mei 2009 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

mei 2009 - Protestantse Gemeente Amersfoort

BerICHTen

OprOep AAn WIe De VrIJMAKInG In AMerSFOOrT HeeFT MeeGeMAAKT

In het februari-nummer van Drieluik hebt u kunnen lezen over

de Vrijmaking in Amersfoort in 1945. Nu heeft het ministerie van

VWS subsidie toegekend voor een onderzoek. In het kader van het

project Erfgoed van de oorlog wordt ook het thema Een kerkscheuring

in oorlogstijd uitgewerkt. Hoe beleefden de gereformeerden

de scheuring van 1944? En hoe was dat in Amersfoort, waar de

kerk twee maanden na de bevrijding splitste?

Het onderzoek wordt gedaan door Wim Berkelaar van het Historisch

Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

lAnDelIJK KerKnIeUWS

InSTeMMInG MeT AAnpAK leDenreGISTrATIe

De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft unaniem

ingestemd met het Plan van Aanpak voor de Ledenregistratie

Protestantse Kerk (LRP). De synode koos ervoor het plan uit te

voeren volgens de zogenoemde gebundelde besluitvorming. Dat

houdt in dat de kleine synode te zijner tijd over het projectplan

als een totaalpakket besluit. De Adviescommissie Ledenregistratie

(commissie van deskundigen) wordt betrokken bij alle tussenliggende

stappen. De kleine synode wordt tussentijds regelmatig

geïnformeerd. In de synode werd met waardering gesproken over

het Plan van Aanpak, maar er werden ook veel verduidelijkende

vragen gesteld. Nadrukkelijk werd gewaarschuwd voor al te groot

optimisme. Vanuit de ervaringen in het verleden klonk ook: Eerst

zien en dan geloven. Daarnaast werd gewezen op transparantie en

op het belang van goede communicatie over het totale project en

met toekomstige gebruikers. Vanuit de projectleiding werd toegezegd

dat het project straks aangestuurd zal worden en dat men

vastberaden is zich binnen de grenzen van het plan te bewegen.

De begroting van het project wordt pas gemaakt en aan de kleine

synode aangeboden als het pakket van eisen vastgesteld is en de

verdere uitwerking in het projectplan is vastgelegd. De kosten om

zo ver te komen worden betaald uit het in juni 2008 toegewezen

budget (€ 300.000). In het plan dat er nu ligt, wordt aangegeven

COlOFOn

Drieluik is het maandblad van de

Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en

de evangelisch-lutherse Gemeente te Amersfoort

redactieadres

Operaweg 91, 3816 EC Amersfoort, tel. 4721124,

m.brak@solcon.nl (Adreswijzigingen zenden aan

het Kerkelijk Bureau)

Inleveren kopij

Voor het nummer van 27 mei uiterlijk 8 mei

inleveren

redactie

Joke Bosch-Klapwijk, Marja Brak (eindredactie),

Corita Johannes-den Oudsten, Koos van Noppen,

Anneke Verhoeven

10 | Drieluik - nr. 4 - mei 2009

Uitgevers

Algemene Kerkenraad Hervormd

mw. B.J.A. de Mooij-van der Linde,

Schuilenburgerweg 48, 3816 TC, tel. 4756215,

bjademooij@hetnet.nl

Algemene Kerkenraad Gereformeerd

mw. C.J. van Vlaanderen-de Haan,

Van Dillewijnerf 1, 3815 NV, tel. 4633131,

carlavanvlaanderen@tiscali.nl

Kerkenraad evangelisch-lutherse Gemeente

mw. L. Borg (scriba), Vollenhovemeen 4,

3844 ND Harderwijk, tel. 0341 414278

van de Vrije Universiteit. Hij werkt hiervoor samen met de

Oudheidkundige Vereniging Flehite, Museum Flehite en Archief

Eemland. Wij zijn daarom op zoek naar gereformeerden en vrijgemaakten

die bereid zijn hun verhaal voor de camera te vertellen.

Dit wordt voorbereid met een eerste ontmoeting. Wie er zelf

bij was of zo iemand kent wordt verzocht contact op te nemen.

Natuurlijk kunt u daarbij ook alle vragen stellen die u hierover

hebt.

Gerard Raven, tel. 4808639, e-mail: gerardraven@gmail.com

dat het systeem in het najaar van 2010 operationeel is.

VIJF JAAr prOTeSTAnTSe KerK

Het moderamen van de generale synode van de Protestantse

Kerk in Nederland verzoekt de kerkenraden in de kerkdienst

van 26 april of 3 mei aandacht te besteden aan de vorming van

de Protestantse Kerk in Nederland vijf jaar geleden. Op 1 mei

2004 vond de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de

Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse

Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden plaats. De kerkenraden

zijn opgeroepen om tijdens de kerkdienst voorbede te doen voor

de (landelijke) kerk en het werk van de kerk. Ook is gevraagd een

brief van scriba Arjan Plaisier voor te lezen waarin het gebed om

de vernieuwende kracht van de Heilige Geest centraal staat. ‘Bid

dat de Geest van God ons allen geloof, hoop en liefde mag geven

om in de wereld Gods kerk te zijn,’ zo klinkt het in de brief.

Het moderamen van de generale synode is op zondagochtend

3 mei met genodigden te gast bij een kerkdienst in De Brug te

Amersfoort. De dienst heeft als thema ‘Op weg naar de toekomst

– Vijf jaar Protestantse Kerk’. Dr. Arjan Plaisier en drs. Nynke

Dijkstra-Algra gaan in deze dienst voor. De dienst wordt ’s middags

via IKON-radio uitgezonden.

protestants Kerkelijk Bureau

Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat), 3812 DD,

tel. 4610441, protgemafoort@solcon.nl

Openingstijden: ma t/m vr 9.00-12.00 uur

Administratie evangelisch lutherse Gemeente

J. Witlam, Plataanweg 5, 3828 BT Hoogland, tel. 4801749

Druk

Drukkerij De Gans BV, Amersfoort

www.kerkpleinamersfoort.nl

Wat er gebeurt in en rond de kerken

www.kathedraalamersfoort.nl

Wat kerken u te bieden hebben

More magazines by this user
Similar magazines