verkprogr (2).pdf - Open Vld

openvld.be

verkprogr (2).pdf - Open Vld

Verkiezingsprogramma

Open VLD Evergem

Een

Blauw

Hart voor

Evergem

1


INLEIDING:

Open VLD Evergem heeft een Blauw Hart voor Evergem. In de volgende

pagina’s kunt u lezen wat dit betekent. Wij geloven dat onze liberale

voorstellen de garantie zijn om Evergem leefbaar en financieel gezond te

houden. Er wordt wel eens gezegd dat de kracht van vrije burgers op

gemeentelijk niveau berust. “Wat het lager onderwijs voor de wetenschap is,

is het lokale bestuur voor de democratie”. Wij, als Evergemse liberalen

geloven in die stelling. Het gemeentelijk bestuur is niet alleen de uiting van

politiek die het dichtst bij de burgers staat, het is ook die bestuursvorm die het

meest concreet vorm krijgt dóór de burger. Op lokaal niveau staan zowel

politicus als burger samen rond het fornuis en schuiven ze ook samen mee

aan tafel. Elk van hen brengt ingrediënten aan. Proeven en bijkruiden is een

onophoudelijk proces van gedeelde verantwoordelijkheid. Kortom: lokale

politiek is geen eenzijdige belangenbehartiging. Het is een dynamisch proces

van geven en nemen, van samen zaaien en samen oogsten. Lokale politiek is

een samen-verhaal.

Met de voor u liggende pagina’s willen we u de hand reiken. We willen u de

contouren schetsen van de thema’s waar we de komende jaren samen met

u willen aan werken. Het gaat om die zaken waarvoor het gemeentebestuur

bevoegd is. In dit verkiezingsprogramma staan dus geen uitspraken omtrent

uw pensioen, de werking van justitie of de armoedebestrijding in Vlaanderen.

Dit document biedt wel een richtsnoer om die zaken te regelen die zich

afspelen op gemeentelijk niveau, op dat niveau waar we samen wonen,

samen naar school gaan, samen werken, samen spelen en samen drinken.

Open VLD maakt aldus niet het federale tot inzet van de

gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober, maar wel dat lokale samenverhaal.

Met de woorden van onze partijvoorzitter: “Diegenen die laten

geloven dat de gemeenteraadsverkiezingen een nationale inzet hebben,

geven eigenlijk toe dat ze lokaal niets te vertellen hebben”.

Dit document spiegelt u geen luchtkastelen voor. U, als Evergems kiezer,

verdient onze eerlijkheid, zoveel zijn we aan u verplicht. We maken hier dus

geen grote beloftes over nieuwe investeringen en luxeprojecten. In de eerste

plaats laat de huidige financiële situatie dergelijke beloftes niet toe. In de

tweede plaats willen we u niet onderschatten. Als liberalen geloven wij in de

kracht van mensen. Wij geloven in de positieve mogelijkheden waarover elk

van ons beschikt. Daarom pleiten wij niet voor betutteling. Daarom pleiten wij

niet voor grote beloftes en ambitieuze plannen die achteraf onmogelijk te

realiseren blijken. Wij zullen daarentegen ‘doen’, samen met u. Open VLD,

2


partij van en voor doeners, reikt u de hand om samen met ons te werken aan

een vitaal en solidair Evergem.

Op 14 oktober zult u beslissen wie de komende 6 jaar de beslissingen zal

nemen die het dichtst bij u liggen. Dat is een zware, maar eervolle

verantwoordelijkheid. Wij vinden het daarom belangrijk dat u dit op de best

geïnformeerde manier kunt doen. Indien u zich kunt vinden in wat u hier

verder leest, dan hopen wij op 14 oktober op uw stem te kunnen rekenen.

Want dit is waar wij de komende jaren met en voor u willen aan werken – met

een hart voor Evergem.

3


1. Een Blauw

Hart voor gezonde

financiën

4


1.1 Gemeentefinanciën en belastingen

Inleiding: Gezonde financiën zijn de basis voor een beleid met visie. Zonder

inzicht in de gemeentefinanciën en ideeën over hoe deze moeten evolueren

kan je geen visionair beleid opbouwen. Gezonde financiën blijven het

stokpaardje van Open VLD. Dit kan gerealiseerd worden door een coherent

fiscaal en financieel beleid.

1. Minder fiscale druk: Open VLD wil de fiscale druk op burgers en

ondernemingen ook op lokaal vlak terugdringen en de drang naar nieuwe

vormen van lokale belastingen radicaal ontmoedigen. Open VLD wil een

belastingstop invoeren. De gemeentelijke economie wordt immers beter

gestimuleerd door lagere belastingen dan door subsidies, premies en

cheques. Open VLD wil dan ook gemeentelijke belastingen, waar nuttig,

vervangen door retributies, die dan wel kunnen gepaard gaan met sociale

correcties. Indexering van retributies moet worden gelinkt aan de indexering

van de lonen van het gemeentepersoneel.

2. Een grondige evaluatie van de (pest)belastingen die de gemeente heft is

dan ook noodzakelijk. Belastingen waarvan de inningkost hoger is dan de

opbrengst ervan, belastingen die contraproductief zijn en belastingen die niet

meer van deze tijd zijn, moeten worden afgeschaft.

3. De algemene milieubelasting voor gezinnen en bedrijven wordt best in vraag

gesteld. De algemene milieubelasting is immers een forfaitaire belasting

waarvan de inningkost relatief groot is, door de gezinnen en de

ondernemingen niet gelinkt wordt aan de milieuproblematiek als dusdanig,

en dus niet meer als van deze tijd beschouwd wordt. Wanneer dit tot minder

inkomsten voor de gemeente leidt dan moet de gemeente de tering naar de

nering zetten. Besturen is immers keuzes maken. Niet door de burgers en

ondernemingen steeds meer geld afhandig te maken, maar door

weldoordachte keuzes te maken die te goede komen aan de gemeenschap

en haar leefomgeving.

4. Prestigeprojecten zijn voor Open VLD taboe.

5. Ook het OCMW, het Autonoom Gemeentebedrijf, de Politiezone en de

Kerkfabrieken zullen keuzes moeten maken. De gemeentelijke bijdrage voor

deze besturen, vastgesteld op basis van hun respectievelijk meerjarenplan,

mag geen blanco cheque zijn. Een maximum enveloppe voor elk bestuur

moet worden vastgelegd voor de ganse legislatuur. De gemeentelijke

vertegenwoordigers in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

moeten erover waken dat deze geen middelen in hun structuren houden die

de gemeente zelf effectiever kan aanwenden. Een zesmaandelijkse audit van

hoe de middelen binnen kerkfabrieken, autonome gemeentebedrijven,

5


adviesraden, intergemeentelijke samenwerkingen worden aangewend en

verantwoord is noodzakelijk.

6. Het financieel beheer van het OCMW en de gemeente moet nauw op elkaar

worden afgestemd in het licht van de invoering van de nieuwe beleids- en

beheerscyclus voor de lokale besturen. Een geïntegreerd liquiditeiten- en

schuldbeheer moet tot schaalvoordelen leiden. De schuld per inwoner moet

onder het Vlaams gemiddelde blijven.

Liberalen zijn voorstander van een markteconomie, hoewel dat geen doel

op zich vormt. Voor liberalen is de markt een instrument om individuele

vrijheid te bevorderen. Bij een hoger overheidsingrijpen worden sommigen

immers bevoordeeld ten koste van anderen. “Een overheid die tussenbeide

komt om een bepaald bedrijf te ondersteunen benadeelt daardoor, op de

kosten van de gemeenschap, andere bedrijven. […] Politici die allerlei

diensten gratis willen maken, laten anderen voor de kosten opdraaien.” 1 De

markt biedt dan wel de grootste garantie om die zaken te produceren die

mensen daadwerkelijk vinden, ze kan ook tekortschieten. Open VLD Evergem

is zich er dan ook van bewust dat de lokale overheid zich wel dient te

engageren om een doortastend aanbod inzake bibliotheken, diverse

cultuurvarianten, toerisme, musea, gezondheidszorg, etc. te garanderen.

1 STOUTHUYSEN, P., LIBERALISME: Het primaat van de individuele autonomie, blz. 89, in: SANDERS, L. en

DEVOS, C., Politieke Ideologieën in Vlaanderen, 2008, Standaard Uitgeverij, Antwerpen,

6


1.2 Kerkfabrieken

Inleiding: Jaarlijks stroomt er heel wat belastinggeld naar de kerkfabrieken. In

een maatschappij waar er nog slechts 3% van de totale bevolking regelmatig

de kerk bezoekt, is het noodzakelijk dat we durven nadenken over de

toekomst van onze 9 kerken. Dat betekent geenszins dat de kerken uit ons

straatbeeld moeten verdwijnen. Zij maken immers deel uit van ons erfgoed.

Momenteel zijn er echter een aantal kerken in onze gemeente waar geen

diensten meer plaats hebben en waar evenmin nog een kerkgemeenschap

is. Kortom, de kerken staan gewoon leeg. Dat is veelal kostbare ruimte die

verloren gaat. Open VLD pleit er voor om die ruimte op een efficiënte manier

te gebruiken, zodanig dat elke burger er de voordelen van kan plukken.

1. Open VLD is van mening dat aan kerken die niet meer gebruikt wordt, een

ander doel moet gegeven worden. Zo kan een leegstaande kerk gebruikt

worden als polyvalente zaal, tentoonstellingsruimte, marktruimte,… Het

merendeel van de bevolking moet deze beslissing uiteraard kunnen

ondersteunen en de nieuwe functie van de kerk moet passen in de

desbetreffende deelgemeente. Daarom zal Open VLD Evergem er voor

pleiten om in dergelijke gevallen steeds de stem van de burger te aanhoren.

2. Uiteraard kunnen en moeten niet alle kerken gesloten worden. Open VLD

Evergem is van mening dat wij, door een aantal kerken een andere functie te

geven, kunnen besparen, niet enkel op subsidies voor kerkfabrieken, maar

ook op infrastructuur. Open VLD vraagt daarom een grondig onderzoek naar

de leefbaarheid van de kerken in Evergem en visie omtrent het beleid dat de

komende jaren dient gevoerd te worden m.b.t. de kerkgebouwen.

3. De middelen die de kerkfabrieken krijgen van de gemeente kunnen niet

aangewend worden om acties te ondernemen die schadelijk zijn voor enig

ander orgaan van de gemeente (gemeente, OCMW, AGB, adviesraden,

intercommunales waarin Evergem vertegenwoordigd is). Wanneer toch

middelen zouden aangewend worden voor dergelijke zaken, zal deze som

het volgend jaar in mindering worden gebracht van de te verkrijgen subsidies.

De gemeente moet beter controleren en opvolgen hoe de middelen van de

kerkfabrieken worden aangewend. Bij onregelmatigheden moet sneller en

kordater worden ingegrepen.

7


Met het belastinggeld van de burger moet omzichtig worden

omgesprongen. Laat ons daarom de hoofden bij elkaar steken om in een

open gesprek het debat daarover aan te gaan. Open VLD Evergem vindt

het immers belangrijk dat politiek zich primair ontfermt over de organisatie

van een samenleving waarin mensen met verschillende levensopvattingen

zich met elkaar kunnen verzoenen. Volgens liberalen is dat een

samenleving die gestoeld is op democratie, pluralisme, tolerantie,

levensbeschouwelijke neutraliteit van de overheid, gelijkheid van kansen,

rechtvaardige vrijheid en een vrije markt in een rechtsstaat. Belangrijk

daarbij is dat de overheid niet dicteert aan haar burgers hoe ze moeten

leven. Liberalen menen dat niemand voor een ander kan beslissen hoe hij

of zij moet leven. Zij hebben vertrouwen in de mogelijkheden van elk

individu.

8


2. Een Blauw

Hart voor wonen

én leven

9


Evergem is één van de snelst groeiende gemeentes in Oost-Vlaanderen. Die

tendens stelt onze gemeente voor nieuwe uitdagingen. Onze dienstverlening

en infrastructuur hebben te lijden onder de snelle groei, het gemeentelijk

onderwijs barst uit zijn voegen, de wegen raken verzadigd, de afvalberg

wordt groter en sommige diensten kreunen onder de werkdruk.

Dit verhaal brengt echter ook heel wat voordelen met zich mee. Op zich is

het immers een goed gegeven dat Evergem groeit. Dat onze gemeente

groeit, bewijst namelijk dat er heel wat potentieel ligt om de toekomst van

Evergem met optimisme in te kleuren. Een groeiende gemeente bewijst

bovendien haar aantrekkingskracht op nieuwe inwoners, zorgt voor een

levendige gemeentecultuur en biedt heel wat mogelijkheden op vlak van

culturele activiteiten.

Als liberalen kiezen wij er voor om de optimistische kant van dit verhaal te

omhelzen, zonder de uitdagingen die ermee samenhangen uit de weg te

gaan. De meeropbrengst aan inkomsten dat een stijgend inwonersaantal

met zich meebrengt, betekent dat we moeten nadenken hoe we die

middelen zo adequaat mogelijk kunnen aanwenden in het belang van zo

veel mogelijk burgers. Een stijgend inwonersaantal betekent ook dat onze

infrastructuur en dienstverlening niet achterop mag hinken. Hoewel we hen

hartelijk zullen ontvangen, zullen we voorbereid moeten zijn op de komst van

deze nieuwe inwoners en hun noden.

2.1 Ruimtelijke Ordening

Door een doordacht beleid en een degelijke toekomstvisie kunnen we via

ruimtelijke ordening mensen de nodige zuurstof geven. Omdat we de erfenis

uit het verleden (zoals de lintbebouwing) met ons meedragen, staan we voor

de uitdaging om een zinvolle en nuttige invulling te geven aan onze open

ruimte. Ondanks deze erfenis willen wij door een goede planning de open

ruimte in Evergem terugbrengen en op een zinvolle manier tot haar recht

laten komen.

1. Er is nood aan een “kernwinkelplan”. Grootwarenhuizen kunnen niet zomaar

midden in een straat met overwegend woonfunctie worden geplaatst. Dit

zorgt immers voor mobiliteits- en verkeersproblemen in eerder rustige straten.

Daarom wil Open VLD Evergem gebieden afbakenen die enkel voorzien zijn

voor residentiële bewoning en gebieden waar de vestiging van handelszaken

prioriteit krijgt (dit geldt voor grotere retailhandelszaken en niet voor de lokale

dienstverlener, zoals de bakker, de kruidenier, de groentenwinkel, dorpsslager,

…).

10


2. Er moet rekening gehouden worden met andere samenlevingsvormen. Het

aantal alleenstaanden stijgt, niet enkel in Vlaanderen maar ook in Evergem.

Als gemeentebestuur moet men daar aandacht voor hebben. Tevens

moeten we er rekening mee houden dat de beschikbare ruimte steeds kleiner

wordt. Verkavelaars moeten aangespoord worden om ook woonentiteiten te

voorzien voor gezinnen die kleiner zijn dan gemiddeld en gezinnen die groter

zijn dan gemiddeld (nieuw samengestelde gezinnen).

3. Ook bij de inplanting van nieuwe entiteiten van sociale huisvesting moet men

rekening houden met de verschillende fases die men in zijn leven doorloopt:

specifieke woongelegenheden voor jongeren, alleenstaande ouders,

gezinnen en bejaarden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor nieuwe

woonvormen zoals co-housing en het huisgenotensysteem.

4. Voor het toestaan van nieuwe verkavelingen moet een langetermijnvisie

worden ontwikkeld. Het gebeurt maar al te vaak dat potentiële kopers over

te weinig informatie beschikken over wat er achteraf met de omliggende

gronden gaat gebeuren. Met een degelijke langetermijnvisie kunnen we

burgers beter informeren en anticiperen op problemen en klachten.

5. Bij die lange termijnvisie is het ook belangrijk om vooraf aan potentiële kopers

duidelijk te maken welke gebieden prioritair kunnen ontwikkeld worden en

welke zones pas in een (veel) later stadium kunnen bebouwd worden. Zo

kunnen ook de nodige infrastructuurwerken (wegen, scholen, sportdiensten,

...) op een gelijk tempo, waar nodig, meegroeien.

6. Een deel van onze gemeente valt binnen de afbakening van het

grootstedelijk gebied Gent, waarbinnen hogere woondichtheden

gehanteerd moeten worden, zoals het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

oplegt. Daardoor worden vaak verkavelingen gecreëerd met veel (te) kleine

percelen. Daar kan aan tegemoet gekomen worden door, waar mogelijk,

binnen zo'n verkaveling te werken met één groter gebouw (type ruime villa),

waar een aantal woonentiteiten kunnen in voorzien worden, zodanig dat er

meer ruimte overblijft om de overige percelen ruimer en groener in te kleden,

zonder te raken aan de verplichte woondichtheden.

7. Evergem beschikt niet over een terrassenreglement voor horeca-uitbatingen.

Wij pleiten er daarom voor om in de bestaande richtnota bouwen en

verkavelen een clausule op te nemen die handelt over de mogelijkheid tot

het plaatsen van terrassen en het overdekken van terrassen.

11


Ruimtelijke ordening dient voor liberalen een zo adequaat mogelijke

ruimtelijke vertaling te zijn van diverse samenlevingsvormen van een

verscheidenheid aan personen. Voor Open VLD Evergem gaat ruimtelijke

ordening dan ook om een visionair beleid dat de kunst van het

samenleven omvat. Dat beleid moet gevoerd worden op een

doordachte manier, met de nodige dosis realisme. Het heeft geen zin om

idealistische projecten te beloven als men al bij voorbaat weet dat ze niet

haalbaar zijn. Over een aantal kernaspecten van ruimtelijke ordening zal

dus zonder taboes overlegd moeten worden. Verstedelijking is daar één

van. Open VLD Evergem wil die uitdaging aangaan met de uiterste

verantwoordelijkheid, zonder daarover loze beloftes te maken. Volgens

Open VLD is de kernvraag daarbij: ‘hoe moeten we ermee omgaan?’ en

niet ‘hoe kunnen we het tegenhouden?’

2.2 Milieu

2.2.1 Afval

Inleiding: Waar mensen leven, wonen en werken wordt afval geproduceerd.

Dit afval moet terug afgevoerd worden en dit liefst op een zo efficiënt

mogelijke manier. Afvalverwerking is duur. In Evergem zijn de kosten voor

milieu de laatste jaren enkel maar gestegen: het afschaffen van de gratis

grofhuisvuilophaling, het duurder worden van het containerpark, de

afschaffing van de “chemokar”, de algemene milieubelasting die nog steeds

geheven wordt,... Dit alles heeft tot gevolg dat steeds meer mensen zich op

andere, creatieve manieren beginnen ontdoen van huisvuil.

Door de hoge kost van onze afvalophaling en -verwerking, verplaatsen we

het probleem alleen maar. Het ligt niet in de aard van de liberaal om

problemen uit de weg te gaan. Als Open VLD Evergem zullen wij die

uitdagingen aangaan.

De burger die zijn afval achterlaat op straat draagt dan wel een grote

verantwoordelijkheid, maar de gemeente mag hierin niet alle

verantwoordelijkheid afwentelen op de burgers. Door transparante

regelgeving, eerlijke retributies en door de toegankelijkheid van

milieugerelateerde dienstverlening te vergroten, kan de burger gestimuleerd

worden bewuster om te gaan met milieu en afval.

12


Bovendien is Evergem een groeiende gemeente hetgeen betekent dat we

geconfronteerd zullen worden met een groeiende afvalberg en een vergroot

risico op sluikstorten. 2

1. Ongeveer 75% van de burgers steunt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Open

VLD Evergem is er daarom van overtuigd dat men het systeem “de vervuiler

betaalt” grondiger moet doorvoeren. Daarom pleiten wij voor de invoering

van een ‘diftar-systeem’ (gedifferentieerd tarief). Bij een diftar-systeem

betaalt men per gewicht huishoudelijk afval en niet langer per zak, ongeacht

het gewicht. Bovendien blijkt dat mensen meer sorteren wanneer het

diftarprincipe toegepast wordt.

Het diftarsysteem wordt doorgaans als een rechtvaardig en milieuvriendelijk

principe bestempeld – twee waarden die we als liberalen hoog in het

vaandel dragen. Echter, om het NIMBY-verschijnsel te voorkomen, pleiten wij

ervoor om via sensibilisering het gedrag van mensen te sturen. Als liberalen zijn

wij er immers voorstander van om mensen te responsabiliseren. Mensen

moeten weten dat ze door verantwoordelijk met hun afval om te springen

geld kunnen besparen. Bepaalde gevallen zullen eventueel in aanmerking

komen voor een sociale correctie (bv. gezinnen met baby´s die pampers

dragen)

2. Het betaalsysteem op het containerpark moet grondig geëvalueerd en

aangepast worden. Bepaalde betalende fracties worden immers te duur (bv.

steengruis). Volume moet volgens ons ook in rekening gebracht worden (een

kleiner volume moet minder betalen).

3. Het afschaffen van de gratis ophaling van grof huisvuil is geen goede

beslissing. Het systeem van ophaling op afroep is helemaal niet waterdicht en

er wordt veel minder afval aangeboden dan vroeger het geval was. Door de

afschaffing van deze gratis ophaling heeft de gemeente slechts een

minimale besparing gedaan. Het is een feit dat het afval niet zomaar

verdwenen is. Wij pleiten daarom voor de herinvoering van de

zesmaandelijkse ophaling (zonder afroep) van het grof huisvuil. Er kan nog

steeds een retributie worden gevraagd voor wie van het systeem gebruik

maakt.

4. Sluikstorten wordt in onze gemeente zwaar beboet via de gemeentelijke

administratieve sanctie. Ook Open VLD Evergem vindt een nette gemeente

een prioriteit (vuil trekt immers meer vuil aan) Het is echter zeer moeilijk om de

overtreders te pakken te krijgen, dus eigenlijk is dit een bijna niet op te leggen

maatregel. De gemeente (en politie) moeten alles in het werk stellen om de

2 Beleidsinformatie, aandachtspunten en suggesties voor de volgende legislatuur voor 2013-2018, blz. 26

13


overtreders te pakken te krijgen maar mogen zich niet bezondigen aan het

instellen van verklikkersystemen.

Hoewel liberalen vurige verdedigers zijn van een sterk gecoördineerd en

rechtvaardig milieubeleid, hebben wij onze twijfels bij de installatie van

dergelijke verklikkersysteem. Een defensieve houding waarbij men gaat

sanctioneren, is immers niet zo adequaat als men soms denkt. Veel effectiever

is positieve actie waarbij men vertrouwd in de inherente goedheid van de

mens. Als liberalen geven wij mensen de verantwoordelijkheid voor hun

omgeving en wij vertrouwen er op dat wij hen die vrijheid kunnen

toevertrouwen. Wij pleiten daarom voor bewustmakingscampagnes en niet

voor verkliksystemen die niet thuishoren in een open en gastvrije gemeente.

5. Zwerfvuil: Open VLD Evergem stelt voor om mensen die reeds geruime tijd een

leefloon krijgen in te zetten voor het algemeen nut en hen in te zetten in het

opruimen van het zwerfvuil langs de wegen.

6. Regelmatiger ophalen van het afval in de openbare vuilnisbakken moet mee

opgenomen worden in het beperken zwerfvuil. Openbare vuilnisbakken

dienen zich bovendien te bevinden op goed verlichte en goed zichtbare

plaatsen, dit om te vermijden dat ze worden gebruikt voor het dumpen van

huishoudelijk afval.

7. Sommige glascontainers zitten twee dagen na de lediging al opnieuw vol. Het

is een illusie om te denken dat mensen hun glas dan opnieuw meenemen

naar huis. Het peter en meter-systeem dat momenteel niet goed opgevolgd

wordt door de gemeente, moet daarom efficiënter gecoördineerd worden.

De peters en meters moeten regelmatiger gecontacteerd worden door de

gemeente en opvolging krijgen. Naast de activering van deze mensen pleiten

wij er tevens voor om op plaatsen waar het mogelijk (en wenselijk) is

glascontainers bij te plaatsen. Waar mogelijk plaatst men ook best een

container voor papier, om te voorkomen dat men zijn kartonnen dozen op

straat achter laat. Daarnaast moeten ook duidelijke instructies aangebracht

worden: een groen nummer waarbij men ter plaatse kan doorgeven dat de

glascontainer vol zit, een app voor smartphones en de locatie van de

dichtstbijzijnde glascontainer. Daarnaast moet de omgeving van de

glascontainer goed onderhouden worden, dat houdt mensen tegen hun vuil

achter te laten.

8. Open VLD pleit voor een grondige herziening van de retributies, premies en

belastingen op milieu om mensen te overtuigen hun afval op een legale

manier aan te bieden. De vervuiler moet betalen, maar op een eerlijke

manier die niet verder raakt aan de dienstverlening.

14


2.2.2 Energie

Inleiding: Onze energiefactuur swingt de pan uit. Steeds meer mensen krijgen

het moeilijk om hun energie nog te betalen. Vooral de distributiekost is hier de

boosdoener. De gemeente moet daarom zijn verantwoordelijkheid nemen

en de burgers bijstaan in de zoektocht naar de beste energieleverancier door

informatie en communicatie. De gemeente moet bij haar beslissingen

rekening houden met de gevolgen die deze kunnen hebben op de

energiefactuur van haar inwoners.

1 De gemeente moet het gebruik van groene/hernieuwbare energie

stimuleren. Dit kan echter niet door het voorzien van subsidies en premies die

later op het conto van de belastingbetaler terecht komen. De gemeente

moet een visie ontwikkelen over de projecten waar ze kan in investeren. Het

rendement van dergelijke investeringen moet vaststaan en de burger moet er

beter van worden, niet slechter.

2 Subsidies voor zonnepanelen bijvoorbeeld zijn slechts een pleister op de

wonde. Er kan beter geïnvesteerd worden in een degelijke isolatie van huizen.

Nog te veel mensen wonen in slecht geïsoleerde woningen en nog te veel

mensen in Evergem verwarmen, mede door de hoge energieprijzen, met sterk

vervuilende stookolie of kolen. Het gemeentebestuur moet hierin zelf het

goede voorbeeld geven. Sociale woningen, of ze nu eigendom zijn van het

OCMW of een sociale bouwmaatschappij, zouden allen moet beschikken

over dubbele beglazing, geïsoleerde daken en moderne en veilige boilers.

3 De gemeente moet informatie beschikbaar stellen over hoe bespaard kan

worden op energie en moet daarnaast zelf het goede voorbeeld geven. De

verwarming een graadje lager is al een goed begin. Gezien de verwachte

prijsstijging van elektriciteit tegen 2018, zullen de energiekosten van

gemeentelijke gebouwen ook toenemen. Open VLD nodigt alle stakeholders

hiertoe uit om een open en constructief debat te voeren over hoe we deze

uitdaging kunnen aangaan.

4 Wanneer verlichting aan vervanging toe is (straatverlichting, kerstverlichting,

verlichting in vergaderzalen en bureaus), moet geopteerd worden voor ledverlichting

die een langere levensduur en een veel lager verbruik heeft.

2.2.3 Groen

Inleiding: Evergem is een industriële gemeente. Daardoor ondervinden wij

soms heel hoge concentraties van fijn stof in de lucht. Eén van de beste

manieren om de luchtkwaliteit te verbeteren is de aanplanting van groen.

15


Groen en bomen geven tevens een aangenaam en rustgevend uitzicht aan

onze gemeente en maken recreatie en sport mogelijk.

1. Een groeiende gemeente vraagt om een groeiend aanbod aan

groenvoorzieningen. De komende legislatuur zal daarom aandacht moeten

uitgaan naar de aanplanting van groen. Dat moet echter op een coherente

manier gebeuren, vanuit een centrale visie. Het huidige openbaar groen in

Evergem is immers te versnipperd. Met Open VLD Evergem vragen wij aldus

om op een doordachte manier om te gaan met het duurzaamheidsvraagstuk

van de komende jaren.

2. Uiteraard kan met niet zomaar overal om het even welke boom of groenpartij

aanplanten. In een woonwijk kan de gemeente bijvoorbeeld best geen

hoogstammen plaatsen als openbar groen. Maar niet enkel de gemeente

kan bomen aanplanten. Ook particulieren kunnen gestimuleerd worden om

zoveel mogelijk groen te voorzien op hun grond. Ook hier kan het

gemeentebestuur campagnes opzetten, rondetafelgesprekken organiseren

of burgerbevragingen doen naar ‘groenintenties’ van de Evergemnaren. De

gemeente moet bovendien het kappen beter controleren. Illegale kap moet

teruggedrongen worden.

3. Bomen geven uiteraard bladeren. Voor veel mensen is dit een reden om

geen bomen aan te planten. Het voordeel van aanwezigheid van groen

overtreft echter het soms vervelende bladafval. Toch moeten ook daarvoor

oplossingen bedacht worden. Het systeem van de bladkorven is een goed

systeem, maar moet uitgebreid worden. De gemeente moet meer eigen

bladkorven voorzien en plaatsen en zou de mensen ook moeten toelaten om

de bladeren uit de eigen tuin daar achter te laten op voorwaarde dat de

bladeren uit de straat mee opgeruimd worden.

4. Het groenfonds moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is: om extra

groen aan te kopen en niet om reeds bestaand groen over te kopen. Door

meer aandacht te hebben voor groen kunnen we onze gemeente meer

aantrekkelijk en gezonder maken.

2.2.4 Dierenwelzijn

Inleiding: Dierenleed wordt in onze maatschappij terecht steeds meer als

onaanvaardbaar beschouwd. Wij vinden het dan ook noodzakelijk dat er in

Evergem werk wordt gemaakt van een echt dierenwelzijnsbeleid met

dierenwelzijn als een volwaardige bevoegdheid en een beleidsplan om elke

probleempunten aan te pakken. Momenteel valt dierenwelzijn immers onder

de bevoegdheid milieu.

16


1. Zwerfkatten behoren tot één van de probleemgebieden als het om

dierenwelzijn gaat. Om de problematiek van de zwerfkat aan te pakken

volstaat het niet om een asiel te hebben en te ondersteunen. Een integrale

aanpak is vereist. Dit gaat om een sterilisatiebeleid voor zwerfkatten, het

invoeren van een poezenpas en het inrichten van een gedeelte van het

kasteeldomein van Wippelgem als opvangplaats voor kittens en huiskatten en

leefomgeving voor wilde katten. Het asiel van Evergem moet immers

dringend geherlocaliseerd worden.

2. Dierenartsen moeten aangeschreven en bereid gevonden worden om deze

katten aan een lage prijs te steriliseren. Later worden ze teruggeplaatst in de

vrije natuur en ze worden dagelijks gevoederd door de houders van een

poezenpas. Zo wordt het zwerfkattenprobleem ingedijkt en kan de toevloed

van zieke en wilde katten naar het asiel gestopt worden zodat het asiel meer

tijd kan spenderen aan “plaatsbare” katten.

Milieuproblemen plaatsen liberalen voor grote uitdagingen. Open VLD

Evergem wil bewijzen dat het liberalisme creatief genoeg is om die

uitdagingen aan te gaan. Rechtvaardige vrijheid – waar wij ten allen

tijde naar streven – bevat immers ook een duurzaamheidscomponent.

Onze vrijheid eindigt daar waar de vrijheid van een ander in het

gedrang komt. Daarom moeten we op een verantwoordelijke manier

omspringen met onze vrijheid, zodanig dat de komende generaties niet

het slachtoffer worden van ons ecologisch egoïsme. Daartoe zullen wij

ons beroepen op onze ideologische beginwaarden. Zo kan de markt

een rol spelen om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren. Mensen zijn

vooral gevoelig voor prikkels. Daarom zal milieuschadelijk gedrag

gekoppeld moeten worden aan hogere kosten. Zo kan via fiscaliteit

bepaald gedrag gestimuleerd of afgeremd worden.

17


2.3 Monumenten en landschappen

Inleiding: Evergem en haar negen deelkernen hebben een rijke geschiedenis.

Dat erfgoed moeten we koesteren en op een hedendaagse manier tot zijn

recht laten komen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met onze

beschermde dorpsgezichten, geklasseerde sites en beschermde

monumenten. Dit betekent niet dat dergelijk beleid de ontwikkeling van de

gemeente moet verlammen, integendeel.

1. Bij elke restauratie dient men een grondige kosten-batenanalyse te maken en

dient men de afweging te maken wat de meerwaarde is van de restauratie.

2. Vele beschermde monumenten zijn in handen van privé-eigenaars. Uiteraard

wordt verwacht van deze mensen dat zij hun woning onderhouden. Door de

stringente regels van onroerend erfgoed wordt het voor deze mensen echter

een dure zaak om hun woningen of handelszaken te moderniseren. De

gemeente Evergem moet eigenaars hierin begeleiden, onderhandelen met

de dienst onroerend erfgoed en ervoor zorgen dat deze eigenaars goed op

de hoogte zijn van wat kan en mag.

Liberalen zijn vooruitgangsoptimisten. De toekomst ligt in ’s mensen hand.

Dat betekent dat de toekomst ieders individuele verantwoordelijkheid is. Het

toekomstoptimisme van liberalen verhindert hen echter niet om het belang

van erfgoed en erfenissen uit het verleden te erkennen. Liberalen hechten

groot belang aan de parels uit de geschiedenis. De geschiedenis zal immers

altijd de basis zijn waarop verder gebouwd wordt. Ook al zijn bepaalde

periodes uit het verleden fases waarop mijn bezwaarlijk fier kan zijn, toch zal

men de toekomst altijd vormgeven in referentie naar het verleden. Wat

betreft de periodes waar we wel met trots kunnen op terugkijken, moeten

we dat ook doen. We moeten onze voorgangers erkentelijk zijn voor de

sporen die zijn achterlieten op deze wereld. Open VLD Evergem wil die

erkentelijkheid omzetten en vormgeven in het lokaal beleid.

2.4 Vrijetijdsbesteding

Inleiding: Onze gemeente heeft al een mooi aanbod aan vrijetijdsbesteding.

Maar ook hier zien wij steeds vaker een verzadiging van het aanbod, enerzijds

omdat er meer inwoners zijn, anderzijds omdat ook mensen van buiten de

gemeente gebruik maken van ons aanbod.

1. Tegen 2020 zou één op vier van de Evergemnaren 65 jaar of ouder zijn. Het

gemeentebestuur moet voorbereid zijn op deze evolutie. Inzake

18


vrijetijdsaanbod betekent dit dat deze mensen een steeds omvangrijkere

doelgroep voor recreatie en vrijetijdsinvulling vormen.

2. Niet alles moet georganiseerd worden door de gemeente zelf. Indien de

cafetaria’s in de sporthallen zouden uitgebaat worden door private partners,

zou dit de dienstverlening enkel maar klantvriendelijker maken. Wat betreft

het aanbod in het cultureel centrum blijven wij voorstander van een divers

aanbod.

3. De prijzen van de aangeboden voorstellingen moeten marktconform zijn (met

gebruik van sociale correcties voor kinderen, senioren, OCMW-klanten)

4. Ook wat betreft een jeugdontmoetingscentrum moet de mogelijkheid

onderzocht worden of dit niet kan opgetrokken worden onder een PPSconstructie.

Dat is een constructie waarbij de gemeente gaat samenwerken

met een private partner voor de bouw en uitbating. De concurrentie op de

private markt zal de bezettingsgraad en de mogelijkheden alleen maar groter

maken.

5. Op sportgebied is er de laatste jaren heel wat geïnvesteerd. Jammer genoeg

soms op de foute manier. Aan de Hoge Wal ligt een skeelerpiste die

nauwelijks gebruikt wordt, een beetje verder ligt een voetbalveld dat niet of

nauwelijks gebruikt wordt terwijl andere verenigingen in de donker of in de

kou blijven staan. De squash-terreinen, die geld hadden kunnen opbrengen

zijn niet afgewerkt en de sporthallen en het zwembad zijn steeds overbevolkt.

Door de overheveling van het grootste deel van de vrijetijdsbesteding naar

het Autonoom Gemeentebedrijf wordt het steeds moeilijker om de correcte

besteding van de gelden na te gaan. Ook hier pleiten wij voor een beter

uitgewerkte visie voor de komende jaren. Men moet anticiperen op onze

groei en op toekomstige trends.

6. Men moet onderzoeken of er bijkomende behoefte is aan extra sportterreinen

en hoe die behoefte zo efficiënt mogelijk kan ingevuld worden. Er moet een

proportioneel gelijkwaardige aandacht en inspanning zijn voor alle sporten.

7. Sportterreinen moeten zo polyvalent mogelijk worden ingericht zodat ze door

zoveel mogelijk sportverenigingen gebruikt kunnen worden. Ook hier geldt

dat met een betere en efficiëntere inzet van de middelen we al een heel pak

verder zijn.

8. De gemeente moet de verschillende sportclubs hierbij betrekken en samen

met hen bekijken wat de behoefte is en hoe deze kan ingevuld worden. Er

moet bekeken worden welke inspanningen de sportclubs zelf bereid zijn te

doen. De invulling van de terreinen moet gebeuren in samenspraak met de

sportclubs die achteraf deze infrastructuur zullen gebruiken.

19


2.5 Recreatie

1. Het RUP recreatie doorspartelde reeds een eerste fase, met de goedkeuring

van de eerste drie deelplannen, maar moet zo snel mogelijk worden verder

gezet. Zo kan al nagedacht worden over de toekomstige nood en kan men

tijdig overleg plegen met de omwonenden Zo denken wij aan het eelplan

Engelenhof.

2. Groen en recreatie kunnen voor Open VLD Evergem hand in hand gaan. Het

verder openstellen en onderhouden van de trage wegen moet in de

volgende legislatuur verder gezet worden.

3. Ook het gebied Gentse Zeehaven, waar vroeger het Zandeken lag kan na de

voltooiing van de infrastructuurwerken verder omgevormd worden tot natuur

– en recreatiegebied. Zo wordt ook een mooie buffer gevormd tussen de

industrie en onze dorpskernen.

4. Tevens erkent Open VLD Evergem de behoefte aan een hondenloopweide.

In Evergem zijn maar weinig plaatsen waar men zijn hond eens de vrije loop

kan laten. Daarom wil Open VLD Evergem de mogelijkheid te onderzoeken

een hondenloopweide (met hondentoilet) aan te leggen, uiteraard daar

waar het mogelijk is en geen overlast voor omwonenden of spelende

kinderen veroorzaakt.

2.6 Feestelijkheden (evenementen, kermissen)

Inleiding: De versterking van het sociaal weefsel is de beste garantie om

verzuring tegen te gaan. Wij wonen in een gemeente waar niet iedereen zijn

buren kent. Doordat er minder gecommuniceerd wordt ontstaan er ook meer

misverstanden en onbegrip. Evenementen en feestelijkheden zijn niet alleen

de ideale manier om mensen bij elkaar te brengen, zij stimuleren ook de

lokale economie

1. Wij willen daarom een maximale ondersteuning op logistiek en administratief

vlak. Het evenementenloket is een stap in de goede richting maar mag zeker

verder uitgebreid worden. Wij vragen dan ook een ontkoppeling van de

bevoegdheden die resulteren onder de dienst maatschappelijke zaken.

(aparte ambtenaar voor lokale economie/landbouw en

evenementen/feestelijkheden/plechtigheden) enkel zo kan de beste

ondersteuning geboden worden en kunnen nieuwe initiatieven ontwikkeld

worden.

2. Kermissen en jaarmarkten zijn een volkstraditie die niet mag verdwijnen. De

laatste jaren is het steeds moeilijker om nog voldoende vrijwilligers samen te

20


engen om dit te organiseren. Een aantal kermissen zijn reeds verdwenen,

een aantal andere zijn aan het verdwijnen. Open VLD Evergem is daarom

van mening dat de gemeente voldoende inspanningen moet leveren om

deze volkstradities levend te houden.

Waar kermissen in de problemen komen, moet tijdig worden ingegrepen door

de gemeente. De steun mag zich echter niet beperken tot (beperkte)

financiële steun, maar er moet ook materiële en administratieve steun

geboden worden.

3. Naast de kermissen jaarmarkten zijn er uiteraard nog heel wat initiatieven die

de steun van de gemeente verdienen. Door politiereglementen, reglementen

van de brandweer, milieureglementeringen, het verdwijnen van het landelijk

karakter van onze gemeente en het toegenomen verkeer, wordt het steeds

moeilijker om een evenement, klein of groot georganiseerd te krijgen. Een

administratieve vereenvoudiging in de aanvraagformulieren dringt zich op.

4. Uiteraard moet bij de organisatie van een evenement de overlast voor

omwonenden zoveel mogelijk beperkt worden. Tijdens evenementen is

verhoogde waakzaamheid van de politie noodzakelijk. Bij grote, meerdaagse

evenementen, zoals de kermissen, is het noodzakelijk dat de diensten een

tussentijdse vuilophaling inschakelen.

5. Evenementen brengen geluidsoverlast met zich mee. Deze overlast is van

voorbijgaande aard en Open VLD hoopt dan ook bij dergelijke situaties op

het begrip van de burger. Uiteraard moet men alles doen om de overlast tot

een minimum te beperken. Een goede communicatie van de organisatoren

en de gemeente naar de omwonenden toe kan al heel wat problemen

voorkomen. Open VLD vraagt dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de

gemeentelijke administratieve sanctie. Wanneer duidelijk blijkt dat de

organisatoren voldoende inspanningen hebben geleverd kan slechts de

minimumsanctie worden opgelegd. Omgekeerd geldt uiteraard ook dat bij

kwaadwillligheid van de organisatoren de maximumsanctie zal opgelegd

worden.

2.7 Bibliotheken

Inleiding: Lezen is voedsel voor de ziel en het scherpt de creativiteit en

verbeelding aan. Boeken zijn de bron van alle kennis. In het begin van de

legislatuur werden de bibliotheken in de kleinere deelkernen gesloten. We

kunnen deze klok nu niet meer terugdraaien maar Open Vld Evergem erkent de

meerwaarde van de bibliotheek (ondanks de verdere digitalisering), niet enkel

om een boek te ontlenen of opzoekingswerk te verrichten, maar ook als

ontmoetingsplaats, rustige studeerplaats of als plek waar je gebruik kan maken

21


van internet. Elke inwoner betaalt mee aan deze bibliotheken, dus zoveel

mogelijk inwoners moeten er gebruik kunnen van maken. Open Vld Evergem wil

daarom dat de 3 overblijvende bibliotheken goed uitgeruste plekken zijn die iets

te bieden hebben voor elke Evergemnaar.

1. Heeft niet enkel een functie voor schoolgaande kinderen, moet

ontmoetingsplaatsen zijn en blijven voor iedereen die van lezen houdt. De

thema-avonden mogen gerust uitgebreid worden. Een uitgebreide collectie

dag – en weekbladen dragen hiertoe bij.

2. Collectie moet daarom up to date zijn en een mix bieden tussen

commerciële fictiewerken aan het ene eind van het spectrum en

wetenschappelijke naslagwerken aan de andere kant van het spectrum.

3. Bibliotheken moeten een rustige plaats voorzien waar studenten rustig kunnen

studeren. Niet iedereen zit immers op kot en soms is het moeilijk om thuis een

rustige studeeromgeving te vinden.

4. Bibliotheken kunnen bijdragen tot het dichten van de digitale kloof. Niet

iedereen heeft immers toegang tot een PC of internet. Bibliotheken kunnen

die toegang bieden. De ambtenaren kunnen hulp bieden bij problemen.

5. Bibliotheken kunnen ook een plaats zijn waar mensen in aanraking komen

met kunst. Tentoonstellingen horen ons inziens ook plaats in bibliotheken.

Vrijetijdsbesteding, cultuur, recreatie, sport en ontspanning, … het zijn

één voor één bezigheden die mensen dichter bij elkaar brengen. Door

deze activiteiten leren mensen elkaar kennen en appreciëren. Men

leert op die manier een gezamenlijk project opstarten, om zo samen tot

een resultaat te komen waar men trots op kan zijn. Deze activiteiten

bevorderen de sociale cohesie en maken het aangenaam om samen

te leven in een bloeiende gemeente. Open VLD Evergem wil de

faciliteiten van deze activiteiten daarom bevorderen. Als liberalen

streven wij naar een bloeiend, vitaal en samenhangend Evergem, voor

jong en oud, ongeacht sekse of afkomst.

22


3. Een Blauw

Hart voor een

eerlijker sociaal

beleid

23


Inleiding: liberalisme is ook sociaal. Open VLD Evergem gelooft dat sociale

correcties noodzakelijk zijn om inwoners die het moeilijker hebben te helpen.

Open VLD Evergem gelooft dat we mensen de middelen moeten aanreiken

om voor zichzelf te kunnen zorgen. Wij geloven dan ook sterk in de

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van het individu.

1. Gemeente en OCMW voeren samen één lokaal sociaal beleid. De voorzitter

van het OCMW moet als schepen de volledige verantwoordelijkheid krijgen

over alle sociale zaken. Structuren zijn ondergeschikt aan de mensen.

Ondersteunende diensten van OCMW en gemeente worden waar mogelijk

geïntegreerd.

2. De vergrijzing van de bevolking zorgt voor uitdagingen maar biedt ook

kansen. Het OCMW moet als welzijnsregisseur de werking van de diverse

actoren actief op het Evergemse grondgebied op elkaar afstemmen ten

voordele van de mensen. Een uniek sociaal loket waar de hulpvraag wordt

geregistreerd is hiervoor een eerste aanzet.

3. Het OCMW blijft een belangrijke rol spelen in de thuiszorg en aanverwante

dienstverlening wanneer het aanbod vanuit de private sector ontoereikend is.

Maar de hoofdrol moet niet weggelegd zijn voor het OCMW. Daar waar

private spelers effectiever en efficiënter zijn moet hen geen oneigenlijke

concurrentie worden aangedaan.

4. De woonzorgcentra van het OCMW moeten rendabeler worden. De verliezen

zijn veel te hoog. Enerzijds moeten de dagprijzen marktconform zijn en

anderzijds moet er maximaal ingezet worden op een efficiënt beheer. Dit

omhelst ook de verhoging van de gemiddelde zorgbehoevendheidsgraad

van de bewoners door het maximaal opnemen van niet-valide bewoners.

5. Het woonzorgcentrum Ter Caele is stilaan uitgeleefd en voldoet niet meer aan

de nieuwe normen. Een studie moet nagaan of de omvorming tot

assistentiewoningen(serviceflats) niet aangewezen is. Dit moet ook bekeken

worden in het licht van de vergrijzing van de bevolking en de nood aan

alternatieve woonvormen.

6. De inzet van vrijwilligers is cruciaal en een noodzakelijke aanvulling van de

professionele hulpverlening. Er wordt een passende omkadering voorzien.

7. Het zelfredzaam vermogen van de steuntrekkers helpen ontwikkelen moet de

spil zijn van de sociale bijstand door het OCMW. De doorstroming naar de

reguliere arbeidsmarkt van zoveel mogelijk steuntrekkers moet nagestreefd

worden. Diegenen waarvoor dit te hoog gegrepen is, moeten een bijdrage

aan de lokale gemeenschap leveren door bijvoorbeeld enkele uren per week

ingezet te worden als milieuwerker.Generatiearmoede doorbreken betekent

24


dat er volop ingezet wordt op gezinsondersteuning. Dit vergt middelen en

mensen. Op langere termijn zijn de baten echter veel groter dan de lasten.

Het lokaal sociaal beleid wordt dus best gebaseerd op het aanreiken van

nieuwe kansen, het ondersteunen van de zelfredzaamheid en het

stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid. Aangaande sociaal beleid

legt Open VLD Evergem met andere woorden de nadruk op positieve

vrijheid. Elkeen moet de vrijheid en de mogelijkheid krijgen om zich te

ontplooien, om bewuste en trefzekere keuzes te maken voor zichzelf. Via

een sociaal beleid moet ervoor gezorgd worden dat elkeen daadwerkelijk

van zijn of haar vrijheden gebruik kan maken. Omdat elkeen

verantwoordelijk is voor de vormgeving van sociale instituten, moeten we

ervoor zorgen dat instellingen zoals het OCMW een rechtvaardige

organisatie kennen.

25


4. Een Blauw

Hart voor een

mobiele maar

verkeersveilige

gemeente.

26


Inleiding: Mobiliteit en verkeersveiligheid is één van de grootste uitdagingen

waarmee onze gemeente momenteel geconfronteerd wordt. Door de snelle

groei en onze ligging in de Gentse Kanaalzone staat onze mobiliteit ernstig

onder druk. Ook hier is dit vaak een erfenis uit het verleden waar niet goed is

nagedacht over wat de toekomst zou brengen. Mensen moet zich

verplaatsen om te werken, boodschappen te doen, kinderen naar school te

brengen… Een degelijke mobiliteit is ook cruciaal voor het overleven van

lokale ondernemers. Open VLD Evergem wil met volgende voorstellen zorgen

voor een goed onderhouden wegennet, goede bereikbaarheid en

verkeersveiligheid.

4.1 Verkeersveiligheid en inrichting van de wegen.

1. Verkeersveilige wegen zijn goed onderhouden wegen. Jaarlijks gaat heel wat

geld naar het onderhoud van onze wegen. Sommige wegen zijn nog maar

pas hersteld sinds de strenge winter van 2011. Een degelijke inventarisatie van

de knelpunten door een technisch team van de gemeente is noodzakelijk.

Men mag niet wachten op klachten van de burgers. Voor sommige wegen

zijn meer structurele maatregelen nodig aangezien het oplapwerk niet lang

genoeg houdt. Men moet een prioriteitenlijst met de noodzakelijke aanpak

voor elke weg opstellen.

2. Veilige wegen zijn tevens goed verlichte wegen. Wij pleiten niet voor een

substantiële vermeerdering van het aantal lichtpunten maar vinden wel dat

er doordacht moet worden omgesprongen met hoe en waar deze

lichtpunten worden ingeplant. Verouderde lichtarmaturen moeten worden

vervangen door nieuwe waarvan het rendement en de leefduur veel hoger

is.

3. Bij de (her)aanleg van wegen moet men rekening houden met het soort

verkeer dat zich over deze weg zal bewegen. De functie van de weg zal

immers mee bepalend zijn voor de snelheidsbeperking die er zal gehanteerd

worden. Door op voorhand te bepalen hoe snel er mag gereden worden op

een weg kan men bij de (her)aanleg rekening houden met de inrichting van

de weg. De gemeente heeft hierin immers een grote verantwoordelijkheid.

Een weg binnen een verkaveling, waar overwegend een woonfunctie is, kan

beter niet te breed zijn. Dit kan al snelheidsremmend werken. Open VLD

Evergem is voorstander van visuele snelheidsremmende maatregelen eerder

dan snelheidsdrempels die ook voor geluidsoverlast zorgen voor de

omwonenden. Het is beter op voorhand goed na te denken over de

inrichting van de weg dan achteraf pardoes een drempel te moeten

plaatsen.

27


4. Open VLD Evergem is geen voorstander van de uitbreiding van de zone 30

naar zones buiten de zones voorzien in de wegcode. Veilige

schoolomgevingen zijn belangrijk, doch daar zijn de zones 30 al ingesteld.

5. Zwaar vervoer moet maximaal uit de dorpskernen worden gehouden. Voor

Rieme zijn de verbeteringen voelbaar voor de omwonenden, ook al is de

vrachtwagensluis niet “waterdicht” en zoeken sommigen hun weg langs de

kleine zijstraten. Ook de andere kernen mogen niet vergeten worden. Zo zijn

er problemen met sluipverkeer via oa de Kapellestraat en heeft de heraanleg

van de kerkbruggestraat en Burggravenlaan de problemen niet opgelost.

Uiteraard is plaatselijk verkeer geen probleem maar moet het doorgaand

verkeer en sluipverkeer vermeden worden.

6. Door acties zoals ‘met belgerinkel naar de winkel’, ‘CO2-coole gemeente’, …

tracht de gemeente het fietsgebruik te promoten. Het is in Evergem echter

niet altijd even veilig voor fietsers en voetgangers. Er zijn heel wat brede

wegen in Evergem waar een gescheiden fiets/voetpad mogelijk is. Voorts zijn

er heel wat gevaarlijke punten, kruispunten en oversteekplaatsen. Open VLD

Evergem vraagt een prioritaire aanpak hiervan. Vaak kan met enkele kleine

ingrepen de situatie al heel wat verbeteren. Ook in de bedrijventerreinen

(Durmakker, Nest) vragen wij de aanleg van een fietspad. Heel wat

werknemers kunnen nu niet met de fiets naar het werk wegens het ontbreken

hiervan.

7. De voetpaden in Evergem liggen er slecht bij. Er zit geen echte structuur in

hoe het herstel van voetpaden wordt aangepakt. Meestal wordt er pas actie

ondernomen wanneer een burger dit meldt. Er bestaat ook hier geen

inventaris van pijnpunten en een prioriteitenlijst van aanpakken. Wanneer in

een bestaande straat een nieuw huis wordt geplaatst, blijft het voetpad erna

jarenlang onhersteld liggen. Een betere opvolging en onderhoud, volgens

een prioriteitennota dringt zich op.

8. De gemeente is niet bevoegd voor elke weg die onze gemeente doorkruist.

Deze gewestwegen worden beheerd (op Vlaams Niveau) door agentschap

wegen en verkeer. Zij nemen vaak beslissingen op basis van tellingen zonder

de situatie ter plaatse te kennen. Open VLD Evergem vindt dan ook dat de

gemeente harder moet aandringen bij AWV (Agentschap Wegen en

Verkeer) om bepaalde aanpassingen door te voeren wanneer deze

gevraagd worden door burgers die de situatie het best kennen, uiteraard na

een plaatsbezoek door een afgevaardigde van de gemeente.

4.2 Verkeersborden en bewegwijzering

28


1. In Evergem staan heel wat verkeersborden. Deze moeten geïnventariseerd

worden en efficiënter worden opgesteld. Men moet werken met

afgebakende zones zodat niet bij elke zijweg een nieuw bord geplaatst dient

te worden. De verkeersborden moeten regelmatiger gecontroleerd worden

op zichtbaarheid. Afgeschenen borden, borden waar takken voor hangen,

losgekomen en omgedraaide borden moeten sneller hersteld of

schoongemaakt worden.

2. De 9 deelkernen zijn onvoldoende aangegeven in de bewegwijzering. Er

moeten terug wegwijzers komen zodat onze dorpskernen makkelijker terug te

vinden zijn voor inwoners van buiten Evergem. Ook de belangrijkste openbare

gebouwen moeten goed aangegeven staan.

4.3 Parkeerbeleid

Parkeren is een probleem in Evergem. In het centrum van Evergem is er reeds

een verzadiging opgetreden, aangezien heel veel parkeerplaatsen worden

ingenomen door langparkeerders. Ook in Ertvelde worden een reeks nieuwe

appartementen gepland waardoor ook de Lindenlaan binnen een jaar zijn

verzadiging zal bereiken.

Ook al is men verplicht om voldoende parkeerplaats te voorzien, de

bewoners gebruiken vaak hun garage niet om hun auto te parkeren. Meer

parkeergelegenheid voorzien zou een oplossing kunnen zijn, maar we kunnen

niet elk open stukje omvormen tot parking. Temeer omdat het

parkeerprobleem zich voordoet op bepaalde uren van de dag. Hoe meer

parkeergelegenheid men voorziet, hoe sneller ze ook vol staat. Het stimuleert

mensen niet om hun eigen privé-parkeerplaats te gebruiken. Vaak is er ook

wel voldoende parkeerplaats die een beetje verder afgelegen is. Mensen

moeten gestimuleerd worden om deze ruimte te benutten.

Open VLD Evergem vreest dat in het mobiliteitsplan te weinig

beleidsbeslissingen zullen worden genomen die soelaas bieden. Het wordt

dringend tijd dat er op het vlak van mobiliteit daadkrachtige beslissingen

worden genomen want anders staan we binnenkort met z’n allen stil.

1. De parkeerplaatsen in de centra moeten maximaal kunnen voorbehouden

worden voor mensen die de handelszaken of administratieve centra

bezoeken. Langparkeerders moeten zoveel mogelijk geweerd worden. Een

beperkte Blauwe Zone, die ook gecontroleerd wordt, is momenteel het meest

efficiënt. Men moet ook durven het systeem te evalueren. De Blauwe Zone

kan gecontroleerd worden door bv. stadswachten zodat de politie niet verder

belast wordt met deze opvolging.

29


2. Open VLD Evergem zal zich wel blijvend verzetten tegen de invoering van het

betalend parkeren. Het is aan de gemeente om oplossingen aan te reiken

indien er onvoldoende gekende parkeerplaatsen zouden zijn.

3. Heel wat handelszaken beschikken over privé-parkings. Deze parkeerplaatsen

worden na de openingsuren vrijwel niet gebruikt. De gemeente moet deze

zaken stimuleren na de openingsuren hun parkings open te stellen. Dit moet

degelijk gecommuniceerd worden.

4. Er moet een duidelijke verwijzing komen naar plaatsen waar wel nog

voldoende parkeerruimte is.

4.4 R4, ontsluiting bedrijventerreinen, bereikbaarheid deelkernen

1. Bij de herinrichting van de R4 moet erover gewaakt worden dat de

bereikbaarheid van de kanaaldorpen gegarandeerd blijft. Zij mogen niet

afgeknipt worden van de rest van Evergem. Er moeten tevens voldoende

veilige oversteekplaatsen voor fietsers worden voorzien.

2. Zoveel mogelijk zwaarvervoer moet omgeleid worden langs de R4 en

expressweg. Zo kan het verkeer uit onze kernen gehouden worden. Een

degelijke ontsluiting en bewegwijzering van de bedrijven terreinen is hierbij

cruciaal.

4.5 Openbaar vervoer

Inleiding: Het openbaar vervoer is één van de middelen bij uitstek om de druk

op onze mobiliteit te verminderen. Jammer genoeg zijn er wel goede

verbindingen vanuit bepaalde deelgemeentes naar onze buurgemeenten

(Zelzate, Gent, …), maar binnen onze gemeente schort er toch iets aan de

verbindingen tussen de verschillende deelkernen. Het kan niet dat je vlotter

naar Gent geraakt vanuit Ertvelde dan dat je van Doornzele naar Sleidinge

raakt. Als we willen dat meer mensen gebruik maken van het openbaar

vervoer, moet ervoor gezorgd worden dat dit een degelijk en kwaliteitsvol

alternatief is voor de wagen.

1. Bepaalde buslijnen zijn compleet verzadigd, terwijl andere kampen met een

onderbezetting. Volgens ons kan dit opgelost worden door een betere

inplanning van de ritten en een efficiënter gebruik van het bestaande

systeem van de belbus.

30


2. De deelkernen moeten verbonden worden via een lussensysteem met een

beperkt aantal haltes (max 1 tot 3 per deelkern). Vanuit de hoofdkernen

worden verbindingen voorzien naar de buurgemeentes.

3. Trein: het noorden van onze provincie (Zelzate, Assenede, Wachtebeke) zijn

zeer slecht bedeeld als het op treinhaltes aankomt. Er zijn er namelijk geen.

Ook het noorden van (Ertvelde, Rieme) onze gemeente is daarom slecht

bedeeld. Het openstellen van spoor 55 voor personenvervoer zou een mooie

tegemoetkoming zijn. De vraag moet gesteld worden aan de NMBS, de

behoeftenstudie moet gebeuren en dit in samenspraak met de gemeentes

die er rechtstreeks baat bij hebben.

4. De fietsenstallingen aan de diverse haltes zijn niet afdoende en veilig genoeg.

De fietsenstallingen moeten worden uitgebreid en de gemeente moet alles in

het werk stellen om deze te vrijwaren van diefstallen en vandalisme. Tevens

zijn wij van mening dat er veilige oversteekplaatsen moeten voorzien worden

aan bushaltes die gelegen zijn aan drukke wegen (zoals de Noordlaan, Elslo,

Burggraevenlaan, Lindenlaan)

31


5. Een Blauw

Hart voor een

veilige gemeente

32


Inleiding: Het politiekorps is onderbemand. Wij zijn er ook hier van overtuigd

dat men te veel middelen inzet om de verkeerde overlast te beteugelen. Op

bepaalde plaatsen is het prioritair voor de politie om foutparkeerders op de

bon te slingeren, ook al vormen zij geen gevaar voor de zwakke

weggebruikers of blokkeren zij geen opritten. Terwijl men 100 meter verder

met zware overlastproblemen kampt door hangjongeren. Dit gaat dan om

overlast: bendevorming op speelpleinen en in parken, drugsgebruik,

drankgebruik, vandalisme. De situatie is nog niet alarmerend, maar Open VLD

Evergem is ervan overtuigd dat deze problemen preventief en prioritair

moeten worden aangepakt.

1. De politie moet vaker patrouilleren in burger om de jongeren en problemen te

kunnen identificeren en een degelijk plan van aanpak te kunnen opstellen en

uitvoeren en wanneer het gaat om minderjarigen de ouders te contacteren

en sensibiliseren.

2. Boetes dienen om de burger te sensibiliseren en via deze weg onze

gemeente verkeersveiliger te maken. Boetes mogen ons inziens niet worden

aangewend om de kas te spijzen. De politie zou prioritair moeten beboeten

wie echt voor overlast zorgt of het leven van medeburgers in gevaar brengt.

3. De gemeentelijke administratieve sanctie is een mooi middel om overlast te

beteugelen zonder dat hiervoor het ganse gerechtsapparaat in gang dient

gezet te worden. Open VLD Evergem prefereert deze sanctie boven een

inschakeling van rechtbank of parket. Wij willen hier wel een kanttekening bij

plaatsen. De sanctionerend ambtenaar is een werknemer van de gemeente

die door de gemeenteraad wordt gemachtigd om deze sancties uit te

schrijven en de hoogte ervan te bepalen. In het politiereglement staat een

indicatieve lijst van de overtredingen die worden bestraft met een GAS en

wat de boetes zijn. Dit is echter niet duidelijk genoeg voor de burger.

Daarom pleiten wij ervoor om te voorzien in een verkorte versie van onze

politiereglement en de gemeentelijke administratieve sanctie zodat burgers in

één opslag kunnen zien wat ze kunnen verwachten. Vele overtredingen

worden immers begaan uit onwetendheid. Vele overtreders hebben ook niet

altijd slechte bedoelingen. Een eerste overtreding moet bestraft worden met

een waarschuwing, maar recidivisme moet zwaarder worden bestraft.

4. Ook de Evergemse politie moet de stap maken naar sociale media. De

aanwezigheid van de wijkagent op Facebook en Twitter moet mogelijk zijn.

Via smartphones worden zij zo meer bereikbaar voor de burger.

33


6. Een Blauw

Hart voor onze

kinderen

34


Onze kinderen zijn onze toekomst. Evergem moet een gemeente zijn waar

het goed is om op te groeien en waar voldoende mogelijkheden zijn om te

leren én te spelen. Onze kinderen verdienen een veilige omgeving en een

degelijke opvang.

6.1 Onderwijs

Inleiding: Open VLD Evergem ijvert met haar onderwijsvisie voor een

menswaardig bestaan voor elk individu. Daarom wordt het recht op

zelfontplooiing verdedigd als één van de meest kostbare waarden. Vanuit

die visie is het dus kristalhelder dat Open VLD Evergem onderwijs ziet als een

belangrijke basis voor een succesvol leven. Voor liberalen dient onderwijs de

vruchtbare grond te zijn waaruit jonge en frisse plantjes kunnen ontluiken tot

solide en weidse bomen. Door te leren krijgen mensen de kansen en

middelen toegestopt om deel te nemen aan de samenleving en zich in de

maatschappij te begeven als sterke persoonlijkheden. Voor Open VLD is leren

dus geen proces dat eindigt bij het behalen van een diploma in het

secundair of hoger (beroeps-) onderwijs. Het is een continue proces van

kennisverwerving dat nooit een einddoel zal bereiken. Vanuit die leergierige

socratische grondhouding – het enige dat ik weet, is dat ik niets weet –

stimuleert Open VLD levenslang leren.

Een goede opleiding is de sleutel tot succes. Onze onderwijsinstellingen zijn

geen opvangcentra maar plaatsen waar onze kinderen gevormd worden.

Wij willen uiteraard allemaal dat dit in de meest optimale omstandigheden

gebeurt. Momenteel is er een capaciteitsprobleem in Evergem. Voor de

gemeentescholen is er reeds een leerlingenbeperking ingesteld. Dat zorgt

ervoor dat ook andere scholen de toevloed maar moeilijk kunnen slikken: een

maatregel die wij niet kunnen toejuichen. De groei van Evergem was al

langer bekend. Volgens Open VLD Evergem moesten er andere maatregelen

veel vroeger genomen worden.

1. Voor de Evergemse scholen (gemeentelijk, gemeenschaps en vrij onderwijs)

moet er een systeem komen naar analogie van het Gents systeem. Het kan

immers niet dat ouders om 4 uur ’s morgens moeten aanschuiven om hun

kinderen in te schrijven. In dit systeem moet rekening gehouden worden met

andere criteria dan enkel maar de broertjes/zusjes regel. De broertjes/zusjes

regel wordt wel prioritair in ogenschouw genomen, maar daarnaast moet ook

de keuze van de ouders op confessioneel vlak en de mogelijkheden qua

ophaling en opvang mee in rekening worden genomen. Open VLD Evergem

is tevens voorstander om voorrang te geven aan kinderen die in Evergem

wonen.

35


2. Er is een dringende nood aan een studie die bepaalt hoeveel kinderen er de

komende jaren zullen bijkomen. De capaciteit van de scholen die nu

gebouwd worden moet daaraan worden aangepast.

3. Het onderwijs moet ook bereikbaar zijn. Door de capaciteitsproblemen

moeten veel ouders in andere deelgemeenten op zoek naar een school. Je

kind verder naar school sturen wordt aantrekkelijker als er gemeenschappelijk

en begeleid vervoer voorzien is.

4. Veilige schoolomgeving: aan de scholen moet een “kiss and ride” zone

worden voorzien. Een “drive through” systeem waarbij ouders hun kinderen

veilig kunnen afzetten voor de schoolpoort zonder daarbij andere chauffeurs

te hinderen.

Het belang dat onderwijs en opvoeding geniet binnen de liberale traditie is

gestoeld op het opvoedings- en zelfontplooiingsideaal van het

humanistisch-liberalisme. Daarin wordt vrijheid gekoppeld aan

verantwoordelijkheid voor een open toekomst. Echter, om

verantwoordelijkheid te kunnen dragen, wordt men verondersteld vrij te zijn

en om werkelijk vrij te zijn is educatie noodzakelijk volgens Open VLD

Evergem. Men kan niet vrij zijn zolang het men ontbeert aan het vermogen

om op grond van rationele motivatie richting te geven aan het eigen

leven. Laat dat nu juist de core-business zijn van onderwijs.

6.2 Kinderopvang

Inleiding: Het stijgende aantal leerlingen heeft ook tot gevolg dat de

buitenschoolse kinderopvang uit haar voegen barst. Heel wat werkende

ouders maken gebruik van deze mogelijkheid. Ouders willen echter de

garantie dat hun kinderen in veilige handen achterblijven.

1. Momenteel zijn er te weinig begeleid(st)ers en hebben zij te veel taken buiten

het opvangen van de kinderen. Er zou minstens 1 professionele begeleid(st)er

per 20 kinderen moeten zijn. Deze taken kunnen niet overgenomen worden

door vrijwilligers.

2. 18u00 is vroeg voor ouders die werken in Brussel of Antwerpen. Vaak moeten

de begeleid(st)ers achter blijven omdat kinderen te laat worden opgehaald.

Daarom pleit Open VLD Evergem ervoor om de BKO’s avonds uit te breiden

tot 18u30.

3. De administratieve overlast moet voor deze mensen tot een minimum beperkt

worden zodat zij ook kunnen doen waarvoor zij aangenomen zijn.

36


4. Er moet een (digitaal) kinderloket worden opgestart. Er zijn

opvangmogelijkheden die behoren tot het privé-initiatief: de crêches, de

onthaalmoeders, de kinderopvang, babysitters,…. Al deze mogelijkheden

moeten gecentraliseerd worden op een digitaal systeem en daarin moet

men ook de nog beschikbare plaatsen aanduiden. Zo kunnen jonge ouders in

één oogopslag zien waar er eventueel nog plaatsen vrij zijn voor hun kind. Dit

kan perfect gecombineerd worden met digitaal initiatief qua onderwijs.

6.3 Speelpleinwerking

Inleiding: Ook hier kampt men met een capaciteitsprobleem en een tekort

aan middelen. De speelpleinwerking mag uiteraard niet gezien worden als

een goedkope manier van kinderopvang, maar door overbezetting rest er de

monitoren vaker niet meer dan voor kinderoppas te spelen. De

speelpleinwerking komt ook hier en daar onder druk door de overlast die ze

veroorzaakt voor de buurt.

1. Open VLD is van mening dat spelende kinderen (uiteraard tijdens de uren

daarvoor voorzien in het politiereglement) nooit overlast kunnen zijn. Hier

willen wij ook wijzen op de verantwoordelijkheid van de monitoren en de

nieuwe regels die gelden qua geluidsoverlast. Ook op speelpleinen mag de

wettelijke norm voor elektronisch versterkte muziek niet overschreden worden.

2. Het systeem BKO en de speelpleinwerking overlappen elkaar in de zomer. Dat

zorgt ervoor dat er een tekort komt aan speelruimte voor de kinderen die zich

op dat moment in BKO bevinden. Het wordt op deze manier ook moeilijker

voor de begeleidsters van BKO om de kinderen die onder hun hoede zijn

degelijk te begeleiden. De beide systemen dienen dan ook zo veel mogelijk

gescheiden te blijven.

6.4 Jeugd en jeugdinfrastructuur

Inleiding: Evergem beschikt niet langer over een jeugdhuis. Jongeren, die niet

zijn aangesloten bij een jeugdvereniging, kunnen momenteel nergens terecht

om leeftijdsgenoten te leren kennen en op een zinvolle manier hun vrije tijd te

spenderen. Daarnaast willen we uiteraard ook maximaal de reeds bestaande

initiatieven voor de jeugd ondersteunen, maar het blijft belangrijk om onze

jongeren niet in een hokje te duwen en ook rekening te houden met de nietgeorganiseerde

jeugd.

1. Ondanks de moeilijke financiële toestand van de gemeente willen wij blijven

ijveren voor de oprichting van een jeugdontmoetingscentrum. Er kunnen

immers bepaalde maatregelen genomen worden en het kan op zo’n manier

37


worden ingericht dat de kosten beperkt blijven voor de gemeente. Bepaalde

gemeentelijke diensten (die gelinkt zijn aan een jeugdwerking of

maatschappelijke werking) kunnen daar ondergebracht worden. Dit is ook

direct een oplossing voor het te klein worden van het gemeentehuis.

2. Het jeugdontmoetingscentrum krijgt best een zo polyvalent mogelijk invulling:

een fuifzaal, vergaderzaal en een ontmoetingsgedeelte.

3. Er moet een private uitbating voorzien worden voor de cafetaria – en

fuifruimte. Jongeren moeten er op woensdagnamiddag, in het weekend en

de vakanties terecht kunnen voor ontspanning, ontmoeting en vorming.

4. Er moet onderzocht worden of er geen reeds bestaande locaties zijn in

Evergem die kunnen dienst doen jeugdontmoetingscentrum.

5. Het jeugdontmoetingscentrum mag niet exclusief worden voorbehouden

voor de jeugd, maar zij worden wel aanzien als de prioritaire gebruiker. Het

JOC moet ook gebruikt kunnen worden door andere verenigingen en zelfs

door particulieren voor fuiven, feesten, optredens, eetfestijnen, …

6. Uiteraard moeten de reeds bestaande initiatieven qua jeugdwerking blijvend

ondersteund worden. Het JOC mag niet gezien worden als een fuifzaal waar

de verschillende jeugdverenigingen gebruik van maken maar als een

aanvulling op het huidige jeugdbeleid dat ons inziens te weinig gericht is op

de niet-georganiseerde jeugd.

7. Vanuit een kader van jongerenparticipatie denkt Open VLD Evergem dat het

belangrijk is dat jongeren op een actieve manier zo veel mogelijk betrokken

worden bij de conceptie van het jeugdontmoetingscentrum.

38


7. Een Blauw

Hart voor Evergem

als

ondernemende

en aantrekkelijke

gemeente

39


Inleiding: Evergem is strategisch gelegen binnen de Gentse Kanaalzone en

als poort naar het meetjesland. Dit is geen gemakkelijke positie, maar er moet

getracht worden dit aan te wenden als één van de troeven in de economie

en streekontwikkeling. De nabijheid van de stad en de rust van het platteland

kunnen aantrekkingspolen zijn voor het toerisme. Waar het Meetjesland speelt

op hoevetoerisme en fietsroutes kan Evergem zijn nabijheid tot de

provinciehoofdstad extra uitspelen. Het aantrekken van toerisme moet een

motor zijn voor de plaatselijke economie en de streekontwikkeling.

7.1 Streekontwikkeling

Inleiding: Evergem moet zijn positie binnen het Meetjesland kunnen

versterken. Door de grenspositie wordt Evergem vaak vergeten als

“Meetjeslandse gemeente”. Daarnaast moet Evergem haar positie als

randgemeente van Gent verstevigen. Evergem heeft dan ook een andere

identiteit dan de andere Meetjeslandse gemeentes waar te weinig rekening

mee wordt gehouden.

1. De aanwezigheid van Evergem in de verscheidene intergemeentelijke

samenwerkingen (comeet, klad, …) en streekplatformen (streekplatform +,

resoc) kunnen een meerwaarde betekenen, maar een sanering is

noodzakelijk. Als grootste gemeente is Evergem ook vaak de grootste betaler

in deze samenwerkingen. Er moet worden nagegaan of de inspanningen die

Evergem levert recht evenredig zijn met de meerwaarde die het oplevert.

2. Het streekplatform moet verder nadenken over zijn toekomst en meerwaarde.

Een andere invulling dringt zich op. Evergem moet hierin ten volle zijn rol als

sterke gemeente spelen en zich kritisch opstellen.

7.2 Toerisme

Inleiding: naast het versterken van de positie binnen het Meetjesland en het

Gents grootstedelijk gebied kan Evergem zelf een aantal initiatieven nemen

om het toerisme aan te zwengelen. Toerisme is een goede zaak voor de

lokale economie en geeft aanleiding tot een meer divers aanbod. Dat komt

op zijn beurt ook de eigen inwoners ten goede.

1. Het is belangrijk – zowel voor beleving als veiligheid – dat de trage

wegen/fiets – en wandelroutes verder uitgebouwd worden.

40


2. Aandacht voor het oorlogsverleden is een belangrijk onderdeel van

historische vorming en voeling met de geografische woonomgeving. Open

VLD Evergem dengt daarbij bijvoorbeeld aan het belang van een

bunkerroute of een permanente tentoonstelling over deze thematiek. Tegelijk

is de deelname van onze gemeente aan het herdenkingsjaar 2014 daarin

een essentiële exponent.

3. Open VLD Evergem pleit ervoor om beschermde monumenten open te

stellen voor publiek. Zo kunnen bijvoorbeeld de pastorijen en hun domeinen

bezoekers verwelkomen.

4. Betere bewegwijzering naar de kernen is volgens Open VLD Evergem

noodzakelijk om toerisme in Evergem aan te wakkeren.

5. Het Meetjesland beschikt over een grote rijkdom aan landbouw en andere

voedselproducerende organisaties. Het is belangrijk dat we die traditie van

smaak en cultuur niet laten verloederen. We mogen trots zijn op de

producten die in het Meetjesland verbouwd worden. Daarom promoten wij

als liberalen de productie van streekproducten, stimuleren wij de lokale

landbouw en moedigen wij de lokale voedselproductie aan. Door lokale

producten te eten creëert men een geografische en psychologische band

met de plaats waar het voedsel verbouwd wordt. Producten van

kleinschalige en milieuvriendelijke landbouw mogen dan wel duurder zijn dan

producten die voortvloeien uit massaproductie, er zijn veel minder verborgen

kosten aan verbonden die op de natuur en op volgende generaties

afgewenteld kunnen worden. Producten die van ver moeten komen, dragen

bij tot vervuiling en een verhoogde CO2 uitstoot, ze zijn minder vers dan lokale

producten, worden met meer chemicaliën behandeld en bovendien heeft

men minder vat op het productieproces en dus ook op de

arbeidsomstandigheden die aan de oorsprong ervan liggen. Kortom, respect

voor het lokale, aanmoediging van slow food, aanwakkeren van

streekvriendelijk ondernemerschap en duurzame voedselproductie passen

perfect in het liberale kraam.

6. Verder pleit Open VLD Evergem voor verfraaiing van onze dorpskernen,

oprichting van een eigen dienst toerisme (via administratieve centra), gebruik

van sociale media en applicaties om toerisme aan te trekken en te

verbeteren (fietsroutes op je smartphone, wegwijzer naar fietsherstelplaats of

drankgelegenheid, wegwijzer naar bezienswaardigheden, evenementen) en

gratis hotspots waar burgers gratis verbinding kunnen maken met het netwerk

om informatie over Evergem te bekomen.

7. Er zijn bijzonder weinig overnachtingsmogelijkheden in Evergem. Door de

nabijheid van de Gentse Kanaalzone en de stad Gent, zijn bedrijven en/of

particulieren op zoek naar overnachtingsmogelijkheden. In Evergem kunnen

zij niet terecht en belanden zij dus veelal in Zelzate of Gent. Open VLD vraagt

41


daarom een blijvende stimulans door de gemeente om bedden te voorzien in

Evergem. Het ondernemersloket en de uitbouw van degelijke toeristische

informatie moet hierbij een rol spelen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn

voor de recreatieve overnachtingen. Open VLD ziet hierin een rol voor het

plattelandstoerisme (hoevetoerisme).

7.3 Landbouw

Evergem is een industriële gemeente in de rand van Gent waar ook heel wat

aan landbouw gedaan wordt. Het behoud van het landbouwareaal heeft

tot gevolg dat in grote stukken van Evergem de open ruimte en het

plattelandsgevoel behouden blijven. Open VLD Evergem ziet dan ook zeker

de meerwaarde van de landbouw als behoeder van waardevolle

landschapselementen en het rustgevende effect binnen onze gemeente.

Landbouwers moeten dan ook gestimuleerd worden om op een

verantwoorde manier om te gaan met de invulling van hun gronden en

gebouwen. Het aanplanten van landschapselementen (zoals knotwilgen),

het verzorgen van waterlopen (rivieren, grachten, stromen), het duurzaam

bermbeheer, kan mee vorm gegeven worden door de landbouwer.

42


7.4 Lokale economie

Inleiding: de lokale economie is het kloppend hart, de motor van onze

gemeente. Door lokaal te winkelen leg je minder kilometers af met de

wagen, je verbruikt niet alleen minder, het is ook beter voor het milieu en je

spaart er tijd mee uit. Door lokaal te winkelen geef je ook een impuls

waardoor er een groter en divers aanbod komt. Lokale ondernemers hebben

ook een maatschappelijke functie. Zij ondersteunen via sponsoring het

verenigingsleven waardoor deze minder afhankelijk worden van subsidies van

de gemeente. Open VLD Evergem wil burgers aansporen zoveel mogelijk

lokaal hun boodschappen te doen. De gemeente kan hierbij helpen door de

lokale ondernemers en de lokale producten in de verf te zetten door er, via

stimulansen, voor te zorgen dat er een voldoende divers aanbod

voorhanden is en dat dit aanbod ook bekend is. Daarnaast moet de

gemeente ervoor zorgen dat het voor ondernemers aantrekkelijk is om zich

hier te vestigen door aantrekkelijke dorpskernen, goede bereikbaarheid en

zichtbaarheid en administratieve en logistieke ondersteuning.

1. In de verf zetten van de eigenheid en diversiteit van onze “Evergemse

producten”. Oprichten van een website waarop alle Evergemse ondernemers

verzameld staan. Daaruit wordt elke maand één onderneming gekozen die

een maand lang in de kijker staat.

2. Het opstarten van een online (gekoppeld aan bovenstaande website) én

fysiek ondernemersloket met één ambtenaar gespecialiseerd in lokale

economie dat ook nieuwe initiatieven uitwerkt om “nieuwe” ondernemers

aan te trekken of ter ondersteuning van de reeds aanwezige ondernemers.

3. Het ondersteunen van initiatieven die inwoners aansporen lokaal hun

boodschappen te doen. Minder succesvolle acties durven schrappen.

4. Zorgen voor een degelijke bewegwijzering, veilige voet– en fietspaden en

voldoende parkeergelegenheid om de bereikbaarheid te verhogen. De

dorpskernen moeten aantrekkelijk en goed onderhouden zijn.

5. De gemeente (en het OCMW, AGB, de adviesraden,…) moet de voorkeur

geven aan producten van lokale ondernemers.

6. Verdere en snellere ontwikkeling en inrichting van lokale bedrijventerreinen.

43


Met een blauw hart voor Evergem als ondernemende en aantrekkelijke

gemeente willen wij Evergem verder uitbouwen als een open, hartelijke en

warme gemeente. Door onze sterke punten in de verf te zetten en met

vertrouwen te werken aan uitdagingen willen we ons presenteren als een

onthaalvriendelijke gemeente waarin het goed wonen, werken en leven is.

De kunst van samenleven dient zich namelijk te manifesteren in een

langetermijnbeleid voor streekontwikkeling, aanwakkering van toerisme en

de uitbouw van een bloeiende economie.

44


8. Een Blauw

hart voor een

dienstverlenend

en bereikbaar

gemeentebestuur

45


Inleiding: Veel gehoorde klachten van onze burgers zijn dat hun vragen,

opmerkingen of wensen laat of helemaal niet worden beantwoord. Ook wat

betreft informatievergaderingen blijven burgers vaak op hun honger zitten: zij

krijgen de beslissing pas te horen wanneer deze reeds genomen is en bijna

ten uitvoering wordt gebracht. Een goede communicatie en informatie naar

de burgers toe is echter cruciaal. Om een goede verstandhouding te creëren

tussen beleid en burger is het immers essentieel dat de communicatie tussen

beide vlot verloopt. Burger en beleid dienen met andere woorden partners in

communicatie te worden. De gemeentelijke diensten zijn bovendien niet voor

iedereen even bereikbaar. Een verdere digitalisering, zonder daarbij het

dienstverlenend karakter uit het oog te verliezen, dringt zich op.

8.1 Verstrekken van informatie en afhandelen van klachten via digitale weg.

1. De gemeente moet trachten zoveel mogelijk burgers te bereiken via de

elektronische weg. Het is een snel, flexibel en kostenbesparend middel.

Evergem mag dan ook geen schrik hebben om verder te investeren in de

constante vernieuwing van haar netwerk. Evergem moet haar burgers de

mogelijkheid geven om op een zeer flexibele manier toegang te krijgen tot

het internet en de informatie omtrent Evergem en haar dienstverlening die

daar beschikbaar is.

2. Evergem moet nog intensiever en interactiever gebruik maken van sociale

media zoals Facebook en Twitter.

3. Een verdere uitbreiding van alle online-dienstverlening.

4. Een grondige evalautie van de nieuwe informaticapakketten

5. De volwaardige integratie van e-mail als communicatiemiddel. Mailboxen

mogen niet vol zitten en mailers dienen toch minstens een ontvangstmelding

te ontvangen binnen 48 uur.

6. Aanbieden van up to date informatie via de gemeentelijke website omtrent

Evergem (moet gemakkelijk consulteerbaar zijn via de ontwikkeling van

smartphoneapps).

7. Het ontwikkelen van apps om bijvoorbeeld milieuklachten door te geven via

smartphone.

8. Open VLD Evergem wil punten met gratis wifi te voorzien in onze gemeente.

Denken we maar aan de ontmoetingscentra, dienstencentra, bibliotheken,

46


scholen, sportcomplexen, het containerpark en toeristische trekpleisters. Dit

zijn plaatsen waar sowieso al internet is voorzien.

9. Aankoop van digitale informatieborden die geplaatst worden op centrale

plaatsen en waarop de komende evenementen in de gemeente worden

meegedeeld.

10. Ook de informatieverstrekking naar de raadsleden toe kan nog verder

gedigitaliseerd en gevormd worden. Een gebruiksvriendelijker systeem lijkt ons

noodzakelijk. We kunnen de papierberg verder verkleinen en de

administratieve rompslomp beperken. Het systeem kan verder vereenvoudigd

en beter toegankelijk gemaakt worden voor de gemeenteraadsleden én de

geïnteresseerde burger.

11. De elektronische communicatie mag en kan natuurlijk nog niet alle papieren

communicatie vervangen. Niet iedereen heeft immers toegang tot het

internet. Het gemeentebestuur moet het nodige en mogelijke doen dat in

haar macht ligt om de digitale kloof te dichten. Voor mensen die niet via de

digitale weg kunnen bereikt worden, dient de garantie geboden te worden

op een gedegen dienstverlening via traditionele mogelijkheden.

8.2 Klachtenbehandeling

1. Een degelijk opvolgingssysteem is nodig. Eén ambtenaar die alle klachten en

vragen centraliseert, delegeert en zorgt voor de opvolging is daarbij

belangrijk.

2. Burgers die klachten hebben of een melding doen moeten binnen de 48 uur

een ontvangstmelding krijgen. Het dossier moet vervolgens zo snel mogelijk

worden afgehandeld. Mogelijkheden waarover de burger beschikt om met

zijn of haar opmerkingen het beleid te bereiken dienen voor elkeen duidelijk

en toegankelijk te zijn.

8.3 Inspraak van de burger

Inleiding: Het decreet voorziet inspraak van de burger via diverse

adviesraden. Het is echter maar een kleine groep die effectief de stap zet om

in zo’n adviesraad te gaan zetelen. De gewone, niet-georganiseerde burger

weet vaak niet waar naartoe met zijn of haar vragen, problemen, laat staan

beleidsinitiatieven.

47


Open VLD Evergem wil meer nadruk leggen op actieve burgerparticipatie.

Elkeen is de specialist van zijn of haar eigen situatie. Daarom verneemt het

beleid het best uit eerste bron wat de wensen van de burger zijn. Open VLD

Evergem streeft daarom naar meer actieve inspraak en wil de burger tot

beleidspartner maken van het bestuur. Op die manier willen we de

basisdemocratie in Evergem stimuleren: bestuur door en voor burgers.

1. De relatie tussen overheid en burger is er een van interafhankelijkheid waarbij

beide actoren trachten te komen tot een win-win situatie. Om die win-win

balans in evenwicht te houden, moet men de harmonie trachten te bewaren

tussen deel-nemen en deel-hebben aan de samenleving. Deelhebben

belichaamt de maatschappelijke ondersteuning die een overheid biedt.

Deelnemen omhelst het geheel van rechten en plichten van de burger. Eén

van die plichten is de opdracht in interactie met medeburgers een

samenleving te vormen. Dat zou één van de definities van participatie

kunnen zijn. Participatie zien als het proces waarin een gemeenschap

gevormd wordt, is dus één van de vele manieren waarop men dit proces kan

benoemen. Een andere definitie is degene die participatie bestempeld als

elke activiteit die door de burgers in een democratisch systeem wordt

opgezet om beleidsverantwoordelijken te informeren over hun voorkeuren en

zorgen en om zo druk op hen uit te oefenen om hierop te reageren en

hiermee rekening te houden. Open VLD Evergem wil dit proces stimuleren via

diverse inspraakgelegenheden, via dewelke burgers geregeld zelf

beleidsinitiatieven kunnen uittekenen en doorheen de beleidscirkel betrokken

worden bij de uittekening van beslissingen.

2. Informatievergaderingen zijn volgens ons het middel bij uitstek om de burger

geïnformeerd te houden over belangrijke gebeurtenissen die zijn

woonomgeving raken. Bij wegenwerken bijvoorbeeld wordt de straat

uitgenodigd waarin deze werken zullen plaatsvinden. Waarom ook niet de

omliggende straten uitnodigen want de kans is reëel dat ook zij zullen

getroffen worden door die wegomleggingen. Wanneer het gaat om

handelszaken moet men er ook rekening mee houden dat het adres van de

zaak dikwijls niet hetzelfde is als het adres van de uitbater.

3. Deze informatievergaderingen moet voldoende op voorhand worden

gehouden. De burgers mogen niet voor een voldongen feit worden

geplaatst.

4. Om de burgers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen en de

toekomstplannen van de gemeente stelt Open VLD Evergem voor om

jaarlijkse “wijkvergaderingen” te houden. Per deelgemeente nodigt het

schepencollege alle burgers uit om een uiteenzetting te geven over

geplande werken en grote veranderingen.

48


Alexis De Tocqueville, de 19e-eeuwse liberale socioloog en politiek

filosoof, schreef in zijn meesterlijke werk “Over de democratie in Amerika”

dat wat het lager onderwijs voor de wetenschap is, het lokale bestuur is

voor de democratie. Als liberalen erkennen wij dat belang van lokale

politiek. Zo willen wij via inspraak en participatie de burger stimuleren om

zijn individuele verantwoordelijkheid op te nemen om een samenleving te

scheppen, terwijl we de overheid wordt opgeroepen om zich te

verantwoorden voor haar beweegredenen. De burgerparticipatie van de

21e eeuw dient nadruk te leggen op directe democratie, waarbij de

burger initiatief neemt, beslist, beheert en verantwoordelijkheid neemt.

De overheid neemt deel aan dat proces en laat zich corrigeren door de

participanten. Die invulling van participatie past perfect bij het liberale

verhaal. Het laat de kans aan de burger om zich vrij te ontplooien in

interactie met de ander, het benadert de burger als autonoom en redelijk

wezen, het laat ruimte voor afwijkende meningen en is zo een vertaling

van het actief liberale pluralisme, door de beperktere rol van de overheid

laat het zo veel mogelijk het vrije spel van maatschappelijke krachten zijn

gang gaan, de overheid zal zich daarbij niet inhoudelijk moeien met de

keuzes, maar wel keuzevrijheid garanderen en regels uitschrijven. Kortom,

participatie is een logische gevolgtrekking van de liberale ideologie.

8.4 Personeel

Inleiding: De dienstverlening naar de burgers toe moet één van de grootste

aandachtspunten zijn van het volgende bestuur. Fouten en frustraties kunnen

vermeden worden door het afleveren van correcte, volledige en snelle

informatie. De ambtenaar is hierin cruciaal. Door een dynamisch

personeelsbeleid kan ruimte worden vrijgemaakt en krijgt het personeel de

tijd om de dienstverlening goed aan te pakken. De nieuwe

rechtspositieregeling moet ten volle worden aangewend om een ambtenaar

te evalueren en belonen op basis van het geleverde werk.

1. Elke ambtenaar moet de dienstverlening prioritair aanpakken. De kwaliteit

van de dienstverlening moet dan ook worden meegenomen in de evaluatie

van de ambtenaar.

2. De nieuwe rechtspositieregeling biedt mogelijkheden om ambtenaren te

belonen die een uitstekende evaluatie kunnen voorleggen. Omgekeerd biedt

deze ook mogelijkheden om tuchtmaatregelen te nemen. Deze nieuwe

rechtspositieregeling moet ten volle worden aangewend om tot een goed

werkend ambtenarenkorps te komen waar iedere functie wordt toegewezen

49


aan de meest geschikte ambtenaar.

3. Er moet ook over gewaakt worden dat elke dienst de bemanning heeft die

nodig is voor een optimale werking van die dienst.

4. De gemeente moet bekijken welke taken ze beter kan afstoten. Daardoor

zullen personeelsleden vrij komen die taken op onderbemande diensten

kunnen overnemen en die kunnen ingezet worden (bijvoorbeeld ambtenaar

lokale economie).

5. Open VLD Evergem pleit voor een dynamisch en modern personeelsbeleid

met veel aandacht voor interne mobiliteit, opleiding en vorming en een

degelijk evaluatiesysteem.

50


9. Een Blauw

Hart voor een

gemeente waar je

geboren wordt,

trouwt of gaat

samenwonen,

kinderen krijgt en

sterft

51


Inleiding: We maken verschillende fases door in ons leven. Onze gemeente

moet een gemeente zijn die ons administratief en logistiek kan begeleiden bij

deze verschillende fases. Er moet tevens voldoende aandacht zijn voor de

verschillende levensvisies en keuzes die mensen maken gedurende hun leven.

1. De burgerlijke stand begeleidt de mensen bij de meest belangrijke

gebeurtenissen in het leven. Geboortes, huwelijken, overlijdens. Ook hier blijft

bij de ambtenaren een goede communicatie en dienstverlening belangrijk.

2. Bevolking levert de belangrijkste documenten af. Deze documenten moeten

makkelijk kunnen aangevraagd worden via het e-loket. Voor bepaalde

documenten is tevens een digitale aflevering mogelijk. Men moet trachten zo

veel mogelijk via deze weg te werken (bv. bewijs van goed gedrag). Dit zal

de wachttijden verminderen aan de loketten.

3. Er moet meer aandacht zijn voor burgerlijke plechtigheden bij huwelijken en

begrafenissen. Momenteel is er in Evergem geen locatie waar burgerlijke

begrafenisplechtigheden kunnen gehouden worden.

9.1 Begraafplaatsen

Inleiding: De gemeentelijke begraafplaatsen zijn geen kerkhoven meer. Ze

liggen vaak verwijderd van de kerk, op gemeentelijke grond. Ook mensen

met een andere religie of overtuiging kunnen terecht op de gemeentelijke

begraafplaats. De nabestaanden kiezen zelf of de overledene wordt

begraven in gewijde of ongewijde grond en of er al dan niet religieuze

kenmerken worden aangebracht op de graven. Open VLD Evergem dat die

keuzemogelijkheid duidelijker meegedeeld wordt aan de burger.

1. Op de gemeentelijke begraafplaatsen zou de gemeente zichzelf moeten

onthouden van het plaatsen van grote symbolen die expliciet verwijzen naar

één enkele religie. Uiteraard kunnen nabestaande op de graven zelf de

religieuze symbolen aanbrengen die ze willen. Onze begraafplaatsen moeten

een weerspiegeling zijn van de pluralistische maatschappij waarin wij leven.

2. Een goed onderhoud van de begraafplaatsen is een belangrijk gegeven.

3. Iedereen rouwt op een andere manier en de gemeente moet trachten om

daar in hun richtlijnen voor het onderhoud rekening mee te houden.

9.2 Gemeentelijke plechtigheden

Jaarlijks zijn er twee officiële gemeentelijke plechtigheden: 21 juli en 11

november. Beide plechtigheden zijn grotendeels kerkelijke vieringen met een

52


klein burgerlijk gedeelte. Open VLD Evergem vindt dat iedere burger de

mogelijkheid moet hebben om deze plechtigheden op een alternatieve

manier te vieren.

Open VLD Evergem vraagt een uitbreiding van het burgerlijke gedeelte bij de

plechtigheden van 21 juli en 11 november.

De Amerikaanse liberaal filosoof betuigt dat het beste leven het

zelfgekozen leven is. Liberalen zijn dan ook verdedigers van pluralisme en

tolerantie. Pluralisme staat voor de aanvaarding dat mensen

verschillende klemtonen leggen in hun levenswandel. Verscheidenheid

en diversiteit horen bij het leven. Tolerantie vult pluralisme aan in die zin

dat het mensen de vrijheid geeft om voor zichzelf hun levensloop te

bepalen. Als liberalen aanvaarden wij dus geen paternalisme of

tendensen waarin de overheid op slinkse wijzen voor haar burgers

beslissingen neemt over persoonlijke aangelegenheden. Niemand mag,

zonder dat de betrokkene er behoefte aan heeft, beslissen voor een

ander hoe te leven.

53


10. Een Blauw

Hart voor de rest

van de wereld

54


De wereld is door nieuwe communicatietechnologieën een dorp geworden.

Evergem mag dan ook niet met oogkleppen op enkel aandacht hebben

voor de eigen achtertuin.

Voor internationale projecten moet men trachten ten volle de subsidies van

de Vlaamse overheid binnen te rijven. Projecten zoals we hebben in

Guaranda moeten mogelijk blijven, maar we moeten er wel over waken dat

Evergem geen reisbureau wordt.

Evergem moet ook zijn verantwoordelijkheid blijven nemen bij grote

humanitaire rampen. Open VLD Evergem vraagt wel dat de geschonken

middelen ook werkelijk terecht komen waar ze nodig zijn. Het is niet de

bedoeling dat 80 % van de middelen die Evergem schenkt gebruikt wordt

voor de werking van bepaalde NGO’s. Open VLD Evergem vraagt dan ook

dat de GRIS onderzoekt welke NGO’s het meest in aanmerking komen om

gesteund te worden en dan ook bepaalde NGO’s te ontzien van steun.

Liberalen geloven in de kracht van een geglobaliseerde wereld. Open

VLD Evergem is dan ook voorstander van projecten die een

universalistische geest uitdragen. De geglobaliseerde wereld mag ons

dan wel voor uitdagingen stellen waarvoor we verplicht zijn slagkrachtige

antwoorden te vinden, het brengt ook tal van voordelen met zich mee.

Het leert ons kennen het goede leven uit andere streken kennen, het stelt

ons in staat te communiceren met mensen aan de andere kant van de

globe, het biedt een verruimde identiteitsbeleving, en vele meer. Dat

optimistische verhaal willen we ook in ons lokale beleid laten

doorschemeren.

55


11. Een Blauw

Hart voor een

gemeente die

vecht

discriminatie

56


Inleiding: Open Vld is een open en pluralistische partij. Voor liberalen zijn alle

mensen gelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ras, geslacht,

gender, leeftijd of geaardheid. Iedereen heeft dezelfde rechten én plichten.

Open VLD Evergem zal dan ook alles doen wat in zijn macht ligt om elke vorm

van discriminatie te bannen uit een open gemeente.

11.1 Holebi’s en transgender

In Evergem leeft de problematiek rond discriminatie omwille van geaardheid minder.

Dit wil echter niet zeggen dat er geen holebi’s zouden zijn of dat zij geen

discriminatie zouden kunnen ervaren. “Gaybashing” is in Evergem nog niet aan de

orde, maar Open VLD vraagt toch dat er in de nieuwe legislatuur aandacht zou zijn

voor een beleid aangaande holebi’s en transgenders. Wederzijds begrip zorgt voor

aanvaarding en kan discriminatie tegengaan. Ons gemeentebestuur moet daarom

het goede voorbeeld geven. Voor Open VLD Evergem rusten er geen taboes op

iemands geaardheid. Wij pleiten voor een open en warme samenleving.

Wij stellen dan ook het volgende voor:

1. Meer aandacht in het beleid voor discriminatie van holebi’s en bespreekbaar

maken van het onderwerp en op die manier zorgen voor aanvaarding.

2. Publicatie van het dichtstbijzijnde discriminatiemeldpunt te Gent (website,

Burggrave)

3. Uithangen van de regenboogvlag op 17 mei: internationale holebidag.

4. Wanneer er een (jeugd)ontmoetingscentrum komt, de aanwezigheid van een

“loket” waar mensen terecht kunnen met hun vragen omtrent

(homo)sexualiteit.

11.2 Racisme/discriminatie op de werkvloer

Jammer genoeg worden ook op de werkvloer mensen gediscrimineerd. Als

vooruitstrevende gemeente moeten wij er alles aan doen om elke discriminatie uit

de wereld te helpen. Open Vld is echter wel van mening dat we bedrijven niet

kunnen verplichten om bepaalde bevolkingsgroepen aan te nemen. Werkgevers

moeten gestimuleerd worden om de juiste persoon voor de juiste job aan te nemen

en zich niet laten leiden door huidskleur, afkomst, geslacht of geaardheid. De

gemeente kan daarin een voorbeeldfunctie aannemen door een charter te

ondertekenen waarin zij belooft elke discriminatie mee de wereld uit te helpen en

tevens aandacht te hebben in haar eigen personeelsbeleid voor meer kwetsbare

groepen.

57


11.3 Pesten op het werk en op school

Discriminatie uit zich niet altijd als pestgedrag en het zijn meestal niet de

minderheidsgroepen die gepest worden. Pestgedrag op het werk kan diepe

wonden slaan bij de gepeste. De gemeente moet daarom een degelijk beleid

uitwerken om pestgedrag op het werk aan te pakken.

De uitingen van discriminatie die hier opgelijst worden zijn slechts enkele van

zovele vormen. Laat het duidelijk zijn dat Open VLD Evergem streeft naar een

warme, open, plurale en rechtvaardige gemeente voor iedereen. Liberalen

zien elk individu als waardevol op zichzelf. Wij onderschrijven dan ook de

maxime van Immanuel Kant – de grote Verlichtingsdenker – dat men dient te

handelen op een manier waarvan men zou willen dat iedereen zo zou

handelen. Men mag een individu dus nooit slechts als middel zien, maar

daarentegen als doel op zich. Geen vorm van discriminatie kan dus

getolereerd worden in een liberale maatschappijvisie. Laat ons aldus samen

een hartelijk liberaal beleid uittekenen waarbij elkeen evenwaardig is,

ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid, leeftijd, religie, levensovertuiging of

huidskleur.

58

More magazines by this user
Similar magazines