10.09.2013 Views

Presentatie van DELA kunstcollectie - VAM Library blog - Van ...

Presentatie van DELA kunstcollectie - VAM Library blog - Van ...

Presentatie van DELA kunstcollectie - VAM Library blog - Van ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Anneke <strong>van</strong> Eeuwijk<br />

&<br />

Joyce Dunki Jacobs<br />

<strong>Van</strong> Abbemuseum<br />

02-05-2013


<strong>DELA</strong>: Deelt Elkanders LAsten<br />

• Opgericht in 1937<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •<br />

• Uitvaartverzekeraar en -ondernemer<br />

• Cooperatie gestoeld op solidariteit


Missie <strong>van</strong> <strong>DELA</strong>:<br />

Gericht op continuiteit <strong>van</strong><br />

het leven<br />

• Betrokkenheid<br />

• Integriteit<br />

• Ondernemerschap<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


Motivatie <strong>DELA</strong> <strong>kunstcollectie</strong>:<br />

• Aandacht en zorg<br />

voor nabestaanden<br />

• Met zorg ingerichte<br />

omgeving<br />

• Met zorg ingerichte<br />

werkomgeving<br />

• Maatschappelijke<br />

betrokkenheid<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


Oprichting <strong>kunstcollectie</strong>:<br />

• 2009<br />

• Opstellen beleid<br />

• Beeindiging<br />

huurcontracten<br />

• Samenstelling<br />

kunstcommissie<br />

• Aanstelling<br />

externe adviseurs<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


Aankopen door externe<br />

adviseurs<br />

Taken kunstcommissie:<br />

• Bewaken <strong>van</strong> beleid<br />

• Toetsing aankopen<br />

aan beleid<br />

• Advisering bij<br />

bijzondere projecten<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


Thema’s <strong>DELA</strong> <strong>kunstcollectie</strong>:<br />

• Reflectie<br />

• Troost<br />

• Doorgeven<br />

Verzamelgebied:<br />

• Nederland & Belgie<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


Reflectie:<br />

• Essentiële waarden<br />

<strong>van</strong> leven en natuur<br />

• Uitnodiging tot<br />

reflectie en contemplatie<br />

• Figuratief en<br />

abstract werk<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


Troost:<br />

• Schoonheid en spiritualiteit in de<br />

kunst werkt als troost voor de<br />

vergankelijkheid <strong>van</strong> het leven<br />

• Troost en verlichting bieden<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> • Tue •


• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> • Tue •


Doorgeven:<br />

• Achter ieder kunstwerk<br />

schuilt een verhaal<br />

• Universele of persoon-<br />

lijke verhalen<br />

• Iemands levensloop<br />

overzien<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


<strong>DELA</strong> vs andere bedrijfscollecties:<br />

• Aard <strong>van</strong> bedrijf dwingt tot bepaalde missie<br />

• Door keuzes krijgt collectie eigen identiteit<br />

• Eenheid in verscheidenheid<br />

• Publiek speelt grote rol<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •


Vragen?<br />

• Kunstcollectie <strong>DELA</strong> •

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!