Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid - DSP-groep

dsp.groep.nl

Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid - DSP-groep

espectievelijk 280 en 300%. Het aantal aanvullingen uit de bijstand voor andere

bevolkingsgroepen nam ook toe, maar minder sterk, en varieerde van 34% bij autochtone

Nederlanders tot 180% bij mensen uit de Nederlandse Antillen en Aruba 52 .

5.3 Armoede onder oudere niet-westerse allochtone

Amsterdammers

Armoede komt onder niet-westerse allochtone ouderen, maar ook bij westerse allochtone ouderen

veel vaker voor dan bij autochtone ouderen. Dat geldt zowel voor alleenstaanden als

meerpersoonshuishoudens.

Sociale minima 65-plussers naar geslacht en huishoudenstype, Amsterdam 2011 53

Alleenstaande man Alleenstaande vrouw Meerpersoonshuishouden

Autochtoon 18,8% 24,4% 7,1%

Westers allochtoon 26,7% 51,6% 9,5%

Niet-westers allochtoon 68,9% 77,3% 53,3%

Het armoedeprobleem onder ouderen is vooral een niet-westers allochtoon probleem. Van de

autochtone ouderen is 14,6% arm. Dat is 2% minder dan gemiddeld voor alle Amsterdammers,

maar wel 11,5% hoger in vergelijking met het landelijk armoedecijfer voor ouderen. De armoede

onder niet-westerse allochtone ouderen in Amsterdam is veel omvangrijker dan die van autochtone

oudere Amsterdammers: 61,0% van hen behoort tot de sociale minima.

Zonder meer blijkt dat alleenstaande oudere vrouwen veel vatbaarder zijn voor armoede en dat dit

vooral geldt voor niet-westers allochtone oudere vrouwen. Zij lopen zes maal zoveel kans op

armoede dan oudere autochtone alleenstaande vrouwen.

Het verschil in armoedekansen is nog groter als het gaat om oudere meerpersoonshuishoudens:

niet-westers allochtone oudere meerpersoonshuishoudens hebben zevenenhalf maal zo veel kans

op armoede dan autochtone oudere meerpersoonshuishoudens. Van de Nederlandse

meerpersoonhuishoudens met een 65-plusser aan het hoofd is 1,7% arm. Ten opzichte van deze

groep is de kans op armoede van Amsterdamse niet-westers allochtone oudere

meerpersoonshuishoudens ruim 31 maal groter.

Uit onderstaande tabel blijkt een sterke oververtegenwoordiging van niet-westers allochtone

ouderen in de sociale minima in verhouding tot het aandeel van deze bevolkingsgroep in de totale

populatie 65-plussers.

Noot 52 CBS, De Nederlandse samenleving in 2008, Hoofdstuk 13, Explosieve groei AOW-uitkeringen, Den Haag /

Heerlen 2008.

Noot 53 Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam, Tabel bevolking van Amsterdam naar leeftijd,

geslacht, huishoudenssamenstelling en herkomst, 2011 en Tabel Amsterdamse minima naar leeftijd,

geslacht, huishoudenssamenstelling en herkomst, 2011.

30 RAPPORT | Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid | DSP-groep

More magazines by this user
Similar magazines