

had opgelegd gekregen, red.).

De term nationaal-socialisme komt in de Barmer Thesen niet voor.

‘Vergeet niet, dat er synodeleden waren die enthousiast waren over

Hitler. Het was dus heel moeilijk om expliciet kritisch over hem te

zijn. Maar voor de goede verstaander was het glashelder: de kerk

gehoorzaamt slechts aan haar Heer, Jezus Christus. Impliciet staat

daar achter: …en dus niet aan Hitler’, aldus Harinck.

Het spannende verloop van de Duitse kerkstrijd - en de synode van

Barmen - werd vanuit ons land met grote belangstelling gevolgd.

Al een paar dagen nadat de Barmer Thesen in mei 1934 waren aangenomen,

drukten Nederlandse kranten de verklaring af; zelfs de

liberale dagbladen.

Amersfoortse kring

In de loop van de jaren dertig ontstonden er studiegroepen van

theologen die zich bezonnen op de vraag wat de Barmer Thesen konden

betekenen in de Nederlandse situatie, gesteld dat de nationaalsocialisten

hier aan de macht zouden komen. Sommige Nederlandse

theologen onderhielden nauw contact met hun Duitse collega’s;

met name H. Berkhof en J. Koopmans. Op

initiatief van deze Koopmans (1905-1944),

een jonge veelbelovende theoloog, was er

ook zo’n kring in Amersfoort. In 1939 – nu

dus 70 jaar geleden – nam deze groep het

initiatief om voor de Nederlandse context

een soortgelijke verklaring als de Barmer

Thesen op te stellen. Het werd veel meer

dan louter een vertaling van de Duitse

stellingen van vijf jaar eerder. Er is veel

verwantschap, maar het meest opvallende

verschil is wel stelling nummer 4, waarin

een ondubbelzinnig protest klinkt tegen

iedere vorm van antisemitisme.

‘Er was dan ook sinds de synode van

Barmen heel wat gebeurd’, zegt drs. Niels

den Hertog, christelijk-gereformeerd predikant

te Surhuisterveen, die werkt aan een

proefschrift over Koopmans. ‘In november

1938 had de Kristallnacht plaatsgevonden.

Wie ‘Mein Kampf’ had gelezen, wist wat


vooravond Tweede Wereldoorlog

Hitler van plan was. Ook de grote stroom vluchtelingen vanuit

Duitsland – denk aan Anne Frank – maakte volstrekt duidelijk wat

men in het Derde Rijk voorhad met het joodse volk. De opstellers

van de Amersfoortse Thesen konden gewoon niet om het antisemitisme

heen.’

Karl Barth, die zijn stempel had gezet op de verklaring van Barmen,

was in de loop van de jaren dertig ook steeds kritischer geworden

op het nationaal-socialisme. Aanvankelijk wil hij het vooral buiten

de kerk houden, vanaf ’37, ’38 roept hij op het nationaal-socialisme

te weerstaan. ‘Dat was een gevoelig punt’, zegt Harinck, ‘ook

onder zijn leerlingen in Nederland. Moest de kerk zich zo expliciet

met politiek bezig gaan houden? In 1936 had de synode van de

Gereformeerde Kerken de NSB veroordeeld en hervormde theologen

hadden enorm geageerd tegen dat besluit. Was het niet hachelijk

om zomaar aan te wijzen wat wel en niet christelijk is? Maar door

de toenemende oorlogsdreiging en door de veranderende opstelling

van Karl Barth werd die discussie actueel.’

Teleurstelling

In die situatie schreven Koopmans en de zijnen de Amersfoortse

stellingen en verspreidden het document onder theologen, met het

verzoek het te ondertekenen. Maar, en dat moet een teleurstelling

zijn geweest, de meesten weigerden. Ze vonden de tekst in strijd

met de neutraliteitspolitiek van ons land. ‘Veel theologen vonden

het een anti-Duitse verklaring’, zegt Harinck. ‘Onze relatie met

Duitsland was in die dagen heel precair en het was een ongeschreven

regel dat je je in het openbaar niet kritisch over Duitsland

uitliet.’ Andere theologen tekenden niet, omdat ze de stellingen

‘te Barthiaans’ vonden. ‘Dat is in zekere zin de eer van Karl Barth

geweest, die met zijn steeds scherpere toon over het nationaalsocialisme

theologen in Nederland inspireerden tot verzet.’

‘Veel theologen zágen niet welk gevaar er in het oosten dreigde’,

zegt Spijkerboer. ‘Moet ik hen dat kwalijk nemen? Ach, je moet

maar blij zijn als je in het leven niet al te veel dingen verkeerd

ziet.’

Uit de nagelaten correspondentie van Koopmans blijkt dat Barth

zelf bereid was het stuk te ondertekenen, bijvoorbeeld in zijn

hoedanigheid als eredoctor van de Rijksuniversiteit Utrecht, vertelt

Den Hertog. ‘In tweede instantie zag men daar toch van af. De

verklaring zou al snel iets sensationeels krijgen en afleiden van de

inhoud.’ Later, begin 1941, zouden de Amersfoortse Thesen aan de

basis liggen van de illegale brochure ‘Wat wij wel en wat wij niet

geloven’.

Moedige actie

Voor de gang van de geschiedenis hebben de Amersfoortse Thesen

weinig belang gehad.

‘Toch moet je achteraf zeggen dat het gelijk aan de kant van de

opstellers was’, zegt Den Hertog, die hun initiatief omschrijft als

een ‘moedige actie’. ‘Ze voelden aan dat de kerk op een kruispunt

Dit is een aflevering in de

serie Historisch Drieluik

door: Koos van Noppen

stond en ze hebben een weg gewezen, waarvan het goed zou zijn

als de kerk die toen had durven gaan. Hun oproep om de ene Heer

te dienen, om op te komen voor het geringe en vertrapte en om

oog te hebben voor het verbond met zijn volk – daar kun je ook

vandaag nog genoeg conclusies uit trekken.’

AMerSFOOrTSe STellInGen

De vier ‘Amersfoortse Thesen’, opgesteld in 1939 in hotel

‘Monopole’, waren een oproep aan de kerken in ons land tot

waakzaamheid. Dit is een beknopte versie:

1. Het behoort tot de opdracht van de christelijke kerk,

dat zij zowel in haar ambtelijke prediking alsook in

het getuigenis van haar leden te midden van het volk,

waarin zij gesteld is, zonder vrees tot de overheid en

onderdanen spreekt op gezag van de Bijbel; ook over de

dingen van het openbare en dagelijkse leven. De kerk

kan zich hier door geen mens of macht laten weerhouden.

2. De kerk bidt, dat het einde van deze oorlog moge betekenen

de vernietiging van die machten die open of bedekt

de kerk vervolgen, de vrijheid der prediking beperken,

en niet alleen het christelijke leven, maar ook de eenvoudige

menselijkheid door middel van geweld of angst

onmogelijk maken. Zij bidt, dat deze tirannie verdreven

worde en de regeerders zich onder Gods Woord buigen.

Zij bidt om de vrede met gerechtigheid, omdat slechts

waar recht gezocht kan worden, de prediking der kerk

en het menselijk leven mogelijk zijn.

3. De prediking van Jezus Christus kan de neutraliteit niet

schenden, want er is verschil tussen staat en kerk, verschil

van opdracht en van taak. Het kan zijn, dat de kerk

daar spreekt (en spreken moet) waar de staat zwijgt en

het gewenst is dat hij zwijgt. De kerk echter wordt niet

geregeerd door de staat en door het staatsbelang, noch

door het nationale nut of de gevoelens van het volk. De

kerk wordt alleen geregeerd door Jezus Christus.

4. Het heeft God behaagd ons zijn Woord te geven door de

dienst van de Joden. Elk antisemitisme moet de kerk

van Jezus Christus afwijzen op grond van het feit dat

Jezus een Jood was. Nog steeds denkt God op bijzondere

wijze aan dit volk. Hij heeft het lief. De erkenning hiervan

kan slechts voeren tot een ootmoedig omgaan met

de Joden, tot een ondubbelzinnig protest tegen welk

antisemitisme ook, en tot daadwerkelijke hulp aan hen,

die daardoor in deze tijd opnieuw getroffen worden.

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 5


SAM’S KleDInGACTIe

Op zaterdag 16 mei van 10-12 uur vindt de jaarlijkse kledinginzameling

van Sam’s Kledingactie Mensen in Nood plaats. U kunt

uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in

gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen:

• Bergkerk, Abr. Kuyperlaan 2

• St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28

• Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 (ingang Ampèrestraat)

• Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4

• Blom Assurantieadviseurs, Vermeerstraat 80

• De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59

• De Open Hof, Vogelplein 1

• Automobielbedrijf Vreekamp, Meridiaan

• Emmaüskerk, Noordewierweg 131

• Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74

• Heilig Kruiskerk, Liendertseweg 48

• Nijenstede, Heiligenbergerweg 84

• Opstandingskerk, Euterpeplein 1

• De Brug, Schuilenburgerweg 2

• Schuilenburcht, Schuilenburgerplein

• Undineflat, Undinestraat

• De Inham, Hamseweg 40

• Brandpunt, Laan naar Emiclaer 110

• De Herberg, Zeldertsedreef 2

De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan

noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood. In 2009 wordt

een project in Kenia gesteund, waarin ‘droogte cyclus management’

centraal staat. Droogte is al jaren een van de ernstigste

problemen in Kenia en leidt regelmatig tot ondervoeding, ziekte

en sterfte van mensen en dieren. Ook veroorzaakt droogte conflicten

om de schaarse waterbronnen en weidegronden. Samen

met lokale partners zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de

mensen minder kwetsbaar worden in periodes van droogte. Dit

doen ze door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het

realiseren van waterbronnen.

Voor meer informatie: www.samskledingactie.nl of tel. 073-

6871060.

ACTIe VAKAnTIeGelD Delen

‘Dromen van een vakantie… Zitten bij beekjes, dwalen door stadjes,

genieten van het mooie weer en de prachtige huizen met

KerKrenTMeeSTerS

ACTIe KerKBAlAnS 2009

In de grafiek is de stand van zaken van de Actie Kerkbalans

tot en met maart weergegeven. In totaal is voor 2009 €875.900

begroot. Na drie maanden is hiervan €299.293 (34%) ontvangen.

Het totaalbedrag dat inmiddels is toegezegd, ligt op €821.737.

Dat betekent dat de toezeggingen nog achterblijven op de begroting.

We hopen dat dit verbetert nadat in mei de herhalingsactie

6 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

Franse balkons. Helaas, dat zal een droom blijven. Ik kan het

niet betalen. Net als de afgelopen jaren zit er niets anders op dan

thuis te blijven in onze flat. De kinderen kunnen gelukkig voetballen

op het grasveldje, achter. Van een vriendin hoorde ik van

de actie ‘Vakantiegeld Delen’. Door deze actie kon zij vorig jaar

een week kamperen op de Veluwe. Stiekem hoop ik ook op een

dergelijke meevaller. Misschien een paar dagen Zeeland? Dat lijkt

me geweldig!’ De diaconieën en de Werkgroep Overwaarde organiseren

‘Vakantiegeld Delen’ voor de zesde keer. Ook nu de recessie

voelbaar wordt komt het erop aan solidair te zijn met mensen die

het altijd al met weinig financiële middelen moeten doen. Samen

blijven delen. Deze bijbelse opdracht geldt ook in tijden waarin

het misschien wat minder met ons gaat. Vorig jaar bracht de actie

ruim 15.000 euro op en konden 46 ‘adressen’ blij gemaakt worden.

De actiezondagen zijn 17 en 24 mei, maar u kunt ook een bijdrage

overmaken op rekening 139631 (diaconie hervormde gemeente)

of 259722 (diaconie gereformeerde kerken).

DUUrZAAMHeID In De KerK

Langzaam begint tot ons door te dringen dat onze manier van

omgaan met het milieu, met elkaar en met mensen elders op de

wereld, geen toekomst heeft. We zijn op zoek naar een nieuw en

duurzaam evenwicht. Vanuit ons geloof kunnen we het streven

naar duurzaamheid verbinden met het Bijbelse verlangen naar

gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

De Amersfoortse kerken maken werk van het thema duurzaamheid,

toegespitst op duurzame energie en duurzaam inkoopbeleid.

Op dinsdagavond 19 mei wordt de tweede impulsavond gehouden.

Stichting Collusie verzorgt dan een presentatie over energie en

duurzaamheid bij kerken. Door een subsidie van de provincie

kunnen kerken een gratis advies krijgen over energie en tot 750

euro aan kleine energiebesparende maatregelen uit laten voeren.

Op de vorige bijeenkomst hebben de deelnemers een logboek

ingevuld met punten waaraan zij aandacht willen besteden in de

eigen kerk. Gebruiken we zuivere koffie, wordt ons afval gescheiden,

staat de verwarming op een verantwoorde temperatuur?

Wordt Drieluik op milieuvriendelijk papier gedrukt? Iedereen is

van harte welkom op 19 mei in De Brug, Schuilenburgerweg.

Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker

Tel. 4637795 (ma, di, do)

Kerkbalans is uitgevoerd.

Namens de commissie

Geldwerving

& Publiciteit,

Dietrich van Gorsel


VOOrTGAnG

Op dit moment wordt er vooral in subgroepen van de Voorlopige

Algemene Kerkenraad gewerkt aan de voortgang van het proces.

Zoals eerder bericht is, komt de fusie niet rond – zoals gehoopt

was – voor 1 juni. Was dat wel het geval geweest, dan hadden wij

in dit jubileumjaar van onze stad de fusie van onze drie kerken

kunnen vieren.

Vooral op kerkrentmeesterlijk gebied lag een aantal knelpunten

waarop het verenigingsproces dreigde vast te lopen. ‘Ogen van

buiten’ kunnen in zo’n situatie vaak helpen en daarom is ondersteuning

ingehuurd bij de landelijke dienstenorganisatie van de

Protestantse Kerk. Onder leiding van deze deskundigen – dhr.

Peet Valstar en dhr. Ab Wolswinkel – werkt een tweetal werkgroepen

aan de voorbereiding voor twee belangrijke documenten voor

de fusie: een meerjarenbeleidsplan en een meerjarenbegroting.

Afhankelijk van de voortgang van dit proces, zal een datum voor

de fusie worden vastgesteld. Er wordt hard gewerkt!

Inmiddels werken wij stap voor stap ook aan de realisering van

de bestuurlijke vorm van de toekomstige PGA en haar Algemene

Kerkenraad. Zo is er nu een officieel moderamen, dat als zodanig

ook beleidsvoorbereidend en uitvoerend functioneert.

Al eerder gaven we aan dat de vertraging voor de Evangelisch-

Lutherse Gemeente en haar kerkenraad hard aankwam. De wetenschap

dat de gemeente als zelfstandige gemeente zal ophouden

te bestaan op het moment van de fusie, vraagt veel in spiritueel,

psychologisch en ook organisatorisch opzicht. Uitstel is dan ook

verlenging van een rouwproces, zoals het in de literatuur over

kerkopbouw heet. Wij gunnen het de broeders en zusters van

de lutherse gemeente dat we in deze periode ook al toe kunnen

werken naar de toekomstige verankering van de lutherse traditie

in onze PGA. In deze structuur speelt de Bergkerk een bijzondere

rol – waarover later meer. Het doet ons goed dat de gesprekken

tussen beide kerkenraden hierover positief verlopen.

perSOnAlIA

Ik wil twee dingen in de personele sfeer noemen.

Ten eerste memoreren wij dat mevr. Marja Brak na een lange

staat van dienst afscheid heeft genomen als adjunct-directeur

van de IZB, een missionaire organisatie in de Protestantse Kerk in

Nederland met zijn kantoren aan de Johan van Oldenbarneveltlaan

in onze stad. Waarom ik dat afscheid, dat vrijdag 17 april in de

Jacobikerk te Utrecht plaatsvond, hier expliciet noem, heeft twee

redenen. Ten eerste is Marja Brak bij velen kerkbreed bekend,

onder andere als eindredacteur van Drieluik. En – het mag gezegd

– Drieluik is een van de beste kerkbladen in de Protestantse

Kerk, zo oordelen ook deskundigen. Dus delen we graag in haar

vreugde en dankbaarheid over dit mooie afscheid, waar ook een

aantal mensen van de VAK bij aanwezig was. Ten tweede zal Marja

de komende twee jaar een grotere rol gaan vervullen in de communicatie

van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Zij heeft

de bereidheid uitgesproken beschikbaar te zijn als eerste echte

‘coördinator communicatie voor onze PGA’. In het volgende nummer

van Drieluik zullen we hier meer over zeggen in het kader van

de vernieuwing van de communicatie in het algemeen.

nAAr één prOTeSTAnTSe GeMeenTe

Ten tweede iets over mijzelf. Toen helder werd dat de fusie niet

per 1 juni aanstaande rond zou zijn, heb ik aangegeven niet in

de gelegenheid te zijn om nog een derde jaar als voorzitter aan

te blijven. Ik heb destijds met liefde de taak aanvaard, aanvankelijk

voor één jaar. Het tweede jaar heb ik met overtuiging

erbij genomen. Het uitstel tot medio dit jaar was, gezien de zeer

toegenomen werkdruk, met name in het afgelopen jaar, voor mij

een concessie. Ik heb moeten beslissen dat het niet verantwoord

is nog verder te gaan. Ik blijf aan tot er een opvolger is. Dat ziet

er hoopvol uit. Dus ik ga ervan uit dat ik in de vergadering van

eind mei het voorzitterschap zal overdragen. Ook hierover in het

volgende nummer van Drieluik meer.

Dr. H. de Leede, voorzitter VAK

Johan

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 7


lUIKJe

DE ACHTERDEUR door: Berend Borger

Ik ben geboren op een dorp. Daar kon je, als je bij iemand op

visite ging, door de achterdeur naar binnen, zonder kloppen.

Je riep af en toe ‘volluk’ en dan hoorde je iets, of niets, maar

je ging gewoon naar binnen. Er was altijd wel iemand thuis. In

de stad is dat anders. Daar heeft bijna iedereen grote hekken,

hagen of andere afscheidingen gebouwd en kun je moeilijk

achterlangs. Je moet altijd via de voordeur. De achterdeur was

het symbool van laagdrempeligheid en altijd welkom zijn. Een

voordeur heeft dat niet. Een voordeur is afstandelijker.

Maar nu las ik iets anders over een achterdeur. De achterdeur

is ook een mogelijkheid om anoniem weg te glippen. Ik las over

mensen die met veel toeters en bellen door de voordeur waren

binnengehaald. Ze werden met open armen ontvangen, maar op

een of andere manier verdween de hartelijkheid. Er gebeurde

iets waardoor zowel de gastvrouwen en gastheren als de gasten

zelf het idee hadden dat er iets niet klopte. En om als gast niet

al te veel op te vallen, en om de gastheer of gastvrouw niet voor

het hoofd te stoten, ging de gast door de achterdeur weer weg.

Misschien hebt u het ook gelezen. Er is een onderzoek gedaan

AGenDA

MIDDAGpAUZeDIenSTen

Woensdagmiddag van 12.30 tot 12.50 uur in de Lutherse Kerk,

Langestraat.

6 mei: ds. P. Riemersma; organist: Elmar de Zwart

13 mei: ds. W. v.d. Hul; organist: Gert Kuiper

20 mei: ds. C. ’t Lam; organist: Henk Veldman

27 mei: ds. W. Molemaker; organist: Elmar de Zwart

3 juni: ds. H. Biesma; organist: Gert Kuiper

HerDenKInG 4 MeI In AMerSFOOrT-nOOrD

Op 4 mei wordt om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden

in De Open Hof, Vogelplein 1. Aansluitend kunnen de deelnemers

gezamenlijk naar de plechtigheid bij het monument voor

de Burgemeester Molendijkflat. Deze bijeenkomst staat open voor

iedereen en wordt verzorgd door vijf kerken in Amersfoort-oost:

Adventkerk (Herv. gemeente) De Ark (Volle Evangelie Gemeente),

de H. Kruiskerk (R.K. parochie), de Schaapskooi (Geref. Kerk

Vrijgemaakt) en De Open Hof (Prot. gemeente).

HerDenKInG 4 MeI In SOeSTerKWArTIer

Ook in de Emmaüskerk is er om 19.00 uur een herdenking.

Aansluitend een tocht naar de begraafplaats aan de Soesterweg.

Zie de wijkberichten van de Emmäuskerk.

GeBeDSCOnCerT AMerSFOOrT 750 JAAr

In het feestjaar Amersfoort 750 organiseert Stadsgebed Amersfoort

een gebedsconcert voor de stad met als thema ‘Hoop!’

8 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

naar kerkverlating bij de evangelische

groepen in Nederland. In

dat onderzoek ging het over mensen

die door de achterdeur de gemeente verlaten hebben. Ik was

verbaasd dat dit fenomeen daar ook voorkomt. Maar het blijkt

vanaf het ontstaan van vrije kerken en evangelische groepen

ook daar af en toe flink te stormen. Daar hoorde je nooit over,

want wie hangt nu graag de vuile was buiten? Gelukkig is er nu

iemand die dat wel durft. Niet om de evangelische beweging te

kijk te zetten, maar juist om die te helpen kritisch naar zichzelf

te kijken. Het is niet erg om fouten te maken, als je er maar

van wilt leren. Juist dit onderzoek kan ook de gevestigde kerken

helpen om een weg te vinden naar de toekomst.

Laten we zuinig zijn op de mensen die door de voordeur naar

binnen komen. Voor je het weet hebben ze de achterdeur gevonden

en zijn ze verdwenen. Die lage drempel bij de achterdeur

blijft, ook als je weer naar buiten wilt.

n.a.v. ‘Ooit evangelisch’, geschreven door Otto de Bruine, Peter Pit en Karin Timmerman

Amersfoort bruist dit jaar van ontmoeting, muziek, cultuur en

sport. Tegelijk is er een zoeken naar bezieling en vertrouwen in

een onzekere tijd. De kerken die samenwerken in het Stadsgebed

Amersfoort willen samen God zoeken, in dank en stilte, lofprijzing

en gebed. Zij geloven dat een keerpunt te maken heeft met

een nieuwe afhankelijkheid van God en een dienende houding

naar elkaar. Wie dat herkent is welkom op donderdag 14 mei in

de Ichthuskerk, Grote Haag 154, van 20.00-21.30 uur. Zie ook:

www.stadsgebedamersfoort.nl

Open HUIS TIMOn WOOnGrOep

Op zaterdag 16 mei opent Timon Woongroep ‘De Wissel’, Het Haf

12, Amersfoort haar deuren voor belangstellenden die een kijkje

willen nemen tussen 10.00-16.00 uur. Voor meer informatie, zie:

www.timon.nl.

Een Timon Woongroep is een woon- en leefverband waarbinnen

een Begeleid Wonen voorziening is gesitueerd. In de woongroep is

ruimte voor jongeren en jongvolwassenen ('meewoners'), die een

sociaal netwerk en professionele begeleiding nodig hebben voor

hun ontwikkeling naar volledige zelfstandigheid. Elke woongroep

wordt permanent bewoond door ‘kernbewoners’, die vanuit een

christelijke motivatie als ‘goede buur’ een luisterend oor, veiligheid,

een zekere mate van structuur en een sociaal netwerk bieden

aan de meewoners. Daarnaast ontvangen de meewoners één

of meer uren per week individuele ambulante begeleiding van een

professionele hulpverlener van Timon.


AMerSFOOrT ZInGT VAn VerleDen nAAr TOeKOMST

Amersfoort viert feest, 750 jaar stad. De kerk viert mee op eigen

wijze. Samen zingen op de avond voor Pinksteren in de Sint-

Joriskerk. Van verleden naar toekomst klinken verschillende zangtradities:

van Gregoriaans tot Opwekking, van Bach tot Oosterhuis,

van Psalmen tot Taizé, van oeroud tot hedendaags. Deze avond

wordt georganiseerd vanuit samenwerkende kerken in de binnenstad.

Medewerking verlenen koorgroepen van de Centrumviering,

de Johanneskerk, het Leger des Heils, de oud-katholieke parochie

van de Heilige Georgius en de Sint Franciscus Xaveriusparochie,

als ook het Gregoriaans herenkoor uit Hooglanderveen, het christelijk

gemengd koor Ars Nobilis en diverse kerkmusici.

Kom meezingen op zaterdag 30 mei, 20.00 uur in de Sint

Joriskerk. Toegang vrij. Collecte voor de kosten én de restauratie

van de Sint-Joriskerk.

prOGrAMMA rADIO KIK, KerKen In KeISTAD.

Zondag 3 mei: Dick Pels, hoofddocent maatschappijtheorie en

sociale filosofie van de universiteit van Amsterdam en Groningen.

VAKANTIE KORAN CLUB (VKC)

We waren er even gewoon confuus

van: een VKC in Batken! Met honderden

gaan de kinderen er heen. Je ziet ze de hele dag door de

straten lopen. Het is in de moskee en wordt geleid door een team

van buitenaf. Ze schijnen uit Pakistan te komen; sommigen zeggen

uit Saoedi Arabië.

We hadden er niets van gehoord, maar op een morgen kwam

Hanna er mee thuis. Om tien uur was Aitperrie, haar beste vriendin,

met een paar buurmeisjes naar de moskee! Met hoofddoekjes

om waren ze vertrokken. Haar ouders vonden het belangrijk dat

ze daarheen gingen om zoveel mogelijk te leren van de islam en

zo. En de kinderen vonden het best leuk, want ze verveelden zich

behoorlijk in de toch wel lange vakantie.

Ons gezin was gewoon even van slag. De meiden vooral. Ze zijn erg

betrokken op de buurmeisjes en vertellen ze daarom zoveel mogelijk

over de Bijbel. Zo hebben ze al diverse verhalen verteld over

Mozes, Jona, Jozef, etc. Het komt ze nu voor dat het allemaal

voor niets is geweest.

Meteen de eerste dag had de club gevolgen voor het dagelijks

leven. De buurmeisjes mochten niet meer zwemmen in ons plastic

zwembad achter het huis. Ze hadden het gevraagd aan de

‘meester’ en die had gezegd dat echte moslimmeisjes zoiets niet

doen. Dat was natuurlijk even slikken. Er werd druk met elkaar

gesproken over dit vérgaande standpunt. Maar de meester had

duidelijk gesproken en ook wel door laten schemeren dat zij

Socioloog, publicist, progressief liberaal en schrijver van het boek

‘Opium voor het volk praat met Rudolf Scheltinga over goed en

kwaad en.....vrijheid!!

Zondag 10 mei: In de themaserie over Anselm Grün spreekt Anette

Sprotte over Mystiek en Eros.

Zondag 17 mei: Josephine van Pampus, pastoraal werker, vrouw

met een visie.

Zondag 24 mei: Bijzonder hoogleraar diaconaat aan de

Theologische Universiteit Leiden, prrof. Herman Noordegraaf,

socioloog en theoloog. Hij was secretaris van de Sectie Sociale

vragen van de Raad van Kerken en voorzitter van ‘De arme kant

van Nederland’. Herman Noordegraaf praat met Rudolf Scheltinga

over "geloof en armoede".

Zondag 31 mei: Jip Louwe Kooymans van Vogelbescherming

Nederland over goed rentmeesterschap. Wat kunnen we doen voor

vogels op kerkelijke gebouwen en in de stad?

Uitzendingen op zondag van 14.00 tot 15.00 uur.

Herhaling maandag van 15.00 tot 16.00 uur.

Op Golfbreker 87.5 FM. en www.radiokik.nl

DOOr De BrIl VAn TeUS VerHOeFF

van buiten serieuzere moslims waren dan de doorsnee burger. De

buurmeisjes bleven die middag op straat en probeerden zich daar

te vermaken.

Een paar dagen later werd het principe iets bijgesteld. Ze hadden

het er nog eens over gehad met de meester en er mocht toch wel

gezwommen worden, maar dan wel met kleren aan. Sommigen

vonden het nieuwe standpunt wel te begrijpen, maar een paar

andere buurmeisjes waren het er niet mee eens. Mede op aandringen

van hun ouders hielden ze zich aan de oorspronkelijke visie.

Een week later bleek het leven toch anders dan de leer, zeker voor

Aitperrie, de vriendin van Hanna. Ze had het allemaal wel gezien

in de moskee en vond het leven wel erg ingewikkeld worden zo.

Ze had er thuis nog eens over gehad en had ontheffing gekregen.

Het leek of er een last van haar was gevallen. En ook Hanna leek

bevrijd van de dreigende breuk in de innige vriendschap. Ze waren

meer uitgelaten dan normaal en ze spraken met geen woord meer

over wat een echt moslimmeisje wel of niet moet doen.

Nog een week later bleven ook de andere buurmeisjes thuis. Ze

kwamen de tuin weer eens in om de boel te verkennen. En niet

veel later doken ze met elkaar het zwembad in. We hebben er

van de buren nooit wat van gehoord en weten ook niet of we er

nu goed of verkeerd aan hebben gedaan om het zwembad open

te laten. Wellicht hebben de buurtjes hun hoofd wel geschud en

tegen elkaar gezegd: ‘Het valt ook niet mee om je kinderen een

zuivere opvoeding te geven met zo’n gezin in je straat ...’

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 9


BerICHTen

OprOep AAn WIe De VrIJMAKInG In AMerSFOOrT HeeFT MeeGeMAAKT

In het februari-nummer van Drieluik hebt u kunnen lezen over

de Vrijmaking in Amersfoort in 1945. Nu heeft het ministerie van

VWS subsidie toegekend voor een onderzoek. In het kader van het

project Erfgoed van de oorlog wordt ook het thema Een kerkscheuring

in oorlogstijd uitgewerkt. Hoe beleefden de gereformeerden

de scheuring van 1944? En hoe was dat in Amersfoort, waar de

kerk twee maanden na de bevrijding splitste?

Het onderzoek wordt gedaan door Wim Berkelaar van het Historisch

Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

lAnDelIJK KerKnIeUWS

InSTeMMInG MeT AAnpAK leDenreGISTrATIe

De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft unaniem

ingestemd met het Plan van Aanpak voor de Ledenregistratie

Protestantse Kerk (LRP). De synode koos ervoor het plan uit te

voeren volgens de zogenoemde gebundelde besluitvorming. Dat

houdt in dat de kleine synode te zijner tijd over het projectplan

als een totaalpakket besluit. De Adviescommissie Ledenregistratie

(commissie van deskundigen) wordt betrokken bij alle tussenliggende

stappen. De kleine synode wordt tussentijds regelmatig

geïnformeerd. In de synode werd met waardering gesproken over

het Plan van Aanpak, maar er werden ook veel verduidelijkende

vragen gesteld. Nadrukkelijk werd gewaarschuwd voor al te groot

optimisme. Vanuit de ervaringen in het verleden klonk ook: Eerst

zien en dan geloven. Daarnaast werd gewezen op transparantie en

op het belang van goede communicatie over het totale project en

met toekomstige gebruikers. Vanuit de projectleiding werd toegezegd

dat het project straks aangestuurd zal worden en dat men

vastberaden is zich binnen de grenzen van het plan te bewegen.

De begroting van het project wordt pas gemaakt en aan de kleine

synode aangeboden als het pakket van eisen vastgesteld is en de

verdere uitwerking in het projectplan is vastgelegd. De kosten om

zo ver te komen worden betaald uit het in juni 2008 toegewezen

budget (€ 300.000). In het plan dat er nu ligt, wordt aangegeven

COlOFOn

Drieluik is het maandblad van de

Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en

de evangelisch-lutherse Gemeente te Amersfoort

redactieadres

Operaweg 91, 3816 EC Amersfoort, tel. 4721124,

m.brak@solcon.nl (Adreswijzigingen zenden aan

het Kerkelijk Bureau)

Inleveren kopij

Voor het nummer van 27 mei uiterlijk 8 mei

inleveren

redactie

Joke Bosch-Klapwijk, Marja Brak (eindredactie),

Corita Johannes-den Oudsten, Koos van Noppen,

Anneke Verhoeven

10 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

Uitgevers

Algemene Kerkenraad Hervormd

mw. B.J.A. de Mooij-van der Linde,

Schuilenburgerweg 48, 3816 TC, tel. 4756215,

bjademooij@hetnet.nl

Algemene Kerkenraad Gereformeerd

mw. C.J. van Vlaanderen-de Haan,

Van Dillewijnerf 1, 3815 NV, tel. 4633131,

carlavanvlaanderen@tiscali.nl

Kerkenraad evangelisch-lutherse Gemeente

mw. L. Borg (scriba), Vollenhovemeen 4,

3844 ND Harderwijk, tel. 0341 414278

van de Vrije Universiteit. Hij werkt hiervoor samen met de

Oudheidkundige Vereniging Flehite, Museum Flehite en Archief

Eemland. Wij zijn daarom op zoek naar gereformeerden en vrijgemaakten

die bereid zijn hun verhaal voor de camera te vertellen.

Dit wordt voorbereid met een eerste ontmoeting. Wie er zelf

bij was of zo iemand kent wordt verzocht contact op te nemen.

Natuurlijk kunt u daarbij ook alle vragen stellen die u hierover

hebt.

Gerard Raven, tel. 4808639, e-mail: gerardraven@gmail.com

dat het systeem in het najaar van 2010 operationeel is.

VIJF JAAr prOTeSTAnTSe KerK

Het moderamen van de generale synode van de Protestantse

Kerk in Nederland verzoekt de kerkenraden in de kerkdienst

van 26 april of 3 mei aandacht te besteden aan de vorming van

de Protestantse Kerk in Nederland vijf jaar geleden. Op 1 mei

2004 vond de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de

Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse

Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden plaats. De kerkenraden

zijn opgeroepen om tijdens de kerkdienst voorbede te doen voor

de (landelijke) kerk en het werk van de kerk. Ook is gevraagd een

brief van scriba Arjan Plaisier voor te lezen waarin het gebed om

de vernieuwende kracht van de Heilige Geest centraal staat. ‘Bid

dat de Geest van God ons allen geloof, hoop en liefde mag geven

om in de wereld Gods kerk te zijn,’ zo klinkt het in de brief.

Het moderamen van de generale synode is op zondagochtend

3 mei met genodigden te gast bij een kerkdienst in De Brug te

Amersfoort. De dienst heeft als thema ‘Op weg naar de toekomst

– Vijf jaar Protestantse Kerk’. Dr. Arjan Plaisier en drs. Nynke

Dijkstra-Algra gaan in deze dienst voor. De dienst wordt ’s middags

via IKON-radio uitgezonden.

protestants Kerkelijk Bureau

Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat), 3812 DD,

tel. 4610441, protgemafoort@solcon.nl

Openingstijden: ma t/m vr 9.00-12.00 uur

Administratie evangelisch lutherse Gemeente

J. Witlam, Plataanweg 5, 3828 BT Hoogland, tel. 4801749

Druk

Drukkerij De Gans BV, Amersfoort

www.kerkpleinamersfoort.nl

Wat er gebeurt in en rond de kerken

www.kathedraalamersfoort.nl

Wat kerken u te bieden hebben


BIJ De DIenSTen

Met dankbaarheid en verwondering kijken

we terug op rijk gezegende diensten.

Palmzondag, waarop zeven jonge mensen

belijdenis van het geloof deden, Goede

Vrijdag met de viering van het Avondmaal

en het Paasfeest. Alle diensten onder de

inspirerende leiding van onze ‘eigen’ ds.

Fieren.

In de maand mei wordt op de eerste zondag

de doop bediend. Twee weken later

vieren we het Heilig Avondmaal. De cyclus

van de grote christelijke feesten ronden we

eind van de maand af met de viering van

Hemelvaart en Pinksteren. Kom, Schepper

Geest, vervul ons hart en leven.

JUBIleA

De volgende echtparen mogen de komende

weken een huwelijksjubileum vieren. Wij

feliciteren hen daarmee, danken de Here

God voor alle goeds dat hij hen heeft gegeven

en bidden hen veel zegen toe in de

komende jaren.

25 jaar getrouwd: de heer en mevrouw De

leu, Rustenburgerweg 60.

40 jaar getrouwd: de heer en mevrouw

Westrate, Parnaskruid 89.

30 jaar getrouwd: de heer en mevrouw Van

de Beek, Liendertsedreef 19.

25 jaar getrouwd: de heer en mevrouw Bakker

(Jos en Janske), Kon. Julianalaan 46.

In MeMOrIAM

Geert Slagter

Op 21 maart 2009 is op de leeftijd van 79

jaar overleden broeder Geert Slagter. Hij is

werkzaam geweest bij de NS op de afdeling

eigendommen en beheerszaken. Broeder

Slagter is ongeveer twaalf jaar pastoraal

ouderling geweest, eerst bij ds. Wiegeraad

en verder bij ds. De Vreugd, eerst als sectie

ouderling en later in het ouderenpastoraat.

We danken de HEERE voor het werk

dat deze broeder in onze wijkgemeente

met trouw en plichtsbesef mocht doen.

Hij werd ca. 13 jaar verpleegd in zorgcentrum

Birkhoven. Hij was sinds 4 oktober

2003 weduwnaar. Zijn gezondheid ging al

enige tijd achteruit, vorige week zijn de

bloemen uit de dienst naar hem gegaan

als groet van de gemeente. Zijn liefde voor

Gods Woord komt tot uiting in het vers

dat op de rouwkaart staat, Psalm 84 vers

1: Hoe lieflijk hoe vol heilgenot, / o,HEER,

HerVOrMDe GeMeenTe Adventkerk

KerK: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 Koster: mw. Ineke Grünbauer, Jan Steenlaan 22,

3931 LC Woudenberg, tel. 2861711 interiM preDiKant: ds. C. Fieren, tel. 06-27141890,

gclfieren@hotmail.com sCriba: A.P. van der Zee, Dinkelwijk 18, 3831 MG Leusden,

tel. 8885283, scribaatadventkerk@mailvanderzee.nl penningMeester: mw. C. Verduijn,

Rietvelderf 46, 3822 ET, tel. 4567114, c.verduijn@casema.nl wiJKKas: ING 1632147

bezorging KerKbLaD: J.C. Dogger, tel. 4725549 KopiJ wiJKberiCHten: Joost van der Velden,

joost@vandervelden.nu

der legerscharen God / zijn mij Uw huis

en tempelgezangen! / Hoe branden mijn

genegeheen, / om ’s HEEREN voorhof in te

treên! / Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;

/ mijn hart roept uit tot God die

leeft, / en aan mijn ziel het leven geeft.

De kinderen schreven op de rouwkaart:

‘Na een leven vol zorg en toewijding voor

allen die hem zo dierbaar waren is hij van

ons heen gegaan’. We wensen de kinderen

en kleinkinderen troost en zegen toe van

uit Psalm 84.

Bert Bouwmeester

Op 14 maart 2009 is in Christus ontslapen

broeder Bert Bouwmeeester, Senffpad 15.

Tijdens een dienst van Woord en Gebed op

19 maart is in besloten kring stil gestaan

bij zijn leven en geloofsvertrouwen. In die

dienst is de grote sociale betrokkenheid

van Bert Bouwmeester gememoreerd. Gedurende

de vele jaren waarin hij de functie

van directeur van de Stichting Centrale

Woningzorg in onze veste vervulde, heeft

Bert Bouwmeester zijn kwaliteiten ook ingezet

om oog te houden voor wat klein en

kwetsbaar is. Praktisch christen zijn bestond

voor hem steeds opnieuw uit ontfermend

omzien naar medemensen die door

hun omstandigheden afhankelijk leven. Zo

probeerde hij als een naaste mee te dragen.

Tijdens de uitvaartdienst hebben we

houvast en troost gevonden bij woorden

uit Marcus 2. Als vier mannen een zieke

vriend bij Jezus brengen, dan noemt de

Heiland dat dragen hun geloof. Na het

overlijden van zijn vrouw Beb Bouwmeester-

van Soeren, in juni 2000, bleef Bert

eenzaam achter. Beb en Bert hadden geen

kinderen. In zijn levensavond waren er familieleden

en vrienden die veel voor Bert

betekenden. Zij waren in de periode van

afhankelijkheid en ziekte in grote trouw

nabij. Ook zij hebben mee-gedragen. We

bidden hen allen kracht toe en het geloofs-

vertrouwen dat God ons leven dragen wil

door alle omstandigheden heen: En blijft

me ook soms verborgen / Uw grote macht

/ Gij voert mij tot de morgen / ook door de

nacht. / Neem dan mijn beiden handen en

leid uw kind tot ik aan d’ eeuw’ge stranden

de ruste vind.

Kees Hoogendoorn

GIFTen

De inhoud van het busje van de Molendijkflat,

dat bestemd is voor de HVD, was

€ 60,45.

Via mw. Van Efferen € 10; via mw. Roele

€ 10.

Ontvangen giften tijdens collecten van 22

maart t/m 12 april: via NN € 25 voor de

wijkkas en € 25 voor Eredienst en Pastoraat;

via ds vdH. € 20 voor de Diaconie.

VerHUIZInG

Met ingang van 1 mei 2009 zal Christiaan

werkzaam zijn als missionair werker binnen

de Protestantse Kerk in Nederland,

gemeente Rijnsburg. In verband met deze

functie zullen wij als gezin in deze omgeving

gaan wonen. Na 27 april is ons nieuwe

adres: Diligence 44, 2171 MC Sassenheim,

tel 0252-228123, e-mail: cjdekker@filternet.nl,

Christiaan: 06-49145958, Marjan:

06-46594345.

Met hartelijke groet,

Christiaan, Marjan & Loïs Dekker

KOpIJ DrIelUIK

Inleverdatum voor de volgende Drieluik is

13 mei. Kopij graag per e-mail aanleveren

bij Joost van der Velden (drieluik@vandervelden.nu).

GrOeT

Een hartelijke groet aan u allemaal, in het

bijzonder aan de zieken, alleenstaanden

en kerkradioluisteraars.

Joost van der Velden

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 11


HerVOrMDe GeMeenTe Bergkerk

KerK: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917, fax 4657027, bergkerk@planet.nl preDiKant:

ds. J. van Baardwijk, tel. 4613767 (te bereiken ma t/m vr van 9.00-9.30 en 18.00-18.30 uur),

jbaardw@dds.nl CoÖrDinator pastoraat: mw. A. van Leeuwen, tel. 4616232

sCribaat: mw. J. Mosterd-Idema, p/a Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, tel. 4617328 (na 18 uur),

bij spoed: 06-45087560, j.e.mosterd@planet.nl beHeerDer: R.Th.Buijk

penningMeester: R.Th. Buijk, ING 525946, Bank 43.26.13.404. internet: www.bergkerk.nl

AGenDA

Di 5 mei

10.00 uur Gesprek in de morgen

wo 6 mei

10.00 uur Gesprek in de morgen

19.30 uur Avondgebed

wo 13 mei

19.30 uur Avondgebed

za 16 mei

10.00-12.00 uur Kledingactie

zo 17 mei

17.00 uur Muzikale vesper (Hãndel)

Di 19 mei

10.00 uur Seniorendag

wo 20 mei

19.30 uur Avondgebed

20.00 uur Kerkenraad

wo 27 mei

19.30 uur Avondgebed

VIeren

Zondag 3 mei, 4e zondag van pasen. ‘De

aarde is vol van de goedertierenheid van

de Heer’ – misericordia Domini – een citaat

uit Psalm 33 waarmee de dienst op deze

derde zondag in de paastijd inzet. Evangelielezing

uit Johannes 10, over herderschap,

… en niemand zal ze uit mijn hand

roven… Voorganger is ds. André Fox.

Zondag 10 mei, 5e zondag van pasen.

Zondag ‘cantate’ naar Psalm 98,‘Zingt de

Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen

gedaan’. Het is op zichzelf al een

wonder dat in het bestaan waar het telkens

het oude liedje is, er mensen zijn die

opstaan en een nieuw lied aanheffen, ‘als

psalmen in de nacht’. Nu zingen wij veel

en graag in de Bergkerk, met cantorijen in

soorten en maten, kerkmusici, zondagvespers,

kinderen … er bloeien vele prachtige

bloemen op de kerkmuzikale weide rond

de Bergkerk. Cantate, ‘zingt de Heer een

nieuw lied’, is een fundament onder de vierende

gemeenschap. Zingend geloven. De

evangelielezing uit Johannes 15 gebruikt

het beeld van een wijnstok met ranken. Ik

vertaal: waar het zingen verstomt en het

12 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

telkens het oude liedje is, daar verdorren

de ranken. Zingen, musiceren, liturgie vieren,

spelen, bidden, horen, lachen, huilen,

stil zijn, kwaad zijn, getroost worden ….

het is de sapstroom tussen ranken en de

wijnstok.

Het is vandaag een bijzondere en vreugdevolle

zondag voor het echtpaar Hans en Hermien

Segaar-Lion Cachet, 9 mei 2009 zijn

zij 50 jaar getrouwd. Zij komen met hun

gouden huwelijksjubileum in de kerk en wij

delen met hen in de vreugde.

Zondag 17 mei, 6e zondag van pasen.

‘Blijf in mijn liefde’, zo vervolgen we de

lezing uit Johannes 15. Na de herder en

de wijnstok op de vorige zondagen in de

paastijd, is het nu vriendschap die de metafoor

biedt. Een vriendschap die in blijvende

verbondenheid de grens van leven

en dood overschrijdt. Voorganger is dr.

Paul Oskamp.

Zondag 17 mei, ‘kerkmuzikale’ vesper,

17.00 uur. In de verstilling van de liturgie

van de vesper, klinkt prachtige kerkmuziek,

verzorgt door de Bergkerkcantorij

o.l.v. Christa Hijink.

Donderdag 21 mei, 40e paasdag, Hemelvaartsdag,

9.30 uur. De 40e dag na Pasen

is volgens Handelingen 1 de dag van

de hemelvaart van Jezus; ‘veertig dagen

lang hun verschijnende’ (vs.3). We lezen

de laatste verzen van het Lucas evangelie,

Lucas 49-53, ‘en het geschiedde terwijl Hij

hen zegende, dat Hij van hen scheidde’ .

Afscheid nemen en zegenen. De beweging

van Hemelvaart gaat parallel aan de zegening.

Zondag 24 mei, 7e zondag van pasen. ‘Al

heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit

alleen’, zingt gezang 234, daarmee is de

zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren

te typeren. We lezen een fragment uit Johannes

17, Jezus bidt voor zijn leerlingen,

opdat zij het volhouden in de wereld. Hij

bidt om eenheid onder zijn volgelingen.

Zondag 31 mei, pinksteren. Op deze zondag

wordt de paastijd afgesloten, Pinkste-

ren is zoals de naam al zegt de vijftigste

paasdag, de voltooiing van de paastijd.

En daarmee is Pinksteren ook feest van

verstaanbaarheid en communicatie, want

het gaat op Pinksteren om de vertaling

van Pasen, bevrijdend leven en laten leven.

De liturgische kleur van Pinksteren is

dan ook rood, de kleur van het vuur, teken

van geestdrift, als de vuurgloed in het

braambos bij de roeping van Mozes. Zoals

in de grote kerkzaal op de laatste zondag

van de maand gebruikelijk is vieren we de

maaltijd van de Heer. Let u even op de

aanvangstijd – 10.00 uur – we schakelen

over op het ‘zomerrooster’, in de zomermaanden

t/m augustus is er één dienst op

zondagmorgen om 10.00 uur.

Yvonne Feuerhahn en Fabian Brökelmann,

Roerstraat 15, houden hun dochter Klara

ten doop. Samen met haar broertje Aaron

zijn wij doopgetuigen, deze pinkstermorgen.

HUWelIJK

Donderdag 14 mei 2009 is de huwelijksdag

van Ianthe van der Deijl en Barry

Woudenberg (Langestraat 80b). De kerkelijke

inzegening is om 14.30 uur in de

Hervormde kerk te Echteld (Ooisestraat 1,

4054 ML Echteld).

Donderdag 28 mei 2009 is de huwelijksdag

van Corinne rietveld en leonard van

Vliet (Weltevreden). De kerkelijke inzegening

is om 17.30 uur in de Sint-Joriskerk.

In beide trouwdiensten zal ik (JvB) voorgaan.

Hartelijke gefeliciteerd voor beide

bruidsparen.

pASTOrAAT

Gelaat

‘Er zijn volgens de gangbare opvatting alleen

jonge gezichten. Want wat betekent

ouderdom anders dan dat onze gelaatstrekken

vervallen en de tijd sporen achterlaat.

Ouderdom als de aantasting van

het gelaat. Levinas draait dit gezichtspunt

volledig om. Hij meent dat elk gezicht oud

is, ongeacht de leeftijd, ouderdom tast het

gezicht niet aan, maar geeft het zijn definitieve

vorm. De rimpels die de schoonheid

van het gezicht lijken aan te tasten,

geven het tegelijkertijd een ongrijpbare

en gebiedende werkelijkheid waarvoor de

verantwoordelijkheid mij toevalt. De An-


der met zijn rimpelende huid is niet mijn

tegenstander, maar de verplichting die mij

wordt opgelegd. (uit: A. Finkielkraut, ‘De

wijsheid van de liefde’).

Wij gedenken

Jan de nigtere, Robijnweg 8. Op 6 april

2009 is hij op de leeftijd van 85 jaar toch

nog onverwacht overleden. Het laatste

half jaar van zijn leven was een intensieve

tijd, zijn krachten namen langzaamaan

verder af, hij zou niet meer beter worden,

met veel geduld en wilskracht heeft hij

zijn ziek zijn gedragen. Het was kostbare

tijd, waarin zijn vrouw, de kinderen en

kleinkinderen elkaar tot grote steun konden

zijn. Op het laatst ging het snel en is

hij in alle rust overleden. Jan de Nigtere

was zeer gehecht aan zijn huis en tuin,

tuinieren was zijn grote passie. Hij was

zeer trouw en betrouwbaar in wat hij ondernam.

Trouw in zijn werk, betrouwbaar

in zijn vrijwilligerswerk in kerk en samenleving.

Hij was onder andere een drijvende

kracht achter de plaatselijke afdeling van

‘Groei en Bloei’. In de gedachtenisdienst,

Goede Vrijdag 10 april in de Bergkerk, lazen

we uit Psalm 84 over thuiskomen. ‘Gelukkig

wie wonen in Uw huis.’ Moge hij rusten

in de vrede van de Heer. Wij wensen zijn

vrouw Janny, de kinderen en kleinkinderen

nabijheid toe in deze dagen van rouw.

MOMenT VAn SCHrIJVen

Op moment van schrijven is de Bergkerk

weer getooid met de blauwe banier van

de jaarlijkse ‘Spel en spul’ actie. De ‘stille’

week voor Pasen is na de viering van het

Paasfeest uitgebarsten in een ‘drukke’

week. Wat een aanstekelijk enthousiasme

en energie komt er vrij als mensen ergens

voor gaan. Er zijn weer vele spullen en

er is veel speelsheid en we hopen op een

goede dag. Op het moment dat u dit leest

is het alweer achter de rug, hopelijk met

een goede uitslag. Intussen geniet ik zeer

van het enthousiasme. Dat geldt op een

andere manier ook voor de viering van het

Paasfeest. Ik kijk terug op goede vieringen

vanaf palmzondag t/m paasmorgen.

De dagelijkse avondgebeden in een volle

Bergkapel met woorden van Dietrich Bonhoeffer,

de viering in de paasnacht met

de belijdenis van Anje en de speelsheid

op paasmorgen toen we met de kinderen

langs de Jordaan trokken uitmondend in

de doopvont waar Jasper is gedoopt.

Iemand mailde mij deze week: ‘…ondanks

dat ik eigenlijk de hele week niet bijzonder

in een ‘paassfeer’ was en zo'n gevoel

had van: nou ja, die opstanding dat weet

ik nou wel en laat maar even zitten, ben

ik toch opgestaan...’. Ik ben dankbaar voor

de creativiteit en inzet van voorgangers,

voorzangers, kosters, kinderen, de vierende

gemeente.

BereIKBAArHeID

Deze maand zijn maandag 11 mei en dinsdag

12 mei mijn studiedagen. Komende

maanden hoop ik mijn opleiding verder

af te ronden, er moet nog een afsluitende

scriptie worden geschreven en dat vraagt

de nodige aandacht. Vanaf Pinksteren (31

mei) neem ik mijn overige studieverlof

in een aaneengesloten periode van twee

maanden op. Het betekent dat ik vanaf

Pinksteren tot september (wegens studieverlof

en zomervakantie) uit het werk in de

gemeente ben. Er worden goede afspraken

gemaakt voor vervanging. In de volgende

Drieluik wordt de vervanging aangegeven.

Hartelijke groet,

J. van baardwijk

JeUGD en JOnGeren

In de diensten van de Westhill tellen we

af tot Pinksteren. De gelijkenissen van de

goede Herder en de wijnstok worden verteld.

Jezus bidt, voor zijn volgelingen en

voor ons. Wat betekent het voor ons dat

we dicht bij Jezus mogen zijn?

De jongeren van Rond de 15 komen bij elkaar

op 10 en 17 mei.

VAn De HVD-COMMISSIe

Op dinsdag 19 mei zal de gemeentedag

plaatsvinden in de Bergkerk voor oudere

en /of aan huis gebonden gemeenteleden.

Het programma bestaat uit een ontvangst

in de gemeentezaal vanaf 10.00 uur, met

daarna een dienst van woord en tafel in de

kerkzaal. Voorganger is ds. J. van Baardwijk.

Na het nagesprek in de gemeentezaal

Spel & SpUl BerGKerK

Na intensieve dagen van voorbereiding ging de actie op zaterdag 18 april om 7.00 uur van start.

Het is een stralende dag geworden, niet alleen omdat de zon uitbundig scheen en er goed verkocht werd, maar ook door wat er

allemaal plaatsvond aan ontmoetingen, verhalen, neuzen tussen de boeken, de puzzels, knuffels en ander speelgoed, tassen vol

met serviesgoed, elektrische apparaten of andere spullen mee naar huis, koffie of thee drinken in het café, taart en poffertjes eten,

spelletjes voor de kinderen. Kortom, de dag was een groot feest.

Op een zonnig grasveld met zo’n tachtig vrijwilligers werd vol spanning de uitslag afgewacht: ruim € 11.500 bruto! Dat is iets

minder dan vorig jaar, maar er was ook bewust voor gekozen

om slechts drie dagen gelegenheid te geven goederen in te

leveren, om te voorkomen dat er teveel spullen na afloop in

de container zouden verdwijnen. Dat resultaat is aardig bereikt

en de werkgroep zal zich beraden of deze formule voor

volgend jaar ook goed bruikbaar is.

De opbrengst gaat naar de bestemde doelen. Wat minder

meetbaar is maar ook als winst werd ervaren is de onderlinge

samenwerking, die maakte dat alles geruisloos verliep en de

hele actie een uitstraling had naar de buurt. De werkgroep

kijkt met grote voldoening terug op een geslaagde dag en wil

graag ook vanaf deze plaats iedereen die op wat voor manier

zijn steentje heeft bijgedragen - waaronder heel wat jongeren

- ontzettend bedanken voor de geweldige inzet.

De werkgroep s&s

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 13


wordt een lunch aangeboden in de kerkzaal,

die duurt tot ongeveer half 2. Alle

oudere gemeenteleden hebben persoonlijk

een uitnodiging per post ontvangen.

Er zijn al diverse opgaven binnen en de

commissie hoopt dat velen van de uitnodiging

gebruik gaan maken. U kunt zich

hiervoor tot uiterlijk 10 mei a.s. opgeven

bij Ank van Leeuwen, telefoon 4616232

of per e-mail ankvleeuwen@hetnet.nl of

AGenDA

Vr 1 mei

Containerdag

za 2 mei

Containermorgen met dhr. D. Bommezijn

Di 5 mei

9.45 uur Gesprek in de morgen II, BK

wo 6 mei

9.45 uur Gesprek in de morgen I, BK

wo 13 mei

19.45 uur Passage, Afd. Berg/Leusderkw.

BIJ De DIenSTen

Zondag 3 mei is ds. Stella Muns uit

Den Dolder onze voorganger. In de

kinderneven¬dienst komt Johannes 10:11-

16 aan de orde: Jezus is als een goede herder,

die zich met zijn hele ziel en zaligheid

inzet voor de schapen. Deze zondag heet

‘Jubilate’, naar de woorden uit Psalm 66:

‘Juicht voor God, gij ganse aarde’.

Zondag 10 mei is het ‘Cantate’, naar het

begin van Psalm 98: ‘Zingt voor de Heer

een nieuw lied’. De cantorij o.l.v. Hein

Hof zingt met ons en voor ons een paar

bijzondere en (voor ons) nieuwe liederen,

zoals het Hongaarse lied ‘Jezus, uw lieve

naam willen wij eren’. We lezen Johannes

15:1-10, over de wijnstok en de ranken.

We vieren in deze dienst ook met elkaar de

Maaltijd van de Heer.

Zondag 17 mei is het ‘Rogate’, een naam

die verwijst naar de biddagen die vroeger

in de tijd na Pasen werden gehouden. We

lezen Johannes 15:9-17, over het verschil

tussen slaven en vrienden. Een slaaf doet

zijn werk omdat het nu eenmaal moet. Een

vriend doet iets voor je omdat hij zich met

14 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

nadere informatie vragen. Als u geen brief

hebt ontvangen, maar wel wilt deelnemen,

neemt u dan contact op met Ank van

Leeuwen. Voor allen geldt dat het mogelijk

is vervoer van uw huis naar de Bergkerk

en weer terug te regelen, waarbij u dient

aan te geven of u gebruikmaakt van een

rollator of een rolstoel. Daarvoor wordt

speciaal vervoer geregeld.

Ook andere gemeenteleden zijn van harte

GereFOrMeerDe KerK Fonteinkerk

KerK: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 preDiKant: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18, 3833 CJ

Leusden, tel. 4324351, wimverschoor@casema.nl (tel. spreekuur dinsdag t/m vrijdag 8.30-9.00 uur)

sCriba: M. Ruiter, Dorresteinseweg 98, 3817 GD, scriba.fonteinkerk@gmail.com

wiJKDiaConie: Rekeningnr. 457674733 website: www.fonteinkerkamersfoort.nl

je verbonden voelt, vanuit liefde. Jezus

noemt ons zijn vrienden.

Donderdag 21 mei kunnen we Hemelvaartsdag

vieren. Onze kerk is al jaren op

deze dag gesloten, maar we kunnen voor

een viering terecht in bijvoorbeeld de Opstandingskerk.

Zondag 24 mei is het ‘Exaudi’, naar de

woorden uit Psalm 27: ‘Hoor, Heer, hoe ik

roep’. Deze zondag wordt ook wel de Weeskinderenzondag

genoemd, naar de belofte

van Jezus dat Hij ons niet als wezen zal

achterlaten (Joh. 14:18). We lezen Johannes

17:14-26, waar Jezus vraagt of God altijd

bij zijn leerlingen wil zijn. Het is nog

niet zeker, maar misschien beleggen we

na deze dienst een gemeentevergadering.

Binnen de beraadsgroep Pastoraat maken

we plannen voor een andere aanpak en organisatie

van ons pastoraat, en daar willen

we graag uw mening over horen.

Zondag 31 mei is het weer Pinksteren,

het feest van de Geest. Jezus is weggegaan,

maar in de gestalte van de Geest is

Hij nog altijd onder ons. We ontsteken in

de doopvont weer het Pinkstervuur, en we

luisteren naar een lied van de kinderen.

Ook het Taizékoor laat in deze viering van

zich horen.

Inspirerende en gezegende diensten toegewenst!

Met hartelijke groet,

wim Verschoor

STAGe

Beste gemeenteleden,

Mijn naam is Marjan de Vries en ik ben 23

jaar oud. De komende anderhalf jaar mag

welkom. Stapt u over de aarzeling heen

als u denkt voor deze bijeenkomst net nog

niet oud genoeg te zijn. De deelnemers,

die weinig of niet meer in de gelegenheid

zijn een viering in de Bergkerk mee te maken,

zullen het fijn vinden de ook wat jongere

gemeenteleden te ontmoeten en het

gevoel hebben werkelijk deel te zijn van

de Bergkerkgemeente. Geef u dus op.

De HVD-commissie

ik stage lopen in uw gemeente. Het gaat

hier om de stage voor het predikantschap.

Ik zal dus geregeld zichtbaar of iets minder

zichtbaar aanwezig zijn in de Fonteinkerk.

De komende tijd ben ik bijvoorbeeld

bezig met het pastoraat. En na de zomer

mag ik mij voorbereiden op het voor¬gaan

in mijn eerste dienst.

Vanwege mijn studie woon ik in Kampen

en via Ermelo waar mijn ouders wonen, of

via Amsterdam waar mijn vriend woont,

ben ik dus zo in Amersfoort. Verder loop ik

in mijn vrije tijd graag hard. Ik lees graag

en spreek geregeld af met mijn vrienden

en vriendinnen.

Misschien dat wij elkaar in mijn stageperiode

zullen tegenkomen. Ik heb er erg veel

zin in!

Groet,

Marjan de Vries

UIT De KerKenrAAD

Op 19 maart heeft de kerkenraad weer vergaderd,

waarbij ondermeer de volgende

onderwerpen aan bod kwamen:

De stagiaire die vanaf dit jaar in onze wijkgemeente

stage gaat lopen heet Marjan de

Vries en zal zich aankomende paaszondag

aan onze gemeente voorstellen. Zij doet

dat (zie hierboven) ook in Drieluik.

Er is een vleugelcommissie in het leven

geroepen. Deze commissie wil vorm geven

aan de wens om onze eredienst veelkleuriger

te maken, door geld bij elkaar te brengen

voor een vleugel. Om uiteenlopende

redenen kan hiervoor geen beroep worden

gedaan op de kassen, dus zal de commissie

met allerlei acties aan geld moeten

zien te komen. Hier gaat u dus (letterlijk)

meer van horen!

Onze wijkpredikant heeft een aanvraag ingediend

voor studieverlof. Formeel beslist

de kerkenraad hier niet over, maar wordt

alleen geïnformeerd. Overigens betekent


dit niet dat onze predikant uit de roulatie

gaat; het verlof is zo ingericht dat dit

slechts een beperkte belasting per week

oplevert, waardoor het werk in hoofdlijnen

onverminderd doorgaat.

De kerkenraad heeft uitvoerig stilgestaan

bij de (aanstaande) vacatures binnen zijn

gelederen. Daarbij wordt de oplossing op

verschillende terreinen gezocht. Onder

andere door taken anders te organiseren.

Maar daarnaast willen we de gemeente

ook actief betrekken in de speurtocht naar

nieuw talent. De komende maanden zullen

we beide trajecten verder uitrollen.

Ook worden voorbereidingen getroffen

voor de nieuwe informatiegids. Nagedacht

wordt over een systeem waarbij een deel

van de informatie voor langere tijd bruikbaar

is, en een kleiner deel per seizoen op

eenvoudige wijze aangepast kan worden.

Ook zal de website een grotere rol gaan

spelen, al is de kerkenraad zich er wel van

KOMenDe VIerInG

Zondag 3 mei houden we onze volgende

Centrumviering. Voorganger is Gerard

Swüste, priester uit Amsterdam, lid van

het preekteam van de Dominicuskerk. Aan

de orde is het slot van de zesde bede van

het Onze Vader: Maar verlos ons van het

boze. We lezen uit Marcus 5, vers 1 t/m

21, het verhaal van een man die volledig

in de greep is van kwade machten. In de

BIJ De DIenSTen

Zondag 3 mei wordt om 10.00 uur in ons

kerkgebouw het feestelijke 1e lustrum gevierd

van (landelijke) Protestantse Kerk in

Nederland. Deze dienst wordt geleid door

dr. A.J. Plaisier, inmiddels alweer bijna een

jaar secretaris-generaal van de synode, en

mevrouw drs. N. Dijkstra-Algra. U allen,

van ver weg en vanuit de eigen gemeente,

bent in deze dienst van harte welkom!

Zondag 10 mei a.s. ontmoeten wij voor

de eerste maal in De Brug dhr. A. J. van

Heusden uit Driebergen. Wij verheugen ons

op deze dienst waaraan eveneens wordt

meegewerkt door het Brugkoor. Om 19.00

uur wordt de gezamenlijke themadienst in

bewust dat lang niet iedereen met dit medium

werkt. Alle relevante informatie zal

altijd ook op andere wijze beschikbaar

zijn.

Marnix ruiter, scriba

pASSAGe AFD. BerG/leUSDer-

KWArTIer

Woensdag 13 mei alweer de laatste vergadering

van dit seizoen. Mevr. Koche uit

Arnhem komt namens de Hartstichting

met het onderwerp: Samen wonen, in eigen

lijf door gezonde levensstijl. Mevrouw

is naast diëtist ook voedings- en bewegingscoach.

Na de pauze gaan we gezonde

hapjes maken. Hiervoor worden natuurlijk

diverse ingrediënten ingeslagen. U wordt

bij deze vriendelijk verzocht twee euro bij

te dragen om de kosten te dekken. Zoals

gewoonlijk komen we samen in het Nieuwe

Kerkehuis, ingang Daltonstraat en beginnen

we om 19.45 uur.

ontmoeting met Jezus komt deze man

weer tot zichzelf. Waar Jezus verschijnt,

gaat er iets met mensen gebeuren.

Hein Hof begeleidt ons op orgel en piano,

en Riemer Poortstra is onze cantor. Zoals

altijd is er weer oppas voor de kinderen,

de Nieuwe Kerk geleid door ds. M.D. van

der Giessen. Van harte aanbevolen, zoals

de kring van geregelde bezoekers inmiddels

weet!

DIenSTenrOOSTer

Kindernevendienst

3 mei: Wilka Schinkel

10 mei: Roelof Oudeman en Corrie de

Jong

17 mei: Lotte Mulderij en Ingeborg Noord

24 mei: Hetty van Raai en Marga

Veldhuizen

Kinderoppas

3 mei: Ieke Zandberg en Willemijn Stronkhorst

met fam. Ruiter

10 mei: Roos Huffenreuter en Tom Visscher

met fam. Oudeman/Teule

17 mei: Iris en Corneel van Asten met fam.

Van Raai

24 mei: Eline en Victor Pedersen met fam.

Nuiten/Noord

bandrecorder

2 mei: dhr. H. Wijnands, tel. 4631156

10 mei: dhr. H. Bosboom, tel. 4621856

17 mei: dhr. en mevr. Griede, tel 4631658

24 mei: dhr. J. v.d. Brink, tel. 4613759

OeCUMenISCH Centrumviering

KerK: Westsingel 30 preDiKant: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18, 3833 CJ Leusden,

tel. 4324351, wimverschoor@casema.nl

en een kinderviering voor de kinderen tussen

4 en 12 jaar.

Van harte welkom op zondag 3 mei in de

Johanneskerk!

wim Verschoor

HerVOrMDe GeMeenTe De Brug

KerK: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109 (open ma t/m do 9.00-11.00 uur)

preDiKant: vacature Koster: mw. A. Feenstra tel. 4728605

ouDerenpastoraat: Ds. D.J. van Wageningen, Gangboord 18, 3823 TH, tel. 4681706

CoÖrDinator pastoraat: mw. J.C. Vermeer-van den Bichelaer, tel. 4615144

sCribae: mw. J. Paats-Boer, Weg van de Vrede 54, 3815 PH, tel. 4768185, scribaat@brugkerk.eu

en mw. G. van Weerd-van Duinen, Rubensstraat 55, 3817 EB, tel. 4631872

penningMeester: N.R.F. Elkerbout, tel. 4630203. ING 642386 t.n.v. wijkgemeente De Brug te

Amersfoort autoDienst: G. Timmerman, tel. 4725702 CoÖrDinator VriJwiLLigerswerK:

mw. C.M.R. Terhenne, Verdiweg 407, 3816 KM, tel. 4563254 website: www.brugkerk.eu

Zondag 17 mei opnieuw een eerste kennismaking.

Deze maal met ds. D. Rodenburg

uit Enter, van harte welkom. Het

Brugorkest zal medewerking verlenen

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 15


Hemelvaartsdag 21 mei begroeten wij dr.

B.G.J. Reitsma, hervormd zendingspredikant

en tevens directeur van Open Doors.

Zondag 24 mei gaat voor dr. A.F. Troost

uit Heusden. Dr. Troost heeft onder andere

ervaring opgebouwd als jeugdwerkpredikant

en als predikant voor diensten

met belangstellenden in Amsterdam. Om

17.00 uur wordt de zangdienst geleid door

Harald Overeem, van harte aanbevolen.

Thema zal zijn: Engelse hymnen

pinksteren, 31 mei. Een feestelijke dienst

die wij ook weer samen mogen vieren met

ds. Plaisier, wij zien er naar uit!

U allen een gezegende pinkstertijd toegewenst.

Dirk Vermeer

GeBOren

Op 17 februari 2009 zag lise Kurvers het

levenslicht. Zij is het dochtertje van Monique

en Eelco, Clarenburg 31, 3834 BD

Leusden en is hun eerste kindje.

Op 18 maart 2009 is geboren liselotte

Annabelle van Driel. Het dochtertje van

Xandra en Marcel en zusje van Daan en

Anna. Samen wonen ze Rustenburgerweg

54, 3815 NE Amersfoort.

Ook op 18 maart 2009 werd Casper

Meeuwis Hoogerhuis geboren. Hij is het

eerste kindje van Marco en Carin en zij

wonen met z’n drieën op de Columbusweg

103, 3814 WD Amersfoort.

Heel veel geluk en wijsheid in de opvoeding

van jullie kinderen en wij wensen jullie

Gods zegen toe.

HUWelIJKSDIenSTen

Op vrijdag 8 mei zullen eveline petersen

en Izaak Boot elkaar het ja-woord geven.

De dienst en inzegening vindt plaats in de

St. Joriskerk, om 15.30 uur door ds. A.J.

Plaisier.

Op vrijdag 22 mei zullen in het huwelijk

treden nienke Hoek en Carlo Driesen.

Het wordt een oecumenische dienst die

geleid wordt door ds. G.A. Kansen uit Hilversum

en een diaken van de R.K. kerk. De

inzegening zal plaatsvinden om 14.00 uur

in de R.K. kerk te Cabouw (bij Lopik).

Op dinsdag 26 mei zullen rianne Boer en

Gerard Bloed elkaar trouw beloven. De inzegening

zal plaatsvinden in De Brug om

18.45 uur in een dienst die onder leiding

staat van proponent Teus Schep en ds. A.

Bloed uit Wijk bij Duurstede, vader van de

bruidegom, zal de zegenbede uitspreken.

Een hele goede voorbereidingstijd en een

schitterende huwelijksdag. Wij wensen

jullie Gods zegen toe in jullie verdere le-

16 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

ven, dat Hij jullie trouwe metgezel mag

blijven.

DOpen

Op zondag 7 juni a.s. zal er weer gedoopt

worden! De dienst zal worden geleid door

ds. D.J. van Wageningen. Als je overweegt

je kind te laten dopen, kun je contact opnemen

me mij, zie hieronder. Voorafgaand

zal er een doopgesprek plaatsvinden samen

met alle doopouders over onder andere de

betekenis van de doop. De datum wordt in

overleg bepaald. Ik hoor het graag zo snel

mogelijk.

Hanneke Vermeer, tel. 4615144

UIT De KerKenrAAD

In de vergadering van 1 april jl werd uitgebreid

teruggeblikt op de ervaringen in

het beroepingswerk. Een beroep werd uitgebracht

op ds. C.v.d. Berg en op 18 maart

kon deze predikant, tijdens een bijzonder

geslaagde gemeenteavond, kennismaken

met De Brug. Helaas heeft ds. V.d. Berg

het beroep van De Brug afgewezen, maar

de beroepingcommissie zal aan de gang

gaan om opnieuw een kandidaat-predikant

voor te dragen aan de kerkenraad van De

Brug. We mogen er als gemeente en als

kerkenraad alle vertrouwen in hebben dat

De Brug straks een predikant krijgt die

goed bij onze gemeente past.

Naar aanleiding van een concreet verzoek

heeft de kerkenraad zich gebogen over het

vraagstuk hoe om te gaan met de inzegening

van een levensverbintenis tussen gemeenteleden

van hetzelfde geslacht. Gelet

op de Plaatselijke Regeling die van kracht

is, kan een dergelijke relatie nu niet in De

Brug worden ingezegend; de inzegening

zal dan elders, onder verantwoordelijkheid

van een andere gemeente, moeten plaatsvinden.

Tegelijkertijd is het van belang

dat de Bruggemeente blijk geeft van een

meelevende en hartelijke houding naar het

toekomstige bruidspaar. Immers, gemeenteleden

hebben een verantwoordelijkheid

naar elkaar, ondanks dat er verschillend

over het beleid kan worden gedacht.

De kerkenraad heeft ingestemd met de begroting

2009 en heeft met voldoening geconstateerd

dat de toezeggingen in 2009

voor kerkelijke bijdragen hoger zijn dan

begroot. Verwacht wordt dat de begroting

2009 van De Brug met een positief exploitatiesaldo

kan worden afgesloten.

De kerkenraad heeft nog enkele vacatures

waar het gaat om de functies van kerkrentmeester,

diaken en pastooraal ouderling.

De invulling van deze vacatures blijft een

belangrijk punt van aandacht.

greet van weerd

Op BeZOeK In rOeMenIË

Eind maart vertrok ik, met een koffer vol

groeten en cadeautjes uit De Brug, voor

een weekje naar Saskia. Met een koffer vol

indrukken kwam ik terug. Naast een dagje

Boekarest en een tocht de bergen in, heb

ik diverse projecten meegemaakt van D3

Generatii. Op de universiteit werd ik door

Saskia ingeschakeld bij de Nederlandse les

en op de Freetime club van Carmen reageerden

een aantal scholieren verbaasd op

een mede clubgenoot, die zich ineens van

een andere kant liet zien door zich op te

werpen als mijn privé tolk en mij assisteerde

bij het vouwen van Origami.

Maar de meeste indruk maakte op mij het

pas gestarte vrijwilligersproject. Met een

groep jongeren van 16 tot 20 jaar gaan

Saskia en Carmen afwisselend één keer in

de week naar een tehuis voor straatkinderen

en een tehuis voor meervoudig gehandicapte

kinderen, om deze kinderen een

aantal uren te vermaken. Vrijwilligerswerk

is in Roemenië nog erg onbekend en dat is

nog goed merkbaar. Gewend aan hoe onze

jongeren actief waren op Smokey Mountain

en vorig jaar op de diaconale dag,

was het verschil erg groot. Niet gewend

hun gevoelens te tonen en onbekend met

de situatie in de tehuizen (gehandicapte

kinderen werden vroeger weggestopt)

werd nog wat onwennig en soms wat passief

gereageerd op de spontane reacties

van de kinderen. Daarnaast was er ook de

confrontatie met de soms wat afstandelijke

houding van het personeel, wat weer

tot frustratie leidde. De wijze waarop Saskia

en Carmen met beide partijen omgaan

en hoe zij met name de groep vrijwilligers

begeleiden, maakte veel indruk.

Dit project biedt zeker kansen om deze

jongeren, die doorgaans weinig zelfvertrouwen

hebben, teleurgesteld zijn in de

maatschappij en weinig hoopvol voor de

toekomst zijn, kennis te laten maken met

de christelijke waarden als bron in hun

ontwikkeling. Saskia weet zich geroepen

om deze jongeren daarbij te helpen. Mijn

leermoment in deze week was, dat Saskia

naar een moeilijke post is uitgezonden

en dat wij als thuisgemeente haar, naast

regelmatig een kaartje of email, zeker in

onze gebeden niet mogen vergeten.

rita eijkelenboom

VAn De pennInGMeeSTer

In februari en maart zijn een groot aan-


tal kleine en grotere giften overgemaakt

naar de wijkkas. Ook isn een tweetal giften

ontvangen via dhr. D.v.W van fam. T

€10 en van fam. R €10. Alle geefsters en

BIJ De ereDIenSTen

Zondag 3 mei: vierde zondag van pasen:

jubelt! Op ons rooster staat als Schriftlezing

Johannes 10 vers 11-16: de goede

herder. Voorganger is ons gemeentelid ds.

P. Riemersma. Zelf hoop ik in Nijenstede

dienst te doen.

Zondag 10 mei: vijfde zondag van pasen:

zingt! Het oecumenisch rooster geeft aan:

Johannes 15 vers 1-8.

Zondag 17 mei: zesde zondag van pasen:

vraagt/bidt! Een dienst van Woord en

Maaltijd. We lezen: Johannes 15 vers 9-17.

Het combo zal op ingetogen wijze onze

zang begeleiden.

Vesper om 17.00 uur in De Hoeksteen:

zie verderop onder de gezamenlijke berichten.

Hemelvaartsdag 21 mei: viering om 10.00

uur o.l.v. ds. B.Borger in De Hoeksteen. Zie

verderop onder de gezamenlijke berichten.

Zondag 24 mei: wezenzondag. Volgens

een belofte van Jezus (naar Johannes) zal

Hij ons na Zijn dood niet verweesd achterlaten.

Hij komt tot ons. Als de Opgewekte.

Ook in de gestalte van de Geest. Een zondag

met een aparte lading, deze dag zo

tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Zondag 31 mei: pinksteren. Ons is beloofd

dat we kracht zullen ontvangen door

de doop met de Geest. Op deze feestdag

vieren we die beslissende doorbraak van

de Heilige Geest onder ons. Die dynamiek

van de Geest gaat maar door, sindsdien.

Steeds weer staan er mensen op die zich

laten dopen, mensen die getuigen van de

hoop die in hen is. Zes gemeenteleden uit

onze beide wijken zullen hun doop van

destijds beamen en daarbij de Naam van

de levende God belijden. Dat stemt dankbaar.

De belijdenisdienst vindt plaats in De

Open Hof.

preeK In De WeeK: 12 MeI

Op dinsdag 12 mei lezen en bespreken

we weer het bijbelgedeelte dat binnenkort

in de kerkdienst aan de orde is. Dat

doen we tegenwoordig elke maand. Vaste

deelnemers zijn welkom, naast nieuwe en

incidentele geïnteresseerden. We komen

gevers hartelijk dank.

InleVeren KOpIJ

Kopij voor juni 2009 graag uiterlijk

bijeen in De Hoeksteen van 20.00-21.30

uur. Welkom dus! Volgende datum: 9 juni.

(T.W.)

KlOOSTerBeZOeK

Naar aanleiding van de kring Spiritualiteit

over het boek ‘Eindelijk thuis’ van

Henri Nouwen over Rembrandts schilderij

‘De verloren zoon’ zijn we in februari met

tien personen twee dagen in een klooster

geweest. Dat was ‘De Essenburgh’ van de

mannen- en vrouwennorbertijnen aldaar.

Het klooster ligt op een prachtig landgoed

in Hierden (vlakbij Harderwijk).

Het thema voor deze twee dagen was: Familieverbanden.

De kloosterdagen waren

bedoeld als bezinning en ter verdieping

van onze kringavonden over de gelijkenis

van de verloren zoon. We hadden als opdracht

meegekregen dat we een voorwerp

moesten meenemen dat symbool staat

voor waar je nu in je leven staat en hoe

je leven er nu uitziet. Tijdens ons eerste

kringgesprek hebben we het hierover gehad.

Op deze manier leerden we elkaar op

een goede en indringende manier kennen,

wat goed was voor de groepsdynamiek.

Na het eerste kringgesprek hadden twee

personen van de groep een dienst voorbereid.

Daarna een lunch en vervolgens twee

uur tijd die we zelf konden invullen. Later

die middag hebben we het gehad over

familie-pincodes. Ieder gezin heeft (on)

uitgesproken regels (familie-pincodes)

waaraan gezinsleden zich moeten houden.

Voorbeelden zijn: ‘Niet zeuren, van tegenslagen

wordt je flink’, ‘Er wordt niet over

emoties gepraat’ of ‘Doe eerst je plicht,

dan is er tijd voor plezier en ontspanning’.

Zo kregen we een hele lijst met pincodes

en moesten aangeven welke voor jouw gezin

speelden, welke je als positief/negatief

ervoer en welke er nu nog van invloed

woensdag 13 mei per e-mail aanleveren

bij Lideke van der Schans email: jspaans@

worldonline.nl

prOTeSTAnTSe GeMeenTe De Hoeksteen

KerK: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898 Koster: E. Ankersmit, tel. 2988594

preDiKant: ds. J. Woltinge, Klarissenstraat 37, 3813 CH, tel. 4752141,

predikant.woltinge@hoeksteenopenhof.nl sCriba: G.J. Buijs, Marcel Breuererf 19, 3822 VB,

tel. 4563321, scriba_hoeksteen@hoeksteenopenhof.nl

penningMeester: W. Kraan, Van Obdamstraat 34, 3814 TD, banknr. 55.32.17.135

zijn. Dit leverde verassende gesprekken

op. We hebben deze dagen naast serieuze

gesprekken ook ontzettend gelachen met

elkaar. Na het avondeten deden we het

spel ‘Kaarten op tafel’, onder het genot

van een wijntje of frisdrank. Rond elven is

iedereen voldaan en moe naar bed gegaan,

want het was een fijne, maar ook een indrukwekkende

dag…(vervolg verslag in

het juninummer).

Jeroen Hendriks

GeBOren

We ontvingen een geboortekaartje van Monique

en Bas Redel (Boerderijenboulevard

16, 3829 DN Hooglanderveen). Dochter

Maud Isabelle werd geboren op 27 maart.

‘Het is en blijft een wonder’, dat staat op

de kaart. En zo is het maar net. Beste Bas

en Monique, van harte gefeliciteerd met

jullie kindje! We hopen dat ze met Gods

zegen gelukkig mag zijn met jullie en met

de mensen om haar heen. (T.W.)

AFWeZIG

In de weken van 3 en 17 mei ben ik ongeveer

een week afwezig. Op de voice-mail

verneemt u wel welke collega in geval van

urgentie bereikbaar is. (T.W.)

VerAnTWOOrDInG GIFTen

Op huisbezoek ontving ik voor de wijkkas

de volgende giften: € 15 (mw. V.), € 20

(echtp. P.), € 20 (echtp. V.), € 10 (mw.

K.), € 15 (echtp. V.), € 30 (mw. L.). Alle

gevers hartelijk bedankt. (T.W.)

KOpIJ

Kopij voor het juninummer dient uiterlijk

maandag 11 mei te worden aangeleverd bij

ondergetekende.

Hartelijke groet,

t.woltinge

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 17


De HOeKSTeen / De Open HOF / OpSTAnDInGSKerK

een nIeUWe InDelInG

Met ingang van dit nummer van Drieluik

is er een nieuwe wijkindeling toegepast.

Zoals bekend hebben de kerkenraad van

de Opstandingskerk en de gefedereerde

kerkenraad De Open Hof/De Hoeksteen

in november besloten dat er twee nieuwe

wijkgemeenten gevormd gaan worden (De

Hoeksteen en De Open Hof/Opstandingskerk)

die een niet vrijblijvende, intensieve

samenwerking aangaan.

Voor het kerkblad betekent dit dat u nu

achtereenvolgens de volgende wijkrubrieken

aantreft:

Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen,

met berichtgeving die specifiek

op De Hoeksteen betrekking heeft

• De Hoeksteen / De Open Hof / Opstandingskerk,

met informatie in het kader

van de samenwerking;

Protestantse wijkgemeente De Open

Hof/Opstandingskerk, met berichtgeving

die specifiek op De Open Hof/

Opstandingskerk betrekking heeft. In

deze rubriek houden we voor de duidellijkheid

een apart overzicht van de

erediensten in respectievelijk de Opstandingskerk

en De Open Hof.

De kopij voor de gezamenlijke rubriek De

Hoeksteen/De Open Hof/Opstandingskerk

kunt u naar een van de predikanten zenden.

Voor de overige kopij, zie de kop van

de wijkrubrieken.

GereCHTIGHeID

18 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

KerKDIenST In De KOperHOrST

De maandelijkse kerkdienst in De Koperhorst

is dit keer niet op de derde donderdag,

maar op de tweede, dus op 14 mei.

Deze dienst is t.b.v. de bewoners van De

Koperhorst, naast de r.k. vieringen die in

het huis gehouden worden. Ook belangstellenden

van buiten het huis zijn van

harte welkom. Hun komst wordt gewaardeerd,

het versterkt bij bewoners het gevoel

van verbondenheid met de kerkelijke

gemeenten. Welkom dus, aanvang 10.00

uur in de kapel.

VeSper

De zevende en daarmee laatste vesper in

de serie inspiratie voor mensen van nu uit

de geestelijke geschiedenis van onze stad

is op 17 mei. Deze keer staat de synagoge

centraal als symbool van de stad als toevluchtsoord.

Voorganger is ds. Rein van der

Zwan. De cantorij o.l.v. mw. Ingrid Petten

zal voor en met ons zingen. Ook kunnen

we genieten van muziek. Traditiegetrouw

sluiten we het seizoen af met een maaltijd

voor de vesperdeelnemers. Opgave vooraf

is niet nodig. Welkom allen.

HeMelVAArTSDAG

Donderdag 21 mei gezamenlijk kerkdienst

in De Hoeksteen, aanvang 10.00 uur, geleid

door ds. B. Borger.

AGenDA

Op 11 mei a.s. wordt er voor alle ouders

die hun kinderen de afgelopen twee, drie

jaar hebben laten dopen, een avond over

geloofsopvoeding gehouden. De betreffende

ouders hebben een uitnodiging ontvangen.

De avond wordt gehouden in De

Hoeksteen en begint om 20.00 uur.

KrInGen In MeI

* Wandelen op zaterdag 9 mei o.l.v. R.

Appelo. Zie kringnummer 34

* Fietswandelen op zaterdag 16 mei

o.l.v. H. de Berg. Zie kringnummer 35

* Avonturentocht op zaterdag 23 mei

o.l.v. C. van Heiningen en W. Wulfers.

Zie kring 36

* Kuieren op zaterdag 6 juni (niet 30

mei) o.l.v. I. van Oosten. Kring 37

* (Kring 23 over Moderne Devotie in

Amersfoort is verzet van 11/15 mei

naar 22/26 juni.)

ISrAËlreIS (VOOrAAnKOnDIGInG)

Voor volgend voorjaar wordt een Israëlreis

georganiseerd. Deze zal zijn van woensdag

28 april t/m zaterdag 8 mei 2010.

Dat duurt nog een jaar, maar voor wie

er al rekening mee wil houden, is het bij

deze vast aangekondigd. Nadere informatie

volgt kort na de zomervakantie. Begin

september wordt een informatieavond gehouden.

Ook lezers uit andere wijken zijn welkom

om zich nader te oriënteren en zich eventueel

t.z.t. aan te melden. (RZ)

Het is niet de verdrukking door de slechten die pijn doet, maar het zwijgen van

de goeden.

Martin Luther King

wat zijn staten zonder gerechtigheid anders dan verzamelplaatsen van

struikrovers?

Augustinus


prOTeSTAnTSe GeMeenTe De Open Hof/Opstandingskerk

nIeUWe InDelInG

Dit nummer van Drieluik is anders ingedeeld

dan u gewend was. Dit als gevolg

van de samenwerking tussen De Open Hof,

de Opstandingskerk en De Hoeksteen.

Hierover leest u meer op de gezamenlijk

pagina van De Hoeksteen/De Open Hof/

Opstandingskerk.

BIJ De DIenSTen

Opstandingskerk

Op weg van Pasen naar Pinksteren lezen

we verhalen uit het evangelie van Johannes.

Zondag 3 mei hoop ik 's ochtends bij u

voor te gaan. Centraal staan de woorden

van Jezus: ‘Ik ben de Goede Herder’. ‘s Middags

is er een DMB-dienst met als voorganger

ds. P. Vermaat.

Zondag 10 mei is de heer Kees Hoogendoorn

de voorganger.

Zondag 17 mei mag ik weer bij u voorgaan.

Op die zondag lezen we over het

gebod van de liefde. Concreet wordt dit

uitgewerkt aan de hand van een vraag van

de diaconie om een themadienst over armoede.

De actie Vakantiegeld Delen wordt

extra belicht. De dienst is gezamenlijk met

de gemeenteleden rondom De Open Hof en

wordt in de Opstandingskerk gehouden. Na

afloop van die dienst willen een gemeenteberaad

houden. Elk adres krijgt een uitnodiging

voor deze bijeenkomst.

Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, 40

dagen na pasen, vieren we samen met de

gemeente van De Hoeksteen en De Open

Hof Hemelvaart. De dienst wordt gehouden

in De Hoeksteen. Zondag 24 mei (wezenzondag)

is ds. J.D.A. de Zwart uit Leusden

de voorganger. De week daarna is het

de 50e dag na Pasen, Pinksteren. Daarover

meer in de Drieluik die voor Pinksteren zal

verschijnen. (BB)

De Open Hof

Zondag 3 mei. Op het leesrooster staat

Johannes 10:10-17 (‘Ik ben de goede herder’).

In de kindernevendienst wordt opnieuw

verteld dat Jezus zichzelf zo noemt.

Een beeldspraak om je leven lang niet te

vergeten! Deze zondag heet in de traditie

van de kerk Jubilate, naar het beginwoord

van Psalm 66: ‘Juicht God, gij ganse aarde’.

De psalm wil ik met u overdenken en

DE OPEN HOF

KerK: Vogelplein 1, tel. 4728167 beHeerDer: C. van Heiningen, tel. 4728167, b.g.g. 4750121

preDiKant: ds. R.G.van der Zwan, Fuutstraat 18, 3815 JP, tel. 4755158,

rgvanderzwan@planet.nl (ook voor kopij wijkberichten) sCriba: J.M. Garritsen, Rogaarplein 7,

3815 MD, tel. 4725071, scriba_openhof@hoeksteenopenhof.nl penningMeester:

C. van Heiningen, banknr. 65.28.58.201 inz. Gereformeerde Kerk wijk E

OPSTANDINGSKERK

KerK: Euterpeplein 1, tel. 4720290 Koster: Th.Leijen, tel. 4480818 preDiKant (parttime):

ds. B. Borger (werkzaam op dinsdag en donderdag, incl. avond), Van Randwijcklaan 181,

3815 MS, tel. 4799080, b2.borger@planet.nl biJstanD in Het pastoraat:

mevr. Leni van der Zwaag, tel. 4562727 SCRIBA: J.J.J.Merkens, Soeverein 72, 3817 HV,

tel. 4620446, merkensj@planet.nl penningMeester: R. Fennema, gironr. 492 99 14,

t.n.v. Wijkkas par. D. Geref.Kerk Amersfoort autoDienst: G. Doornekamp, tel. 4720729

KopY wiJKberiCHten: J. van Kalsbeek, tel. 4723707 romeo14@xs4all.nl

vooral ook tot klinken laten brengen.

Zondag 10 mei.Deze zondag heet in de

kerkelijke traditie Cantate (‘Zingt’, naar

het beginwoord van Psalm 98). Op het

oecumenisch leesrooster staat Johannes

15:1-8, waar Jezus zichzelf ‘de ware wijnstok’

noemt.Onze voorganger is ds. Cazemier.

Zondag 17 mei. We houden op deze derde

zondag van de maand weer een gezamenlijke

dienst met en in de Opstandingskerk.

Aansluitend is er bij de koffie een gemeenteberaad,

om weer bij te praten over de

stand van zaken in kerkelijk Amersfoort en

onze eigen gemeenten. Welkom! Vervoer

naar de Opstandingskerk mag geen belemmering

zijn om de dienst te kunnen bijwonen.

Als u mee wilt rijden, meldt u dat dan

bij ouderling, contactpersoon of predikant

en er wordt voor gezorgd.

Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag.

Deze dienst houden we altijd gezamenlijk,

nu met De Hoeksteen en de Opstandingskerk.

De dienst is in De Hoeksteen.

Zondag 24 mei. Op deze zondag tussen

Hemelvaart en Pinksteren staat op het

leesrooster het gebed van Jezus, zoals in

Johannes 17 beschreven. De kinderen zullen

hiervan horen in de kindernevendienst.

Voorganger is ds. D.J. van Wageningen

Zondag 31 mei, pinksteren. We vieren de

zending van de Heilige Geest die geloof

wekt, de hoop doet ontvlammen en de

liefde laat leven. Nadere informatie over

deze feestelijke pinksterdienst vindt u in

het volgende nummer van Drieluik dat kort

voor Pinksteren uitkomt. (RZ)

In MeMOrIAM rIen GrOenenDIJK

10 november 1924 – 24 maart 2009

Broeder Rien Groenendijk was een levenslustige

man, iemand met humor, met liefde

voor muziek en voor het woord. Een man,

groot van gestalte, maar ook een sterke

persoonlijkheid. Iemand met een heldere

mening. Deze oom van mij zat in gesprekken

nooit aan de kant, trok de aandacht

en genoot daarvan. Eens op een camping

in Italië, sprak hij met andere Nederlanders

over de dingen die hem bezig hielden,

dus ook over geloof en kerk. Van het een

kwam het ander en zo wist hij te regelen

dat in de plaatselijke kerk een Nederlandstalige

dienst werd gehouden, waarin hij

zelf voorging. De tekst die Rien Groenendijk

besprak was ook de tekst waarbij wij

stil stonden in zijn afscheidsdienst van 30

maart in het uitvaartcentrum van Monuta:

‘Wij weten dat wanneer onze aardse tent,

het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken,

we van God een woning krijgen:

een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte

woning in de hemel’ (2 Kor.5:1).

Een prachtige tekst voor de campinggasten.

Deze tekst paste ogenschijnlijk niet

bij de krachtige Rien Groenendijk. Maar

Rien had ook een andere kant. Hij wist

ook van zijn eigen kwetsbaarheid. Ook hij

was als een aardse tent, die zomaar afgebroken

kon worden. In zijn kwetsbaarheid

wist ook Rien Groenendijk van zijn Schepper

en Verlosser, dat wij eenmaal van God

een nieuwe woning krijgen. Hij vertrouwde

daarop door Jezus Christus, wiens lichaam

ook afgebroken is aan het kruis, maar die

vervolgens de dood overwon. Br. Groenen-

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 19


MAlIprOJeCT

In het aprilnummer stond onder de Opstandingskerk een lang verslag van de

heer Kramer over zijn laatste bezoek aan Mali in maart. Helaas was er onvoldoende

ruimte over om daar ook nog een paar fotootjes bij te plaatsen. nu kan

dat wel. plaatjes die illustreren welk fantastisch werk daar in Mali verricht is

en nog steeds wordt. Wilt u steunen? Bankrekening 44.14.58.637 t.n.v. G.J.

Kramer, o.o.v. Maliproject.

Computerlokaal in het Lycée Gerard Jean Kramer Overhandiging van bijbels

dijk had een grote liefde voor de Mattheüs

Passion. Hij beleefde daarin de weg die

Christus voor ons is gegaan. Zolang het

mogelijk was was hij een trouwe kerkganger,

die met aandacht preken beluisterde.

Lang is Rien Groenendijk actief geweest in

de gemeente.

Eigenlijk al vanaf zijn vijfenzeventigste

ging hij geleidelijk achteruit. Domineren,

debatteren ging niet meer, waardoor hij

meer aan de kant kwam te staan. Op het

laatst was echt contact niet meer mogelijk.

Voor zijn vrouw, op wie hij zo leunde, was

dit moeilijk. Op zijn bureau heeft lange

tijd, tot zijn overlijden een lied gelegen,

veelzeggend over Rien Groenendijk:

Nu leef ik steeds meer naar U toe

‘k Werd kind aan huis, maar vraag niet

hoe.

Gij wist mijn trots te breken,

Gij bracht een keer in mijn bestaan

‘k Laat U niet gaan en wil voortaan

van Uw ontferming spreken.

Moge de Heer tante Bauk, de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen kracht en

moed geven voor de nabije en verdere

toekomst.

ds. Kees groenendijk, rijnsburg

20 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

Medicijnpost Fanzan

MeT elKAAr VerBOnDen

Aan huis gebonden, met de kerk verbonden.

Graag attenderen we er nog weer

eens op dat er diverse mogelijkheden zijn

om met de kerk verbonden te blijven wanneer

u zelf niet meer naar de kerk kunt

komen.

- Autodienst: een aantal vrijwilligers rijdt

’s zondags mensen naar de kerk en terug.

Contact: De Open Hof: H. Verbaan, tel.

4723682; Opstandingskerk: G. Doornekamp,

tel. 4720729

- Kerktelefoon: De Open Hof: C. van Heiningen,

tel. 4750121; Opstandingskerk: G.

van Bokhorst, tel. 4610582

- Cassettedienst: De Open Hof: W. Wulfers,

tel. 4726137; Opstandingskerk: J. Smith,

tel. 4634409.

- Avondmaal aan huis: Ook is het mogelijk

om aan huis avondmaal te vieren. Hiervoor

kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant.

HerDenKInGSBIJeenKOMST

Op 4 MeI

Om 19.00 uur wordt een herdenkingsbijeenkomst

gehouden in De Open Hof onder

verantwoordelijkheid van vijf kerken in

Kruiskamp/Liendert/Rustenburg. Aanslui-

tend kunnen de deelnemers gezamenlijk

naar de herdenking bij de Burgemeester

Molendijkflat. Zie Agenda voor in Drieluik.

VAKAnTIe preDIKAnTen

Ds. Borger is t/m 2 mei afwezig in verband

met vakantie. Ds. Van der Zwan heeft

vakantie van 5 – 11 mei. Zij nemen voor

elkaar waar.

TOT SlOT

We hebben onze vier- en gedenkdagen.

Voor velen komen er nogal wat vrije dagen

aan. Mogen het goede dagen zijn. De eindexamenkandidaten

maken zich op voor het

examen. Sterkte en succes gewenst!

Hartelijke groet,

b. borger

r. van der zwan

GeMeenTeBerAAD

Zondag 17 mei is er na de gezamenlijke

dienst van De Open Hof en de Opstandingskerk

(in de Opstandingskerk) een

kort gemeenteberaad. We willen de gemeenteleden

informeren over de toekomst

van de beide gebouwen De Open Hof en

de Opstandingskerk. Dit onderwerp staat

al enige tijd op de agenda van de kerkenraad.

Ook uw mening is voor de kerkenraad

van belang voordat we met een voorstel

komen.

Namens de kerkenraad,

Joa Merkens

DIenST MeT BelAnGSTellenDen

In de DMB van zondag 3 mei gaat ds. P.

Vermaat uit Veenendaal voor. Muzikale

medewerking verleent het Gemengd Dubbelkwartet

Hosanna uit Urk. De bekende

organist Wim Magré begeleidt de samenzang

in deze dienst. Als organist is hij

verbonden aan de Gereformeerde kerk te

Doornspijk en de Alledagkerk (Engelse kerk

aan het Begijnenhof) te Amsterdam. Hij

maakte een achttal orgel CD’s op bekende

Nederlandse orgels. Verder werkte hij mee

aan een aantal orgel DVD’s. Wim Magré

maakte tournees naar de VS en Canada.

Verder is hij dirigent van verschillende koren

op de Veluwe. Regelmatig is hij ook in

het land te horen op orgelconcerten en als

begeleider bij koorconcerten. Vanaf 16.45

uur is er koor- en samenzang; de dienst

begint om 17.00 uur. Na de dienst is er

gelegenheid om koffie te drinken in de gemeentezaal.

Hier kunt u ook een CD van

bestellen.

De Golfbreker zendt deze dienst uit op

zondag 17 mei om 17.00 uur.


UIT De WIJKKerKenrAAD

De wijkkerkenraad van De Open Hof en de

Opstandingskerk vergaderde op 19 maart

over de volgende onderwerpen:

1. De kerkenraad zal dit jaar vergaderen

op 2e donderdag van de maand. Het

moderamen vergadert iedere 4e donderdag

van de maand met het moderamen

van De Hoeksteen.

2. Om in stappen tot een besluit te ko-

BIJ De DIenSTen

Over de zondagen van deze maand kan bij

het maken van dit overzicht nog niet veel

gezegd worden. Wel hopen we op 10 mei

weer ds. Tjeerd de Boer in ons midden te

hebben en onze oude wijkpredikant ds.

Huub Smeets zien we graag terug op 24

mei a.s. Bijzonderheden zijn verder:

Maandag 4 mei: Vier mei herdenking in de

Emmaüskerk, 9.00 uur (zie hieronder)

Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag. Zoals

we 40 dagen voor Pasen zijn begonnen

toe te leven naar lijden en opstanding,

sluiten we in deze dienst de periode van

40-dagen na Pasen af en staan stil bij wat

het betekent nu op een ándere manier verder

te gaan met de opgewekte Heer. Vervolgens

op de 50ste dag (de pentèkostè)

vieren we voluit dat we delen in de Geest

die ons in vuur en vlam zet. Hemelvaartsdag,

een gewóónte is het niet meer, maar

het is voor ons wel lévende traditie.

Zondag 31 mei: pinksterfeest. Een dienst

waarin we vooral de blijdschap delen om

de kracht waaruit we ons Godsvertrouwen

mogen voeden. Wij worden aangeblazen

en voortgestuwd. De Wind in de rug. In

deze dienst hopen we Anja van Bunnik,

al weer een jaar pastoraal werker in onze

gemeente, officieel ‘in de bediening te

stellen’ waarmee we duidelijk uitspreken

men over de beide kerkgebouwen is

er oriënterend gesproken over een gebouwennotie

van de kerkrentmeesters.

Een kleine commissie zal een visiedocument

opstellen waarin aangegeven

zal worden hoe we kerk willen zijn en

hoe dat ingepast zou kunnen worden

in beide kerkgebouwen.

3. Het jaarverslag van de ZWO-commissie

in Hoeksteen/Open Hof is besproken.

Deze commissie stuurt binnenkort een

brief naar de kerkenraad over de manier

waarop het ZWO werk in onze wijken

georganiseerd kan worden.

4. Het jaarverslag van de wijkkas van de

Opstandingskerk is behandeld. De financiën

van de wijkkas van De Hoeksteen

en De Open Hof zijn per 1 januari

gescheiden.

Joa Merkens

COnCerT

Op zaterdag 16 mei zal er in de Opstan-

dat wij hopen dat zij haar bijzondere positie

in ons midden nog zeker vier jaren zal

mogen bekleden. Ook staan we stil bij het

feit dat Natascha van Norden de gemeente

vier jaar als diaken diende. Als jongste in

ons bestuurlijk midden heeft zij laten zien

dat ook heel jonge mensen - zij was 21 bij

haar bevestiging - hun verantwoordelijkheid

kunnen nemen en dragen. Gelukkig

blijft zij actief in de leiding van de Kindernevendienst.

Ter GeDACHTenIS AAn:

GIJSBerTUS GIJTenBeeK

Op Goede Vrijdagmorgen kregen wij het

ontstellende bericht van overlijden op de

leeftijd van 74 jaar van broeder Bert Gijtenbeek.

Na een enkele dag van afnemende

krachten is een kleine scheur in een

hartkamer hem totaal onverwacht fataal

geworden. Ons gemis is groot omdat wij

in hem een zeer plichtsgetrouw en toe-

dingskerk een concert gegeven worden

door Flehite Sinfoniëtta o.l.v. Ali Groen

en m.m.v. Martijn van Will, acteur. Uitgevoerd

wordt Eriks wonderbaarlijke reis

(instrumentale opera, vrij naar ‘Erik’ van

Godfried Bomans) van de Nederlandse

componist Willem Frederik Bon. Ook de ‘De

horzel’ van Dmitri Shostakovitch zal uitgevoerd

worden. Dit concert is geschikt voor

kinderen vanaf 5 jaar met ouder/begeleider,

maar is ook voor jongeren en volwassenen

zeer de moeite waard.

Aanvang 19.30 uur. Toegang € 10 voor

volwassenen; kinderen t/m 15 jaar € 5.

Reserveren is mogelijk via info@scholenindekunst.nl

OUDerenSOOS

Onze soosmiddagen in de Opstandingskerk

zijn weer op de dinsdagen 12 en 26 mei

om 14.30 uur. Welkom aan ieder die ook

eens wil meemaken hoe onze middagen

ingevuld worden.

prOTeSTAnTSe GeMeenTe emmaüskerk

KerK: Noordewierweg 131, tel. 4613937 Koster: F. van der Ree, tel. 4779229 preDiKant:

ds. P.P. van der Harst, Schuilenburgerplein 10, 3816 TE, tel. 4799251; paulvanderharst@planet.nl

(vrije dag: woensdag) KerKeLiJK werKer: mw. A.E. van Bunnik, L. Nicasiusdwarsstraat 23,

3818 NC, tel. 4632059 (werkdagen: dinsdag en donderdag) sCriba: mw. H. Elzen, Merwedestraat

44, 3812 HM, tel. 4612157, hetty.elzen-nijenhuis@orange.nl autoDienst: mw H. Guichelaar,

tel. 4651619 penningMeester: E.W. ten Haken, Berkelstraat 17, 3812 KA, tel. 4481874,

edwintenhaken@casema.nl ing: 8001259 t.n.v. PKN-gemeente Emmaüskerk

gewijd mens hebben verloren. Als diaken,

ouderling-kerkrentmeester, penningmeester

van de wijkkas, lid van allerlei centrale

vergaderingen van de kerk, heeft hij zich

in grote trouw aan zijn kerk gewijd. Maar

ook als er geveegd, geschilderd, bediend

moest worden, stond hij klaar. Hoofd, hart

en handen hoorden bij elkaar. Iedere zondag,

zonder falen was hij samen met Lied

hier in de gemeente. Zondagsheiliging

was voor hem een zaak van geloof. Wat

met de mond wordt beleden, moest ook

worden gedáán. Ondubbelzinnig koos hij

voor een Godgewijd leven ook als dat voor

zijn directe naasten niet makkelijk was.

Wij verliezen in hem een kritisch, betrokken

mens. Wij treuren vanwege de leegte

die hij op zo veel plaatsen achterlaat. Wij

danken om het vele dat wij in hem ontvangen

hebben. Wij herkennen in hem zijn

grote betrokkenheid op de gemeente, zijn

doorlopende hunkering naar bevestiging

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 21


van zijn vertrouwen op God.

Samen met Lied, de kinderen en kleinkinderen

hebben we zijn leven aan ons voorbij

laten trekken en de dienst van Schrift

en Gebed besproken. We luisterden naar

een stuk van Johann Gottfried Walther dat

Bert iedere zondag speelde: ‘Jesu meine

Freude’. ‘Ach wie lange, is dem Herzen

bange, und verlangt nach dir’. In de zekerheid

dat dit verlangen is gestild, dragen

wij zijn geliefden, dragen wij elkaar, in ons

gebed.

paul van der Harst

GeBOOrTe

Een gezond en mooi kindje in het gezin van

Erik van der Haas en Rosa Mus: lars Timo

geboren op 13 maart 2009. ‘Opnieuw zo’n

groot wonder, zo lief en zo klein. Opnieuw

dat heerlijke gevoel, van blij, trots en heel

gelukkig zijn’ staat er op het kaartje. Niels

en Esmee genieten mee van dat wonder.

En wij delen daar ook in mee!

UIT De KerKenrAAD

In de kerkenraadsvergadering van 19

maart was Hetty van Norden uitgenodigd

om verslag uit te brengen over het verjaardagsfonds

en de kindercrèche. Beide activiteiten

doet zij al jaren en het is goed om

van tijd tot tijd te horen hoe zaken lopen

en of er knelpunten zijn.

Belangrijkste knelpunt bij het verjaardagsfonds

is eigenlijk dat er 917 adressen te

bezoeken zijn (door het jaar heen), maar

dat er slechts drie mensen zijn die Hetty

daarbij helpen. Dat is natuurlijk veel te

weinig. Wilt u ook een paar adressen in uw

buurt bezoeken? Meldt u aan bij Hetty van

Norden, telefoon 4633553. Kleine moeite,

groot plezier!

Ook voor de kindercrèche worden wat

mensen gezocht. Per zondagochtend passen

twee personen op onze allerkleinsten.

Momenteel is men op het rooster één keer

per vier weken aan de beurt. Vindt u/jij

het leuk om met die kleintjes in de weer

te zijn? Meldt u dan aan bij Hetty van Norden!

Ook spraken we over het aanstaande jubileum

van de Emmaüskerk. Ter gelegenheid

daarvan wordt er een boekje uitgebracht

met de geschiedenis van de (Rehobothkerk

+ Emmakerk =) Emmaüskerk. Deze geschiedenis

is opgetekend door mevrouw Sophie

Oranje. Het krijgt als titel mee: ‘Huis in de

buurt, van God en mensen’. Om dit alles

te kunnen bekostigen zijn we druk bezig

om sponsoren te vinden. De eerste toezegging

door de architect van het gebouw is

22 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

al gedaan. Daar zijn we uiteraard ontzettend

blij mee.

Een hartelijke groet,

Hetty elzen

SOeSTerKWArTIer 4 MeI

HerDenKInG

Ook dit jaar vindt in het Soesterkwartier

een eigen vier mei herdenking plaats. Om

19.00 uur start een bijeenkomst in de Emmaüskerk,

Noordewierweg 131 onder het

motto ‘Overleven verplicht’ georganiseerd

door drie kerken uit de buurt. Vervolgens

vertrekken de deelnemers in een Stille

Tocht (19.30) naar de Algemene Begraafplaats

aan de Soesterweg. Daar staan we

enkele ogenblikken stil bij de graven van

slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Op

de begraafplaats worden enkele teksten

gelezen, een trompettist speelt de taptoe,

en twee minuten stilte worden in acht gehouden.

Tot slot zingen we het eerste en

zesde couplet van het Wilhelmus.

Na terugkomst van de begraafplaats is er

gelegenheid de film ‘Un long dimanche de

fiançailles’ te zien, een romantisch drama

dat als het ware is ‘opgenomen’ in de loopgraven

van de Somme.

Voor meer informatie:

www.kathedraalamersfoort.nl

BIJBelleZen MeT SWAZIlAnD

Al een tijd zijn we in onze gemeente betrokken

op het AIDS-werk van de gereformeerde

kerk van Swaziland. De laatste tijd

hebben we gezocht hoe we de relatie met

die kerk verder inhoud kunnen geven. Duizenden

kilometers van elkaar gescheiden

en levend in een totaal andere situatie, is

er een ding dat ons samenbindt: we lezen

allebei de Bijbel als richtlijn voor ons gelovig

leven. In overleg met de predikant

daar, Arnau van Wyngaard, hebben we er

dan ook voor gekozen om samen de Bijbel

te gaan lezen: een groep daar en een

groep hier lezen hetzelfde bijbelverhaal,

delen hun leeservaringen met elkaar en

gaan daarover met elkaar in gesprek. Door

de ogen van medechristenen daar, zou de

Bijbel voor ons hier wel eens een nieuwe

betekenis kunnen krijgen.

Voor wie interesse heeft om mee te doen:

de eerste twee bijeenkomsten zijn gepland

op 26 mei en 16 juni. Voor verdere info:

Nel van der Harst of Adriaan van Klinken.

Neem een kijkje op www.kerkinactie.nl/interactief/

(doorklikken naar ‘samen bijbel

lezen’).

eXCUrSIe nAAr JOODS HISTOrISCH

MUSeUM

Op 28 februari jl. bezocht een Emmaüselftal

onder leiding van onze pastoraal

werker Anja van Bunnik het Joods Historisch

Museum en de Hollandsche Schouwburg

in Amsterdam. Ook stonden we stil

bij het monument De Dokwerker en het

Auschwitz-monument.

In het museum viel de grote hoeveelheid

symbolen en gebruiken op die het Jodendom

vorm en inhoud geven. Ook thuis zijn

rituelen en gebruiken ingeburgerd, zodat

mensen zich steeds herinneren dat ze deel

uitmaken van Gods gemeenschap. Elke

gerestaureerde muur in het synagogecomplex

herinnert als een veel te mooie spiegel

aan de Holocaust.

Via het monument De Dokwerker en de

Portugese Synagoge liepen we naar de

Hollandsche Schouwburg. Deze was vóór

WOII het hart van het Joodse uitgaansleven

in Amsterdam. In 1942 besloten de

Duitsers de schouwburg in te richten als

deportatieplaats. Het verzet zette samen

met de crèche een ingenieus systeem op

om Joodse kinderen voor deportatie te

behoeden waardoor er tussen de 800 en

1000 kinderen gered werden. De entree

confronteerde ons met de perversiteit van

het systeem. Nooit meer gaat iemand daar

naar binnen voor vermaak. De namen van

gedeporteerde families boven een eeuwige

vlam wit op zwart gedrukt. Op de binnenplaats

een sober monument waar eens

het toneel was. Aan de muren tulpen met

daaraan kaartjes van bezoekers.

Tot slot liepen we naar het Auschwitz monument

van Jan Wolkers in het Wertheim

park. We staken kaarsjes aan voor 22 van

de gedeporteerde families en enkele persoonlijke

bekenden die gedeporteerd zijn.

We stonden stil bij onze plicht om dit gedenken

levend te houden, opdat wij de

heilige ruimte blijven respecteren.

Het was voor mij een waardevolle dag met

een deel van onze gemeente. In het bijzonder

wil ik Anja bedanken, die dit alles

liefdevol en aandachtig heeft voorbereid.

willeke baumgartner

een GrOeIenDe GrOep

Binnen de kindernevendienst zien we dat

de groep kinderen flink in aantal is gestegen.

De aanwas bestaat voornamelijk

uit 4- en 5-jarigen en daar zijn we heel

erg blij mee! Gelukkig hebben we ook een

aantal vaste bezoekers in de leeftijdscategorie

7/8+ en deze groep is groeiende. We

willen hen iets extra's aanbieden.


We hebben op zondag 5 april de groep kinderen

in twee groepen verdeeld en dit is

zeer positief ervaren. De oudere kinderen

vonden het fijn om, met leeftijdsgenoten

onder elkaar, wat dieper op het onderwerp

in te gaan. Maar ook bij de kleinere kinderen

bleek het positief te werken. Ze voelden

zich vrijer om wat te zeggen in de

groep, zonder de groten erbij. Mede dankzij

deze eerste ervaring hebben we besloten

nog een aantal keren tijdens dit seizoen

de groep kinderen te splitsen. Dit zal

zijn op de 1ste zondagen van de maand.

We hopen op een grote opkomst, zodat we

er voor alle leeftijden leuke diensten van

kunnen maken.

erica ten Haken

pelGrIMSTOCHT nAAr HeT

lIOBAKlOOSTer

Het is inmiddels een traditie. Ieder jaar

bezoekt een groep Emmaüsgangers al

wandelend een klooster. Dit jaar het Liobaklooster

in Egmond aan Zee. Als mensen

onderweg wandelen we op vrijdag 11

september vanaf Bergen aan Zee langs het

strand en door Nationaal Park de Kennemerduinen

naar het klooster om aan het

einde van de middag aan te komen.

We brengen een etmaal in het klooster

door en maken de gebedsdiensten mee. Er

is ook een gespreksbijeenkomst met een

zuster in eigen kring. Tijdens ons verblijf

zal het thema ‘Eenvoud en soberheid’ cen-

TerUGBlIK

De passiestonde op de Goede Vrijdag werd

dankzij het artikel in Drieluik door velen

van buiten onze gemeente bezocht. Het

was een indrukwekkend uur met de zang

van Claudia Witlam en het orgelspel van

onze onvolprezen Henk Veldman.

Op de paasmorgen was het heel feestelijk.

Hannie Slingerland leverde een mooie

muzikale bijdrage. De fraai gedecoreerde

(kruis met korenaar en druiventros) nieuwe

paaskaars, die grotendeels uit een

gift kon worden betaald, werd binnen gebracht.

Voor de kinderen werd een kleine

paaskaars, gesierd met het Lam, ontstoken

en een passend verhaal verteld.

GeZAMenlIJKe DIenST

Op zondag 10 mei komt de Oud-katholieke

parochie de dienst meevieren. In verband

traal staan. Op zaterdag gaan we na de

lunch weer op weg. We wandelen door de

duinen naar Castricum om aan het begin

van de avond terug te komen in Amersfoort.

Tijdens een voorbereidingsavond op

maandag 24 augustus om 20 uur maken

we nader kennis met elkaar. Aan deze pelgrimstocht

kunnen maximaal 20 personen

deelnemen (in de volgorde van aanmelding)

en de totale kosten per persoon zijn

€ 75 (overnachting, lakenpakket, maaltijden,

treinreis met kortingskaart, busreis

en toegangskaart Kennemerduinen). Opgeven

graag voor 1 juli 2009. Je opgave is

definitief als je voor 1 juli € 75 overmaakt

naar girorekening 6154149 o.v.v. Pelgrimage

2009.

Informatie en aanmelden bij:

Nelly Swijnenburg,

e-mail: henkjan.nelly@casema.nl

Zie ook de site van het liobaklooster:

www.liobaklooster.nl

eVen WeG

Van 10–17 mei hopen we te genieten van

met afronding van studie laat pr. Grete

Verheij zich vervangen door pr. W.J. Woltjer,

die in de parochie assisteert. We zijn

blij dat een oud-katholieke parochiaan,

Hans Kinnegim (dwarsfluit) muzikale medewerking

verleent op deze zondag Cantate.

Vanzelfsprekend speelt de muziek een

grote rol. Na de dienst is er alle gelegenheid

voor het aanhalen van de onderlinge

contacten bij het koffiedrinken.

AMerSFOOrT ZInGT

De kerken in de binnenstad leveren graag

een kerkelijke bijdrage aan de viering van

het gebergte van de Vogezen en de schoonheid

van de binnenstad van Straatsburg.

In deze periode van afwezigheid kan u

zich voor pastorale aangelegenheden wenden

tot de scriba die u verder zal kunnen

verwijzen.

paul van der Harst

AGUA VIVA In AMerSFOOrT

Jammen en praten met Cubaanse musici?

Meezingen, swingen en uitwisselen met

een groep enthousiaste en vakkundige

muzikanten? Dat kan op woensdagavond

20 mei met de Cubaanse zang- en muziekgroep

Agua Viva (‘levend water’). Zij zijn

voor een korte trip direct uit Cuba in Nederland

op uitnodiging van Kerk in Actie,

de internationale poot van de Protestantse

Kerk in Nederland.

Het programma van de bijeenkomst in

Amersfoort is heel informeel. Zo informeel

als het met Cubanen zijn kan! Door direct

met elkaar te praten, zingen, spelen hopen

we iets mee te maken van de Cubaanse

vernieuwing van de christelijke muziek.

Neem eigen stem en instrument mee. En je

beste Spaans (maar voor vertaling wordt

ook gezorgd).

Plaats: Emmaüskerk, Noordewierweg 131;

aanvang 20.00 uur. Graag vrijwillige bijdrage

in de onkosten.

info: Paul van der Harst, 033-47 99 251;

paulvanderharst@planet.nl;

www.Emmaüskerkamersfoort.nl

evangelisch-lutherse Gemeente

KerK: Langestraat 61 VerHuur: J. Witlam, tel. 4801749 preDiKant: ds. K. van der Horst,

Ringweg Randenbroek 82b, 3816 CM, tel. 4727783 seCretariaat: mw. L. Borg,

Vollenhovemeen 4, 3844 ND Harderwijk, tel. 0341-414278 ing: 542598 voor vrijwillige bijdragen,

collectebonnen en restauratiefonds DiaConie: Postbank 4166726

Amersfoort 750 jaar. Op de zaterdag voor

Pinksteren, 30 mei gaan we samen zingen

in de St. Joriskerk van oud tot hedendaags,

van Gregoriaans tot Oosterhuis. Musici en

koorgroepen uit de verschillende kerken

verlenen medewerking. Toegang vrij, collecte

voor de kosten en de restauratie

van de St. Joriskerk. Aanvang 20 uur. Als

lutheranen noemen we ons een zingende

kerk! Dus komen we meezingen mee uit

volle borst.

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 23


Op WeG nAAr De prOTeSTAnTSe

GeMeenTe AMerSFOOrT

In de week dat deze kopij geschreven

wordt, spreekt de kerkenraad met de Bergkerk

en het moderamen van de PGA i.w.

over de mogelijkheden van bestuurlijke

ondersteuning in de overgang naar de fusie.

In de gemeentevergadering zullen wij

CABAAl SpeelT ‘ADreS OnBeKenD’

Op zaterdagavond 16 mei speelt een spelgroep

van de Remonstrantse / Vrijzinnig

protestantse gemeente Amsterdam het

stuk ‘Adres Onbekend’. Het gaat over een

briefwisseling tussen twee vrienden, een

jonge Duitse kunstenaar en een Joodse

Amerikaanse kunsthandelaar die samen

een bloeiende galerie hebben opgezet in

San Francisco en het speelt zich af in de

jaren ’30 van de vorige eeuw. De schrijfster

van de novelle uit 1938 met deze titel, Kathrine

Kressmann Taylor, heeft uit eigen

24 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

u zo veel als mogelijk nader informeren.

perSOOnlIJK

De verkiezing tot lid van de lutherse synode

heb ik aanvaard. De eerste synodezitting

zal op 15/16 mei in Utrecht zijn.

Van 18 tot 24 mei houd ik een week vakantie

in het buitenland. Via de kerken-

DO re Vp GeMeenTe Johanneskerk

KerK: Johanneskerk, Westsingel 30, tel. 4617858 waarn. penningMeester: H. Wels,

tel. 4753689 beHeer: C.A. Wels-Zuidhof, tel. 4753689 preDiKant: ds. G.A. de Vries,

Falstaffhof 8, 3816 SX, tel. 4766003 sCribaat: mw. G. Meinema-Linders, tel. 4943241,

info@johanneskerk.nl penningMeester: ING 324045 t.n.v. V.V.H., Amersfoort.

ING 614741 of bankrek. 43.24.32.655 t.n.v. Kerkvoogdij Johanneskerk, Amersfoort

GeDenKen

Luthercitaten

ervaring geput en beschrijft hoe, onder

invloed van het Nazisme, aan de vriendschap,

die zich grotendeels per briefwisseling

afspeelt, een einde komt.

De voorstelling is een bewerking door spelers

en regisseur van het boekje. De auteur

moet geworsteld hebben met een vraag

als: hoe komt het, dat mensen handelen

en reageren zoals ze handelen en reageren.

In het vervolg van de briefwisseling laat

de auteur spelers en toeschouwers zitten

met de vraag: hoe zouden wij gehandeld

raad kunt u in noodgevallen een vervangende

predikant vragen.

We kunnen volop genieten van de bloeiende

natuur, het lengen der dagen en de

zonneschijn. Een jaargetij om vrolijk te

zijn!

Met een hartelijke groet,

ds. Kees van der Horst

‘Als je de gave van de Heilige Geest wilt ontvangen, dan zal het er vooral om gaan dat je de Vader om deze gave

vraagt in de naam van Jezus en dat je dan daarna je vlijtig houdt aan het Woord; serieus je doop gedenkt, - wat

God je daarin heeft toegesproken en welk verbond Hij met je door de doop gesloten heeft - zo vaak als je tot

het avondmaal van de Heer gaat. Want door het Woord en het sacrament wil de Heilige Geest onze harten met

het nieuwe licht van het geloof verlichten, opdat we het Woord niet alleen horen, maar het ook bevatten en

zo andere mensen worden en nieuw harten ontvangen.’ (uit: Postille, Preken 28 en 29 mei 1531)

hebben? Een spiegel dus. Gedurende lange

tijd is er niet in die spiegel gekeken, want

pas bij de 50-jarige herdenking van de bevrijding

van de concentratiekampen, raakte

deze novelle weer uit de vergetelheid

waar ze na een zeer stormachtig begin in

de jaren ’38 en ’39 terecht was gekomen.

Wanneer: zaterdag 16 mei 2009

Waar: Johanneskerk

Aanvang: 20.00 uur (met daarvoor koffie

en thee)

Kosten: € 10 per persoon

Meer informatie: Kees Meinema-Linders

(4943241, keesmein@kpnmail.nl)

Na afloop is er gelegenheid tot discussie

bij een drankje.

reserveren is verplicht. Er zijn net zoveel

stoelen als reserveringen, met een maximum

van 50.

gedenken is dat wat in het verleden is geschieden, heden zo present stellen dat

het toekomst opent.

D. Monshouwer


AGenDA

zondag

20.00 uur Solid Friends (info 4481791)

Maandag

14.30 uur Seniorenmiddag (info 4637132)

18.00 uur Eettafel (info 4551269)

20.00 uur Zanggroep (info 2583315)

Dinsdag

18.45 uur Catechese (info 4451874)

19.30 uur Gebedsuur (5-5)

woensdag

10:00 uur Mama’s en kids (6-5, 20-5)

19.30 uur Schilder mee met de Bijbel (27-

5)

19.45 uur Studiekring Openbaring (info

4631563)

20.00 uur Augustinus (6-5)

20.15 uur Kennismaking met het christelijk

geloof (info 4637782)

Donderdag

9.30 uur Creatieve morgen

20.00 uur Jongeren bijbelkring (info

4637782)

20:00 uur Kring 20 en daar omheen (14-5,

28-5)

20.00 uur Stadsgebed in Ichthuskerk (14-

5)

Vrijdag

19.00 uur Knutselclub (info 4633943)

19.00 uur Open Kerk (iedere vrijdag)

19:30 uur De Nieuwe Dobber (8-5, chillen)

19:30 uur Inloopavond nieuw ingekomenen

(15-5)

BIJ De DIenSTen

Zondag 3 mei en zondag 17 mei vervolgen

we de themaserie over 1 Corinthe 15.

Zondag 10 mei is de avonddienst om 19.00

uur de vierde themadienst in de serie over

de ‘Schepping’. Deze keer de mens, gevallen

in het kwaad.

Zondag 17 mei. De jeugddienstcommissie

heeft een jeugddienst voorbereid, die zij ’s

avonds willen houden om 19.00 uur: Kan

ik het alleen?

Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag is de

dienst om 9.30 uur.

Zondag 31 mei, pinksteren, werkt de

Zanggroep mee aan de dienst.

preeKVOOrBereIDInGSGrOep

Voor de diensten op zondag 3 en 17 mei,

waar we verder lezen in 1 Corinthe 15,

het hoofdstuk van Paulus over de opstan-

HerVOrMDe GeMeenTe nieuwe Kerk

KerK: Leusderweg 110, tel. 4618232 Koster: Marius Peters, tel. 4611077 preDiKant:

ds. M.D. van der Giessen, Vermeerstraat 152, 3817 DJ, tel. 4451875,

mdvandergiessen@freeler.nl KerKeLiJK werKer: Eline M. de Graaf-Klok, Everard Meijsterweg

63B, 3817 HC, tel. 4637782, e.m.degraafklok@casema.nl sCriba: mw. M. Way-Hamberg, Gerard

Boedijnerf 12, 3816 DB, tel. 4727811, mirjam00013@planet.nl CoÖrDinator pastoraat: tel.

06-57259761 (mw. Liesbeth van der Hoek, tel. 4626886) PenningMeester: Nieuwe Kerk inz.

Wijkkas, bankrek. 115154647; andere wijkactiviteiten: Nieuwe Kerk inz. Activiteiten, bankrek.

115154663; beide t.n.v. K. Baas, Celsiusstraat 50, 3817 XH Amersfoort

ding is er op maandag 27 april en maandag

11 mei van 19.15 - ca. 20.00 uur een

preekvoorbereidingsgesprek. Wie mee willen

lezen/doen in een ‘eerste’ kennismaking

met het bijbelgedeelte van de eerstvolgende

zondag: van harte welkom!

InTrO UUr nIeUW InGeKOMenen

Het Intro-uur voor de nieuw ingekomenen

in de wijkgemeente, dat oorspronkelijk

gehouden zou worden op vrijdag 24 april

is verplaatst naar vrijdag 15 mei in het

Nieuwe Kerkehuis, aanvang 19.30 uur.

COÖrDInATOr pASTOrAAT:

06-57259761

In de vorige Drieluik is geschreven over

de start van de Coördinator Pastoraat per

1 mei. In het consistorie (= vergadering

van predikant, ouderlingen en pastoraal

medewerkers) zoeken we voortdurend hoe

we kunnen komen tot een aanpak van het

(pastorale) bezoekwerk, waarbij de (door

vacatures beperkte) mogelijkheden zo

goed mogelijk kunnen afstemmen op de

wensen en behoeften. Daarbij is het ook

van belang, dat u als gemeentelid ook zelf

aangeeft wanneer u behoefte heeft aan

een bezoek. Dat kan zijn een bezoek door

de predikant, een ouderling of pastoraal

medewerker of zomaar even een contact.

Vanuit het bezoekwerk blijven we ook zelf

contact zoeken. Het helpt echter, wanneer

u ook zelf voor u zelf of voor anderen

wensen ten aanzien van het bezoekwerk

doorgeeft. Om de drempel daarvoor zo

laag mogelijk te maken, is er vanaf 1 mei

een Coördinator Pastoraat. Mw. Liesbeth

van der Hoek zal die taak op zich nemen.

Wanneer u graag bezoek wilt, dan kunt u

contact met haar opnemen. Dat kan ook,

wanneer u weet van een wens daartoe bij

een ander. Ook andere zaken voor de pastorale

zorg van belang zijn, kunt u aan

haar doorgeven. Het blijft natuurlijk ook

altijd mogelijk om zelf direct contact op

te nemen met bij voorbaat de predikant,

maar het kan ook via de Coördinator Pastoraat.

U kunt contact opnemen met de Coördinator

Pastoraat via het mobiele nummer

06-57259761 of via het privénummer van

Liesbeth van der Hoek, tel. (033) 4626886.

Voortaan treft u deze gegevens ook aan in

de kop van het wijkbericht in Drieluik. Bij

afwezigheid zal mw. Van der Hoek door anderen

worden waargenomen. Zo hopen we

ook te bereiken, dat er altijd iemand - ook

in tijden van vakantie - bereikbaar is.

GrOeT

Met een hartelijke groet voor u en jullie

allen, in het bijzonder voor hen, die moeite

met zich dragen.

Ds. M.D. van der giessen

GIFTenVerAnTWOOrDInG

Ds. Van der Giessen ontving bij bezoekwerk

een gift van € 10 voor de wijkkas.

Verder ontvingen we een aantal giften aan

de BAC: via mw. van de Ridder € 10 van de

fam. K. en € 10 NN. Via mw. vd Wetering

ontving de BAC € 10 van dhr. V. Alle gevers:

Hartelijk dank!

gea glashorst

MAMA’S & KIDS

De volgende klets- en speelochtenden

voor mama’s en kids zijn: woensdag 6 mei,

20 mei en 3 juni. Inloop vanaf 10.00 uur,

ingang Ampèrestraat. Hartelijk welkom!

Meer info: Christine Trouborst (christine.

burggraaf@gmail.com)

SCHIlDer Mee MeT De BIJBel –

SerIe WOrKSHOpS

Het was al aangekondigd: de serie workshops

‘Schilder mee met de Bijbel’ gaat

binnenkort van start. Lees in de Bijbel en

schilder wat dat voor jou betekent! Als

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 25


je graag iets doet met je handen, is dit

misschien een goed alternatief voor een

‘praat’bijbelkring. We hebben drie woensdagavonden

geprikt, te weten: 27 mei,

10 juni en 24 juni. De avonden beginnen

om 19.30 uur. Er kunnen nog mensen

meedoen. Geen probleem als je nog nooit

geschilderd hebt, misschien blijk je over

verborgen talent te beschikken…

Meer informatie of opgave: Clara de Bruin

of Naomi de Wilde, 06-49046628, nde_wilde@hotmail.com.

VIerDe AVOnD OVer AUGUSTInUS

Wat kunnen wij voor de doden doen?

Woensdagavond 6 mei.

De spreker stelt zichzelf voor: ‘Mijn naam

is Herman de Roos en ik ben geboren op

19 augustus 1959. In 2008 heb ik een

masteropleiding Interreligieuze Spiritualiteit

afgerond aan de Radboud Universiteit

in Nijmegen. Een late student, maar

het paste in mijn levensloop tijdens welke

ik voortdurend op zoek ben geweest naar

mijn authentieke zelf. Tijdens mijn professionele

loopbaan heb ik voornamelijk

gewerkt als beroepsmilitair en als coördinator

van logistieke operaties. Ziekte en

verlies deden mij inzien dat niet alles in

het leven even vanzelfsprekend is. Op die

manier ontstond de behoefte aan verdieping

in zingevingsvraagstukken. Tijdens

mijn opleiding heb ik mij onder meer verdiept

in lijdensproblematiek en in rituelen.

Toen Astrid van Wouw mij vertelde over de

lezingen die zij organiseerde rond Augustinus

heb ik mij meteen aangemeld voor

het leveren van een eventuele bijdrage.

Zijn geschrift ‘De cura pro mortuis gerenda’,

dat in het Nederlands is vertaald door

Jan den Boeft en Hans van Reisen gaf een

mooi aanknopingspunt bij mijn belangstelling

voor rituelen. De Nederlandse titel

is ‘Wat kunnen wij voor de doden doen’

wat meteen ook de titel is die ik voor mijn

lezing heb gekozen. In het geschrift geeft

Augustinus antwoord op een vraag van

een collega bisschop die graag wil weten

of het een overledene baat, dat na zijn of

haar overlijden het lichaam wordt begraven

in de buurt van een heilige. Augustinus

beantwoordt niet alleen deze vraag

maar grijpt de gelegenheid ook aan om

afstand te nemen van gangbare begrafenisrituelen

en om een nieuwe zingeving

26 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

voor die gebruiken te ontwerpen. Een die

strookt met de in zijn ogen juiste opvattingen

over leven en dood. Het geschrift

is in die zin een voorbeeld van de consequente

christianisering van het leven die

hij wilde bewerkstelligen, maar het is ook

een voorbeeld over hoe Augustinus op zijn

manier heeft meegewerkt aan het vestigen

van de eigen identiteit van het christelijk

geloof.

Dit laatste is het grotere kader waarbinnen

ik mijn verhaal plaats. In de eerste eeuwen

van onze jaartelling werd het christendom

aan alle kanten in haar bestaan bedreigd.

Die eerste eeuwen kenmerken zich dan ook

vooral door een strijd waarbij het christelijk

geloof steeds meer een eigen identiteit

krijgt waarmee ze haar voortbestaan kan

verzekeren. Ik wil hard maken dat het geschrift

van Augustinus een bijdrage heeft

geleverd aan dat proces. Meer informatie

over mijzelf is te vinden op de website:

www.athame.nl’

De lezing wordt gevolgd door gelegenheid

tot vragen stellen en kanttekeningen te

plaatsen. Aanvang: 20.00 uur, zaal open

om 19.30. De toegang is vrij. U wordt ontvangen

met koffie en thee. Aan het einde

is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage

te geven voor de bestrijding van de onkosten.

Plaats: het Nieuwe Kerkehuis aan

de Daltonstraat.

HeMelVAArT

Op Paasdag vieren wij de opstanding van

Christus uit de doden, op Hemelvaartsdag

vieren wij zijn vertrek van de aarde op de

veertigste dag na zijn opstanding, toen Hij

zijn discipelen verliet en heenging naar de

Vader. Op deze dag begon de lange periode

van zijn afwezigheid, waarin de discipelen

als wezen zijn en de Kerk als een tot weduwe

geworden bruid, de periode waarin

de Kerk onophoudelijk bidt dat zij beëindigd

zal worden door de wederkomst van

de Heer van de rechterhand van de Vader.

Veertig dagen lang was onze Heer omgegaan

met de apostelen, terwijl Hij hen

leerde en onderwees in de dingen, die het

Koninkrijk Gods aangaan: ‘De Trooster, de

Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in

mijn Naam, Hij zal u alles leren, en zal

u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd

heb’ (Joh. 14:26). Weliswaar werd deze

belofte door Jezus aan zijn discipelen gegeven

vóór zijn dood, maar zijn belofte

bestaat vanzelfsprekend niet alleen uit

de woorden die Hij al in het verleden had

gesproken, maar uit al de woorden die Hij

tot hen zou richten op elk tijdstip voor

zijn hemelvaart. Gedurende veertig dagen

was Hij dus bezig geweest om die complete

schat van waarheid aan het licht te

brengen, waarvan Hij zelf had gezegd: ‘De

hemel en de aarde zullen voorbij¬gaan,

maar Mijn woorden zullen geens¬zins

voorbijgaan’ (Mat. 24:35). Zij werden gesproken

tot de oren van mensen die niet

langer kunnen worden beschouwd als onoplettend

of traag om te horen, want Hij

had hun verstand reeds geopend; toch

wachtten zij nog op die zalving die hen in

staat zou stellen om volledig te begrijpen,

te onderscheiden, en te onderkennen; en

in hun harten bleven die woorden bewaard

als een heilige schat, gegrift in het geheugen

van de apostelen; zodat al de geboden

van Christus en alle dingen die het koninkrijk

Gods aangaan op hun juiste tijdstip in

de Kerk hun vervulling zouden vinden.

Nadat Hij zijn laatste bevelen had gegeven

en zijn laatste woorden van onderwijs

had gesproken, stond Hij nu op het punt

om weggenomen te worden. Het was ‘nuttig’

voor zijn discipelen dat Hij hen zou

verlaten; want zolang Hij niet was heengegaan

kon er geen verdere vooruitgang

plaatsvinden in de richting van die zaligheid

die het uiteindelijke doel is van deze

bedeling.

Toen Hij hen vóór zijn lijden voor het

eerst had verteld over zijn naderende vertrek

(Joh. 16:6) had droefheid hun hart

vervuld; en nu, zelfs nadat zij door zijn

opstanding uit de doden zo'n groot getuigenis

hadden ontvangen aangaande de

waarheid van alles wat Hij tot hen had gezegd,

kon het niet anders of hun harten

waren heel bezwaard. Zij kenden de zegen

die zij weldra zouden verliezen, maar zij

kenden nog niet de rijkdommen van genade

waartoe zij weldra zouden worden

toegelaten.

Maar: de tijd was aangebroken dat Hij,

nadat Hij de Vader verheerlijkt had op de

aarde, en het werk voleindigd had dat de

Vader Hem gegeven had te doen, opgenomen

ging worden aan de rechterhand der

Majesteit in de hoogste hemelen, in de

heerlijkheid die Hij bij de Vader had eer

de wereld was.

(Naar: J.B. Cardale, ‘Voorlezingen’)


DrOMen

Dromen zijn bedrog, zeggen we soms tegen

elkaar. Hecht er maar niet te veel aan.

Het leven is hard en waarom zou je vasthouden

aan dromen? Blijf maar realistisch

en blijf maar met beide benen op de grond

staan. Zo voorkom je teleurstellingen.

Maar als je dat nou eens niet doet? Als je

toch blijft hopen op die ene droom die je

hebt. En als die droom uitkomt?

Het overkwam onlangs de 47–jarige Britse

vrouw Susan Boyle. Vanaf haar twaalfde

droomde ze ervan om zangeres te worden.

Maar het leven zat haar niet mee.

Als jongste en negende kind bleef ze

thuis wonen bij haar ouders en verzorgde

ze hen. Haar ouders overleden en sindsdien

woont ze in haar ouderlijk huis. Ze is

werkloos, maar doet veel vrijwilligerswerk

voor de kerk. Heel veel meer is er niet over

haar te zeggen en ze verklapte zelf dat

ze nog nooit was gekust. Deze vrouw die

er saai en weinig flatteus uitziet durfde

het aan om in Engeland mee te doen met

een talentenjacht op tv. Toen ze het podium

opwandelde, zag je de verbazing

van het publiek en de jury. Wat deed deze

vrouw daar? Moesten ze haar serieus ne-

De DIenSTen

De periode tussen Pasen en Pinksteren is

een tijd van hopen en wachten. Op weg

naar Pinksteren bidden we dat de Heilige

Geest krachtig in ons midden aanwezig zal

zijn en zal werken. De stroom van het levende

water wil zich verdiepen en verbreden.

Daar verlangen we naar, verdieping

en uitbreiding in ons leven, in Gods koninkrijk.

Zo gaan we op weg naar Pinksteren

KerK en STAD

De stad viert feest. Ze is 750 jaar oud. Gefeliciteerd!

Moge de Almachtige en Eeuwige

de stad en allen die er wonen zegenen.

Midden in de stad staat de Joris

als het hart van de stad. Vanuit de kerk,

het Evangelie van God valt er licht over de

stad. Ook in onze stad trok het Evangelie

al jaren een spoor van licht, van leven.

WOOnZOrGCenTrUM nijenstede

KerK: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84 (ingang Randenbroekerweg) pastores:

mw.ds. R. Buijs-Ballast, Marcel Breuererf 19, 3822 VB, tel. 4563321; L.C. Houweling,

Beukstraat 13, 3812 MG, tel. 4630456 sCriba KerKenraaDsCoMMissie niJensteDe:

dhr. P.G. Poort en mevr. A.H. Poort-Ansink, Muiderslot 33, 3813 RR, tel. 4806847

penningMeester: P.G. Poort, tel. 4806847 ing: 3258116 t.n.v. Kapelfonds Nijenstede, Amersfoort

men? In een wat lacherige sfeer werd haar

naar haar droom gevraagd. Ik wil worden

als die en die beroemde zangeres, zei ze.

Meewarige blikken van het publiek waren

toen te zien. Ach die simpele ziel…

Totdat deze vrouw haar mond open deed

om haar lied te zingen: I dreamed a dream

– ik droomde een droom. Iedereen viel

bijna van verbazing van de stoel. Wat een

stem! Wat prachtig gezongen! Ikzelf had

tranen in mijn ogen toen ik haar hoorde.

Daar stond niet een onooglijke eenvoudige

vrouw, maar iemand die gezegend is

met een geweldige stem. Eindelijk komt

haar talent aan het licht. Eindelijk wordt

ze gezien!

Wat zou het geweldig zijn als we ieders

gaven op waarde weten te schatten. Wat

zou het geweldig zijn als mensen de kans

krijgen en nemen om ze te gebruiken.

Wonderen zijn gelukkig de wereld niet uit.

Wees welkom in dit ‘stadshart’, zondag aan

zondag om de woorden van leven en licht

te horen, om voor de stad te bidden, om

houvast en zegen. Op 4 mei vindt de herdenking

plaats van hen die gevallen zijn.

Ook onze stad kende haar pijn en lijden.

Ook wij herdenken! De dag daarna is de

dag van bevrijding. We danken God voor

vrijheid, we bidden om verantwoordelijkheid

om de vrijheid aan te kunnen.

BelIJDenISDIenST

De middagdienst van eerste Paasdag begon

om 17.00 uur. Langzaam stroomde de Joris

Dromen kunnen uitkomen! Ook dromen

van hele gewone mensen. Goddank!

WIJ GeDenKen

Op 12 maart 2009 is overleden mevrouw

M.e. Klarenbeek-peersman (geboren 27

juni 1923). Ze woonde op appartement

1.06.

BIJBelKrInG

De Bijbelkring wordt weer gehouden op 18

mei. Kijkt u voor de tijd en plaats op het

rooster?

GIFT

Er is van NN een gift van € 20 binnengekomen

voor het kapelfonds

Met vriendelijke groet,

Ds. rita buijs-ballast

HerVOrMDe GeMeenTe St. Joriskerk

KerK: Hof 1 Koster: S.H.J. van Kwawegen, tel. 4616178 preDiKant: ds. G.D. Kamphuis,

Diamantweg 49, 3817 GH, tel. 4637713, g.kamphuis@planet.nl sCriba: W. van den Brink,

Stuyvesantstraat 12, 3814 RZ, tel. 2535901, windeld@filternet.nl wiJKKas: ING 3686241 t.n.v.

penningmeester wijkgemeente St. Joriskerk, Nieuwerhoek 40, 3813 RS FiLaLetHes: ING 538146

t.n.v. Vereniging Filalethes, p.a. Zandkreek 66, 3823 JL bezorging KerKbLaD: tel. 4724037

vol met heel veel jonge mensen. In het

vorige nummer van Drieluik schreef ik nog

over twaalf of dertien jongeren die belijdenis

van hun geloof wilden doen. Het werden

er zelfs veertien. Veertien keer klonk

het ja-woord, op de vraag om de Heere

te volgen in leven en in sterven. Daarna

knielden ze, ontvingen ze een woord van

God, woorden vol van zegen, zongen ze samen,

zongen we hen toe. Een onvergetelijke

middag. Verwonderd waren we er samen

op betrokken. We bidden God dat Hij ze

alle veertien bewaart en ze tot zegen laat

zijn in de dienst van Zijn koninkrijk.

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 27


HeIlIG AVOnDMAAl

Zondag 10 mei vieren we het Heilig Avondmaal

in het midden van de gemeente. We

zien er naar uit. We bereiden ons er op

voor in gebed en door het lezen van de

woorden, de beloften van God. We weten

ons door God geroepen om te zien of we

in het geloof zijn verbonden aan Hem en

leven met Hem. Voor die vraag weten we

ons gesteld in de voorbereidingsweek. We

weten ons geroepen om dat in ons leven

op te ruimen dat ons blokkeert om heilig

en zuiver voor God te leven.

SAMenKOMST VAn VOOrBereIDInG

Zondag 3 mei bereiden we ons in de morgendienst

voor op de viering van het Heilig

Avondmaal. Woensdag 6 mei is er een

extra samenkomst van voorbereiding, van

gebed, van meditatie, bijbellezing en lied,

in gebouw Filalethes. We beginnen om

19.30 uur. Duur: ongeveer 35 minuten.

DAG VAn HeMelVAArT

Donderdag 21 mei is de dag van de Hemelvaart.

Jezus werd verhoogd als Koning.

Eerst een kruis, nu het huis van Zijn Vader.

We aanbidden Hem in Zijn glorie. Door Zijn

woorden en Zijn Geest regeert Hij Zijn gemeente.

Nog steeds.

HUWelIJK

Vrijdag 24 april zijn Arianne egas en

piet Simons in het huwelijk getreden. Dit

bruidspaar willen we van harte feliciteren

met deze stap in hun leven. We wensen

Arianne en Piet een gelukkig en rijk gezegend

huwelijksleven toe. Piet en Arianne

wonen nu in Amsterdam. Hun adres daar

is: Elpermeer 46, 1025 AJ. We wensen hen

daar een heel goede tijd waarin ze samen

mogen leven in het licht van Gods genade

en vrede. De kerkdienst waarin ze Gods

zegen over hun huwelijk hebben gevraagd

werd in De Brug gehouden. Voorgangers in

deze dienst waren: de vader van Arianne,

ds. A. Egas en dhr. J. Meijerink (voorganger

van de gemeente van de bruidegom,

de gemeente waar Arianne en Piet meeleven).

We hopen dat ze een rijke, gezegende

en onvergetelijke dienst hadden samen

met de Heere in het midden. Arianne

willen we bedanken voor alles wat ze in

onze wijkgemeente heeft gedaan. Ze stond

en diende met liefde in ons midden. In

haar gebedsleven nam de gemeente ook

een grote plaats in. Arianne: bedankt! Het

ga jullie goed.

28 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

HUWelIJK

Op 8 mei 2009 hopen Werner Beekhuis

en Aline van den Brink te gaan trouwen.

Om 11.30 uur geven ze elkaar het

ja-woord in het stadhuis van Amersfoort.

Gods zegen over hun huwelijk vragen ze

in een dienst in de St. Joriskerk, die om

12.30 uur begint, waarvoor u ook van

harte wordt uitgenodigd. Het bruidspaar

hoopt te gaan wonen: Trompetstraat 34,

3822 CK. Vanaf die datum hopen ze ook

met onze wijkgemeente mee te leven. Van

harte welkom in ons midden. We wensen

Werner en Aline van harte geluk met hun

voornemen. Prachtig om zo samen op weg

te mogen gaan en op de dag van je huwelijk

samen te knielen voor de Heere God.

Bidden om Gods zegen, en die zwegen ook

ontvangen is de bedoeling van hun komen

in de kerkdienst. Onze goede God Die jullie

leven heeft geleid, jullie samen bracht, wil

met je meegaan al de dagen van je leven.

Blijf dicht bij Hem leven, gaan in Zijn sporen.

Hij is God Die trouw is en zegent met

genade en liefde.

HUWelIJK

Op 28 mei 2009 is het de grote dag voor

paul van Brummelen en ruth Kamphuis.

Onze kinderen hopen ‘s middags om 12.00

uur te trouwen in de Oranjerie van Buitenplaats

Amerongen. Ze vragen om Gods

zegen over hun huwelijksleven in een

dienst in de Joriskerk. De dienst begint

om 14.45 uur. Van 17.00-18.30 uur vindt

de receptie plaats in het Poortgebouw van

Buitenplaats Amerongen (Drostestraat 12,

Amerongen). U wordt door hen van harte

uitgenodigd voor huwelijksdienst en receptie.

Paul en Ruth gaan wonen: Aardmansberg

21, 3825 RJ en blijven bij ons

meeleven. We feliciteren hen van harte

met dit voornemen. We hopen dat ze een

stralende dag zullen hebben. Goed om samen

te beginnen in de kerk, huis van God.

Goed om daar samen te knielen voor God

en Zijn woorden, Zijn zegen te ontvangen.

Aan Zijn hand, in Zijn hoede gaan we

geborgen en veilig, alle dagen. Hij leert

ons Hem lief hebben, elkaar lief te hebben.

Wandelt daarom samen in zijn licht

en liefde. In Gods liefde bevelen we onze

kinderen aan, al de dagen van hun leven.

VICArIS

Ondertussen is onze vicaris Koen Gerling

alweer gestopt. De weken zijn voorbij. We

wensen hem sterkte en zegen toe bij het

overige van zijn studie.

Ten SlOTTe

Een hartelijke groet uit de pastorie van

huis tot huis, van hart tot hart.

gDK

VAn De KerKenrAAD

Op 4 februari vergaderde de kerkenraad.

De bezinning vindt plaats aan de hand

van een samenvatting van een rapport

dat is opgesteld naar aanleiding van een

enquête die in 2008 is gehouden onder

de jongeren van de verschillende wijkgemeenten.

De preses merkt op dat de jeugd

de toekomst is van de wijkgemeente. Ook

al komen we er in de enquête ogenschijnlijk

goed van af, we moeten ons goed realiseren

dat elke afhaker er één is. Vervolgens

komt de vraag aan de orde: Wat

doen wij concreet voor de jongeren die

bij ons in de dienst zitten? Naar voren

wordt gebracht dat een aantal van deze

jongeren op het punt staant af te haken

bij het jeugdwerk. De jongeren van twaalf

tot en met begin twintig is een groep die

heel moeilijk is te bereiken, ook door middel

van de prediking. Vaak blijkt dat zij

niets van de preek hebben begrepen. Br.

Schoonderwoerd geeft aan dat in dezen

een zeer belangrijke, moeilijke rol is weggelegd

voor de ouders. Ds. Kamphuis wijst

erop dat de leeftijdsfase daarvóór wellicht

nog belangrijker is. Het sociale aspect is

voor jongeren blijkbaar heel belangrijk. In

de bijbel wordt het sociale aspect aangeduid

met het woord ‘gemeenschap’. Br. Van

der Vliet zal de resultaten van de enquête

eerst met de jongeren bespreken. Hij komt

daarna op het onderzoek terug.

Het moderamen stelt voor om de samenstelling

van het moderamen gelijk te houden

aan de samenstelling in 2008. Dit

voorstel wordt door de vergadering overgenomen.

De gemeenteavond stond in het

teken van dienstbaarheid. Ds. Kamphuis

heeft in dezen overleg met de werkgroep

750 jaar Amersfoort. De Actie Kerkbalans

lijkt een succes te zijn. De definitieve uitkomst

is echter nog niet bekend. De energie

blijft een aandachtspunt. De proef van

de lagere temperatuur wordt voorgezet. De

diakenen hebben br. T. van den Brink gevraagd

om kerktelefoonluisteraars te bezoeken.

Hij heeft positief op dit verzoek

gereageerd. Ds. Kamphuis vertelt over de

contacten met studenten in Amersfoort.

Gedacht wordt aan het organiseren van

een themadienst. Br. Van de Kamp brengt

de actie ‘Sofie aan tafel’ onder de aandacht.

Hij zal een stukje opnemen in de


weekbrief. Een notitie van ds. Kamphuis

pastorale gemeente wordt besproken. De

conclusie is dat we moeten proberen de

gemeenteleden die deel uitmaken van

één en dezelfde sectie meer bij elkaar te

brengen. Punt wordt binnen consistorieoverleg

verder besproken. Fusie blijft een

moeizaam proces. 1 juni wordt niet gehaald.

Ds. Kamphuis wordt voorzitter van

de AKH.

windeld van den brink, scriba

rOOSTer OppASDIenST

3 mei: Margreet van de Horst, Erika van

Klaveren, Jeannette Veldman, Judith

Koudijs, Ingrid Koudijs

10 mei: Femke van der Horst, Jessica

Verhoeven, Jacobine de Bruin, Neline

Schoonderwoerd, Margrethe Gillissen

17 mei: Tineke Bosma, Jessica Verhoeven,

Lysette Lubbers, Hanna Trommel,

Jeannette Schoonderwoerd

21 mei: Jenny Potjes, Cora Doek, Mies

van Loon, Janneke Petersen, Peter-Jan

Petersen

24 mei: Liesbeth Knook, Helena Hunink,

Elise van Hoek, Sharon van de kamp,

Johanna Talsma

31 mei: Margreet Beeftink, Arno van den

Bunt, Anje van Gorsel, Ingrid Koudijs,

Judith Koudijs

KerKTeleFOOn

Voor de onderstaande kerktelefoonluisteraars

kunt u een muzikale felicitatie aanvragen

ter gelegenheid van hun verjaardag.

Graag doorgeven aan dhr. Gillot, tel.

4551880.

18 mei: dhr. Van Drie, Randenbroekerweg

132

21 mei: mw. Van Ee, Hogeweg 219

22 mei: mw. Harmsen, Sint Brandaenstraat

50

24 mei: mw. Zwemmer, De Heerd 2

30 mei: mw. Stitselaar, Liendertsedreef 1

4 juni: mw. Foppen, Verzetsplein 42

5 juni: dhr. Spelt, Springerstraat 105

10 juni: mw. Van de Kolk, Schuilenburgerweg

24

WAT VerWACHT Je?

Een tijdje terug waren we bij een kerkdienst in Amsterdam. Daar werd de vraag gesteld:

wat verwacht je van je geloof? Dat is een heel spannende vraag. We geloven,

natuurlijk. Maar wat verwacht je ervan? Oftewel: er staat dus iets te gebeuren als je

gelooft, er gaat iets veranderen. Je ziet ergens naar uit. Welke verwachting heb jij?

Een van de verwachtingen die in Amsterdam genoemd werden, was het verwachten

van de kracht van liefde. Die kracht van liefde die we bij Jezus zien. Jezus was bewogen

met mensen, vol passie zette Hij Zich in voor anderen. En vol liefde zet Hij Zich

in voor ons. Die kracht zet ook ons in beweging, voor anderen.

Een andere verwachting die genoemd werd was het afbrokkelen van zelfbehoud. Tja,

dat valt natuurlijk te verwachten. In het geloof hoeven we niet onszelf te promoten

en te behouden. Hoe gaan we met onze schaduwkanten om? Durf je het aan om over

die dingen met God te praten en Gods nabijheid ervaren in je kwetsbaarheid. Dat

maakt afhankelijk. Dat is een heel nieuwe manier om in het leven te staan: je afhankelijk

weten van God. In die afhankelijkheid besef ik mijn eigen onvermogen, maar

tegelijkertijd is dat een magnifiek besef dat dat helemaal niet erg is. Het creëert een

situatie waarin je kunt groeien. Afhankelijkheid van God geeft lef. Wat verwacht jij

van je geloof? Daar mag je best naar toe werken. De afloop weten we niet, maar:

chaotische actie is vaak beter dan ordelijk niets doen.

Hartelijke groet vanuit de Echokring,

ruth van der Vliet

HeMelVAArT

Ze hebben Hem mogen zien

ze hebben Hem mogen horen

ze hebben Hem aangeraakt

nu weten ze het, zijn vrienden

nu weten ze het voorgoed

dat Hij is teruggekomen

terug uit de nacht van de dood

nu kunnen ze het geloven

ook zonder dat zij nog zien

als het oog het oor niet bevestigt

de hand Hem niet constateert

Want ook dit nog moeten zij weten

dat niemand Hem vast kan houden

die reeds aan de dood ontkwam

dat ook liefde Hem niet bezit

Hij ontstijgt aan te kleine verlangens

Hij ontstijgt tot Hij wereldwijd zegent

de Heer van de schepping

het hart van de hemel

de stem die ons vasthoudt:

verwacht Mij

Ik kom

Inge lievaart

(Uit: Anno Domini, uitg. Boekencentrum, Zoetermeer)

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 29


ZOnDAG 3 MeI

Collecten: 1. Landelijk missionair werk (jubileumcollecte)

2. Kosten predikantsplaatsen

Adventkerk 10.00 uur Ds. C. Fieren, doopdienst

18.30 uur Ds. F.A. van Velzen uit Harderwijk

Andreaskapel 10.00 uur Ds. J. Woltinge

Bergkerk 9.30 uur Geen dienst

10.30 uur Ds. A. Fox,

dienst van Schrift en Gebed

Centrumviering 12.00 uur In Johanneskerk: ds. W. Verschoor

De Brug 10.00 uur Dr. A.J. Plaisier en drs. N. Dijkstra-

Algra, viering 1e lustrum PKN

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. P. Riemersma

De Open Hof 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan

emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

Fonteinkerk 10.00 uur Mw.ds. H.H. Muns uit Den Dolder

ZOnDAG 10 MeI

Collecten: 1. Plaatselijke stille armoede

2. Eredienst en kerkmuziek

3. Herv.: Energie

Adventkerk 10.00 uur Dr. H. de Leede

18.30 uur Ds. C. van Andel uit Amsterdam

Andreaskapel 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Dhr. A.J. van Heusden uit Driebergen

m.m.v. Brugkoor

19.00 uur Zie Nieuwe Kerk

De Hoeksteen 10.00 uur Dr. A. van Haarlem

De Open Hof 10.00 uur Ds. G. Cazemier

emmaüskerk 10.00 uur Mw.ds. L.E. Bassa

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor

ZOnDAG 17 MeI

Collecten: 1. Diaconie

2. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Adventkerk 10.00 uur Ds. C. Fieren, H. Avondmaal

18.30 uur Ds. C.H. Wesdorp uit Zwijndrecht,

H. Avondmaal

Andreaskapel 10.00 uur Ds. L. van Nieuwpoort

Bergkerk 9.30 uur Dr. P. Oskamp,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Dr. P. Oskam,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Ds. D. Rodenburg uit Enter m.m.v.

Brugorkest

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. J. Woltinge

17.00 uur Vesper, ds. R.G. v.d. Zwan

De Open Hof 10.00 uur Dienst

emmaüskerk 10.00 uur Ds. Tj. de Boer

30 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

KerKDIenSTen

Johanneskerk 10.00 uur Ds. R.I.T. Brussee-v.d. Zee

lutherse Kerk Geen dienst

nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. v.d. Giessen

Opstandingskerk 10.00 uur Ds. B. Borger

17.00 uur Ds. P. Vermaat uit Veenendaal, DMB

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis, voorbereiding H.A.

18.30 uur Ds. E. Kroon uit Randwijk

lichtenberg oud. 9.45 uur Dhr. H.J. Takken

lichtenberg verpl. 11.00 uur Dhr. H.J. Takken

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Past. J. Adrichem

St. elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. T. Valstar

De lichtenberg zkh. 10.00 uur Past. M.J. Burger

St. elisabeth zkh. Geen dienst

Zon en Schild 10.00 uur Past. C. Arenda

Johanneskerk 10.00 uur Mw.ds. G.A. de Vries, afscheid

kinderen Verteluur

lutherse Kerk 10.30 uur Pr. W.J. Woltjer, ds. K. v.d. Horst,

H. Avondmaal

nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. J. Vroegindeweij

19.00 uur Ds. M.D. v.d. Giessen, themadienst

Opstandingskerk 10.00 uur Dhr. C. Hoogendoorn

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis, H. Avondmaal

18.30 uur Ds. G.D. Kamphuis, dankzegging H.A.

lichtenberg oud. 9.45 uur Dhr. J. Vellekoop

lichtenberg verpl. 11.00 uur Dhr. J. Vellekoop

Oecumenische diensten

St. elisabeth verpl. 10.00 uur Mw. K. Adrichem, Communieviering

De lichtenberg zkh. 10.00 uur Past. M. Sweere

St. elisabeth zkh. 10.00 uur Dienst

Zon en Schild 10.00 uur Past. S. Muns,

dienst van Woord en Tafel

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor

Johanneskerk 10.00 uur Ds. J.L. van der Eijk

lutherse Kerk Geen dienst

nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen

19.00 uur Jeugddienst: ‘Kan ik het alleen?’

Opstandingskerk 10.00 uur Ds. B. Borger

St. Aegtenkapel 10.45 uur Oecumenische ruimteviering

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

18.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

lichtenberg oud. 9.45 uur Dhr. H.J. Takken

lichtenberg verpl. 11.00 uur Dhr. H.J. Takken

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Ds. P. Riemersma

St. elisabeth verpl. 10.30 uur Past. R. Sweers, Communieviering

De lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. M. v.d. Pol

St. elisabeth zkh. 10.00 uur Ds. D. Soeteman

Zon en Schild 10.00 uur Past. G. Hofstra


Collecten: 1. Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg

2. Wijkgemeenten

Adventkerk 09.30 uur Kand. J.W. van Bart uit Oldebroek

Andreaskapel 10.00 uur Mw.ds. C. Bezemer

De Brug 10.00 uur Dr. B.G.J. Reitsma uit Ermelo

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. B. Borger

Collecten: 1. Werk onder ouderen

2. Wezenzondagcollecte

Adventkerk 10.00 uur Ds. L.W. Smelt uit Bodegraven

18.30 uur Ds. T. Jacobs uit Broek op Langedijk

Andreaskapel 10.00 uur Ds. P. Riemersma

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Dr. A.F. Troost uit Heusden

17.00 uur Zangdienst

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

De Open Hof 10.00 uur Ds. D.J. van Wageningen

emmaüskerk 10.00 uur Ds. H.J. Smeets

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor

Collecten: 1. Kerk in Actie (zending)

2. Eredienst en pastoraat

Adventkerk 10.00 uur Ds. C. Fieren

18.30 uur Ds. A.J. Zoutendijk uit Utrecht

Andreaskapel 10.00 uur Dhr. L.C. Houweling

Bergkerk 10.00 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift, Doop en Tafel

De Brug 10.00 uur Dr. A.J. Plaisier

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. J. Woltinge

BAnKreKenInGen

Hervormde Gemeente

Kerkelijke bijdragen: ING 9699 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente,

Amersfoort of SNS 93.70.13.994

paascollecte en eindejaarscollecte: ING 6405 t.n.v. Kerkvoogdij

Hervormde Gemeente, Amersfoort

Bijdragen Solidariteitskas: ING 1994943 t.n.v. Generale Kas

Hervormde Gemeente, Amersfoort

Collectebonnen: ING 5804664 t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen,

Amersfoort (bonkaarten à €10 (20x0,50), €20 (20x1), €50 (20x2,50) en €100

(20x5) Diaconie: ING 139631 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente, Amersfoort

DOnDerDAG 21 MeI, HeMelVAArTSDAG

emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

nieuwe Kerk 9.30 uur Ds. M.D. van der Giessen

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

lichtenberg oud. 9.45 uur Mw. J. Gerkema

lichtenberg verpl. 11.00 uur Mw. J. Gerkema

Oecumenische diensten

St. elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. K. Adrichem, Communieviering

ZOnDAG 24 MeI

Johanneskerk 10.00 uur Ds. G. Cazemier

lutherse Kerk Geen dienst

nieuwe Kerk 10.00 uur Drs. G.J. Roest uit Utrecht

17.00 uur Zangdienst in De Brug

Opstandingskerk 10.00 uur Ds. J.D.A. de Zwart uit Leusden

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. J.J. Tigchelaar uit Putten

18.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

lichtenberg oud. 9.45 uur Past. G. Hofstra

lichtenberg verpl. 11.00 uur Past. G. Hofstra

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Mw. E. Bast-Fokkema

St. elisabeth verpl. 10.30 uur Past. J. de Froe, Eucharistieviering

De lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. G. Brunstveld

St. elisabeth zkh. 10.00 uur Past. M.J. Burger

Zon en Schild 10.00 uur Past. C. Arends

ZOnDAG 31 MeI

De Open Hof 10.00 uur Ds. R.G. v.d. Zwan

emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor

Johanneskerk 10.00 uur Dienst

lutherse Kerk 10.30 uur Ds. K. van der Horst, H. Avondmaal

nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen m.m.v.

zanggroep

Opstandingskerk 10.00 uur Ds. B. Borger

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

18.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

Gereformeerde Kerk

Kerkelijke bijdragen: ING 143790; ABN-AMRO 55.30.47.043

Collectebonnen: ING 5804664 t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen,

Amersfoort (bonkaarten à €10 (20x0,50), €20 (20x1), €50 (20x2,50) en

€100 (20x5)

Diaconie: ING 259722

evangelisatie: ING 70212, Kerinam: ING 4318400

Zending: ING 174743; ABN-AMRO 55.32.15.639

Evangelisch-Lutherse Gemeente

Vrijwillige bijdragen, collectebonnen en restauratiefonds:

ING 542598 Diaconie: ING 4166726

Drieluik - nr. 4 - mei 2009 | 31


Sijmen, kun je uitleggen wat voor

feesten Hemelvaart en Pinksteren zijn?

‘Met Hemelvaart vier je dat

Jezus naar de hemel ging.

Met Pinksteren vier je dat

de heilige Geest naar

beneden kwam.’

Hoe vieren jullie

Hemelvaart en

Pinsteren?

‘Ik vind het mooie feesten,

maar ik weet niet precies

wat we dan doen. Met

Pinksteren gaan we vaak

naar de pinksterconferentie

bij Walibi. Dit jaar gaan we in

ieder geval één dag.’

Wat is de pinksterconferentie?

‘Daar kun je met een heleboel andere christelijke

mensen kamperen. Er zijn wel 300 kinderen van

mijn leeftijd en wel 5000 kinderen bij elkaar.

Samen zingen we allemaal liederen. En we spelen

en maken knutselwerkjes. Het is heel leuk.’

Merk jij dat de heilige Geest er is?

‘Ja. Dan zing ik mooie liederen. Heel vaak merk

ik bij het bidden en in de kerk dat Hij bij mij is.’

Wil je net als Sijmen met duizenden kinderen Pinksteren

vieren? Van 29 mei t/m 1 juni a.s. organiseert Opwekking

voor de 39e keer de jaarlijkse pinksterconferentie op het

evenemententerrein van Walibi World in Biddinghuizen.

In de loop der jaren is deze gezinsconferentie uitgegroeid

tot een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen

uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het

Pinksterfeest vieren. Vorig jaar kwamen meer dan 50.000

mensen - waaronder een kleine 15.000 kampeerders - naar

de polder.

3 luik kids

Deze maand vieren we twee feesten in de kerk: Hemelvaart en

Pinksteren. Weet jij wat ze betekenen? 3luikkids vroeg het Sijmen

Witteveen. Hij viert Pinksteren meestal samen met 5000 andere kinderen

die in God geloven. Op de foto’s zie je daar iets van.

Waar is Jezus nu?

Jezus is in de hemel. Dat is de ruimte van God. Wij kunnen die hemel niet zien.

Zoals we meer dingen niet kunnen zien die er toch zijn. Warmte bijvoorbeeld. Of

gedachten. Of liefde voor elkaar. Zo is ook de ruimte van God om ons heen.

Jezus vloog niet als een raket de lucht in. Er was opeens een wolk en toen zagen

zijn vrienden Hem niet meer. Een wolk is in de Bijbel vaak een teken dat God

dichtbij is, terwijl je Hem toch niet kunt zien. Denk maar aan Mozes die in een

wolk met God kon praten. Of aan de wolk die voor het volk Israël uitging op weg

naar het beloofde land. Dus Jezus is in de hemel. Maar dat betekent ook dat Hij

dicht bij ons is.

vraagmaarraakbaak

dominee Rein van der Zwan

Puzzel

Daniëlle Woudenberg mailde de juiste oplossing van de paaseitjespuzzel:

‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al

sterft hij.’ Gefeliciteerd, jij krijgt de prijs, Daniëlle!

Jezus is in de hemel, maar toch dichtbij. Hoe? Door zijn heilige Geest. Wat

doet de heilige Geest met mensen? In Galaten 5:22-23 staat dat de Geest

vruchten laat rijpen. Geen sinaasappels, peren en aardbeien, maar welke

vruchten dan wel? Als je de letters in het fruit in de goede volgorde zet, kun

je het antwoord lezen. Kom je er niet uit, kijk dan in je de Groot Nieuws Bijbelvertaling.

Als je de goede oplossing vóór 7 mei mailt naar jokebosch@tiscali.nl,

maak je kans op een prijs.

verdeug

fileed

reindeilhjkevid

dreve

hoedgied

hoechtmadeigzid

blerzeefsinheg

wernrouvet

deugdl

More magazines by this user
Similar magazines